Collegegids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegegids 2015-2016"

Transcriptie

1 Collegegids Locatie Akkerlaan

2

3 gids ollege Collegegids Locatie Akkerlaan eerste opvang v.o. voor anderstaligen Akkerlaan BK Nijmegen (024)

4 Inhoud 1 Canisius College De missie van het Canisius College 1.2 Locatie Akkerlaan Internationale Schakelklas 1.3 Voor wie is de afdeling Eerste Opvang bestemd? 1.4 Welke profielen zijn mogelijk 1.5 Begeleiding 2 Van jaar tot jaar Intake en toetsen 2.2 Criteria voor tussentijds wijzigen van het profiel van een leerling 2.3 Uitstroom 2.4 Certificaten 3 Van dag tot dag Lestijden 3.2 Regelingen en leefregels 3.3 Belangrijke gebeurtenissen 3.4 Vakanties Begeleiding van leerlingen Leerlingenzorg 4.2 Leiding 4.3 Mentoren 4.4 Contacten met ouders, verzorgers, voogden en begeleiders 4.5 De interne trajectbegeleiding (I.T.B.) 4.6 De zorgcoördinator 4.7 Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 4.8 Klachtenregeling en vertrouwenspersoon 4.9 GGD op school 4.10 Remedial teaching 4.11 Logopedie 4.12 Zorg Advies Team (Z.A.T.) 4.13 Passend onderwijs 5 Buitenlesactiviteiten Bijzondere activiteiten ten behoeve van de leerlingen 5.2 Culturele activiteiten 5.3 Maatschappelijke oriëntatie 2

5 6 Schoolleiding en bestuur Locatiemanagement 6.2 Directie Canisius College 6.3 Schoolbestuur 6.4 Administratie 7 Financiële regelingen Schoolrekening 7.2 Boeken 7.3 Studiekostenvergoeding en studiefinanciering 7.4 Verzekeringen Bijlage School Ondersteunings Profiel 38 Canisius College locatie Akkerlaan (ISK) 3

6 4 1 Canisius College

7 Het Canisius College, dat sinds januari 2002 valt onder Scholengroep Rijk van Nijmegen, is een brede scholengemeenschap voor ISK, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school is gevestigd op drie locaties. Locatie Berg en Dalseweg is gelegen aan de Berg en Dalseweg 207 in Nijmegen. Op deze locatie wordt onderwijs verzorgd voor vmbo-t, havo en vwo. Het is tevens de hoofdvestiging. Op locatie De Goffert, gevestigd aan de Goffertweg 20 in Nijmegen, wordt onderwijs verzorgd voor vmbo (inclusief het leerwegondersteunend onderwijs). Op locatie Akkerlaan, die zich bevindt op de Akkerlaan 19 in Nijmegen, wordt de eerste opvang verzorgd voor anderstalige leerlingen, de zg. Internationale Schakelklas (ISK) of 1 ste opvang V.O. 1.1 De missie van het Canisius College Jonge mensen opleiden en begeleiden naar volwassenheid. Dat is de primaire taak van het Canisius College. Die taak voeren we uit vanuit de overtuiging dat persoonlijkheidsvorming een kwestie is van hoofd, hand en hart. Anders gezegd: van het samenspel tussen kennis, vaardigheden en houdingen. Om dat samenspel zo goed mogelijk te laten verlopen, is een leefgemeenschap waarin vertrouwen en respect voor de ander voorop staan, een absolute voorwaarde. Het Canisius College wil zo n leefgemeenschap zijn. Daarbij is de inbreng van leerlingen, hun ouders en verzorgers, docenten, ondersteunend personeel, directie en schoolbestuur onmisbaar. Alleen zo lukt het om een veilig en open klimaat te scheppen waarin ieders talenten zo goed mogelijk tot hun recht kunnen komen. Levensbeschouwelijke vorming is daarbij van groot belang. Welke godsdienst, levensovertuiging, etnische of culturele achtergrond leerlingen en medewerkers ook hebben, de school staat voor hen open, zolang de christelijke grondslag en de katholieke historie van de scholengemeenschap worden gerespecteerd. Een lerende school Een gezonde leefgemeenschap heeft een open oog en oor voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zo ook het Canisius College. De school vervult een actieve rol in stad en regio en heeft contacten met het basisonderwijs, het bedrijfsleven, beroepsopleidingen en overheden. We spelen dan ook voortdurend in op de veranderende eisen die de samenleving aan de scholengemeenschap stelt. De snelheid en de onvoorspelbaarheid waarmee de kennis- en informatiemaatschappij zich ontwikkelt en de daaruit voortvloeiende landelijke ontwikkelingen in het onderwijsveld vragen daar ook om. 5

8 Het Canisius College wil dan ook een lerende school zijn; daar hebben we uitdrukkelijk voor gekozen. Dat leren geldt niet alleen voor leerlingen maar zeker ook voor de medewerkers. Hun kennis, vaardigheden en visies zijn permanent in ontwikkeling, zowel op individueel niveau als in teamverband. Juist dat teamverband biedt grote mogelijkheden om te leren van elkaars kwaliteiten, maar ook van elkaars fouten. De dialoog is daarbij van essentieel belang om bijna letterlijk lessen te kunnen trekken voor de toekomst en het aanbod van onderwijs en vorming op een steeds hoger peil te brengen. Zo n lerende school kan met recht zeggen dat de leerling centraal staat! 1.2 Locatie Akkerlaan Internationale Schakelklas Wat is de Eerste Opvang Voortgezet Onderwijs? Een aparte vorm van onderwijs voor anderstalige leerlingen die geen of te weinig kennis van de Nederlandse taal en/of schoolse vaardigheden hebben om voortgezet onderwijs of een beroepsgerichte opleiding te kunnen volgen. Doelstelling Anderstalige leerlingen zo snel en zoveel mogelijk Nederlands leren en voorbereiden op enige vorm van voortgezet onderwijs, zodat zij aansluiting krijgen bij een leerjaar dat gezien hun leervermogen, vooropleiding en leeftijd het best bij hen past. Voor sommige leerlingen is dit, mede gelet op hun leeftijd, niet meer mogelijk. Met deze groep wordt toegewerkt naar andere vormen van, veelal beroepsgerichte, vervolgscholing. Uiteraard wordt in alle gevallen rekening gehouden met de wensen van leerlingen en ouders/verzorgers. De primaire doelstelling van deze afdeling is dus, anderstalige leerlingen zo snel en zo volledig mogelijk Nederlands te leren, zodat zij aansluiting krijgen bij een leerjaar in het gewone voortgezette onderwijs dat gezien hun leervermogen, vooropleiding en leeftijd het best bij hen past, ofwel bij een beroepsopleiding. Het merendeel van de lessen wordt dus gewijd aan het vak Nederlands, maar ook alle andere relevante vakken komen aan bod. Daarnaast worden de leerlingen voorbereid op de Nederlandse samenleving, zodat ze als volwaardig burger aan de Nederlandse samenleving kunnen deelnemen. 1.3 Voor wie is de afdeling Eerste Opvang bedoeld? Voor leerplichtige anderstalige leerlingen, jongens en meisjes, van elke nationaliteit. Door de plaatsingscommissie wordt een voorlopig 6

9 uitstroomprofiel vastgesteld. In dit profiel proberen we zo goed mogelijk te voorspellen welke onderwijsrichting na de ISK het beste bij de leerling past en hoeveel tijd de leerling op de ISK nodig heeft om de overstap naar een regulier onderwijstraject te maken. Vervolgens worden de leerlingen geplaatst in kleine mentorgroepen van gemiddeld 14 leerlingen. De leerlingen krijgen instructielessen en daarnaast werken zij aan vooraf afgesproken taken. 1.4 Welke profielen zijn mogelijk AVO/ROC Het AVO profiel (vmbo basis t/m havo/vwo) is van toepassing op leerlingen van 12 tot en met 15 jaar met een redelijke tot goede onderwijsachtergrond in het land van herkomst. De Instroomklassen (instroomfase) zijn bedoeld voor leerlingen die geen of zeer weinig kennis hebben van de Nederlandse taal. De meeste tijd wordt besteed aan de studie van het Nederlands, vooral lezen en schrijven. Daarnaast wordt gewerkt aan de aanpassing aan het in Nederland bestaande schoolsysteem (op tijd zijn, huiswerk, rol van de docent, methodiek enz.). De Uitstroomklassen (de uitstroomfase) zijn bestemd voor leerlingen die nog één schooljaar nodig hebben om doorgeschakeld te worden naar een vorm van regulier voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo). Met name in deze groepen wordt veel nadruk gelegd op de vakken van de basisvorming en op begeleiding bij de verdere schoolkeuze. Het ROC profiel is van toepassing op leerlingen van 15 jaar tot en met 17 jaar met een redelijke tot goede onderwijsachtergrond in het land van herkomst. Leerlingen van dit profiel worden na ISK onderwijs doorgeschakeld naar een beroepsopleiding van het ROC. Groepen die bestaan uit leerlingen van bovenstaande profielen kunnen 16 tot 20 leerlingen bevatten. Het gewenste eindniveau voor deze profielen voor Nederlands en rekenen is referentieniveau 1F (CEF-niveau A2/B1). De niveaus zijn daarmee omschreven in een landelijk referentiekader Vmbo lwoo en ROC Entree Het vmbo lwoo profiel is van toepassing op leerlingen van 12 tot en met 15 jaar die geen of een zeer beperkte onderwijsachtergrond hebben. Daarnaast kunnen sociaal-emotionele factoren en leerproblemen een rol spelen bij het leertempo. Bij deze leerlingen wordt ook gewerkt met instroomklassen en uitstroomklassen. In de uitstroomklas wordt de leerling voorbereid op vmbo onderwijs in de basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning (lwoo). 7

10 Het ROC Entree profiel is van toepassing op leerlingen vanaf 15 jaar die niet rechtstreeks naar mbo niveau 2 kunnen instromen. Tevens kunnen sociaal-emotionele problemen en/of leerproblemen een rol spelen. Met name in de uitstroomfase wordt meer aandacht besteed aan praktische vaardigheden. Groepen van leerlingen van deze profielen bestaan uit 10 tot 14 leerlingen. Het gewenste eindniveau voor Nederlands en rekenen voor deze profielen is referentieniveau 1F (CEF-niveau A2 op minimaal enkele deelvaardigheden voor Nederlands zoals spreken, luisteren en schrijven). 1.5 Begeleiding Alle leerlingen op de ISK krijgen een intensieve begeleiding. In de instroomfase is die begeleiding vooral gericht op de inburgering op school (aanwezigheid, leerhouding, huiswerk e.a.) en in de uitstroomfase vooral op de toerusting en doorschakeling naar het vervolgonderwijs. Daarnaast is er het project Verrekijker waarin leerlingen met een uitstroomprofiel van ten minste vmbo-t meerdere lessen per week op niveau instructielessen krijgen voor de vakken Nederlands, biologie, economie, aardrijkskunde en geschiedenis. Bovendien worden deze leerlingen extra begeleid. Voor toelating tot de Verrekijker is toelating middels de plaatsingscommissie vereist. Als er voldoende leerlingen zijn, kan er zelfs een vaste klas voor gevormd worden. Elk half jaar wordt het voorlopige profiel van de leerling getoetst aan de actuele situatie (vorderingen, leerhouding, enz.). Als de actuele situatie daartoe aanleiding geeft, wordt het profiel gewijzigd. De wijziging kan tot gevolg hebben dat de leerling wordt overgeplaatst naar een andere groep. 8

11 2 Van jaar tot jaar 9

12 2.1 Intake en toetsen Intake Sommige leerlingen van wie geen schoolresultaten bekend zijn worden bij de intake getoetst op hun algemene leerondersteunende vaardigheden en hun kennis van het Nederlands. Het gaat hier om landelijk ontwikkelde toetsen. Daarnaast worden meerdere aspecten die voor het leren van belang zijn, in beeld gebracht. Een voorlopig profiel wordt vastgesteld door de intaker en bevestigd of bijgesteld door de plaatsingscommissie. Dit voorlopige profiel wordt na uitsluitsel van de plaatsingscommissie door de intaker met de ouder/ verzorgers en de leerling besproken. Hierna breekt de intake-fase aan waarin door de klassenmentor middels observatie het voorlopige profiel wordt getoetst aan de dagelijkse praktijk. Na een periode van 6 weken wordt het voorlopige advies, op aangeven van de mentor, door de plaatsingscommissie omgezet in een definitief profiel. Ook kan het profiel dan worden gewijzigd. In sommige gevallen is de plaatsingscommissie gerechtigd om een leerling af te wijzen als deze leerling niet past in de normen die vastgelegd zijn in het School Ondersteunings Profiel (zie de bijlage achterin deze gids). Januari/februari Half januari worden alle uitstroomleerlingen getoetst op hun kennis van het Nederlands, Engels, rekenen en studievaardigheid. De toetsing gebeurt door middel van leerstofonafhankelijke landelijke TOA-toetsen van Bureau ICE. We gebruiken de normen van het referentieniveau Taal en Rekenen voor Nederlands en rekenen. Voor Engels gebruiken we de normen van het CEFR (Common European Framework of Reference). Leerlingen in de instroom- en tussenfase die door hun mentor worden aangemeld voor toetsing, worden met dezelfde TOA-toetsen getoetst op Nederlands en rekenen. De resultaten van alle toetsen worden door het docententeam besproken en getoetst aan het individuele leerlingenprofiel. De overwegingen m.b.t. het profiel worden met de leerling, ouders, begeleiding en/of voogden besproken. Mei/juni In deze maanden worden alle gealfabetiseerde leerlingen (wederom) getoetst op hun kennis van het Nederlands, het rekenen, het Engels en studievaardigheid door middel van de leerstofonafhankelijke landelijke TOA-toetsen van Bureau ICE. De resultaten worden door het docententeam besproken. De school herformuleert eventueel het profiel. Het profiel wordt dan nogmaals besproken met de leerlingen, ouders, begeleiding en/of voogden. 10

13 2.2 Criteria voor tussentijds wijzigen van het profiel van een leerling Wanneer kan het profiel van een leerling gewijzigd worden? Wijziging gebeurt altijd in overleg met alle docenten die les geven aan betreffende leerling. Dit overleg kan plaatsvinden in de vorm van een rapportenvergadering of een leerling-begeleidingsbespreking. De klassenmentor verzoekt aan de plaatsingscommissie om toestemming. De plaatsingscommissie doet uitspraak over tussentijdse herschikking. Dit gebeurt slechts zelden omdat alle leerlingen een vastgesteld profiel bezitten. Wijzigingscriteria - De NT2 toets of andere leerstofonafhankelijke toets (hetzij klassikaal, hetzij individueel) - Leerstofgebonden toetsing - Rapportenvergadering - Verblijfsduur op de ISK - Studiehouding - Motivatie - Leerbaarheid - Mate van progressie in relatie met het profiel - Aanwezigheidsgraad (absentie) - Sociale indicatie 11

14 2.3 Uitstroom De uitstroom vindt in principe plaats op elk tijdstip gedurende het schooljaar, maar in hoofdzaak aan het einde ervan. Het profiel bepaalt de voortzetting van de studie in het reguliere voortgezette onderwijs. Afhankelijk van niveau en verdere mogelijkheden volgt plaatsing op een school voor PRO, lwoo, vmbo, havo of vwo. De keuze wordt pas echt definitief na gesprekken met de mentor, die bij zijn voorstel in belangrijke mate steunt op het oordeel van de trajectbegeleider en de betrokken docenten. Eind februari, begin maart (in het uitstroomjaar) dient de keuze vast te staan. Voor leerlingen vanaf 15 jaar is plaatsing in het reguliere voortgezette onderwijs soms mogelijk, maar over het algemeen wordt gekozen voor een beroepsgerichte vervolgopleiding (Entree of een bepaalde sector (minimaal niveau 2) van het ROC). Deze keuze wordt definitief na gesprekken met de mentor, die bij zijn voorstel zowel uitgaat van de wens van de leerling als van het advies van de trajectbegeleider en de betrokken docenten. 2.4 Certificaten De ISK kent geen diplomering, maar zowel docenten, ouders als leerlingen hebben grote behoefte aan een tastbare afsluiting in de vorm van een certificaat. Op het certificaat zijn de scores voor NT2, rekenen en eventueel Engels vastgelegd per leerling. Daarbij krijgen de leerlingen een cijferlijst (het zgn. rapport). 12

15 3 Van dag tot dag 13

16 3.1 Lestijden 1 e les uur 2 e les uur pauze uur 3 e les uur 4 e les uur pauze uur 5 e les uur 6 e les uur pauze uur 7 e les uur 8 e les uur 3.2 Regelingen en leefregels Uitgangspunten Op het Canisius College -locatie Akkerlaan- hechten wij er heel veel waarde aan om in een prettige en plezierige sfeer met elkaar om te gaan. Dit geldt voor leerlingen, docenten, directie en overig personeel. Zowel voor de veiligheid als voor het welbevinden van leerlingen en alle personeelsleden is het noodzakelijk dat iedereen zich houdt aan de normale omgangsnormen. Vanuit dat oogpunt zijn onze leefregels opgesteld. Op deze wijze zijn wij samen verantwoordelijk voor een prettige sfeer op onze school. De belangrijkste regel die wij op onze school hanteren is: iedereen heeft respect voor iedereen. Bij het zondigen tegen deze regel worden er altijd maatregelen genomen. Onze schoolregels zijn vastgelegd in de gedragshandleiding Onze manieren zijn zó. Deze regels worden in het begin van ieder schooljaar aan alle leerlingen uitgelegd en overhandigd Algemeen a. Schade De schade, door een leerling(e) toegebracht aan het gebouw en/of de inventaris, wordt op kosten van de ouders/verzorgers van de desbetreffende leerling(e) hersteld. b. Verloren/gevonden voorwerpen Verloren en gevonden voorwerpen zijn terug te krijgen dan wel in te leveren bij de conciërge. 14

17 c. Administratie Wijzigingen in persoonlijke omstandigheden, zoals wijzigingen van adres en/of telefoonnummer, dienen zo snel mogelijk schriftelijk doorgegeven te worden aan de administratie Regelingen 1. Stalling van fietsen en bromfietsen (Brom)fietsen worden direct na aankomst gestald in de daarvoor bestemde ruimte en op slot gezet. Bij het hek van de fiets/brommer afstappen. 2. Toegang school Onbevoegden mogen niet op het schoolterrein of in het schoolgebouw komen. Bezoekers melden zich altijd eerst bij de conciërge. 3. Garderobe Jassen e.d. mogen niet meegenomen worden in de lokalen. Voor elke leerling(e) is er een garderobekastje. Alle in de school niet benodigde spullen worden daarin opgeborgen, zoals jack/jas, cap, helm, walkman, gymspullen. De school is niet aansprakelijk voor verlies van spullen van leerlingen of bezoekers, omdat iedereen over een afsluitbaar kastje kan beschikken. 4. Ziekte Bij ziekte van een leerling(e) bellen de ouders of verzorgers de eerste dag, liefst vóór 8.30 uur, de school. Wanneer een leerling(e) om redenen van ziekte naar huis wil, meldt hij/zij zich eerst bij de mentor, de zorgcoördinator of de afdelingsleider. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij onder schooltijd (telefonisch) bereikbaar zijn. 5. Verzuim Wanneer een leerling(e) om een bepaalde reden enkele lessen moet verzuimen, dient hij/zij dit ruimschoots van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de mentor. Bij verzoek om verlof voor één dag of meer is de locatieleider degene die daarvoor toestemming moet geven. Dit geldt ook voor bijzondere feestdagen zoals het Offerfeest, het Suikerfeest, Chinees Nieuwjaar, Afghaans Nieuwjaar etc. Bij verlof aanvragen voor een periode langer dan 9 dagen moet ook leerplichtzaken toestemming geven. 6. Veiligheid/gezondheid Het op school in bezit hebben van zaken die schadelijk kunnen zijn voor jezelf of anderen, is verboden. 15

18 7. Publicatiebord De leerlingen behoren elke dag kennis te nemen van de voor hen bestemde roosterwijzigingen en mededelingen op de publicatiemonitoren. 8. Op tijd zijn Vanzelfsprekend wordt van iedere leerling(e) verwacht dat hij/zij op tijd in elke les aanwezig is. Voor de beginlessen geldt: zorg ervoor steeds op tijd op school te zijn, dat wil zeggen zo n 10 minuten voor het begin van de eerste les. Na de eerste bel moeten de docent en de leerling bij het lokaal aanwezig zijn, zodat de les op tijd kan beginnen. Als de docent het eerste uur een lesuur of een taakuur heeft dient hij om 8.15 op school aanwezig te zijn 9. Te laat komen/absentie Als een leerling(e) te laat komt, meldt hij/zij zich bij de lesgevende docent. De docent registreert het te laat komen in het absentiesysteem. Hetzelfde gebeurt met absentie. Na de derde te laat melding moet de leerling zich om 8.00 uur op school melden. De conciërge controleert de absentie nogmaals tijdens het 3 e lesuur. Bij geconstateerde ongeoorloofde absentie doet de conciërge telefonisch of schriftelijk melding aan het huisadres van de leerling. Bij ongeoorloofde absentie wordt leerplichtzaken ingeschakeld. Ook als een leerling vaak te laat komt wordt leerplichtzaken ingeschakeld. De leerling die regelmatig te laat komt of ongeoorloofd absent is kan rekenen op straf van de klassenmentor. Ongeoorloofde absentie kan uitmonden in een officiële waarschuwing, schorsing of zelfs verwijdering. Als een leerling regelmatig ziek gemeld wordt, kan de leerling worden doorverwezen naar de schoolarts en/of de leerplichtambtenaar. Als de leerling of ouder weigert naar de schoolarts te gaan wordt deze doorverwezen naar de leerplichtambtenaar. 10. Aansprakelijkheid De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging of zoekraken van kleding, brillen, geld, horloges, fietsen, scooters e.d Leefregels 1. Gebruik gebouw Het schoolgebouw willen we graag zo gebruiken dat het er voor allen prettig verblijven is. Eten en drinken in klaslokalen en studieruimten is niet toegestaan! In de klas en studieruimten is het gebruik van kauwgom niet toegestaan. 16

19 2. Pauzes Houd de ingang (hal) vrij; dat voorkomt opstoppingen. Je mag tijdens de pauzes in de aula/studieruimte eten en drinken. Ga bij de eerste bel na de pauze naar de klas of naar de studieruimte. 3. Roken In verband met veiligheid en hygiëne mag in het schoolgebouw en op het terrein nergens gerookt worden. Alleen vóór het schoolhek mag gerookt worden door oudere leerlingen. Bovendien wordt het in het algemeen sterk ontraden, omdat het slecht is voor de gezondheid. 4. Mobiele telefoon/smartphone In verband met het verstoren van de lessen en de rust in de school is het gebruik van de mobiele telefoon binnen de lokalen en studieruimten niet toegestaan, tenzij de docent toestemming geeft tot gebruik. De telefoon moet anders op uit staan. Als u tijdens de schooltijd uw kind/ pupil dringend moet bellen, moet u dat doen via de telefoonlijn van de school ( ) en niet via het mobiele nummer van uw kind/ pupil omdat dit de les verstoort die uw kind/pupil op dat moment volgt. 5. Toilet Om de lessen zo min mogelijk te verstoren wordt er tijdens de lessen in principe niet naar het toilet gegaan. 6. Schoolspullen Elke leerling(e) zorgt er voor dat hij/zij voor elke les de spullen bij zich heeft die daarvoor nodig zijn. Schrijf alleen in de werkboeken. 7. Kopieerapparaat en printers Leerlingen mogen niet zelfstandig, zonder toezicht, kopiëren of printen. 8. Overige regels Bij gebruik van verbaal en/of fysiek geweld van leerlingen tegen personeelsleden wordt altijd tot schorsing voor onbepaalde tijd overgegaan. Ook bij het gebruik van alcohol of andere drugs volgt schorsing dan wel verwijdering. Bij het dealen van drugs volgt altijd onmiddellijke verwijdering van school. Lees de overige regels voor personeel en leerlingen in het reglement Onze manieren zijn zó. Het is voor de leerlingen verboden om tijdens de schooltijden bij supermarkt Albert Heijn naar binnen te gaan. Het is voor personeel en leerlingen niet toegestaan om op school openlijk uiting te geven aan politieke en/of religieuze overtuigingen. 17

20 juli 3.3 Belangrijke gebeurtenissen 17 en 18 juli 2015 september 24 september 2015 Offerfeest november 23 en 24 november e oudergesprekken/mentorgesprekken over de voortgang december 18 december 2015 Kerstviering januari 25 en 26 januari 2016 Rapportenvergadering en vaststellen uitstroomadviezen februari Suikerfeest maart mei juni 1 september 2015 Alle leerlingen beginnen op school 10 november 2015 Informatieavond voor de uitstroomklassen 1 december 2015 St. Nicolaas activiteit 11 t/m 15 januari e toetsweek Nederlands, rekenen, studievaardigheid en Engels 3 februari e rapport, de TOA rapportages en het uitstroomadvies worden uitgereikt 15 en 16 februari e oudergesprekken/mentorgesprekken 1 maart 2016 Informatieavond voor de instroomklassen 23 t/m 27 mei e toetsweek Nederlands, rekenen, studievaardigheid en Engels 2 juni 2016 Schoolreis 6 en 7 juni 2016 Rapportvergadering 18

21 juni14 juni 2016 juli augustus 3.4 Vakanties september oktober december februari maart mei juni juli Sport- en spel dag 15 juni e rapport en de TOA rapportages worden uitgereikt 20 en 21 juni e oudergesprekken/mentorgesprekken Donderdag 7 juli 2016 Certificatenuitreiking Aanvang schooljaar Maandag 31 augustus 2015 Eerste schooldag voor de leerlingen Dinsdag 1 september 2015 Herfstvakantie Maandag 26 t/m vrijdag 30 oktober 2015 Kerstvakantie Maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie Maandag 8 t/m vrijdag 12 februari 2016 Pasen Vrijdag 25 t/m dinsdag 29 maart 2016 Meivakantie Woensdag 27 april t/m vrijdag 6 mei 2016 Pinksteren Maandag 16 mei 2016 Junidag Vrijdag 3 juni 2016 (na het schoolreisje) Zomervakantie Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus

22 20 4 Begeleiding van leerlingen

23 4.1 Leerlingenzorg Onze school ziet leerlingenzorg als een uiterst belangrijk onderdeel van de taak waar ze voor staat. Belangrijk voor het onderwijs zelf, maar ook belangrijk voor het welbevinden en de algehele vorming van de leerlingen. Die leerlingenzorg wil de school realiseren door middel van een goed werkend systeem van leerlingbegeleiding. In dit systeem speelt de mentor een centrale rol. In de volgende paragrafen wordt dit en de overige aspecten van deze begeleiding nader uitgewerkt. 4.2 Leiding De leiding van de leerlingenzorg is in handen van de zorgcoördinator van de school. Deze coördinatie is vooral van algemene, meer organisatorische aard, al onderhoudt zij in bepaalde gevallen ook directe contacten met de leerlingen. Haar deur staat ook open voor een gesprek en in de praktijk van het schoolleven wordt daar ook veelvuldig gebruik van gemaakt. De zorgcoördinator overlegt met interne en externe hulpverleners en stuurt deze aan. De centrale plaats in de leerlingenzorg wordt echter ingenomen door de mentor. 4.3 Mentoren Elke groep heeft een mentor. Zijn/haar taak is de leerlingen individueel en in klassenverband te begeleiden bij hun studie of vorming. Met dat doel onderhoudt de mentor enerzijds contacten met de docenten, anderzijds met de locatieleider en met de ouders/verzorgers. Als er extra zorg nodig is die buiten de normale leerlingbegeleiding valt, wordt de zorgcoördinator ingeschakeld. De mentor is dus de vertrouwensfiguur en tussenpersoon tot wie zowel leerlingen als ouders/verzorgers zich kunnen wenden. Ook de ouders/verzorgers worden nadrukkelijk aangeraden eerst met de mentor contact op te nemen als zij vragen hebben over het wel en wee van hun kind op school. De namen van de mentoren van de diverse klassen worden in het begin van het schooljaar bekend gemaakt. 4.4 Contacten met ouders, verzorgers, voogden en begeleiders Bij de intake van de leerling dient zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, ouder(s), verzorger of voogd aanwezig te zijn. Verder is er driemaal per jaar, te weten in oktober, februari en juni, een regulier contact tussen de wettelijke vertegenwoordiger en de mentor van de niveaugroep waarin de leerling geplaatst is, bij voorkeur in aanwezigheid van de leerling zelf. De eerste maal gaat het om een nadere kennismaking, de volgende twee keer om een gesprek naar aanleiding van de resultaten die behaald zijn bij de leerstofgebonden proefwerken en de landelijk vastgestelde toetsen. Daarbij zal het 21

24 profiel van de leerling altijd uitgangspunt zijn. Incidenteel kunnen uiteraard ook tussentijdse contacten plaatsvinden, in beginsel met de betrokken mentor maar ook met de afdelingsleider. 4.5 De interne trajectbegeleiding (I.T.B.) Naast de mentoren is er in de school een functionaris werkzaam als interne trajectbegeleider. Zijn taak is het om vanaf binnenkomst in de school de leerlingen advies te geven en te begeleiden bij de doorstroming naar het vervolgonderwijs of een beroepsopleiding. Over het algemeen gaan alleen leerlingen van 12 tot en met 15 jaar naar het reguliere Voortgezet Onderwijs (zie 1.4) en oudere leerlingen naar het ROC of VAVO. De trajectbegeleider steunt bij zijn advisering in belangrijke mate op het oordeel van de docenten en de uitslagen van de centrale toetsen, maar vormt zichzelf ook een oordeel op basis van groeps- en/of persoonlijke gesprekken met de leerling. Hij probeert een goed keuzeklimaat te creëren en geeft de leerling informatie over de keuzemogelijkheden en de daaraan verbonden gevolgen. Dit laatste gebeurt in de lessen beroepenoriëntatie en tijdens individuele gesprekken. Deze begeleider geeft tevens informatie aan de ouders en voogden en blijft de uitgestroomde leerlingen nog enige tijd volgen. Willen de ouders of voogden een gesprek over de specifieke situatie van een leerling, dan kan daartoe altijd een afspraak gemaakt worden. 4.6 De zorgcoördinator De zorgcoördinator is de centrale persoon in het geheel van de zorgstructuur. Deze zorgt ervoor dat afspraken met leerlingen en docenten m.b.t. extra zorg worden nagekomen. Zo kan er via de zorgcoördinator contact worden gelegd met alle interne medewerkers die leerlingenzorg bieden. Ook is de zorgcoördinator de voorzitter van het zorgadvies team (Z.A.T.) en het Interne Zorg Advies Team (I.Z.A.T.). In het Z.A.T. (zie 4.12) wordt gezocht naar oplossingen of andere vormen van zorg binnen of buiten de school Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Nathalie Bevers, school maatschappelijk werker, behartigt voor de leerlingen de maatschappelijke belangen, bijvoorbeeld vragen en problemen op het terrein van studiekosten of studiefinanciering en bij contacten met instanties als de Sociale Dienst en dergelijke. Zij geeft tevens ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen door deel te nemen aan gesprekken tussen afdelingsleiders of mentoren en leerlingen, of door het regelen van contacten met externe instellingen (Sociaal-pedagogische Dienst, GGD). Bovendien verzorgt de SMW-er de SOVA training.

25 4.8 Klachtenregeling en vertrouwenspersoon Bij het samenwerken van mensen kunnen wel eens beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht of juist worden nagelaten die aanleiding zijn voor een klacht. Daarom moet iedere school een klachtenregeling hebben zodat leerlingen en hun ouders/voogden, maar ook alle leden van het personeel en het bestuur, weten welke stappen moeten worden gezet bij het indienen van een klacht. De klachtenregeling biedt de wettelijke mogelijkheid voor ouders/ voogden, leerlingen en personeel om klachten van allerlei aard aan de orde te stellen. Daarnaast heeft de regeling de functie om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de communicatie tussen school, leerlingen en ouders/voogden te verbeteren. Bijna altijd kunnen klachten binnen de school door onderling overleg van de direct betrokkenen of door tussenkomst van de vertrouwenspersoon, de schoolleiding of het bestuur worden opgelost. Wanneer dit echter niet wil lukken, dan komt de (bovenschoolse) klachtencommissie in beeld. 23

Schoolondersteuningsprofiel: Canisius College locatie Akkerlaan (ISK) 1 Korte beschrijving van de locatie

Schoolondersteuningsprofiel: Canisius College locatie Akkerlaan (ISK) 1 Korte beschrijving van de locatie Schoolondersteuningsprofiel: Canisius College locatie Akkerlaan (ISK) 1 Korte beschrijving van de locatie Op de ISK wordt de eerste opvang verzorgd voor anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar. De

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: Pontem College. 1 Korte beschrijving van de locatie

Schoolondersteuningsprofiel: Pontem College. 1 Korte beschrijving van de locatie Schoolondersteuningsprofiel: Pontem College 1 Korte beschrijving van de locatie Op het Pontem wordt de eerste opvang verzorgd voor anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar. Er zijn twee locaties, namelijk

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 Het Schakelcollege is een school voor leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT HET INTERNE ZORGADVIESTEAM (ZAT) Soms heeft een leerling meer behoefte aan ondersteuning dan de mentor en docenten kunnen bieden. In dat geval wordt de leerling besproken in het interne ZAT. Dit team bekijkt

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje.

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje. INHOUD Uitgangspunten in de leerlingenbegeleiding Basisondersteuning voor alle leerlingen Aanvullende zorg en begeleiding op maat Beste ouder(s), verzorger(s) Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Schoolplan 2014 2018. Canisius College locatie Akkerlaan - ISK

Schoolplan 2014 2018. Canisius College locatie Akkerlaan - ISK Schoolplan 2014 2018 Canisius College locatie Akkerlaan - ISK Schoolplan 2014 2018 Canisius College locatie Akkerlaan - ISK 17 mei 2014 Inhoud 1. Hoe is het plan tot stand gekomen? 2 2. Missie van de school

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT. c in

ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT. c in - rbegeleiding VAN ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT c in BESTE OUDER(S), VERZORGER(S), Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op NSG Groenewoud. Dat

Nadere informatie

Leefregels. Canisius College locatie De Goffert

Leefregels. Canisius College locatie De Goffert Leefregels Canisius College locatie De Goffert Leefregels De Goffert werkt vanuit een aantal kernwaarden, die worden ondersteund vanuit de PBSgedachte (Positive Behaviour Support). Deze kernwaarden zijn

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE.

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE. Werkblad 8.1 Opdracht 3, module 5, les 8 1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE. 1. Hij is moe en slaapt veel. 2. Hij is vaak ziek. 3.

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie Begeleidingscommissie Aandacht voor elke leerling In deze brochure vindt u alle informatie over individuele begeleiding voor leerlingen op het Don Bosco College Wie doet wat? Het Don Bosco College besteedt

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS TWEEDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS TWEEDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS TWEEDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

-studieresultaten De mentor volgt de studieresultaten van zijn leerling, bespreekt zijn bevindingen met de leerling en onderneemt zo nodig actie.

-studieresultaten De mentor volgt de studieresultaten van zijn leerling, bespreekt zijn bevindingen met de leerling en onderneemt zo nodig actie. ORGANISATIE ZORG DE MENTOR De mentor is het eerste aanspreekpunt. Bij hem komen de signalen samen, hij onderneemt actie en verzorgt de rapportage. Daarnaast is hij op de hoogte van de acties die ondernomen

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs.

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs. Verzuimprotocol Document Auteur Eigenaar Beheerder Status Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink CO Produs Ilse Koenders datum Concept 9-3-2015 Vaststelling in teamvergadering Produs Aanpassing

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 4 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Verzuimprotocol Emmacollege

Verzuimprotocol Emmacollege Verzuimprotocol Emmacollege Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een grotere

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Begeleiding. - De t/k/b-leerlingen worden geplaatst in de dakpanklassen k/b en t/k niveau.

Begeleiding. - De t/k/b-leerlingen worden geplaatst in de dakpanklassen k/b en t/k niveau. - Er bestaan drie lwoo-groepen. Er is de groep voor leerlingen met een duidelijk perspectief basisberoepsgerichte leerweg en een groep voor leerlingen met het leerwegperspectief t/k of k/b. - De t/k/b-leerlingen

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie.

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie. Inhoudsopgave Onderwerp bladzijde Voorwoord Inrichting van het onderwijs Topsport Leerlingenzorg Contacten ouders/verzorgers school Organisatie Veiligheid Meepraten over het beleid van de school Financiën

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Schoolgids ISK Wereldschool Willem van Oranje

Schoolgids ISK Wereldschool Willem van Oranje Schoolgids 2016-2017 ISK Wereldschool Willem van Oranje Datum : 31 augustus 2016 Herzien : 31/08/2016, 20/09/2016 Status : Concept CvB : 19/09/2016 KD-PO : N.v.t. KD-VO : N.v.t. PMR : - MR : - GMR : N.v.t.

Nadere informatie

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo 2017-2018 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In dit document staan onze

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Schoolregels Gymnasium Novum

Schoolregels Gymnasium Novum Schoolregels Gymnasium Novum Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 1. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 2. Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes mag je binnen

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie