MIENSKIPSSOARCH IN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIENSKIPSSOARCH IN 2013"

Transcriptie

1 MIENSKIPSSOARCH IN 2013 Uitvoering van de WMO in (voormalig) Boarnsterhim, ontwikkelingen en cijfers Uitgave mei 2014

2 Inhoudsopgave 1. Mienskipssoarch: werkwijze en ontwikkelingen Werkwijze: eenvoud door verbinding Ontwikkelingen in Resultaten in Besparingen in de WMO Waardering van cliënten Resultaten en kosten uitvoering WMO Boarnsterhim Mienskipssoarch per gebied Leeuwarden Heerenveen Sùdwest Fryslân De Friese Meren/De Fryske Marren Kosten uitvoering WMO per deelgebied 24 Bijlage 1: Afgegeven indicaties HH 2013 per gemeentegebied Bijlage 2: Verstrekkingen 2013 per gemeentegebied Colofon Stichting Mienskipssoarch Mei Tekst: van Toepassing onderzoek en beleidsadvies Eindredactie: wcomma.nl Grafisch: ICO-communicatie.nl

3 3 1. MIENSKIPSSOARCH: WERKWIJZE EN ONTWIKKELINGEN 1.1 WERKWIJZE: EENVOUD DOOR VERBINDING Mensen hebben verbindingen nodig en willen deel uitmaken van de gemeenschap. De tijd van ik en nog eens ik lijkt voorbij. We (her)ontdekken dat we elkaar nodig hebben en ook iets voor elkaar willen betekenen. We moeten op zoek naar nieuwe vormen om deze behoefte aan gemeenschapszin inhoud te geven. Vanzelf gaat dit niet. Stichting Mienskipssoarch heeft de afgelopen jaren in de uitvoering van de WMO laten zien daarbij een rol van betekenis te kunnen spelen. Volgens de werkwijze van Mienskipssoarch vervullen Meitinkers als vertrouwde vraagbaak een spilfunctie voor verbinding in de dorpen. De innovatieve projecten van Mienskipssoarch leren hoe de gemeenschapsvorming verder versterkt kan worden. Stichting Mienskipssoarch voerde in de periode de WMO uit voor de gemeente Boarnsterhim, eerst op projectmatige basis en sinds 2010 als zelfstandige stichting. Sinds de herindeling van de gemeente Boarnsterhim per 1 januari 2014 voert Mienskipssoarch de WMO uit voor de gemeente Heerenveen in Akkrum, Nes en Aldeboarn en in de Leeuwarder dorpen voor de gemeente Leeuwarden. Mienskipssoarch staat voor dorpsgericht werken en het verbinden van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Mienskipssoarch wil daarmee een gemakkelijke en snelle toegang zijn tot zorg en dienstverlening voor bewoners van participerende gemeenten. Door op kleinschalig niveau nieuwe verbanden te zoeken en verbindingen te leggen, en daarmee vaak mogelijkheden vanuit informele zorg beter te benutten, heeft Mienskipssoarch in de loop der jaren zowel voor de cliënten als voor de gemeente goede resultaten bereikt. Voor cliënten in termen van cliënttevredenheid en voor de gemeente in maatschappelijke en financiële zin. In deze (jaarlijks geactualiseerde) brochure wordt inzage gegeven in de werkwijze van Mienskipssoarch (paragraaf 1.1) en de ontwikkelingen in 2013 (paragraaf 1.2). In dit jaar stonden de gemeentelijke herindeling en de voorbereiding op de drie transities centraal. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de resultaten, zowel in de resultaten voor de hele gemeente Boarnsterhim (hoofdstuk 2) als per deelgebied van de herindeling in hoofdstuk 3.

4 VERGROTEN EIGEN REGIE Mienskipssoarch heeft een eigen werkwijze ontwikkeld om de invloed van cliënten op hun (zorg)situatie, en daarmee het welbevinden, te vergroten. Meitinkers ( meedenkers ) ondersteunen inwoners van de gemeente bij alle vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij brengen huisbezoeken voor vraagverheldering en informatievoorziening, zij zoeken oplossingsmogelijkheden en ondersteunen op deze wijze de cliënt bij het vinden van passende zorg en dienstverlening. De Meitinker kan na dit bezoek een indicatie afgeven voor een WMO-voorziening, maar er kunnen ook alternatieven worden gevonden waardoor een WMO indicatie niet, of in mindere mate, nodig is. Zo wordt ondermeer te vroege inzet van professionals voorkomen; oplossingen zijn simpel waar het kan. Indien gewenst wordt de cliënt ondersteund bij het maken van afspraken met aanbieders van WMO-voorzieningen of andere dienstverleners, zoals vrijwilligers. De Meitinkers worden bij complexe vragen ondersteund door een backoffice. De backoffice is bovendien gemandateerd voor indicaties die buiten het mandaat van de Meitinkers vallen. In 2013 hebben alle Meitinkers begeleiding gehad om alle voorkomende indicaties te kunnen toekennen met uitzondering van indicaties voor complexe woningaanpassingen. INTEGRALE CLIËNTONDERSTEUNING Meitinkers zijn onafhankelijke, laagdrempelige cliëntondersteuners, die de sociale kaart en de mogelijkheden van het dorp waarin ze werken goed kennen. De Meitinkers bieden integrale cliëntondersteuning, wat inhoudt dat zij overzicht bieden van mogelijkheden in zorg en dienstverlening in zowel de professionele sector, zoals vanuit de WMO, als in vormen van informele dienstverlening, zoals vrijwilligerswerk of burenhulp. De mogelijkheden voor zorg en dienstverlening worden zoveel mogelijk dicht bij huis gezocht. Ook wordt op kleinschalig niveau nieuw aanbod gecreëerd. Dit gebeurt op verschillende manieren. Enerzijds in direct overleg met aanbieders, anderzijds door in samenwerking met verenigingen van Plaatselijk Belang kleinschalige projecten op te zetten die de leefbaarheid van de dorpen verbeteren. Er is een pool vrijwilligers-plus (Freonskippers) opgezet om een leemte in specifiek vrijwilligerswerk op te vullen. Met het creëren van nieuw of aangepast aanbod en het vinden van praktische oplossingen, waar niet altijd een potje voor is, wordt de keuzevrijheid voor cliënten vergroot. Hiermee krijgt de cliënt meer mogelijkheden voor eigen regie en kan meer zorg op maat worden gerealiseerd. 4

5 5 Eenvoudige oplossingen, dicht bij huis Mevrouw Prins vroeg om huishoudelijke ondersteuning voor het lappen van de ramen. Oplossing: de buurvrouw lapt voor haar de ramen. In ruil daarvoor bakt mevrouw Prins de favoriete chocoladecake als er iemand jarig is in het gezin van de buurvrouw. Mensen in het dorp met elkaar in contact brengen, zodat ze voortaan gezamenlijk kunnen gaan bloedprikken in Akkrum. Televisiekanalen opnieuw instellen door er een handige buurjongen voor te vragen. Mensen die eenzaam zijn samen brengen. Een meneer was ernstig ziek en moest verhuizen naar een verzorgingshuis, maar had geen netwerk om zich heen van familie of vrienden. De Meitinker heeft vrijwilligers gebeld en zij hebben er samen voor gezorgd dat meneer is verhuisd, tot en met het opzeggen van de huur en het leeghalen van het huis.

6 ACTIVITEITEN WMO BREED Alle vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn komen bij Mienskipssoarch samen en op al deze vragen weet Mienskipssoarch te ondersteunen, te verbinden, te signaleren en te ontwikkelen. Ook voor activiteiten die door welzijnsorganisaties werden verricht, maar door bezuinigingen zijn opgeheven (ouderenwerk, mantelzorgondersteuning, jongerenwerk) probeert Mienskipssoarch door het leggen van verbindingen oplossingen te vinden. Al met al is de dienstverlening van Mienskipssoarch gericht op een groot aantal prestatievelden van de WMO en is een aanvullend WMO-loket niet nodig. De gemeente ontwikkelt daarbij het beleid en geeft sturing. Ook de financiële administratie en de toetsing achteraf wordt door de gemeente uitgevoerd. Basisdiensten Mienskipssoarch 6

7 7 INNOVATIE Mienskipssoarch is klein begonnen met als kerntaak cliëntondersteuning en indicatie WMO-voorzieningen. Mienskipssoarch heeft sindsdien haar activiteiten verbreed. Om de mogelijkheden voor zorg en dienstverlening dicht bij huis te vergroten is het onderhouden en uitbreiden van verbindingen noodzakelijk. Door regelmatig nieuwe pilots op te zetten wordt het basismodel versterkt. Zo is vanuit een pilot de pool Freonskippers opgezet. Ook is er een pilot opgezet waarin de behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers is geïnventariseerd. Naast onderzoek is hiervoor een verwendag voor mantelzorgers georganiseerd waarbij diverse opleidingen en dienstverlenende organisaties betrokken zijn. Vernieuwing en verdere professionalisering zijn inherent aan de visie van Mienskipssoarch. Als er ontwikkelingen worden geconstateerd die vragen oproepen of als er zich knelpunten voordoen, dan speelt Mienskipssoarch daarop in met onderzoek en projecten om nieuwe verbanden te leggen. Vanuit vragen op het gebied van welzijn en de pakketmaatregelen is op deze wijze in een aantal dorpen dagopvang georganiseerd. Ook hebben jongeren in een maatschappelijke stage ouderen met hun dagelijkse activiteiten geholpen. Pilot: Ook jongeren doen mee Omdat er behoefte bleek aan vrijwilligers die cliënten met een beperkt sociaal netwerk betrekken bij het sociale leven, maar ook behoefte bleek aan vrijwilligers voor hand en spandiensten, werden er nieuwe vormen van vrijwilligerswerk gezocht. Van daaruit kwam het idee om jongeren te betrekken bij het vrijwilligerswerk. Er is een pilot opgezet waarin naast het vrijwilligerswerk de leefbaarheid van dorpen voor jongeren aan bod komt; welke wensen hebben zij, wat missen ze, waar hebben ze behoefte aan? Via de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs worden jongeren nu uitgenodigd om zelf projecten op te zetten en uit te voeren. Het uiteindelijke doel van het project is om netwerken op te zetten waarin zowel jongeren als ook ouderen gezamenlijk optrekken. Met elkaar en met de bestaande aanbieders van zorg, welzijn en dienstverlening, maken zij voor zo veel mogelijk inwoners maatschappelijke deelname mogelijk.

8 DIENSTVERLENING AAN ANDERE GEMEENTEN Naast de uitvoering van de kerntaken en de pilots, draagt Mienskipssoarch haar visie uit en zet Mienskipssoach haar expertise in bij dienstverlening aan andere gemeenten. In de dorpen Wirdum, Swichum en Wytgaard voert Mienskipssoarch sinds 2010 de WMO uit voor de gemeente Leeuwarden. In 2013 heeft Mienskipssoarch bij de gemeenten Opsterland, Dantumadiel en Texel door deskundigheidsbevordering en/of detachering van personeel visie en werkwijze overgedragen. ORGANISATIE Stichting Mienskipssoarch is een platte organisatie met een bestuur. In het bestuur zijn de volgende deskundigheden vertegenwoordigd: cliëntenparticipatie, commerciële dienstverlening, wonen, gemeentelijk beleid en zorg en educatie. De bestuursleden zijn niet direct betrokken bij de levering van diensten en/of producten. 1.2 ONTWIKKELINGEN IN 2013 In 2013 heeft Mienskipssoarch zich gericht op de voorbereiding van zowel de gemeentelijke herindeling als de drie transities. ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN Doordat de gemeente Boarnsterhim als opdrachtgever van Stichting Mienskipssoarch zou wegvallen vanwege de gemeentelijke herindeling, is Mienskipssoarch in overleg gegaan met de vier ontvangende gemeenten over de wijze waarop de uitvoering van de WMO kon worden voortgezet. Voor Mienskipssoarch stonden in het overleg twee punten centraal: het overdragen van de visie van Mienskipssoarch en de zorg voor de medewerkers (goed werkgeverschap). Met de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen is een overgangsperiode afgesproken, waarin Mienskipssoarch haar activiteiten voor een deel van de gemeente blijft uitvoeren. In de gemeente Heerenveen maakt men gebruik van de Meitinkers van Mienskipssoarch in het gebied van het voormalige Boarnsterhim en ondersteunt Mienskipssoarch de gemeente met procesbegeleiding ten behoeve van het realiseren van de door de gemeente gewenste werkwijze. In Leeuwarden heeft Mienskipssoarch de opdracht gekregen 'een dorpenteam' te ontwikkelen dat aansluit bij de uitgangspunten van het Amaryllis-concept. De gemeenten Skarsterlân (na herindeling: De Friese Meren/De Fryske Marren) en Sùdwest Fryslân wilden geen gebruik maken van de diensten van Mienskipssoarch. Voor alle vier gemeenten is een apart traject uitgestippeld voor een zo zorgvuldig mogelijke overdracht van de uitvoering. Als voorbereiding op de ontwikkeling van een dorpenteam voor de gemeente Leeuwarden heeft Mienskipssoarch in 2013 de samenwerking met De MO-zaak aangetrokken om de werkwijze bij indicatiestelling op elkaar af te stemmen. Mienskipssoarch heeft samen met De MO-zaak een opzet gemaakt voor een dorpenteam dat zo eenvoudig mogelijk de toegang tot zorg en ondersteuning regelt en voldoet aan de formele afhandelingscriteria. Het gaat om een flexibel model waarin de drie transities ingepast kunnen worden. In dit model kan het dorpenteam op het hele sociale domein cliënten met vragen ondersteunen. De notitie kunt u vinden op de website van Mienskipssoarch (www.mienskipssoarch.nl). 8

9 9 DRIE TRANSITIES Als voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de functie begeleiding van AWBZ naar WMO en de komst van de Participatiewet zijn nieuwe pilots opgezet. De visie om eenvoudige oplossingen dicht bij huis te vinden, door op kleinschalig niveau verbindingen te leggen en daarbij gebruik te maken van bestaande netwerken en structuren, biedt uitstekende mogelijkheden voor de nieuwe vraagstukken. De decentralisaties bieden mogelijkheden om de cliënt meer integraal te benaderen en vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Zo is een pilot gestart waarin uitkeringsgerechtigden worden ingezet bij ouderen die extra zorg en aandacht nodig hebben omdat zij langer thuis moeten blijven wonen. Onderzocht wordt wat beide groepen op deze wijze voor elkaar kunnen betekenen. In een andere pilot worden jongeren die buiten de boot dreigen te vallen, begeleid naar werk of opleiding. Hierbij werken partners vanuit de zorg en arbeidsmarkt samen met gemeenten. Door onderzoek en pilots worden oplossingsmogelijkheden voor de nieuwe taken verkend en wordt het werkveld van Mienskipssoarch stap voor stap verbreed. In samenwerking met Partoer is een rapportage verschenen over aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een passend aanbod voor (AWBZ-)begeleiding. Deze rapportage is gebaseerd op interviews met huidige gebruikers van AWBZ-begeleiding. Over de groep jongeren die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding is een afzonderlijke rapportage verschenen. Alle rapportages zijn te downloaden vanaf Een opvallend resultaat uit het onderzoek 'Wat betekent begeleiding voor mij?' Door het gebrek aan passend aanbod voor de vraag van cliënten, met name jeugdige cliënten met psychische of psychiatrische problematiek, wordt vaak voor een PGB gekozen. Omdat geen passende zorg in natura kan worden gevonden, wordt het PGB in een deel van de gevallen ingevuld door de mantelzorg. De inzet van het PGB leidt dan echter niet tot een verlichting van de taak van mantelzorger.

10 Pilots en projecten Mienskipssoarch in 2013 ouderen helpen die extra zorg en aandacht nodig hebben 10

11 11 2. RESULTATEN IN 2013 In dit hoofdstuk worden de cijfers gepresenteerd over de uitvoering van de WMO in Boarnsterhim. Vanwege de herindeling zijn de geautomatiseerde administratieve systemen in december 2013 naar de vier gemeenten overgegaan. Hierdoor zijn geautomatiseerde gegevens, inclusief nota s en CAK-gegevens, over de laatste periode in 2013 voor een deel gebaseerd op schattingen. Deze zijn echter op zorgvuldig wijze tot stand gekomen. 2.1 BESPARINGEN IN DE WMO De werkwijze van Mienskipssoarch, waarbij de vraag van de cliënt goed in kaart wordt gebracht en gezocht wordt naar eenvoudige oplossingen dicht bij huis, levert besparingen op in de kosten voor de WMO. Bij de grootste kostenpost, de huishoudelijke zorg, blijken cliënten vaak met minder professionele hulp en met minder complexe zorg dan voorheen prima uit de voeten te kunnen. Hierdoor is een verschuiving opgetreden van HH2 naar HH1 die veel groter is dan de landelijke trend. Toen Mienskipssoarch in 2007 startte was de verdeling van uren huishoudelijke zorg over HH1 en HH2 57%/ 43%. Voor 57% van de geleverde uren was een indicatie voor HH1 afgegeven en voor 43% van de uren een indicatie voor HH2 (zie het volgende overzicht). De cijfers voor 2012 geven aan dat de verhouding tussen HH1 en HH2 in Boarnsterhim is verschoven naar 93% versus 7%. Landelijk gezien was in 2012 de verhouding tussen geleverde uren HH1 en HH2 74% versus 26% % 71% 78% 81% 90% 93% 88% 43% 29% 22% 19% 10% 7% 12% In 2013 is het percentage HH2 ten opzichte van HH1 weer gestegen. Dit is echter niet zozeer het gevolg van een toename in gebruik van HH2, maar van een forse afname van het aantal cliënten dat gebruik maakt van HH1 (489 cliënten in 2012 versus 375 in 2013). Hierdoor is het gebruik van het aantal uren HH1 met 33% afgenomen. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van HH1 is gedaald doordat vaker alfahulp op basis van een PGB is ingezet. Een grote thuiszorgorganisatie heeft cliënten deze vorm van thuiszorg aangeboden vanuit gewijzigd personeelsbeleid. Bij 187 indicaties voor bestaande cliënten is de indicatie van HH1 in zorg in natura daarom administratief omgezet in alfahulp op basis van PGB. Overigens is deze vorm van thuiszorg aan het eind van 2013 weer teruggedraaid. Daarnaast kan de daling in HH1 zijn veroorzaakt doordat vaker andersoortige oplossingen, waaronder informele zorg, zijn gevonden.

12 Het totale aantal zorguren in Boarnsterhim bleef afgelopen jaren eveneens achter bij de verwachte ontwikkeling. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van huishoudelijke zorg is tussen 2007 en 2009 toegenomen met ruim 10% van 453 naar 512 en daarna gestabiliseerd. Het gemiddelde aantal uren HH1 en HH2 per cliënt is in die periode echter afgenomen van 2,6 uur per week in 2007 tot 2,0 uur in 2010 en daarna (zie het volgende overzicht) ,6 2,4 2,2 2,0 2,1 2,0 2, Het gemiddelde aantal uren per cliënt is in deze tabel lager dan het gemiddelde aantal uren per indicatie, omdat niet alle cliënten een volledig jaar gebruik maken van de huishoudelijke hulp. Als naar de grootte van de indicaties per cliënt wordt gekeken, lijken cliënten in Boarnsterhim in vergelijking met het landelijke gemiddelde echter ook vaker kleinere indicaties voor huishoudelijke zorg te hebben gekregen. In 2011 werd landelijk gemiddeld 2,9 uur huishoudelijke hulp per indicatie geleverd 3, terwijl dat in Boarnsterhim 2,6 was 4. Deze verschuivingen in indicaties leveren jaarlijks een besparing op van ruim ,-. Dit komt overeen met de overschotten uit het rijksbudget voor de huishoudelijke hulp (rijksbudget huishoudelijke hulp WMO met aftrek van werkelijke kosten voor HH). Sinds 2009 is het overschot uit het rijksbudget jaarlijks ruim ,-. Daarbij is de opbrengst aan eigen bijdragen van cliënten voor de gemeente niet meegerekend. De opbrengst aan eigen bijdragen is jaarlijks ruim Door de besparing kan de gemeente Boarnsterhim ook de uitvoeringskosten van de WMO, de kosten van Mienskipssoarch, uit het rijksbudget voor huishoudelijke hulp bekostigen, terwijl gemeenten hiervoor veelal andere middelen moeten aanwenden. 1. SGBO (2013). Benchmark Wmo Resultaten over het jaar Vanwege de herindeling zijn de geautomatiseerde administratieve systemen in december 2013 naar de vier gemeenten overgegaan. Hierdoor zijn geautomatiseerde gegevens, inclusief nota s en CAK-gegevens voor een deel gebaseerd op schattingen. Deze zijn echter zo zorgvuldig mogelijk tot stand gekomen. 3. SGBO (2012). Benchmark Wmo Resultaten over het jaar CAK vierwekelijkse rapportages Boarnsterhim over

13 WAARDERING VAN CLIËNTEN In Boarnsterhim is de tevredenheid van de cliënten over het contact met Mienskipssoarch groot. In Boarnsterhim is het gemiddelde rapportcijfer waarmee het contact wordt gewaardeerd 7,9. Uit onderzoek over 2013 blijkt dat in Boarnsterhim meer dan 94% van de WMO-cliënten tevreden was over verschillende aspecten van de dienstverlening van Mienskipssoarch die voor vraagverheldering en het bieden van keuzemogelijkheden bepalend zijn. Vooral de ruimte die de Meitinker biedt aan de cliënt om alles te vertellen wat van belang is en het meedenken over oplossingsmogelijkheden worden gewaardeerd. Bij deze vragen gaf 97% van de cliënten aan tevreden of zeer tevreden te zijn. 94% van de klanten gaf aan tevreden of zeer tevreden te zijn met de gevonden oplossing, terwijl dat percentage landelijk op 89% 5 ligt. 6 De meitinker heeft voldoende tijd voor me genomen 95% Ik heb de meitinker alles kunnen vertellen wat van belang was 96% De meitinker begreep wat ik nodig had 94% De meitinker dacht goed met me mee om een oplossing voor me te vinden 97% De meitinker heeft een goede oplossing geadviseerd voor mijn vraag/probleem 95% Indien een aanvraag voor een voorziening van u is afgewezen: Ik heb een 74% duidelijke toelichting gekregen op de afwijzing van mijn aanvraag Bij afwijzing van een aanvraag (20% van de respondenten heeft deze vraag ingevuld) geeft een kwart van de cliënten aan niet tevreden te zijn met de toelichting die is gegeven. Gezien de antwoorden op de open vragen die sommige respondenten hebben gegeven, gaat het bij een deel van de respondenten echter niet zozeer om de toelichting maar zijn ze het niet eens met de reden van afwijzing. Het aantal bezwaarschriften dat jaarlijks wordt ingediend in Boarnsterhim is bijzonder laag, namelijk slechts een enkel geval per jaar. Niet alleen zegt dit iets over de tevredenheid van cliënten, maar het heeft eveneens een besparend effect op de kosten. 5. SGBO (2013). Klantonderzoek WMO over Van Toepassing (2014). Klanttevredenheid WMO 2013 Boarnsterhim

14 Waardering gesprek contact is: Ik bin bliid dat jo d r binne, kinne we even prate. Na het gesprek met u ben ik zaken helderder gaan zien en heb ik bepaalde inzichten gekregen wat betreft mijn ouders. Waardering meedenken Meitinker: Als je bijvoorbeeld een nee als antwoord geeft waar een ja was gewenst, kun je samen met de cliënt kijken naar andere mogelijkheden, andere begeleiding geven of later nog eens bellen en vragen hoe het is. Mensen ervaren dit als zeer prettig en hebben het gevoel dat hun vraag serieus genomen is. 14

15 RESULTATEN EN KOSTEN UITVOERING WMO BOARNSTERHIM PRODUCTIE De Meitinkers, Freonskippers en backoffice hebben in 2013 met gemiddeld 4,5 fte voor een bevolking van een kleine inwoners in Boarnsterhim onderstaande activiteiten verricht. Basisdiensten Mienskipssoarch Meitinkers + backoffice: Huisbezoeken Indicaties HH1 en HH2 (incl. herindicaties en PGB, excl. tijdelijke administratieve omzetting naar PGB, zie uitleg paragraaf 2.1) Indicaties collectief taxivervoer Indicaties rolstoel algemeen en elektrisch huur Indicaties rolstoel overige Indicaties scootmobiel huur Overige indicaties vervoer Indicaties douche/toiletstoel koop Indicaties traplift, incl. onderhoud en reparatie Indicaties drempeloploop Indicaties woningaanpassingen duurder dan 1.500,- euro Overige indicaties Overige activiteiten: Afhandelen telefonische vragen, Speekuren Opzetten activiteiten Onderhouden netwerk Ondersteuning cliënten met diverse activiteiten Begeleiding dagopvang (dagdelen)

16 In 2013 zijn heeft de backoffice minder huisbezoeken gebracht en de Meitinkers meer. Deze verschuiving is veroorzaakt door deskundigheidsbevordering van de Meitinkers, waardoor zij meer vragen zelfstandig kunnen afhandelen. De frequentie van de spreekuren is verlaagd van 1 keer per week naar 1 keer per maand. Er bleek meer behoefte te zijn aan huisbezoeken dan aan spreekuren. Het aantal verstrekkingen is over het algemeen afgenomen, alleen voor scootmobielen en overige vervoer is het aantal indicaties licht gestegen. Mienskipssoarch heeft het verstrekken vanuit eigen depot van drempeloplopen, rolstoelen, douche/toiletstoelen en trapliften uitgebreid van 3 in 2012 tot 20 in Mienskipssoarch stimuleert het hergebruiken van middelen. Naast de genoemde activiteiten hebben Meitinkers en backoffice bijgedragen aan de ontwikkelingstaken van Mienskipssoarch door o.a. vragenlijsten bij cliënten af te nemen. De uitvoering werd ondersteund door een administratief medewerker voor 0,8 fte (gedetacheerd door de gemeente) en een staffunctionaris (gemiddeld 0,6 fte). De staffunctionaris nam eveneens taken op het gebied van personeel en organisatie (P&O) voor haar rekening. Daarnaast was er 1,6 fte voor projectmanagement en directie; de fte s voor directie zijn voor een deel ingezet voor acquisitie en ontwikkeling. De projectmanager heeft tevens het team aangestuurd. INZET PERSONEEL UITVOERING WMO Meitinkers (1,4 fte) 7 + backoffice (1,9 fte) Freonskippers (1,5 fte) Teamleiding/P&O/staf (0,8 fte) + administratieve ondersteuning (0,8 fte) + directie (0,4 fte) Projecten (0,9 fte) + directie (0,5 fte) Beleidsmedewerker (0,5 fte) + financiële administratie WMO (0,8 fte) + beslisser/toetser (0,2 fte) In totaal was begin 2013 bij Mienskipssoarch 8,4 fte aan medewerkers werkzaam. In de loop van 2013 is de personele bezetting door natuurlijk verloop verminderd met 1,1 fte in de uitvoering en 1,5 fte in de overige taken. Met het oog op de herindeling zijn vacatures zijn in 2013 niet opgevuld. Eind 2013 was bij Mienskipssoarch 5,8 fte aan mensen werkzaam. 7. Exclusief uren voor gemeente Leeuwarden (Wirdum, Swichum, Wytgaard) 16

17 17 Daarnaast werden enkele diensten ingehuurd, zoals boekhouding, accountant, projectleiding en - uitvoering (deels) en ict-diensten. Het komt de efficiëntie ten goede dat de verschillende functionarissen flexibel inzetbaar zijn. Er is uitwisseling tussen de directe uitvoering en de ondersteunende diensten. Zo verrichtte de staffunctionaris ook P&O-taken, was de projectleider tevens inzetbaar in de uitvoering bij complexere casuïstiek en werden Meitinkers en backoffice ingezet bij ontwikkelingstaken. De functies bij de gemeente zijn: beleidsmedewerker (0,5 fte), medewerker financiële administratie WMO (0,8 fte) en beslisser/toetser (0,2 fte). KOSTEN WMO VOORZIENINGEN De kosten voor het totaal aan voorzieningen voor de inwoners van Boarnsterhim staan in de volgende tabel. Hierbij is geen vergelijking gemaakt in kosten van vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en hulpmiddelen, omdat door de overgang van de administratieve gegevens naar verschillende gemeenten hier geen betrouwbaar overzicht van is. Uit de aantallen verstrekkingen (zie vorige paragraaf ) is wel af te leiden wat er ten opzichte van 2012 aan kosten veranderd zal zijn. Voorzieningen WMO in Boarnsterhim Kosten in 2013 (bedragen in euro s) Kosten in 2012 (bedragen in euro s) HH1+HH PGB Totaal (HH, PGB+ZIN) Ook hiervoor geldt dat de verschuiving naar PGB voortkomt uit een tijdelijk aanbod van een grote thuiszorgorganisatie, zie uitleg paragraaf 2.1

18 KOSTEN UITVOERINGSORGANISATIE De kosten van de organisatie bedroegen in 2013 (afgerond) ,- en de opbrengsten waren ,-. Het bedrijfsresultaat over 2013 was daarmee bijna ,-. De salariskosten vormen het grootste deel van de kosten (zie volgende overzicht) Mienskipssoarch werd in 2013 gefinancierd door de gemeente. De niet-structurele projecten werden deels door de gemeente gefinancierd, maar ook door de Provincie Fryslân en andere Friese gemeenten, zorgverzekeraar De Friesland, Plattelânsprojekten en Frieslab. Daarbij waren er inkomsten door dienstverlening aan derden, waaronder detachering van personeel, deskundigheidsbevordering, onderzoek en organisatieontwikkeling. Hieronder staat het overzicht van de opbrengsten in Subsidie pilots Subsidie aanbieders Rente en bijzondere baten

19 19 3. MIENKSIPSSOARCH PER GEBIED In 2014 is de gemeente Boarnsterhim opgesplitst en verdeeld over de vier buurgemeenten. Hieronder wordt voor de deelgebieden van de vier ontvangende gemeenten beschreven hoe de dorpen zich kenmerken, om hoeveel inwoners het gaat en de activiteiten die Mienskipssoarch heeft ontplooid. In paragraaf 3.5 staat het overzicht van de cijfermatige gegevens over de uitvoering van de WMO per deelgebied. In de bijlage staan de overzichten van het aantal verstrekkingen per deelgebied. 3.1 LEEUWARDEN Grou heeft ruim inwoners. De Meitinker komt er relatief veel schuldenproblematiek tegen, evenals eenzaamheid, drank- en drugsproblemen en werkeloosheid. Er is industrie en er zijn veel kleine bedrijven gericht op watersport en recreatie. Het dorp ontplooit veel activiteiten op cultureel gebied. s Zomers zijn er diverse activiteiten rond de zeilsport. Ook is het UVV als vrijwilligersorganisatie actief. De vrijwilligers zijn met name erg actief in zorgcentrum Friesma State. In Grou komen relatief veel vragen voor huishoudelijke ondersteuning van betrekkelijk jonge gezinnen. In de andere dorpen springen familie of buren vaker bij. Eagum telt slechts 32 inwoners, Friens is eveneens een klein dorpje met 83 inwoners, Ideard heeft een kleine 100 inwoners. In Ideard is een dorpshuis waar het verenigingsleven terecht kan, voor andere voorzieningen is het dorp aangewezen op Reduzum. Reduzum heeft ongeveer inwoners. Het kreeg als eerste dorp in Fryslân in 1995 een vorm van zelfbeheer. Al jaren exploiteert Dorpsbelang een windmolen. Het dorp is recentelijk uitgebreid met een nieuwe woonwijk. Veel bewoners zijn actief op sportgebied. De dorpswinkel is er helaas mee opgehouden. Jirnsum is een dorp met een kleine inwoners, waarin de industriële en recreatieve sector zich heeft ontwikkeld. Er zijn sportvelden aangelegd en er is een multifunctionele accommodatie. De bevolking is betrokken bij de leefomgeving en actief in sport- en verenigingsleven. Er is een supermarkt. 9. Informatie over de dorpen uit gemeentegids Boarnsterhim 2012 en enquêtes Meitinkers. Inwonersaantallen uit gemeentelijke registratie, peildatum Percentage 65-plussers peildatum

20 Warstiens heeft 39 inwoners en Warten heeft een kleine inwoners. In Warten is bedrijvigheid in de recreatiesector en in de scheepsbouw. Wergea heeft ruim inwoners. Er is wat bedrijvigheid, een jachthaven en een welig tierend verenigingsleven. In deze dorpen wonen in totaal (incl. Grou) bijna mensen, waarvan 14,7% ouder is dan 65 jaar. In de kleinste dorpjes is de vergrijzing het laagst. Als vanwege ouderdom het huis en de voorzieningen in het dorp niet meer voldoen aan de veranderende eisen, verhuist men vaak naar een groter dorp. In de kleine dorpen worden meestal activiteiten door vrijwilligers georganiseerd. Als iemand niet kan komen door bijvoorbeeld een zieke partner, dan biedt men onderling hulp (bijv. oppas). VERBETEREN LEEFBAARHEID VAN DORPEN: VOOR JONG EN OUD In de dorpen Grou, Jirnsum, Reduzum, Warten, Wergea en Wirdum houden de Meitinkers één keer maand spreekuur. In Grou wordt het spreekuur gehouden in het multifunctionele centrum, in Warten in de hervormde kerk en in de overige dorpen in het dorpshuis. Verder zijn de Meitinkers telefonisch en via dagelijks bereikbaar. De Meitinkers houden contacten met de verschillende verenigingen om het vrijwilligerswerk te stimuleren en met zorgorganisaties om van elkaars activiteiten op de hoogte te blijven. In Reduzum heeft de Meitinker in een samenwerkingsverband een pool vrijwilligers weten op te zetten waar ze een beroep op kan doen. In Reduzum is bovendien een project opgezet voor jongeren die een maatschappelijke stage doen om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. 20

MIENSKIPSSOARCH IN BOARNSTERHIM HERINGEDEELD Uitvoering van de WMO in Boarnsterhim bij de opdeling van de gemeente in 2014. Uitgave april 2013

MIENSKIPSSOARCH IN BOARNSTERHIM HERINGEDEELD Uitvoering van de WMO in Boarnsterhim bij de opdeling van de gemeente in 2014. Uitgave april 2013 MIENSKIPSSOARCH IN BOARNSTERHIM HERINGEDEELD Uitvoering van de WMO in Boarnsterhim bij de opdeling van de gemeente in 2014 Uitgave april 2013 Inhoudsopgave 1. Mienskipssoarch nu 03 1.1 Eenvoud door verbinding

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2010 BOARNSTERHIM

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2010 BOARNSTERHIM KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2010 BOARNSTERHIM Van Toepassing onderzoek en beleidsadvies Heerenveen, juli 2011 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN CONCLUSIES 2 Inleiding 8 Uitvoering WMO: Mienskipssoarch

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Inleiding ROGplus heeft in 2010 samen met 98 andere organisaties deelgenomen aan de module Individuele voorzieningen van de benchmark

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen Analyse en vooruitblik Afdeling Onderzoek en Statistiek 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Ontwikkeling 2008-2011, de cijfers...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen WMO MONITOR 213 Samenvatting belangrijkste bevindingen Financieel De eindejaarsverwachtingen voor monitor 2 zijn gebaseerd op de cijfers over de maanden januari tot en met augustus. De eindejaarsverwachting

Nadere informatie

Agendapunt 3. Memo bij de 1 e kwartaal rapportage Wmo 2013 Versie PHO 22 mei Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1 e kwartaal 2013

Agendapunt 3. Memo bij de 1 e kwartaal rapportage Wmo 2013 Versie PHO 22 mei Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1 e kwartaal 2013 Memo bij de 1 e kwartaal rapportage Wmo Versie PHO 22 mei Agendapunt 3 Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1 e kwartaal Advies Gemeente Montfoort: Advies is om de niet bij te stellen. De stand van de

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen

Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Heerhugowaard 1 juli 2014 Projectnummer:107634 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 HOOFDSTUK 2 TOTAALBEELD 4 HOOFDSTUK 3 UITVOERING 8 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Algemeen beeld. Beleid Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013

Algemeen beeld. Beleid Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013 Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal Algemeen beeld Ontvlechting samenwerkingsverband Wmo De ontvlechting van de samenwerking loopt op schema. De overdracht

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Verslag pilot Iedereen doet mee!

Verslag pilot Iedereen doet mee! Verslag pilot Iedereen doet mee! Een verkennend onderzoek naar verbindingsmogelijkheden tussen toekomstige zorgvraag en vrijwilligerswerk in het kader van de tegenprestatie. Juni 2014 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Individuele verstrekkingen. Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Individuele verstrekkingen. Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Individuele verstrekkingen Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond 10 maart Hier komt ook tekst 2016 Uitgangspunt Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) levert de gemeente een

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Mienskip als basis voor een vitaal Friesland een beschouwing vanuit demografische ontwikkelingen met een verbinding naar het sociale domein

Mienskip als basis voor een vitaal Friesland een beschouwing vanuit demografische ontwikkelingen met een verbinding naar het sociale domein Mienskip als basis voor een vitaal Friesland een beschouwing vanuit demografische ontwikkelingen met een verbinding naar het sociale domein Dr. Evelyn Finnema, 12 mei 2016 Werkconferentie samen werken

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Inleiding Hierbij informeren wij u over de belangrijkste resultaten van de volgende onderzoeken:

Inleiding Hierbij informeren wij u over de belangrijkste resultaten van de volgende onderzoeken: aan: de raad datum: 21 maart 2017 onderwerp: resultaten Monitoring en onderzoek Sociaal Domein van: het college bijlage: 5 registratienr.: OD/2017/194762 in afschrift aan: Burgerplatform Inleiding Hierbij

Nadere informatie

Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling

Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling Venlo, Juni 2012 Gemeente Venlo Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De Bevolkingsontwikkeling. 3. De Vergrijzing. 4. De Individuele Wmo voorzieningen. a. Hulp in de Huishouding

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 Voor aanwezigen zie de bijlage. Doel van de avond: Verbreden en verbinden. Hoe kunnen we tot slimme samenwerkingen komen om de burgers van Leiderdorp

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Rapportage Wmo-benchmark 2008

Rapportage Wmo-benchmark 2008 ** Concept 20 mei 2009 Sectie wz Rapportage Wmo-benchmark 2008 April 2009 Auteur(s): C. Jansens ism WZ en SoZa INHOUD 1. Horizontale verantwoording 2. Samenvatting resultaten 3. Conclusie Pagina 2 van

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Benchmark Wmo. Stadskanaal. Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen. 1 juli 2014 Projectnummer:107634

Benchmark Wmo. Stadskanaal. Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen. 1 juli 2014 Projectnummer:107634 Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Stadskanaal 1 juli 2014 Projectnummer:107634 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 HOOFDSTUK 2 TOTAALBEELD 4 HOOFDSTUK 3 UITVOERING 8 HOOFDSTUK 4

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen

Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen ** Concept 15 december 2010 Sectie soza/wz Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen De Wmo op koers! Oktober 2010 Auteur(s): I. Avontuur en C. Jansens INHOUD

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013 PowerPoint Expertmeeting presentatie Lelystad AWBZ Juni/ juli 2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern. kern-awbz alleen

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

DE EIGEN BIJDRAGE WMO

DE EIGEN BIJDRAGE WMO DE EIGEN BIJDRAGE WMO De eigen bijdrage Wmo in de gemeente Scherpenzeel Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 Fax: (033) 277 46 84 E-mail: info@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie