Helder. Regulier, en dan anders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helder. Regulier, en dan anders"

Transcriptie

1 Helder Regulier, en dan anders 2015/2016

2 Inhoud 1 Regulier, en dan anders 4 2 Pleinschool Helder onderdeel van Onderwijsaanbod 8 4 Rapportage en overgangsnormen 13 5 Procedure van aanmelding en toelating 19 6 Resultaten 21 7 Begeleiding 22 8 Activiteiten 27 9 Communicatie met thuis Praktische zaken Rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag Financiën Tegemoetkoming kosten Aansprakelijkheid en verzekeringen Organisatie van de school Contact en bereikbaarheid Lestijden en vakanties 44 2

3 15/16 Regulier, en dan anders 1 Pleinschool Helder is een havo/vwo-school voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D. Ons doel: bijdragen aan de vorming van leerlingen tot jongvolwassenen die in staat zijn een studie aan het hbo of een universiteit te volgen. We leren de leerlingen zo goed mogelijk om te gaan met hun mogelijkheden en beperkingen, waarbij de nadruk ligt op wat ze wél kunnen. Op Pleinschool Helder staat respect voor anderen voorop; we bieden structuur en duidelijkheid; en we willen direct, eerlijk, en helder communiceren met alle partijen. De school is gelegen in een rustige en bosrijke omgeving in Eindhoven-Zuid, op het terrein Eikenburg. Waar in deze schoolgids ouders staat, dient u te lezen ouder(s)/verzorger(s) Voorbereiding op regulier onderwijs Pleinschool Helder wil bijdragen aan de vorming van leerlingen tot jongvolwassenen die in staat zijn om uiteindelijk een studie op een hbo of universiteit te volgen. De school biedt leerlingen structuur en duidelijkheid door kleine groepen te hanteren (maximaal vijftien leerlingen), een goede zorgstructuur te creëren en individualiserend onderwijs te bieden. De school is niet bedoeld voor leerlingen die één op één onderwijs nodig hebben. Leerlingen worden aangenomen met de verwachting dat ze op termijn volledig kunnen participeren binnen het regulier onderwijs. Doorstromen gebeurt altijd in overleg met het docententeam, ouders en leerling. Betreffende de lesinhoud en werkwijze gaan we uit van het regulier voortgezet onderwijs. Hierdoor wordt de kans vergroot dat een leerling na enkele jaren volledig kan participeren binnen het regulier onderwijs. Ontwikkelingsperspectiefplan Om de leerling gerichte ondersteuning te bieden wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld in nauw overleg tussen de klassenmentor en de ortho pedagoog. Hierin worden doelen, afspraken en specifieke methodieken vastgelegd. Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt besproken met de ouders. Bekwaamheid van docenten Door doorlopende scholing en coaching van nieuwe, maar ook zittende docenten met betrekking tot autisme en door evaluatie van hun ervaringen wordt de competentie in het omgaan met autistische leerlingen vergroot. 3

4 Sociaal emotionele ontwikkeling: zelfstandigheid en zelfredzaamheid Het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van autistische leerlingen moet in het teken staan van het vergroten van de autonomie en de zelfredzaamheid van deze leerlingen. Het is niet de bedoeling dat de begeleiding en ondersteuning van een leerling met autisme hem hiervan afhankelijk maakt, maar dat het de zelfstandigheid van de leerling vergroot. Daarom wordt er les gegeven met als uitgangspunt de principes van TEACCH: Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children, ofwel behandeling en opvoeding van kinderen met autisme en verwante stoornissen. Het belangrijkste doel van TEACCH is om autistische kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot volwassenen met een maximale autonomie. Uitgangspunten van TEACCH zijn onder andere: een positieve pedagogische benadering; aanpassing van de omgeving in termen van duidelijkheid in personen, tijd en ruimte; aanleren van functionele vaardigheden gericht op het maximaliseren van de zelfstandigheid; samenwerken met ouders en hulpverleners; individualiseren; beschermde integratie van de leerlingen bij uitstroom naar regulier onderwijs of hoger onderwijs. Naast de intellectuele ontwikkeling wordt er op Helder veel aandacht besteed aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ze leren zo goed mogelijk om te gaan met hun eigen mogelijkheden en beperkingen, waarbij de nadruk ligt op wat ze wél kunnen. De leerlingen krijgen hulp bij het begrijpen van de wereld om zich heen, leren communicatieve vaardigheden, en leren zo veel mogelijk functionele vaardigheden. Hierdoor zijn ze in staat met andere mensen om te gaan en kunnen ze zelf keuzes maken die belangrijk zijn in hun eigen leven. Structuur en duidelijkheid Om de leerlingen maximale ondersteuning te bieden is het belangrijk dat ze te allen tijde weten wat ze kunnen verwachten, van wie en waar. Dit betekent: er gelden duidelijke regels; er zijn duidelijke consequenties aan het overtreden van regels verbonden; er wordt rechtvaardig en consequent opgetreden. 4

5 15/16 Pleinschool Helder onderdeel van... 2 Pleinschool Helder maakt deel uit van Scholengroep Het Plein waarbinnen een zestal vestigingen in Eindhoven met elkaar samenwerken. De school valt onder het bestuur van de Raad van Bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Pleinschool Helder valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector van Scholengroep Het Plein, Corinne Sebregts, is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De school heeft een Raad van Advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. De voorzitter van de Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. U kunt de Raad van Bestuur op de volgende manieren bereiken: Raad van Advies Samenwerkende OMO Scholen Eindhoven (SOSE) De Raad van Advies is een adviesorgaan dat de Samenwerkende OMO Scholen Eindhoven adviseert bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid met betrekking tot het onderwijsproces. De raad fungeert als een klankbord voor de schoolleiders op strategische onderwerpen en de ontwikkelrichting van de scholen. Tevens ziet de raad toe op de maatschappelijke verankering van de scholen in de lokale en regionale gemeenschap. De leden van de raad zijn personen die geworteld zijn in de Eindhovense scholen en omringende samenleving. Spoorlaan 171 postbus 574, 5000 AN Tilburg

6 De leden van de raad zijn: Naam prof.dr. Perry den Brok drs. Hans-Martin Don dr.ir. Rob Hartman ir. Andries Hofman prof.dr.ir. Gerrit Kroesen (voorz.) ir. Andries Mulder ir. Martin Ram drs. Yvonne Visser Verankering wetenschappelijk onderwijs openbaar bestuur/sociaal maatsch. industrie industrie wetenschappelijk onderwijs openbaar bestuur/bedrijfsleven zakelijke dienstverlening hoger onderwijs N.B. prof.dr. Perry den Brok en prof.dr.ir. Gerrit Kroesen zijn afgevaardigd naar de Ledenraad van de vereniging OMO. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigden leden van elke Raad van Advies van alle OMO-scholen. De leden wonen een keer per jaar de ledenraadvergadering bij. Daar worden onder andere de leden van de Raad van Toezicht gekozen. Ook praten ze mee over het beleid van de vereniging. Wilt u ook lid worden? Op kunt u zien hoe u dat doet. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant. Wij bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Wij geven onze leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging 6 Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit. Door kennis tussen scholen te delen versterken we de professionaliteit van docenten. Onze scholen werken samen, maar behouden ook hun kleinschaligheid. En daar profiteren al onze leerlingen van. Wilt u meer lezen over het beleid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren? Lees dan het strategische beleidsplan. U vindt het plan op U vindt hier ook het jaarverslag. De samenwerking tussen de vestigingen van Scholengroep Het Plein Scholengroep Het Plein bestaat uit zes afzonderlijke vestigingen: Aloysius De Roosten Antoon Schellenscollege Pleinschool Helder Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Vakcollege Eindhoven Deze vestigingen werken vanuit een gezamenlijke missie. Deze missie is afgeleid van de missie van Ons Middelbaar Onderwijs.

7 15/16 Onderwijsaanbod 3 Het onderwijsaanbod van Pleinschool Helder omvat de vakken van de basisvorming met dien verstande dat er geen muziek en drama worden gegeven en dat levensbeschouwing een onderdeel is van het vak levensoriëntatie. Alle leerlingen volgen in de onderbouw lessen mens & wereld. Pleinschool Helder heeft haar onderwijstijd gepland volgens de wettelijke richtlijnen van het regulier voortgezet onderwijs. Basisvorming, leerjaar 1, 2 en 3 In de basisvorming krijgen de leerlingen de volgende vakken: Nederlands Frans Duits Engels aardrijkskunde geschiedenis levensoriëntatie (lvo) economie wiskunde natuur-/scheikunde (nask) biologie techniek beeldende vorming lichamelijke opvoeding informatie & communicatie mens & wereld In de Helderfilosofie is niet alleen het beheersen van kennis belangrijk; er wordt relatief veel aandacht besteed aan het verwerven van algemene en sociale vaardigheden. De eerste twee leerjaren zijn brugjaren, na het tweede jaar gaan de leerlingen naar de havoof vwo-afdeling. In het derde leerjaar volgen alle leerlingen lessen gericht op profielkeuze en oriëntatie op studie en beroep. We maken hierbij gebruik van het programma Qompas. Per leerling wordt bekeken wat de beste route is. Wij maken gebruik van de ELO (elektronische leeromgeving) Voor verschillende vakken staat hier digitaal materiaal zoals digitale toetsen of aantekeningen uit de les. Leerlingen leren op school hoe ze op de site van moeten inloggen. Voor de leerlingen van de eerste klas staat deze informatie ook in de leerlingenagenda. Informatie over vindt u op onze website. TOA-toetsen Om bij te houden of leerlingen les krijgen op het voor hen geschikte niveau en om een goede keuze te maken voor havo of vwo nemen we in de eerste twee leerjaren verschillende TOA-toetsen af. Om te beginnen een entreetoets, eind klas 1 een volgtoets en eind klas 2 een adviestoets. Daarnaast kunnen de toetsen, waar nodig, in de loop van een leerjaar flexibel worden ingezet. Dit zijn allen landelijk genormeerde toetsen. Ouders krijgen een overzicht van de uitslagen van de toetsen. 7

8 De Tweede Fase Na het derde leerjaar start de Tweede Fase ofwel de voorbereiding op het eindexamen. Leerlingen moeten een profiel kiezen dat is afgestemd op het volgen van een studie in een van de sectoren in het vervolgonderwijs. Op Pleinschool Helder hebben de leerlingen vanwege een beperkt vakkenaanbod in principe keuze uit twee profielen: Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Techniek (N&T) Ieder profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken en profielkeuzevakken. Naast de klassikale lessen voor ieder vak, hebben leerlingen ook zogenaamde z-uren : zelfstandig werken onder begeleiding van een docent. De leerling moet voldoen aan de wettelijk vastgestelde norm studielasturen. Oriënterende stage Alle leerlingen in klas 4 lopen een oriënterende stage. Het doel hiervan is dat de leerlingen op een praktische manier kennis maken met een sector waarvan zij denken dat ze daar na hun opleiding zouden willen werken. Het is ook de bedoeling dat de stage de leerlingen ondersteunt in hun keuze voor een vervolgopleiding. Daarnaast maken de leerlingen kennis met een wereld die ze nog niet kennen. Op deze manier wil Pleinschool Helder hun wereld vergroten. De stage wordt voorbereid tijdens de lessen maatschappijleer en het studiekeuze-uur. Alle leerlingen worden tijdens hun stage bezocht door een docent van de school. Tijdens de stage zullen de leerlingen een aantal opdrachten uitvoeren. Hier maken zij een verslag van en het verslag wordt beoordeeld. bijeenkomsten en scholing van docenten worden zoveel mogelijk gepland buiten de geplande lestijden. Topsport op Pleinschool Helder Wij bieden, als onderdeel van Scholengroep Het Plein al bijna twintig jaar, al bijna twintig jaar de combinatie studie en topsport aan. Onze school maakt ook deel uit van de Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport (LOOT) en heeft een licentie verkregen van het Ministerie van OC&W. De Topsport Talentschool (LOOT) is bedoeld voor leerlingen die in een bepaalde sport het talent en de ambitie hebben om door te groeien naar internationaal niveau. Toelating is alleen mogelijk als de leerling in het bezit is van een talentenstatus (Belofte, Nationaal talent, Internationaal talent). Deze talentenstatus wordt bepaald door de desbetreffende sportbond in overleg met NOC*NSF. Leerlingen met een topsportstatus kunnen in aanmerking komen voor extra onderwijsfaciliteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. Senssen, coördinator Topsport Talentschool (LOOT): telefoon of per mail: De onderwijstijd De leerlingen volgen alle weken 33 lessen. Bij uitval van docenten wordt voor elke les vervanging georganiseerd. Hierdoor is er geen sprake van lesuitval. Vergaderingen, 8

9 Lessentabel Alle leerlingen hebben elke week 33 lesuren. De lessen levensoriëntatie en het mentoruur worden verzorgd door de mentor van de klas. NB: Door de pakketkeuze en de z-uren hebben ook alle bovenbouwleerlingen 33 lesuren. 15/16 Lessentabel Vak B1 B2 H3/V3 H4 H5 V4 V5 V6 E&M N&T E&M N&T E&M N&T E&M N&T E&M N&T Nederlands Engels Duits Frans biologie 2 2 0, economie geschiedenis aardrijkskunde wiskunde wiskunde A wiskunde B natuur-/scheikunde 2 natuurkunde scheikunde beeldend 4 3 techniek 2 2 informatie en communicatie 1 mens en wereld maatschappijleer culturele en kunstzinnige vorming 1,5 1, ,5 0,5 algemene natuurwetenschappen lichamelijke opvoeding studiekeuze 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 mentoruur loopbaanoriëntatie en -begeleiding levensoriëntatie 2 1 profielwerkstuk 0,5 0,5 0,5 0,5 zelfwerkuur 5 5 7,5 7, ,5 4,5 Totaal

10 Rapportage en overgangsnormen 4 De leerlingen krijgen vier keer per jaar, na het afsluiten van een periode, een rapport. Alle ouders krijgen een inlogcode voor het programma Magister. Op deze manier hebben zij altijd inzicht in de behaalde resultaten en de absenties van hun zoon/dochter. Na de docentenvergadering in februari wordt een voorlopig advies gegeven over uitstroom, doorstroom, profielkeuze en/of overgang. Als het eindrapport voldoet aan de overgangsnorm kan een leerling worden bevorderd naar het volgende leerjaar. De overgangsnormen hanteren we als uitgangspunt. Er wordt ook rekening gehouden met de totale ontwikkeling, inzet en werkhouding van de leerling. In alle gevallen beslist de docentenvergadering aan het eind van het jaar over bevordering, waarbij de cijfers leidraad zijn en de inschatting van het niveau richtinggevend. Het niet bevorderd worden naar klas 2 leidt tot een doorstroomadvies naar een andere school of vestiging. Leerlingen van klas 2 krijgen bij het tweede rapport een voorlopig advies over niveau en/of uitstroom. Aan het eind van het tweede leerjaar volgt een definitief advies. Leerlingen van klas 3 volgen een profielkeuzetraject. In de tweede periode van dat jaar maken de leerlingen een voor lopige profielkeuze. De school geeft dan een voorlopig advies over uitstroom naar het regulier voort gezet onderwijs. Algemeen geldende bepalingen betreffende de overgangsnormen Cijfers De cijfers 7 en hoger worden gelezen als 7. Cijfers lager dan 5 worden gelezen als tweemaal 5. Het cijfer 3 of lager leidt altijd tot bespreking. Bespreken Wanneer een leerling besproken wordt, beslist de bevorderingsbevoegde vergadering over het al dan niet bevorderen naar de volgende klas. Bevorderen De bevorderingsbevoegde vergadering beslist over bevordering. Hierbij worden de overgangsnormen gehanteerd en het advies van de rapportvergadering gehoord. Doubleren Een leerling die is afgewezen, mag het leerjaar dat hij heeft doorlopen overdoen, behalve: In het eerste leerjaar; Als hij dezelfde klas al heeft gedoubleerd; Als hij de vorige klas heeft gedoubleerd (dat kan op onze school of op een andere school zijn gebeurd); 10

11 15/16 Als hij geclausuleerd is toegelaten, dat wil zeggen dat aan het begin van het schooljaar de voorwaarde is gesteld dat een leerling dat schooljaar niet mag doubleren. De bevorderingsbevoegde vergadering kan afwijken van de bovenstaande regels. Algemeen De normen voor bevordering uit een klas naar de volgende klas van dezelfde afdeling bestaan uit twee componenten: totaaleisen en aanvullende eisen. De totaaleisen gelden voor alle vakken die de leerling volgt en de aanvullende eisen gelden voor alle vakken behalve levensoriëntatie, informatie & communicatie, mens & wereld, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding en techniek. Overgangsnormen brugklas 1, havo 3 en vwo 3 Totaaleisen uit naar bevorderd bij cijferbeeld bespreking niet bevorderd beter of gelijk aan brugklas 1 brugklas 2 3 maal 5 4 maal 5 5 maal 5 havo 3 havo 4 2 maal 5 3 maal 5 4 maal 5 vwo 3 vwo 4 3 maal 5 4 maal 5 5 maal 5 Aanvullende eisen uit naar bevorderd bij cijferbeeld bespreking niet bevorderd beter of gelijk aan brugklas 1 brugklas 2 2 maal 5 3 maal 5 4 maal 5 havo 3 havo 4 1 maal 5 2 maal 5 3 maal 5 vwo 3 vwo 4 2 maal 5 3 maal 5 4 maal 5 11

12 Overgangsnormen van brugklas 2 naar vwo 3 of havo 3 Onderscheiden worden twee groepen vakken: Vakkengroep 1: Nederlands Frans Duits Engels aardrijks kunde geschiedenis wiskunde nask biologie Vakkengroep 2: beeldende vorming techniek mens & wereld lichamelijke opvoeding De leerling wordt eerst beoordeeld volgens vakkengroep 1. Is hij volgens die norm afgewezen dan komt vakkengroep 2 niet meer aan de orde. Een leerling die op basis van de eisen van vakkengroep 1, eventueel na bespreking, toelaatbaar is tot het derde leerjaar havo of vwo, moet dan alsnog voldoen aan de eisen van vakkengroep 2. Op basis van de in vakkengroep 2 gestelde eisen zou een leerling dan alsnog kunnen worden afgewezen voor toelating tot havo 3 of vwo 3. Eisen vakkengroep 1 9 maal 7 vwo 3 8 maal 7 vwo 3 7 maal 7 vwo 3 6 maal 7 3 maal 6 bespreking vwo 3 6 maal 7 2 maal 6 1 maal 5 bespreking vwo 3 6 maal 7 1 maal 6 2 maal 5 bespreking havo 3 6 maal 7 3 maal 5 havo 3 In alle andere gevallen wordt een leerling slechts toegelaten tot havo 3, tenzij: 3 maal 5 1 maal 4 bespreking havo 3/vmbo uitstroom 4 maal 5 bespreking havo 3/vmbo uitstroom 1 maal 5 2 maal 4 bespreking havo 3/vmbo uitstroom Eisen vakkengroep 2 4 maal 7 vwo 3 3 maal 7 1 maal 5 bespreking vwo 3 3 maal 7 1 maal 4 bespreking vwo 3 2 maal 7 2 maal 6 bespreking vwo 3 2 maal 7 1 maal 6 1 maal 5 bespreking vwo 3 1 maal 7 2 maal 6 1 maal 5 havo 3 12 In alle andere gevallen wordt een leerling slechts toegelaten tot havo 3, tenzij: 2 maal 5 bespreking havo 3 1 maal 5 1 maal 4 bespreking havo 3 3 maal 5 bespreking havo 3 2 maal 5 1 maal 4 bespreking havo 3/vmbo uitstroom

13 Bovenbouw Er wordt geen verschil gemaakt tussen vakken uit het gemeenschappelijk deel, profieldeel of vrije deel. Een cijfer 3 of lager brengt een leerling altijd in bespreking. Voor de volgende vakken geldt dat het gecombineerde cijfer meetelt in de overgangs norm en in de zak/slaagregeling: - Voor havo: profielwerkstuk en maatschappijleer (1:1). - Voor vwo: anw, profielwerkstuk en maatschappijleer (1:1:1). Voor het vak ckv en lo moet de kwalificatie voldoende of goed zijn toegekend. Als aan het einde van het vierde leerjaar (vwo/havo) of van het vijfde leerjaar (vwo) de door de leerling geleverde -prestatie naar het inzicht van de vakdocent onvoldoende is, wordt de bevordering afhankelijk gesteld van het alsnog in orde hebben van het betreffende onderdeel op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Voor het vak ckv moet de leerling ervoor zorgen dat het kunstdossier alsnog naar behoren is uitgevoerd. De leerling moet dat op de eerste dag van het nieuwe schooljaar kunnen aantonen. Mocht bij het begin van het nieuwe schooljaar blijken dat aan de bovengenoemde opdracht voor het vak ckv niet is voldaan, dan wordt de betreffende leerling de toegang tot alle lessen ontzegd totdat wél aan de opdracht is voldaan. Indien een leerling doubleert, blijft een voldoende eindcijfer voor een schoolexamen dat in dat betreffende schooljaar is afgesloten gehandhaafd, tenzij de leerling er de voorkeur aan geeft dit vak in het betreffende jaar in zijn geheel opnieuw te volgen. 15/16 Voor leerlingen die doubleren in vwo/havo 4 of in vwo 5 geldt de volgende regeling: - Voor vakken met een centraal examen: De leerling volgt het gehele vak opnieuw en neemt opnieuw deel aan alle toetsen. Een cijfer voor een voldoende (minimaal 6) af gesloten praktische opdracht kan blijven staan. - Voor vakken waarvoor uitsluitend een schoolexamen wordt afgenomen: Indien deze vakken volledig zijn afgesloten met de kwalificatie voldoende of goed of met minimaal het cijfer 6, dan krijgt de leerling daarvoor vrijstelling in het schooljaar waarin hij doubleert. - Voor vakken waarvoor uitsluitend een schoolexamen wordt afgenomen en die nog niet volledig zijn afgesloten: Indien een leerling voor de afgelegde examentoetsen en uitgevoerde praktische opdrachten van schoolexamenvakken minimaal gemiddeld 6 heeft behaald, kan hij in het leerjaar dat hij doubleert individueel deelnemen aan de examentoetsen en/of praktische opdrachten van het daaropvolgend leerjaar, wanneer dat onderwijsinhoudelijk en organisatorisch tenminste mogelijk is. In dat geval kan dat vak dan worden afgesloten. Voor leerlingen die aan het einde van een leerjaar overstappen van het vierde leerjaar vwo naar het vierde leerjaar havo geldt de zelf de regeling als voor doubleurs uit vwo 4. 13

14 Overgangsnormen bovenbouw Totaaleisen 1 maal 5 bevorderd 1 maal 4 bevorderd gemiddeld eindcijfer tenminste 6,0 1 maal 4 bespreking gemiddeld eindcijfer lager dan 6,0 1 maal 3 bespreking 2 maal 5 bevorderd gemiddeld eindcijfer tenminste 6,0 2 maal 5 bespreking gemiddeld eindcijfer lager dan 6,0 1 maal 5 1 maal 4 bevorderd gemiddeld eindcijfer tenminste 6,0 1 maal 5 1 maal 4 bespreking gemiddeld eindcijfer lager dan 6,0 2 maal 4 bespreking 3 maal 5 bespreking 2 maal 5 1 maal 4 niet bevorderd 3 maal 4 niet bevorderd 4 maal 5 niet bevorderd Let op: bij 2 maal 5 of 1 maal 4 bij de kernvakken wiskunde, Engels en Nederlands, wordt niet bevorderd. Revisie Een leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger kan, zodra hij kennis genomen heeft van het besluit van de bevorderingsbevoegde vergadering over wel of niet toelaten tot een volgend leerjaar, bezwaar aantekenen tegen dat besluit bij de vestigingsleider. Dit verzoek dient onmiddellijk na bekendmaking van het besluit schriftelijk plaats te vinden, op dezelfde of daarop volgende dag vóór uur. De revisievergadering vindt plaats binnen twee werkdagen nadat de vestigingsleider het verzoek heeft ontvangen. Eventuele revisie van het besluit van de bevorderingsbevoegde vergadering is alleen mogelijk op grond van nieuwe, nog niet eerder aangevoerde en bij de vergadering nog niet bekende argumenten. Beroepsmogelijkheid Als de indiener van het bezwaar het oneens is met de in de revisie genomen beslissing, kan hij vervolgens in beroep gaan bij de rector van Scholengroep Het Plein. Dit beroep moet binnen één week nadat het besluit aan de leerling is meegedeeld, schriftelijk (aangetekend) worden ingesteld bij de rector van Scholengroep Het Plein. Die beoordeelt of het normenstelsel juist is gehanteerd en of de besluitvormingsprocedure zorgvuldig heeft plaatsgevonden. De rector van Scholengroep Het Plein neemt binnen één week na ontvangst van het beroepsschrift een beslissing. Als hij het beroepsschrift gegrond verklaart, vernietigt de rector, schriftelijk en met redenen omkleed, het bestreden besluit en neemt een nieuw besluit. 14

15 Examenklassen Aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) mag pas worden deelgenomen nadat het schoolexamen is afgerond. Voor vakken die geen CSE kennen, geldt het eindcijfer van het schoolexamen op Helder als definitief eindcijfer. Voor vakken waarin zowel schoolexamen als CSE wordt afgelegd, geldt dat de cijfers van beide onderdelen worden gemiddeld. Zak- en slaagregeling eindexamen havo en vwo In 2013 zijn de exameneisen in het voortgezet onderwijs aangescherpt en ook voor dit schooljaar gelden er nieuwe exameneisen: voor het havo en het vwo is de zogenaamde kernvakkenregel van kracht. Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één vijf behaald worden op havo en vwo. De kandidaat is geslaagd als: Het gemiddelde van alle centraal examencijfers 5,5 of hoger is (de som van het centraal examencijfers gedeeld door het aantal vakken waarin centraal examen is gedaan). Met een gemiddelde van 5,4999 ben je gezakt. De vakken ckv en lichamelijke opvoeding voldoende of goed zijn. Bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde maar ten hoogste één vijf voorkomt (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger). Dit is de zogenaamde kernvakkenregel. 15/16 De eindcijfers moeten ook aan de volgende eisen voldoen: Alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of Er is één 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of Er is één 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van alle eindcijfers is ten minste 6,0 of Er zijn twee 5-en of één 5 en één 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van alle eindcijfers is ten minste 6,0. Geen eindcijfer is 3 of lager. Let op: Aan alle vier de eisen moet worden voldaan! Als aan één van de eisen niet wordt voldaan, is de kandidaat gezakt. Combinatiecijfer In de Tweede Fase havo en vwo geldt een zak/ slaagregeling waarin bij bepaalde resultaten compensatie is vereist om te kunnen slagen. Om zo n regeling met compensatie mogelijk te maken is het combinatiecijfer in het leven geroepen. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van enkele vakken. Voor de havo zijn dat: de afgeronde eindcijfers voor maatschappijleer en voor het profielwerkstuk. Voor het vwo zijn dat: de afgeronde eindcijfers voor maatschappijleer, anw en het profielwerkstuk. Let op: ieder vak dat deel uitmaakt van het combinatiecijfer dient minimaal met een 4 afgesloten te worden. De eindbeoordeling 3 betekent dat de leerling gezakt is. NB: bovenstaande is een uittreksel van het examenreglement. Het volledige reglement wordt in september gepubliceerd op de website. 15

16 Procedure van aanmelding en toelating 5 Aanmelding U kunt uw zoon of dochter aanmelden op de door het samenwerkingsverband Eindhoven- Kempenland afgesproken aanmelddatum (1 t/m 5 februari 2016) middels het officiële aanmeldformulier wat u als ouder van de basisschool heeft ontvangen. Als de school bij aanmelding niet voldoende gegevens heeft ontvangen, houden wij de inschrijving aan. In dit geval vragen wij u om gegevens aan te vullen of de benodigde papieren te overleggen en/of een afspraak te maken bij het samenwerkings verband, zodat het samenwerkingsverband de school een advies kan geven over de ondersteuningsbehoefte. Wij beginnen echter al eerder met de screening van onze toekomstige leerlingen. U kunt vanaf 7 september 2015 de benodigde gegevens van uw zoon of dochter aanleveren ten behoeve van deze screening. De benodigde documenten (zie benodigde documenten voor screening) kunt u versturen naar: Pleinschool Helder t.a.v. Administratie Aalsterweg RE Eindhoven Als het screeningsdossier compleet is, wordt het in behandeling genomen door de leden van de aannamecommissie. De procedure kan bestaan uit de volgende onderdelen: dossieranalyse intakegesprek met de ouders opvragen van informatie bij de huidige school observatie in de klas op de basisschool Bij instroomleerlingen (instroom vanuit voortgezet onderwijs) vindt er geen observatie in de klas plaats, maar is de leerling aanwezig bij het intakegesprek met ouders. Op basis van bovenstaande gegevens wordt er vanaf 1 februari 2016 binnen zes weken na datum van aanmelding door de aannamecommissie een besluit genomen over de toelating van een leerling. Na een positief besluit ontvangen ouders en school hierover een brief. Aan ouders wordt gevraagd om via een antwoordformulier te laten weten of zij akkoord gaan met plaatsing. Wanneer dit akkoord van ouders is ontvangen, zal de leerling definitief geplaatst worden. Na een negatief besluit ontvangen de ouders en school hierover een brief en wordt binnen uiterlijk 10 weken na datum van aanmelding in samenspraak met ouders naar een alternatieve school gezocht. 16

17 15/16 Benodigde documenten voor screening Gegevens ouders en leerling Het onderzoeksverslag dat ten grondslag ligt aan de diagnose (indien aanwezig)* met daarbij: de naam van de onderzoeker en de instelling (moet ondertekend zijn door een daartoe bevoegd persoon; GZ-psycholoog, klinisch psycholoog met BIG registratie, psychiater, orthopedagoog generalist, kinder- en jeugdpsycholoog NIP geregistreerd); de datum van het onderzoek en DSM IV-/ DSM V-classificatie (of ICD-10). Gegevens en papieren over ziekte, stoornissen, handicaps of wegblijven van school, een eventuele dyslexieverkaring of dyscalculieverklaring. Intelligentiegegevens en bijbehorend verslag (WISC III of NIO). Recente didactische gegevens, inclusief Cito-eindtoets (indien aanwezig), gegevens leerlingvolgsysteem, onderwijskundig rapport overgang basisschool naar voortgezet onderwijs en recente cijferlijst. Schooladvies van de school van herkomst. Recent(e) handelingsplan(nen)/ ontwikkelingsperspectiefplan met een evaluatieverslag. Een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de leerling en (beide) ouder(s). * Diagnose = classificatie pervasieve ontwikkelingsstoornissen in DSM IV/DSM V (autistische stoornis, stoornis van Asperger, PDD-NOS, AD(H)D). 17

18 Resultaten 6 Vensters voor Verantwoording De school neemt deel aan Vensters voor Verantwoording. Via Vensters voor Verantwoor ding biedt de school op basis van twintig indicatoren inzicht in haar beleid, kwaliteits -zorg onderwijsresultaten en bedrijfsvoering. De school kan zich zo verantwoorden bij onder andere inspectie, ouder(s), basisscholen en gemeente. Ook biedt het project de mogelijkheid om scholen met elkaar te vergelijken. De gegevens van onze school zijn te vinden op wwww.venstersvo.nl. Voor meer informatie zie Examen resultaten Schooljaar Kandidaten Geslaagd Percentage , ,5 18

19 15/16 Begeleiding 7 Vastpakken Pleinschool Helder is een school met expertise op het gebied van leerlingenbegeleiding en zorg. en loslaten Pleinschool Helder is een gewone school met bijzondere leerlingen. Alle leerlingen hebben een vorm van autisme en/of AD(H)D of een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte. Sommigen hebben daarnaast dyslexie of een andere problematiek waardoor het functioneren op een volledig reguliere vo-school (nog) niet mogelijk is. Als leerlingen op school komen, nemen we ze aan de hand. We leren ze wat er van ze verwacht wordt op het voortgezet onderwijs: Hoe moet ik me gedragen in een klas, hoe vul ik mijn agenda in, hoe moet ik iets leren, aan wie kan ik wàt vragen en wanneer dan, et cetera. We bieden structuur, duidelijkheid, rust en tijd om het gewenste gedrag te ontwikkelen en te laten beklijven. Omdat we streven naar volledige participatie binnen het regulier voortgezet onderwijs neemt de begeleiding elk jaar af. We laten steeds een beetje méér los. Leerlingen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en functioneren. Als blijkt dat het voor een leerling nog te vroeg is om die verantwoordelijkheid te nemen, pakken we hem weer even vast en proberen hem op het goede spoor te zetten. Dit vastpakken en loslaten is onderdeel van onze filosofie en wordt vertaald in de dagelijkse praktijk: elke schooldag begint met een dagstart van 10 minuten in het stamlokaal, met de eigen mentor. In het eerste jaar wordt vier keer per week de dag afgesloten met een lesuur levens oriëntatie bij de eigen mentor. In het tweede jaar is dat nog drie keer per week en in het derde jaar is dat slechts twee keer. In het eerste jaar komen veel leerlingen met een taxi naar school. In het tweede jaar neemt dat aantal af en in het derde jaar gaan leerlingen in principe zelfstandig naar school (zie ook vervoer op pagina 29). In het eerste jaar zijn de sociale vaardigheidslessen gericht op de leerling zelf. In het tweede jaar gaat het over de groep, de directe omgeving, en in het derde jaar over de maatschappij. Mentor De mentor is de spil in de leerlingenzorg. Hij/zij verzorgt elke dag de dagstart, maakt het ontwikkelingsperspectiefplan, verzorgt het leerlingvolgsysteem en bemiddelt tussen collega s en leerlingen of leerlingen onderling. De mentor verzorgt daarnaast de contacten met ouders en is voor hen het eerste aanspreekpunt. De meeste klassen hebben twee mentoren die als team de klas begeleiden. 19

20 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) De leerlingen worden zowel individueel als groepsgewijs dagelijks door de mentor en de vakdocenten geobserveerd op didactisch en pedagogisch gebied. Aan de hand van deze observaties en dossier gegevens wordt, in overleg met de orthopeda goog en de zorgcoördinator, per leerling een ontwikkelingsperspectiefplan gemaakt. In het ontwikkelingsperspectiefplan worden pedagogische en/of didactische doelen gekozen waaraan extra aandacht zal worden besteed in de daarop volgende periode. Het ontwikkelingsperspectiefplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ouders. Als ouders op- of aanmerkingen hebben, kunnen ze dit kenbaar maken aan de mentor. Na eventuele bijstelling van het ontwikkelingsperspectiefplan wordt het besproken met en ondertekend door de ouders. Halverwege het schooljaar wordt het ontwikkelingsperspectiefplan geëvalueerd en worden er zo nodig nieuwe doelen of aandachtspunten gekozen. Leerlingvolgsysteem Er wordt gebruikgemaakt van Magister als digitaal leer lingvolgsysteem. In Magister wordt de didactische en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling vastgelegd inclusief ziekte- en/of schoolverzuim. Levensoriëntatie Levensoriëntatie is de naam voor het afsluitende achtste lesuur. Dit wordt altijd door de mentor ingevuld en is een combinatie van mentoruur, levensbeschouwing, studievaardigheidstraining en huiswerkbegeleiding. Leerlingen die deze specifieke begeleiding niet nodig hebben maken dan huiswerk. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Vanaf leerjaar 1 wordt tijdens de lessen loopbaanoriëntatie en -begeleiding gewerkt naar uitstroom. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de doorlopende leerlijn. Uitstroom kan na leerjaar 3 of na het behalen van een havo- of vwodiploma. Ter voorbereiding op de te maken profiel- en studiekeuze, wordt een leerling elk jaar begeleid door een mentor met ondersteuning van een decaan en een loopbaanbegeleider. In goede samenspraak met de ouders wordt uiteindelkijk een weloverwogen keuze gemaakt. In leerjaar 3 kiezen de leerlingen een profiel. Iedere leerling wordt gestimuleerd om bewust en gemotiveerd inzicht te krijgen in zijn/haar talenten, capaciteiten en mogelijkheden om tot goede profielkeuze te komen. In de bovenbouw bieden wij twee profielen aan: Economie en Maatschappij Natuur en Techniek / Gezondheid Elk profiel bestaat uit verplichte vakken aangevuld met profielkeuzevakken. Vanaf de eerste dag in leerjaar 4 wordt naar het eindexamen toegewerkt. In deze leerjaren ligt de nadruk bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding op de keuze van een vervolgstudie. De leerlingen oriënteren zich op scholen ene bezoeken bedrijven. Ook het opbouwen van een netwerk horen hierbij. Het bezoeken van open dagen en het inschrijven voor meeloop- en/of meestudeerdagen wordt geadviseerd. Wij geven onze leerlingen hiervoor verlof. Wij vinden het van essentieel belang om onze leerlingen voor te bereiden op de competenties die op het hbo en het wo van hen worden verwacht. Wij ondersteunen onze leerlingen hierbij met een keuzeprogramma en individuele gesprekken. Zo leggen wij samen met de leerling de basis om aan een vervolgstudie te kunnen beginnen. 20

Helder. zorg. alert. fijn. prettig. loslaten. begeleiding. zorgzaam. duidelijk. bijzonder. dagritme. structuur. vastpakken. kleinschalig.

Helder. zorg. alert. fijn. prettig. loslaten. begeleiding. zorgzaam. duidelijk. bijzonder. dagritme. structuur. vastpakken. kleinschalig. Helder Een heldere school voor bijzondere leerlingen zorg vastpakken bijzonder duidelijk fijn vertrouwd begeleiding anticiperen loopbaanbegeleiding loslaten structuur dagritme gepassioneerd alert gezellig

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Helder. vrolijk. expertise. stimuleren. gepassioneerd. ondersteuning. ontdekken structuur. kleinschalig. vertrouwd. zorgzaam.

Helder. vrolijk. expertise. stimuleren. gepassioneerd. ondersteuning. ontdekken structuur. kleinschalig. vertrouwd. zorgzaam. Helder ontdekken structuur stimuleren expertise vertrouwd ondersteuning vrolijk gepassioneerd kleinschalig zorgzaam begeleiden Schoolgids 2016/2017 Inhoud 1 Regulier onderwijs 4 2 Pleinschool Helder onderdeel

Nadere informatie

Helder. alert. stage. prettig. fijn regulier. duidelijk. loslaten. begeleiding. zorgza. ondersteuning. ijzonder. structuur. dagritme.

Helder. alert. stage. prettig. fijn regulier. duidelijk. loslaten. begeleiding. zorgza. ondersteuning. ijzonder. structuur. dagritme. Helder Een heldere school voor bijzondere leerlingen ondersteuning duidelijk structuur vastpakken ijzonder prettig vertrouwd begeleiding anticiperen ervaring stage informeel loopbaanbegeleiding loslaten

Nadere informatie

Helder. Regulier, en dan anders

Helder. Regulier, en dan anders Helder Regulier, en dan anders 2 Pleinschool Helder is een kleinschalige havo/vwo school die zich specifiek richt op leerlingen met een vorm van autisme en/of AD(H)D. Als zelfstandige school valt Pleinschool

Nadere informatie

Helder HAVO / VWO. Schoolgids Helder.

Helder HAVO / VWO. Schoolgids Helder. Helder HAVO / VWO Schoolgids Helder. Wij zijn druk bezig met rust. Inhoud. 1. Je eigen magie ontdekken 4 2. Helder onderdeel van... 5 3. Onderwijsaanbod 9 4. Rapportage en overgangsnormen 12 5. Overgangsnormen

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Helder. vrolijk. expertise. stimuleren. gepassioneerd. ondersteuning. ontdekken structuur. kleinschalig. vertrouwd. zorgzaam.

Helder. vrolijk. expertise. stimuleren. gepassioneerd. ondersteuning. ontdekken structuur. kleinschalig. vertrouwd. zorgzaam. Helder ontdekken structuur stimuleren expertise vertrouwd ondersteuning vrolijk zorgzaam gepassioneerd kleinschalig begeleiden Pleinschool Helder is een kleinschalige havo/vwo school die zich specifiek

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Regulier maar dan anders: Helder.

Regulier maar dan anders: Helder. 13/14 schooljaar 2013/2014 2 Inhoud 1 Regulier maar dan anders: Helder. 5 2 Pleinschool Helder onderdeel van 7 3 Onderwijsaanbod 10 4 Rapportage en overgangsnormen 13 5 Procedure van aanmelding en toelating

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM 1 AANMELDING BRUGKLAS Ouders/verzorgers kunnen hun zoon/dochter persoonlijk aanmelden tijdens een intakegesprek op een van de aanmelddata. Daarvoor is het noodzakelijk

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Pleinschool Helder pagina 1

Pleinschool Helder pagina 1 Pleinschool Helder pagina 1 Pleinschool Helder: een school met expertise op het gebied van leerlingenbegeleiding en zorg Toen ik mijn kind aanmeldde voor Pleinschool Helder en een kennismakingsgesprek

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017 TELICHTING bij PTA opleiding havo Klas 10h/11h 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2017-2018 pleiding havo 1 Toelichting bij PTA 2017 2018 opleiding havo Inleiding

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016 TOELICHTING bij PTA havo/vwo (klas 12hv) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding 12 havo/vwo 1 Toelichting bij PTA 2015 2016 opleiding h/v Inleiding

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v)

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v) TELICHTING bij PTA opleiding vwo (klas 10 v / 11 v / 12 v) 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Toelichting bij PTA vwo Tweede fase 3 Formulier profielkeuze 4 Keuzeformulier 10 vwo 5 Keuzeformulier 11

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Inleiding In dit protocol wordt beschreven wat de richtlijnen zijn die we hanteren bij de overgangen tussen de verschillende leerjaren en niveaus. De uitgangspunten

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen Reglement beoordeling en bevorderingsnormen van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2015-2016 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van het Rietveld Lyceum d.d. 10 november 2015 hiervoor

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas Overgangsnormen 2017-2018 Voor alle leerjaren zijn vaste overgangsnormen vastgesteld, die worden gebruikt bij de bepaling of een leerling toelaatbaar is een volgend leerjaar. Wij gaan uit van een zoveel

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID KENNEMER LYCEUM

TOELATINGSBELEID KENNEMER LYCEUM TOELATINGSBELEID 2017-2018 KENNEMER LYCEUM Positief advies MR: december 2016 1 AANMELDING BRUGKLAS Ouders/verzorgers kunnen hun zoon/dochter persoonlijk aanmelden tijdens een kennismakingsgesprek op een

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen Reglement beoordeling en bevorderingsnormen van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van het Rietveld Lyceum d.d. 26 september 2016 hiervoor

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017 INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO Woensdag 8 maart 2017 Even voorstellen Mw. Zandbergen teamleider 3/4/5/6 vwo Mw. Derksen decaan vwo Dhr. Wellen teamleider internationaal Indeling middag Informatie

Nadere informatie

Overgangsnormen Lyceum Elst

Overgangsnormen Lyceum Elst Lyceum Elst leren voor het leven Auditorium 3 Postbus 187 6660 AD ELST (gld) Telefoon: (0481) 36 29 20 website: www.lyceumelst.nl E-mail: info@lyceumelst.nl Overgangsnormen Lyceum Elst 2016-2017 Document

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2012-2013 VMBO TL H AVO 4 19 januari 2012 19.30 20.30 V4 & OUDERS VOORLICHTING Traject voorbereiding MBO! daarnaast Traject optie voor HAVO HAVO IS NOG 2 JAAR A.V.O. & NIET BEDOELD

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen VWO

Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen brugklas vwo havo Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als is voldaan aan elk van de volgende 3 voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering

Determinatie en Bevordering Determinatie en Bevordering 2014-2015 sept. 2014 def. 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Overgangsprotocol November 2013

Overgangsprotocol November 2013 Geert Groote College Amsterdam Overgangsprotocol November 2013 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding... 1 Rol van de lerarenvergadering.... 1 Overgang klas 7 naar 8... 2 Overgang klas 8 naar 9... 2 Overgang

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017 Profielkeuze 3 VWO 6 december 2017 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Doel: Op zoek gaan naar het meest geschikte profiel toekomst Hulpmiddelen: Opdrachtenboek Profielkiezer Advies van de mentor,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo

Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo 2010-2011 Bepaling eindcijfers: Tijdens het schooljaar 2010-2011 zal in de onderbouw van De Theaterhavo/vwo gewerkt worden met rapportcijfers die gebaseerd zijn op

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

OUDERAVOND HAVO 3 09/10/2017. Zaanlands Lyceum

OUDERAVOND HAVO 3 09/10/2017. Zaanlands Lyceum OUDERAVOND HAVO 3 09/10/2017 Zaanlands Lyceum Programma 2 Welkom Rolverdeling Thema derde klassen Profielen in de Tweede fase Derde klas en Tweede fase Jaarplanning Magister Bevorderingsnormen Website

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen HAVO

Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen havo 1 Een leerling wordt bevorderd naar havo 2 als is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken Nederlands, Engels

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond LOB havo-3. Profielkeuze

Welkom. Ouderavond LOB havo-3. Profielkeuze Welkom Ouderavond LOB havo-3 Profielkeuze Welkom LOB-coördinator: Maaike Dingemans Programma Wat weten jullie al? LOB en het keuzeproces De keuzemogelijkheden Overgangsnormen en exameneisen Hoe nu verder?

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie