ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN ALG0 INHOUD Artikel. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Grondslag Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekern Artikel 4. Hulp van Alarmcentrale Artikel 5. Algemene verplichtingen in geval van scha Artikel 6. Termijn waarbinnen scha gemeld moet worn Artikel 7. Algemene uitsluitingen - Verval van recht op vergoeding/uitkering 2 Artikel 8. Terrorismerisico 2 Artikel 9. Vliegrisico 2 Artikel 0. Meer dan één verzekering voor hetzelf risico 2 Artikel. Bepalingen inzake extra reis- en verblijfkosten 2 Artikel 2. Betaling van vergoedingen 2 Artikel 3. Verval van rechten 2 Artikel 4. Terugvorring van niet-verzeker diensten en/of kosten 2 Artikel 5. Persoonsgegevens 2 Artikel 6. Rechtsvorm, toezicht en toepasselijk recht 2 Artikel 7. Geschillen 2 Artikel. Begripsomschrijvingen In voorwaarn van Maatschappij wordt verstaan onr: Maatschappij : Mondial Assistance International SA, kantoorhound aan Poeldijkstraat 4, 059 VM te Amsterdam. Alarmcentrale : Alarmcentrale Mondial Assistance B.V. Verzekeringnemer : gene, die verzekeringsovereenkomst met Maatschappij is aangegaan. Verzeker : op het verzekeringsbewijs als zodanig vermel persoon. Partner : echtgenoot/echtgenote van verzeker of gene met wie verzeker duurzaam samenwoont (tenminste jaar teruggerekend vanaf het moment dat reis aanvangt). Inwonen kinren : inwonen kinren tot 27 jaar van verzeker, waaronr wordt verstaan: minrjarige kinren (waaronr pleeg- en stiefkinren); meerrjarige inwonen ongehuw kinren (waaronr pleeg- en stiefkinren); meerrjarige, i.v.m. studie uitwonen, ongehuw kinren (waaronr pleeg- en stiefkinren). Gezinslen : partner en/of inwonen kinren van verzeker. Familielen e graad : partner, (schoon)ours, (schoon)kinren, alsme pleeg- en/ of stiefours en -kinren. Familielen 2e graad : broers, zwagers, (schoon)zusters, pleeg- en/of stiefbroers en - zusters, grootours en kleinkinren. Reisgenoot : een met verzeker samenreizend persoon. Wintersport : elke van sneeuw en/of ijs afhankelijke sport. Bijzonre wintersporten : wintersporten die een meer dan normaal risico met zich meebrengen, waaronr ijsklimmen, skeleton, bobslerijn, ijshockey, speedskiën, speedraces, skijöring, skispringen, skivliegen, figuurspringen bij freestyle-skiën, ski-alpinisme, paraskiën en heliskiën. Onrwatersport : alle vormen van duiksport, waarbij onrscheid gemaakt wordt tussen: Recreatief duiken : beoefening van onrwatersport binnen zogenaam recreatieve limieten (waaronr in ier geval wordt begrepen een dieptelimiet van 40 meter) Technisch duiken : beoefening van onrwatersport buiten zogenaam recreatieve limieten c.q die meer risico met zich meebrengt dan recreatief duiken, waaronr compressie-, grot- en wrakduiken. Bijzonre sporten : overige sporten die een meer dan normaal risico met zich meebrengen, waaronr jagen, bergbeklimmen, klettern, abseilen, speleologie, bungee-jumping, parachutespringen, paragliding, hanggliding, ultralight vliegen en zweefvliegen. Privéreizen : reizen en/of verblijf met een recreatief karakter en die geen verband houn met beroep, bedrijf, functie, studie, stage of anre werkzaamhen van verzeker. Zakenreizen : reizen en/of verblijf die verband houn met beroep, bedrijf, functie, studie, stage of anre werkzaamhen van verzeker. Bovenstaan begrippen worn in voorwaarn vetgedrukt weergegeven. Artikel 2. Grondslag 2.. De Maatschappij verleent uitsluitend kking voor afgesloten verzekering(en) en/of rubrieken indien dit blijkt uit het verzekeringsbewijs en/of het kkingsoverzicht. De kkingen geln tot maximaal bedragen zoals die in bijzonre voorwaarn en/of het kkingsoverzicht worn vermeld met inachtneming van eventueel daarbij vermel maximale perio, voor maximaal het vermel aantal personen en tot maximaal vermel klasse Er zijn evenveel verzekeringen afgesloten als er verzekern op het verzekeringsbewijs staan. Een verzekering geldt alleen voor gene op wiens naam ze staat: verzekeringen zijn niet verbrugbaar en niet overdraagbaar. Wat specifiek voor ene verzeker is bepaald, geldt niet voor anre verzeker, tenzij dat uitdrukkelijk vermeld is Het aanvraagformulier met daarin door verzekeringnemer of verzeker gedane, al dan niet eigenhandig geschreven melingen, alsme eventuele schriftelijke gegevens, daarbij afzonrlijk door verzekeringnemer of verzeker verstrekt, maken onrel uit van afgesloten verzekering(en) en worn geacht één geheel uit te maken met het verzekeringsbewijs De Maatschappij is geen vergoeding van kosten verschuldigd en is bevoegd afgesloten verzekering(en) zonr inachtneming van een opzegtermijn op een door haar te bepalen tijdstip te beëindigen, indien het aanvraagformulier en melingen, dan wel afzonrlijke gegevens in strijd met waarheid waren, of omstandighen verzwegen wern, die van dien aard zijn, dat verzekering(en) niet, of niet onr zelf voorwaarn zou(n) zijn gesloten, indien Maatschappij daarvan kennis had gedragen De Maatschappij behoudt zicht het recht voor om betaal vergoedingen (geheel of geeltelijk) te verhalen op rn. Het gaat hierbij o.a. om kosten waarvoor verzeker ook op grond van een anre verzekering, wet of voorziening recht heeft op vergoeding Naast ze Algemene Voorwaarn zijn op afgesloten verzekering(en) van toepassing Bijzonre Voorwaarn. Bij strijdigheid van voorwaarn gaan Bijzonre Voorwaarn voor ze Algemene Voorwaarn. Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekern 3.. De Maatschappij verzekert alleen personen die tijns geldigheidsduur van afgesloten verzekering(en) ingeschreven staan in een Nerlands bevolkingsregister, en daadwerkelijk in Nerland woonachtig zijn De afgesloten verzekering(en) is (zijn) niet geldig als Maatschappij verzeker al eens heeft laten weten hem niet meer te willen verzekeren. In dat geval betaalt Maatschappij eventueel al betaal premie terug zodra verzeker hierom vraagt. Artikel 4. Hulp van Alarmcentrale 4.. In geval van een onr een afgesloten reisverzekering verzeker gebeurtenis heeft verzeker recht op hulp van Alarmcentrale. Deze hulp bestaat onr anre uit: a. organisatie van het (medische noodzakelijke) vervoer; b. het verzorgen van noodzakelijke (medische) begeleiding tijns (terug)reis; c. het geven van adviezen en alle hulp, die Alarmcentrale nuttig en noodzakelijk vindt De Alarmcentrale verleent haar diensten: a. binnen relijke termijnen, in goed overleg met verzeker of diens zaakwaarnemers; b. voor zover overheidsvoorschriften of anre externe omstandighen dit niet onmogelijk maken De Alarmcentrale zal zich inspannen en die acties onrnemen die in relijkheid van haar verlangd mogen worn om gemaakte afspraken na te komen. Voor verbintenissen die door verzeker zelf worn aangegaan, met name in het geval van het huren van een vervangend vervoermidl, rust verantwoorlijkheid voor het nakomen van uit die verbintenissen voortvloeien verplichtingen bij verzeker Indien kosten die uit hulpverlening voortvloeien niet onr kking van afgesloten verzekering vallen, heeft Alarmcentrale het recht nodige financiële garanties te verlangen De Alarmcentrale is, behalve voor eigen fouten en tekortkomingen, niet aansprakelijk voor scha die het gevolg is van fouten of tekortkomingen van rn die voor hulpverlening zijn ingeschakeld. Dit beperkt eigen aansprakelijkheid van ze rn niet. Artikel 5. Algemene verplichtingen in geval van scha In geval van scha moet(en) verzeker of zijn rechtverkrijgen(n) het volgen doen: 5.. Het schaformulier volledig en naar waarheid invullen, onrtekenen en samen met het verzekeringsbewijs opsturen naar Maatschappij. Het schaformulier is verkrijgbaar bij agent waar verzekering is afgesloten of via Al het mogelijke om scha te beperken, alle aanwijzingen opvolgen van en alle mewerking verlenen aan Maatschappij en Alarmcentrale en verr niets doen dat belangen van Maatschappij en die van Alarmcentrale zou kunnen schan Alle aanspraken op vergoeding/uitkering (tot ten hoogste het bedrag van vergoeding/uitkering) overdragen aan Maatschappij. Dit is alleen nodig als Maatschappij niet door betaling van vergoeding/uitkering in rechten van verzeker is getren. Verzeker moet alle bewijsstukken van bovengenoem aanspraken aan Maatschappij overleggen Om onr een afgesloten reisverzekering gemaakte kosten vergoed te krijgen is het in bepaal gevallen noodzakelijk van Maatschappij en/of Alarmcentrale vooraf toestemming te krijgen voor het maken van ze kosten. Het gaat hierbij o.a. om: vervoer per ambulance, taxi, ambulance-vliegtuig of een anr, niet openbaar vervoermidl; het uitvallen en/of huren van een vervoermidl; extra terugreiskosten naar Nerland; vervangend verblijf; een ernstig ongeval; ziekenhuisopname langer dan 24 uur; overlijn. In ze gevallen moet direct Alarmcentrale gebeld worn, onr opgave van verzekeringsgegevens Verzeker moet aan Maatschappij overleggen originele rekeningen inzake medische kosten, kosten van autohuur, vervoer- en transportkosten en extra reis- en/of verblijfkosten, originele rekeningen van buitenlandse begrafenisonrneming en alle anre papieren waarover Maatschappij wenst te beschikken Verzeker moet zijn uiterste best doen van vervoersonrneming geld terug te krijgen voor zijn niet gebruikte biljetten. Verr moet hij Maatschappij met bewijsstukken kunnen aantonen dat gemaakte extra terugreis- en/of verblijfkosten noodzakelijk waren. Zulke bewijsstukken zijn bijvoorbeeld rouwcirculaire, een onrteken verklaring van in het buitenland behanlend arts of, wanneer verzeker binnen Nerland reist, van in Nerland behanlend arts. Als verzeker bovengenoem verplichtingen niet nakomt zal Maatschappij niet tot vergoeding/uitkering overgaan. Artikel 6. Termijn waarbinnen scha gemeld moet worn Wanneer er iets gebeurt waarvoor men onr een afgesloten reisverzekering verzekerd is, moet ze gebeurtenis binnen volgen termijn door verzeker of diens rechtverkrijgen(n) bij Maatschappij gemeld worn: 6.. Als verzeker overlijdt: binnen 24 uur (per telefoon, fax of ) Als verzeker langer dan 24 uur in een ziekenhuis moet worn opgenomen: binnen 7 dagen na opname (schriftelijk (post, fax of ) meln) In alle anre gevallen: binnen 28 dagen na eerste terugkeer in Nerland (schriftelijk (post, fax of ) meln) Als scha niet op tijd bij Maatschappij is aangemeld, keert Maatschappij niet uit, tenzij verzeker of zijn rechtverkrijgen(n) kunnen aantonen dat zij er in relijkheid

2 niets aan konn doen dat te laat werd gemeld. In ier geval vervalt het recht op vergoeding/uitkering onherroepelijk, indien schamelding niet binnen uiterlijk 80 dagen na gebeurtenis door Maatschappij is ontvangen. Artikel 7. Algemene uitsluitingen Verval van recht op vergoeding/uitkering 7.. Niet verzekerd is scha: a. die direct of indirect verband houdt met molest, waaronr wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoem vormen van molest, alsme finities daarvan, vormen een onrel van tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 98 ter griffie van Arrondissements-rechtbank te s-gravenhage is geponeerd. Wanneer verzeker tijns bovengenoem gebeurtenissen scha lijdt, die hiermee geen enkel verband houdt, keert Maatschappij slechts uit wanneer verzeker kan bewijzen dat scha daadwerkelijk niets met ze gebeurtenissen te maken had; b. die direct of indirect verband houdt met of veroorzaakt is door het door verzeker elnemen aan of willens en wetens bijwonen van hi-jacking, kaping, staking of terreur; c. die direct of indirect verband houdt met inbeslagnemen en/of verbeurdverklaren; d. veroorzaakt door, optren bij of voortvloeien uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar reactie is ontstaan; e. ten gevolge van het elnemen aan of het begaan van strafbare feiten of het doen van pogingen daartoe Het recht op vergoeding vervalt indien bij aanvang van reis zodanige omstandighen bekend of aanwezig waren dat een beroep op kking onr afgesloten verzekering relijkerwijs te verwachten viel Het recht op vergoeding/uitkering vervalt ten aanzien van gehele claim als door verzeker of zijn rechtverkrijgen(n) onjuiste gegevens of feiten zijn verstrekt Het recht op vergoeding vervalt alleen ten aanzien van dat geelte van schaclaim indien door Maatschappij opgevraag voorwerpen en/of beschein niet binnen 80 dagen na datum van opvragen zijn ontvangen. Verr biedt Maatschappij geen kking in volgen gevallen c.q. voor volgen kosten c.q. voor kosten die het gevolg zijn van: 7.5. Een ziekelijke of gebrekkige toestand van verzeker voor of op het tijdstip van het ongeval, een bestaan geestelijke of lichamelijke afwijking of aandoening, zelfmoord of een poging daartoe Zwangerschap en alle daarmee verband houn kosten, met uitzonring van kosten die het gevolg zijn van complicaties Opzet, grove schuld of nalatigheid van verzeker of van gene die bij vergoeding/ uitkering belang heeft Het elnemen aan wandan, ruzies, vechtpartijen, het uitvoeren van waagstukken, het elnemen aan expedities Het gebruik van alcohol of anre verdoven of opwekken midlen, waartoe ook soften harddrugs gerekend worn Het overtren van veiligheidsvoorschriften van (vervoer)bedrijven. 7.. De kosten van abortus provocatus Indien verzeker naar het buitenland is gegaan o.a. om zich daar medisch te laten behanlen Het tijns reis: a. elnemen aan ballonvaarten en onrwatertochten per onrzeeër; b. beoefenen van volgen sporten: boksen, worstelen, karate en anre gevechtssporten, jiu jitsu en rugby; c. elnemen aan wedstrijn en voorbereidingen daartoe, zoals training; d. elnemen aan of voorbereiding tot snelheids-, record- en betrouwbaarheidsritten met motorrijtuigen of motorvaartuigen; e. gebruik maken van (plezier-)vaartuigen buiten territoriale zee, of het buiten binnenwateren gebruik maken van vaartuigen die niet geschikt zijn voor zeevaart. f. gebruik maken van zeeschepen buiten territoriale zee anrs dan als passagier. Om verzekerd te zijn moet gereisd worn met zeeschepen die ingericht zijn voor personenvervoer, zoals cruiseschepen. Artikel 8. Terrorismerisico Voor scha ten gevolge van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, en hanlingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als afzonrlijk, te noemen het terrorismerisico, is vergoeding/uitkering beperkt tot uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorismekking van Nerlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschan N.V. (NHT). De afwikkeling van een schamelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van NHT. Het Clausuleblad terrorismekking en het Protocol afwikkeling claims zijn op 0 januari 2007 resp. 2 juni 2003 geponeerd ter griffie van Rechtbank Amsterdam onr nummer 3/2007 resp. 79/2003. Deze teksten zijn in te zien c.q. te downloan via of op te vragen bij Maatschappij. De uitsluiting volgens artikel 7..b blijft onverminrd van kracht. Artikel 9. Vliegrisico Als verzeker per vliegtuig reist, is hij slechts verzekerd als passagier en niet als bemanningslid, vlieginstructeur, leerling-vlieger of parachutist. Om verzekerd te zijn moet gereisd worn met vliegtuigen van een erken luchtvaartmaatschappij. Deze vliegtuigen moeten ingericht zijn voor personenvervoer en gebruik maken van erken luchthavens. Artikel 0. Meer dan één verzekering voor hetzelf risico Als voor een verzeker bij Maatschappij meerre reisverzekeringen zijn afgesloten, dan kan hij ten hoogste volgen bedragen uitgekeerd krijgen: REISBAGAGE 0.000,- Kostbaarhen.500,- Foto-, film- en vio/dvd-apparatuur 5.000,- Computerapparatuur 5.000,- Geld en reischeques.500,- REISONGEVALLEN Uitkering bij overlijn: 6 t/m 69 jaar ,- door motor- en/of scooterrijn 7.500,- 0 t/m 5 jaar 5.000,- 70 jaar en our 5.000,- als gevolg van een wintersport- of onrwatersportongeval, 6 t/m 69 jaar ,- als gevolg van een ongeval tijns beoefening van een bijzonre (winter)sport 0.000,- Uitkering bij blijven invaliditeit: 0 t/m 69 jaar ,- door motor- en/of scooterrijn ,- 70 jaar en our 5.000,- als gevolg van een wintersport- of onrwatersportongeval, 0 t/m 69 jaar ,- als gevolg van een ongeval tijns beoefening van een bijzonre (winter)sport ,- Artikel. Bepalingen inzake extra reis- en verblijfkosten Indien onr afgesloten verzekering kking bestaat voor extra reiskosten en/of extra verblijfkosten geldt:.. Onr verblijfkosten wordt verstaan: kosten van logies en maaltijn. Van vergoeding voor extra verblijfkosten worn kosten die verzeker onr normale omstandighen ook gemaakt zou hebben voor noodzakelijke maaltijn, afgetrokken. Deze aftrek wordt gesteld op 20% van ze in relijkheid gemaakte kosten..2. Met betrekking tot extra reiskosten : indien verzeker bij het maken van ze kosten gebruik maakt van het privé-motorrijtuig wordt vergoeding verleend die vermeld wordt op het kkingsoverzicht van afgesloten verzekering. Artikel 2. Betaling van vergoedingen De Maatschappij betaalt vergoedingen aan verzeker, tenzij hij Maatschappij heeft laten weten dat ze aan iemand anrs moeten worn betaald. Als verzeker is overlen worn vergoedingen aan wettige erfgenamen betaald. Voor betaling van uitkering bij overlijn of blijven invaliditeit ten gevolge van een ongeval, zie rubrieksvoorwaarn Reisongevallen. Artikel 3. Verval van rechten Als bij Maatschappij door verzeker of zijn rechtverkrijgen(n) een vorring wordt ingediend, zal Maatschappij reageren met een (aanbod tot) betaling ter finitieve regeling of met een afwijzing. De vorring van verzeker of zijn rechtverkrijgen(n) vervalt 80 dagen nadat Maatschappij haar standpunt (betaling of afwijzing) heeft duilijk gemaakt, tenzij al een geschil aanhangig is gemaakt. Artikel 4. Terugvorring van niet-verzeker diensten en/ of kosten Indien Maatschappij een vergoeding heeft verleend voor kosten en/of diensten die door haar of door Alarmcentrale gemaakt/verleend zijn en die niet onr kking van afgesloten reisverzekering vallen (zoals met name kosten van buitenkist), dan heeft Maatschappij het recht reeds betaal kosten terug te vorren en/of te verrekenen met nog te verlenen vergoedingen. Verzekern zijn hooflijk aansprakelijk en zijn verplicht binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving vorring(en) te voldoen. Bij ingebreke blijven zal Maatschappij tot incasso overgaan. Artikel 5. Persoonsgegevens 5.. Bij aanvraag of het wijzigen van een verzekering worn persoonsgegevens gevraagd. Deze worn door Maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van frau jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen Op ze verwerking van persoonsgegevens is gedragsco Verwerking persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. In ze gedragsco worn rechten en plichten van partijen bij gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van gedragsco kunt u raadplegen via website van het Verbond van Verzekeraars, of opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 94350, 2509 AL Den Haag, telefoon: ) De Alarmcentrale verleent in opdracht van Maatschappij directe hulp bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijn. Indien Alarmcentrale dit in het kar van een concrete hulpvraag nodig acht, kan zij bij verzeker, bij diens familielen, bij hulpverleners ter plaatse en/of bij behanlend arts gegevens opvragen en ze zonodig aan direct bij hulpverlening betrokken personen, alsme aan medisch adviseur van Maatschappij, verstrekken. Het opvragen en verstrekken van medische gegevens geschiedt uitsluitend door, of in opdracht van medisch adviseur van Alarmcentrale. Artikel 6. Rechtsvorm, toezicht en toepasselijk recht 6.. De Maatschappij is Nerlandse vestiging van Mondial Assistance International SA, met statutaire zetel in Parijs, Frankrijk De Maatschappij is geregistreerd bij Autoriteit Financiële Markten onr nummer en beschikt over een vergunning van De Nerlandsche Bank N.V Op alle bij Maatschappij afgesloten verzekeringen is Nerlands recht van toepassing. Artikel 7. Geschillen Geschillen, die uit een verzekeringsovereenkomst voortkomen, worn voorgelegd aan bevoeg rechter, tenzij partijen het eens worn over een anre manier om het conflict op te lossen. Voor klachten naar aanleiding van een verzekeringsovereenkomst kan verzeker zich schriftelijk wenn tot directie van Maatschappij en/of: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den HAAG, telefoonnummer , Neem voor meer informatie over reis- en annuleringsverzekeringen van Mondial Assistance contact op met uw verzekeringsadviseur, met Maatschappij of raadpleeg Op is onr anre informatie te vinn over (aanvullen) verzekeringsmogelijkhen, kking tijns (bijzonre) sport- en beroepsrisico s, aanvullen diensten en zijn belangrijke reistips opgenomen. Mondial Assistance International SA- Poeldijkstraat VM Amsterdam - Postbus AK Amsterdam - Tel.: +3 (0) Fax: +3 (0) Internet: F. van Lanschot Bankiers KvK Amsterdam nr

3 ebookers Reis- en Annuleringsverzekering Afhankelijk van invulling op het verzekeringsbewijs en betaal premie geldt ze verzekering voor:. Reisverzekering volgens het Dekkingsoverzicht Reisverzekering en Bijzonre Voorwaarn Reisverzekering 2. Reis- en Annuleringsverzekering volgens het Dekkingsoverzicht Reisverzekering, Bijzonre Voorwaarn Reisverzekering en Bijzonre Voorwaarn Annuleringsverzekering 3. Annuleringsverzekering volgens Bijzonre Voorwaarn Annuleringsverzekering, met uitzonring van kking volgens artikel. 4. Eigen Risico Verzekering Autohuur volgens Bijzonre Voorwaarn Eigen Risico Verzekering Autohuur DEKKINGSOVERZICHT REISVERZEKERING D-EBO0 Behoren bij en één geheel uitmakend met Algemene Voorwaarn, Bijzonre Voorwaarn Reis- en Annuleringsverzekering en het verzekeringsbewijs van Mondial Assistance International, kantoorhound te Amsterdam. Voor directe hulpverlening bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijn, terugroeping naar Nerland of vervangend verblijf dient u onmidllijk contact op te nemen met: Alarmcentrale, +3 (0) , dag en nacht bereikbaar; fax +3 (0) Deze verzekering geldt voor onrstaan rubrieken en verzeker bedragen. Indien hiervoor verschuldig toeslagpremie is voldaan en dit wordt vermeld op het verzekeringsbewijs, bestaat er voor afgesloten rubrieken ook kking tijns het beoefenen van wintersport en/of bijzonre sporten, met inachtneming van het bepaal in artikel 5 van Algemene Bepalingen. Rubriek I. S.O.S.-KOSTEN De Maatschappij vergoedt volgen kosten tot genoem maxima, wanneer ze noodzakelijk zijn in verband met: Verzeker bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anrs wordt vermeld) a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzeker Extra verblijfkosten 50,- p.p. per dag Extra terugreiskosten naar Nerland Kosten van terugkeer per ambulancevliegtuig Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs 50,- Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar: Reiskosten (max. 2 familielen) Verblijfkosten (max. 2 familielen/max. 0 dagen) 50,- p.p. per dag Kosten van opsporings- en reddingsacties ,- b. Overlijn van verzeker Vervoerskosten stoffelijk overschot of Kosten van begrafenis of crematie in het buitenland incl. overkomst van 2 familielen Tot max. kosten van vervoer stoffelijk overschot naar Nerland Extra reiskosten gezinslen/reisgenoot c. Ziekte, ongeval of overlijn van niet-meereizen familie van verzeker Extra terugreiskosten naar Nerland Extra kosten van terugkeer naar reisbestemming (max. 2 personen) d. Overlijn van een meeverzeker reisgenoot Kosten van overkomst van familie indien verzeker alleenreizend wordt: Reiskosten (max. familielid) Verblijfkosten (max. familielid/max. 5 dagen) 50,- p.p. per dag e. Gemiste vlucht Extra reis- en verblijfkosten 50,- p.p. per dag Tot maximaal p.p. per verzekeringsbewijs 50,- f. Vertraagd vertrek Extra verblijfkosten 50,- p.p. per dag Tot maximaal p.p. per verzekeringsbewijs 50,- g. Scha aan eigendommen van verzeker in Nerland Extra terugreiskosten naar Nerland h. Gedwongen oponthoud Extra terugreiskosten naar Nerland Extra verblijfkosten 50,- p.p. per dag i. Uitvallen van het verblijf Huurkosten vervangend verblijf bij uitval binnen 7 dagen voor ingangsdatum van verzekering 35,- p.p. per dag voor max. 3 weken Huurkosten vervangend verblijf bij uitval tijns kkingsperio van verzekering 35,- p.p. per dag tot max. voorgenomen verblijfsduur Verr vergoedt Maatschappij volgen kosten indien ze het gevolg zijn van een onr ze rubriek verzeker gebeurtenis: j. Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs 50,- k. Kosten van toezending medicijnen, kunst- of hulpmidlen l. Extra kosten i.v.m. elrs verzeker reisgenoot Volgens voor ze rubriek geln maxima m. Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privémotorrijtuig 0,9 per kilometer

4 Verzeker bedragen (p.p. per verzekeringsbewijs, tenzij Rubriek II. REISBAGAGE (Premier Risque) anrs wordt vermeld) Diefstal, vermissing of beschadiging van reisbagage, verzekerd bedrag: 3.000,- Eigen risico per persoon per gebeurtenis 50,- Waaronr: Foto-, film-, vio/dvd- en computerapparatuur.000,- Kostbaarhen 250,- Telecommunicatie-apparatuur 50,- Contactlenzen en brillen 50,- Muziekinstrumenten (franchise 35,- per gebeurtenis/vergoeding per verzekeringsbewijs max ,-) 250,- Reisdocumenten (Tand)prothesen/gehoorapparatuur 50,- Medische apparatuur 50,- Goeren die tijns reis zijn aangeschaft 50,- Giften voor rn 50,- Uitrusting die gebruikt wordt bij beoefening van bijzonre (winter)sporten 50,- Vermissing/vertraag aankomst reisbagage Vervangen kleding en/of toiletartikelen 50,- Eigen risico Geen Door verzeker toegebrachte scha aan logiesverblijven Maximale vergoeding voor scha toegebracht aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen 250- Franchise per gebeurtenis 25,- Verzeker bedragen (p.p. per verzekeringsbewijs, tenzij Rubriek III. MEDISCHE KOSTEN anrs wordt vermeld) Ziekte of ongeval van verzeker, vergoeding voor medische kosten: Eigen risico per persoon per gebeurtenis 00,- In het buitenland: dokters- en ziekenhuiskosten aangeschafte/gehuur krukken/rolstoel 00,- prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval 750,- tandartskosten ten gevolge van een ongeval 500,- tandartskosten bij overige spoeisen hulp 250,- In Nerland: dokters- en ziekenhuiskosten 500,- aangeschafte/gehuur krukken/rolstoel 00,- nabehanlingskosten.000,- tandartskosten ten gevolge van een ongeval 500,- tandartskosten bij overige spoeisen hulp 250,-

5 Bijzonre Voorwaarn Reisverzekering P-EBO0 Naast ze Bijzonre Voorwaarn zijn op ze verzekering van toepassing Algemene Voorwaarn. De in ze voorwaarn vetgedrukte begrippen worn in Algemene Voorwaarn of in rubrieksvoorwaarn nar omschreven. Raadpleeg het kkingsoverzicht voor: maximum verzeker bedragen hoogte van eventuele eigen risico s en franchises maximale vergoedingstermijnen het aantal personen waarvoor vergoedingen geln vergoedingsklasse (van bijvoorbeeld het openbaar vervoer) INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN REISVERZEKERING... 3 Artikel. Geldigheid van verzekering... 3 Artikel 2. Geldigheidsduur en kkingsperio... 3 Artikel 3. Gebied waar verzekering geldig is... 3 Artikel 4. Het betalen of terugkrijgen van premie... 3 Artikel 5. Wintersport/Bijzonree (winter)sporten... 3 Artikel 6. Samenloop van verzekeringen... 3 RUBRIEKSVOORWAARDEN... 4 RUBRIEK I. S.O.S.-KOSTEN... 4 Artikel. Aard en omvang... 4 Artikel 2. Vergoeding aan meereizen gezinslen/reisgenoten... 4 Artikel 3. Ziekte, ongeval of vermissing van verzeker... 4 Artikel 4. Overlijn van verzeker... 4 Artikel 5. Ziekte, ongeval en/of overlijn van niet-meereizen familie van verzekere... 4 Artikel 6. Overlijn van een meeverzeker reisgenoot... 4 Artikel 7. Gemiste vlucht... 4 Artikel 8. Vertraagd vertrek... 4 Artikel 9. Scha aan eigendommen van verzeker in Nerland... 4 Artikel 0. Gedwongen oponthoud... 5 Artikel. Uitvallen van het verblijf... 5 Artikel 2. Extra vergoedingen... 5 RUBRIEK II. REISBAGAGE... 5 Artikel. Aard en omvang... 5 Artikel 2. Vermissing/vertraag aankomst reisbagage tijns heenreis... 5 Artikel 3. Door verzeker toegebrachte scha aan hotel-/ bungalowinventaris of opstallen... 5 Artikel 4. Eigen risico... 5 Artikel 5. Extra wintersportkking... 5 Artikel 6. Verzeker waar... 6 Artikel 7. Overdracht van verzeker voorwerpen... 6 Artikel 8. Bijzonre verplichtingen in geval van scha... 6 Artikel 9. Bijzonre uitsluitingen... 6 Artikel 0. Voorzichtigheidsclausule... 6 RUBRIEK III. MEDISCHE KOSTEN... 7 Artikel. Aard en omvang... 7 Artikel 2. Vergoeding van medische kosten in het buitenland... 7 Artikel 3. Vergoeding van medische kosten in Nerland... 7 Artikel 4. Vergoeding van kosten van tandartshulp... 7 Artikel 5. Eigen risico... 7 Artikel 6. Bijzonre bepalingen... 7 Artikel 7. Bijzonre uitsluitingen... 7 Algemene Bepalingen Reisverzekering Artikel. Geldigheid van verzekering.. De verzekering is alleen geldig als ze direct bij boeking van reis of uiterlijk binnen 7 dagen daarna, is afgesloten..2. De verzekering is alleen geldig tijns privé-reizen. De verzekering is niet geldig tijns zakenreizen, met inbegrip van reizen en/of verblijf in verband met studie, stage en/of vrijwilligerswerk. Artikel 2. Geldigheidsduur en kkingsperioe 2.. De geldigheidsduur van verzekering is het aantal dagen dat verzekering van kracht is, met een maximum van 45 dagen. Als totale reisduur langer is dan 45 dagen, of indien op het verzekeringsbewijs geen einddatum wordt vermeld, dan eindigt verzekering 45 dagen na vertrekdatum die wordt vermeld op het verzekeringsbewijs Als geldigheidsduur wordt overschren doordat het openbaar vervoer waarmee verzeker reist vertraging krijgt of doordat er iets gebeurt waartegen men verzekerd is (behalve wanneer ze gebeurtenis onr rubriek Reisbagage valt), dan blijft verzekering automatisch geldig tot eerst mogelijke terugkeer van verzeker. Wanneer Maatschappij een verzekering, die al is ingegaan, op verzoek van verzeker verlengt, wordt ze verlenging als een nieuwe verzekering beschouwd Binnen geldigheidsduur van verzekering vangt kkingsperio aan zodra verzeker en/of zijn bagage woning of het verblijf verlaten en eindigt zodra verzeker en/of zijn bagage hierin weer terugkeren. Artikel 3. Gebied waar verzekering geldig is Afhankelijk van bereken premie en invulling op het verzekeringsbewijs is verzekering geldig in: a. Europa, alsme Azoren, Canarische Eilann, Maira en niet-europese lann aan Midllandse Zee. Tevens is verzekering geldig tijns zeereizen tussen genoem gebien. b. c. De gehele wereld. In Nerland is verzekering uitsluitend en alleen van kracht indien reis en/of het verblijf in Nerland een direct onrel vormen van en één geheel uitmaken met een buitenlandse reis. Artikel 4. Het betalen of terugkrijgen van premie Verzekeringnemer of verzeker moet premie, kosten en eventuele assurantiebelasting betaald hebben binnen door Maatschappij of door haar aangestel agent bepaal termijn en in ier geval op dag voordat geldigheidsduur ingaat. Wanneer dit niet gebeurt, is verzekering niet geldig; plicht tot het betalen van premie, kosten en eventuele assurantiebelasting blijft echter ook dan bestaan. Zodra verzekering is ingegaan bestaat er geen recht op teruggave van premie, kosten en eventuelee assurantiebelasting. Artikel 5. Wintersport/Bijzonre (winter)sporten Als uit het verzekeringsbewijs blijkt, dat verzeker zich ook tegen ze risico s heeft verzekerd en als hiervoor verschuldig toeslagpremie is betaald, dan is ze verzekering tevens van kracht tijns beoefening van wintersport, inclusief elname aan Gästerennen en Wisbiwedstrijn en bijzonre (winter)sporten. Onrwatersport, schaatsenrijnn en sletochten zijn zonr toeslagpremie meeverzekerd. De uitsluiting met betrekking tot het elnemen aan wedstrijn en voorbereidingen daartoe zoals training, zoals vermeld in Algemene Voorwaarn, blijft onverminrd van kracht. Artikel 6. Samenloop van verzekeringen Als verzeker naast ze verzekering in beginsel aanspraak kan maken op een vergoeding of uitkering op grond van een anre verzekering, wet of voorziening, al dan niet van oure datum, dan biedt ze verzekering voor die kosten geen kking. In dat geval komt uitsluitend scha voor vergoeding c.q. uitkering in aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop elrs aanspraak gemaakt zou kunnen worn. Deze bepaling geldt niet voor uitkeringenn ineens wegens overlijn en/of blijven invaliditeit als gevolg van een ongeval. De Maatschappij zal sondanks in beginsel onr het bereik van ze verzekering vallen scha/kosten vooruitbetalen, echter op voorwaar dat verzeker meewerkt aan overdracht van rechten uit een elrs lopen verzekering aan Maatschappij.

DEKKINGSOVERZICHT EASYJET REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING

DEKKINGSOVERZICHT EASYJET REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING DEKKINGSOVERZICHT EASYJET REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING D-EZY-06/07 (INT) Voor directe hulpverlening bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden, terugroeping naar Nederland en vervangend verblijf

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG11 INHOUD Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 1 Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene verplichtingen in geval van

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

(p.p. per verzekeringsbewijs, tenzij anders wordt vermeld) Annulering van de geboekte vlucht 3.000,- Eigen risico

(p.p. per verzekeringsbewijs, tenzij anders wordt vermeld) Annulering van de geboekte vlucht 3.000,- Eigen risico DEKKINGSOVERZICHT KLM REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING D-KLM Afhankelijk van de betaalde premie en de invulling van het verzekeringsbewijs geldt deze verzekering voor: A. B. Rubriek IV Rubriek I tot en

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG11 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG11 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Module Reizen. versie 15-01

Voorwaarden Module Reizen. versie 15-01 Voorwaarden Module Reizen Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag Artikel 3 Geldigheid met betrekking tot verzekerden Artikel 4 Hulp van de Van Lanschot Alarmcentrale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG06 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van ELVIA Assistance 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering CP-DLR 3.0

Doorlopende reisverzekering CP-DLR 3.0 Doorlopende reisverzekering CP-DLR 3.0 CamperVerzekering.nl INHOUDSOPGAVE: ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE CLAUSULES RUBRIEK I. S.O.S.-KOSTEN REISRECHTSBIJSTAND RUBRIEK II. RUBRIEK

Nadere informatie

Mercedes-Benz Pakketpolis

Mercedes-Benz Pakketpolis Mercedes-Benz Pakketpolis Algemene voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Bijzondere voorwaarden Behorende bij de Algemene voorwaarden Mercedes-Benz Pakketpolis. Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aevitae Doorlopende Reis 12

Aevitae Doorlopende Reis 12 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden Aevitae Doorlopende Reis 12 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoud Algemene bepalingen 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG04 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van ELVIA Assistance 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN DOORLOPENDE PARTICULIERE REISVERZEKERING MR 2006

SPECIALE VOORWAARDEN DOORLOPENDE PARTICULIERE REISVERZEKERING MR 2006 Voor directe hulpverlening, bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden alsmede bij het uitvallen van het privé-motorrijtuig en/of de bestuurder, terugroeping naar Nederland en vervangend verblijf

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING P-DRV09 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte begrippen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN REISVERZEKERING P-RV11 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte begrippen worden in de

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Particuliere Reisverzekering

Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Particuliere Reisverzekering Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Particuliere Reisverzekering Naast deze Bijzondere Voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dak-pakket zijn op de Doorlopende Particuliere Reisverzekering tevens onderstaande

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN GLOBETROTTER REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN GLOBETROTTER REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN GLOBETROTTER REISVERZEKERING P-GT11 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte begrippen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende Reisverzekering Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende Reisverzekering 1 Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende Reisverzekering IZZ Zorg voor de zorg 2 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden iza reisverzekering

bijzondere voorwaarden iza reisverzekering iza bijzondere De zorgverzekeraar voorwaarden iza reisverzekering voor de publieke sector 1 bijzondere voorwaarden iza reisverzekering Speciaal voor elkaar P-IZAR06 2 Inhoud Algemene Bepalingen IZA Reisverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden. IZA Reisverzekering

Bijzondere voorwaarden. IZA Reisverzekering Bijzondere voorwaarden 3 Inhoud Algemene Bepalingen 4 Artikel 1 Geldigheid van de verzekering 4 Artikel 2 Geldigheidsduur, dekkingsperiode 4 Artikel 3 Gebied waar de verzekering geldig is 4 Artikel 4

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering

bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar P-IZAD07 bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering Inhoud Algemene

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden VGZ Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere Voorwaarden VGZ Doorlopende Reisverzekering Bijzondere Voorwaarden VGZ Doorlopende Reisverzekering P-VGZD12 inhoud Algemene Bepalingen VGZ Doorlopende Reisverzekering 1 Artikel 1. Aanvang, geldigheidsduur en einde van de verzekering 1 Artikel 2.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden. IZA Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere voorwaarden. IZA Doorlopende Reisverzekering Bijzondere voorwaarden IZA Doorlopende Reisverzekering 3 IZA Reisverzekering Inhoud Algemene Bepalingen IZA Doorlopende Reisverzekering 4 Artikel 1 Aanvang, geldigheidsduur en einde van de verzekering

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering

bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector 1 bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar P-IZAD10 2 bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering Inhoud Algemene

Nadere informatie