Hier vind u de algemene voorwaarden van SternDiensten B.V. ten behoeve van haar SternMobility Card.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hier vind u de algemene voorwaarden van SternDiensten B.V. ten behoeve van haar SternMobility Card."

Transcriptie

1 Hier vind u de algemene voorwaarden van SternDiensten B.V. ten behoeve van haar SternMobility Card. Artikel 1: Definities Stern Groep N.V.: beursgenoteerde vennootschap actief op het gebied van automobiliteit in Nederland. SternDiensten B.V.: dochtervennootschap van Stern Groep N.V., hierna 'Stern'. Eurocross: Eurocross Assistance Nederland, gevestigd te Leiden, die de hulpverlening uitvoert. SternMobility Card: de door Stern aan de rechthebbende uitgereikte klantenkaart waarop onder andere het kenteken van het voertuig staat vermeld, hierna 'de Card'. SternMobility Card Blacklabel: de door Stern uitgereikte klantenkaart aan klanten van SternLease die een leasecontract met SternLease hebben afgesloten. SternMobility Card Redlabel: de door Stern uitgereikte klantenkaart aan klanten die een auto met SternGarant garantie bij een SternDealer hebben gekocht. Pashouder: degene op wiens naam de SternMobility Card is gesteld. Partijen: Stern en de pashouder gezamenlijk. Voertuig: de auto waarvan het kenteken op de Card is vermeld en door Stern is aangemeld bij Eurocross. Gebeurtenis: een voorval waarvan het plaatsvinden bij de aanvang van de reis niet voorzien kon worden en dat schade of behoefte aan hulp in de zin van deze voorwaarden veroorzaakt. Auto-ongeval: schade aan of verlies van het voertuig tengevolge van enig van buiten komend onheil, ook voortvloeiend uit een eigen gebrek, ontstaan aan het trekkende en/of getrokken voertuig. Onder eigen gebrek wordt mede verstaan zelfontbranding van het voertuig en het losraken van de koppeling tussen trekkend en getrokken voertuig. Mechanische storing (pech): elk gebrek aan het voertuig, behoudens het onder Auto-ongeval genoemde, tengevolge waarvan de pashouder zijn reis tijdelijk niet meer met het voertuig kan voortzetten. Onderhoudswerkzaamheden zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Van buiten komend onheil: andere hiervoor niet genoemde omstandigheden, waardoor een voertuig niet langer verantwoord rijdbaar is vanwege materiële schade. Ook diefstal valt onder van buiten komend onheil. Stranding: het tot stilstand komen van een voertuig als gevolg van een ongeval, mechanische storing of van buiten komend onheil, waarbij het recht op hulp mede zal worden bepaald aan de hand van deze en andere aanwezige hulpovereenkomsten. 1 / 8

2 Buitenland: alle landen waarvoor een geldige groene kaart dekking van toepassing is, zoals deze wordt vastgesteld door het Nederlands Bureau der motorrijtuigverzekeraars. Merkenservice: de partij gerelateerd aan het automerk van de pashouder die hulp verleent aan een voertuig en/of bestuurder op basis van een andere dan onderhavige overeenkomst. Aanhangwagen: de achter het voertuig voor de reis meegenomen toercaravan, vouwkampeerwagen of bagagewagen, mits (voor zover dat wettelijk verplicht is) in Nederland geregistreerd. Diensten/Services: de volgende diensten en services die krachtens de Card kunnen worden verkregen: Mobiliteitsdiensten Services Autohulpverlening diensten pech binnenland a) inschakelen merkenservice b) activeren hulpdienst EA c) transport auto bij pech d) organiseren van vervoer naar huis d.m.v. taxi e) regelen van vervangend vervoer Autohulpverlening diensten schade binnenland a) activeren hulpdienst betrokken verzekeraar b) transport auto na ongeval c) organiseren van vervoer naar huis d.m.v. taxi d) regelen van vervangend vervoer e) vervangende chauffeur Autohulpverlening diensten pech buitenland* a) inschakelen merkenservice b) inschakelen betrokken auto- of reisverzekeraar c) activeren hulpdienst EA d) transport auto bij pech e) regelen van vervangend vervoer f) regelen van het verzenden van onderdelen naar het buitenland g) repatriëring van voertuig en personen h) regelen van onderdak i) vervangende chauffeur Autohulpverlening diensten 2 / 8

3 schade buitenland* a) activeren hulpdienst betrokken verzekeraar b) activeren hulpdienst EA c) transport auto na ongeval d) regelen van vervangend vervoer e) regelen van het verzenden van onderdelen naar het buitenland f) repatriëring van voertuig en personen g) regelen van onderdak h) repatriëring bagage i) invoer / vernietiging / verkoop van het voertuig bij definitieve achterlating in het buitenland Auto Informatie en Advies a) diensten Informatie over SternDealers door geven aan klant Huisdiensten** Service Huisdiensten a) glasschade b) sleutelservice c) problemen met gas, water en licht d) ongediertebestrijding e) schade aan opstal en inboedel f) aanvraag: glazenwasser, was-, stoomen strijkservice, schoorsteenveger Reisdiensten** Services Reisdiensten a) reservering hotel of camping b) inentingsadvies c) advies over kwalitatief goede huisarts, kliniek, ziekenhuis d) nasturen van medicijnen e) afsluiten van kortlopende reisverzekering f) parkeerservice Schiphol * Deze diensten zijn inclusief voor pashouders van een SternMobility Card Blacklabel. Pashouders va ** Voor wat betreft de Huis- en Reisdiensten heeft Stern enkel en alleen een verwijsfunctie. De bemid Artikel 2: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Stern en de pashouder. 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 3 / 8

4 3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 4. Stern is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Artikel 3: Aanvang, duur en einde van de Card 1. De Card en daarmee het recht op diensten/services vangt aan op de dag waarop de pashouder de kaart ontvangt en eindigt op de op de Card vermelde vervaldatum. Tijdens de geldigheidsduur gestarte hulpverlening wordt na afloop daarvan voortgezet en volledig afgehandeld. 2. De Card en daarmee het recht op diensten/services eindigt door opzegging. Opzegging is slechts mogelijk op gronden welke van dien aard zijn dat gebondenheid aan de Card niet meer van de opzeggende partij kan worden gevergd. De overeenkomst eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan een maand na dagtekening van de opzeggingsbrief. 3. De Card en daarmee het recht op diensten/services eindigt van rechtswege: - vanaf de dag dat de pashouder zich in het buitenland vestigt of voor langer dan één jaar in het buitenland verblijft; - één maand na overlijden van de pashouder waarvan Stern zo spoedig mogelijk op de hoogte dient te worden gesteld. 4. De Card en daarmee het recht op diensten/services wordt automatisch opgeschort In geval van totaal verlies of tenietgaan van de auto. De pashouder dient Stern hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Artikel 4: Adreswijziging De pashouder is verplicht een wijziging van zijn adres zo spoedig mogelijk aan Stern door te geven. Mededelingen van Stern gericht aan het laatst bekende adres van de pashouder worden geacht hem/haar te hebben bereikt. De pashouder wordt geacht van die mededelingen kennis te hebben genomen. Artikel 5: Betaling, opschorting en ontbinding 1. Indien de pashouder in gebreke blijft ten aanzien van mogelijke betalingsverplichtingen jegens Stern en haar zusterbedrijven dan is Stern bevoegd de verlening van de diensten/services op te schorten of definitief te staken. 2. Voorts is Stern bevoegd de verlening van de diensten/services op te schorten of definitief te staken indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat verlening van de diensten/services onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde verlening van de diensten/services in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien Stern de verlening van de diensten/services opschort, behoudt zij haar aanspraken 4 / 8

5 uit de wet en overeenkomst en het recht om eventuele schadevergoeding te vorderen. 4. Het door de pashouder verstrekken van onjuiste danwel onvolledige gegevens alsook het plegen van onechtmatige handelingen door de pashouder teneinde diensten/services te verkrijgen (die zonder die onrechtmatige handelingen en bij verstrekking van juiste, volledige gegevens niet zou zijn verleend), heeft tot gevolg dat de verlening van de diensten/services kan worden gestaakt en dat de reeds gemaakte kosten en/of extra gemaakte kosten bij de pashouder in rekening worden gebracht. Artikel 6: Hulpverlening De hulpverlening wordt overal in Nederland aangeboden (inclusief woonplaats). Pashouders van een SternMobility Card Redlabel kunnen tegen betaling van 99,- gedurende de gehele garantieperiode van SternGarant ook gebruik maken van hulpverlening in het buitenland. Voor pashouders van een SternMobility Card Blacklabel is deze hulpverlening in het buitenland inclusief. 1. Stern zal in geval van voertuighulp de volgende kosten vergoeden: - noodreparatie langs de kant van de weg. De kosten van eventueel benodigde onderdelen worden niet vergoed; - de kosten van repatriëring van het voertuig en bagage, wanneer de pashouder deze bagage niet zelf kon meenemen, naar de dichtstbijzijnde garage; - de kosten van het nazenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om het voertuig rijklaar te maken. De kosten van de onderdelen zelf komen niet voor vergoeding in aanmerking; - de kosten van repatriëring van het voertuig en bagage, wanneer de pashouder deze bagage niet zelf kan meenemen, naar de thuisdealer als de buitenlandse garage niet binnen 48 uur kan repareren; - de invoerkosten van het voertuig in het land van stranding indien de kosten van repatriëring de economische restwaarde van het voertuig overschrijden; - de stallingskosten tot een maximum van 10 dagen. 2. Stern zal in geval van personenhulp de volgende kosten vergoeden: - van vervangend vervoer buiten eigen woonplaats als reparatie binnen 24 uur niet mogelijk is, zulks gedurende een maximum periode van 2 werkdagen in Nederland en zulks gedurende de oorspronkelijke reisduur (met een maximum van 10 dagen in het buitenland) van de zuivere huurkosten voor zover mogelijk in een gelijkwaardig voertuig. - de kosten van doorreis naar de eerste plaats van bestemming of terugreis naar het huisadres op basis van eersteklas trein of vliegtuig economy, inclusief aan- en afvoer per taxi, of - de kosten van een hotelovernachting voor alle inzittenden gedurende maximaal 3 nachten, maximaal 80,- p.p.p.n.; - de kosten van het inzetten van een vervangende chauffeur voor de terugreis naar Nederland of de doorreis naar de eerste plaats van bestemming indien de bestuurder uitvalt door ziekte of ongeval, en niemand de besturing van het voertuig kan overnemen; - de kosten van berichtenservice en advies bij verloren/gestolen eigendommen; - de bemiddelingskosten bij het verkrijgen van extra geld. Artikel 7: Uitsluitingen 5 / 8

6 1. Aan de Card kunnen geen rechten worden ontleend: 1. wanneer het onderhoud en/of reparatie van het voertuig gedurende de geldigheidsduur van de Card niet door een SternDealer is verricht. 2. in geval van fraude. Met fraude wordt bedoeld: het op oneigenlijke gronden en wijze verkrijgen van hulpverlening waarop geen recht bestaat of het verkrijgen van hulpverlening onder valse voorwendselen. Voorts heeft fraude tot gevolg dat aangifte kan worden gedaan bij de politie en eventueel uitgekeerde bedragen aan hulpverlening worden teruggevorderd. 3. Daarnaast bestaat er geen recht op hulp als: 1. de pashouder onvolledige of onware opgave heeft gedaan over de oorzaak, aard of omvang van de pech of over zijn persoonlijke gegevens; 2. de pashouder niet heeft gewacht op de komst van de ingeschakelde hulpverlener; 3. de pashouder een onjuiste pechlocatie heeft opgegeven; 4. plaatselijke wetten of regels overtreden moeten worden om hulp te bieden; 5. het voertuig werd bestuurd door een bestuurder aan wie de rijbevoegdheid was ontzegd; 6. bij het participeren aan evenementen op een racebaan of tijdens behendigheids- of snelheidswedstrijden; 7. het voertuig zo zwaar beladen was dat pech redelijkerwijze was te voorzien; 8. meer dan het wettelijk toegestane aantal inzittenden in het voertuig werden vervoerd; 9. de storing bij aanvang van de reis was te voorzien vanwege een slechte staat van onderhoud; 10. pech het gevolg is van het gebruik van alcoholhoudende drank of andere bedwelmende of opwekkende middelen; 11. voor het voertuig het APK-bewijs ontbreekt terwijl dit wel wettelijk verplicht is; 12. het voertuig niet voldoet aan de wettelijke eisen; 13. Stern aanwijzingen heeft dat de pashouder oneigenlijk gebruik wil maken van hulp; 14. pech het gevolg is van handelingen zijdens de pashouder die op enigerlei wijze in strijd zijn met wettelijke bepalingen en/of regelingen; 15. de hulpverlening geheel of gedeeltelijk door een ander dan Eurocross wordt georganiseerd; 16. er veranderingen aan het voertuig zijn aangebracht zonder toestemming van de fabrikant c.q. de importeur; 17. de stranding opzettelijk is veroorzaakt; 18. de pashouder het voertuig gebruikt voor lesdoeleinden, verhuur of vervoer van personen of goederen tegen een vergoeding die een bijdrage in de kosten te boven gaat, commercieel vervoer van goederen dan wel als rechthebbende zakelijk gebruik maakt van het voertuig; 19. het voertuig geen geldig kentekenbewijs heeft of een geschorst ken, exportkenteken of handelaarkenteken (groene platen) heeft; 20. het voertuig ten tijde van de pech niet was verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid; 21. met het voertuig goederen worden vervoerd waardoor de wet wordt overtreden; 22. de pashouder tegenover de door Eurocross ingeschakelde hulpverlener(s), fysiek, psychisch of verbaal geweld heeft gebruikt, hen heeft bedreigd of zich op één of andere manier 6 / 8

7 agressief heeft opgesteld met als gevolg dat van Eurocross in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat er nog (langer) hulp wordt verleend. Een en ander is ter beoordeling van de ingeschakelde hulpverlener(s). Artikel 8: Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Stern als gevolg van tekortkomingen in de verlening van diensten/services is steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de (aansprakelijkheid)verzekering(en) van Stern wordt uitbetaald. Deze (aansprakelijkheid)verzekering(en) kent beperkingen in dekking wat betreft de omvang van de schade. Op verzoek kan inzage worden verkregen in een verzekeringsverklaring waaruit de belangrijkste kenmerken van die verzekering blijkt. 2. Alle vorderingsrechten en andere rechten van de pashouder jegens Stern in verband met diensten/services vervallen na verloop van een half jaar na de dag waarop de pashouder bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van de aan zijn rechten ten grondslag liggende omstandigheden. Artikel 9: Overmacht 1. Stern is niet gehouden tot het verlenen van diensten/services indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en evenmin krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, al dan niet voorzien, waarop Stern geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stern niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Stern worden daaronder begrepen. Artikel 10: Gebruik persoonsgegevens 1. Stern verwerkt persoonsgegevens van de pashouder binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens. 2. Stern verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan alarmdiensten en voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden. Persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten en andere diensten van Stern. 3. Indien de pashouder een dienst van een derde afneemt, waarvoor deze derde dient te beschikken over de persoonsgegevens, dan is Stern niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade die ontstaat door verwerking van persoonsgegevens door deze derde. 4. Stern mag persoonsgegevens van de pashouder verstrekken aan derden met als doel een beoordeling van de kredietwaardigheid te maken. 5. De pashouder heeft een inzage-, correctie- en verzetsrecht met betrekking tot de van hem/haar verwerkte persoonsgegevens. Stern kan voor een inzage en of het doorvoeren van correcties alsmede voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijke maximum. 6. De pashouder kan bezwaren tegen verwerking van persoonsgegevens en verzoeken tot 7 / 8

8 inzage, correctie en verzet richten aan: Stern, afdeling SternMobility Card, Postbus AJ, Purmerend. 7. Stern zal de pashouder vooraf informeren over de verwerking van gegevens als omschreven in dit artikel. Artikel 11: Gebruik SternMobility Card 1. Stern stelt aan pashouder eenmalig één Card ter beschikking, tenzij anders overeengekomen. 2. De Card blijft te allen tijde eigendom van Stern. 3. De pashouder dient de Card zorgvuldig te beschermen tegen verlies, misbruik/onbevoegd gebruik, diefstal en beschadiging. 4. Indien de Card verloren is gegaan door verlies, diefstal of beschadiging, of indien pashouder het vermoeden heeft van misbruik/onbevoegd gebruik van de Card, dan dient pashouder Stern onmiddellijk te informeren. 5. Alle kosten van (onbevoegd) gebruik van de Card komen geheel voor rekening en risico van de pashouder tot het moment van melding aan Stern. 6. De kosten voor deblokkering en/of het verstrekken van een nieuwe Card zijn door pashouder verschuldigd. Gedurende de termijn van de blokkade blijft pashouder verplicht tot betaling van alle vaste periodieke kosten en toeslagen. 7. pashouder dient de Card na beëindiging van de geldigheid aan Stern te retourneren, of na schriftelijke aanwijzing van Stern te vernietigen. 8. De pashouder mag zijn rechten uit hoofde van de Card niet zonder schriftelijke toestemming van Stern aan een derde overdragen. Het is de pashouder verboden op enig moment zonder toestemming van Stern diensten/services aan derden (door) te leveren of over te dragen dan wel derden daarvan gebruik te laten maken. Artikel 12: Geschillen 1. De pashouder dient klachten of geschillen altijd in eerste instantie schriftelijk in te dienen bij Stern, Afdeling SternMobility Card, Postbus 370, 1440 AJ, Purmerend met vermelding van het op de Card vermelde kenteken. 2. Stern zal de klacht binnen 30 dagen door middel van een schriftelijke reactie inhoudelijk beantwoorden. Indien die termijn niet wordt gehaald, zal Stern aan de pashouder kenbaar maken binnen welke termijn de klacht alsnog inhoudelijk zal worden beantwoord. 3. Uiterlijk binnen drie (3) maanden na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Stern, kan de pashouder het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij partijen alsdan een andere vorm van geschilbeslechting overeenkomen. Artikel 13: Toepasselijk recht Op de rechtsverhouding tusen Stern en pashouder is Nederlands recht van toepassing. Aldus opgemaakt juli / 8

PECHHULP. Voorwaarden RM. 1886. Inhoudsopgave PECHHULP. Algemene Voorwaarden. Speciale Voorwaarden Vakgarage Pechhulp

PECHHULP. Voorwaarden RM. 1886. Inhoudsopgave PECHHULP. Algemene Voorwaarden. Speciale Voorwaarden Vakgarage Pechhulp PECHHULP Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden 1 Basis van de overeenkomst 3 2 Omschrijving van de in de voorwaarden voorkomende begrippen 3 3 Aanvang, duur en einde van de overeenkomst en van de pechhulpperiode

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP MAPH09 INHOUD 1. Definities... 1 Artikel 1.1. Verzekeraar 1 Artikel 1.2. Alarmcentrale 1 Artikel 1.3. Professionele hulpdienst 1 Artikel 1.4. Verzekeringnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWEEK PECHHULP

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWEEK PECHHULP ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWEEK PECHHULP Artikel 1. Definities... 1 Artikel 2. Aard en omvang van de verzekering... 1 Artikel 3. Recht op hulpverlening... 1 Artikel 4. Verplichtingen in geval van vergoeding

Nadere informatie

Voorwaarden iq Pechhulp Verzekering. iq Assuradeuren; Allianz Benelux N.V., hodn London Verzekeringen. Inhoud

Voorwaarden iq Pechhulp Verzekering. iq Assuradeuren; Allianz Benelux N.V., hodn London Verzekeringen. Inhoud T 03.5.01-1111 Voorwaarden iq Pechhulp Verzekering iq Assuradeuren; Allianz Benelux N.V., hodn London Verzekeringen Model iq PH 1.0-A (13-07) Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp. 1. Definities

Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp. 1. Definities 1.1. Verzekeraar: Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp 1. Definities De Verzekeraar is de Nederlandse vestiging van Mondial Assistance International AG, met statutaire zetel in Zwitserland en gevestigd aan

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1 Motorrijtuig: 1.a het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 1.b een vervangend

Nadere informatie

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Bijzondere voorwaarden Definities 1 Verzekeringsgebied 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Schaderegeling

Nadere informatie

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Bijzondere voorwaarden Definities 1 Verzekeringsgebied 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Schaderegeling

Nadere informatie

Speciale hulpverleningstelefoonnummers alleen voor leden van ANWB voor Bedrijven

Speciale hulpverleningstelefoonnummers alleen voor leden van ANWB voor Bedrijven Adresgegevens Geef altijd zo spoedig mogelijk (per brief, fax, e-mail of online via het selfservice kanaal) iedere (kenteken) wijziging door aan onze afdeling Customer Services. Telefoon: 088 269 73 73

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mormel

Algemene voorwaarden. Mormel Algemene voorwaarden Mormel Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Brommobiel met kenteken verzekering. Pool brommobielen BM L01-14

Polisvoorwaarden. Brommobiel met kenteken verzekering. Pool brommobielen BM L01-14 Polisvoorwaarden Brommobiel met kenteken verzekering Pool brommobielen BM L01-14 POLISVOORWAARDEN POOL BROMMOBIELEN (BM L01-14) Algemene Voorwaarden Pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang

Nadere informatie

Model Voorwaarden BOVAG Pechhulp BPH0810. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Model Voorwaarden BOVAG Pechhulp BPH0810. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Model Voorwaarden BOVAG Pechhulp BPH0810 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Motorrijtuig De personenauto respectievelijk bedrijfswagen (met een totaal belast gewicht tot 3500 kg), waarvan de eigenaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KNAC Breakdown Service 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden KNAC Breakdown Service 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 1/24 Algemene Voorwaarden KNAC Breakdown Service 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 KNAC Services B.V. heeft als verzekeringnemer ten behoeve van de Leden van de KNAC (verzekerden) een Hulpverleningsverzekering

Nadere informatie

Mobiliteitsgarantie Uitgebreid

Mobiliteitsgarantie Uitgebreid Mobiliteitsgarantie Uitgebreid Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Polisblad Onder het polisblad wordt verstaan het blad met de gegevens en de nadere bepalingen omtrent de voorwaarden. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR KAMPEERAUTO

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR KAMPEERAUTO Wegwijzer in de polis ALGEMEEN Art. 1 Begripsomschrijving Art. 2 Omvang van de dekking Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Verplichtingen/Verlies van rechten Art. 5 Premie Art. 6 Looptijd van de verzekering AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Speciale hulpverleningstelefoonnummers alleen voor leden van ANWB voor Bedrijven

Speciale hulpverleningstelefoonnummers alleen voor leden van ANWB voor Bedrijven Algemene Voorwaarden 2012 Adresgegevens Geef iedere (kenteken)wijziging altijd zo spoedig mogelijk door aan onze afdeling Customer Services via Mijn ANWB voor Bedrijven, e-mail, fax of post. Telefoon:

Nadere informatie

Bedrijfsauto. Polisvoorwaarden. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d!

Bedrijfsauto. Polisvoorwaarden. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Bedrijfsauto Polisvoorwaarden u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden... 5 Grondslag van de verzekering... 5 1. Geldigheidsgebied... 5 2. Gemeenschappelijke uitsluitingen...

Nadere informatie

Aon Automotive Polis. Voorwaarden VM120-01/1

Aon Automotive Polis. Voorwaarden VM120-01/1 Aon Automotive Polis Voorwaarden VM120-01/1 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen... 1 1.1 Aon... 1 1.2 Gebeurtenis... 1 1.3 Motorrijtuig... 1 1.4 Verzekeraars... 1 1.5 Verzekerden...

Nadere informatie

1.5 BOVAG-Autobedrijf Een autobedrijf dat geregistreerd staat als BOVAG-lid en deelnemer is van BOVAG Pechhulp.

1.5 BOVAG-Autobedrijf Een autobedrijf dat geregistreerd staat als BOVAG-lid en deelnemer is van BOVAG Pechhulp. Model Voorwaarden BOVAG Pechhulp BPH29072010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Motorrijtuig De personenauto respectievelijk bedrijfswagen (met een totaal belast gewicht tot 3500 kg), waarvan de eigenaar

Nadere informatie

Aon Automotive Polis Voorwaarden MV2007-1

Aon Automotive Polis Voorwaarden MV2007-1 Inhoudsopgave De verzekering Algemene Voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 4 1.1 Aon 4 1.2 Gebeurtenis 4 1.3 Motorrijtuig 4 1.4 Verzekeraars 4 1.5 Verzekerden 4 1.6 Verzekeringnemer 4 1.7 Bereddingskosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN VAN: Advanced Technology Zeeland Het Sas 5 Wilhelminadorp hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden motorrijwielverzekering KNMV 2010.01

Polisvoorwaarden motorrijwielverzekering KNMV 2010.01 Polisvoorwaarden motorrijwielverzekering KNMV 2010.01 INHOUDSOPGAVE Algemene Verzekeringsvoorwaarden Artikel 2. Verzekeringsgebied 3. Omschrijving van de dekking 4. Verplichtingen in geval van schade 5.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd verzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model ME 03.2.98 B Motorrijtuigverzekering Inhoudsopgave Algemeen Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie