Collegegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegegids 2015-2016"

Transcriptie

1 Collegegids Locatie Akkerlaan

2

3 gids ollege Collegegids Locatie Akkerlaan eerste opvang v.o. voor anderstaligen Akkerlaan BK Nijmegen (024)

4 Inhoud 1 Canisius College De missie van het Canisius College 1.2 Locatie Akkerlaan Internationale Schakelklas 1.3 Voor wie is de afdeling Eerste Opvang bestemd? 1.4 Welke profielen zijn mogelijk 1.5 Begeleiding 2 Van jaar tot jaar Intake en toetsen 2.2 Criteria voor tussentijds wijzigen van het profiel van een leerling 2.3 Uitstroom 2.4 Certificaten 3 Van dag tot dag Lestijden 3.2 Regelingen en leefregels 3.3 Belangrijke gebeurtenissen 3.4 Vakanties Begeleiding van leerlingen Leerlingenzorg 4.2 Leiding 4.3 Mentoren 4.4 Contacten met ouders, verzorgers, voogden en begeleiders 4.5 De interne trajectbegeleiding (I.T.B.) 4.6 De zorgcoördinator 4.7 Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 4.8 Klachtenregeling en vertrouwenspersoon 4.9 GGD op school 4.10 Remedial teaching 4.11 Logopedie 4.12 Zorg Advies Team (Z.A.T.) 4.13 Passend onderwijs 5 Buitenlesactiviteiten Bijzondere activiteiten ten behoeve van de leerlingen 5.2 Culturele activiteiten 5.3 Maatschappelijke oriëntatie 2

5 6 Schoolleiding en bestuur Locatiemanagement 6.2 Directie Canisius College 6.3 Schoolbestuur 6.4 Administratie 7 Financiële regelingen Schoolrekening 7.2 Boeken 7.3 Studiekostenvergoeding en studiefinanciering 7.4 Verzekeringen Bijlage School Ondersteunings Profiel 38 Canisius College locatie Akkerlaan (ISK) 3

6 4 1 Canisius College

7 Het Canisius College, dat sinds januari 2002 valt onder Scholengroep Rijk van Nijmegen, is een brede scholengemeenschap voor ISK, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school is gevestigd op drie locaties. Locatie Berg en Dalseweg is gelegen aan de Berg en Dalseweg 207 in Nijmegen. Op deze locatie wordt onderwijs verzorgd voor vmbo-t, havo en vwo. Het is tevens de hoofdvestiging. Op locatie De Goffert, gevestigd aan de Goffertweg 20 in Nijmegen, wordt onderwijs verzorgd voor vmbo (inclusief het leerwegondersteunend onderwijs). Op locatie Akkerlaan, die zich bevindt op de Akkerlaan 19 in Nijmegen, wordt de eerste opvang verzorgd voor anderstalige leerlingen, de zg. Internationale Schakelklas (ISK) of 1 ste opvang V.O. 1.1 De missie van het Canisius College Jonge mensen opleiden en begeleiden naar volwassenheid. Dat is de primaire taak van het Canisius College. Die taak voeren we uit vanuit de overtuiging dat persoonlijkheidsvorming een kwestie is van hoofd, hand en hart. Anders gezegd: van het samenspel tussen kennis, vaardigheden en houdingen. Om dat samenspel zo goed mogelijk te laten verlopen, is een leefgemeenschap waarin vertrouwen en respect voor de ander voorop staan, een absolute voorwaarde. Het Canisius College wil zo n leefgemeenschap zijn. Daarbij is de inbreng van leerlingen, hun ouders en verzorgers, docenten, ondersteunend personeel, directie en schoolbestuur onmisbaar. Alleen zo lukt het om een veilig en open klimaat te scheppen waarin ieders talenten zo goed mogelijk tot hun recht kunnen komen. Levensbeschouwelijke vorming is daarbij van groot belang. Welke godsdienst, levensovertuiging, etnische of culturele achtergrond leerlingen en medewerkers ook hebben, de school staat voor hen open, zolang de christelijke grondslag en de katholieke historie van de scholengemeenschap worden gerespecteerd. Een lerende school Een gezonde leefgemeenschap heeft een open oog en oor voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zo ook het Canisius College. De school vervult een actieve rol in stad en regio en heeft contacten met het basisonderwijs, het bedrijfsleven, beroepsopleidingen en overheden. We spelen dan ook voortdurend in op de veranderende eisen die de samenleving aan de scholengemeenschap stelt. De snelheid en de onvoorspelbaarheid waarmee de kennis- en informatiemaatschappij zich ontwikkelt en de daaruit voortvloeiende landelijke ontwikkelingen in het onderwijsveld vragen daar ook om. 5

8 Het Canisius College wil dan ook een lerende school zijn; daar hebben we uitdrukkelijk voor gekozen. Dat leren geldt niet alleen voor leerlingen maar zeker ook voor de medewerkers. Hun kennis, vaardigheden en visies zijn permanent in ontwikkeling, zowel op individueel niveau als in teamverband. Juist dat teamverband biedt grote mogelijkheden om te leren van elkaars kwaliteiten, maar ook van elkaars fouten. De dialoog is daarbij van essentieel belang om bijna letterlijk lessen te kunnen trekken voor de toekomst en het aanbod van onderwijs en vorming op een steeds hoger peil te brengen. Zo n lerende school kan met recht zeggen dat de leerling centraal staat! 1.2 Locatie Akkerlaan Internationale Schakelklas Wat is de Eerste Opvang Voortgezet Onderwijs? Een aparte vorm van onderwijs voor anderstalige leerlingen die geen of te weinig kennis van de Nederlandse taal en/of schoolse vaardigheden hebben om voortgezet onderwijs of een beroepsgerichte opleiding te kunnen volgen. Doelstelling Anderstalige leerlingen zo snel en zoveel mogelijk Nederlands leren en voorbereiden op enige vorm van voortgezet onderwijs, zodat zij aansluiting krijgen bij een leerjaar dat gezien hun leervermogen, vooropleiding en leeftijd het best bij hen past. Voor sommige leerlingen is dit, mede gelet op hun leeftijd, niet meer mogelijk. Met deze groep wordt toegewerkt naar andere vormen van, veelal beroepsgerichte, vervolgscholing. Uiteraard wordt in alle gevallen rekening gehouden met de wensen van leerlingen en ouders/verzorgers. De primaire doelstelling van deze afdeling is dus, anderstalige leerlingen zo snel en zo volledig mogelijk Nederlands te leren, zodat zij aansluiting krijgen bij een leerjaar in het gewone voortgezette onderwijs dat gezien hun leervermogen, vooropleiding en leeftijd het best bij hen past, ofwel bij een beroepsopleiding. Het merendeel van de lessen wordt dus gewijd aan het vak Nederlands, maar ook alle andere relevante vakken komen aan bod. Daarnaast worden de leerlingen voorbereid op de Nederlandse samenleving, zodat ze als volwaardig burger aan de Nederlandse samenleving kunnen deelnemen. 1.3 Voor wie is de afdeling Eerste Opvang bedoeld? Voor leerplichtige anderstalige leerlingen, jongens en meisjes, van elke nationaliteit. Door de plaatsingscommissie wordt een voorlopig 6

9 uitstroomprofiel vastgesteld. In dit profiel proberen we zo goed mogelijk te voorspellen welke onderwijsrichting na de ISK het beste bij de leerling past en hoeveel tijd de leerling op de ISK nodig heeft om de overstap naar een regulier onderwijstraject te maken. Vervolgens worden de leerlingen geplaatst in kleine mentorgroepen van gemiddeld 14 leerlingen. De leerlingen krijgen instructielessen en daarnaast werken zij aan vooraf afgesproken taken. 1.4 Welke profielen zijn mogelijk AVO/ROC Het AVO profiel (vmbo basis t/m havo/vwo) is van toepassing op leerlingen van 12 tot en met 15 jaar met een redelijke tot goede onderwijsachtergrond in het land van herkomst. De Instroomklassen (instroomfase) zijn bedoeld voor leerlingen die geen of zeer weinig kennis hebben van de Nederlandse taal. De meeste tijd wordt besteed aan de studie van het Nederlands, vooral lezen en schrijven. Daarnaast wordt gewerkt aan de aanpassing aan het in Nederland bestaande schoolsysteem (op tijd zijn, huiswerk, rol van de docent, methodiek enz.). De Uitstroomklassen (de uitstroomfase) zijn bestemd voor leerlingen die nog één schooljaar nodig hebben om doorgeschakeld te worden naar een vorm van regulier voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo). Met name in deze groepen wordt veel nadruk gelegd op de vakken van de basisvorming en op begeleiding bij de verdere schoolkeuze. Het ROC profiel is van toepassing op leerlingen van 15 jaar tot en met 17 jaar met een redelijke tot goede onderwijsachtergrond in het land van herkomst. Leerlingen van dit profiel worden na ISK onderwijs doorgeschakeld naar een beroepsopleiding van het ROC. Groepen die bestaan uit leerlingen van bovenstaande profielen kunnen 16 tot 20 leerlingen bevatten. Het gewenste eindniveau voor deze profielen voor Nederlands en rekenen is referentieniveau 1F (CEF-niveau A2/B1). De niveaus zijn daarmee omschreven in een landelijk referentiekader Vmbo lwoo en ROC Entree Het vmbo lwoo profiel is van toepassing op leerlingen van 12 tot en met 15 jaar die geen of een zeer beperkte onderwijsachtergrond hebben. Daarnaast kunnen sociaal-emotionele factoren en leerproblemen een rol spelen bij het leertempo. Bij deze leerlingen wordt ook gewerkt met instroomklassen en uitstroomklassen. In de uitstroomklas wordt de leerling voorbereid op vmbo onderwijs in de basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning (lwoo). 7

10 Het ROC Entree profiel is van toepassing op leerlingen vanaf 15 jaar die niet rechtstreeks naar mbo niveau 2 kunnen instromen. Tevens kunnen sociaal-emotionele problemen en/of leerproblemen een rol spelen. Met name in de uitstroomfase wordt meer aandacht besteed aan praktische vaardigheden. Groepen van leerlingen van deze profielen bestaan uit 10 tot 14 leerlingen. Het gewenste eindniveau voor Nederlands en rekenen voor deze profielen is referentieniveau 1F (CEF-niveau A2 op minimaal enkele deelvaardigheden voor Nederlands zoals spreken, luisteren en schrijven). 1.5 Begeleiding Alle leerlingen op de ISK krijgen een intensieve begeleiding. In de instroomfase is die begeleiding vooral gericht op de inburgering op school (aanwezigheid, leerhouding, huiswerk e.a.) en in de uitstroomfase vooral op de toerusting en doorschakeling naar het vervolgonderwijs. Daarnaast is er het project Verrekijker waarin leerlingen met een uitstroomprofiel van ten minste vmbo-t meerdere lessen per week op niveau instructielessen krijgen voor de vakken Nederlands, biologie, economie, aardrijkskunde en geschiedenis. Bovendien worden deze leerlingen extra begeleid. Voor toelating tot de Verrekijker is toelating middels de plaatsingscommissie vereist. Als er voldoende leerlingen zijn, kan er zelfs een vaste klas voor gevormd worden. Elk half jaar wordt het voorlopige profiel van de leerling getoetst aan de actuele situatie (vorderingen, leerhouding, enz.). Als de actuele situatie daartoe aanleiding geeft, wordt het profiel gewijzigd. De wijziging kan tot gevolg hebben dat de leerling wordt overgeplaatst naar een andere groep. 8

11 2 Van jaar tot jaar 9

12 2.1 Intake en toetsen Intake Sommige leerlingen van wie geen schoolresultaten bekend zijn worden bij de intake getoetst op hun algemene leerondersteunende vaardigheden en hun kennis van het Nederlands. Het gaat hier om landelijk ontwikkelde toetsen. Daarnaast worden meerdere aspecten die voor het leren van belang zijn, in beeld gebracht. Een voorlopig profiel wordt vastgesteld door de intaker en bevestigd of bijgesteld door de plaatsingscommissie. Dit voorlopige profiel wordt na uitsluitsel van de plaatsingscommissie door de intaker met de ouder/ verzorgers en de leerling besproken. Hierna breekt de intake-fase aan waarin door de klassenmentor middels observatie het voorlopige profiel wordt getoetst aan de dagelijkse praktijk. Na een periode van 6 weken wordt het voorlopige advies, op aangeven van de mentor, door de plaatsingscommissie omgezet in een definitief profiel. Ook kan het profiel dan worden gewijzigd. In sommige gevallen is de plaatsingscommissie gerechtigd om een leerling af te wijzen als deze leerling niet past in de normen die vastgelegd zijn in het School Ondersteunings Profiel (zie de bijlage achterin deze gids). Januari/februari Half januari worden alle uitstroomleerlingen getoetst op hun kennis van het Nederlands, Engels, rekenen en studievaardigheid. De toetsing gebeurt door middel van leerstofonafhankelijke landelijke TOA-toetsen van Bureau ICE. We gebruiken de normen van het referentieniveau Taal en Rekenen voor Nederlands en rekenen. Voor Engels gebruiken we de normen van het CEFR (Common European Framework of Reference). Leerlingen in de instroom- en tussenfase die door hun mentor worden aangemeld voor toetsing, worden met dezelfde TOA-toetsen getoetst op Nederlands en rekenen. De resultaten van alle toetsen worden door het docententeam besproken en getoetst aan het individuele leerlingenprofiel. De overwegingen m.b.t. het profiel worden met de leerling, ouders, begeleiding en/of voogden besproken. Mei/juni In deze maanden worden alle gealfabetiseerde leerlingen (wederom) getoetst op hun kennis van het Nederlands, het rekenen, het Engels en studievaardigheid door middel van de leerstofonafhankelijke landelijke TOA-toetsen van Bureau ICE. De resultaten worden door het docententeam besproken. De school herformuleert eventueel het profiel. Het profiel wordt dan nogmaals besproken met de leerlingen, ouders, begeleiding en/of voogden. 10

13 2.2 Criteria voor tussentijds wijzigen van het profiel van een leerling Wanneer kan het profiel van een leerling gewijzigd worden? Wijziging gebeurt altijd in overleg met alle docenten die les geven aan betreffende leerling. Dit overleg kan plaatsvinden in de vorm van een rapportenvergadering of een leerling-begeleidingsbespreking. De klassenmentor verzoekt aan de plaatsingscommissie om toestemming. De plaatsingscommissie doet uitspraak over tussentijdse herschikking. Dit gebeurt slechts zelden omdat alle leerlingen een vastgesteld profiel bezitten. Wijzigingscriteria - De NT2 toets of andere leerstofonafhankelijke toets (hetzij klassikaal, hetzij individueel) - Leerstofgebonden toetsing - Rapportenvergadering - Verblijfsduur op de ISK - Studiehouding - Motivatie - Leerbaarheid - Mate van progressie in relatie met het profiel - Aanwezigheidsgraad (absentie) - Sociale indicatie 11

14 2.3 Uitstroom De uitstroom vindt in principe plaats op elk tijdstip gedurende het schooljaar, maar in hoofdzaak aan het einde ervan. Het profiel bepaalt de voortzetting van de studie in het reguliere voortgezette onderwijs. Afhankelijk van niveau en verdere mogelijkheden volgt plaatsing op een school voor PRO, lwoo, vmbo, havo of vwo. De keuze wordt pas echt definitief na gesprekken met de mentor, die bij zijn voorstel in belangrijke mate steunt op het oordeel van de trajectbegeleider en de betrokken docenten. Eind februari, begin maart (in het uitstroomjaar) dient de keuze vast te staan. Voor leerlingen vanaf 15 jaar is plaatsing in het reguliere voortgezette onderwijs soms mogelijk, maar over het algemeen wordt gekozen voor een beroepsgerichte vervolgopleiding (Entree of een bepaalde sector (minimaal niveau 2) van het ROC). Deze keuze wordt definitief na gesprekken met de mentor, die bij zijn voorstel zowel uitgaat van de wens van de leerling als van het advies van de trajectbegeleider en de betrokken docenten. 2.4 Certificaten De ISK kent geen diplomering, maar zowel docenten, ouders als leerlingen hebben grote behoefte aan een tastbare afsluiting in de vorm van een certificaat. Op het certificaat zijn de scores voor NT2, rekenen en eventueel Engels vastgelegd per leerling. Daarbij krijgen de leerlingen een cijferlijst (het zgn. rapport). 12

15 3 Van dag tot dag 13

16 3.1 Lestijden 1 e les uur 2 e les uur pauze uur 3 e les uur 4 e les uur pauze uur 5 e les uur 6 e les uur pauze uur 7 e les uur 8 e les uur 3.2 Regelingen en leefregels Uitgangspunten Op het Canisius College -locatie Akkerlaan- hechten wij er heel veel waarde aan om in een prettige en plezierige sfeer met elkaar om te gaan. Dit geldt voor leerlingen, docenten, directie en overig personeel. Zowel voor de veiligheid als voor het welbevinden van leerlingen en alle personeelsleden is het noodzakelijk dat iedereen zich houdt aan de normale omgangsnormen. Vanuit dat oogpunt zijn onze leefregels opgesteld. Op deze wijze zijn wij samen verantwoordelijk voor een prettige sfeer op onze school. De belangrijkste regel die wij op onze school hanteren is: iedereen heeft respect voor iedereen. Bij het zondigen tegen deze regel worden er altijd maatregelen genomen. Onze schoolregels zijn vastgelegd in de gedragshandleiding Onze manieren zijn zó. Deze regels worden in het begin van ieder schooljaar aan alle leerlingen uitgelegd en overhandigd Algemeen a. Schade De schade, door een leerling(e) toegebracht aan het gebouw en/of de inventaris, wordt op kosten van de ouders/verzorgers van de desbetreffende leerling(e) hersteld. b. Verloren/gevonden voorwerpen Verloren en gevonden voorwerpen zijn terug te krijgen dan wel in te leveren bij de conciërge. 14

17 c. Administratie Wijzigingen in persoonlijke omstandigheden, zoals wijzigingen van adres en/of telefoonnummer, dienen zo snel mogelijk schriftelijk doorgegeven te worden aan de administratie Regelingen 1. Stalling van fietsen en bromfietsen (Brom)fietsen worden direct na aankomst gestald in de daarvoor bestemde ruimte en op slot gezet. Bij het hek van de fiets/brommer afstappen. 2. Toegang school Onbevoegden mogen niet op het schoolterrein of in het schoolgebouw komen. Bezoekers melden zich altijd eerst bij de conciërge. 3. Garderobe Jassen e.d. mogen niet meegenomen worden in de lokalen. Voor elke leerling(e) is er een garderobekastje. Alle in de school niet benodigde spullen worden daarin opgeborgen, zoals jack/jas, cap, helm, walkman, gymspullen. De school is niet aansprakelijk voor verlies van spullen van leerlingen of bezoekers, omdat iedereen over een afsluitbaar kastje kan beschikken. 4. Ziekte Bij ziekte van een leerling(e) bellen de ouders of verzorgers de eerste dag, liefst vóór 8.30 uur, de school. Wanneer een leerling(e) om redenen van ziekte naar huis wil, meldt hij/zij zich eerst bij de mentor, de zorgcoördinator of de afdelingsleider. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij onder schooltijd (telefonisch) bereikbaar zijn. 5. Verzuim Wanneer een leerling(e) om een bepaalde reden enkele lessen moet verzuimen, dient hij/zij dit ruimschoots van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de mentor. Bij verzoek om verlof voor één dag of meer is de locatieleider degene die daarvoor toestemming moet geven. Dit geldt ook voor bijzondere feestdagen zoals het Offerfeest, het Suikerfeest, Chinees Nieuwjaar, Afghaans Nieuwjaar etc. Bij verlof aanvragen voor een periode langer dan 9 dagen moet ook leerplichtzaken toestemming geven. 6. Veiligheid/gezondheid Het op school in bezit hebben van zaken die schadelijk kunnen zijn voor jezelf of anderen, is verboden. 15

18 7. Publicatiebord De leerlingen behoren elke dag kennis te nemen van de voor hen bestemde roosterwijzigingen en mededelingen op de publicatiemonitoren. 8. Op tijd zijn Vanzelfsprekend wordt van iedere leerling(e) verwacht dat hij/zij op tijd in elke les aanwezig is. Voor de beginlessen geldt: zorg ervoor steeds op tijd op school te zijn, dat wil zeggen zo n 10 minuten voor het begin van de eerste les. Na de eerste bel moeten de docent en de leerling bij het lokaal aanwezig zijn, zodat de les op tijd kan beginnen. Als de docent het eerste uur een lesuur of een taakuur heeft dient hij om 8.15 op school aanwezig te zijn 9. Te laat komen/absentie Als een leerling(e) te laat komt, meldt hij/zij zich bij de lesgevende docent. De docent registreert het te laat komen in het absentiesysteem. Hetzelfde gebeurt met absentie. Na de derde te laat melding moet de leerling zich om 8.00 uur op school melden. De conciërge controleert de absentie nogmaals tijdens het 3 e lesuur. Bij geconstateerde ongeoorloofde absentie doet de conciërge telefonisch of schriftelijk melding aan het huisadres van de leerling. Bij ongeoorloofde absentie wordt leerplichtzaken ingeschakeld. Ook als een leerling vaak te laat komt wordt leerplichtzaken ingeschakeld. De leerling die regelmatig te laat komt of ongeoorloofd absent is kan rekenen op straf van de klassenmentor. Ongeoorloofde absentie kan uitmonden in een officiële waarschuwing, schorsing of zelfs verwijdering. Als een leerling regelmatig ziek gemeld wordt, kan de leerling worden doorverwezen naar de schoolarts en/of de leerplichtambtenaar. Als de leerling of ouder weigert naar de schoolarts te gaan wordt deze doorverwezen naar de leerplichtambtenaar. 10. Aansprakelijkheid De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging of zoekraken van kleding, brillen, geld, horloges, fietsen, scooters e.d Leefregels 1. Gebruik gebouw Het schoolgebouw willen we graag zo gebruiken dat het er voor allen prettig verblijven is. Eten en drinken in klaslokalen en studieruimten is niet toegestaan! In de klas en studieruimten is het gebruik van kauwgom niet toegestaan. 16

19 2. Pauzes Houd de ingang (hal) vrij; dat voorkomt opstoppingen. Je mag tijdens de pauzes in de aula/studieruimte eten en drinken. Ga bij de eerste bel na de pauze naar de klas of naar de studieruimte. 3. Roken In verband met veiligheid en hygiëne mag in het schoolgebouw en op het terrein nergens gerookt worden. Alleen vóór het schoolhek mag gerookt worden door oudere leerlingen. Bovendien wordt het in het algemeen sterk ontraden, omdat het slecht is voor de gezondheid. 4. Mobiele telefoon/smartphone In verband met het verstoren van de lessen en de rust in de school is het gebruik van de mobiele telefoon binnen de lokalen en studieruimten niet toegestaan, tenzij de docent toestemming geeft tot gebruik. De telefoon moet anders op uit staan. Als u tijdens de schooltijd uw kind/ pupil dringend moet bellen, moet u dat doen via de telefoonlijn van de school ( ) en niet via het mobiele nummer van uw kind/ pupil omdat dit de les verstoort die uw kind/pupil op dat moment volgt. 5. Toilet Om de lessen zo min mogelijk te verstoren wordt er tijdens de lessen in principe niet naar het toilet gegaan. 6. Schoolspullen Elke leerling(e) zorgt er voor dat hij/zij voor elke les de spullen bij zich heeft die daarvoor nodig zijn. Schrijf alleen in de werkboeken. 7. Kopieerapparaat en printers Leerlingen mogen niet zelfstandig, zonder toezicht, kopiëren of printen. 8. Overige regels Bij gebruik van verbaal en/of fysiek geweld van leerlingen tegen personeelsleden wordt altijd tot schorsing voor onbepaalde tijd overgegaan. Ook bij het gebruik van alcohol of andere drugs volgt schorsing dan wel verwijdering. Bij het dealen van drugs volgt altijd onmiddellijke verwijdering van school. Lees de overige regels voor personeel en leerlingen in het reglement Onze manieren zijn zó. Het is voor de leerlingen verboden om tijdens de schooltijden bij supermarkt Albert Heijn naar binnen te gaan. Het is voor personeel en leerlingen niet toegestaan om op school openlijk uiting te geven aan politieke en/of religieuze overtuigingen. 17

20 juli 3.3 Belangrijke gebeurtenissen 17 en 18 juli 2015 september 24 september 2015 Offerfeest november 23 en 24 november e oudergesprekken/mentorgesprekken over de voortgang december 18 december 2015 Kerstviering januari 25 en 26 januari 2016 Rapportenvergadering en vaststellen uitstroomadviezen februari Suikerfeest maart mei juni 1 september 2015 Alle leerlingen beginnen op school 10 november 2015 Informatieavond voor de uitstroomklassen 1 december 2015 St. Nicolaas activiteit 11 t/m 15 januari e toetsweek Nederlands, rekenen, studievaardigheid en Engels 3 februari e rapport, de TOA rapportages en het uitstroomadvies worden uitgereikt 15 en 16 februari e oudergesprekken/mentorgesprekken 1 maart 2016 Informatieavond voor de instroomklassen 23 t/m 27 mei e toetsweek Nederlands, rekenen, studievaardigheid en Engels 2 juni 2016 Schoolreis 6 en 7 juni 2016 Rapportvergadering 18

21 juni14 juni 2016 juli augustus 3.4 Vakanties september oktober december februari maart mei juni juli Sport- en spel dag 15 juni e rapport en de TOA rapportages worden uitgereikt 20 en 21 juni e oudergesprekken/mentorgesprekken Donderdag 7 juli 2016 Certificatenuitreiking Aanvang schooljaar Maandag 31 augustus 2015 Eerste schooldag voor de leerlingen Dinsdag 1 september 2015 Herfstvakantie Maandag 26 t/m vrijdag 30 oktober 2015 Kerstvakantie Maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie Maandag 8 t/m vrijdag 12 februari 2016 Pasen Vrijdag 25 t/m dinsdag 29 maart 2016 Meivakantie Woensdag 27 april t/m vrijdag 6 mei 2016 Pinksteren Maandag 16 mei 2016 Junidag Vrijdag 3 juni 2016 (na het schoolreisje) Zomervakantie Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus

22 20 4 Begeleiding van leerlingen

23 4.1 Leerlingenzorg Onze school ziet leerlingenzorg als een uiterst belangrijk onderdeel van de taak waar ze voor staat. Belangrijk voor het onderwijs zelf, maar ook belangrijk voor het welbevinden en de algehele vorming van de leerlingen. Die leerlingenzorg wil de school realiseren door middel van een goed werkend systeem van leerlingbegeleiding. In dit systeem speelt de mentor een centrale rol. In de volgende paragrafen wordt dit en de overige aspecten van deze begeleiding nader uitgewerkt. 4.2 Leiding De leiding van de leerlingenzorg is in handen van de zorgcoördinator van de school. Deze coördinatie is vooral van algemene, meer organisatorische aard, al onderhoudt zij in bepaalde gevallen ook directe contacten met de leerlingen. Haar deur staat ook open voor een gesprek en in de praktijk van het schoolleven wordt daar ook veelvuldig gebruik van gemaakt. De zorgcoördinator overlegt met interne en externe hulpverleners en stuurt deze aan. De centrale plaats in de leerlingenzorg wordt echter ingenomen door de mentor. 4.3 Mentoren Elke groep heeft een mentor. Zijn/haar taak is de leerlingen individueel en in klassenverband te begeleiden bij hun studie of vorming. Met dat doel onderhoudt de mentor enerzijds contacten met de docenten, anderzijds met de locatieleider en met de ouders/verzorgers. Als er extra zorg nodig is die buiten de normale leerlingbegeleiding valt, wordt de zorgcoördinator ingeschakeld. De mentor is dus de vertrouwensfiguur en tussenpersoon tot wie zowel leerlingen als ouders/verzorgers zich kunnen wenden. Ook de ouders/verzorgers worden nadrukkelijk aangeraden eerst met de mentor contact op te nemen als zij vragen hebben over het wel en wee van hun kind op school. De namen van de mentoren van de diverse klassen worden in het begin van het schooljaar bekend gemaakt. 4.4 Contacten met ouders, verzorgers, voogden en begeleiders Bij de intake van de leerling dient zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, ouder(s), verzorger of voogd aanwezig te zijn. Verder is er driemaal per jaar, te weten in oktober, februari en juni, een regulier contact tussen de wettelijke vertegenwoordiger en de mentor van de niveaugroep waarin de leerling geplaatst is, bij voorkeur in aanwezigheid van de leerling zelf. De eerste maal gaat het om een nadere kennismaking, de volgende twee keer om een gesprek naar aanleiding van de resultaten die behaald zijn bij de leerstofgebonden proefwerken en de landelijk vastgestelde toetsen. Daarbij zal het 21

24 profiel van de leerling altijd uitgangspunt zijn. Incidenteel kunnen uiteraard ook tussentijdse contacten plaatsvinden, in beginsel met de betrokken mentor maar ook met de afdelingsleider. 4.5 De interne trajectbegeleiding (I.T.B.) Naast de mentoren is er in de school een functionaris werkzaam als interne trajectbegeleider. Zijn taak is het om vanaf binnenkomst in de school de leerlingen advies te geven en te begeleiden bij de doorstroming naar het vervolgonderwijs of een beroepsopleiding. Over het algemeen gaan alleen leerlingen van 12 tot en met 15 jaar naar het reguliere Voortgezet Onderwijs (zie 1.4) en oudere leerlingen naar het ROC of VAVO. De trajectbegeleider steunt bij zijn advisering in belangrijke mate op het oordeel van de docenten en de uitslagen van de centrale toetsen, maar vormt zichzelf ook een oordeel op basis van groeps- en/of persoonlijke gesprekken met de leerling. Hij probeert een goed keuzeklimaat te creëren en geeft de leerling informatie over de keuzemogelijkheden en de daaraan verbonden gevolgen. Dit laatste gebeurt in de lessen beroepenoriëntatie en tijdens individuele gesprekken. Deze begeleider geeft tevens informatie aan de ouders en voogden en blijft de uitgestroomde leerlingen nog enige tijd volgen. Willen de ouders of voogden een gesprek over de specifieke situatie van een leerling, dan kan daartoe altijd een afspraak gemaakt worden. 4.6 De zorgcoördinator De zorgcoördinator is de centrale persoon in het geheel van de zorgstructuur. Deze zorgt ervoor dat afspraken met leerlingen en docenten m.b.t. extra zorg worden nagekomen. Zo kan er via de zorgcoördinator contact worden gelegd met alle interne medewerkers die leerlingenzorg bieden. Ook is de zorgcoördinator de voorzitter van het zorgadvies team (Z.A.T.) en het Interne Zorg Advies Team (I.Z.A.T.). In het Z.A.T. (zie 4.12) wordt gezocht naar oplossingen of andere vormen van zorg binnen of buiten de school Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Nathalie Bevers, school maatschappelijk werker, behartigt voor de leerlingen de maatschappelijke belangen, bijvoorbeeld vragen en problemen op het terrein van studiekosten of studiefinanciering en bij contacten met instanties als de Sociale Dienst en dergelijke. Zij geeft tevens ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen door deel te nemen aan gesprekken tussen afdelingsleiders of mentoren en leerlingen, of door het regelen van contacten met externe instellingen (Sociaal-pedagogische Dienst, GGD). Bovendien verzorgt de SMW-er de SOVA training.

25 4.8 Klachtenregeling en vertrouwenspersoon Bij het samenwerken van mensen kunnen wel eens beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht of juist worden nagelaten die aanleiding zijn voor een klacht. Daarom moet iedere school een klachtenregeling hebben zodat leerlingen en hun ouders/voogden, maar ook alle leden van het personeel en het bestuur, weten welke stappen moeten worden gezet bij het indienen van een klacht. De klachtenregeling biedt de wettelijke mogelijkheid voor ouders/ voogden, leerlingen en personeel om klachten van allerlei aard aan de orde te stellen. Daarnaast heeft de regeling de functie om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de communicatie tussen school, leerlingen en ouders/voogden te verbeteren. Bijna altijd kunnen klachten binnen de school door onderling overleg van de direct betrokkenen of door tussenkomst van de vertrouwenspersoon, de schoolleiding of het bestuur worden opgelost. Wanneer dit echter niet wil lukken, dan komt de (bovenschoolse) klachtencommissie in beeld. 23

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO Kingmaschool Schoolgids 2011-2012 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef 7 3561 KW Utrecht Tel 030-2 634 634 Fax 030-2 634600 www.isk-utrecht.nl isk@isk-utrecht.nl De Raad van Toezicht

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 Esborg

schoolgids 2014/2015 Esborg schoolgids 2014/2015 Esborg Inhoud 1 De Esborg 1.1 School voor praktijkonderwijs 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? 2.2 Toelating 2.3 De onderwijsorganisatie 2.4 De lestijden 2.5 Onderwijstijd 2.6 Absentie

Nadere informatie

Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014

Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014 Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014 Almende College algemeen Bluemers Visie School met Herstelrecht Peermediation Optreden tegen pesten Ruimte voor talent Almende-uren en KWT-uren Kernteams

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR 2014/15 DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM Pagina 1 Pagina 2 VOORWOORD Geachte ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van het Don Bosco College

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie