2016 B SCHOOLGIDS SO/VSO DE PYLER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2016 B SCHOOLGIDS SO/VSO DE PYLER"

Transcriptie

1 B A SCHOOLGIDS SO/VSO DE PYLER

2 Inhoud Inhoud... 1 Voorwoord... 3 Karakteristiek van de school... 5 Hoofdstuk 1 Visie op onderwijs en de realisatie daarvan Doelen en taken Het ZMOK-onderwijs: een begripsomschrijving Zelfbeeld Andere orthopedagogische uitgangspunten... 7 Hoofdstuk 2 Informatie over onze school Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg Aanname van leerlingen Schorsing/verwijdering Procedure schorsing Procedure voor verwijdering leerplicht Vrijstelling van onderwijs Lesuitval Procedure bij ziekmelding van leerkracht Agressie op school Informatie / communicatie ouders en school Ongewenst(agressief) gedrag van de ouders Wet bescherming persoonsgegevens School, zorgteam en privacy Politie Regionale aanpak kindermishandeling (RAK) Centrum jeugd en gezin Zorgadviesteam Het gebruik van camera s op onze school Beschadigingen Scholieren - ongevallenverzekering / wettelijke aansprakelijkheid Brandalarm Hoofdstuk 3 Interne organisatie Scholing en specialisatie van leerkrachten Taakverdeling Meer leerkrachten voor een groep Schoolbestuur... 26

3 3.5 Medezeggenschapsraad (M.R.) GMR Klachtenregeling De contactpersoon De vertrouwenspersoon De klachtencommissie De vertrouwensinspecteur Schoolverzekeringen Sponsoring identiteitsplicht bij schoolreizen naar het buitenland verwijsindex rookverbod actief burgerschap en sociale cohesie Veiligheid op school Hoofdstuk 4 Lijst met afkortingen MR goedkeuring Op- en aanmerkingen over deze schoolgids... 43

4 Voorwoord INNOVO is het bevoegd gezag van de school. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur. School overstijgende zaken worden uitgevoerd het Stafbureau, dat gevestigd is in Heerlen. Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids benoemde onderwerpen, rechtstreeks met uw school bespreken. De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u via de website van onze school vinden, of rechtstreeks via Ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids INNOVO STICHTING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS Onze school valt onder de juridische verantwoordelijkheid van de Stichting INNOVO, een stichting voor katholiek onderwijs. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het stafbureau. Ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids. Adresgegevens : Ruys de Beerenbroucklaan 29A 6417 CC Heerlen Postbus DC Heerlen Telefoonnummer : BESTUURLIJKE ZAKEN Onze school valt onder de juridische verantwoordelijkheid van de Stichting INNOVO, een stichting voor katholiek onderwijs. In totaal zorgen ongeveer INNOVO-medewerkers dagelijks voor onderwijs aan ongeveer leerlingen, verdeeld over 55 scholen, waaronder 50 scholen voor basisonderwijs, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het verzorgingsgebied van INNOVO strekt zich uit over Zuid- en Midden-Limburg en is verdeeld over 16 verschillende gemeenten. Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur, dhr. Bert Nelissen, voorzitter en mw. Joan van Zomeren, lid. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die een controlerende taak heeft ten aanzien van de vastgestelde doelen. Het College van Bestuur is gevestigd aan de Ruys de Beerenbroucklaan 29A te Heerlen. Hier is ook het stafbureau gevestigd dat ondersteuning biedt aan de scholen en het college. Op het stafbureau zijn deskundigen werkzaam in de disciplines financiën, huisvesting, ICT, administratie, personele, juridische en onderwijskundige zaken.

5 Voorwoord Geachte ouders, Voor u ligt de uitgave van de schoolgids deel A (algemeen). Middels deze schoolgids informeren wij u over onze school en geven wij een beeld van de karakteristiek van de school: onze doelstellingen; de middelen waarmee we de doelstellingen willen bereiken; de organisatie van de school. Wij hebben gekozen voor een tweedelig systeem: in het A-gedeelte vindt u de gegevens van de school die niet ieder schooljaar aan verandering onderhevig zijn. Bij aanmelding ontvangt u dit gedeelte. De meest recente versie is altijd op of na te lezen. het B-gedeelte ontvangt u ieder schooljaar en is per afdeling verschillend. Het bevat informatie over zaken die ieder schooljaar (kunnen) wijzigen. Wij hopen dat deze schoolgids zal bijdragen aan een goede communicatie tussen alle bij de school betrokkenen. Directie, team en MR

6 Karakteristiek van de school Naam : De Pyler Adres : Meezenbroekerweg VK Heerlen Postadres : Postbus DK Heerlen Website : : identiteit : rooms-katholiek algemeen directeur : dhr. C. Héman locatie- directeur : dhr. C. Spierts (SO) locatie-directeur : dhr. F. Offermanns (auti) locatie-directeur : dhr. B. Hillebrand (VSO)

7 Hoofdstuk 1 Visie op onderwijs en de realisatie daarvan 1.1 Doelen en taken De medewerkers van de Pyler vinden het belangrijk dat het specifiek eigene van ieder kind wordt gerespecteerd en beschermd. Daarbij vindt men ook dat een kind zich slechts kan ontwikkelen wanneer de omgeving waarin het kind gevormd wordt, aandacht besteedt aan: veiligheid, zelfredzaamheid, weerbaarheid en de mogelijkheid tot zelfontdekkend handelen en onderzoeken. Vandaar dat het onderwijs erop gericht is om ieder kind optimale ontplooiingskansen te geven, waarin aandacht is voor ieders individuele mogelijkheden. 1.2 Het ZMOK-onderwijs: een begripsomschrijving De Pyler is een school voor orthopedagogisch onderwijs dat zich richt op, zoals het in de Onderwijswet wordt omschreven, zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK). Het team van de Pyler geeft echter de voorkeur aan de typering: leerlingen die in een moeilijke opvoedingssituatie verkeren. Zmok-scholen zijn bestemd voor leerlingen die zodanig structureel in conflict leven met hun omgeving dat de deskundigheid en de mogelijkheden in het overige onderwijs ontoereikend zijn om de onderwijsdoelen voor hen te kunnen realiseren. Dit heeft bij deze leerlingen onder meer geleid tot weinig zelfvertrouwen, een gering vertrouwen of zelfs wantrouwen in de ander en in weinig effectieve manieren om relaties aan te gaan. Het zmok-onderwijs is erop gericht dat het kind inzicht krijgt in de wijze waarop het sociale relaties aangaat. Hierbij zal het op een doordachte en consistente manier door de school ondersteund moeten worden. Ondersteuning die de leerling in staat stelt alsnog tot een oplossing voor zijn interactieproblemen te komen. De bedoeling is dat de leerling weer grip krijgt op zijn sociale relaties, waardoor het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de ander kan groeien. Anders gezegd: het zodanig verbeteren van de interactie van de leerling met zijn omgeving, dat hieruit een harmonieuze verhouding met zijn omgeving ontstaat. Als deze ontwikkeling plaats vindt, kan het onderwijsleerproces weer gericht worden op het realiseren van de reguliere onderwijsdoelen. Hoewel, mede als gevolg van de gedragsproblemen, niet zelden sprake is van een leerachterstand, beschikken de leerlingen van de Pyler in principe over een normale intelligentie. Doordat ze vaak een (te) lange geschiedenis met de nodige negatieve ervaringen op andere scholen achter de rug hebben, is de motivatie voor schools leren bij binnenkomst op de Pyler veelal zwak te noemen. Het probleemgedrag wordt door de omgeving van de kinderen niet zelden als zeer moeilijk ervaren, terwijl de betreffende leerling het gewraakte gedrag nauwelijks als zijnde problematisch ervaart. Leerlingen van de Pyler zijn globaal te verdelen in een vijftal typen: 1. angstige kinderen die over-compenseren door bijvoorbeeld agressief of clownesk gedrag; 2. kinderen met ADHD-problematiek (hyperactiviteit); 3. kinderen met een grote sociaal-emotionele problematiek, bijv. als gevolg van scheiding, ziekte, overlijden, e.d. kinderen die onzeker/onveilig in de wereld staan; 4. leerlingen die moeilijk omgaan met relaties. In veel gevallen is sprake van een combinatie van deze factoren; 5. Kinderen met autistisch spectrum problematiek. (PDD-NOS) 1.3 Zelfbeeld Een aspect dat grote aandacht en zorg krijgt binnen de totaalopzet van de Pyler is vooral het zelfbeeld van de leerlingen. Zoals hiervoor al werd aangestipt, heeft een groot deel der leerlingen al een gedrag problematische weg achter de rug. Opvallend bij deze leerlingen is het negatieve zelfbeeld, een gegeven dat de interactie tussen leerlingen en volwassene(n) bemoeilijkt.

8 Uitingen als een grap, een opmerking of een "verkeerde" blik worden door de betreffende leerlingen vaak negatief geïnterpreteerd. Geleverde prestaties worden vaak toegeschreven aan toeval. In andere gevallen wordt het negatieve zelfbeeld overschreeuwd door zeer stoer gedrag en het leggen van de schuld buiten zichzelf. Opvallend is dat met name de wat oudere leerlingen geen of vaak een irreëel toekomstperspectief hebben. Ze "betekenen" nauwelijks iets en de wereld is voor hen weinig betekenisvol; ze hebben er weinig grip op. Iets betekenen doe je in interactie met mensen. Dit betekent in de praktijk dat je de leerlingen hierbij zult moeten ondersteunen door voorbeelden te geven hoe het anders kan en hoe het in het vervolg dan óók goed gaat. Voorbeeldgedrag van leerkrachten en leerlingen is van wezenlijk belang bij de ondersteuning van het gedrag. Gewenst gedrag, door de leerkrachten als zodanig uitgesproken, krijgt extra aandacht. Iets betekenen kun je als je het gevoel hebt grip te hebben op je omgeving. Onze leerlingen zijn vaak prikkelgevoelig, reageren op (on)lustgevoelens. Op grond van dit gegeven worden situaties door ons zo duidelijk mogelijk voor gestructureerd, in kleine stukjes gehakt, waarbij het gewenste gedrag wordt aangegeven. In een later stadium proberen we dit weer af te bouwen. Bij dit structureren horen uiteraard regels en afspraken. De zinvolheid hiervan wordt aangegeven binnen de toekomstgerichtheid. We spreken niet over verboden maar geboden. Deze geven gewenst gedrag aan, datgene wat wél moet. Het moge uiteraard duidelijk zijn dat adequate hulp staat of valt met de instemming en steun van ouders of verzorgers. 1.4 Andere orthopedagogische uitgangspunten Orthopedagogische uitgangspunten die we met zijn allen zoveel mogelijk nastreven zijn: onvoorwaardelijke acceptatie van het kind in zijn of haar eigenheid. Kinderen het gevoel proberen te geven dat ze ondanks alles de moeite waard blijven; non-acceptatie van storend gedrag; duidelijke grenzen stellen; de kinderen overwegend positief benaderen, óók als ze negatieve aandacht trekken; relatiebevorderend werken, waarbij de interactie tussen leerling, leerkracht en ouders een belangrijke plaats inneemt; decumulerend werken en dus geen straf op straf stapelen; vóórleven en voorbeeld geven; bemoedigen in de zin van vooral oog hebben voor de positieve ontwikkelingen bij kinderen. Het gaat om het structureren van de omgeving waarin het kind zich beweegt en leeft. Het gaat om het ordenen, vereenvoudigen, overzichtelijker maken van de omgeving voor een kind dat het "innerlijke mechanisme" mist om dit zelf te doen. Het kind zelf wordt niet gestructureerd in de zin van beknot of beperkt. Het is juist de bedoeling het kind meer kansen te geven door het aanbieden van een gestructureerde omgeving. Een goed structuur aanbod wil het kind juist kansen geven tot meer betrokkenheid, tot meer interacties met zijn omgeving, maar dan met een omgeving (dingen, mensen) die voor hem begrijpelijk en vatbaar is. Structuur aanbieden is geen doel op zich. Het aanbieden van structuur is een middel om kinderen te leren vat te krijgen op hun omgeving en op die manier hun ontwikkeling te bevorderen. We moeten ze niet afhankelijk maken van de aangeboden structuur. Want zodra het kind kan functioneren binnen een gestructureerde situatie, moet geprobeerd worden hem daarvan minder afhankelijk te maken. STRUCTUUR moet: uitnodigend zijn; veiligheid bieden; positief bevestigend zijn;

9 geen doel zijn maar een middel tot voorspelbaarheid opleveren; continuïteit van de manier van aanbieden; consequent handelen.

10 Hoofdstuk 2 Informatie over onze school 2.0 Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben met ingang van schooljaar de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken samen om invulling te geven aan de zorgplicht. Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid. In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs: Regio Westelijke Mijnstreek: Regio Maastricht-Heuvelland: Regio Heerlen eo: Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: DEKKEND AANBOD Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een passende plek vinden. Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend mogelijk onderwijs gerealiseerd. Daartoe werken de scholen in het samenwerkingsverband samen. Op Zuid Limburgs-niveau ontstaat een ondersteuningscontinuüm van reguliere tot zware ondersteuning binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. ONDERSTEUNINGSCONTINUÜM Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveau s: Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij autonoom of met behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs.

11 Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de wijze waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school. Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste plaatsing, aan bij de school van voorkeur. De verantwoordelijkheid voor tijdig plaatsen begint dus op het moment dat de leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een school in het samenwerkingsverband. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen. Ouders stellen de school op de hoogte als zij vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening, de belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen wat (welke ondersteuning) het kind nodig heeft. Er is geen voorgeschreven of uniform aanmeld-/inschrijfformulier vanuit het samenwerkingsverband. Besturen en scholen gebruiken hun eigen formulieren voor aanmelding. Deze aanmeldformulieren staan altijd op de website van de school. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling wordt doorverwezen. De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de leerling niet kan plaatsen binnen de basisondersteuning, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de procedure vast met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken. Meer informatie over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs kunt u terug vinden op de website CONTACTINFORMATIE Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek Adres: Eloystraat 1a 6166 XM Geleen Directeur: Tiny Meijers-Troquet Telefoon: Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland Adres: Nieuw Eyckholt 290 E 6419 DJ Heerlen Directeur: Doreen Kersemakers Telefoon: Samenwerkingsverband Heerlen en omstreken Adres : Nieuw Eyckholt 290 E 6419 DJ Heerlen Directeur : Doreen Kersemakers Telefoon :

12 2.1 Aanname van leerlingen Het Samenwerkingsverband Met ingang van schooljaar is de Wet passend onderwijs van kracht. In een nieuw gevormd Samenwerkingsverband (SWV) hebben de schoolbesturen de taak alle leerlingen die wonen binnen de regio van het SWV een zo passend mogelijk plek in het onderwijs te bieden (zorgplicht). Het uitgangspunt is: regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet. Het SWV heeft een Ondersteuningsplan (OP) vastgesteld waarin het wat en het hoe van het SWV is beschreven. Dit plan is na instemming van de ondersteuningsplanraad (OPR), samengesteld uit een afvaardiging van ouders en personeel, en met instemming van de betrokken gemeenten vastgesteld. Schoolbesturen en scholen werken samen aan de uitvoering van dit plan en worden daarbij ook ondersteund door organisaties als Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), en de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ), etc. Hoe werkt het op school Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft de taak om een passende onderwijsplek te bieden: Basisondersteuning met extra ondersteuning op de eigen school. Op een andere basisschool in de buurt. Op een school voor speciaal (basis) onderwijs met een Tijdelijke Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een TLV is van tijdelijke aard, in principe voor twee jaar. Extra ondersteuning wordt gerealiseerd uit een zgn. Expertisepool. Als de school de ondersteuningsbehoefte voor een kind niet kan realiseren, worden ouders en een Trajectbegeleider (procesbegeleider) erbij betrokken en vindt er een ronde tafel gesprek plaats. Een DeskundigenAdvies (DA) adviseert over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O. Indien een TLV van toepassing is, wordt deze door het SWV afgegeven. Op basis hiervan kan een leerling worden geplaatst in het S(B)O. Aanmelding Voor meer informatie, ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids, of bel Dhr. L. Ortmans , trajectbegeleider. 2.2 Schorsing/verwijdering Dit onderdeel valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 2.3 Procedure schorsing 1. De directie kan als gedelegeerde taak een leerling voor een beperkte, precies omschreven periode schorsen. 2. Schorsing vindt in principe pas plaats na overleg met de leerling, ouders en de groepsleerkracht. 3. De directie stelt hiervan schriftelijk op de hoogte: bestuur; ouders/verzorgers; inspectie; leerplicht(vsv); begeleidende instanties. 4. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan Cito-

13 entree of eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren. Om te zorgen dat de leerling geen achterstand oploopt. 5. Op grond van artikel 63 WPO en artikel 61 WEC kunnen de ouders binnen 6 weken na de mededeling, bedoeld in het tweede lid bij het bevoegd gezag schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing. Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren. Alvorens te beslissen hoort het bevoegd gezag de ouders. 6. Indien de ouders zich niet kunnen verenigen met het besluit op het bezwaar hebben zij nog altijd de mogelijkheid het besluit aan te vechten voor de rechter in een civiele procedure 7. Redenen voor schorsing zijn o.a.: aanhoudende agressie (verbaal/fysiek); aanhoudend recalcitrant gedrag; voortdurende obstructie van de gang van zaken; als gevolg van alcohol en drugsgebruik binnen schooltijd; het in bezit hebben van zaken die vallen onder de wet verboden wapenbezit ; het in bezit hebben van drugs/dealen; Vernieling van schoolspullen en gebouw. N.B.: In alle onvoorziene gevallen beslist de directie mogelijk in overleg met het bestuur 2.4 Procedure voor verwijdering Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgaan tot verwijdering. De wettelijke regeling voor het Bijzonder Onderwijs is hierbij van toepassing. De procedure is als volgt vastgesteld: 1. Verwijdering vindt plaats nadat de directie de betrokken ouders en groepsleerkracht gehoord heeft. 2. De directie stelt hiervan het bestuur op de hoogte. Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. 3. De ouders ontvangen schriftelijk gemotiveerd het besluit waarbij gewezen wordt op het recht van beroep. 4. De directie stelt hiervan schriftelijk op de hoogte: het college van Bestuur ambtenaar leerplicht van betreffende gemeente de inspectie 5. Indien ouders bezwaar maken binnen 6 weken, dan hoort de directie de ouders en neemt binnen 4 weken na bezwaardatum een besluit. 6. Redenen voor verwijdering zijn o.a.: als het gedrag na 2 schorsingen niet verandert; extreem agressief gedrag t.o.v. medeleerlingen en/of leerkrachten; duidelijk tegenwerking vanuit de thuissituatie; herhaald alcohol/druggebruik of het handelen daarin binnen schooltijd. N.B.: in alle onvoorziene gevallen beslist de directie. Het is in deze zaak een gedegen dossier aan te leggen waaruit blijkt welke stappen respectievelijk gezet zijn.

14 2.5 leerplicht In Nederland is iedere jongere verplicht om élke (school)dag naar school te gaan. Wie spijbelt of te laat komt, houdt zich niet aan de leerplichtwet. BESTRIJDEN VERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN Per 1 januari 2012 is een wijziging van onder meer de Leerplichtwet 1969 (Lpw) in werking getreden. Doel van de wetswijziging is de verbetering van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Er komt een knip in het toezicht. Het toezicht op naleving van de Leerplichtwet door scholen een goede administratie van het verzuim wordt belegd bij de Inspectie van het Onderwijs. Deze kan een bestuurlijke boete opleggen. Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door ouders en leerlingen blijft bij de gemeenten liggen. Voor gemeenten leidt de wetswijziging niet tot minder middelen in het Gemeentefonds. De Inspectie van het Onderwijs hanteert een risicogericht toezichtkader. Leerplichtambtenaren kunnen signalen doorgeven aan de Inspectie. Vanuit het toezicht op ouders en leerlingen mogen zij de verzuimadministratie van scholen blijven inzien. De Inspectie biedt de mogelijkheid een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Gemeenten verzorgen in dat geval de dossiers zodat de Inspectie snel over kan gaan tot handhaving. Een aantal grote steden heeft deze overeenkomst al ondertekend. De VNG heeft, in de voorbereiding op de wetgeving, benadrukt dat gemeenten die niet overgaan tot het tekenen van deze overeenkomst, ook verzekerd moeten zijn van het handhavend optreden door de Inspectie. In 2012 zal de praktijk daarom worden gemonitord. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het brede jeugddomein en de Wet werken naar vermogen. Uitval van leerlingen zorgt voor problemen op deze terreinen. Als het gewijzigde toezichtkader goed functioneert, kan de bestrijding van verzuim en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten beter worden aangepakt. De verzuimregistratie op onze school voldoet aan de wet- en regelgeving. Indicatoren: De verzuimregistratie en administratie voldoet aan de wettelijke eisen; de school neemt informatie rondom de Wetswijziging Verplaatsing toezicht verzuimregistratie op in de schoolgids; het toezicht op de naleving van de leerplichtwet door ouders en leerlingen; het toezicht op de verzuimregistratie door de directie van de scholen. INFORMATIE OVER HANDHAVING DOOR DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS BIJ VERZUIM De school controleert of leerlingen naar school komen. De school heeft een verzuimbeleid en administreert het verzuim van leerlingen. Bij ongeoorloofd verzuim onderneemt de school actie naar leerlingen en ouders. Ongeoorloofd verzuim van zestien uur binnen vijf werkdagen wordt door de school aan de leerplichtambtenaar gemeld. De gemeente is met de scholen verantwoordelijk voor de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten. De gemeente stelt leerplichtambtenaren aan en maakt een keuze om wel of niet een samenwerkingsovereenkomst met de inspectie af te sluiten.de leerplichtambtenaar houdt toezicht op de leerlingen, de ouders en de school. Hij spreekt leerlingen en ouders aan op verzuim en kan ouders of leerlingen een boete opleggen. De leerplichtambtenaar spreekt de school aan op verzuimbeleid en administratie. Als de school verzuim niet of onvoldoende meldt aan de leerplichtambtenaar, dan informeert de leerplichtambtenaar de Inspectie hierover. Tijdens regulier onderzoek kan de Inspectie van het Onderwijs steekproefsgewijs de verzuimadministratie van scholen controleren. Bij signalen kan de inspectie de verzuimadministratie op scholen inspecteren. De Inspectie handhaaft de naleving van de leerplichtwet bij scholen en kan het hoofd van de school een boete opleggen bij niet-naleving. INFORMATIE OVER HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE BIJ VERZUIM

15 Klik hier voor het uitgebreide informatieschrijven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) d.d. 7 december VOLLEDIGE LEERPLICHT Tot aan het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt, ben je volledig leerplichtig. KWALIFICATIEPLICHT Met ingang van het schooljaar 2007/2008 bestaat de partiële of gedeeltelijke leerplicht niet meer. Vanaf dit schooljaar geldt de kwalificatieplicht. En dat betekent, dat je ook als je niet meer volledig leerplichtig bent (dus ná je 16 e ) toch nog naar school moet tot je 18 e verjaardag. Je hoeft dan niet meer alle dagen naar school, maar kan ook gedeeltelijk werken en gedeeltelijk naar school gaan. Als je een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 2 haalt, heb je een startkwalificatie en ben je niet meer verplicht om naar school te gaan. Het mag natuurlijk nog wel. LEERPLICHTAMBTENAAR Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg (VSV) voert voor alle Parkstadgemeenten en de gemeente Nuth de leerplichtwet uit. De leerplichtambtenaar van bureau VSV werkt hiervoor nauw samen met de school. Zo is de leerplichtambtenaar regelmatig op de scholen in Parkstad en Nuth aanwezig. Hij controleert of jongeren daadwerkelijk naar school gaan. Hij maakt deel uit van het zorg/advies-team en als dat nodig is, speelt hij een adviserende en bemiddelende rol bij problemen. Als een leerling (regelmatig) te laat komt of spijbelt, zal de leerplichtambtenaar optreden. Hij zal eerst onderzoeken waarom de jongere spijbelt of te laat komt en of er een oplossing is. Omdat het wettelijk verplicht is naar school te gaan, kan de leerplichtambtenaar als het nodig is een HALTstraf geven of een proces-verbaal opmaken. Het proces-verbaal kan tegen de jongere zelf en/of de ouders of verzorgers worden opgemaakt. HUISREGELS BIJ ZIEKMELDEN/ZIEK NAAR HUIS GAAN/DOKTERSBEZOEK De ouders zijn verplicht om het kind af te melden bij de administratie van de school. TE LAAT KOMEN Als je te laat op school komt, moet je je melden bij de administratie. Kom je regelmatig te laat, dan is de school verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar van bureau VSV. VERZUIM EN SPIJBELEN Spijbelen begint meestal onschuldig, maar gaat vaak van kwaad tot erger. Door te verzuimen raak je achter met de leerstof. Bovendien is het zo dat iemand die regelmatig spijbelt de school vaak ook niet afmaakt. Als je van school gaat zonder diploma heb je weinig kans op een (leuke) baan en zul je misschien zelfs een uitkering aan moeten vragen. Geen rooskleurig toekomstbeeld dus. De school zal daarom altijd je ouders waarschuwen als je spijbelt. Daarnaast moet de school spijbelen melden aan de leerplichtambtenaar. Omdat spijbelen strafbaar is, kan de leerplichtambtenaar in het uiterste geval proces-verbaal opmaken tegen jou en/of je ouders. WAT KUNNEN OUDERS DOEN TEGEN SPIJBELEN? Ouders zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun leerplichtige kind naar school gaat. Het is daarom belangrijk dat zij het lesrooster van hun kind kennen, en regelmatig met hun kind én met de school praten. De school informeert daarom ook de ouders als hun kind niet naar school komt. Sommige ouders hebben het gevoel dat hun kind toch doet waar het zelf zin in heeft. Zij weten vaak niet waar ze met dit soort problemen terecht kunnen. De ouders kunnen daarvoor naar de schoolleiding of één van de leraren gaan. Soms kunnen zij zelf al helpen en anders kunnen ze doorverwijzen. WAT DOET DE SCHOOL TEGEN SPIJBELEN? De school doet altijd melding bij V.S.V. als er sprake is van onrechtmatig verzuim. Iedere ochtend worden de klassen gecontroleerd. Iedere leerling die niet aanwezig is en niet is afgemeld wordt thuis opgebeld. Krijgen

16 wij thuis geen gehoor dan maken wij ook melding van onrechtmatig verzuim. De ouders zijn verplicht het kind af te melden. Alle verzuim wordt geregistreerd en opgeslagen. VAKANTIEVERLOF Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen niet van school wegblijven voor vakanties. Alleen als een gezin door het specifieke beroep van (één van) de ouders écht niet weg kan in de schoolvakanties, kan de locatiedirecteur van de school extra vakantieverlof toekennen. Dit verlof mag maximaal 10 dagen duren en mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. De ouders moeten het verlof minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directeur en hierbij een verklaring van de werkgever overleggen. VRIJ VOOR GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN In de leerplichtwet worden geen regels genoemd over wanneer u wel of geen extra verlof kunt aanvragen buiten de schoolvakanties. De directeur of de leerplichtambtenaar beoordeelt iedere aanvraag daarom individueel, op basis van de richtlijnen van het Bureau Voortijdig Schoolverlaten. WEL extra verlof Voor het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: maximaal 2 dagen vrij. Het 12,5- of 25-jarig huwelijksjubileum van de ouders: 1 dag vrij. Het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: 1 dag vrij. Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad: duur in overleg met directeur en/of leerplichtambtenaar. Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad: duur in overleg met de directeur. Verhuizing van het gezin: 1 dag vrij. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren. In overleg met de directeur. Sommige religieuze feesten. Andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen. GÉÉN extra verlof Familiebezoek in het buitenland. Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in het geval van speciale vakantieaanbiedingen, laagseizoenkortingen of uitnodigingen van familie of vrienden). Eerder vertrek naar of latere terugkeer van vakantie vanwege verkeersdrukte. Verlof voor een kind omdat andere kinderen in het gezin al of nog vrij zijn. Verlof moet schriftelijk door de ouders of verzorgers worden aangevraagd bij de directeur. Als er verlof voor méér dan 10 dagen wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar. De aanvraag hiervoor kan door de ouders of verzorgers worden ingediend bij Bureau Voortijdig Schoolverlaten, postbus 1, 6400 AA Heerlen, of via de directeur van de school. Een folder over vakantieverlof en vrij voor gewichtige omstandigheden kunt u opvragen bij Bureau VSV Parkstad-Limburg, tel of via

17 2.6 Vrijstelling van onderwijs De leerlingen van onze school nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Op verzoek van de ouders kan een leerling worden vrijgesteld van de volgende onderwijsactiviteiten: deelname aan godsdienstlessen. Voor leerlingen die niet gelovig zijn of waarvan bij de aanmelding blijkt dat zij tot een andere geloofsrichting behoren dan de R.K. én waarvan de ouders aangeven dat zij er moeite mee hebben dat hun kind de godsdienstlessen volgt, wordt tijdens de godsdienstlessen een alternatieve lesstof aangeboden. Bij vieringen in de kerk wordt voor deze groep kinderen een oplossing bedacht in de vorm van opvang in een andere groep. deelname aan gymnastieklessen op basis van medische indicatie. In een dergelijk geval geldt eveneens dat de school in plaats van de gymnastiekles een alternatief lesprogramma aanbiedt Regeling schooltijden Met ingang van 1 augustus 2006 is een nieuwe regeling op het gebied van de schooltijden van kracht. Deze regeling maakt een andere verdeling van schooltijden mogelijk. Over de hele basisschoolperiode krijgen de leerlingen echter evenveel lesuren als voorheen, nl Uren per jaar De nieuwe regeling schrijft o.a. voor dat de leerlingen in 8 opeenvolgende schooljaren minstens 7520 uren les krijgen. Het verschil in lesuren tussen onder- en bovenbouw mag worden losgelaten. De school kan er bijv. voor kiezen om alle leerlingen evenveel lesuren aan te bieden met een minimum van 940 uur per jaar. Het huidige verschil tussen onder- en bovenbouw kan echter ook worden gehandhaafd. In dit geval heeft de onderbouw ten minste 3520 en de bovenbouw ten minste 3760 uur les en moeten de nog ontbrekende 240 uren aan één of meer leerjaren worden toegevoegd. Weken Voor de leerjaren 3 t/m 8 mogen scholen maximaal 7 keer per jaar een vierdaagse schoolweek inroosteren. Dat moeten ze in de schoolgids vermelden, zodat ouders al voor de aanvang van een schooljaar hiervan op de hoogte kunnen zijn. Lesdag Het huidige maximum van 5.30 lesuren per dag vervalt. Scholen dienen wel zorg te dragen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten over de schooldag. Medezeggenschap en toezicht De oudergeleding van de MR heeft instemming bij het vaststellen of wijzigen van de schooltijden. Een wijziging kan pas plaatsvinden als de mening van alle ouders is gepeild. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de schooltijden. 2.7 Lesuitval Soms moeten leerkrachten nascholingscursussen volgen, hebben ze een dag buitengewoon verlof, of zijn ze noodgedwongen met ziekteverlof. Er komt dan een vervanger in de klas. Door een steeds nijpender tekort aan leerkrachten is het vaak moeilijk om een vervanger te vinden. Wij doen ons uiterste best om in voorkomende gevallen een passende oplossing te vinden. Wanneer bij langdurige afwezigheid van een groepsleerkracht geen vervanging beschikbaar is, kan in het uiterste geval ertoe besloten worden om een groep niet naar school te laten komen. Daarvan ontvangt u altijd minstens een dag van tevoren bericht. Via een roulatiesysteem zullen dan steeds wisselende groepen naar huis gestuurd worden. 2.8 Procedure bij ziekmelding van leerkracht 1. Het arbeidsbureau wordt om vervanging verzocht. Indien niemand beschikbaar is: 2. Eventuele schoolvervangers (mensen die alleen bij ons vervangen) worden benaderd.

18 Indien niemand beschikbaar is: 3. Leerkrachten met een deeltijdbaan wordt verzocht te vervangen. Wanneer niet beschikbaar dan verschilt de oplossing per afdeling (zie specifieke gedeelte). Als leerlingen van een klas een dag thuis blijven, volgen we de volgende procedure: aan het eind van de eerste ziektedag krijgen de leerlingen van de betrokken groep een vooraankondiging mee naar huis, waarin wordt vermeld dat er geen vervanger is gevonden en er op school nog één dag geïmproviseerd zal worden (ouder: regel alvast kinderopvang). op het einde van de tweede dag zonder vervanger krijgen de leerlingen van de betrokken groep een bericht mee, dat ze een dag later (de derde dag zonder vervanger) niet naar school kunnen komen, maar dat we ze de dag daarna wel weer verwachten. de inspectie, het bestuur en de leerplichtambtenaar worden op de hoogte gesteld. leerlingen blijven niet langer dan één dag thuis. Volgens een roulatiesysteem blijven steeds andere groepen thuis. Ouders van de betrokken leerlingen worden steeds een dag van te voren geïnformeerd. 2.9 Agressie op school Het zal u niet vreemd in de oren klinken als wij constateren dat de manier van omgaan met elkaar de afgelopen jaren in onze samenleving er niet beter op is geworden. De verharding van het verbale en fysieke geweld is regionaal, provinciaal en landelijk zeer wel merkbaar. Vele organisaties spreken hun bezorgdheid uit over deze ontwikkelingen. Ook aan de Pyler is dit niet voorbij gegaan. Het beeld van de maatschappij dat dagelijks in de media gepresenteerd wordt, vinden wij, tot onze spijt, ook in het schoolleven van alle dag terug. Steeds vaker worden leerlingen en medewerkers van onze school geconfronteerd met ernstig verbaal en fysiek geweld, bijvoorbeeld grof taalgebruik, dreigende houding, spugen, schoppen en/of slaan. Geweld dat vormen aanneemt die volstrekt niet meer te accepteren zijn. Geweld waarbij de veiligheid van leerlingen en zeker ook van medewerkers in gevaar komt. Ondanks het feit dat er in ons geval sprake is van orthopedagogisch onderwijs worden er binnen deze speciale aanpak regelmatig grenzen overschreden. U begrijpt dat het voor ons van groot belang is deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Naast onze gestructureerde aanpak, vaste regelgeving en speciale projecten rond deze problematiek is het van belang dat in geval van grensoverschrijdend gedrag onmiddellijk door verantwoordelijken kan worden opgetreden. Duidelijk moet zijn dat bij verbaal en/of fysiek geweld naar medeleerlingen en/of medewerkers toe, na onderzoek, per ommegaande overgegaan wordt tot tijdelijke verwijdering van de betreffende leerling. Bij herhaling van voornoemd gedrag kan zelfs overgegaan worden tot definitieve verwijdering. Toch ervaren wij in de praktijk dat uitvoering van deze regel niet altijd kan plaatsvinden op een wijze zoals het eigenlijk zou moeten. In geval van welke noodsituatie dan ook dienen ouders/verzorgers of daarvoor aangewezen familieleden te allen tijde voor ons bereikbaar te zijn. Ernstig agressief gedrag, waarbij de veiligheid in het geding is, is een dergelijke noodsituatie. De (locatie)directeur of de intern begeleider moet dan onmiddellijk contact met het thuisfront kunnen opnemen. Waarna de betreffende leerling per ommegaande opgehaald kan worden of naar huis gestuurd wordt. De steun van ouders/verzorgers in deze situatie is voor ons ontzettend belangrijk. Zonder een goede samenwerking is het keren van dergelijk gedrag heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Daarnaast dient u bij terugkomst op school, na een tijdelijke verwijdering de tijd te nemen om samen met uw zoon of dochter en onze (locatie)directeur of intern begeleider in een gesprek een nieuwe start te maken, ook al komt dat soms

19 niet uit. U begrijpt dat, willen wij deze zorgwekkende ontwikkeling tot stand brengen, samenwerking tussen ouders en school van groot belang is Informatie / communicatie ouders en school T.a.v. informatie/communicatie met ouders vinden team en directie van de Pyler het absoluut noodzakelijk dat, in het belang van de ontwikkeling van onze leerlingen, ouders en school een goed contact met elkaar onderhouden. Bij start op de Pyler geeft de locatiedirecteur duidelijk aan dat school en ouders voor de opvoeding en ontwikkeling van de betreffende leerling samen verantwoordelijk zijn. Goede afspraken en weten wat we van elkaar kunnen verwachten zijn belangrijk. Op welke wijze wordt informatie uitgewisseld tussen school en ouders: algemene ouderavond bij het begin van het schooljaar; huisbezoeken; leerlingenbesprekingen; rapportgesprekken; schoolgids; website ; gedragsstaten (wekelijks); nieuwsbrieven. Daarnaast zijn onze intern begeleiders de hele dag telefonisch beschikbaar om ouders te woord te staan en/of vervolgens een afspraak te maken voor een gesprek. Groepsleerkrachten zijn elke dag na uur beschikbaar om, meestal telefonisch, met ouders van gedachten te wisselen omtrent zaken die rond hun zoon/dochter spelen. Dit kan, indien noodzakelijk, leiden tot een afspraak voor een gesprek op school al of niet samen met de intern begeleider. Daarnaast staat de directie, met name de locatiedirecteuren, steeds voor ouders klaar om indien men dat wenst, na afspraak, van gedachten te wisselen over zaken die men aangaande hun zoon/dochter of de organisatie in zijn algemeen van belang zijn Informatievoorzieningen gescheiden ouders. Het uitgangspunt van de school met betrekking tot de informatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de ouderavonden komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder, of de ouder die met het gezag over het kind is belast (verzorger), de andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en vordering van het kind. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school toch voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van informatie over hun kind, bestaat de mogelijkheid een (gespreks)verslag (de mededelingen van de leerkracht) van de formele ouderavond aan te vragen bij de leerkracht van uw kind. Dit gespreksverslag wordt vervolgens ter kennisgeving aan de niet met het gezag belaste ouder gestuurd. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient u dit zelf vooraf kenbaar te maken bij de leerkracht van uw kind. De school hoeft echter géén informatie te verstrekken indien dit niet in het belang van het kind is (dit dient dan te blijken uit bijvoorbeeld rapporten psychologen of artsen). Op de site vindt u meer informatie over dit onderwerp. Klik in de horizontale balk op <scholen>. In het uitrolmenu klikt u dan op <Aanvulling schoolgids >. Voor de volledige teksten klikt u dan onderaan op de pagina op <klik hier>.

20 2.11 Ongewenst(agressief) gedrag van de ouders Het omgaan met ongewenst of agressief gedrag behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie. Het gedrag van de ouders kan een reactie zijn op de aanpak van het gedrag van hun kind, omdat de vertrouwensrelatie tussen ouder en school is verstoord, omdat de ouders niet akkoord gaan met een maatregel van de school of als reactie op het gedrag van andere kinderen naar hun eigen kind. In het omgaan met ernstig ongewenst of agressief gedrag van ouders is het noodzakelijk om de grenzen van wat acceptabel is duidelijk te trekken. Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag: handtastelijkheden jegens leerlingen en leerkrachten; dreigen met fysiek geweld; verbaal geweld; ongepast aanspreken van andere kinderen waarbij de relatie groot tegenover klein is ingezet; schelden/vloeken; zonder afspraak aanspreken van leerkrachten in het bijzijn van andere ouders of leerlingen en waar een bijzonder negatieve gesprekslading is. Is deze grens overschreden, dan kan (binnen de kader van het vastgestelde beleid ten aanzien van de schorsing en verwijdering van leerlingen) worden besloten tot: het geven van een waarschuwing aan de ouders leerlingen; het schorsen van de leerling; de ouders verzoeken een andere school voor hun kind te zoeken; de leerling te verwijderen; de ouders een schoolverbod te geven. Een schoolverbod houdt in dat de ouders niet zonder toestemming van de directie op het terrein van de school komen. Noodzakelijk bij het handhaven van gedragsregels is: een goede registratie van de voorvallen; de rijksinspectie informeren; zo nodig de wijkagent informeren; melding doen bij de leerplichtambtenaar; het bestuur van de school informeren. Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen en of ouders, is het van groot belang om te registreren wat er is gebeurd, welke afspraken zijn gemaakt en welke besluiten zijn genomen. De rapportage wordt opgeslagen in het leerlingendossier. Ouders hebben het recht van inzage in het leerlingendossier van hun kind Wet bescherming persoonsgegevens Ook als school moeten we voldoen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het leerling-dossier bestaat uit twee componenten, de leerling-administratie en het leerling-dossier. Hierin wordt de informatie bewaard voor de onderwijskundige en algemene begeleiding van de leerling. De gegevens van leerlingen worden voor derden ontoegankelijk bewaard. Leerling-administratie Met de leerling-administratie wordt voldaan aan de verplichtingen van artikel 6, lid 1 van het bekostigingsbesluit WPO (wet op het primair onderwijs) tot het voeren van een overzichtelijke administratie

Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel

Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel Inhoudsopgave Organisatie pagina 2 - bevoegd gezag pagina 2 - LVO Parkstad pagina 2 De 10 gouden regels pagina 3 Inspectie pagina 3 Vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

Schoolgids. basisschool De Windwijzer

Schoolgids. basisschool De Windwijzer Schoolgids basisschool De Windwijzer Schooljaar 2015 2016 Deze schoolgids is door het College van Bestuur van INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs vastgesteld op 1 juli 2015. Deze schoolgids heeft

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Algemeen Deel SKPOEL Postbus 182 4870 AD Etten-Leur. Bestuursnummer 55303 Kamer van Koophandel 41103012 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO Kingmaschool Schoolgids 2011-2012 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen 13 5. De resultaten van het onderwijs 21 6. Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016

Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort Inhoud 1. Algemeen... - 4 - Voorwoord... -

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids Brede School Munstergeleen 2015-2016

Schoolgids Brede School Munstergeleen 2015-2016 Partners: Stichting Kindante Basisschool Munstergeleen Burg. Smeetsstraat 3 6151GM Munstergeleen 046-4515820 of 06 51396582 e- h.vanbommel@bsmunstergeleen.nl e- f.boels@bsmunstergeleen.nl Spelenderwijs

Nadere informatie