2016 B SCHOOLGIDS SO/VSO DE PYLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2016 B SCHOOLGIDS SO/VSO DE PYLER"

Transcriptie

1 B A SCHOOLGIDS SO/VSO DE PYLER

2 Inhoud Inhoud... 1 Voorwoord... 3 Karakteristiek van de school... 5 Hoofdstuk 1 Visie op onderwijs en de realisatie daarvan Doelen en taken Het ZMOK-onderwijs: een begripsomschrijving Zelfbeeld Andere orthopedagogische uitgangspunten... 7 Hoofdstuk 2 Informatie over onze school Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg Aanname van leerlingen Schorsing/verwijdering Procedure schorsing Procedure voor verwijdering leerplicht Vrijstelling van onderwijs Lesuitval Procedure bij ziekmelding van leerkracht Agressie op school Informatie / communicatie ouders en school Ongewenst(agressief) gedrag van de ouders Wet bescherming persoonsgegevens School, zorgteam en privacy Politie Regionale aanpak kindermishandeling (RAK) Centrum jeugd en gezin Zorgadviesteam Het gebruik van camera s op onze school Beschadigingen Scholieren - ongevallenverzekering / wettelijke aansprakelijkheid Brandalarm Hoofdstuk 3 Interne organisatie Scholing en specialisatie van leerkrachten Taakverdeling Meer leerkrachten voor een groep Schoolbestuur... 26

3 3.5 Medezeggenschapsraad (M.R.) GMR Klachtenregeling De contactpersoon De vertrouwenspersoon De klachtencommissie De vertrouwensinspecteur Schoolverzekeringen Sponsoring identiteitsplicht bij schoolreizen naar het buitenland verwijsindex rookverbod actief burgerschap en sociale cohesie Veiligheid op school Hoofdstuk 4 Lijst met afkortingen MR goedkeuring Op- en aanmerkingen over deze schoolgids... 43

4 Voorwoord INNOVO is het bevoegd gezag van de school. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur. School overstijgende zaken worden uitgevoerd het Stafbureau, dat gevestigd is in Heerlen. Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids benoemde onderwerpen, rechtstreeks met uw school bespreken. De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u via de website van onze school vinden, of rechtstreeks via Ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids INNOVO STICHTING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS Onze school valt onder de juridische verantwoordelijkheid van de Stichting INNOVO, een stichting voor katholiek onderwijs. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het stafbureau. Ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids. Adresgegevens : Ruys de Beerenbroucklaan 29A 6417 CC Heerlen Postbus DC Heerlen Telefoonnummer : BESTUURLIJKE ZAKEN Onze school valt onder de juridische verantwoordelijkheid van de Stichting INNOVO, een stichting voor katholiek onderwijs. In totaal zorgen ongeveer INNOVO-medewerkers dagelijks voor onderwijs aan ongeveer leerlingen, verdeeld over 55 scholen, waaronder 50 scholen voor basisonderwijs, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het verzorgingsgebied van INNOVO strekt zich uit over Zuid- en Midden-Limburg en is verdeeld over 16 verschillende gemeenten. Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur, dhr. Bert Nelissen, voorzitter en mw. Joan van Zomeren, lid. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die een controlerende taak heeft ten aanzien van de vastgestelde doelen. Het College van Bestuur is gevestigd aan de Ruys de Beerenbroucklaan 29A te Heerlen. Hier is ook het stafbureau gevestigd dat ondersteuning biedt aan de scholen en het college. Op het stafbureau zijn deskundigen werkzaam in de disciplines financiën, huisvesting, ICT, administratie, personele, juridische en onderwijskundige zaken.

5 Voorwoord Geachte ouders, Voor u ligt de uitgave van de schoolgids deel A (algemeen). Middels deze schoolgids informeren wij u over onze school en geven wij een beeld van de karakteristiek van de school: onze doelstellingen; de middelen waarmee we de doelstellingen willen bereiken; de organisatie van de school. Wij hebben gekozen voor een tweedelig systeem: in het A-gedeelte vindt u de gegevens van de school die niet ieder schooljaar aan verandering onderhevig zijn. Bij aanmelding ontvangt u dit gedeelte. De meest recente versie is altijd op of na te lezen. het B-gedeelte ontvangt u ieder schooljaar en is per afdeling verschillend. Het bevat informatie over zaken die ieder schooljaar (kunnen) wijzigen. Wij hopen dat deze schoolgids zal bijdragen aan een goede communicatie tussen alle bij de school betrokkenen. Directie, team en MR

6 Karakteristiek van de school Naam : De Pyler Adres : Meezenbroekerweg VK Heerlen Postadres : Postbus DK Heerlen Website : : identiteit : rooms-katholiek algemeen directeur : dhr. C. Héman locatie- directeur : dhr. C. Spierts (SO) locatie-directeur : dhr. F. Offermanns (auti) locatie-directeur : dhr. B. Hillebrand (VSO)

7 Hoofdstuk 1 Visie op onderwijs en de realisatie daarvan 1.1 Doelen en taken De medewerkers van de Pyler vinden het belangrijk dat het specifiek eigene van ieder kind wordt gerespecteerd en beschermd. Daarbij vindt men ook dat een kind zich slechts kan ontwikkelen wanneer de omgeving waarin het kind gevormd wordt, aandacht besteedt aan: veiligheid, zelfredzaamheid, weerbaarheid en de mogelijkheid tot zelfontdekkend handelen en onderzoeken. Vandaar dat het onderwijs erop gericht is om ieder kind optimale ontplooiingskansen te geven, waarin aandacht is voor ieders individuele mogelijkheden. 1.2 Het ZMOK-onderwijs: een begripsomschrijving De Pyler is een school voor orthopedagogisch onderwijs dat zich richt op, zoals het in de Onderwijswet wordt omschreven, zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK). Het team van de Pyler geeft echter de voorkeur aan de typering: leerlingen die in een moeilijke opvoedingssituatie verkeren. Zmok-scholen zijn bestemd voor leerlingen die zodanig structureel in conflict leven met hun omgeving dat de deskundigheid en de mogelijkheden in het overige onderwijs ontoereikend zijn om de onderwijsdoelen voor hen te kunnen realiseren. Dit heeft bij deze leerlingen onder meer geleid tot weinig zelfvertrouwen, een gering vertrouwen of zelfs wantrouwen in de ander en in weinig effectieve manieren om relaties aan te gaan. Het zmok-onderwijs is erop gericht dat het kind inzicht krijgt in de wijze waarop het sociale relaties aangaat. Hierbij zal het op een doordachte en consistente manier door de school ondersteund moeten worden. Ondersteuning die de leerling in staat stelt alsnog tot een oplossing voor zijn interactieproblemen te komen. De bedoeling is dat de leerling weer grip krijgt op zijn sociale relaties, waardoor het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de ander kan groeien. Anders gezegd: het zodanig verbeteren van de interactie van de leerling met zijn omgeving, dat hieruit een harmonieuze verhouding met zijn omgeving ontstaat. Als deze ontwikkeling plaats vindt, kan het onderwijsleerproces weer gericht worden op het realiseren van de reguliere onderwijsdoelen. Hoewel, mede als gevolg van de gedragsproblemen, niet zelden sprake is van een leerachterstand, beschikken de leerlingen van de Pyler in principe over een normale intelligentie. Doordat ze vaak een (te) lange geschiedenis met de nodige negatieve ervaringen op andere scholen achter de rug hebben, is de motivatie voor schools leren bij binnenkomst op de Pyler veelal zwak te noemen. Het probleemgedrag wordt door de omgeving van de kinderen niet zelden als zeer moeilijk ervaren, terwijl de betreffende leerling het gewraakte gedrag nauwelijks als zijnde problematisch ervaart. Leerlingen van de Pyler zijn globaal te verdelen in een vijftal typen: 1. angstige kinderen die over-compenseren door bijvoorbeeld agressief of clownesk gedrag; 2. kinderen met ADHD-problematiek (hyperactiviteit); 3. kinderen met een grote sociaal-emotionele problematiek, bijv. als gevolg van scheiding, ziekte, overlijden, e.d. kinderen die onzeker/onveilig in de wereld staan; 4. leerlingen die moeilijk omgaan met relaties. In veel gevallen is sprake van een combinatie van deze factoren; 5. Kinderen met autistisch spectrum problematiek. (PDD-NOS) 1.3 Zelfbeeld Een aspect dat grote aandacht en zorg krijgt binnen de totaalopzet van de Pyler is vooral het zelfbeeld van de leerlingen. Zoals hiervoor al werd aangestipt, heeft een groot deel der leerlingen al een gedrag problematische weg achter de rug. Opvallend bij deze leerlingen is het negatieve zelfbeeld, een gegeven dat de interactie tussen leerlingen en volwassene(n) bemoeilijkt.

8 Uitingen als een grap, een opmerking of een "verkeerde" blik worden door de betreffende leerlingen vaak negatief geïnterpreteerd. Geleverde prestaties worden vaak toegeschreven aan toeval. In andere gevallen wordt het negatieve zelfbeeld overschreeuwd door zeer stoer gedrag en het leggen van de schuld buiten zichzelf. Opvallend is dat met name de wat oudere leerlingen geen of vaak een irreëel toekomstperspectief hebben. Ze "betekenen" nauwelijks iets en de wereld is voor hen weinig betekenisvol; ze hebben er weinig grip op. Iets betekenen doe je in interactie met mensen. Dit betekent in de praktijk dat je de leerlingen hierbij zult moeten ondersteunen door voorbeelden te geven hoe het anders kan en hoe het in het vervolg dan óók goed gaat. Voorbeeldgedrag van leerkrachten en leerlingen is van wezenlijk belang bij de ondersteuning van het gedrag. Gewenst gedrag, door de leerkrachten als zodanig uitgesproken, krijgt extra aandacht. Iets betekenen kun je als je het gevoel hebt grip te hebben op je omgeving. Onze leerlingen zijn vaak prikkelgevoelig, reageren op (on)lustgevoelens. Op grond van dit gegeven worden situaties door ons zo duidelijk mogelijk voor gestructureerd, in kleine stukjes gehakt, waarbij het gewenste gedrag wordt aangegeven. In een later stadium proberen we dit weer af te bouwen. Bij dit structureren horen uiteraard regels en afspraken. De zinvolheid hiervan wordt aangegeven binnen de toekomstgerichtheid. We spreken niet over verboden maar geboden. Deze geven gewenst gedrag aan, datgene wat wél moet. Het moge uiteraard duidelijk zijn dat adequate hulp staat of valt met de instemming en steun van ouders of verzorgers. 1.4 Andere orthopedagogische uitgangspunten Orthopedagogische uitgangspunten die we met zijn allen zoveel mogelijk nastreven zijn: onvoorwaardelijke acceptatie van het kind in zijn of haar eigenheid. Kinderen het gevoel proberen te geven dat ze ondanks alles de moeite waard blijven; non-acceptatie van storend gedrag; duidelijke grenzen stellen; de kinderen overwegend positief benaderen, óók als ze negatieve aandacht trekken; relatiebevorderend werken, waarbij de interactie tussen leerling, leerkracht en ouders een belangrijke plaats inneemt; decumulerend werken en dus geen straf op straf stapelen; vóórleven en voorbeeld geven; bemoedigen in de zin van vooral oog hebben voor de positieve ontwikkelingen bij kinderen. Het gaat om het structureren van de omgeving waarin het kind zich beweegt en leeft. Het gaat om het ordenen, vereenvoudigen, overzichtelijker maken van de omgeving voor een kind dat het "innerlijke mechanisme" mist om dit zelf te doen. Het kind zelf wordt niet gestructureerd in de zin van beknot of beperkt. Het is juist de bedoeling het kind meer kansen te geven door het aanbieden van een gestructureerde omgeving. Een goed structuur aanbod wil het kind juist kansen geven tot meer betrokkenheid, tot meer interacties met zijn omgeving, maar dan met een omgeving (dingen, mensen) die voor hem begrijpelijk en vatbaar is. Structuur aanbieden is geen doel op zich. Het aanbieden van structuur is een middel om kinderen te leren vat te krijgen op hun omgeving en op die manier hun ontwikkeling te bevorderen. We moeten ze niet afhankelijk maken van de aangeboden structuur. Want zodra het kind kan functioneren binnen een gestructureerde situatie, moet geprobeerd worden hem daarvan minder afhankelijk te maken. STRUCTUUR moet: uitnodigend zijn; veiligheid bieden; positief bevestigend zijn;

9 geen doel zijn maar een middel tot voorspelbaarheid opleveren; continuïteit van de manier van aanbieden; consequent handelen.

10 Hoofdstuk 2 Informatie over onze school 2.0 Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben met ingang van schooljaar de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken samen om invulling te geven aan de zorgplicht. Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid. In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs: Regio Westelijke Mijnstreek: Regio Maastricht-Heuvelland: Regio Heerlen eo: Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: DEKKEND AANBOD Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een passende plek vinden. Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend mogelijk onderwijs gerealiseerd. Daartoe werken de scholen in het samenwerkingsverband samen. Op Zuid Limburgs-niveau ontstaat een ondersteuningscontinuüm van reguliere tot zware ondersteuning binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. ONDERSTEUNINGSCONTINUÜM Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveau s: Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij autonoom of met behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs.

11 Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de wijze waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school. Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste plaatsing, aan bij de school van voorkeur. De verantwoordelijkheid voor tijdig plaatsen begint dus op het moment dat de leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een school in het samenwerkingsverband. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen. Ouders stellen de school op de hoogte als zij vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening, de belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen wat (welke ondersteuning) het kind nodig heeft. Er is geen voorgeschreven of uniform aanmeld-/inschrijfformulier vanuit het samenwerkingsverband. Besturen en scholen gebruiken hun eigen formulieren voor aanmelding. Deze aanmeldformulieren staan altijd op de website van de school. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling wordt doorverwezen. De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de leerling niet kan plaatsen binnen de basisondersteuning, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de procedure vast met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken. Meer informatie over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs kunt u terug vinden op de website CONTACTINFORMATIE Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek Adres: Eloystraat 1a 6166 XM Geleen Directeur: Tiny Meijers-Troquet Telefoon: Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland Adres: Nieuw Eyckholt 290 E 6419 DJ Heerlen Directeur: Doreen Kersemakers Telefoon: Samenwerkingsverband Heerlen en omstreken Adres : Nieuw Eyckholt 290 E 6419 DJ Heerlen Directeur : Doreen Kersemakers Telefoon :

12 2.1 Aanname van leerlingen Het Samenwerkingsverband Met ingang van schooljaar is de Wet passend onderwijs van kracht. In een nieuw gevormd Samenwerkingsverband (SWV) hebben de schoolbesturen de taak alle leerlingen die wonen binnen de regio van het SWV een zo passend mogelijk plek in het onderwijs te bieden (zorgplicht). Het uitgangspunt is: regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet. Het SWV heeft een Ondersteuningsplan (OP) vastgesteld waarin het wat en het hoe van het SWV is beschreven. Dit plan is na instemming van de ondersteuningsplanraad (OPR), samengesteld uit een afvaardiging van ouders en personeel, en met instemming van de betrokken gemeenten vastgesteld. Schoolbesturen en scholen werken samen aan de uitvoering van dit plan en worden daarbij ook ondersteund door organisaties als Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), en de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ), etc. Hoe werkt het op school Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft de taak om een passende onderwijsplek te bieden: Basisondersteuning met extra ondersteuning op de eigen school. Op een andere basisschool in de buurt. Op een school voor speciaal (basis) onderwijs met een Tijdelijke Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een TLV is van tijdelijke aard, in principe voor twee jaar. Extra ondersteuning wordt gerealiseerd uit een zgn. Expertisepool. Als de school de ondersteuningsbehoefte voor een kind niet kan realiseren, worden ouders en een Trajectbegeleider (procesbegeleider) erbij betrokken en vindt er een ronde tafel gesprek plaats. Een DeskundigenAdvies (DA) adviseert over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O. Indien een TLV van toepassing is, wordt deze door het SWV afgegeven. Op basis hiervan kan een leerling worden geplaatst in het S(B)O. Aanmelding Voor meer informatie, ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids, of bel Dhr. L. Ortmans , trajectbegeleider. 2.2 Schorsing/verwijdering Dit onderdeel valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 2.3 Procedure schorsing 1. De directie kan als gedelegeerde taak een leerling voor een beperkte, precies omschreven periode schorsen. 2. Schorsing vindt in principe pas plaats na overleg met de leerling, ouders en de groepsleerkracht. 3. De directie stelt hiervan schriftelijk op de hoogte: bestuur; ouders/verzorgers; inspectie; leerplicht(vsv); begeleidende instanties. 4. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan Cito-

13 entree of eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren. Om te zorgen dat de leerling geen achterstand oploopt. 5. Op grond van artikel 63 WPO en artikel 61 WEC kunnen de ouders binnen 6 weken na de mededeling, bedoeld in het tweede lid bij het bevoegd gezag schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing. Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren. Alvorens te beslissen hoort het bevoegd gezag de ouders. 6. Indien de ouders zich niet kunnen verenigen met het besluit op het bezwaar hebben zij nog altijd de mogelijkheid het besluit aan te vechten voor de rechter in een civiele procedure 7. Redenen voor schorsing zijn o.a.: aanhoudende agressie (verbaal/fysiek); aanhoudend recalcitrant gedrag; voortdurende obstructie van de gang van zaken; als gevolg van alcohol en drugsgebruik binnen schooltijd; het in bezit hebben van zaken die vallen onder de wet verboden wapenbezit ; het in bezit hebben van drugs/dealen; Vernieling van schoolspullen en gebouw. N.B.: In alle onvoorziene gevallen beslist de directie mogelijk in overleg met het bestuur 2.4 Procedure voor verwijdering Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgaan tot verwijdering. De wettelijke regeling voor het Bijzonder Onderwijs is hierbij van toepassing. De procedure is als volgt vastgesteld: 1. Verwijdering vindt plaats nadat de directie de betrokken ouders en groepsleerkracht gehoord heeft. 2. De directie stelt hiervan het bestuur op de hoogte. Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. 3. De ouders ontvangen schriftelijk gemotiveerd het besluit waarbij gewezen wordt op het recht van beroep. 4. De directie stelt hiervan schriftelijk op de hoogte: het college van Bestuur ambtenaar leerplicht van betreffende gemeente de inspectie 5. Indien ouders bezwaar maken binnen 6 weken, dan hoort de directie de ouders en neemt binnen 4 weken na bezwaardatum een besluit. 6. Redenen voor verwijdering zijn o.a.: als het gedrag na 2 schorsingen niet verandert; extreem agressief gedrag t.o.v. medeleerlingen en/of leerkrachten; duidelijk tegenwerking vanuit de thuissituatie; herhaald alcohol/druggebruik of het handelen daarin binnen schooltijd. N.B.: in alle onvoorziene gevallen beslist de directie. Het is in deze zaak een gedegen dossier aan te leggen waaruit blijkt welke stappen respectievelijk gezet zijn.

14 2.5 leerplicht In Nederland is iedere jongere verplicht om élke (school)dag naar school te gaan. Wie spijbelt of te laat komt, houdt zich niet aan de leerplichtwet. BESTRIJDEN VERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN Per 1 januari 2012 is een wijziging van onder meer de Leerplichtwet 1969 (Lpw) in werking getreden. Doel van de wetswijziging is de verbetering van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Er komt een knip in het toezicht. Het toezicht op naleving van de Leerplichtwet door scholen een goede administratie van het verzuim wordt belegd bij de Inspectie van het Onderwijs. Deze kan een bestuurlijke boete opleggen. Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door ouders en leerlingen blijft bij de gemeenten liggen. Voor gemeenten leidt de wetswijziging niet tot minder middelen in het Gemeentefonds. De Inspectie van het Onderwijs hanteert een risicogericht toezichtkader. Leerplichtambtenaren kunnen signalen doorgeven aan de Inspectie. Vanuit het toezicht op ouders en leerlingen mogen zij de verzuimadministratie van scholen blijven inzien. De Inspectie biedt de mogelijkheid een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Gemeenten verzorgen in dat geval de dossiers zodat de Inspectie snel over kan gaan tot handhaving. Een aantal grote steden heeft deze overeenkomst al ondertekend. De VNG heeft, in de voorbereiding op de wetgeving, benadrukt dat gemeenten die niet overgaan tot het tekenen van deze overeenkomst, ook verzekerd moeten zijn van het handhavend optreden door de Inspectie. In 2012 zal de praktijk daarom worden gemonitord. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het brede jeugddomein en de Wet werken naar vermogen. Uitval van leerlingen zorgt voor problemen op deze terreinen. Als het gewijzigde toezichtkader goed functioneert, kan de bestrijding van verzuim en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten beter worden aangepakt. De verzuimregistratie op onze school voldoet aan de wet- en regelgeving. Indicatoren: De verzuimregistratie en administratie voldoet aan de wettelijke eisen; de school neemt informatie rondom de Wetswijziging Verplaatsing toezicht verzuimregistratie op in de schoolgids; het toezicht op de naleving van de leerplichtwet door ouders en leerlingen; het toezicht op de verzuimregistratie door de directie van de scholen. INFORMATIE OVER HANDHAVING DOOR DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS BIJ VERZUIM De school controleert of leerlingen naar school komen. De school heeft een verzuimbeleid en administreert het verzuim van leerlingen. Bij ongeoorloofd verzuim onderneemt de school actie naar leerlingen en ouders. Ongeoorloofd verzuim van zestien uur binnen vijf werkdagen wordt door de school aan de leerplichtambtenaar gemeld. De gemeente is met de scholen verantwoordelijk voor de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten. De gemeente stelt leerplichtambtenaren aan en maakt een keuze om wel of niet een samenwerkingsovereenkomst met de inspectie af te sluiten.de leerplichtambtenaar houdt toezicht op de leerlingen, de ouders en de school. Hij spreekt leerlingen en ouders aan op verzuim en kan ouders of leerlingen een boete opleggen. De leerplichtambtenaar spreekt de school aan op verzuimbeleid en administratie. Als de school verzuim niet of onvoldoende meldt aan de leerplichtambtenaar, dan informeert de leerplichtambtenaar de Inspectie hierover. Tijdens regulier onderzoek kan de Inspectie van het Onderwijs steekproefsgewijs de verzuimadministratie van scholen controleren. Bij signalen kan de inspectie de verzuimadministratie op scholen inspecteren. De Inspectie handhaaft de naleving van de leerplichtwet bij scholen en kan het hoofd van de school een boete opleggen bij niet-naleving. INFORMATIE OVER HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE BIJ VERZUIM

15 Klik hier voor het uitgebreide informatieschrijven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) d.d. 7 december VOLLEDIGE LEERPLICHT Tot aan het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt, ben je volledig leerplichtig. KWALIFICATIEPLICHT Met ingang van het schooljaar 2007/2008 bestaat de partiële of gedeeltelijke leerplicht niet meer. Vanaf dit schooljaar geldt de kwalificatieplicht. En dat betekent, dat je ook als je niet meer volledig leerplichtig bent (dus ná je 16 e ) toch nog naar school moet tot je 18 e verjaardag. Je hoeft dan niet meer alle dagen naar school, maar kan ook gedeeltelijk werken en gedeeltelijk naar school gaan. Als je een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 2 haalt, heb je een startkwalificatie en ben je niet meer verplicht om naar school te gaan. Het mag natuurlijk nog wel. LEERPLICHTAMBTENAAR Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg (VSV) voert voor alle Parkstadgemeenten en de gemeente Nuth de leerplichtwet uit. De leerplichtambtenaar van bureau VSV werkt hiervoor nauw samen met de school. Zo is de leerplichtambtenaar regelmatig op de scholen in Parkstad en Nuth aanwezig. Hij controleert of jongeren daadwerkelijk naar school gaan. Hij maakt deel uit van het zorg/advies-team en als dat nodig is, speelt hij een adviserende en bemiddelende rol bij problemen. Als een leerling (regelmatig) te laat komt of spijbelt, zal de leerplichtambtenaar optreden. Hij zal eerst onderzoeken waarom de jongere spijbelt of te laat komt en of er een oplossing is. Omdat het wettelijk verplicht is naar school te gaan, kan de leerplichtambtenaar als het nodig is een HALTstraf geven of een proces-verbaal opmaken. Het proces-verbaal kan tegen de jongere zelf en/of de ouders of verzorgers worden opgemaakt. HUISREGELS BIJ ZIEKMELDEN/ZIEK NAAR HUIS GAAN/DOKTERSBEZOEK De ouders zijn verplicht om het kind af te melden bij de administratie van de school. TE LAAT KOMEN Als je te laat op school komt, moet je je melden bij de administratie. Kom je regelmatig te laat, dan is de school verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar van bureau VSV. VERZUIM EN SPIJBELEN Spijbelen begint meestal onschuldig, maar gaat vaak van kwaad tot erger. Door te verzuimen raak je achter met de leerstof. Bovendien is het zo dat iemand die regelmatig spijbelt de school vaak ook niet afmaakt. Als je van school gaat zonder diploma heb je weinig kans op een (leuke) baan en zul je misschien zelfs een uitkering aan moeten vragen. Geen rooskleurig toekomstbeeld dus. De school zal daarom altijd je ouders waarschuwen als je spijbelt. Daarnaast moet de school spijbelen melden aan de leerplichtambtenaar. Omdat spijbelen strafbaar is, kan de leerplichtambtenaar in het uiterste geval proces-verbaal opmaken tegen jou en/of je ouders. WAT KUNNEN OUDERS DOEN TEGEN SPIJBELEN? Ouders zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun leerplichtige kind naar school gaat. Het is daarom belangrijk dat zij het lesrooster van hun kind kennen, en regelmatig met hun kind én met de school praten. De school informeert daarom ook de ouders als hun kind niet naar school komt. Sommige ouders hebben het gevoel dat hun kind toch doet waar het zelf zin in heeft. Zij weten vaak niet waar ze met dit soort problemen terecht kunnen. De ouders kunnen daarvoor naar de schoolleiding of één van de leraren gaan. Soms kunnen zij zelf al helpen en anders kunnen ze doorverwijzen. WAT DOET DE SCHOOL TEGEN SPIJBELEN? De school doet altijd melding bij V.S.V. als er sprake is van onrechtmatig verzuim. Iedere ochtend worden de klassen gecontroleerd. Iedere leerling die niet aanwezig is en niet is afgemeld wordt thuis opgebeld. Krijgen

16 wij thuis geen gehoor dan maken wij ook melding van onrechtmatig verzuim. De ouders zijn verplicht het kind af te melden. Alle verzuim wordt geregistreerd en opgeslagen. VAKANTIEVERLOF Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen niet van school wegblijven voor vakanties. Alleen als een gezin door het specifieke beroep van (één van) de ouders écht niet weg kan in de schoolvakanties, kan de locatiedirecteur van de school extra vakantieverlof toekennen. Dit verlof mag maximaal 10 dagen duren en mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. De ouders moeten het verlof minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directeur en hierbij een verklaring van de werkgever overleggen. VRIJ VOOR GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN In de leerplichtwet worden geen regels genoemd over wanneer u wel of geen extra verlof kunt aanvragen buiten de schoolvakanties. De directeur of de leerplichtambtenaar beoordeelt iedere aanvraag daarom individueel, op basis van de richtlijnen van het Bureau Voortijdig Schoolverlaten. WEL extra verlof Voor het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: maximaal 2 dagen vrij. Het 12,5- of 25-jarig huwelijksjubileum van de ouders: 1 dag vrij. Het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: 1 dag vrij. Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad: duur in overleg met directeur en/of leerplichtambtenaar. Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad: duur in overleg met de directeur. Verhuizing van het gezin: 1 dag vrij. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren. In overleg met de directeur. Sommige religieuze feesten. Andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen. GÉÉN extra verlof Familiebezoek in het buitenland. Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in het geval van speciale vakantieaanbiedingen, laagseizoenkortingen of uitnodigingen van familie of vrienden). Eerder vertrek naar of latere terugkeer van vakantie vanwege verkeersdrukte. Verlof voor een kind omdat andere kinderen in het gezin al of nog vrij zijn. Verlof moet schriftelijk door de ouders of verzorgers worden aangevraagd bij de directeur. Als er verlof voor méér dan 10 dagen wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar. De aanvraag hiervoor kan door de ouders of verzorgers worden ingediend bij Bureau Voortijdig Schoolverlaten, postbus 1, 6400 AA Heerlen, of via de directeur van de school. Een folder over vakantieverlof en vrij voor gewichtige omstandigheden kunt u opvragen bij Bureau VSV Parkstad-Limburg, tel of via

17 2.6 Vrijstelling van onderwijs De leerlingen van onze school nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Op verzoek van de ouders kan een leerling worden vrijgesteld van de volgende onderwijsactiviteiten: deelname aan godsdienstlessen. Voor leerlingen die niet gelovig zijn of waarvan bij de aanmelding blijkt dat zij tot een andere geloofsrichting behoren dan de R.K. én waarvan de ouders aangeven dat zij er moeite mee hebben dat hun kind de godsdienstlessen volgt, wordt tijdens de godsdienstlessen een alternatieve lesstof aangeboden. Bij vieringen in de kerk wordt voor deze groep kinderen een oplossing bedacht in de vorm van opvang in een andere groep. deelname aan gymnastieklessen op basis van medische indicatie. In een dergelijk geval geldt eveneens dat de school in plaats van de gymnastiekles een alternatief lesprogramma aanbiedt Regeling schooltijden Met ingang van 1 augustus 2006 is een nieuwe regeling op het gebied van de schooltijden van kracht. Deze regeling maakt een andere verdeling van schooltijden mogelijk. Over de hele basisschoolperiode krijgen de leerlingen echter evenveel lesuren als voorheen, nl Uren per jaar De nieuwe regeling schrijft o.a. voor dat de leerlingen in 8 opeenvolgende schooljaren minstens 7520 uren les krijgen. Het verschil in lesuren tussen onder- en bovenbouw mag worden losgelaten. De school kan er bijv. voor kiezen om alle leerlingen evenveel lesuren aan te bieden met een minimum van 940 uur per jaar. Het huidige verschil tussen onder- en bovenbouw kan echter ook worden gehandhaafd. In dit geval heeft de onderbouw ten minste 3520 en de bovenbouw ten minste 3760 uur les en moeten de nog ontbrekende 240 uren aan één of meer leerjaren worden toegevoegd. Weken Voor de leerjaren 3 t/m 8 mogen scholen maximaal 7 keer per jaar een vierdaagse schoolweek inroosteren. Dat moeten ze in de schoolgids vermelden, zodat ouders al voor de aanvang van een schooljaar hiervan op de hoogte kunnen zijn. Lesdag Het huidige maximum van 5.30 lesuren per dag vervalt. Scholen dienen wel zorg te dragen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten over de schooldag. Medezeggenschap en toezicht De oudergeleding van de MR heeft instemming bij het vaststellen of wijzigen van de schooltijden. Een wijziging kan pas plaatsvinden als de mening van alle ouders is gepeild. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de schooltijden. 2.7 Lesuitval Soms moeten leerkrachten nascholingscursussen volgen, hebben ze een dag buitengewoon verlof, of zijn ze noodgedwongen met ziekteverlof. Er komt dan een vervanger in de klas. Door een steeds nijpender tekort aan leerkrachten is het vaak moeilijk om een vervanger te vinden. Wij doen ons uiterste best om in voorkomende gevallen een passende oplossing te vinden. Wanneer bij langdurige afwezigheid van een groepsleerkracht geen vervanging beschikbaar is, kan in het uiterste geval ertoe besloten worden om een groep niet naar school te laten komen. Daarvan ontvangt u altijd minstens een dag van tevoren bericht. Via een roulatiesysteem zullen dan steeds wisselende groepen naar huis gestuurd worden. 2.8 Procedure bij ziekmelding van leerkracht 1. Het arbeidsbureau wordt om vervanging verzocht. Indien niemand beschikbaar is: 2. Eventuele schoolvervangers (mensen die alleen bij ons vervangen) worden benaderd.

18 Indien niemand beschikbaar is: 3. Leerkrachten met een deeltijdbaan wordt verzocht te vervangen. Wanneer niet beschikbaar dan verschilt de oplossing per afdeling (zie specifieke gedeelte). Als leerlingen van een klas een dag thuis blijven, volgen we de volgende procedure: aan het eind van de eerste ziektedag krijgen de leerlingen van de betrokken groep een vooraankondiging mee naar huis, waarin wordt vermeld dat er geen vervanger is gevonden en er op school nog één dag geïmproviseerd zal worden (ouder: regel alvast kinderopvang). op het einde van de tweede dag zonder vervanger krijgen de leerlingen van de betrokken groep een bericht mee, dat ze een dag later (de derde dag zonder vervanger) niet naar school kunnen komen, maar dat we ze de dag daarna wel weer verwachten. de inspectie, het bestuur en de leerplichtambtenaar worden op de hoogte gesteld. leerlingen blijven niet langer dan één dag thuis. Volgens een roulatiesysteem blijven steeds andere groepen thuis. Ouders van de betrokken leerlingen worden steeds een dag van te voren geïnformeerd. 2.9 Agressie op school Het zal u niet vreemd in de oren klinken als wij constateren dat de manier van omgaan met elkaar de afgelopen jaren in onze samenleving er niet beter op is geworden. De verharding van het verbale en fysieke geweld is regionaal, provinciaal en landelijk zeer wel merkbaar. Vele organisaties spreken hun bezorgdheid uit over deze ontwikkelingen. Ook aan de Pyler is dit niet voorbij gegaan. Het beeld van de maatschappij dat dagelijks in de media gepresenteerd wordt, vinden wij, tot onze spijt, ook in het schoolleven van alle dag terug. Steeds vaker worden leerlingen en medewerkers van onze school geconfronteerd met ernstig verbaal en fysiek geweld, bijvoorbeeld grof taalgebruik, dreigende houding, spugen, schoppen en/of slaan. Geweld dat vormen aanneemt die volstrekt niet meer te accepteren zijn. Geweld waarbij de veiligheid van leerlingen en zeker ook van medewerkers in gevaar komt. Ondanks het feit dat er in ons geval sprake is van orthopedagogisch onderwijs worden er binnen deze speciale aanpak regelmatig grenzen overschreden. U begrijpt dat het voor ons van groot belang is deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Naast onze gestructureerde aanpak, vaste regelgeving en speciale projecten rond deze problematiek is het van belang dat in geval van grensoverschrijdend gedrag onmiddellijk door verantwoordelijken kan worden opgetreden. Duidelijk moet zijn dat bij verbaal en/of fysiek geweld naar medeleerlingen en/of medewerkers toe, na onderzoek, per ommegaande overgegaan wordt tot tijdelijke verwijdering van de betreffende leerling. Bij herhaling van voornoemd gedrag kan zelfs overgegaan worden tot definitieve verwijdering. Toch ervaren wij in de praktijk dat uitvoering van deze regel niet altijd kan plaatsvinden op een wijze zoals het eigenlijk zou moeten. In geval van welke noodsituatie dan ook dienen ouders/verzorgers of daarvoor aangewezen familieleden te allen tijde voor ons bereikbaar te zijn. Ernstig agressief gedrag, waarbij de veiligheid in het geding is, is een dergelijke noodsituatie. De (locatie)directeur of de intern begeleider moet dan onmiddellijk contact met het thuisfront kunnen opnemen. Waarna de betreffende leerling per ommegaande opgehaald kan worden of naar huis gestuurd wordt. De steun van ouders/verzorgers in deze situatie is voor ons ontzettend belangrijk. Zonder een goede samenwerking is het keren van dergelijk gedrag heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Daarnaast dient u bij terugkomst op school, na een tijdelijke verwijdering de tijd te nemen om samen met uw zoon of dochter en onze (locatie)directeur of intern begeleider in een gesprek een nieuwe start te maken, ook al komt dat soms

19 niet uit. U begrijpt dat, willen wij deze zorgwekkende ontwikkeling tot stand brengen, samenwerking tussen ouders en school van groot belang is Informatie / communicatie ouders en school T.a.v. informatie/communicatie met ouders vinden team en directie van de Pyler het absoluut noodzakelijk dat, in het belang van de ontwikkeling van onze leerlingen, ouders en school een goed contact met elkaar onderhouden. Bij start op de Pyler geeft de locatiedirecteur duidelijk aan dat school en ouders voor de opvoeding en ontwikkeling van de betreffende leerling samen verantwoordelijk zijn. Goede afspraken en weten wat we van elkaar kunnen verwachten zijn belangrijk. Op welke wijze wordt informatie uitgewisseld tussen school en ouders: algemene ouderavond bij het begin van het schooljaar; huisbezoeken; leerlingenbesprekingen; rapportgesprekken; schoolgids; website ; gedragsstaten (wekelijks); nieuwsbrieven. Daarnaast zijn onze intern begeleiders de hele dag telefonisch beschikbaar om ouders te woord te staan en/of vervolgens een afspraak te maken voor een gesprek. Groepsleerkrachten zijn elke dag na uur beschikbaar om, meestal telefonisch, met ouders van gedachten te wisselen omtrent zaken die rond hun zoon/dochter spelen. Dit kan, indien noodzakelijk, leiden tot een afspraak voor een gesprek op school al of niet samen met de intern begeleider. Daarnaast staat de directie, met name de locatiedirecteuren, steeds voor ouders klaar om indien men dat wenst, na afspraak, van gedachten te wisselen over zaken die men aangaande hun zoon/dochter of de organisatie in zijn algemeen van belang zijn Informatievoorzieningen gescheiden ouders. Het uitgangspunt van de school met betrekking tot de informatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de ouderavonden komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder, of de ouder die met het gezag over het kind is belast (verzorger), de andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en vordering van het kind. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school toch voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van informatie over hun kind, bestaat de mogelijkheid een (gespreks)verslag (de mededelingen van de leerkracht) van de formele ouderavond aan te vragen bij de leerkracht van uw kind. Dit gespreksverslag wordt vervolgens ter kennisgeving aan de niet met het gezag belaste ouder gestuurd. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient u dit zelf vooraf kenbaar te maken bij de leerkracht van uw kind. De school hoeft echter géén informatie te verstrekken indien dit niet in het belang van het kind is (dit dient dan te blijken uit bijvoorbeeld rapporten psychologen of artsen). Op de site vindt u meer informatie over dit onderwerp. Klik in de horizontale balk op <scholen>. In het uitrolmenu klikt u dan op <Aanvulling schoolgids >. Voor de volledige teksten klikt u dan onderaan op de pagina op <klik hier>.

20 2.11 Ongewenst(agressief) gedrag van de ouders Het omgaan met ongewenst of agressief gedrag behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie. Het gedrag van de ouders kan een reactie zijn op de aanpak van het gedrag van hun kind, omdat de vertrouwensrelatie tussen ouder en school is verstoord, omdat de ouders niet akkoord gaan met een maatregel van de school of als reactie op het gedrag van andere kinderen naar hun eigen kind. In het omgaan met ernstig ongewenst of agressief gedrag van ouders is het noodzakelijk om de grenzen van wat acceptabel is duidelijk te trekken. Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag: handtastelijkheden jegens leerlingen en leerkrachten; dreigen met fysiek geweld; verbaal geweld; ongepast aanspreken van andere kinderen waarbij de relatie groot tegenover klein is ingezet; schelden/vloeken; zonder afspraak aanspreken van leerkrachten in het bijzijn van andere ouders of leerlingen en waar een bijzonder negatieve gesprekslading is. Is deze grens overschreden, dan kan (binnen de kader van het vastgestelde beleid ten aanzien van de schorsing en verwijdering van leerlingen) worden besloten tot: het geven van een waarschuwing aan de ouders leerlingen; het schorsen van de leerling; de ouders verzoeken een andere school voor hun kind te zoeken; de leerling te verwijderen; de ouders een schoolverbod te geven. Een schoolverbod houdt in dat de ouders niet zonder toestemming van de directie op het terrein van de school komen. Noodzakelijk bij het handhaven van gedragsregels is: een goede registratie van de voorvallen; de rijksinspectie informeren; zo nodig de wijkagent informeren; melding doen bij de leerplichtambtenaar; het bestuur van de school informeren. Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen en of ouders, is het van groot belang om te registreren wat er is gebeurd, welke afspraken zijn gemaakt en welke besluiten zijn genomen. De rapportage wordt opgeslagen in het leerlingendossier. Ouders hebben het recht van inzage in het leerlingendossier van hun kind Wet bescherming persoonsgegevens Ook als school moeten we voldoen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het leerling-dossier bestaat uit twee componenten, de leerling-administratie en het leerling-dossier. Hierin wordt de informatie bewaard voor de onderwijskundige en algemene begeleiding van de leerling. De gegevens van leerlingen worden voor derden ontoegankelijk bewaard. Leerling-administratie Met de leerling-administratie wordt voldaan aan de verplichtingen van artikel 6, lid 1 van het bekostigingsbesluit WPO (wet op het primair onderwijs) tot het voeren van een overzichtelijke administratie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Passend Onderwijs en Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen

Passend Onderwijs en Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen Passend Onderwijs en Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar de website van Onderwijsstichting MOVARE: www.movare.nl (de procedure Toelating,

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 24-9-2014 Directeuren MT GMR GMR 3-12-2014 GMR 3-12-2014 (advies) College van Bestuur CvB 3-2-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo Protocol Schorsing

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

De school neemt bij zeer ongewenst gedrag of herhaling van ongewenst gedrag te allen tijde contact op met de ouders.

De school neemt bij zeer ongewenst gedrag of herhaling van ongewenst gedrag te allen tijde contact op met de ouders. 1 e Van der Huchtschool Postbus 3248, 3760 DE Soest Paulus Potterlaan 13-15, 3761 AT Soest. tel. 035-6037459 info1e@vanderhucht.nl www.vanderhucht-pauluspotter.nl De school neemt bij zeer ongewenst gedrag

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Protocol Schorsing en Verwijderen

Protocol Schorsing en Verwijderen Protocol Schorsing en Verwijderen Inleiding Soms ontstaan er op school situaties die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering van leerlingen. Om diverse redenen zijn scholen erg terughoudend

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen. Stichting voor Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde

Protocol schorsen en verwijderen. Stichting voor Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde Protocol schorsen en verwijderen Stichting voor Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde Mei 2015 1. Inleiding Soms ontstaan er op school situaties die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Besluitvorming en communicatie Bespreken MO 29 januari 2015 Instemming GMR 4 februari 2015 Vaststellen definitieve versie bestuur 4 februari

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen.

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Protocol verzuim en te laat komen obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Aug 2017 Inleiding algemeen De school moet zich houden aan de Leerplichtwet, vooral

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Wanneer wordt een kind van school gestuurd? Leerlingen kunnen, in het geval van ernstige misdragingen en in het geval van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling

Nadere informatie

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Inleiding De regeling schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Algemeen: In het belang van het handhaven van fatsoensnormen, orde, rust en veiligheid op school gelden regels en worden afspraken gemaakt. Zowel schooldirecteuren

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen. Inleiding. De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing

Nadere informatie

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

P r o t o c o l : V e r z u i m

P r o t o c o l : V e r z u i m Leerplichtwet Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12 e volledig

Nadere informatie

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR Baarn, maart 2009 INLEIDING Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en medewerkers op school. Een slecht

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof.

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: vastgesteld Versie: 1.0 Opdrachtgever: A. Snoei-Baan Auteur: M. van Duijn Datum opstelling: 13-10-2015 Evaluatiedatum: juli 2017

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming 1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming De bevoegdheid tot toelating, schorsing en verwijdering van

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Leerlingen dienen in het belang van het onderwijs en in het belang van geordend schoolleven bepaalde gedragsregels van de school op te volgen. Wanneer

Nadere informatie

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015 Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Inleiding De Schakel wil een veilige school zijn, een school met een veilig klimaat. Samenwerking met ouders is daarbij een voorwaarde. Ook bij het

Nadere informatie

Verzuimkaart Zuid Holland Noord

Verzuimkaart Zuid Holland Noord Verzuimkaart Zuid Holland Noord Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF Eerste onderzoek Basisschool De Wingerd Plaats : Lelystad Gemeente : Lelystad BRIN-nummer : 15FM-C1 Onderzoeksnummer : 292716 Datum onderzoek

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Protocol Schorsen & Verwijderen Stichting Penta in Hoorn 1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Allereerst: het belang van het kind staat centraal. De schorsing en/of verwijdering als strafmaatregel

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht en kwalificatieplicht

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht en kwalificatieplicht Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht en kwalificatieplicht Iedereen naar school 3 Inleiding Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

Time-out en verwijdering van leerlingen

Time-out en verwijdering van leerlingen Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Time-out en verwijdering van leerlingen BELEIDSSTUK 36 Vastgesteld door AB d.d. 15-02-2007 Instemming GMR:

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Iedereen naar school. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar

Gemeente Haarlem. Iedereen naar school. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar Gemeente Haarlem Iedereen naar school Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar Leerplicht Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak staan jongeren sterker in de

Nadere informatie

Praktijkwijzer Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen

Praktijkwijzer Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen Praktijkwijzer Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen In het voorliggende Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen worden beknopt de regels en afspraken zoals die binnen

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI

Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI 10.4 Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI Stappenplan bij een schorsing en verwijderingbeleid A A1 A2 B Stappenplannen Stappenplan bij een schorsing

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

IEDEREEN NAAR SCHOOL

IEDEREEN NAAR SCHOOL IEDEREEN NAAR SCHOOL Leerplicht en aanpak van schoolverzuim Bestemd voor ouders, verzorgers en leerlingen in het voortgezet onderwijs 1. Woord vooraf Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie