gemeente Eindhoven Handboek Huisvesting Gemeente Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Handboek Huisvesting Gemeente Eindhoven"

Transcriptie

1 A gemeente Eindhoven Handboek Huisvesting Gemeente Eindhoven Projectmanagement Versie: DEFINITIEVE versie 1.8c December 2011 cho/pb

2 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Projectmanagement Datum December 2011 gemeente Eindhoven

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Voorwoord 4 1 Inleiding Waarom een handboek Huisvesting? Voor wie is dit handboek en hoe te en? Welke ontwikkelingen zijn van invloed? Wat zijn onze ambities? Resultaat Leeswijzer 10 2 Kaders en uitgangspunten Ambities vertaald naar huisvesting Kaders en uitgangspunten voor de locatiekeuze huisvesting Kaders en uitgangspunten voor de verdeling van de ruimte Toelichting structuurplan, vlekkenplan en indelingstekening Toelichting wettelijk kader Toelichting bepalen aantal m 2 per sector/afdeling Toelichting aanpak wijzigingsverzoeken Toelichting spelregels voor het van de ruimte 20 3 Bouwstenen werkplekken en ondersteunende ruimten Inleiding Overzicht behoefte aan alle bouwstenen Werkplekken Overleg plekken Werkplekfaciliteiten 31 4 Centrale facilitaire voorzieningen Inleiding Samenvatting centrale facilitaire voorzieningen Ontvangst en centrale vergaderruimtes en opleidingsruimte Archieven, post, scannen en repro Technische ruimten Expeditie, magazijnen, opslag, afvoer en liften Sanitair en natte ruimtes Beveiliging Overige ruimten 39 5 Huisstijl huisvesting 40 Bijlage 1: Structuurplan 42 Bijlage 2: Uitwerking Centrale facilitaire voorzieningen 43 gemeente Eindhoven 3

4 Voorwoord Eindhoven is een zelfbewuste en krachtige stad, die denkt in kansen en anticipeert op de veranderingen in de wereld om haar heen. Op het gebied van technologie, design en duurzaamheid speelt Eindhoven een innovatieve rol; maar ook op andere maatschappelijke terreinen, zoals de zorg. Een stad met dit bijzondere karakter heeft een gemeentelijke organisatie nodig: - die is afgestemd op de continue veranderende behoeften van de stad; - met betrokken, deskundige en flexibele medewerkers die met passie en plezier, hun werk doen en trots zijn op de bijdrage die ze leveren; - die kan meebewegen met actuele economische en maatschappelijke ontwikkelingen; - en steeds meer samenwerkt in verschillende vormen met een diversiteit aan mensen en organisaties. Dit vergt het één en ander van onze organisatie en van onze medewerkers. Om hier mede vorm aan te kunnen geven willen we als Gemeente Eindhoven graag Het Nieuwe Werken invoeren. Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken. Daarbij gaat het om thuiswerken, een betere kantoorwerkplek en de juiste ICT hulpmiddelen. Maar ook om zaken als een beter begrip van de ambities van de organisatie, een inspirerende bedrijfscultuur, andere vormen van aansturing en leiderschap, betere balans tussen privé en werk, minder regels en procedures, en slimmere manieren van samenwerken. Het Nieuwe Werken vraagt om een uitnodigende en flexibele werkomgeving. Omdat informatie steeds meer digitaal en dus tijd- en plaats onafhankelijk beschikbaar gemaakt kan worden, wordt de kantoorwerkplek veel meer een plek waar ontmoeten en samenwerken centraal staan. Ook het werkstijlenonderzoek dat eind 2010 in onze gemeente is gehouden laat duidelijk zien dat er allerlei wensen zijn over onze huisvesting, facilitaire dienstverlening en ICT ondersteuning. Dit onderzoek heeft belangrijke informatie opgeleverd, die is meegenomen in dit handboek. Dit Handboek Huisvesting vormt de basis voor iedereen, die verantwoordelijk en betrokken is bij de realisatie en het beheer van onze huisvesting en werkplekken. Met de gezamenlijke inspanning van iedereen bouwen we aan een uitnodigende en flexibele werkomgeving waar we elkaar ontmoeten en samenwerken. Met vriendelijke groet, Paulien Pistor 4 gemeente Eindhoven

5 1 Inleiding 1.1 Waarom een handboek Huisvesting? De noodzaak voor een handboek huisvesting blijkt uit het volgende: - De gemeentelijke huisvesting is versnipperd in veel verschillende gebouwen. Dit zorgt voor (onnodig) hogere kosten. Er ligt dus een noodzaak/wens om de kosten voor huisvesting te verlagen. - Er ontstaan steeds meer (tijdelijke) samenwerkingsverbanden met partners. Daarnaast verschuiven er steeds meer taken van de centrale overheid naar de gemeente. Het kunnen opvangen van groei en krimp in onze huisvesting is dus noodzakelijk. - Onze organisatie visie Weet wat werkt! zou zijn weerklank moeten vinden in de wijze waarop onze medewerkers in onze gebouwen professioneel, met moderne (ICT) werkplekondersteuning werken. We zien echter binnen de gemeentelijke gebouwen dat er verschillende werkconcepten zijn (Mercado flexwerken, KBC en Stadskantoor mix van werkvormen, MO gebouw eigen werkplek).onze gemeentelijke organisatie mist hierdoor de gewenste gemeenschappelijke professionele uitstraling en herkenbare look en feel. Onze gebouwen stralen niet direct een Eindhoven gevoel uit. - De wens om Het Nieuwe Werken (HNW) in te voeren sluit hierbij aan. De wijze waarop de huisvesting en zijn vormgegeven spelen een belangrijke rol bij aantrekkelijk werkgeverschap. - Er bestaat geen eenduidig beleid op het gebied van huisvesting, dat is samengebracht in een handzaam document. Hierdoor is er steeds weer opnieuw veel voorwerk nodig om wijzigingen in huisvesting voor te bereiden en door te voeren. Daarnaast bestaan er veel ongeschreven afspraken en verworvenheden uit verleden. Dit maakt het lastig om de huisvesting en facilitaire dienstverlening efficiënt in te richten. Met dit handboek willen we een antwoord geven op de vraag hoe ziet goede en eigentijdse huisvesting gebaseerd op Het Nieuwe Werken er dan uit, welke uitstraling willen we en welke kaders en uitgangspunten en we? Denk daarbij aan de verdeling van de ruimten over de sectoren en afdelingen, de verschillende werkplekken, maar ook de facilitaire en technische ruimtes. 1.2 Voor wie is dit handboek en hoe te en? Het handboek is primair bedoeld om de programmamanager Huisvesting, de sectoren verantwoordelijk voor de interne dienstverlening (AIHD, P&O, en ICT), en de sector verantwoordelijk voor het gemeentelijk onroerend goed (Grond & Vastgoed) te ondersteunen in hun rol om goede huisvesting te realiseren en te beheren voor de medewerkers van de gemeente Eindhoven. gemeente Eindhoven 5

6 Door te maken van het handboek Huisvesting helpen we onze medewerkers, klanten en bezoekers, samenwerkingspartners en leveranciers beter en sneller bij huisvestingsvraagstukken. Het handboek geeft overzichtelijk weer op welke wijze planvorming kan worden doorvertaald naar een concrete van ruimten en welke normen daarbij worden gehanteerd. Bij alle aanvragen met betrekking tot huisvesting is het handboek Huisvesting de leidraad waarin de kaders en uitgangspunten zijn beschreven. Het handboek beschrijft wat er nodig is om tot de realisatie van een flexibele werkplekomgeving te komen. Hierin wordt mede rekening gehouden met de benodigde informatie voor exploitatie, maar ook duurzaamheid en wet- en regelgeving zijn integraal onderdeel van dit handboek. Aangezien realisatie van geschikte huisvesting en facilitaire relatief lange doorlooptijden kennen en kostbaar zijn, is getracht in dit handboek ook rekening te houden met interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn. De programmamanager Huisvesting is verantwoordelijk voor het beheer van het handboek en het uit te voeren beleid met betrekking tot de huisvesting van onze gemeentelijke organisatie. 1.3 Welke ontwikkelingen zijn van invloed? Op zowel landelijk als lokaal niveau zijn er tal van ontwikkelingen die invloed hebben op de dienstverlening en de organisatie van de gemeente Eindhoven en daarmee impliciet ook op de (nieuwe) kantooromgeving. Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd is getracht het handboek Huisvesting voldoende toekomst proof samen te stellen, zodat onze huisvesting en hierop flexibel kan inspelen. Algemene ontwikkelingen - Snelheid van veranderen neemt toe. - Vraag naar flexibiliteit wordt groter. - Concrete gevolgen van ontwikkelingen zijn niet 100% in te schatten. Ontwikkelingen vanuit perspectief klant (burgers en ondernemers) - De gemeente wordt steeds meer een ingang voor alle overheidsvragen. - Eén ingang en eenduidige informatie vanuit alle contactkanalen: telefoon (14+ netnummer), balie, digitaal loket, post. - Klanten zijn mondiger en veeleisender. Dit heeft invloed op: openingstijden, service, maatwerk, bereikbaarheid en agressie. 6 gemeente Eindhoven

7 Bestuurlijke ontwikkelingen - Verdere regionalisatie /decentralisatie van overheidstaken. - Verdergaande publiekprivate samenwerking - Bezuinigingen naar verwachting 25 miljoen per jaar cf. coalitieakkoord. Maatschappelijke ontwikkelingen - Versterking samenwerking (binnen de overheid en met ketenpartners) o.a. door taakverschuiving en regionalisering - Technologische ontwikkelingen (digitalisering, tijd- en plaatsongebonden werken, multichanneling, beveiliging, transparantie). - Ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt zoals vergrijzing, Y-generatie (20-35 jaar), balans werkprivé, individualisering, krapte - Financiële ontwikkelingen (bezuinigingen, publiek private samenwerking, minder m 2 voor huisvesting, zelf doen of uitbesteden). - Prioriteitendiscussie m.b.t. kantoorgebouwen en appartementen + mogelijke bouwstop ministerie VROM. - Duurzaamheid (CO2-reductie, cradle-to-cradle, klimaatneutraal 2011). Ontwikkelingen werkomgeving - Werken wordt tijd- en plaatsongebonden, dus ook thuis werken waar dat kan. - Digitalisering is een must. - Activiteitgerichte faciliteiten. - Multifunctionele ruimtes. - Goede secundaire faciliteiten. - Gebouw(en) is/zijn gericht op ontmoeten en samenwerken. - Inrichting is duurzaam, tijdloos en aantrekkelijk voor Y-generatie. - Werkomgeving is mensgericht (instelbaar: meubilair, licht, temperatuur). - Publieksruimtes zijn open en transparant, maar wel veilig. Ontwikkelingen bouwen - Duurzaamheid (cradle-to-cradle, CO2-reductie) - Flexibiliteit - Klimaat neutraal eind Bereikbaarheid en toegankelijkheid - Aantrekkelijk voor klanten en werknemers - Corporate identity (aanhaken bij kernwaarden Dichtbij, Doen, Durven) - Geschikt voor Het Nieuwe Werken - Veilige (werk)omgeving gemeente Eindhoven 7

8 1.4 Wat zijn onze ambities? In 2008 is de missie en kernwaarden van de gemeente Eindhoven uitgewerkt. Dit ziet er als volgt uit: Missie: Samen werken aan een verrassend aantrekkelijke, kansrijke en creatieve kennisstad waar iedereen meedoet en zich thuis voelt. Eindhoven: groot en dichtbij. Kernwaarden: Dichtbij: Durf: Doen: Bij Dichtbij kun je denken aan in de haarvaten van de stad; elkaar aanspreken; de ander; betrouwbaar; samen; luisteren; betrokken; de menselijke maat. Durf grenzen opzoeken; meer doen dan het gewone; niet de letter maar de geest van de wet; kansen creëren; kansen zien en kansen grijpen. Achter Doen zetten we een groot uitroepteken. Doen! spreekt voor zich. Met onze missie en kernwaarden als uitgangspunt is in mei 2011 een nieuwe organisatievisie vastgesteld voor de gemeente Eindhoven: Weet wat werkt!. De ambities zoals verwoord in deze visie zijn gebaseerd op de ontwik-kelingen die op onze organisatie afkomen (zie vorige paragraaf). De kernboodschap van de visie is als volgt: Weet wat werkt! We willen een efficiënte, effectieve en flexibele organisatie zijn. Met de juiste professionele medewerker op de juiste plaats. Die ruimte krijgt én neemt om te excelleren en met passie en plezier werkt aan de ambities van de stad en de doelen van het bestuur. Gestimuleerd door bekwame, resultaatgerichte en inspirerende leidinggevenden. De ambities zoals geformuleerd in onze organisatievisie kunnen we mede bereiken door medewerkers te laten werken in een prettige, uitnodigende werkomgeving. Als uitgangspunt voor de huisvesting en faciliteiten gaan wij tevens uit van de principes van Het Nieuwe Werken. De organisatievisie is voor dit handboek vertaald naar een visie op het werkplekconcept voor de gemeente. Weet wat werkt! vertaald naar werkplekconcept: Ontmoeten en samenwerken in een uitnodigende, flexibele en duurzame omgeving. 8 gemeente Eindhoven

9 Deze ambities zijn uitgangspunt voor de verdere uitwerking in dit handboek. Ontmoeten en samenwerken Vergroten openheid en transparantie in werkomgeving. Stimuleren ontmoeten door ontmoetingsruimtes. Creëren van multifunctionele werkplekken. Informatie overal en altijd toegankelijk. Meer mogelijkheden om (internationaal) samen te werken; de kracht van de stad. Uitnodigende omgeving Gebouwen zijn goed toegankelijk, veilig en gastvrij voor iedereen. Herkenbaarheid van de gemeente Eindhoven komt terug in gebouwen, en binnen afdelingen. (Design, licht, technology) Herkenbaarheid dienstverlenend karakter organisatie Uitnodigende en warme uitstraling van de werkplek. Zelfdenkende en svriendelijke ICT en facilitaire voorzieningen. Flexibele omgeving Flexibiliteit door standaardisering en multifunctionele werkplekken. Verruiming van werktijden voor medewerkers. Informatie altijd en overal toegankelijk. Middel onafhankelijk kunnen werken. Opvangen van groei en krimp van de organisatie. Inspelen op balans privé werk. Duurzame omgeving Gebruik van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen. Terugdringen van energie. Ruimte en materiaal besparing in gebouwen. Herinzet van middelen. Duurzaam vervoersmanagement. Sociaal duurzame werkgever: oog voor gezondheid en arbeidsomstandigheden. gemeente Eindhoven 9

10 1.5 Resultaat Het handboek Huisvesting is de vertaling van onze organisatievisie naar huisvestingsbeleid, makend van de principes van Het Nieuwe Werken. Onze huisvesting en kantoor moeten zichtbaar en voelbaar bijdragen aan wat voor soort organisatie wij willen zijn. Dit handboek geeft richting aan de korte termijn huisvestingsstrategie tot ca Het handboek is tot stand gekomen in samenwerking met Draaijer + Partners; de werkgroep Werkconcept met deelnemers uit de sectoren AIHD, I&B en P&O, programmamanager Huisvesting, en programmamanager Het Nieuwe Werken. Het is getoetst aan een klankbordgroep, opdrachtgevend DR lid en de OR. 1.6 Leeswijzer In hoofdstuk 2 zijn de kaders en uitgangspunten opgenomen die van toepassing zijn op de huisvesting en van de gebouwen inclusief hoe de beschikbare ruimte over de sectoren wordt verdeeld. Hoofdstuk 3 beschrijft de verschillende werkplekken inclusief de decentrale facilitaire voorzieningen. In hoofdstuk 4 is een korte opsomming opgenomen van alle centrale facilitaire voorzieningen, die nodig zijn om de werkplekken en werkplekomgeving te faciliteren 1. Tot slot staat in hoofdstuk 5 een eerste aanzet voor de huisstijl huisvesting beschreven, om richting te geven aan welke uitstraling we willen in onze gebouwen. 1 Een beschrijving van de pleinen is niet opgenomen in dit handboek; dit is volledig maatwerk 10 gemeente Eindhoven

11 2 Kaders en uitgangspunten Zonder een set van heldere afspraken, uitgangspunten en wettelijke kaders, is het lastig om toe te werken naar de gewenste huisvesting en kantooromgeving voor alle medewerkers. In dit hoofdstuk zijn de algemene kaders en uitgangspunten opgenomen, waarbij de principes van HNW de basis vormen. 2.1 Ambities vertaald naar huisvesting Het gekozen werkconcept moet invulling geven aan de volgende ambities (zie ook paragraaf 1.4): 1. Ontmoeten en samenwerken 2. Uitnodigende omgeving 3. Flexibele omgeving 4. Duurzame omgeving Deze vier ambities staan centraal bij het ontwikkelen en de van de werkomgeving en zijn als volgt vertaald: 1. Afdelingen worden (zoveel mogelijk) op basis van samenwerkingsrelaties gepositioneerd; binnen de verschillende gebouwen. 2. Ondersteunende faciliteiten worden strategisch gepositioneerd; a. op centrale plekken tussen afdelingen, b. afhankelijk van kwantitatieve behoefte. 3. Maatwerk wordt geleverd op basis van de ontwikkelde sbouwstenen. 4. Activiteiten en werkprocessen zijn leidend; a. voor de van gebouwen, b. voor de van werkplekken. Voor alle soorten werkplekken en ondersteunende voorzieningen zijn bouwstenen ontwikkeld. Deze worden beschreven in de hoofdstukken 3 en Kaders en uitgangspunten voor de locatiekeuze huisvesting Onderstaande uitgangspunten zijn vastgesteld door de raad in 2009 ten behoeve van de lange termijn ambtelijke huisvesting. - Door werkplekdeling en vervolgens toepassing van het flexwerkconcept wordt het aantal vierkante meters voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie, ten opzichte van de huidige omvang, verminderd. Richtpunt hierbij is een vermindering van 20% ten opzichte van het huidige aantal vierkante meters. - Het stadhuis blijft bestuurs- en ontmoetingscentrum. - In principe wordt de gemeentelijke organisatie binnen maximaal 1000 meter loopafstand van het Stadhuis gehuisvest. - De locatie voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie moet goed bereikbaar zijn voor diverse verkeerssoorten, milieuvriendelijk en duurzaam mobiliteitsbeleid ondersteunen, zich op maximaal 750 meter loopafstand van het station bevinden en gemeente Eindhoven 11

12 de huisvesting moet voldoen aan de eisen die in deze tijd in het kader van duurzaamheid aan een kantoorpand gesteld mogen worden. - De huisvesting van de gemeentelijke organisatie draagt bij aan de stedelijke ontwikkeling. - Het huidige huisvestingsbudget is taakstellend voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie voor de (middel)lange termijn. Hierbij wordt het huisvestingsbudget opgevat als total costs of ownership (TCO). - In principe wordt uitgegaan van gemeentelijk eigendom van gebouwen die voor gemeentelijke huisvesting worden t. 2.3 Kaders en uitgangspunten voor de verdeling van de ruimte De verdeling van de beschikbare ruimtes over sectoren en afdelingen gebeurt centraal via de programmamanager Huisvesting, maar wel in afstemming met de verschillende verantwoordelijk sectoren. Daarbij worden de volgende spelregels gehanteerd: Toewijzen aan organisatieonderdelen van gebouwen, ruimten, van meubilair en is gebaseerd op onderstaande afwegingen: - Clusteren van sectoren en/of afdelingen in gebouwen of delen van gebouwen gebeurt (zoveel mogelijk) op basis van samenwerkingsrelaties (structuurplan) tussen sectoren en afdelingen. Van daaruit wordt het vlekkenplan en vervolgens de indelingstekening opgesteld. Echter voorop staat dat efficiency leidend is voor het vlekken- en indelingsplan. Zie voor de verdere uitwerking paragraaf Voor de ruimtetoedeling en -indeling worden minimaal de eisen volgens het bouwbesluit en de arbo wetgeving gehanteerd. Daarnaast volgen we de verschillende NEN-normeringen, Arbo Informatiebladen, bouwbesluit en overige wet- en regelgeving. Zie ook paragraaf Bij toewijzing van de ruimte wordt gekeken naar de primaire processen en uit te voeren activiteiten (functionele ondersteuning); - Iedereen (tenzij functioneel of arbo-technisch onmogelijk) werkt volgens het flexconcept. Daarin wordt een flexfactor gehanteerd van 67%, wat wil zeggen dat er voor elke 10 medewerkers 6,7 werkplekken worden gerealiseerd. Hierin is als uitgangspunt meegenomen dat minimaal 5% van de medewerkers thuis werkt en dat we door spreiding en thuiswerken het verschil tussen de bezetting op de drukste dag van de week en de gemiddelde weekbezetting met 50% terugbrengen. - Er wordt gestreefd naar 5% extra ruimte per pand 2 bij de eerste voor Het Nieuwe Werken ten behoeve van opvang van toekomstige groei en krimp. Elke sector/afdeling maakt van de bouwstenen zoals beschreven in hoofdstuk 3. - Er wordt uitgegaan van het aantal eigen medewerkers (incl. boventalligen 3 ), waarbij 1 medewerker maar bij 1 sector meegeteld kan worden. - Externe inhuur, stagiaires, etc. worden niet meegeteld, in plaats daarvan wordt een percentage gehanteerd van 20% als toeslag voor de flexibele schil. 2 Geldt niet voor Mercado en politieke ruimtes Stadhuis, omdat hier niets verandert 3 Eigen medewerkers die niet in de formatie (personeelsbegroting) zitten, maar wel voor de gemeente werken. 12 gemeente Eindhoven

13 - Qua werkplekken wordt uitgegaan van een verhouding van 90% standaard werkplekken en 10% CAD tekenwerkplekken. - Voor de standaard werkplek wordt uitgegaan van 11 m 2 nuttig vloeroppervlak. Hierin is inbegrepen de werkplek en de afdelingsgebonden werkplek- en overlegfaciliteiten (bv. printen, garderobe en pantry), zie ook paragraaf 2.6. Het nuttig vloeroppervlak vermeerderd met 20% (trappen, sanitair etc) leidt tot een VVO (verhuurbaar vloeroppervlak) van 13,2 m 2 - Voor de CAD tekenwerplek wordt uitgegaan van 13 m 2 nuttig vloeroppervlak. Hierin is inbegrepen de werkplek en de afdelingsgebonden werkplek- en overlegfaciliteiten (bv. printen, garderobe en pantry), zie ook paragraaf 2.6. Het nuttig vloeroppervlak vermeerderd met 20% (trappen, sanitair etc) leidt tot een VVO (verhuurbaar vloeroppervlak) van 15,6 m 2 - Waar van toepassing wordt rekening gehouden met specifieke eigenschappen/eisen van aanwezige functies en of met arbo-gerelateerde individuele aanpassingen. - Het kan voorkomen dat een sector moet schuiven binnen een gebouw of tussen gebouwen om zo een efficiënte ruimte vrij te maken voor een andere sector/afdeling. - Kleine wijzigingsverzoeken gaan via de servicedesk, grotere eerst via de programmamanager huisvesting. Alle verzoeken moeten passen binnen de spelregels uit het handboek huisvesting. Zie verder ook paragraaf Ruimtes die niet nodig zijn (i.v.m. groei en krimp) voor eigen huisvesting worden afgestoten of tijdelijk verhuurd. Zolang dat niet het geval is worden ze zoveel mogelijk afgesloten (dus geen schoonmaakkosten, etc.). - Voor het van de ruimte worden spelregels opgesteld waarin zaken als cleandesk, geluid, etc. vertaald worden in afspraken. Zie ook paragraaf Alle dienstgebouwen worden ingericht conform de gemeentelijke huisvesting huisstijl. Zie hoofdstuk 5. Daar waar sprake is van samenwonen met partners zal maatwerk nodig zijn. - Het handboek huisvesting is (zoveel mogelijk) ook van toepassing bij het huisvesten van externe partners binnen de dienstgebouwen van de gemeente Eindhoven - Escalatie vindt plaats via de Directieraad, bij de directeur die de ambtelijke huisvesting in portefeuille heeft. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden een aantal van de hierboven genoemde uitgangspunten nader toegelicht. 2.4 Toelichting structuurplan, vlekkenplan en indelingstekening Voordat met de van gebouwen wordt gestart, is een er uitgebreide voorbereiding op papier nodig. Dit verloopt van grof naar fijn via de volgende 3 stappen: Opstellen Structuurplan Opstellen Vlekkenplan Maken Indelingstekening. Uitvoering van deze stappen vindt plaats op basis van de kaders en uitgangspunten uit dit hoofdstuk en de bouwstenen uit de hoofdstukken 3 en 4. Het opstellen van het structuur- en het vlekkenplan gebeurt centraal (via de programmamanager Huisvesting). De uiteindelijke indelingstekeningen voor sectoren en/of afdelingen worden gemaakt in samenwerking met de sectoren en/of afdelingen. Hieronder een nadere toelichting. gemeente Eindhoven 13

14 Structuurplan Het structuurplan geeft op globaal niveau weer in welke gebouwen de verschillende afdelingen gepositioneerd worden op basis van de samenwerkingsrelaties die deze afdelingen onderling hebben. Hierin is nog geen rekening gehouden met omvang van afdelingen en de beschikbare ruimte binnen de gebouwen. Het structuurplan geeft op hoofdlijnen inzicht in de ruimtelijke relaties. Er wordt daarin nog niet gekeken naar de kenmerken van de gebouwen of naar de plaats voor sectoren binnen een gebouw. Zie hieronder een voorbeeld: Bij de gemeentelijke reorganisatie Eindhoven Eén (in 2009) is er een structuurplan opgesteld. Dit is geactualiseerd ten behoeve van de korte termijn huisvesting en als bijlage 1 toegevoegd aan dit handboek. Bij (grote) toekomstige wijzigingen in de organisatie en/of samenwerkingsrelaties tussen sectoren is het van belang om het structuurplan aan te passen. Vlekkenplan Volgend op het structuurplan wordt een vlekkenplan gemaakt. In het vlekkenplan zijn de sectoren en afdelingen opgenomen die binnen een gebouw kunnen worden gepositioneerd op basis van structuurplan. Hierbij staat voorop dat efficiency leidend is voor het vlekken- en indelingsplan en niet de relaties tussen de sectoren Voor het maken van het vlekkenplan is het nodig om te weten hoeveel medewerkers er per sector/afdeling gehuisvest moeten gaan worden 4. Daarbij wordt er rekening gehouden met de gebouwgebonden beperkingen. Dit kan 4 Verdeling gebaseerd op de personeelsplanning van P&O van d.d. april : - Aantal eigen medewerkers (excl. Sportbedrijven en Van Abbe): 1906 (1602 FTE) - Inhuur: 374 medewerkers (= 19,6 %) (361 FTE) - Partners: geen aantal, maar hiervoor wordt 5000 m2 meegenomen (= voldoende voor ongeveer 300 werkplekken) - Voor het parkeren gaan we uit van de volgende verdeling voor woon-werk verkeer: 21% OV, 45% fietsen en 34% auto (info vanuit project mobiliteit). Daarnaast is er ruimte voor dienstfietsen en auto s en medische indicatie. 14 gemeente Eindhoven

15 soms betekenen dat een afdeling niet volgens het structuurplan gepositioneerd kan worden, dan wordt er gekeken naar de best mogelijke positie. Hieronder weer een voorbeeld: Indelingstekening Het indelingsplan volgt weer op het vlekkenplan. Op basis van het aantal medewerkers is de omvang van de vlek bepaald in het vlekkenplan, vervolgens wordt op basis van functionele behoeftes een indelingstekening gemaakt. Dit is de vertaling van de functionele behoefte naar de verschillende bouwstenen (zie hoofdstuk 3). Vanzelfsprekend wordt daarbij gestreefd naar indelingen die ook voor andere organisatieonderdelen bruikbaar zijn om zo de flexibiliteit te bevorderen en kosten te minimaliseren bij verhuizingen. Hieronder een voorbeeld indelingstekening: Om een indelingstekening te maken is het noodzakelijk inzage te hebben in de werkprocessen van de sector/afdeling en de functionele behoeftes die daaruit volgen. Op basis van een inventarisatie bij de afdeling kunnen dan sbouwstenen worden bepaald en in samenspraak met de sector en/of afdeling (manager en medewerkers) wordt dan de indeling vastgelegd binnen de toegewezen vlek (ruimte) in een tekening. gemeente Eindhoven 15

16 Soms zijn er beperkingen waardoor een indelingsplan niet volledig kan worden uitgevoerd. Dit kan te maken hebben met gebouwgebonden beperkingen of budgettaire beperkingen. In het eerste geval kunnen aanpassingen niet gedaan worden omdat bijvoorbeeld de constructie niet veranderd kan worden of omdat dan niet meer wordt voldaan aan wettelijke eisen. Bij budgettaire beperkingen kan gedacht worden aan enerzijds de (niet) beschikbare budgetten en/of de verhouding tussen de kosten en voordelen die dit oplevert. 2.5 Toelichting wettelijk kader Op dit moment (oktober 2011) zijn de volgende regelingen onderdeel van het wettelijk kader. Dit wettelijk kader wordt in acht genomen bij alle huisvestingszaken: Wet & Regelgeving - Arbowet - Arbocatalogus Agressie en Geweld Sector Gemeente - Arbozorg - Agressiebeleid (veilige publieke taak) - Richtlijnen beelschermwerk van ministerie SZW Arbo Informatiebladen - Nr. 1: Arbo en verzuimbeleid - Nr. 2: Werken met beeldschermen - Nr. 7: Kantoren - Nr. 8: Zittend en staand werk Nen-normen - NEN 2580: ruimte normen van gebouwen - NEN 1814: ventilatie van gebouwen - NEN 2443: parkeren - NEN 1824: gebouwen - NEN-EN : licht - NEN-EN-ISO 9612: geluid - NEN 2449: Ergonomie v.d. werkplek - NEN EN 527-1: kantoormeubelen, werktafels en bureau s (Europese norm) - NEN EN 1335, EN 13761: overige Europese normen m.b.t. kantoren - NEN 1813: Ergonomie kantoormeubelen - NEN 4000: Bedrijfshulpverlening Overige - NPR nl: sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers - Bouwbesluit - Eisen t.b.v. svergunningen panden (door Brandweer) - Richtlijn Internationaal Toegankelijkheids Symbool (ITS) 16 gemeente Eindhoven

17 Nadere uitwerking Inrichting gebouwen NEN 1824 Volgens de NEN 1824 (versie 2010) gelden de onderstaande eisen voor kantoren: Vloeroppervlak algemeen In een kantoorvertrek is ruimte nodig voor plaatsing van kantoormeubilair, de PC en het beeldscherm. Op de juiste wijze t.o.v daglicht/ramen en rekening houdend met privacy, overleg, telefoneren, beweging, planten, persoonlijke spullen, e.d. Verder is het uit ergonomisch oogpunt nodig dat de vloeroppervlakte voldoende is voor het bereiken van de werkplek, de kasten, het raam, enz. en dat de werkplek voldoende ruimte biedt het meubilair zo op te stellen dat er zo min mogelijk hinder is van: -verbinding door directe lichtinval door vensters of van armaturen; - spiegeling van vensters, armaturen of lichte oppervlakken; - koude of warmtestraling van de vensters; - luchtstromen van luchtinblaasopeningen; - geluid. Ook moet de benodigde ruimte het mogelijk maken laden en kasten voldoende te kunnen openen, apparatuur en installaties te kunnen onderhouden en de ruimte te kunnen schoonmaken. In bijgaand overzicht wordt een weergave gegeven van de m² normen betreffende werkplekken. Deze wordt als uitgangspunt genomen voor de gemeente Eindhoven. Berekeningswijze m² NEN 1824 De minimale benodigde oppervlakte wordt bepaald door de ruimte voor de medewerker, inclusief de circulatieruimte op de werkplek, het meubilair, de apparatuur en de benodigde kasten. Elk kantoorvertrek moet voldoen aan minimumafmetingen die te berekenen zijn uit de sommering van de verschillende elementen in de ruimte, zoals de aanwezige personen, het kantoormeubilair, de kasten en de vergadervoorzieningen. Element De medewerkers De kantoorwerktafel De kasten De vergadervoorziening Minimumoppervlakte 4 m² voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2h per dag door één of meer medewerkers wordt t, inclusief kantoorwerkstoel en circulatieruimte op de werkplek 1 m² voor een werkplek met een plat beeldscherm 2 m² voor een werkplek met een CRT-beeldscherm 1 m² voor een lees/schrijfvlak 2 m² voor een vlak voor uitleg van tekeningen 1 m² voor elke vrijstaande kast of verrijdbare (lade)kast 2 m² per persoon gemeente Eindhoven 17

18 De eisen voor de kantoorwerktafel moeten voldoen aan NEN Bij beeldschermwerkzaamheden, waar fysieke documenten worden t, moet worden voorzien in een lees/schrijfvlak.voor het overige meubilair en apparatuur (archiefkasten, printer, fax e.d.) moet de minimaal vereiste oppervlakte worden bepaald uit het ruimtebeslag van het meubilair en de apparatuur en de ruimte om deze voorzieningen te en of te bedienen. Deze eisen zijn gerelateerd aan de werkplek en zullen dan ook als minimale norm gelden voor het vaststellen van de m² behoefte van een afdeling. Alle andere eisen die opgenomen zijn in de NEN 1824 zullen eveneens worden meegenomen bij het opnieuw inrichten van gebouwen. Hierbij valt te denken aan de indeling van een kantoorvertrek, minimale eisen voor verkeersruimten, vergaderruimten, restaurantruimten, etc. Uitwerking licht en geluid: NEN-EN en NEN-EN-ISO 9612 Of men bij het werk hinder ondervindt van geluid hangt niet alleen af van het geluidsniveau, maar ook van de aard van het werk, de daarvoor vereiste concentratie en de nagalmtijd. Hieronder volgen een aantal grenswaardes. Kom je hierboven dan wordt geluid in het algemeen als hinderlijk ervaren. - Voor plaatsgebonden en/of concentratiewerk geldt een grenswaarde van ongeveer 45-/50 decibel. - Voor bewegelijk normaal werk geldt een grenswaarde van decibel. - Voor een technische ruimte en een laboratorium geldt een grenswaarde van decibel. - De bouwkundige geeft aan dat een nagalmtijd niet langer mag zijn dan 0,5 seconde. Over licht op de werkplek wordt het volgende gezegd: aangezien op veel plaatsen zowel conventioneel kantoorwerk als beeldschermwerk in één ruimte wordt verricht is het gewenst in deze gevallen uit te gaan van normaal verlichte kantoorruimten. De meeste visuele taken kunnen verricht worden in het gebied van 200 lux tot 800 lux. Het te kiezen niveau is onder andere afhankelijk van de aanwezigheid van vensters, zwakke contrasten en aanwezigheid van oudere werknemers. Te veel licht wordt vaker als meer hinderlijk ervaren dan te weinig licht. 2.6 Toelichting bepalen aantal m 2 per sector/afdeling Het vaststellen van de vierkante meters voor het van ruimten van de gemeente Eindhoven is bepaald op basis van de wettelijke eisen en richtlijnen, zoals de NEN 1824, en op basis van de resultaten van het werkstijlenonderzoek, welke in 2010 is uitgevoerd. Dit leidt tot een nuttig oppervlak per standaard of teken werkplek van 11 m² resp. 13 m². Dit is inclusief alle sector en/of afdelingsgebonden faciliteiten zoals de bureau werkplekken (verschillende soorten), informele overleg faciliteiten, pantry s, projectvoorzieningen, afdelingsarchief, lockers, garderobe, etc. Maar ook de afdelingsgebonden verkeersruimte (= de loopruimte tussen de bureaus). 18 gemeente Eindhoven

19 Voor de werkplek zelf geldt een norm van 6 (standaard) tot 8m² (tekenaars) en voor de overige voorzieningen wordt gerekend met 5m² per werkplek. Op basis van activiteiten wordt uitgegaan van 90% standaard bureau werkplekken en 10% CAD tekenwerkplekken. Daarnaast wordt er een flexfactor gehanteerd van 67% 5. Dit houdt in dat er (gemiddeld) voor elke 10 medewerkers van een sector 6,7 bureau werkplekken zullen zijn. Rekenvoorbeeld Sector A heeft 100 medewerkers met standaardwerkplekken. Hiervoor geldt een m² toekenning van: 100 medewerkers x 11m² = 1100m² x 0,67 flexfactor = 737 m² De exacte indeling van een ruimte wordt bepaald in een indelingstekening (zie paragraaf 2.4). De verhouding tussen de ruimte per werkplek (13m²) en de totaaloppervlakte van een gebouw (VVO en BVO) is (op basis van ervaringscijfers Draaijer + Partners) als volgt: - Netto-oppervlakte (werkplekken + publieksruimtes + ruimte politiek): 100% - Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) (sanitair, trappen, etc.): 120% 2.7 Toelichting aanpak wijzigingsverzoeken Kleine vragen, klachten en storingen met betrekking tot huisvesting en de facilitaire dienstverlening en ICT kunnen via de servicedesk worden gemeld. Grotere vragen (uitbreiding of verbouwing) van de huisvesting starten met een gesprek tussen de programmamanager huisvesting en de verantwoordelijke manager van de sector en/of afdeling om de behoefte nader te inventariseren, maar ook om het verdere proces toe te lichten. De vraag wordt getoetst aan de uitgangspunten in dit handboek en er wordt gekeken of de ruimte beschikbaar is en of er financiering is. Indien akkoord dan zal de aanvraag via het reguliere proces (servicedesk, etc.) worden opgepakt. Eerst komen de offertes en financiering (incidenteel en structureel), tekeningen, arbo-toets en eventueel advies/instemming OR en akkoord van de klant (incl. draagvlak binnen de sector/afdeling voor de wijziging), daarna volgt de uitvoering. 5 Deze flexfactor is gebaseerd op de resultaten van het werkstijlenonderzoek uit 2010, op ervaringscijfers bij andere gerenommeerde bedrijven die HNW hebben ingevoerd, en op literatuurstudie. gemeente Eindhoven 19

20 2.8 Toelichting spelregels voor het van de ruimte Bij het ontwikkelen en vaststellen van een werkplekconcept horen ook spelregels en afspraken betreffende het van het nieuwe werkplekconcept. Dit zorgt ervoor dat we prettig kunnen werken en dat de ruimte en de ook efficiënt en duurzaam t kunnen worden. De spelregels zijn gebaseerd op de uitgangspunten rondom Het Nieuwe Werken en algemene omgangsvormen. Indien nodig worden ze aangevuld met sectorgebonden afspraken. Hieronder staan een aantal onderwerpen die daarin meegenomen gaan worden. - Omgang met de werkplek - Omgang met overlegruimtes - Cleandesk (aan het eind van elke dag bureau leeg, geen stapels papier op kasten etc.) 6 - Archivering - Persoonlijke spullen - Omgang pantry en/of ontmoetingsruimtes - Telefoneren - Muziek - Pauzes - Naleving van de spelregels 6 Opgeruimde manier van werken zodat werkplekken niet persoonsgebonden, maar flexibel in zijn 20 gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven Handboek Huisvesting Gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven Handboek Huisvesting Gemeente Eindhoven A gemeente Eindhoven Handboek Huisvesting Gemeente Eindhoven Projectmanagement Versie: DEFINITIEVE versie 1.8c December 2011 cho/pb11041188 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Projectmanagement Datum December

Nadere informatie

Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012. Gemeentehuis Bloemendaal. Arbo gerelateerde zaken en veiligheid. Datum 3 januari 2013

Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012. Gemeentehuis Bloemendaal. Arbo gerelateerde zaken en veiligheid. Datum 3 januari 2013 Datum 3 januari 2013 Auteurs drs. Fieke Horsten Eur.Erg. drs. Peter van Scheijndel Eur.Erg. Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012 Gemeentehuis Bloemendaal Arbo gerelateerde zaken en veiligheid

Nadere informatie

Register ergonomen Nederland Bouwregelgeving

Register ergonomen Nederland Bouwregelgeving Herziening NEN 1824 Oppervlakte normering Hoe werkt dat voor een werkruimte? RAH Rhvk o.a. Lid van ReN en NVvE SRe Lid van NEN Platform ergonomie / wg herz. NEN 1824 Aanleiding Herziening NEN 1824 Wijziging

Nadere informatie

Kantoor Waterschap Scheldestromen

Kantoor Waterschap Scheldestromen Schets Ontwerp Inhoudsopgave 2 inhoudsopgave 2 opdrachtomschrijving 3 analyse interieur 4 concept 5 vlekkenplannen indeling 6 vlekkenplannen indeling 7 vlekkenplannen indeling 8 vlekkenplannen indeling

Nadere informatie

Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt

Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt ALGEMENE INFORMATIE Ik ben een man / vrouw Mijn leeftijd is tussen 20 30 jr / 30 40 jr

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Van B tot Z De beleving van de huisvesting van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geëvalueerd

Van B tot Z De beleving van de huisvesting van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geëvalueerd Van B tot Z De beleving van de huisvesting van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geëvalueerd L. Groot, ir. L.E.M. Mascini & ir. L. Volker Center for People and Buildings, Delft - februari

Nadere informatie

Sandra Brunia Evi De Bruyne Marion Beijer Anca Gosselink

Sandra Brunia Evi De Bruyne Marion Beijer Anca Gosselink Bouwstenen voor Organisatiegerichte Huisvesting van de Belastingdienst Sandra Brunia Evi De Bruyne Marion Beijer Anca Gosselink Inhoudsopgave 0 Inleiding 1 0.1 Waarom dit boekje? 1 0.2 Totstandkoming 1

Nadere informatie

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam v De veranderende mens Concentratie bewegingen Afnemende plaatsgebondenheid Alles gaat sneller

Nadere informatie

Minder verhuisbewegingen wordt ook gewenst door de directeuren en medewerkers, maar de

Minder verhuisbewegingen wordt ook gewenst door de directeuren en medewerkers, maar de Renovatie en innovatie? Een onderzoek naar het gebruik en de beleving van twee Haagse locaties van het ministerie van LNV Auteurs: M. Maarleveld, D.J.M. van der Voordt Center for People and Buildings Samenvatting

Nadere informatie

De HIPP Calculator Bedrijf: Lokatie: Datum: 2011 Versie : 001

De HIPP Calculator Bedrijf: Lokatie: Datum: 2011 Versie : 001 Vragenlijst De HIPP Calculator Versie : 001 1. Inleiding U bent binnen uw organisatie aan het nadenken over huisvesting. U komt wellicht werkplekken te kort, uw medewerkers zitten al met 3 personen op

Nadere informatie

Oktober 2013 INFORMATIE. Kelvinring 54 Alblasserdam (zichtlocatie A15) www.demijl.nl. De Mijl Business Centers: Alblasserdam>Barendrecht>Zwijndrecht

Oktober 2013 INFORMATIE. Kelvinring 54 Alblasserdam (zichtlocatie A15) www.demijl.nl. De Mijl Business Centers: Alblasserdam>Barendrecht>Zwijndrecht Oktober 2013 INFORMATIE Kelvinring 54 Alblasserdam (zichtlocatie A15) www.demijl.nl De Mijl Business Centers: Alblasserdam>Barendrecht>Zwijndrecht Werken op een plek die voelt als een tweede thuis. Waar

Nadere informatie

November 2014. INFORMATIE H.A. Lorentzstraat 4 Zwijndrecht (Develpoort) www.demijl.nl

November 2014. INFORMATIE H.A. Lorentzstraat 4 Zwijndrecht (Develpoort) www.demijl.nl INFORMATIE H.A. Lorentzstraat 4 Zwijndrecht (Develpoort) www.demijl.nl Werken op een plek die voelt als een tweede thuis. Waar je andere ondernemers ontmoet en waar je je voor 100% op jouw business kunt

Nadere informatie

TE HUUR. Schoolstraat CN Voorschoten. 480 p.m.

TE HUUR. Schoolstraat CN Voorschoten. 480 p.m. TE HUUR Schoolstraat 174 2252 CN Voorschoten 480 p.m. KENMERKEN Prijs 480 p.m. Wijk Wijk 00 Oplevering per direct Locatie stadscentrum / dorpskern, woonomgeving Type Kantoorruimte Oppervlakte 152m² Verdiepingen

Nadere informatie

Een stukje geschiedenis

Een stukje geschiedenis Een stukje geschiedenis Fusie 2003, Reorganisatie 2006, HHNK in beweging 2007 Efficiëntievoordeel fusie: één hoogheemraadschap i.p.v. vier (Edam, Hoorn, Heerhugowaard, Purmerend) bundeling van activiteiten,

Nadere informatie

Opbouw van onderzoek & analyse

Opbouw van onderzoek & analyse Opbouw van onderzoek & analyse Aanpak De aanpak is pragmatisch en gericht op het analyseren en inventariseren van de kenmerken van de organisatie van werken, zonder dat de dagelijkse gang van zaken verstoord

Nadere informatie

MPC Work Today Maastricht: Kantoorruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt!

MPC Work Today Maastricht: Kantoorruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt! MPC Work Today Maastricht: ruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt! MPC Work Today Maastricht Een deel van kantoorgebouw Cap du Sud maakt deel uit van MPC Work Today, het nieuwe flexibele verhuurconcept

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst RUD UTRECHT Aan Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Opsteller: Norbert de Blaay Onderwerp Huisvesting en facilitaire dienstverlening t.b.v. Vergadering 13 maart 2014 bijlagen

Nadere informatie

Huur of koop kantoorruimte op Robert Schumandomein 2 te Maastricht (prijs op aanvraag)

Huur of koop kantoorruimte op Robert Schumandomein 2 te Maastricht (prijs op aanvraag) Huur of koop kantoorruimte op Robert Schumandomein 2 te Maastricht (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

Oktober 2013 INFORMATIE. Oslo 10-16 Barendrecht (Vaanpark II) www.demijl.nl. De Mijl Business Centers: Alblasserdam>Barendrecht>Zwijndrecht

Oktober 2013 INFORMATIE. Oslo 10-16 Barendrecht (Vaanpark II) www.demijl.nl. De Mijl Business Centers: Alblasserdam>Barendrecht>Zwijndrecht INFORMATIE Oslo 10-16 Barendrecht (Vaanpark II) www.demijl.nl De Mijl Business Centers: Alblasserdam>Barendrecht>Zwijndrecht Werken op een plek die voelt als een tweede thuis. Waar je andere ondernemers

Nadere informatie

1STE DAGGIDS HEE KLOJO DIT IS ONZE FLEXIBELE WERKPLEK!!

1STE DAGGIDS HEE KLOJO DIT IS ONZE FLEXIBELE WERKPLEK!! 1STE DAGGIDS HEE KLOJO DIT IS ONZE FLEXIBELE WERKPLEK!! 02 Stoor elkaar niet met bellen/ praten. Zoek bij langer durende gesprekken een geschikte ruimte. 05 De bureaustoelen voldoen aan de ARBO-norm en

Nadere informatie

Kant - en - Klaar Kantoor

Kant - en - Klaar Kantoor Kant - en - Klaar Kantoor Kantoorgebouw De Enk Verhuurboekje Kantoorgebouw De Enk Tivolilaan 205 6824 BV Arnhem www.kantoor-enk.nl G72 contact gegevens G72 - Kantoorgebouw De Enk Tivolilaan 205 6824 BV

Nadere informatie

Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die

Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die Het nieuwe werken in hartje Heerlen Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die je kunt afstemmen op de activiteiten die je uitvoert. Die jou laat doen waar je goed in bent, van

Nadere informatie

Kadernota Nieuwe Werkstijl Tiel

Kadernota Nieuwe Werkstijl Tiel Kadernota Nieuwe Werkstijl Tiel " Je kunt de windrichting niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen" Doel kadernota nieuwe werkstijl Deze kadernota hoort bij de businesscase Tielse Nieuwe Werkstijl

Nadere informatie

INFORMATIE Kelvinring 54 Alblasserdam (zichtlocatie A15

INFORMATIE Kelvinring 54 Alblasserdam (zichtlocatie A15 2016 De Mijl Business Center Alblasserdam: Werken op een plek die voelt als een tweede thuis. Waar je andere ondernemers ontmoet en waar je je voor 100% op jouw business kunt concentreren. Waar je terecht

Nadere informatie

Ruimtenormen voor vergaderen

Ruimtenormen voor vergaderen Ruimtenormen voor vergaderen Onderzoek naar de bepaling van normen voor vergaderplekken en vergadercentra voor de FWR Evi De Bruyne Center for People and Buildings mei 2013 colofon Onderzoeker CfPB Evi

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties Beeldkwaliteit Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Inleiding In dit beeldkwaliteitplan worden de ambities voor de verschijning

Nadere informatie

Losse inrichting gebouw flux Perceel 1: Kantoor gerelateerd meubilair

Losse inrichting gebouw flux Perceel 1: Kantoor gerelateerd meubilair Losse inrichting gebouw flux Perceel 1: Kantoor gerelateerd meubilair Programma van Eisen Functionele beschrijving inrichting ruimten Alle getoonde sfeerbeelden zijn indicatief. A. 1 persoon Werk/vergaderkamer

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

SOCIAAL WIJKTEAM INRICHTING KANTOREN MOZAIEK EN NOORDERLICHT

SOCIAAL WIJKTEAM INRICHTING KANTOREN MOZAIEK EN NOORDERLICHT SOCIAAL WIJKTEAM INRICHTING KANTOREN MOZAIEK EN NOORDERLICHT De Sociale Wijkteams zijn dé toegangspoort voor ondersteuning en zorg in Wijchen. Op dit moment heeft het Sociaal Wijkteam een aantal ruimtes

Nadere informatie

Samenvatting Doel en werkwijze Respondenten

Samenvatting Doel en werkwijze Respondenten Sporen naar de nieuwe huisvesting Een onderzoek naar het gebruik en beleving van drie locaties van de belastingdienst-oost. Auteurs: L. Groot, A.M. Hartjes, M. Maarleveld Center for People and Buildings,

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond,

Nadere informatie

Ergonomische en arbotechnische. toetsing Gemeente Woudrichem

Ergonomische en arbotechnische. toetsing Gemeente Woudrichem Ergonomische en arbotechnische toetsing Gemeente Woudrichem Monique Vermeulen Consultant ergonomie Monique.vermeulen@arboned.nl 06-51615522 Ad van Zundert Consultant veiligheid Ad.van.zundert@arboned.nl

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. enexis den bosch

!pet projectinrichters. binnenkomer. enexis den bosch !pet projectinrichters binnenkomer enexis den bosch Het Nieuwe Werken... Het centrale kantoor van Enexis staat aan het Paleis Kwartier in Den Bosch. In het nieuwe onderkomen werkt Enexis volgens het principe

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15 VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken AGENDA Inleiding Bezuiniging Huisvesting VR Het Nieuwe Werken Huisvestingslasten Besparing

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

TE HUUR MAASTRICHT FLEXIBELE TURN-KEY KANTOORSUITES MET UITGEBREIDE FACILITEITEN EN SERVICES "THE OFFICE" MARKT 14 TE MAASTRICHT

TE HUUR MAASTRICHT FLEXIBELE TURN-KEY KANTOORSUITES MET UITGEBREIDE FACILITEITEN EN SERVICES THE OFFICE MARKT 14 TE MAASTRICHT TE HUUR MAASTRICHT FLEXIBELE TURN-KEY KANTOORSUITES MET UITGEBREIDE FACILITEITEN EN SERVICES "THE OFFICE" MARKT 14 TE MAASTRICHT Dit prachtig kantoorobject met monumentale allure op A1 locatie aan de Markt

Nadere informatie

verbouwing RvB KPN, Den Haag

verbouwing RvB KPN, Den Haag verbouwing RvB KPN, Den Haag situatie voor verbouwing Reorganisatie In april 011 is Eelco Blok benoemd tot nieuwe topman van KPN. Direct bij de start als CEO kondigde hij een grote reorganisatie van KPN

Nadere informatie

Beleid beeldschermwerk

Beleid beeldschermwerk beeldschermwerk Oktober 2006 Maart 2006 Opgesteld door F. van de Ven, smedewerker Arbo & Milieu i.o. S. Mesu, apotheker Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 VOORLICHTING EN INSTRUCTIE... 3 3 INRICHTING WERKPLEKKEN...

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Checklist Bedrijfsverhuizing

Checklist Bedrijfsverhuizing Checklist Bedrijfsverhuizing ReMaedie heeft de Checklist Bedrijfsverhuizing ontwikkeld als leidraad voor ondernemers om de verhuizing van hun bedrijf zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

CREATIVE MINDS INCUBATOR DIGITAL ENTERTAINMENT

CREATIVE MINDS INCUBATOR DIGITAL ENTERTAINMENT CREATIVE MINDS INCUBATOR DIGITAL ENTERTAINMENT 1 INHOUDELIJK 1. 2. 3. Wij zoeken bedrijven die inhoudelijk aansluiten bij de incubator. Gezien de veelzijdigheid en de veelvuldige cross-overs in de sector,

Nadere informatie

INFORMATIE Oslo Barendrecht (Vaanpark II)

INFORMATIE Oslo Barendrecht (Vaanpark II) De Mijl Business Center Barendrecht: Werken op een plek die voelt als een tweede thuis. Waar je andere ondernemers ontmoet en waar je je voor 100% op jouw business kunt concentreren. Waar je terecht kunt

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Organisatiegericht huisvesten

Organisatiegericht huisvesten Organisatiegericht huisvesten Ervaringen van de Belastingdienst Hans Pieter Stekelenburg Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening 19 september 2006 Onderwerpen Inleiding Organisatiegericht

Nadere informatie

organisatie en uoorbereidingskrediet

organisatie en uoorbereidingskrediet gemeente Eindhouen Raadsnummer xo.rg8zz.oox Inboeknummer robstorsry Beslisdatum B%W t8 juli 2OIO Dossiernummer oa8 qsa Raadsvoorstel Locatiekeuze (middel)langetermij nhuisuesting ambtelijke organisatie

Nadere informatie

Eindhoven, Weegschaalstraat 3

Eindhoven, Weegschaalstraat 3 , Weegschaalstraat 3 Bent u op zoek naar een modern en representatief kantoorlocatie? Stop dan met zoeken!kantorencentrum De Ring is gelegen aan de noordrand van, nabij de A2 en A50, en biedt in haar kantoorgebouw

Nadere informatie

Ontmoeten Concentreren Communiceren Faciliteren

Ontmoeten Concentreren Communiceren Faciliteren Ontmoeten Concentreren Communiceren Faciliteren Waterschap Rivierenland heeft niet zomaar een nieuw kantoorgebouw. Naast de fraaie architectuur en de duurzame bouw is het interieur precies toegesneden

Nadere informatie

atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional

atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional De waarde van een gebouw wordt bepaald door de gebruikers, of ze zich er comfortabel voelen, of ze succesvol zijn in hun onderneming,

Nadere informatie

ARC15 INTERIEUR AWARD DSM MATERIALEN CENTRUM

ARC15 INTERIEUR AWARD DSM MATERIALEN CENTRUM ARC15 INTERIEUR AWARD DSM MATERIALEN CENTRUM DSM MATERIALEN CENTRUM Onderzoeksgebouw met testlaboratoria, kantoren en een hal voor opschalingsfaciliteiten. Geleen, Nederland BVO: 20.119 m2 Oplevering:

Nadere informatie

Projectbureau voor huisvesting & facility management

Projectbureau voor huisvesting & facility management Projectbureau voor huisvesting & facility management 2 Ondersteuning van huisvestingsprojecten Offace projectbegeleiding is een adviesbureau op het gebied van huisvesting en facility management. Wij ondersteunen

Nadere informatie

Huisvesting. Organisatie. Spoorboekje: Implementatie huisvestingsstrategie Delfland 2020 Werken aan gezonde werkomgeving

Huisvesting. Organisatie. Spoorboekje: Implementatie huisvestingsstrategie Delfland 2020 Werken aan gezonde werkomgeving sstrategie Delfland 2020 Bouwen aan een gezonde werkomgeving 20-11-2012 Hoogheemraadschap van Delfland Huisvesting Spoorboekje: Implementatie huisvestingsstrategie Delfland 2020 Werken aan gezonde werkomgeving

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

FLEXIBEL WERKEN, ONTVANGEN, CREËREN, NETWERKEN EN ZAKEN DOEN

FLEXIBEL WERKEN, ONTVANGEN, CREËREN, NETWERKEN EN ZAKEN DOEN FLEXIBEL WERKEN, ONTVANGEN, CREËREN, NETWERKEN EN ZAKEN DOEN Youwork is er voor kleine bedrijven met torenhoge ambities. Voor ondernemers die willen werken volgens het Nieuwe Werken. Voor het boutique

Nadere informatie

elysium e e n d y n a m i s c h e w e r k p l e k

elysium e e n d y n a m i s c h e w e r k p l e k elysium een dynamische werkplek f l e x i b e l e o p l o s si n g e n design Martin Ballendat tekende voor het ontwerp van elysium elysium speelt in op de vraag van de markt naar flexibele werkplek oplossingen.

Nadere informatie

Onderwerp Raadsgerelateerde functies wel/niet in HNK

Onderwerp Raadsgerelateerde functies wel/niet in HNK Programma's en Projecten Doorkiesnummers: Telefoon 06 5273 9355 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 30-05-2016 Ons kenmerk 2790543 Opsteller S. Groeneweg Bijlage Onderwerp Raadsgerelateerde functies

Nadere informatie

Een multi functioneel bedrijvenpark. Leyensehof Kantoor. Leyensehof Bedrijfsruimte. Leyensehof Flex. Leyensehof is dubbelgroen

Een multi functioneel bedrijvenpark. Leyensehof Kantoor. Leyensehof Bedrijfsruimte. Leyensehof Flex. Leyensehof is dubbelgroen Om te huren bij worden diverse ruimten ruimte beschikbaar van ibele bedrijfs- en werkruimte, is dubbelgroen Niet alleen een groene omgeving maar ook voorzien van groene energie Ruime parkeergelegenheid

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

Het nieuwe werken en flexibiliteit

Het nieuwe werken en flexibiliteit Het nieuwe werken en flexibiliteit Het nieuwe werken, flexibiliteit en voorzieningen Anneke Mezger (Royal HaskoningDHV), Claudine van Vlimmeren (Philips) Theo van der Voordt (TU Delft) Programma Het nieuwe

Nadere informatie

Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje

Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje Erger u niet, verwonder u slechts. Beste collega s, Na het Inspiratieboekje dat wij jullie in September uitreikten, bieden we jullie graag dit Huis, Tuin en Keukenboekje aan.

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Kantoor. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

Kantoor. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Overschiestraat 65 1062 XD AMSTERDAM Contactpersoon Liane Compagne LCompagne@dtz.nl Kenmerken Algemeen Bestemming Status Klaar Hoofdbestemming Beschikbaar Per direct Oppervlakten Energie Totale oppervlakte

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Lichttoren 32 te Eindhoven (bieden op de veiling)

Huur kantoorpand op Lichttoren 32 te Eindhoven (bieden op de veiling) Huur kantoorpand op Lichttoren 32 te Eindhoven (bieden op de veiling) Aanbiedende partij: Kantoorruimtevinden.nl Email: - Telefoon:. Website: www.kantoorruimtevinden.nl Omschrijving Op zoek naar een modern

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie. Te Huur Kantoorruimte. Ceresstraat 13 De Drie Hoefijzers te Breda

Vrijblijvende informatie. Te Huur Kantoorruimte. Ceresstraat 13 De Drie Hoefijzers te Breda Vrijblijvende informatie Te Huur Kantoorruimte Ceresstraat 13 De Drie Hoefijzers te Breda TE HUUR Ceresstraat 13 De Drie Hoefijzers te Breda Kantoorruimte Oppervlakte Huurprijs Aanvaarding : Op aanvraag

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Jansbuitensingel 30 te Arnhem 99

Huur kantoorruimte op Jansbuitensingel 30 te Arnhem 99 Huur kantoorruimte op Jansbuitensingel 30 te Arnhem 99 Aanbiedende partij: OVVICE Email: info@ovvice.nl Telefoon: 06-52354087 Omschrijving Wil jij graag werken in een unieke omgeving in het centrum van

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m² v.v.o. 1

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Schiekade 830 te Rotterdam Prijs op aanvraag

Huur kantoorpand op Schiekade 830 te Rotterdam Prijs op aanvraag Huur kantoorpand op Schiekade 830 te Rotterdam Prijs op aanvraag Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kleine en Grote Kantoorruimtes

Nadere informatie

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot HNW in VUmc dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar

Nadere informatie

Op ontdekking in een duurzame wereld: Eneco World

Op ontdekking in een duurzame wereld: Eneco World Op ontdekking in een duurzame wereld: Eneco World... Desiree Dongelmans en Marcel Boltjes 23 mei 2013 De wereld van Eneco: kengetallen Eneco Groep... 2,2 miljoen klanten in Nederland en België 7.000 vakkundige

Nadere informatie

Voorstelling OCMW Waregem

Voorstelling OCMW Waregem Voorstelling OCMW Waregem Technische dienst Administratieve medewerker (1 : 0,5 fte) de technici (9 : 8,1 fte) de groendienst (1 : 1 fte) de technische logistiek (2 : 1,5 fte) Voorstelling OCMW Waregem

Nadere informatie

BUSINESS PARC WATERLAND STATIONSWEG 21, 22 EN 26 PURMEREND

BUSINESS PARC WATERLAND STATIONSWEG 21, 22 EN 26 PURMEREND TE HUUR BUSINESS PARC WATERLAND STATIONSWEG 21, 22 EN 26 PURMEREND GEBOUW PARIS LUXE KANTOORRUIMTE OP SCHITTERENDE PARKLOCATIE NABIJ CENTRUM DIRECT AAN HET SPOOR GELEGEN TOTAAL CA. 739 M² BVO DEELVERHUUR

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN VOOR FACILITAIR MANAGERS

HET NIEUWE WERKEN VOOR FACILITAIR MANAGERS HET NIEUWE WERKEN VOOR FACILITAIR MANAGERS HET NIEUWE WERKEN HUUR- OF LEASEPLAN Het Nieuwe Werken vraagt om aanpassingen binnen het bedrijf, zowel van de werknemers als de werkgever. De werkwijze, mindset,

Nadere informatie

Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt

Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt Visie Vernieuwend Werken 2016 Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt Met de visie Vernieuwend Werken wil Ymere haar medewerkers uitdagen zelf de verantwoordelijkheid te pakken om slimmer, effectiever

Nadere informatie

Regeling telewerken. doc.: pz_alle/regelingen/telewerken

Regeling telewerken. doc.: pz_alle/regelingen/telewerken Regeling telewerken Nummer: 09.0003271 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 10 februari 2011 Instemming COR d.d. 20 januari 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/telewerken

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Wijk bij Duurstede, 23 november 2015 Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Memo Van: het college van B&W Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door

Nadere informatie

Gastbeleving ANWB Business Services. Erik de Jonge

Gastbeleving ANWB Business Services. Erik de Jonge 08 12 2011 Gastbeleving ANWB Business Services Erik de Jonge Missie/visie ANWB 2 3 Visie Business Services Visie. Business Services wil voor de ANWB de beste partner zijn om met hoge kwaliteit en efficiëntie,

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Entrepotdok 25 te Amsterdam 1250 per maand

Huur kantoorruimte op Entrepotdok 25 te Amsterdam 1250 per maand Huur kantoorruimte op Entrepotdok 25 te Amsterdam 1250 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte te Huur in gerenoveerd

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Toren A Totaal beschikbaar ca. 1.723 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m²

Nadere informatie

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement Van meten tot weten Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement werkplekbezettings- en ruimtebenuttings Detectie In traditionele kantoor- en schoolomgevingen, waar iedereen een eigen werkplek of

Nadere informatie

Een dag. XONAR Expertisecentrum Parkstad. Heerlerbaan 142, 6218 CJ Heerlen t. 043-604 55 55 www.xonar.nl. XONAR Expertisecentrum Parkstad

Een dag. XONAR Expertisecentrum Parkstad. Heerlerbaan 142, 6218 CJ Heerlen t. 043-604 55 55 www.xonar.nl. XONAR Expertisecentrum Parkstad XONAR Expertisecentrum Parkstad Heerlerbaan 12, 6218 CJ Heerlen t. 03-60 55 55 www.xonar.nl Een dag Anders Werken XONAR Expertisecentrum Parkstad Een dag Anders Werken XONAR Expertisecentrum Parkstad als

Nadere informatie

t Wérkt als je goed zit!

t Wérkt als je goed zit! t Wérkt als je goed zit! Symposium over de herziene Nederlandse Praktijk Richtlijn - NPR 1813 Dinsdag 13 oktober 2009 9.30 uur - 14.30 uur Symposium over NPR 1813 t Wérkt als je goed zit! Dinsdag 13 oktober

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Bahialaan 100 te Rotterdam Omschrijving pand Flexibele kantoorruimte huren op een toplocatie in Rotterdam? Pal naast A16, op 5 min. lopen van de metro en volop parkeergelegenheid.

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Robert Schumandomein 2 te Maastricht 250 per maand

Huur kantoorpand op Robert Schumandomein 2 te Maastricht 250 per maand Huur kantoorpand op Robert Schumandomein 2 te Maastricht 250 per maand Aanbiedende partij: Kantoorruimtevinden.nl Email: - Telefoon:. Website: www.kantoorruimtevinden.nl Omschrijving Dit Business Center

Nadere informatie

HERINRICHTING TEAMRUIMTE ADMINISTRATIE. ROCvA TEMPELHOFSTRAAT

HERINRICHTING TEAMRUIMTE ADMINISTRATIE. ROCvA TEMPELHOFSTRAAT HERINRICHTING TEAMRUIMTE ADMINISTRATIE ROCvA TEMPELHOFSTRAAT deur naar hal met balie hoofdtoegang teamruimte route naar atrium en printer archiefkasten, papierbak en kapstok tegen buitenzijde patchkast

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Blauwdruk Servicecentra - Rotterdam. 24 juli 2014

Blauwdruk Servicecentra - Rotterdam. 24 juli 2014 Blauwdruk Servicecentra - Rotterdam 24 juli 2014 2 Concept en thema werken diensten producten - flexibel - transparant - sprankelend - open - helder - groen park - actief in rustige omgeving - thuis, ontspannen

Nadere informatie

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER Boerhaavebuilding is een hoogwaardig kantoorgebouw dat in 2006 ingrijpend is gerenoveerd. De afgelopen periode tot en met 2016 heeft het gebouw

Nadere informatie

Verhalen, feiten en bewijzen

Verhalen, feiten en bewijzen Verhalen, feiten en bewijzen over Evidence Based Werkplekmanagement 1e Lustrum Symposium Center for People and Buildings Delft, 19 september 2006 Volkskrant 15 september VERHALEN 1 Volkskrant 15 september

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Eerste Stationsstraat 185 te Zoetermeer 800 per maand

Huur kantoorpand op Eerste Stationsstraat 185 te Zoetermeer 800 per maand Huur kantoorpand op Eerste Stationsstraat 185 te Zoetermeer 800 per maand Aanbiedende partij: Van der Kooij Bedrijfsmakelaars & Vastgoedadviseur Email: ron@vanderkooijmakelaars.nl Telefoon: 071-7600050

Nadere informatie

Expeditie Tiel. Organisatie - Cultuur - Huisvesting

Expeditie Tiel. Organisatie - Cultuur - Huisvesting Expeditie Tiel Organisatie - Cultuur - Huisvesting Informatie bijeenkomst Welkom en opening Expeditie Tiel het Hoe en Waarom! Huisvesting als instrument bij veranderingen Projectaanpak, uitgangspunten

Nadere informatie

Eisen die aan de benoemde ruimte moeten worden gesteld

Eisen die aan de benoemde ruimte moeten worden gesteld Hoofdstuk 5 De werkvelden van DE VRIJE WERKBANK Ontdekwerkplaatsen volgens werkvelden Voor het creëren van de 15 werkvelden worden in de volgende paragrafen de wensen van inrichting, de mogelijkheden die

Nadere informatie

Werken in een nieuwe werkomgeving

Werken in een nieuwe werkomgeving Werken in een nieuwe werkomgeving Werken in de 21 ste eeuw Best Practice user group 09 januari 2013 Pieter Ketting De werkstijl Unplugged: waarom doen we het? De wensen van klanten en medewerkers veranderen

Nadere informatie

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving freddy Willems www..be Drie thema s Flexplek, Het Nieuwe Werken en thuiswerken Het landschapskantoor 1 1 Flexplek, HNW en thuis werken Standpunten - geschiedenis

Nadere informatie

Leisure Parc Breda wordt het centrale punt voor Breda en omgeving

Leisure Parc Breda wordt het centrale punt voor Breda en omgeving B R E D A Leisure Parc Breda wordt het centrale punt voor Breda en omgeving centraal beheerd concept en object, zijn ondernemers in staat geza- voor bedrijven die zich bezig houden met het aanbieden van

Nadere informatie

Architectonisch ontwerp

Architectonisch ontwerp Identiteit Denken over nieuwe huisvesting is denken over een kantoorgebouw dat de identiteit en waarden direct vertaalt in de mogelijke nieuwe werkomgeving. Een omgeving waar de werknemer zich thuis voelt

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop

Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop 1. Werkruimte Volgens het KB Werken met beeldschermapparatuur (1993) moet de ruimte, wat afmetingen en inrichting betreft, voldoende plaats bieden om veranderingen

Nadere informatie