Quaesitum en Quaesitum Hypotheken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quaesitum en Quaesitum Hypotheken"

Transcriptie

1 Quaesitum en Quaesitum Hypotheken In dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij ons kantoor. We geven u informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met eventuele klachten. Introductie Onze financiële dienstverlening valt onder de regelgeving van de Wet Financiële Dienstverlening. Wij zijn in het bezit van een vergunning, afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten en is ingeschreven in het register dat door de toezichthouder wordt beheerd. Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(KiFiD) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer Wie zijn wij Handelsnaam: Quaesitum en Quaesitum Hypotheken Statutaire naam: Quaesitum Bezoekadres: Bud Abbottstraat 7, 1325 CP ALMERE (entree via B. Turpinpad) Postadres: Postbus 1037, 1300 BA ALMERE Telefoon: Fax: Website: en Inschrijving Handelsregister: Quaesitum Hoe komen wij tot een advies? Adviesvrij Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Ondernemersvrijheid Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

2 Onze dienstverlening Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hieronder leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn. Keuze van aanbieders De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma's die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt. Uit al deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij uw persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de instelling hoe die zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering. Omdat wij op deze wijze werken, kunnen wij als een ongebonden, objectieve bemiddelaar voor u optreden. Welke producten mogen wij u adviseren? Schadeverzekeringen Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen. Levensverzekeringen Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgen. Hypothecair krediet Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo'n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij mogen u op het gebied van hypotheken van advies dienen. Ook mogen wij namens u de onderhandelingen voeren met financiële instellingen om te komen tot een voor u passende offerte. Consumptief krediet Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Ons kantoor mag u daarover adviseren en voor u de contacten onderhouden met de verstrekker van het krediet.

3 Betalen en sparen Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Ook op dit terrein mogen wij onze relaties met raad en daad bijstaan. Zowel in de fase van advisering als bij de bemiddeling tussen u en de financiële instelling. Effecten en beleggen Desgewenst kunnen wij u in contact brengen met financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in beleggingen. Wat verwachten wij van u? Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatieverstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent een grote uitgave heeft gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. Totaalbeeld Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet wanneer alle puzzelstukjes compleet zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders heeft afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u ons mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij op basis van een wettelijk verplichting aan u verzenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelf sprekend controleren we deze documenten ook. Onze bereikbaarheid Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar zijn. Exacte tijdstippen zijn niet aan te geven omdat wij tijdens gesprekken met cliënten geen telefoon kunnen aannemen. U kunt dan een voic boodschap inspreken waarna wij u zo spoedig mogelijk zullen terug bellen. In principe zal het kantoor op werkdagen tussen uur en uur bereikbaar zijn.

4 De premie Wij informeren u over de wijze waarop de betalingen voor de financiële producten kunnen worden voldaan. Ook informeren wij u over de mogelijke gevolgen van het niet tijdig voldoen van uw betalingsverplichting. Indien wij met u een termijnbetaling afspreken, informeren wij u over de hoogte van het termijnbedrag, over de lengte en aantal termijnen, over eventuele extra kosten die voor betaling in termijnen in rekening worden gebracht en over de wijze waarop periodiek de termijnbetalingen worden aangepast aan wat werkelijk verschuldigd is. Als u in geval van een verzekering, de premie aan ons betaalt, maar daardoor niet gekweten wordt van zijn schuld aan de verzekeraar, dan informeren wij u hierover. Bovendien wijzen wij u op de mogelijke risico s van deze situatie. Wij zijn een ongebonden bemiddelaar die bemiddelt op basis van een objectieve analyse. Wij adviseren u op grond van een objectieve analyse en baseren ons advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare vergelijkbare financiële producten, zodat wij in staat zijn een financieel product aan te bevelen dat aan u behoefte voldoet Hoe zit het met onze kosten? Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed. Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie. Uitzondering is het hypotheekadvies waar wij een adviesfee in rekening brengen. De premie en de provisie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten. Als u de premie of de provisie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt. De adviesfee bij hypotheken zullen wij rechtstreeks aan u factureren. We zullen separaat afspraken maken over het onderhoud van uw hypotheek. Deze staat los van de advieswerkzaamheden. Vraagt u ons diensten te verlenen waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd en op welke wijze werken. Wij kunnen als een ongebonden, objectieve bemiddelaar voor u optreden. Beloning voor hypotheekadvies en complexe producten: Met ingang van 1 januari 2009 verstrekken wij u alle informatie omtrent onze beloning voor de werkzaamheden t.a.v. het advies en de tot stand brengen van een hypotheek. U kunt kiezen via welke beloningswijze u, uw hypotheek gaat afsluiten. - Wij brengen u een vooraf gesproken beloning is rekening welke via de notaris wordt voldaan. Is er dan geen sprake aan van een betaling aan de geldverstrekker/bank - Wij berekenen u een uurtarief, wij zullen dan vooraf een inschatting maken n.a.v. uw situatie Wij zullen vooraf alle manieren van belonen met u bespreken omdat e.e.a. ook afhankelijk is van de bank waar u, uw hypotheek zult gaan afnemen.

5 Indien de financiële dienstverlener voor bepaalde werkzaamheden rechtstreeks kosten in rekening brengt aan de consument, stelt hij de consument vooraf in kennis van dit feit en van de berekeningsmethodiek voor de kosten en de hoogte van de (geschatte) kosten. Voorbeelden van onze beloning in de vorm van provisie (m.u.v. levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) en op basis van uurtarief. De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Onze beloning is dan verweven in de door u (periodiek) te betalen premie. In onderstaande tabel worden de gemiddeldes van de standaard commissies weergegeven. Enkele voorbeelden: Verzekering- financieel product Gemiddelde % Commissies - Aansprakelijkheid Particulier 20% - Brandverzekering 25% - Computerverzekering 20% - Autoverzekering (WA&Casco) 15% - Glasverzekering 20% - Ongevallenverzekering 15% - Pleziervaartuigen 20% - Rechtsbijstandverzekering 20% - Reisverzekering / Annulering 25% - Direct Ingaande Lijfrente 1,5% van de koopsom - Kostbaarhedenverzekering 20% - Ziektekostenverzekering (individueel) 5% Als we op basis van declaratie werken zullen wij de volgende tarieven aanhouden: Standaard uurtarieven 2012 (excl. BTW en / of assurantiebelasting*2) Advieswerkzaamheden 125, -*2 *2 waar van toepassing is BTW en / of Assurantiebelasting verschuldigd Gemiddelde tijdsbesteding na productcategorieen aantal uur; Pensioen/lijfrente analyse particulier 4 6 Analyse Arbeidsongeschiktheidsrisico 3 5 Hypothecaire planning Vermogensopbouw 2 6 Onze kwaliteit Wij informeren u: over objectieve aanwijzingen van vakbekwaamheid waarover wij beschikken (zoals mogelijke registervermeldingen, diploma s, certificeringen, permanente educatie e.d.) voor zover deze van belang kunnen zijn voor de oordeelsvorming van een consument over de mate van professionaliteit en de kwaliteit van de betreffende financiële dienstverlener, over eventuele lidmaatschappen van organisaties, voor zover deze van belang zijn voor een goede oordeelsvorming en over de mate van onze professionaliteit en kwaliteit, over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering indien u hierom verzoekt.

6 Onze aansprakelijkheid Natuurlijk hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waar wij in geval van vermogenschade of andere aansprakelijkheidschade, een beroep kunnen doen. Om misverstanden te voorkomen geven we hieronder aan onder welke voorwaarden onze aansprakelijkheid van toepassing is in de samenwerking tussen u en ons kantoor. Aansprakelijkheid van Quaesitum Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Quaesitum alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Quaesitum bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Quaesitum wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. In het geval de bovenstaande bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Quaesitum in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Quaesitum alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Quaesitum bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Quaesitum is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen. Quaesitum is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Quaesitum gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur. Quaesitum is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Quaesitum verzonden ( )berichten Quaesitum niet hebben bereikt. Quaesitum is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Quaesitum afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Quaesitum niet of niet tijdig heeft voldaan. Het in dit artikel (aansprakelijkheid) bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Quaesitum voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten. De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Quaesitum indien Quaesitum zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

7 Overmacht Quaesitum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Quaesitum redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Quaesitum ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Quaesitum geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Quaesitum kan worden gevergd. Beëindiging relatie Wij informeren dat u de relatie kan beëindigen als u dat wilt en om dan, in het geval van een verzekering, de verzekeraar te vragen de lopende verzekeringen over te boeken naar een andere bemiddelaar. Wij informeren u over het recht van ons om de relatie te beëindigen en om dan, in het geval van een verzekering, de verzekeraar te vragen de lopende verzekeringen over te boeken naar een andere bemiddelaar. Wij geven daarbij aan dat de u vrij blijft in de keuze van uw bemiddelaar. Als u een klacht heeft Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft. Eerst de klacht kenbaar maken aan ons Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Daarna eventueel naar het Klachteninstituut Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). U kunt zich hiervoor wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Telefoon: (10 ct/min.) Internet:

Toelichting Dienstverlening: Zuid West Financiële Diensten B.V. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens:

Toelichting Dienstverlening: Zuid West Financiële Diensten B.V. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Toelichting Dienstverlening: Zuid West Financiële Diensten B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jan de Jong Financiële Diensten

Dienstenwijzer Jan de Jong Financiële Diensten Dienstenwijzer Jan de Jong Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam: Zeeland Assurantiën v.o.f. Bezoek adres: Guldenroedestraat 31, 4451 LP Heinkenszand. Post adres: Postbus 39 4450 AA Heinkenszand

Wie zijn wij? Naam: Zeeland Assurantiën v.o.f. Bezoek adres: Guldenroedestraat 31, 4451 LP Heinkenszand. Post adres: Postbus 39 4450 AA Heinkenszand Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV

Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën Dienstverleningsdocument De werkwijze van MOM Assurantiën Versie: maart 2010 Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstverleningsdocument Grenswoning.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DEEL A: ALGEMEEN Wat is een dienstverleningsdocument? Een dienstverleningsdocument is een schriftelijk of digitaal document waarin wij, Ristovski & De Vries financiële planning,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie