ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN ALG0 INHOUD Artikel. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Grondslag Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekern Artikel 4. Hulp van Alarmcentrale Artikel 5. Algemene verplichtingen in geval van scha Artikel 6. Termijn waarbinnen scha gemeld moet worn Artikel 7. Algemene uitsluitingen - Verval van recht op vergoeding/uitkering 2 Artikel 8. Terrorismerisico 2 Artikel 9. Vliegrisico 2 Artikel 0. Meer dan één verzekering voor hetzelf risico 2 Artikel. Bepalingen inzake extra reis- en verblijfkosten 2 Artikel 2. Betaling van vergoedingen 2 Artikel 3. Verval van rechten 2 Artikel 4. Terugvorring van niet-verzeker diensten en/of kosten 2 Artikel 5. Persoonsgegevens 2 Artikel 6. Rechtsvorm, toezicht en toepasselijk recht 2 Artikel 7. Geschillen 2 Artikel. Begripsomschrijvingen In voorwaarn van Maatschappij wordt verstaan onr: Maatschappij : Mondial Assistance International SA, kantoorhound aan Poeldijkstraat 4, 059 VM te Amsterdam. Alarmcentrale : Alarmcentrale Mondial Assistance B.V. Verzekeringnemer : gene, die verzekeringsovereenkomst met Maatschappij is aangegaan. Verzeker : op het verzekeringsbewijs als zodanig vermel persoon. Partner : echtgenoot/echtgenote van verzeker of gene met wie verzeker duurzaam samenwoont (tenminste jaar teruggerekend vanaf het moment dat reis aanvangt). Inwonen kinren : inwonen kinren tot 27 jaar van verzeker, waaronr wordt verstaan: minrjarige kinren (waaronr pleeg- en stiefkinren); meerrjarige inwonen ongehuw kinren (waaronr pleeg- en stiefkinren); meerrjarige, i.v.m. studie uitwonen, ongehuw kinren (waaronr pleeg- en stiefkinren). Gezinslen : partner en/of inwonen kinren van verzeker. Familielen e graad : partner, (schoon)ours, (schoon)kinren, alsme pleeg- en/ of stiefours en -kinren. Familielen 2e graad : broers, zwagers, (schoon)zusters, pleeg- en/of stiefbroers en - zusters, grootours en kleinkinren. Reisgenoot : een met verzeker samenreizend persoon. Wintersport : elke van sneeuw en/of ijs afhankelijke sport. Bijzonre wintersporten : wintersporten die een meer dan normaal risico met zich meebrengen, waaronr ijsklimmen, skeleton, bobslerijn, ijshockey, speedskiën, speedraces, skijöring, skispringen, skivliegen, figuurspringen bij freestyle-skiën, ski-alpinisme, paraskiën en heliskiën. Onrwatersport : alle vormen van duiksport, waarbij onrscheid gemaakt wordt tussen: Recreatief duiken : beoefening van onrwatersport binnen zogenaam recreatieve limieten (waaronr in ier geval wordt begrepen een dieptelimiet van 40 meter) Technisch duiken : beoefening van onrwatersport buiten zogenaam recreatieve limieten c.q die meer risico met zich meebrengt dan recreatief duiken, waaronr compressie-, grot- en wrakduiken. Bijzonre sporten : overige sporten die een meer dan normaal risico met zich meebrengen, waaronr jagen, bergbeklimmen, klettern, abseilen, speleologie, bungee-jumping, parachutespringen, paragliding, hanggliding, ultralight vliegen en zweefvliegen. Privéreizen : reizen en/of verblijf met een recreatief karakter en die geen verband houn met beroep, bedrijf, functie, studie, stage of anre werkzaamhen van verzeker. Zakenreizen : reizen en/of verblijf die verband houn met beroep, bedrijf, functie, studie, stage of anre werkzaamhen van verzeker. Bovenstaan begrippen worn in voorwaarn vetgedrukt weergegeven. Artikel 2. Grondslag 2.. De Maatschappij verleent uitsluitend kking voor afgesloten verzekering(en) en/of rubrieken indien dit blijkt uit het verzekeringsbewijs en/of het kkingsoverzicht. De kkingen geln tot maximaal bedragen zoals die in bijzonre voorwaarn en/of het kkingsoverzicht worn vermeld met inachtneming van eventueel daarbij vermel maximale perio, voor maximaal het vermel aantal personen en tot maximaal vermel klasse Er zijn evenveel verzekeringen afgesloten als er verzekern op het verzekeringsbewijs staan. Een verzekering geldt alleen voor gene op wiens naam ze staat: verzekeringen zijn niet verbrugbaar en niet overdraagbaar. Wat specifiek voor ene verzeker is bepaald, geldt niet voor anre verzeker, tenzij dat uitdrukkelijk vermeld is Het aanvraagformulier met daarin door verzekeringnemer of verzeker gedane, al dan niet eigenhandig geschreven melingen, alsme eventuele schriftelijke gegevens, daarbij afzonrlijk door verzekeringnemer of verzeker verstrekt, maken onrel uit van afgesloten verzekering(en) en worn geacht één geheel uit te maken met het verzekeringsbewijs De Maatschappij is geen vergoeding van kosten verschuldigd en is bevoegd afgesloten verzekering(en) zonr inachtneming van een opzegtermijn op een door haar te bepalen tijdstip te beëindigen, indien het aanvraagformulier en melingen, dan wel afzonrlijke gegevens in strijd met waarheid waren, of omstandighen verzwegen wern, die van dien aard zijn, dat verzekering(en) niet, of niet onr zelf voorwaarn zou(n) zijn gesloten, indien Maatschappij daarvan kennis had gedragen De Maatschappij behoudt zicht het recht voor om betaal vergoedingen (geheel of geeltelijk) te verhalen op rn. Het gaat hierbij o.a. om kosten waarvoor verzeker ook op grond van een anre verzekering, wet of voorziening recht heeft op vergoeding Naast ze Algemene Voorwaarn zijn op afgesloten verzekering(en) van toepassing Bijzonre Voorwaarn. Bij strijdigheid van voorwaarn gaan Bijzonre Voorwaarn voor ze Algemene Voorwaarn. Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekern 3.. De Maatschappij verzekert alleen personen die tijns geldigheidsduur van afgesloten verzekering(en) ingeschreven staan in een Nerlands bevolkingsregister, en daadwerkelijk in Nerland woonachtig zijn De afgesloten verzekering(en) is (zijn) niet geldig als Maatschappij verzeker al eens heeft laten weten hem niet meer te willen verzekeren. In dat geval betaalt Maatschappij eventueel al betaal premie terug zodra verzeker hierom vraagt. Artikel 4. Hulp van Alarmcentrale 4.. In geval van een onr een afgesloten reisverzekering verzeker gebeurtenis heeft verzeker recht op hulp van Alarmcentrale. Deze hulp bestaat onr anre uit: a. organisatie van het (medische noodzakelijke) vervoer; b. het verzorgen van noodzakelijke (medische) begeleiding tijns (terug)reis; c. het geven van adviezen en alle hulp, die Alarmcentrale nuttig en noodzakelijk vindt De Alarmcentrale verleent haar diensten: a. binnen relijke termijnen, in goed overleg met verzeker of diens zaakwaarnemers; b. voor zover overheidsvoorschriften of anre externe omstandighen dit niet onmogelijk maken De Alarmcentrale zal zich inspannen en die acties onrnemen die in relijkheid van haar verlangd mogen worn om gemaakte afspraken na te komen. Voor verbintenissen die door verzeker zelf worn aangegaan, met name in het geval van het huren van een vervangend vervoermidl, rust verantwoorlijkheid voor het nakomen van uit die verbintenissen voortvloeien verplichtingen bij verzeker Indien kosten die uit hulpverlening voortvloeien niet onr kking van afgesloten verzekering vallen, heeft Alarmcentrale het recht nodige financiële garanties te verlangen De Alarmcentrale is, behalve voor eigen fouten en tekortkomingen, niet aansprakelijk voor scha die het gevolg is van fouten of tekortkomingen van rn die voor hulpverlening zijn ingeschakeld. Dit beperkt eigen aansprakelijkheid van ze rn niet. Artikel 5. Algemene verplichtingen in geval van scha In geval van scha moet(en) verzeker of zijn rechtverkrijgen(n) het volgen doen: 5.. Het schaformulier volledig en naar waarheid invullen, onrtekenen en samen met het verzekeringsbewijs opsturen naar Maatschappij. Het schaformulier is verkrijgbaar bij agent waar verzekering is afgesloten of via Al het mogelijke om scha te beperken, alle aanwijzingen opvolgen van en alle mewerking verlenen aan Maatschappij en Alarmcentrale en verr niets doen dat belangen van Maatschappij en die van Alarmcentrale zou kunnen schan Alle aanspraken op vergoeding/uitkering (tot ten hoogste het bedrag van vergoeding/uitkering) overdragen aan Maatschappij. Dit is alleen nodig als Maatschappij niet door betaling van vergoeding/uitkering in rechten van verzeker is getren. Verzeker moet alle bewijsstukken van bovengenoem aanspraken aan Maatschappij overleggen Om onr een afgesloten reisverzekering gemaakte kosten vergoed te krijgen is het in bepaal gevallen noodzakelijk van Maatschappij en/of Alarmcentrale vooraf toestemming te krijgen voor het maken van ze kosten. Het gaat hierbij o.a. om: vervoer per ambulance, taxi, ambulance-vliegtuig of een anr, niet openbaar vervoermidl; het uitvallen en/of huren van een vervoermidl; extra terugreiskosten naar Nerland; vervangend verblijf; een ernstig ongeval; ziekenhuisopname langer dan 24 uur; overlijn. In ze gevallen moet direct Alarmcentrale gebeld worn, onr opgave van verzekeringsgegevens Verzeker moet aan Maatschappij overleggen originele rekeningen inzake medische kosten, kosten van autohuur, vervoer- en transportkosten en extra reis- en/of verblijfkosten, originele rekeningen van buitenlandse begrafenisonrneming en alle anre papieren waarover Maatschappij wenst te beschikken Verzeker moet zijn uiterste best doen van vervoersonrneming geld terug te krijgen voor zijn niet gebruikte biljetten. Verr moet hij Maatschappij met bewijsstukken kunnen aantonen dat gemaakte extra terugreis- en/of verblijfkosten noodzakelijk waren. Zulke bewijsstukken zijn bijvoorbeeld rouwcirculaire, een onrteken verklaring van in het buitenland behanlend arts of, wanneer verzeker binnen Nerland reist, van in Nerland behanlend arts. Als verzeker bovengenoem verplichtingen niet nakomt zal Maatschappij niet tot vergoeding/uitkering overgaan. Artikel 6. Termijn waarbinnen scha gemeld moet worn Wanneer er iets gebeurt waarvoor men onr een afgesloten reisverzekering verzekerd is, moet ze gebeurtenis binnen volgen termijn door verzeker of diens rechtverkrijgen(n) bij Maatschappij gemeld worn: 6.. Als verzeker overlijdt: binnen 24 uur (per telefoon, fax of ) Als verzeker langer dan 24 uur in een ziekenhuis moet worn opgenomen: binnen 7 dagen na opname (schriftelijk (post, fax of ) meln) In alle anre gevallen: binnen 28 dagen na eerste terugkeer in Nerland (schriftelijk (post, fax of ) meln) Als scha niet op tijd bij Maatschappij is aangemeld, keert Maatschappij niet uit, tenzij verzeker of zijn rechtverkrijgen(n) kunnen aantonen dat zij er in relijkheid

2 niets aan konn doen dat te laat werd gemeld. In ier geval vervalt het recht op vergoeding/uitkering onherroepelijk, indien schamelding niet binnen uiterlijk 80 dagen na gebeurtenis door Maatschappij is ontvangen. Artikel 7. Algemene uitsluitingen Verval van recht op vergoeding/uitkering 7.. Niet verzekerd is scha: a. die direct of indirect verband houdt met molest, waaronr wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoem vormen van molest, alsme finities daarvan, vormen een onrel van tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 98 ter griffie van Arrondissements-rechtbank te s-gravenhage is geponeerd. Wanneer verzeker tijns bovengenoem gebeurtenissen scha lijdt, die hiermee geen enkel verband houdt, keert Maatschappij slechts uit wanneer verzeker kan bewijzen dat scha daadwerkelijk niets met ze gebeurtenissen te maken had; b. die direct of indirect verband houdt met of veroorzaakt is door het door verzeker elnemen aan of willens en wetens bijwonen van hi-jacking, kaping, staking of terreur; c. die direct of indirect verband houdt met inbeslagnemen en/of verbeurdverklaren; d. veroorzaakt door, optren bij of voortvloeien uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar reactie is ontstaan; e. ten gevolge van het elnemen aan of het begaan van strafbare feiten of het doen van pogingen daartoe Het recht op vergoeding vervalt indien bij aanvang van reis zodanige omstandighen bekend of aanwezig waren dat een beroep op kking onr afgesloten verzekering relijkerwijs te verwachten viel Het recht op vergoeding/uitkering vervalt ten aanzien van gehele claim als door verzeker of zijn rechtverkrijgen(n) onjuiste gegevens of feiten zijn verstrekt Het recht op vergoeding vervalt alleen ten aanzien van dat geelte van schaclaim indien door Maatschappij opgevraag voorwerpen en/of beschein niet binnen 80 dagen na datum van opvragen zijn ontvangen. Verr biedt Maatschappij geen kking in volgen gevallen c.q. voor volgen kosten c.q. voor kosten die het gevolg zijn van: 7.5. Een ziekelijke of gebrekkige toestand van verzeker voor of op het tijdstip van het ongeval, een bestaan geestelijke of lichamelijke afwijking of aandoening, zelfmoord of een poging daartoe Zwangerschap en alle daarmee verband houn kosten, met uitzonring van kosten die het gevolg zijn van complicaties Opzet, grove schuld of nalatigheid van verzeker of van gene die bij vergoeding/ uitkering belang heeft Het elnemen aan wandan, ruzies, vechtpartijen, het uitvoeren van waagstukken, het elnemen aan expedities Het gebruik van alcohol of anre verdoven of opwekken midlen, waartoe ook soften harddrugs gerekend worn Het overtren van veiligheidsvoorschriften van (vervoer)bedrijven. 7.. De kosten van abortus provocatus Indien verzeker naar het buitenland is gegaan o.a. om zich daar medisch te laten behanlen Het tijns reis: a. elnemen aan ballonvaarten en onrwatertochten per onrzeeër; b. beoefenen van volgen sporten: boksen, worstelen, karate en anre gevechtssporten, jiu jitsu en rugby; c. elnemen aan wedstrijn en voorbereidingen daartoe, zoals training; d. elnemen aan of voorbereiding tot snelheids-, record- en betrouwbaarheidsritten met motorrijtuigen of motorvaartuigen; e. gebruik maken van (plezier-)vaartuigen buiten territoriale zee, of het buiten binnenwateren gebruik maken van vaartuigen die niet geschikt zijn voor zeevaart. f. gebruik maken van zeeschepen buiten territoriale zee anrs dan als passagier. Om verzekerd te zijn moet gereisd worn met zeeschepen die ingericht zijn voor personenvervoer, zoals cruiseschepen. Artikel 8. Terrorismerisico Voor scha ten gevolge van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, en hanlingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als afzonrlijk, te noemen het terrorismerisico, is vergoeding/uitkering beperkt tot uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorismekking van Nerlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschan N.V. (NHT). De afwikkeling van een schamelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van NHT. Het Clausuleblad terrorismekking en het Protocol afwikkeling claims zijn op 0 januari 2007 resp. 2 juni 2003 geponeerd ter griffie van Rechtbank Amsterdam onr nummer 3/2007 resp. 79/2003. Deze teksten zijn in te zien c.q. te downloan via of op te vragen bij Maatschappij. De uitsluiting volgens artikel 7..b blijft onverminrd van kracht. Artikel 9. Vliegrisico Als verzeker per vliegtuig reist, is hij slechts verzekerd als passagier en niet als bemanningslid, vlieginstructeur, leerling-vlieger of parachutist. Om verzekerd te zijn moet gereisd worn met vliegtuigen van een erken luchtvaartmaatschappij. Deze vliegtuigen moeten ingericht zijn voor personenvervoer en gebruik maken van erken luchthavens. Artikel 0. Meer dan één verzekering voor hetzelf risico Als voor een verzeker bij Maatschappij meerre reisverzekeringen zijn afgesloten, dan kan hij ten hoogste volgen bedragen uitgekeerd krijgen: REISBAGAGE 0.000,- Kostbaarhen.500,- Foto-, film- en vio/dvd-apparatuur 5.000,- Computerapparatuur 5.000,- Geld en reischeques.500,- REISONGEVALLEN Uitkering bij overlijn: 6 t/m 69 jaar ,- door motor- en/of scooterrijn 7.500,- 0 t/m 5 jaar 5.000,- 70 jaar en our 5.000,- als gevolg van een wintersport- of onrwatersportongeval, 6 t/m 69 jaar ,- als gevolg van een ongeval tijns beoefening van een bijzonre (winter)sport 0.000,- Uitkering bij blijven invaliditeit: 0 t/m 69 jaar ,- door motor- en/of scooterrijn ,- 70 jaar en our 5.000,- als gevolg van een wintersport- of onrwatersportongeval, 0 t/m 69 jaar ,- als gevolg van een ongeval tijns beoefening van een bijzonre (winter)sport ,- Artikel. Bepalingen inzake extra reis- en verblijfkosten Indien onr afgesloten verzekering kking bestaat voor extra reiskosten en/of extra verblijfkosten geldt:.. Onr verblijfkosten wordt verstaan: kosten van logies en maaltijn. Van vergoeding voor extra verblijfkosten worn kosten die verzeker onr normale omstandighen ook gemaakt zou hebben voor noodzakelijke maaltijn, afgetrokken. Deze aftrek wordt gesteld op 20% van ze in relijkheid gemaakte kosten..2. Met betrekking tot extra reiskosten : indien verzeker bij het maken van ze kosten gebruik maakt van het privé-motorrijtuig wordt vergoeding verleend die vermeld wordt op het kkingsoverzicht van afgesloten verzekering. Artikel 2. Betaling van vergoedingen De Maatschappij betaalt vergoedingen aan verzeker, tenzij hij Maatschappij heeft laten weten dat ze aan iemand anrs moeten worn betaald. Als verzeker is overlen worn vergoedingen aan wettige erfgenamen betaald. Voor betaling van uitkering bij overlijn of blijven invaliditeit ten gevolge van een ongeval, zie rubrieksvoorwaarn Reisongevallen. Artikel 3. Verval van rechten Als bij Maatschappij door verzeker of zijn rechtverkrijgen(n) een vorring wordt ingediend, zal Maatschappij reageren met een (aanbod tot) betaling ter finitieve regeling of met een afwijzing. De vorring van verzeker of zijn rechtverkrijgen(n) vervalt 80 dagen nadat Maatschappij haar standpunt (betaling of afwijzing) heeft duilijk gemaakt, tenzij al een geschil aanhangig is gemaakt. Artikel 4. Terugvorring van niet-verzeker diensten en/ of kosten Indien Maatschappij een vergoeding heeft verleend voor kosten en/of diensten die door haar of door Alarmcentrale gemaakt/verleend zijn en die niet onr kking van afgesloten reisverzekering vallen (zoals met name kosten van buitenkist), dan heeft Maatschappij het recht reeds betaal kosten terug te vorren en/of te verrekenen met nog te verlenen vergoedingen. Verzekern zijn hooflijk aansprakelijk en zijn verplicht binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving vorring(en) te voldoen. Bij ingebreke blijven zal Maatschappij tot incasso overgaan. Artikel 5. Persoonsgegevens 5.. Bij aanvraag of het wijzigen van een verzekering worn persoonsgegevens gevraagd. Deze worn door Maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van frau jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen Op ze verwerking van persoonsgegevens is gedragsco Verwerking persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. In ze gedragsco worn rechten en plichten van partijen bij gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van gedragsco kunt u raadplegen via website van het Verbond van Verzekeraars, of opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 94350, 2509 AL Den Haag, telefoon: ) De Alarmcentrale verleent in opdracht van Maatschappij directe hulp bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijn. Indien Alarmcentrale dit in het kar van een concrete hulpvraag nodig acht, kan zij bij verzeker, bij diens familielen, bij hulpverleners ter plaatse en/of bij behanlend arts gegevens opvragen en ze zonodig aan direct bij hulpverlening betrokken personen, alsme aan medisch adviseur van Maatschappij, verstrekken. Het opvragen en verstrekken van medische gegevens geschiedt uitsluitend door, of in opdracht van medisch adviseur van Alarmcentrale. Artikel 6. Rechtsvorm, toezicht en toepasselijk recht 6.. De Maatschappij is Nerlandse vestiging van Mondial Assistance International SA, met statutaire zetel in Parijs, Frankrijk De Maatschappij is geregistreerd bij Autoriteit Financiële Markten onr nummer en beschikt over een vergunning van De Nerlandsche Bank N.V Op alle bij Maatschappij afgesloten verzekeringen is Nerlands recht van toepassing. Artikel 7. Geschillen Geschillen, die uit een verzekeringsovereenkomst voortkomen, worn voorgelegd aan bevoeg rechter, tenzij partijen het eens worn over een anre manier om het conflict op te lossen. Voor klachten naar aanleiding van een verzekeringsovereenkomst kan verzeker zich schriftelijk wenn tot directie van Maatschappij en/of: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den HAAG, telefoonnummer , Neem voor meer informatie over reis- en annuleringsverzekeringen van Mondial Assistance contact op met uw verzekeringsadviseur, met Maatschappij of raadpleeg Op is onr anre informatie te vinn over (aanvullen) verzekeringsmogelijkhen, kking tijns (bijzonre) sport- en beroepsrisico s, aanvullen diensten en zijn belangrijke reistips opgenomen. Mondial Assistance International SA- Poeldijkstraat VM Amsterdam - Postbus AK Amsterdam - Tel.: +3 (0) Fax: +3 (0) Internet: F. van Lanschot Bankiers KvK Amsterdam nr

3 ebookers Reis- en Annuleringsverzekering Afhankelijk van invulling op het verzekeringsbewijs en betaal premie geldt ze verzekering voor:. Reisverzekering volgens het Dekkingsoverzicht Reisverzekering en Bijzonre Voorwaarn Reisverzekering 2. Reis- en Annuleringsverzekering volgens het Dekkingsoverzicht Reisverzekering, Bijzonre Voorwaarn Reisverzekering en Bijzonre Voorwaarn Annuleringsverzekering 3. Annuleringsverzekering volgens Bijzonre Voorwaarn Annuleringsverzekering, met uitzonring van kking volgens artikel. 4. Eigen Risico Verzekering Autohuur volgens Bijzonre Voorwaarn Eigen Risico Verzekering Autohuur DEKKINGSOVERZICHT REISVERZEKERING D-EBO0 Behoren bij en één geheel uitmakend met Algemene Voorwaarn, Bijzonre Voorwaarn Reis- en Annuleringsverzekering en het verzekeringsbewijs van Mondial Assistance International, kantoorhound te Amsterdam. Voor directe hulpverlening bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijn, terugroeping naar Nerland of vervangend verblijf dient u onmidllijk contact op te nemen met: Alarmcentrale, +3 (0) , dag en nacht bereikbaar; fax +3 (0) Deze verzekering geldt voor onrstaan rubrieken en verzeker bedragen. Indien hiervoor verschuldig toeslagpremie is voldaan en dit wordt vermeld op het verzekeringsbewijs, bestaat er voor afgesloten rubrieken ook kking tijns het beoefenen van wintersport en/of bijzonre sporten, met inachtneming van het bepaal in artikel 5 van Algemene Bepalingen. Rubriek I. S.O.S.-KOSTEN De Maatschappij vergoedt volgen kosten tot genoem maxima, wanneer ze noodzakelijk zijn in verband met: Verzeker bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anrs wordt vermeld) a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzeker Extra verblijfkosten 50,- p.p. per dag Extra terugreiskosten naar Nerland Kosten van terugkeer per ambulancevliegtuig Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs 50,- Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar: Reiskosten (max. 2 familielen) Verblijfkosten (max. 2 familielen/max. 0 dagen) 50,- p.p. per dag Kosten van opsporings- en reddingsacties ,- b. Overlijn van verzeker Vervoerskosten stoffelijk overschot of Kosten van begrafenis of crematie in het buitenland incl. overkomst van 2 familielen Tot max. kosten van vervoer stoffelijk overschot naar Nerland Extra reiskosten gezinslen/reisgenoot c. Ziekte, ongeval of overlijn van niet-meereizen familie van verzeker Extra terugreiskosten naar Nerland Extra kosten van terugkeer naar reisbestemming (max. 2 personen) d. Overlijn van een meeverzeker reisgenoot Kosten van overkomst van familie indien verzeker alleenreizend wordt: Reiskosten (max. familielid) Verblijfkosten (max. familielid/max. 5 dagen) 50,- p.p. per dag e. Gemiste vlucht Extra reis- en verblijfkosten 50,- p.p. per dag Tot maximaal p.p. per verzekeringsbewijs 50,- f. Vertraagd vertrek Extra verblijfkosten 50,- p.p. per dag Tot maximaal p.p. per verzekeringsbewijs 50,- g. Scha aan eigendommen van verzeker in Nerland Extra terugreiskosten naar Nerland h. Gedwongen oponthoud Extra terugreiskosten naar Nerland Extra verblijfkosten 50,- p.p. per dag i. Uitvallen van het verblijf Huurkosten vervangend verblijf bij uitval binnen 7 dagen voor ingangsdatum van verzekering 35,- p.p. per dag voor max. 3 weken Huurkosten vervangend verblijf bij uitval tijns kkingsperio van verzekering 35,- p.p. per dag tot max. voorgenomen verblijfsduur Verr vergoedt Maatschappij volgen kosten indien ze het gevolg zijn van een onr ze rubriek verzeker gebeurtenis: j. Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs 50,- k. Kosten van toezending medicijnen, kunst- of hulpmidlen l. Extra kosten i.v.m. elrs verzeker reisgenoot Volgens voor ze rubriek geln maxima m. Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privémotorrijtuig 0,9 per kilometer

4 Verzeker bedragen (p.p. per verzekeringsbewijs, tenzij Rubriek II. REISBAGAGE (Premier Risque) anrs wordt vermeld) Diefstal, vermissing of beschadiging van reisbagage, verzekerd bedrag: 3.000,- Eigen risico per persoon per gebeurtenis 50,- Waaronr: Foto-, film-, vio/dvd- en computerapparatuur.000,- Kostbaarhen 250,- Telecommunicatie-apparatuur 50,- Contactlenzen en brillen 50,- Muziekinstrumenten (franchise 35,- per gebeurtenis/vergoeding per verzekeringsbewijs max ,-) 250,- Reisdocumenten (Tand)prothesen/gehoorapparatuur 50,- Medische apparatuur 50,- Goeren die tijns reis zijn aangeschaft 50,- Giften voor rn 50,- Uitrusting die gebruikt wordt bij beoefening van bijzonre (winter)sporten 50,- Vermissing/vertraag aankomst reisbagage Vervangen kleding en/of toiletartikelen 50,- Eigen risico Geen Door verzeker toegebrachte scha aan logiesverblijven Maximale vergoeding voor scha toegebracht aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen 250- Franchise per gebeurtenis 25,- Verzeker bedragen (p.p. per verzekeringsbewijs, tenzij Rubriek III. MEDISCHE KOSTEN anrs wordt vermeld) Ziekte of ongeval van verzeker, vergoeding voor medische kosten: Eigen risico per persoon per gebeurtenis 00,- In het buitenland: dokters- en ziekenhuiskosten aangeschafte/gehuur krukken/rolstoel 00,- prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval 750,- tandartskosten ten gevolge van een ongeval 500,- tandartskosten bij overige spoeisen hulp 250,- In Nerland: dokters- en ziekenhuiskosten 500,- aangeschafte/gehuur krukken/rolstoel 00,- nabehanlingskosten.000,- tandartskosten ten gevolge van een ongeval 500,- tandartskosten bij overige spoeisen hulp 250,-

5 Bijzonre Voorwaarn Reisverzekering P-EBO0 Naast ze Bijzonre Voorwaarn zijn op ze verzekering van toepassing Algemene Voorwaarn. De in ze voorwaarn vetgedrukte begrippen worn in Algemene Voorwaarn of in rubrieksvoorwaarn nar omschreven. Raadpleeg het kkingsoverzicht voor: maximum verzeker bedragen hoogte van eventuele eigen risico s en franchises maximale vergoedingstermijnen het aantal personen waarvoor vergoedingen geln vergoedingsklasse (van bijvoorbeeld het openbaar vervoer) INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN REISVERZEKERING... 3 Artikel. Geldigheid van verzekering... 3 Artikel 2. Geldigheidsduur en kkingsperio... 3 Artikel 3. Gebied waar verzekering geldig is... 3 Artikel 4. Het betalen of terugkrijgen van premie... 3 Artikel 5. Wintersport/Bijzonree (winter)sporten... 3 Artikel 6. Samenloop van verzekeringen... 3 RUBRIEKSVOORWAARDEN... 4 RUBRIEK I. S.O.S.-KOSTEN... 4 Artikel. Aard en omvang... 4 Artikel 2. Vergoeding aan meereizen gezinslen/reisgenoten... 4 Artikel 3. Ziekte, ongeval of vermissing van verzeker... 4 Artikel 4. Overlijn van verzeker... 4 Artikel 5. Ziekte, ongeval en/of overlijn van niet-meereizen familie van verzekere... 4 Artikel 6. Overlijn van een meeverzeker reisgenoot... 4 Artikel 7. Gemiste vlucht... 4 Artikel 8. Vertraagd vertrek... 4 Artikel 9. Scha aan eigendommen van verzeker in Nerland... 4 Artikel 0. Gedwongen oponthoud... 5 Artikel. Uitvallen van het verblijf... 5 Artikel 2. Extra vergoedingen... 5 RUBRIEK II. REISBAGAGE... 5 Artikel. Aard en omvang... 5 Artikel 2. Vermissing/vertraag aankomst reisbagage tijns heenreis... 5 Artikel 3. Door verzeker toegebrachte scha aan hotel-/ bungalowinventaris of opstallen... 5 Artikel 4. Eigen risico... 5 Artikel 5. Extra wintersportkking... 5 Artikel 6. Verzeker waar... 6 Artikel 7. Overdracht van verzeker voorwerpen... 6 Artikel 8. Bijzonre verplichtingen in geval van scha... 6 Artikel 9. Bijzonre uitsluitingen... 6 Artikel 0. Voorzichtigheidsclausule... 6 RUBRIEK III. MEDISCHE KOSTEN... 7 Artikel. Aard en omvang... 7 Artikel 2. Vergoeding van medische kosten in het buitenland... 7 Artikel 3. Vergoeding van medische kosten in Nerland... 7 Artikel 4. Vergoeding van kosten van tandartshulp... 7 Artikel 5. Eigen risico... 7 Artikel 6. Bijzonre bepalingen... 7 Artikel 7. Bijzonre uitsluitingen... 7 Algemene Bepalingen Reisverzekering Artikel. Geldigheid van verzekering.. De verzekering is alleen geldig als ze direct bij boeking van reis of uiterlijk binnen 7 dagen daarna, is afgesloten..2. De verzekering is alleen geldig tijns privé-reizen. De verzekering is niet geldig tijns zakenreizen, met inbegrip van reizen en/of verblijf in verband met studie, stage en/of vrijwilligerswerk. Artikel 2. Geldigheidsduur en kkingsperioe 2.. De geldigheidsduur van verzekering is het aantal dagen dat verzekering van kracht is, met een maximum van 45 dagen. Als totale reisduur langer is dan 45 dagen, of indien op het verzekeringsbewijs geen einddatum wordt vermeld, dan eindigt verzekering 45 dagen na vertrekdatum die wordt vermeld op het verzekeringsbewijs Als geldigheidsduur wordt overschren doordat het openbaar vervoer waarmee verzeker reist vertraging krijgt of doordat er iets gebeurt waartegen men verzekerd is (behalve wanneer ze gebeurtenis onr rubriek Reisbagage valt), dan blijft verzekering automatisch geldig tot eerst mogelijke terugkeer van verzeker. Wanneer Maatschappij een verzekering, die al is ingegaan, op verzoek van verzeker verlengt, wordt ze verlenging als een nieuwe verzekering beschouwd Binnen geldigheidsduur van verzekering vangt kkingsperio aan zodra verzeker en/of zijn bagage woning of het verblijf verlaten en eindigt zodra verzeker en/of zijn bagage hierin weer terugkeren. Artikel 3. Gebied waar verzekering geldig is Afhankelijk van bereken premie en invulling op het verzekeringsbewijs is verzekering geldig in: a. Europa, alsme Azoren, Canarische Eilann, Maira en niet-europese lann aan Midllandse Zee. Tevens is verzekering geldig tijns zeereizen tussen genoem gebien. b. c. De gehele wereld. In Nerland is verzekering uitsluitend en alleen van kracht indien reis en/of het verblijf in Nerland een direct onrel vormen van en één geheel uitmaken met een buitenlandse reis. Artikel 4. Het betalen of terugkrijgen van premie Verzekeringnemer of verzeker moet premie, kosten en eventuele assurantiebelasting betaald hebben binnen door Maatschappij of door haar aangestel agent bepaal termijn en in ier geval op dag voordat geldigheidsduur ingaat. Wanneer dit niet gebeurt, is verzekering niet geldig; plicht tot het betalen van premie, kosten en eventuele assurantiebelasting blijft echter ook dan bestaan. Zodra verzekering is ingegaan bestaat er geen recht op teruggave van premie, kosten en eventuelee assurantiebelasting. Artikel 5. Wintersport/Bijzonre (winter)sporten Als uit het verzekeringsbewijs blijkt, dat verzeker zich ook tegen ze risico s heeft verzekerd en als hiervoor verschuldig toeslagpremie is betaald, dan is ze verzekering tevens van kracht tijns beoefening van wintersport, inclusief elname aan Gästerennen en Wisbiwedstrijn en bijzonre (winter)sporten. Onrwatersport, schaatsenrijnn en sletochten zijn zonr toeslagpremie meeverzekerd. De uitsluiting met betrekking tot het elnemen aan wedstrijn en voorbereidingen daartoe zoals training, zoals vermeld in Algemene Voorwaarn, blijft onverminrd van kracht. Artikel 6. Samenloop van verzekeringen Als verzeker naast ze verzekering in beginsel aanspraak kan maken op een vergoeding of uitkering op grond van een anre verzekering, wet of voorziening, al dan niet van oure datum, dan biedt ze verzekering voor die kosten geen kking. In dat geval komt uitsluitend scha voor vergoeding c.q. uitkering in aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop elrs aanspraak gemaakt zou kunnen worn. Deze bepaling geldt niet voor uitkeringenn ineens wegens overlijn en/of blijven invaliditeit als gevolg van een ongeval. De Maatschappij zal sondanks in beginsel onr het bereik van ze verzekering vallen scha/kosten vooruitbetalen, echter op voorwaar dat verzeker meewerkt aan overdracht van rechten uit een elrs lopen verzekering aan Maatschappij.

6 Rubrieksvoorwaarn Rubriek I. S.O.S.-Kosten Artikel. Aard en omvang De Maatschappij vergoedt met toestemming van Alarmcentrale gemaakte extra reis- en/of verblijf- en/of anre kosten, zoals omschreven in volgen artikelen, indien dit op het kkingsoverzicht wordt vermeld. Genoem kosten worn vergoed tot maximaal bedragen zoals die op het kkingsoverzicht worn vermeld, met inachtneming van eventueel daarbij vermel maximale perio, voor maximaal het op het kkingsoverzicht vermel aantal personen en tot maximaal op het kkingsoverzicht vermel klasse, wanneer ze het directe gevolg zijn van: a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzeker (artikel 3). b. Overlijn van verzeker (artikel 4). c. Ziekte, ongeval en/of overlijn van niet-meereizen familie van verzeker (artikel 5). d. Overlijn van een meeverzeker reisgenoot (artikel 6). e. Gemiste vlucht (artikel 7). f. Vertraagd vertrek (artikel 8). g. Scha aan eigendommen van verzeker in Nerland (artikel 9). h. Gedwongen oponthoud (artikel 0). i. Uitvallen van het verblijf (artikel ). Artikel 2. Vergoeding aan meereizen gezinslen/reisgenoten Voorwaar voor vergoeding aan gezinslen en reisgenoten is dat zij voor zelf perio bij Maatschappij een reisverzekering hebben afgesloten. Artikel 3. Ziekte, ongeval of vermissing van verzeker Wanneer verzeker in het buitenland ziek wordt of een ongeval krijgt, vergoedt Maatschappij: 3.. Aan verzeker alsme aan zijn meereizen gezinslen en één reisgenoot op voorwaar dat ze kosten naar het oorel van door Maatschappij ingeschakel arts medisch noodzakelijk zijn en het directe gevolg van ziekte of het ongeval: - De noodzakelijke extra kosten van verblijf tijns kkingsperio van verzekering; - De noodzakelijke kosten van extra verblijf na het ein van voorgenomen verblijfsduur; - De noodzakelijke kosten van terugreis naar woon- of verblijfplaats in Nerland met een ambulance, taxi of openbaar vervoermidl, voor zover ze kosten hoger zijn dan die van oorspronkelijk voorgenomen terugreis. Indien verzeker in verband met zijn gezondheidstoestand niet per ambulance, taxi of openbaar vervoermidl kan reizen worn kosten van terugreis naar Nerland per ambulancevliegtuig vergoed. Deze manier van terugreizen is alleen dan verzekerd, wanneer Maatschappij hiervoor van tevoren toestemming heeft ve rleend. De medische noodzaak van terugkeer per ambulancevliegtuig wordt bepaald door door Maatschappij ingeschakel arts in overleg met behanlend arts in het buitenland. Van medische noodzaak is in elk geval sprake, wanneer terugkeer per ambulancevliegtuig het leven van verzeker kan redn, kans op invaliditeit verminrt en/of invaliditeit door dit transport voorkomen kan worn. Als verzeker recht heeft op vergoeding van terugkeer met een ambulancevliegtuig, heeft hij geen recht op vergoeding van extra reiskosten zoals hierboven beschreven staat. Wel worn kosten vergoed van het vervoer van het buitenlands ziekenhuis naar het vliegveld en van het Nerlandse vliegveld naar het ziekenhuis (inclusief medische begeleidingskosten). Als verzekering is afgesloten en/of is ingegaan terwijl verzeker buiten Nerland al onr geneeskundige behanling was, dan worn ze kosten niet vergoed Aan meereizen gezinslen en één reisgenoot van verzeker: Indien verzeker door ziekte of het ongeval in het ziekenhuis verblijft: voor ziekenbezoek noodzakelijke extra kosten van vervoer Aan familielen van verzeker: Indien verzeker door ziekte of het ongeval, volgens plaatselijke behanlend arts, in levensgevaar verkeert: - kosten van overkomst vanuit Nerland alsme terugreis per openbaar vervoer naar Nerland; - noodzakelijke verblijfkosten Aan verzeker of aan zijn rechtverkrijgen(n): De kosten die volgens plaatselijke, bevoeg autoriteiten gemaakt moeten worn voor het opsporen en/of redn van verzeker indien sprake is van vermissing van verzeker. Deze kosten worn ook vergoed als bevoeg autoriteiten een ongeval vermoen. Artikel 4. Overlijn van verzeker Wanneer verzeker in het buitenland overlijdt ten gevolge van ziekte of ongeval, vergoedt Maatschappij : 4.. Aan rechthebben(n): kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot naar laatste woonplaats in Nerland, waaronr kosten van binnenkist en kosten van voor het vervoer noodzakelijke documenten Aan meereizen gezinslen en één reisgenoot van verzeker: De noodzakelijke kosten van terugreis naar woon- of verblijfplaats in Nerland met een openbaar vervoermidl, voor zover ze kosten hoger zijn dan die van oorspronkelijk voorgenomen terugreis Aan rechthebben(n) c.q. aan familielen: Als het stoffelijk overschot niet naar voormalige woonplaats van verzeker wordt gebracht worn vergoed kosten van begrafenis (of crematie) in het buitenland en overkomst van familie vanuit Nerland, tot ten hoogste het bedrag dat zou zijn vergoed bij het vervoer van het stoffelijk overschot naar plaats waar overlene woonachtig was. Artikel 5. Ziekte, ongeval en/of overlijn van nietmeereizen familie van verzeker 5.. Wanneer verzeker voortijdig moet terugkeren naar zijn woon- of verblijfplaats in Nerland, omdat een familielid in e of 2e graad overlen is, (naar het oorel van een arts) levensgevaarlijk ziek is of levensgevaarlijk gewond is geraakt, vergoedt Maatschappij: a. Aan verzeker alsme aan zijn meereizen gezinslen en één reisgenoot: De noodzakelijke terugreiskosten, voor zover die meer of anrs zijn dan kosten van oorspronkelijk voorgenomen terugreis. Verzeker(n) moet(en) met eigen of openbaar vervoer reizen. b. Aan verzeker en aan zijn meereizen gezinslen: De kosten van terugkeer naar reisbestemming indien verzeker(n) recht heeft/hebben op kosten van terugkeer naar Nerland. Verzeker(n) moet(en) 3 dagen voor het ein van geldigheidsduur zijn teruggekeerd naar reisbestemming. Artikel 6. Overlijn van een meeverzeker reisgenoot Indien verzeker ten gevolge van het overlijn van zijn meverzeker reisgenoot alleenreizend wordt, vergoedt Maatschappij: Aan familielen van verzeker: a. kosten van overkomst vanuit Nerland alsme terugreis per openbaar vervoer naar Nerland; b. noodzakelijke verblijfkosten. Artikel 7. Gemiste vlucht Wanneer verzeker geboekte vlucht mist als gevolg van: a. Vertraging van het openbaar vervoer waarmee naar luchthaven van vertrek wordt gereisd ten gevolge van werkstaking van het vervoerbedrijf, mist, natuurgeweld of overstroming; b. Uitval van het particuliere vervoermidl waarmee naar luchthaven wordt gereisd door een oorzaak van buitenaf zoals aanrijding, brand of explosie of door een mechanisch gebrek; c. Oponthoud van langer dan uur vanwege een onverwachte verkeersopstopping, op voorwaar dat verzeker het door luchtvaartmaatschappij voorgeschreven tijdstip van inchecken in acht heeft genomen; dan vergoedt Maatschappij tot eerstkomen mogelijkheid van vertrek dat el van reis- en verblijfkosten dat hoger is dan kosten van oorspronkelijk voorgenomen reis naar bestemming. Voorwaar voor vergoeding is dat genoem oorzaken van oponthoud zich niet voor vertrek naar luchthaven voorn en toen ook niet bekend of te verwachten waren. Artikel 8. Vertraagd vertrek Wanneer vanwege werkstaking van vervoerbedrijven of luchthavenpersoneel, mist, natuurgeweld of overstroming onvoorziene vertraging van geboekte vlucht van 4 uur of meer optreedt bij het vertrek vanuit Nerland naar bestemming, dan vergoedt Maatschappij noodzakelijke extra verblijfkosten die verzeker moet maken. Artikel 9. Scha aan eigendommen van verzeker in Nerland Wanneer door brand, diefstal, explosie, storm, blikseminslag of overstroming ernstige scha is aangericht aan eigendommen van verzeker in Nerland (met name aan onroerend goed, inventaris, inboel of hanlswaar) en verzeker hiervoor voortijdig moet terugkeren naar zijn woon- of verblijfplaats in Nerland, vergoedt Maatschappij: Aan verzeker alsme aan zijn meereizen gezinslen en één reisgenoot:

7 De noodzakelijke terugreiskosten per openbaar vervoer voor zover ze meer of anrs zijn dan kosten van oorspronkelijk voorgenomen terugreis. Artikel 0. Gedwongen oponthoud Wanneer verzeker gedwongen is na het ein van voorgenomen verblijfsduur in het buitenland te verblijven, uitsluitend wegens werkstaking van vervoerbedrijven of luchthavenpersoneel, mist, natuurgeweld, lawine, insneeuwing of overstroming, vergoedt Maatschappij tot eerstkomen gelegenheid van terugkeer: Aan verzeker: 0.. Dat el van extra reiskosten per openbaar vervoer dat hoger is dan kosten van oorspronkelijk voorgenomen terugreis De noodzakelijke extra verblijfkosten. Voorwaar voor vergoeding is dat genoem oorzaken van oponthoud zich niet voor of tijns het begin van reis voorn en toen ook niet bekend of te verwachten waren. Artikel. Uitvallen van het verblijf.. Indien het verblijf van verzeker binnen 7 dagen voor aanvang van kkingsperio (en in elk geval ná afgifte van het verzekeringsbewijs) onbewoonbaar c.q. onbruikbaar is geworn, vergoedt Maatschappij kosten van het huren van vervangend verblijf. Deze kosten worn niet vergoed indien het verblijf in een zodanige staat van onrhoud verkeer dat het relijkerwijs te voorzien was dat het verblijf tijns reis niet bruikbaar zou zijn..2. Indien het verblijf van verzeker door brand, storm, blikseminslag, overstroming of anr natuurgeweld tijns kkingsperio niet langer bewoonbaar is vergoedt Maatschappij kosten van het huren van vervangend verblijf. Voorwaar is wel, dat eigenaar c.q. verhuurr van het verblijf géén vergoeding heeft verleend en/of niet voor vervangend verblijf heeft gezorgd. Artikel 2. Extra vergoedingen De Maatschappij vergoedt bovendien (indien dit blijkt uit het kkingsoverzicht): 2.. Telecommunicatiekosten: noodzakelijke telecommunicatiekosten die uit een onr ze rubriek verzeker gebeurtenis voortkomen Toezending medicijnen, kunst- of hulpmidlen: In geval van ziekte of ongeval of in het geval van verlies of diefstal van door verzeker op reis meegenomen medicijnen, kunst- of hulpmidlen: kosten van het toezenn aan verzeker door Alarmcentrale van ze zaken indien: a. ze naar het oorel van door Maatschappij ingeschakel arts medisch noodzakelijk zijn en b. daarvoor ter plaatse geen bruikbare alternatieven verkrijgbaar zijn. De kosten van aankoop, douaneheffingen en eventuele retourvracht komen voor rekening van verzeker, ook indien toegezonn artikelen niet worn afgehaald. Annulering van bestellingen is niet mogelijk Elrs verzeker reisgenoot: extra kosten die verzeker moet maken ten gevolge van een onr ze rubriek verzeker gebeurtenis, die een niet op dit verzekeringsbewijs verzeker reisgenoot overkomt. Deze kking is alleen van kracht indien getroffen reisgenoot met verzeker heen- en terug zou reizen, en verzeker voor ze kosten gekt zou zijn indien reisgenoot verzekerd zou zijn geweest bij Maatschappij. De getroffen reisgenoot moet een eigen geldige reisverzekering hebben die geen kking biedt voor door verzeker gemaakte kosten. Rubriek II. Reisbagage Artikel. Aard en omvang Onr reisbagage wordt verstaan: bagage, die verzeker voor zijn persoonlijk gebruik meeneemt op reis. Wanneer verzeker reisbagage scha onrvindt door diefstal, verlies, vermissing of beschadiging, vergoedt Maatschappij ze scha tot ten hoogste het verzeker bedrag dat op het kkingsoverzicht vermeld staat. In geval van scha aan of verlies van een verzekerd voorwerp met toebehoren kan uitsluitend één verzeker aanspraak maken op vergoeding. Zolang verzekering van kracht is, is verzeker ook tegen scha verzekerd aan bagage die tegen ontvangstbewijs per boot, trein, bus of vliegtuig vooruit- of nagezonn wordt. Voor in artikel. t/m.2 genoem reisbagage geln maximale verzeker bedragen die daarvoor op het kkingsoverzicht vermeld staan, met inachtneming van eventueel daarbij vermel franchises en hieronr vermel bepalingen:.. Foto-, film-, vio/dvd-apparatuur inclusief eventuele bijbehoren beeld-, geluid- en informatiedragers..2. Computerapparatuur: computers (waaronr organizers) inclusief randapparatuur, software en eventuele bijbehoren beeld-, geluidsen informatiedragers. Bij foto-, film-, vio/dvd- en computerapparatuur worn alle voorwerpen, die tezamen een uitrusting vormen, beschouwd als één verzekerd voorwerp, zoals camera s, objectieven, filters, statieven, filmzonnen, recorrs, draagtassen etc..3. Kostbaarhen: sieran, horloges, bontwerk, radio- en televisietoestellen, voorwerpen van goud, zilver of platina, elstenen, parels, kijkers, geluid- en beeldapparatuur (met uitzonring van foto-, film, vio/dvd-, computer- en telecommunicatieapparatuur) inclusief eventuele bijbehoren beeld-, geluid- en informatiedragers, en anre kostbaarhen. Onr geluids- en beeldapparatuur wordt me verstaan: muziekdragers waaronr ipods en MP3-spelers en niet in auto ingebouw navigatieapparatuur..4. Telecommunicatieapparatuur, waaronr mobiele telefoons (met inbegrip van zogenaam smartphones en iphones) inclusief toebehoren en ook indien ze voorzien zijn van een foto- of viocamera..5. Contactlenzen en brillen..6. Muziekinstrumenten: muziekinstrumenten met toebehoren (met uitzonring van trommelvellen, snaren en mondstukken)..7. Reisdocumenten: o.m. rij- en kentekenbewijzen, kentekenplaten, vervoerbiljetten die speciaal voor gebruik tijns reis zijn aangeschaft, intiteitsbewijzen, toeristenkaarten, paspoorten, laissezpassers, skipassen en visa. De kosten van het opnieuw aanschaffen worn vergoed, met uitzonring van reis-, verblijf- en telecommunicatiekosten..8. (Tand)prothesen en gehoorapparatuur: (tand)prothesen, tandbeugels, stifttann, tandkronen en gehoorapparaten..9. Medische apparatuur. Medische apparatuur wordt vergoed inclusief reparatiekosten. Onr reisbagage wordt ook verstaan:.0. Goeren die tijns reis zijn aangeschaft... Giften voor rn: goeren, die verzeker vóór of tijns reis heeft aangeschaft, en die bedoeld zijn als gift/caau voor rn..2. Eigen of gehuur sportuitrusting die gebruikt wordt bij beoefening van bijzonre (winter)sporten..3. Wintersportuitrusting: eigen of gehuur ski s of snowboards inclusief bindingen, skistokken en skischoenen. Deze kking is uitsluitend van kracht indien tevens kking geldt voor het risico van wintersport en valt onr het voor Reisbagage verzeker bedrag..4. Onrwatersportuitrusting: eigen of gehuur onrwatersportuitrusting. Deze kking is uitsluitend van kracht indien beoefening van onrwatersport is meeverzekerd valt onr het voor Reisbagage verzeker bedrag, met dien verstan dat voor duikhorloges het maximum verzekerd bedrag inzake kostbaarhen en voor onrwatercamera s en duikcomputers het maximum verzekerd bedrag inzake foto-, film-, vio/dvdrespectievelijk computerapparatuur geldt. Artikel 2. Vermissing/vertraag aankomst reisbagage tijns heenreis De Maatschappij vergoedt bovendien vervangen kleding en toiletartikelen, voor zover ze moeten worn aangeschaft tijns kkingsperio van verzekering, omdat bagage tijns het transport per openbaar vervoer op heenreis vermist werd of met vertraging aankwam. Deze vergoeding zal nooit hoger zijn dan het op het kkingsoverzicht vermel verzeker bedrag, dat geldt naast het voor Reisbagage verzeker bedrag. Artikel 3. Door verzeker toegebrachte scha aan hotel-/ bungalowinventaris of opstallen Wanneer verzeker aansprakelijk is voor door hem persoonlijk toegebrachte scha aan een hotel, bungalow, caravan, een anre logeergelegenheid waar hij officieel overnacht of aan inventaris daarvan, vergoedt Maatschappij ze scha, echter met uitzonring van scha aan het casco van caravan, vouwkampeerwagen, camper of boot ontstaan tijns het rijn of varen. Voorwaar is dat er geen sprake was van opzet of grove schuld. Tevens wordt vergoed scha aan een tijns reis gehuurd kluisje als gevolg van het verloren gaan van sleutel van dit kluisje. De Maatschappij vergoedt uitsluitend schan die hoger zijn dan franchise vermeld op het kkingsoverzicht. Deze vergoeding zal nooit hoger zijn dan het hiervoor op het kkingsoverzicht vermel bedrag, dat geldt naast het voor Reisbagage verzeker bedrag. Artikel 4. Eigen risico Voor alle scha volgens artikel, met uitzonring van artikel.6 en.7, geldt het eigen risico dat wordt vermeld op het kkingsoverzicht. Artikel 5. Extra wintersportkking Indien tevens kking geldt voor het risico van wintersport, vergoedt Maatschappij bovendien: 5.. De vooruitbetaal maar niet benutte skipassen, -huur en -lessen, als verzeker tijns kkingsperio: a. door een hem overkomen ongeval niet kan skiën (verklaring van in het buitenland behanlend arts overleggen); b. door ziekte of ongeval in een ziekenhuis wordt opgenomen; c. in verband met een verzeker gebeurtenis voortijdig naar zijn woonof verblijfplaats in Nerland moet terugkeren. Als getroffen

8 verzeker voortijdig terugkeert, betaalt Maatschappij ze vergoeding ook voor samen met hem terugkeren gezinslen of voor één samen met hem terugkeren reisgenoot, op voorwaar dat ze persoon/personen eveneens bij Maatschappij is/zijn verzekerd en er ook voor ze persoon/personen kking geldt voor het wintersportrisico De kosten van het huren van vervangen ski's en/of skischoenen (tot maximaal voorgenomen skiperio, skipas overleggen!), indien eigen ski's en/of skischoenen gestolen of onherstelbaar beschadigd zijn. Voorwaar is wel, dat in geval van diefstal een proces-verbaal wordt overgelegd en dat in geval van beschadiging zowel beschadig ski's en/of skischoenen als een onherstelbaarheidsverklaring van een ter zake kundige overgelegd worn. Artikel 6. Verzeker waar In geval van niet-herstelbare beschadiging, verlies, vermissing of diefstal wordt vergoeding verleend op basis van verzeker waar. Onr verzeker waar wordt verstaan nieuwwaar, onr aftrek van een bedrag wegens waarverminring door verouring of slijtage; ze aftrek zal niet worn toegepast als verloren of beschadig goeren nog geen jaar oud zijn. Onr nieuwwaar wordt verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe voorwerpen van zelf soort en kwaliteit. Er zal geen hoger bedrag worn betaald dan het verzeker voorwerp oorspronkelijk gekost heeft. In geval van herstelbare beschadiging wordt vergoeding verleend op basis van herstelkosten. Er zal echter niet meer worn betaald dan in geval van niet-herstelbare beschadiging. De Maatschappij heeft het recht scha in natura te vergoen. Artikel 7. Overdracht van verzeker voorwerpen Als verzeker voorwerpen zijn beschadigd, kunnen ze niet aan Maatschappij worn overgedragen, tenzij Maatschappij dit wenst. Wanneer Maatschappij aan verzeker een vergoeding heeft betaald voor verloren, beschadig of vermiste goeren, moet verzeker het eigendomsrecht op ze goeren overdragen aan Maatschappij. Zodra verzeker weet dat verloren of vermiste goeren zijn teruggevonn, moet hij dit aan Maatschappij meln. Als goeren worn teruggevonn binnen 3 maann na dag waarop ze verdwenen, moet verzeker ze terugnemen en uitbetaal vergoeding aan Maatschappij terugbetalen. Artikel 8. Bijzonre verplichtingen in geval van scha 8.. Bij verlies, diefstal of vermissing moet verzeker onmidllijk ter plaatse aangifte doen bij politieautoriteiten. Indien aangifte ter plaatse onmogelijk is moet verzeker direct bij eerstkomen gelegenheid aangifte doen. Van ze aangifte moet hij een verklaring aan Maatschappij overleggen Wanneer verzeker zijn bagage door verlies, diefstal of vermissing kwijt raakt in een hotel, dient hij dit direct aan te geven bij hoteldirectie. Van ze aangifte moet hij een verklaring aan Maatschappij overleggen. Het in artikel 8. bepaal blijft onverminrd van kracht Wanneer bagage met een openbaar vervoermidl of een anr midl van transport meegaat, moet verzeker bij het in ontvangst nemen van zijn bagage controleren, of ze nog in goe staat is en of er niets ontbreekt. Als hij scha of vermissing constateert, moet hij hiervan direct aangifte doen bij vervoersonrneming. Van ze aangifte moet hij een verklaring aan Maatschappij overleggen De bewijslast van diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van bagage alsme van omvang van scha, het feit dat hij bagage werkelijk bezat en het feit dat verzeker gebeurtenis zich in kkingsperio van verzekering heeft voorgedaan rust te allen tij op verzeker. Verzeker is voorts verplicht scha aan te tonen door midl van originele rekeningen of duplicaten daarvan, garantiebewijzen, geldopnamebewijzen, verklaringen van skundigen over mogelijkheid van reparatie en anre door Maatschappij verlang bewijsstukken. Tevens is verzeker verplicht Maatschappij bij beschadiging in staat te stellen bagage te onrzoeken voordat reparatie c.q. vervanging plaatsvindt. Als verzeker bovengenoem verplichtingen niet nakomt zal Maatschappij niet tot vergoeding overgaan. Artikel 9. Bijzonre uitsluitingen Niet verzekerd is: 9.. Diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van: a. Geld en reischeques (waaronr me wordt verstaan chippassen), postzegels, documenten, foto's, waarpapieren, zoals abonnementen voor het openbaar vervoer, OV-jaarkaarten, kaarten waarmee reductie kan worn verkregen, seizoenkaarten, entreebewijzen, pasjes etc., verhuisgoeren en voorwerpen van kunst- of verzamelwaar, behouns het bepaal in artikel.0 en.. b. Zakelijke goeren: hanlsgoeren, monstercollecties en overige zakelijke goeren. c. Voertuigen en/of aanhangers, waaronr fietsen, caravans (inclusief tentgeelte), luchtvaartuigen, (opblaasbare en opvouwbare) boten, surfplanken en alle anre vervoermidlen of onrlen of toebehoren daarvan. d. Gereedschappen, in auto ingebouw geluid- en beeldapparatuur en reserveonrlen van vervoermidlen. Onr in auto ingebouw geluids- en beeldapparatuur wordt me verstaan: in auto ingebouw vio/dvd-apparatuur en in auto ingebouw navigatieapparatuur Scha veroorzaakt door langzaam werken weersinvloen of anre invloen (natuurgeweld uitgezonrd), slijtage, aard of een gebrek van bagage, mot, knaagdieren, insecten, enz Anre schan dan die aan goeren zelf Scha zoals ontsieringen, krassen, uken, vlekken, enz. tenzij goeren door ze beschadigingen niet langer te gebruiken zijn Diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van reisbagage welke wordt achtergelaten in of op een motorrijtuig dan wel in een aanhanger waarmee reisbestemming niet bereikt wordt Breuk van breekbare voorwerpen en/of gevolgen daarvan met uitzonring van scha veroorzaakt door een ongeluk aan het midl van vervoer overkomen, inbraak, diefstal, beroving of brand Diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van goeren die tijns kkingsperio van verzekering in bruikleen zijn ontvangen c.q. zijn afgestaan, tenzij gene van wie goeren in bruikleen zijn ontvangen of aan wie goeren zijn afgestaan, ten tij van het evenement eveneens bij Maatschappij voor hetzelf risico en op hetzelf verzekeringsbewijs is verzekerd. Artikel 0. Voorzichtigheidsclausule Geen recht op vergoeding bestaat in volgen gevallen: 0.. Normale voorzichtigheid: Indien verzeker (of gene van wiens hulp verzeker gebruik maakt) niet normale voorzichtigheid in acht heeft genomen ter voorkoming van diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van verzeker reisbagage. Van normale voorzichtigheid is in ier geval geen sprake indien verzeker reisbagage onbeheerd wordt achtergelaten anrs dan in een uglijk afgesloten ruimte Betere maatregelen: Indien van verzeker in relijkheid verlangd mag worn dat hij onr gegeven omstandighen betere maatregelen had kunnen en moeten treffen ter voorkoming van diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van verzeker reisbagage Transport per openbaar vervoer: Diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van reisdocumenten, kostbaarhen en foto-, film-, vio/dvd-, computer- en telecommunicatieapparatuur die tijns het vervoer per boot, trein, bus of vliegtuig niet als handbagage zijn meegenomen Diefstal van of uit motorrijtuigen: a. Diefstal van geld en reischeques van of uit motorrijtuigen; b. Diefstal van overige verzeker reisbagage van of uit motorrijtuigen, tenzij verzeker kan aantonen dat: - ze van buitenaf niet zichtbaar is achtergelaten in een uglijk afgesloten kofferruimte*, diefstal tussen uur en uur locale tijd heeft plaatsgevonn en er sporen van braak aanwezig zijn. Er bestaat echter nimmer recht op vergoeding indien verzeker reisbagage langer dan 24 uur onbeheerd is achtergelaten. - ze onbeheerd is achtergelaten tijns een korte onrbreking van reis om te pauzeren dan wel tijns een noodsituatie en er sporen van braak aanwezig zijn. In dit geval bestaat voor kostbaarhen, reisdocumenten, foto-, film-, vio/dvd-, computeren telecommunicatie-apparatuur uitsluitend recht op vergoeding indien ze van buitenaf niet zichtbaar zijn achtergelaten in een uglijk afgesloten kofferruimte*. * Bij motorrijtuigen met een r of vijf ur of bij een stationcar dient kofferruimte bovendien afgekt te zijn met een hoenplank of een soortgelijke, vastgemonteer voorziening Diefstal uit caravans, campers en pleziervaartuigen: a. Diefstal van kostbaarhen, reisdocumenten en geld en reischeques uit een caravan, camper of pleziervaartuig tenzij ze zaken binnen afgesloten caravan of camper c.q. binnen het afgesloten pleziervaartuig zijn opgeborgen in een kluis en er sporen van braak aanwezig zijn. b. Diefstal van foto-, film-, vio/dvd-, computer- en telecommunicatieapparatuur uit een caravan, camper of pleziervaartuig tenzij ze zaken binnen afgesloten caravan of camper c.q. binnen het afgesloten pleziervaartuig zijn opgeborgen in een van een slot voorziene opbergruimte en er sporen van braak aanwezig zijn Diefstal uit tenten: Diefstal van kostbaarhen, reisdocumenten, geld en reischeques, foto-, film-, vio/dvd-, computer- en telecommunicatie-apparatuur, indien ze onbeheerd zijn achtergelaten in een (voor)tent.

9 Rubriek III. Medische Kosten Artikel. Aard en omvang De Maatschappij vergoedt medische kosten die verzeker moet maken als gevolg van een ziekte of aandoening die optreedt of een ongeval dat plaatsvindt tijns kkingsperio van verzekering, tot ten hoogste het verzeker bedrag dat op het kkingsoverzicht vermeld staat. Onr medische kosten vallen uitsluitend: honoraria van artsen en specialisten; kosten van ziekenhuisopname; kosten van operatie en gebruik van operatiekamer; kosten van door arts voorgeschreven röntgenopnamen en radio-actieve bestralingen; kosten van door arts voorgeschreven medicijnen, verbandmidlen en massage; kosten van het medisch noodzakelijk vervoer (waaronr me wordt begrepen vervoer vanaf een skipiste) van verzeker naar en van artsen en het dichtstbijzijn ziekenhuis. Bovenstaan kosten worn uitsluitend vergoed, indien arts, specialist c.q. het ziekenhuis, erkend zijn door bevoeg instanties. Artikel 2. Vergoeding van medische kosten in het buitenland De Maatschappij vergoedt: 2.. De in artikel genoem kosten van medische hulp in het buitenland. Deze vergoeding gaat in op dag dat behanling begint en loopt tot eerst mogelijke terugkeer van verzeker in Nerland. Verzeker heeft nooit langer dan 365 dagen recht op vergoeding De op medisch voorschrift aangeschafte of gehuur elleboog- of okselkrukken of rolstoel, mits ze kosten zijn gemaakt binnen 90 dagen na het ontstaan van ziekte c.q. het plaatsvinn van het ongeval De kosten van prothesen (uitgezonrd gebitsprothesen), indien verzeker ze ten gevolge van een ongeval op voorschrift van een specialist in het buitenland moet aanschaffen. Artikel 3. Vergoeding van medische kosten in Nerland De Maatschappij vergoedt: 3.. De in artikel genoem kosten van medische hulp indien verzeker tijns reis vanuit Nerland naar buitenlandse reisbestemming dan wel tijns terugreis naar Nerland, in Nerland ziek wordt of betrokken raakt bij een ongeval De op medisch voorschrift aangeschafte of gehuur elleboog- of okselkrukken of rolstoel, mits ze kosten zijn gemaakt binnen 90 dagen na het ontstaan van ziekte c.q. het plaatsvinn van het ongeval Nabehanlingskosten in Nerland: kosten van medische hulp in Nerland, m.u.v. vervoerskosten, die betrekking hebben op verre medische behanling worn uitsluitend vergoed als ze het gevolg zijn van een ongeval. Voorwaar is, dat verzeker tijns kkingsperio van verzekering minstens één behanling in het buitenland heeft onrgaan en dat medische kosten gemaakt zijn binnen 365 dagen na aanvang van eerste behanling. Artikel 4. Vergoeding van kosten van tandartshulp De Maatschappij vergoedt: 4.. tandartskosten ten gevolge van een ongeval dat plaatsvindt tijns kkingsperio, als het natuurlijk gebit van verzeker wordt beschadigd. Voorwaar is wel dat ze kosten gemaakt zijn binnen 365 dagen na het ongeval tandartskosten gemaakt tijns kkingsperio bij overige spoeisen hulp. Artikel 5. Eigen risico Voor alle medische kosten volgens artikel en artikel 4, geldt het eigen risico dat vermeld wordt op het kkingsoverzicht. Artikel 6. Bijzonre bepalingen 6.. Verzeker moet zich laten behanlen of verplegen op een manier die niet onnodig duur is en die overeenkomt met zijn bestaan verzekering/voorziening in Nerland Als behanling plaatsvindt in het land waarvan verzeker nationaliteit bezit, vergoedt Maatschappij alleen kosten van behanling van ziekten, aandoeningen en afwijkingen die verzeker nog niet had toen hij buitenlandse reis aanving en waarvoor hij nooit eerr onr behanling was Als verzeker langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis wordt opgenomen, vergoedt Maatschappij behanling alleen als ze niet kon worn uitgesteld tot na terugkeer in Nerland. Artikel 7. Bijzonre uitsluitingen Verzeker is niet tegen medische kosten verzekerd in navolgen gevallen: 7.. Indien er geen sprake is van een medische kostenverzekering/- voorziening in Nerland Wanneer ziekte verband houdt met het gebruik van medicijnen/preparaten tenein het lichaamsgewicht te verminren of vermeerren Als verzekering is afgesloten en/of kkingsperio van verzekering is ingegaan terwijl verzeker al onr geneeskundige behanling was, worn kosten van ze voortgezette of voorgeschreven behanling niet vergoed De kosten van een operatie worn niet vergoed als ze operatie uitgesteld had kunnen worn tot na terugkeer in Nerland.

10 Bijzonre Voorwaarn Annuleringsverzekering P-EBOAV0 Naast ze Bijzonre Voorwaarn zijn op ze verzekering van toepassing Algemene Voorwaarn. De in ze voorwaarn vetgedrukte begrippen worn in Algemene Voorwaarn of in ze voorwaarn nar omschreven. INHOUD Artikel. Bijzonre begripsomschrijvingen Artikel 2. Doel en omvang Artikel 3. Geldigheidsduur Artikel 4. Het betalen of terugkrijgen van premie Artikel 5. Geldigheid naar aard van reis, bestemming en reisduur Artikel 6. Geldigheid naar afsluittermijn Artikel 7. Verzekerd bedrag Artikel 8. Vergoeding aan meereizene gezinslen/reisgenoten Artikel 9. Verzeker gebeurtenissen Artikel 0. Vergoeding in verband met gebeurtenissen vóór aanvang van reis Artikel. Vergoeding in verband met gebeurtenissen tijns reis 2 Artikel 2. Elrs verzeker reisgenoot 2 Artikel 3. Bijzonre verplichtingen in geval van scha 2 Artikel 4. Bijzonre uitsluiting 2 Artikel 5. Samenloop van verzekeringen 2 Artikel. Bijzonre begripsomschrijvingen In voorwaarn van ze verzekering wordt verstaan onr: Reis Reissom : : geboekt vervoer en/of verblijf. het totaal van voor aanvang van reis verschuldig en/of betaale bedragen voor boekingen en reserveringen van vervoer en/of verblijf. Annulering Annuleringskosten : : het afzien van reis. verschuldig (geeltelijke) reissom of overboekingskosten in geval van annulering van reis. Artikel 2. Doel en omvang De Maatschappij waarborgt iere verzeker vergoeding als nar omschreven in artikel 0 t/m 2 tot ten hoogste het verzeker bedrag in geval van: a. annulering van reis; b. het af- en onrbreken van reis; c. ziekenhuisopname tijns reis; indien dit voor verzeker het directe gevolg is van één van in artikel 9 genoem verzeker gebeurtenissen. Artikel 3. Geldigheidsduur De geldigheidsduur van verzekering gaat in op datum die op het verzekeringsbewijs staat als datum van afgifte en eindigt direct na op het verzekeringsbewijs vermel eindddatum of direct op datum waarop reis wordt geannuleerd c.q. wordt afgebroken. Artikel 4. Het betalen of terugkrijgen van premiee Verzekeringnemer of verzeker moet premie, kosten en assurantiebelasting betaald hebben binnen door Maatschappij of door haar aangestel agent bepaale termijn. Wanneer dit niet gebeurt, vervalt het recht op kking op ze verzekering; plicht tot het betalen van premie, kosten en assurantiebelasting blijft bestaan. Behouns in geval van annulering van reis door reisorganisatie bestaat er geen recht op teruggave van premie, kosten en assurantiebelasting. Artikel 5. Geldigheid naar aard van reis, bestemming en reisduur De verzekering is geldigg voor privéreizen met bestemmingen over gehele wereld, met een reisduur van maximaal 45 dagen. Artikel 6. Geldigheid naar afsluittermijn De verzekering is alleen geldig als ze binnen 24 uur na boeking van reis is afgesloten. Artikel 7. Verzekerd bedrag Het hoogst verzeker bedrag is volledige reissom zoals die op het verzekeringsbewijs c.q. boekingsbevestiging staat, echter met een maximum van 5.000,- per verzeker. Het maximaal te verzekeren bedrag per verzekeringsbewijs en/of reisgezelschap bedraagt ,-. Artikel 8. Vergoeding aan meereizen gezinslen/reisgenoten Voorwaar voor vergoeding aan gezinslen en reisgenoten is dat zij voor zelfe reis bij Maatschappij zijn verzekerd op een annuleringsverzekering. Artikel 9. Verzeker gebeurtenissen De Maatschappij verleent in artikel 2 genoem vergoeding, als scha rechtstreeks en uitsluitend is veroorzaakt door navolgen, tijns geldigheidsduur van verzekering opgetren onzekere gebeurtenissen: 9... Als verzeker is overlen, ernstig ziek is geworn of ernstig ongevalsletsel heeft opgelopen, mits dit uiterlijk binnen 24 uur na annulering medisch vastgesteld is door behanlend arts/specialist Als een familielid van verzeker in e of 2e graad is overlen, naar het oorel van een arts levensgevaarlijk ziek is of levensgevaarlijk ongevalsletsel heeft opgelopen (Zorgplichtclausule e graad) als een familielid van verzeker in e graad door een ongeval of een plotselinge (verergering van een bestaan) ziekte dringend zorg van verzeker behoeft en niemand anrs dan verzeker zee zorg kan verlenen Als een niet meereizend gezinslid van verzeker onverwacht een medisch noodzakelijke operatie moet onrgaan. Deze gebeurtenis is niet verzekerd indien het betreffen gezinslid voor een operatie op een wachtlijst staat In geval van operatie van verzeker in verband met transplantatie van een donororgaan Als eigendom (onroerend goed, inventaris, inboel of hanlswaar) van verzekere in Nerland of het bedrijf in Nerland waar verzeker werkzaam is, door brand, diefstal, explosie, storm, blikseminslag of overstroming ernstig is beschadigd zodat zijn/haar aanwezigheid dringend vereist is In geval van scha aan het verblijf van verzeker, veroorzaakt door brand, explosie, storm, blikseminslag of overstroming, waardoor het verblijf van verzeker aldaar onmogelijk is geworn. Voorwaar hiervoor is, dat vergoedingg door eigenaar/verhuurr van het sbetreffen verblijf geweigerd wordt In geval van zwangerschap van verzeker, mits dit medisch is vastgesteld door behanlend arts/specialist Als verzeker onvrijwillig werkloos is geworn na een dienstverband voor onbepaal tijd en verzeker een ontslagvergunning, afgegeven in verband met bedrijfseconomische renen, kan overleggen Als het particuliere vervoermidl waarmee reis gemaakt zou worn binnen 30 dagen voor het begin van reis of tijns heenreis naar bestemming verloren is gegaan of beschadigd is geraakt door een oorzaak van buitenaf, zoals diefstal of aanrijding, alsme brand of explosie. Voorwaar is dat het vervoermidl niet voor het begin van reis kon worn gerepareerd of vervangen. 9.. Als verzeker, na werkloosheid waarvoor een uitkering werd genoten en bij schoolverlaters voor zover vertrekdatum ligt na 3 mei volgend op het jaar van schoolverlating, een dienstbetrekking heeft aanvaard van minimaal 20 uur per week voor duur van minimaal 6 maann of voor onbepaale tijd. Voorwaar is dat datum van indiensttreding valt binnen 90 dagen vóór het ein van reis Als verzeker verplicht is een herexamen af te leggen ten tij van reis en uitstel van het herexamen niet mogelijk is. Voorwaar is wel dat het een herexamen ter afronding van een meerjarige schoolopleiding betreft Als verzeker om medische renen niet mag worn ingeënt en/of géén medicijnen mag innemen, terwijl dit voor reis verplicht is Als verzeker onverwacht een huurwoning ter beschikking krijgt waarvan huur ingaat óf tijns reis óf in perio van 30 dagen vóór aanvang van reis. Voorwaar is wel, dat verzeker een officieel huurcontract kan overleggen, waaruit e.e.a. duilijk blijkt In geval van finitieve ontwrichting van het huwelijk van verzeker waarvoor, na het boeken van reis, een echtscheidingsproc cedure in gang is gezet. Met finitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinn van een notarieel vastgeleg samenlevingsovereenkomst die geldig was op het moment van afsluiten van verzekering. Het verzoek tot echtscheiding c.q. ontbinding dient uiterlijk binnen 4 weken na annulering ingediend te zijn In geval van het onverwacht niet krijgen van een voor verzeker noodzakelijkk visum, tenzij verzeker het visum niet krijgt omdat hij of diens vertegenwoordiger het visum te laat heeft aangevraagd In geval van diefstal, verlies of vermissing van voor reis noodzakelijke reisdocumenten van verzeker op dag van vertrek. Voorwaar is dat verzeker onmidllijk na het voorval ter plaatse aangifte bij politieautoriteiten doet. Van ze aangifte moet hij een verklaring aan Maatschappij overleggen. Artikel 0. Vergoeding in verband met gebeurtenissen vóór aanvang van reis Als verzeker reis moet annuleren door een gebeurtenis uit artikel 9. t/m, 9.7 vergoedt Maatschappij: Aan verzeker en zijn meereizen gezinslen, alsme aan maximaal reisgenoot (geen gezinslid): 0.. aan reisorganisator, vervoerr of verhuurr verschuldige annuleringskosten. Bij verhuur worn ze kosten alleen vergoed als verhuur (geheel of geeltelijk) aan rn niet mogelijk was; 0.2. kosten van het overboeken naar een latere datum, waardoor totale annulering overbodig wordt; 0.3. eventuele verhoging van oorspronkelijkee reissom bij geeltelijke annulering van reis, indien niet alle verzekern annuleren, met

11 dien verstan dat nimmer meer wordt vergoed dan kosten die bij annulering in rekening zoun worn gebracht. Artikel. Vergoeding in verband met gebeurtenissen tijns reis De kking volgens dit artikel is uitsluitend van kracht indien uit het verzekeringsbewijs blijkt dat Reis- en Annuleringsverzekering is afgesloten... AF- OF ONDERBREKING VAN DE REIS Als verzeker vóór oorspronkelijk geplan terugreisdatum terugkeert naar zijn woon- of verblijfplaats in Nerland op grond van een gebeurtenis uit artikel 9. t/m 9.7 vergoedt Maatschappij: Aan verzeker, alsme aan meereizen gezinslen en maximaal reisgenoot: Een verhoudingsgewijze vergoeding over het aantal gehele niet gebruikte vakantiedagen, met uitzonring van terugreisdag(en), op basis van het verzeker bedrag en voorgenomen reisduur. De Maatschappij vergoedt maximaal 30 dagen. Als verzeker een el van reissom heeft teruggekregen van verhuurr of reisorganisator, vult Maatschappij dit bedrag aan..2. ZIEKENHUISOPNAME TIJDENS DE REIS Als verzeker tijns reis in een ziekenhuis moet worn opgenomen c.q. verblijven vergoedt Maatschappij: Aan verzeker, alsme aan meereizen gezinslen en maximaal reisgenoot: vergoeding zoals vermeld in artikel.. Van een gehele niet gebruikte vakantiedag is in dit geval sprake indien verzeker minimaal 8 uur aanééngesloten in een ziekenhuis opgenomen is geweest c.q. heeft moeten verblijven. Artikel 2. Elrs verzeker reisgenoot Tevens wordt vergoeding verleend conform artikel 0 of, indien er sprake is van een onr ze verzekering verzeker gebeurtenis, die een niet bij Maatschappij verzeker reisgenoot is overkomen. Deze kking is alleen van kracht indien getroffen reisgenoot met verzeker heen- en terug zou reizen, en verzeker voor ze kosten gekt zou zijn indien reisgenoot verzekerd zou zijn geweest bij Maatschappij. De getroffen reisgenoot moet een eigen geldige annuleringsverzekering hebben die geen kking biedt voor door verzeker gemaakte kosten. Artikel 3. Bijzonre verplichtingen in geval van scha In geval van scha moet(en) verzeker of zijn rechtverkrijgen(n) het volgen doen: 3.. Bij (mogelijke) annulering van reis dit onmidllijk (uiterlijk binnen 3 werkdagen na verzeker gebeurtenis) meln aan het kantoor waar reis is geboekt Het schaformulier en het verzekeringsbewijs binnen 4 dagen na annulering c.q. na afloop van reis aan Maatschappij doen toekomen Toestaan dat dringen noodzaak tot annulering, dan wel af- of onrbreking van reis ter beoorling wordt voorgelegd aan medisch adviseur van Maatschappij Aan Maatschappij het recht op uitkering bewijzen door midl van het overleggen van verklaringen; als zodanig kunnen dienen een werkgeversverklaring, een annuleringskostennota en alle anre bewijsstukken en inlichtingen die Maatschappij noodzakelijk acht Indien Maatschappij dit noodzakelijk acht, een bezoek brengen aan een door Maatschappij in te schakelen controlearts. Indien verzeker om medische renen zijn/haar reis moet afbreken dient hij/zij een verklaring van plaatselijk behanlend arts, die voortijdige terugkeer heeft geadviseerd, te overleggen. Uit ze verklaring dient te blijken dat voortijdige terugkeer medisch noodzakelijk en behanling ter plaatse niet mogelijk was. Wanneer aan bovengenoem verplichtingen niet, of niet tijdig wordt voldaan, vervalt het recht op vergoeding. Artikel 4. Bijzonre uitsluiting De verzekering biedt geen kking indien bij het sluiten van verzekering zodanige omstandighen bekend of aanwezig waren dat het te verwachten viel dat reis geannuleerd respectievelijk afgebroken of onrbroken zou moeten worn. Artikel 5. Samenloop van verzekeringen Indien, zo ze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worn op een vergoeding of uitkering op grond van een anre verzekering, wet of voorziening, al dan niet van oure datum, dan is ze verzekering pas in laatste plaats geldig. In dat geval komt uitsluitend scha voor vergoeding c.q. uitkering in aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop elrs aanspraak gemaakt zou kunnen worn.

12 Bijzonre Voorwaarn Eigen Risico Verzekering Autohuur P-EBOERVA09 Naast ze Bijzonre Voorwaarn zijn op ze verzekering van toepassing Algemene Voorwaarn. De in ze voorwaarn vetgedrukte begrippen worn in Algemene Voorwaarn of in ze voorwaarn nar omschreven. INHOUD Artikel. Bijzonre begripsomschrijvingen Artikel 2. Doel en omvang Artikel 3. Geldigheidsduur Artikel 4. Het betalen of terugkrijgen van premie Artikel 5. Geldigheid naar afsluittermijn Artikel 6. Verzekerd bedrag Artikel 7. Verzeker gebeurtenissen Artikel 8. Bijzonre verplichtingen in geval van scha Artikel 9. Bijzonre uitsluitingen Artikel 0. Samenloop van verzekeringen Artikel. Bijzonre begripsomschrijvingen In voorwaarn van ze verzekering wordt verstaan onr: Verhuurr : het bedrijf dat het motorrijtuig verhuurt op basis van het huurcontract. Huurcontract : huurovereenkomst tussen verhuurr van het motorrijtuig en verzeker, waarbij ze verzekering is afgesloten. Motorrijtuig : personenauto waarop het huurcontract van toepassing is en waarvan het besturen volgens wetgeving ter plaatse is toegestaan met een rijbewijs voor categorie B of B/E en met een totaal belast gewicht tot kg. Bovenligggen verzekering : door verzeker bij of via verhuurr afgesloten verzekering die scha aan of diefstal van het motorrijtuig kt en waarop een eigen risico voor verzeker van toepassing is dat door ze verzekering wordt gekt. Bovenstaan begrippen worn in voorwaarn vetgedrukt weergegeven Artikel 2. Doel en omvang De Maatschappij waarborgt iere verzeker vergoeding als nar omschreven in artikel 8 tot ten hoogste het verzeker bedrag in geval aan verzeker bij scha aan het motorrijtuig een eigen risico in rekening wordt gebracht op grond van bovenliggen verzekering. Het bestaan van een bovenliggen verzekering is een voorwaar voor kking onr ze verzekering. Artikel Geldigheidsduur De geldigheidsduur van verzekering is gelijk aan in het huurcontract genoem huurtermijn, echter met een maximum van 45 dagen. De geldigheidsduur wordt tevens op het verzekeringsbewijs genoemd. Als geldigheidsduur onvoorzien en buiten wil van verzeker wordt overschren, blijft verzekering van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van teruggave van het motorrijtuig aan verhuurr, mits ze overschrijding met toestemming van verhuurr is geschiedt. Artikel 4. Het betalen of terugkrijgen van premiee Verzekeringnemer of verzeker moet premie, kosten en assurantiebelasting betaald hebben binnen door Maatschappij of door haar aangestel agent bepaale termijn. Wanneer dit niet gebeurt, vervalt het recht op kking op ze verzekering; plicht tot het betalen van premie, kosten en assurantiebelasting blijft bestaan. Zodra geldigheidsduur van verzekering is ingegaan bestaat er geen recht op teruggave van premie, kosten en assurantiebelasting. Artikel 5. Geldigheid naar afsluittermijn De verzekering is alleen geldig als ze binnen 24 uur na het aangaann van het huurcontract is afgesloten (en in ier geval vóór het in ontvangstnemen van het motorrijtuig). Artikel 6. Geldigheidsgebied De verzekering is geldig voor huurcontracten over gehele wereld, binnen het gebied zoals dat in het huurcontract wordt vermeld. Artikel 7. Verzekerd bedrag Het hoogst verzeker bedrag is het eigen risico zoals dat op bovenliggen verzekering van toepassing is, echter met een maximum van 3.000,- per verzekeringsbewijs. Artikel 8. Verzeker gebeurtenissen Als verzeker gebeurtenissen worn beschouwd die gebeurtenissen die onr kking van bovenliggen verzekering vallen en op grond daarvan lein tot het bij verzeker in rekening brengen van een eigen risico. Er wordt uitsluitend vergoeding verleend indienn ook vergoedingg wordt verleend op grond van bovenliggen verzekering c.q. zou zijn verleend indien er geen sprake zou zijn geweest van een eigen risico. Artikel 9. Bijzonre verplichtingen in geval van scha In geval van scha moet(en) verzeker of zijn rechtverkrijgen(n): 9... aan Maatschappij het recht op uitkering bewijzen door midl van het overleggen van verklaringen en alle anre bewijsstukken en inlichtingen die Maatschappij noodzakelijk acht aan Maatschappij het originele huurcontract overleggen aan Maatschappij bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat op grond van bovenliggen verzekering kking bestond en een eigen risico in rekening is gebracht. Wanneer aan bovengenoem verplichtingen of verplichtingen genoemd in Algemene Voorwaarn niet, of niet tijdig wordt voldaan, vervalt het recht op vergoeding. Artikel 0. Bijzonre uitsluitingen De verzekering bied geen kking voor: 0.. scha waarop op grond van bovenliggen verzekering geen eigen risico van toepassing is 0.2. scha waarop op grond van bovenliggen verzekering een uitsluiting (00% eigen risico) van toepassing is scha onstaan terwijl het motorrijtuig gebruikt werd op een manier die volgens het huurcontract niet is toegestaan scha ontstaan terwijl het motorrijtuig bestuurd werd door een persoon die niet vermeld staat op het huurcontract scha waarop een uitsluiting genoemd in Algemene Voorwaarn van toepassing is anre scha dan scha voortvloeiend uit het in rekening brengen van een eigen risico op grond van bovenliggen verzekering. Artikel. Samenloop van verzekeringen Indien, zo ze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worn op een vergoeding of uitkering op grond van een anre verzekering, wet of voorziening, al dan niet van oure datum, dan is ze verzekering pas in laatste plaats geldig. In dat geval komt uitsluitend scha voor vergoeding c.q. uitkering in aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop elrs aanspraak gemaakt zou kunnen worn.

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD10 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG INHOUD Artikel. Begripsomschrijvingen Artikel. Grondslag Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekern Artikel 4. Hulp van Alarmcentrale Artikel 5. Algemene verplichtingen

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD06 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IZZ Reis- en Annuleringsverzekeringen

Algemene Voorwaarden IZZ Reis- en Annuleringsverzekeringen Algemene Voorwaarden IZZ Reis- en Annuleringsverzekeringen 1 Algemene Voorwaarden IZZ Reis- en Annuleringsverzekeringen IZZ Zorg voor de zorg 2 Algemene Voorwaarden IZZ Reis- en Annuleringsverzekeringen

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza reisverzekering

dekkingsoverzicht iza reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAR06 2 Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. IZA Reis- en Annuleringsverzekering

Algemene voorwaarden. IZA Reis- en Annuleringsverzekering Algemene voorwaarden IZA Reis- en Annuleringsverzekering IZA Reisverzekering Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Artikel 2 Grondslag 4 Artikel 3 Geldigheid met betrekking tot verzekerden 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. UMC Reis- en Annuleringsverzekeringen. De zorgverzekering voor universitair medische centra

Algemene voorwaarden. UMC Reis- en Annuleringsverzekeringen. De zorgverzekering voor universitair medische centra Algemene voorwaarden UMC Reis- en Annuleringsverzekeringen Algemene voorwaarden UMC Reis- en Annuleringsverzekeringen De zorgverzekering voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UMC Reis- en Annuleringsverzekeringen. UMC Reisverzekering. Als geen ander. De zorgverzekering voor universitair medische centra

Algemene voorwaarden UMC Reis- en Annuleringsverzekeringen. UMC Reisverzekering. Als geen ander. De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Reisverzekering UMCALG10 Algemene voorwaarden UMC Reis- en Annuleringsverzekeringen Als geen ander Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN TRAVEL RISK INSURANCE INHOUD

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN TRAVEL RISK INSURANCE INHOUD ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN TRAVEL RISK INSURANCE Raadpleeg het dekkingsoverzicht behorende bij de afgesloten verzekering voor: de maximum verzekerde bedragen de hoogte van eventuele eigen risico

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Artikel. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Grondslag Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale Artikel 5. Algemene verplichtingen

Nadere informatie

Travel Risk Verzekering

Travel Risk Verzekering Allianz Global Assistance Travel Risk Verzekering Productvoorwaarden Je leest nu de Productvoorwaarden van de Travel Risk Verzekering. Dit is een verzekering speciaal voor buitenlandse familieleden of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG08 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

Even-Op-Reis Verzekering

Even-Op-Reis Verzekering Allianz Global Assistance Even-Op-Reis Verzekering Productvoorwaarden Je leest nu de Productvoorwaarden van de Even-Op-Reis Ver zekering. Dit is een ideale reisverzekering voor dagtrips en korte reizen

Nadere informatie

Algemeen en Bijzondere voorwaarden. Particulier ZekerheidsPakket Doorlopende reisverzekering DLR 2.1

Algemeen en Bijzondere voorwaarden. Particulier ZekerheidsPakket Doorlopende reisverzekering DLR 2.1 Algemeen en Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Doorlopende reisverzekering DLR 2.1 Algemene voorwaarden Doorlopende reisverzekering Particulier ZekerheidsPakket DLR 2.1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT Elvia Even-Op-Reis Verzekering D-EOR07

DEKKINGSOVERZICHT Elvia Even-Op-Reis Verzekering D-EOR07 DEKKINGSOVERZICHT Elvia Even-Op-Reis Verzekering D-EOR07 Voor directe hulpverlening bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval, overlijden of terugroeping naar Nederland dient u onmiddellijk contact op te nemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG10 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG11 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG11 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

MAE-ALG11 INHOUD 2.3. Alarmcentrale 2.4. een door. waren, of. ng/uitkering 2 2.5. verzekerde ook op vergoeding. sten 2 2.6. Amsterdam. aangegaan.

MAE-ALG11 INHOUD 2.3. Alarmcentrale 2.4. een door. waren, of. ng/uitkering 2 2.5. verzekerde ook op vergoeding. sten 2 2.6. Amsterdam. aangegaan. ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Artikel. Begripsomschrijvingen. Artikel. Grondslag Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale Artikel 5. Algemene verplichtingen

Nadere informatie

MAE-ALG11 INHOUD 2.3. Alarmcentrale 2.4. een door. waren, of. ng/uitkering 2 2.5. verzekerde ook op vergoeding. sten 2 2.6. Amsterdam. aangegaan.

MAE-ALG11 INHOUD 2.3. Alarmcentrale 2.4. een door. waren, of. ng/uitkering 2 2.5. verzekerde ook op vergoeding. sten 2 2.6. Amsterdam. aangegaan. ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Artikel. Begripsomschrijvingen. Artikel. Grondslag Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale Artikel 5. Algemene verplichtingen

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT EASYJET REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING

DEKKINGSOVERZICHT EASYJET REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING DEKKINGSOVERZICHT EASYJET REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING D-EZY-10/06 (WL) Voor directe hulpverlening bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden, terugroeping naar Nederland en vervangend verblijf

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG08 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aevitae Reisbagage 13. Aevitae Reisbagage 13. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Aevitae Reisbagage 13. Aevitae Reisbagage 13. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Aevitae Reisbagage 13 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene verplichtingen

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT TRAVEL RISK INSURANCE D-TRI11

DEKKINGSOVERZICHT TRAVEL RISK INSURANCE D-TRI11 DEKKINGSOVERZICHT TRAVEL RISK INSURANCE D-TRI11 Voor directe hulpverlening bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden alsmede bij terugroeping naar Nederland of het land van domicilie dient u

Nadere informatie

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Reisverzekering Goed en voordelig verzekerd

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Reisverzekering Goed en voordelig verzekerd iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Reisverzekering Goed en voordelig verzekerd IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Goed en voordelig op vakantie Met de IZA Reisverzekering gaat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2 Grondslag 1 Artikel 3 Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4 Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5 Algemene verplichtingen

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT EASYJET REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING

DEKKINGSOVERZICHT EASYJET REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING DEKKINGSOVERZICHT EASYJET REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING D-EZY-06/07 (INT) Voor directe hulpverlening bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden, terugroeping naar Nederland en vervangend verblijf

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2 Grondslag 1 Artikel 3 Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4 Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5 Algemene verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2 Grondslag 1 Artikel 3 Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4 Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5 Algemene verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG08 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG06 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van ELVIA Assistance 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG11 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG11 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG Artikel. Begripsomschrijvingen Artikel. Grondslag Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale Artikel 5. Algemene verplichtingen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG11 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aevitae Reisbagage Zorg 16. Aevitae Reisbagage Zorg 16. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Aevitae Reisbagage Zorg 16. Aevitae Reisbagage Zorg 16. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. A Algemeen 2 1 Wie zijn wij en wat mag

Nadere informatie

Rubriek III. MEDISCHE KOSTEN. Rubriek IV. ANNULERING. Verzekerde bedragen (p.p. per verzekeringsbewijs,

Rubriek III. MEDISCHE KOSTEN. Rubriek IV. ANNULERING. Verzekerde bedragen (p.p. per verzekeringsbewijs, DEKKINGSOVERZICHT AIR TRANSAT REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING D-AIT11 Voor directe hulpverlening bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval, overlijden of terugroeping naar Nederland dient u onmiddellijk contact

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG08 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 1 Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene verplichtingen in

Nadere informatie

(per persoon per verzekeringsbewijs, tenzij anders wordt vermeld) Annulering van de geboekte vlucht/accommodatie, maximaal 750,- Eigen risico 30,-

(per persoon per verzekeringsbewijs, tenzij anders wordt vermeld) Annulering van de geboekte vlucht/accommodatie, maximaal 750,- Eigen risico 30,- DEKKINGSOVERZICHT TAP PORTUGAL REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING D-TAPP11 Voor directe hulpverlening bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden en terugroeping naar Nederland dient u onmiddellijk

Nadere informatie

(p.p. per verzekeringsbewijs, tenzij anders wordt vermeld) Annulering van de geboekte vlucht 3.000,- Eigen risico

(p.p. per verzekeringsbewijs, tenzij anders wordt vermeld) Annulering van de geboekte vlucht 3.000,- Eigen risico DEKKINGSOVERZICHT KLM REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING D-KLM Afhankelijk van de betaalde premie en de invulling van het verzekeringsbewijs geldt deze verzekering voor: A. B. Rubriek IV Rubriek I tot en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG11 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN MID-WEEK-END VERZEKERING INHOUD

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN MID-WEEK-END VERZEKERING INHOUD ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN MID-WEEK-END VERZEKERING Raadpleeg het dekkingsoverzicht behorend bij de afgesloten verzekering voor: de maximum verzekerde bedragen de hoogte van eventuele eigen risico

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2 Grondslag 1 Artikel 3 Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4 Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5 Algemene verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN MID-WEEK-END VERZEKERING INHOUD

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN MID-WEEK-END VERZEKERING INHOUD ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN MID-WEEK-END VERZEKERING Raadpleeg het dekkingsoverzicht behorend bij de afgesloten verzekering voor: de maximum verzekerde bedragen de hoogte van eventuele eigen risico

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG11 INHOUD Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 1 Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene verplichtingen in geval van

Nadere informatie

INHOUD. Aard en omvang van. Begripsomschrijvingen. 4. Artikel 5. Eigen risico. 13. en toiletartikelen. 9. Verzekerde waarde. 13

INHOUD. Aard en omvang van. Begripsomschrijvingen. 4. Artikel 5. Eigen risico. 13. en toiletartikelen. 9. Verzekerde waarde. 13 DEKKINGSOVERZICHT EASYJET REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING D-EZY11 Afhankelijk van de betaalde premie en de invulling van het verzekeringsbewijs geldt deze verzekering voor: A. B. C. Rubriek I tot en met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG INHOUD Artikel. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Grondslag Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale Artikel 5. Algemene verplichtingen

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN DOORLOPENDE PARTICULIERE REISVERZEKERING MR 2006

SPECIALE VOORWAARDEN DOORLOPENDE PARTICULIERE REISVERZEKERING MR 2006 Voor directe hulpverlening, bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden alsmede bij het uitvallen van het privé-motorrijtuig en/of de bestuurder, terugroeping naar Nederland en vervangend verblijf

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG08 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Travel Risk Verzekering

Travel Risk Verzekering Allianz Global Assistance Travel Risk Verzekering Productvoorwaarden Je leest nu de Productvoorwaarden van de Travel Risk Verzekering. Dit is een verzekering speciaal voor buitenlandse familieleden of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THOMAS COOK REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN THOMAS COOK REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERINGEN powered by ALGEMENE VOORWAARDEN THOMAS COOK REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERINGEN Powered by Allianz Global Assistance Inhoud Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG11 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

Incoming Student/ Au Pair Verzekering

Incoming Student/ Au Pair Verzekering Allianz Global Assistance Incoming Student/ Au Pair Verzekering Productvoorwaarden Je leest nu de Productvoorwaarden van de Incoming Student/ Au Pair Verzekering. Dit is een verzekering speciaal voor buitenlandse

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VGZ Reis- en Annuleringsverzekering

Algemene voorwaarden VGZ Reis- en Annuleringsverzekering Algemene voorwaarden VGZ Reis- en Annuleringsverzekering P-VGZD12 VGZALG12 inhoud Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 2 Artikel

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering DRV 4.3

Doorlopende reisverzekering DRV 4.3 Doorlopende reisverzekering DRV 4.3 Inhoudsopgave: Aveco Alarm Centrale Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN REISVERZEKERING

ALGEMENE BEPALINGEN REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN REISVERZEKERING Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte begrippen worden in de Algemene

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN REISVERZEKERING P-RV11 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte begrippen worden in de

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering DRV 3.1

Doorlopende reisverzekering DRV 3.1 Doorlopende reisverzekering DRV 3.1 Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden IZZ Kortlopende Reisverzekering

Bijzondere Voorwaarden IZZ Kortlopende Reisverzekering Bijzondere Voorwaarden IZZ Kortlopende Reisverzekeringen 1 Bijzondere Voorwaarden IZZ Kortlopende Reisverzekering IZZ Zorg voor de zorg 2 Bijzondere Voorwaarden IZZ Kortlopende Reisverzekering Naast deze

Nadere informatie

De zorgverzekering voor universitair medische centra. UMC Reisverzekering P-UMCR07. Bijzondere voorwaarden. UMC Reisverzekering.

De zorgverzekering voor universitair medische centra. UMC Reisverzekering P-UMCR07. Bijzondere voorwaarden. UMC Reisverzekering. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Reisverzekering P-UMCR07 Bijzondere voorwaarden UMC Reisverzekering Als geen ander UMC Reisverzekering Als geen ander Inhoudsopgave Algemene bepalingen

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering CP-DLR 3.0

Doorlopende reisverzekering CP-DLR 3.0 Doorlopende reisverzekering CP-DLR 3.0 CamperVerzekering.nl INHOUDSOPGAVE: ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE CLAUSULES RUBRIEK I. S.O.S.-KOSTEN REISRECHTSBIJSTAND RUBRIEK II. RUBRIEK

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering

Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering Comfortpakket (m.i.v. december 2009) Budgetpakket Verzekerde periode 180 dagen 60 dagen (Uitbreiding naar 180 dagen is mogelijk) Dekkingsgebied Wereld Europa

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden. IZA Reisverzekering

Bijzondere voorwaarden. IZA Reisverzekering Bijzondere voorwaarden 3 Inhoud Algemene Bepalingen 4 Artikel 1 Geldigheid van de verzekering 4 Artikel 2 Geldigheidsduur, dekkingsperiode 4 Artikel 3 Gebied waar de verzekering geldig is 4 Artikel 4

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden iza reisverzekering

bijzondere voorwaarden iza reisverzekering iza bijzondere De zorgverzekeraar voorwaarden iza reisverzekering voor de publieke sector 1 bijzondere voorwaarden iza reisverzekering Speciaal voor elkaar P-IZAR06 2 Inhoud Algemene Bepalingen IZA Reisverzekering

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering

bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar P-IZAD07 bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering Inhoud Algemene

Nadere informatie

Aevitae Doorlopende Reis 12

Aevitae Doorlopende Reis 12 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden Aevitae Doorlopende Reis 12 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoud Algemene bepalingen 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2 Grondslag 1 Artikel 3 Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4 Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5 Algemene verplichtingen

Nadere informatie

Adventure & Survival Verzekering

Adventure & Survival Verzekering Allianz Global Assistance Adventure & Survival Verzekering Productvoorwaarden Je leest nu de Productvoorwaarden van de Adventure & Survival Verzekering. Dit is een verzekering speciaal voor reizen waarin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2 Grondslag 1 Artikel 3 Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4 Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5 Algemene verplichtingen

Nadere informatie

Voorwaarden Module Reizen. versie 15-01

Voorwaarden Module Reizen. versie 15-01 Voorwaarden Module Reizen Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag Artikel 3 Geldigheid met betrekking tot verzekerden Artikel 4 Hulp van de Van Lanschot Alarmcentrale

Nadere informatie

Voorwaarden Module Reizen. versie 16-01

Voorwaarden Module Reizen. versie 16-01 Voorwaarden Module Reizen versie 16-01 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag Artikel 3 Geldigheid met betrekking tot verzekerden Artikel 4 Hulp van Eurocross

Nadere informatie

Menzis VNC Doorlopende Reisverzekering 311.260 02-06

Menzis VNC Doorlopende Reisverzekering 311.260 02-06 Menzis VNC Doorlopende Reisverzekering 311.260 02-06 Voor het maken van extra kosten is toestemming van SOS International nodig. SOS International is te bereiken via de Menzis Alarmcentrale (+ 31 (0)317-455

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende Reisverzekering Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende Reisverzekering 1 Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende Reisverzekering IZZ Zorg voor de zorg 2 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende Reisverzekering Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende Reisverzekering 1 Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende Reisverzekering P-IZZD10 IZZ Zorg voor de zorg 2 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2 Grondslag 1 Artikel 3 Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4 Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5 Algemene verplichtingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden UMC Doorlopende Reisverzekering. UMC Reisverzekering. Als geen ander. De zorgverzekering voor universitair medische centra

Bijzondere voorwaarden UMC Doorlopende Reisverzekering. UMC Reisverzekering. Als geen ander. De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Reisverzekering P-UMCD10 Bijzondere voorwaarden UMC Doorlopende Reisverzekering Als geen ander Inhoudsopgave Algemene Bepalingen UMC Doorlopende

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING P-DRV11 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte begrippen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING P-DRV09 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte begrippen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG04 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van ELVIA Assistance 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering

bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector 1 bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar P-IZAD10 2 bijzondere voorwaarden iza doorlopende reisverzekering Inhoud Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG11 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING Algemene voorwaarden Annulering 2002 Annuleringsverzekering Indeling van de voorwaarden per artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Premie 4

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ZAKENREISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN ZAKENREISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN ZAKENREISVERZEKERING P-ZJP10 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte begrippen worden

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN GLOBETROTTER REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN GLOBETROTTER REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN GLOBETROTTER REISVERZEKERING P-GT11 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte begrippen

Nadere informatie