Jaarverslag Stichting Habion Missie Habion. Alle senioren een veilig en comfortabel thuis!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Stichting Habion 2011. Missie Habion. Alle senioren een veilig en comfortabel thuis!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Jaarverslag Stichting Habion 2011 Missie Habion Alle senioren een veilig en comfortabel thuis!

3 Jaarverslag 2011 Stichting Habion Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag Verslag van de raad van commissarissen Volkshuisvestingsverslag Inleiding Kwaliteit van het vastgoed Bouwen en verwerven van vastgoed Onderhoud van vastgoed Verbeteren van vastgoed Verhuur en woningtoewijzing Betrekken van bewoners Financiële continuïteit Leefbaarheid Stakeholders Verbindingen Verklaring van bestuur Verslag klachtencommissie

4 1 Bestuursverslag Nederland vergrijst. In hoog tempo. Er is sprake van een dubbele vergrijzing: Nederlanders worden steeds ouder en er zijn steeds meer ouderen in Nederland. Dat lijkt een Walhalla voor een corporatie als Habion die gespecialiseerd is in ouderenhuisvesting. Toch verschijnen er steeds meer donkere wolken. In 2011 hebben we desondanks 100 bewoners blij kunnen maken met een nieuwe woning. Habion heeft 100 seniorenwoningen opgeleverd en 71 zorgappartementen toegevoegd. Alles bij elkaar hebben we ruim 42 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw en onderhoud en bijna 10 miljoen onrendabel geïnvesteerd om de huren betaalbaar te maken. Daar zijn we trots op want onze bewoners zijn bijna altijd oud en kwetsbaar. Als zelfstandig thuis wonen niet langer mogelijk is bieden we met onze zorgpartners een gezellige en veilige woonomgeving. De gemiddelde leeftijd ligt dik boven de 80 jaar en de inkomens van deze ouderen zijn erg laag. Maatschappelijk ondernemen Nederland wordt weliswaar in steeds grotere getale ouder, we voelen ons steeds jonger. Waar de plaats in het bejaardenhuis een verworven recht van de verzorgingsstaat was na een leven van hard werken, is de gedwongen gang naar het verzorgings- of verpleegtehuis tegenwoordig het schrikbeeld van menig oudere. Samen met leeftijdgenoten wonen en ouder worden in een veilige omgeving kan juist ook heel erg gezellig en plezierig zijn. Samen met onze zorgpartners proberen we de beleving dan ook bij te stellen. Van zorg en institutie naar sfeer en thuis. De geweldige en onvermoeibare inzet van al die mensen in de zorg dwingt bij ons respect en bewondering af. Met kleine investeringen kan vaak al een groot effect worden bereikt. Financieel resultaat Onze financiële positie is gezond. Na verliezen in 2009 en 2010 hebben we in 2011 zwarte cijfers geschreven. Bovendien zijn de kosten van Habion zeer laag in vergelijking met andere corporaties. Voor de derde keer op rij sinds onze deelname aan IPD-index scoort Habion de eerste positie op de efficiency-ratio. Ook daar zijn we trots op. Onze gemiddelde rentevoet is door actief treasurybeleid wederom gedaald en ook in 2011 hebben we geen gebruik gemaakt van rentederivaten. Toch is de toekomst minder rooskleurig door ontwikkelingen waar we zelf niet op kunnen sturen. De overheid kondigt allerlei heffingen (bijdrage huurtoeslag, storting CFV) aan en in 2012 zal Habion de vrijstelling voor vennootschapsbelasting verliezen. Bovendien komt er een scheiding van wonen en zorg. Deze combinatie van overheidsmaatregelen zullen onontkoombaar een negatief effect hebben op onze investeringskracht. Anticiperen op de toekomst Als het dreigt te gaan regenen zoek je een schuilplaats of koop je een paraplu. Het probleem van een schuilplaats is dat je soms lang moet wachten voor je verder kunt. En onder een paraplu blijf je nooit helemaal droog. Gelukkig is er tegenwoordig de buienradar en kun je proberen de regen voor te zijn. In 2011 heeft Habion daarom het accent gelegd op de maatschappelijke beleggingsfunctie van de corporatie. Het lijkt onverstandig om vooruit te lopen op de grote stelselwijziging van scheiden van wonen en zorg in de AWBZ. De meeste van onze bestaande verzorgingshuizen zullen daarom iets langer mee moeten dan verwacht. Dat is teleurstellend maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Door de economische crisis zal de perceptie over de veroudering van zorggebouwen naar verwachting toch gaan veranderen. Veel spannender zijn de demografische ontwikkelingen. Er zijn grote verschillen per regio in omvang en tempo van de vergrijzing. Het is onverstandig om grote investeringen te doen in gebieden waar de vergrijzing over enkele jaren zal afnemen. Daarom hebben we in 2011 een geografisch vestigingsbeleid vastgesteld. We sturen op rendement om het gericht uitkeren van maatschappelijk dividend in de vorm van betaalbare huisvesting en specifieke voorzieningen voor ouderen mogelijk te maken. Net als een pensioenfonds matchen we onze inkomsten en verplichtingen op de langere termijn, waarbij we honderden scenario s doorrekenen. De uitkomsten hebben er in november 2011 toe geleid dat de kwantitatieve groeidoelstelling, zoals we die in 2008 formuleerden, niet haalbaar is. In 2012 zullen we onze strategie actualiseren. Het riskmanagementmodel FIRM van De Nederlandse Bank hebben we geschikt gemaakt voor Habion. Ieder kwartaal actualiseren we de resultaten en stellen we verwachtingen bij. Om tunnelvisie te voorkomen is een beleggingscommissie voor investeringen in nieuwbouw en voorgenomen verkoop ingesteld onder onafhankelijk voorzitterschap van ir. Carel de Reus. We zijn er trots op dat de heer De Reus ons is komen versterken. 2

5 In 2011 hebben we ook goed gekeken naar de risico s in de ontwikkelfunctie van Habion. Habion ontwikkelde tot nu toe bijna alles zelf en voor eigen rekening en risico. Met name omdat marktpartijen niet bekend waren met de specifieke AWBZ regels en bouwnormen voor zorgvastgoed. De ontwikkelportefeuille met een omvang van 430 miljoen ultimo 2010 is geanalyseerd. Om de risico s in de portefeuille te verkleinen is een aantal maatregelen genomen. Zo zijn er op basis van marktverkenningen vestigingskaders vastgesteld waarbuiten niet meer geïnvesteerd wordt. Ook is het ontwikkelrisico van bijvoorbeeld de koopwoningen in Kesteren bij een lokale aannemer en in Kudelstaart bij een ontwikkelaar neergelegd. Verder wordt ernaar gestreefd steeds meer projecten turn-key in te kopen. De derde belangrijke functie van Habion is het vastgoedmanagement of beheer. Nu door de anticipatie op het scheiden van wonen en zorg steeds meer ouderen met een volledig pakket thuis extramurale zorg in een aanleunwoning krijgen, zien we de zelfredzaamheid van de bewoners in dit type woning snel achteruit gaan. Dit zal naar verwachting grote investeringen gaan vragen op het gebied van brandveiligheid. Ook hebben we een begin gemaakt om de verhuur van onze woningen verder uit te besteden naar professionele vastgoedmanagementorganisaties. Dit zal op termijn een betere service naar klanten, naar zorgpartners opleveren en een actuelere informatievoorziening voor Habion. Scheiden van wonen en zorg zal zorginstellingen en corporaties steeds dichter bij elkaar brengen. Als maatschappelijke ondernemingen zijn we immers volstrekt complementair. Ouderen hebben immers behoefte aan de combinatie van het warm en droog van de corporatie en het veilig en gastvrije van de zorg. Samen met Amaris hebben we gezocht naar een samenwerkingsvorm die dit versterkt en waarbij bewoners maximaal profiteren van de wederzijdse expertise en onze organisaties optimaal gebruik maken van de gecombineerde investeringsruimte. Investeren in mensen 2011 was een transitiejaar. Waarin we gelukkig ook weer veel mensen blij hebben kunnen maken met een nieuwe woning. Een jaar ook waarin hard gewerkt is om toekomstige investeringen en investeringen in het bestaande zorgvastgoed veilig te stellen. We moeten de effecten van de vergrijzing immers niet onderschatten. De doelgroep neemt steeds sneller toe. Duidelijk is ook dat de inkomensontwikkeling van gepensioneerden in de toekomst minder zeker is dan altijd gedacht. De vraag om betaalbare huisvesting in een veilige omgeving blijft onveranderd hoog. Daar gaat het om. En daar gaat Habion ook in 2012 mee door. Onverveerd! Peter Boerenfijn, directeur bestuurder Houten, 21 juni

6 2 Verslag van de raad van commissarissen De raad van commissarissen heeft in het verslagjaar, naast de gebruikelijke werkzaamheden, extra aandacht gegeven aan kennisontwikkeling aangaande waarderingsvraagstukken en risicomanagement. De raad heeft zich laten informeren over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de scheiding van wonen en zorg en de invoering van de NHC in het financieringsbestel van de zorg. In december 2010 presenteerde de visitatiecommissie haar bevindingen aan de voltallige raad. In maart 2011 is het visitatierapport gereed gekomen. Habion heeft naar aanleiding van het rapport een verbeterplan opgesteld voor de periode De raad volgt de voortgang ervan via de kwartaalrapportage; de voortgang is opgenomen als een vast onderdeel op de jaaragenda van de raad. Het visitatierapport en het verbeterplan zijn beschikbaar op de website van Habion. De raad van commissarissen heeft statutair tot taak toezicht te houden op het bestuur van en de algemene gang van zaken in de woningcorporatie stichting Habion en staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde. De raad houdt onder andere toezicht op: realisatie van de maatschappelijke doelstelling van de corporatie; de strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de corporatie; de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; het kwaliteitsbeleid; de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; het financiële verslaggevingsproces; het bestuur van en de gang van zaken in de organisatie; de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. De samenstelling alsmede de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn omschreven in de artikelen 12 tot en met 25 van de statuten van stichting Habion. Een actuele versie van de statuten is te vinden op Governance Per 1 juli 2011 is de vernieuwde Governancecode Woningcorporaties van kracht. In de herziene code is aan drie bepalingen een dwingend karakter toegekend. Voor het overige geldt nog steeds het principe pas toe of leg uit. De drie dwingende bepalingen zijn: Toepassen van de Sectorbrede Beloningscode voor bestuurders (principe II.2) De honoreringsregeling voor commissarissen (principe III.7) De zittingstermijnen voor commissarissen (principe III.3.5) De beloning van de bestuurder en de raad zijn in 2010 in lijn met de code gebracht. De maximale zittingstermijn van maximaal twee maal vier jaar leidt wel tot een aanpassing van de statuten van stichting Habion en het rooster van aftreden. Vooruitlopend op de statutenwijziging heeft de raad al wel besloten zijn rooster van aftreden aan te passen aan de Governancecode. Volgens de nieuwe regels zouden er drie leden van de raad gelijktijdig op 1 juli 2017 moeten aftreden. Vanuit continuïteitsoverwegingen heeft de raad daarom besloten dat mr. T. Vroon een jaar langer zal aanblijven. Habion staat open voor het delen van informatie. Regelingen met betrekking tot governance, zoals statuten, reglement voor de raad van commissarissen, samenstelling en functieprofiel raad van commissarissen en klokkenluidersregeling, staan op de website van stichting Habion. Daar waar stichting Habion afwijkt van de Governancecode is dit toegelicht op de website middels het principe pas toe of leg uit : Niet alles uit de code hoeft nogmaals expliciet te worden vastgelegd als dit al op andere plaatsen is gebeurd. Integriteitscode In 2011 is de integriteitscode Helder handelen bij Habion aan de Ondernemingsraad voorgelegd. Na instemming van de OR is begin 2012 de integriteitscode door alle medewerkers, bestuur en raad ondertekend. Deze integriteitscode is eveneens op de website geplaatst. In zijn jaarverslag legt de raad van commissarissen publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het verslagjaar. Als toezichtskader voor het uitoefenen van zijn taken hanteert de raad: het Besluit Beheer Sociale Huursector; de statuten en reglementen van stichting Habion; 4

7 de door de raad goedgekeurde strategie ; het jaarplan en de begroting 2011; de regelingen met betrekking tot de governance van stichting Habion uit 2008 (bestuursstatuut en reglement voor de raad van commissarissen; het reglement voor de auditcommissie. Treasurystatuut Advies en toezicht De taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn in de wet, statuten en het reglement voor de raad van commissarissen van stichting Habion vastgesteld. De raad van commissarissen staat de directeur met raad ter zijde (adviestaak), houdt toezicht op het beleid van de directeurbestuurder en de algemene gang van zaken binnen Habion (toezichtstaak). Specifiek houdt de raad van commissarissen toezicht op de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen, de ontwikkeling van het vermogen (de financiële continuïteit), de legitimiteit van besluiten en handelingen, het maatschappelijk presteren, de governancestructuur, de integriteit en het functioneren van de directeurbestuurder. De raad van commissarissen laat zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk (kwartaalrapportages) door de directeur-bestuurder informeren over de resultaten in relatie tot de beoogde doelen voor de korte en de langere termijn. Het gaat daarbij niet alleen om rapportages van financiële aard, maar ook om informatie over de activiteiten en de werkzaamheden die stichting Habion onder handen heeft. De informatievoorziening betreft voorts relevante externe ontwikkelingen, de wensen en behoeften van belanghebbenden, de contacten met huurders en andere relaties en tenslotte de interne zaken van de organisatie. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden voorbereid in het voorzittersoverleg, het overleg van de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad en de directeurbestuurder en de bestuurssecretaris. In de raadsvergaderingen is de directeur-bestuurder aanwezig. Des geraden is hij soms vergezeld van medewerkers uit de organisatie. In de vergadering waarin de jaarstukken ter goedkeuring voorliggen is de externe accountant aanwezig voor toelichting en overleg. In vrijwel iedere vergadering besprak de raad van commissarissen aan de hand van mededelingen van de directeur-bestuurder de strategie van de organisatie en de ontwikkeling van haar markt en de verschillende projecten. Op dezelfde wijze besprak de raad het werk van de controller, de financiële administratie, de voortgang van de automatisering, ontvangen externe verklaringen, rapporten en adviezen. De raad van commissarissen is in 2011 vijf maal in vergadering bijeen geweest. In april 2011 betrof het een themabijeenkomst met als onderwerp risicomanagement en Wals. In september 2011 vond de reguliere vergadering op locatie plaats en werd gecombineerd met een themabijeenkomst. Het programma van de themabijeenkomst bestond uit het bezoeken van twee locaties respectievelijk in Harderwijk en in Kampen. Daarnaast was er een lunchdiscussie aan de hand van een presentatie over het scheiden van wonen en zorg en de NHC. Geen van de leden is in 2011 frequent afwezig geweest. Vanzelfsprekend stond de raad van commissarissen in het verslagjaar stil bij ontwikkelingen in de wetgeving en het overheidsbeleid op het omvangrijke gebied van de (sociale) volkshuisvesting in het algemeen en de huisvesting van ouderen met een zorgbehoefte in het bijzonder. In 2011 nam de raad van commissarissen onder meer de volgende besluiten: de benoeming van mevrouw drs. M.J.A. Visser per 1 januari 2012 tot lid van de raad van commissarissen; de benoeming van mevrouw drs. T. van den Hurk per 1 juli 2011 als vice-voorzitter van de raad van commissarissen voor de duur van één jaar; de wijziging van het rooster van aftreden in verband met de nieuwe governance code per 1 juli 2011 de verlenging van de zittingstermijn van de heer mr. T. Vroon met één jaar in verband met de continuïteit in de raad vanaf 2012 zal de raad werken met een jaaragenda besluiten voor vervanging van directeuren in één van de verbindingen op te nemen in het besluitenregister; 5

8 In 2011 keurde de raad van commissarissen onder meer goed: de geconsolideerde jaarrekening 2010, in aanwezigheid van de externe accountant; het volkshuisvestingsverslag 2010, in aanwezigheid van de externe accountant; het jaarverslag van de raad van commissarissen, in aanwezigheid van de externe accountant; de jaarrekening van de Habion Energie bv, zonder goedkeurende controleverklaring de jaarrekeningen van de deelnemingen Habion beheer bv, Habion vastgoed holding bv, Habion vastgoed ontwikkeling bv en Habion participatie I bv, in aanwezigheid van de externe accountant; de jaarrekening van de stichting De Pastoriehof 2010; de meerjarenbegroting stichting Habion ; het geven van opstalrecht aan gemeente Ooststellingwerf ten behoeve van ontwikkeling zorgcentrum Sinnehiem; Treasurystatuut 2012; Het besluit om een duurzame samenwerking met stichting Amaris aan te gaan. Verwerving van bestaande en nieuwe locaties en die onder te brengen in op te richten vof-constructies per locatie; Leerbroek: opnemen van addendum in samenwerkingsovereenkomst met aannemingsbedrijf P. van Leeuwen ten behoeve van aanwijzing openbaar gebied rondom zorgboerderij; Verkoop van een perceel grond aan de gemeente Putten Opnemen van standaard goedkeuring voor bezwaring van de grond voor kabels en leidingen bij directiebesluiten tot aankoop van grond en herontwikkeling van eigen vastgoed Kudelstaart; aankoop van de grond en de bouw van 33 appartementen en vestigen van zakelijke rechten Beëindiging van samenwerking met de BAM en de daarmee samenhangende rechtshandelingen voor wat betreft de verbindingen in het project Mijnsheerlyckheid Putten, respectievelijk Leeuwarden, besluit tot het geven van toestemming voor het vestigingen van zakelijke rechten ten behoeve van aanbrengen, wijzigingen en/of in stand houden van kabels en leidingen van openbare nutsvoorzieningen Het auditplan In 2011 heeft de raad van commissarissen onder andere gesproken over en kennis genomen van: de voortgang van het verbeterplan naar aanleiding van de visitatie in 2010; verslagen van de auditcommissie; procedures en geschillen; de voortgang van het investeringsbeleid; het treasuryjaarplan; de managementletter van de externe accountant; kwartaalrapportages; Belanghouders Een afvaardiging van de raad is aanwezig geweest bij het huurdersoverleg van Habion. Toezicht op verbindingen Een deel van de activiteiten van Habion vindt niet plaats binnen stichting Habion. Deze activiteiten vinden om fiscale redenen en vanuit het oogpunt van risicomanagement, plaats in andere rechtspersonen. Habion is steeds 100% aandeelhouder van deze entiteiten. Wanneer er sprake is van een samenwerkingsconstructie, te denken valt hierbij aan de cv/bv-constructie, is Habion gedeeltelijk eigenaar. In 2011 is stichting Habion geen nieuwe participatie aangegaan. De raad van commissarissen ziet als volgt toe op deze entiteiten: goedkeuring oprichting rechtspersonen of het aangaan van samenwerkingsverbanden; consolidatie en accountantscontrole van alle afzonderlijke jaarstukken; verantwoording over de entiteiten in financiële rapportages; besluiten die de directeur-bestuurder neemt in die gevallen waarin stichting Habion optreedt als aandeelhouder van een entiteit, dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de raad van commissarissen. De indirecte toezichtsrol staat omschreven in artikel 11 lid 3 van de statuten van stichting Habion. 6

9 Onafhankelijkheid De raad van commissarissen waakt ervoor dat zijn leden onafhankelijk zijn wat betreft de in de Governancecode Woningcorporaties per 1 juli 2011, conform de in III 2 aangeduide criteria, onverminderd het reglement van stichting Habion voor de benoeming van huurderscommissarissen. De onafhankelijkheid van de leden van de raad van commissarissen is in overeenstemming met de geldende regels voor de governance van stichting Habion, zoals die in 2011 zijn vastgesteld. Het reglement van de raad zal op dit punt aangepast worden. De gedragsregels die gelden voor de leden van de raad van commissarissen en de directeurbestuurder zijn in acht genomen. In 2011 zijn geen (transacties met) tegenstrijdige belangen aan de orde geweest waarbij leden van de raad van commissarissen dan wel de directeur-bestuurder of medewerkers betrokken waren. Commissies raad van commissarissen Auditcommissie De auditcommissie is sinds 2004 ingesteld. Zij bestaat uit twee leden van de raad (benoemd voor een periode van twee jaar), de bestuurder en de controller. De heer drs. J.S. Hesp is sinds de instelling van de auditcommissie lid en voorzitter. De heer F.A.H. van der Heijden is lid van de auditcommissie. In 2008 heeft de raad van commissarissen het gewijzigde reglement voor de auditcommissie vastgesteld, waarin taken en bevoegdheden van de auditcommissie zijn omschreven. De auditcommissie bereidt besluitvorming van de raad van commissarissen voor en adviseert met betrekking tot begrotingen en meerjarenprognoses, jaarstukken, kwartaalrapportages, het treasuryjaarplan en de wijze van financiering van de activiteiten volgens het treasuryjaarplan. Verslagen van de vergaderingen van de auditcommissie komen in de raadsvergaderingen aan de orde. De commissie laat zich op onderdelen adviseren door de externe accountant en door extern adviesbureau Zanders over acties op het gebied van financiering. Ook in 2011 is hieraan invulling gegeven. De commissie kan zich in haar adviestaak ook bezig houden met specifieke onderwerpen op verzoek van de raad van commissarissen. Ook kan de directeur-bestuurder de commissie met betrekking tot onderwerpen van financiële aard benutten als discussieplatform ter voorbereiding van de vergaderingen met de voltallige raad. In het verslagjaar is hiervan gebruik gemaakt. De commissie besprak met de directeur-bestuurder het treasurystatuut, risicomanagement, de actuele financiële positie van stichting Habion ten opzichte van de afgelopen jaren en in het licht van de meerjarenbegroting en in dat kader het investeringsbeleid, het strategisch voorraadbeleid, de zogeheten onrendabele toppen en de exploitatierisico s. Remuneratiecommissie In het verslagjaar bestond de remuneratiecommissie uit twee leden van de raad, te weten de voorzitter en de vice-voorzitter. De remuneratiecommissie voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder. Deze gesprekken worden aan de kant van de raad voorbereid in een besloten deel van een raadsvergadering. Beloning directeur-bestuurder Gelet op de omvang en specifieke complexiteit van met name het intramurale bezit (zorg boven wonen) van stichting Habion, de transformatieopgave met betrekking tot het bezit, de vereiste kennis en ervaring met zowel de volkshuisvestings- als de zorgsector en de grote schaal van het werkgebied over Nederland met vele verschillende woningmarkten, is honorering van de directeur-bestuurder in 2008 bepaald overeenkomstig functiegroep H van het Advies van de Commissie Arbeidsvoorwaarden Statutair Directeur Woningcorporaties (commissie Izeboud). Medio 2010 is de Sectorbrede beloningscode voor Bestuurders van Woningcorporaties van de VTW en het Directeurencontact vastgesteld. In 2011 heeft de Raad van Commissarissen na overleg met de directeur-bestuurder vastgesteld dat er geen aanleiding bestaat veranderingen aan te brengen in de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder. In 2011 is uitvoering gegeven aan de contractueel bepaalde 2%- verhoging per 1 april Overigens volgt de arbeidsovereenkomst de CAO-Woondiensten inzake salarisverhogingen. 7

10 Nevenfuncties Naast zijn functie als directeur-bestuurder vervult de heer mr. P. Boerenfijn MRE een bestuursfunctie namens de werkgeversorganisatie Aedes in de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties, een onbezoldigde bestuursfunctie van de Stichting A.W. Sijthoff en een onbezoldigde bestuursfunctie van het Platform Maatschappelijk Ondernemen te Houten. Ook is hij directeur-bestuurder van de Niet Winstbeogende Instelling (NWI) stichting Habion vastgoed zorgsector. Daarvoor ontvangt hij geen separate beloning. Deskundigheid, scholing en zelfevaluatie De raad van commissarissen werkt voor de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad, gerelateerd aan zijn omvang, samenstelling en activiteiten, met de vastgestelde profielschets uit Voor de profielschets wordt verwezen naar onze website De raad heeft in het verslagjaar de ontwikkelingen in de wetgeving en het overheidsbeleid op het gebied van de (sociale) volkshuisvesting in het algemeen en de huisvesting van ouderen met en zorgbehoefte in het bijzonder op de voet gevolgd. Om zijn deskundigheid op peil te houden volgt de raad de informatie afkomstig van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), van Aedes, die via hun publicaties en via hun vergaderingen, cursussen en lezingen beschikbaar is. Zelfevaluatie maakt onderdeel uit van de Governancecode woningcorporaties. Afgesproken is deze tweejaarlijks uitgebreid te doen onder externe begeleiding. In tussenliggende jaren zal de voorzitter een telefonische evaluatie houden en maakt daarvan een beknopt verslag ter bespreking in de raad. In 2010 heeft de raad onder leiding van de heer drs. L.G. Gerrichhauzen een zelfevaluatie gedaan. Conclusies waren: de strategische agenda van Habion behoeft aandacht. De herijking van de strategie is in 2011 in gang gezet en zal in 2012 worden vastgesteld; het toezichtskader behoeft explicitering en een bredere basis dan alleen de financiële maatstaven; het is belangrijk behalve individuele deskundigheidsontwikkeling ook als raad gezamenlijk te werken aan deskundigheidsbevordering. Dat heeft plaatsgevonden door jaarlijks een gezamenlijke themabijeenkomst plaats te laten vinden, waarin een thema inhoudelijk wordt uitgediept en bediscussieerd. In september 2012 zal opnieuw een zelfevaluatie plaatsvinden onder externe begeleiding. De leden van de raad hebben in 2011 onder andere de volgende workshops/seminars bezocht: Workshop financiële activiteiten PwC Actualia RvC voorjaar 2011 PwC Academy woningcorporaties Toezichthouden op corporaties in (financieel) zwaar weer, hoe doe je dat? VTW Governance Code woningcorporaties; aanpassingen en algemeen verbindend verklaren VTW Toezicht in beweging Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders Samenstellen RvC/RvT? Kijk eens met een andere bril Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders Relevantie van passie en creativiteit in RvC/RvT VTW Seminar uitvoering en betekenis van impairment toets vastgoed zorg Management zorg vanuit cliëntperspectief Management: analyse relevante netwerken en managen daarvan Samenstelling eind 2011 Op 27 november 2011 is de derde zittingstermijn van Mw. Drs. M.E. Rompa geëindigd. De raad bedankt mevrouw drs. M.E. Rompa die sinds 2002 lid is van de raad voor haar betrokkenheid en aandacht voor, onder andere, de niet-financiële aspecten. Na werving is per 1 januari 2012 mw. drs. M.J.A. Visser benoemd als nieuwe commissaris. De functie van vice-voorzitter van de raad rouleert jaarlijks en is per 1 juli 2011 overgegaan naar mevrouw drs. T van den Hurk. 8

11 De heer Dr. E.P. de Jong (1945) is per 1 januari 2007 benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen. Hij is ingaande 1 januari 2010 overeenkomstig de statuten van stichting Habion voor een tweede termijn van drie jaren benoemd. Na herbenoeming kan zijn derde en laatste termijn lopen van 1 januari 2013 tot 1 januari Gelet op het besluit van de raad - de Governancecode woningcorporaties ter zake van benoemingstermijnen te volgen vooruitlopend op een statutenwijziging - zal de maximale zittingsduur van de heer De Jong twee termijnen van vier jaren bedragen en mitsdien bereikt worden per 1 januari Nevenfuncties Oud-lid raad van bestuur Achmea Holding NV voorzitter Klachtencommissie Stichting Zorggroep Almere voorzitter Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving voorzitter Stichting Franciscaans Studiecentrum verbonden aan de Universiteit van Tilburg voorzitter van het CDA in Nunspeet vice-voorzitter Stichting Instituut Gak vice-voorzitter raad van toezicht Stichting GGz Centraal lid raad van toezicht Stichting Vilans lid van de raad van advies van de Vereniging Reliëf Mevrouw drs. T. van den Hurk (1955) is per 1 juli 2009 benoemd in de hoedanigheid van huurderscommissaris. De statutaire benoemingstermijn voor een huurderscommissaris bedraagt zes jaar; na ommekomst van deze termijn is statutair geen herbenoeming mogelijk. Gelet op het besluit van de raad de Governancecode woningcorporaties ter zake van benoemingstermijnen te volgen vooruitlopend op een statutenwijziging, zal de maximale zittingsduur van de mevrouw Van den Hurk twee termijnen van vier jaren bedragen en mitsdien bereikt worden per 1 juli Mevrouw Van den Hurk is van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012 vice-voorzitter van de raad. Nevenfuncties Voorzitter Raad van Bestuur Zorginstellingen Pieter van Foreest lid bestuur Stichting Bedrijf en Samenleving Delft e.o. bestuurder Stichting Gantelhof Woningen secretaris bestuur Stichting Singelgebied Utrecht lid raad van toezicht bij Stichting Amerpoort te Baarn De heer Mr. T.J.J. de Groot MRE MRICS (1963) is per 17 september 2003 benoemd. Na herbenoemd te zijn voor een tweede en vervolgens een derde termijn van drie jaren bereikt hij per 17 september 2012 zijn maximale zittingsduur. Bij de bepaling van deze zittingsduur zijn de statuten van stichting Habion en de overgangsregels van de Governancecode woningcorporaties gevolgd. Nevenfuncties Chief Investment Officer en member of the board bij Vastned Management BV (tot 3 sept 2011), Chief Executive Officer van Vastnet Retail NV (vanaf 3 sept 2011) non executive member bij MSeven REIM LLP te London lid raad van advies bij Cortona Holdings BV te Amsterdam De heer F.A.H. van der Heijden (1947) is per 1 juli 2009 benoemd in de hoedanigheid van huurderscommissaris. De statutaire benoemingstermijn voor een huurderscommissaris bedraagt zes jaar; na ommekomst van deze termijn is statutair geen herbenoeming mogelijk. Gelet op het besluit van de raad de Governancecode woningcorporaties ter zake van benoemingstermijnen te volgen vooruitlopend op een statutenwijziging, zal de maximale zittingsduur van de heer Van der Heijden twee termijnen van vier jaren bedragen en mitsdien bereikt worden per 1 juli De heer Van der Heijden vervulde van 1 juli 2010 tot 1 juli 2011 de functie van vice-voorzitter van de raad. Hij is lid van de auditcommissie. Nevenfuncties Oud-CEO ABN AMRO Hypotheken Groep lid raad van commissarissen Waarborgfonds Eigen Woning non executive member of the board TCN Urop SE (tot 1 februari 2011) lid raad van commissarissen De Alliantie, woningcorporatie lid raad van commissarissen Blauw Trust Groep B.V.. 9

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 Inleiding 5 Algemeen 5 Statuten en Reglement 6 Toezichtkader en inzicht op basis van informatievoorziening

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk jaarverslag 2010 1 2 3 4 5 Foto s in dit verslag 1 Multifunctioneel gebouw De Keyzer 2 Masira, Nieuw West 6 7 14 9 12 8 10 11 13 17 15 16 18 3 Kinderdagverblijf Darwinhof, Zandvoort 4 Jonge starters op

Nadere informatie

Voorwoord. Tim van Schijndel directeur - bestuurder

Voorwoord. Tim van Schijndel directeur - bestuurder Voorwoord Alles beweegt. Een corporatie moet het eigen en de aangrenzende vakgebieden volgen om weet te hebben van veranderingen. Woon Compas doet dat naar vermogen en onze conclusie staat in de eerste

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat

JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat JAARVERSLAG 2014 014 Compleet met financieel verslag zichtbaar resultaat Inhoud Voorwoord 4 DEEL 1: OVER ZVH 1.1 Rol en werkwijze 7 1.2 Samenstelling en deskundigheid raadsleden 7 1.3 Bijeenkomsten 8 1.4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG JAARVERSLAG 2012 2 De directeur over. 3 De Raad van Commissarissen rapporteert over 8 Aert Swaens over de woningmarkt 17 Aert

Nadere informatie

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Jaarverslag 2014 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Stichting De Leeuw van Putten Oostkade 16, 3201 AM Postbus 818 3200 AT Spijkenisse Telefoon (0181) 601333 Fax (0181)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS. www.stadsherstel.nl

Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS. www.stadsherstel.nl JAARVERSLAG 2014 Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS www.stadsherstel.nl STICHTING STADSHERSTEL AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 INHOUD

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Voorwoord. Tim van Schijndel directeur - bestuurder

Voorwoord. Tim van Schijndel directeur - bestuurder Stichting WoonCompas JAARVERSLAG 2011 Voorwoord Inmiddels zijn wij gehecht aan de vormgeving en indeling van het jaarverslag. Voor de vastlegging van 2011 hebben we weinig veranderd. Het verslag start

Nadere informatie

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Jaarstukken 2014 Stichting Woningbouw Slochteren Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Telefoon: (0598) 42 15 38 Fax: (0598) 42 15 80 Kantoortijden: maandag t m donderdag van 08.00 16.30 uur vrijdag

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Governance jaarverslag 2014 19 juni 2015 37 Jaarstukken deltawonen 2014 DeltaWonen onderschrijft de Aedescode en de Governancecode woningcorporaties. De principes zijn vastgelegd in afzonderlijke documenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Volkshuisvestingsverslag 1.1 Kwaliteit van het woningbezit 4 a het bouwen b. het onderhoud 1.2 De leefbaarheid 8 1.3 Wonen

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie