Inleiding. Inleiding. Overeenkomst. Begripsomschrijvingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Inleiding. Overeenkomst. Begripsomschrijvingen"

Transcriptie

1 Inleiding

2

3 Inleiding Inleiding Voor u ligt uw Chubb Masterpiece Polis. De algemene voorwaarden, de polisbladen en de bijbehorende aanhangsels geven samen een omschrijving van de dekking. Deze polis vormt een overeenkomst tussen u, de verzekerde en ons, de verzekeraar. Lees deze polis daarom zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats. Overeenkomst Wij verzekeren u zoals in deze polis omschreven indien u de verschuldigde premies betaalt en de polisvoorwaarden in acht neemt. Chubb Insurance Company of Europe SE 106 Fenchurch Street, London EC3M 5NB, England. Telephone: +44 (0) Begripsomschrijvingen In deze polis worden de woorden in hun normale Nederlandse betekenis gebruikt. Indien er woorden in deze polis in een speciale betekenis worden gebruikt, zullen zij in dát deel van de polis waarin zij voorkomen nader worden uiteengezet. Van enkele begrippen die binnen deze polis herhaaldelijk worden gebruikt, volgt hier een omschrijving. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verzekeringsnemer/ U De persoon die als zodanig op het polisblad staat vermeld. Verzekerde Verzekeringsnemer en de echtgenoot / echtgenote die samenwoont met verzekeringsnemer, of met de partner waarmee verzekeringsnemer duurzaam samenwoont. Verzekeraar / Wij Chubb Insurance Company of Europe SE of enige andere verzekeraar die deel uitmaakt van de Chubb Group of Insurance Companies, zoals vermeld en gespecificeerd op het Polisblad. Gezinslid Ieder lid van uw huisgezin dat in gezinsverband met u samenwoont, en uitwonende studerende leden van uw huisgezin. Polis De volledige Chubb Masterpiece Polisvoorwaarden, inclusief de Polisbladen en aanhangsels. Polisblad Het meest recente polisblad dat door ons aan u is uitgereikt. Gebeurtenis Schade, verlies of een voorval waarvoor deze verzekering dekking biedt, plaatsvindende binnen de geldigheidsduur van de verzekering. Voortdurende of herhaaldelijke blootstelling aan in wezen dezelfde omstandigheden wordt als één gebeurtenis beschouwd. Bedrijfsmatige activiteiten Elk voltijd of deeltijd dienstverband, vak, beroep of agrarisch ondernemen, inclusief het fokken en verzorgen van dieren. Eigen risico Het deel van de schade dat voor uw rekening komt en dat door ons in mindering zal worden gebracht op elke gedekte schade die door ons vergoed wordt. Terreinverlies, niveauverandering of verschuiving van terrein Bewegingen van het perceel waarop zich de verzekerde opstallen bevinden. Storm Wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde. A 1 Jan 2001

4

5 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen

6

7 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen Dit deel van de polis verzekert tegen alle risico's van materiële schade aan het woonhuis en/of onderdelen hiervan tenzij anders bepaald of tenzij een uitsluitingsgrond van kracht is. Onder schade dient met betrekking tot deze rubriek tevens te worden verstaan onverklaarbaar verlies of verdwijning Onder woonhuis wordt verstaan het hoofdgebouw inclusief leidingen, kabels en ondergrondse tanks die zorgen voor de algemene huishoudelijke voorzieningen van het bewoonde pand waarvan de ligging op het Polisblad vermeld wordt. Hoe Vergoeden Wij Uw Schade? Verzekerde som De verzekerde som voor elk woonhuis staat vermeld op het Polisblad. Om u en ons tot overeenstemming te doen komen bij het vaststellen van de geëigende verzekerde som, kunnen wij een taxatie van het woonhuis laten uitvoeren. De verzekerde som kan gewijzigd worden wanneer er een taxatie is uitgevoerd en ook wanneer de polis wordt verlengd opdat de dan geldende kosten en waarden op juiste wijze worden weergegeven. Bescherming tegen inflatie Gedurende de looptijd van de verzekering zal de verzekerde som één keer per jaar worden aangepast conform het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer voor bouwkosten. Eigen risico Een deel van de schade komt als eigen risico voor uw rekening. Het eigen risico zoals vermeld op het Polisblad heeft betrekking op ieder afzonderlijk verzoek tot schadevergoeding, maar is niet van toepassing indien een gedekte schade meer dan Euro bedraagt. Indien van toepassing zullen de voorwaarden 'Eigen risico bij leegstand woonhuis' of 'Eigen risico bij terreinverlies' gehanteerd worden. Van deze laatstgenoemde vormen van eigen risico wordt onder geen beding afgezien. Eigen risico bij leegstand woonhuis Indien het woonhuis gedurende meer dan 30 aaneengesloten dagen grotendeels ontdaan is geweest van inboedel, dan zal, wanneer er zich een gedekte schade voordoet en wij niet van de leegstand op de hoogte zijn gesteld, het eigen risico gesteld worden op 5% van de verzekerde som, tenzij een hoger eigen risico van kracht is. Eigen risico bij terreinverlies In plaats van het op het Polisblad vermelde eigen risico zal een eigen risico van Euro gelden bij elke gedekte schade die veroorzaakt wordt door terreinverlies, niveauverandering of verplaatsing van terrein, tenzij een hoger eigen risico van kracht is. Verkoop van het woonhuis Wanneer u een contract aangaat tot verkoop van uw belang in een woonhuis vermeld op uw Polisblad en het woonhuis loopt tussen het aangaan van het contract en de overdracht van eigendom op enigerlei wijze schade op waarvoor dekking geldt, dan zal deze verzekering ten gunste van de koper komen voor wat betreft de onderhavige schade, en wel zodra eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden, mits het woonhuis niet op andere wijze is verzekerd door of vanwege koper. Grondslag voor schadevergoeding Het Polisblad vermeldt voor elk woonhuis de grondslag waarover vergoed wordt, tenzij in deze polis anders wordt bepaald. De grondslag van vergoeding voor elk ander permanent bouwwerk zijn de Standaard herbouwkosten. B 1 Jan 2002

8 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen Onder 'Herbouwkosten' wordt verstaan het laagste bedrag benodigd om, wanneer zich een schade aan het woonhuis of aan een ander permanent bouwwerk heeft voorgedaan, dit woonhuis of permanent bouwwerk te repareren, te vervangen of te herbouwen op hetzelfde perceel, met gebruikmaking van hetzelfde ontwerp en met dezelfde kwaliteit van materialen en uitvoering als vóór het ontstaan van de schade. Hierbij inbegrepen zijn honoraria en bijkomende kosten met betrekking tot het voldoen aan bouwbepalingen, aan eisen van de plaatselijke overheid of aan andere wettelijke eisen waartoe de schade noodzaakt. Daarnaast worden ook de redelijke uitgaven met betrekking tot het verwijderen van puin na een gedekte schade vergoed. Herbouwkosten omvatten niet de kosten die voortvloeien uit het uitgraven, vervangen of stabiliseren van het terrein. Onder 'honoraria en bijkomende kosten' wordt verstaan de honoraria van architecten en opzichters, alsmede juridische kosten die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit reparatie, vervanging of herbouw. Uitgesloten onder deze polis zijn honoraria en bijkomende kosten in samenhang met de voorbereiding of de instelling van een vordering tot schadevergoeding. Deluxe herbouwkosten. Indien de grondslag van schadevergoeding Deluxe herbouwkosten is, dan betalen wij de kosten van herbouw zelfs indien deze uitgaan boven de verzekerde som die vermeld is op uw Polisblad. Wij vergoeden op basis van Deluxe herbouwkosten indien u tenminste de verzekerde som voor het woonhuis zoals overeengekomen handhaaft, met inbegrip van alle door ons gedane aanpassingen gebaseerd op taxaties, herwaarderingen en jaarlijkse aanpassingen vanwege geldontwaarding. De volgende voorwaarden dienen bij de toepassing van deze grondslag van schadevergoeden in acht te worden genomen: Indien u bouwactiviteiten laat uitvoeren of uitvoert aan het huis, daarbij inbegrepen toevoegingen, veranderingen of renovaties die tot gevolg hebben dat u gedurende enige tijd tijdens deze bouwwerkzaamheden elders dient te verblijven, dan is de grondslag van schadevergoeding slechts Beperkte herbouwkosten. Vergoeding op laatstgenoemde basis zal van kracht blijven totdat de bouwwerkzaamheden beëindigd zijn en u en wij gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt over de correcte verzekerde som voor de woning. Om ervoor te zorgen dat de voor deze polis juiste verzekerde som gehandhaafd blijft en om het risico op onderverzekering te verminderen, bent u verplicht uw assurantie-tussenpersoon in kennis te stellen van alle uitbreidingen, toevoegingen of renovaties aan de woning of aan enig ander blijvend bouwwerk. De assurantietussenpersoon dient verwittigd te worden bij de aanvang van de bouwwerkzaamheden zodat de verzekerde som voor de woning of voor enig ander blijvend bouwwerk aangepast kan worden teneinde een juiste weergave te vormen van de herbouwkosten. Wanneer de bouwwerkzaamheden zijn beëindigd, kunt u verzoeken om (weer) in aanmerking te komen voor vergoeding op basis van Deluxe herbouwkosten door de assurantie-tussenpersoon in kennis te stellen van de beëindiging van de werkzaamheden. Indien uw woonhuis niet op de plaats van de oorspronkelijke vestiging wordt hersteld, vervangen of herbouwd, dan geldt als grondslag van schadevergoeding Standaard herbouwkosten. Indien een gedeelte van uw woonhuis is beschadigd en u maakt geen aanvang met herstellen, vervangen of herbouwen van het verloren gegane of beschadigde B 2 Jan 2002

9 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen eigendom binnen 180 dagen nadat de schade zich heeft voorgedaan, dan geldt als grondslag van schadevergoeding Standaard herbouwkosten. Standaard herbouwkosten Indien Standaard herbouwkosten de grondslag van schadevergoeding is, dan betalen wij de herbouwkosten tot de hoogte van de verzekerde som voor uw woonhuis of voor enig ander blijvend bouwwerk zoals vermeld op uw Polisblad onafhankelijk van het feit of herstel, vervanging of herbouw daadwerkelijk plaatsvindt. Indien een gedeelte van uw woning beschadigd is en u maakt geen aanvang met herstellen, vervangen of herbouwen van het verloren gegane of beschadigde eigendom binnen 180 dagen nadat de schade zich heeft voorgedaan, dan betalen wij u een schadeloosstelling gebaseerd op de Standaard herbouwkosten. Beperkte herbouwkosten Indien Beperkte herbouwkosten de grondslag voor schadevergoeding is, betalen wij de herbouwkosten tot een bedrag dat bepaald wordt door het schadebedrag te vermenigvuldigen met de volgende verhouding: verzekerde som/ 80 % van de daadwerkelijke herbouwkosten van het gehele woonhuis op het tijdstip dat de schade zich voordeed. echter nooit meer dan het laagste bedrag van bovenstaande bepaling, de verzekerde som of de herbouwkosten. Indien een gedeelte van uw woning beschadigd is en u maakt geen aanvang met herstellen, vervangen of herbouwen van het verloren gegane of beschadigde eigendom binnen 180 dagen nadat de schade zich heeft voorgedaan, dan vergoeden wij de herbouwkosten tot een bedrag dat bepaald wordt door het schadebedrag te vermenigvuldigen met de volgende verhouding: verzekerde som/ 80 % van de daadwerkelijke herbouwkosten van het gehelewoonhuis op het tijdstip dat deschade zich voordeed. echter nooit meer dan het laagste bedrag van bovenstaande bepaling, de verzekerde som of de herbouwkosten. Dekking Boven De Verzekerde Som Naast het vergoeden van materiële schade aan het woonhuis dat op uw Polisblad vermeld staat, wordt door ons ook het hiernavolgende, met de onderhavige schade in verband staande, gedekt. Deze betalingen worden gedaan boven de verzekerde som voor het woonhuis indien niet anders bepaald en indien geen uitsluiting van kracht is. Wanneer het gaat om dekking boven de verzekerde som wordt ook het eigen risico gehanteerd, tenzij anders bepaald. Andere blijvende bouwwerken Schade aan andere blijvende bouwwerken op het terrein van het woonhuis wordt eveneens door ons vergoed. Voor elke gebeurtenis wordt tot 20% van de verzekerde som van het woonhuis, gevestigd op het perceel waar de schade zich voordoet, als schadevergoeding uitgekeerd of indien hoger, het verzekerde bedrag dat als dekking voor andere blijvende bouwwerken op genoemd perceel op het polisblad is vermeld. De grondslag voor vergoeding voor Andere blijvende bouwwerken is Standaard herbouwkosten. Opsporen en oorzaak vaststellen Bij schade, veroorzaakt door water, onvoorzien gestroomd en/of overgelopen uit de binnen het woonhuis gelegen installaties en/of waterleidingen, worden door ons de kosten van het verwijderen en vervangen van een deel van het woonhuis of ander blijvend bouwwerk vergoed, indien dit noodzakelijk is voor het repareren van de binnen de woning gelegen verwarmingsinstallatie of waterleidingen. Wij B 3 Jan 2002

10 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen vergoeden echter niet de schade aan de verwarmingsinstallatie of aan de waterleidingen zelf. Extra uitgaven voor levensonderhoud Wanneer het woonhuis niet bewoonbaar is, worden onder bepaalde voorwaarden (zoals hieronder bepaald) extra kosten van levensonderhoud vergoed die voortkomen uit noodzakelijk verblijf elders, gedwongen vertrek en verlies aan huur. Bij deze dekking is het eigen risico niet van toepassing. Verblijf elders Wanneer het woonhuis niet bewoonbaar is vanwege een onder deze polis gedekte schade, dan worden tevens de kosten vergoed die redelijkerwijze gemaakt moeten worden om op een voor u vergelijkbare wijze elders te verblijven gedurende de periode die nodig is om het woonhuis weer bewoonbaar te maken. Deze bijkomende kosten worden door ons gedurende de kortste van de twee volgende periodes vergoed: twee jaar vanaf de dag waarop de schade zich voordoet, of de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om reparaties aan het woonhuis uit te voeren, om het woonhuis te vervangen of te herbouwen, of indien u blijvend elders gaat wonen, de kortst mogelijke tijd waarbinnen uw huisgezin zich elders kan vestigen. Derving van huur Indien (een gedeelte van) het woonhuis dat aan derden is verhuurd onbewoonbaar is vanwege een gedekte schade, dan wordt de door u gederfde kale huur vergoed. Deze gederfde huur wordt gedurende de kortste van de twee volgende periodes vergoed: twee jaar vanaf de dag waarop de schade zich voordoet de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om reparaties aan het woonhuis uit te voeren, om het woonhuis te vervangen of te herbouwen, of indien u blijvend elders gaat wonen, de kortst mogelijke tijd waarbinnen u en uw huisgezin zich elders kan vestigen. Gedwongen evacuatie Indien het woonhuis niet bewoond kan worden omdat een openbaar overheidslichaam u dit verbiedt, vergoeden wij de redelijkerwijs te maken bijkomende kosten die ontstaan bij een verblijf elders op een voor u vergelijkbare verblijfplaats. Het verbod moet een direct gevolg zijn van een schade toegebracht aan een naburig pand, indien de oorzaak van de schade een onder de dekking van deze polis verzekerd evenement betreft. Wij vergoeden ook alle gederfde inkomsten aan huur indien (een gedeelte van) de woning ten tijde van het voorval verhuurd is. De gederfde huur die het gevolg is van het beëindigen van een pacht, huur of van een overeenkomst wordt door ons echter niet vergoed. De kosten voor de gedwongen evacuatie worden voor maximaal 30 dagen vanaf de dag van evacuatie vergoed, zelfs indien de verzekeringsperiode eindigt binnen deze periode. Terrein Indien er een gedekte schade is aan het woonhuis of ander blijvend bouwwerk en de daarmee samenhangende reparatie of herbouw dwingt tot uitgraven, vervangen of stabiliseren van de grond onder of rond het woonhuis of ander blijvend bouwwerk, dan zal tot ten hoogste 10% van het bedrag van de gedekte schade aan het woonhuis of aan ander blijvend bouwwerk voor het uitgraven, vervangen of stabiliseren van de grond door ons vergoed worden. Bomen, struiken, planten en gazons Wij vergoeden schade aan bomen, struiken, planten, gazons, tuinaanleg en bestrating die zich bevinden op het perceel waarop het verzekerde woonhuis staat, indien de schade veroorzaakt is door brand, blikseminslag, storm, ontploffing, vandalisme, diefstal of door B 4 Jan 2002

11 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen een aanrijding of aanvaring, alsmede de opruimingskosten als gevolg van een gedekte schade. Wij vergoeden tot ten hoogste 5% van de verzekerde som van het woonhuis dat zich bevindt op het perceel waar de schade zich heeft voorgedaan, waarbij niet meer dan Euro vergoed zal worden voor een enkele boom, struik of plant. Indien de grondslag voor vergoeding Deluxe herbouwkosten is, zal het percentage van 5% van toepassing zijn op de verruimde verzekerde som. Vervanging van sloten Indien de sleutels van uw woonhuis verloren zijn gegaan of zijn gestolen, dan zullen wij de kosten van het vervangen van de sloten vergoeden tot ten hoogste Euro. U dient ons of uw assurantie-tussenpersoon binnen 72 uur na de ontdekking van het verlies of de diefstal schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Bij deze dekking is het eigen risico niet van toepassing. Herstel uit voorzorg (bereddingskosten) Kosten die redelijkerwijs door u gemaakt worden bij het verrichten of laten verrichten van noodzakelijke maatregelen om het woonhuis of enig ander blijvend bouwwerk van u te beschermen tegen schade en/of verdere beschadiging nadat zich een gedekte schade heeft voorgedaan worden door ons vergoed, in overeenstemming met het in Artikel 283 Wetboek van Koophandel bepaalde. Bouwmaterialen Materialen en voorraden in uw bezit, die zich bevinden op het perceel van het woonhuis en bestemd zijn voor gebruik bij bouw, verandering of herstel van het woonhuis of enig ander blijvend bouwwerk, vallen onder deze verzekering. Deze vergoedingen zijn slechts van toepassing bij een gedekte schade en leiden niet tot een verhoging van de verzekerde som van uw woonhuis of aan enig ander permanent bouwwerk van u. Uitsluitingen Deze uitsluitingen hebben betrekking op de Deluxe verzekering voor woonhuizen, inclusief de Dekking boven de verzekerde som, tenzij anders bepaald. De woorden 'veroorzaakt door' houden in: elke schade die resulteert uit, verergerd is door, of hoe dan ook het gevolg is van een hierna genoemde oorzaak. Schade veroorzaakt door dieren Schade veroorzaakt door vogels, ongedierte, insecten, knaagdieren, of huisdieren wordt door ons niet vergoed. Wij vergoeden echter wel de schade die hieruit voortvloeit, tenzij een andere uitsluitingsgrond van kracht is. Erosie Schade veroorzaakt door afslijting, bijvoorbeeld door zee of rivier wordt door ons niet vergoed. Vorst Schade veroorzaakt door vorst wordt door ons niet vergoed, met uitzondering van het bepaalde in het artikel Bevroren water. Bevroren water Wij dekken geen schade veroorzaakt door water dat bevriest in waterleidingen en/of afvoerbuizen, in een verwarmings- of airconditioninginstallatie of in een huishoudelijk apparaat indien de woning leeg staat, onbewoond is (voor meer dan 60 aaneengesloten dagen), hersteld wordt of in aanbouw is, tenzij u de zorg heeft betracht die redelijkerwijs verwacht mocht worden om de warmte in de woning op peil te houden of het systeem of apparaat heeft afgesloten en de leidingen heeft laten leeglopen. Wij vergoeden echter wel de schade die hieruit voortvloeit, tenzij een andere uitsluitingsgrond van kracht is. Vervuiling Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door vervuiling, verontreiniging, smog of B 5 Jan 2002

12 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen industriële of agrarische rook wordt door ons niet vergoed. Wij vergoeden evenmin de kosten die voortvloeien uit het verwijderen van verontreinigende of vervuilende stoffen uit grond of water noch de kosten voortvloeiende uit het verwijderen, herstellen of vervangen van verontreinigde of vervuilde grond of water. Een 'verontreinigende stof' is iedere vaste, vloeibare, gasvormige of thermische prikkelende substantie of vervuilende stof, inclusief rook, stoom, roet, dampen, zuren, basen, chemicaliën of afval. Een 'vervuilende stof' is een ongerechtigheid die ontstaat uit het vermengen of het in contact komen van een stof met een vreemde stof. 'Afval' omvat materialen die verwijderd, hergebruikt, opnieuw in goede staat gebracht of herwonnen dienen te worden. Afzonderlijke bepalingen voor andere blijvende bouwwerken. Schade aan golfbrekers, pieren, aanlegsteigers of ligplaatsen die veroorzaakt is door een storm of een overstroming wordt door ons niet vergoed. Afzonderlijke bepalingen met betrekking tot terreinverlies, niveauverandering of terreinverschuiving. Schade aan grond, patio's, terrassen, zwembaden, tennisbanen, paden, oprijlanen, afscheidingsmuren, tanks behorende bij woningverwarming, afrastering of poorten wordt door ons niet vergoed tenzij uw woning ook beschadigd is geraakt door eenzelfde gedekte schadeoorzaak op hetzelfde tijdstip. Schade toegebracht aan een vloerplaat die uit één stuk bestaat of schade veroorzaakt door het in beweging komen van een dergelijke vloerplaat wordt evenmin door ons vergoed tenzij de funderingen onder de buitenmuren van het woonhuis tevens beschadigd zijn door dezelfde oorzaak en op dezelfde tijd. Wijzigingen van de constructie. Schade die veroorzaakt wordt door sloop, structurele verandering of reparatie aan het woonhuis wordt door ons niet vergoed. Bewegingen in de constructie. Schade die veroorzaakt wordt door het inklinken, barsten, krimpen, uitstulpen of uitzetten van stoepen, patios, zwembaden, funderingen, muren, vloeren, daken of plafonds wordt door ons niet vergoed. Schade toegebracht aan glas dat deel uitmaakt van de woning is wel gedekt. Geleidelijk of plotseling optredende schade. Schade veroorzaakt door slijtage, geleidelijke achteruitgang, roest, zwamvorming, bacteriën, schimmel, corrosie, kromtrekken, insecten of ongedierte wordt door ons niet vergoed. Daarnaast wordt geen schade vergoed die veroorzaakt is door verborgen fouten, inwendige gebreken of een mechanisch defect. Echter, schade die hieruit voortvloeit wordt door ons vergoed, tenzij hiervoor een andere uitsluitingsgrond bestaat. Kwade wil of opzet Schade opzettelijk door u veroorzaakt of door één van uw gezinsleden wordt niet vergoed. Ook wordt geen schade vergoed indien deze opzettelijk is veroorzaakt door een persoon op uw aanwijzing of op aanwijzing van een gezinslid. Echter, wij zullen de dekking wel van toepassing verklaren voor uw eigendommen of voor de eigendommen van één van uw gezinsleden indien zij niet verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van de schade. Fouten bij de voorbereiding, de bouw of tijdens onderhoudswerkzaamheden. Schade aan de opstallen veroorzaakt door foutieve handelingen, vergissingen of nalatigheid van u of van enig ander persoon bij de voorbereiding, de bouw of tengevolge van het plegen van onderhoud aan de woning, wordt niet vergoed. Daarbij is niet van belang of de foutieve handelingen, vergissingen of verzuimen plaats vinden op het verzekerde B 6 Jan 2002

13 Deluxe Verzekering Voor Woonhuizen perceel of elders. Wij vergoeden echter wel gedekte schade die hieruit voortvloeit tenzij een andere uitsluitingsgrond van kracht is. 'De voorbereiding' omvat aanvragen bouwvergunning, aanbesteden, opmeten, ontwerpen, contract aangaan, opstellen van specificaties, bouwrijp maken van het perceel en het vaststellen van bouwvoorwaarden of constructienormen. 'De bouw' omvat materialen, arbeid en onderdelen van uitrusting die gebruikt worden bij bouw of reparatie. Molest Wij dekken niet de schade die direct of indirect veroorzaakt wordt door een Gewapend Conflict, Burgeroorlog, Opstand, Binnenlandse Onlusten, Oproer, en/of Muiterij. De zes hiervoor genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag is gedeponeerd. Kern- of stralingsgevaar Wij vergoeden geen schade, direct of indirect veroorzaakt door een kernreactie, radioactieve straling of besmetting, ongeacht de oorzaak. Echter, gedekte schade die het gevolg is van brand die ontstaat uit een kernramp wordt wel door ons gedekt, tenzij een andere uitsluitingsgrond van kracht is. Overstroming Wij vergoeden geen directe of indirecte schade door overstroming, met uitzondering van brand en explosie ten gevolge van overstroming. Onder overstroming wordt verstaan: het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. B 7 Jan 2002

14

15 Deluxe Inboedel Verzekering

16

17 Deluxe Inboedel Verzekering Deluxe Inboedel Verzekering Werelddekking Dit deel van uw polis verzekert tegen alle risico's van materiële schade aan inboedel waar ook ter wereld, tenzij anders bepaald of tenzij een uitsluitingsgrond van kracht is. Onder schade dient met betrekking tot deze rubriek tevens te worden verstaan onverklaarbaar verlies dan wel verdwijning. Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die toebehoren aan/in bezit zijn van u of een gezinslid. Hoe Vergoeden Wij Uw Schade? Verzekerde som De verzekerde som voor de inboedel van elke woning staat vermeld op het Polisblad. Om het gevaar van onderverzekering te verminderen dient u de verzekerde som voor de inboedel periodiek te bezien. U dient om een verhoging te verzoeken wanneer de verzekerde som naar uw oordeel onvoldoende is. Bescherming tegen inflatie Gedurende de looptijd van de verzekering zal de verzekerde som conform het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer voor woninginboedels worden aangepast. De omvang van de schadeuitkering bij inboedels is afhankelijk van de plaats waar de schade zich voordoet: In de woning Indien de gedekte schade zich voordoet in de woning waarvan de inboedel verzekerd is volgens deze polis, betalen wij tot maximaal het verzekerde bedrag bij elke gebeurtenis. Elders Indien de gedekte schade niet plaatsvindt in een woning die in uw bezit is of waar u woont, dan betalen wij eveneens tot maximaal het verzekerde bedrag bij elke gebeurtenis. In een woning in uw bezit maar niet opgenomen in deze polis Als de gedekte schade plaatsvindt in een woning die in uw bezit is of waar u woont en waarvoor geen inboedelverzekering in deze polis is opgenomen, dan betalen wij bij elke gebeurtenis tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor een inboedelverzekering in deze polis is opgenomen. Indien het echter gaat om de inboedel in een zojuist verworven woning bestemd voor hoofdbewoning, dan is deze beperking niet van kracht gedurende een periode van 60 dagen, volgende op het begin van het overbrengen van uw inboedel naar voornoemd pand. Eigen risico Een deel van de schade komt als eigen risico voor uw rekening. Het eigen risico zoals bepaald op uw Polisblad heeft betrekking op ieder verzoek tot schadevergoeding afzonderlijk, maar is niet van toepassing indien een gedekte schade meer dan Euro bedraagt. Grondslag voor schadevergoeding De grondslag voor schadevergoeding voor inboedels is nieuwwaarde. Vergoeding op basis van nieuwwaarde houdt in dat wij het volle bedrag vergoeden dat benodigd is om de beschadigde inboedel te vervangen door nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit, of dat wij het bedrag vergoeden dat benodigd is om de schade te doen herstellen. Wij vergoeden altijd het laagste van deze twee bedragen tot ten hoogste de verzekerde som. Inboedel die niet langer bruikbaar is voor het doel waarvoor het oorspronkelijk was bestemd C 1 Jan 2002

18 Deluxe Inboedel Verzekering vanwege ouderdom of toestand, zal vergoed worden naar dagwaarde. afzonderlijk voorwerp elders in deze polis vermeld. Vergoeding op basis van dagwaarde houdt in: vergoeding van het bedrag dat benodigd is om de beschadigde inboedel te vervangen onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage, of vergoeding van het bedrag dat nodig is om de schade te herstellen. Ook hier vergoeden wij het laagste van deze twee bedragen tot ten hoogste de verzekerde som. Tevens vergoeden wij de redelijke opruimingskosten ontstaan als gevolg van een gedekte schade. Paren, stellen en eenheden. Een gedekte schade aan een paar of stel of aan een onderdeel van een grotere eenheid zal door ons vergoed worden waarbij als grondslag de laagste van de volgende vergoedingen zal gelden: De kosten om het beschadigde eigendom te herstellen in de staat waarin het verkeerde voordat de schade zich voordeed; de kosten om het beschadigde eigendom te vervangen; de kosten om het verschil te vergoeden tussen de waarde vóór en na het moment waarop de schade zich voordeed. Echter, indien u en wij gezamenlijk overeenkomen dat het onbeschadigde deel van het paar, stel of eenheid aan ons in eigendom zal worden overgedragen, dan vergoeden wij de totale nieuwwaarde van het volledige paar, stel of eenheid. Bijzondere limieten Indien een gedekte schade zich voordoet bij één van de volgende onderdelen van een inboedel, vergoeden wij tot ten hoogste het bedrag dat hier is opgenomen. Deze bijzondere limieten leiden niet tot een verhoging van de verzekerde som van uw inboedel of van enig Voorwerp Geld, postcheques, cheques, bankwissels, bankbiljetten, onbewerkt goud, zilver of platina Aandelen, rekeningen, akten, schuldbewijzen, wissels, waardepapieren niet zijnde bankbiljetten, manuscripten, paspoorten, of reisbescheiden. Indien deze eigendommen echter zijn opgeslagen in een bankkluis of banksafe, zal de totale verzekerde som met betrekking tot uw inboedel van toepassing zijn bij een gedekte schade. Vaartuigen inclusief toebehoren uitrusting en buitenboordmotoren. Lijfsieraden, horloges, edelstenen of halfedelstenen, wel of niet gezet, die verloren zijn gegaan, vermist of gestolen zijn. Bont, verloren gegaan, vermist of gestolen. Voorwerpen van edelmetaal, zoals zilveren servies en bestek, bladen, trofeeën en soortgelijke huishoudelijke voorwerpen, doch niet zijnde juwelen, die gemaakt zijn van goud, zilver of platina, verguld of verzilverd zijn en die verloren zijn gegaan, vermist of gestolen zijn. Postzegels, munten, medailles of andere voorwerpen die voor verzamelen in aanmerking komen en die deel uitmaken van een collectie. Indien deze eigendommen echter zijn opgeslagen in een bankkluis of banksafe, zal de totale verzekerde som met betrekking tot uw inboedel van toepassing zijn bij Bijzondere limiet C 2 Jan 2002

Inleiding. Inleiding. Overeenkomst. Begripsomschrijvingen

Inleiding. Inleiding. Overeenkomst. Begripsomschrijvingen Inleiding Inleiding Inleiding Voor u ligt uw Chubb Masterpiece Polis. De algemene voorwaarden, de polisbladen en de bijbehorende aanhangsels geven samen een omschrijving van de dekking. Deze polis vormt

Nadere informatie

Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV-20030911) van. W.A. Hienfeld B.V.

Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV-20030911) van. W.A. Hienfeld B.V. Voorwaarden Renaissance Verzekering (RV-20030911) van W.A. Hienfeld B.V. Definities Voor u ligt uw Renaissance Verzekering van W.A. Hienfeld B.V. De voorwaarden, de polisbladen en de bijbehorende aanhangsels

Nadere informatie

Voorwaarden (012010)

Voorwaarden (012010) Een klasse dekking voor waardevol bezit Voorwaarden (012010) 1 Inhoudsopgave Algemeen Definities: Artikel 1 1.46 Pagina 3-4 Algemene voorwaarden: Artikel 2 2.23 Pagina 5-6 Algemene uitsluitingen: Artikel

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB

POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons,

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B

POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij,

Nadere informatie

Voorwaarden Module Wonen. versie 15-01

Voorwaarden Module Wonen. versie 15-01 Voorwaarden Module Wonen Inhoudsopgave A Algemene Voorwaarden Wonen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 4 Schade Artikel 5 Premie Artikel 6 Wijzigingen Artikel 6.1 Bekendheid Artikel 6.2 Verplichtingen

Nadere informatie

Inhoud BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING COMPLEET. De Boer Assuradeuren B.V. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Compleet 1

Inhoud BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING COMPLEET. De Boer Assuradeuren B.V. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Compleet 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING COMPLEET Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wie bedoelen wij met verzekerden 2 1.2 Wat bedoelen wij met schadegebeurtenis 2 1.3 Wat bedoelen wij met schade

Nadere informatie

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene 0 Gascanddoa POLISBANK Zwolsche Algemeene % Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201 Inhoudsopgave Algemene voornaarden Deze hebben betrekking op het contract enlof op een of meer verzekeringen uit het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden April 2013 AXA Art Versicherung AG Postbus 3269-4800 DG Breda Tel: 076 514 85 58 www.axa-art.nl info@axa-art.nl Inhoudsopgave Inleiding p.4 Wet Bescherming Persoongegevens p.5 Nederlands

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden December 2007 AXA Art Versicherung AG Postbus 3269-4800 DG Breda Tel: 076 514 85 58 Fax: 076 514 86 61 HOTLINE: 020/574.05.50 www.axa-art.nl info@axa-art.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Collectieve Inboedelverzekering voor Huurders 2006 (C.I.H.06-2)

Collectieve Inboedelverzekering voor Huurders 2006 (C.I.H.06-2) Collectieve Inboedelverzekering voor Huurders 2006 (C.I.H.06-2) Voorwaarden Inhoudsopgave van de voorwaarden van de Collectieve Inboedelverzekering voor Huurders (C.I.H.). 1. Algemene Voorwaarden C.I.H.

Nadere informatie

DK501 Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Optimaal

DK501 Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Optimaal DK501 Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Optimaal Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 7 Nadere

Nadere informatie

studenten www.studentencollectief.nl

studenten www.studentencollectief.nl Algemene Voorwaarden Brandverzekeringen Model P-BRA(01.09.97) studenten www.studentencollectief.nl Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omvang van de verzekering Art. 3 Vaststelling van het

Nadere informatie

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Poliswaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 1 / 13 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Grondslag 3 Artikel

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pakket - Categorie Wonen CATW06 Dit boekje bevat de voorwaarden van de verzekering uit de categorie Wonen van het Privé Pakket. De categorie Wonen bestaat uit hulpverlening en de verzekeringsvormen,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering 2 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden WN.A.13.02 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering WN.WH.13.02 7 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

DK521 Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid

DK521 Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid DK521 Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel

Nadere informatie

PRIVÉ PAKKET. Categorie Wonen CATW06

PRIVÉ PAKKET. Categorie Wonen CATW06 PRIVÉ PAKKET Categorie Wonen CATW06 II Privé Pakket Categorie Wonen Voorwaarden Dit boekje bevat de voorwaarden van de verzekering uit de categorie Wonen van het Privé Pakket. De categorie Wonen bestaat

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering 2 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden WN.A.04.10 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering WN.WH.04.10 6 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedel FGD 2013-01

Voorwaarden. Inboedel FGD 2013-01 Voorwaarden Inboedel FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen 4 Artikel 3 Nadere regelingen 4 Artikel 4 Uitbreiding van de verzekering

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK INBOEDEL ALL RISKS. Model TP-I 0305. Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN. 13 Begripsomschrijvingen

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK INBOEDEL ALL RISKS. Model TP-I 0305. Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN. 13 Begripsomschrijvingen Rubrieksvoorwaarden Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Risico-omschrijving, verzekerd bedrag, lijfsieraden, audio-, video- en computerapparatuur, bijzondere bezittingen,

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Inboedelverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2

Voorwaarden Verzekerd met Advies Inboedelverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Inhoud Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Artikel 3 Wat is niet verzekerd? 4 Artikel 4 Wat doen wij bij schade? 5 Artikel 5 Hoe berekenen wij uw premie? 7 Artikel 6 Wat gebeurt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden particuliere brandverzekeringen 03.03.01

Polisvoorwaarden particuliere brandverzekeringen 03.03.01 Polisvoorwaarden particuliere brandverzekeringen 03.03.01 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: OVZ verzekeringen, gevestigd te Goes, (Postbus 45, 4460 AA), is onderdeel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden Z.WN.A.14.05 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Z.WN.WH.14.05 7 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade:

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade: INBOEDELverzekering Voorwaarden uitgebreide inboedelverzekering - 300 21 704 12-11 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij.

Nadere informatie

Op het polisblad staat vermeld welke van de onderstaande Algemene en Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden voor u van toepassing zijn.

Op het polisblad staat vermeld welke van de onderstaande Algemene en Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden voor u van toepassing zijn. CARDIF INBOEDEL/ OPSTAL VERZEKERING VERZEKERINGSVOORWAARDEN 0608 Dit boekje bevat de Algemene en Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden van de Cardif Inboedel/ Opstal Verzekering. De Cardif Inboedel/ Opstal

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06 Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06 Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden P.WN.A.14.06 3 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering P.WN.WH.14.06 8 Speciale Voorwaarden

Nadere informatie

AXA in Nederland maakt deel uit van de toonaangevende AXA Groep.

AXA in Nederland maakt deel uit van de toonaangevende AXA Groep. AXA in Nederland maakt deel uit van de toonaangevende AXA Groep. mondiale verzekeraar en vermogensbeheerder 130.000 gemotiveerde medewerkers meer dan 50 miljoen klanten die op AXA vertrouwen verzekeringen,

Nadere informatie

A. Algemene voorwaarden van verzekering

A. Algemene voorwaarden van verzekering VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING EXTRA UITGEBREIDE DEKKING Model PS04 Artikel 1 Begripsomschrijvingen A. Algemene voorwaarden van verzekering Artikel 4 Vervaltermijn na standpuntbepaling van UNIRISK In

Nadere informatie

Inhoud BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL. polismantel 2207. Begripsomschrijvingen. Welke schade vergoeden wij niet (uitsluitingen) 7

Inhoud BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL. polismantel 2207. Begripsomschrijvingen. Welke schade vergoeden wij niet (uitsluitingen) 7 polismantel 2207 BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wie bedoelen wij met verzekerden 2 1.2 Wat bedoelen wij met schadegebeurtenis 2 1.3 Wat bedoelen

Nadere informatie