Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie"

Transcriptie

1 Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Versie juni 2016

2 Inleiding In deze derde monitor woningproductie wordt in vogelvlucht een weergave gegeven van de cijfers die op dit moment beschikbaar zijn. Het is een verkorte versie van de reguliere monitor, met voornamelijk een overzicht van de kwantitatieve gegevens. In 2017 zal er weer een complete en reguliere monitor verschijnen, aan de hand van nieuw beschikbare cijfers en inclusief de meer kwalitatieve afwegingen over bijvoorbeeld woningtypologieën en passendheid van woonmilieus. De totale plannings- en ontwikkelingsopgave in de Noordvleugel is zo groot en complex dat het noodzakelijk is overzicht te houden op alle projecten en de hoofdlijnen met elkaar vast te leggen en vast te houden. Daartoe is, samen met het rijk, een Gebiedsagenda Noord-Holland-Flevoland-Utrecht gemaakt (2013). Belangrijk daarin is de grote woningbouwopgave tot De voortgang van het behalen van die opgave wordt met deze monitor in beeld gebracht. De productie van de woningbouw per jaar wordt gemeten, maar ook afgezet tegen de (kwalitatieve) vraag en de plancapaciteit. Deze monitor vindt zijn oorsprong in de bestuurlijke afspraken die bij de Rijks-structuurvisie RRAAM (2013) en het BO MIRT van november 2013 zijn gemaakt, maar is qua opzet en uitwerking Noordvleugelbreed. (Op de volgende pagina is een kaart met de regio-indeling opgenomen). Overigens richt de monitor zich volgens afspraak op de Noordvleugel (MRA + NV-Utrecht). Enerzijds omdat de data zo gegroepeerd zijn en anderzijds omdat dat past op de geografische afbakening van de Gebiedsagenda, beslaan veel gegevens, grafieken en kaartbeelden in deze monitor de drie volledige provincies. Waar dat nodig en nuttig is zal wel worden ingezoomd op de specifieke situatie in de Noordvleugel. De monitor wordt digitaal beschikbaar gemaakt op de websites van de deelnemende partijen in de Noordvleugel: provincie Noord-Holland, provincie Flevoland, Metropoolregio Amsterdam, Stadsregio Amsterdam, gemeenten Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Almere, provincie Utrecht en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op de website van de provincie Noord-Holland zijn ook onderliggende gegevens en data beschikbaar. 2

3 3

4 1. Demografische ontwikkeling 1.1 Bevolking en huishoudens Vanaf 2000 is het aantal inwoners in Noordvleugel harder gegroeid dan de rest van Nederland. Ten opzichte van 2000 nam het aantal inwoners toe met een half miljoen, dat is 13%. De groei in de overige delen van Nederland is zowel absoluut als relatief lager. Ook de huishoudensgroei was hoger dan in de andere provincies. Hier is duidelijk het effect van de gezinsverdunning door vergrijzing te zien: minder gezinnen met kinderen en meer alleenstaande huishoudens. Dit effect doet zich in Noord- en Zuid-Nederland echter nog sterker voor, daar was de huishoudensgroei hoger dan de groei van het aantal inwoners. Groei per regio in Nederland /2016: Sinds 2014 stijgt in alle drie de provincies de bevolkingsgroei, vooral in Noord-Holland. Over de hele periode vanaf 2000 was binnen de Noordvleugel de groei in de provincie Utrecht stabiel, rond de inwoners per jaar. Na een daling tot 2007, is in Noord-Holland de bevolkingsgroei gestegen, naar meer dan inwoners in In Flevoland is de groei gedaald, van rond de aan het begin van het nieuwe millennium, naar ongeveer in de laatste jaren. Het beeld bij de huishoudensgroei is tot en met het jaar 2014 vergelijkbaar; stabiel in Utrecht, een toename in Noord-Holland en een daling in Flevoland. Tussen 2014 en 2015 is voor alle drie de provincies weer een toename in de groei van het aantal huishoudens te zien, hoewel de verschillen tussen de drie provincies groot zijn. 4

5 Onderstaand figuur geeft een beeld van de demografische ontwikkelingen per regio in Vooral in de gemeente Amsterdam is het aantal inwoners sterk gestegen. Wel heeft Amsterdam voor het eerst sinds 2007 weer een binnenlands vertrekoverschot. Dit lijkt vooral neer te slaan in het Gooi, Zuid-Kennemerland, Amstelveen en in mindere mate in Waterland en de regio Alkmaar. Het binnenlands vertrekoverschot in Amsterdam wordt gecompenseerd door een hoog buitenlands migratiesaldo. Dit betreft voor een belangrijk deel ook reguliere buitenlandse migratie van niet-asielzoekers met een studie- of arbeidsmotief. Men wordt ingeschreven als buitenlandse migrant wanneer men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven. Vier regio s in Noord-Holland hebben een negatieve natuurlijke aanwas. In regio s zoals Zuid-Kennemerland en Gooi & Vechtstreek ontstaat hierdoor in toenemende mate ruimte voor vestiging van buiten de eigen regio. Ook bínnen regio s doen zich trouwens grote verschillen voor. Utrecht groeit al jaren fors. Ook in 2015, waarbij het aandeel van de natuurlijke aanwas opvalt: Utrecht is een jonge stad. De groei was wel lager dan in De buitenlandse migratie is, in vergelijking met Amsterdam, beperkt. Door de toegenomen asielinstroom is de binnenlandse migratie enigszins vertekend. Asielzoekers komen binnen in een AZC als buitenlandse migrant en schrijven zich na zes maanden in via de Basisregistratie Personen (BRP). Als hierna een verblijfsstatus wordt verleend en de statushouder verhuist binnen Nederland, wordt dit geregistreerd als binnenlandse migratie. Gemeenten met een AZC hebben hierdoor veel buitenlandse vestiging en veel binnenlands vertrek (zoals bijvoorbeeld de regio s Overig Flevoland en Amstelland Meerlanden). 5

6 Noord-Holland Noord Zaanstreek Waterland IJmond Zuid-Kennemerland Amstel-Meerlanden Amsterdam Gooi en Vechtstreek Almere Overig Flevoland Gemeente Utrecht Regio Utrecht Overig Utrecht Gemeente Amersfoort Monitor Woningproductie Noordvleugel Binnenlandse migratie Onderstaande tabel geeft een overzicht van de binnenlandse migratiecijfers, zowel vestiging als vertrek (2014, afgerond op honderdtallen). De cijfers over binnenlandse migratie naar richting in 2015 zijn nog niet gepubliceerd. Wat opvalt is het vertrek vanuit Amsterdam naar zowel het noorden, Zaanstreek/Waterland als het zuiden, Amstel-Meerlanden en Gooi en Vechtstreek, maar ook richting Zuid-Kennemerland. Binnenlandse migratie: vestiging en vertrek in 2014 (afgerond op honderdtallen) Van / Naar Noord-Holland Noord Zaanstreek Waterland IJmond Zuid-Kennemerland Amstel-Meerlanden Amsterdam Gooi en Vechtstreek Almere Overig Flevoland Gemeente Utrecht Regio Utrecht Overig Utrecht Gemeente Amersfoort /ABF Voorbeeld: In 2014 verhuisden 500 mensen van Amersfoort naar Utrecht en 600 mensen van Utrecht naar Amersfoort, dit geeft een saldo van 100. Ook is een duidelijke uitwisseling te zien tussen de stad Utrecht en de regio Utrecht, per saldo iets meer de stad uit dan erin. Maar ook met Amsterdam is de relatie sterk. In Almere is het vestigingsoverschot met veel regio s omgeslagen naar een vertrekoverschot. De instroom vanuit Amsterdam blijft positief. In Amsterdam is, zoals eerder aangegeven, sprake van een toenemende uitstroom naar Zaanstreek/Waterland, Zuid- Kennemerland, Gooi & Vechtstreek en Amstelland-Meerlanden (Amstelveen). Een verklaring voor de sterke groei van de Noordvleugel is een verandering van binnenlandse migratiepatronen. Er is sprake van een grote instroom in de historische steden. Historische en dynamische steden als Amsterdam, Utrecht en Haarlem groeien sneller dan andere steden zoals Hoofddorp, Purmerend en Almere. Vanaf 2015 neemt de dynamiek op de (koop)woningmarkt weer toe door de stijging van de woningprijzen, toenemende productie en de lage hypotheekrente. 6

7 Noord-Holland Noord Zaanstreek Waterland IJmond Zuid-Kennemerland Amstel-Meerlanden Amsterdam Gooi en Vechtstreek Almere Overig Flevoland Gemeente Utrecht Regio Utrecht Overig Utrecht Gemeente Amersfoort Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Binnenlands migratiesaldo naar richting in 2014 (afgerond op honderdtallen) Van / Naar Noord-Holland Noord Zaanstreek Waterland IJmond Zuid-Kennemerland Amstel-Meerlanden Amsterdam Gooi en Vechtstreek Almere Overig Flevoland Gemeente Utrecht Regio Utrecht Overig Utrecht Gemeente Amersfoort /ABF Voorbeeld: In 2014 had Noord-Holland Noord een positief migratiesaldo met Zaanstreek-Waterland, IJmond, Flevoland, en Regio Utrecht en een negatief migratiesaldo met andere regio s. 7

8 Onderstaand schema geeft een visueel beeld van de belangrijkste migratiestromen (saldo) in Amsterdam heeft een positief migratiesaldo met Noord-Holland Noord, Overig Nederland en de gemeente Utrecht en een negatief migratiesaldo met de omliggende regio s. De gemeente Utrecht heeft een positief migratiesaldo met overig Nederland en een negatief migratiesaldo met de omliggende regio s. De migratiestromen tussen de overige regio s zijn per saldo beperkt. De grafiek laat vanaf 1972 per provincie zien wat het migratiesaldo is met overig Nederland. Het migratiesaldo van de provincies Noord-Holland en Utrecht met overig Nederland is sinds de jaren tachtig positief. Dit komt vooral door de instroom van studerende jongeren in de steden Amsterdam en Utrecht. De provincie Flevoland heeft de laatste jaren een negatief migratiesaldo met overig Nederland. Binnenlandse verhuizingen in de Noordvleugel Migratiesaldo in 2014 Stromen groter dan 200 personen Noord-Holland Noord Zaanstreek Waterland 550 Overig Flevoland IJmond Almere Zuid-Kennemerland Amsterdam 650 Gooi en Vechtstreek Overig regio Utrecht Amstel-Meerlanden Utrecht 400 Amersfoort 350 Overig provincie Utrecht /ABF 8

9 2. Woningbehoefte en -productie 2.1 Productie Met name in Amsterdam is meer gebouwd dan in In veel andere regio s blijft de groei van de voorraad nog achter. Dit komt vooral door het lage aantal verleende bouwvergunningen in 2013 en De ontwikkeling in overig Flevoland is grotendeels een statistische correctie. Naast nieuwbouw groeit de woningvoorraad in toenemende mate door overige toevoegingen. Dit zijn woningen die op andere manieren dan nieuwbouw aan de voorraad zijn toegevoegd, bijvoorbeeld door splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie. 2.2 Transformatie Omdat overige toevoegingen soms ook statistische correcties zijn en daardoor niet duidelijk was hoeveel de daadwerkelijk woningvoorraad is gegroeid door transformatie, heeft het CBS hierover vorig jaar cijfers gepubliceerd. In de periode januari 2012 tot juli 2015 zijn in de Noordvleugel woningen toegevoegd aan de woningvoorraad door transformatie. Bezien ten opzichte van de nieuwbouw een aandeel van 19%. Dit komt neer op circa woningen per jaar, waarvan het grootste deel in de provincie Noord-Holland. Bruto groei woningvoorraad tot Transformatie Nieuwbouw Totaal Aandeel Flevoland % Noord-Holland % Utrecht % Noordvleugel % 9

10 2.3 Verwachte productie en plannen In bijna alle regio s zijn in 2015 meer bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen verleend (m.u.v. West- Friesland en IJmond). De grootse toename zit in de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Almere. Hierdoor is de verwachting dat de nieuwbouwproductie de komende jaren zal toenemen. De toename van de productie en opleving van de woningmarkt zal ook een effect hebben op de binnenlandse migratie. In veel regio s ontstaat weer ruimte voor vestiging. Regio Verleende bouwvergunningen in 2015 Verschil % 2015 t.o.v Kop van Noord-Holland % West-Friesland % Regio Alkmaar % Waterland % Gemeente Zaanstad % IJmond % Zuid-Kennemerland % Amstel-Meerlanden % Gemeente Amsterdam % Gooi en Vechtstreek % Gemeente Almere % Overig Flevoland % Regio Utrecht % Regio Amersfoort % Gemeente Utrecht % Utrecht West % Gemeente Amersfoort % Zuidoost Utrecht % Noordvleugel % Het aantal verleende bouwvergunningen is vooral gestegen door de bouwers voor de markt. Zij zijn ook duidelijk meer huurwoningen gaan bouwen. Het aantal bouwvergunningen voor huurwoningen verleend aan corporaties is gedaald. Het aantal vergunningen dat is verleend aan (andere) particuliere opdrachtgevers is gestegen, maar het aandeel in het totaal aantal afgegeven vergunningen is duidelijk kleiner geworden. 10

11 3. Confrontatie van vraag en aanbod Onderstaande figuur geeft een beeld van de groei van de woningvoorraad en de bevolkingsgroei. Vanaf 2013 zijn deze verder uit elkaar gaan lopen. De bevolkingsgroei is harder toegenomen dan de groei van de woningvoorraad. Hierdoor loopt, met name in de stedelijke regio s, de druk op de woningmarkt steeds verder op. Dit uit zich in een toenemende woningbezetting in vooral de steden Amsterdam en Utrecht. (2015 voorlopige cijfers) 11

12 Uit onderstaande grafiek is af te lezen dat de woningbehoefte in de Noordvleugel het hoogst is in de gemeente Amsterdam. Ook in de regio Utrecht, gemeente Zaanstad, IJmond en Zuid-Kennemerland is de behoefte groter dan de beschikbare plancapaciteit. In de gemeente Almere, de Kop van Noord-Holland en Amstel-Meerlanden ligt de woningbehoefte lager dan de beschikbare plancapaciteit. Gemiddeld gezien is misschien tot 2030 voldoende capaciteit beschikbaar, maar het is de vraag of deze locaties wel matchen met de gevraagde woonmilieus. Bovendien is het grootste deel van de plancapaciteit vooral de komende jaren al nodig, maar juist dan vaak nog niet beschikbaar. Het begrip plancapaciteit leidt vaak tot misverstanden. Er is een groot verschil tussen de plancapaciteit waarvoor concrete initiatieven zijn die daadwerkelijk richting uitvoering gaan (inclusief ruimtelijke procedures) en de zogenaamde potentiële plancapaciteit, die alle mogelijkheden voor woningbouw omvat. En binnen die potentiële plancapaciteit is er nog verschil tussen de opgaven die gemeenten doen voor de provinciale planmonitors en de vaak nog niet bestuurlijk formeel bepaalde - ruimtelijke mogelijkheden op de lange(re) termijn waarover men uit tactische overwegingen al dan niet openlijk wil communiceren. Ook transformatie is lastig voor de langere termijn in te schatten. Iedere instantie gaat daar op zijn eigen wijze mee om. Dat maakt het vrijwel ondoenlijk om tot een eenduidige definitie van harde en zachte (potentiele) plancapaciteit te komen. Harde plancapaciteit wordt vaak gelijkgesteld met een vastgesteld bestemmingsplan, maar ook dat is geen garantie dat er ook werkelijk gebouwd gaat worden. Zeker is wel dat er potentieel meer kan dan in de officiële overzichten is opgenomen, maar dat het nog een forse opgave is om dat ook waar te maken, omdat uiteindelijk ook vaak sprake is van planuitval. Hard Zacht Kop van Noord-Holland West-Friesland Regio Alkmaar Waterland Gemeente Zaanstad IJmond Zuid-Kennemerland Amstel-Meerlanden Gemeente Amsterdam Gooi en Vechtstreek Gemeente Almere Gemeente Lelystad Bron: Plancapaciteit.nl (mei 2016), Planmonitor Provincie Utrecht (2015) 12

13 De voorlopige Primosprognose uit 2016 geeft een beeld van de verwachte groei van de woningvoorraad en het aantal huishoudens. Zoals te zien in onderstaande figuur, is in de Noordvleugel het verschil tussen de verwachte groei van de woningvoorraad en de groei van de woningbehoefte het grootst. In de periode ligt de verwachte groei van de woningbehoefte woningen boven de verwachte groei van de woningvoorraad. Bron: Primos 2016 Kortom, de Noordvleugel is als regio de afgelopen jaren harder gegroeid dan de rest van Nederland en dit zal in de toekomst waarschijnlijk zo blijven. Dit wordt geïllustreerd door onderstaande grafiek. De druk op de bestaande voorraad is enorm en loopt alsmaar verder op. Het aantal afgegeven bouwvergunningen én de woningproductie nemen weliswaar toe, maar dit blijft, in ieder geval de komende jaren, achter bij de oplopende vraag. Verwachte groei per regio in Nederland 2015/ : Bron: Primos

14 Conclusies De vraag naar woningen in de Noordvleugel blijft onverkort hoog (alleen al in de MRA ca woningen tot 2040). Gunstig is de ontwikkeling dat in 2015, méér bouwvergunningen zijn afgegeven dan in Met name in Amsterdam, maar ook in de regio Utrecht, in Zaanstad, IJmond en Zuid-Kennemerland is de behoefte groter dan de nu beschikbare plancapaciteit. Gemiddeld gezien is de plancapaciteit in de Noordvleugel misschien wel voldoende tot 2030, maar het is de vraag of de locaties matchen met de gevraagde woonmilieus en bovendien is het grootste deel van de plancapaciteit vooral de komende jaren al nodig. Gemeenten en regio s zijn druk bezig met het versnellen en naar voren halen van de beschikbare plancapaciteit. De Noordvleugel is als regio de afgelopen jaren harder gegroeid dan de rest van Nederland en alles wijst erop dat dit zo zal blijven. Samengevat: de productie gaat omhoog, maar de behoefte stijgt harder. 14

Monitor Woningbouwproductie Noordvleugel. Woningvraag, Plancapaciteit en Productie

Monitor Woningbouwproductie Noordvleugel. Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Monitor Woningbouwproductie Noordvleugel Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Datum: 4 juni 2014 Inleiding monitor woningbouwproductie Noordvleugel Deze monitor vindt zijn oorsprong in de bestuurlijke

Nadere informatie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2015. Woningvraag, Plancapaciteit en Productie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2015. Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Monitor Woningproductie Noordvleugel 2015 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Versie: juli 2015 Inleiding monitor woningproductie Noordvleugel Deze tweede monitor woningproductie vindt zijn oorsprong

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

11 juni 2014 PN 328071

11 juni 2014 PN 328071 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 juni 2014 PN 328071 Betreft Woningbehoefte De Nieuwe Tuinderij 1 Aanleiding In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening is beschreven dat een

Nadere informatie

Achtergronden bij de woningbouwtaakstelling

Achtergronden bij de woningbouwtaakstelling 2 Achtergronden bij de woningbouwtaakstelling In deze bijlage wordt (1) een korte toelichting gegeven op de prognosemethodiek, de demografische achtergrond bij de berekening van de woningbehoefte en de

Nadere informatie

Prognose bevolking en woningbehoefte Noord-Holland 2005

Prognose bevolking en woningbehoefte Noord-Holland 2005 Prognose bevolking en woningbehoefte Noord-Holland 2005 Afdeling Kennis en Strategie Wim Konter Juli 2005 2 PROVINCIE NOORD-HOLLAND Inhoudsopgave 5 Inleiding Hoe worden deze ontwikkelingen verwerkt in

Nadere informatie

Monitor Woningbouw 2012

Monitor Woningbouw 2012 Monitor Woningbouw 2012 Directie Beleid: Sector Kennis & Beleidsevaluatie Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Gegevensbronnen... 6 1.1 Woningbouwproductie... 6 1.2 Inventarisatie woningbouwplannen...

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Woningbehoefte in de gemeente Waterland In 2013 heeft de gemeente Waterland het Volkshuisvestingsplan Gemeente Waterland 2013-2022 op laten stellen

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Bijlage 1: DE ANALYSE

Bijlage 1: DE ANALYSE Bijlage 1: DE ANALYSE ONTWIKKELING KWANTITATIEVE BEHOEFTE Om deze voor de U10-gemeenten te achterhalen zijn 2 landelijk erkende prognoses gebruikt: Primos en Pearl. Deze verschillen in methodiek, maar

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Arnhem

Bevolkingsprognose Arnhem Bevolkingsprognose Arnhem 2016-2030 Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Inhoud Arnhem groeit door... 3 Natuurlijke aanwas nader bekeken... 5 Migratie nader bekeken...

Nadere informatie

Directie Beleid, sector Onderzoek & informatie

Directie Beleid, sector Onderzoek & informatie 8-6-2017 demografie@noord-holland.nl Directie Beleid, sector Onderzoek & informatie 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Belangrijkste uitkomsten... 5 Inleiding... 6 1. Totstandkoming van de prognose... 7

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW HOOFDSTUK 2 DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW Van sterke bevolkingsgroei door migratie naar matige groei door geboorteoverschot De drooglegging van de Haarlemmermeerpolder

Nadere informatie

Prognose : Concentratie in Steden

Prognose : Concentratie in Steden Prognose 2015-2040: Concentratie in Steden Bevolking, huishoudens en woningbehoefte Directie Beleid: Sector Bestuurlijke ontwikkeling, Strategie en Europa Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Belangrijkste

Nadere informatie

Een prognose gebaseerd op vraaggestuurd bouwen.

Een prognose gebaseerd op vraaggestuurd bouwen. Een prognose gebaseerd op vraaggestuurd bouwen. Inhoud Samenvatting...2 Inleiding...5 1 Een analyse van de migratie van de afgelopen jaren...7 2 Beperkingen: capaciteit woningbouw, huidige opgaven... 13

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Hoogopgeleide jongeren willen grootstedelijk wonen, de rest niet

Hoogopgeleide jongeren willen grootstedelijk wonen, de rest niet Bron: www.woningmarktnl.com, 25 maart 2016 Door: prof. mr. Friso de Zeeuw is praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten BPD en drs. Rink Drost is senior adviseur Wonen

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen DEEL 2.4 INFORMATIE Demografische ontwikkelingen: - Ontwikkeling inwonersaantallen; - Ontwikkeling migratiestromen; - Ontwikkeling huishoudens; - Prognoses en huishoudens; - Ontgroening en vergrijzing;

Nadere informatie

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland Wonen in Hilversum Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland De Nederlandse woningmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Deze aandacht heeft vooral betrekking op de ordening

Nadere informatie

Woningmarktmonitor Regio Amersfoort 2015

Woningmarktmonitor Regio Amersfoort 2015 Woningmarktmonitor Amersfoort 2015 Dit is de woningmarktmonitor Amersfoort 2015. In het Convenant Woningbouwprogrammering hebben de gemeenten in Amersfoort afgesproken de ontwikkeling van vraag en aanbod

Nadere informatie

Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013. Frits Oevering. Kennis & Economisch Onderzoek

Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013. Frits Oevering. Kennis & Economisch Onderzoek Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013 Frits Oevering Prangende vragen? Krimp in Woerden? Vergrijzing en krimp Verhuispatroon Krimp in Woerden? Disclaimers diverse databronnen (ABF, CBS,

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling in Noord-Holland. Een verkenning ten behoeve van een mogelijke beleidsvisie

Demografische ontwikkeling in Noord-Holland. Een verkenning ten behoeve van een mogelijke beleidsvisie Demografische ontwikkeling in Noord-Holland Een verkenning ten behoeve van een mogelijke beleidsvisie Demografische 2 4 Inleiding NHOUD 6 Hoofdstuk 1 Demografische ontwikkeling in Noord-Holland door drs.

Nadere informatie

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR MONITOR SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE Monitor woningbouw 2014 Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016 provincie limburg!ngekomef\i Gemeente Nederweert PERSOONLIJK Gemeente Nederweert College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT 3 1 OKT. 2016 NR. -------- ----.. --- - - -- -- Cluster

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE 216-24 Inhoud 1. Conclusies 2. Bevolkingsomvang 3. Leeftijd 4. Verloop 5. Huishoudens De bevolkings- en huishoudenprognose voor de Drechtstedengemeenten is in het

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons. IB Onderzoek, 22 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons. IB Onderzoek, 22 mei Utrecht. Onderzoeksflits Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons IB Onderzoek, 22 mei 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Woningmarktregio Parkstad In verschillende delen van ons land neemt de bevolkingsomvang af. Deze demografische krimp heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. Parkstad Limburg is in ons land koploper op

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon Directoraat-Generaal Wonen Directie Strategie Kennisontwikkeling Rijnstraat 8 Postbus 30941 Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 GX Den Haag der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus 20018 2500 EA

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

Gemeente Heiloo. Marktbehoefte Zandzoom. 28 november 2014

Gemeente Heiloo. Marktbehoefte Zandzoom. 28 november 2014 Gemeente Heiloo Marktbehoefte Zandzoom 28 november 2014 DATUM 28 november 2014 TITEL Marktbehoefte Zandzoom ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Heiloo Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Herziening Monitor Investeren. voor de Toekomst

Herziening Monitor Investeren. voor de Toekomst Herziening Monitor Investeren voor de Toekomst Herziening Monitor Investeren voor de Toekomst Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Jaap van Galen.

Nadere informatie

Monitor Woningbouw 2011

Monitor Woningbouw 2011 Monitor Woningbouw 2011 Directie Beleid: Sector Kennis & Beleidsevaluatie Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Gegevensbronnen...4 2.1 Woningbouwproductie...4 2.2 Inventarisatie woningbouwplannen...4 3. Woningbouwopgaven...6

Nadere informatie

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 O&S s-hertogenbosch Februari 2014 2 Samenvatting Eens in de vier jaar maakt de gemeente s-hertogenbosch een bevolkingsprognose. De resultaten van de meest recente

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 december 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

Kwalitatieve woningmarktverkenning 2010-2020 Noord-Holland. Regionale Actieprogramma s Wonen

Kwalitatieve woningmarktverkenning 2010-2020 Noord-Holland. Regionale Actieprogramma s Wonen Kwalitatieve woningmarktverkenning 2010-2020 Noord-Holland Regionale Actieprogramma s Wonen Kwalitatieve woningmarktverkenning 2010-2020 Noord-Holland Regionale Actieprogramma s Wonen Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers 24 september 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Monitor woningbouwplannen Holland Rijnland

Monitor woningbouwplannen Holland Rijnland Monitor woningbouwplannen Holland Rijnland Inhoud Voorwoord Rapportage Voorwoord 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Demografische ontwikkelingen 4 Ontwikkeling van de 5 Woningbouwafspraken voor de periode 2000-2019

Nadere informatie

Monitor woningbouw 2015 Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s

Monitor woningbouw 2015 Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s Directie Beleid: Sector Kennis & Beleidsevaluatie 2 Samenvatting Monitor Woningbouw 2015... 5 Inleiding... 7 1. Gegevensbronnen...

Nadere informatie

Factsheet Paddenstoelen 2016

Factsheet Paddenstoelen 2016 Factsheet Paddenstoelen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1610-1267 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Ambitie woningbouw niet gehaald De woningvoorraad van de is in 26 met 253 toegenomen tot 36.473 op 1 januari 27. Deze toename is het saldo van 357 toevoegingen, 19 onttrekkingen

Nadere informatie

Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen

Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen Mensen verhuizen om allerlei redenen. Om samen te wonen, voor werk of studie of vanwege de woning zelf. Deze verhuizingen spelen een

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Wordt de positie van steden sterker of zwakker? Hoe zit dat met Amsterdam?

Wordt de positie van steden sterker of zwakker? Hoe zit dat met Amsterdam? Wordt de positie van steden sterker of zwakker? Hoe zit dat met Amsterdam? De stad als bevolkingsmagneet dinsdag 29 januari 2013 Leo van Wissen Directeur, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2014

Wonen in Gelderland 2014 Wonen in Gelderland 2014 Noord-Veluwe Monitoring van het woonbeleid GLD.info Wonen in Gelderland 2014 Noord-Veluwe Dit informatieblad geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt in de regio Noord-Veluwe

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 DATUM 28 maart 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Provincie Utrecht Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 Inleiding In juni 2013 heeft de provincie Utrecht

Nadere informatie

Bestuuriijke samenvatting Monitor Woonvisie Inleiding

Bestuuriijke samenvatting Monitor Woonvisie Inleiding Bestuuriijke samenvatting Monitor Woonvisie 2012 1. Inleiding De provincie Zuid-Holland monitort de voortgang van haar ambities op het gebied van wonen. Deze ambities zijn venwoord in de Woonvisie 2011-2020.

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Noord-Brabant in demografisch perspectief

Noord-Brabant in demografisch perspectief Noord-Brabant in demografisch perspectief over prognoses, trends en ontwikkelingen en de opgaven op het vlak van wonen met zorg en welzijn --- Inspiratiebijeenkomst Wonen met zorg en welzijn Futura / Provincie

Nadere informatie

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Peter Boelhouwer 11-10-2016 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Gaat het herstel op de koopwoningmarkt (te) snel? Toekomstige

Nadere informatie

MONITOR WONINGBOUW 2016

MONITOR WONINGBOUW 2016 MONITOR WONINGBOUW 2016 Sector Onderzoek & Informatie Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s Directie Beleid, sector Onderzoek & Informatie Inhoudsopgave Samenvatting Monitor

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt Woningmarktonderzoek IJsselstein 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt de r u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 a b a m s t e r d a m w w w. r i g o. n l Opbouw 1. Algemeen beeld woningmarkt

Nadere informatie

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 1 Inleiding Ultimo 2010 eindigt de looptijd van het Geactualiseerd woonplan Dalfsen 2007-2011. De gemeente Dalfsen hecht aan een gefundeerd

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, hoofdafdeling Stadszaken. Rapportage woningbouw Haarlem 2015

Gemeente Haarlem, hoofdafdeling Stadszaken. Rapportage woningbouw Haarlem 2015 Gemeente Haarlem, hoofdafdeling Stadszaken Rapportage woningbouw Haarlem 2015 (peildatum 1 oktober 2015) Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Definities... 4 1.2 Gehanteerde regio-indelingen...

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 In opdracht van de gemeente Houten, april 2011 2011 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

bevolkingsprognose

bevolkingsprognose bevolkingsprognose -2032 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Augustus 2016 Colofon Dit is een prognose gemaakt door:

Nadere informatie