Studiegids Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2012-2013. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg"

Transcriptie

1 Studiegids Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg Lentiz MBO LIFE College Bezoekadres Postadres Parallelweg 401 Postbus NA Schiedam 3101 EA Schiedam Tel

2 Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de samenstelling van de studiegids kan het voorkomen dat er (druk)fouten en onvolledigheden in de informatie zitten. Lentiz onderwijsgroep accepteert geen aansprakelijkheid voor deze onvolkomenheden. Aan de inhoud van deze studiegids kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Lentiz onderwijsgroep: visie en missie. In een wereld die steeds sneller verandert, is het van het grootste belang dat zowel jongeren als ouderen goed zijn opgeleid en gemotiveerd worden permanent te blijven leren. De Lentiz onderwijsgroep biedt onderwijs aan dat dit mogelijk maakt. Onze visie is de volgende: De wereld verandert steeds sneller en wordt meer en meer complex. De Lentiz onderwijsgroep is naar buiten gericht en speelt een actieve rol bij deze ontwikkelingen. We richten ons onderwijs zodanig in dat leerlingen en studenten goed worden toegerust om een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven. Om onze visie te realiseren hebben we een missie die bestaat uit twee componenten: We vormen de basis van waaruit leerlingen, studenten en ook medewerkers zich goed en veilig kunnen ontwikkelen. We hebben oog voor de belangen van het individu. Het onderwijs is daarbij kansrijk, eigentijds, uitdagend en activerend. We leiden op tot meer dan alleen het behalen van een diploma of startkwalificatie. We staan middenin de samenleving en gaan een verbinding aan met bedrijven, wijken, instellingen, religieuze stromingen en overheden om daar invulling aan te geven.

4 INHOUDSOPGAVE

5 Voor wie is deze studiegids? Deze studiegids is voor alle deelnemers die ingeschreven zijn voor een leertraject onder de zogeheten Beroepsgerichte kwalificatiestructuur (BKS). De BKS bevat de nieuwste inhoudelijke eisen die aan een diploma worden gesteld. Deze eisen zijn opgesteld in samenwerking met het bedrijfsleven en goedgekeurd door de Minister van OCW / EL&I In het schooljaar zullen binnen onze school leertrajecten onder de Beroepsgerichte kwalificatiestructuur (BKS) worden aangeboden. Deelnemers in een BKS leertraject krijgen het meest actuele diploma aan het einde van hun leertraject. Voor het onderwijs onder de BKS gelden een aantal specifieke regels. Welke dit zijn en hoe we daar mee omgaan hebben we beschreven in deze studiegids. In deze studiegids krijg je verder alle informatie die voor jou als deelnemer van de Lentiz onderwijsgroep belangrijk is. De studiegids bestaat uit een centraal deel en een locatiedeel. We raden je aan de studiegids goed door te nemen, zodat je op de hoogte bent van de inhoud. In de loop van een schooljaar kunnen gegevens soms veranderen. Daarom staat de meest actuele informatie in de digitale studiegids die je kunt vinden op de internetpagina van de school: Centraal deel In het centrale deel van de studiegids vind je informatie die voor alle locaties en opleidingen van toepassing is. Het centrale deel bestaat uit een stuk algemene informatie en het deelnemersstatuut. In het deelnemersstatuut zijn de rechten en plichten van de deelnemers van de MBO s van Lentiz opgenomen. Locatiedeel Het locatiedeel de naam zegt het al gaat over de school waar jij onderwijs volgt. In dit deel vind je informatie over de school waar je studeert en over de opleiding die je volgt. Informatie die bij uitreiking van de studiegids nog niet bekend is, zoals de onderwijs- en examenplanning, wordt op een later tijdstip uitgereikt.

6 CENTRAAL DEEL A A1 - ALGEMENE INFORMATIE A 1.1 Lentiz MBO onderdeel van de Lentiz onderwijsgroep Bevoegd gezag Lentiz MBO maakt onderdeel uit van de Lentiz onderwijsgroep. Deze onderwijsgroep bestaat verder nog uit VO scholen (VMBO, HAVO en VWO) en voor contractactiviteiten uit Lentiz cursus & consult. De Lentiz onderwijsgroep heeft één stichtingsbestuur dat optreedt als bevoegd gezag voor deze instellingen. Dit stichtingsbestuur functioneert volgens het Raad van Toezicht model. Raad van Bestuur Het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit dhr. G. Kant, voorzitter en mevr. mr. M. t Lam, lid. Het bezoekadres van de Raad van Bestuur is: Schiedamsedijk 114 Vlaardingen Het postadres van de Raad van Bestuur is: postbus CA Vlaardingen Grondslag van de Lentiz onderwijsgroep De Lentiz onderwijsgroep is inhoudelijk een samenwerkingsstichting en heeft als grondslag de algemeen bijzondere richting in het onderwijs, waarbij de kenmerken van interconfessioneel onderwijs worden gewaarborgd en ruimte wordt geboden aan het karakter van openbaar onderwijs. De MBO scholen van Lentiz zijn algemeen bijzondere scholen. Bij haar activiteiten gaat de Lentiz onderwijsgroep uit van de gelijkwaardigheid van mensen. Bij de toelating van deelnemers en de benoeming van personeel wordt geen verschil gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of leeftijd. Het onderwijs wordt gegeven overeenkomstig de normen en waarden die in de Nederlandse samenleving worden erkend. A 1.2 Belangrijke adressen en telefoonnummers De Lentiz onderwijsgroep, voorheen de HollandAccent onderwijsgroep, had op 1 oktober 2011 in totaal 7023 deelnemers, waarvan 1306 deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De Lentiz onderwijsgroep biedt MBO aan op volgende drie locaties.

7 Lentiz MBO Greenport in Naaldwijk Bezoekadres Postadres Prof. Holwerdalaan 62 Postbus LD Naaldwijk 2670 AA Naaldwijk t (0174) Directeur: dhr. H. van Tienhoven Leertrajecten op het gebied van: Living & Design, Bloemsierkunst, Business & Management, Watermanagement, Horti Technics & Management, Niveau 2 breed/groen en Agrologistiek & Transport. Lentiz MBO Outdoor MBO Animal in Maasland Bezoekadres Postadres Commandeurskade 22 Postbus AD Maasland 3155 ZG Maasland t (010) Directeur: dhr. A. Reijm Leertrajecten op het gebied van: Dierverzorging, Paraveterinaire ondersteuning, Paardenhouderij, Groenvoorziening, Gemechaniseerd loonwerk en Outdoor Activities. Lentiz MBO LIFE College in Schiedam Bezoekadres Postadres Parallelweg 401 Postbus NA Schiedam 3101 EA Schiedam T ( 010) Directeur dhr. P. Lakens Leertrajecten op het gebied van: Food, Catering, Verpakken, Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent, Urban Trade, Wellness & Lifestyle en Urban Design. Klachtencommissie T.a.v. de ambtelijk secretaris Postbus CA Vlaardingen Commissie van beroep examens T.a.v. de ambtelijk secretaris Postbus CA Vlaardingen

8 Inspectie van het onderwijs De onderwijsinspectie houdt toezicht op het onderwijs. De mbo-opleidingen vallen onder het toezicht van het inspectieteam BVE. De inspectie is bereiken via: Het contactformulier op haar website: t (telefoonnummer van postbus 51 voor vragen) t (voor direct contact met de inspectie) Vertrouwensinspecteur t Adresgegevens zijn opvraagbaar per .

9 A2 - ORGANISATIE EN REGELINGEN A 2.1 Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de studiegids Wat is het verband tussen deze studiegids en de OER? De OER en de studiegids horen bij elkaar. Samen geven de OER en de studiegids een compleet overzicht van de inhoud en inrichting van het onderwijs en de examens voor alle MBO-opleidingen van de Lentiz onderwijsgroep. Beide documenten geven je informatie over de school, de opleiding en alle andere informatie die je tijdens je studie nodig kunt hebben. De OER moet aan de wettelijke eisen voldoen. Wat staat in de OER en wat in de studiegids? OER In de OER worden de onderwijs- en examenregelingen van alle opleidingen vastgelegd. De OER wordt opgesteld aan de hand van de in de wet geformuleerde eisen. In het document worden op formele wijze de verschillende regelingen, structuren, planningen en procedures vastgelegd. De OER is de basis voor het opstellen van de Onderwijsovereenkomst (OOK) tussen jou en de school. De OER ligt voor iedereen ter inzage op de locaties bij de examensecretaris van de school. De OER biedt voor aanvang van het schooljaar aan de (toekomstige) deelnemer een goed beeld van de inhoud en inrichting van het onderwijs en de examens. Door het officiële karakter van de OER, is dat document lastig om te lezen en te begrijpen. Daarom is er voor dagelijks en praktisch gebruik een studiegids. Studiegids In de studiegids staat op eenvoudige en toegankelijke wijze alle informatie die je nodig kunt hebben tijdens de opleiding. De basis hiervoor is gelegd in de OER. De studiegids bevat op verschillende punten een nadere uitwerking. In de studiegids vind je ook de informatie over de opleiding die jij volgt. De studiegids wordt gepubliceerd op de website van je school. A 2.2 Toelatingseisen, vrijstellingen en toelatingsprocedure Toelatingseisen Deelnemers van elke geloofsovertuiging kunnen toegelaten worden tot een opleiding van de Lentiz onderwijsgroep, zolang zij de grondslag en de doelstellingen van de school respecteren. De instroom- en doorstroomrechten voor de verschillende opleidingen zijn wettelijk bepaald (zie hieronder tabel 1a). Voor sommige opleidingen zijn er door de Lentiz onderwijsgroep toelatingsadviezen aan toegevoegd. Formele eisen ten aanzien van de leerplicht De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Vanaf het moment dat een kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt, is het op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan (leerplichtig). De ouder moet het kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat zijn/haar kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school. Een deelnemer is tot het schooljaar volgende op het moment van 16 worden volledig leerplichtig en dient dus voltijds dagonderwijs te volgen. Pas het schooljaar volgende op het moment waarop een deelnemer 16 is geworden, is hij kwalificatieplichtig. Vanaf dat moment kan een deelnemer toegelaten worden tot een BBL-leertraject of een deeltijd BOLleertraject. (voor uitleg over BOL en BBL zie paragraaf A3.2). Formele eisen ten aanzien van de kwalificatieplicht: De kwalificatieplicht gaat in zodra een deelnemer niet langer volledig leerplichtig is. In de meeste gevallen is dat zodra de deelnemer de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Vanaf dat moment is de deelnemer kwalificatieplichtig. De kwalificatieplicht verplicht een deelnemer onderwijs te volgen totdat hij/zij 18 jaar wordt of een startkwalificatie heeft gehaald. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gaat de deelnemer elke dag naar school of kiest hij/zij voor de combinatie van leren en werken (BBL). Alle voortijdig schoolverlaters (jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie die geen onderwijs meer volgen) moeten door scholen bij het RMC gemeld worden. Dit is geregeld in de verschillende onderwijswetten (VO, BVE). Vanaf je 18de verjaardag ben je niet meer leerplichtig/kwalificatieplichtig (zie leerplichtwet). Tabel 1a: In- en doorstroomrechten voor MBO BKS Opleiding Vooropleiding Niveau Duur van de opleiding Werkzaamheden Beroepen Doorstroom naar hbo Assistentenopleiding AKA Vmbo praktijkonderwijs, geen diploma 1 1 jaar, maximaal 2 voor mensen met Eenvoudige uitvoerende werkzaamheden Werken in een sociale werkplaats

10 Opleiding Vooropleiding Niveau Duur van de opleiding Werkzaamheden Beroepen Doorstroom naar hbo leerproblemen Assistentenopleiding BKA Geen diploma 1 1/2-1 jaar Eenvoudige uitvoerende werkzaamheden Assistent bakker en winkelassistent Basisberoepsopleiding Basisberoepsgerichte leerweg vmbo jaar Uitvoerende werkzaamheden Kapper en autotechnicus Vakopleiding Kaderberoepsgerichte leerweg, theoretische leerweg, gemengde leerweg vmbo en havo jaar Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden Verzorgende en 1e monteur Middenkaderopleiding Kaderberoepsgerichte leerweg, theoretische leerweg, gemengde leerweg vmbo en havo jaar Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden Filiaalbeheerder en activiteitenbegeleider Ja Bron: Stappen in een toelatingsprocedure De toelatingsprocedure bestaat uit vier stappen: a) Aanmelding b) Intake c) Toelating d) Inschrijving a. De aanmelding De toekomstige deelnemer meldt zich aan door een volledig ingevuld aanmeldingsformulier met de benodigde documenten in te leveren bij de administratie van de school. Tegelijk met het aanmeldingsformulier dienen een uittreksel van de burgerlijke stand/kopie van paspoort of identiteitskaart, en twee recente pasfoto's, op de achterzijde voorzien van naam en postcode, ingeleverd te worden. Daarnaast moet je zo spoedig mogelijk na diplomering een kopie van je diploma/overgangsbewijs en een kopie van de bijbehorende cijferlijst naar de school opsturen. b. De intake De school wil jou zo goed mogelijk informeren zodat je een goed beeld hebt van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. Daarvoor maakt de school onder andere gebruik van de OER en met name de studiegids die voor alle opleidingen beschikbaar is. Daarnaast zal de school gebruik maken van een intakeprocedure om je nog beter te informeren en meer informatie van jou te krijgen en je zo goed mogelijk in een leertraject te plaatsen. Deze informatie is ook nodig om je tijdens je opleiding zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. De school kan je dan ook vragen (bijvoorbeeld via een intakeformulier en/of intakegesprek) om meer informatie, zodat we een goed beeld kunnen vormen van jouw aanleg, capaciteit, motivatie, ambitie, vooropleiding en voorkennis. De school kan om dit beeld te completeren ook inlichtingen opvragen bij de school die je het laatst bezocht hebt. Indien jouw school een uitgebreide intakeprocedure hanteert is meer informatie over deze intakeprocedure te vinden in deel B van deze studiegids. c. De toelating De toelatingscommissie neemt nadat de intakeprocedure is afgerond, op basis van de informatie die verkregen is bij aanmelding en intake, een beslissing over de toelating van de toekomstige deelnemer. De toelating is altijd gekoppeld aan een bepaald leerjaar en een bepaalde opleiding. De school stelt je hiervan schriftelijk op de hoogte. d. De inschrijving De inschrijving wordt door jou (als deelnemer en in geval je jonger dan 18 bent ook door je ouders of verzorgers) en de school officieel vastgelegd door het ondertekenen van een Onderwijsovereenkomst (OOK zie ook A2.3). De opleidingen zorgen er voor dat de OOK aan het begin van de opleiding wordt opgesteld en ondertekend door beide partijen. Inschrijving beroepsopleidende leerweg (BOL) De formele bekrachtiging van de inschrijving als deelnemer geschiedt dus door het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst (OOK) door de school en de deelnemer (en in geval van minderjarigheid ook door diens ouders of

11 verzorgers). In de loop van het leertraject worden in het verlengde van de inschrijving één of meer praktijkovereenkomsten gesloten die school, deelnemer (en in geval van minderjarigheid ook door diens ouders/verzorgers) en praktijkbedrijf ondertekenen. In het kader van studiefinanciering (ouder dan 18) of tegemoetkoming studiekosten (van 16 tot 18 jaar) voor de deelnemer en financiering van het onderwijs door de overheid is het volgende van belang: de inschrijving aan de beroepsopleidende leerweg (BOL) geldt als een voorlopige inschrijving voor deelnemers die op 31 juli van dat jaar 18 jaar of ouder zijn. De inschrijving wordt definitief op het moment waarop de school van deze aspirant-deelnemer heeft aangemeld in het BasisRegister OnderwijsNummer. Indien de school uiterlijk 3 schooldagen vóór 1 oktober niet alle gegevens van de deelnemer heeft ontvangen die benodigd zijn voor het afronden van de inschrijving, wordt de inschrijving ingetrokken. De intrekking van de inschrijving geschiedt schriftelijk en is met redenen omkleed. Stoppen voor 1 oktober Heb je je al ingeschreven voor het schooljaar , terwijl je geen voltijdopleiding in het mbo of vavo (meer) volgt of gaat volgen, vraag dan aan de school om je voor 1 oktober weer uit te schrijven. Als je voor 1 oktober wordt uitgeschreven, hoef je geen lesgeld te betalen. Inschrijving Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Voor de opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg, kortweg BBL, zijn voor de formele bekrachtiging van de inschrijving twee documenten vereist. 1) De inschrijving voor de opleiding geschiedt door het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst (OOK) door de school en de deelnemer (en in geval van minderjarigheid diens ouders of verzorgers). 2) Omdat in de BBL het zwaartepunt van de opleiding ligt in de beroepspraktijkvorming, is om de inschrijving te completeren een tweede document vereist. De inschrijving voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg wordt pas definitief als de door de school opgestelde praktijkovereenkomst (POK zie ook A2.3) is ondertekend door de school, het praktijkbedrijf, het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven en de deelnemer (en in geval van minderjarigheid diens ouders of verzorgers) én bovendien het cursusgeld is betaald. Zodra in de BBL de OOK getekend is, is de deelnemer ingeschreven. Deze inschrijving geldt, zolang de POK ontbreekt, als een voorlopige inschrijving die een geldigheidsduur heeft van 3 maanden. A 2.3 Onderwijsovereenkomst en Praktijkovereenkomst Onderwijsovereenkomst De onderwijsovereenkomst (OOK) is een overeenkomst tussen de deelnemer en de school. De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van de opleiding danwel voor het deel van de opleiding waarop de inschrijving betrekking heeft. De overeenkomst bevat de rechten en plichten van de deelnemer en de school. De OOK wordt aan het begin van de opleiding afgesloten. De OOK is geldig voor de in de overeenkomst afgesproken opleiding. Praktijkovereenkomst De beroepspraktijkvorming (onderwijs in de praktijk van het beroep) wordt op grond van een praktijkovereenkomst (POK) gegeven. De overeenkomst regelt de rechten en plichten van alle betrokken partijen. De POK wordt gesloten tussen de school, de deelnemer en het bedrijf dat de beroepspraktijkvorming verzorgt. Als het gaat om een POK voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), ondertekent ook het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven (Aequor) de overeenkomst. Aequor verklaart daarmee dat de praktijkopleidingsplaats een gunstige beoordeling heeft. Voor internationale beroepspraktijkvorming (BPV) zijn tevens een Engelstalige en een Duitstalige POK beschikbaar. Toelichting BOL-opleiding In de BOL worden voor een deelnemer tijdens de opleiding in de regel meerdere praktijkovereenkomsten voor relatief korte periodes aangegaan met meerdere bedrijven ten behoeve van het leren in de beroepspraktijk (BPV). Toelichting BBL-opleiding In de BBL bestaat er vanaf het begin van de opleiding een arbeidsovereenkomst (van minimaal 20 uur) tussen één deelnemer en één werkgever (in een voor de opleiding relevante sector) voor de duur van de opleiding ten behoeve van het leren vanuit de beroepspraktijk in de beroepspraktijkvorming. A 2.4 Studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten Voorheen werden alle zaken met betrekking tot studiefinanciering geregeld door de Informatie Beheer Groep (IB-Groep). De IB-Groep en CFI vormen vanaf januari 2010 één organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Informatie over deze dienst is te vinden op In principe voldoen alle voltijds beroepsopleidingen in het MBO van één jaar of langer die worden uitgevoerd in de beroepsopleidende leerweg (BOL voltijds) aan de eisen die de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) aan de opleidingen stelt.

12 Om voor studiefinanciering in aanmerking te komen moet je minimaal 850 klokuren per jaar onderwijs volgen bij de school. Ongeoorloofde afwezigheid op school of tijdens de beroepspraktijkvorming kan dus gevolgen hebben voor je studiefinanciering. De school moet die afwezigheid melden aan de Dienst Uitvoering Onderwijs, die dan de studiefinanciering kan omzetten in een lening en/of kan stopzetten. Lentiz registreert de aanwezigheid van de deelnemers en meldt (langdurig) schoolverzuim via het verzuimloket aan de Dienst Uitvoering Onderwijs. Een deelnemer van 18 jaar of ouder kan in aanmerking komen voor Studiefinanciering (voltijds BOL). Aanvragen van studiefinanciering moet je doen via het portaal inloggen op Om hier in te kunnen loggen heb je eerst een DigiD met sms-functie nodig. Zorg dat je op tijd studiefinanciering aanvraagt, ten minste drie maanden vóór je 18 wordt. Voor maanden in het verleden is geen studiefinanciering meer mogelijk. Ontvang je nu al studiefinanciering voor een andere mbo-opleiding, dan hoef je alleen je gegevens te wijzigen. Kun je geen gebruikmaken van het inlogportaal of moet je bewijsstukken meesturen met je aanvraag? Bel dan de Duo-informatielijn (050) of kijk op Let op: na toewijzing van studiefinanciering komt de kinderbijslag te vervallen. Tegelijk met de toewijzing van de studiefinanciering krijgt de deelnemer recht op een studentenreisproduct (OV-chipkaart). Meer informatie over de OVchipkaart vind je op Studiefinanciering MBO niveau 1 en 2 Voor deelnemers in niveau 1 en 2 is de studiefinanciering een gift die bestaat uit een basisbeurs, eventueel een aanvullende beurs en het studentenreisproduct. Je studiefinanciering hoef je dus na je studie niet terug te betalen. Daarnaast kun je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs nog een bedrag lenen. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening, plus de opgebouwde rente terug. Prestatiebeurs voor MBO niveau 3 en 4 Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4? Dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Haal je je diploma, dan wordt het een gift. Als je je diploma niet haalt, moet je alles (behalve de eerste 12 maanden aanvullende beurs) terugbetalen. Ook je studentenreisproduct valt onder de regels van de prestatiebeurs. Je studiefinanciering voor niveau 3 of 4 is de eerste vier jaar een prestatiebeurs. Deze prestatiebeurs kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een studentenreisproduct. DUO betaalt de prestatiebeurs eerst uit als lening. Alleen een aanvullende beurs is in de eerste twaalf maanden direct al een gift. Je hoeft de lening niet altijd terugbetalen (zie Diploma halen). Specialistenopleiding Ga je na je vak- of middenkaderopleiding een specialistenopleiding van één of twee jaar volgen? Dan krijg je hiervoor twee jaar extra prestatiebeurs. Haal je een diploma voor deze specialistenopleiding, dan worden deze twee jaar ook omgezet van lening in gift. Studentenreisproduct Je Studenten OV-chipkaart valt ook onder de regels van de prestatiebeurs. Diploma halen Als je binnen de diplomatermijn een diploma haalt op niveau 3 of hoger, hoef je de prestatiebeurs niet terug te betalen. De ov-lening voor je studentenreisproduct wordt dan ook een gift, zelfs in de leenfase. De diplomatermijn duurt tien jaar en begint te lopen vanaf de eerste maand dat je recht hebt op studiefinanciering voor het mbo. Haal je geen diploma, dan moet je de prestatiebeurs met rente terugbetalen. Je mag de prestatiebeurs gebruiken voor meerdere studies op niveau 3 of 4. Je hoeft dus niet per se een diploma halen voor de opleiding waarmee je bent begonnen. Uiteraard moet je een rentedragende lening wel altijd terugbetalen. Wanneer zetten we om? Als je binnen de diplomatermijn van tien jaar je diploma behaalt, wordt je prestatiebeurs omgezet in een gift. Deze omzetting vindt plaats in de maand januari nadat je je diploma hebt behaald. Je krijgt hierover eind januari een Bericht Prestatiebeurs. Tot die tijd zie je de prestatiebeurs nog als 'voorlopige lening' op je bericht staan. Studiefinanciering gebruiken binnen tien jaar Je moet al je studiefinanciering gebruiken binnen tien jaar nadat je voor het eerst studiefinanciering hebt ontvangen. Doe je dat niet, dan heb je na deze tien jaar geen recht meer op studiefinanciering of lening. Voor wie geen prestatiebeurs? De prestatiebeurs geldt niet voor studenten die: een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 volgen vóór 1 augustus 2005 al studiefinanciering kregen voor een mbo-opleiding Uitzondering buitenland Als je vóór 1 augustus 2005 al studiefinanciering voor het mbo hebt gehad, val je niet onder de prestatiebeurs. Ga je een volledige opleiding in het buitenland volgen? Dan val je wél onder de regels van de prestatiebeurs. Dubbele inschrijving Als je bij je opleiding staat ingeschreven voor een opleiding op niveau 1 of 2 en tegelijkertijd ook voor een opleiding op niveau 3 of 4, dan krijg je op grond van de hogere opleiding studiefinanciering: je ontvangt dus een prestatiebeurs. Dit geldt ook wanneer je tegelijkertijd staat ingeschreven voor een opleiding op niveau 3 of 4 én aan een hogere beroepsopleiding of universiteit. Je krijgt dan een prestatiebeurs voor het hoger onderwijs.

13 Heb je nog vragen? Voor vragen kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Telefoonnummer (050) of kijk op internet: De Dienst uitvoering Onderwijs heeft een speciale folder over studiefinanciering en de prestatiebeurs.

14 A 2.5 Wettelijk les- en cursusgeld Lesgeld in de BOL-opleidingen Iedereen die zich inschrijft voor voltijds dagonderwijs (BOL) moet aan het rijk lesgeld betalen. Voor het schooljaar is dat 1.065,-. De wijze waarop het lesgeld betaald dient te worden kan je nalezen op de website van DUO-IB- GROEP: onder het kopje lesgeld. Cursusgeld in de deeltijd BOL en BBL-opleidingen De deeltijdopleidingen binnen het mbo zijn BOL in deeltijd en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Als uw kind op 1 augustus jonger is dan 18 jaar, hoeft u voor bol in deeltijd en voor BBL geen cursusgeld te betalen. Als uw kind op 1 augustus 18 jaar of ouder is, betaalt u cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de deeltijdopleiding Deeltijdopleidingen in het beroepsonderwijs bevatten minder dan 850 uur per jaar. Iedere deelnemer krijgt voor de betaling van het cursusgeld een factuur van de school. A 2.6 Rechten en plichten De rechten en plichten van jou als deelnemer van de Lentiz onderwijsgroep zijn vastgelegd in het deelnemersstatuut. Dit statuut staat op de website en is tevens opgenomen onder kopje A4 van deze studiegids. In het deelnemersstatuut wordt onder andere ingegaan op regels over het onderwijs, vrijheid en beperkingen, medezeggenschap en de disciplinaire maatregelen. Een specifiek onderwerp vormt het klacht- en beroepsrecht dat in het deelnemersstatuut is beschreven. Heb je echter een klacht of wil je beroep aantekenen tegen een beslissing over een examen dan is uitgebreide informatie opgenomen in de klachtenregeling. Hierin staat precies hoe, wanneer en bij wie je welke klacht kan indienen. De klachtenregeling staat op de website De Klachtencommissie en de Commissie van beroep examens zijn te bereiken op Postbus 3040, 3130 CA te Vlaardingen. Correspondentie kun je richten aan de ambtelijk secretaris. A 2.7 Verzekeringen De Lentiz onderwijsgroep heeft ten behoeve van de deelnemers de volgende verzekeringen afgesloten: o een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen; o o o een schoolongevallenverzekering; doorlopende reisverzekering; Een werkgevers-aansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers. Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen De school kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die derden lijden door een onrechtmatige daad van personen waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Het bestuur is verantwoordelijk voor al diegenen die in het kader van de schoolse en buitenschoolse activiteiten werkzaamheden voor de school verrichten. Al deze personen worden als verzekerde aangemerkt. De kring van verzekerden is dus ruimer dan alleen de personeelsleden van de school. Ook verzekerd zijn de bestuursleden, vrijwilligers, stagiaires en andere inleenkrachten. De school is niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. De wetgever legt de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school, maar afhankelijk van de leeftijd of bij de leerling zelf of bij de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s). Deze kunnen zich daartegen particulier verzekeren. Toch komt het geregeld voor dat benadeelden de school aanspreken voor schade die door leerlingen is veroorzaakt. In de aansprakelijkheidsverzekering van de school is de aansprakelijkheid van leerlingen secundair meegenomen. Dat wil zeggen: waar leerlingen niet vanuit hun privésituatie zijn verzekerd, geldt de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Onder het begrip schade dient te worden verstaan: o letsel of benadeling van gezondheid (personenschade); o o beschadiging, teniet of verloren gaan van zaken (zaakschade); gevolgschade voortvloeiende uit personenschade of zaakschade.

15 Schoolongevallenverzekering De collectieve ongevallenverzekering geeft een uitkering aan bestuursleden, docenten, overige personeelsleden en leerlingen indien zij overlijden of blijvend invalide raken als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitkering is hierbij afhankelijk van de graad van invaliditeit. Doorlopende reisverzekering Lentiz heeft een doorlopende reisverzekering met werelddekking afgesloten voor personeelsleden, leerlingen en alle andere deelnemers die in opdracht van Lentiz op reis gaan. De dekking van deze reisverzekering geldt tijdens alle (buitenlandse) reizen en excursies en omvat onder andere een dekking voor verlies, diefstal of beschadiging van bezittingen en/of bagage en repatriëring naar Nederland. Recreatieve sporten zijn meeverzekerd met uitzondering van bungeejumpen, parachutespringen e.d. en hooggebergte-/gletsjertochten waarbij gebruik wordt gemaakt van klimmateriaal. In het geval van geneeskundige en tandheelkundige hulp dient in eerste instantie de zorgverzekering van de deelnemer te worden aangesproken. Indien de eigen verzekering niet of onvoldoende toereikend is kent de doorlopende reisverzekering via Lentiz een aanvullende dekking op het gebied van geneeskundige en tandheelkundige hulp. Werkgeversaansprakelijkheid in het verkeer Lentiz heeft voor haar medewerkers inclusief vrijwilligers een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers (Wegas) afgesloten. De school kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die medewerkers inclusief vrijwilligers kunnen oplopen tijdens verkeersdeelname. Dit kan schade zijn die ontstaan is tijdens de uitoefening van werkzaamheden of schade in het verkeer in verband met het werk. De Wegas dekt de aansprakelijkheid voor schade aan medewerkers als bestuurder van een motorrijtuig, verkeersdeelname door middel van openbaar vervoer, fiets of voetganger en schade van medewerkers tijdens woon-werkverkeer. Buitenlandse stages Voor de leerlingen van Lentiz die voor een langere periode in het buitenland stage lopen is door Lentiz een collectieve dekking afgesloten. Groot voordeel is dat vooraf de zekerheid bestaat dat alle stagiaires zijn verzekerd. De dekking is te vergelijken met een doorlopende reisverzekering (reisbagage, ongevallen, medische kosten, buitengewone kosten en rechtsbijstand). De aansprakelijkheid van de stagiaires is secundair meegenomen onder de aansprakelijkheidsverzekering. De premie bedraagt 1,20 per leerling per (reis)dag en zal op basis van een jaarlijkse opgave van het aantal stagiaires en bijbehorende reisdagen worden naverrekend. A 2.8 Vakantieregeling Het vakantierooster voor het schooljaar is als volgt vastgesteld. A 2.9 Examinering Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag Herfstvakantie 20 oktober 28 oktober Deze paragraaf Kerstvakantie 22 december 6 januari die van belang is Voorjaarsvakantie 23 februari 3 maart examinering, Paasweekend 30 maart 1 april diplomering. De Meivakantie & 27 april 12 mei regelingen zijn hemelvaart Onderwijs- en (OER). Deze staat Pinksteren 18 mei 20 mei Zomervakantie 13 juli 1 september opleidingsexamensecretaris van de school. geeft je informatie voor toetsing, overgang en officiële teksten en vermeld in de Examenregeling ter inzage bij de Examencommissie en examensecretaris Er is een (opleidings)examencommissie. Die commissie regelt de organisatie en afname van examens binnen de opleiding, bekijkt of er verzuim is tijdens examens, regelt de vrijstellingen, beoordeelt onregelmatigheden enz. Op iedere school is daarnaast een opleidingsexamensecretaris die aanspreekpunt voor de deelnemers voor alles dat met examinering te maken heeft. Wie zijn de examensecretarissen van de opleidingen? Hortitechnics & management/plantenteelt, dhr. M. van der Aa Bloemsierkunst, dhr. M. van der Aa Greenport Business & Management, dhr. M. van der Aa Watermanagement, dhr. M. van der Aa Living & design, dhr. M. van der Aa Niveau 2 breed groen, dhr. M. van der Aa Agrologistiek & transport, dhr. M. van der Aa Dierverzorging en veterinaire ondersteuning, mevr. W. van Bommel-Visser Paardenhouderij, mevr. W. van Bommel-Visser Groene ruimte, mevr. W. van Bommel-Visser Loonwerk, mevr. W. van Bommel-Visser Outdoor Activities, mevr. W. van Bommel-Visser Food, mevr. J. Groenewegen

16 Catering, mevr. J. Groenewegen Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA), mevr. J. Groenewegen Wellness & Lifestyle, mevr. J. Groenewegen Urban Trade, mevr. J. Groenewegen Assistent medewerker voedingsindustrie, mevr. J. Groenewegen Urban Design, mevr. J. Groenewegen Specifieke informatie over examinering op jouw school is opgenomen in het locatiedeel van de studiegids. Examenreglement In het examenreglement zijn de regels over toetsing, examinering en afsluiting vastgelegd. Het examenreglement regelt onder meer de wijze waarop proeven van bekwaamheid (examens) en AVO examens worden afgenomen, wanneer en hoe vaak je aan een examen kan deelnemen, op welke gronden de examencommissie eerder verworven competenties (EVC) kan erkennen en de termijn waarbinnen de uitslag van een examen officieel bekend wordt gemaakt. Het examenreglement is een onderdeel van de onderwijs- en examenregeling. In de onderwijs en examenregeling is tevens het Handboek centrale Examens opgenomen. Hierin wordt de gang van zaken tijdens het Centraal Examen beschreven. De school zal je hierover nader informeren. Commissie van beroep Beroep aantekenen tegen een beslissing - of het nalaten daarvan - over toetsing en examinering is geregeld in de klachtenregeling. Meer informatie hierover vind je onder A2.6 Rechten en plichten.

17 A3 OPBOUW VAN HET ONDERWIJS A 3.1 Opleidingsniveaus Hieronder staat een overzicht van de wettelijke namen van de opleidingsniveaus die in het MBO worden onderscheiden. Er zijn vier niveaus, te weten: Niveau in BKS Soortnaam Leertraject Naam kwalificatie 1 Assistentopleiding assistent 2 Basisberoepsopleiding vakman 2 3 Vakopleiding vakman 3 4 Middenkaderopleiding middenkaderfunctionaris 4 Specialistenopleiding vakman 4 Het voorlichtingsmateriaal van het MBO van de Lentiz onderwijsgroep biedt voor toekomstige deelnemers en ouders een goed overzicht van de opleidingen die je binnen de Lentiz onderwijsgroep kunt volgen. Deze informatie kun je ook vinden op de website: Natuurlijk kun je ook altijd informatie vragen op de locatie waar de opleiding wordt gegeven. In het locatiedeel wordt per locatie specifiek ingegaan op de inhoud en vormgeving van de betreffende opleidingen. A 3.2 Twee leerwegen - BOL en BBL In veel gevallen kun je een opleiding volgen via twee leerwegen: - de beroepsbegeleidende leerweg, (BBL) - de beroepsopleidende leerweg, (BOL) Het onderscheid tussen de leerwegen BOL en BBL wordt gevormd door twee factoren: 1. De omvang van de Beroepspraktijkvorming (BPV) als onderdeel van de opleiding. In de BBL ligt het zwaartepunt op het leren in het bedrijf. In de BOL ligt het zwaartepunt op het leren op school. De wet stelt grenzen aan de hoeveelheid BPV in een bepaalde leerweg. Voor de BOL geldt dat minimaal 20% en maximaal 59% van de opleidingstijd BPV mag zijn. Voor de BBL geldt dat er minimaal 60% BPV in de opleiding is opgenomen. In de BBL breng je dus minimaal drie, vaak vier dagen per week door in een erkend praktijkleerbedrijf. Het praktijkleerbedrijf moet beroepsrelevant zijn en dus aansluiten bij de inhoud en het niveau van de opleiding die je volgt. 2. De aard van de relatie tussen de deelnemer en het praktijkleerbedrijf. BOL In de BOL worden voor een deelnemer tijdens de opleiding in de regel meerdere overeenkomsten (praktijkovereenkomsten) voor relatief korte periodes aangegaan met meerdere bedrijven ten behoeve van het leren in de BPV. Je volgt dus beroepspraktijkvorming gedurende verschillende perioden, vaak bij verschillende bedrijven. BBL In de BBL bestaat er in principe vanaf het begin van de opleiding een arbeidsovereenkomst van minimaal 20 uur tussen één deelnemer en één werkgever voor in ieder geval de duur van de opleiding ten behoeve van het leren in de BPV. De beroepspraktijkvorming volg je dan op het bedrijf waar je ook in dienst bent. Kortom: de leerweg is bepalend voor de manier waarop je het grootste deel van je opleiding leert. Veelal in de praktijk de BBL of juist meer op school en daarnaast in de praktijk de BOL -. Het ligt aan jouw voorkeur voor welke leerweg je kiest. Voor je diploma maakt het niet uit welke leerweg je volgt. Uiteindelijk is het diploma dat je krijgt gelijkwaardig. Je krijgt bijvoorbeeld een diploma vakbekwaam medewerker dierverzorging ongeacht of je dit hebt behaald via de BOL of de BBL. De keuze voor een leerweg heeft wel gevolgen voor het recht op studiefinanciering. Meer hierover kun je vinden in A2.4. A 3.3 Opbouw van een opleiding De leertrajecten die in het schooljaar starten onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (BKS) zijn gebaseerd op een kwalificatiedossier dat door de Minister is vastgesteld. Aan ieder leertraject ligt een omschrijving ten grondslag van de belangrijkste werkprocessen/kerntaken (in het kwalificatiedossier) die bij een bepaald beroep horen. De leertrajecten zijn erop gericht jou zo op te leiden en te laten ontwikkelen dat je alle benodigde competenties hebt en die kunt laten zien. Bij het vormgeven en uitvoeren van de leertrajecten worden de volgende onderdelen onderscheiden: de kerntaak/werkproces, algemeen vormend onderwijs (zoals moderne vreemde talen, rekenen en loopbaan en burgerschap), vrije ruimte en beroepspraktijkvorming. Naast bovenstaande formele onderdelen die de basis voor ieder leertraject vormen krijg je ook te maken met coachen en begeleiden (gebruik van portfolio) en examinering. Hieronder lichten we deze begrippen kort toe. Algemeen vormend onderwijs (AVO)

18 Er zijn in de opleidingen verplichtingen opgenomen ten aanzien van Nederlands en Rekenen en vaak ook Moderne vreemde talen en Loopbaan en Burgerschap. Dit noemt men AVO. Beroepspraktijkvorming Onderwijs in de praktijk (bij een bedrijf of organisatie) op basis van een praktijkovereenkomst.

19 Centraal Examen Landelijk ontwikkelde examens voor Nederlands, Rekenen en Engels. Deze examens worden afgenomen op landelijk vastgestelde tijdstippen. De CE s voor Nederlands en Rekenen zijn gestoeld op de taal- en rekenniveau s uit het Referentiekader taal en rekenen. Het te behalen eindniveau voor zowel Nederlands als Rekenen is voor niveau 4- opleidingen referentieniveau 3F en voor niveau 1,2 en 3-opleidingen referentieniveau 2F. Coachen en begeleiden Dit is de loopbaanbegeleiding die je krijgt tijdens je leertraject. Tevens krijg je begeleiding bij je persoonlijke ontwikkeling en bij eventuele voorkomende (sociaal-emotionele) problemen. Om dit goed vorm te geven krijgt iedere deelnemer een studieloopbaancoach vanuit de school. Examen Het examen toetst of je over de competenties beschikt om een bepaalde kerntaak/werkproces of kerntaken/werkprocessen goed uit te voeren. Het examen bestaat uit één of meerdere proeve(n) van bekwaamheid. Dit zijn hele praktische examens waarin je echt moet laten zien of je competent bent. Tevens zijn er in de meeste leertrajecten enkele AVO examens opgenomen. Deels worden deze AVO-examens afgetoetst middels een instellingsexamen en deels middels een Centraal Examen. In het examenprogramma BKS is beschreven hoeveel en welke proeve(n) van bekwaamheid en AVO examens er in jouw opleiding zijn. Kerntaak Kerntaken geven de essentie aan van wat een beroepsbeoefenaar doet. Op school en in je leerbedrijf krijg je allerlei taken en opdrachten te doen die jou uiteindelijk leren een kerntaak op een goede manier uit te voeren. Leertraject Een leertraject bestaat onder andere uit de kerntaken en werkprocessen die je moet leren om een beginnend beroepsbeoefenaar te worden voor een bepaald beroep. Een leertraject is gericht op het behalen van een diploma (kwalificatie). Het diploma is het bewijs dat je een goede beginnend beroepsbeoefenaar bent. Voor iedere leertraject heeft de school een plan. Dit leertrajectplan is in het model Examenprogramma en leertrajectplan opgenomen in de OER en tevens achterin deze studiegids. Vrije ruimte De ruimte binnen de totale opleidingstijd die scholen en deelnemers eventueel in overleg met bedrijven naar eigen behoefte kunnen invullen met activiteiten die niet vallen onder de landelijk voorgeschreven kerntaken en werkprocessen. Werkproces Is een verzameling van samenhangende beroepsactiviteiten die door een belangrijk deel van de beroepsbeoefenaars wordt uitgeoefend. Kort samengevat ziet dit er in samenhang als volgt uit: A 3.4 Studieduur De studieduur van een opleiding wordt uitgedrukt in leerjaren en in studiebelastingsuren (SBU). Een studiejaar bestaat uit 40 weken. Iedere week van een BOL-opleiding kent in principe 40 SBU. Voor een praktijkdag (BPV) wordt uitgegaan van 8 SBU. De studieduur van een opleiding kan per doelgroep en per leerweg verschillen. De Lentiz onderwijsgroep legt voor ieder leertraject de gemiddelde (normatieve) studieduur vast in een examenprogramma en leertrajectplan dat is opgenomen in de OER. Dit is de tijd die je normaal gesproken over het leertraject doet. In het locatiedeel van deze studiegids kun je vinden hoe lang een leertraject in principe duurt.

20 Deelnemersstatuut van Lentiz onderwijsgroep, MBO I nh o u d A rtik el 1, B egr i p p en en b e reik A rtik el 2, T o elati n g A rtik el 3, R eg e l s o ver het o n d e rwi j s A rtik el 4, V r i jheid e n b e p e r k in gen A rtik el 5, R egis t ratie van g e g e v ens A rtik el 6, M e d ezeg g e n sc h ap A rtik el 7, Dis c i plinai r e m a a t r eg e len A rtik el 8, Kla cht - en b e r o e p s re ch t A rtik el 9, B e k en d m a k in g e n wi j z ig in g s t a t uu t A rtik el 1 0, Slo t b e p alin g en A rtik el 1 1, C it e e r t it e l Dit deelnemersstatuut legt de rechten en plichten van de onderwijsdeelnemers van het middelbaar beroepsonderwijs van de Lentiz onderwijsgroep vast, voor zover dit niet in andere documenten is geregeld. Hieronder worden tenminste verstaan de Onderwijs- en Examenregeling inclusief het examenreglement, de Onderwijsovereenkomst, de Praktijkovereenkomst en de Klachtenregeling. Het deelnemersstatuut is laatstelijk vastgesteld door de Raad van Bestuur op 14 juni 2012 en treedt in werking op 1 augustus 2012.

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport Studiegids 2013-2014 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Lentiz MBO Greenport Bezoekadres postadres Professor Holwerdalaan 62 postbus 20 2672 LD Naaldwijk 2670

Nadere informatie

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Schagen. Groen licht voor succes!

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Schagen. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! Schoolgids mbo Schoolgids mbo Schagen 2012-2013 2013-2014 Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Dat doen we met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen,

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Secretarieel Financieel Informatie Dienstverlening ICT Juridisch Versnelde opleidingen. Beroepspraktijkvorming

Secretarieel Financieel Informatie Dienstverlening ICT Juridisch Versnelde opleidingen. Beroepspraktijkvorming BPV-gids Secretarieel Financieel Informatie Dienstverlening ICT Juridisch Versnelde opleidingen Beroepspraktijkvorming MBO College voor Management & Organisatie Voorwoord Kom maar op met die stagiaires!

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 Inhoud Welkom... 5 Voorwoord... 6 1. Over school... 7 1.1 Over Helicon... 8 1.2 Missie... 9 1.3 Communicatie... 9 1.4 Schoolleiding... 10 1.5 Lestijden... 10 1.6

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016

Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016 Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1. Wegwijs in het Alfa-college 3 1.1 Regionaal opleidingencentrum 3 1.2 College van Bestuur 3 1.3 Raad van Toezicht 4 1.4 Onderwijs in regio

Nadere informatie

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 Opleiding Commercieel Medewerker Uitstroomrichting Contact Center Medewerker MBO 3 Organisatie KPN Contact College/Afdeling Opleiding Bedrijfsopleidingen Commercieel

Nadere informatie

Regelwijzer Versie: 6 december 2011

Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Inleiding Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht waarde aan zorgvuldigheid. Waar mensen met elkaar samenwerken bieden duidelijke afspraken, regelingen en procedures helderheid

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie Helenastraat 10 2595 HA Den Haag Telefoon 088-6663350 info.toerisme@rocmondriaan.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE Schoolgids 2014-2015

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 Manager/ondernemer horeca Opleidingscluster HORECA Adres uitvoeringlocatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie