Hier vind u de algemene voorwaarden van SternDiensten B.V. ten behoeve van haar SternMobility Card.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hier vind u de algemene voorwaarden van SternDiensten B.V. ten behoeve van haar SternMobility Card."

Transcriptie

1 Hier vind u de algemene voorwaarden van SternDiensten B.V. ten behoeve van haar SternMobility Card. Artikel 1: Definities Stern Groep N.V.: beursgenoteerde vennootschap actief op het gebied van automobiliteit in Nederland. SternDiensten B.V.: dochtervennootschap van Stern Groep N.V., hierna 'Stern'. Eurocross: Eurocross Assistance Nederland, gevestigd te Leiden, die de hulpverlening uitvoert. SternMobility Card: de door Stern aan de rechthebbende uitgereikte klantenkaart waarop onder andere het kenteken van het voertuig staat vermeld, hierna 'de Card'. SternMobility Card Blacklabel: de door Stern uitgereikte klantenkaart aan klanten van SternLease die een leasecontract met SternLease hebben afgesloten. SternMobility Card Redlabel: de door Stern uitgereikte klantenkaart aan klanten die een auto met SternGarant garantie bij een SternDealer hebben gekocht. Pashouder: degene op wiens naam de SternMobility Card is gesteld. Partijen: Stern en de pashouder gezamenlijk. Voertuig: de auto waarvan het kenteken op de Card is vermeld en door Stern is aangemeld bij Eurocross. Gebeurtenis: een voorval waarvan het plaatsvinden bij de aanvang van de reis niet voorzien kon worden en dat schade of behoefte aan hulp in de zin van deze voorwaarden veroorzaakt. Auto-ongeval: schade aan of verlies van het voertuig tengevolge van enig van buiten komend onheil, ook voortvloeiend uit een eigen gebrek, ontstaan aan het trekkende en/of getrokken voertuig. Onder eigen gebrek wordt mede verstaan zelfontbranding van het voertuig en het losraken van de koppeling tussen trekkend en getrokken voertuig. Mechanische storing (pech): elk gebrek aan het voertuig, behoudens het onder Auto-ongeval genoemde, tengevolge waarvan de pashouder zijn reis tijdelijk niet meer met het voertuig kan voortzetten. Onderhoudswerkzaamheden zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Van buiten komend onheil: andere hiervoor niet genoemde omstandigheden, waardoor een voertuig niet langer verantwoord rijdbaar is vanwege materiële schade. Ook diefstal valt onder van buiten komend onheil. Stranding: het tot stilstand komen van een voertuig als gevolg van een ongeval, mechanische storing of van buiten komend onheil, waarbij het recht op hulp mede zal worden bepaald aan de hand van deze en andere aanwezige hulpovereenkomsten. 1 / 8

2 Buitenland: alle landen waarvoor een geldige groene kaart dekking van toepassing is, zoals deze wordt vastgesteld door het Nederlands Bureau der motorrijtuigverzekeraars. Merkenservice: de partij gerelateerd aan het automerk van de pashouder die hulp verleent aan een voertuig en/of bestuurder op basis van een andere dan onderhavige overeenkomst. Aanhangwagen: de achter het voertuig voor de reis meegenomen toercaravan, vouwkampeerwagen of bagagewagen, mits (voor zover dat wettelijk verplicht is) in Nederland geregistreerd. Diensten/Services: de volgende diensten en services die krachtens de Card kunnen worden verkregen: Mobiliteitsdiensten Services Autohulpverlening diensten pech binnenland a) inschakelen merkenservice b) activeren hulpdienst EA c) transport auto bij pech d) organiseren van vervoer naar huis d.m.v. taxi e) regelen van vervangend vervoer Autohulpverlening diensten schade binnenland a) activeren hulpdienst betrokken verzekeraar b) transport auto na ongeval c) organiseren van vervoer naar huis d.m.v. taxi d) regelen van vervangend vervoer e) vervangende chauffeur Autohulpverlening diensten pech buitenland* a) inschakelen merkenservice b) inschakelen betrokken auto- of reisverzekeraar c) activeren hulpdienst EA d) transport auto bij pech e) regelen van vervangend vervoer f) regelen van het verzenden van onderdelen naar het buitenland g) repatriëring van voertuig en personen h) regelen van onderdak i) vervangende chauffeur Autohulpverlening diensten 2 / 8

3 schade buitenland* a) activeren hulpdienst betrokken verzekeraar b) activeren hulpdienst EA c) transport auto na ongeval d) regelen van vervangend vervoer e) regelen van het verzenden van onderdelen naar het buitenland f) repatriëring van voertuig en personen g) regelen van onderdak h) repatriëring bagage i) invoer / vernietiging / verkoop van het voertuig bij definitieve achterlating in het buitenland Auto Informatie en Advies a) diensten Informatie over SternDealers door geven aan klant Huisdiensten** Service Huisdiensten a) glasschade b) sleutelservice c) problemen met gas, water en licht d) ongediertebestrijding e) schade aan opstal en inboedel f) aanvraag: glazenwasser, was-, stoomen strijkservice, schoorsteenveger Reisdiensten** Services Reisdiensten a) reservering hotel of camping b) inentingsadvies c) advies over kwalitatief goede huisarts, kliniek, ziekenhuis d) nasturen van medicijnen e) afsluiten van kortlopende reisverzekering f) parkeerservice Schiphol * Deze diensten zijn inclusief voor pashouders van een SternMobility Card Blacklabel. Pashouders va ** Voor wat betreft de Huis- en Reisdiensten heeft Stern enkel en alleen een verwijsfunctie. De bemid Artikel 2: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Stern en de pashouder. 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 3 / 8

4 3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 4. Stern is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Artikel 3: Aanvang, duur en einde van de Card 1. De Card en daarmee het recht op diensten/services vangt aan op de dag waarop de pashouder de kaart ontvangt en eindigt op de op de Card vermelde vervaldatum. Tijdens de geldigheidsduur gestarte hulpverlening wordt na afloop daarvan voortgezet en volledig afgehandeld. 2. De Card en daarmee het recht op diensten/services eindigt door opzegging. Opzegging is slechts mogelijk op gronden welke van dien aard zijn dat gebondenheid aan de Card niet meer van de opzeggende partij kan worden gevergd. De overeenkomst eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan een maand na dagtekening van de opzeggingsbrief. 3. De Card en daarmee het recht op diensten/services eindigt van rechtswege: - vanaf de dag dat de pashouder zich in het buitenland vestigt of voor langer dan één jaar in het buitenland verblijft; - één maand na overlijden van de pashouder waarvan Stern zo spoedig mogelijk op de hoogte dient te worden gesteld. 4. De Card en daarmee het recht op diensten/services wordt automatisch opgeschort In geval van totaal verlies of tenietgaan van de auto. De pashouder dient Stern hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Artikel 4: Adreswijziging De pashouder is verplicht een wijziging van zijn adres zo spoedig mogelijk aan Stern door te geven. Mededelingen van Stern gericht aan het laatst bekende adres van de pashouder worden geacht hem/haar te hebben bereikt. De pashouder wordt geacht van die mededelingen kennis te hebben genomen. Artikel 5: Betaling, opschorting en ontbinding 1. Indien de pashouder in gebreke blijft ten aanzien van mogelijke betalingsverplichtingen jegens Stern en haar zusterbedrijven dan is Stern bevoegd de verlening van de diensten/services op te schorten of definitief te staken. 2. Voorts is Stern bevoegd de verlening van de diensten/services op te schorten of definitief te staken indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat verlening van de diensten/services onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde verlening van de diensten/services in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien Stern de verlening van de diensten/services opschort, behoudt zij haar aanspraken 4 / 8

5 uit de wet en overeenkomst en het recht om eventuele schadevergoeding te vorderen. 4. Het door de pashouder verstrekken van onjuiste danwel onvolledige gegevens alsook het plegen van onechtmatige handelingen door de pashouder teneinde diensten/services te verkrijgen (die zonder die onrechtmatige handelingen en bij verstrekking van juiste, volledige gegevens niet zou zijn verleend), heeft tot gevolg dat de verlening van de diensten/services kan worden gestaakt en dat de reeds gemaakte kosten en/of extra gemaakte kosten bij de pashouder in rekening worden gebracht. Artikel 6: Hulpverlening De hulpverlening wordt overal in Nederland aangeboden (inclusief woonplaats). Pashouders van een SternMobility Card Redlabel kunnen tegen betaling van 99,- gedurende de gehele garantieperiode van SternGarant ook gebruik maken van hulpverlening in het buitenland. Voor pashouders van een SternMobility Card Blacklabel is deze hulpverlening in het buitenland inclusief. 1. Stern zal in geval van voertuighulp de volgende kosten vergoeden: - noodreparatie langs de kant van de weg. De kosten van eventueel benodigde onderdelen worden niet vergoed; - de kosten van repatriëring van het voertuig en bagage, wanneer de pashouder deze bagage niet zelf kon meenemen, naar de dichtstbijzijnde garage; - de kosten van het nazenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om het voertuig rijklaar te maken. De kosten van de onderdelen zelf komen niet voor vergoeding in aanmerking; - de kosten van repatriëring van het voertuig en bagage, wanneer de pashouder deze bagage niet zelf kan meenemen, naar de thuisdealer als de buitenlandse garage niet binnen 48 uur kan repareren; - de invoerkosten van het voertuig in het land van stranding indien de kosten van repatriëring de economische restwaarde van het voertuig overschrijden; - de stallingskosten tot een maximum van 10 dagen. 2. Stern zal in geval van personenhulp de volgende kosten vergoeden: - van vervangend vervoer buiten eigen woonplaats als reparatie binnen 24 uur niet mogelijk is, zulks gedurende een maximum periode van 2 werkdagen in Nederland en zulks gedurende de oorspronkelijke reisduur (met een maximum van 10 dagen in het buitenland) van de zuivere huurkosten voor zover mogelijk in een gelijkwaardig voertuig. - de kosten van doorreis naar de eerste plaats van bestemming of terugreis naar het huisadres op basis van eersteklas trein of vliegtuig economy, inclusief aan- en afvoer per taxi, of - de kosten van een hotelovernachting voor alle inzittenden gedurende maximaal 3 nachten, maximaal 80,- p.p.p.n.; - de kosten van het inzetten van een vervangende chauffeur voor de terugreis naar Nederland of de doorreis naar de eerste plaats van bestemming indien de bestuurder uitvalt door ziekte of ongeval, en niemand de besturing van het voertuig kan overnemen; - de kosten van berichtenservice en advies bij verloren/gestolen eigendommen; - de bemiddelingskosten bij het verkrijgen van extra geld. Artikel 7: Uitsluitingen 5 / 8

6 1. Aan de Card kunnen geen rechten worden ontleend: 1. wanneer het onderhoud en/of reparatie van het voertuig gedurende de geldigheidsduur van de Card niet door een SternDealer is verricht. 2. in geval van fraude. Met fraude wordt bedoeld: het op oneigenlijke gronden en wijze verkrijgen van hulpverlening waarop geen recht bestaat of het verkrijgen van hulpverlening onder valse voorwendselen. Voorts heeft fraude tot gevolg dat aangifte kan worden gedaan bij de politie en eventueel uitgekeerde bedragen aan hulpverlening worden teruggevorderd. 3. Daarnaast bestaat er geen recht op hulp als: 1. de pashouder onvolledige of onware opgave heeft gedaan over de oorzaak, aard of omvang van de pech of over zijn persoonlijke gegevens; 2. de pashouder niet heeft gewacht op de komst van de ingeschakelde hulpverlener; 3. de pashouder een onjuiste pechlocatie heeft opgegeven; 4. plaatselijke wetten of regels overtreden moeten worden om hulp te bieden; 5. het voertuig werd bestuurd door een bestuurder aan wie de rijbevoegdheid was ontzegd; 6. bij het participeren aan evenementen op een racebaan of tijdens behendigheids- of snelheidswedstrijden; 7. het voertuig zo zwaar beladen was dat pech redelijkerwijze was te voorzien; 8. meer dan het wettelijk toegestane aantal inzittenden in het voertuig werden vervoerd; 9. de storing bij aanvang van de reis was te voorzien vanwege een slechte staat van onderhoud; 10. pech het gevolg is van het gebruik van alcoholhoudende drank of andere bedwelmende of opwekkende middelen; 11. voor het voertuig het APK-bewijs ontbreekt terwijl dit wel wettelijk verplicht is; 12. het voertuig niet voldoet aan de wettelijke eisen; 13. Stern aanwijzingen heeft dat de pashouder oneigenlijk gebruik wil maken van hulp; 14. pech het gevolg is van handelingen zijdens de pashouder die op enigerlei wijze in strijd zijn met wettelijke bepalingen en/of regelingen; 15. de hulpverlening geheel of gedeeltelijk door een ander dan Eurocross wordt georganiseerd; 16. er veranderingen aan het voertuig zijn aangebracht zonder toestemming van de fabrikant c.q. de importeur; 17. de stranding opzettelijk is veroorzaakt; 18. de pashouder het voertuig gebruikt voor lesdoeleinden, verhuur of vervoer van personen of goederen tegen een vergoeding die een bijdrage in de kosten te boven gaat, commercieel vervoer van goederen dan wel als rechthebbende zakelijk gebruik maakt van het voertuig; 19. het voertuig geen geldig kentekenbewijs heeft of een geschorst ken, exportkenteken of handelaarkenteken (groene platen) heeft; 20. het voertuig ten tijde van de pech niet was verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid; 21. met het voertuig goederen worden vervoerd waardoor de wet wordt overtreden; 22. de pashouder tegenover de door Eurocross ingeschakelde hulpverlener(s), fysiek, psychisch of verbaal geweld heeft gebruikt, hen heeft bedreigd of zich op één of andere manier 6 / 8

7 agressief heeft opgesteld met als gevolg dat van Eurocross in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat er nog (langer) hulp wordt verleend. Een en ander is ter beoordeling van de ingeschakelde hulpverlener(s). Artikel 8: Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Stern als gevolg van tekortkomingen in de verlening van diensten/services is steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de (aansprakelijkheid)verzekering(en) van Stern wordt uitbetaald. Deze (aansprakelijkheid)verzekering(en) kent beperkingen in dekking wat betreft de omvang van de schade. Op verzoek kan inzage worden verkregen in een verzekeringsverklaring waaruit de belangrijkste kenmerken van die verzekering blijkt. 2. Alle vorderingsrechten en andere rechten van de pashouder jegens Stern in verband met diensten/services vervallen na verloop van een half jaar na de dag waarop de pashouder bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van de aan zijn rechten ten grondslag liggende omstandigheden. Artikel 9: Overmacht 1. Stern is niet gehouden tot het verlenen van diensten/services indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en evenmin krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, al dan niet voorzien, waarop Stern geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stern niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Stern worden daaronder begrepen. Artikel 10: Gebruik persoonsgegevens 1. Stern verwerkt persoonsgegevens van de pashouder binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens. 2. Stern verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan alarmdiensten en voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden. Persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten en andere diensten van Stern. 3. Indien de pashouder een dienst van een derde afneemt, waarvoor deze derde dient te beschikken over de persoonsgegevens, dan is Stern niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade die ontstaat door verwerking van persoonsgegevens door deze derde. 4. Stern mag persoonsgegevens van de pashouder verstrekken aan derden met als doel een beoordeling van de kredietwaardigheid te maken. 5. De pashouder heeft een inzage-, correctie- en verzetsrecht met betrekking tot de van hem/haar verwerkte persoonsgegevens. Stern kan voor een inzage en of het doorvoeren van correcties alsmede voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijke maximum. 6. De pashouder kan bezwaren tegen verwerking van persoonsgegevens en verzoeken tot 7 / 8

8 inzage, correctie en verzet richten aan: Stern, afdeling SternMobility Card, Postbus AJ, Purmerend. 7. Stern zal de pashouder vooraf informeren over de verwerking van gegevens als omschreven in dit artikel. Artikel 11: Gebruik SternMobility Card 1. Stern stelt aan pashouder eenmalig één Card ter beschikking, tenzij anders overeengekomen. 2. De Card blijft te allen tijde eigendom van Stern. 3. De pashouder dient de Card zorgvuldig te beschermen tegen verlies, misbruik/onbevoegd gebruik, diefstal en beschadiging. 4. Indien de Card verloren is gegaan door verlies, diefstal of beschadiging, of indien pashouder het vermoeden heeft van misbruik/onbevoegd gebruik van de Card, dan dient pashouder Stern onmiddellijk te informeren. 5. Alle kosten van (onbevoegd) gebruik van de Card komen geheel voor rekening en risico van de pashouder tot het moment van melding aan Stern. 6. De kosten voor deblokkering en/of het verstrekken van een nieuwe Card zijn door pashouder verschuldigd. Gedurende de termijn van de blokkade blijft pashouder verplicht tot betaling van alle vaste periodieke kosten en toeslagen. 7. pashouder dient de Card na beëindiging van de geldigheid aan Stern te retourneren, of na schriftelijke aanwijzing van Stern te vernietigen. 8. De pashouder mag zijn rechten uit hoofde van de Card niet zonder schriftelijke toestemming van Stern aan een derde overdragen. Het is de pashouder verboden op enig moment zonder toestemming van Stern diensten/services aan derden (door) te leveren of over te dragen dan wel derden daarvan gebruik te laten maken. Artikel 12: Geschillen 1. De pashouder dient klachten of geschillen altijd in eerste instantie schriftelijk in te dienen bij Stern, Afdeling SternMobility Card, Postbus 370, 1440 AJ, Purmerend met vermelding van het op de Card vermelde kenteken. 2. Stern zal de klacht binnen 30 dagen door middel van een schriftelijke reactie inhoudelijk beantwoorden. Indien die termijn niet wordt gehaald, zal Stern aan de pashouder kenbaar maken binnen welke termijn de klacht alsnog inhoudelijk zal worden beantwoord. 3. Uiterlijk binnen drie (3) maanden na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Stern, kan de pashouder het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij partijen alsdan een andere vorm van geschilbeslechting overeenkomen. Artikel 13: Toepasselijk recht Op de rechtsverhouding tusen Stern en pashouder is Nederlands recht van toepassing. Aldus opgemaakt juli / 8

SternMobility Card RedLabel

SternMobility Card RedLabel SternMobility Card RedLabel Inhoud 5 6 7 9 11 12 14 15 16 SternMobility Card Hulpdienst Mobiliteitsdiensten Reisdiensten Huisdiensten Extra privileges Nog één keer de voordelen Activeer Pechhulp Buitenland

Nadere informatie

SternMobility Card BlackLabel

SternMobility Card BlackLabel SternMobility Card BlackLabel Inhoud 5 6 7 9 11 12 14 15 SternMobility Card Hulpdienst Mobiliteitsdiensten Reisdiensten Huisdiensten Extra privileges Nog één keer de voordelen Registratie persoonsgegevens

Nadere informatie

Taxi Naar dichtstbijzijnde vervangend vervoer depot of naar trein- of busstation of adres in Nederland, max. 50,-.

Taxi Naar dichtstbijzijnde vervangend vervoer depot of naar trein- of busstation of adres in Nederland, max. 50,-. U wilt uitgebreide informatie over onze pechhulp? Hier vindt u de volledige pakketomschrijving en voorwaarden. Naast de telefoonnummers die op de achterkant van uw tankpas staan afgedrukt, kunt u bij pech

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice Versie 2011.1 Deze Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice van SOS Pechhulp geven - in aanvulling op, of in afwijking van de Algemene Voorwaarden - zo

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Voorwaarden AutoTegoed pechhulp

Voorwaarden AutoTegoed pechhulp Voorwaarden AutoTegoed pechhulp Geldig per 1 oktober 2013 Uitgebreide informatie over onze pechhulp. Hier vindt u de volledige pakketomschrijving en voorwaarden van de pechhulp zoals afgesloten via uw

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT.

BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT. BMW Motorrad Mobile Care Reglement BMW maakt rijden geweldig BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW Motorrad Service Card De houder van een geldige BMW Motorrad Service Card, hierna

Nadere informatie

BMW Mobile Care. BMW maakt rijden geweldig. Reglement BMW MOBILE CARE REGLEMENT.

BMW Mobile Care. BMW maakt rijden geweldig. Reglement BMW MOBILE CARE REGLEMENT. BMW Mobile Care Reglement BMW maakt rijden geweldig BMW MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW Service Card De houder van een geldige BMW Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Horeca Alliantie alsmede de activiteiten die onder de naam Horeca Alliantie worden aangeboden. ARTIKEL 2: MEMBER

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1 Algemeen Deze voorwaarden gelden voor alle diensten en abonnementen van Scootmobiel Hulpdienst.

1 Algemeen Deze voorwaarden gelden voor alle diensten en abonnementen van Scootmobiel Hulpdienst. versie AV 2016-1 Algemene Voorwaarden SCOOTMOBIEL HULPDIENST abonnement 1 Algemeen Deze voorwaarden gelden voor alle diensten en abonnementen van Scootmobiel Hulpdienst. 2 Definities Scootmobiel Hulpdienst

Nadere informatie

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Definities

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen rubriek E-3 BIJZONDERE VOORWAARDEN hulpverlening vervoer Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wat bedoelen wij met hulpverlening 2 1.2 Wat bedoelen wij met motorrijtuig 2 1.3 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW i Service Card De houder van een geldige BMW i Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde gebruiker

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl

Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 ARTIKEL 2 VERZEKERINGSDUUR 1 ARTIKEL 3 DEKKINGSGEBIED 1 ARTIKEL 4 INHOUD HULPVERLENING 1 ARTIKEL 5 OPHALEN VAN HET

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

3. Het Membership is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Changing Life Hub worden overgedragen.

3. Het Membership is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Changing Life Hub worden overgedragen. ALGEMENE VOORWAARDEN CHANGING LIFE HUB Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen Changing Life Hub en een Member. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Unity Event Crew

Algemene voorwaarden Unity Event Crew Algemene voorwaarden Unity Event Crew Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met voetverzorging van Pedicure praktijk Borne aangegane

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Tinker Nederland B.V. Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GLOBAL VILLAGE MEDIA Opgemaakt en besloten te Amsterdam, d.d. 1 januari 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GLOBAL VILLAGE MEDIA Opgemaakt en besloten te Amsterdam, d.d. 1 januari 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GLOBAL VILLAGE MEDIA Opgemaakt en besloten te Amsterdam, d.d. 1 januari 2014 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN Van: Dumoulin Evenementen, gevestigd te Waalwijk. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Wouw vastgoedbeheer

Algemene voorwaarden van de Wouw vastgoedbeheer Algemene voorwaarden van de Wouw Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017

SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017 SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017 U heeft recht op hulp bij pech als u voor deze verzekering heeft gekozen en deze dekking op uw polisblad staat. Deze voorwaarden vormen samen met de voorwaarden

Nadere informatie

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken.

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken. 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden tussen Wim Visser Automatiseringen, hierna te noemen WVA, en Opdrachtgever, hierna te noemen Klant. 1.2

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCALIGER EXAMENTRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN SCALIGER EXAMENTRAININGEN 1. Definities: ALGEMENE VOORWAARDEN SCALIGER EXAMENTRAININGEN Versie: 1 december 2015 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. BW: het Burgerlijk

Nadere informatie

Telefoon + 31 (0) 20 592 91 10.

Telefoon + 31 (0) 20 592 91 10. Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Begripsomschrijvingen Aard en omvang van de dekking Recht op hulpverlening Vergoeding van kosten Verplichtingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mens-wens

Algemene Voorwaarden Mens-wens 1 Algemene Voorwaarden Mens-wens www.mens-wens Algemene Voorwaarden (AV) 2 Artikel 1. Mens-wens. Mens-wens is een VOF gedreven door de wil om mensen verder te helpen in hun leven door mediation, training,

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt.

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, prijsopgaven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN

CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CLAFIDES Artikel 1. Identiteit CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN E-mailadres: info@clafides.nl Artikel 2. Definities Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Pechhulp+ PH+ 2.1. Inhoudsopgave. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig

Pechhulp+ PH+ 2.1. Inhoudsopgave. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig Pechhulp+ PH+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562

Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562 Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562 Artikel 1: Algemeen. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Standby Computer Support Het Veldje 167 5961 LE Horst hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOSERVICE MAZELAND BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOSERVICE MAZELAND BV ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOSERVICE MAZELAND BV ALGEMEEN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Autoservice Mazeland B.V. verstrekte opdrachten met betrekking tot reparatie en onderhoud

Nadere informatie