CTL. Nota zienswijze concept-woonvisie Concept beantwoording Nieuwegein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015-370 12CTL. Nota zienswijze concept-woonvisie 2015. Concept beantwoording Nieuwegein"

Transcriptie

1 12CTL Nota zienswijze concept-woonvisie 2015 Zienswijze Natuurlijke rechtspersonen (anoniem gemaakt) Ontvangen: 19 juli 2015 (per ) Het is een (deels gezamenlijke) zienswijze die in gaat op oudere particuliere eigenaren en betaalbaarheid van het huren. 1. Oudere particuliere eigenaren Op pagina 7 staat: We willen prestatieafspraken maken met de woningcorporaties over het gesc aken van een volume van hun woningvoorraad voor verzorgd wonen. Binnen het programma Wonen en Zorg wordt het stimuleren van particuliere eigenaren om hun woning beter geschikt te maken verder uitgewerkt. Mijn zienswijze is, dat de gemeente garant zou moeten staan voor een verhoging van een hypotheek van b.v. max ,- als senioren hun woning willen aanpassen. De bank geeft meestal geen hypotheekverhoging als de senioren 70 plus zijn. Dit betekent dat veel oudere huiseigenaren geen beroep zullen doen op een huurwoning, omdat ze zelf de woning aanpassen. Volgens onderzoek van de ANBO wil 87% van de 65 plussers in het eigen huis blijven wonen. Toelichting met voorbeeld: Een 75+ echtpaar wil in de eigen (koop)woning blijven wonen. Om dat te kunnen doen zijn aanpassingen van de woning nodig: Traplift en aangepast badkamer, kosten ,Koopwoning taxatiewaarde: Hypotheek Overwaarde woning: ,80.000, ] ,- Ondanks de overwaarde van de woning, wil de bank dit echtpaar voor de woningaanpassing geen verhoging van de hypotheek geven, vanwege hun leeftijd en/of inkomenssituatie (ANBO-onderzoek 2015). Hoe kan dit worden opgelost zonder dat het echtpaar de woning moet verkopen en verlaten? Concept beantwoording Nieuwegein Wij danken u hartelijk voor de uitgebreide zienswijze die u heeft ingediend. Hieronder onze reactie op deze zienswijze. Wat betreft punt 1: oudere particuliere eigenaren het volgende. Van de 65-plussers in Nieuwegein heeft 56% een eigen woning. Het geschikt maken van de woningvoorraad zal naast huurwoningen daarom ook gericht moeten worden op koopwoningen. In het programma Wonen en Zorg dat in het najaar wordt opgesteld zal aandacht besteed worden aan het gesc ikt maken van dit deel van de woningvoorraad. Tijdens de twee bewonersavonden die in het kader van deze woonvisie zijn gehouden kwamen de financiële aspecten ook naar voren. Niet alleen is er behoefte aan meer informatie over de financiën, maar ook aan daadwerkelijke ondersteuning. Het door u geschetste voorbeeld is duidelijk en wij zullen deze suggestie meenemen bij de uitwerking van het programma Wonen en Zorg. Bij Wonen en zorg onder punt 3 bij "Hoe gaan we dat realiseren" zullen we de laatste zin wijzigen in: Binnen het programma Wonen en Zorg wordt het stimuleren van particuliere eigenaren en beleggers om hun woning beter geschikt te maken verder uitgewerkt, hierbij is in ieder geval aandacht voor de financiële aspecten.

2 Stel dat de gemeente garant zou staan voor het bedrag van de hypotheekverhog g zijnde \ 0.00C,- dan zou de bank wel willen lenen, Het echtpaar betaalt dan voor ,- hypotheeklasten. Meestal zal dit kunnen. Mocht dat niet zo zijn of na verloop van tijd niet meer mogelijk, dan verstrekt de gemeente het verschil van de hypotheeklasten tussen de oorspronkelijke en nieuwe ,- hypotheek. De bewoners bouwen dan een schuld op bij de gemeente van de hypotheekrente te vermeerderen met een opslag van de kosten die als compensatie dienen. Als deze lening wordt ingeschreven in het hypotheekregister, heeft de gemeente bij verkoop van de woning een preferente positie. Voordelen voor de gemeente: mensen kunnen in hun eigen omgeving blijven wonen, daar hebben zij vaak hun soi ale netwerk, waar zij ook indien nodig een beroep kunnen doen op hun buren (en vice versa). het echtpaar heeft vooralsnog geen woningvraag (kans is groot dat dat huur zou zijn, omdat de bank geen nieuwe hypotheek zal verstrekken voor een andere woning) als meer mensen door de garantiestelling in staat worden gesteld hun eigen woningaanpassingen te doen, hoeven er vooralsnog minder woningen te worden gebouwd voor senioren of mensen met een handicap. 2. Betaalbaarheid van het huren Graag ondersteunen wij de doelstelling en inspanningen van de gemeente richting flexibele huren Pg. 5: - We werken mee aan een lobby om meer ruimte in de regelgeving te krijgen om scheefwonen tegen te gaan via bijv. flexibele huren en tijdelijke huurcontracten. Wanneer toekomstige regelgeving het mogelijk maakt zullen we de instrumenten om scheefwonen tegen te gaan benutten. Echter, we vinden dat de opvatting van flexibele huren als instrument tegen scheefwonen te beperkt is en dat tijdelijke huurcontracten alleen onder strikte voorwaarden kunnen. We geven u onze zienswijze op Wat betreft de betaalbaarheid van het huren ondersteunt u onze doelstelling en inspanningen richting flexibele huren. Wel vindt u de opvatting van flexibele huren als instrument tegen cheefwonen te beperkt en tijdelijke huurcontracten alleen onder strikte voorwaarden kunnen. Uw zienswijze dat de gemeente gegarandeerde betaalbaarheid voor alle inkomensgroepen mogelijk moet maken, door het invoeren van flexibele huur begrijpen we en het beoogde doel, betaalbaarheid voor iedereen,

3 deze aspecten. Onze zienswijze is, dat de gemeente Nieuwegein gegarandeerde betaalbaarheid voor alle inkomensgroepen mogelijk moet maken, door het invoeren van flexibele huur. Hieronder lichten wij onze zienswijze toe en schetsen we hoe flexibele huren bijdragen aan het realiseren van de woonvisie. Betaalbaarheid Vaak wordt betaalbaarheid beschouwd als een eigenschap van een product en ook de concept-woonvisie spreekt van betaalbare huurwoningen. Echter, ter vergelijking: een betaalbaar paar schoenen kost voor de een 199,- en voor de ander 19,-. Betaalbaarheid van het huren heeft dus niet te maken met de woning. Wat je kunt betalen is afhankelijk van je portemonnee. kunnen we zeker ondersteunen. U moet zich echter wel realiseren dat invoering van flexibele huren niet iets is wat we als gemeente zelf kunnen beslissen. De huurregelgeving maakt het op dit moment niet mogelijk om flexibele huren toe te passen. Daarom zullen we onder andere via de regio lobbyen om flexibiliteit in huren wel mogelijk te maken. De corporaties zouden bijv. graag zien dat er periodiek inkomenstoetsen plaats kunnen vinden, zodat aanpassing van de huren aan het inkomen mogelijk wordt. Om flexibele huren mogelijk te maken is er regelmatig actueel inzicht nodig in de inkomenssituatie van huurders. Deze informatie hebben noch de gemeente noch de corporaties. Flexibiliteit Wat er in je portemonnee komt, is in Nederland is steeds minder zeker* Ons land is kampioen tijdelijk werk en flexcontracten, daarnaast zijn er ontslagrondes, verkorting van de WW-duur en een groot aantal zzp'ers zonder vaste inkomsten. Dit is ook de realiteit van Nieuwegeins inwoners. De maatschappelijke flexibilisering van inkomens, is de grootste bedreiging voor de betaalbaarheid van het huren. Terwijl de nkomens steeds flexibeler worden en een dalende tendens vertonen, zijn de huren nog steeds pandgebonden en daarbij de afgelopen jaren sterk gestegen. De betaalbaarheidsproblemen van huurders zijn opgelost, als de huur een vast percentage van het inkomen is jijvoorbeeld 20%). En dan jaarlijks flexibel meebeweegt met het inkomen: : tijgt het inkomen, dan stijgt de huur, daalt het inkomen, dan daalt de huur. Hoe draagt flexibele huur bij aan de realisering van de woonvisie? -Inwoners moeten hun wooncarrière in Nieuwegein kunnen maken. (ambitie 2, pg 2) Wooncarrière veronderstelt: doorstroming. Natuurlijk moet er divers aanbod zijn, maar mensen moeten dan ook kunnen en durven doorstromen. Doorstromen naar een duurdere woning is riskant, want Flexibele huren kunnen inderdaad bijdragen aan het bevorderen van de doorstroming en bij flexibele huren bestaat er ook geen scheefwonen meer, De flexibele huur die u voorstelt, een percentage van het inkomen, zorgt er wel voor dat er geen verband meer is met de kwaliteit van de woning. Het is ons inziens wel beter en eerlijker wanneer de kwaliteit van de woning meeweegt in de huurprijs.

4 nu kun je misschien de huur betalen, maar een jaar later krijg je ontslag en zit je diep in de problemen. Het beste wat een huurder kan doen met zo'n onzekere inkomenssituatie is blijven zitten waar hij zit. De gegarandeerde betaalbaarheid van de flexibele huur lost dat op. Geen verhuisboete meer, een passender woning voor dezelfde prijs. -Scheefwonen terugdringen (pg. 4). Traditioneel betreedt men de sociale huursector met een laag aanvangsinkomen en men krijgt een woning waarvan de huurprijs kunstmatig laaggehouden wordt. Als het inkomen stijgt, blijft de lage huurprijs. Zo krijgen mensen die het niet nodig hebben korting op hun huur (naar schatting zo'n 25% van de huurders). Dat is maatschappelijk ongewenst. Over scheefwoners is de afgelopen jaren respectloos gesproken. Ze zouden 'ui:gerookt' moeten werden en gedwongen te verhuizen. Ze hebben extra huurverhogingen gekregen die volstrekt willekeurig waren en geen rekening hielden met de huur die men betaalde. Bij flexibele huur wordt de huurprijs in balans gebracht met het inkomen. Als er een hogere prijs wordt betaald (20% van een hoger inkomen), dan heeft de huurder de vrijheid om door te stromen naai een betere woonkwaliteit, uit te stromen naar koop of vrije sector óf te blijven wonen in de huidige woning. Geen scheefwonen meer, geen dwang, geen uitstoting. -scheve instroom bestrijden (pg. 5): dit betekent zorgvuldige afstemming bij de aanvang, maar de flexibiliteit van de inkomenssituatie (door werk of ontslag, samenwonen of scheiding) maakt dat dit al snel achterhaald kan zijn. De flexibele huur zorgt voor aanpassing aan de veranderde situatie, waardoor geen scheefheid ontstaat. - We werken mee aan een lobby om meer ruimte in de regelgeving te krijgen om scheefwonen tegen te gaan via bijv. flexibele huren en jdelijke huurcontracten. Wanneer toekomstige regelgeving het mogelijk maakt zullen we de instrumenten om scheefwonen tegen te gaan benutten, (pg. 5). Uiteraard ondersteunen wij het lobbyen en het genoemde streven naar flexibele huren, maar de nood onder huurders is groot en neemt alleen maar toe, 'Toekomstige regelgeving' kan lang duren. Ook is de

5 betekenis van flexibele huren veel groter dan een instrument tegen scheefwonen. Zie de bijlage: Wat betekent de flexibele huur in de praktijk? Onze zienswijze is, dat de nood onder huurders hoog is en dat de gemeente maximale inzet moet plegen om zo snel mogelijk inzichtelijk te maken wat er nodig is om flexibele huren in te voeren. Bij maximale inzet denken we bijvoorbeeld aan het opzetten of deelnemen aan pilots met flexibele huur, proefberekeningen maken wat flexibele huur zou betekenen voor de inkomsten van Nieuwegeinse corporaties en draagvlak creëren bij woningcorporaties. -tegengaan van scheefwonen via tijdelijke huurcontracten (pg. 5) Wij zijn h ;t met u eens dat de nood onder huurders hoog is en dat wij ons maximaal moeten inzetten voor de betaalbaarheid van de huren. Bij het maken van de prestatieafspraken met de corporaties zal dit een belangrijk thema vormen. In de lobby richting het rijk via de regio is het opzetten van pilots met flexibele huur ook een onderwerp. We willen draagvlak proberen te creëren bij de corporaties voor een vorm van flexibele h iren. De proefberekeningen die u voorstelt zijn echter nu nog niet mogelijk, omdat de corporaties dan de beschikking moeten hebben over de inkomens van de huurders. Nu is in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhog ng slechts bekend of het inkomen onder de ,- euro ligt, tussen ,- en ,- of boven ,- en bovendien zijn dat de inkomens van Onze zienswijze is, dat tijdelijke huurcontracten om scheefwonen tegen te gaan een straf op succes zijn en daarmee een ongewenst middel. Tijdelijke huurcontracten verzwakken de positie van de huurder en leiden tot uitstoting en gedwongen verhuizing. Scheefwonen kan rechtvaardiger worden tegengegaan met flexibele huren, die telkens in balans worden gebracht met het inkomen van de huurder. -tijdelijke huurcontracten (pg. 5) Onze zienswijze is, dat er als regel vaste huurcontracten moeten zijn met flexibele huur, en dat in de corporatiesector tijdelijke huurcontracten alleen mogen worden geboden als: 1. de woning tijdelijk beschikbaar is (voorafgaand aan sloop of herbestemming bijvoorbeeld) 2. de situatie van de huurder tijdelijk is (studerend, zorg biedei I, tijdelijk behorend tot een specifieke doelgroep met specifieke woonbehoefte) Wij wonen met veel plezier in onze stad en we zijn trots op wat hier wordt gerealiseerd: landelijk als voorbeeld genoemd voor de transformatie van leegstaande kantoren en daarbij de Duurzaamheidsprijs voor Jutphaas Wonen. Met onze zienswijzen hopen we een bijdrage te leveren aan het Met tijdelijke huurcontracten wordt het mogelijk om beter in te spelen op inkomensveranderingen. We weten op dit moment nog niet of en welke instrumenten er komen van het rijk en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. We realiseren ons dat er voor het toepassen van tijdelijke huurcontracten passend aanbod moet zijn en we zullen er voor waken dat huurders als gevolg van toepassing van tijdelijke contracten op straat komen te staan. Deze laatste zin voegen we toe bij Betaalbaar Wonen onder punt 2 bij "Hoe gaan we dat realiseren".

6 woonbeleid van de gemeente Nieuwegein. Dat betreft immers een essentiële bestaansvoorwaarde voor alle inwoners: een dak boven je hoofd. Bijlage Wat betekent de flexibele huur in de praktijk? zekerheid voor huurders betaalbaarheid gegarandeerd rechtvaardige prijs voor iedereen: de huur is telkens in balans met het inkomen einde aan het scheefwonen, zónder gedwongen verhuizing of willekeurige inkomensgrenzen einde aan de angst dat de huurprijs, of het eigen inkomen stijgt boven huurtoeslaggrenzen einde aan de uitstoting van de hogere inkomens uit de huursector geen armoedeval door de flexibele huur: bij 20 % flexibele huur is 80 % van de inkomensverhoging reële groei meer doorstroming: ook de volgende woning is betaalbaar de corporatie profiteert bij een stijgende inkomensontwikkeling van huurders corporaties hoeven huurprijzen niet meer af te toppen of verlagen toegankelijk voor alle verhuurders die met flexibele huur willen verhuren. Kan leegstand in de vrije sector huur beperken.

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2012-16396 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 22 augustus 2012 Afdeling Medewerk(st)er : Ruimtelijke Ontwikkeling : B. Koekkoek

Nadere informatie

Woerden Woont. Woonvisie Woerden 2015-2020

Woerden Woont. Woonvisie Woerden 2015-2020 Woerden Woont Woonvisie Woerden 2015-2020 2 Woerden Woont in opdracht van de gemeente Woerden Angela van Velden 16 april 2015, versie 1.6 LINT woon en welzijn Sint Jorisweg 50 331 PL DORDRECHT info@lintwoonenwelzijn.nl

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Prioriteiten

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Gemeente Zwolle. Onderzoek sociale huur en goedkope koop

Gemeente Zwolle. Onderzoek sociale huur en goedkope koop Gemeente Zwolle Onderzoek sociale huur en goedkope koop 19 februari 2013 Projectnr. 193.105/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout emeente Noordwijkerhout ewoonweg Noordwijkerhout Woonvisie 2015 - CONCEPT December 2014 December 2014 TITEL ewoonweg Noordwijkerhout ONDERTITEL Woonvisie 2015 - CONCEPT OPDRACHTEVER emeente Noordwijkerhout

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

III III Mil IIII III IIIII II 15BIN04863

III III Mil IIII III IIIII II 15BIN04863 (JHGEKOMEN, O 9 AUG. Z01Ś Nathalie Giezen Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Bureau 024 zondag 9 augustus 2015 18:26 griffie@arnhem.nl; gemeente@beuningen.nl; gemeente@wijchen.nl;

Nadere informatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Alleen ga je sneller, samen kom je verder Papiermolen 5 Postbus 140 3990 DC Houten tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Alleen ga je sneller, samen kom je verder Regionale woonvisie Achterhoek

Nadere informatie

Zo flexibel als een huis

Zo flexibel als een huis Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Tineke Lupi Hanneke Schreuders en Frank Wassenberg (Platform31) Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Hanneke Schreuders Frank

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2014 Betreft Maatwerk bij hypotheekverstrekking

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2014 Betreft Maatwerk bij hypotheekverstrekking > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Datum

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Augustus juni 2013 1 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 De Regionale Woonvisie is in alle 8 gemeenteraden vastgesteld: Gemeente Alkmaar op 3 juli 2013

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en op de huurwoningenmarkt Uitgave September 2011 Naar een vrije sector huurmarkt Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, kunnen een veel grotere rol gaan spelen op de Nederlandse

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Jan Rouwendal 2015-06 April 2015 Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten Gemeente Waalwijk Woonvisie 2010-2019 Over woonlasten en lusten 12 mei 2009 Projectnr. 867.72 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Woonplan Assen 2010-2030

Woonplan Assen 2010-2030 Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Gemeente Assen 28 januari 2010 Gemeente Assen Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018 regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 6 2. De wereld om ons heen 10 2.1 Terugblik voorgaand ondernemingsplan

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Taakstellend bouwen. een hele opgave! www.deventer.nl

Rekenkamercommissie. Taakstellend bouwen. een hele opgave! www.deventer.nl Rekenkamercommissie Taakstellend bouwen een hele opgave! www.deventer.nl Taakstellend bouwen Een hele opgave! COLOFON Rekenkamercommissie: Leden: Voorzitter: dhr. H.O. Bulthuis dhr. B. Eindhoven mw. H.

Nadere informatie

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 Raadsvoorstel 1 7 JAN 2013 ^^^Gemeente yjroningen Registratienr. RO12.3416076 Datum raadsvergadering 27-02-2013 Datum B&W besluit 15-01-2013 Raadscommissie RW Datum raadscommissie 06-02-2013 Bijiagen Onderwerp

Nadere informatie