Duaal leren. 1 Conceptnota Duaal leren. Een volwaardige kwalificerende leerweg van de Vlaamse regering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duaal leren. 1 Conceptnota Duaal leren. Een volwaardige kwalificerende leerweg van de Vlaamse regering"

Transcriptie

1 Duaal leren 1 Conceptnota Duaal leren. Een volwaardige kwalificerende leerweg van de Vlaamse regering De Vlaamse regering keurde op 23 januari 2015 de conceptnota Duaal leren van de Vlaamse minister van onderwijs en werk goed. Duaal leren staat voor een geïntegreerd leerprogramma van leren en werken voor jongeren dat leidt tot een kwalitatief leertraject dat gelijkwaardig is aan andere vormen van secundair onderwijs. Met deze nieuwe onderwijsvorm wil men een doorgedreven vorm van werkplekleren een plaats geven in het Vlaamse onderwijs. De Vlaamse regering wil hiermee tegemoetkomen aan de toenemende vraag van onderwijs en bedrijfsleven om meer werkplekleren in het curriculum op te nemen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ze wil ook komen tot een opwaardering van het huidige stelsel van Leren en Werken (met inbegrip van het Industrieel Leerlingenwezen (ILW) dat geregionaliseerd wordt. Concreet zullen er standaardtrajecten uitgewerkt worden o.b.v. beroepskwalificatieprofielen. Deze zullen een geïntegreerd traject omvatten van algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring. De standaardtrajecten kunnen flexibel ingevuld worden, d.i. op maat van de school, het bedrijf en de leerlingen, cross-sectoraal, met betrokkenheid van verschillende bedrijven, De doelgroep van het duaal stelsel is de 3 de graad van het TSO en BSO met inbegrip van het 7 de specialisatiejaar of een Se-n-Se-studierichting. Men beoogt arbeidsmarktrijpe jongeren. De klassenraad voorziet in een advies voor deelname op het einde van de 2 de graad, maar er wordt geen zware screening gedaan. Om de arbeidsmarktrijpheid te toetsen wordt vertrokken vanuit een sollicitatieprocedure. Duaal leren mikt in eerste instantie op een volledige onderwijskwalificatie. Indien dit niet haalbaar blijkt kan het leiden tot een beroepskwalificatie (cf. geslaagd voor werkcomponent, niet voor leercomponent) of een deelcertificaat. Doorstroming naar het hoger beroepsonderwijs en naar een professionele bachelor moeten mogelijk blijven. De beleidsdomeinen onderwijs en werk delen de verantwoordelijkheid voor de duale trajecten. Onderwijs is eindverantwoordelijke voor het leertraject van leerplichtige jongeren, Werk is via Syntra Vlaanderen regisseur en verantwoordelijke van de werkcomponent. Ook op het terrein staan onderwijsverstrekkers en bedrijven samen in voor de invulling, opvolging en evaluatie van het leertraject. Voor niet leerplichtige werkzoekende jongeren is de arbeidsmarktregisseur verantwoordelijk die samenwerkt met relevante partners zoals het Tweede Kans-onderwijs en het secundair volwassenenonderwijs. Agoria Diamant Building, Bd A. Reyers Ln 80, BE-1030 Brussel/Bruxelles T

2 Er wordt op Vlaams niveau een Partnerschap Duaal leren opgericht, bestaande uit de onderwijsverstrekkers, de sociale partners, VDAB, de departementen werk en onderwijs en Syntra Vlaanderen. Daarnaast fungeren er sectorale partnerschappen. De partnerschappen staan in voor het uittekenen van de standaardtrajecten, de erkenning van leerondernemingen, de kwaliteitsbewaking en bevordering van de onderneming en ondersteuning van de uitrol van concrete trajecten. De Vlaamse regering streeft ernaar te komen tot een eenduidig statuut, gebruik makend van de regionalisering van het Industrieel Leerlingenwezen. Ook afstemming, vereenvoudiging en toegankelijk maken van de federale welzijns- en arbeidswetgeving staat op het programma. De Vlaamse regering opteert voor een stapsgewijze invoering van het concept Duaal leren. Een werkgroep Duaal leren bestaande uit de onderwijsverstrekkers, de sociale partners, VDAB, Syntra Vlaanderen en de betrokken departementen moeten het concept concretiseren en innovatieve en verkennende projecten opstarten op het terrein. Waar nodig, zullen de sectoren bij de werkgroep betrokken worden. 2 Visie Agoria Vlaanderen t.a.v. duaal leren Agoria Vlaanderen is al langer vragende partij voor een beleidskader voor duaal leren (cf. Verkiezingsmemorandum 2014). Deze geïntegreerde vorm van leren en werken verhoogt de inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt, doordat ze kennis vergaren van de in de industrie gangbare technieken en technologieën, maar ook doordat ze hun sociale vaardigheden versterken in een werkcontext. Bedrijven zijn krachtige leeromgevingen die voortdurend investeren in technologische vernieuwing. Een deel van het leerprogramma organiseren op de werkvloer versterkt de aantrekkelijkheid van technische en beroepsrichtingen en is een sterk instrument om het watervalsysteem en de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Bovendien zijn technisch goed opgeleide jongeren een bijzondere troef in de concurrentie met het buitenland. Agoria Vlaanderen deelt dan ook de uitgangspunten van de conceptnota Duaal leren en wil constructief meewerken aan de verdere uitwerking van een Vlaams stelsel van duaal leren tot een kwalitatief en toekomstgericht onderwijssysteem. Agoria wil uitdrukkelijk van bij de aanvang betrokken zijn bij de Werkgroep Duaal leren die het concept verder uitwerkt. Agoria engageert zich eveneens om pilootprojecten vanuit de sector samen met onderwijs vorm te geven en te begeleiden. Het is hierbij van belang dat er tijd en ruimte gecreëerd wordt voor toenadering tussen onderwijs en bedrijfsleven, zodat zij samen met open vizier invulling kunnen geven aan dit innovatieve leerconcept. 2

3 Volgende randvoorwaarden moeten voor Agoria Vlaanderen echter vervuld zijn, vooraleer samen met bedrijven in pilootprojecten te stappen: - er moet een transparant financieel en juridisch kader zijn; - de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken onderwijs- en arbeidsmarktactoren en de overheid moeten zowel bij de uittekening van de trajecten als bij de uitrol ervan eenduidig toegewezen zijn; - de pilootprojecten passen binnen de algemene visie rond duaal leren (zie verder); - de pilootprojecten starten ten vroegste in het schooljaar ; - er moet een kwalitatief alternatief leertraject uitgewerkt worden voor jongeren die nog niet arbeidsmarktrijp en/of arbeidsmarktbereid zijn en een overgang naar duaal leren moet mogelijk zijn, als betrokkenen de nodige competenties daarvoor hebben bereikt. In afwachting van het nieuwe stelsel duaal leren moet er een overgangsfase voorzien worden voor de leerlingen die zich in het huidige stelsel van leren en werken bevinden met inbegrip van de leercontracten i.k.v. het ILW. Agoria Vlaanderen pleit er voor dat het concept duaal leren zich niet beperkt tot het secundair onderwijs, maar ook uitgebreid wordt naar het volwassenenonderwijs en zeker het hoger onderwijs. 2.1 Inbedding in het globaal onderwijssysteem Het concept duaal leren kan niet op zich staan, maar moet ingebed worden in het globale onderwijssysteem. Enkel zo zal het gemotiveerde, bekwame en arbeidsmarktrijpe jongeren voor de duale trajecten kunnen motiveren en een instrument zijn om het bestaande watervalsysteem binnen het secundair onderwijs te keren. Duaal leren moet ook passen binnen de modernisering van het secundair onderwijs die dringend uitvoering dient te krijgen. Welke studierichtingen worden behouden en welke zullen gericht zijn op uitstroom naar de arbeidsmarkt, gericht zijn op doorstroom dan wel op beide? Hoe worden de beroepskwalificatieprofielen vertaald naar onderwijskwalificaties over alle leerjaren heen? Hoe wordt de link gelegd tussen beroepskwalificaties en studierichtingen? Wat is de rol van de leraar in de school van de toekomst? Allemaal vragen die dringend een antwoord vereisen. Duaal leren mag zich niet beperken tot de laatste graad van het secundair onderwijs. Er moet al ingezet worden op talentontwikkeling in het basisonderwijs en we herhalen hier het pleidooi voor het invoeren van een talentenpaspoort. Er is eveneens nood aan een voorbereidend traject in de 1 ste en 2 de graad met betrokkenheid van het bedrijfsleven, zodat de juiste doelgroep van leerlingen effectief instapt. De leerlingen moeten in de 1 ste en 2 de graad de competenties aanleren die nodig zijn om het duale traject te kunnen aanvangen. Dit heeft een weerslag op het kwalificatiesysteem en de leerprogramma s van de 1 ste en 2 de graad. De kennismaking met de bedrijfsrealiteit via andere vormen van werkplekleren moet hierin zeker vervat zijn. Via bedrijfsbezoeken en stages krijgen jongeren o.m. inzicht of het instappen in een studierichting met een doorgedreven werkcomponent hen ligt en welk beroep, studierichting of sector hun voorkeur wegdraagt. Dit maakt meteen duidelijk 3

4 dat het duaal leren moet ingebed zijn in een uitgewerkte beleidsvisie op werkplekleren. Tot slot moeten leerlingen ook al in de 2 de graad een voorbereiding krijgen op de sollicitatiegesprekken, die de toegangstest zijn naar duaal leren. Duaal leren heeft een impact op de rol van de leraren. De leraar zal minder uren lesgeven. Hij zal naar de leerling een meer coachende rol opnemen en meer moeten samenwerken met bedrijven. Hij moet ook goede kennis en inzicht hebben in de bedrijfspraktijk. Leraren moeten de nodige ondersteuning krijgen in dit verandertraject. Een regelmatige stage op de werkvloer en kennisverwerving over (de toepassing van) de nieuwst gehanteerde technologieën in de leerondernemingen van hun leerlingen moet onderdeel uitmaken van een verplicht professionaliseringstraject. Duaal leren mag zich tot slot niet beperken tot het leerplichtonderwijs. Meerderjarige jongeren die via het tweedekansonderwijs een kwalificatie willen verwerven, moeten dit ook kunnen via een duaal traject. VDAB en het secundair volwassenenonderwijs moeten hier een rol spelen. Meerderjarige jongeren die het duaal traject gestart zijn tijdens het leerplichtonderwijs moeten vanzelfsprekend het traject ook als +18-jarige kunnen afwerken in het leerplichtonderwijs. Daarnaast moet duaal leren ook een plaats krijgen in het hoger onderwijs. Een geïntegreerd leertraject werken en leren is ook voor de ingenieursopleidingen en andere technologische richtingen in het hoger onderwijs een grote meerwaarde om studenten relevante kennis en ervaring van de concrete bedrijfsrealiteit te laten opdoen. 2.2 Inhoud van duale trajecten Alle duale trajecten moeten gebaseerd zijn op beroepskwalificatieprofielen opgemaakt binnen de Vlaamse beroepskwalificatiestructuur. Op basis van deze beroepskwalificatieprofielen wordt bepaald op welke wijze de te ontwikkelen competenties - via theoretische beroepsgerichte vorming resp. praktijkgerichte vorming - zullen ontwikkeld worden. Het luik algemene vorming vervolledigt het leerprogramma. De overdracht van theoretische kennis moet flexibel kunnen ingevuld worden: in de schoolomgeving dan wel op de werkvloer, door de leraar dan wel door een mentor op de werkvloer. Het is alleszins essentieel dat de leerlingen voldoende technische basis hebben, vooraleer ze op de werkvloer aan de slag gaan. Bij het opmaken van standaardtrajecten moet voorrang gegeven worden aan trajecten die betrekking hebben op knelpuntberoepen. Het behalen van een onderwijskwalificatie (d.i. diploma) moet het doel zijn van elk duaal traject. Maar de trajecten moeten zo opgebouwd worden dat jongeren trapsgewijs (deel)kwalificaties verwerven. Dit werkt sterk motiverend in tegenstelling tot het huidige watervalsysteem waarmee jongeren in het TSO en BSO vandaag al te vaak worden geconfronteerd. De mogelijkheid om beroepskwalificaties te verwerven, ook al slaagt de jongere niet voor de leercomponent, is bovendien een remedie tegen de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs en tegen jeugdwerkloosheid. 4

5 De vraag is of op termijn niet moet vermeden worden dat voor eenzelfde beroepskwalificatie twee leerwegen zijn, d.i. één via duaal leren en één zonder duaal leren. Zo niet, bestaat het risico dat diploma s en kwalificaties afgeleverd worden, terwijl er geen gelijkwaardigheid is in verworven competenties. 2.3 Toeleiding en matching De toeleiding van jongeren naar duaal leren moet door een neutraal orgaan gebeuren. De klassenraad kan een eerstelijnsadvies geven. Daarnaast moeten jongeren en hun ouders zich ook kunnen wenden tot een neutrale instantie die hen op objectieve wijze begeleidt bij de studieoriëntering. Een samenwerkingsverband van de VDAB (arbeidsmarktinformatie) en een hervormd CLB (kennis onderwijslandschap) lijkt een aangewezen piste. Ook hun rol is adviserend. Uiteindelijk is de sollicitatieprocedure bij een bedrijf voor een jongere de finale test of hij arbeidsmarktrijp is en dus klaar is voor een duaal leertraject. Arbeidsmarktrijp in de context van duaal leren betekent dat de jongere over de juiste motivatie en attitudes en over de nodige startcompetenties beschikt om op de werkvloer te kunnen functioneren en daar bijkomende competenties te verwerven. De toeleiding naar een duaal traject ligt dus finaal in de handen van het bedrijf en de jongere. Scholen en sectoren spelen in dit matchingsproces een faciliterende rol. De matching tussen een leerling en een bedrijf moet plaatsvinden vóór de start van het duale traject, meer bepaald op het einde van de 2 de graad. Zowel de leerling, de scholen als de bedrijven hebben immers nood aan duidelijkheid bij de aanvang van het schooljaar. Duale trajecten waarbij jongeren in rotatie bij meerdere bedrijven werkervaring kunnen opdoen, moeten mogelijk zijn, net zoals een opleiding waarbij het volledige traject bij één bedrijf plaatsvindt. Kritische succesfactor is vanzelfsprekend dat er voldoende werkplekken zijn voor de jongeren, maar eveneens dat er voldoende jongeren zijn voor ondernemingen die zich voor duaal leren engageren en hierin investeren. De regie door het (Multi-)sectoraal Partnerschap van een aanvraag van een Lokaal Partnerschap Duaal Leren (zie onder 7.3) kan een discrepantie tussen vraag en aanbod aan werkplekken in zekere mate opvangen. Een resultaatsgerichte financiering kan hier ook een extra stimulans betekenen voor scholen en bedrijven. 2.4 Eén statuut leren en werken Er moet één juridisch statuut van leren en werken komen waarbij een leerovereenkomst wordt afgesloten tussen leerling, school en bedrijf. Dit houdt in dat het huidige stelsel van leren en werken, namelijk het DBSO, de leertijd en het ILW, wordt afgeschaft. Het is echter van belang dat de leerlingen die nog niet arbeidsmarktrijp en/of niet arbeidsbereid zijn, kwalitatieve trajecten op maat krijgen die hen naar duale trajecten, naar andere onderwijsvormen dan wel naar de arbeidsmarkt brengen. Aangezien het om een leerovereenkomst en geen arbeidsovereenkomst gaat, kan er geen sprake zijn van de betaling van een loon aan de leerling. Een leervergoeding die gradueel over het leertraject toeneemt in functie van het rendement van de leerling, kan worden overwogen. 5

6 Dergelijke vergoeding mag wel niet in hoogte verschillen tussen bedrijven of sectoren. Het mag geen keuzebepalende factor zijn voor de leerlingen. Ze kan wel verschillend zijn naargelang de beroepskwalificatie waarover het gaat. Een eventuele leervergoeding mag niet leiden tot bijkomende sociale lasten voor het bedrijf. Het is belangrijk dat leerondernemingen jongeren kunnen inschakelen op de werkplek in een juridisch sluitend kader op het vlak van arbeids- en welzijnswetgeving (cf. ploegenarbeid, nachtarbeid), rekening houdende weliswaar met de bescherming van minderjarigen. 2.5 Kwaliteitsbewaking Voor het welslagen van het stelsel van duaal leren is het essentieel dat zowel de leercomponent als de werkcomponent kwalitatief worden ingevuld en leidt tot het verwerven van de vooropgestelde competenties. De erkenningsprocedure tot leeronderneming vormt een eerste element van kwaliteitsbewaking van de werkcomponent. Een aantal kwaliteitscriteria betreffende de begeleiding van de leerlingen, de financiële gezondheid van het bedrijf en de naleving van de veiligheid- en welzijnswetgeving moeten worden getoetst. Het is echter noodzakelijk dat het gepaard gaat met een beperkte administratieve last voor het bedrijf. De kwaliteitsbewaking tijdens het traject dient best te gebeuren op basis van het geïntegreerd systeem van externe kwaliteitszorg voor beroepskwalificerende trajecten. Dit stelt een gezamenlijk kwaliteitstoezicht voor door de onderwijsinspectie en door het kwaliteitstoezicht van het beleidsdomein Werk. Zij beschikken over de nodige onafhankelijkheid t.a.v. school en leeronderneming. Een uniforme praktijkproef voor een bepaalde beroepskwalificatie over de bedrijven heen met evaluatie door onafhankelijke experten is de kwaliteitstest bij uitstek om de kwaliteit van de output na te gaan, zonder dat dit gepaard gaat met administratieve rompslomp voor de leerondernemingen. Een uniforme praktijkproef vormt ook een antwoord op de vrees dat duaal leren zou leiden tot een te bedrijfsspecifieke opleiding. 2.6 Financiering Het financieel kader moet uitgeklaard zijn, vooraleer het systeem van duaal leren van start gaat. 2.7 Rollen en verantwoordelijkheden Onderwijs en bedrijfsleven zijn partners die samen gestalte geven aan het concept duaal leren. Niettemin is het ook van belang dat de rollen en verantwoordelijken van de verschillende actoren op de verschillende niveaus eenduidig toegewezen worden. Uitgangspunt hierbij is dat duaal leren een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van onderwijs en bedrijfsleven waarbij beide een gelijkwaardige en autonome rol hebben. Langs onderwijszijde wordt vertrokken van een netoverschrijdende aanpak, langs bedrijfskant van een sectorale aanpak van het duaal leren, die de facto dikwijls multi-sectoraal zal zijn. De expertise rond de beroepskwalificaties bevindt zich immers op het sectorale niveau. 6

7 Hieronder wordt een toewijzing van rollen vooropgesteld voor (1) de Werkgroep Duaal Leren resp. het Vlaams Partnerschap Duaal Leren voor de opmaak van het beleidskader duaal leren en de verdere opvolging ervan, (2) het (Multi)sectoraal Partnerschap Duaal Leren voor de uitwerking van de standaardtrajecten en de begeleiding van de trajecten en (3) de Lokale Partnerschappen Duaal Leren voor de concrete invulling van de duale trajecten Werkgroep Duaal Leren en Vlaams Partnerschap Duaal Leren De Werkgroep Duaal Leren is het platform waar het concept duaal leren verder vorm gegeven wordt. In de Werkgroep zetelen de interprofessionele en sectorale sociale partners, de onderwijsnetten en - vakbonden, Syntra Vlaanderen, VDAB, en de departementen Werk & Sociale Economie (WSE) en Onderwijs. Eens de beleidsvoorbereidende fase afgerond is, wordt de werkgroep in dezelfde samenstelling omgevormd tot het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. De opdrachten van de Werkgroep/het Vlaams Partnerschap zijn de volgende: - de bepaling, op voordracht van het (Multi)sectorale partnerschap, van de beroepskwalificatieprofielen waarvoor een standaardtraject moet worden uitgewerkt, rekening houdende met de behoeften van de arbeidsmarkt en het opleidingsaanbod van de scholen; - de bepaling van de erkenningsprocedure tot leeronderneming; - het proces van kwaliteitsbewaking volgens het geïntegreerd systeem van externe kwaliteitszorg voor beroepskwalificerende trajecten; - de financiering van het duaal leren; - het monitoren van de duale trajecten en detecteren van leemten dan wel overlap van trajecten in de diverse onderwijszones. Dit partnerschap heeft geen regisseur nodig. Een coördinerende en beleidsvoorbereidende rol wordt gezamenlijk opgenomen door het departement WSE en het departement Onderwijs Het (Multi)sectorale Partnerschap Het (Multi)sectorale Partnerschap Duaal Leren is samengesteld uit de sectorale sociale partners, de onderwijsnetten en de departementen WSE en Onderwijs in een ondersteunende functie. Het heeft volgende opdrachten: - uitwerken van de standaardtrajecten; - advies bij de aanvraag tot erkenning als leeronderneming aan het gemeenschappelijk kwaliteitstoezicht van het beleidsdomein Werk en Inspectie Onderwijs die hierover oordelen; - advies bij de aanvraag van een lokaal partnerschap tot opstarten van een duaal traject aan het gemeenschappelijk kwaliteitstoezicht van het domein Werk en de Inspectie Onderwijs die hierover oordelen; - matching van scholen en bedrijven voor de opstart van een lokaal partnerschap voor een bepaald duaal traject; 7

8 - opmaak van de uniforme praktijktest per beroepskwalificatie/deelkwalificatie en organisatie evaluatie door onafhankelijke experten; - de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van bedrijven en scholen; - coördineren van optimaal gebruik van infrastructuur in samenspraak met sectorfondsen en VDAB, Syntra Vlaanderen, scholen en bedrijven en dit voor zowel de duale trajecten als de voorbereidende trajecten (werkplekleren 1 ste -2 de graad). Het (Multi)sectorale Partnerschap neemt dus de regierol op voor het duaal leren. Het (Multi)sectorale Partnerschap bouwt, wat het uittekenen van de standaardtrajecten betreft, voort op de werking van AKOV m.b.t. de opmaak van de beroepskwalificatieprofielen. De onderwijsnetten en de departementen WSE en Onderwijs werken samen met één of meerdere sectoren in wisselende samenstelling de standaardtrajecten inhoudelijk uit. Sectoren treden toe op vrijwillige basis afhankelijk van de relevantie van het traject voor de sector. De standaardtrajecten betreffen enkel de beroepsgerichte vorming (theorie en praktijk). De algemene vorming wordt autonoom door de onderwijsverstrekkers bepaald. Bij het uittekenen van de standaardtrajecten wordt bepaald voor welke competenties de school dan wel de leeronderneming instaat. Deze keuze voor de (multi)sectorale aanpak is ingegeven door het feit dat vele beroepskwalificatieprofielen voor meerdere sectoren relevant zijn en op die manier leidt tot de meest optimale en doelgerichte aanwending van de beschikbare middelen en infrastructuur. Dit houdt ook in dat de rol van het RTC naar afstemming tussen onderwijs en bedrijven van de vraag naar en het aanbod van infrastructuur, apparatuur en uitrusting in vraag moet worden gesteld Lokale partnerschappen Duaal Leren Scholen en bedrijven nemen het initiatief om voor één of meerdere duale trajecten een lokaal partnerschap op te richten. Zij doen hiervoor een aanvraag tot oprichting van een Lokaal Partnerschap bij het (Multi)sectorale Partnerschap Duaal Leren. Het (Multi)sectorale Partnerschap beoordeelt de aanvraag rekening houdende met de lokale arbeidsmarktbehoeften, het al aanwezige lokale (duale) opleidingsaanbod en het geschatte aantal leerlingen. Een school die of bedrijf dat in een Lokaal Partnerschap Duaal Leren wil instappen, maar geen bedrijfs- resp. onderwijspartner heeft, kan zich wenden naar het (Multi)sectorale Partnerschap dat hier een regisseursrol opneemt. De Regionale Overlegplatformen Leren en Werken die deze rol opnamen in het Stelsel van Leren en Werken, worden opgeheven. Ook de rol en verantwoordelijkheid van de scholen en bedrijven bij de uitvoering van de trajecten moet scherp worden gesteld. De scholen hebben hierbij autonomie t.a.v. de algemene vorming, het bedrijfsleven t.a.v. zijn onderwijsrol op de werkvloer. De ruimte voor een flexibele invulling op lokaal niveau door de scholen en bedrijven, inspelend op de mogelijkheden van de bedrijven en het individuele profiel van de leerlingen, is terecht. De link met het kwalificatiesysteem moet echter steeds verzekerd zijn, zodat leerlingen ongeacht de 8

9 werkplek gelijkwaardige competenties verwerven. De sectoren kunnen een ondersteunende rol spelen naar de bedrijven uit hun sector om het standaardtraject in overleg met de school aan te passen aan de lokale situatie. De klassenraad staat in voor de evaluatie van de leerling m.b.t. de algemene vorming. Voor deze competenties waarbij ook de leeronderneming betrokken is wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van de leeronderneming. Daarnaast bepaalt het resultaat van de uniforme praktijktest of een leerling al dan niet een onderwijs/beroepskwalificatie verwerft. 2.8 Toepassingsgebied: Brusselse leerondernemingen Bedrijven met zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten ook een erkenning als leeronderneming kunnen krijgen. Voor deze aspecten die door het beleidsdomein Werk (d.i. gewestmaterie) zijn uitgewerkt, moet zo nodig een overeenkomst getroffen worden met het beleidsdomein Werk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om dit mogelijk te maken. Brusselse leerondernemingen zijn niet alleen heel relevant voor duale projecten door Nederlandstalige scholen in Brussel en de Vlaamse Rand. Aangezien heel wat grote bedrijven in Brussel gevestigd zijn, zijn ze ook relevant voor scholen in andere regio s in Vlaanderen. 9

Duaal leren kan een succes worden voor jongeren, onderwijs én bedrijven.

Duaal leren kan een succes worden voor jongeren, onderwijs én bedrijven. Duaal leren kan een succes worden voor jongeren, onderwijs én bedrijven. Agoria-visie in hoofdlijnen Positief t.a.v. uitgangspunten conceptnota Duaal leren. Meewerken aan verdere uitwerking mits: transparant

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

Werkplekleren: de Vlaamse casus. Koen Stassen Stafmedewerker Vlor

Werkplekleren: de Vlaamse casus. Koen Stassen Stafmedewerker Vlor Werkplekleren: de Vlaamse casus Koen Stassen Stafmedewerker Vlor I. Huidige situatie Arbeidsmarktgericht secundair onderwijs Gesitueerd op EQF 2 t/m 4 Voltijds onderwijs: Beroepssecundair onderwijs (BSO):

Nadere informatie

Advies. Uitrol Duaal Leren. Brussel, 29 mei 2017

Advies. Uitrol Duaal Leren. Brussel, 29 mei 2017 Advies Uitrol Duaal Leren Brussel, 29 mei 2017 SERV_20170614_UitrolDuaalLeren_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be .

Nadere informatie

Duaal leren Een succesverhaal volgens GO! / Commissie Onderwijs 5 maart 2015

Duaal leren Een succesverhaal volgens GO! / Commissie Onderwijs 5 maart 2015 Duaal leren Een succesverhaal volgens GO! koen.bollaert@g-o.be / 0497 45 64 28 Commissie Onderwijs 5 maart 2015 Inhoud PPGO! Inleiding Partnerschap Succesfactoren Visie op onderwijs Deelcertificaten Belang

Nadere informatie

Vooraf. 3 juli 2015: conceptnota bis goedgekeurd VR

Vooraf. 3 juli 2015: conceptnota bis goedgekeurd VR Duaal leren Vooraf 23 januari 2015: eerste conceptnota goedgekeurd VR Formele adviezen: VLOR, RvB SYNTRA Vlaanderen, SERV Informele adviezen: sectoren, BNCTOO, Aandachtspunten 3 juli 2015: conceptnota

Nadere informatie

Duaal leren Een volwaardige kwalificerende leerweg (conceptnota bis)

Duaal leren Een volwaardige kwalificerende leerweg (conceptnota bis) DCSO_2015_009 Duaal leren Een volwaardige kwalificerende leerweg (conceptnota bis) Directiecommissie secundair onderwijs 13 oktober 2015 Duaal leren - situering Regeerakkoord 2014-2019 zowel bij dep. Onderwijs

Nadere informatie

Duaal leren. Inspiratiesessie april 2017 Hasselt

Duaal leren. Inspiratiesessie april 2017 Hasselt Duaal leren Inspiratiesessie april 2017 Hasselt Agenda 1. Situering 2. De werkregisseur: SYNTRA Vlaanderen 3. Concreet: op weg naar krachtige leeromgevingen binnen leerondernemingen voor elke leerling

Nadere informatie

Duaal Leren. Zesde Staatshervorming droeg ILW over naar Vlaanderen Vlaams decreet Leren en Werken aan herziening toe ->Eén grote werf met deelwerven

Duaal Leren. Zesde Staatshervorming droeg ILW over naar Vlaanderen Vlaams decreet Leren en Werken aan herziening toe ->Eén grote werf met deelwerven Duaal Leren Zesde Staatshervorming droeg ILW over naar Vlaanderen Vlaams decreet Leren en Werken aan herziening toe ->Eén grote werf met deelwerven Duaal Leren Duaal leren Eén grote werf met deelwerven

Nadere informatie

Duaal Leren EEN VOLWAARDIGE KWALIFICERENDE LEERWEG. Conceptnota bis

Duaal Leren EEN VOLWAARDIGE KWALIFICERENDE LEERWEG. Conceptnota bis DCSO_2015_005 Duaal Leren EEN VOLWAARDIGE KWALIFICERENDE LEERWEG Conceptnota bis A. SITUERING Op 23 januari 2015 werd de conceptnota Duaal Leren, een volwaardige kwalificerende leerweg door de Vlaamse

Nadere informatie

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen Voka aanpak en proefprojecten Ondernemers willen jongeren kansen geven en zetten duaal leren op de politieke agenda

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Het Vlaamse kwalificatieraamwerk Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Inhoud Doelstellingen Raamwerk Niveaudescriptoren Kwalificaties Ontwikkelproces Ervaringen Uitdagingen Doelstellingen

Nadere informatie

Lerend Netwerk Duaal Leren. 29 april 2016

Lerend Netwerk Duaal Leren. 29 april 2016 Lerend Netwerk Duaal Leren 29 april 2016 Veranderende maatschappij - Vergrijzing - Vergroening - Digitalisering - Kennismaatschappij Nood aan hogere, gespecialiseerde profielen Levenslang leren Beroepen

Nadere informatie

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Hoe ziet je schooljaar eruit? Wat is het? Hoe ziet je schooljaar eruit? Soorten overeenkomsten Bij duaal leren leer je vaardigheden in je school, Centrum voor Deeltijds Onderwijs of in je Syntra-lesplaats en op de werkvloer. Wil je

Nadere informatie

Synthese Beleidsbrief Onderwijs 2014-2019

Synthese Beleidsbrief Onderwijs 2014-2019 CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be Synthese Beleidsbrief Onderwijs 2014-2019 1 DE LERENDE IN FEITEN 1.1 DEMOGRAFIE Volgens prognoses zal de

Nadere informatie

Advies. Uitbreiding van het tijdelijk project Schoolbank op de werkplek. Brussel, 3 mei 2017

Advies. Uitbreiding van het tijdelijk project Schoolbank op de werkplek. Brussel, 3 mei 2017 Advies Uitbreiding van het tijdelijk project Schoolbank op de werkplek Brussel, 3 mei 2017 SERV_20170503_UItbreidingtijdelijkprojectSODW_Advies.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

COC en COV zijn niet akkoord met volgende artikelen

COC en COV zijn niet akkoord met volgende artikelen COC en COV vinden het positief dat de Vlaamse Regering via een proefproject ervaring wil opdoen alvorens een nieuwe organisatievorm te introduceren in het onderwijs. Alleen op voorwaarde dat dit project

Nadere informatie

Advies. Conceptnota Duaal leren. Brussel, 16 maart SERV_Raad_ _adviesduaalleren_ADV

Advies. Conceptnota Duaal leren. Brussel, 16 maart SERV_Raad_ _adviesduaalleren_ADV Advies Conceptnota Duaal leren Brussel, 16 maart 2015 SERV_Raad_20150316_adviesduaalleren_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32 2 217 70 08 info@serv.be

Nadere informatie

Verslag van de gedachtewisseling. over de toelichting over de conceptnota van de Vlaamse Regering Duaal leren Een volwaardig kwalificerende leerweg

Verslag van de gedachtewisseling. over de toelichting over de conceptnota van de Vlaamse Regering Duaal leren Een volwaardig kwalificerende leerweg 276 (2014-2015) Nr. 1 ingediend op 3 maart 2015 (2014-2015) Verslag van de gedachtewisseling namens de Verenigde Commissies voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en voor

Nadere informatie

Dag secundair onderwijs 5 februari 2016

Dag secundair onderwijs 5 februari 2016 Dag secundair onderwijs 5 februari 2016 Inhoud 1. Stand van zaken en planning 2016-2017 Duaal = streven naar 60% leren op werkplek Gericht op onderwijskwalificatie: algemene vorming & beroepskwalificatie

Nadere informatie

Contactdag Levenslang Leren

Contactdag Levenslang Leren Contactdag Levenslang Leren 11 december 2015 Syntra West - Kortrijk Welkomstwoord Carmen Wullaert Voorzitter platform Levenslang Leren Duaal leren Vooraf 23 januari 2015: eerste conceptnota goedgekeurd

Nadere informatie

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Raad Secundair Onderwijs 2 april 2015 RSO-RSO-END-1415-001 Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

Advies. Schoolbank op de werkplek. Brussel, 22 februari 2016

Advies. Schoolbank op de werkplek. Brussel, 22 februari 2016 Advies Schoolbank op de werkplek Brussel, 22 februari 2016 SERV_20160222_Schoolbankopdewerkplek_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Duaal leren. Nota van de bouwsector. Sectoriële Commissie Hout en Bouw. Brussel, 12 februari 2015

Duaal leren. Nota van de bouwsector. Sectoriële Commissie Hout en Bouw. Brussel, 12 februari 2015 Duaal leren Nota van de bouwsector Brussel, 12 februari 2015 Sectorcommissies Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be/sectorcommissies Mevrouw Hilde CREVITS Viceminister-president

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de

Nadere informatie

Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab

Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs- VDAB Waarom evalueren? Methodologie RTC resultaten en aanbevelingen Investeringsoperaties

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Onderwijskwalificaties niveau 1-5 11 mei 2009 Rita Dunon en Kaat Huylebroeck Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Onderwijskwalificaties Een onderwijskwalificatie is:

Nadere informatie

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Stelsel van leren en werken Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Inhoud Historiek van leren en werken Decreet betreffende het stelsel van leren

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

conceptnota Samen tegen Schooluitval

conceptnota Samen tegen Schooluitval conceptnota Samen tegen Schooluitval Vlaams viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters Vlaams minister

Nadere informatie

Kind- en Jongere-Effectrapport (JoKER) voor het voorontwerp van decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase

Kind- en Jongere-Effectrapport (JoKER) voor het voorontwerp van decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase Kind- en Jongere-Effectrapport (JoKER) voor het voorontwerp van decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch

Nadere informatie

Advies Conceptnota Duaal leren. Een volwaardige kwalificerende leerweg

Advies Conceptnota Duaal leren. Een volwaardige kwalificerende leerweg Raad Secundair Onderwijs 12 maart 2015 RSO-RSO-ADV-1415-005 Advies Conceptnota Duaal leren. Een volwaardige kwalificerende leerweg Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-05 28 april 2016 28-04-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Onderwijskwalificaties 3 februari 2008 Rita Dunon en Kaat Huylebroeck Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Hoe worden kwalificaties gemaakt? Drie aspecten: Beschrijven

Nadere informatie

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Brussel, 18 november 2009 181109 Advies federaal banenplan Advies betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Het

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD EVC-BELEID. Lieselotte Bommerez

GEÏNTEGREERD EVC-BELEID. Lieselotte Bommerez GEÏNTEGREERD EVC-BELEID Lieselotte Bommerez Wat levert EVC op? Individuen Laten zien wat ze waard zijn: - Aan huidige of toekomstige werkgever - Zelfvertrouwen/zelfbewuster - Tweede kans/extra kwalificatie

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Naar een coherent EVC-beleid Debby Peeters Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Beleidskader: Competentieagenda Situatie: vele bestaande EVC-initiatieven Fiche 4 Competentieagenda:

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt Teveel fricties, of te hoge verwachtingen?

Onderwijs en arbeidsmarkt Teveel fricties, of te hoge verwachtingen? Onderwijs en arbeidsmarkt Teveel fricties, of te hoge verwachtingen? Luc Sels Decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Luc.Sels@kuleuven.be @LucSels Een goede aansluiting realiseren is cruciaal.

Nadere informatie

Kwaliteit en kansen voor elke leerling

Kwaliteit en kansen voor elke leerling Kwaliteit en kansen voor elke leerling Voorstel van de Commissie Monard St.A.M. 21 oktober 2009 Hilde Meysman Vooraf perspectief aanpak 1. Krijtlijnen voor de vernieuwing Het Vlaams secundair onderwijs

Nadere informatie

Het decreet betreffende de Vlaamse kwalificatiestructuur: aandachtspunten

Het decreet betreffende de Vlaamse kwalificatiestructuur: aandachtspunten VVKSO STAF/DOC/15/42 CODIS/DOC/15/05 2015-02-25 Het decreet betreffende de Vlaamse kwalificatiestructuur: aandachtspunten en voorstellen 1 Bedenkingen 1.1 Finaliteit VKS finaliteit onderwijs Het eenzijdig

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Advies. Uitbouw hoger beroepsonderwijs. Brussel, 23 mei 2016

Advies. Uitbouw hoger beroepsonderwijs. Brussel, 23 mei 2016 Advies Uitbouw hoger beroepsonderwijs Brussel, 23 mei 2016 SERV_20160523_CNhogerberoepsonderwijs_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

1. Leren en werken in cijfers

1. Leren en werken in cijfers 1 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Leren en werken in cijfers... 5 1.1. Leerlingen in de stelsels leren en werken... 5 1.2. Voltijds engagement... 5 1.3. Wachtende leerlingen die als arbeidsrijp zijn

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Advies. Onderwijsinspectie 2.0. Brussel, 26 juni 2017

Advies. Onderwijsinspectie 2.0. Brussel, 26 juni 2017 Advies Onderwijsinspectie 2.0 Brussel, 26 juni 2017 SERV_20170626_Onderwijsinspectie2.0_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be

Nadere informatie

Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling?

Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling? Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling? Waarde van arbeid en tewerkstelling Arbeid = tewerkstelling of niet? Waarde of betekenis van tewerkstelling: Inkomen Structuur Eigenwaarde Relaties zelfbeeld

Nadere informatie

Verslag van de hoorzitting

Verslag van de hoorzitting ingediend op 276 (2014-2015) Nr. 4 22 april 2015 (2014-2015) Verslag van de hoorzitting namens de Verenigde Commissies voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en voor Onderwijs

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase. Memorie van toelichting

Ontwerp van decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase. Memorie van toelichting Ontwerp van decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase Memorie van toelichting 1. Situering Werkplekleren is een ruim concept van opleidingsvormen waarin onderwijs en werk elkaar ontmoeten. Via

Nadere informatie

Advies. Modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en eerste graad. Brussel, 21 september 2016

Advies. Modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en eerste graad. Brussel, 21 september 2016 Advies Modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en eerste Brussel, 21 september 2016 SERV_20160921_moderniseringSO_BOen1ste_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

Advies over de tijdelijke projecten duaal leren

Advies over de tijdelijke projecten duaal leren Raad Secundair Onderwijs 18 februari 2016 RSO-RSO-ADV-1516-008 Advies over de tijdelijke projecten duaal leren Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

Duaal leren HoGent & Siemens Agoria event 16 november All rights reserved.

Duaal leren HoGent & Siemens Agoria event 16 november All rights reserved. Duaal leren HoGent & Siemens Agoria event 16 november 2017 All rights reserved. www.hogent.be www.siemens.be Voor welke partij heeft een duaal leren traject de meeste meerwaarde? o Bedrijf o Hoger Onderwijsinstelling

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00187 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst 'Co-creatie van een lokaal traject rond duaal leren' - periode

Nadere informatie

Advies over het voorstel van nieuwe opleidingen en opleidingenstructuren in het dbso vanaf 1 september 2015

Advies over het voorstel van nieuwe opleidingen en opleidingenstructuren in het dbso vanaf 1 september 2015 Raad Secundair Onderwijs 7 mei 2015 RSO-RSO-ADV-1415-006 Advies over het voorstel van nieuwe opleidingen en opleidingenstructuren in het dbso vanaf 1 september 2015 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Vernieuwing secundair onderwijs: een facelift of meer?

Vernieuwing secundair onderwijs: een facelift of meer? Vernieuwing secundair onderwijs: een facelift of meer? Zeker weten dat je er al ergens van hoorde spreken: de vernieuwing van het secundair onderwijs. Tegen de achtergrond van een samenleving die grondig

Nadere informatie

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Een nieuwe wind door RTC Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Wat is Wat doet Wie maakt Hoe werkt Wat realiseert Hoe evolueert opleidingen maïzena STEM werkplekleren apparatuur infrastructuur perceptie

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Vroegtijdig schoolverlaten in Vlaams onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaten in Vlaams onderwijs Vroegtijdig schoolverlaten in Vlaams onderwijs Inhoudstafel Wat is vroegtijdig schoolverlaten? Voorgeschiedenis - Europa - Vlaanderen Vroegtijdig schoolverlaten Monitoring in Vlaanderen Cijferrapport VSV

Nadere informatie

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren Doelstelling Dit instrument is bedoeld voor het management van een opleiding en opleidingsteams. Het reikt reflectievragen aan voor het ontwerpen van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode 1. Functietitel (M/V) Pedagogisch adviseur leertijd 2. Organisatie De adviseur

Nadere informatie

Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen 24 april 2012 BRON: non-paper Vlaamse Overheid Aanleiding: Motie van aanbeveling over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken Word Wijs!? een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken promotor: de Stap - Studieadviespunt Gent duur project: 1/10/2012 tot 30/9/2013, verlengd met 1 schooljaar 1/10/2013 tot 30/9/2014 1,2 fulltime

Nadere informatie

RAPPORT MET BELEIDSAANBEVELINGEN

RAPPORT MET BELEIDSAANBEVELINGEN / Rapport met beleidsaanbevelingen Afdeling Werkgelegenheidsbeleid Koning Albert II-laan 35 bus 20 1030 BRUSSEL www.werk.be /////////// RAPPORT MET BELEIDSAANBEVELINGEN Beleidsaanbevelingen uit ESF-project

Nadere informatie

VR DOC.0408/1BIS

VR DOC.0408/1BIS VR 2017 2804 DOC.0408/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet betreffende Wijk-werken - Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Context In 2013 lanceerde RESOC-SERR Brugge het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor de Brugse regio. Dit is een gedragen visie- en actiedocument

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

VR DOC.1181/1

VR DOC.1181/1 VR 2016 2810 DOC.1181/1 Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs en Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Nota aan de leden van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

VIRTUELE BOX BEPAALT HET DUAAL LEREN IS EEN INITIATIEF VAN VOKA WEST-VLAANDEREN MET DE STEUN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS

VIRTUELE BOX BEPAALT HET DUAAL LEREN IS EEN INITIATIEF VAN VOKA WEST-VLAANDEREN MET DE STEUN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS Programma 1. Wat is duaal leren? 2. Het procesverloop van duaal leren 3. Aan de slag met duaal leren workshop! 4. Praktijkgetuigenis 1. Wat is duaal leren? Duaal leren Hands-on opleiding in een kwalitatieve

Nadere informatie

VR DOC.0771/2BIS

VR DOC.0771/2BIS VR 2016 0807 DOC.0771/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Toelichting Raad van Bestuur VVSG 3/5/2017 Anneleen Peeters, Kabinet Philippe Muyters Algemeen (1) PWA-stelsel

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Leren Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd

Nadere informatie

Toelichting Wijk-werken

Toelichting Wijk-werken Toelichting Wijk-werken Situering Vlaams Regeerakkoord Conceptnota Naar een nieuw stelsel van Tijdelijke werkervaring (30/10/2015) Conceptnota hervorming PWAstelsel (04/03/2016) Decreet Wijk-werken (28/04/2017)

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd www.leertijd.be

Nadere informatie

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Lerarenopleidingen versterken Visie hogescholen bij de conceptnota Johan Veeckman, voorzitter VLHORA 1 Algemene aandachtspunten Nood aan promotie

Nadere informatie

Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering bij het decreet over het statuut duaal leren

Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering bij het decreet over het statuut duaal leren Raad Secundair Onderwijs 16 juni 2016 RSO-RSO-ADV-1516-014 Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering bij het decreet over het statuut duaal leren Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Advies over het voorontwerp van decreet over het statuut duaal leren

Advies over het voorontwerp van decreet over het statuut duaal leren Raad Secundair Onderwijs 17 maart 2016 RSO-RSO-ADV-1516-010 Advies over het voorontwerp van decreet over het statuut duaal leren Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

Leren en Werken, een positief gewaardeerd en volwaardig leertraject voor jongeren

Leren en Werken, een positief gewaardeerd en volwaardig leertraject voor jongeren Leren en Werken, een positief gewaardeerd en volwaardig leertraject voor jongeren Baisier, L. (2015). Competentieversterking van jongeren op een arbeidsmarktgerichte leerweg. Suggesties en bemerkingen

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro Naam van de schoolexterne : Lange Time Out Halle, Groep Intro 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur

Nadere informatie

Advies. Vluchtelingen, één jaar verder. Brussel, 12 juli 2017

Advies. Vluchtelingen, één jaar verder. Brussel, 12 juli 2017 Advies Vluchtelingen, één jaar verder Brussel, 12 juli 2017 COMD_Raad_20170710_vluchtelingen_ADV.docx Commissie Diversiteit Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be/diversiteit

Nadere informatie

Hervorming secundair onderwijs

Hervorming secundair onderwijs Hervorming secundair onderwijs 4 juni 2013 Mijn mening is. 1. Het secundair onderwijs moet hervormd worden. o Ja o Neen 2. De schotten tussen de onderwijsvormen ASO BSO KSO TSO moeten worden afgeschaft.

Nadere informatie

VR DOC.0979/1

VR DOC.0979/1 VR 2017 0610 DOC.0979/1 Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp

Nadere informatie

ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT BRUSSEL LIMBURG MIDDEN VLAANDEREN WEST. Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA

ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT BRUSSEL LIMBURG MIDDEN VLAANDEREN WEST. Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA SYNTRA VZW 5 SYNTRA koepels met 23 lesplaatsen. Momenteel ca. 2600 jongeren in de Leertijd Organisatie lessen AV en BGV Intensieve begeleiding jongeren in

Nadere informatie

Doelen. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten

Doelen. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2014-2015 Projectteam: Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour, Sarah Verslijcke Cofinanciering: scholengemeenschap

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

Reflecties op: Duaal leren Een volwaardige kwalificerende leerweg

Reflecties op: Duaal leren Een volwaardige kwalificerende leerweg Reflecties op: Duaal leren Een volwaardige kwalificerende leerweg Prof. Dr. Leuven Economics of Education Research KU Leuven Top Institute for Evidence Based Education Research Maastricht University Vlaams

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur 3 februari 2009 Rita Dunon Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Wat is een kwalificatie? Afgerond en ingeschaald geheel van competenties Competenties: geheel van kennis,

Nadere informatie

Mia Douterlungne administrateur-generaal

Mia Douterlungne administrateur-generaal Mia Douterlungne administrateur-generaal Terugblik op het voorbije werkjaar Vooruitblik op het nieuwe werkjaar Onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen Startdag 2015 ALGEMEEN 2014-2015: advies over beleidsnota

Nadere informatie