Heropening t Kapstokske - 8 I Cultuurprogramma GC Hof ten Hemelrijk Overzicht kermisprogramma 13 INFOBLAD GEMEENTE OPWIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heropening t Kapstokske - 8 I Cultuurprogramma GC Hof ten Hemelrijk 2013-2014 - 25. Overzicht kermisprogramma 13 INFOBLAD GEMEENTE OPWIJK"

Transcriptie

1 Jaargang 6 Tweemaandelijkse uitgave: juni - juli 2013 v.u.: Gemeente Opwijk - Ringlaan Opwijk - - INFOBLAD GEMEENTE OPWIJK Overzicht kermisprogramma 13 Heropening t Kapstokske - 8 I Cultuurprogramma GC Hof ten Hemelrijk

2 EDITO Beste Opwijkenaren, Ik ben verheugd je de nieuwe zomereditie van onze OPWIJK INFO! te kunnen voorstellen. Zomer betekent in onze gemeente immers kermisperiode. Zowel Opwijk-centrum, Nijverseel, Droeshout als Mazenzele hebben een uitgebreid kermisprogramma klaar waarvan je alle details kan terugvinden in deze editie. Vergeet zeker niet een bezoekje te brengen aan deze gezellige activiteiten. De voorbije maanden werden er in Opwijk heel wat belangrijke projecten gerealiseerd: - de nieuwe huisvesting voor t Kapstokje in de Kattestraat nr. 18 werd op 19 april in gebruik genomen. Dit is een sociaal leerwerkproject waar je mooi en betaalbare tweedehandskleding kunt kopen of laten herstellen; - om de service naar de bevolking toe nog beter te laten verlopen zal op het gemeentehuis onze dienst burgerzaken vanaf september open zijn op elke eerste zaterdag van de maand; - een perceel grond, gelegen naast de lagere school in Nijverseel, werd aangekocht om de werking van de school te optimaliseren; - de tuinbouwafdeling van t Schoolhuis werd voorzien van een nieuwe grote serre, nieuwe klaslokalen en bergruimte; - de eerste fase van de restauratiewerken aan de kerk in Mazenzele werd opgeleverd; - een nieuwe gemeentesecretaris werd aangesteld en beëdigd. Katleen Biesemans zal haar functie opnemen op 1 september 2013; - de eerste steen voor de bouw van 32 serviceflats werd gelegd. De voltooiing wordt verwacht begin volgend jaar; - het materieel van de brandweer werd uitgebreid met twee brandweerwagens. Er werden de voorbije maanden dus heel wat belangrijke initiatieven genomen of realisaties gefinaliseerd. Tijd nu voor een beetje ontspanning. De verlofperiode staat immers voor de deur. Ik wens je een mooie en zonnige vakantieperiode toe. Geniet ervan! Albert Beerens burgemeester Colofon Verantoordelijke uitgever: Gemeente Opwijk - Ringlaan Opwijk - tel Redactieadres: t.a.v. An Peeters, communicatieambtenaar Ringlaan Opwijk - tel Lay-out & opmaak: Letter & Beeld nv - Druk: Drukkerij De Ridder - Opwijk Coverfoto: Jos Tilley INHOUD Woord vooraf 2 Toelichting bij de gemeenteraad 3 Varia 4 - Gezocht: Vrijwillige burenbemiddelaar - Nieuwbouw voor t Schoolhuis - Nieuwe ereburgemeester - Openingsuren loketdiensten Opwijk sportelt - Snoei uw taxushaag - Nieuwe gemeentesecretaris - Studietoelagen Welzijn 7 Woonloket 8 OCMW 10 Sport 11 Opwijk onderwijsgemeente 12 & 17 Kermisprogramma Opwijk 13 tot 16 Kermisprogramma Mazenzele 18 Burgerzaken 19 Bibliotheek 20 Dorpsdichter 21 Activiteitenkalender 22 Cultuurprogramma GC Cultuur 26 Algemene info bestuur 27 Gemeentelijke Academie Beeldende Kunsten 28 2 Opwijkinfo! - juni/juli 2013

3 TOELICHTINGEN GEMEENTERAAD Informatica De gemeentelijke raadscommissie voor informatica wordt nominatief samengesteld. Gemeentelijke raadscommissie De gemeentelijke raadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen conform artikel 39 van het gemeentedecreet wordt nominatief samengesteld. Onderwijs De arbeidsreglementen van het gewoon basisonderwijs GBS DE BOOT en het buitengewoon basisonderwijs MOZA-IK in de Scholengemeenschap BLOM worden goedgekeurd. De raad neemt een princiepsbeslissing tot het vervangen van de huidige schoolraad voor de drie gemeentelijke scholen. De kwalificatiecommissie voor het schooljaar bij de gemeentelijke BuSO-school t Schoolhuis wordt samengesteld. Huishoudelijk reglement gemeenteraad Het nieuw voorgelegde huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad wordt goedgekeurd, mits een kleine aanpassing. Gemeentelijke energieboekhouding De raad neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke energieboekhouding voor het dienstjaar Milieuraad De raad neemt kennis van het jaarverslag 2012 van de gemeentelijke milieuraad. De raad neemt kennis van het advies van de gemeentelijke milieuraad, m.b.t. het ontwerp van gemeentelijk milieujaarprogramma voor het dienstjaar 2013 (rapportering 2012) en keurt het voorgelegd gemeentelijk milieujaarprogramma 2013 goed. OCMW-raad De meerjarenplanning over de periode wordt door de raad goedgekeurd. Het budget over het boekjaar 2013 wordt door de raad voor kennisneming aangenomen. Sportraad De gemeentelijke sportraad wordt opnieuw samengesteld. Openbare verlichting De beschrijving en kostprijsraming voor uitbreiden van de openbare verlichting in de Hollestraat ten belope van e ,84 (incl. BTW) wordt door de raad goedgekeurd. Deze werken zullen onderhands gegund worden conform de wetgeving op de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Ruimtelijke ordening De raad beslist tot de kosteloze verwerving over te gaan, van volgende percelen grond, gelegen langs de Oude Brugstraat en de Vitsgaard. Deze perceeltjes worden opgenomen in het openbaar domein van de gemeente Opwijk. De raad besluit om over te gaan tot de onderhandse verwerving van een perceel grond in de Nijverseelstraat om reden van openbaar nut en om strategische redenen. Kermissen Het reglement goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 25 oktober 2007 m.b.t. de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten en in de kermisgastronomie op openbare kermissen en de organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare kermissen wordt opgeheven. Een nieuw reglement m.b.t. kermisactiviteiten op het openbaar domein wordt door de raad goedgekeurd. Cultuurraad Het bestuursorgaan van de gemeentelijke cultuurraad voor wordt opnieuw samengesteld. Verhuurreglement Het verhuurreglement voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen, terreinen en gemeentelijk materieel, goedgekeurd in de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2006, wordt opgeheven en vervangen door het nieuwe huurreglement met ingang van 1 juli Het voorgelegde huurreglement is van toepassing voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen en terreinen van het Hof ten Hemelrijk, de Sint- Pauluszaal, de Sint-Pieterszaal, de Loods, de refter van t Schoolhuis, de Sint-Annasite en het gemeentelijk materieel. Tariefreglement Het tariefreglement m.b.t. de verhuring van gemeentelijke gebouwen, terreinen en gemeentelijk materieel goedgekeurd in gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2006 wordt opgeheven en vervangen door het nieuwe en voorgelegde tariefreglement met ingang van 1 juli Bezettings- en gebruiksovereenkomst De voorwaarden van de bezettings- en gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Opwijk (verhuurder) en de Gatspoëters (huurder) m.b.t. het onroerend goed gelegen in de Doortstraat 4 wordt goedgekeurd. Gemeentebegroting 2013 De voorgelegde wijziging nr. 1 van de buitengewone dienst van de gemeentebegroting 2013 wordt door de raad goedgekeurd. Er werd e extra voorzien voor de aankoop van gronden voor strategische doeleinden. Voetweg nr. 96 Een gunstig advies wordt door de raad uitgebracht m.b.t. het aangepaste voorstel tot gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 96 gelegen te Opwijk, ter hoogte van Steenweg op Dendermonde 1A en 1. Gemeentelijke Beleidscommissie De gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) in het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt opgericht. OMA-fietsroute Het bestek, kostprijsraming en bepaling wijze van gunning m.b.t. de studieopdracht voor de aanleg van de OMA (Opwijk/Merchtem/Asse)- fietsroute/intergemeentelijke fietsroute langs een spoorwegtraject wordt goedgekeurd. Sportraad De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sportraad worden goedgekeurd. Begrotingsrekening 2011 De raad neemt kennis van de mededeling van het besluit dd. 26 maart 2013 van de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant m.b.t. de definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 2011 plus de goedkeuring van de balans en resultatenrekening 2011 van de gemeente Opwijk. f Opwijkinfo! - juni/juli

4 VERVOLG VARIA Ere-schepen Een reglement m.b.t. de toekenning van de titel van ere-schepen aan gewezen schepenen wordt goedgekeurd. Beheers- en Beleidscyclus De beleidsdomeinen in het kader van de invoering van de Beheers- en Beleidscyclus (BBC) per 1 januari 2014 worden door de raad als volgt vastgesteld: Algemene financiering / Algemeen bestuur en veiligheid / Omgeving / Jeugd en onderwijs / Welzijn / Vrije tijd. Opwijkse Kerkfabrieken De raad brengt een gunstig advies uit over de rekeningen 2012 van de kerkfabrieken van de gemeente Opwijk zoals deze zijn ingediend door het centraal kerkbestuur van de gemeente Opwijk dd. 10 juni Aanstelling gemeentesecretaris Mevrouw Katleen Biesemans wordt voor één jaar op proef aangesteld als gemeentesecretaris bij de gemeente Opwijk met ingang van 1 september Bestuurssecretaris De betrekking van bestuurssecretaris/ diensthoofd interne zaken/secretariaat, niveau A4a-A4b, wordt vacant verklaard en is bij wijze van aanwerving te begeven in contractueel verband tot einde proefperiode gemeentesecretaris Katleen Biesemans, mogelijks verlengbaar en mogelijks voor een benoeming in vast verband nadien. Er wordt tevens een werfreserve voor de periode van 2 jaar aangelegd, mogelijks verlengbaar bij een apart besluit van de gemeenteraad. Toegevoegde punten Volgende punten werden o.m. aan de dagorde toegevoegd: - Modulaire verkeerskussens - Asverschuiving Merelweg - De werken in de Doortstraat - Opmaak jeugdbeleidsplan GEZOCHT: Vrijwillige burenbemiddelaar Ben je geïnteresseerd in vrijwilligerswerk en wil je conflicten tussen buren helpen oplossen via bemiddeling? Wij willen je hiervoor opleiden. De burenbemiddelaar zoekt samen met de buren naar een oplossing voor alledaagse conflicten (bijvoorbeeld geluidsoverlast van de blaffende hond, overhangende takken, stank van composthoop) en voor opgehoopte spanningen en problemen die de sfeer of de leefbaarheid in een wijk negatief kunnen beïnvloeden. De dienst maatschappelijke veiligheid van de provincie Vlaams- Brabant organiseert geregeld opleidingen tot vrijwillig burenbemiddelaar. Deze vijfdaagse opleiding is volledig gratis voor vrijwilligers binnen de provincie. De eerstvolgende opleiding vindt plaats in het PIVO in Zellik - Asse en dit op volgende dagen (telkens van 9u tot 17u): vrijdag 31 mei, vrijdag 7 juni, donderdag 13 juni, vrijdag 21 juni, vrijdag 28 juni en vrijdag 6 september (9u30-12u30) Vooraleer je mag deelnemen aan de opleiding wordt een verkenningsgesprek georganiseerd. Ben je geïnteresseerd in deze vorming, neem dan snel contact op met de provinciale coördinatoren burenbemiddeling, via of op het telefoonnummer Graag snel reageren, plaatsen zijn beperkt. Neem ook een kijkje op de website Nieuwbouw voor t Schoolhuis Op 27 februari 2013 is er na maanden van vergaderen en onderhandelingen gestart met de bouw van een nieuwe serre met aanpalende klaslokalen en bergruimte. Door de uitbreidingswerken die voorzien zijn aan het containerpark moest de tuinbouwopleiding van t Schoolhuis noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie, die werd gevonden en aangekocht door onze gemeente naast de huidige locatie aan de Karenveldstraat, achter het Jeugdheem. De totale oppervlakte bedraagt 1000 m² waarvan een grote serre met een opp. van 785 m². Wie graag de bouw volgt, kan steeds een kijkje nemen om onze website Hierop kan je stap voor stap de vorderingen, aan de hand van foto s volgen. Naast de nieuwbouw voor de opleiding tuinbouw wordt er aan het Schuttershof ook weldra werk gemaakt van een nieuwbouw voor de opleiding schilderen en hoeklassen. Wegens bouwvalligheid van het schildersatelier en plaatsgebrek binnen de lasopleiding werd de school, samen met de gemeente genoodzaakt om ook hier dringend werk te maken van een nieuwbouw die wordt aangebouwd aan de achterzijde van de school. Dit gebouw zal bestaan uit 2 ateliers, een sanitaire ruimte en een extra klaslokaal. 4 Opwijkinfo! - juni/juli 2013

5 VARIA Nieuwe ereburgemeester Lutgard Van der Borght is benoemd tot ereburgemeester van Opwijk. Na Jan Michiels en Vic Everaert is zij de derde ereburgemeester op rij én de eerste vrouw. Met de felicitaties van Minister Bourgeois en zijn dankwoorden voor haar jarenlange inzet voor de Opwijkse gemeenschap, werd de titel officieel. Het gemeentebestuur wenst Lutgard dan ook van harte proficiat met deze eretitel! Rechtzetting jubilarissen In de vorige editie stond een verkeerde huwelijksdatum. Hieronder de correcte gegevens: Van Malder Piet en De Cock Marie Louise (Mechelstraat 61) zijn gehuwd op 19 april Openingsuren loketdiensten gemeentehuis in juli en augustus Tijdens de zomerdienst van maandag 1 juli tot en met vrijdag 30 augustus 2013 zijn de loketdiensten uitzonderlijk gesloten op dinsdagnamiddag. Openingsuren tijdens deze periode: maandag - woensdag - donderdag - vrijdag: van 9u tot 12u dinsdag: van 9u tot 12u & van 18u tot 20u of na afspraak Meer info? Dienst Burgerzaken - Tel Dienst Grondgebiedzaken - Tel Bijkomende openingsuren dienst Burgerzaken Vanaf september 2013 is de dienst Burgerzaken bijkomend open op elke eerste zaterdag van de maand telkens van 9u45 tot 11u45. Dit op volgende dagen in 2013: zaterdag 7 september - zaterdag 5 oktober zaterdag 9 november - zaterdag 7 december Indien de eerste zaterdag van de maand een feestdag is, wordt de zaterdagdienst verschoven naar de tweede zaterdag van de maand. Meer info? Dienst Burgerzaken - Tel Opwijkinfo! - juni/juli

6 VARIA Verwelkoming nieuwe gemeentesecretaris Katleen Biesemans Snoei uw taxushaag en vecht mee tegen kanker! Deze zomer zamelt uw gemeente taxussnoeisel in ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Maar voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig. Da s een hele hoop. Help deze hoop te vergroten en breng tussen 15 juni en 31 augustus uw taxussnoeisel gratis naar het containerpark. U levert hiermee grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen en bovendien wordt per kubieke meter taxussnoeisel e 50 geschonken aan Kom op tegen Kanker. Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voorwaarden: jong snoeisel Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot maximaal 30 cm) van de Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. vers snoeisel Het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd worden, anders wordt het waardeloos. Breng uw taxussnoeisel dus binnen de 24 uur naar het containerpark. Zorg ervoor dat het snoeisel niet verhit. zuiver snoeisel Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. droog snoeisel Het taxussnoeisel moet droog zijn. Snoei uw taxushaag dus alleen bij droog weer. U kunt het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen op het gemeentelijke containerpark. Om de inzameling makkelijker te maken, kunt u daar ook gratis zakken krijgen. VOOR MEER INFO over deze hoopvolle actie of over de openingsuren van het containerpark, kunt u terecht bij de milieudienst, tel Met een unanieme uitslag bij geheime stemming heeft de gemeenteraad van Opwijk op dinsdag 23 april 2013 mevrouw KATLEEN BIESEMANS aangesteld als nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Opwijk voor één jaar op proef met ingang van 1 september 2013 met het oog op een vaste benoeming. Katleen Biesemans, woonachtig te Opwijk, is gehuwd met Kris Van Nieuwenhove en mama van Eline en Xander. Gedurende 4 jaar werkte zij als advocaat aan de balie van Dendermonde, nadien heeft zij gedurende 5 jaar de taak van diensthoofd Burgerzaken bij het stadsbestuur van Dendermonde op zich genomen. Sinds september 2008 werkt zij als Bestuurssecretaris/Diensthoofd Interne Zaken - Secretariaat bij de gemeente Opwijk. Het gemeentebestuur en het college van burgemeester en schepenen wensen haar alvast veel succes! School- en studietoelage indienen tot en met 1 juni 2013 Kleuters, kinderen uit het lager onderwijs en jongeren uit het (deeltijds) secundair onderwijs kunnen in aanmerking komen voor een schooltoelage. De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog is. Daarnaast spelen nationaliteit en de aanwezigheid op school een rol. Naar schatting heeft één op de vier leerlingen recht op een schooltoelage. Voor sociaal zwakkere gezinnen kan deze schooltoelage het verschil maken. Het is dus zeker de moeite om de ouders van uw school attent te maken op deze mogelijkheid. Het indienen van een school- en studietoelage voor het schooljaar kan nog tot en met 1 juni Op de website kan digitaal een aanvraag ingediend worden of de formulieren kunnen worden gedownload en afgedrukt. De aanvraagformulieren worden ook verspreid via centra voor leerlingenbegeleiding, OCMW s, vakbonden en integratiecentra. Voor het basisonderwijs: minder scherpe maximumfactuur stijgt licht Op basis van de gezondheidsindex van maart zijn de bedragen voor de maximumfactuur herberekend. Dit geeft enkel een aanleiding tot een stijging voor het bedrag van de minder scherpe maximumfactuur voor het schoojaar van e 400 naar e 405. Meer info? of 6 Opwijkinfo! - juni/juli 2013

7 WELZIJN Dopjesactie Opwijk we verzamelen verder... Opwijk verzamelde al meer dan 200 grote zakken dopjes in. Dit komt neer op ongeveer kilogram. Wist je dat er ongeveer 400 dopjes in 1 kg zitten? Dit is natuurlijk afhankelijk van de grootte (het ene dopje weegt nu eenmaal meer dan het andere), of er nog een kraagje aan vast hangt, er ongeveer kg dopjes nodig zijn om een goedgekeurde en geschikte pup aan te schaffen?... er ongeveer kg dopjes nodig zijn om een opgeleide en afgeleverde blindengeleidehond te kunnen financieren? Hiermee wordt bedoeld dat je wel kan starten met je pup, maar dit dier moet eerst gesocialiseerd en getraind worden in een pleeggezin en moet nadien opgeleid worden in het geleidehondencentrum... Dit alles vraagt een enorme organisatie, zowel qua mensen als infrastructuur. Welke dopjes zijn goed? Enkel de plastic schroefdopjes van drankflessen zijn goed, nl. dopjes van: - mineraal- of spuitwater - frisdranken - melk - fruitsap - sportdranken zonder het doorzichtige kapje Welke dopjes zijn fout? - wasproducten - afwasproducten en detergenten - zepen en shampoos - deodorant en spuitbussen - sauzen - medicatie - deksels van choco, koffie, kruiden,... - sproeikoppen van spuitbussen - klepjes van brikken - bekers - bollen zeepdispensers (bv. van was)... - wijnkurken en kroonkurken Inzamelactie In samenwerking met verschillende Opwijkse scholen en verenigingen is de gemeente Opwijk met een grote inzamelactie van plastic dopjes van drankflessen gestart. De actie is in samenwerking met BCG, Belgisch Centrum voor geleide honden. De dopjes worden verkocht aan fabrieken die ze verwerken tot duurzame paletten. Met de opbrengst worden puppy s aangekocht die worden opgeleid tot een betrouwbare hulp voor hun slechtziend of blind baasje. De opbrengst van de dopjes wordt uitgedrukt per kg. Dit hangt helemaal af van het type afspraak dat er gemaakt is met de verwerkende firma. Vermits BCG de dopjes zelf brengt en er dus geen transportkosten aangerekend worden, krijgt het BCG e 0,22 per kg. Inzamelpunten Je verzamelt thuis, op het werk, in het clublokaal, op school, de juiste plastic dopjes. Breng je dopjes dan gratis naar het containerpark, het gemeentehuis, buitenschoolse kinderopvang, bibliotheek, De Wegwijzer, sporthal, rusthuis, toeristisch infopunt, drankencentrale den Bierman, drankencentrale Neulant, Drankencentrale De Rop, Basisschool de Leertrommel, Basisschool De Duizendpootrakkers, cafetaria sporthal Opwijk, Drukkerij De Ridder, De recente lijst vind je steeds op -> welzijn -> dopjesactie Meer info? De Wegwijzer - Dienst Welzijn Kloosterstraat 10 - Tel Website: -> welzijn -> dopjesactie Opwijkinfo! - juni/juli

8 WOONLOKET Zorgeloos verhuren! Bent u van plan om een woning te verhuren? Dit kan ook zonder zorgen! Als verhuurder steekt u veel tijd, energie en kennis in het beheer van uw huurwoning. Wilt u dit liever niet (meer) zelf doen, dan kan het sociaal verhuurkantoor (SVK) instaan voor de verhuring van uw pand. Het sociaal verhuurkantoor neemt alle administratie voor zich en garandeert huurinkomsten voor u. Het SVK is immers hoofdhuurder en bijgevolg verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. In ruil hiervoor verhuurt u aan een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs. Het verhuren via een SVK biedt ook mogelijke (fiscale) voordelen en premies. Het kan tevens een oplossing zijn om langdurige leegstand van uw woning en de bijhorende leegstandsheffing te vermijden. Projectontwikkelaars of bouwpromotors kunnen in het kader van het grond- en pandendecreet een sociale last uitvoeren in samenwerking met SVK Webra. Woningen kunnen worden verhuurd voor een periode van ten minste 27 jaar aan SVK Webra. SVK Webra verhuurt dan de woningen in het kader van het sociaal huurbesluit aan de kandidaat-huurders. MEER INFO? SVK Webra, Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse, Tel Vlaams Woningfonds cvba Een woonkrediet vanaf 1,5%? Mis die kans niet! Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen met minstens één kind ten laste en een reglementair begrensd inkomen voor: de aankoop van een woning of appartement; het uitvoeren van werken aan een woning of appartement; een nieuwbouw. Een bestaande hypothecaire lening kan het Vlaams Woningfonds in uitzonderlijke gevallen ook overnemen. Wie komt in aanmerking? Gezinnen met minstens 1 kind ten laste en een reglementair begrensd inkomen. Rentevoet? De rentevoet wordt berekend in functie van het nettobelastbaar inkomen, het aantal kinderen ten laste en de ligging van de woning. De rentevoet bedraagt minstens 1,50 % voor een gezin met 2 of meer kinderen ten laste en minstens 2 % voor een gezin met 1 kind ten laste. Hoe hoger het aantal kinderen, hoe lager de rentevoet. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde rentevoet van de Vlaams Woningfonds-lening 1,80 %! Inkomen? Het inkomen is het netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet. Het maximum toegelaten netto-belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling, waarbij een als ernstig gehandicapt kind voor 2 kinderen ten laste telt. De woning? De verkoopwaarde van de woning of het appartement mag de vastgelegde maximumgrenzen niet overschrijden. Hoeveel kan je lenen? Hoeveel je maximaal kan lenen is afhankelijk van de verrichting. De lening kan nooit meer bedragen dan 95 % van de verkoopwaarde of de aankoopprijs van de woning of het appartement. Normaliter zal het Vlaams Woningfonds vanaf 1 januari 2014 ook leningen kunnen toekennen aan alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen. Je vindt meer informatie over de voorwaarden en onze kantoren en zitdagen in uw buurt op Interessante premies voor al wie gaat bouwen/verbouwen in 2013! Premies voor nieuwbouw Eandis Belastingsvermindering Gemeente E-peil 200 e tot 4100 e * Vanaf E-peil 60 korting onroerende voorheffing Zonneboiler extra premie 300 e 250 e per woning (eenmalige premie) Aanleg groendak Duurzame ecologische bouwmaterialen 31 e/m 2 met een max. van e per aanvraag (eenmalige premie) 15% van de totale kostprijs *Afhankelijk van datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning 8 Opwijkinfo! - juni/juli 2013

9 WOONLOKET Premies voor bestaande woningen/appartementen Condensatieketel Eandis Provincie Belastingsvermind. Gemeente 800 e (enkel voor beschermde afnemer!) Dakisolatie of min. 3 e/m² min. 3 e/m² *** 30% van het 15% van de totale kostprijs, max. 250 e zoldervloerisolatie (max. bedrag) (max. bedrag) factuurbedrag** (enkel isolatiematerialen uit nagroeibare (max e) grondstoffen: schapenwol, vlas, hennep, stro, cellulose, houtvezel, kurk, pluimen) Vloerisolatie** 6 e/m² 15% van de totale kostprijs, max. 250 e (max. 800 e) (enkel isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen: schapenwol, vlas, hennep, stro, cellulose, houtvezel, kurk, pluimen) Hoogrendementsglas** 12 of 15 e/m² (max. bedrag) 10 of 20 e/m² * (max. bedrag) Buitenmuurisolatie** 15 e/m² 15% van de totale kostprijs, max. 250 e (max e) (enkel isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen: schapenwol, vlas, hennep, stro, cellulose, houtvezel, kurk, pluimen) Spouwmuurisolatie** 6 e/m² 15% van de totale kostprijs, max. 250 e (max. 800 e) (enkel isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen) Zonneboiler ** 550 e/m² (max e) 250 e per woning (eenmalige premie) Warmtepomp** Aanleg van groendak Aanleg infiltratievoorziening niet-verontreinigd hemelwater Hergebruik regenwater max e * afhankelijk van het inkomen ** enkel indien de werken worden uitgevoerd door een aannemer *** enkel voor kwetsbare doelgroepen! 31e/m 2 met een max. van e per aanvraag (eenmalige premie) Bestaande woning: 500 e (eenmalige premie) Bestaande woning: 500 e (eenmalige premie) Vlaamse verbeteringspremie Voor dakwerken, buitenschrijnwerk, sanitair, elektrische installatie, gevelwerken, behandeling optrekkend muurvocht, verwarmingstoestel, rookkanaal, dak-of zoldervloerisolatie, afhankelijk van het inkomen, woning moet 20 jaar oud zijn Vlaamse renovatiepremie Voor funderingen en muren, draagvloeren, daken, buitenschrijnwerk, centrale verwarming, elektriciteit, sanitair, vervanging binnentrap, afhankelijk van het inkomen, woning moet minstens 25 jaar oud zijn, geen 2de woning in volle eigendom of volle vruchtgebruik bezitten, minimum investering moet e bedragen Vlaamse aanpassingspremie voor senioren Voor technische installaties en hulpmiddelen (vb. traplift) en verbouwingswerkzaamheden (vb. verbreden toegangsdeur) afhankelijk van het inkomen, voor 65-plussers Aanpassingspremie van de provincie voor senioren en mensen met een handicap Voor automatische deuropener, automatische rolluiken en garagepoort, lift, aanpassing sanitair of keuken of deuropeningen, aanleggen hellende vlakken, communicatie-, signalisatie- en alarmsystemen, centrale verwarming, steunhulpmiddelen, afhankelijk van het inkomen en kadastraal inkomen van de woning, geen 2de woning in volle eigendom of volle vruchtgebruik, voor 60-plusser of personen met een handicap MEER INFO? (voorwaarden en aanvraagformulieren) Sylvie Cruz, Marktstraat 55, 1745 Opwijk Tel , Loketuren: dinsdag van 9u -12u en van 13u30-16u (locatie: De Wegwijzer) van 18u - 20u donderdag van 9u - 12u Opwijkinfo! - juni/juli

10 1 17/04/13 15:05 OCMW OPWIJK OCMW Heropening t Kapstokske vrijdag 19 april 2013 Nu in de natuur stilaan alles in bloei komt te staan, en bloemen en planten trots hun kleuren laten zien, breekt ook voor het sociaal leerwerkproject t Kapstokske een nieuwe lente aan! Na een lange en donkere winter zijn op vrijdag 19 april de deuren geopend van het sociale leerwerkproject in de Kattestraat 18. Veel mensen kwamen ons die dag een bezoekje brengen. Er werd duchtig gesnuffeld in de rekken, en het resultaat van het harde werk van de tewerkstellingsploeg, die de gehele renovatie van het pand voor haar rekening nam, werd herhaaldelijk bewonderd. Wij noteerden alvast vele positieve reacties over onze nieuwe en vernieuwde locatie: Amai, zie ne keer hoe schoon het nu geworden is, aldus een trouwe klant. De kleur van de muur: daar word je vrolijk van!, aldus iemand die de positieve invloed van onze frisgroene muur aan den lijve ondervond. Met een kopje koffie en een stukje cake voor elke bezoeker werd het een geslaagde opening. In t Kapstokske kan je terecht voor mooie en betaalbare tweedehandskledij voor kinderen, dames en heren. Ook kleine herstellingen kan je hier voor een prijsje laten uitvoeren. En wanneer je het centrum van onze gemeente aandoet, vergeet ons niet een bezoekje te brengen! t Kapstokske is open op: Maandag 13u30-15u30 Woensdag 9u30-12u Vrijdag 9u30-13u Zaterdag 9u30-12u 10 Opwijkinfo! - juni/juli 2013

11 SPORT DATA LOCATIE reeksen op donderdag: van 14u30 tot 15u30 Zwembad - Lebbeke reeksen op donderdag: van 18u30 tot 20u30 Sporthal Heiveld Opwijk gin oktober tot eind mei) reeksen op dinsdag: van 13u30 tot 14u30 Sporthal Heiveld Opwijk & omliggende deze seniorensportdag april en 7 mei 2013 gemeenten om18u30, aan gemeentelijke Deelnamekost: sporthal (Heiveld 65) 5 e april 2013 Opwijk & omliggende gemeenten 3-30 mei 2013 uni 2013 n 2 t.e.m. 5 april 2013 n 8 t.e.m. 12 april april mei 2013 g 28 mei 2013 dag 30 mei 2013 Gemeentelijke sporthal (Heiveld) Opwijk en omliggende gemeenten. Vervoer: wandelen, fietsen & de bus BLOSO-domein in Boom KAMPIOENSCHAP VAN OPWIJK Op voorhand inschrijven op de sportdienst Doelgroep:... tot 12 jaar Sporthal Heiveld Opwijk voor wielertoeristen Opwijkse Basisscholen 2013 Opwijk Leuven Vervoer: met de fiets en de bus Reglement: Opwijk & aangrenzende gemeenten Het kampioenschap vindt plaats op vrijdag 21 juni Inschrijvingen: tussen 18u en 19u30. Asse Start om 20u aan de Gemeentelijke Sporthal. Sporthal Heiveld Opwijk Afstand: 63 km - 18 rondes. De eerste 3 ronden wordt er achter de pilootwagen gereden. Gemeente Opwijk Minimumleeftijd: Terrein op het op Heiveld de (tegenover wedstrijddag de sporthal) 18 jaar. A) Deelnemers moeten in Opwijk wonen. Gemeentelijke sporthal Programma B) Deelnemers Opwijk die en omliggende in Opwijk gemeentengewoond hebben (minimum 5 jaar) kunnen deelnemen aan het Vervoer: wandelen, fietsen en de bus kampioenschap wielertoeristen, maar moeten de Start volgende To procedure Sport volgen: minimum 3 dagen Atletiekpiste Heiveld Opwijk Wanneer? Elke dinsdag 13u30-14u30 voordat het Opwijkse kampioenschap sportclubs plaatsvindt hun inschrijving bevestigen op de Gemeentelijke Sportdienst (identiteitskaart Kloosterstraat 7 meebrengen). Gemeenschapscentrum - Datum Activiteit Aanvang: 9u Dinsdag 16/04/2013 Fitness op Deelnemers Organisatie: mogen seniorenraad, niet sportraad, aangesloten zijn bij de Nederlandstalige Dinsdag 23/04/2013 wielerbond Wandeltocht (W.B.V.) en of bij de sportdienst, dienst welzijn & dienst toerisme Franstalige Gemeenschapscentrum wielerbond Hof F.C.W.B. ten Hemelrijk - Dinsdag 30/04/2013 Fietstocht Kloosterstraat 7 Dinsdag 07/05/2013 Fitness op Enkel koersfietsen zijn toegelaten, zonder attributen. Blankenberge Het dragen van een fietshelm is verplicht. Gemeentelijke sporthal Opwijk en omliggende gemeenten Er kan een Vervoer: dopingcontrole wandelen, fietsen en de plaatsvinden. bus Sporthal Heiveld Opwijk 4 reeksen: - Eerste categorie: minstens 18 jaar zijn op de wedstrijddag, tot en met het geboortejaar Tweede categorie: vanaf geboortejaar 1977 tot en met geboortejaar Derde categorie: vanaf geboortejaar 1962 en ouder. - Vierde categorie: oud-opwijkenaren. NB: Over alle gevallen die in dit reglement niet voorzien zijn, heeft enkel de Raad van Bestuur van de Gemeentelijke Sportraad beslissingsrecht. 2 juni 2013 Vertrek aan de sporthal tussen 13u en 15u30 dag 6 juni 2013 g 8 juni 2013 (van 13u30 tot 16u) 21 juni 2013 Vertrek aan de gemeentelijke sporthal (Heiveld) ag 24 juni juni 2013 Locatie nog te bepalen n 1 t.e.m. 5 juli 2013, 9, 10 & 12 juli 2013 & 2 augustus 2013 n 5 t.e.m. 9 augustus 2013 g 3 augustus 2013.e.m. 15 september 2013 ag 16 september september 2013 edatum 27 september 2013) 6 oktober 2013 BLOSO-centrum - Hofstade g 8 oktober 2013 t.e.m. 31 oktober 2013 ag 9 december 2013 Provinciale Seniorensportdag & Senior Games Schrijf op voorhand in om deel te nemen aan volgende evenementen: Provinciale Seniorensportdag, Leuven op dinsdag 28 mei 2013 Senior Games te Blankenberge op dinsdag 8 oktober 2013 De gemeentelijke sportdienst en de sportraad organiseren de inschrijvingen, voorzien busvervoer en inschrijving voor 80 deelnemers en zorgen voor begeleiding op de dag zelf van deze seniorensportdag. Deelnamekost: e 5. Senior Games De gemeentelijke sportdienst en de sportraad organiseren de inschrijvingen, voorzien busvervoer voor 80 deelnemers en zorgen voor begeleiding op de dag zelf van Gezinsfietstocht 35 km Bewegwijzerde gezinsfietstocht voor iedereen - tocht van 35 km op een vlak en heuvelachtig parcours. Een organisatie van de Gemeentelijke sportdienst en de sportraad. Zondag 2 juni 2013 (inschrijving van 13u tot 15u30). Gemeentelijke Sporthal, Heiveld 65. Gratis (inschrijven is wel noodzakelijk om verzekerd te zijn). LAATSTE AANKOMST: 19u SPORT Start to Bike 2013 Gemeentelijke sportdienst en WTC Kevers samen met de Opwijkse sportraad met: Begeleide ritten op: april 2013, mei 2013 en Bij 13 technisch - 20 juni defect kan men zichzelf en zijn Start wordt voorzien om 18u30, vertrek aan de gemeentelijke sporthal (Heiveld 65). fiets Sportieve laten fiets / terugbrengen racefiets is aangeraden, de naar snelheid de zal ongeveer gemeentelijke 20 km/u bedragen voor de eerste groep, de eerste ritten +/- 25 km. Voor de tweede groep 25 km/u. sporthal Fietshelm is - verplicht. GSM Het gemeentebestuur zorgt voor gratis ISB-verzekering. Inschrijven is gratis. Kermistornooi petanque 24 juni 2013 Zoals de naam reeds laat vermoeden vindt deze activiteit ook plaats tijdens de kermisweek. Ploegen van 2 personen nemen het hier tegen elkaar op. In een gemoedelijke kermissfeer wordt hier toch fanatiek gespeeld voor de overwinning. Tot 10 juni 2013 worden enkel mensen van Opwijk ingeschreven, daarna krijgen de mensen van buiten Opwijk de kans om zich in te schrijven. Deelnameprijs is e 5 per team. Het reglement WELZIJN is te verkrijgen op de sportdienst. Bericht aan alle sportbeoefenaars en sportclubs KINDEROPVANG Dringende kinderopvang nodig? t Breugelkind zoekt mee naar een oplossing, ook in Opwijk! De laatste jaren is er een stijgende vraag naar kinderopvang. De gemandateerde voorziening CKO t Breugelkind werkt als coördinatie- & informatiepunt voor alle vragen naar flexibele en/of occasionele opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het flexibel opvangaanbod wordt georganiseerd op werkdagen voor 7u en na 18u en op zaterdag binnen de schoolperiode van 8u tot 18u. Ze biedt een oplossing voor wie werkt buiten de normale openingsuren van de opvang en/of voor diegenen door het werk of woonverkeer niet in staat zijn kinderen tijdig naar de opvang te brengen. Occasionele opvang is meer dan onverwachte en/of tijdelijke opvang. Wie start met een opleiding, wie plots werk vindt, wie naar een sollicitatiegesprek mag, bij een acute crisis in het gezin, wie nood heeft aan het verminderen van de gezinsdraaglast of om sociale en/of pedagogische redenen,... Ouders kunnen tot maximum 6 maanden gebruik maken van deze opvang. Meer info? CKO t Breugelkind, Keizerstraat 35, 1740 Ternat, , Zoals elk jaar wil de gemeentelijke sportraad en het gemeentebestuur de Opwijkse sportkampioenen huldigen op vrijdag 28 juni 2013 om 20u in het Gemeenschapscentrum, Kloosterstraat 7. Iedereen is welkom op deze sportontvangst. Start to Bike Gemeentelijke sportdienst en WTC Kevers starten samen met de Opwijkse sportraad met: Begeleide ritten op 30 mei 2013 en BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BORSTKANKER IN OPWIJK 13 en 20 juni Tijdens de periode werden alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar verzocht deel te nemen aan het onderzoek naar borstkankeropsporing. Er waren twee mogelijkheden om deel te nemen: door een screening bij een erkend mammografisch centrum in de regio of door zich te laten testen in de mammobiel. In totaal hebben 647 van de vrouwen uit de doelgroep zich laten screenen, een participatiegraad van 41,04%. Bij 546 vrouwen werden er geen afwijkingen vastgesteld, 69 vrouwen hadden te maken met een goedaardige afwijking. 32 vrouwen werden Fietshelm doorverwezen voor is verder verplicht. onderzoek. In 29 gevallen betrof het een waarschijnlijk goedaardige afwijking. 3 vrouwen kregen te maken met een waarschijnlijk kwaadaardige afwijking. ISB-verzekering. Niemand kreeg het verdict kwaadaardige afwijking te horen. Het doel van het Inschrijven bevolkingsonderzoek is gratis. de sterfte aan borstkanker te verlagen. Hiervoor moeten zoveel mogelijk vrouwen uit de doelgroep deelnemen. Hoe vroeger borstkanker ontdekt wordt, hoe groter de kans op een volledige genezing. Start wordt voorzien om 18u30, vertrek aan Gemeentelijke Sporthal - Heiveld 65. Sportieve fiets/racefiets is aangeraden, de snelheid zal ongeveer voor de eerste groep 20 km/u bedragen, de eerste ritten ± 25 km. Voor de tweede groep 25 km/u. Het gemeentebestuur zorgt voor gratis Meer info? Opwijkinfo! - APRIL/MEI Opwijkinfo! - juni/juli

12 OPWIJK ONDER School BASISONDERWIJS De Lettertuin Droeshout De Knipoog Mazenzele t Luikertje Nijverseel De Leertrommel Opwijk-centrum Kleuterschool t Neerveldje GBS De Boot Basisschool De Duizendpootrakkers Aard van onderwijs Vrij katholiek onderwijs Vrij katholiek onderwijs Vrij katholiek onderwijs Vrij katholiek onderwijs Vrij katholiek onderwijs Gemeentelijk onderwijs GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BUITENGEWOON ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS Vrij Katholiek Onderwijs Vrij katholiek onderwijs Adres-telefoon Directie Stwg. op Vilvoorde fax Wilfried De Koster Kouterbaan Wilfried De Koster Nijverseelstraat fax Dora Vastenavondt Schoolstraat 65 A fax Katleen Van Lemmens Neerveldstraat Heiveld Lutgard De Geest Ringlaan Jo De Wolf Karenveldstraat 23 Middenschool (1e & 2e jaar) Tel Fax Anja Haverals Bovenbouw (3e tem 7e jaar) Tel Fax Erik Olbrechts NASCHOOLS- EN VOLWASSENENONDERWIJS Tekenacademie Plastische Kunsten Academie voor woord en muziek August De Boeck Gemeentelijk onderwijs Gemeentelijk onderwijs Heiveld fax Ludwig Van den Broeck Heiveld fax Hilde Aelbrecht Schoolstraat fax Johan Robberechts Filiaal Liedekerke Processiestraat Micheline Van Stichel Kati De Maesschalk SLEUTEL NAAR D Alle Opw Inlichtingen & inschrijvingen Vanaf 22/8 Elke werkdag van 18u tot 20u Vanaf 22/8 elke werkdag van 18u tot 20u of na telefonische afspraak Vanaf 22/8 elke werkdag van 18u tot 20u of na afspraak De Leertrommel: 1 en 2 juli van 10u tot 12u Vanaf 22 augustus: elke werkdag van 18u tot 20u Opendeur kleuterschool 22 augustus van 18u tot 20u t Neerveldje: augustus van 18u tot 20u Of na afspraak Vanaf 22/8: elke werkdag van 10u tot 12u en van 18u tot 20u Of na afspraak Openbootavond: donderdag 29 augustus van 17u tot 19u - 1 & 2/7 van 10u tot 12u, vanaf 19/8 elke werkdag van 10u tot 12u, zaterdag 24/8 van 10u tot 12u ( s avonds enkel na afspraak) - Gratis busvervoer uit: Wemmel - Zellik - Dilbeek - Asse - Dendermonde - Hamme - Zele - Buggenhout - Meise - Grimbergen - Wolvertem - Londerzeel - Kapelle-op-den-Bos - Lebbeke - Aalst - Liedekerke - Roosdaal - Lombeek - Lennik - Ternat - Merchtem (enkel indien het de dichtstbijzijnde school van uw net is) Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Maria Assumpta Instituut Bu.S.O. Bu.S.O. t Schoolhuis Gemeentelijk onderwijs Van 6 j. tot 13 j. Type 1 en 8 & autiwerking & speelleerklassen Grootkeukenmedewerker, Logistiek Assistent Ziekenhuis & Zorginstellingen, winkelhulp, ABO-werking & autiwerking Gemeentelijk onderwijs Plaatslager, loodgieter, hoeklasser, tuinbouwarbeider, schilderdecorateur Na telefonische afspraak of afspraak via mail Vanaf 20/8 elke werkdag van 18u tot 20u Vanaf 19/8: elke werkdag van 19u tot 21u Donderdag 22/8 & 29/8: van 14u tot 17u - Van 1/7 tot 5/7: 10u - 12u / 14u - 16u Van 26/8 tot 30/8: 10u - 12u / 14u - 16u / 18u - 20u of na afspraak via mail of telefoon - Van 29/6 t.e.m. 6/7 en vanaf 16/8: Elke werkdag van 14u - 17u Donderdag van 14u - 19u Zaterdag van 10u - 12u Inschrijvingen ter plaatse in de tekenacademie Processiestraat 24 vanaf 1/9 tot 30/9 : elke woensdag van 13u30 tot 17u, elke zaterdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u Van maandag 24/6 tem donderdag 27/6: 15u 19u Van maandag 26/8 tem vrijdag 30/8: 15u 19u - Vrije Basissc Onze scholen cre Wij hechten belang aan Professionele Overlegcultu Gefundeerd a Geïntegreerd Kleinschalighe Ervaringsuitw Sneeuwklassen, boerderijklas cu Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind + Autiwerking Onze VKO: Kwaliteitso Tekenacademie Opwijk M B v Mar Aangepast be Mar Opleid Opleid BuSO Aangepast be + ABO + ABO Vo Vo Vo op Vo

13 Kermis Opwijk Opwijk centrum Opwijk centrum van 21 t.e.m. 30 juni 2013 DonDerDag 20 juni u00 Grote kaatswedstrijd - Markt VrijDag 21 juni u30 Openluchtmis Sint-Pauluskapel Nanovestraat 20u00 Kampioenschap van Opwijk voor Wielertoeristen Start en aankomst: Sporthal Heiveld 21u00 Zomerterras met speciale actie - Sintpauluskaffee 21u00 Replay Events - Nijdrop ZaTerDag 22 juni u00 Proclamatie Academie Woord en Muziek - Sint Anna site Van 11u00 tot 17u00 - Chiro Carwash Jeugdheem 14u00 Achilles-Snoepjesrun & Natuurloop Snoepjesrun : start 14u 200 m - 600m m m Natuurloop : start : 15 u Achilles-Run4Fun t.v.v. Kom OPWIJK tegen Kanker Diepenbroek - Opwijk 15u00 Jeugdfestival 15u tot 18u: Jeugdharmonie Opwijk Binnenkoer GC Hof ten Hemelrijk 18u00 Kermisterras Cafetaria Hof ten Hemelrijk 19u00 MEREL (AMIKA) Singel (bij slecht weer Schuur Hof ten Hemelrijk) 21u00 Cocktailparty - Nijdrop 22u00 Stella Surprise Night - DJ Stievie Sintpauluskaffee ZonDag 23 juni u00 Kermisterras met ijssalon - Cafetaria Hof ten Hemelrijk 14u00 Reuzeterras - Thursday s Vanaf 15u00 111de Sint-Pauluspaardenprocessie Meer dan 850 figuranten en meer dan 300 paarden Apotheose op de Singel 16u00 Paardenprocessieterras Sintpauluskaffee MaanDag 24 juni u30 Kermis Petanquetornooi Atletiekterrein Heiveld 14u00 Gratis ontspanningsnamiddag voor gepensioneerden en mindervaliden Rode Kruis Sint-Pauluszaal 14u00 Kermisterras Cafetaria Hof ten Hemelrijk 17u00 Terras Thursday s Vanaf 17u00 grote vermindering 40% - 20% op alle deelnemende kermisattracties 18u00 19u00 19u00 Optreden MEGA MINDY Live Singel (bij slecht weer Schuur Hof ten Hemelrijk) Ballenworp door Mega Mindy (twee leeftijdscategorieën) Singel Kriekavond ZVC Youngstars & Hof ten Hemelrijk DinSDag 25 juni 2013 GROTE JAARMARKT EURO PRIJZEN Vanaf 10u00 Heiveld: Rundvee Koeien, vaarzen en stieren Kampioenschap van Opwijk Algemeen dagkampioen Uitreiking trofeeën kampioenschappen : 13u30 Verbinding Schoolstraat Heiveld: Paarden (Haflingers, Fjorden, pony s, ezels) Kampioenschap pony s en ezels Zware paarden, Vlaams paard en rijpaarden Kampioenschap van Opwijk voor zware paarden, rijpaarden. 09u00 09u00 Prijsuitreiking na elke reeks Markt en autoshow rommelmarkt gratis deelname. Marktstraat Processiestraat Heiveld Blz. 1

14 09-13u Boekenverkoop Gemeentelijke Bibliotheek Ingang Bibliotheek Hof ten Hemelrijk 09u00 Tentoonstelling neerhofvrienden Merchtem Hof ten Hemelrijk 09u00 Kermisterras met springkasteel en ijssalon Cafetaria Hof ten Hemelrijk 09u00 Zomers marktterras Opbrengst t.v.v. het nieuwe Jeugdheem KSA-Chiro Opwijk Heiveld 09u00 Champagne- en oesterbar Vriendenkring Brandweer Opwijk - Singel 09u00 Waagterras t.v.v. renovatie gebouwen De Waag Kattestraat 09u00 Derdewereldkaffee met muzikale omlijsting Oxfam Wereldwinkel Opwijk VZW Markstraat 30 09u00 Opendeur tweedehandswinkel t Kapstokske Kattestraat 18 09u00 Groot overdekt en open terras Sintpauluskaffee 09u00 Schaakgrootmeester van de Opwijkse basisscholen Schaakkampioenschap MOZA-IK Heiveld 09u00 Kermiscafé MOZA-IK Heiveld 10u00 Een reis door de tijd Modeshow MOZA-IK Heiveld 10u00 10u00 11u00 11u00 12u00 12u10 13u30 14u45 16u45 17u45 19u00 18u00 20u00 21u00 Terras Thursday s Jaarmarktcafé t.v.v. Amarasti In de tuin van de familie Everaet-Lindemans Schoolstraat 23 Jaarmarkt terras Nijdrop Brochettenfeest t Schoolhuis Schoolstraat 11 Trekking prijzen fietsactie: Met Belgerinkel naar de winkel Podium Processiestraat Verkoop gevonden fietsen Podium Processiestraat Edison Sintpauluskaffee The Flaming Riffs Sintpauluskaffee Mokin Bird Sintpauluskaffee Swamped Sintpauluskaffee Vragen staat vrij Met de meest foute DJ van West-Europa Cafetaria Hof ten Hemelrijk BOBO - Singel (bij slecht weer Schuur Hof ten Hemelrijk) Starshifters - Sintpauluskaffee Jaarmarkt TD KSA Opwijk Sint-Pauluszaal WoenSDag 26 juni u00 Terras Cafetaria Hof ten Hemelrijk 19u00 2de Ronde van Sintpauluskaffee voor Wielertoeristen i.s.m. op t groot verzet Info : Sintpauluskaffee VrijDag 28 juni u00 Kermisterras Cafetaria Hof ten Hemelrijk 20u00 Dubbel Shuffle-Ton Tornooi Sintpauluskaffee 20u00 Nacht van de Leerkracht - Nijdrop 20u00 Sporthal Heiveld Opwijk 21u00 Nacht van de Leerkracht Nijdrop 54ste Sportontvangst optreden ZaTerDag 29 juni u00 Kermisterras Cafetaria Hof ten Hemelrijk 14u00 Terras Thursday s 18u00 8ste SINGELPOP Samenwerking Gemeentebestuur en SPITSFM 21u00 22u00 Singel -Podium 18u. Edison 19u. Willy Sommers 20u. Tom Dice + Band 21u30 The Voice u30 Duk 24u. Neglectik Summer Grooves Nijdrop Danskaffee Sintpauluskaffee ZonDag 30 juni 2013 tussen 9u00-11u30 Inschrijvingen en vertrek 5de koetsen- en ruitertocht Mogelijkheid tot huifkartocht (tussen 10u.-11u. inschrijven) Inschrijven en vertrek fietstocht i.s.m. Landelijke Gilde (tussen 12u30-14u.) Vooraf inschrijven : GSM 0486/ (na 18u.) De Hoplanders Nanovestraat u30-17u00 KINDEREN IN T PARK Kinderrommelmarkt, schminken, springkasteel, ijsjes, standje Titatimi Met deuntjes uit nostalgische tijden gebracht door Boerman Bezichtigen van Old Timers Sintpauluskaffee 13u30-18u00 Meeting minibikers Sintpauluskaffee 14u00 Rommelmarkt met animatie Centrum Opwijk 14u00 Kermisterras met ijssalon Cafetaria Hof ten Hemelrijk 14u00 Terras Thursday s 17u00-21u00 Spaans-Italiaanse avond Sintpauluskaffee MaanDag 1 juli u00 Moindag op Spechtes Cafetaria Hof ten Hemelrijk DonDerDag 27 juni u00 Terras Cafetaria Hof ten Hemelrijk 18u00 Leve de cocktails Sintpauluskaffee Blz. 2

15 Nijverseel van 5 tem 10 juli 2013 Vrijdag 5 juli 2013 Huyse ter Kalkestraete 14u00 ism GC Hof ten Hemelrijk Inkom: vrij Café De Werker 21u00 Foute avond gebracht door DJ David FORTUNA BRASS ( koperblaasensemble) Zaterdag 6 juli 2013 Huyse ter Kalkestraete 14u00 Opening Kermiscafé 21u00 Optreden Opwijkse covergroep BLIND DATE ism GC Hof ten Hemelrijk Inkom: vrij Café De Werker 20ste GULDENSPORENJOGGING ism AC Opwijk 1ste reeks kinderloop : 2004 en later : 800 m 2de reeks jeugdloop : tot 2000 : 2000 m 3de reeks jogging : 6,5 km of 13 km Inschrijvingen vanaf 13u in Café De Werker Inschrijvingsstrook ook beschikbaar op website. Kinder- en jeugdloop : 1 euro - Jogging : 5 euro Eerste start om 14u 20u00 Voor iedereen prijzen in natura en of medailles. Vlaamse Schlagers aanééngeknoopt door Nico gedurende De KerMiSDagen in en rond Huyse ter Kalkestraete Springkasteel en Kermiscafé opengehouden door de jaarmarktkring Hoop in de Toekomst Zondag 7 juli 2013 Huyse ter Kalkestraete 15u00 Opening Kermiscafé 16u00 ZANG- EN MUZIEKFEEST - Jong Zangkoor Alegria - Gemengd koor Cantabile - Koninklijke Harmonie De Volherding 18u00 Optreden Tantris Inkom: vrij Café De Werker 14u00 Kermisterras 19u00 Dansmuziek DJ Jan Maandag 8 juli 2013 JAARMARKT Met medewerking van het Gemeentebestuur. Voor de veehouders van Nijverseel, Kalkestraat, Perreveld, 10u00 10u00 20u00 Klaarstraat, Nieuwstraat en omgeving voor het KLeinVee voor de PaarDen Prijsuitreiking Huyse ter Kalkestraete, door een afvaardiging van het Gemeentebestuur Huyse ter Kalkestraete 10u00 Kermiscafé 12u30-14u30 gebureneetmaal Café De Werker 10u00 Jaarmarktcafé 15u00 Kaarttornooi Pandoeren 19u00 Dansmuziek DJ Mario Woensdag 10 juli 2013 Café De Werker 15u00 Kermiskoers voor Nieuwelingen Afstand 61km - 14 ronden van 4,4 km Inschrijven kan door mailen naar of tel / Kerk-Kermis Nijverseel van 31 mei t.e.m. 2 juni 2013 Vrijdag 31 mei u. Kaartkampioenschap - zaal Familieheem. Kermiscafé - zaal Familieheem u. Kermiscafé - Smartlappenmuziek bij Smulhuisje Chantal Zaterdag 1 juni u. Kermiscafé - Smulhuisje Chantal 16.00u. Nijverseelse Wielerclassic voor wielertoeristen (fietshelm verplicht) Inschrijving: zaal Familieheem 20.00u. Smartlappenmuziek - Smulhuisje Chantal 20.00u. Kermiscafé met dans in zaal Familieheem met optreden van 22.00u. FrienDS of FrieDriCH raiffeisen Kroeg Control - uit Opwijk Zondag 2 juni u. Familiefietstocht voor iedereen +20 km (vertrek tussen 10 en 11u.) Inschrijving: Smulhuisje Chantal 12.00u. Ballekes met kriekskes Smulhuisje Chantal 15.00u. Kermiscafé - zaal Familieheem 16.00u. Jaarmarkt voor kleinvee - Familieheem ( inwoners van Nijverseel) Doorlopend Smartlappenmuziek - Smulhuisje Chantal Dans en muziek - zaal Familieheem Met dank aan het gemeentebestuur, rode Kruis opwijk, jaarmarktcomite, organisatie Wielerclassic, KSa opwijk, Chiro en alle sponsors en medewerkers. Ten voordele van het nieuwe jeugdheem. Blz. 3

16 Droeshout van 12 t.e.m. 21 juli 2013 CAFE DE HERDER: Kermisvluchten uit Quievrain op juli (inkorving dag voor de vlucht) Zaterdag 13 juli 2013 KOER PAROCHIEZAAL: 18.30u. BarBeCue met aansluitend optreden van Toosh en Eenens Cash Reloaded CAFE DE HERDER: Leuke muziek uit de oude jukebox. Duivenvlucht uit Blois (inkorving op donderdag 11/7) Duivenvlucht uit Angerville (inkorving op vrijdag 12/7) Duivenvlucht uit Noyon (inkorving op vrijdag 12/7) t VET KIEKEN: Vollen bak vanaf zeven uur s auvens. (keuken gesloten) Zondag 14 juli u. Sacramentsprocessie - vertrek kerk. Bedeling van gratis bonnetjes aan de deelnemers van de processie beneden de 12 jaar. CAFE DE HERDER: Leuke muziek uit de oude jukebox. Kermisvlucht uit Quievrain (inkorving op zaterdag 13/7) t VET KIEKEN: Open na de processe, ve ne pot te pakken, swenst da ge wacht op a loie wouvekiek (kip aan t spit) vè t snoenes. Lettervoeits te bestellen op t nummer 0473/ tenleste vrijdag de 12e en veu ma 6 euro s. s Auvens vedroem open om zessenhalf. Koer ParoCHieZaaL Vanaf 16.00u.: gezellig terrassen in de zon. Springkasteel (niet tijdens muziekfeest!!) 18.00u. Muziekfeest mmv. Zangkoor Forever Young en KLJ Vendeliers Koninklijke Harmonie St. Cecilia-Lebbeke 20.00u. Koer Parochiezaal Optreden van GENE THOMAS I.s.m. GC Hof ten Hemelrijk Maandag 15 juli 2013 Koer ParoCHieZaaL 14 uur Grote Kinderjaarmarkt met groot- en kleinveetentoonstelling (voorbehouden voor inwoners van Droeshout en Hulst) inschrijvingen tussen 13.00u. & 14.00u. met 1500 Euro aan prijzen. Prijsuitreiking te 17.30u. Koercafé, Springkasteel voor de kleinsten Optreden van de streetband XX CAFE DE HERDER: Leuke muziek uit de oude jukebox 15.00u. 7de KAART-TORNOOI (pandoeren) Inschrijvingen vanaf 14.00u. t VET KIEKEN: We gon veneir ons devoren doen en doen de poeit open om zessenhalf. Tegen de laten avond ist vedroem vollen bak. Woensdag 17 juli 2013 DE BERGCROSSERS organiseren te 14.00u.: Kermiskoers voor Nieuwelingen te 16.00u.: Kermiskoers voor Juniores Inschrijven: Steenweg op Vilvoorde 383 CAFE DE HERDER: Duivenvlucht uit Quievrain (inkorving op dinsdag 16/7) Zaterdag 20 juli 2013 CAFE DE HERDER: Duivenvlucht uit Salbris ( inkorving op donderdag 18/7) Duivenvlucht uit Angerville (inkorving op vrijdag 19/7) Zondag 21 juli 2013 CAFE DE HERDER: Kermisvlucht uit Quievrain (inkorving op zaterdag 20/7) Duivenvlucht uit Noyon (inkorving op zaterdag 20/7) DroeSHouT - KerMiS is een organisatie van de Marktkring HooP in De ToeKoMST mmv. het gemeentebestuur van Opwijk, Gemeenschapscentrum Opwijk en met steun van lokale handelaars. De activiteiten in de parochiezaal en omgeving zijn ten gunste van de parochielokalen. Org. Sterrenregen, KWB Duivenvluchten zijn een organisatie van De Oude Tortelduif - De Nachtklievers Lokaal Van den Bossche - De Vleminck Stwg. Op Vilvoorde OPWIJK Coördinatie programma : Jeanine Van Nieuwenborgh - Cultuurbeleidscoördinator Programma goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 2 mei In opdracht : J. VAN DAMME, A. BEERENS, Gemeentesecretaris. Burgemeester. Blz. 4

17 WIJSGEMEENTE E TOEKOMST ijkse scholen bieden gemengd onderwijs holen kleuter- en lager onderwijs ëren een warm klimaat voor jullie kinderen! : aanpak leerproblemen ur met ouders en leerlingen dvies bij schoolovergang e overgang kleuters - lagere school id isseling tussen de scholen sen, zeeklassen, sportdag, opvang, zwemlessen, CLB, ltuur, open-luchtklassen,... 4 pijlers: Vier keer gewonnen : gezondheid, milieu, wereldburgerschap en talenten et Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind (MOZA-IK) uitengewoon goed voor moeilijk lerende jongens en meisjes an 6 tot 13 jaar. ia Assumpta Instituut ia Assumpta Instituut roepsonderwijs roepsonderwijs ingen ingen (1 jaar) (1 jaar) - Grootkeukenmedewerker - Verzorgende Grootkeukenmedewerker 3de graad BSO - Logistiek Verzorgende assistent 3de graad BSO - Winkelhulp Logistiek assistent - Winkelhulp Het MAI maakt deel uit van de scholengemeenschap ASSE-MERCHTEM-OPWIJK (AMO) Onze speelleerklas = springplank tussen 3e kleuterklas en 1ste leerjaar biedt uw kind de beste kansen autiklassen voor kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS) t Schoolhuis nderwijs met een hart Middenschool: 1A (Latijn - Algemene Vorming - Technische Vorming) en 1B 2 Latijn - 2 Moderne Wetenschappen - 2 Handel - 2 Sociale en Technische Vorming - Beroepsvoorbereidend leerjaar Bovenbouw: ASO : Latijn - Wetenschappen - Economie - Humane Wetenschappen TSO : Handel - Handel Talen - Sociale & Technische Wetenschappen / BSO : Kantoor - Verzorging (3e t/m 7e jaar) VKO maakt deel uit van de scholengemeenschap ASSE-MERCHTEM-OPWIJK (AMO) or het ontdekken van Kunst or het zelf beoefenen van Kunst or een passende voorbereiding het Hoger Kunstonderwijs or jongeren van 6 tot 17 jaar en volwassenen vanaf 18 jaar Slechts één adres: Processiestraat / Academie voor woord en muziek Cursussen vanaf 8 jaar tot... notenleer, dictie, dwarsfluit, viool, piano, klarinet, cello, slagwerk, gitaar, voordracht, toneel, trompet, saxofoon, Lessen muziekinitiatie vanaf het eerste leerjaar of de leeftijd van 6 jaar

18

19 BURGERZAKEN Binnenkort op reis naar het buitenland met kinderen? Vraag tijdig de Kids-ID aan! De Kids-Id is het elektronisch identiteitsdocument en ook het beveiligd reisdocument dat ouders voor hun kind van minder dan 12 jaar kunnen aanvragen. De kaart is 3 jaar geldig. De aanmaak gebeurt in een gespecialiseerd productiecentrum en neemt 2 à 3 weken in beslag. Het is dus zeer belangrijk om de kids-id tijdig aan te vragen! Meebrengen: een recente pasfoto van goede kwaliteit met effen, witte achtergrond, vooraanzicht, aangezicht centraal. Het kind moet meekomen bij de aanvraag, die kan gebeuren door 1 van de ouders en 6 e. Belangrijk: Een elektronische identiteitskaart kan nooit een internationaal reispaspoort vervangen. Vakantieplannen: reispaspoort nodig? De internationale reispaspoorten worden door een gespecialiseerde firma aangemaakt op een centrale plaats. Het gevolg hiervan is dat er een wachttijd is om een reispas te verkrijgen. Een reispaspoort in gewone procedure leveringstermijn: 7 werkdagen kost: e 81,00 e 51,00 voor minderjarigen Een reispaspoort in spoedprocedure leveringstermijn: 1 werkdag (aanvraag vóór 15u00) kost: e 260,00 e 230,00 voor minderjarigen Alle nieuwe reispaspoorten zijn geldig voor 5 jaar. Verlenging van een vervallen paspoort is niet mogelijk!! Hoe aanvragen? persoonlijk aanbieden; 2 recente kleuren-pasfoto s met witte achtergrond, frontaal gefotografeerd; vorig paspoort (ook al is deze vervallen); betaling gebeurt met cash geld bij de aanvraag. Ook elk kind, zelfs een pasgeborene, moet een individueel reispaspoort hebben om naar een land te reizen dat een paspoort (en eventueel visum) eist voor de toelating op zijn grondgebied. Meer info? Dienst Burgerzaken FOD Buitenlandse Zaken Brussel Indien uw buitenlandse bestemming GEEN reispaspoort vereist: Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar reizen met hun Belgische identiteitskaart. Een bewijs van verlies of diefstal is niet geldig om te reizen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar moet een elektronische Kids-Id aangevraagd worden (zelfs voor dichte bestemmingen als bv. Nederland, ). Het kleine pasje dat wordt afgeleverd bij geboorte is niet geldig in het buitenland. DOE TIJDIG UW AANVRAGEN!! Website van buitenlandse zaken: Meer info? Dienst Burgerzaken - Marktstraat Openingsuren: Maandag tot vrijdag: 9u - 12u Dinsdagnamiddag: 13u30-16u (niet in juli en augustus) Dinsdagavond: 18u - 20u Het is steeds mogelijk om een afspraak te maken buiten de gewone openingsuren. Yvan Meert ontving uit handen van onze burgemeester Albert Beerens op 2 april 2013 het eerste rijbewijs in bankkaartmodel dat in Opwijk werd aangevraagd. Opwijkinfo! - juni/juli

20 BIBLIOTHEEK De nieuwe catalogus De catalogus van uw bibliotheek steekt in een nieuw kleedje. Informatie zoeken over je favoriete materialen wordt nu nog makkelijker en aantrekkelijker. Maar er zal ook meer te ontdekken zijn. Zo krijg je op basis van je zoekopdracht nu ook relevante links naar UiT-activiteiten in je regio (voorstellingen, workshops,...). Met de nieuwe toepassing Mijn bibliotheek kan je als vanouds online materialen reserveren en uitleningen verlengen. In álle bibliotheken waarvan je lid bent. Maar dat is niet alles. Wil je één asse.bibliotheek.be beersel.bibliotheek.be bertem.bibliotheek.be bierbeek.bibliotheek.be diest.bibliotheek.be dilbeek.bibliotheek.be drogenbos.bibliotheek.be geetbets.bibliotheek.be glabbeek.bibliotheek.be gooik.bibliotheek.be grimbergen.bibliotheek.be halle.bibliotheek.be herent.bibliotheek.be herne.bibliotheek.be huldenberg.bibliotheek.be kortenaken.bibliotheek.be lennik.bibliotheek.be leuven.bibliotheek.be linter.bibliotheek.be londerzeel.bibliotheek.be machelen.bibliotheek.be meise.bibliotheek.be opwijk.bibliotheek.be pepingen.bibliotheek.be roosdaal.bibliotheek.be rotselaar.bibliotheek.be ternat.bibliotheek.be tielt-winge.bibliotheek.be vilvoorde.bibliotheek.be zaventem.bibliotheek.be Meer info in uw bibliotheek of op maak van de bibliotheek nog meer uw bibliotheek dankzij! zoutleeuw.bibliotheek.be vlaamsbrabant.bibliotheek.be Registreer nu en ontdek de mogelijkheden van de vernieuwde en aantrekkelijke catalogus! handig overzicht van alle bibliotheektransacties van je gezin? Dat kan. Via Mijn bibliotheek kan je de lidmaatschappen van je gezinsleden aan jouw profiel koppelen. Zo krijg je in één oogopslag zicht op alle uitgeleende materialen en kan je boetes vermijden. Wat is Mijn bibliotheek? Mijn bibliotheek is een online toepassing die toelaat om je uitleningen te verlengen en materialen te reserveren. In de toekomst zal je bovendien dankzij Mijn bibliotheek van thuis uit ook digitale collecties kunnen raadplegen. Hoe je registreren voor Mijn bibliotheek? Je registreren is absoluut noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de huidige en toekomstige toepassingen en voordelen. In enkele eenvoudige stappen is deze eenmalige registratie echter gauw gebeurd. Surf naar de catalogus van jouw bibliotheek (dus opwijk. bibliotheek.be) en klik op de knop Mijn bibliotheek. Op het volgende scherm kan je registreren door op de knop registreren te klikken en de volgende drie stappen te doorlopen: 1. Maak een profiel aan. 2. Koppel je lidkaart aan dit profiel. 3. Ga aan de slag. Kom het gauw ontdekken! Meer info? Meer info in de bibliotheek of op Maak van de bibliotheek nog meer uw bibliotheek dankzij! Registreer nu en ontdek de mogelijkheden van de vernieuwde en aantrekkelijke catalogus! BIBLIOTHEEK OPWIJK Kloosterstraat Open: ma-di-don: 16-20u woe: 13-16u vrij: 10-12u zat: 9-12u Leesfoor Voor de zomer wordt nog voorgelezen op woensdag 29 mei en woensdag 19 juni (Opgelet: dat is dus een weekje vroeger dan anders omwille van de kermis eind juni!). Afspraak zoals altijd in het Groene Zaaltje van 14u30 tot 15u! Jaarmarkt - 25 juni 2013 Naar jaarlijkse gewoonte verkoopt de bib met de jaarmarkt verouderde en versleten materialen tegen zeer democratische prijzen. Vorig jaar hadden we als speciale stunt de gratis-dunne-boekjes-actie. Benieuwd welke speciale acties er dit jaar als extraatje uit de bus zullen komen? Hou de berichtgeving in de gaten op de blog van de bib (http://opwijk.bibliotheek.be) of in t Opwijks Leven. Misschien heb je al gemerkt dat vooral in de leeszaal plaats vrij kwam in de rekken?! Afspraak dus op 25 juni van 9u tot 13u. (Opgelet: met de jaarmarkt is er geen uitleenzitting s avonds). 20 Opwijkinfo! - juni/juli 2013

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

ild van Wellen VERKEER oproep VRIJE TIJD INFRASTRUCTUUR Sta jij volgende keer op de cover van Wild van Wellen? pagina 23

ild van Wellen VERKEER oproep VRIJE TIJD INFRASTRUCTUUR Sta jij volgende keer op de cover van Wild van Wellen? pagina 23 Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - juni 2013 - jaargang 1 - n 1 ild van Wellen INFRASTRUCTUUR VRIJE TIJD VERKEER oproep Steenweg naar Borgloon vernieuwd pagina 3 Kermis en braderie: zomer in Wellen

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nieuwigheden op het containerpark vanaf 2 mei 2011 SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE ZOMEREN IN ZULTE : ONTDEK HET VAKANTIEAANBOD IN ZULTE Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nuttige informatie

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 4 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / JULI - AUGUSTUS 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 3 juli-augustus-september 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-07. Info uit uw gemeente

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 3 juli-augustus-september 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-07. Info uit uw gemeente 3-maandelijks nr. 3 juli-augustus-september 2014 DE VLETERNOARE Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 Info uit uw gemeente 03-07 Cultuur en toerisme 08 Jeugd en sport 09-11 Milieu 12-15 OCMW en welzijn

Nadere informatie

infokrant Meise + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 doof het licht akademie muzische kunsten

infokrant Meise + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 doof het licht akademie muzische kunsten + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) infokrant Meise doof het licht akademie muzische kunsten inhoud Voorwoord Wim Verbeke

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

INSTROOM. OCMW Ouderen - behoefteonderzoek p 11. Milieu. Uit-tip. Scheldehappening p 16. Bebloemingswedstrijd p 14

INSTROOM. OCMW Ouderen - behoefteonderzoek p 11. Milieu. Uit-tip. Scheldehappening p 16. Bebloemingswedstrijd p 14 INSTROOM W i c h e l e n S c h e l l e b e l l e S e r s k a m p OCMW Ouderen - behoefteonderzoek p 11 Milieu Bebloemingswedstrijd p 14 Uit-tip Scheldehappening p 16 3-MAANDELIJKS INFOMAGAZINE JRG 5 -

Nadere informatie

periodieke uitgave juni-juli 2013 - nr. 14 Thijs Deklerck

periodieke uitgave juni-juli 2013 - nr. 14 Thijs Deklerck periodieke uitgave juni-juli 2013 - nr. 14 Thijs Deklerck Voorwoord 2 Cultuur & Toerisme 3-4 lokale economie 4 Bibliotheek 5 Milieu 6-7 Jeugd & Opvang 8-9 Politie 9 OCMW 10 personeelslid in de kijker 10

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

gemeente-info www.kinrooi.be

gemeente-info www.kinrooi.be JAARGANG 30 - NR 2 - APRIL 2011 gemeente-info www.kinrooi.be inhoud 2 dienstnota s 3-4 - 5 vacature 6-7 milieu 8-9 -10 ocmw nieuws 11-12 - 13-14 preventie 15 sport 16-17 VVV infodienst 18-19 - 20 in de

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Vragen over energie? Wij helpen u op weg! INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 2 Premies verwarming

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Heuvelland. info. Voorstelling nieuw bestuur. Bezoek de commandobunker. Bib ontvangt Jan Verheyen. Let s do it in uw buurt. april 2013 Driemaandelijks

Heuvelland. info. Voorstelling nieuw bestuur. Bezoek de commandobunker. Bib ontvangt Jan Verheyen. Let s do it in uw buurt. april 2013 Driemaandelijks Heuvelland april 2013 Driemaandelijks info 110 - Voorstelling nieuw bestuur - Bezoek de commandobunker - Bib ontvangt Jan Verheyen - Let s do it in uw buurt Algemeen Voorstelling nieuw bestuur Het College

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie