Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014"

Transcriptie

1 Schoolgids school voor speciaal basisonderwijs Heuvel DB Druten tel.: fax:

2 Woord vooraf Met deze gids willen wij u informeren aan de hand van vragen die mogelijk bij u opkomen, over wat er gebeurt op onze school, wat wij willen bereiken, hoe wij het onderwijs inrichten en hoe wij proberen tot optimale zorg voor "onze" kinderen te komen. In het hierbij behorende jaarboekje staan de resultaten van het afgelopen schooljaar en alle praktische zaken met betrekking tot het komend jaar zoals de lestijden, de vakanties, de vrije dagen en de adressen van de medewerkers. Niet alles staat in deze schoolgids of in het jaarboekje, veel meer informatie kunt u vinden in ons schoolplan. Dat plan ligt voor u ter inzage. Wij hopen met deze gids u zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. Of ons dat gelukt is, kunt u, lezer, het beste beoordelen. Wij houden ons daarom aanbevolen voor reacties. Medewerkers van "De Dijk" Lijst met namen en afkortingen AB ICT JRK LWOO PRO PCL ZPF RT SVO RVC SBO SPOM MR GMR WSNS TSO BSO MT IB = ambulante begeleiding = informatie en communicatie technologie = jonge risicokinderen = leerwegondersteunend onderwijs = praktijkonderwijs = permanente commissie leerlingenzorg = zorgplatform = remedial teaching = speciaal voortgezet onderwijs = regionale verwijzingscommissie = speciaal basisonderwijs = Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal = medezeggenschapsraad = gemeenschappelijke medezeggenschapsraad = Weer Samen Naar School = tussenschoolse opvang = buitenschoolse opvang = managementteam = interne begeleiding Marant = schooladvies- en begeleidingsdienst 2

3 Voorwoord van het bestuur Voor u ligt de schoolgids van SBO De Dijk één van de 17 scholen van de Stichting SPOM. De schoolgids is een informatiebron voor alle ouders en verzorgers van kinderen die op een van onze scholen zitten. De school van uw kind(eren) valt onder het bestuur van SPOM (Stichting Primair Onderwijs Maas en Waal). SPOM is een Stichting waarbinnen ca 340 leerkrachten werken. Zij hebben de dagelijkse zorg voor het basisonderwijs aan ca kinderen. SPOM verzorgt openbaar, katholiek en algemeen christelijk onderwijs op 17 scholen (waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs) in de gemeenten West Maas & Waal en Druten. De scholen worden door het bestuur nadrukkelijk uitgenodigd hun eigen identiteit te waarborgen en zich te onderscheiden van de collega-scholen. De scholen hebben een grote mate van vrijheid m.b.t. de wijze waarop zij hun onderwijs inrichten. Het bestuur vertrouwt op de eigen kracht van de school en het beleidsvoerend vermogen van de directie. Daarin zijn de scholen autonoom. Wel legt de school verantwoording af aan het bestuur over de resultaten van het gegeven onderwijs. In deze schoolgids kunt u lezen waar de school van uw keuze voor staat en hoe zij haar onderwijs heeft ingericht. Alle scholen werken vanuit een stichtingsbreed vastgesteld algemeen kader. Binnen dit kader legt elke school haar accenten. Deze verschillen tussen scholen geven ouders meer mogelijkheden om de school te kiezen die het beste past bij de onderwijsbehoefte van hun zoon of dochter. Van de school mag u verwachten dat zij u informeert over de beleidskeuzes die zij maakt en dat zij de grenzen van haar mogelijkheden aangeeft. U kunt met de school in gesprek gaan over uw verwachtingen om zo tot een goede afstemming te komen. Samen heeft u hetzelfde doel: De voorspoedige ontwikkeling van uw kind. Het bestuur verwacht van de school dat ze met u in gesprek blijft om afstemming te bereiken tussen uw verwachtingen en de mogelijkheden van de school. We hopen dat de school erin slaagt, om samen met u, een stimulerende omgeving te realiseren en uw kind datgene kan bieden dat aan de wederzijdse verwachtingen beantwoordt. U heeft voornamelijk contact met de leerkracht en/of de directeur, waar uw kind naar school gaat. Mocht u een vraag hebben, die op uw school niet beantwoord kan worden, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij Marius Peters, bestuurder van SPOM. Tot slot wens ik kinderen, personeel en ouders een succesvol schooljaar toe. Marius Peters, College van bestuur Rijdt 62, 6631AT Horssen tel:

4 Uitgangspunten en toelating 1. Wat voor een school wil "De Dijk" zijn? Visie: Motto: Het aanbieden van adaptief onderwijs in een veilig pedagogisch, didactisch klimaat met duidelijke leer- en zorglijnen, rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoeften en persoonlijke kwaliteiten van kinderen. Daarin zijn gezamenlijke verantwoordelijkheid, betrokkenheid, respect en voorbeeldgedrag belangrijk. Eruit halen wat erin zit. Net als een echte dijk wil "De Dijk" veiligheid en geborgenheid bieden. Alleen dan, zo is onze overtuiging, kunnen kinderen zich goed ontwikkelen tot een goed en sociaal mens. Daarom wordt binnen "De Dijk" veel aandacht geschonken aan het leren van samen spelen, samen werken, samen leven. Daarom ook kent "De Dijk" structuur in de vorm van met name een vaste dagindeling, duidelijke afspraken en een gestructureerde aanbieding van de leerstof. Behalve een gemeenschap-in-het-klein is "De Dijk" ook een school, een school die haar taak serieus neemt: nadrukkelijk rekening houdend met de (on)mogelijkheden, de ontwikkeling en de draagkracht van elk kind bieden we de kerndoelen van het basisonderwijs aan en trachten deze - waar mogelijk - te realiseren. Behalve veiligheid biedt een dijk meer, zoals een mooi uitzicht over het landschap, een fijne plek om te wandelen of te fietsen en af en toe even op adem te komen, en een duidelijke, maar bochtige weg. En ook dat wil "De Dijk" bieden: Elk kind willen we helpen een reëel en positief beeld van zichzelf te ontwikkelen, zodat het met voldoende zelfvertrouwen in het leven staat. Het aanbrengen van een goede balans in het onderwijs tussen de cognitieve en compenserende vaardigheden speelt daarbij een belangrijke rol. De ouders willen we proberen een zo duidelijk mogelijk beeld van hun kind te geven, zodat gezamenlijk de juiste steun geboden kan worden. Door oog én hart voor elkaar te hebben willen we ervoor zorgen dat iedereen, kinderen, ouders en medewerkers, zich geaccepteerd en gerespecteerd weet. Ook willen we een duidelijke weg bieden naar het vervolgonderwijs en het zelfstandig staan in de "grote wereld". Deze weg is niet altijd even gemakkelijk. Regelmatig moet een moeilijkheid of teleurstelling overwonnen worden. Maar die weg is wel zo uitgezet dat die zoveel mogelijk houvast biedt. Tot slot: "De Dijk" is een school, die kinderen wil leiden en begeleiden naar het voor hen gestelde doel, wetend dat de weg naar het doel moeilijk kan zijn en het doel niet altijd haalbaar, maar waar wij met inzet en met hart voor "onze" kinderen werken - net zoals een dijk echt mensenwerk is. 4

5 2.Wat voor een school is "De Dijk"? De Dijk is een speciale school voor basisonderwijs (SBO-school), bedoeld voor kinderen die extra hulp en aandacht nodig hebben bij hun ontwikkeling: bij het leren, het spelen en het werken. Extra hulp en aandacht, die binnen het "gewone" basisonderwijs niet haalbaar blijkt. "De Dijk" is een school op katholieke grondslag. Dat betekent, dat wij zoveel mogelijk proberen vanuit een katholieke levensovertuiging te werken. Aangezien de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel meestal in de eigen parochies plaatsvindt, bieden wij onze kinderen de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Dat wij een katholieke school zijn, betekent niet, dat kinderen van ouders met andere geloofsovertuigingen niet welkom zouden zijn. Integendeel: voor hen is er evengoed een plaats op De Dijk en wij zullen, desgewenst en in overleg, zoveel mogelijk met hun overtuiging rekening houden, door bijv. gelegenheid te bieden om de eigen religieuze feestdagen te vieren. Bovendien bestaat de mogelijkheid om ontheffing te krijgen van het bijwonen van de catecheselessen en van vieringen met de Kerst, de Goede Week e.d. 3. Mag elk kind tot "De Dijk" worden toegelaten? Binnen de basisscholen van samenwerkingsverband Maas en Waal wordt gewerkt volgens de interne zorgstructuur en de daarbij behorende Preventieve Consultatieve Leerling Begeleiding (PCLB). Als de ontwikkeling van een kind ondanks de interne zorg stagneert, wordt volgens de procedure door het zorgadviesteam (ZAT) en de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) bepaald of een kind toelaatbaar is voor de SBO. De PCL geeft dan een zogenaamde beschikking van toelaatbaarheid af. De PCL gebruikt daarbij de toelatingscriteria, die binnen het samenwerkingsverband worden gehanteerd. Alleen met een beschikking van de PCL van samenwerkingsverband Maas en Waal kunnen ouders m.b.v. een speciaal aanmeldingsformulier hun kind bij "De Dijk" aanmelden, al dan niet in een persoonlijk gesprek. Of een aangemeld kind al dan niet wordt toegelaten is in principe een zaak van "De Dijk" zelf; uiteraard worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Plaatsing gebeurt meestal aan het begin van een nieuw schooljaar, maar is ook mogelijk in de loop van jaar, uiteraard alleen in zoverre er plaats is. Voor de nieuwe leerlingen wordt in de laatste week van een schooljaar een kennismakingsuurtje georganiseerd en voor de ouders een informatieavond in de eerste week van het nieuwe schooljaar. Kind en ouders worden hiervoor persoonlijk schriftelijk uitgenodigd. 5

6 Groepering, extra hulp, onderwijs en doorstroming 4. Hoe worden de kinderen binnen "De Dijk" in groepen ingedeeld, wat voor extra hulp kan worden geboden en hoe worden ze gevolgd? Van elk kind, dat op De Dijk binnenkomt, wordt een startrapportage opgemaakt. Met de gegevens uit deze rapportage wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin de belemmerende- en stimulerende factoren t.a.v. leerontwikkeling en het uitstroomniveau worden geformuleerd, het tempo waarin geleerd gaat worden en het te bereiken einddoel gestalte krijgt. Een eerste indeling van de kinderen gebeurt op basis van de hulp die een kind vraagt op het gebied van het leerstofaanbod. De meeste kinderen komen met één van de volgende hulpvragen binnen: Verwacht van mij niet, dat ik de leerstof van het basisonderwijs aankan. Beperk voor mij het leerstofaanbod tot een voor mij reële basis, zodat ik zo goed mogelijk ben voorbereid op een geschikte vorm van voortgezet onderwijs. Het is bij mij de moeite waard om te proberen de kerndoelen van het basisonderwijs te halen. Of ik de gestelde doelen haal is onzeker. Bied mij de leerstof op een uitdagende manier aan, rekening houdend met mijn leer- of gedragsproblemen. Stamgroep en niveaugroep Kinderen worden in een stamgroep ondergebracht op grond van hun leeftijd en taalontwikkeling. Daarbij kan een spreiding van 2 á 3 jaar voorkomen. Deze groep is dé groep voor een kind en de juf of meester hiervan dé juf of dé meester. Vervolgens wordt van elk kind voor lezen, spelling en rekenen vastgesteld welke uitleg en oefening hij of zij nodig heeft. Op basis hiervan worden kinderen bij elkaar in een niveaugroep geplaatst. Daarvoor kan het nodig zijn dat een kind tijdens deze lessen naar een andere juf of meester gaat ("wisselen"). De stamgroepleerkracht is de mentor van de leerling. Hiermee wordt bedoeld, dat de stamgroepleerkracht wordt gezien als de hoeder van het kind. Hij houdt de regie over zijn kinderen in samenwerking met ondersteuners en niveaugroepleerkrachten. Mocht in de dagelijkse onderwijspraktijk blijken dat de indeling in leerweg, stam- of niveaugroep niet juist is, dan zal deze worden gewijzigd, ook in de loop van een schooljaar. Zeker bij nieuwe leerlingen zal de eerste indeling altijd een voorlopige zijn, omdat we de meesten van hen alleen maar via "papier" kennen (ongeveer een maand na plaatsing volgt een meer definitieve). Om alle kinderen goed te volgen en te begeleiden worden er regelmatig leerlingbesprekingen gehouden, observaties verricht en tenminste één maal per jaar toetsen afgenomen. De resultaten hiervan worden met de ouders besproken, doorgaans door de stamgroepleerkracht bijv. tijdens het rapportgesprek, een extra gesprek of een huisbezoek. Remedial teaching Het kan voorkomen dat een kind buiten de hulp in de groep nog extra hulp nodig blijkt te hebben voor lezen, spelling of rekenen. In dat geval zal nader onderzoek en interne bespreking plaatsvinden, evt. gevolgd door individuele hulp (remedial teaching) tijdens schooltijd door een remedial teacher. Afhankelijk van de resultaten en de beschikbare tijd zal deze hulp gedurende langere of kortere periode worden geboden. Logopedie Een andere vorm van extra hulp welke geboden kan worden, is logopedie. Logopedie is binnen "De Dijk" méér dan alleen spraakles: de logopedist werkt aan alle facetten van de (mondelinge) communicatie, zoals luisteren, begrijpen, spreken, stem- en taalgebruik. Goed spreken en taal 6

7 begrijpen is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van een kind en ook ondersteunt dit het leren lezen en schrijven. Alle nieuwe leerlingen krijgen bij ons een logopedisch onderzoek. Hierna bepalen de logopedisten, in overleg met de groepsleerkracht en zonodig ook de ouders, of logopedische hulp gewenst is. Deze hulp kan variëren van een enkel advies tot een uitgebreide behandeling, individueel en/of in een groepje. De behandelingen vinden op school plaats onder schooltijd. Uiteraard worden de ouders geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek, de eventuele behandelpunten en hoe ouders zelf hun kind hierbij kunnen helpen. Immers, voor de beste resultaten is naast onze hulp, ook de inzet van de ouders noodzakelijk. Kinderoefentherapie Op De Dijk werkt een kinderoefentherapeut. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen die moeite hebben met bewegen (lopen, rennen, evenwicht, knippen, tekenen, etc) of bijvoorbeeld angstig zijn. Die kinderen kunnen door de leerkracht of door de ouders aangemeld worden voor een eerste onderzoek. Als uit het onderzoek blijkt dat kinderoefentherapie zinvol is, kan het kind onder schooltijd op school behandeld worden. Tijdens de behandeling zal het kind spelenderwijs gestimuleerd en uitgedaagd worden om zo het bewegen te verbeteren. In schoolvakanties kan de therapie voortgezet worden op de praktijk van de oefentherapeut. Kinderoefentherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, alleen met een verwijzing van uw huisarts of een specialist. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de site: Ambulante begeleiding. Een bijzondere vorm van extra hulp welke door "De Dijk" wordt geboden, is de ambulante begeleiding (AB) via het ZorgAdviesTeam (ZAT) van het WSNS samenwerkingsverband Maas en Waal. Dit is begeleiding binnen de basisscholen voor leerlingen die vanuit de SBO teruggeplaatst zijn naar de basisschool of als preventieve ambulante begeleiding voor leerlingen die nog op de basisschool zitten. 5. Uit hoeveel groepen en leerlingen bestaat "De Dijk"? "De Dijk" bestaat uit 7 groepen, als volgt verdeeld: JRK onderbouw 1 onderbouw 2 middenbouw 1 middenbouw 2 bovenbouw 1 bovenbouw 2 De JRK (jonge risico kinderen) is een bovenschoolse voorziening gekoppeld aan De Dijk. De groepen bestaan gemiddeld uit 18, de JRK groep uit 14 kinderen. 6. Heeft "De Dijk" ook een aparte kleutergroep? Binnen ons samenwerkingsverband bestaat de mogelijkheid dat jonge risico kinderen gebruik mogen maken van een observatieplaats binnen de JRK-groepen. Toelating tot de observatiegroep (JRK-groep) wordt beslist door het zorgadviesteam. Lees hierover meer op De JRK-groep is een voorziening van het samenwerkingsverband, ondergebracht in SBO De 7

8 Dijk. Het is een groep met een speciaal karakter. Omdat het hele jonge kinderen betreft, is de problematiek van deze kinderen vaak nog niet helemaal duidelijk. Middels observatie tijdens het samen werken, spelen en leren wordt geprobeerd van elk kind zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Daartoe wordt het programma in met name deze groep zo veel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingskenmerken van het kind en bij het ontwikkelingsniveau dat het kind inmiddels heeft bereikt. Veel gerichte aandacht wordt verder nog geschonken aan het leren leren, binnen een gestructureerde, veilige omgeving. Daarnaast wordt het onderwijs zo ingericht, dat het kind uitgenodigd wordt zelf leerervaringen op te doen en de wereld om zich heen te gaan verkennen. Wanneer een kind 6 à 7 jaar is, wordt bekeken wat het beste vervolgonderwijs voor hem of haar is: Regulier ("gewoon") basisonderwijs? Speciaal basisonderwijs (voorlopig?) voortzetten? Andere vorm van speciaal onderwijs? 7. Wat leren de kinderen op "De Dijk"? Kleutergroepen Binnen deze JRK-groep wordt het onderwijs zo ingericht, dat spontane ontwikkelingsprocessen van de kinderen gestimuleerd worden. Daarnaast wordt er geprobeerd leerprocessen in gang te zetten en zonodig te sturen. Dit wordt met name gedaan door middel van: drama en spelactiviteiten taalactiviteiten werken met ontwikkelingsmateriaal bewegingsactiviteiten expressieactiviteiten Aan deze activiteiten wordt ook binnen de andere onderbouwgroepen de nodige tijd geschonken, al neemt het leren van lezen, spellen, taal en rekenen geleidelijk een steeds grotere plaats in. Onder-, midden- en bovenbouw Binnen deze groepen wordt uitgegaan van de kerndoelen die voor het basisonderwijs zijn vastgesteld. Deze zullen zeker niet door alle kinderen "gehaald" kunnen worden. Afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld in hoeverre we ons op de kerndoelen kunnen richten en of we ons vooral op het aanleren van de basisvaardigheden moeten richten. Dat betekent, dat met basisschoolmethodes wordt gewerkt, hier en daar aangepast in verband met speciale onderwijsbehoeftes, en andere aanvullende methodes. Voor taal wordt een speciale methode gebruikt. Wat de aard van de leergebieden betreft, is "De Dijk" met een "gewone" basisschool te vergelijken: lezen, spelling, taal, schrijven en rekenen nemen een belangrijke plaats in, maar ook beeldende vorming, musische vorming en wereldoriëntatie. Voor alle groepen wordt 1 gymles per week verzorgd door een vakleerkracht. De onderbouwroepen 1 en 2 krijgen één zwemles per week. Hierbij mogen, indien door ouders en kind gewenst, de leerlingen van middenbouw 1 die geen diploma A hebben mee. De Dijk besteedt veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Lessen voor sociaal-emotionele ontwikkeling staan wekelijks op het lesrooster. Daarbij biedt de school een duidelijke structuur: er worden omgangsafspraken gemaakt. Er wordt tijd genomen voor het bespreken van bepaalde gebeurtenissen, daarmee samenhangend gedrag en de gevolgen ervan (bijvoorbeeld ruzies en plaaggedrag). Sommige kinderen worden op school getraind in sociale vaardigheden of het leren omgaan met faalangst binnen een apart groepje. Ook kunnen zij voor deze training gebruik maken van de faciliteiten, die WSNS daarvoor biedt. 8

9 8. Hoe is de overgang van "De Dijk" naar het voortgezet onderwijs of een andere school geregeld? De meeste kinderen van "De Dijk" maken vanuit bovenbouwgroepen de overstap naar het voortgezet onderwijs. Daarbij worden de ouders en de leerlingen nauw betrokken door aparte informatieavonden en schriftelijke informatie, individuele gesprekken en persoonlijke advisering. Deze advisering is met name gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren, maar ook op de uitslagen van de diverse onderzoeken en toetsen, voor sommige ook de Cito-eindtoets basisonderwijs. Er zijn ook kinderen die eerder voor een andere school in aanmerking komen, bijvoorbeeld op basis van de ervaringen binnen de kleutergroep of ervaringen en onderzoek gedurende de verdere loopbaan binnen "De Dijk". Voor elk kind geldt, dat ten minste één keer per jaar tijdens de groepsbespreking de vraag wordt gesteld: is overplaatsing naar het "gewone" onderwijs haalbaar? Uiteraard wordt ernaar gestreefd om de ouders tijdig bij het proces van een evt. terugplaatsing te betrekken. Voor terugplaatsing is een protocol ontwikkeld. Dat ligt op school ter inzage. Terugplaatsingen lopen altijd weer via het zorgplatform. Bij terugplaatsing bestaat de mogelijkheid voor basisscholen om ambulante begeleiding voor één jaar te ontvangen. 9. Maken de kinderen van "De Dijk" ook van de openbare bibliotheek gebruik? Als school hebben we goede contacten met de Openbare Bibliotheek in Druten. Al onze groepen hebben een abonnement, waarop ze boeken mogen lenen. Als een boek te laat wordt ingeleverd, dan is er natuurlijk een boete. Als kinderen lid zijn van een andere bibliotheek of bibliobus, kunnen zij toch een abonnement van de bibliotheek in Druten krijgen. Een of meerdere keren per jaar gaat een stamgroep in de bibliotheek wat rondsnuffelen; verder kan er les gegeven worden, of de bibliothecaresse leest een stukje voor. Ook is het mogelijk dat een kind uit de midden- of bovenbouw een keer onder schooltijd een boek gaat lenen, maar in dat geval wordt tevoren uw goedkeuring daarvoor gevraagd. 10. Krijgen de kinderen op "De Dijk" ook huiswerk? Vooral de leerlingen van de hogere groepen kunnen huiswerk meekrijgen. We verwachten dat u uw kind gelegenheid geeft dit thuis te maken, dat u belangstelling hiervoor toont én, als uw kind een huiswerkkaart heeft, dat u deze invult. Dat alles is voor uw kind en voor ons een grote steun! Als uw kind het huiswerk een keer écht niet heeft kunnen maken, geeft u dan een briefje mee. Ook in de onderbouw kunnen kinderen huiswerk krijgen. Dit gebeurt dan vaak omdat het kind dat zelf graag wil. Soms kan het gebeuren dat de leerkracht het nodig vindt om werk mee te geven. In alle gevallen is uw positieve belangstelling zeer gewenst. 9

10 Medewerkers 11. Welke functionarissen werken er op "De Dijk"? De Dijk" wordt, wat medewerkers betreft, gevormd door de volgende functionarissen: managementteam (MT) directeur + Intern Begeleider (IBer) onderwijzend personeel: elke groep heeft een groepsleerkracht, al dan niet in duo-baan remedial teachers vakleerkracht gym ICT-coördinator onderwijsondersteunend personeel: klassenassistenten orthopedagoog/psycholoog + psycho-diagnostisch medewerker maatschappelijk werker logopedisten conciërge secretarieel medewerker 12. Wat doet de schoolmaatschappelijk werker op "De Dijk"? In de meeste gevallen heeft onze schoolmaatschappelijk werker al contact met de ouders van onze nieuwe leerlingen gehad in het kader van de zorgadviesteam-procedure. Mocht dat niet het geval geweest zijn, dan zal hij zeker nog bij u op bezoek komen om te praten over uw kind. Hoe is het kind thuis? Hoe kijken de ouders tegen de leerproblemen aan? Speelt het kind samen met andere kinderen en op welke manier? In de vertrouwde omgeving van ouders, broertjes en zusjes laten kinderen immers vaak veel meer van zichzelf zien. Zo willen we leren van de ouders, om het kind op school zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ook willen we zo een goede samenwerking mogelijk maken. Verder kan het voorkomen, dat in de loop van een schooljaar een kind extra hulp nodig heeft, waarvoor een extra bezoek nodig is. 13. Waarom werkt er op "De Dijk" ook een psycholoog /orthopedagoog? De psycholoog/orthopedagoog van onze school kent de meeste ouders al van zijn werk als lid van het zorgadviesteam. Behalve werkzaam bij het zorgadviesteam werkt hij ook op onze school en is mede belast met interne begeleiding en onderzoek. 14. Heeft "de Dijk" ook een schoolarts? Hoe zit het met medicijngebruik op school? Het schoolgezondheidsteam van de GGD Nijmegen volgt uw kind in zijn/haar ontwikkeling. Dit team bestaat uit een schoolarts, een sociaalverpleegkundige en een doktersassistent. Het team nodigt u en uw kind uit voor een lichamelijk onderzoek. De schoolarts of de sociaalverpleegkundige kijkt samen met u naar de ontwikkeling van uw zoon of dochter: Hoe gaat het op school? Vindt het kind het leuk op school? Wat doet het graag? Is het moe of prikkelbaar. Uw kind wordt gemeten en gewogen. Er vindt een lichamelijk onderzoek plaats en - indien nodig- worden het gehoor en het zien gemeten. Daarnaast wordt er gesproken over bijvoorbeeld voeding, slapen, seksuele ontwikkeling, spelen en omgang met andere kinderen. 10

11 Als u het prettig vindt, dat de schoolarts of verpleegkundige nog eens naar uw kind kijkt omdat er vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind, dan kan dat. U kunt dan contact opnemen met de school of de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Nijmegen. Telefoon: Medische handelingen op school. Soms komt het voor dat uw kind tijdens schooltijd ziek wordt. Wij willen u graag op de hoogte brengen van de handelwijze die de school op dat moment hanteert. Allereerst zullen wij proberen telefonisch contact met u als ouder/verzorger op te nemen om met u te overleggen wat er moet gebeuren. Wanneer u als ouder niet bereikbaar blijkt te zijn zullen wij als school afwegen of wij voor uw kind de huisarts zullen raadplegen. Als school/leerkracht van uw kind mogen wij geen medicijnen verstrekken zonder dat daarvoor uw schriftelijke toestemming is gegeven. Dat betekent dat wij zonder die toestemming ook geen kinderparacetamol of andere huismiddelen aan uw kind zullen geven. Een andere situatie doet zich voor als uw kind medicijnen door de huisarts of specialist voorgeschreven heeft gekregen, die op regelmatige basis moeten worden ingenomen en dus ook tijdens schooluren. U kunt daarbij denken aan pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen bij toevallen. Wanneer u wilt dat de leerkracht deze medicijnen tijdens schooluren toedient, dan is daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig. De school beschikt over een formulier dat daarvoor kan worden gebruikt. De leerkracht van uw kind is echter niet verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven. Als hij/zij zich niet bekwaam genoeg acht om de medicijnen toe te dienen dan kan dit geweigerd worden. U zult dan een andere oplossing moeten zoeken door bijvoorbeeld zelf op te school te komen om de medicijnen toe te dienen. Voor het verrichten van medische handelingen, bijvoorbeeld het toedienen van een injectie, is behalve uw schriftelijke toestemming ook een bekwaamheidsverklaring nodig van de leerkracht. Een arts of andere deskundige zal na een gedegen instructie bepalen of de leerkracht bekwaam kan worden verklaard voor het verrichten van die handeling. Deze handeling wordt dan in opdracht van de arts uitgevoerd. De betreffende formulieren zijn op school beschikbaar. De hierboven weergegeven regels zijn vastgelegd in een protocol Medisch handelen, dat is opgesteld door de GGD Nijmegen en dat door onze school wordt gehanteerd. Voor de tekst verwijzen wij u naar de website van de school. 15. Wat gebeurt er als een leerkracht van "De Dijk" ziek is? Ongetwijfeld zult u wel eens hebben gehoord, dat het moeilijk is om binnen het (basis-)onderwijs vervangers te vinden. Daarom hebben we intern afgesproken dat, wanneer een leerkracht ziek is: er alles aan gedaan zal worden om z.s.m. een invaller te vinden; mocht dat helemaal niet lukken, dan krijgen de kinderen uit de betreffende groep een briefje mee met het verzoek om de kinderen (helaas) thuis te houden; kinderen zullen nooit naar huis worden gestuurd; dus voor de eerste dag zal altijd voor (geïmproviseerde) opvang worden gezorgd; dreigt een groep door deze maatregel onevenredig vaak getroffen te worden, dan zal over de school worden gerouleerd. Wij hopen nooit van deze noodmaatregel gebruik te hoeven maken, maar mocht dat wel het geval zijn, dan hopen wij dat u hiervoor begrip kunt hebben. 11

12 Het schoolgebouw 16. Hoe is het schoolgebouw ingedeeld? De Dijk is gehuisvest in een schoolgebouw aan de Heuvel te Druten. Voor bezoekers is daar de hoofdingang. De school is voor kinderen en ouders vanaf 8.30 u tot 9.00 u toegankelijk via het schoolplein aan de achterzijde. Het gebouw is als volgt ingedeeld: Vanaf de hoofdingang aan de linkerzijde de afdeling waar de JRK is ondergebracht. Vanaf de hoofdingang aan de rechterzijde het gedeelte met centraal de grote zaal, waaromheen alle lokalen voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw zijn geplaatst. Op de verdieping zijn personeelskamer en kantoren gevestigd. Naast de groepslokalen is er een handvaardigheidlokaal, een bewegingslokaal voor de kleuters en een kookatelier. Ook zijn er kantoren voor de remedial teacher, de logopedisten, het secretariaat, de directie, de psycholoog en de maatschappelijk werker. Er zijn twee speelplaatsen. Op de grote speelplaats - de speelplaats, waar de kinderen de school binnenkomen- spelen in de pauzes alle leerlingen van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw in twee aparte groepen op verschillende tijden. De kleuters maken van de kleine speelplaats gebruik. De gymlessen worden gegeven in de sporthal van Druten, welke op 5 minuten loopafstand van "De Dijk" ligt. De kleuters gymmen in hun eigen bewegingslokaal. Vervoer, overblijven, onderwijstijd, schorsing en verlof 17. De kinderen van "De Dijk" komen toch niet alleen uit Druten. Hoe komen zij daar dan? "De Dijk" is een echte streekschool, want de kinderen komen uit het gehele land van Maas en Waal en enkele zelfs uit de gemeente Wijchen. De kinderen uit Druten komen op eigen gelegenheid naar onze school, de kinderen uit de andere dorpen komen met schoolbussen, taxi s of met de fiets. Het vervoer wordt geregeld door de gemeenten. Elk jaar, medio april/mei, moet door de ouders een vergoeding voor het vervoer (schoolbus, openbaar vervoer) aangevraagd worden. De daarbij behorende verklaring zal door ons ingevuld moeten worden. Voor alle zaken die verband houden met de organisatie van het vervoer, zoals opstaptijden, opstapplaatsen, enz., moet u bij uw gemeente zijn. Zijn er echter problemen met het gedrag van kinderen in de bus, dan kunt u het beste met ons contact opnemen. Wij zullen dan in overleg met de betreffende busbegeleider en evt. de gemeente tot een oplossing trachten te komen. Voor alle leerlingen geldt een vervoersprotocol. Daarin staat aan welke regels we ons op school houden, als we te voet, per fiets, met de auto, taxi of bus naar school komen en weer naar huis gaan. Het is natuurlijk belangrijk dat zowel de kinderen als de ouders hun medewerking verlenen aan de uitvoering van dit protocol. Dit wordt met de kinderen besproken en door u en uw kind ondertekend. 18. Hoe gaat het als de kinderen 's morgens met de bus, de fiets of te voet op "De Dijk" aankomen? Elke morgen is er vanaf de aankomst van de eerste bus om ongeveer 8.30 u toezicht bij de bus en op het schoolplein. Daarom voor de kinderen die op eigen gelegenheid komen het vriendelijke verzoek: kom niet eerder dan 8.30 u, dat is vroeg genoeg! Voor alle leerlingen die met de fiets komen, geldt dat de fiets netjes in de fietsenstalling moet worden geplaatst; voor het overige mag geen enkele leerling in de fietsenstalling blijven 12

13 rondhangen. De kleuters en onderbouw 1 mogen direct naar binnen. De andere kinderen blijven op het grote schoolplein tot het tijd is. De oudste kinderen vanaf middenbouw 2 spelen op het grote plein aan de kant van de flat, de jongere kinderen op het speelplein rond het klimkasteel. 19. Hoe is het overblijven en de buitenschoolse opvang op "De Dijk" geregeld? Tussenschoolse opvang (TSO) Tijdens de middagpauze om u blijven bijna alle kinderen over, ook de kinderen uit Druten zelf - al is dat niet verplicht. Er wordt dan in de groep o.l.v. de stamgroepleerkracht gegeten en, afhankelijk van het weer, buiten of binnen gespeeld, uiteraard onder toezicht van medewerkers van de school. Op De Dijk is er geen regeling voor schoolmelk. Kinderen kunnen zelf melk meebrengen. (Wel graag in een goed afsluitbare beker!) In de middagpauze wordt voor thee gezorgd. Van elk kind wordt verwacht dat hij/zij: - elke dag brood meeneemt, niet te veel, niet te weinig! - geen limonade of "mona-toetjes" e.d. meebrengt voor het overblijven: wij zorgen voor thee. Wij gaan ervan uit, dat u uw kind groente of fruit meegeeft voor in de kleine pauze en geen snoep. Als uw kind jarig is, is trakteren uiteraard toegestaan, maar ook dan weer: het liefst niet te veel snoep, of iets alternatiefs. Buitenschoolse opvang (BSO) Met ingang van het schooljaar heeft SPOM met de bouw van Integraal Kindcentrum De Kubus (IKC) in Druten een eigen voorziening voor BSO en KDV. Behalve de kinderen van basisschool De Kubus, kunnen ook kinderen van andere scholen in Druten en omgeving van deze mogelijkheid gebruik maken. Aanmelding is mogelijk via de site: Voor de andere scholen van SPOM wordt het zgn. makelaarsmodel gehanteerd. Dat betekent concreet dat SPOM de organisatie voor BSO heeft neergelegd bij twee aanbieders voor kinderopvang in onze regio: Catalpa en Le Papillon. SPOM heeft de scholen geclusterd om op deze wijze voldoende aanmeldingen te hebben om BSO op te starten. Dat betekent dat de aanbieders in een paar dorpen een BSO hebben opgestart en dat vanuit andere dorpen kinderen door de aanbieders naar de BSO-voorziening vervoerd worden. SPOM heeft het volgende geregeld: IKC de Kubus in Druten biedt in Druten, Afferden, Deest en Puiflijk kinderopvang van 0 tot 4 jaar aan en voor en naschoolse opvang van 4 t/m 12 jaar. Catalpa verzorgt voor de dorpen Maasbommel, Alphen, Dreumel en Wamel de BSO bij basisschool de Oversteek in Dreumel. De kinderen worden indien noodzakelijk met busjes naar Dreumel vervoerd. Catalpa biedt in Beneden Leeuwen BSO aan op een eigen locatie. Le Papillon biedt in Druten en in Boven-Leeuwen BSO aan op een eigen locatie. Ouders zijn vrij in de keuze van de aanbieder. Hiervoor kunnen zij zelf contact opnemen met betreffende organisatie. Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is. SPOM kan echter niet verplicht gesteld worden om voor voldoende accommodatie te zorgen. SPOM heeft in wettelijke zin in ruime mate aan haar 13

14 verplichtingen voldaan. Dat neemt niet weg dat SPOM zich samen met de aanbieders tot het uiterste zal blijven inspannen om dit probleem op te lossen. 20. Hoeveel uren onderwijs krijgen de kinderen binnen "De Dijk"? Wettelijke is voorgeschreven, dat leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, hetgeen neerkomt op: ten minste 3520 uren onderwijs in de eerste 4 leerjaren; ten minste 3760 uren onderwijs in de laatste 4 schooljaren; De feitelijke schooltijden, vakanties e.d. zijn in het jaarboekje opgenomen. 21. Wanneer kunnen de kinderen op "De Dijk" wel of geen vrij krijgen? Leerplicht en kwalificatieplicht Uw kind mag vanaf het vierde levensjaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde al een tijdje naar een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal. De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin een kind de leeftijd van vijf jaar bereikt. Een kind dat bijvoorbeeld op 14 maart 2012 zijn vijfde verjaardag viert, is vanaf 1 april 2012 leerplichtig. Leerplicht is ook leerrecht want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. De volledige leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin: 14 de jongere de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt; of aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan de jongeren ten minste twaalf volledige schooljaren één of meer scholen heeft bezocht. Daarna volgt een kwalificatieplicht tot 18 jaar. Vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Artikel 11 a Leerplichtwet 1969 Soms is een volledige schoolweek te lang voor vijfjarigen. Daarom biedt de Leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. U mag uw vijfjarig kind, in overleg met de schooldirecteur, maximaal 5 uur per week thuis houden. Als dit niet genoeg is, mag een directeur nog vijf extra uren vrijstelling per week verlenen. Deze vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van de leerling te voorkomen. Zodra uw kind zes jaar is, vervalt deze mogelijkheid. Uw kind moet dan het volledige onderwijsprogramma volgen. Verlof o.g.v. artikel 11 f Leerplichtwet 1969 (extra vakantie verlof) Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is alleen mogelijk in gevallen waarin de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties als gezin vakantie te hebben. Bedoeld verlof kan eenmalig voor maximaal tien (aaneengesloten) schooldagen per schooljaar worden verleend door de schooldirectie. Het mag niet plaatsvinden in de eerste twee schoolweken van het schooljaar. Bij het begrip specifieke aard van het beroep moet voornamelijk worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Het feit dat ouders simpelweg geen vrij kunnen krijgen van hun werkgever(s) is in het kader van de Leerplichtwet geen reden voor extra verlof, zelfs niet als hiervoor een verklaring van de werkgever wordt verstrekt. Als ouder(s) geen vrij van hun werk kunnen krijgen gedurende de

15 schoolvakanties dienen zij hierover met hun werkgever te onderhandelen. Het probleem kan echter niet op school en/of leerplicht worden afgewenteld. De aanvraag moet minimaal 2 maanden voorafgaand aan het gewenste verlof schriftelijk worden ingediend bij de schooldirectie. Deze termijn is nodig om tijd te creëren voor overleg en/of een eventuele bezwaarprocedure. De school dient het besluit schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders mee te delen. De ouders kunnen bezwaar bij de schooldirectie tegen het genomen besluit. Wordt de aanvraag afgewezen en uw kind gaat niet naar school dan is de schooldirectie verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar en riskeert u daarmee rechtsvervolging. Een verzoek om extra vakantieverlof zal zeker worden afgewezen als het verzoek wordt gedaan op grond van onderstaande argumenten: In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven: familiebezoek in het buitenland; goedkope tickets in het laagseizoen; omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; vakantiespreiding; verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; samen reizen/in konvooi rijden naar enige bestemming; kroonjaren; sabbatical; wereldreis/verre reis; Verlof op grond van artikel 11 g Leerplichtwet (andere gewichtige omstandigheden) "Andere gewichtige omstandigheden" kan vertaald worden naar: persoonlijke- en familieomstandigheden die veelal buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of leerling zijn gelegen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende omstandigheden: 15 verhuizing (maximaal 1 dag verlof); het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (maximaal 2 schooldagen als er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 schooldag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen); bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad (maximaal 10 dagen). bij overlijden van bloed- of aanverwant: in de 1e graad maximaal 5 schooldagen; in de 2e graad maximaal 2 schooldagen; in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag; in het buitenland: 1e tot en met de 4e graad maximaal 5 schooldagen bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12,5, 25, 40, 50 of 60 jarige huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders ( maximaal 1 schooldag); voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren (maximaal 1 dag per verplichting uitzonderingen daargelaten). Als uw kind gebruik moet maken van deze vorm van extra verlof, moet dit minimaal twee dagen van tevoren bij de schooldirecteur gemeld worden; voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden (maximaal 10 dagen). Hieronder valt géén vakantieverlof. Een aanvraag voor verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden moet acht weken

16 van tevoren bij de directeur of de leerplichtambtenaar worden ingediend. De beslissingsbevoegdheid valt uiteen in twee delen: tot en met tien dagen (in één keer of bij elkaar opgeteld) per jaar beslist de directeur van de school over het al dan niet toekennen van het verlof. Bij meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar, nadat hij of zij het hoofd van de school heeft gehoord. Een verzoek om extra verlof vanwege gewichtige omstandigheden wordt zeker afgewezen als het om één van de navolgende omstandigheden gaat: Vakantie, familiebezoek in het buitenland; Een familie-uitje of lang weekend; Activiteiten van verenigingen waar kinderen lid van zijn, zoals een scouting- of voetbalkamp; Als het gaat om één van de redenen/argumenten die ook reeds bij aanvraag extra vakantieverlof is vermeld. Wat is verlof in verband met plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging? Ouders hebben recht op verlof voor hun kind(eren) in verband met plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Zo heeft u (indien u moslim bent) recht op één dag verlof i.v.m. het Suikerfeest. Voor de volgende religieuze feestdagen verleent de school verlof na correcte melding : Joodse feestdagen: Joods Nieuwjaar (Rosj Hasjanah), Grote Verzoendag (Yom Kippoer), Loofhuttenfeest (Soekot), Vreugde der Wet (Simchat Thora), Feest van het Licht (Chanoeka), Lotenfeest (Poerim), Joods paasfeest (Pesach) en het Feest van Gods Openbaring (Sjavout). Christelijke feestdagen: Aswoensdag, Biddag voor gewas en arbeid, Dankdag voor gewas en arbeid. Carnaval heeft weliswaar een religieuze oorsprong, maar is geen religieus feest. Dit betekent dat een leerling geen verlof kan krijgen voor Carnaval. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst zijn nationale feestdagen in Nederland. Islamitische feestdagen: Offerfeest (led-al-adha), Islamitische Nieuwjaar (Al Hijra), De tiende dag (Asjoera), Geboortedag van de profeet Mohammed (Milad an-nabil), Hemelreis van de profeet Mohammed (Lailat al-mi'ray), Nacht van de lotbezegeling (Lailat al-bara'at) en het Suikerfeest (led-al-fitr). De meeste religieuze feestdagen vallen elk jaar op een andere dag. Voor de juiste data klik op U kunt op deze site tevens de Hindoeïstische, Boeddhistische en Chinese feestdagen raadplegen. Grenzen aan de zorg 22. Kan een kind van "De Dijk" worden geschorst of, erger nog, worden verwijderd? Op De Dijk willen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de individuele kinderen. Toch stuiten we daarbij soms op een grens; de mogelijkheden van de school om tegemoet te komen aan die onderwijsbehoeften van een kind zijn dan uitgeput. De school kan ondanks een eerder toegekende leerling-gebonden-financiering, ambulante begeleiding en andere vormen van hulp niet meer in staat blijken te zijn de leerling te handhaven op de eigen school. Het kan hierbij gaan om onderstaande omstandigheden: De school kan niet meer tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van een kind en er 16

17 is sprake van een duidelijke stagnatie in de ontwikkeling; het belang van het kind wordt geschaad bij langer verblijf op de school. Een kind doet zo n groot beroep op de mogelijkheden van een school en/of de Individuele leerkracht dat daarmee de onderwijsbehoeften van andere kinderen in gevaar komen. De gedragsproblemen van een kind zijn dermate ernstig dat hetzij de veiligheid van het betreffende kind, hetzij de veiligheid van andere kinderen in gevaar komt. Wanneer na alle zorg zou blijken dat we niet in staat zijn het kind bij zijn of haar ontwikkeling verder te helpen, wordt gezocht naar een passende oplossing op een andere school. Ouders spelen daarbij een belangrijke rol. Bij iedere stap wordt met hen overlegd en om toestemming gevraagd. Weigeren ouders echter om samen een passende oplossing te zoeken, dan kan uiteindelijk een schorsings- en verwijderingsprocedure worden gestart. De Stichting SPOM heeft een protocol opgesteld waarin de voorwaarden en procedure bij schorsing en verwijdering zijn vastgelegd. Deze procedure is in te zien op de website van SPOM: Speciale activiteiten 23. Hoe gaat het op "De Dijk" met verjaardagen? Welke andere speciale activiteiten vinden er gedurende een schooljaar plaats? Samen vieren is heel belangrijk, daarom worden de verjaardagen van de kinderen en de stamgroepleerkracht in de eigen groep gevierd. Als er een kind jarig is worden er natuurlijk slingers gehangen, wordt er gezongen en wordt de jarige in de gelegenheid gesteld om zijn groepsgenootjes te trakteren. (Alstublieft een kleinigheidje!) Als de stamgroepleerkracht zijn/haar verjaardag viert, dan blijven de kinderen van de betreffende groep de hele dag in het eigen lokaal om allerlei spelletjes te doen e.d. - en dat is meestal niet op de "echte dag", maar op een dag welke tevoren in de nieuwsbrief wordt meegedeeld. Sinterklaas, Kerst en Carnaval worden binnen de hele school gevierd. Ook nemen alle groepen deel aan de sportdag welke aan het eind van een schooljaar wordt georganiseerd. Verder besteden we binnen de hele school het ene jaar extra aandacht aan de Boekenweek en het andere jaar aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Tot slot geldt voor alle groepen, dat ze één of meerdere excursies kunnen gaan maken, afhankelijk van o.m. het programma. Aan de regionale Vastenactie en de Culturele Activiteiten doen alle groepen mee, maar aan de Landelijke Kinderpostzegelactie, het Paasvoetbaltoernooi en het Verkeersexamen alleen enkele bovenbouwgroepen. Voor de alle kinderen van SBO De Dijk wordt er dit schooljaar een schoolreis georganiseerd. Aan het eind van elk schooljaar wordt er een speciale afscheidsavond voor de schoolverlaters georganiseerd. Van alle genoemde (en mogelijk nog andere) activiteiten worden de ouders via de nieuwsbrief tijdig op de hoogte gebracht. 24. Komt de schoolfotograaf ook op "De Dijk"? Eén keer in de 2 jaar wordt er een schoolfotograaf uitgenodigd om een foto van uw kind en van zijn/haar groep te maken. Het andere jaar maakt een van de medewerkers een groepsfoto. Voor alle foto's geldt, dat u op geen enkele wijze verplicht bent deze af te nemen. 17

18 Contacten met ouders, ouderbijdragen en aansprakelijkheid 25. Hoe is de relatie van "De Dijk" met de ouders? Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: alle medewerkers van "De Dijk" stellen een goed contact met de ouders erg op prijs, want dat komt "onze" kinderen ten goede. Daarom is elke medewerker in principe elke werkdag na schooltijd telefonisch bereikbaar of kan hem of haar via de administratie worden verzocht contact op te nemen. Verder is wat betreft het contact van de school met ouders het volgende van belang: Boekje van ouders voor ouders Nog voor het ontstaan van "De Dijk" hebben wij een boekje uitgegeven met als titel: "We hadden best wel in de gaten dat hij wat anders was; verhalen van ouders en kinderen die het moeilijk hadden binnen het onderwijs." Dit boekje ligt op school ter inzage. Belangstellenden kunnen het boekje lenen. Rapporten Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd om met de leerkracht over uw kind te praten. De eerste keer is midden oktober; er is dan nog geen rapport, maar wel kunnen ouders en leerkracht hun eerste bevindingen met elkaar bespreken. Twee keer per jaar maken we een rapport op over werkhouding, inzet en vooruitgang bij het leren en over de sociale ontwikkeling van uw kind. De data voor deze rapportavonden staan vermeld in het jaarboekje. Voor deze rapportavonden worden de ouders dringend uitgenodigd, want de groepsleraar wil het rapport graag persoonlijk bespreken en toelichten. Bij deze rapportgesprekken kunnen ondersteuners, zoals remedial teacher en/of logopedist aanwezig zijn. Ook bestaat de mogelijkheid, dat u deze ondersteuners afzonderlijk kunt spreken. Als een kind de school verlaat, wordt er een onderwijskundig rapport opgesteld, waarvan de ouders een afschrift ontvangen. Nieuwsbrief Van de lopende gang van zaken en van de bijzondere gebeurtenissen en activiteiten worden alle ouders via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks, als er iets te melden is. Website Veel informatie over SBO De Dijk kunnen ouders vinden op de website van de school: We proberen deze website zo actueel mogelijk te houden. Allerlei nieuwtjes over gebeurtenissen op school kunt u daar vinden. Ook staat daar informatie over de groepen met foto s. Als u niet wilt dat foto s van uw kind getoond worden op deze website, geeft u dat aan in het inschrijf/gegevensformulier. Leerling- en groepsbespreking Van hetgeen er binnen een leerlingbespreking wordt afgesproken, worden de ouders via de stamgroepleerkracht op de hoogte gebracht. Ouderavonden Eén keer per jaar wordt door de school een ouderavond georganiseerd in samenwerking met de oudervereniging. Over tijd en onderwerp ontvangen de ouders tijdig bericht. Schoolmaatschappelijk werk Eerder is al het een en ander gezegd over het schoolmaatschappelijk werk. In aanvulling daarop nog het volgende: mocht in de loop van een schooljaar een kind extra hulp nodig hebben, waarvoor een bezoek van de maatschappelijk werker nodig is, dan maakt hij een 18

19 afspraak met u. Mocht u misschien zelf graag een gesprek met hem hebben dan kunt u contact opnemen met de administratie of de leerkracht. Zij kunnen u verder helpen. Persoonlijk gesprek Vanzelfsprekend kunnen ouders altijd contact opnemen met degene die zij graag willen spreken. Dit kan telefonisch, schriftelijk of door even langs te komen (maak dan wel even een afspraak). Afspraken ter bescherming van de privacy De scholen voor basisonderwijs in Maas en Waal hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de wijze waarop de privacy van de leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk zijn gewaarborgd. Deze afspraken zijn op school in te zien. Ze hebben betrekking op m.n. doel, inzage, bewaren, beveiligen en gebruik van schriftelijke gegevens. Uitgangspunt bij al deze afspraken is, dat alleen gegevens worden vastgelegd om het onderwijs zo optimaal mogelijk te doen verlopen, zonder dat daarbij de privacy tekort wordt gedaan. Gescheiden ouders In geval van gescheiden ouders wordt er van uitgegaan dat de ouder die voogd is de andere ouder informeert en consulteert - in het belang van hun beider kind. Mocht deze ouder (nietvoogd) rechtstreeks van ons algemene schoolinformatie (schoolgids, jaarboekje, schoolkrant, ouderbrieven) willen ontvangen, laat ons dat dan even weten. Als (ook) informatie over rapport e.d. wordt gewenst, dan kan contact met de groepsleerkracht worden opgenomen en zal in overleg (ook met de voogd) nadere afspraken worden gemaakt. Extra hulp buiten schooltijd Een kind op "De Dijk" heeft veel extra aandacht en hulp nodig - daarom is hij/zij daar toegelaten. Zo veel als in het vermogen van de medewerkers van "De Dijk" ligt, wordt er voor gezorgd dat aan elk kind die extra aandacht en hulp ook gegeven wordt. Daar mag van worden uitgaan. Dit wordt bijv. gedaan door veel stimulans, door een goed pedagogisch klimaat, door aanpassing van de leerstof en van het leertempo en door extra, vaak aangepaste instructie. Verder ook, waar nodig en mogelijk, door huiswerk (al dan niet vrijwillig), door logopedie, door individuele extra hulp voor lezen, taal en/of rekenen (remedial teaching) of door een gespreksgroepje. Mochten ouders desondanks hun kind buiten schooltijd nog bijv. bijles willen laten geven, dan is het goed om het volgende bij de overwegingen te betrekken: een hele dag school vraagt van elk kind meestal veel tijd en inspanning; elk kind heeft speeltijd nodig, niet alleen om te ontspannen, maar ook omdat een kind 19 zich ontwikkelt door te spelen (spelen = leren); mocht een kind eens een dag de schooltijd niet goed hebben besteed, dan heeft hij/zij grote kans wat werk voor thuis mee te krijgen. Besluiten ouders tot bijles of krijgt een kind buiten schooltijd op een andere manier extra hulp in de vorm van bijv. logopedie of fysiotherapie, dan wil de school hiervan graag op de hoogte worden gebracht. Dan kan samen: worden gewaakt over een eventuele overbelasting van het kind; worden bezien of mogelijke tegenstrijdige uitleg of aanpak kan worden voorkomen; worden overlegd of de eventuele individuele hulp en/of huiswerk van school nog wel moet worden voortgezet, mede met het oog op de toch al (te) beperkte tijd die voor individuele hulp beschikbaar is. Inspraak Uiteraard hebben de ouders ook de mogelijkheid om invloed op het bestuur, de organisatie en de vormgeving van de school uit te oefenen. Allereerst natuurlijk door de individuele contacten en reacties, welke zeer op prijs worden gesteld. Verder langs de wat formelere weg van het

20 bestuur van de oudervereniging, de medezeggenschapsraad en het schoolbestuur. 26. Waar kunnen ouders van "De Dijk" met hun klachten terecht? Contact met de school U zult op allerlei verschillende momenten contact hebben met de school: op ouderavonden, informatie-avonden, bij het halen en brengen van uw kind. Heeft u een vraag, opmerking of heeft u ergens zorgen over, dan horen wij dat graag. U kunt bij de leerkracht van uw kind terecht aansluitend na schooltijd. Maak daarvoor wel eerst een afspraak. Natuurlijk kunt u ook een afspraak voor een gesprek met directeur maken. Als schoolorganisatie voelen wij ons verantwoordelijk voor een eerlijke en zorgvuldige omgang met allen die betrokken zijn bij het onderwijsproces. Wij streven daarom naar een open communicatie tussen ouders, leerlingen, medewerkers en schoolleiding. Wij zijn erop gericht dat het onderwijs voor uw kind optimaal is, leerkrachten met vertrouwen en plezier kunnen werken, misverstanden vroegtijdig worden opgehelderd en klachten in onderling overleg op correcte wijze worden afgehandeld. De kwaliteit van het onderwijs en klachten De SPOM-scholen zien een klacht als een gratis advies om het beter te doen. Uw vragen, opmerkingen en klachten helpen ons de kwaliteit van het onderwijs continue te verbeteren. Schroomt u daarom niet om de leerkracht of de schoolleiding te benaderen, als u zorgen heeft over de kwaliteit van het onderwijs. Wacht niet te lang, want hoe sneller u met de direct betrokkenen communiceert, hoe sneller een probleem voorkomen of opgelost wordt. Als ouder/verzorger bent u altijd vrij om, afhankelijk van de situatie, te kiezen met wie u uw zorg of klacht bespreekt. Hoewel wij als organisatie de voorkeur geven aan het bespreken van de klacht met de direct betrokkenen, vaak is dat de leerkracht en/of de schoolleiding, staat het u als ouder altijd vrij om direct een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag (de bestuurder van SPOM dan wel bij de landelijke klachtencommissie*. De contactgegevens treft u hier aan: Voor het katholiek onderwijs: Klachtencommissies voor het Katholiek Onderwijs, postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel: , uur bereikbaar Voor het openbaar onderwijs: Landelijke Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, tel: , Voor het Christelijk Onderwijs: Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs, postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel: , *) Met ingang van 1 januari 2014 is SPOM alleen nog aangesloten bij de Landelijke Stichting Onderwijsgeschillen 20

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1. Verlofregeling voor kinderen (Leerplichtwet)...2. 1. Vrij van school...2. 2. Vakantie onder schooltijd...

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1. Verlofregeling voor kinderen (Leerplichtwet)...2. 1. Vrij van school...2. 2. Vakantie onder schooltijd... Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1 Verlofregeling voor kinderen (Leerplichtwet)...2 1. Vrij van school...2 2. Vakantie onder schooltijd...2 3. Ziekte...2 4. Vijf jarigen...2 5. Vrij voor een religieuze

Nadere informatie

2. De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving;

2. De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving; Procedure aanvraag verlof 1. De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren (bij voorkeur minimaal zes weken van te voren) worden ingediend bij de directeur van de school aan de hand

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof.

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof. Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015 2.6 Verlof Aanvragen van extra verlof Onderwijs/ Inhoudsopgave 1. Procedure aanvraag verlof 3 2. Criteria voor toekennen

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof - vanwege vakantie; - gewichtige omstandigheden; - plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen:

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

VERLOF. Voor schooldirecteuren

VERLOF. Voor schooldirecteuren VERLOF Handreiking Voor schooldirecteuren INHOUD: 1 Inleiding 2 2 Godsdienst en levensovertuiging 3 3 Vakantieverlof 5 4 Gewichtige omstandigheden 7 Bewerking van: Handreiking verlof RBL Holland Rijnland

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Regeling verlof basisonderwijs

Regeling verlof basisonderwijs Regeling verlof basisonderwijs Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Leerplichtwet Tekst van de regeling Artikel 1 Algemeen In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld.

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen.

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Protocol verzuim en te laat komen obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Aug 2017 Inleiding algemeen De school moet zich houden aan de Leerplichtwet, vooral

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Extra en. bijzonder verlof. Informatie voor. ouders. www.almere.nl/leren Hebt u vragen?

Extra en. bijzonder verlof. Informatie voor. ouders. www.almere.nl/leren Hebt u vragen? Extra en bijzonder verlof Informatie voor ouders www.almere.nl/leren Hebt u vragen? Inhoudsopgave 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof bij religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4.

Nadere informatie

Info-folder. Aanvragen en toekennen verlof

Info-folder. Aanvragen en toekennen verlof Info-folder Aanvragen en toekennen verlof VERLOF In deze informatie-sheet vindt u informatie over het aanvragen en toekennen van verlof. EXTRA VERLOF Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo

Nadere informatie

Extra en bijzonder verlof. Informatie voor ouders. Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036. Hebt u vragen? Wie beslist over verlof?

Extra en bijzonder verlof. Informatie voor ouders. Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036. Hebt u vragen? Wie beslist over verlof? Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036 Wie beslist over verlof? Informatie voor ouders Waar kan ik terecht met mijn vragen? Meer informatie? www.almere.nl Wilt u reageren? info@almere.nl Hebt u

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden VAN MEER DAN 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht 2 Via 1 vragen alles over leerplicht 4 7 2 2 2 Leerplicht en daarna? Onderwijs is belangrijk om in de maat schappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Iedereen naar school. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar

Gemeente Haarlem. Iedereen naar school. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar Gemeente Haarlem Iedereen naar school Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar Leerplicht Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak staan jongeren sterker in de

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

Verlof onder schooltijd: wat kan wel, wat kan niet?

Verlof onder schooltijd: wat kan wel, wat kan niet? Verlof onder schooltijd: wat kan wel, wat kan niet? 1. Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties (art. 11 onder f en art. 13 van de Leerplichtwet 1969) Vakantie onder schooltijd mag alleen als de

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

bijzonder verlof Waar kan ik terecht met mijn vragen?

bijzonder verlof Waar kan ik terecht met mijn vragen? Wat zijn de regels? Procedure rond extra en Wie verleent het verlof? bijzonder verlof Waar kan ik terecht met mijn vragen? (036) 527 77 73 leerlingzaken@almere.nl Gemeente Almere DMO/Leerlingzaken Postbus

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Leerplicht, vrijstelling of bijzonder verlof

Leerplicht, vrijstelling of bijzonder verlof Leerplicht, vrijstelling of bijzonder verlof Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. In een beperkt aantal

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

Verlof of vakantie onder schooltijd

Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Vrijstelling van schoolbezoek Verlof of vakantie onder schooltijd In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een

Nadere informatie

Procedure rond extra en bijzonder verlof

Procedure rond extra en bijzonder verlof Procedure rond extra en bijzonder verlof Vakantieverlof (art. onder f van de Leerplichtwet 969) Bevoegdheid directeur school Bevoegdheid leerplichtambtenaar : tot max. 0 schooldagen. In overleg met de

Nadere informatie

Leerplicht. Gemeente Neder-Betuwe. Informatie over de leerplicht voor ouders van leerplichtige of kwalificatieplichtige kinderen

Leerplicht. Gemeente Neder-Betuwe. Informatie over de leerplicht voor ouders van leerplichtige of kwalificatieplichtige kinderen Leerplicht Gemeente Neder-Betuwe Informatie over de leerplicht voor ouders van leerplichtige of kwalificatieplichtige kinderen De leerplicht. Elk kind in Nederland heeft recht op onderwijs dat aansluit

Nadere informatie

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

Nieuwsbrief AGENDA. In deze nieuwsbrief: datum: 30 september 15 jaargang 15 16, nummer 07

Nieuwsbrief AGENDA. In deze nieuwsbrief: datum: 30 september 15 jaargang 15 16, nummer 07 Nieuwsbrief datum: 30 september 15 jaargang 15 16, nummer 07 AGENDA Oktober 1 MR-bijeenkomst 2 inloop groepen 3 t/m 8 (8.20-8.40) 6 Algemene Ouderavond 7 Opening Kinderboekenweek 13 inspectiebezoek 16

Nadere informatie

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof.

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: vastgesteld Versie: 1.0 Opdrachtgever: A. Snoei-Baan Auteur: M. van Duijn Datum opstelling: 13-10-2015 Evaluatiedatum: juli 2017

Nadere informatie

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012 Montessori College Locatie Berg en Dalseweg Verzuimprotocol 2011-2012 Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken Wat gebeurt er op school om het verzuimbeleid

Nadere informatie

Voorwoord. De leerplichtwet Kinderen en jongeren hebben recht op passend onderwijs, maar ook de plicht er gebruik van te maken.

Voorwoord. De leerplichtwet Kinderen en jongeren hebben recht op passend onderwijs, maar ook de plicht er gebruik van te maken. VERZUIMPROTOCOL Voorwoord De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. Ouders moeten zorgen dat hun kind naar school gaat en de gemeente heeft de wettelijke

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen. Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen. Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl 1 Deze brochure geeft informatie over de regelgeving omtrent aanvraag verlof buiten de

Nadere informatie

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl 1 Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen. Een verzoek om extra vrij is onder te verdelen

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs.

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs. Verzuimprotocol Document Auteur Eigenaar Beheerder Status Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink CO Produs Ilse Koenders datum Concept 9-3-2015 Vaststelling in teamvergadering Produs Aanpassing

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie over leerplicht

Iedereen naar school. Informatie over leerplicht Iedereen naar school Informatie over leerplicht 03 Iedereen naar school Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom

Nadere informatie

Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Mondomijn Abendonk 17 5706 WB HELMOND Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de leerplichtwet 1969 Dit formulier dient door de aanvrager

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Dagelijks 3. Kort verlof 4. Vakantieverlof 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 6. Verzuimregistratie 7. Dossiervorming 8. Bijlagen a. Aanvullende

Nadere informatie

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan Regels en Afspraken Overblijfmogelijkheden De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. De kinderen brengen zelf brood, fruit en drinken mee. Het hele jaar is er (gratis) thee. De kinderen

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

TAM TAM nr 8 2 april 2015

TAM TAM nr 8 2 april 2015 Welkom nieuwe leerling! In de kleutergroep 1B is Daphne Buiting gestart. We wensen Daphne een fijne tijd toe op haar nieuwe school! TAM TAM nr 8 2 april 2015 Datum Vr 3 april t/m Ma 6 april Ma 13 april

Nadere informatie

Inleiding. 01. Extra verlof

Inleiding. 01. Extra verlof Inleiding Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Scholing geeft een kind kansen op een goede toekomst. Afspraken over het volgen van onderwijs staan in de Leerplichtwet. Ouders moeten

Nadere informatie

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Oosterschelderegio 2 Inhoud Leerplicht Kwalificatieplicht Vrijstelling van inschrijvingsplicht Vrijstellingen

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht en kwalificatieplicht

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht en kwalificatieplicht Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht en kwalificatieplicht Iedereen naar school 3 Inleiding Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Wettelijke regels 5. Aansprakelijkheid Bijlagen: 1. Verklaring toestemming

Nadere informatie

Verlofregeling. vrijstelling van schoolbezoek

Verlofregeling. vrijstelling van schoolbezoek Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint Oedenrode, Uden en Veghel September

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie