RESULTATEN WOONWENSENONDERZOEK HEEMSTEEDSE JARIGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESULTATEN WOONWENSENONDERZOEK HEEMSTEEDSE 60-70 JARIGEN"

Transcriptie

1 RESULTATEN WOONWENSENONDERZOEK HEEMSTEEDSE - JARIGEN September

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING SAMENVATTING RESULTATEN WOONWENSENONDERZOEK BIJLAGE BIJLAGE : BIJLAGE : BIJLAGE : VRAGENLIJST WOONWENSENONDERZOEK - JARIGEN WIJKINDELING HEEMSTEDE SCHEMATISCHE WEERGAVE RESULTATEN ALGEMEEN SCHEMATISCHE WEERGAVE RESULTATEN SPECIFIEK (PER WIJK EN LEEFTIJD)

3 INLEIDING In januari hebben we een woonwensenonderzoek verspreid onder de Heemsteedse inwoners in de leeftijdscategorie tot jaar. Het onderzoek was opgesteld met behulp van de Stichting Welzijn Ouderen en de Heemsteedse ouderenbonden. Het woonwensenonderzoek beoogt inzicht te geven in de huidige woonomstandigheden van de doelgroep, de hulp- en dienstverlening waar op dit moment gebruik van wordt gemaakt, de naar verwachting benodigde woningaanpassingen in de (nabije) toekomst en de mogelijke verhuisplannen. Ook is gevraagd welke voorzieningen in de buurt van belang worden geacht, c.q. worden gemist. Er is voor de doelgroep - jaar gekozen, opdat de resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan de toekomstige afstemming van het woonbeleid aan de behoefte van de inwoners. Respons Maar liefst. formulieren zijn ingevuld geretourneerd. Dit is een respons van %. Dit betekent dat sprake is van zeer representatieve resultaten. De ingevulde formulieren zijn in het tweede kwartaal van met behulp van vrijwilligers van de Stichting WOH verwerkt. Dit heeft geleid tot de nu voorliggende notitie. Opbouw notitie In deze notitie treft u in het volgende eerst een samenvatting aan van de resultaten van het woonwensenonderzoek. Dit hebben we onderverdeeld in een samenvatting voor Heemstede als geheel en een samenvatting per wijk. Ter toelichting: we hebben in het kader van het onderzoek Heemstede in wijken verdeeld. Vervolgens treft u in de bijlagen achtereenvolgens aan: het Woonwensenonderzoek zoals dat in januari onder de doelgroep is verspreid; een schematische onderverdeling van Heemstede in wijken; een schematische weergave van de resultaten van het onderzoek voor Heemstede als geheel; een schematische weergave van de resultaten van het onderzoek per wijk en per leeftijd. Tevens wordt hierbij nadere informatie gegeven over de resultaten met betrekking tot eenpersoonshuishouden. Vervolg De resultaten zullen worden betrokken bij het te houden haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een woonservicegebied in Heemstede. Zie hiervoor de nota Wmo/lokaal volksgezondheidsbeleid -: "Oog voor elkaar" (paragraaf..). Tevens zal de Stichting WOH de resultaten van het woonwensenonderzoek betrekken bij het vormgeven van nieuwe activiteiten binnen haar dienstverleningsaanbod.

4 SAMENVATTING RESULTATEN WOONWENSENONDERZOEK In het onderstaande geven we eerst een samenvatting van de resultaten voor Heemstede als geheel (A). Vervolgens gaan we in op de resultaten per wijk (B). A SAMENVATTING RESULTATEN HEEMSTEDE In Bijlage treft u schematisch de resultaten van het woonwensenonderzoek aan voor Heemstede als geheel. In het volgende geven we een samenvatting van deze resultaten. Huidige woning Circa % van de doelgroep bewoont een eigen woning, % een huurwoning. De meeste Heemstedenaren uit" de doelgroep bewonen een eengezinswoning (%). Het aantal eenpersoonshuishouden dat heeft gereageerd is (%). Verwachte aanpassingen Ruim een kwart van de geënquêteerden - huishoudens - is van mening dat de woning gelet op het ouder worden zal dienen te worden aangepast. Meeste prioriteit wordt hierbij gegeven aan het aanbrengen van trapliften, -uurs alarmering en het rolstoelgeschikt maken van de woning. Voorzieningen Ruim % van de respondenten geeft aan bepaalde voorzieningen in de wijk te missen. De voorzieningen die hierbij het meest worden genoemd zijn (in volgorde van belangrijkheid): postkantoor of bank (pinautomaat), winkels/supermarkt en (goed) openbaar vervoer. Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Zorg- en dienstverlening Van de geënquêteerden maakt % (ruim respondenten) gebruik van Hulp bij het huishouden via de Wmo. Ruim % ontvangt op dit moment thuiszorg verzorging/verpleging. Circa % van het aantal mensen maakt gebruik van ondersteuning bij het onderhoud van de tuin; % heeft ondersteuning bij klein onderhoud aan de woning. Bijna % verwacht binnen jaar (meer) hulp nodig te hebben. Hierbij wordt met name huishoudelijk hulp (%), klein onderhoud aan de woning (%) en tuinonderhoud (%) genoemd. De verwachte hulpvraag zien we met name bij de groep -plussers. Duurzaamheid Ruim % van de doelgroep geeft aan dat de woning is geïsoleerd (circa % hiervan betreft een eigen woning). Aanvullend geeft % aan dat sprake van een gedeeltelijke isolatie. Ruim % van de respondenten is van plan de woning te gaan isoleren. Verhuisplannen Bijna % van de respondenten ( huishoudens) verwacht binnen jaar te verhuizen; ruim % van de doelgroep ( huishoudens) verwacht binnen jaar te verhuizen. De redenen om te verhuizen zijn in volgorde van belangrijkheid: het huis is te groot, het

5 onderhoud van het huis en/of de tuin is te bezwaarlijk, de woonlasten zijn te hoog. Het overgrote deel van de geënquêteerden is overigens tevreden met de huidige woning (%). De respondenten die binnen jaar willen verhuizen, bewonen nu in circa driekwart van de gevallen een eigen woning; % bewoont een huurwoning. De mensen die nu een huurwoning bewonen willen in % van de gevallen ook verhuizen naar een huurwoning. Bij de (huidige) eigenaren van een eigen huis wil % opnieuw een koopwoning bewonen; ruim een kwart wil een huurwoning; de rest heeft geen voorkeur. Waar wil men naar toe? In % van de gevallen is het de wens om na de verhuizing in Heemstede te blijven wonen. % van de respondenten wil elders in Zuid-Kennemerland wonen. % wil buiten Zuid- Kennemerland gaan wonen. Gewenste toekomstige woning In circa de helft van de gevallen geven de respondenten aan te willen verhuizen naar een seniorenappartement of een seniorenwoning. Van belang in de toekomstige woning is: gelijkvloers, goede verwarming en -uurs alarmering. Van belang in de nabije omgeving van de toekomstige woning zijn volgens de respondenten: winkels (door meer dan % van de respondenten genoemd), een bushalte/goed openbaar vervoer, huisarts/medische zorg. Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. De toekomstige woning dient volgens ruim % van de doelgroep kamers of meer te hebben. Op de vraag waar de toekomstige woning idealiter zou zijn gesitueerd komt wijk (Centrum) als favoriet naar voren. De vraag of men geïnteresseerd is in groepswonen is door % van de respondenten positief beantwoord. % van de respondenten die deze vraag positief heeft beantwoord, verwacht binnen jaar te verhuizen. Circa de helft hiervan bestaat uit eenpersoonshuishouden. B. SAMENVATTING RESULTATEN PER WIJK In Bijlage treft u schematisch de resultaten van het woonwensenonderzoek per wijk aan. In het volgende geven we een samenvatting van deze resultaten. De wijkindeling treft u aan in Bijlage. WIJK DE GLIP, GLIPPERDREEF EN STAATSLIEDENBUURT Respondenten Het enquêteformulier is door respondenten ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van huishoudens van of meer personen (%), er zijn eenpersoonshuishoudens (%). De huidige woning huishoudens bewonen een koopwoning; huishoudens een huurwoning. Een groot deel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%). respondenten wonen in een seniorenwoning of seniorenappartement.

6 woningen van de respondenten van deze wijk hebben kamers of meer (% van de huishoudens),% van de huishoudens is niet tevreden over de huidige woning. De reden hiervoor hebben we niet per wijk uitgesplitst. Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) dat aanpassingen vereist zijn. Hiermee zit deze wijk in de top van de wijken die de meeste aanpassingen verwachten. Vaak worden in dit verband een traplift en een aanpassing van douche/bad genoemd. Voorzieningenniveau huishoudens (%) geven aan voorzieningen te missen in de wijk. Dit is een relatief hoog percentage. De voorzieningen die het meeste gemist worden: zijn postkantoor of bank ( keer genoemd) en bushalte/openbaar vervoer ( keer genoemd). Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van de huishoudens (%) heeft geen hulp. Er wordt in deze wijk keer gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp, keer van thuiszorg verzorging/verpleging, keer van boodschappendienst, keer van tuinonderhoud en keer van klein onderhoud/reparaties aan de woning. Binnen jaar wordt keer een hulpvraag verwacht: dit betreft met name huishoudelijke hulp ( keer), klein onderhoud/reparaties aan de woning ( keer) en tuinonderhoud ( keer). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, zijn deels en woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar te verhuizen. respondenten willen verhuizen binnen Heemstede. WIJK DICHTERS- EN VOGELENBUURT Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van huishoudens van of meer personen (%), er zijn eenpersoonshuishoudens (%); De huidige woning huishoudens (%) bewonen een eigen woning/koopwoning; huishoudens een huurwoning. Een groot deel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%). respondent woont in een seniorenwoning.

7 woningen van de respondenten van deze wijk hebben een grootte van of meer kamers (%) waarvan bij woningen sprake is van of meer kamers (%). Opvallend is dat in deze wijk alle respondenten tevreden zijn met de huidige woning. Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij zijn qua soort aanpassing geen uitschieters te noemen. Voorzieningenniveau % van de huishoudens uit deze wijk geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorziening die het meeste gemist wordt is de huisarts/medische zorg. Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van de huishoudens (%) heeft geen hulp. Er wordt keer gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp, keer van tuinonderhoud en keer van klein onderhoud/reparaties woning. Binnen jaar wordt keer een hulpvraag verwacht. Hierbij wordt met name huishoudelijke hulp genoemd ( keer). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen zijn deels en woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar te verhuizen; zo mogelijk wil men binnen Heemstede verhuizen. WIJK RIVIERENBUURT Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoonshuishouden (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning/een koopwoning (%); huishoudens een huurwoning. Geen enkele respondent uit deze wijk bewoont een seniorenwoning of een serviceappartement. Het merendeel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%). Alle woningen hebben een grootte van of meer kamers; woningen hebben kamers of meer (%).,% van de huishoudens is niet tevreden over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst.

8 Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij wordt opvallend vaak inbraakbeveiliging genoemd ( keer). Hiernaast worden relatief vaak genoemd: -uurs alarm en trapliften. Voorzieningenniveau % van de huishoudens uit deze wijk geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. Dit is het hoogste percentage van alle wijken. Wijk is bovendien de enige wijk uit de enquête waar het percentage huishoudens dat een bepaalde voorziening mist hoger is dan het percentage dat niets mist. De voorzieningen die gemist worden zijn (in volgorde van prioriteit): winkels/een supermarkt, een bushalte/goed vervoer en een bank/postkantoor, Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd Is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van huishoudens (%) heeft geen hulp. Indien er hulp wordt gebruikt, betreft het veelal huishoudelijke hulp ( keer), tuinonderhoud ( keer) of klein onderhoud/reparaties aan de woning ( keer). Binnen jaar wordt er keer een hulpvraag verwacht: dit betreft met name tuinonderhoud ( keer), klein onderhoud/reparaties woning ( keer) en huishoudelijke hulp ( keer). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, zijn deels en woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar te verhuizen. respondenten willen verhuizen binnen Heemstede. WIJK KENNEMERDUIN EN OMGEVING Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoons huishoudens (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning, c.q. een koopwoning; huishoudens een huurwoning. Een groot deel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%). Opvallend is dat respondenten wonen in een seniorenwoning/seniorenappartement. woningen van de respondenten van deze wijk hebben minder dan kamers (%). woningen van de respondenten van deze wijk hebben meer dan kamers (%). Een percentage van,% van de huishoudens geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst.

9 Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens {%) uit deze wijk dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij wordt traplift ( keer) en -uurs alarmering ( keer) het meeste genoemd. Voorzieningennivea u % van de huishoudens uit deze wijk geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorziening die het meeste gemist is bushalte/ov ( keer). Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van de huishoudens (%) heeft geen hulp. Er wordt keer gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp, keer tuinonderhoud, keer klein onderhoud/reparaties woning, keer thuiszorg verzorging/verpleging, keer -uurs alarmering en keer thuisbezorgde maaltijden. Binnen jaar wordt verwacht dat er keer een hulpvraag is: m.n. huishoudelijke hulp keer, klein onderhoud/reparaties woning keer, tuinonderhoud keer en keer -uurs alarmering. Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, keer deels geïsoleerd; woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar te verhuizen. respondenten wil verhuizen binnen Heemstede. WIJK VAN MERLENBUURT, VALKERBURGERPLEIN EN OMGEVING Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoons huishoudens (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning, c.q. een koopwoning; huishoudens een huurwoning. Een groot deel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning {%); huishoudens bewonen een flat (%), respondent woont in een serviceflat en woont in een zorgwoning. respondenten geven aan inwonend te zijn. Dit is de het hoogste aantal van alle wijken. woningen van de respondenten van deze wijk hebben minder dan kamers (%). Van de overige woningen hebben woningen een grootte van kamers of meer (%).,% van de huishoudens geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst. Benodigde aanpassingen.

10 Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij worden betere verwarming ( keer), -uurs alarmering ( keer) en aanpassing douche/bad ( keer) het meeste genoemd. Voorz/en/ngenn/Veau huishoudens (%) uit deze wijk missen voorzieningen in de wijk. De voorzieningen die het meest gemist worden zijn: winkels/supermarkt ( keer genoemd), bushalte/ov ( keer genoemd) en postkantoor/bank ( keer genoemd). Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van de huishoudens (%) heeft geen hulp. Er wordt keer gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp, keer van tuinonderhoud, keer van klein onderhoud/reparaties woning en keer van thuiszorg verzorging/verpleging. Binnen jaar wordt keer een hulpvraag verwacht: het betreft met name huishoudelijke hulp ( keer genoemd), klein onderhoud/reparaties woning ( keer genoemde) en tuinonderhoud (ook keer genoemd). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen zijn deels en woningen (%)) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar te verhuizen. respondenten willen verhuizen binnen Heemstede. WIJK PROVINCIENBUURT Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoonshuishouden (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning Opvallend in deze wijk is het grote aantal huishoudens met een huurwoning: (%). Dit is het hoogste percentage huurwoningen van alle wijken. huishoudens bewonen een eigen woning, c.q. een koopwoning. Het merendeel van de respondenten () bewoont een flatwoning (%). Dit is het hoogste aantal van alle wijken. huishoudens bewonen een eengezinswoning (%) en respondenten wonen in een seniorenwoning/seniorenappartement (%). woningen van de respondenten van deze wijk hebben minder dan kamers. Van de overige woningen hebben woningen heeft of meer kamers (%). % van de huishoudens is niet tevreden over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst.

11 Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) uit deze wijk dat aanpassingen vereist zijn. In de aanpassingen die genoemd zijn zit geen uitschieter. Voorzieningennivea u % van de huishoudens uit deze wijk geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorziening die het meest gemist wordt is de voorziening postkantoor/bank ( keer) Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van de huishoudens (%) heeft geen hulp. Er wordt keer gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp, keer -uurs alarmering, keer thuiszorg verzorging/verpleging, keer tuinonderhoud, keer klein onderhoud/reparaties woning en keer thuisbezorgde maaltijden. Binnen jaar wordt verwacht dat er keer een hulpvraag is, met name klein onderhoud/reparaties woning ( keer). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar te verhuizen. respondenten willen verhuizen binnen Heemstede. WIJK? CENTRUM Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoons huishoudens (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning, c.q. een koopwoning; huishoudens een huurwoning. Het merendeel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%), respondenten wonen in een seniorenwoning/seniorenappartement en respondent woont in een serviceflat. woningen van de respondenten van deze wijk hebben een grootte van kamers of meer (%); hiervan hebben huishoudens een woning met kamers of meer (%). Een percentage van,% van de huishoudens geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst. Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) uit deze wijk dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij wordt de traplift ( keer), een rolstoelvriendelijke woning ( keer) en aanpassing douche/bad ( keer) het meeste genoemd. Voorzieningenniveau

12 huishoudens (,%) uit deze wijk geven aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorzieningen die het meest gemist worden zijn: bushalte/ov ( keer genoemd) en postkantoor/bank ( keer genoemd). Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp huishoudens (%) heeft geen hulp. Als er sprake is van hulp betreft dit met name huishoudelijke hulp ( keer genoemd), en klein onderhoud/reparaties woning ( keer genoemd). Binnen jaar wordt verwacht dat er keer een hulpvraag is: met name huishoudelijke hulp ( keer genoemd), klein onderhoud/reparaties woning ( keer genoemd) en tuinonderhoud ( keer genoemd). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen zijn deels en woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Het aantal niet geïsoleerde woningen is het grootste aantal van alle wijken. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar. respondenten willen verhuizen binnen Heemstede. WIJK GELEERDENBUURT Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoonshuishouden (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning, c.q. een koopwoning (%); huishoudens een huurwoning (%). In verhouding tot de andere wijken is het percentage huurwoningen hoog; alleen in wijk zien we een hoger percentage. Het merendeel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%), respondenten wonen in een seniorenwoning/seniorenappartement, een respondent woont in een zorgwoning. woningen van de respondenten van deze wijk hebben kamers of minder; huishoudens bewonen een woning met kamers of meer (%), waarvan woningen kamers of meer hebben (%).,% van de huishoudens geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) uit deze wijk dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij wordt traplift ( keer), -uurs alarmering ( keer) en rolstoelgeschikte woning ( keer) het meeste genoemd.

13 Voorzieningenniveau huishoudens uit deze wijk (%) geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorzieningen die het meest gemist worden zijn de voorziening postkantoor/bank ( keer) en de voorziening winkels/supermarkt ( keer). Nb.: Ter nuancering het volgende. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt (respondenten mochten voorzieningen in volgorde van belang aangeven). Hulp van de huishoudens (%) heeft geen hulp. Als er sprake is van hulp betreft dit met name huishoudelijke hulp ( keer), tuinonderhoud ( keer) en klein onderhoud/reparaties woning ( keer genoemd). Binnen jaar wordt verwacht dat er keer een hulpvraag is, met name huishoudelijke hulp ( keer), klein onderhoud/reparaties woning ( keer) en tuinonderhoud ( keer). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen zijn deels en woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar te verhuizen. respondenten willen verhuizen binnen Heemstede. WIJK SCHOUWBROEKERPOLDER Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Dit is de laagste respons van alle wijken. Er is sprake van eenpersoons huishoudens (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning/een koopwoning; huishoudens een huurwoning. Het merendeel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat {%), wonen in een seniorenappartement. woningen van de respondenten van deze wijk hebben een grootte van of minder kamers; woningen hebben kamers, huishoudens bewonen een woning met of meer kamers (%). Eén respondent geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) uit deze wijk dat aanpassingen vereist zijn. Traplift wordt hierbij het meest genoemd ( keer). Voorzieningenniveau huishoudens (%) geven aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorzieningen die gemist worden zijn (in volgorde van belang): winkels/een supermarkt en een bank/postkantoor.

14 Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van huishoudens (%) heeft geen hulp. Er wordt keer gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp en keer tuinonderhoud. Binnen jaar wordt verwacht dat er keer een hulpvraag is: met name huishoudelijke hulp en tuinonderhoud worden hierbij genoemd (beide keer). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen zijn gedeeltelijk en woningen zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen en jaar meer hulp te verhuizen. WIJK ZANDVOORTSELAAN, BERKENRODE EN OMGEVING Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoons huishoudens (%); huishoudens (%) bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning/een koopwoning, huishoudens een huurwoning. Het merendeel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%), respondent woont in een seniorenwoning. woningen van de respondenten van deze wijk hebben een grootte van of meer kamers; huishoudens bewonen een woning met of meer kamers (%). Een percentage van,% van de huishoudens geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij worden traplift ( keer) en rolstoelgeschikte woning ( keer) het meeste genoemd. Voorzieningennivea u % van de huishoudens uit deze wijk geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. Dit is het laagste percentage van alle wijken. De voorziening die het meest gemist worden is een bushalte/openbaar vervoer. Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt.

15 Hulp van de huishoudens (%) heeft geen hulp. Als er sprake is van hulp betreft dit met huishoudelijke hulp ( keer genoemd). Binnen jaar wordt verwacht dat er keer een hulpvraag is: hierbij worden met name huishoudelijke hulp en tuinonderhoud genoemd (beide keer). Isolatie woningen zijn geheel geïsoleerd (%), woningen zijn deel en woningen zijn niet geïsoleerd (%). Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar. respondenten willen verhuizen binnen Heemstede. WIJK HEEMSTEEDSE DREEF, SCHILDERSBUURT EN OMGEVING Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Dit is de hoogste respons van alle wijken. Er is sprake van eenpersoons huishoudens (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning/een koopwoning (%); huishoudens een huurwoning. Het merendeel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%), respondenten wonen in een seniorenwoning/appartement. In deze wijk wordt tevens keer bij het onderwerp "andere woning" een onder kap woning aangegeven. respondenten hebben een woning met kamers (%). Hiervan hebben woningen of meer kamers (%).,% van de huishoudens geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) uit deze wijk dat aanpassingen vereist zijn. Hierbij wordt opvallend vaak de traplift ( keer) genoemd. Hiernaast worden met name -uurs alarmering ( keer) en aanpassing douche/bad ( keer) genoemd. Voorzieningenniveau % van de huishoudens uit deze wijk geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorziening die het meest gemist worden is een postkantoor/bank ( keer) en daarna bushalte/openbaar vervoer ( keer). Bij andere genoemde voorzieningen is opvallend dat keer parkeergelegenheid gemist wordt. Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt.

16 Hulp van huishoudens (%) heeft geen hulp. Er wordt keer gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp, keer tuinonderhoud en keer klein onderhoud/reparaties woning. Binnen jaar wordt verwacht dat er keer een hulpvraag is. Dit betreft vooral tuinonderhoud ( keer), klein onderhoud/reparaties woning ( keer) en huishoudelijke hulp ( keer genoemd). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen zijn deels en woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar ( keer binnen jaar, keer tussen - jaar) te verhuizen. respondenten wil verhuizen binnen Heemstede. WIJK OUDE DORP, INDISCHE BUURT EN OMGEVING Respondenten Het enquêteformulier is door personen ingevuld geretourneerd ( mannen en vrouwen). Er is sprake van eenpersoons huishoudens (%); huishoudens bestaan uit of meer personen. De huidige woning huishoudens bewonen een eigen woning, c.q. een koopwoning; huishoudens een huurwoning. Het merendeel van de respondenten () bewoont een eengezinswoning (%); huishoudens bewonen een flat (%), respondenten wonen in een seniorenwoning/appartement. woningen van de respondenten hebben kamers of meer (%).,% van de huishoudens geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige woning. De reden hiervoor is niet per wijk uitgesplitst Benodigde aanpassingen. Met het oog op het ouder worden verwachten huishoudens (%) dat aanpassingen vereist zijn. Dit is het hoogste percentage van alle wijken. Hierbij worden met name traplift ( keer) en -uurs alarmering ( keer) genoemd. Voorzieningenniveau % van de respondenten geeft aan voorzieningen te missen in de wijk. De voorziening die het meest gemist wordt is: winkels/supermarkt ( keer genoemd) Nb.: respondenten konden voorzieningen in volgorde van belang noemen. In deze samenvatting wordt alleen gekeken naar de keren dat een voorziening genoemd is als voorziening die het meest gemist wordt. Hulp van huishoudens (%) heeft geen hulp. Als er hulp is betreft dit met name huishoudelijke hulp ( keer genoemd), klein onderhoud/reparaties woning ( keer genoemd) en tuinonderhoud ( keer genoemd). Binnen jaar worden hulpvragen verwacht. Dit

17 betreft met name klein onderhoud/reparaties woning ( keer), huishoudelijke hulp ( keer), tuinonderhoud ( keer), thuiszorg/verzorging/verpleging ( keer), -uurs alarmering en boodschappendienst (beide keer genoemd). Isolatie woningen (%) zijn geheel geïsoleerd, woningen zijn deels en woningen (%) zijn niet geïsoleerd. Verhuizen respondenten verwachten binnen jaar. respondenten wil verhuizen binnen Heemstede.

18 BIJLAGE VRAGEN WOONWENSENONDERZOEK - JARIGEN IN HEEMSTEDE Gaarne invullen vóór februari Voor informatie en vragen kunt u terecht bij: Stichting Welzijn Ouderen Heemstede Lieven de Keylaan VE Heemstede Telefoonnummer -

19 TOELICHTING BIJ HET VRAGENFORMULIER Het is de bedoeling, dat één vragenformulier per huishouden wordt ingevuld. Voor zover nodig wordt hieronder per vraag een toelichting gegeven. Bij de meeste vragen kunt u uw keuze aangeven door middel van een kruisje! Bij enkele vragen dient u in volgorde van belangrijkheid een cijfer t/m in te vullen. Is er slechts één antwoord voor u van belang, dan plaatst u bij dat antwoord het cijfer. Zijn er meer antwoorden voor u van belang, dan plaatst u bij het voor u meest belangrijke antwoord het cijfer. Bij het antwoord dat voor u op de tweede plaats komt zet u het cijfer. Voor het antwoord dat op de derde plaats komt vult u een in. Vraag nr. Op de achterste pagina is een plattegrond van Heemstede afgedrukt met daarop aangegeven een wijkindeling met de nummers t/m. Indien u niet precies weet in welke wijk uw woning ligt, dan kijkt u op de plattegrond naar de beschrijving van de wijken. Kijk welke straat bij u in de buurt ligt en vul het daarbij behorende wijknummer in. Vraag nr. en vraag nr. Onder een serviceflat wordt verstaan, een flat, waar eventueel een beheerder/portier aanwezig is. Vaak kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorziening en is er hulp bij huishoudelijke werkzaamheden. In de regel kan er geen verzorging/verpleging worden geboden bij ziekte. Onder een seniorenwoning wordt een specifiek voor ouderen geschikte woning of flat verstaan. Onder een seniorenappartement wordt een zelfstandige woonruimte bedoeld in een groot pand, dat is opgesplitst in appartementen. Elke koper of huurder van een seniorenappartement heeft de mogelijkheid om een zorgcontract af te sluiten. Onder een zorgwoning wordt verstaan een woning, waarin men zelfstandig woont, maar waarbij de woning in de nabijheid is gelegen van een woonzorgcentrum. Daarbij kan men - indien noodzakelijk en tegen betaling - gebruik maken van bepaalde voorzieningen en hulp van het nabijgelegen woonzorgcentrum. Voor een zorgwoning is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vereist. Vraag nr. Onder -uurs alarmering wordt bedoeld een waarschuwingssysteem. Het systeem biedt u de mogelijkheid om bij noodsituaties vanuit uw woning alarm te slaan door het indrukken van een zendertje, dat om de hals wordt gedragen. Zodat hulp kan worden geboden. Deze alarmering (ook wel sociale alarmering genoemd) is bedoeld voor iedereen die zelfstandig woont en uur per dag over de mogelijkheid wil beschikken om hulp te vragen bij ongevallen of ziekte, als u niet bij de telefoon kunt komen. Onder rolstoelgeschiktheid wordt het volgende verstaan. Geen drempels, doorgangsmaat van de deuren voldoende, opstelruimte bij deuren voldoende, toegankelijkheid van douche en toilet en slaapkamers voldoende groot.

20 Onder inbraakbeveiliging wordt ook verstaan voldoende buitenverlichting bij de woning en het hang en sluitwerk van deuren en ramen. Vraag nr. Bij deze vraag kan worden gedacht aan de volgende voorzieningen: winkels/supermarkt postkantoor of bank bushalte/openbaar vervoer bibliotheek goede en veilige toegangsroutes huisarts/medische zorg goede straatverlichting Vraag nr. Indien u de voorkeur geeft aan een woning in de gemeente Heemstede, dan kunt u in volgorde van voorkeur aangeven in welke wijk de woning zou moeten liggen. Op de achterste pagina is een plattegrond van Heemstede afgedrukt met daarop aangegeven een wijkindeling met de nummers t/m. Indien u niet precies weet in welke wijk de woning ligt, dan kijkt u op de plattegrond naar de beschrijving van de wijken. Kijk welke straat bij de woning in de buurt ligt en vul het daarbij behorende wijknummer in. Wilt u zo vriendelijk zijn het formulier vóór februari aan ons terug te sturen. Voor verzending van het ingevulde formulier kunt u gebruikmaken van bijgesloten antwoordenvelop (postzegel niet nodig).

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in

Nadere informatie

Woongedrag en woonwensen jongeren

Woongedrag en woonwensen jongeren Woongedrag en woonwensen jongeren 2014 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk maken van grote

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Het Centrumplan Eelde (Tynaarlo) 100703 woonwensenonderzoek

Het Centrumplan Eelde (Tynaarlo) 100703 woonwensenonderzoek Het Centrumplan Eelde (Tynaarlo) 100703 woonwensenonderzoek BPM Peters Vastgoeddiensten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de aangeleverde materialen welke door diverse partijen beschikbaar

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz 31-3-2015 Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz Over dit onderzoek pagina 1 Opvallende resultaten pagina 2 Over de samenstelling van de respondenten pagina 3 1. Over dit onderzoek Dit onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

Verhuisadviseur Senioren

Verhuisadviseur Senioren 1 Verhuisadviseur Senioren Voorlopige eindrapportage 1 december 2013 tot 1 november 2014 Stade Advies Claartje Sadée 31 oktober 2014 2 3 Voorlopige eindrapportage Verhuisadviseur Senioren 1 december tot

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 Overzicht procedure van melding tot en met aanvraag... 4 HOOFDSTUK 1. VOORLIGGEND AAN ONDERSTEUNING VANUIT DE WMO... 5 HOOFDSTUK 2. ALGEMENE VOORZIENING: SCHOON EN LEEFBAAR

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

HUURDERS IN BEELD HOE ERVAREN BEWONERS VAN KLEINE KERNEN HUN WONING EN WOONOMGEVING IN NOORDOOST FRYSLÂN?

HUURDERS IN BEELD HOE ERVAREN BEWONERS VAN KLEINE KERNEN HUN WONING EN WOONOMGEVING IN NOORDOOST FRYSLÂN? HUURDERS IN BEELD HOE ERVAREN BEWONERS VAN KLEINE KERNEN HUN WONING EN WOONOMGEVING IN NOORDOOST FRYSLÂN? Sabine Meier Roelof Kuik Sandra Zamir Huurders in beeld Hoe ervaren bewoners van kleine kernen

Nadere informatie

Adviesrapport. Herman Kuipers Versie 2.1

Adviesrapport. Herman Kuipers Versie 2.1 Adviesrapport Herman Kuipers Versie 2.1 Juni 2012 1 Titelpagina Titelpagina Projectnaam Organisatie Opdrachtgever : Langer zelfstandig wonen voor ouderen. : Platform GEEF : Mevr. S. Fekken Studentnummer

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie