Uitzendregeling Berenschot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitzendregeling Berenschot"

Transcriptie

1 Uitzendregeling Berenschot 1

2 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 4 2. Financiële Bepalingen Onkostenvergoeding Zaken die vooraf waar mogelijk door Berenschot geregeld worden Per diem Onkostenvergoeding op declaratiebasis Voorschot Dagtoelage Frequentietoeslag Onkosten Vliegtickets Accommodatie Lokale vervoerskosten Eten en drinken en wassen, strijken en stomen van kleding Overige kosten Buitengewone kosten Gezondheid Aandachtspunten voor vertrek Ziek op reis Ziek kort na terugkomst uit de tropen Verzekeringen Ziektekostenverzekering Reisverzekering Ontvoeringsverzekering Uitkeringen in geval van overlijden, blijvende invaliditeit, etc Afspraken en procedures Contactgegevens van naasten van de reizende Contact met collega s in Nederland en procedure bij een vermiste medewerker Procedure bij ziekte/ongeval Procedure bij diefstal Procedure bij ICT problemen Paspoort en visa Reistijd is werktijd Verlofrechten en tickets Fiscale en sociale zekerheidsaspecten Fiscaal heffingsrecht Belastingadvies en aangifte inkomstenbelasting Leaseauto (en de fiscale bijtelling) 17 2

3 7.4 Aandachtspunten voor uitzendingen Compensatie voor fiscale gevolgen Sociale zekerheid Bezoeken aan risicolanden of risicogebieden Algemeen Veiligheid Verzekeringen Uitkeringen in geval van overlijden, blijvende invaliditeit, etc Speciale verlofregeling voor onveilige gebieden Bijlage 1: checklist voor medewerker Bijlage 2: Dagvergoedingen 23 3

4 1. Algemene bepalingen 1. Waar gesproken wordt van Berenschot worden zowel Berenschot Groep B.V., Berenschot B.V. als Berenschot International B.V. bedoeld. 2. Waar gesproken wordt van directie wordt bedoeld directie Berenschot Groep. 3. Deze regeling geldt alleen voor missies en uitzendingen naar het buitenland in opdracht van Berenschot. 4. Onder missie wordt verstaan: een reis naar het buitenland in opdracht van Berenschot die 183 dagen of korter duurt, tenzij er sprake is van een uitzending. 5. Onder uitzending wordt verstaan: (1) een reis naar het buitenland in opdracht van Berenschot die langer dan 183 dagen aaneengesloten duurt, of (2) een totaal van reizen naar één land in het buitenland in opdracht van Berenschot waarbij de totale duur van de verschillende reizen langer dan 183 dagen binnen een tijdsvak van 12 maanden of een belasting- of kalenderjaar is. 6. Onder reis wordt verstaan: de periode die de medewerker aaneengesloten in het buitenland is tijdens welke hij werkzaamheden voor Berenschot verricht. 7. Voor het bepalen van de reisduur geldt dat de dagen waarop de medewerker Nederland verlaat en terugkomt in Nederland worden meegenomen in berekeningen. 8. Waar er gesproken wordt van de medewerker wordt deze in de mannelijke vorm aangeduid. Uiteraard maakt Berenschot geen verschil in geslacht en is deze regeling van toepassing op zowel mannen als vrouwen. 9. In zaken die niet beschreven zijn in deze regeling, of in geval van onenigheid over zaken uit deze regeling, beslist de directie. 4

5 2. Financiële Bepalingen 2.1 Onkostenvergoeding Medewerkers krijgen standaard een per diem vergoeding om onkosten in het buitenland te dekken. Medewerkers kunnen in overleg af zien van het per diem en in plaats daarvan kiezen voor een onkostenvergoeding op declaratiebasis. Dit moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie. De keuze voor een vergoeding op basis van een per diem of een vergoeding op declaratiebasis dient vooraf te worden gemaakt. Een per diem wordt niet uitgekeerd voor reizen van één dag zonder overnachting. Kosten die tijdens een dergelijke reis worden gemaakt kunnen worden gedeclareerd. Een vergoeding heeft alleen betrekking op de medewerker zelf en niet op reisgenoten (bijvoorbeeld partners en/of familieleden). 2.2 Zaken die vooraf waar mogelijk door Berenschot geregeld worden Internationale reiskosten en eventuele binnenlandse vluchten. Deze kosten vallen nooit binnen het per diem. Als Berenschot dit niet heeft kunnen regelen dan worden deze kosten op declaratiebasis vergoed, bovenop het per diem. Indien Berenschot de accommodatie en/of het lokaal transport niet rechtstreeks heeft kunnen regelen, wordt een per diem verstrekt ter dekking van deze kosten. De keuze voor accommodatie en lokaal transport ligt bij Berenschot en niet bij de medewerker. In geval van geschil bepaalt de directie. 2.3 Per diem Algemeen Voor buitenlandse reizen kunnen medewerkers vooraf per reis kiezen voor het declareren van de daadwerkelijke kosten of voor toepassing van de buitenlandregeling. Voor de bepaling van de hoogte van een per diem is het Reisbesluit buitenland van de Rijksoverheid van toepassing. In het `Reisbesluit buitenland` zijn middels een tarieflijst de maximale dagvergoedingen opgenomen in bijlage 1 van de regeling en wordt onderscheid gemaakt in kosten voor: Logieskosten (zie paragraaf 3.2) Overige kosten Het `Reisbesluit buitenland` gaat voor het bepalen van de hoogte van de maximale dagvergoeding voor het bedrag van de overige kosten uit van reizen korter en langer dan 60 dagen (zie 2.3.3). Bij reizen langer dan 60 dagen vindt een verlaging plaats van 50% van het maximumtabelbedrag voor overige kosten. Deze tarieflijst wordt periodiek aangepast en gepubliceerd in de Staatscourant. De totale dagvergoeding bestaat derhalve uit een maximale vergoeding per dag voor logieskosten, vermeerderd met een maximale vergoeding per dag voor overige kosten. Voor het vergoeden van 5

6 logieskosten volgens de tarieflijst geldt als voorwaarde, dat bewijsstukken van het verblijf kunnen worden overlegd. De dagvergoeding voor overige kosten is opgebouwd uit een aantal componenten (zie 2.3.4). Indien een component direct of rechtstreeks in rekening wordt gebracht aan Berenschot, wordt de dagvergoeding hiermee verlaagd. Uit praktische overwegingen wordt de hoogte van deze vergoeding voor dienstreizen voor de dagen waarop wordt gereisd gebaseerd op het tijdstip van vertrek en terugkomst van de dienstreis. Voor dienstreizen buiten Europa wordt onderscheid gemaakt tussen vertrek en terugkomst vóór of na uur. Uitbetaling van de per diem: De vliegtickets van en naar Nederland zijn in beginsel leidend bij de bepaling van het aantal dagen dat recht geeft op een per diem. De medewerker ontvangt de per diem voor vertrek, in cash of op de eigen bankrekening gestort. Voor reizen langer dan een maand kunnen aparte afspraken worden gemaakt. Eventueel te veel ontvangen per diem, bijvoorbeeld veroorzaakt door eerdere terugkomst naar Nederland, moet binnen 10 werkdagen worden terugbetaald aan Berenschot Berekening vergoeding De vergoedingen voor logieskosten en overige kosten worden als volgt vastgesteld. Logieskosten: Overige kosten: Werkelijk aantal overnachtingen in hotel maal het (maximum) tarief volgens tarieflijst van het Reisbesluit buitenland` Werkelijk aantal reisdagen vanaf vertrek en tot terugkomst van de dienstreis. Voor de telling van het aantal reisdagen wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen dienstreizen binnen en buiten Europa ten aanzien van de dag van vertrek en terugkomst. In de berekening van de vergoeding tellen de dagen van vertrek en terugkomst dan als volgt mee: Dienstreizen binnen Europa - Dag van vertrek vliegen vóór 12 uur volledige vergoeding, ná uur geen vergoeding - Dag van terugkomst landing vóór 12 uur geen vergoeding, ná uur volledige vergoeding Dienstreizen buiten Europa: - Dag van vertrek vliegen vóór 12 uur volledige vergoeding, ná uur geen vergoeding - Dag van terugkomst landing vóór 12 uur geen vergoeding, ná uur volledige 6

7 vergoeding Reissituaties De volgende reissituaties kunnen worden onderscheiden: Verblijf in een hotel => Reisbesluit buitenland van Ministerie van Binnenlandse zaken is van toepasssing Verblijf in een appartement => ORC tabellen (per land) zijn van toepassing. Ingeval een verblijf in een hotel langer duurt dan 60 dagen, geldt vanaf de 61 e dag een verlaging van 50% van het maximale tabelbedrag voor overige kosten van het Reisbesluit buitenland Maximaal 60 dagen in het buitenland met verblijf in hotel Voor de medewerkers die maximaal 60 dagen achtereen (inclusief korte onderbrekingen) op dezelfde plek in het buitenland verblijven kan een per diem op basis van het `Reisbesluit buitenland` worden toegepast. De bedragen zoals opgenomen in de tarieflijst onder overige kosten kunnen dan onbelast als per diem worden uitbetaald, eventueel onder aftrek van een of meerdere componenten die betrekking hebben op kosten die rechtstreeks in rekening worden gebracht aan Berenschot (zie 2.3.4). Vergoed wordt: Vergoeding logieskosten maximaal conform tarieflijst. Vergoeding overig kosten maximaal conform tarieflijst (indien bijv. ontbijt in hotel, dan aftrek ontbijtcomponent ad 12%) Langer dan 60 dagen in buitenland met verblijf in hotel Voor de medewerkers die langer dan 60 dagen achterheen (inclusief korte onderbrekingen) op dezelfde plek in het buitenland verblijven kan een per diem op basis van het `Reisbesluit buitenland` worden toegepast. Van de bedragen zoals opgenomen in de tarieflijst onder overige kosten kan vanaf de 61 e dag 50% als per diem worden uitbetaald, eventueel onder aftrek van een of meerdere componenten die betrekking hebben op kosten die rechtstreeks in rekening worden gebracht aan Berenschot (zie 2.3.4). Vergoed wordt: Vergoeding logieskosten maximaal conform tarieflijst. 50% vergoeding overig kosten maximaal conform tarieflijst (indien bijv. ontbijt in hotel, dan aftrek ontbijtcomponent ad 12%) Verblijf in appartement Voor zowel een kortdurend als een langdurig verblijf van een medewerker in een appartement (zoals bijvoorbeeld op Curaçao) kan het `Reisbesluit Buitenland` niet worden toegepast. Wel kan gebruik worden gemaakt van de vergoeding voor extra kosten in verband met tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van de rapporten van ORC International Compensation Table gebaseerd op verblijf in een appartement. 7

8 Vergoed wordt: Werkelijke kosten onder overlegging van betalingsbewijzen. Of: Vergoeding voor extra kosten in verband met tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van ORC-rapport (maximaal 18 maanden) afhankelijk van het jaarinkomen. Voor alle duidelijkheid wordt nog opgemerkt, dat voorafgaand aan de reis een keuze dient te worden gemaakt tussen de beide wijzen van vergoeden van de extra kosten Uitsplitsing per diem in logieskosten en overige kosten Logieskosten Logiescomponent: een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten tot een maximum volgens de tarieflijst Overige kosten a) Ontbijtcomponent: een ontbijtvergoeding ter hoogte van 12% van het bedrag voor de overige kosten volgens de tarieflijst, voor iedere periode van uur tot uur die binnen de dienstreis valt. b) Lunchcomponent: een lunchvergoeding ter grootte van 20% van het bedrag voor de overige kosten volgens de tarieflijst, voor iedere periode van uur en uur die binnen de dienstreis valt. c) Dinercomponent: een dinervergoeding ter grootte van 32% van het bedrag voor de overige kosten volgens de tarieflijst, voor iedere periode van uur en uur die binnen de dienstreis valt. d) Overige kostencomponent: een vergoeding voor kleine uitgaven ter grootte van 1,5% van het bedrag van de overige kosten opgenomen in de tarieflijst voor ieder uur dat de dienstreis duurt. Indien een dienstreis langer duurt dan 60 dagen, vindt vanaf de 61 e dag een vermindering van 50% plaats op de vergoedingsbedragen onder a) tot en met d). Voor het vergoeden van logieskosten volgens de tarieflijst is het een voorwaarde, dat bewijsstukken van het verblijf kunnen worden overlegd. In beginsel worden deze kosten rechtstreeks op rekening door Berenschot betaald (zie paragraaf 3.2 Accommodatie). De componenten onder a) tot en met c) dienen werkelijk te zijn gemaakt in een daartoe bestemde gelegenheid en kunnen als dan zonder overleg van bewijsstukken worden vergoed ORC-rapportages ORC, een onafhankelijke dienstverlener in statistische gegevens, doet onder meer onderzoek naar de extra kosten in verband met tijdelijk verblijf in het buitenland (extraterritoriale kosten), zoals extra kosten van levensonderhoud door een ander prijspeil en extra kosten doordat bepaalde zaken tweemaal moeten worden aangeschaft. 8

9 De ORC rapporten, meer specifiek de zogenaamde Short Term Assignment Allowance (STAA) index, zijn toepasbaar ten aanzien van extra kosten in verband met tijdelijk verblijf in het buitenland bij zowel een verblijf van maximaal 18 maanden in een hotel als in een appartement. Het bedrag van de vergoeding is inkomensafhankelijk. De ORC rapporten maken onderdeel uit van deze uitzendregeling, zijn als bijlage beschikbaar en worden jaarlijks op 1 januari geactualiseerd. De rapporten zijn voor veel landen beschikbaar en worden waar nodig opgevraagd. 2.4 Onkostenvergoeding op declaratiebasis In geval van een onkostenvergoeding op declaratiebasis geldt het volgende: De medewerker is verplicht een administratie van de uitgaven bij te houden en alle bewijzen (bonnen) van de uitgaven te verzamelen. Kosten waarvoor geen afschrift kunnen worden overlegd worden niet door Berenschot vergoed. De medewerker is verplicht binnen 10 werkdagen na terugkomst in Nederland de administratie en alle bewijzen te overleggen aan de financiële administrateur van Berenschot. Berenschot begrijpt dat in sommige gevallen geen bon wordt ontvangen, zoals in het geval van lokale taxi s. In deze gevallen kan de medewerker zelf een afschrift maken, zodat ook voor deze kostenposten afschriften kunnen worden overlegd. 2.5 Voorschot Waar gesproken wordt van een voorschot geldt het volgende: De hoogte van het voorschot wordt gebaseerd op een inschatting van de leefkosten in het land van bestemming. De medewerker ontvangt het voorschot voor vertrek, in cash of op de eigen rekening gestort. De medewerker is verplicht een administratie van de uitgaven bij te houden en alle bewijzen (bonnen) van de uitgaven te verzamelen. Kosten waarvoor geen afschrift kunnen worden overlegd worden niet door Berenschot vergoed. De medewerker is verplicht binnen 10 werkdagen na terugkomst in Nederland de administratie en alle bewijzen te overleggen aan de financiële administrateur van Berenschot. Berenschot begrijpt dat in sommige gevallen geen bon wordt ontvangen, zoals in het geval van lokale taxi s. In deze gevallen kan de medewerker zelf een afschrift maken, zodat ook voor deze kostenposten afschriften kunnen worden overlegd. 2.6 Dagtoelage Medewerkers ontvangen een bruto dagtoelage voor het aantal dagen dat aaneengesloten gereisd wordt. Deze toelage loopt op naarmate de reisduur langer wordt: Uitzendperiode Bruto toelage per dag 1 t/m 15 dagen t/m 90 dagen 30 9

10 91 t/m 365 dagen Frequentietoeslag Medewerkers ontvangen een bruto frequentietoeslag per vliegreis van 35 per vliegreis (retour) gestart vanuit het woonland. 10

11 3. Onkosten 3.1 Vliegtickets Vliegtickets worden door het secretariaat geboekt via het vaste reisbureau van Berenschot (VCK travel) Bepalingen bij vliegreizen 1. Alle medewerkers vliegen standaard economy class, tenzij hieronder anders wordt bepaald. 2. Altijd economy class als er tegelijk met een klant wordt gereisd die ook economy class vliegt, ongeacht bepalingen hieronder. 3. Intercontinentale vluchten: upgrade naar comfort class indien beschikbaar. 4. Binnen Europa geldt voor iedereen standaard economy class 5. Business class, uitsluitend voor directieleden, op intercontinentale vluchten. 6. Business class indien de klant de vliegtickets volledig vergoed op declaratiebasis (dit geldt dus niet voor fixed-fee projecten of projecten met een vooraf vastgesteld reisbudget). 7. Business class in uitzonderlijke gevallen met toestemming van de directie. Richtlijnen zijn: Intercontinentale vluchten waarbij het verblijf op de plek van bestemming korter is dan de totale duur van de vluchten heen en terug. 3.2 Accommodatie Hotels worden waar mogelijk geboekt door het secretariaat. Betaling rechtstreeks door Berenschot. Indien het niet mogelijk is rechtstreeks of vooraf te betalen krijgt de medewerker voor vertrek een voorschot dat de hotelkosten ruimschoots dekt. Een hotel voldoet tenminste aan de volgende eisen: tweepersoonskamer met bureau, bureaustoel en 24-uurs internet verbinding, in een hotel dat representatief is en waar klanten en/of gasten kunnen worden ontvangen. De kosten voor de internetverbinding worden waar mogelijk rechtstreeks betaald door Berenschot. Indien dat niet mogelijk is dan worden deze kosten op declaratiebasis vergoed (kosten voor de internetverbinding vallen dus niet onder het per diem). Indien Berenschot een appartement beschikbaar heeft wordt de medewerker geacht van het appartement gebruik te maken. Indien er sprake is van reizen die langer dan een maand duren kan de medewerker in samenspraak met de leidinggevende besluiten dat het wenselijk is te verblijven in een appartement in plaats van in een hotel. In dat geval zullen er specifieke afspraken gemaakt worden. De kosten die hieruit voortvloeien mogen nooit hoger zijn dan die voor het verblijven in een hotel. 3.3 Lokale vervoerskosten Lokaal vervoer wordt waar mogelijk rechtstreeks geboekt en betaald door het secretariaat. Mocht dit niet lukken dan valt het lokaal vervoer binnen het per diem. 11

12 Standaard is vervoer per taxi of huurauto. Voor landen waar de verkeerssituatie dat vereist kan de leidinggevende besluiten dat er gekozen wordt voor een auto met chauffeur. In dat laatste geval zal de hoogte van het per diem, indien het lokaal vervoer uit het per diem betaald wordt, speciaal worden aangepast. 3.4 Eten en drinken en wassen, strijken en stomen van kleding Worden door de medewerker zelf uit het per diem vergoed. 3.5 Overige kosten De volgende kosten worden door Berenschot vergoed op declaratiebasis (buiten het per diem om): Vaccinaties en medicijnen specifiek benodigd voor de buitenlandse reis Visakosten Luchthavenbelasting Kosten verband houdende met valutaverschillen, wisselen en valutatransacties 3.6 Buitengewone kosten In het geval van buitengewone kosten, zoals de aanschaf van vervangende noodzakelijke ICT apparatuur, is vooraf toestemming van de directie vereist. Wanneer dat niet mogelijk is wordt de medewerker geacht in het belang van Berenschot te handelen en zo veel mogelijk aan te sluiten bij het bestaande declaratiereglement. 12

13 4. Gezondheid 4.1 Aandachtspunten voor vertrek Medewerkers zijn verplicht de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en de juiste vaccinaties voor reizen naar het buitenland in te nemen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering publiceert op de website een lijst met gecertificeerde vaccinatiebureaus, zie De bedrijfsarts heeft twee medische kits samengesteld die mee genomen kunnen worden. Daarin bevindt zich een basispakket van een reisapotheek. Neem hiervoor contact op met P&O (Marian Loffeld-Marsman, ). In bepaalde gevallen kan de bedrijfsarts recepten in de Engelse taal verstrekken. Voor die medewerkers die via Berenschot een zorgverzekering bij CZ hebben afgesloten heeft P&O speciale pasjes beschikbaar met de noodnummers erop. 4.2 Ziek op reis Consulteer het noodnummer van de eigen ziektekostenverzekering Meld je meteen ziek zoals je in Nederland ook zou doen (leidinggevende, secretariaat en P&O moeten op de eerste ziektedag op de hoogte zijn). Vermeld duidelijk de symptomen van de ziekte, zeker bij het vermoeden van een tropische ziekte en nadrukkelijk ook in geval van een ziekte van psychische aard (bijvoorbeeld stress of heimweeverschijnselen). Bel eventueel met de bedrijfsarts via P&O (Marian Loffeld-Marsman, ) In geval van (vermoeden) tropische ziekte, bel dan met (SPECIAAL NUMMER/ABONNEMENT; PM). De website van het Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering biedt veel informatie, zie Neem eventuele symptomen serieus. 4.3 Ziek kort na terugkomst uit de tropen Hou altijd rekening met een eventuele tropische ziekte in de vaststelling van symptomen. Raadpleeg de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering, Als je contact zoekt met een arts meld dan altijd dat je op reis bent geweest. 13

14 5. Verzekeringen De meest up-to-date informatie over verzekeringen inclusief de belangrijkste polisvoorwaarden staan op het Blauwe Web > Persoonlijk > P&O Handboek > 8. Verzekeren. Bij vragen over verzekeringen neem contact op met P&O (Marian Loffeld-Marsman, ). 5.1 Ziektekostenverzekering De eigen ziektekostenverzekering is de eerste verzekering die geldt in geval van ongevallen en ziekte, zowel in Nederland als in het buitenland. Ga daarom altijd na wat de noodnummers van de eigen ziektekosten verzekering zijn en neem deze nummers mee. Voor diegenen die via Berenschot verzekerd zijn bij CZ verzekeringen liggen er bij P&O (Marian Loffeld-Marsman) pasjes klaar met de noodnummers van CZ erop. Ziektekostenverzekeringen kennen een eigen risico. Het verplichte deel van het eigen risico wordt door Berenschot s reisverzekering gedekt. Een eventueel vrijwillig eigen risico wordt niet door Berenschot s reisverzekering gedekt. 5.2 Reisverzekering Berenschot heeft een reisverzekering afgesloten die de belangrijkste zaken dekt, waaronder bijvoorbeeld ongevallen, medische kosten die niet op de eigen ziektekostenverzekering verhaald kunnen worden, en schade. De polisvoorwaarden staan op het netwerk (H:\Algemene Zaken\Intranet\Verzekeringen\Zakenreisverzekering en reizen naar het buitenland). Voor reizen in opdracht van Berenschot hoeft dus geen persoonlijke reisverzekering afgesloten te worden. De reisverzekering geldt alleen als de reis geregistreerd wordt. Dat is automatisch het geval wanneer de vliegtickets via VCK Travel worden geboekt. Indien de tickets op een andere wijze geboekt worden laat het secretariaat dit dan doorgeven aan P&O (Marian Loffeld- Marsman, ). 5.3 Ontvoeringsverzekering Berenschot heeft ook een ontvoerings- en gijzelingsverzekering afgesloten. Hierover mag niet gecommuniceerd worden met mensen buiten Berenschot (inclusief lokale partners waar mee samengewerkt wordt): het zou mensen immers in de verleiding kunnen brengen medewerkers te ontvoeren. Zie verder hoofdstuk 8: bezoeken aan risicolanden/risicogebieden. 5.4 Uitkeringen in geval van overlijden, blijvende invaliditeit, etc. De reisverzekering voorziet in uitkeringen bij overlijden, blijvende invaliditeit, etc. Voor de precieze bepalingen wanneer uitkering volgt, zie het Blauwe Web > Persoonlijk > P&O Handboek > 8. Verzekeringen > Downloads > Hienfeld Polisvoorwaarden ongevallenverzekering. Voor vragen omtrent de uit te keren bedragen neem contact op met P&O (Marian Loffeld-Marsman, ). 14

15 6. Afspraken en procedures 6.1 Contactgegevens van naasten van de reizende Alle medewerkers hebben bij hun indiensttreding bij P&O nummers van naasten aangegeven die in noodgevallen gebeld kunnen worden. Medewerkers worden geacht voor aanvang van reizen, met name naar risicolanden, deze contactgegevens te controleren op juistheid. 6.2 Contact met collega s in Nederland en procedure bij een vermiste medewerker De medewerker wordt geacht afspraken te maken met het secretariaat in Nederland om regelmatig van zich te laten horen. Indien de medewerker niet op de afgesproken tijden van zich laat horen of niet terugkeert op de afgesproken dag onderneemt Berenschot actie. De procedure is als volgt: Het secretariaat verifieert per direct of geen enkele collega op de hoogte is van de situatie van de medewerker; Indien dit niet het geval is neemt de leidinggevende zo snel mogelijk contact op met het thuisfront van de medewerker om na te gaan of het thuisfront op de hoogte is van de situatie van de medewerker; Indien dat niet zo is wordt in samenspraak met het thuisfront gepaste actie ondernomen. 6.3 Procedure bij ziekte/ongeval Zie hoofdstuk 4. Gezondheid. 6.4 Procedure bij diefstal Bij diefstal meteen aangifte doen bij de politie en de aangifte documenten goed bewaren. Vervolgens melden bij P&O (Marian Loffeld-Marsman, ) die contact kan opnemen met de reisverzekering. 6.5 Procedure bij ICT problemen Contact opnemen met de helpdesk ). Als de helpdesk het probleem niet kan oplossen: contact opnemen met de leidinggevende en bespreken of er lokaal een vervangend apparaat kan worden aangeschaft. Indien niet tijdig contact met de leidinggevende opgenomen kan worden vertrouwt Berenschot op het beoordelingsvermogen van de medewerker. Indien er een vervangend apparaat wordt aangeschaft wordt de medewerker geacht voor de goedkoopst mogelijke variant te kiezen. 6.6 Paspoort en visa Alle medewerkers worden geacht een kopie van het paspoort bij het eigen secretariaat in te leveren voor aanvang van de reis. Voor veel landen is het noodzakelijk dat het paspoort tenminste een half jaar langer geldig is dan de geplande reisduur. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van een geldig paspoort. 15

16 Voor visa kunnen medewerkers gebruikmaken van de diensten van visumbureaus. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van een visum, al dan niet via het secretariaat. 6.7 Reistijd is werktijd Reistijd geldt standaard als interne, niet-declarabele, werktijd. Als de uren gedeclareerd kunnen worden bij een opdrachtgever dan geldt reistijd als declarabele werktijd. Uren gereisd buiten officiële werktijd kunnen gecompenseerd worden. 6.8 Verlofrechten en tickets De in het thuisland geldende vakantie- en ADV-rechten en officiële feestdagen blijven onverminderd van toepassing. De medewerker verkrijgt recht op één verlofticket per drie aaneengesloten maanden van uitzending naar het woonland, dat door hemzelf dan wel een derde mag worden gebruikt. Verloftickets zijn altijd economy class. Dit recht kan niet opgespaard worden: de vliegtickets moeten worden gebruikt binnen drie maanden na de drie maanden waarin het recht op de tickets is opgebouwd, daarna vervalt het recht. Boven de normaal in het vliegticket begrepen bagagevrijdom (20kg) worden bij aanvang en einde van een uitzending de werkelijke kosten van persoonlijke overbagage tot een maximum van 10 kg begeleide bagage vergoed. 16

17 7. Fiscale en sociale zekerheidsaspecten 7.1 Fiscaal heffingsrecht Inwoners van Nederland zijn in beginsel in Nederland belastingplichtig voor hun wereldwijde inkomsten en vermogen. De uiteindelijke heffingsbevoegdheid kan echter onder andere beperkt worden door verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, die Nederland heeft gesloten met diverse landen. In de meeste verdragen is de 183-dagen regeling opgenomen. Deze komt op het volgende neer. Het heffingsrecht over het inkomen dat toegerekend kan worden aan de buitenlandse werkdagen wordt verlegd naar het werkland indien: De werknemer meer dan 183 dagen gedurende het belastingjaar/kalenderjaar/12- maandsperiode (afhankelijk van het desbetreffende belastingverdrag) in het werkland verblijft; of De beloning komt ten laste van een vaste inrichting van de werkgever in het werkland; of De beloning wordt betaald door of namens een werkgever die inwoner is van het werkland. Het eerste punt geldt altijd voor uitzendingen, zie verder paragraaf 7.4. Het tweede en of derde punt gelden mogelijk voor missies en uitzendingen. Het is derhalve zeer van belang om de reis- en verblijfdagen nauwgezet te administreren in het travelregister. 7.2 Belastingadvies en aangifte inkomstenbelasting Gedurende de periode dat de medewerker in het buitenland werkt, zal deze zijn woonplaats in Nederland behouden en hier aangifte doen over zijn in Nederland en in het land van uitzending verdiende inkomen (wereldinkomen). De jaarlijkse opgave ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting is inclusief het in het buitenland verdiende salaris en de uitzendtoelagen. Het kan voorkomen dat de medewerker in het werkland onderworpen is aan belastingheffing over zijn aldaar verdiende inkomen, zijnde het inkomen toerekenbaar aan de buitenlandse dagen door het overschrijden van de 183-dagen regeling. In dat geval zal Berenschot ondersteuning verlenen en de kosten dragen voor fiscaal advies, waaronder het verzorgen van buitenlandaangifte(n). De medewerker dient de benodigde informatie hiervoor compleet en tijdig beschikbaar te stellen (zie ook paragraaf 7.5) 7.3 Leaseauto (en de fiscale bijtelling) De regelingen omtrent de leaseauto blijft in principe dezelfde bij een buitenlandse reis, inclusief eventuele fiscale bijtellingen. Mocht een medewerker voor langere tijd naar het buitenland gaan dan kan de leasecoordinator (Jeroen Faber, ) kijken of de auto eventueel tijdelijk aan een andere medewerker kan worden toegewezen. Dit is afhankelijk van de vraag naar soortgelijke auto s op dat moment en kan dan ook niet gegarandeerd worden. 7.4 Aandachtspunten voor uitzendingen Voor de definitie van een uitzending zie hoofdstuk 1 Bepalingen. 17

18 Bij uitzendingen zijn er mogelijk verstrekkende fiscale gevolgen omdat de medewerker mogelijk niet meer tot inwoner van Nederland wordt gerekend. Dat betekent onder meer dat in het buitenland mogelijk belastingheffing moet plaatsvinden en dat fiscale aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek, mogelijk niet meer gelden of geheel kunnen worden geëffectueerd. Ook is het mogelijk dat de opbouw van AOW en pensioen en bijvoorbeeld de levensverzekering hierdoor wordt beïnvloed. Indien je verwacht mogelijk in de categorie uitzendingen te vallen, neem dan in alle gevallen direct contact op met de financieel directeur van Berenschot Groep (Wilbert Blok, ) en de leidinggevende. Mocht contact om wat voor reden niet mogelijk zijn dan is het raadzaam om het zekere voor het onzekere te verkiezen en tijdig terug naar Nederland te keren. De regelingen kunnen per land verschillen, daarom is niet altijd vooraf te zeggen wat de fiscale gevolgen van uitzending voor de medewerker zijn. Berenschot kan fiscaal advies inwinnen bij gespecialiseerde bedrijven. Indien Berenschot adviseert dat de medewerker terugkeert naar Nederland ter voorkoming van fiscaal nadeel is de medewerker verplicht dit advies op te volgen. Doet de medewerker dit niet, dan vervalt het recht op compensatie zoals in paragraaf 7.5 vastgelegd. Let op: de fiscale gevolgen gelden in het algemeen voor verblijven in het buitenland, niet slechts voor werken in het buitenland. Dat betekent dat naast werkdagen ook vakantiedagen in hetzelfde land meetellen voor de toetsing aan de 183-dagenregeling. 7.5 Compensatie voor fiscale gevolgen In geval er voor de medewerker fiscaal nadeel ontstaat direct gerelateerd aan de reis naar het buitenland voor Berenschot dan compenseert Berenschot de medewerker 100% voor het opgelopen nadeel ten aanzien van het netto salaris inclusief toeslagen (arbeidsinkomen van Berenschot). 7.6 Sociale zekerheid Gedurende de periode dat de medewerker in het buitenland werkt, blijft de werknemer in principe sociaal verzekerd in Nederland. Rekening houdend met de nationale en internationale wetgeving op dit vlak, kan een situatie ontstaan dat verzekeringsplicht ontstaat in het werkland. In dat geval zal Berenschot een regeling treffen welke minimaal gelijkwaardig is aan de rechten volgens de sociale zekerheid in Nederland. Indien een verzekeringsplicht in zowel het thuis- als het werkland niet te vermijden is, komen de kosten van de sociale zekerheid in het werkland voor rekening van Berenschot. Een eventueel opgelopen nadeel in netto salaris in verband met verschuldigde premies sociale zekerheid in het werkland wordt meegenomen bij het bepalen van de compensatie, zoals beschreven bij paragraaf 7.5. Voor zover dit op grond van internationale verdragen mogelijk is, zal Berenschot een detacheringsverklaring (binnen de EU: A1 verklaring) bij de Sociale Verzekeringsbank aanvragen. Middels deze verklaring kan de werknemer sociaal verzekerd blijven in Nederland. Een detacheringsverklaring is persoonlijk en geldt niet voor familie, buiten de EU kan dit wel het geval zijn. 18

19 Berenschot kan alleen de voortzetting van de sociale zekerheid van de werknemer garanderen en niet die van de partner. Binnen de EU, kan, na afgifte van de A1 verklaring, een EHIC bij de zorgverzekeraar worden aangevraagd. Dit dient de werknemer zelf aan te vragen bij zijn ziektekostenverzekeraar. Met de EHIC kan de werknemer aanspraken maken op spoedeisende hulp in het buitenland conform de Nederlandse zorgverzekeringswet. Zie ook internet: 19

20 8. Bezoeken aan risicolanden of risicogebieden 8.1 Algemeen De classificatie van reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is leidend bij het bepalen van het veiligheidsrisico. Deze zijn te vinden op: De volgende bepalingen gelden: Reisadvies classificatie(*) Omschrijving Toestemming benodigd Aanvullende maatregelen Risicogebied MD/directeur 5 Risicoland MD/Directeur + Bt P&O Verzekeringen, veiligheidsmaatregelen, context analyse, dagelijks contactmoment met leidinggevende in NL 6 Geen reizen voor Berenschot toegestaan! (*) De classificatie van reisadviezen is te vinden op: Een medewerker kan altijd besluiten af te zien van een reis naar een risicoland of risicogebied. Dit kan nooit een negatieve beoordeling ten gevolge hebben. Berenschot verplicht zich tot het nemen van maatregelen om het risico voor de werknemer zo veel mogelijk te beperken en de werknemer zo min mogelijk bloot te stellen aan eventuele risico s. 8.2 Veiligheid De veiligheid van medewerkers is te allen tijde het belangrijkste goed. Indien de medewerker de inschatting maakt dat hij gevaar loopt dan kan hij zonder meer besluiten het risicoland of risicogebied te verlaten, zonder toestemming vooraf van de leidinggevende en zonder dat Berenschot dit meeweegt in eventuele beoordelingen. Berenschot verplicht zich al het nodige te doen om de veiligheid van de medewerker te garanderen. Daarbij kan gedacht worden aan het inhuren van een privaat beveiligingsbedrijf, het afsluiten van een speciale evacuatie verzekering, en het maken van speciale afspraken met de Nederlandse Ambassade ter plekke. Ook in de keuze voor het hotel zal Berenschot de veiligheid van de werknemer de hoogste prioriteit geven. Berenschot verplicht zich de kosten nooit mee te laten spelen in het bepalen welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn voor de medewerker. 8.3 Verzekeringen In geval van een bezoek aan een risicoland of risicogebied is het van belang van te voren door te nemen of de situatie in het land mogelijk valt onder de definitie van molest in de reisverzekering. 20

BZ reiskostenvergoeding externe adviseurs 2013

BZ reiskostenvergoeding externe adviseurs 2013 BZ reiskostenvergoeding externe adviseurs 2013 (BZ REA 2013) Datum xxxxxx Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Doel van de REA... 5 1.3 Definities/ begripsbepalingen... 5 2 ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

BZ reiskostenvergoeding externe adviseurs 2017

BZ reiskostenvergoeding externe adviseurs 2017 BZ reiskostenvergoeding externe adviseurs 2017 (BZ REA 2017) Datum 31 januari 2017 Pagina 1 van 9 BZ reiskostenvergoeding externe adviseurs 201 (BZ REA 2017) Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

KOOPS FURNESS NV. Centrale Buitenlandregeling

KOOPS FURNESS NV. Centrale Buitenlandregeling KOOPS FURNESS NV Centrale Buitenlandregeling Inhoudsopgave Centrale Buitenland Regeling Algemeen. Blz. 3 Hoofdstuk 1 Gezin gaat niet mee 1.1 Betaling salaris/ overige kosten... Blz. 4 1.2 Vertrekverlof...

Nadere informatie

Regeling vergoeding dienstreizen Tilburg University

Regeling vergoeding dienstreizen Tilburg University Regeling vergoeding dienstreizen Tilburg University Paragraaf 1 Artikel 1.1 Deze regeling bevat nadere regels, als bedoeld in de CAO ten aanzien van de vergoeding van reisen verblijfskosten bij dienstreizen.

Nadere informatie

Administratie, Informatievoorziening en Control. Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016)

Administratie, Informatievoorziening en Control. Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016) Administratie, Informatievoorziening en Control Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016) Instituut/Dienst Administratie, Informatievoorziening en Control / Onderwijs

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

- 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité. Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen

- 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité. Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen - 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité Punt 7 a) BUREAU 536 e VERGADERING 29 MEI 2007 Betreft: Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen TER INFORMATIE

Nadere informatie

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013 VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND Versie 11-6-2013 I N H O U D A. Doel van de vergoedingenregeling B. Uitgangspunten vergoedingenregeling C. Beoordeling gedeclareerde kosten D. Declaratiebepalingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26137 20 september 2013 Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJS ADVIES BEHORENDE BIJ RAADSVOORSTEL INZAKE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN

ARTIKELSGEWIJS ADVIES BEHORENDE BIJ RAADSVOORSTEL INZAKE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN ARTIKELSGEWIJS ADVIES BEHORENDE BIJ RAADSVOORSTEL INZAKE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN De verordening is opgebouwd uit drie onderdelen: - voorzieningen voor raadsleden:

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

Regeling reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen Universiteit Leiden 2015. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Verblijfkosten buitenland

Regeling reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen Universiteit Leiden 2015. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Verblijfkosten buitenland Regeling reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen Universiteit Leiden 2015 Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de vergoeding van reis- en verblijfkosten in verband

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken.

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken. 1. Definities A. Social Corporate Development (SCD): SCD maakt onderdeel uit van Stichting ImproveGhana (KvK 34349783). SCD stelt bedrijven in staat om haar professionals deel te laten nemen aan de Leadership

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Afspraken belastingdienst en LTO Nederland over cafetariaregeling

Afspraken belastingdienst en LTO Nederland over cafetariaregeling Afspraken belastingdienst en LTO Nederland over cafetariaregeling LTO Nederland heeft op 26 september 2012 voor de leden van de regionale LTO organisaties en de leden van de met LTO samenwerkende vaktechnische

Nadere informatie

Regeling vergoeding dienstreizen en maaltijdvergoeding bij overwerk Universiteit Leiden

Regeling vergoeding dienstreizen en maaltijdvergoeding bij overwerk Universiteit Leiden Regeling vergoeding dienstreizen en maaltijdvergoeding bij overwerk Universiteit Leiden Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de vergoeding van de kosten van dienstreizen

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst versie januari 2011 1/5

Model Arbeidsovereenkomst versie januari 2011 1/5 Model Arbeidsovereenkomst.. (naam school/rechtspersoon/bedrijf/instelling) te (adres) hier nader te noemen: de werkgever en de heer/mevrouw... (naam werknemer) wonende... (adres) hier nader te noemen:

Nadere informatie

Regeling vergoeding dienstreizen Universiteit Leiden

Regeling vergoeding dienstreizen Universiteit Leiden Regeling vergoeding dienstreizen Universiteit Leiden Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de vergoeding van de kosten van dienstreizen en de maaltijdkosten bij overwerk.

Nadere informatie

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Postbus 93002 2509 AA Den Haag Midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Reglement kostenvergoedingen leden College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen

Reglement kostenvergoedingen leden College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen Reglement kostenvergoedingen leden College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen Vastgesteld door de Raad van Toezicht, d.d. 2o oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3

Nadere informatie

Regeling tegemoetkomingen in de verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer 2017

Regeling tegemoetkomingen in de verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer 2017 Regeling tegemoetkomingen in de verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer 2017 Kenmerk: CvB UIT-2564 LO-2017-493 Datum: 28-03-2017 Auteur: Koopmans Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Brochure over de. Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht

Brochure over de. Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht Brochure over de Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Bezoldiging en de fiscus 3. Bezoldiging 4. Reiskosten 5. Verblijfkosten 6. Cursus en congres

Nadere informatie

Werkwijze declaraties Raad van Bestuur

Werkwijze declaraties Raad van Bestuur Werkwijze declaraties Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Doel Met dit document wordt beoogd een kader vast te leggen voor de leden van de Raad van Bestuur over de werkwijze

Nadere informatie

Reis- & Annuleringsverzekering

Reis- & Annuleringsverzekering Reis- & Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering? Wat is een reisverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent of als je de reis moet annuleren. De

Nadere informatie

SNV. U itvoeri ngsregelement. Noodevacuatie en molestregeling Eind versie 1.0 1/6

SNV. U itvoeri ngsregelement. Noodevacuatie en molestregeling Eind versie 1.0 1/6 Uitvoeringsregelement Noodevacuatie en molestregeling Eind versie 1. 0 Juli 2014 U itvoeri ngsregelement Noodevacuatie en molestregeling 2014-2016 Eind versie 1.0 1/6 VERSION- AND DISTRIBUTION CONTROL

Nadere informatie

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis BESLUITEN

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis BESLUITEN B&W-nr.: 07.0134 d.d. 13-2-2007 Onderwerp Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis Behoudens advies van de commissie OWZ Vergoeding dienstreis: BESLUITEN 1. Artikel 15:1:22:7 van

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

VAKANTIE- VERZEKERING

VAKANTIE- VERZEKERING VAKANTIE- VERZEKERING ONBEZORGD OP VAKANTIE Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering van REAAL

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum. Betreft: CAO voor de Timmerindustrie 2015/2017

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum. Betreft: CAO voor de Timmerindustrie 2015/2017 Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum Telefoon (0800) 0543 Datum 26 januari 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2015-82/GvS Betreft:

Nadere informatie

FATUM Veilig op reis pakket. Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten

FATUM Veilig op reis pakket. Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten FATUM Veilig op reis pakket Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten 1 FATUM biedt verschillende verzekeringen aan om ervoor te zorgen dat u onbezorgd kunt reizen. Neemt u de mogelijkheden eens door

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u pensioen opbouwen zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook voorziet de pensioenregeling in een. We leggen u uit wat

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11887 29 april 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 april 2013, nr. INDUIT13-273, houdende

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering ANN2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Doorlopende Annuleringsverzekering

Nadere informatie

REGLEMENT KOSTENVERGOEDINGEN LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR UNIVERSITEIT TWENTE

REGLEMENT KOSTENVERGOEDINGEN LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR UNIVERSITEIT TWENTE REGLEMENT KOSTENVERGOEDINGEN LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR UNIVERSITEIT TWENTE Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 14 juni 2017 Kenmerk: CvB UIT-2603 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Representatiekosten

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement)

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) begripsbepalingen artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie

Onbezorgd op vakantie Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie Het hele jaar verzekerd Wanneer u van plan bent om meer dan één keer per jaar op vakantie te gaan, dan is het wel zo makkelijk als u maar één keer een verzekering

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Vergoedingsregeling dienstreizen Universiteit Twente

Vergoedingsregeling dienstreizen Universiteit Twente Vergoedingsregeling dienstreizen Universiteit Twente Kenmerk: 401.829/HR Datum: 22-01-2014 Auteur: I.M. Miessen Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 2 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID... 2 ARTIKEL 3

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van de ANWB B.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht DLR 0813 / 08-2013 Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering U heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten bij de SOM. De verzekering is tot stand

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

REGLEMENT KOSTENVERGOEDINGEN LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR UNIVERSITEIT TWENTE

REGLEMENT KOSTENVERGOEDINGEN LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR UNIVERSITEIT TWENTE REGLEMENT KOSTENVERGOEDINGEN LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR UNIVERSITEIT TWENTE Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 10 maart 2016 Kenmerk: CvB UIT-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vaste kostenvergoeding

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Aangifte van schade VvAA reisverzekering

Aangifte van schade VvAA reisverzekering Aangifte van schade VvAA reisverzekering Alle voor uw schade van toepassing zijnde vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden, zo nodig toelichten. IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Schadenummer

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur)

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Onderwerpen Wanneer betaal je in Nederland belasting en premies Fiscale gevolgen zending

Nadere informatie

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Inleiding We onderscheiden diverse soorten van reiskostenvergoedingen. De hoogte van de vergoedingen worden in deze regeling uitgelegd. Achtereenvolgens tref je aan:

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

Regeling declaraties zakelijke kosten en buitenlandreizen College van Bestuur Zuyd Hogeschool

Regeling declaraties zakelijke kosten en buitenlandreizen College van Bestuur Zuyd Hogeschool Regeling declaraties zakelijke kosten en buitenlandreizen College van Bestuur Zuyd Hogeschool 1 september 2016 - definitief RAAD VAN TOEZICHT 1 Regeling declaraties zakelijke kosten en buitenlandreizen

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

Inhoud verzekeringswijzer vaker per jaar naar het buitenland

Inhoud verzekeringswijzer vaker per jaar naar het buitenland Ga je langer dan 2 weken naar het buitenland, of vaker per jaar, dan is een een doorlopende reisverzekering vaak een betere optie dan een aflopende (eenmalige) reisverzekering. Alle vakanties binnen 1

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

D E C L A R A T I E R E G E L I N G

D E C L A R A T I E R E G E L I N G D E C L A R A T I E R E G E L I N G De declaratieregeling is bestemd voor de leden van het bondsbestuur / sectiebesturen en zijn adviescommissies en voor overige personen die kosten bij de KNBB in rekening

Nadere informatie

Reisverzekering. Met stip de beste

Reisverzekering. Met stip de beste Reisverzekering Met stip de beste Waar u ook vakantie viert, één ding is zeker: u wilt er onbezorgd van genieten. Een reis verzekering is daarbij onmisbaar. Of u nu kiest voor een reisverzekering voor

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

kantoor Den Haag Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg AA WOERDEN Geachte heer,

kantoor Den Haag Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg AA WOERDEN Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Kennisgroep CAO Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg 1 3445 AA WOERDEN Datum 28 februari 2017 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

REISKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER OLVG en SLAZ

REISKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER OLVG en SLAZ REISKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER OLVG en SLAZ Inleiding De CAO Ziekenhuizen voorziet in een minimum reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, waarbij ruimte wordt gelaten om in overleg met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Regeling vergoeding kosten

Regeling vergoeding kosten Regeling vergoeding kosten Stafafdeling Human Resources Vaststelling door CvB: 26 februari 2014 Herziening: augustus 2016 Inwerkingtreding: 1 oktober 2016 Regeling vergoeding kosten Toelichting 1) Reiskosten

Nadere informatie

Versoepeling buitenlandse dagvergoeding

Versoepeling buitenlandse dagvergoeding Versoepeling buitenlandse dagvergoeding Inhoud Forfaitaire verblijfsvergoeding... De eerste voorwaarde... Wat is vaste plaats van tewerkstelling?... Wat is de versoepeling die administratie heeft toegestaan?...

Nadere informatie

Vergoedingenreglement 2016

Vergoedingenreglement 2016 Vergoedingenreglement 2016 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Voor een werknemer van 23 tot 65 jaar is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2008: per maand 1.335,00 per week 308,10 per dag

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Stichting FSO / KNV Busvervoer. Postbus AD CULEMBORG. Geachte heer,

Kantoor Almelo. Stichting FSO / KNV Busvervoer. Postbus AD CULEMBORG. Geachte heer, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Stichting FSO / KNV Busvervoer Postbus 154 4100 AD CULEMBORG Kennisgroep CAO Datum 7 april 2017 Uw kenmerk Betreft Beoordeling cao Besloten

Nadere informatie

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nederland- Duitsland Kwalificerende buitenlandse belastingplicht mr. Dick de Ruiter RB 6 april 2017 Belastingplicht: waar? De meesten van ons worden m.i.v. 1 januari 2017 aangemerkt als

Nadere informatie

EVA SMIT Rayon Manager 2 e lijn Eva heeft diabetes type 1 Nederland. Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk

EVA SMIT Rayon Manager 2 e lijn Eva heeft diabetes type 1 Nederland. Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk EVA SMIT Rayon Manager 2 e lijn Eva heeft diabetes type 1 Nederland Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk .en die van honderdduizenden anderen. Met deze folder geven wij een kort overzicht van de belangrijke

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

Performance Share Plan

Performance Share Plan For information purposes only For information purposes only Performance Share Plan Vragen en antwoorden over belasting voor awards met belastingverrekening Maart 2014 Belangrijke aanwijzing: deze handleiding

Nadere informatie

Buitenlandse artiest. In sommige gevallen hoeft voor een buitenlandse artiest geen loonheffing berekend te worden.

Buitenlandse artiest. In sommige gevallen hoeft voor een buitenlandse artiest geen loonheffing berekend te worden. Artiesten- en beroepssportersregeling Speciale regels Voor artiesten en beroepssporters met een overeenkomst van 3 maanden of korter gelden speciale regels voor de inhoudingen op het loon. Hierbij is het

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank 1. Inleiding/Algemeen Kom ik in aanmerking voor een vakantie? Misschien heeft u net als veel andere inwoners van Nederland

Nadere informatie

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING Individuele boekingen 1 Voorwaarden Annuleringsverzekering De deelnemer die zich individueel

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt.. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie