ALGEMENE VOORWAARDEN INCOMINGS GOLD (VERSION )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN INCOMINGS GOLD (VERSION 02.04.2013)"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN INCOMINGS GOLD (VERSION ) I. Voorafgaandelijk Artikel 1 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, en in het bijzonder door de dwingende bepalingen van de wet van 25 juni 1992 met betrekking op de landverzekeringsovereenkomst, en door wat bepaald is in deze Algemene Voorwaarden, in de Voorwaarden van de Specifieke Polis en, indien van toepassing, de Bijzondere Voorwaarden van de Polis. Door de Voorwaarden van de Specifieke Polis te ondertekenen, aanvaardt de Polishouder in het bijzonder de gemarkeerde en vet gedrukte clausules in deze Algemene Voorwaarden waarin de rechten van de Verzekerde beperkt worden. MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros heeft zijn maatschappelijke zetel in Spanje, een lidstaat van de EER (Europese Economische Ruimte). Het koninkrijk Spanje is verantwoordelijk voor het controleren van de verzekeringsactiviteit van MAPFRE ASISTENCIA S.A., via de Spaanse ministeries van Economische Zaken en Financiën, en in het bijzonder het Directoraat Generaal voor Verzekeringen en Pensioenfonden (Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones). MAPFRE ASISTENCIA heeft volledige reserves in Spanje en is geregistreerd om in de volgende takken werkzaam te zijn: Tak 18 Hulpverlening: op basis van het Decreet van het Ministerie van Economische Zaken van 31 november Tak 13 Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid: op basis van het Decreet van het Ministerie van Economische Zaken van 26 November Tak 1 Ongevallen: op basis van het Decreet van het Ministerie van Economische Zaken van 4 Juni Tak 16 Diverse Geldelijke Verliezen: op basis van het Decreet van het Ministerie van Economische Zaken van 7 oktober Tak 17 Rechtsbijstand: op basis van het Decreet van het Ministerie van Economische Zaken van 7 oktober De huidige verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan met het Belgisch bijkantoor van MAPFRE Asistencia met zetel te 1040 Brussel, Trierstraat 45 / 1 ; en BTW nummer MAPFRE ASISTENCIA is geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer MAPFRE ASISTENCIA is erkend door de voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen om onder het nummer 2069 in België te werken overeenkomstig de Europese wetgeving met betrekking tot vrijheid van vestiging in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. II. Definities Artikel 2 In deze overeenkomst hebben de onderstaande termen volgende betekenis: Polis: Een document dat de Algemene Voorwaarden bevat betreffende deze Reisverzekeringsovereenkomst. De Verzekeringsaanvraag, de Algemene Voorwaarden, de Voorwaarden van de Specifieke Polis die het risico individualiseren, en, indien van toepassing, de Bijzondere Voorwaarden maken integraal deel uit van de Polis, net zoals de Bijvoegsels of Annexen die hierbij zijn uitgegeven om de Polis aan te vullen of te wijzigen. Collectieve Polis: een Verzekeringspolis waarbij de Polishouder, die een rechtspersoon is, een verzekering onderschrijft voor bepaalde specifieke Verzekerden en/of Begunstigden die een band met de Polishouder hebben voor dergelijke dekkingen. Deze Polishouder komt met de Verzekeraar de toepasselijke dekkingen en beperkingen daarvan overeen, overeenkomstig de risico s die de Polishouder wenst gedekt te zien door de Verzekeraar met betrekking tot de Verzekerden van de Polis. De Polishouder neemt de verantwoordelijkheid op zich om de Verzekerde in te lichten over de dekking van de overeengekomen Polis.

2 Verzekeraar: de Verzekeraar van deze Algemene Voorwaarden voor Reisverzekering is MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. belgisch bijkantoor. De Verzekeraar die de Polis uitgeeft aanvaardt, in zijn hoedanigheid van Verzekeraar en door het innen van de premie, de dekking van de risico s die overeenkomstig de voorwaarden van de Polis het voorwerp uitmaken van de overeenkomst. De verzekeraar wordt hier vertegenwoordigd door Assurit bvba, geregistreerd onder code nummer , Lummenseweg 100, 3580 Beringen, België Verzekeringsduur: betekent de periode die begint en eindigt op de data die vermeld zijn in de Voorwaarden van de Specifieke Polis. Dergelijke Verzekeringsduur is in geen enkel geval hernieuwbaar. Polishouder: de natuurlijke of rechtspersoon die, samen met de Verzekeraar, de overeenkomst ondertekent en gebonden is door de verplichtingen die daaruit ontstaan, met uitzondering van deze die, gezien hun aard, door de Verzekeraar moeten vervuld worden. Verzekerde: de natuurlijke persoon die in de Voorwaarden van de Specifieke Polis van de Polis vermeld wordt en aan wie, indien van toepassing, de rechten van de overeenkomst toekomen. Verzekerde partijen: in geval van een Collectieve Polis de natuurlijke personen vermeld in de Voorwaarden van de Specifieke Polis. Naaste Familieleden: voor de uitvoering van deze Polis, worden enkel echtgenoten, kinderen, ouders, grootouders, broers, zussen, schoonouders, schoonzonen, schoondochters, schoonbroers en schoonzussen van de Verzekerde als familie beschouwd. Echtgeno(o)t(e) behelst ongetrouwde partners; een ongetrouwde partner is een persoon met wie de Verzekerde een sentimentele relatie heeft en met wie hij/zij samenleeft in dezelfde verblijfplaats voor een periode van ten minste één jaar. Deze periode zal op verzoek van de Verzekeraar gestaafd worden. Land van Herkomst: de plaats waar de Verzekerde officieel verblijft bij de aanvang van de reis die het voorwerp uitmaakt van deze Reisverzekeringsovereenkomst en die, behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld wordt in de Voorwaarden van de Specifieke Polis, België is, en waarnaar repatriëringen in noodsituaties en overbrengingen onder deze Polis zullen worden uitgevoerd. België is ook het land waarin de Polis is uitgeschreven. Grondgebied: het geografisch gebied waar de reis, die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt, plaatsvindt en waarin de gebeurtenissen die voorvallen gedekt zijn. Begunstigde: de natuurlijke persoon die door de Polishouder, of door de Verzekeraar in diens plaats, aangeduid is als rechthebbende op de uitkeringen van de waarborgen bevat in de huidige Algemene Voorwaarden van de Reisverzekering. Derden: alle natuurlijke of rechtspersonen die niet één van de volgende personen zijn: a) De Polishouder, de Verzekerde of de persoon die het ongeval veroorzaakt heeft. b) De Naaste Familieleden zoals hierboven gedefinieerd indien zij met de Verzekerde samenleven. c) De partners, bestuursleden, werknemers en personen die, in feite of in rechte, afhangen van de personen onder littera a), indien zij onder hun verantwoordelijkheid handelen. Limiet: het bedrag dat vermeld is in de Voorwaarden van de Specifieke Polis of, indien van toepassing, in de Bijzondere Voorwaarden van de Polis, en dat de maximum uitkering (financieel, tijdelijk of van een andere soort) onder elke waarborg uitmaakt. Behalve in het geval een uitdrukkelijke aanwijzing bestaat van het tegendeel, zijn de financiële limieten uitgedrukt in Euro en mag het symbool gebruikt worden. Verzekerd Bedrag: het bedrag dat bepaald is in de Voorwaarden van de Specifieke Polis of, indien van toepassing, in de Bijzondere Voorwaarden van de Polis en dat de maximum

3 waarde weergeeft van de vergoeding voor elk van de waarborgen. Behalve in het geval een uitdrukkelijke aanwijzing bestaat van het tegendeel, zijn de financiële limieten uitgedrukt in Euro en mag het symbool gebruikt worden. Premie: de prijs van de verzekering die de Polishouder aan de Verzekeraar moet betalen als tegenprestatie voor het dekken van zijn/haar risico s door de Verzekeraar. Het innen ervan omvat tevens de kosten en belastingen voorzien bij wet. Behalve in het geval een uitdrukkelijke aanwijzing bestaat van het tegendeel, zijn de financiële limieten uitgedrukt in Euro en mag het symbool gebruikt worden. Vordering: elke gebeurtenis waarvan de gevolgen geheel of gedeeltelijk gedekt zijn door de waarborgen van deze Polis. Het vorderen van schadevergoedingen voortvloeiend uit één gebeurtenis maakt één vordering uit. Overval: het toe-eigenen van de eigendom van anderen door middel van geweld of intimidatie op personen of geweld op goederen. Ziekte: elke wijziging in de gezondheid gediagnosticeerd en bevestigd door een wettelijk erkende arts gedurende de periode dat de Polis van kracht is en die niet valt onder de twee hieronder beschreven groepen. Vooraf bestaande ziekte: elke ziekte die door de Verzekerde of de Begunstigde en/of zijn familie gekend was vóór de Polishouder de huidige Reisverzekering Polis onderschreven heeft. Ernstige Ziekte: een wijziging in de gezondheid die opname in het ziekenhuis vereist en die, volgens het medisch team van Verzekeraar, verhindert dat de Verzekerde reist of zijn reis voortzet op de geplande datum, of die een risico op overlijden inhoudt. Arts: betekent een officieel geregistreerde medisch beoefenaar overeenkomstig de wetgeving van de plaats waar de vordering gebeurt. Ongeval: het lichamelijk letsel opgelopen gedurende de duur van de overeenkomst, voortvloeiend uit een gewelddadige, plotselinge, uitwendige oorzaak en niet bewust veroorzaakt door de Verzekerde. De volgende gevallen worden ook geacht een ongeval te zijn: a) Verstikking of verwondingen ten gevolge van gassen of dampen, immersie of onderdompeling, of van het innemen van vloeibare of vaste stoffen die geen voeding uitmaken. b) Ontstekingen ten gevolge van een ongeval dat gedekt is door de Polis. c) Verwondingen die het gevolg zijn van chirurgische ingrepen of medische behandelingen die voortvloeien uit een ongeval dat gedekt is door de Polis. d) Verwondingen opgelopen ten gevolge van zelfverdediging. Ernstig ongeval: een ongeval dat, volgens het medisch team van Verzekeraar, de Verzekerde verhindert de reis aan te vangen of verder te zetten op de geplande datum of een risico van overlijden inhoudt. Lichamelijk letsel: lichamelijke letsels of overlijden van natuurlijke personen. Schade: de beschadiging of vernietiging van levenloze goederen en verwondingen van dieren. Verliezen: de financiële verliezen veroorzaakt als een rechtstreeks gevolg van een onvergoedbaar lichamelijk letsel of materiële schade opgelopen door de eiser. Osteosynthesisch materiaal: stukken of onderdelen van metaal of van andere soorten materialen die gebruikt worden om de uiteinden van een gebroken bot samen te voegen of de uiteinden van gewrichten samen te binden door middel van een chirurgische ingreep en die hergebruikt kunnen worden. Orthopedisch materiaal of orthesis: anatomische delen of bestanddelen van om het

4 even welke soort gebruikt om tijdelijke of permanente vervormingen van het lichaam te voorkomen of herstellen (wandelstokken, halskraag, rolstoel,...). Prothese: elk bestanddeel van om het even welke aard dat op tijdelijke of permanente basis het ontbreken van een orgaan, weefsel, organische vloeistof, lid of een deel daarvan vervangt. Bijvoorbeeld mechanische of biologische delen zoals delen van hartkleppen, vervangingsgewrichten, synthetische huid, ooglenzen, biologische materialen (hoornvlies), vloeistoffen, gels en synthetische of halfsynthetische vloeistoffen die lichaamssappen of vloeistoffen vervangen, reservoirs voor medicijnen, systemen voor mobiele zuurstoftherapie, enz. Kostbare Goederen: betekent juwelen, bont, uurwerken, klokken, foto- of filmmateriaal, goederen in goud, zilver of edelmetaal, kunstwerken, tapijten, zijde, muziekinstrumenten, cassettespelers en cassettes, platenspelers en platen, cd-spelers en cd s, dvd/mp3 spelers en dvd s/mp3 s, elektrisch en elektronisch materiaal, mobiele/satelliet telefoons, wetenschappelijke instrumenten en materiaal, zonnebrillen, optische instrumenten zoals verrekijkers en telescopen, sportuitrusting, windsurfuitrusting, gereedschap, dierenhuiden en vellen, jachtartikelen, wapens en elke soort munitie. Monitor/instructeur: De persoon die verantwoordelijk is voor de zorg en het gezag over een groep van minderjarigen (onder 18) en/of gehandicapte personen gedurende de Verzekeringsduur. III. Doel en omvang van de verzekering Artikel 3 De waarborgen van de Reisverzekering zullen in elk geval verstrekt worden overeenkomstig de voorwaarden die in de Polis vermeld zijn en voor gebeurtenissen die voortkomen ten gevolge van de risico s die hierin vermeld zijn. Niettegenstaande hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden voor Reisverzekering, of in de Voorwaarden van de Specifieke Polis, zullen dergelijke waarborgen enkel van toepassing zijn gedurende de tijd die de Verzekerde buiten zijn Land van Herkomst doorbrengt, met uitzondering van de medische kosten beschreven in artikel 5(2) gedurende een éénmalig bezoek aan het Land van Herkomst van maximum 15 dagen tot aan de Limiet vermeld in de Voorwaarden van de Specifieke Polis of de Bijzondere Voorwaarden. Indien de reis die het voorwerp uitmaakt van de verzekering beëindigd is en/of de Verzekerde naar het Land van Herkomst teruggekeerd is, zijn de waarborgen niet langer van toepassing en houden de uitkeringen in verband met de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan gedurende het reizen op. De Maximale Verzekeringsduur is achttien maanden. Deze Algemene Voorwaarden van Reisverzekering zijn, ter verduidelijking, geldig voor reizen en verblijven in het buitenland op voorwaarde dat de vereiste premie betaald is en dat de Verzekerde de bedoeling heeft terug te keren naar het Land van Herkomst. De voorheen vermelde Voorwaarden van de Specifieke Polis zullen de waarborgen die werkelijk van toepassing zijn, de Limieten van of de Verzekerde Bedragen voor elk van deze waarborgen en de omvang van de dekking vermelden. De Voorwaarden van de Specifieke Polis hebben voorrang op wat uiteengezet is in deze Algemene Voorwaarden in zoverre de waarborgen die uitdrukkelijk door de Polishouder met de Verzekeraar zijn onderschreven en het budget van de Verzekeraar voor de Polishouder vermeld zijn in deze Algemene Voorwaarden. A. UITKERING REISVERZEKERING Artikel 4 Op basis van deze Algemene Voorwaarden van Reisverzekering, garandeert de Verzekeraar om de Verzekerde onmiddellijke materiële hulp te bieden in de vorm van financiële voordelen of diensten wanneer de Verzekerde in problemen verkeert ten gevolge

5 van een onvoorziene gebeurtenis voorgevallen gedurende een buitenlandse reis van Verzekerde tijdens de Verzekeringsduur. Indien, ten gevolge van een ongeval gedekt door deze Algemene Voorwaarden van Reisverzekering, een Verzekerde de duur van zijn/haar verblijf buiten zijn/haar Land van Herkomst moet verlengen, worden de voordelen Reisverzekering toegekend onder dit hoofdstuk automatisch éénmalig en voor een periode van maximum 10 dagen verlengd voor die Verzekerde. De Limieten van de uitkeringen die voortvloeien uit de Vordering die aanleiding gegeven heeft tot de verlenging, worden niet vermeerderd of verlengd. De Verzekerde zal op kosten van Verzekeraar, zo vaak als vereist wordt door Verzekeraar, een medisch onderzoek ondergaan in verband met enige Vorderingen. Artikel 5 VOORDELEN VAN PERSOONLIJKE BIJSTAND De waarborgen betreffende de Verzekerden zijn in dit artikel vermeld en zullen overeenkomstig de hieronder vermelde voorwaarden verstrekt worden. 1. Vervoer of repatriëring voor gezondheidsredenen in geval van ziekte of ongeval van de Verzekerde opgelopen tijdens een reis. In geval van ongeval of ziekte, zal de Verzekeraar zorgen voor de overbrenging of de repatriëring van de Verzekerde naar een adequaat uitgerust medisch centrum of zijn/haar gewoonlijke verblijfplaats. De Verzekeraar, door middel van zijn medisch team, bepaalt naar welk medisch centrum de Verzekerde overgebracht wordt en of repatriëring noodzakelijk is, afhankelijk van de situatie of de ernst van de toestand waarin Verzekerde zich bevindt. Nadien zal het medische team van Verzekeraar telefonisch contact houden met het medische centrum en de artsen die de Verzekerde behandelen en zal het op basis daarvan bepalen om de Verzekerde over te brengen of te repatriëren en welke de meest geschikte transportmiddelen hiervoor zijn. Voor kleine of minder ernstige ziektes of ongevallen die, volgens het medische team van Verzekeraar, geen repatriëring vereisen, zal de Verzekerde per ziekenwagen of met een ander transportmiddel worden overgebracht naar de plaats waar geschikte medische hulp kan geboden worden. In gevallen waar overbrenging of repatriëring per vliegtuig essentieel is, kan dit, altijd afhankelijk van de mening van het medische team van Verzekeraar, in een speciaal vliegtuig voor medische zorg gebeuren vanuit Europese landen en landen grenzend aan de Middellandse Zee. Het overbrengen of de repatriëring in een speciaal vliegtuig voor medische zorg is uitdrukkelijk uitgesloten wanneer dit dient te gebeuren van, naar, binnen of tussen landen die geen Europese landen zijn of landen die niet grenzen aan de Middellandse Zee. 2. Medische bijstand in geval van ziekte of ongeval opgelopen door de Verzekerde tijdens het reizen in het Land van Herkomst. In het geval de Verzekerde ziek zou worden of een ongeval zou hebben terwijl hij/zij aan het reizen is in het Land van Herkomst, zal de Verzekeraar de kosten van hospitalisatie, chirurgische ingrepen, medische kosten, verzorgingskosten en farmaceutische producten voorgeschreven door de Arts die hem/haar verzorgt tijdens de reis betalen tot de Limiet bepaald in de Voorwaarden van de Specifieke Polis of de Bijzondere Voorwaarden van de Polis. Het medische team van Verzekeraar zal de nodige telefonische contacten houden met het medische centrum en de Artsen die de Verzekerde verzorgen om toezicht uit te oefenen op het verstrekken van geschikte medische verzorging. De kosten van diensten van tandartsen in noodsituaties zijn gedekt tot een limiet van 250, niettegenstaande hetgeen vermeld is in de Voorwaarden van de Specifieke Polis of de Bijzondere Voorwaarden. 3. Medische bijstand voor ziekte of ongeval van de Verzekerde bij reizen in het buitenland.

6 In het geval de Verzekerde ziek zou worden of een ongeval zou hebben buiten het Land van Herkomst, zal de Verzekeraar kosten van hospitalisatie, chirurgische ingrepen, medische kosten, verzorgingskosten en farmaceutische producten voorgeschreven door de Arts die hem/haar verzorgt tijdens de reis betalen tot aan de Limiet vermeld in de Voorwaarden van de Specifieke Polis of de Bijzondere Voorwaarden. Het medische team van Verzekeraar zal de nodige telefonische contacten houden met het medische centrum en de Artsen die de Verzekerde verzorgen om toezicht uit te oefenen op het verstrekken van geschikte medische verzorging. Verzekeraar zal enkel de kosten voor uiterst noodzakelijke behandelingen voor onmiddellijke pijnstillling van natuurlijke tanden in noodsituaties dragen, die niet veroorzaakt worden door de voorafgaandelijke slechte staat van de tanden, het tandvlees of de kaken en dit tot de Limiet vermeld in de Voorwaarden van de Specifieke Polis of de Bijzondere Voorwaarden. In geval van een behandeling van natuurlijke tanden die uitsluitend veroorzaakt is door een ongeval dat ook lichamelijke letsels heeft veroorzaakt en die niet veroorzaakt werd door de voorafgaandelijke slechte staat van de tanden, het tandvlees of de kaken, zal Verzekeraar de kosten dragen tot aan de Limiet vermeld in de Voorwaarden van de Specifieke Polis of de Bijzondere Voorwaarden. Tanden met een kroon, kronen, bruggen, kunstgebitten enz. worden niet beschouwd als natuurlijke tanden. De Verzekerde moet nog steeds de uitkeringen vorderen waar hij/zij recht op heeft volgens het algemeen systeem van de sociale zekerheid van het Land van Herkomst of, indien van toepassing, elk bijzonder dergelijk systeem of elke vervangende organisaties of systemen, en is verplicht om aan Verzekeraar de bedragen terug te betalen waarop hij/zij recht heeft onder deze dekking. Bij het reizen in landen van de Europese Unie, zal de Verzekerde de Europese Ziekteverzekeringskaart of een vergelijkbaar document meenemen. 4. Reis en overnachting voor een Naast Familielid van de Verzekerde. Indien de Verzekerde voor een periode van meer dan vijf dagen in het ziekenhuis opgenomen dient te worden ten gevolge van een ziekte die of een ongeval dat gedekt is door de Polis, zal de Verzekeraar de kosten van de overbrenging van een Naast Familielid van Verzekerde, naar keuze van de Verzekerde, van de gewoonlijke verblijfplaats van de Verzekerde, inclusief de kosten van de heen- en terugreis naar de plaats van hospitalisatie en de kosten van logies ter plaatse dragen tot de Limiet vermeld in de Voorwaarden van de Specifieke Polis of de Bijzondere Voorwaarden. Deze waarborg behelst de kosten voor levensonderhoud van de overgebrachte persoon niet. 5. Uitkering in cash met betrekking tot ziekenhuisopname. Indien de Verzekerde als een intern verpleegd patiënt wordt opgenomen in een ziekenhuis in het buitenland als rechtstreeks gevolg van een verwonding of ziekte die gedekt is door deze Algemene Voorwaarden, zal de Verzekeraar de Verzekerde vergoeden voor elke periode van 24 uur waarin de Verzekerde opgenomen is in het ziekenhuis en dit tot de Limiet vermeld in de Voorwaarden van de Specifieke Polis of de Bijzondere Voorwaarden. 6. Transport of repatriëring van de overleden Verzekerde. In geval van overlijden van de Verzekerde, zal de Verzekeraar de nodige maatregelen treffen voor zijn/haar transport of repatriëring en zal de Verzekeraar de kosten dragen van het overbrengen naar de plaats van ter aarde bestelling, crematie of van de begrafenisceremonie op zijn/haar gebruikelijke verblijfplaats of van de begrafenis of crematie op de plaats waar het overlijden is gebeurd, dit tot aan de Limiet vermeld in de Voorwaarden van de Specifieke Polis of de Bijzondere Voorwaarden. Zo ook zal de Verzekeraar een persoon die woonachtig is op de gewoonlijke verblijfplaats van de Verzekerde een ticket voor de heen- en terugreis bezorgen om te reizen van zijn gewoonlijke verblijfplaats tot de plaats waar het overlijden zich heeft voorgedaan en, indien mogelijk, het lichaam te vergezellen wanneer de overledene wordt gerepatrieerd.

7 Die persoon heeft, tijdens zijn/haar reis en verblijf om de Verzekerde te vergezellen, recht op Medische Bijstand in geval van Ziekte of Ongeval en Vervoer en Repatriëring in geval van Ziekte of Ongeval, zoals bepaald in afdelingen 1 en 3 van dit artikel, voor een duur van maximum 14 dagen en tot de Limieten vermeld in de Algemene Voorwaarden van Reisverzekering. Deze waarborg behelst de kosten voor levensonderhoud van de overgebrachte persoon niet. In geval van transport of repatriëring van de overledene, is betaling van de kosten van de ter aarde bestelling, crematie of begrafenisceremonie uitgesloten uit deze waarborg. 7. Noodreizen door de Verzekerde in geval van overlijden van een Familielid. Indien de Verzekerde zijn/haar reis vervroegd moet afbreken door de dood van een Naast Familielid, zal de Verzekeraar de kosten van de reis naar het Land van Herkomst of naar de plaats van de ter aarde bestelling in het Land van Herkomst dragen, indien hij/zij niet in staat is met behulp van zijn/haar eigen transportmiddelen of de transportmiddelen die gehuurd zijn voor de reis daar naartoe te reizen. De Verzekerde zal de bewijsstukken of certificaten van de oorzaak voor het afbreken van de reis verschaffen (overlijdenscertificaat). 8. Leveren van medicijnen. De Verzekeraar zal het op zich nemen om medicijnen die dringend door een Arts zijn voorgeschreven aan de Verzekerde tijdens de reis en die niet gevonden kunnen worden op de plaats waar hij/zij verblijft of die niet vervangen kunnen worden door medicijnen met een gelijkaardige samenstelling te leveren. In geen geval zal de Verzekeraar de kosten van de medicijnen op zich nemen. 9. Doorgifte van dringende berichten. De Verzekeraar zal de doorgifte van dringende berichten van de Verzekerde in verband met gebeurtenissen die gedekt zijn door de Polis op zich nemen. 10. Vertaaldienst in het buitenland. In geval van dringende noodzaak en in verband met de waarborgen waarop deze Algemene Voorwaarden van Reisverzekering betrekking hebben zoals overeengekomen in de Voorwaarden van de Specifieke Polis, mag de Verzekerde, terwijl hij/zij in het buitenland verblijft, de Verzekeraar verzoeken om een telefonische dienst van simultaan vertaling te voorzien. 11. Algemene informatie (ambassades, vaccinaties en toegangsvereisten). De Verzekerde die naar het buitenland reist mag de Verzekeraar om informatie vragen over het verkrijgen van visa nodig om naar het land van bestemming van de reis waarvoor de Polis is aangegaan te reizen en over de nodige of door Artsen of desbetreffende autoriteiten aangeraden vaccinaties. Dergelijke informatie zal ten laatste twee werkdagen voor het begin van de reis worden gevraagd. 12. Verlies van paspoort in het buitenland. In het geval dat de Verzekerde zijn/haar paspoort zou verliezen terwijl hij/zij reist in het buitenland, zal de Verzekeraar de kosten van de verplaatsing nodig om een nieuw paspoort of equivalent consulair document (onbeperkt), en de kosten van logies betalen tot dit document verkregen is, indien de reis verlengd moet worden tot na de datum van geplande terugkeer tot aan een limiet van 125. Deze waarborg behelst de kosten voor levensonderhoud van de Verzekerde niet. 13. Verschaffen van voorschotten in het buitenland. Indien, tijdens een reis in het buitenland, de Verzekerde geen cash geld meer heeft door een overval, verlies van bagage, ziekte of ongeluk en op voorwaarde van het voorafgaandelijke vertonen van de relevante bewijsstukken, certificaten of klachten die zijn neergelegd, zal de Verzekeraar een voorschot van cash geld voorzien tot 2500 op voorwaarde dat het gevraagde bedrag op voorhand is gestort op de zetel van het MAPFRE ASISTENCIA bijkantoor te 1040 Brussel, Rue

8 de Trèves 45 / 1, door middel van een cheque of in cash. Artikel 6: UITKERINGEN VOOR BAGAGE De waarborgen in verband met bagage en persoonlijke bezittingen van de Verzekerde zijn deze die opgesomd zijn in dit artikel en zullen worden verstrekt overeenkomstig de hieronder vermelde voorwaarden. In elk geval moet het originele certificaat of de klacht neergelegd naar aanleiding van de Vordering verschaft worden. 1. Vergoeding voor verlies tijdens de vlucht, diefstal of vernietiging van ingecheckte bagage. De Verzekeraar zal de vergoeding waarvoor de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk is aanvullen tot de som van beide vergoedingen de Limiet vermeld in de Voorwaarden van de Specifieke Polis of de Bijzondere Voorwaarden bereikt voor het invorderen van bagage en bezittingen die ingecheckt zijn door elke Verzekerde, in het geval van verlies, diefstal of volledige of gedeeltelijke vernietiging gedurende het luchttransport. Hiervoor zal de Verzekerde een lijst met de inhoud en de geschatte prijs en aankoopdatum van elk goed en de uitbetaling van de vergoeding door de luchtvaartmaatschappij verschaffen. De vergoeding voor verlies, diefstal of gedeeltelijke vernietiging zal berekend worden overeenkomstig de procedures die door de internationale organisaties van luchtvaartmaatschappijen worden aangeraden. De minimale periode die moet voorbij gaan vooraleer de bagage definitief geacht wordt verloren te zijn, wordt bepaald door de verzekeraar van de luchtvaartmaatschappij met een minimum van 21 dagen. Kostbare Goederen zijn van deze waarborg uitgesloten. 2. Doorsturen van bagage en persoonlijke bezittingen. De Verzekeraar zal de Verzekerde advies verstrekken over het melden van diefstal of verlies van zijn/haar bagage en persoonlijke bezittingen en zal met hem/haar samenwerken bij regelingen om ze te localiseren. In het geval de hierboven vermelde persoonlijke bezittingen teruggevonden worden, zal de Verzekeraar ervoor zorgen dat deze worden doorgestuurd naar de bestemming van de door de Verzekerde geplande reis of naar zijn/haar gewoonlijke verblijfplaats in het Land van Herkomst. In dit geval dient de Verzekerde de vergoeding voor het verlies, de diefstal of de vernietiging gekregen overeenkomstig deze Polis teruggeven. Bijzondere uitsluitingen uit deze waarborgen: Bovenop de Algemene Uitsluitingen die van toepassing zijn op alle waarborgen van deze Polis beschreven in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, worden kosten i.v.m. bagage en persoonlijke bezittingen niet gedekt in de volgende gevallen: Slijtage, depreciatie, motten, ongedierte, mechanische of elektrische defecten, elk schoonmaakproces of elke restoratie of wijziging, atmosferische of klimatologische omstandigheden of elke geleidelijk intredende oorzaak; Het breken van porselein, aardewerk, glas of andere breekbare artikelen met uitzondering van fotografische en telescopische lenzen; Vertraging, bewaring of in beslag name door de douane of andere beambten; Verlies of schade aan sportuitrusting; Contact- of corneale lenzen, kunstgebitten, hoorapparaten, fietsen, niet ingezette edelstenen, motorvoertuigen en hun accessoires, watervoertuigen en hun accessoires, caravans, aanhangwagens en tenten op aanhangwagens en hun accessoires en eigendom die vervoerd wordt in verband met enige zakelijke activiteit, enig beroep of enige handelszaak; Gebrek aan het nemen, door Verzekerde, van normale en redelijke voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van de bagage, kleren en persoonlijke bezittingen van Verzekerde. Diefstal van bagage wanneer die onbewaakt achtergelaten werd, tenzij deze opgesloten was op een beveiligde plaats (hotels,

9 enz.) of buiten het zicht in de koffer van een motorvoertuig, maar enkel tijdens de uren met daglicht. Dit met uitzondering van Kostbare Goederen die op geen enkel moment gedekt zijn wanneer zij onbewaakt in een motorvoertuig worden achtergelaten, onafhankelijk of zij in een gesloten koffer zijn achtergelaten of niet; Diefstal van persoonlijke bezittingen uit tenten en/of caravans zijn ook niet gedekt wanneer deze onbewaakt worden achtergelaten; Elke onbewaakte bagage; Verlies als gevolg van koersschommelingen in de munteenheid; Breuk of schade aan fragile goederen met uitzondering van fotografische of telescopische lenzen; Sportuitrusting tijdens het gebruik ervan; Alle artikelen die niet vermeld zijn in het politieverslag of ander officieel verslag dat is opgesteld op het moment dat de diefstal gemeld is aan de bevoegde autoriteit; Accessoires en abonnementen voor mobiele/satelliet telefoon ; Kostbare Goederen zoals gedefinieerd in de huidige Algemene Voorwaarden; Kostbare Documenten: kostbare documenten zoals geld, cheques, bankkaarten en reisdocumenten. Normale zorg: Verzekerde moet zijn/haar bagage en in het bijzonder zijn/haar Kostbare Goederen en Kostbare Documenten- met zo veel mogelijk zorg behandelen of de veiligste opbergplaats gebruiken om diefstal, verlies of schade zo veel mogelijk te voorkomen; Normale zorg ontbreekt, onder meer, in geval van vervoer met een motorvoertuig: o Indien de Verzekerde Kostbare Goederen en Kostbare Documenten in een auto, caravan/kampeerwagen of motorfiets achterlaat. o Indien de overgebleven bagage in de auto, caravan/kampeerwagen of op de motorfiets niet opgeborgen is in: Een afzonderlijke, afgesloten koffer in een personenauto; De koffer van een hatchback (3- of 5-deurs) personenwagen met inbegrip van een terreinwagen die afgedekt is met een rolzeil, dekplank of gelijkaardige middelen; Binnen in de kampeerwagen, bestelwagen, auto of caravan waar geen zicht van buitenaf op de goederen mogelijk is dankzij goed aangebrachte voorzieningen; Een goed vastgemaakte en gesloten kofferbak of bagage compartiment. o Indien, gedurende een verblijf, de Verzekerde de overige bagage niet op een praktische manier ingepakt in koffers of zakken naar het adres van overnachting brengt; in geval van transport door een onderneming voor passagierstransport; o Indien gedurende de vlucht of de reis per trein, bus of boot, de Verzekerde Kostbare Goederen, Kostbare Documenten, breekbare goederen, geld en medicijnen niet als handbagage heeft vervoerd; o Gedurende een verblijf op de reisbestemming: indien Verzekerde Kostbare Documenten, Kostbare Goederen en bagage onbewaakt achterlaat op een plaats die niet goed afgesloten is. In elk van deze gevallen, is er geen recht op vergoeding indien, in de gegeven situatie, Verzekerde niet de maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem konden verwacht worden om de schade te voorkomen of te beperken. Veiligheidsmaatregelen betekenen, onder andere, opslag in een kluis van Kostbare Goederen en Kostbare Documenten. Artikel 7: UITKERINGEN BETREFFENDE ONGEVALLEN DIE GEBEUREN TIJDENS DE VERZEKERINGSDUUR De verzekering dekt ongevallen die de Verzekerde kunnen overkomen, op elk moment, vierentwintig uur per dag, gedurende de reis. Verzekerde zal de dekking van de volgende waarborgen op zich nemen, tot aan de Limiet van het Verzekerde Bedrag vermeld in de Voorwaarden van de Specifieke. De Limiet van schadevergoeding voor alle Verzekerden die getroffen zijn door hetzelfde ongeval is 1,000,000 (één miljoen), ongeacht het aantal Verzekerden of het aantal

10 Polissen dat betrokken zijn. 1. Overlijden door Ongeval: Volgens het huidige artikel van deze Algemene Voorwaarden, is een ongeval: a. De lichamelijke verwonding opgelopen gedurende de Verzekeringsduur en voortvloeiend uit een gewelddadige, plotse, uitwendige oorzaak en die niet gewild is door Verzekerde. Voor de doeleinden van deze Polis, zullen de volgende situaties gezien worden als ongevallen: i. Verstikking of verwondingen ten gevolge van gassen of dampen, immersie of onderdompeling, of van het innemen van vloeibare of vaste stoffen die geen voeding uitmaken. ii. Ontstekingen ten gevolge van een ongeval dat gedekt is door de Polis. iii. Verwondingen die een gevolg zijn van een chirurgische ingreep of medische behandelingen die voortvloeien uit een ongeval dat gedekt is door de Polis. b. Indien een ongeval zou leiden tot het overlijden van Verzekerde, zal Verzekeraar het bedrag dat voor deze gebeurtenis bepaald is betalen aan de Begunstigde. c. Indien, voor het overlijden, Verzekeraar een vergoeding voor invaliditeit uitkeerde ten gevolge van hetzelfde ongeval en dit minder dan een jaar geleden gebeurde, zal zij het verschil tussen het betaalde bedrag en het bedrag dat verzekerd is in geval van overlijden betalen. Moest de reeds betaalde vergoeding hoger zijn dan het verzekerde bedrag in geval van overlijden, zal Verzekeraar het verschil niet terugvorderen. d. Indien, bij het overlijden van Verzekerde, geen Begunstigde aangeduid is, noch regels bestaan om te beslissen over een Begunstigde, zal het Verzekerde Bedrag deel uitmaken van de nalatenschap van de Polishouder. 2. Permanente invaliditeit Deze wordt geacht te bestaan uit een permanent anatomisch verlies of verlies van functionaliteit van ledematen of organen als gevolg van een ongeval. Het bedrag van de vergoeding wordt bepaald door op het Verzekerde Bedrag de percentages bepaald in de Letsel Tabel voor deze uitkering toe te passen. Indien Verzekerde overlijdt vóór het bepalen van de permanente invaliditeit en de dood niet het gevolg is van het ongeval, blijft het recht op het voordeel bestaan. De uitkering wordt bepaald op basis van de verwachte graad van invaliditeit gebaseerd op de medische rapporten, indien de Verzekerde niet overleden was. Maximaal te betalen bedrag in geval van totale permanente invaliditeit 100% Hoofd en zenuwstelsel Letsel Tabel % van vergoeding Volledige mentale stoornis 100 Maximale symptomen van epilepsie 60 Totale blindheid 100 Het verlies van één oog of het zicht met één oog indien het andere 70 voorafgaandelijk reeds verloren was Het verlies van één oog, met behoud van het andere of de vinmindering van 25 binoculair zicht tot 50% Geopereerde traumatische cataract aan beide ogen 20 Geopereerde traumatische cataract aan één oog 10 Totale doofheid 50 Totale doofheid aan één oor indien voorafgaandelijk het gehoor in het andere oog 30 verloren gegaan is Totale doofheid in één oor 15 Totaal verlies van geur- of smaakzin 5

11 Totale stomheid met de onmogelijkheid om coherente geluiden te uiten 70 Amputatie van de onderkaak 30 Ernstige stoornissen in de gewrichten van beide kaakbeenderen 15 Ruggegraat Paraplegie 100 Quadriplegie 100 Beperkingen ten gevolge van breuken in de wervels, zonder neurologische complicaties of ernstige vervormingen van de ruggengraat: 3 percent voor elke wervel die is aangetast met een maximum van 20. Barré-Lieou syndroom 10 Thorax en abdomen Verlies van een long of een vermindering tot 50% van de longcapaciteit 20 Nefrectomie 10 Enterostomie 20 Splenectomie 5 Bovenste ledematen Amputatie van een arm vanaf het gewricht van de humerus 100 Amputatie van een arm vanaf, of boven, de elleboog 65 Amputatie van een arm onder de elleboog 60 Amputatie van een hand vanaf, of onder, de pols 55 Amputatie van vier vingers van een hand 50 Amputatie van een duim 20 Volledige amputatie van een wijsvinger of twee vingerkootjes daarvan 15 Volledige amputatie van elke andere vinger of twee vingerkootjes daarvan 5 Totaal verlies van beweging van een schouder 25 Totaal verlies van beweging van een elleboog 20 Totale verlamming van de radiale, cubitale of mediale zenuw 25 Totaal verlies van beweging van een pols 20 Bekken en onderste ledematen Totaal verlies van beweging van een heup 20 Amputatie van een been boven de knie 60 Amputatie van een been met behoud van de knie 55 Amputatie van een voet 50 Gedeeltelijke amputatie van een voet, met behoud van de hiel 20 Amputatie van de grote teen 10 Amputatie van een andere teen 5 Het verkorten van een been met 5 cm of meer 10 Volledige verlamming van de externe popliteale nervus isciadicas 15 Totaal verlies van beweging van een knie 20 Totaal verlies van beweging van een enkel 15

12 Ernstige loopstoornissen ten gevolge van een breuk van één van de hielbeenderen 10 De toepassing van de Letsel Tabel wordt beheerst door volgende principes: a. Indien de letsels een niet-dominant bovenste ledemaat aantast, de linker van een rechtshandige persoon of omgekeerd, zal het percentage van vergoeding met 15 percent verminderd worden. b. Om de vermelde percentages te bepalen zal noch het beroep van Verzekerde, noch zijn/haar leeftijd, noch enige andere factor die niet in de tabel opgenomen is, in rekening worden gebracht. c. Het optellen van alle percentages van invaliditeit die uit hetzelfde ongeval voortvloeien zal niet resulteren in een vergoeding van meer dan 100 percent. d. Het volledige verlies van functionaliteit van een bepaald ledemaat of orgaan zal als het volledig verlies daarvan gezien worden. e. De som van verschillende gedeeltelijke percentages die betrekking hebben op hetzelfde lid of orgaan zal het percentage vastgesteld voor het volledige verlies daarvan niet overschrijden. f. De soorten van invaliditeit die niet uitdrukkelijk vermeld zijn, zullen per analogie vergoed worden met andere gevallen die in de tabel zijn vermeld. g. Gedeeltelijke beperkingen en anatomische verliezen zullen proportioneel vergoed worden in verhouding tot het totale verlies van het aangetaste lid of orgaan. h. Indien, voorafgaand aan het ongeval, een ledemaat of orgaan geamputeerd is of functionele beperkingen heeft opgelopen, zal het percentage van de vergoeding het verschil zijn tussen de vooraf bestaande invaliditeit en dat bestaand na het ongeval. Bijzondere uitsluitingen uit de Uitkeringen voor Ongevallen: Bovenop de Algemene Uitsluitingen die van toepassing zijn op alle waarborgen in deze Polis en die beschreven zijn in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, worden de uitkeringen voor ongevallen niet gegarandeerd in de volgende gevallen: a) Ongevallen ten gevolge van een risicovolle onderneming waarin de Verzekerde roekeloos zijn/haar leven of lichaam in gevaar heeft gebracht, tenzij deze risicovolle onderneming redelijkerwijze nodig was voor gewettigde zelfverdediging of pogingen om zichzelf, anderen, dieren of goederen te redden. b) Ongevallen die voortkomen ten gevolge van een ziekelijke aandoening of ten gevolge van de lichamelijke of geestelijke abnormaliteiten van Verzekerde, tenzij deze omstandigheden een gevolg van een ongeval zijn waarvoor Verzekeraar verplicht was een vergoeding te betalen onder deze verzekering. c) Psychische aandoeningen, ten gevolge van gelijk welke oorzaak, tenzij medisch bepaald kan worden dat zij het rechtstreekse gevolg zijn van hersenbeschadiging veroorzaakt door het ongeval. d) Hernia inguinalis (breuk), lumbago, gescheurde intervertebrale schijf (hernia nuclei pulposi), tendovaginitis crepitans, spierverstuiking, periartritis humeroscapularis, tenniselleboog (epicondylitis lateralis), of golferelleboog (epicondylitis medialis). e) Letsels en ziekten die het gevolg zijn van chirurgische ingrepen of medische behandelingen die het gevolg zijn van een ongeval dat gedekt is door de Polis; en ziekten van om het even welke aard (met inbegrip van deze veroorzaakt door besmetting), infarcten, cardiovasculaire episoden, epilepsie aanvallen en verlies van mentale faculteiten, tenzij zij veroorzaakt zijn door een ongeval. f) De gevolgen van een medische behandeling die Verzekerde heeft ondergaan zonder dat er een verband bestaat met een ongeval dat gedekt is onder de Polis dat deze behandeling nodig maakt.

13 g) Actieve deelname van Verzekerde in criminele activiteiten of in weddingschappen, uitdagingen of gevechten, behalve in geval van wettelijke verdediging of uiterste noodzaak. h) Ongevallen die gebeuren ten gevolge van dronkenschap of onder de effecten van drugs, giftige stoffen of verdovende middelen, op voorwaarde dat deze omstandigheden een bepalende rol spelen in het ongeval. Dronkenschap betekent wanneer het alcoholgehalte in het bloed hoger is dan 0.50 gram per 1,000 kubieke centimeter. i) Ongevallen waarin Verzekerde bestuurder van een motorfiets is met een cilinderinhoud van 50 cc of meer, indien Verzekerde de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. j) Iedereen die meer dan 65 jaar oud is op de begindatum van de Polis. k) In geval van overlijden door een ongeval, iedereen die minder dan 14 jaar oud is op de begindatum van de Polis. Artikel 8: UITKERINGEN MET BETREKKING TOT PERSOONLIJKE AAN- SPRAKELIJKHEID. 1. Persoonlijke aansprakelijkheid De Verzekeraar zal elk bedrag waarvoor Verzekerde wettelijk aansprakelijk is betalen, inclusief kosten en onkosten die met de toestemming van Verzekeraar zijn opgelopen ter verdediging van een vordering tot schadevergoeding voor: a. Verwondingen of overlijden van een andere persoon ten gevolge van een ongeval; b. Schade aan de eigendommen van iemand anders die voorvalt tijdens de Verzekeringsduur. Verzekeraar zal ook de juridische kosten en onkosten die door elke eiser teruggevorderd kunnen worden en alle kosten en onkosten waarmee Verzekeraar schriftelijk heeft toegestemd betalen. De aansprakelijkheid van Verzekeraar met betrekking tot enige of alle gebeurtenissen van een reeks die volgen uit één oorspronkelijke oorzaak gaat het Verzekerde Bedrag niet te boven. In geval van overlijden van Verzekerde, zal deze dekking van toepassing zijn op zijn/haar persoonlijke wettelijke vertegenwoordigers alsof zij de Verzekerde waren. Indien Verzekerde een mededeling ontvangt van een persoon in verband met een gebeurtenis die kan uitmonden in een vordering onder dit onderdeel, moet Verzekerde deze mededeling aan Verzekeraar doorgeven zonder de mededeling te bevestigen. VERZEKERDE MAG GEEN ERKENNING VAN AANSPRAKELIJKHEID, AANBOD, BETALINGSBELOFTE OF BETALING DOEN, ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN VERZEKERAAR. Bijzondere uitsluitingen uit de uitkeringen met betrekking tot Persoonlijke Aansprakelijkheid: Bovenop de Algemene Uitsluitingen die van toepassing zijn op alle waarborgen in deze Polis en die beschreven zijn in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, worden de uitkeringen voor Persoonlijke Aansprakelijkheid niet gegarandeerd in de volgende gevallen: Eigendom, gebruik, bezit, bezetting van een gebouw of stuk land; Voertuigen die door paarden getrokken worden, gemotoriseerd zijn of mechanisch aangedreven zijn, caravans, aanhangwagens, tenten op aanhangwagens, vliegtuigen of watervoertuigen; Lichamelijke verwondingen aan personen die tewerk gesteld zijn door Verzekerde en die voortkomen uit of tijdens de tewerkstelling; Verlies van of schade aan eigendom aan Verzekerde toebehorend of onder zijn beheer of onder het gezag of de controle van Verzekerde staan; Enige opzettelijke handeling van Verzekerde; Enig beroep of handelszaak of praktisch werk in verband met een studie; Enige overeenkomst die door Verzekerde aangegaan is of waar hij/zij een partij bij is, behalve wanneer Verzekerde aansprakelijkheid zou opgelopen hebben zelfs indien de overeenkomst niet zou bestaan hebben;

14 Enige handeling die niet onder de bevoegdheid gebracht is van de Rechtbanken van het land waar de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de Vordering heeft plaatsgevonden; Overlijden of lichamelijke verwondingen of ziekte van een persoon die een familielid is van Verzekerde, zijn/haar reisgezel of een lid van het huishouden van Verzekerde of schade aan hun eigendom; Het gebruik en/of eigendom van wapens; Alle kosten in verband met het Human Immunodeficiency Virus (HIV) en/of ziektes die verband houden met HIV inclusief Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) en/of mutaties, afgeleiden of variaties daarvan, ongeacht hoe die veroorzaakt zijn; Overlijden of lichamelijke verwondingen aan iedere persoon die Verzekerde vergezelde bij het deelnemen aan risicovolle of gevaarlijke Sporten; B) ALGEMENE UITSLUITINGEN Artikel 9 1. In het algemeen zijn de gevolgen van de volgende situaties voor alle waarborgen en voordelen onder de huidige Algemene Voorwaarden van Reisverzekering uitgesloten van waarborg onder deze overeenkomst: a) De situaties die rechtstreeks of onrechtstreeks ter kwader trouw veroorzaakt zijn door Verzekerde, door zijn/haar deelname in criminele handelingen of ten gevolge van zijn/haar frauduleuze, ernstig nalatige of roekeloze handelingen. De gevolgen van handelingen van de Verzekerde in een toestand van geestverbijstering of onder psychiatrisch behandeling worden ook niet gedekt. b) Buitengewone natuurfenomenen zoals overstromingen, aardbevingen, landverschuivingen, vulkaanuitbarstingen, atypische cyclonen, voorwerpen die uit de ruimte vallen en aerolieten, en in het algemeen elke buitengewone atmosferische, weerkundige, seismische of geologische fenomenen. c) Gebeurtenissen die voortkomen uit terrorisme, muiterij of ordeverstoring. d) Gebeurtenissen of handelingen van de strijdkrachten of veiligheidstroepen in vredestijd. e) Oorlogen, met of zonder voorafgaande oorlogsverklaring, en elk conflict of internationale tussenkomst waarbij geweld of dwang gebruikt wordt. f) De situaties die voortkomen uit radioactieve nucleaire energie. g) De situaties die veroorzaakt worden door de deelname van Verzekerde aan weddingschappen, uitdagingen of vechtpartijen, behalve ingeval van wettelijke verdediging of noodzaak. h) De situaties die voorkomen als een gevolg van deelname door de Verzekerde in competities, sporten en voorbereidende of trainingtesten. i) Deelname aan de volgende sporten: motor wedstrijden of één van de vormen van wedstrijden met motorfietsen, jagen op groot wild buiten Europees grondgebied, onderwater duiken met behulp van zuurstofflessen, zeevaart in internationale wateren in een vaartuig dat niet bedoeld is voor openbaar transport van passagiers, paardrijden, klimmen, speleologie, boksen, één van de manieren van worstelen, krijgskunsten, parachutespringen, luchtballon varen, vrije val, zweefvliegen en in het algemeen elke sport of recreatieve activiteit waarvan algemeen bekend is dat die gevaarlijk is. j) Deelname in competities of tornooien die georganiseerd zijn door sportfederaties of gelijkaardige organisaties. k) Skiën en/of gelijkaardige sporten, tenzij dekking hiervoor uitdrukkelijk overeengekomen is. l) Het gebruik, als passagier of bemanning, van transportmiddelen voor luchtvervoer die niet over de nodige toestemming beschikken voor openbaar transport van reizigers of van helikopters. m) Uitgesloten zijn de arbeidsongevallen die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg zijn van een activiteit die een risico inhoudt voor de fysieke integriteit of gezondheid van de werknemer: door het gebruik van gereedschap, voertuigen, schepen, vliegtuigen, machines en uitrusting in de loop van hun werk; door de blootstelling van de werknemers aan schadelijke omstandigheden; door het gebruik van explosieve, ontvlambare of gevaarlijke stoffen gedurende het

15 uitoefenen van hun werk; door het uitoefenen van werk op drijvende schepen of platformen, in vliegtuigen, torens, posten, bronnen, steengroeves, nivelleringswerken en andere werken, en in het algemeen in blootgestelde, besloten, onstabiele locaties of op locaties die algemeen bekend staan als gevaarlijk. 2. Bovenop de voorgaande uitsluitingen, worden de volgende uitkeringen niet gedekt door deze verzekering: a) De diensten die door de Verzekerde georganiseerd worden in zijn/haar eigen naam, zonder voorafgaandelijke mededeling of zonder toestemming van MAPFRE Asistencia, behalve in geval van dringende noodzaak. In dat geval moet de Verzekerde de Verzekeraar de bewijsstukken en originele exemplaren van de facturen verschaffen. b) Ziektes of verwondingen die voortkomen uit chronische stoornissen of uit deze die bestonden voor het voorvallen van het ongeval. c) Overlijden ten gevolge van zelfmoord en de verwondingen of gevolgen die door een zelfmoordpoging veroorzaakt zijn. d) De situaties die voortkomen uit ziekte of pathologische toestanden die veroorzaakt zijn door de vrijwillige consumptie van alcohol, drugs, giftige stoffen, verdovende middelen of medicijnen die zonder medisch voorschrift verkregen zijn, en alle soorten van mentale ziekte of instabiliteit. e) De situaties die voortvloeien uit de afstand van, of de vertraging in de overbrenging die door Verzekeraar is voorgesteld en waarmee is ingestemd door zijn medische dienst door de Verzekerde of personen die voor hem/haar verantwoordelijk zijn. f) Revalidatiebehandelingen. g) Protheses, orthopedisch materiaal of orthesen en osteosynthesisch materiaal en brillen. h) Bijstand bij zwangerschap van meer dan 7 maanden of de geboorte of voor complicaties die daarbij optreden of bij vrijwillige beëindiging van zwangerschap. i) Kosten voor tandverzorging die 60 te boven gaan, tenzij een andere Limiet uitdrukkelijk vermeld is in de Voorwaarden van de Specifieke Polis of de Bijzondere Voorwaarden. j) Bagage die niet voldoende verpakt of geïdentificeerd is, en fragiele bagage of vergankelijke producten. k) Bijstand of vergoeding voor gebeurtenissen die plaats hadden tijdens een reis die reeds aanvang had genomen, in elk van de volgende omstandigheden: 1) Voor deze verzekering van kracht wordt. 2) Met de bedoeling om een medische behandeling te ondergaan. 3) Na het krijgen van de diagnose van een terminale ziekte. 4) Zonder medische toelating, nadat Verzekerde gedurende twaalf maanden voor het begin van de reis in behandeling of onder medisch toezicht was. l) Kosten die ontstaan éénmaal de Verzekerde in zijn/haar gewoonlijke verblijfplaats is, deze die opgelopen zijn buiten de omvang van de waarborgen van de verzekering, en, in elk geval, nadat de data van de reis die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt zijn verstreken of nadat 18 maanden zijn voorbijgegaan sinds de start daarvan, niettegenstaande wat vermeld is in de Bijkomende Voorwaarden of in de Voorwaarden van de Specifieke Polis. 3. De Verzekeraar is niet aansprakelijk wanneer, ten gevolge van overmacht, hij niet in staat is één van de uitkeringen die specifiek beschreven zijn in deze Polis. 4. Een vrijstelling voor het bedrag vermeld in de Voorwaarden van de Specifieke Polis is van toepassing voor elk van de waarborgen verstrekt in deze overeenkomst. Voor stoffelijke schade en de gevolgen ervan is een vrijstelling van 123,95 per schadegeval van toepassing. Deze vrijstelling is niet afkoopbaar noch verzekerbaar. De verzekerde bedragen en de vrijstelling worden gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basisindex die van december 1983, namelijk 119,64 (basis 100 in 1981).

16 Artikel 10: INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VERZEKERAAR De Verzekeraar van de huidige Algemene Voorwaarden van Reisverzekering is: MAPFRE ASISTENCIA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Bijkantoor in Brussel Adres: Trierstraat 45 / 1, 1040 Brussel Tel.: Fax: Indien Verzekerde een Vordering dient te maken op basis van zijn/haar Polis, dient hij/zij de instructies in artikel 14 grondig te lezen. Gelieve het certificaatnummer in alle correspondentie te vermelden. Indien Verzekerde een vordering wenst in te stellen tegen diensten die door Verzekeraar geleverd worden onder de huidige Algemene Voorwaarden van Reisverzekering, kan Verzekerde dit doen bij de volgende administratieve instelling: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 10-16, 1000 Brussel, of de Ombudsman Verzekeringen, Square de Meeûs 35,1000 Brussels, Tel: + 32(2) en Fax: +32(2) De Verzekerde kan ook de Spaanse Direccion General de Seguros, zoals vermeld in het artikel voorafgaandelijk, contacteren. Artikel 11: BESCHERMING VAN DE GEGEVENS VAN VERZEKERDE De Verzekeraar zal de persoonsgegevens van de Polishouder/Verzekerde en/of de Begunstigde overeenkomstig de wetgeving die van kracht is in het Land van Herkomst behandelen. De Polishouder/Verzekerde geeft hierbij zijn toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Verzekeraar om de waarborgen uit dit verzekeringscontract naar behoren te verstrekken; om andere MAPFRE producten aan te bieden en af te sluiten; om studies van statistieken en vorderingsratio s en analyses met het oog op het voorkomen van fraude uit te voeren; om vergissingen in de betalingen te vermijden en om statistische studies door MAPFRE en/of andere sectorale organisaties in Europa uit te voeren. De Polishouder doet hierbij uitdrukkelijk afstand van de vereiste om ingelicht te worden wanneer zijn/haar gegevens voor het eerst doorgegeven worden door Verzekeraar. Daarenboven, krachtens de verzekeringsovereenkomst, geeft Polishouder/Verzekerde hierbij zijn/haar toestemming aan Verzekeraar om zijn/haar persoonsgegevens door te geven aan andere ondernemingen die deel uitmaken van de groep van Verzekeraar of aan derden dienstverleners met wie hij samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten om optimaal de afgesproken waarborgen te verstrekken; ongeacht of deze gevestigd zijn in het Land van Herkomst of in andere landen, zullen vermelde partijen in elk geval de regels naleven die de bescherming van persoonsgegevens in het Land van Herkomst beheersen. De Polishouder/Verzekerde mag zijn/haar persoonsgegevens wijzigen, verbeteren of het gebruik hiervan stopzetten door middel van schriftelijk verzoek aan MAPFRE Asistencia, 1040 Brussels, Trierstraat, 45 / 1. De Verzekeraar is hierbij van elke aansprakelijkheid vrijgesteld indien het stopzetten van het gebruik van data door de Polishouder/Verzekerde de Verzekeraar verhinderd om naar behoren de overeengekomen waarborgen te leveren. Artikel 12: BETALING VAN DE PREMIE De huidige Reisverzekering is ENKEL geldig vanaf het moment de Verzekerde de overeenkomstige Premie heeft betaald. Indien de Premie niet betaald is voor er zich een Vordering voordoet, is Verzekeraar van elke aansprakelijkheid vrijgesteld.

17 Artikel 13: VORDERINGEN ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN In geval van een Vordering die onder deze Algemene Voorwaarden van Reisverzekering valt, moet de Polishouder of Verzekerde: a) Alle maatregelen nemen waartoe hij/zij in staat is om de gevolgen van de Vordering te beperken. Het niet naleven van deze verplichting geeft Verzekeraar het recht om zijn diensten of vergoeding proportioneel te verminderen, met in acht neming van de omvang van enige schade die daaruit voorkomen. Indien dit niet naleven het gevolg is van een duidelijke bedoeling om de Verzekeraar schade toe te brengen of te misleiden, is de Verzekeraar vrijgesteld van elke verplichting in verband met de Vordering. b) Alle onkosten die veroorzaakt zijn door het vervullen van voorvermelde verplichting, op voorwaarde dat zij niet ongepast of disproportioneel zijn, zullen door Verzekeraar gedragen worden tot aan de Limiet bepaald in de Voorwaarden van de Specifieke Polis, zelfs indien dergelijke onkosten geen werkelijke of positieve resultaten hebben. Indien geen specifieke som werd afgesproken voor dit concept, zullen de werkelijk gemaakte kosten vergoed worden, waarvan het bedrag niet hoger mag zijn dan de maximale limieten die bepaald zijn voor de verschillende soorten van vergoeding of diensten. c) De overeenkomstige bijstand telefonisch verzoeken en hierbij zijn/haar identificatie gegevens, het nummer van de Polis, zijn/haar huidige locatie en de soorten van diensten die nodig zijn vermelden, dit altijd binnen een maximum van zeven dagen nadat hij/haar hiervan kennis kreeg. d) Meewerking verlenen om te verzekeren dat de Vordering zo efficiënt mogelijk verwerkt wordt en de Verzekeraar zo snel mogelijk inlichten over enige gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve kennisgeving in verband met de Vordering waarvan hij/zij kennis krijgt. e) De Verzekeraar inlichten over enige andere verzekeringspolissen die met andere verzekeraars zijn afgesloten en die de Vordering kunnen dekken. f) Verzekeraar alle informatie verschaffen in verband met de omstandigheden en gevolgen van de Vordering, en over alle bijkomende gegevens die Verzekeraar verzoekt. Het niet naleven van deze verplichting om informatie te verschaffen leidt tot het verlies van het recht op vergoeding in het geval van fraude of zware fout. g) Alle bewijsstukken, ontvangstbewijzen, certificaten en rapporten verschaffen die het gebeuren van de feiten die gedekt zijn door deze Algemene Voorwaarden van Reisverzekering verantwoorden en in overeenstemming met en beperkt tot de Voorwaarden van de Specifieke Polis. In geen enkel geval moeten vorderingen van derden in verband met het verlies onderhandeld, toegegeven of afgewezen worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Verzekeraar. In geval de afwijzing van een Vordering voor Verliezen gerechtvaardigd is nadat betalingen en andere diensten geleverd zijn in verband met deze Verliezen, mag Verzekeraar de betaalde bedragen of de waarde van de geleverde diensten eisen van Verzekerde. Artikel 14: SUBROGATIE Éénmaal de waarborgen onder deze Algemene Voorwaarden naar behoren zijn geleverd, mag Verzekeraar met betrekking tot de partijen die verantwoordelijk zijn voor de Vordering, alle rechten en handelingen uitoefenen die toekomen aan de Verzekerde en/of de Polishouder als een gevolg van de Vordering en tot de limieten van de waarde van voorvermelde diensten. In geen geval zullen de rechten en handelingen in kwestie worden uitgeoefend ten nadele van de Verzekerde. De Verzekerde en/of de Polishouder is verantwoordelijk voor alle schade die hij, door zijn handelen of nalaten, veroorzaakt aan de Verzekeraar in diens rechten op subrogatie. De Verzekeraar heeft geen recht tot subrogatie tegen elk van de partijen van wie het handelen of nalaten aanleiding geeft tot aansprakelijkheid van de Verzekerde overeenkomstig de wet en, behoudens in geval van kwaad opzet, heeft Verzekeraar geen verhaal op de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn, de echtgenoot

18 en de aanverwanten in de rechte lijn van de Verzekerde, noch op de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn huispersoneel zoals vermeld in artikel 41, 4 van de wet van 25 juni Deze regel is niet van kracht indien voorvermelde aansprakelijkheid het gevolg is van fraude of gedekt is door een verzekeringspolis. In het laatste geval zal de omvang van de overdracht beperkt zijn overeenkomstig de voorwaarden van de betreffende polis. Artikel 15: KENNISGEVINGEN Alle kennisgevingen die door Verzekeraar aan Polishouder worden gegeven, worden geacht geldig te zijn indien deze verzonden worden naar het laatste door Verzekeraar gekende adres van Polishouder; alle kennisgevingen van Polishouder moeten verzonden worden naar het bijkantoor van Verzekeraar in het Land van Herkomst. De Polishouder aanvaardt de verplichting om Verzekerde en/of Begunstigde in te lichten van de voorwaarden vermeld in deze Algemene Voorwaarden van Reisverzekering. Artikel 16: OVERLAPPENDE VERZEKERING Wanneer één van de risico s die gedekt is onder deze Algemene Voorwaarden van Reisverzekering ook gedekt is door een andere verzekering voor eenzelfde tijdsperiode zullen de Polishouder of de Verzekerde de Verzekeraar, tenzij anders overeengekomen, inlichten over alle andere bestaande verzekeringspolissen. Indien deze kennisgeving op frauduleuze manier niet gebeurd is en een Vordering plaats vindt in geval van oververzekering, is de Verzekeraar niet verplicht om vergoeding te betalen. Wanneer een Vordering plaats vindt, zullen de Polishouder of Verzekerde de Verzekeraar inlichten en hierbij de namen van enige andere verzekeringsmaatschappijen vermelden, die proportioneel zullen bijdragen aan de betaling van de geleverde diensten. In geen geval mag de verzekering de bron van oneerlijke verrijking van Verzekerde zijn. Artikel 17: DUUR De duur van de Verzekering onder deze Algemene Voorwaarden van Reisverzekering zal de periode zijn waarin de reis die gedekt is begint en eindigt zoals vermeld in de Voorwaarden van de Specifieke Polis die door de Polishouder wordt onderschreven. Elke reis die langer is dan 18 maanden, wordt vanaf de eerste dag na het einde van de achttien maanden termijn die aanvangt op da dag van het begin van de Verzekeringsduur niet meer gedekt. Dit verzekeringscontract is in geen geval hernieuwbaar. Artikel 18: VERJARING, TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE Elke wettelijke actie die hieruit voortvloeit verjaart na een periode van drie jaar. Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht en, binnen voorvermelde jurisdictie, is de bevoegde rechter om kennis te nemen van rechtzaken die hieruit voortkomen de rechter uit het arrondissement van de woonplaats van Polishouder. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de vorige paragraaf, mogen de Polishouder of zijn/haar rechtsopvolgers, in geval van geschil dat verband houdt met de interpretatie of uitvoering van de bepalingen in vorige paragraaf, een vordering instellen overeenkomstig de procedure die hiervoor voorzien is. Geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of het vervullen van de overeenkomst, mogen enkel met de uitdrukkelijke instemming van de partijen aan een arbitragecollege, in overeenkomstig met het toepasselijke recht, voorgelegd worden.

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden bijstand aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING. Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reisverzekering versie 2010/01 1/19

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING. Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reisverzekering versie 2010/01 1/19 1 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Group Plus Zakelijke Reisverzekering versie 2010/01 1/19 2 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Artikel Omschrijving Pagina

Nadere informatie

Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is.

Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is. Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is. Algemene voorwaarden bedrijvenpolis Verzekeraars ARTAS N.V., Torhoutsesteenweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Beschrijvende prestaties gewaarborgd per product* all in + all in travel protect annuleringsverzekering personenbijstand bagageverzekering kapitaal reisongeval optie voertuigbijstand 4.1 tot 4.3 4.1 tot

Nadere informatie

SIP - Student Insurance Program

SIP - Student Insurance Program SIP - Student Insurance Program Algemene voorwaarden SIP06/2012NL ALGEMENE DEFINITIES Art. 1 - Voor de toepassing van dit contract verstaat men onder: a) MAATSCHAPPIJ: de verzekeringsmaatschappij ACE European

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING. Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis 1/19 versie 2006/10

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING. Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis 1/19 versie 2006/10 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Group Plus Zakelijke Reis 1/19 versie 2006/10 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Artikel Omschrijving Pagina 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Voorwaarden Reisverzekering Columbus Direct

Voorwaarden Reisverzekering Columbus Direct Voorwaarden Reisverzekering Columbus Direct INLEIDING GELIEVE DIRECT TE LEZEN Deze Verzekering is afgesloten bij Lloyd s verzekeraars (De Verzekeraars) 1 Lime Street Londen, EC3M 7HA Groot Brittannië Het

Nadere informatie

A R E N A Sports Group Travel Program

A R E N A Sports Group Travel Program 1 A R E N A Sports Group Travel Program ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Omschrijving 1.1. INLEIDENDE BEGRIPPEN De onderhavige voorwaarden maken het voorwerp uit van Master Policy nr. 2.009.718 ARENA SPORTS GROUP

Nadere informatie

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden Ace ROTARY YEP 04/2014 Algemene voorwaarden Titel I - DEFINITIES 2/3 Titel II OMVANG VAN DE WAARBORGEN 3 Artikel 1 - Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 2 tot 12 - Waarborgen 3/18 Artikel 13 - Verhaal

Nadere informatie

RYANAIR REISVERZEKERING EN TRAVEL PLUS

RYANAIR REISVERZEKERING EN TRAVEL PLUS RYANAIR REISVERZEKERING EN TRAVEL PLUS Ryanair Reisverzekering voordelen* 3 Eigen risico annulering SLECHTS 15 3 Gestolen of verloren Reisdocumenten 3 Medische bijstand in noodgevallen 24 uur per dag 3

Nadere informatie

ACE Group Travel & Special Events - GTSE. Algemene voorwaarden

ACE Group Travel & Special Events - GTSE. Algemene voorwaarden ACE Group Travel & Special Events - GTSE Algemene voorwaarden Art. 1 ALGEMENE DEFINITIES Voor de toepassing van dit contract verstaat men onder : a) MAATSCHAPPIJ : de verzekeringsmaatschappij ACE European

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de

Nadere informatie

SAMENVATTING DEKKING. Dekking Ryanair Reisverzekering* *Onderworpen aan de Voorwaarden Uitkeringsschema

SAMENVATTING DEKKING. Dekking Ryanair Reisverzekering* *Onderworpen aan de Voorwaarden Uitkeringsschema RYANAIR SAMENVATTING DEKKING Dekking Ryanair Reisverzekering* 3 Eigen risico annulering SLECHTS 15 3 Dekking bij annulering als gevolg van Ontslag 3 Medische bijstand in noodgevallen 24 uur per dag 3 Gestolen

Nadere informatie

Voorwaarden modelnummer P-R409. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl

Voorwaarden modelnummer P-R409. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer P-R409 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

Vrij op Reisverzekering voor particulieren nr. 95

Vrij op Reisverzekering voor particulieren nr. 95 Vrij op Reisverzekering voor particulieren nr. 95 Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van risico s die gezinsleden als particulieren lopen tijdens een vakantiereis. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK...... TOT AANKOMST inhoud Gemeenschappelijke bepalingen 3 Annulering 5 Bijstand personen 7 Kapitaal reisongeval 12 Burgerlijke

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Model 202L3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is

Nadere informatie

lijk Voorwaarden Tijdelijke Reisverzekering

lijk Voorwaarden Tijdelijke Reisverzekering lijk ijd Voorwaarden Tijdelijke Reisverzekering 1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden rv-080 2 Bijzondere voorwaarden basispakket rv-081 9 A. bagage 9 B. ongevallen 12 C. hulpverlening 19 Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter

Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter Reisverzekering Verzekeringsbijsluiter overeenkomst nr. 303.904 Dekkingen: Optimale annulering Bagageschade Hulpverlening Aan Personen Reisonderbreking Mondial Assistance Leader mondial de l assistance

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Voorwaarden modelnummer P-R415 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 4439D-14-11 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

Verzekeringen en Hulpdiensten MasterCard Black. Polisvoorwaarden

Verzekeringen en Hulpdiensten MasterCard Black. Polisvoorwaarden Verzekeringen en Hulpdiensten MasterCard Black Polisvoorwaarden 2 Inhoudsopgave 3 4 Polisschema 6 Inleiding Belangrijke informatie 7 Definities 10 Spoedhulp Wederzijdse overeenkomsten inzake gezondheidszorg

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering Doorlopende reisverzekering Polisvoorwaarden PB0110 DR01 Dekkingsoverzicht BASISPAKKET Hulpverlening & buitengewone kosten hulpverlening (organisatie & bemiddeling) kostprijs buitengewone kosten kostprijs

Nadere informatie

Voorwaarden Kortlopende Reisverzekering. Reisraad RECREATIECENTRA NEDERLAND

Voorwaarden Kortlopende Reisverzekering. Reisraad RECREATIECENTRA NEDERLAND RECREATIECENTRA NEDERLAND Voorwaarden Kortlopende Reisverzekering Reisraad zonder zorgen Zorgeloos op vakantie. Met de Kortlopende Reisverzekering van Interpolis hebt u een goede stap gezet. In deze Reisraad

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND 1. DEFINITIES 3 1.1 Verzekeraar 3 1.2 Touring 3 1.3 Verzekeringnemer en begunstigden 3 1.4 Woonplaats 4 1.5 Ziekte 4 1.6 Ongeval 4 1.7

Nadere informatie

PRIVÉ PAKKET. Categorie Recreatie CATR06

PRIVÉ PAKKET. Categorie Recreatie CATR06 PRIVÉ PAKKET Categorie Recreatie CATR06 Privé Pakket Categorie Recreatie Voorwaarden Dit boekje bevat de voorwaarden van de verzekeringen uit de categorie Recreatie van het Privé Pakket. De categorie Recreatie

Nadere informatie

Voorwaarden van de Groepsverzekeringspolis voor American Express Gold Cardmembers

Voorwaarden van de Groepsverzekeringspolis voor American Express Gold Cardmembers Voorwaarden van de Groepsverzekeringspolis voor American Express Gold Cardmembers VERSIE DECEMBER 2012 Dit document is geen verzekeringsovereenkomst, maar geeft een beschrijving van de diverse uitkeringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N)

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N) Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE Collectieve Polis BAS7804 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN A1198 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum

Nadere informatie