Helder. Regulier, en dan anders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helder. Regulier, en dan anders"

Transcriptie

1 Helder Regulier, en dan anders 2015/2016

2 Inhoud 1 Regulier, en dan anders 4 2 Pleinschool Helder onderdeel van Onderwijsaanbod 8 4 Rapportage en overgangsnormen 13 5 Procedure van aanmelding en toelating 19 6 Resultaten 21 7 Begeleiding 22 8 Activiteiten 27 9 Communicatie met thuis Praktische zaken Rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag Financiën Tegemoetkoming kosten Aansprakelijkheid en verzekeringen Organisatie van de school Contact en bereikbaarheid Lestijden en vakanties 44 2

3 15/16 Regulier, en dan anders 1 Pleinschool Helder is een havo/vwo-school voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D. Ons doel: bijdragen aan de vorming van leerlingen tot jongvolwassenen die in staat zijn een studie aan het hbo of een universiteit te volgen. We leren de leerlingen zo goed mogelijk om te gaan met hun mogelijkheden en beperkingen, waarbij de nadruk ligt op wat ze wél kunnen. Op Pleinschool Helder staat respect voor anderen voorop; we bieden structuur en duidelijkheid; en we willen direct, eerlijk, en helder communiceren met alle partijen. De school is gelegen in een rustige en bosrijke omgeving in Eindhoven-Zuid, op het terrein Eikenburg. Waar in deze schoolgids ouders staat, dient u te lezen ouder(s)/verzorger(s) Voorbereiding op regulier onderwijs Pleinschool Helder wil bijdragen aan de vorming van leerlingen tot jongvolwassenen die in staat zijn om uiteindelijk een studie op een hbo of universiteit te volgen. De school biedt leerlingen structuur en duidelijkheid door kleine groepen te hanteren (maximaal vijftien leerlingen), een goede zorgstructuur te creëren en individualiserend onderwijs te bieden. De school is niet bedoeld voor leerlingen die één op één onderwijs nodig hebben. Leerlingen worden aangenomen met de verwachting dat ze op termijn volledig kunnen participeren binnen het regulier onderwijs. Doorstromen gebeurt altijd in overleg met het docententeam, ouders en leerling. Betreffende de lesinhoud en werkwijze gaan we uit van het regulier voortgezet onderwijs. Hierdoor wordt de kans vergroot dat een leerling na enkele jaren volledig kan participeren binnen het regulier onderwijs. Ontwikkelingsperspectiefplan Om de leerling gerichte ondersteuning te bieden wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld in nauw overleg tussen de klassenmentor en de ortho pedagoog. Hierin worden doelen, afspraken en specifieke methodieken vastgelegd. Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt besproken met de ouders. Bekwaamheid van docenten Door doorlopende scholing en coaching van nieuwe, maar ook zittende docenten met betrekking tot autisme en door evaluatie van hun ervaringen wordt de competentie in het omgaan met autistische leerlingen vergroot. 3

4 Sociaal emotionele ontwikkeling: zelfstandigheid en zelfredzaamheid Het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van autistische leerlingen moet in het teken staan van het vergroten van de autonomie en de zelfredzaamheid van deze leerlingen. Het is niet de bedoeling dat de begeleiding en ondersteuning van een leerling met autisme hem hiervan afhankelijk maakt, maar dat het de zelfstandigheid van de leerling vergroot. Daarom wordt er les gegeven met als uitgangspunt de principes van TEACCH: Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children, ofwel behandeling en opvoeding van kinderen met autisme en verwante stoornissen. Het belangrijkste doel van TEACCH is om autistische kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot volwassenen met een maximale autonomie. Uitgangspunten van TEACCH zijn onder andere: een positieve pedagogische benadering; aanpassing van de omgeving in termen van duidelijkheid in personen, tijd en ruimte; aanleren van functionele vaardigheden gericht op het maximaliseren van de zelfstandigheid; samenwerken met ouders en hulpverleners; individualiseren; beschermde integratie van de leerlingen bij uitstroom naar regulier onderwijs of hoger onderwijs. Naast de intellectuele ontwikkeling wordt er op Helder veel aandacht besteed aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ze leren zo goed mogelijk om te gaan met hun eigen mogelijkheden en beperkingen, waarbij de nadruk ligt op wat ze wél kunnen. De leerlingen krijgen hulp bij het begrijpen van de wereld om zich heen, leren communicatieve vaardigheden, en leren zo veel mogelijk functionele vaardigheden. Hierdoor zijn ze in staat met andere mensen om te gaan en kunnen ze zelf keuzes maken die belangrijk zijn in hun eigen leven. Structuur en duidelijkheid Om de leerlingen maximale ondersteuning te bieden is het belangrijk dat ze te allen tijde weten wat ze kunnen verwachten, van wie en waar. Dit betekent: er gelden duidelijke regels; er zijn duidelijke consequenties aan het overtreden van regels verbonden; er wordt rechtvaardig en consequent opgetreden. 4

5 15/16 Pleinschool Helder onderdeel van... 2 Pleinschool Helder maakt deel uit van Scholengroep Het Plein waarbinnen een zestal vestigingen in Eindhoven met elkaar samenwerken. De school valt onder het bestuur van de Raad van Bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Pleinschool Helder valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector van Scholengroep Het Plein, Corinne Sebregts, is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De school heeft een Raad van Advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. De voorzitter van de Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. U kunt de Raad van Bestuur op de volgende manieren bereiken: Raad van Advies Samenwerkende OMO Scholen Eindhoven (SOSE) De Raad van Advies is een adviesorgaan dat de Samenwerkende OMO Scholen Eindhoven adviseert bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid met betrekking tot het onderwijsproces. De raad fungeert als een klankbord voor de schoolleiders op strategische onderwerpen en de ontwikkelrichting van de scholen. Tevens ziet de raad toe op de maatschappelijke verankering van de scholen in de lokale en regionale gemeenschap. De leden van de raad zijn personen die geworteld zijn in de Eindhovense scholen en omringende samenleving. Spoorlaan 171 postbus 574, 5000 AN Tilburg

6 De leden van de raad zijn: Naam prof.dr. Perry den Brok drs. Hans-Martin Don dr.ir. Rob Hartman ir. Andries Hofman prof.dr.ir. Gerrit Kroesen (voorz.) ir. Andries Mulder ir. Martin Ram drs. Yvonne Visser Verankering wetenschappelijk onderwijs openbaar bestuur/sociaal maatsch. industrie industrie wetenschappelijk onderwijs openbaar bestuur/bedrijfsleven zakelijke dienstverlening hoger onderwijs N.B. prof.dr. Perry den Brok en prof.dr.ir. Gerrit Kroesen zijn afgevaardigd naar de Ledenraad van de vereniging OMO. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigden leden van elke Raad van Advies van alle OMO-scholen. De leden wonen een keer per jaar de ledenraadvergadering bij. Daar worden onder andere de leden van de Raad van Toezicht gekozen. Ook praten ze mee over het beleid van de vereniging. Wilt u ook lid worden? Op kunt u zien hoe u dat doet. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant. Wij bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Wij geven onze leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging 6 Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit. Door kennis tussen scholen te delen versterken we de professionaliteit van docenten. Onze scholen werken samen, maar behouden ook hun kleinschaligheid. En daar profiteren al onze leerlingen van. Wilt u meer lezen over het beleid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren? Lees dan het strategische beleidsplan. U vindt het plan op U vindt hier ook het jaarverslag. De samenwerking tussen de vestigingen van Scholengroep Het Plein Scholengroep Het Plein bestaat uit zes afzonderlijke vestigingen: Aloysius De Roosten Antoon Schellenscollege Pleinschool Helder Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Vakcollege Eindhoven Deze vestigingen werken vanuit een gezamenlijke missie. Deze missie is afgeleid van de missie van Ons Middelbaar Onderwijs.

7 15/16 Onderwijsaanbod 3 Het onderwijsaanbod van Pleinschool Helder omvat de vakken van de basisvorming met dien verstande dat er geen muziek en drama worden gegeven en dat levensbeschouwing een onderdeel is van het vak levensoriëntatie. Alle leerlingen volgen in de onderbouw lessen mens & wereld. Pleinschool Helder heeft haar onderwijstijd gepland volgens de wettelijke richtlijnen van het regulier voortgezet onderwijs. Basisvorming, leerjaar 1, 2 en 3 In de basisvorming krijgen de leerlingen de volgende vakken: Nederlands Frans Duits Engels aardrijkskunde geschiedenis levensoriëntatie (lvo) economie wiskunde natuur-/scheikunde (nask) biologie techniek beeldende vorming lichamelijke opvoeding informatie & communicatie mens & wereld In de Helderfilosofie is niet alleen het beheersen van kennis belangrijk; er wordt relatief veel aandacht besteed aan het verwerven van algemene en sociale vaardigheden. De eerste twee leerjaren zijn brugjaren, na het tweede jaar gaan de leerlingen naar de havoof vwo-afdeling. In het derde leerjaar volgen alle leerlingen lessen gericht op profielkeuze en oriëntatie op studie en beroep. We maken hierbij gebruik van het programma Qompas. Per leerling wordt bekeken wat de beste route is. Wij maken gebruik van de ELO (elektronische leeromgeving) Voor verschillende vakken staat hier digitaal materiaal zoals digitale toetsen of aantekeningen uit de les. Leerlingen leren op school hoe ze op de site van moeten inloggen. Voor de leerlingen van de eerste klas staat deze informatie ook in de leerlingenagenda. Informatie over vindt u op onze website. TOA-toetsen Om bij te houden of leerlingen les krijgen op het voor hen geschikte niveau en om een goede keuze te maken voor havo of vwo nemen we in de eerste twee leerjaren verschillende TOA-toetsen af. Om te beginnen een entreetoets, eind klas 1 een volgtoets en eind klas 2 een adviestoets. Daarnaast kunnen de toetsen, waar nodig, in de loop van een leerjaar flexibel worden ingezet. Dit zijn allen landelijk genormeerde toetsen. Ouders krijgen een overzicht van de uitslagen van de toetsen. 7

8 De Tweede Fase Na het derde leerjaar start de Tweede Fase ofwel de voorbereiding op het eindexamen. Leerlingen moeten een profiel kiezen dat is afgestemd op het volgen van een studie in een van de sectoren in het vervolgonderwijs. Op Pleinschool Helder hebben de leerlingen vanwege een beperkt vakkenaanbod in principe keuze uit twee profielen: Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Techniek (N&T) Ieder profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken en profielkeuzevakken. Naast de klassikale lessen voor ieder vak, hebben leerlingen ook zogenaamde z-uren : zelfstandig werken onder begeleiding van een docent. De leerling moet voldoen aan de wettelijk vastgestelde norm studielasturen. Oriënterende stage Alle leerlingen in klas 4 lopen een oriënterende stage. Het doel hiervan is dat de leerlingen op een praktische manier kennis maken met een sector waarvan zij denken dat ze daar na hun opleiding zouden willen werken. Het is ook de bedoeling dat de stage de leerlingen ondersteunt in hun keuze voor een vervolgopleiding. Daarnaast maken de leerlingen kennis met een wereld die ze nog niet kennen. Op deze manier wil Pleinschool Helder hun wereld vergroten. De stage wordt voorbereid tijdens de lessen maatschappijleer en het studiekeuze-uur. Alle leerlingen worden tijdens hun stage bezocht door een docent van de school. Tijdens de stage zullen de leerlingen een aantal opdrachten uitvoeren. Hier maken zij een verslag van en het verslag wordt beoordeeld. bijeenkomsten en scholing van docenten worden zoveel mogelijk gepland buiten de geplande lestijden. Topsport op Pleinschool Helder Wij bieden, als onderdeel van Scholengroep Het Plein al bijna twintig jaar, al bijna twintig jaar de combinatie studie en topsport aan. Onze school maakt ook deel uit van de Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport (LOOT) en heeft een licentie verkregen van het Ministerie van OC&W. De Topsport Talentschool (LOOT) is bedoeld voor leerlingen die in een bepaalde sport het talent en de ambitie hebben om door te groeien naar internationaal niveau. Toelating is alleen mogelijk als de leerling in het bezit is van een talentenstatus (Belofte, Nationaal talent, Internationaal talent). Deze talentenstatus wordt bepaald door de desbetreffende sportbond in overleg met NOC*NSF. Leerlingen met een topsportstatus kunnen in aanmerking komen voor extra onderwijsfaciliteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. Senssen, coördinator Topsport Talentschool (LOOT): telefoon of per mail: De onderwijstijd De leerlingen volgen alle weken 33 lessen. Bij uitval van docenten wordt voor elke les vervanging georganiseerd. Hierdoor is er geen sprake van lesuitval. Vergaderingen, 8

9 Lessentabel Alle leerlingen hebben elke week 33 lesuren. De lessen levensoriëntatie en het mentoruur worden verzorgd door de mentor van de klas. NB: Door de pakketkeuze en de z-uren hebben ook alle bovenbouwleerlingen 33 lesuren. 15/16 Lessentabel Vak B1 B2 H3/V3 H4 H5 V4 V5 V6 E&M N&T E&M N&T E&M N&T E&M N&T E&M N&T Nederlands Engels Duits Frans biologie 2 2 0, economie geschiedenis aardrijkskunde wiskunde wiskunde A wiskunde B natuur-/scheikunde 2 natuurkunde scheikunde beeldend 4 3 techniek 2 2 informatie en communicatie 1 mens en wereld maatschappijleer culturele en kunstzinnige vorming 1,5 1, ,5 0,5 algemene natuurwetenschappen lichamelijke opvoeding studiekeuze 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 mentoruur loopbaanoriëntatie en -begeleiding levensoriëntatie 2 1 profielwerkstuk 0,5 0,5 0,5 0,5 zelfwerkuur 5 5 7,5 7, ,5 4,5 Totaal

10 Rapportage en overgangsnormen 4 De leerlingen krijgen vier keer per jaar, na het afsluiten van een periode, een rapport. Alle ouders krijgen een inlogcode voor het programma Magister. Op deze manier hebben zij altijd inzicht in de behaalde resultaten en de absenties van hun zoon/dochter. Na de docentenvergadering in februari wordt een voorlopig advies gegeven over uitstroom, doorstroom, profielkeuze en/of overgang. Als het eindrapport voldoet aan de overgangsnorm kan een leerling worden bevorderd naar het volgende leerjaar. De overgangsnormen hanteren we als uitgangspunt. Er wordt ook rekening gehouden met de totale ontwikkeling, inzet en werkhouding van de leerling. In alle gevallen beslist de docentenvergadering aan het eind van het jaar over bevordering, waarbij de cijfers leidraad zijn en de inschatting van het niveau richtinggevend. Het niet bevorderd worden naar klas 2 leidt tot een doorstroomadvies naar een andere school of vestiging. Leerlingen van klas 2 krijgen bij het tweede rapport een voorlopig advies over niveau en/of uitstroom. Aan het eind van het tweede leerjaar volgt een definitief advies. Leerlingen van klas 3 volgen een profielkeuzetraject. In de tweede periode van dat jaar maken de leerlingen een voor lopige profielkeuze. De school geeft dan een voorlopig advies over uitstroom naar het regulier voort gezet onderwijs. Algemeen geldende bepalingen betreffende de overgangsnormen Cijfers De cijfers 7 en hoger worden gelezen als 7. Cijfers lager dan 5 worden gelezen als tweemaal 5. Het cijfer 3 of lager leidt altijd tot bespreking. Bespreken Wanneer een leerling besproken wordt, beslist de bevorderingsbevoegde vergadering over het al dan niet bevorderen naar de volgende klas. Bevorderen De bevorderingsbevoegde vergadering beslist over bevordering. Hierbij worden de overgangsnormen gehanteerd en het advies van de rapportvergadering gehoord. Doubleren Een leerling die is afgewezen, mag het leerjaar dat hij heeft doorlopen overdoen, behalve: In het eerste leerjaar; Als hij dezelfde klas al heeft gedoubleerd; Als hij de vorige klas heeft gedoubleerd (dat kan op onze school of op een andere school zijn gebeurd); 10

11 15/16 Als hij geclausuleerd is toegelaten, dat wil zeggen dat aan het begin van het schooljaar de voorwaarde is gesteld dat een leerling dat schooljaar niet mag doubleren. De bevorderingsbevoegde vergadering kan afwijken van de bovenstaande regels. Algemeen De normen voor bevordering uit een klas naar de volgende klas van dezelfde afdeling bestaan uit twee componenten: totaaleisen en aanvullende eisen. De totaaleisen gelden voor alle vakken die de leerling volgt en de aanvullende eisen gelden voor alle vakken behalve levensoriëntatie, informatie & communicatie, mens & wereld, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding en techniek. Overgangsnormen brugklas 1, havo 3 en vwo 3 Totaaleisen uit naar bevorderd bij cijferbeeld bespreking niet bevorderd beter of gelijk aan brugklas 1 brugklas 2 3 maal 5 4 maal 5 5 maal 5 havo 3 havo 4 2 maal 5 3 maal 5 4 maal 5 vwo 3 vwo 4 3 maal 5 4 maal 5 5 maal 5 Aanvullende eisen uit naar bevorderd bij cijferbeeld bespreking niet bevorderd beter of gelijk aan brugklas 1 brugklas 2 2 maal 5 3 maal 5 4 maal 5 havo 3 havo 4 1 maal 5 2 maal 5 3 maal 5 vwo 3 vwo 4 2 maal 5 3 maal 5 4 maal 5 11

12 Overgangsnormen van brugklas 2 naar vwo 3 of havo 3 Onderscheiden worden twee groepen vakken: Vakkengroep 1: Nederlands Frans Duits Engels aardrijks kunde geschiedenis wiskunde nask biologie Vakkengroep 2: beeldende vorming techniek mens & wereld lichamelijke opvoeding De leerling wordt eerst beoordeeld volgens vakkengroep 1. Is hij volgens die norm afgewezen dan komt vakkengroep 2 niet meer aan de orde. Een leerling die op basis van de eisen van vakkengroep 1, eventueel na bespreking, toelaatbaar is tot het derde leerjaar havo of vwo, moet dan alsnog voldoen aan de eisen van vakkengroep 2. Op basis van de in vakkengroep 2 gestelde eisen zou een leerling dan alsnog kunnen worden afgewezen voor toelating tot havo 3 of vwo 3. Eisen vakkengroep 1 9 maal 7 vwo 3 8 maal 7 vwo 3 7 maal 7 vwo 3 6 maal 7 3 maal 6 bespreking vwo 3 6 maal 7 2 maal 6 1 maal 5 bespreking vwo 3 6 maal 7 1 maal 6 2 maal 5 bespreking havo 3 6 maal 7 3 maal 5 havo 3 In alle andere gevallen wordt een leerling slechts toegelaten tot havo 3, tenzij: 3 maal 5 1 maal 4 bespreking havo 3/vmbo uitstroom 4 maal 5 bespreking havo 3/vmbo uitstroom 1 maal 5 2 maal 4 bespreking havo 3/vmbo uitstroom Eisen vakkengroep 2 4 maal 7 vwo 3 3 maal 7 1 maal 5 bespreking vwo 3 3 maal 7 1 maal 4 bespreking vwo 3 2 maal 7 2 maal 6 bespreking vwo 3 2 maal 7 1 maal 6 1 maal 5 bespreking vwo 3 1 maal 7 2 maal 6 1 maal 5 havo 3 12 In alle andere gevallen wordt een leerling slechts toegelaten tot havo 3, tenzij: 2 maal 5 bespreking havo 3 1 maal 5 1 maal 4 bespreking havo 3 3 maal 5 bespreking havo 3 2 maal 5 1 maal 4 bespreking havo 3/vmbo uitstroom

13 Bovenbouw Er wordt geen verschil gemaakt tussen vakken uit het gemeenschappelijk deel, profieldeel of vrije deel. Een cijfer 3 of lager brengt een leerling altijd in bespreking. Voor de volgende vakken geldt dat het gecombineerde cijfer meetelt in de overgangs norm en in de zak/slaagregeling: - Voor havo: profielwerkstuk en maatschappijleer (1:1). - Voor vwo: anw, profielwerkstuk en maatschappijleer (1:1:1). Voor het vak ckv en lo moet de kwalificatie voldoende of goed zijn toegekend. Als aan het einde van het vierde leerjaar (vwo/havo) of van het vijfde leerjaar (vwo) de door de leerling geleverde -prestatie naar het inzicht van de vakdocent onvoldoende is, wordt de bevordering afhankelijk gesteld van het alsnog in orde hebben van het betreffende onderdeel op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Voor het vak ckv moet de leerling ervoor zorgen dat het kunstdossier alsnog naar behoren is uitgevoerd. De leerling moet dat op de eerste dag van het nieuwe schooljaar kunnen aantonen. Mocht bij het begin van het nieuwe schooljaar blijken dat aan de bovengenoemde opdracht voor het vak ckv niet is voldaan, dan wordt de betreffende leerling de toegang tot alle lessen ontzegd totdat wél aan de opdracht is voldaan. Indien een leerling doubleert, blijft een voldoende eindcijfer voor een schoolexamen dat in dat betreffende schooljaar is afgesloten gehandhaafd, tenzij de leerling er de voorkeur aan geeft dit vak in het betreffende jaar in zijn geheel opnieuw te volgen. 15/16 Voor leerlingen die doubleren in vwo/havo 4 of in vwo 5 geldt de volgende regeling: - Voor vakken met een centraal examen: De leerling volgt het gehele vak opnieuw en neemt opnieuw deel aan alle toetsen. Een cijfer voor een voldoende (minimaal 6) af gesloten praktische opdracht kan blijven staan. - Voor vakken waarvoor uitsluitend een schoolexamen wordt afgenomen: Indien deze vakken volledig zijn afgesloten met de kwalificatie voldoende of goed of met minimaal het cijfer 6, dan krijgt de leerling daarvoor vrijstelling in het schooljaar waarin hij doubleert. - Voor vakken waarvoor uitsluitend een schoolexamen wordt afgenomen en die nog niet volledig zijn afgesloten: Indien een leerling voor de afgelegde examentoetsen en uitgevoerde praktische opdrachten van schoolexamenvakken minimaal gemiddeld 6 heeft behaald, kan hij in het leerjaar dat hij doubleert individueel deelnemen aan de examentoetsen en/of praktische opdrachten van het daaropvolgend leerjaar, wanneer dat onderwijsinhoudelijk en organisatorisch tenminste mogelijk is. In dat geval kan dat vak dan worden afgesloten. Voor leerlingen die aan het einde van een leerjaar overstappen van het vierde leerjaar vwo naar het vierde leerjaar havo geldt de zelf de regeling als voor doubleurs uit vwo 4. 13

14 Overgangsnormen bovenbouw Totaaleisen 1 maal 5 bevorderd 1 maal 4 bevorderd gemiddeld eindcijfer tenminste 6,0 1 maal 4 bespreking gemiddeld eindcijfer lager dan 6,0 1 maal 3 bespreking 2 maal 5 bevorderd gemiddeld eindcijfer tenminste 6,0 2 maal 5 bespreking gemiddeld eindcijfer lager dan 6,0 1 maal 5 1 maal 4 bevorderd gemiddeld eindcijfer tenminste 6,0 1 maal 5 1 maal 4 bespreking gemiddeld eindcijfer lager dan 6,0 2 maal 4 bespreking 3 maal 5 bespreking 2 maal 5 1 maal 4 niet bevorderd 3 maal 4 niet bevorderd 4 maal 5 niet bevorderd Let op: bij 2 maal 5 of 1 maal 4 bij de kernvakken wiskunde, Engels en Nederlands, wordt niet bevorderd. Revisie Een leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger kan, zodra hij kennis genomen heeft van het besluit van de bevorderingsbevoegde vergadering over wel of niet toelaten tot een volgend leerjaar, bezwaar aantekenen tegen dat besluit bij de vestigingsleider. Dit verzoek dient onmiddellijk na bekendmaking van het besluit schriftelijk plaats te vinden, op dezelfde of daarop volgende dag vóór uur. De revisievergadering vindt plaats binnen twee werkdagen nadat de vestigingsleider het verzoek heeft ontvangen. Eventuele revisie van het besluit van de bevorderingsbevoegde vergadering is alleen mogelijk op grond van nieuwe, nog niet eerder aangevoerde en bij de vergadering nog niet bekende argumenten. Beroepsmogelijkheid Als de indiener van het bezwaar het oneens is met de in de revisie genomen beslissing, kan hij vervolgens in beroep gaan bij de rector van Scholengroep Het Plein. Dit beroep moet binnen één week nadat het besluit aan de leerling is meegedeeld, schriftelijk (aangetekend) worden ingesteld bij de rector van Scholengroep Het Plein. Die beoordeelt of het normenstelsel juist is gehanteerd en of de besluitvormingsprocedure zorgvuldig heeft plaatsgevonden. De rector van Scholengroep Het Plein neemt binnen één week na ontvangst van het beroepsschrift een beslissing. Als hij het beroepsschrift gegrond verklaart, vernietigt de rector, schriftelijk en met redenen omkleed, het bestreden besluit en neemt een nieuw besluit. 14

15 Examenklassen Aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) mag pas worden deelgenomen nadat het schoolexamen is afgerond. Voor vakken die geen CSE kennen, geldt het eindcijfer van het schoolexamen op Helder als definitief eindcijfer. Voor vakken waarin zowel schoolexamen als CSE wordt afgelegd, geldt dat de cijfers van beide onderdelen worden gemiddeld. Zak- en slaagregeling eindexamen havo en vwo In 2013 zijn de exameneisen in het voortgezet onderwijs aangescherpt en ook voor dit schooljaar gelden er nieuwe exameneisen: voor het havo en het vwo is de zogenaamde kernvakkenregel van kracht. Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één vijf behaald worden op havo en vwo. De kandidaat is geslaagd als: Het gemiddelde van alle centraal examencijfers 5,5 of hoger is (de som van het centraal examencijfers gedeeld door het aantal vakken waarin centraal examen is gedaan). Met een gemiddelde van 5,4999 ben je gezakt. De vakken ckv en lichamelijke opvoeding voldoende of goed zijn. Bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde maar ten hoogste één vijf voorkomt (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger). Dit is de zogenaamde kernvakkenregel. 15/16 De eindcijfers moeten ook aan de volgende eisen voldoen: Alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of Er is één 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of Er is één 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van alle eindcijfers is ten minste 6,0 of Er zijn twee 5-en of één 5 en één 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van alle eindcijfers is ten minste 6,0. Geen eindcijfer is 3 of lager. Let op: Aan alle vier de eisen moet worden voldaan! Als aan één van de eisen niet wordt voldaan, is de kandidaat gezakt. Combinatiecijfer In de Tweede Fase havo en vwo geldt een zak/ slaagregeling waarin bij bepaalde resultaten compensatie is vereist om te kunnen slagen. Om zo n regeling met compensatie mogelijk te maken is het combinatiecijfer in het leven geroepen. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van enkele vakken. Voor de havo zijn dat: de afgeronde eindcijfers voor maatschappijleer en voor het profielwerkstuk. Voor het vwo zijn dat: de afgeronde eindcijfers voor maatschappijleer, anw en het profielwerkstuk. Let op: ieder vak dat deel uitmaakt van het combinatiecijfer dient minimaal met een 4 afgesloten te worden. De eindbeoordeling 3 betekent dat de leerling gezakt is. NB: bovenstaande is een uittreksel van het examenreglement. Het volledige reglement wordt in september gepubliceerd op de website. 15

16 Procedure van aanmelding en toelating 5 Aanmelding U kunt uw zoon of dochter aanmelden op de door het samenwerkingsverband Eindhoven- Kempenland afgesproken aanmelddatum (1 t/m 5 februari 2016) middels het officiële aanmeldformulier wat u als ouder van de basisschool heeft ontvangen. Als de school bij aanmelding niet voldoende gegevens heeft ontvangen, houden wij de inschrijving aan. In dit geval vragen wij u om gegevens aan te vullen of de benodigde papieren te overleggen en/of een afspraak te maken bij het samenwerkings verband, zodat het samenwerkingsverband de school een advies kan geven over de ondersteuningsbehoefte. Wij beginnen echter al eerder met de screening van onze toekomstige leerlingen. U kunt vanaf 7 september 2015 de benodigde gegevens van uw zoon of dochter aanleveren ten behoeve van deze screening. De benodigde documenten (zie benodigde documenten voor screening) kunt u versturen naar: Pleinschool Helder t.a.v. Administratie Aalsterweg RE Eindhoven Als het screeningsdossier compleet is, wordt het in behandeling genomen door de leden van de aannamecommissie. De procedure kan bestaan uit de volgende onderdelen: dossieranalyse intakegesprek met de ouders opvragen van informatie bij de huidige school observatie in de klas op de basisschool Bij instroomleerlingen (instroom vanuit voortgezet onderwijs) vindt er geen observatie in de klas plaats, maar is de leerling aanwezig bij het intakegesprek met ouders. Op basis van bovenstaande gegevens wordt er vanaf 1 februari 2016 binnen zes weken na datum van aanmelding door de aannamecommissie een besluit genomen over de toelating van een leerling. Na een positief besluit ontvangen ouders en school hierover een brief. Aan ouders wordt gevraagd om via een antwoordformulier te laten weten of zij akkoord gaan met plaatsing. Wanneer dit akkoord van ouders is ontvangen, zal de leerling definitief geplaatst worden. Na een negatief besluit ontvangen de ouders en school hierover een brief en wordt binnen uiterlijk 10 weken na datum van aanmelding in samenspraak met ouders naar een alternatieve school gezocht. 16

17 15/16 Benodigde documenten voor screening Gegevens ouders en leerling Het onderzoeksverslag dat ten grondslag ligt aan de diagnose (indien aanwezig)* met daarbij: de naam van de onderzoeker en de instelling (moet ondertekend zijn door een daartoe bevoegd persoon; GZ-psycholoog, klinisch psycholoog met BIG registratie, psychiater, orthopedagoog generalist, kinder- en jeugdpsycholoog NIP geregistreerd); de datum van het onderzoek en DSM IV-/ DSM V-classificatie (of ICD-10). Gegevens en papieren over ziekte, stoornissen, handicaps of wegblijven van school, een eventuele dyslexieverkaring of dyscalculieverklaring. Intelligentiegegevens en bijbehorend verslag (WISC III of NIO). Recente didactische gegevens, inclusief Cito-eindtoets (indien aanwezig), gegevens leerlingvolgsysteem, onderwijskundig rapport overgang basisschool naar voortgezet onderwijs en recente cijferlijst. Schooladvies van de school van herkomst. Recent(e) handelingsplan(nen)/ ontwikkelingsperspectiefplan met een evaluatieverslag. Een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de leerling en (beide) ouder(s). * Diagnose = classificatie pervasieve ontwikkelingsstoornissen in DSM IV/DSM V (autistische stoornis, stoornis van Asperger, PDD-NOS, AD(H)D). 17

18 Resultaten 6 Vensters voor Verantwoording De school neemt deel aan Vensters voor Verantwoording. Via Vensters voor Verantwoor ding biedt de school op basis van twintig indicatoren inzicht in haar beleid, kwaliteits -zorg onderwijsresultaten en bedrijfsvoering. De school kan zich zo verantwoorden bij onder andere inspectie, ouder(s), basisscholen en gemeente. Ook biedt het project de mogelijkheid om scholen met elkaar te vergelijken. De gegevens van onze school zijn te vinden op wwww.venstersvo.nl. Voor meer informatie zie Examen resultaten Schooljaar Kandidaten Geslaagd Percentage , ,5 18

19 15/16 Begeleiding 7 Vastpakken Pleinschool Helder is een school met expertise op het gebied van leerlingenbegeleiding en zorg. en loslaten Pleinschool Helder is een gewone school met bijzondere leerlingen. Alle leerlingen hebben een vorm van autisme en/of AD(H)D of een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte. Sommigen hebben daarnaast dyslexie of een andere problematiek waardoor het functioneren op een volledig reguliere vo-school (nog) niet mogelijk is. Als leerlingen op school komen, nemen we ze aan de hand. We leren ze wat er van ze verwacht wordt op het voortgezet onderwijs: Hoe moet ik me gedragen in een klas, hoe vul ik mijn agenda in, hoe moet ik iets leren, aan wie kan ik wàt vragen en wanneer dan, et cetera. We bieden structuur, duidelijkheid, rust en tijd om het gewenste gedrag te ontwikkelen en te laten beklijven. Omdat we streven naar volledige participatie binnen het regulier voortgezet onderwijs neemt de begeleiding elk jaar af. We laten steeds een beetje méér los. Leerlingen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en functioneren. Als blijkt dat het voor een leerling nog te vroeg is om die verantwoordelijkheid te nemen, pakken we hem weer even vast en proberen hem op het goede spoor te zetten. Dit vastpakken en loslaten is onderdeel van onze filosofie en wordt vertaald in de dagelijkse praktijk: elke schooldag begint met een dagstart van 10 minuten in het stamlokaal, met de eigen mentor. In het eerste jaar wordt vier keer per week de dag afgesloten met een lesuur levens oriëntatie bij de eigen mentor. In het tweede jaar is dat nog drie keer per week en in het derde jaar is dat slechts twee keer. In het eerste jaar komen veel leerlingen met een taxi naar school. In het tweede jaar neemt dat aantal af en in het derde jaar gaan leerlingen in principe zelfstandig naar school (zie ook vervoer op pagina 29). In het eerste jaar zijn de sociale vaardigheidslessen gericht op de leerling zelf. In het tweede jaar gaat het over de groep, de directe omgeving, en in het derde jaar over de maatschappij. Mentor De mentor is de spil in de leerlingenzorg. Hij/zij verzorgt elke dag de dagstart, maakt het ontwikkelingsperspectiefplan, verzorgt het leerlingvolgsysteem en bemiddelt tussen collega s en leerlingen of leerlingen onderling. De mentor verzorgt daarnaast de contacten met ouders en is voor hen het eerste aanspreekpunt. De meeste klassen hebben twee mentoren die als team de klas begeleiden. 19

20 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) De leerlingen worden zowel individueel als groepsgewijs dagelijks door de mentor en de vakdocenten geobserveerd op didactisch en pedagogisch gebied. Aan de hand van deze observaties en dossier gegevens wordt, in overleg met de orthopeda goog en de zorgcoördinator, per leerling een ontwikkelingsperspectiefplan gemaakt. In het ontwikkelingsperspectiefplan worden pedagogische en/of didactische doelen gekozen waaraan extra aandacht zal worden besteed in de daarop volgende periode. Het ontwikkelingsperspectiefplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ouders. Als ouders op- of aanmerkingen hebben, kunnen ze dit kenbaar maken aan de mentor. Na eventuele bijstelling van het ontwikkelingsperspectiefplan wordt het besproken met en ondertekend door de ouders. Halverwege het schooljaar wordt het ontwikkelingsperspectiefplan geëvalueerd en worden er zo nodig nieuwe doelen of aandachtspunten gekozen. Leerlingvolgsysteem Er wordt gebruikgemaakt van Magister als digitaal leer lingvolgsysteem. In Magister wordt de didactische en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling vastgelegd inclusief ziekte- en/of schoolverzuim. Levensoriëntatie Levensoriëntatie is de naam voor het afsluitende achtste lesuur. Dit wordt altijd door de mentor ingevuld en is een combinatie van mentoruur, levensbeschouwing, studievaardigheidstraining en huiswerkbegeleiding. Leerlingen die deze specifieke begeleiding niet nodig hebben maken dan huiswerk. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Vanaf leerjaar 1 wordt tijdens de lessen loopbaanoriëntatie en -begeleiding gewerkt naar uitstroom. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de doorlopende leerlijn. Uitstroom kan na leerjaar 3 of na het behalen van een havo- of vwodiploma. Ter voorbereiding op de te maken profiel- en studiekeuze, wordt een leerling elk jaar begeleid door een mentor met ondersteuning van een decaan en een loopbaanbegeleider. In goede samenspraak met de ouders wordt uiteindelkijk een weloverwogen keuze gemaakt. In leerjaar 3 kiezen de leerlingen een profiel. Iedere leerling wordt gestimuleerd om bewust en gemotiveerd inzicht te krijgen in zijn/haar talenten, capaciteiten en mogelijkheden om tot goede profielkeuze te komen. In de bovenbouw bieden wij twee profielen aan: Economie en Maatschappij Natuur en Techniek / Gezondheid Elk profiel bestaat uit verplichte vakken aangevuld met profielkeuzevakken. Vanaf de eerste dag in leerjaar 4 wordt naar het eindexamen toegewerkt. In deze leerjaren ligt de nadruk bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding op de keuze van een vervolgstudie. De leerlingen oriënteren zich op scholen ene bezoeken bedrijven. Ook het opbouwen van een netwerk horen hierbij. Het bezoeken van open dagen en het inschrijven voor meeloop- en/of meestudeerdagen wordt geadviseerd. Wij geven onze leerlingen hiervoor verlof. Wij vinden het van essentieel belang om onze leerlingen voor te bereiden op de competenties die op het hbo en het wo van hen worden verwacht. Wij ondersteunen onze leerlingen hierbij met een keuzeprogramma en individuele gesprekken. Zo leggen wij samen met de leerling de basis om aan een vervolgstudie te kunnen beginnen. 20

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid!

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid! SCHOOLGIDS 2015 2016 Utrecht, 6 juli 2015 Op je toekomst voorbereid! Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Vernieuwend en eigentijds onderwijs...4 1.2. Visie... 4 1.3. Missie...4 1.4.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR 2014/15 DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM Pagina 1 Pagina 2 VOORWOORD Geachte ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van het Don Bosco College

Nadere informatie

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO geldig tot juni 2015 behoudens wijzigingen R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht Locatie vwo, havo en

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie