Woonhuis Excellent Plus Aanvullende Voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonhuis Excellent Plus Aanvullende Voorwaarden"

Transcriptie

1 Privé Pakket Online Woonhuis Excellent Plus Aanvullende Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Een bal door de ruit of graffiti op de muur. Tijdens een storm beschadigt een tak uw dak. Of er ontstaat kortsluiting en uw huis brandt af. Het is zo gebeurd. Voorkomen kunt u het niet. Maar met onze Woonhuisverzekering kunt u er wel voor zorgen dat u niet met de kosten blijft zitten. In deze voorwaarden van uw Woonhuisverzekering leest u welke schade wij wel en welke schade wij niet verzekeren. Ook leggen we u uit hoe het werkt als u schade heeft. Geen ingewikkelde termen. Gewoon duidelijkheid. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

2 Wat vindt u waar? Artikel 1 Wat houdt de woonhuisverzekering in? 1.1 Wat is wel en wat is niet verzekerd? 1.2 Welke extra kosten vergoeden wij? 1.3 Welke schade vergoeden wij niet? Artikel 2 Hoe werkt het als u schade heeft? 2.1 Wie stelt de schade en de extra kosten vast? 2.2 Hoe bepalen wij de hoogte van de schade? 2.3 Vergoeding op basis van herbouwwaarde? 2.4 Vergoeding op basis van verkoopwaarde? 2.5 Hoe vergoeden wij de schade? 2.6 Garantie tegen onderverzekering 2.7 Wanneer keren wij de schade aan u uit? Artikel 3 Wat is nog meer voor u van belang? 3.1 Algemeen 3.2 Welke wijzigingen moet u doorgeven? Bijlage Begrippenlijst Ziet u in de voorwaarden een woord onderstreept staan? Dan vindt u een toelichting in de begrippenlijst. De eerste keer dat het woord voorkomt in de tekst, hebben wij dit onderstreept. Let op! De Aanvullende Voorwaarden Woonhuis vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het Privé Pakket Online. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende Voorwaarden vindt u de voorwaarden die speciaal voor uw woonhuisverzekering gelden. Als er Bijzondere Voorwaarden voor u van toepassing zijn vindt u deze op uw polisblad. Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

3 Artikel 1. Wat houdt de Woonhuisverzekering in? In dit artikel leest u wat de Woonhuisverzekering inhoudt. U ziet wat wel en wat niet is verzekerd. En welke extra kosten wij vergoeden. Ook vindt u een overzicht van de schades die niet gedekt zijn. 1.1 Wat is wel en wat is niet verzekerd? Hieronder ziet u snel wat er verzekerd is Schade door een onverwachtse gebeurtenis Ontstaat er tijdens de looptijd van de verzekering door een onverwachtse gebeurtenis schade aan de woning? En komt dit door een oorzaak die niet is uitgesloten in artikel 1.3? Dan vergoeden wij die schade U bent bezig met een aanbouw of verbouwing Bent u bezig met een aanbouw of verbouwing? En is tijdens de bouwwerkzaamheden: - uw woning of een deel daarvan niet glasdicht; of - het dak niet van definitieve dakbedekking voorzien; of - een buitendeur niet van een slot voorzien? Dan geldt er alleen dekking voor schade door brand, storm, blikseminslag, ontploffing, motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen. Bouwmaterialen die zich bevinden in uw woning en op uw perceel zijn dan alleen verzekerd als deze niet op een andere polis zijn verzekerd. U krijgt dus geen uitkering als er bijvoorbeeld waterschade ontstaat en het dak niet van definitieve dakbedekking voorzien is. Of als onderdelen van uw woning worden gestolen doordat er geen slot op een buitendeur zit of de woning niet glasdicht is. Let op! Wij vergoeden de schade wél als u kunt aantonen dat de oorzaak van de schade geen verband houdt met de bouwwerkzaamheden. In dat geval geldt de dekking zoals omschreven in artikel Eigen risico en maximum vergoeding - Voor schade door storm geldt een eigen risico van 250,- per gebeurtenis. - Voor schade door beschadiging of breuk van bijzonder glas geldt een maximum vergoeding van 500,- per gebeurtenis. Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

4 1.2 Welke extra kosten vergoeden wij? Als uw schade onder de dekking valt, vergoeden wij vaak ook nog andere kosten. Het gaat om kosten die u maakt. Of kosten van externe partijen die zijn ingeschakeld vanwege uw schade. U leest hieronder welke kosten wij vergoeden Volledige vergoeding Voor de hieronder genoemde kosten krijgt u een volledige vergoeding. - Bereddingskosten. - Expertisekosten. Wij vergoeden de kosten van: - de deskundige die wij zelf inschakelen; - de deskundige die u eventueel inschakelt. Het maximale bedrag is in dit geval de uitkering die wij betalen aan onze deskundige; - een eventuele derde deskundige. - De kosten van het opsporen van een defect aan leidingen en het herstel ervan na een waterschade. Wij vergoeden ook het hak- en breekwerk dat hiervoor nodig is Vergoeding tot ,- Voor de twee hieronder genoemde soorten kosten krijgt u een vergoeding tot maximaal ,-: - Kosten voor door ons goedgekeurde noodvoorzieningen. - Kosten van herstel van schade aan grond, bestrating en tuinaanleg op uw perceel. U krijgt deze extra kosten niet vergoed als deze schade is veroorzaakt door storm, (hevige plaatselijke) neerslag, diefstal of vandalisme Vergoeding tot ,- Voor de kosten van opruiming en sanering krijgt u een vergoeding tot maximaal , Woning geheel of gedeeltelijk niet bewoonbaar Als uw woning helemaal of voor een deel niet bewoonbaar is, krijgt u een vergoeding. - De vergoeding baseren wij op de huuropbrengst van uw woning als u de woning aan derden verhuurt of zou hebben verhuurd. Op deze vergoeding brengen wij wel de kosten (zoals gas en licht) in mindering die u bespaart doordat u de woning niet kunt bewonen. Een deskundige stelt vast hoe hoog de bespaarde kosten zijn. - U ontvangt deze vergoeding gedurende de tijd die in redelijkheid nodig is om uw woning in de oude toestand te herstellen, onder aftrek van de door de deskundige Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

5 vastgestelde bespaarde kosten. Hier zit een maximum aan van 52 weken. Wordt uw woning niet hersteld of herbouwd volgens artikel 2.3? Dan krijgt u maximaal 10 weken een vergoeding. 1.3 Welke schade vergoeden wij niet? De woonhuisverzekering heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. Hieronder leest u welke schade wij niet vergoeden. En welke uitzonderingen daarop bestaan Atoomkernreacties, molest en natuurgeweld Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door: - atoomkernreacties (zie toelichting in kader); - molest; - aardbeving en vulkanische uitbarstingen. Toelichting atoomkernreacties Geen dekking Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties. Ongeacht hoe deze zijn ontstaan. Wel dekking Wij vergoeden wel schade die is veroorzaakt door radioactieve nucliden. Deze nucliden moeten zich dan buiten een kerninstallatie 1 bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden. Hiervoor moet de betreffende instantie, voor zover dit vereist is, een vergunning van de overheid hebben gekregen. Deze vergunning moet betrekking hebben op het ontwikkelen, gebruiken, opslaan en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. 1 Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid kernongevallen (Staatsblad ). Evenals een kerninstallatie aan boord van een schip Opzet landbouwkundige, of roekeloosheid Wij vergoeden - medische, geen schade die is ontstaan door: - wetenschappelijke, - opzet; - onderwijskundige of - roekeloosheid. - (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden. Hiervoor moet de betreffende instantie, voor zover dit vereist is, een vergunning van de overheid hebben gekregen. Deze vergunning moet betrekking hebben op het ontwikkelen, gebruiken, opslaan en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

6 1.3.3 Waterschade Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door: - grondwater; - neerslag via openstaande ramen, deuren, luiken, lichtkoepels en dergelijke; - vochtdoorlating het doorslaan van muren. - overstroming. Wij vergoeden wel: - schade ontstaan door brand of ontploffing als een gevolg van overstroming; - schade door hevige plaatselijke neerslag; Let op! Wij vergoeden niet de reparatiekosten van daken, balkons, dakgoten en afvoerpijpen om de oorzaak van waterschade op te heffen. De gevolgschade is wel gedekt. Voorbeeld: in de dakbedekking van een plat dak is een scheur ontstaan. De schade aan uw woning door de neerslag die naar binnen dringt is verzekerd. De reparatiekosten van het dak zelf niet Geleidelijke of voorzienbare schade Wij vergoeden geen schade die ontstaat door: - slijtage en andere langzaam werkende invloeden; - slecht of achterstallig onderhoud; - bouw-, montage- en constructiefouten; - instorting, in- of verzakking; - werkzaamheden in het kader van reinigen, onderhoud en reparatie van de woning; - normaal gebruik, zoals vlekken, krassen, schrammen of deuken Recreatiewoning Wij vergoeden bij een recreatiewoning geen schade die ontstaat doordat u in de winterperiode geen voorzorgsmaatregelen heeft genomen tegen vorstschade (bijv. het aftappen van waterleidingen of het aan laten staan van de verwarming) en hierdoor bevriezing van kranen of leidingen ontstaat Rieten dak Wij vergoeden geen schade door brand als u een woning heeft met een rieten dak en er brandschade ontstaat door een open haard of allesbrander in uw woning en: - er geen goedgekeurde vonkenvanger op de schoorsteen is geplaatst; en - de schoorsteen niet minimaal één keer per jaar door een schoorsteenveger is geveegd Illegale activiteiten Wij vergoeden geen schade die is ontstaan: - door of in verband met illegale activiteiten in uw woning of op het perceel. Het is niet van belang of u op de hoogte was van deze illegale activiteiten; Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

7 - gedurende de periode waarin illegale activiteiten in uw woning of op het perceel plaatsvinden. Het is niet van belang of u hiermee bekend was en of de schade verband houdt met deze illegale activiteiten. Dit artikel heeft voorrang op artikel Overige schades Wij vergoeden geen schade die ontstaan is door: - een eigen gebrek, behalve bij brand of ontploffing. De gevolgschade van een eigen gebrek is wel gedekt; - huisdieren en ongedierte, behalve als het gaat om brandschade of glasbreuk. - het lek raken van isolatieglas. Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

8 Artikel 2. Hoe werkt het als u schade heeft? Als u schade heeft, wilt u natuurlijk dat alles zo snel mogelijk weer in orde komt. Neem daarom direct nadat u de schade heeft ontdekt contact op met uw assurantieadviseur. Hij kan u verder helpen. Wilt u weten welke algemene voorwaarden gelden voor de schadeafhandeling? Lees dan de Algemene Voorwaarden van uw Privé Pakket Online. Hieronder leest u wat er specifiek geldt voor de Woonhuisverzekering. 2.1 Wie stelt de schade en de extra kosten vast? Wij kunnen de schade en de eventuele extra kosten op twee manieren vaststellen. 1. Wij stellen de schade en de extra kosten samen met u of uw assurantieadviseur vast. 2. Wij schakelen een deskundige in. Deze stelt de schade en de extra kosten vast. Wij beslissen hoe de schade en extra kosten worden vastgesteld. In het tweede geval kunt u ook een eigen deskundige inschakelen. Als u hiervoor kiest, laat u ons dit dan vóór de schadevaststelling weten. Onze deskundige en die van u beoordelen daarna de schade. Worden zij het niet met elkaar eens? Dan komt er een derde deskundige. Vooraf hebben zij deze al aangewezen. Hij doet een bindende uitspraak. Daarbij blijft hij binnen de grenzen van de door beide deskundigen vastgestelde bedragen. 2.2 Hoe bepalen wij de schade? Wij bepalen de schade aan de hand van de herbouwwaarde of de verkoopwaarde van uw woning. De schade wordt vastgesteld op het verschil tussen: - de herbouwwaarde van de woning onmiddellijk vóór de gebeurtenis en de herbouwwaarde van het niet beschadigde deel onmiddellijk na de gebeurtenis, of - de verkoopwaarde van de woning onmiddellijk vóór de gebeurtenis en de verkoopwaarde van het niet beschadigde deel na de gebeurtenis. 2.3 Vergoeding op basis van herbouwwaarde? De vergoeding vindt alleen plaats op basis van herbouwwaarde als: - u ons binnen twaalf maanden na de schadedatum schriftelijk laat weten dat u de woning gaat herstellen of herbouwen op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming; - en u ervoor zorgt dat uw woning binnen drie jaar na de schadedatum is hersteld of herbouwd op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming; Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

9 - en geen sprake is van één of meer van de situaties vermeld in artikel 2.4. In plaats van vergoeding van de schade op basis van herbouwwaarde kunnen wij in overleg met u ook overgaan tot herstel in natura. Let op! De vergoeding op basis van herbouwwaarde is nooit hoger dan de werkelijke kosten voor herstel of herbouw. U kunt het recht van vergoeding op basis van herbouwwaarde niet aan derden overdragen. 2.4 Vergoeding op basis van verkoopwaarde? De vergoeding vindt plaats op basis van de verkoopwaarde als: - u uw woning niet herstelt of herbouwt; - u vóór de schade van plan was de woning af te breken of te verkopen; - de woning bestemd was voor afbraak of onteigening; - de woning onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; - een deel van de woning leegstond of het woonhuis langer dan twee maanden niet meer in gebruik was; - de woning geheel of gedeeltelijk was gekraakt. Let op! Als de schade op basis van herbouwwaarde lager is dan op basis van de verkoopwaarde, dan vergoeden wij het laagste bedrag. 2.5 Hoe vergoeden wij de schade? Herbouwwaarde Heeft u recht op vergoeding op basis van herbouwwaarde en gaan wij niet over tot herstel in natura? Dan ontvangt u eerst een deel van de schadevergoeding. Dit deel is gelijk aan 50% van de vergoeding op basis van herbouwwaarde. U ontvangt de resterende uitkering nadat wij van u de nota s voor herbouw of herstel hebben ontvangen. Verkoopwaarde Heeft u recht op vergoeding van de schade op basis van verkoopwaarde? Dan keren wij het bedrag in één keer aan u uit. 2.6 Garantie tegen onderverzekering U heeft ons bij het aanvragen van de verzekering of na een verhuizing een aantal gegevens verstrekt. Deze gegevens zijn bepalend voor de hoogte van de premie en de voorwaarden. Daarom heeft u Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

10 garantie tegen onderverzekering. Een aanbouw, verbouwing, verbetering of renovatie valt hier ook onder en hoeft u niet aan ons door te geven. Heeft u de gegevens die bepalend zijn voor de premie en voorwaarden niet of niet juist aan ons doorgegeven? Dan heeft u geen garantie tegen onderverzekering. Wij zien dit als het niet doorgeven van een wijziging. U leest in artikel wat de gevolgen zijn. 2.7 Wanneer keren wij de schade aan u uit? Wij hebben een betaaltermijn van maximaal vier weken. Deze termijn gaat in op de dag dat wij alle noodzakelijke gegevens hebben ontvangen. Wij vergoeden de wettelijke rente vanaf het moment dat onze betaaltermijn is verstreken. Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

11 Artikel 3. Wat is nog meer voor u van belang? In dit artikel leest u over enkele onderwerpen die verder nog van belang zijn. Want wat moet u doen als uw situatie verandert? U leest welke wijzigingen u dan aan ons door moet geven Algemeen lndexering Elk jaar passen wij de premie aan. Dat doen wij op basis van het meest recente indexcijfer voor woningbouw van het Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB) dat is gepubliceerd op: In deze index verwerkt het BDB stijgingen of dalingen van de kosten van het herstellen of herbouwen van woonhuizen. Hierin zijn ook loon- en materiaalkosten verwerkt. Deze premieaanpassing valt niet aan te merken als een premiewijziging of wijziging van de voorwaarden zoals staat omschreven in de Algemene Voorwaarden van het Privé Pakket Online Andere verzekering dekt de schade Is de schade ook geheel of gedeeltelijk gedekt op één of meer andere verzekeringen? Of zou de schade geheel of gedeeltelijk op één of meer andere verzekeringen zijn gedekt als deze woonhuisverzekering niet zou bestaan? In dat geval bieden wij alleen dekking voor de schade die uitgaat boven het bedrag waarop u op grond van de andere verzekering of verzekeringen aanspraak zou kunnen maken. 3.2 Welke wijzigingen moet u doorgeven? U verkoopt uw woning Verkoopt u uw woning? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. De verzekering eindigt altijd op de 30 e dag na de overdracht om twaalf uur s nachts of eerder, zodra de nieuwe eigenaar de woning zelf heeft verzekerd U verhuist of de situatie van uw woning wijzigt Als u verhuist of de situatie van uw woning wijzigt, beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen voortzetten. U moet ons daarom informeren als: - u gaat verhuizen; - de bestemming van uw woning verandert. Bijvoorbeeld omdat in de woning een bedrijf wordt gevestigd of omdat de bestemming niet meer valt onder woning met deels zakelijk gebruik; - in de woning grootschalige zakelijke activiteiten plaatsvinden; Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

12 - de woning of een deel daarvan gebruikt wordt als, winkel, werkplaats of magazijn/opslagruimte voor bedrijfsmatige activiteiten; - de woning langer dan twee maanden niet meer bewoond wordt (zie ook artikel 3.2.3); - de woning leeg komt te staan (zie ook artikel 3.2.3); - u de woning gaat verhuren; - u een recreatiewoning niet meer zelf gebruikt en alleen verhuurt; - in de woning illegale activiteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld het kweken van hennep; - het gebruik van de woning verandert, bijvoorbeeld door kamerverhuur of bedrijfsmatige activiteiten; - de bewoning verandert, bijvoorbeeld omdat de woning wordt gekraakt; - de bouwaard of dakbedekking van de woning wijzigt, bijvoorbeeld wanneer uw woning een rieten dak krijgt. Ruim voor maar - als dat niet mogelijk is - uiterlijk binnen twee maanden na de wijziging moet u deze bij ons melden. Doet u dit niet of te laat dan kan dit gevolgen hebben. U leest in artikel 3.2.3, onder 4, en wat deze gevolgen zijn. Let op! Voor illegale activiteiten geldt altijd de uitsluiting zoals genoemd in artikel Wat gebeurt er na een wijziging met uw verzekering? Nadat wij de wijziging hebben ontvangen, beoordelen wij de nieuwe situatie. Er zijn dan vier mogelijkheden. 1. Uw verzekering wordt ongewijzigd voortgezet. 2. Uw verzekering wordt voortgezet, maar de premie en/of de voorwaarden veranderen. U ontvangt hierover van ons bericht. Bent u het niet eens met de nieuwe premie of de nieuwe voorwaarden? Dan heeft u het recht om de verzekering op te zeggen binnen twee maanden nadat u de nieuwe premie of nieuwe voorwaarden heeft ontvangen. Let op! Als wij de verzekering voor een bepaalde periode willen voortzetten, terwijl de woning leegstaat en/of niet meer bewoond wordt, heeft u alleen dekking voor schade door brand, storm, ontploffing, blikseminslag, motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen. 3. Wij willen de verzekering niet voortzetten. U ontvangt hierover van ons dan een mededeling. Wij hebben dan een opzegtermijn van twee maanden. In deze periode: - heeft u alleen dekking voor schade door brand, storm, ontploffing, blikseminslag, motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen, of - kunnen wij de dekking nog verder beperken. U ontvangt hierover van ons bericht. Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

13 4. Als u de wijziging niet of te laat heeft doorgegeven en wij de verzekering niet willen voortzetten, eindigt de verzekering automatisch twee maanden na de wijziging Vergoeden wij schade als u uw wijziging niet of te laat doorgeeft? Als u de wijziging niet of te laat aan ons doorgeeft, loopt u het risico dat u geen recht heeft op vergoeding van de schade. Wat de exacte gevolgen zijn, hangt af van de wijziging. Er zijn dan vier mogelijkheden. 1. De wijziging zou geen invloed hebben gehad op de premie en op de voorwaarden. In dat geval wordt uw schade vergoed. 2. De wijziging zou hebben geleid tot een hogere premie. In dat geval keren wij slechts een deel van de schade uit. De vergoeding wordt vastgesteld in dezelfde verhouding als de oude premie staat tot de nieuwe premie. 3. De wijziging zou hebben geleid tot aanpassing van de voorwaarden. In dat geval bepalen de aangepaste voorwaarden of en tot welk bedrag uw schade wordt vergoed. 4. Als wij de verzekering niet zouden hebben voortgezet, heeft u geen recht op vergoeding van de schade. Behalve als: - de schade binnen twee maanden na de wijziging heeft plaatsgevonden; en - u kunt aantonen dat de schade geen verband houdt met de reden waarom wij de verzekering niet willen voortzetten. Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

14 Bijlage Begrippenlijst Bereddingskosten Kosten van uitzonderlijke maatregelen die moeten worden gemaakt om onmiddellijk dreigende schade te voorkomen of te verminderen. Brand Een vuur dat buiten een haard brandt. Belangrijk daarbij is dat er ook vlammen zijn. En dat het vuur zich uit eigen kracht verspreidt. De volgende situaties vallen dus niet onder het begrip: - zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; - doorbranden van elektrische apparaten en motoren; - oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. Bijzonder glas Glas: - dat is geëtst, gebogen, gesneden, gezandstraald, beschilderd, beletterd, gebrandschilderd of versierd; - in windschermen en balkon- of erfafscheidingen; - dat antiek is. Deels zakelijk gebruik Een deel van de woning is in gebruik voor kleinschalige zakelijke activiteiten aan huis zoals een kantoor, (para)medische praktijk of kapsalon zonder personeel. Onder zakelijk gebruik vallen dus niet andere zakelijke activiteiten dan hiervoor genoemd en/of het gebruik van een ruimte of gebouw als: - winkel; - werkplaats; - opslagruimte; en/of - magazijn. Dekking/gedekt Het verzekerd zijn; aanspraak op de verzekering. Deskundige Iemand die de schade beoordeelt en zich houdt aan de Gedragscode Expertiseorganisaties Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

15 Eigen gebrek Een slechte eigenschap van de zaak zelf die niet is veroorzaakt door een gebeurtenis van buitenaf. Bijvoorbeeld een constructiefout. Expertisekosten Kosten van een deskundige. Garantie tegen onderverzekering De garantie dat wij uw schade vergoeden als deze onder de dekking valt. Dit doen wij ongeacht de werkelijke waarde van uw woning. Wij houden hierbij wél rekening met het eigen risico voor storm dat genoemd is in artikel 1.1. Glas Glas en kunststof ruiten in ramen, deuren, wanden, gevels, daken, dakkoepels, windschermen en balkon- of erfscheidingen van: - de woning; - een overkapping, kas, tuinhuisje of ander bouwsel bij de woning. Herbouwwaarde Het bedrag dat nodig is om uw woning te herbouwen, op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. Herstel in natura Het laten herstellen van de schade door een herstelbedrijf dat wij voor u inschakelen. Illegale activiteiten Onder illegale activiteiten verstaan wij alle wettelijk niet toegestane activiteiten, zoals: - hennepteelt, fabricage van of handel in hennepproducten, XTC-pillen, heroïne, cocaïne en andere drugs; - het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken. Kosten voor opruiming en sanering Onder kosten voor opruiming en sanering verstaan wij kosten van: - het wegruimen of de afbraak van verzekerde zaken. Het gaat dan altijd om zaken die zich boven de grond bevinden; - grond- en watersanering. Het gaat dan om verontreiniging die volgens de milieuwet- en regelgeving niet toelaatbaar is. Bovendien dient deze het directe gevolg te zijn van een gebeurtenis op het verzekerde adres. Verder geldt dat: - de gebeurtenis heeft plaatsgevonden binnen de looptijd van de verzekering; - de verontreiniging aanwezig is op het adres dat op het polisblad staat; - u de verontreiniging op tijd aan ons heeft gemeld. Dat is binnen één jaar na de Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

16 gebeurtenis waardoor deze is ontstaan. Molest Onder molest valt: - Gewapend conflict Elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, bestrijden met gebruik van militaire machtsmiddelen. Onder gewapend conflict verstaan wij ook het gewapend optreden van de Vredesmacht der Verenigde Naties. - Burgeroorlog Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is. - Opstand Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat dat is gericht tegen het openbaar gezag. - Binnenlandse onlusten Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen. - Oproer Een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging die is gericht tegen het openbaar gezag. - Muiterij Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht die is gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. Nuclide Kernsoort. Een soort van atoomkern. Ons/onze Zie Wij/ons/onze. Opzet Van opzet is sprake als de schade door de verzekerde is beoogd of het zekere gevolg is van zijn/haar handelen of nalaten. Het maakt niet uit of schade is ontstaan aan de eigendommen van deze verzekerde of aan de eigendommen van andere verzekerden. Overstroming Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Perceel Het grondoppervlak dat volgens het kadaster bij uw woning hoort. Als u met meerdere bewoners in een gebouw woont, is het perceel alleen het gedeelte dat voor uw gebruik bestemd is. Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

17 Roekeloosheid Van roekeloosheid is sprake als de verzekerde bewust of onbewust het risico heeft genomen dat zijn/haar handelen of nalaten tot de schade zou kunnen leiden. Het maakt niet uit of schade is ontstaan aan de eigendommen van deze verzekerde of aan de eigendommen van andere verzekerden. Schade door hevige plaatselijke neerslag Schade door water dat onvoorzien de woning of het gebouw is binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van een extreme toevloed door hevige plaatselijke regenval niet zijn normale loop heeft gevolgd of positie heeft behouden. Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan neerslag van ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de plek waar de schade is ontstaan. Onder schade door hevige plaatselijke neerslag valt niet: - schade door grondwater; - schade door water dat is vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen; - schade door neerslag of water, het gebouw binnengedrongen via openstaande ramen, deuren, luiken, lichtkoepels en dergelijke; - schade ontstaan in verband met slecht onderhoud van het gebouw. Storm Van storm is sprake als de windsnelheid ten minste 14 meter per seconde is. U Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en degene voor wie de verzekering ook geldt. Het gaat dus om de verzekeringnemer en om andere verzekerden. Verkoopwaarde De waarde van de woning bij verkoop in ontruimde staat en niet verhuurd. De waarde van de grond telt hier niet mee. Verzekerde(n) Dit kan de verzekeringnemer zijn, maar dit kunnen ook andere personen zijn voor wie de verzekering geldt. Het gaat dus ook om bijvoorbeeld de echtgenoot, een geregistreerd partner, kinderen en huisgenoten. De namen van deze personen hoeven niet op de polis te staan. Als een van deze verzekerden een schade heeft, heeft hij binnen de voorwaarden recht op een schadevergoeding. Verzekeringnemer Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. Als u schade heeft, heeft u binnen de voorwaarden van de polis recht op een schadevergoeding. Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

18 Woonhuis/woning Het huis dat op het polisblad staat vermeld met de voor privégebruik bestemde bergruimten en bijgebouwen. De fundering, het glas en de vaste terreinafscheidingen op uw perceel vallen er ook onder. De grond, bestrating en beplanting rekenen wij niet mee tot de woning. Als dat uit uw polisblad blijkt, kan woonhuis/woning ook zijn: - de recreatiewoning die op het polisblad staat vermeld en geheel of gedeeltelijk voor uw eigen gebruik bestemd is met de voor privégebruik bestemde bergruimten en bijgebouwen. De fundering, het glas en de vaste terreinafscheidingen op uw perceel vallen er ook onder. De grond, bestrating en beplanting rekenen wij niet mee; - het huis met deels zakelijk gebruik dat op het polisblad staat vermeld met de daarbij horende bergruimten en bijgebouwen. De fundering, het glas en de vaste terreinafscheidingen op uw perceel vallen er ook onder. De grond, bestrating en beplanting rekenen wij niet mee; - de garage/schuur zoals op het polisblad vermeld die u zelf voor privédoeleinden gebruikt. De fundering, het glas en de vaste terreinafscheidingen op uw perceel vallen er ook onder. De grond, bestrating en beplanting rekenen wij niet mee. Wij/ons/onze Goudse Schadeverzekeringen N.V., ook afgekort als De Goudse. Privé Pakket Online - Voorwaarden Woonhuis

Privé Pakket Online Woonhuis Excellent Plus

Privé Pakket Online Woonhuis Excellent Plus Woonhuis Excellent Plus Versie 3.0 Model SOL.5500.3.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Woonhuis vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket

Nadere informatie

Inboedel Excellent Plus

Inboedel Excellent Plus Privé Pakket Online Inboedel Excellent Plus Aanvullende Voorwaarden Guis Assuradeuren B.V. Versie 3.0 Uw fiets wordt gestolen uit uw schuur. Een waterleiding raakt lek waardoor uw vloerbedekking schade

Nadere informatie

Privé Pakket Online Inboedel Excellent Plus

Privé Pakket Online Inboedel Excellent Plus Versie 4.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Inboedel vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u

Nadere informatie

Artikel 6: Wat is verder nog voor u van belang? p. 9 6.1 Algemeen p. 9 6.2 Wijzigingen p. 10

Artikel 6: Wat is verder nog voor u van belang? p. 9 6.1 Algemeen p. 9 6.2 Wijzigingen p. 10 Aanvullende voorwaarden All In Plus Woonhuis 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Woonhuisverzekering p. 2 Artikel 2: Wat is verzekerd? p. 2 2.1 Schade door een onverwachte gebeurtenis

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Gebouwen

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Gebouwen Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van de. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket

Nadere informatie

Inboedel Excellent Plus

Inboedel Excellent Plus Privé Pakket Online Inboedel Excellent Plus Aanvullende Voorwaarden De Zeeuwse Verzekeringen Versie 2.0 Uw fiets wordt gestolen uit uw schuur. Een waterleiding raakt lek waardoor uw vloerbedekking schade

Nadere informatie

Inboedel Excellent Plus

Inboedel Excellent Plus Inboedel Excellent Plus Aanvullende Polisvoorwaarden (de Algemene Polisvoorwaarden zijn achter deze Aanvullende Polisvoorwaarden opgenomen) Privé Pakket Online Vrij Verzekerd B.V. Uw fiets wordt gestolen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Wat vindt u waar? All In Plus Inboedel 0115. Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p.

Aanvullende voorwaarden. Wat vindt u waar? All In Plus Inboedel 0115. Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p. Aanvullende voorwaarden All In Plus Inboedel 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p. 2 Artikel 2: Wat is verzekerd? p. 2 2.1 Welke inboedel is verzekerd? p. 2

Nadere informatie

Artikel 6: Wat is verder nog voor u van belang? p. 10 6.1 Algemeen p. 10 6.2 Wijzigingen p. 11

Artikel 6: Wat is verder nog voor u van belang? p. 10 6.1 Algemeen p. 10 6.2 Wijzigingen p. 11 Aanvullende voorwaarden All In Appartementenpakket 0115 (Inboedel) Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw Woongarant All In Appartementenpakket p. 2 Artikel 2: Wat is verzekerd? p. 2 2.1 Welke inboedel is verzekerd?

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Inboedel

Expat Pakket Individueel Inboedel Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bedrijfsschade

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bedrijfsschade CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Woonhuisverzekering Uitgebreid-Maxi-Plus 2006

Aanvullende voorwaarden Woonhuisverzekering Uitgebreid-Maxi-Plus 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Gedekte gebeurtenissen 2.2 Eigen risico storm 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Woonhuis

Voorwaarden verzekering Woonhuis Voorwaarden verzekering Woonhuis 1/5 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Wat is er verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Woonhuis Allrisk...Pag. 2 Schade aan ruiten, tuin en

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Woonhuis

Voorwaarden verzekering Woonhuis Voorwaarden verzekering Woonhuis 1/7 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Woonhuis Basis...Pag. 2 Brand, schroeien, ontploffing,

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Woonhuis

Voorwaarden verzekering Woonhuis Voorwaarden verzekering Woonhuis WH 2015-01 1/21 Inhoud 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor hoeveel? 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 Wat hebt u verzekerd? 3 1.3 Voor hoeveel is uw woonhuis

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Recreatiewoning

Voorwaarden verzekering Recreatiewoning Voorwaarden verzekering Recreatiewoning 1/6 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Wat is er verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Recreatiewoning Allrisk...Pag. 2 Bouwmaterialen

Nadere informatie

Voorwaarden Woonhuisverzekering

Voorwaarden Woonhuisverzekering Voorwaarden Woonhuisverzekering D WH 2013-01 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd? 4 2 Wat is er verzekerd? 4 3 Waarvoor ben je verzekerd? 4 Woonhuis Basis 4 Brand, schroeien, ontploffing, bliksem 4 Storm 4

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN INVENTARIS BUSINESS QUEENS 2009

POLISVOORWAARDEN INVENTARIS BUSINESS QUEENS 2009 POLISVOORWAARDEN INVENTARIS BUSINESS QUEENS 2009 A. WAT IS VERZEKERD 1 Welke gebeurtenissen zijn verzekerd? 2 Wanneer zijn inventaris en goederen buiten een bedrijfsruimte verzekerd? B. WAT IS EXTRA VERZEKERD

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Woonhuisverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Wat is verzekerd? 2. Artikel 3 Wat is niet verzekerd?

Voorwaarden Verzekerd met Advies Woonhuisverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Wat is verzekerd? 2. Artikel 3 Wat is niet verzekerd? Inhoud Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Wat is verzekerd? 2 Artikel 3 Wat is niet verzekerd? 4 Artikel 4 Wat doen wij bij schade? 4 Artikel 5 Hoe berekenen wij uw premie? 6 Artikel 6 Wat gebeurt er als u

Nadere informatie

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering super dekking Bijzondere Voorwaarden BWS 01012014 Bijzondere Voorwaarden woonhuisverzekering super dekking U heeft een woonhuisverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 TOELICHTING In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard

Nadere informatie

AEGON Zakenpakket VVE. Polisvoorwaarden nr. 15

AEGON Zakenpakket VVE. Polisvoorwaarden nr. 15 AEGON Zakenpakket VVE Polisvoorwaarden nr. 15 Inhoudsopgave BLZ. Algemene Voorwaarden Zakenpakket 3-7 Gebouwenverzekering voor bedrijven en Vereniging Rubriek A. van appartementseigenaren 8-14 Gebouwenverzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3014 S 42467 b maart 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij of zij 3 2 Wat verwachten wij

Nadere informatie

1.4 Herbouwwaarde: het bedrag benodigd voor herbouw van het woonhuis op dezelfde plaats met dezelfde bestemming.

1.4 Herbouwwaarde: het bedrag benodigd voor herbouw van het woonhuis op dezelfde plaats met dezelfde bestemming. Voorwaarden Totaal Woonhuisverzekering nr. 1347 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes, bijgebouwen, centrale verwarmingsinstallaties,

Nadere informatie

polisvoorwaarden Licent Woonhuisverzekering L.0113/BV 03.2.84 d

polisvoorwaarden Licent Woonhuisverzekering L.0113/BV 03.2.84 d polisvoorwaarden Licent Woonhuisverzekering Model L.0113/BV 03.2.84 d Inleiding LICENT Woonhuisverzekering Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Licent Woonhuisverzekering. Deze polisvoorwaarden hebben

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Agrarische Bedrijfsgebouwen Brand Versie 2015

Aanvullende voorwaarden Agrarische Bedrijfsgebouwen Brand Versie 2015 Artikel 1. Artikel 2. Begripsomschrijvingen Verzekerd belang Artikel 3. Dekking 3.1 Gedekte gebeurtenissen 3.2 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis) Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Extra Uitgebreid/Compleet INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Extra Uitgebreid/Compleet INHOUD Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.6.01 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Extra Uitgebreid/Compleet INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Extra Uitgebreid/Compleet INHOUD Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.6.01 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3

Nadere informatie

AEGON Zakenpakket. Polisvoorwaarden nr. 1506

AEGON Zakenpakket. Polisvoorwaarden nr. 1506 AEGON Zakenpakket Polisvoorwaarden nr. 1506 2 Inhoudsopgave De voorwaarden van het AEGON Zakenpakket zijn als volgt gerangschikt: Pagina: Algemene Voorwaarden Zakenpakket 5-9 Bijzondere Voorwaarden: Rubriek

Nadere informatie

Voorwaarden Woonhuisverzekering 2015

Voorwaarden Woonhuisverzekering 2015 Voorwaarden Woonhuisverzekering 2015 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 5 Wie is verzekerd? 5 Wat is het verzekerde bedrag? 5 Indexeren wij het verzekerde bedrag? 5 Wanneer start uw verzekering

Nadere informatie