GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBESTUUR UITGEEST"

Transcriptie

1 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte/Ruimtelijke Ontwikkeling Datum: NR. TITEL: Prestatieafspraken met KW KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: In uw vergadering van 2 oktober 2012 heeft u de prestatieafspraken met Kennemer Wonen vastgesteld, onder voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad. Op 11 oktober 2012 is de prestatieovereenkomst besproken in het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en Kennemer Wonen. Naar aanleiding hiervan is de overeenkomst op een aantal punten gewijzigd. (i.v.m. B en W notulering zeer beknopt advies, voor uitgebreid advies z.o.z.) SAMENVATTEND ADVIES: De gemeenteraad vragen de prestatieovereenkomst goed te keuren Behandeling in de gemeenteraad: ja Datum: 10 december 2012 Bespreken in Commissie: SLZ Paraaf afd.hoofd: Voorlichting: ja Bespreken GO/OR: nee Openbaar: ja Advies secretaris: Vragen/opmerkingen portefeuillehouder: Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: ja/nee Akkoord Bespreken Burgemeester Secretaris 4- Wethouder Spaanderman Wethouder Linnartz Wethouder Selij Besluit van B&W d.d.: Nummer: B Akkoord (college stelt voor om geen evaluatie optiemodel te houden. Indien er geen wachtlijst vanuit de gemeente is kan, na overleg met de gemeente, Kennemer Wonen de woning gelijk in het optiemodel plaatsen!

2 Persbericht: ADVIES BEHANDELENDE AFDELING: Probleemstelling: In uw vergadering van 2 oktober 2012 heeft u de prestatieafspraken met Kennemer Wonen vastgesteld, onder voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad. Op 11 oktober 2012 is de prestatieovereenkomst besproken in het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en Kennemer Wonen. Naar aanleiding hiervan is de overeenkomst op een aantal punten gewijzigd. Bovendien is overeengekomen de overeenkomst te laten gelden in de periode Oplossing: De wijzigingen zijn in een aparte bijlage in het rood weergegeven. Inhoudelijke wijzigingen: toevoeging rol van gemeente: uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning verduidelijking rol Kennemer Wonen schrappen term 'woonservicezones' schrappen voorbeelden Wmo voorzieningen omdat deze aan veranderingen onderhevig zijn en daarover discussie kan ontstaan; periode is verplaatst van naar planning Ter bespreking voorleggen aan de commissie Samenlevingszaken in haar vergadering van 12 november 2012, ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 december Financiële aspecten/risico's: nvt Samengevat advies: De gemeenteraad vragen de prestatieovereenkomst goed te keuren PARAAF OF PUBLIEKSZAKEN/ AKKOORD FINANCIËN/ AKKOORD STAFAFDELING / AKKOORD CONTROLLER/ AKKOORD ADVIES MEDE-ADVISEUR INKOOP/ AKKOORD VERZEKERINGEN / AKKOORD RUIMTELIJK BEHEER/AKKOORD RUIMTELIJKE ORDENING/AKKOORD ADVIES: 2

3 Raadsvoorstel no. R Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 18 oktober 2012 Prestatieafspraken Kennemer Wonen Aan de gemeenteraad In het kader van het behartigen van de lokale en regionale woonbelangen is een prestatie-overeenkomst opgesteld voor de periode De gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen werken als partners samen met als doel de lokale en regionale woonopgave te implementeren en te optimaliseren. Met het maken van deze prestatieafspraken spreken we naar elkaar uit, dat wij vertrouwen in elkaar hebben en de samenwerking als partners in de volkshuisvesting willen formaliseren. De gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen komen elkaar op het gebied van Wonen in verschillende gedaanten tegen, waarbij sprake is van onderlinge afhankelijkheid. De onderlinge relatie bestaat niet louter uit overleggen, maar ook uit het delen van visies, prioriteiten en plannen, zodat deze goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Gemeente noch corporatie kan volledig zelfstandig zorgdragen voor leefbare buurten, aantrekkelijke woonmilieus en een woningmarkt waarin kansen en keuzemogelijkheden van burgers centraal staan. Wij spannen ons hiervoor gezamenlijk in. Door een goede samenwerking wordt er meer gepresteerd. Het opstellen van prestatieafspraken is een waardevol instrument waarin de gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen onderling hun bijdrage bepalen, afstemmen en vastleggen. Het totaalpakket aan afspraken is bewust een wisselwerking van geven en nemen. Samen streven we naar synergie. Door kennis te delen en te leren van elkaar, willen we samen een optimale invulling geven aan gemeenschappelijke doelstellingen. In deze prestatieafspraken geven wij duidelijkheid over wat we van elkaar (mogen) verwachten, wat de rol van iedere partij is en waar de verantwoordelijkheden liggen. We spreken af op welke manier wij samenwerken om onze doelstellingen te bereiken. Buiten kijf staat dat de prestatieafspraken zijn gemaakt in een onzekere tijd voor beide partijen. Enkele wankele factoren: de financiële consequenties van het rijksbeleid - de afdracht voor de betaalbaarheidsheffing, de integrale vennootschapsbelasting (VBP-heffing) en de voortzetting van het inflatievolgende huurbeleid - plus de effecten op de woningmarkt van zowel de kredietcrisis als de stagnerende economische groei, en veranderende wetgeving. Deze overeenkomst is een weergave van de wederzijdse inspanningsverplichtingen en het daarvoor benodigde onderlinge vertrouwen tussen partijen. Zij vormt de wederzijdse intenties en ambities evenals de resultaten die zij hiervoor in de periode tot 2015 willen behalen. De prestatie-afspraken worden jaarlijks in het najaar in zijn geheel geëvalueerd, voor het eerst in het najaar van De onderwerpen in de prestatie-overeenkomst worden minimaal twee jaar in het daartoe geplande bestuurlijk overleg besproken, en als het onderwerp zich daartoe leent, in een extra vergadering.

4 De onderwerpen die in de prestatieovereenkomst zijn opgenomen zijn: - Het realiseren van de huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen tot ,- per jaar (prijspeil 2012); - De betaalbaarheid van het wonen; - Hflet handhaven of verbeteren van de kwaliteit van de woonsituatie (o.a. leefbaarheid) in wijken; - De uitvoering van de provinciale woonvisie inclusief de RAP IJmond; - De ontwikkeling en uitvoering van het strategisch voorraadbeleid van de corporatie - Een efficiënte inzet van financiële middelen voor maatschappelijke doeleinden en projecten in de regio. Burgemeester en wethouders van Uitgeest, de secretaris, de burgemeester, mevr. G.A.F. van den Broek mevr. drs. A.E.H. Baltus

5 Raadsbesluit no. Onderwerp Prestatieovereenkomst Kennemer Wonen De raad van de gemeente Uitgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2012, R , gehoord de beraadslagingen van de vergadering van de commissie Samenlevingszaken d.d. 12 november 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; besluit: De prestatieovereenkomst te sluiten tussen de gemeente Uitgeest en de woningcorporatie Kennemer Wonen voor de periode goed te keuren. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uitgeest, gehouden op 10 december 2012, de griffier, de voorzitter, W. Zoetelief mevr. drs. A.E.H. Baltus

6 PRESTATIEAFSPRAKEN Gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen

7 Inhoudsopgave 1. Inleiding Kader waarbinnen afspraken worden gemaakt Wat zijn de doelstellingen (wat willen we bereiken met deze afspraken): Verantwoordelijkheden en partijen Wat doen we samen: 4 2. Toelichting gebruikte begrippen 5 3. Prestatieafspraken Wanneer en hoe we elkaar informeren en met elkaar overleggen 6 4. Ontwikkelingen Woningmarkt Gevolgen rijksbeleid Regionale ontwikkelingen Negatief beeld door affaires 7 5. Huisvesten van doelgroepen Inleiding Bereikbaarheid en betaalbaarheid van de woningen Woningtoewijzing Statushouders Huisvesting ouderen en mensen met een beperking Bijzondere doelgroepen Preventie huisuitzetting Afspraken 9 6. Kwaliteit van de woningvoorraad Nieuwbouw Duurzaamheid Veranderingen in de bestaande woningvoorraad Verkoop Sloop Afspraken Afstemmen van wonen en zorg Inleiding Voorzien in behoefte aan wonen voor kwetsbare mensen Wonen en zorg op maat Samenwerking tussen aanbieders van wonen, welzijn en zorg Afspraken 13 8 Leefbaarheid van buurten en wijken Inleiding Afspraken Overige bepalingen Experimenten Proces: Sturing en overleg Geschillenregeling Duur, monitoring en evaluatie Citeertitel 15 2

8 ?' 1. Inleiding Gemeenten en corporaties werken als partners samen met als doel de lokale en regionale woonopgave te implementeren en te optimaliseren. Hierbij is deze prestatieovereenkomst een belangrijke basis. Met het maken van prestatieafspraken spreken de Gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen naar elkaar uit, dat zij vertrouwen in elkaar hebben en de samenwerking als partners in de volkshuisvesting willen formaliseren. De gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen komen elkaar op het gebied van Wonen in verschillende gedaanten tegen, waarbij sprake is van onderlinge afhankelijkheid. De onderlinge relatie bestaat niet louter uit overleggen, maar ook uit het delen van visies, prioriteiten en plannen, zodat deze goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Gemeente noch corporatie kan volledig zelfstandig zorg dragen voor leefbare buurten, aantrekkelijke woonmilieus en een woningmarkt waarin kansen en keuzemogelijkheden van burgers centraal staan. Wij spannen ons hiervoor gezamenlijk in. Door een goede samenwerking wordt er meer gepresteerd. Het opstellen van prestatieafspraken is een waardevol instrument waarin de gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen onderling hun bijdrage bepalen, afstemmen en vastleggen. Het totaalpakket aan afspraken is bewust een wisselwerking van geven en nemen. Samen streven we naar synergie. Door kennis te delen en te leren van elkaar, willen we samen een optimale invulling geven aan gemeenschappelijke doelstellingen. In deze prestatieafspraken geven wij duidelijkheid over wat we van elkaar (mogen) verwachten, wat de rol van iedere partij is en waar de verantwoordelijkheden liggen. We spreken af op welke manier wij samenwerken om onze doelstellingen te bereiken. Buiten kijf staat dat de prestatieafspraken zijn gemaakt in een onzekere tijd voor beide partijen. Enkele wankele factoren: de financiële consequenties van het rijksbeleid - de afdracht voor de betaalbaarheidsheffing, de integrale vennootschapsbelasting (VBP-heffing) en de voortzetting van het inflatievolgende huurbeleid - plus de effecten op de woningmarkt van zowel de kredietcrisis als de stagnerende economische groei, en veranderende wetgeving. Deze overeenkomst is een weergave van de wederzijdse inspanningsverplichtingen en het daarvoor benodigde onderlinge vertrouwen tussen partijen. Zij vormt de wederzijdse intenties en ambities evenals de resultaten die zij hiervoor in de periode tot 2015 willen behalen. De afspraken in deze overeenkomst zijn van kracht binnen de grenzen van de gemeente Uitgeest en gelden dus ook slechts voor het corporatiebezit binnen de gemeentegrenzen. 1.1 Kader waarbinnen afspraken worden gemaakt Beide partijen geven met het vastleggen van afspraken uitvoering aan de juridische en beleidsmatige kaders zoals die zijn beschreven in Het Besluit beheer sociale-huursector De Huisvestingswet. De Structuurvisie Gemeente Uitgeest 2020 Het Regionaal Actie Programma IJmond 2011 (RAP) Het OGGZ convenant. 1.2 Wat zijn de doelstellingen (wat willen we bereiken met deze afspraken): het uitwerken van doelstellingen op het beleidsterrein wonen (volkshuisvesting) in een samenstel van met elkaar samenhangende afspraken; het vastleggen van wederzijdse verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 3

9 Partijen werken samen aan: Het realiseren van de huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen tot ,- per jaar (prijspeil 2012) De betaalbaarheid van het wonen Het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van de woonsituatie (o.a. leefbaarheid) in wijken De uitvoering van de provinciale woonvisie inclusief de RAP I Jmond De ontwikkeling en uitvoering van het strategisch voorraadbeleid van de corporatie Een efficiënte inzet van financiële middelen voor maatschappelijke doeleinden en projecten in de regio. 1.3 Verantwoordelijkheden en partijen Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen de gemeente Uitgeest, hierna te noemen 'de gemeente' en woningcorporatie Kennemer Wonen, hierna te noemen 'de corporatie'. De gemeente wordt vertegenwoordigd door de wethouder Volkshuisvesting, de heer W.J.M. Spaanderman; de corporatie wordt vertegenwoordigd door haar directeur, de heer H.J. Tromp. Beide partijen hebben een verantwoordelijkheid voor een goede huisvestings- en woonsituatie binnen de gemeente Uitgeest, zij het ieder vanuit een eigen invalshoek en verantwoordelijkheid. De rol van de gemeente is vierledig: Het uitvoeren van het woon- en het huisvestingsbeleid Het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning Het voeren van benodigde RO-procedures Het uitvoeren van de taakstelling huisvesting vergunningshouders Het actief monitoren in samenspel met de corporatios - van de voortgang De corporatie heeft een specifieke maatschappelijke opdracht verwoord in de zes prestatievelden van het BBSH. Binnen haar werkdomein heeft ze twee kerntaken: de zorg voor huisvesting van mensen in kwetsbare posities in relatie daarmee het bijdragen aan de duurzaamheid en leefbaarheid van woongebieden. 1.4 Wat doen we samen: Gezamenlijk onderzoek uitvoeren naar, en analyseren van, de bestaande situatie en de toekomstige/wenselijke situatie Gezamenlijk beleid formuleren Gezamenlijk woningbouwprogramma's opstellen Gezamenlijk wijkontwikkelings- en leefbaarheidsplannen maken en uitvoeren Gebruik maken van eikaars kennis Uitvoering op elkaar afstemmen Gezamenlijk een communicatieplan maken (met inspraak en participatie van bewoners) Gezamenlijk ontwikkelingen in de woningvoorraad monitoren 4

10 2. Toelichting gebruikte begrippen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: Aftoppinqsarens: huurprijzen op grond van artikel 20 van de Wet op de Huurtoeslag; boven de eerste aftoppingsgrens wordt voor het gedeelte dat boven de grens komt geen huurtoeslag toegekend (behoudens voor alleenstaanden, 65 plussers en gehandicapten); Betaalbare woningen: woningen met een huur tot maximale huurtoeslaggrens Bbsh: Besluit beheer sociale-huursector; Besluit waarin de uitgewerkte rechten en plichten van de woningcorporaties zijn vastgelegd; Doelgroep(en) van beleid: primaire doelgroepen zijn: o De inkomensgroep die op grond van de Huisvestingswet bij voorrang in aanmerking komt voor sociale woningen; o Ingezeten van de regio IJmond met een belastbaar inkomen tot (prijspeil 2011); Kernvoorraad: de voorraad sociale huurwoningen met een huurprijs (inclusief subsidiabele servicekosten) beneden de maximale grens voor huurtoeslag; Koopgarant: de corporatie biedt een woning aan tegen een gereduceerde marktprijs. De kortingspercentages kunnen variëren. Als de bewoner verhuist, is hij verplicht de woning terug te verkopen aan de corporatie. De waardeontwikkeling wordt tussen de corporatie en bewoner gedeeld. Levensloopbestendige woning: Een woning die geschikt is of eenvoudig geschikt te maken is voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke beperkingen of chronische ziekten van de bewoner(s). Hierbij wordt gestreefd naar een Woonkeur certificering. MIVA-woningen zijn woningen die volledig zijn aangepast aan de eisen van een individuele bewoner (MIVA = minder validen). Noodteam: is een team waarin verschillende disciplines zoals politie, maatschappelijk werk, GGD, Vangnet en Advies, gemeente en woningcorporatie zijn vertegenwoordigd. Met de deelnemers aan het overleg worden cases besproken van mensen met een uiterst divers en veelal meervoudig problematiek. Veel voorkomende zorgmeldingen betreffen: vervuiling, dreigende ontruiming, dakloosheid, overlast, vereenzaming en financiële problemen. In het team wordt een plan van aanpak opgesteld om ontstane problemen te verhelpen. Nultredenwoning: Een woning die zonder trappen van buitenaf bereikbaar is en waarbij de zogenaamde 'primaire ruimtes' (de keuken, het sanitair, de woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden. Drempels in de woning zijn laag of ontbreken. Opplussen: in bestaande woningen voorzieningen treffen om bestaande woningen beter toegankelijk, bruikbaar, veiliger en gebruiksvriendelijker te maken (eventueel te kwalificeren met een oppluslabel); WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Woonkeurlabel: het label Woonkeur is een certificaat dat kan worden afgegeven aan nieuwbouwwoningen met voldoende woontechnische kwaliteit: een woning met Woonkeur kent een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, inbraakwerendheid en sociale veiligheid, toegankelijkheid en flexibiliteit en aanpasbaarheid. * Woon6ervicezone: een gebied met een straal van ongeveer 500 meter waar voldoondo zorggoschikte woningon on voorzieningen beschikbaar zijn (winkels, zorg, welzijn, openbaar vorvoor) 5

11 3. Prestatieafspraken Achterliggend doel is de beschikbare financiële middelen, menskracht en tijd effectief in te zetten om de doelstellingen te bereiken. Door een goede beheersing van de kosten en processen bevorderen partijen dat op zo kort mogelijke termijn een evenwichtige gedifferentieerde woningmarkt ontstaat die voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk is. Met het maken van prestatieafspraken willen partijen wederzijdse garanties afgeven en zekerheid creëren dat de gezamenlijke opdracht actief door beide partijen wordt nagestreefd, met deze afspraken is er sprake van een wederzijdse inspanningsverplichting. Beide partijen leggen prestatieafspraken vast op het gebied van: 1. De huisvesting van (primaire en bijzondere) doelgroepen van beleid; 2. De kwaliteit van de woningvoorraad (verkoop, sloop, nieuwbouw en verbetering van woningen); 3. Het afstemmen van wonen en zorg; 4. De leefbaarheid van buurten en wijken. 3.1 Wanneer en hoe we elkaar informeren en met elkaar overleggen De gemeente en de corporatie hebben twee keer per jaar bestuurlijk overleg, in maart en in oktober en voorts wanneer door één der partijen gewenst, over de onderwerpen in deze prestatieovereenkomst. Daarin participeren in elk geval de betrokken wethouder(s), de directeur bestuurder, de managers Wonen en vastgoed van de corporatie. Het bestuurlijk overleg wordt voorbereid door het ambtelijk overleg, op basis van de afspraken in voorliggende overeenkomst en het werkprogramma en de plannen van de gemeente en de corporatie. Het ambtelijk overleg bestaat uit vaste contactpersonen van de gemeente en de corporatie. De gemeente neemt het initiatief tot de ambtelijke voorbereiding van de bestuurlijke overleggen. De gemeente en de corporatie informeren elkaar tijdig (al tijdens voorbereiding) over nieuw beleid of beleidswijzigingen. Niet alleen op papier, maar ook in gesprek. De corporatie rapporteert jaarlijks aan de gemeente over de feitelijke woonruimteverdeling van het voorgaande jaar. De uitkomsten worden tijdens het bestuurlijk overleg besproken. Gemeente en woningcorporaties houden rekening met voortschrijdend inzicht. Dat kan leiden tot (gedeeltelijke) aanpassing of aanscherping van de gemaakte afspraken. Feitelijk maken de afspraken deel uit van een ontwikkelingsproces, waarbij de corporatie en de gemeente voortdurend met elkaar in gesprek zijn over de beoogde maatschappelijke doelstellingen en de inspanningen die zij vergen. Daarom worden deze prestatieafspraken jaarlijks in het najaar geëvalueerd. Tevens worden dan richtinggevende afspraken gemaakt voor de opvolgende jaren. 4. Ontwikkelingen 4.1 Woningmarkt Als gevolg van de kredietcrisis stagneert de woningmarkt. Sinds 2007 liggen de verkopen van zowel nieuwe als bestaande woningen op een aanzienlijk lager niveau dan hiervoor. Op de koopmarkt is de situatie in korte tijd omgeslagen van een vraagoverschot naar een vraagtekort. Dit heeft vooral te maken met een gebrek aan vertrouwen bij de woonconsument. De druk op de huurmarkt neemt toe, terwijl het aanbod aan huurwoningen door verhuizingen af neemt. De toenemende vraag naar huurwoningen heeft enerzijds te maken met groepen die voorlopig af zien van kopen en zich op de huurmarkt richten. Anderzijds is de vraag van bijzondere doelgroepen de afgelopen jaren toegenomen. Dat heeft onder andere te maken met de scheiding van wonen en zorg, de extramuralisatie van instellingen en de wens om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 6

12 Als gevolg van de situatie op de woningmarkt stagneert de woningproductie, vooral in de koopsector. 4.2 Gevolgen rijksbeleid De taken en het functioneren van de woningcorporaties staan al geruime ter discussie. De afgelopen jaren hebben de Vogelaar-heffing en de invoering van vennootschapsbelasting geleid tot afname van investeringscapaciteit op lokaal niveau. De Vogelaar-heffing wordt afgeschaft, maar daarvoor in de plaats komt de betaalbaarheidsheffing. Die heffing is veel ingrijpender en gaat de woningcorporaties jaarlijks mogelijk zo'n 650 miljoen euro kosten. Ook de investeringsmogelijkheden van de gemeente staan onder druk door forse kortingen op de uitkering gemeentefonds. 4.3 Regionale ontwikkelingen Momenteel zijn er twee regionale ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op deze overeenkomst. In het regionale Actie Programma (RAP)zijn naast de woningbouwopgave kwantitatieve afspraken opgenomen die direct doorwerken in deze overeenkomst. In deze Paragraaf wordt het RAP toegelicht. Dit geldt ook voor de regionale Grijswijzer, een samenwerkingsverband tussen de regiogemeenten, regiocorporaties en zorginstelling VIVA dat al langer bestaat en wat onlangs weer nieuw leven in is geblazen. 4.4 Negatief beeld door affaires De afgelopen jaren zijn verschillende corporaties negatief in het nieuws geweest door allerlei affaires. Dit heeft een schaduw geworpen over alle woningcorporaties. Vanuit de politiek is er sprake van verscherpte regels en toezicht. 5. Huisvesten van doelgroepen 5.1 Inleiding De gemeente en de corporatie willen zorg dragen voor de huisvesting van mensen met een bescheiden inkomen (de doelgroep) of mensen die zorg en/of begeleiding behoeven en (mede daardoor) moeilijk zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Dit betekent dat wij samen willen zorg dragen voor voldoende betaalbare huurwoningen (de kernvoorraad). De kernvoorraad bestaat uit de woningen met een huur tot de maximale huurtoeslaggrens. 5.2 Bereikbaarheid en betaalbaarheid van de woningen De komende jaren zal de woningvoorraad in Uitgeest worden uitgebreid. Dit biedt kansen om de woningvoorraad aan te passen aan de woningbehoefte. De gemeente Uitgeest heeft zich in het Regionale Actieprogramma gecommitteerd om vóór woningen te realiseren. Deze 245 woningen zullen in bestaande projecten als de Bandeneon, het HMS terrein, dokter Brugmanplantsoen e.a. worden gerealiseerd. Om te bewerkstelligen dat de kernvoorraad in grotere mate dan nu het geval is bezet gaat worden door de personen die op de betaalbare voorraad zijn aangewezen (waaronder starters) willen partijen de doorstroming bevorderen. Om doorstroming te bevorderen wil de partijen door nieuwbouw ook duurdere huurwoningen en goedkope koopwoningen (inclusief Koopgarant) toe te voegen. Ter voorkoming van scheefwonen wordt bij de woningtoewijzing een inkomensgrens gesteld (max huishoudeninkomen) en maakt de corporatie gebruik van de mogelijkheid om de huren voor scheefwoners extra te verhogen. Eén van de mogelijkheden om koopwoningen bereikbaar te maken en te houden is door deze te verkopen in Koopgarant. Daarom verkoopt de corporatie een deel van haar te verkopen woningen in Koopgarant. 5.3 Woningtoewijzing Beide partijen werken binnen de kaders van de regionale afspraken over de woningtoewijzing. De huurwoningen worden toegewezen volgens regels van het 7

13 zogenaamde regionale optiemodel. Dit optiemodel moet nog worden verankert in de huisvestingsverordening van Uitgeest. Vanwege diverse redenen is gewacht op de nieuwe huisvestingswet, maar deze laat zoals zich nu laat aanzien te lang op zich wachten. Vandaar dat de gemeente in 2013 de huisvestingsverordening zal aanpassen. 5.4 Statushouders Wat betreft de gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders spreken partijen af dat voor deze doelgroep door De corporatie jaarlijks een toereikend aantal woningen beschikbaar wordt gesteld. Het aantal te huisvesten statushouders wordt tweemaal per jaar door het Rijk bepaald. 5.5 Huisvesting ouderen en mensen met een beperking De woningcorporatie stelt voor ouderen geschikte woningen en zorgindicatiewoningen beschikbaar voor mensen met een lichamelijke functiebeperking of mensen met psychische problemen die jonger zijn dan 55 jaar. In het periodieke overleg vindt afstemming plaats over de te hanteren indicatiestelling voor zorg. Partijen bekijken eenmaal per jaar de effecten hiervan op de (benodigde) voorraad ouderenwoningen en zorgindicatiewoningen. Het aantal en aandeel ouderen zal de komende jaren toenemen. Er dienen voldoende zorgtoegankelijke woningen voor ouderen beschikbaar te zijn voor deze groeiende groep. In 2013 starten partijen met het opzetten van een registratiesysteem voor de bestaande voorraad aangepaste woningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2013 moet deze voorraad in kaart zijn gebracht en vervolgens jaarlijks worden geactualiseerd. Vraag en aanbod dienen zo goed mogelijk op elkaar te worden afgestemd. De registratie van deze gegevens is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Partijen zorgen voor een doelmatige benutting van de bestaande voorraad aangepaste woningen. Op regionaal niveau worden op dit gebied, met name in het kader van de Grijswijzer, de komende jaren afspraken gemaakt. Partijen hebben de intentie om deel te nemen aan deze afspraken. 5.6 Bijzondere doelgroepen De corporatie en de gemeente spreken af dat de corporatie jaarlijks 5% van de vrijkomende woningen beschikbaar stelt voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Hiertoe behoren de doelgroepen genoemd in het convenant Kanswoningen. 5.7 Preventie huisuitzetting De corporatie zet soms mensen uit hun woning vanwege huurschulden en/of overlast. In Uitgeest gaat het jaarlijks om slechts enkele huishoudens. Een huisuitzetting is een ingrijpende en ontwrichtende gebeurtenis in het leven van mensen. Daarnaast brengen huisuitzettingen hoge kosten met zich mee, zowel voor de woningcorporatie als voor de maatschappij. Daarom is het beter om een huisuitzetting te voorkomen en de betrokken huurder, al dan niet met enige drang, een integraal traject aan te bieden. In dat traject moet oog zijn voor het verbeteren van de problematische situatie van de huurder, maar evenzeer voor de positie van de woningcorporatie die betaling wenst van de (achterstallige) huur. Partijen zetten maximaal in op het voorkomen van huisuitzettingen door huurschuld en/of overlast. Het gezamenlijk doel is dat dakloosheid als gevolg van huisuitzettingen op termijn (vrijwel) niet meer voorkomt. De corporatie heeft een belangrijke verantwoordelijkheid bij het voorkomen van huisuitzettingen en het bieden van een tweede kans aan kwetsbare doelgroepen. Deze verantwoordelijkheid delen zij met andere partijen die eveneens een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van kwetsbare mensen, zoals: zorginstellingen, politie en de sociale dienst. Ter voorkoming van huisuitzettingen door huurschuld en/of overlast heeft de corporatie de inspanningsverplichting om in samenwerkingsverbanden te participeren. Met het noodteam 8

14 worden onder meer afspraken gemaakt over het vroegtijdig informeren over beginnende huurachterstanden of overlast, zodat schuldhulpverlening kan worden ingezet. De corporatie neemt deel aan het noodteam tussen hulpverlenende instanties, politie en woningcorporatie over probleemsituaties rond zorgwekkende, zorgvragende en zorg mijdende mensen. De corporatie hanteert een protocol ter voorkoming van huisuitzettingen. Hierbij is het van belang dat het opbouwen van een huurschuld vroegtijdig wordt gesignaleerd en dat er vroegtijdig wordt gereageerd. Vervolgens kunnen er afspraken worden gemaakt met het betreffende huishouden over het aflossen van de opgebouwde huurschuld en over eventuele begeleiding door een dienst- of hulpverlenende organisatie. Als dat niet voldoende resultaat geeft en de corporatie toch overgaat tot een (voorgenomen) huisuitzetting, dan wordt dit tijdig in het noodteam gemeld, zodat er gewerkt kan worden aan een tweede kans. 5.8 Afspraken De corporatie bezit in de gemeente een kernvoorraad van 1168 woningen ( ). Uitgangspunt is dat er in de gemeente voldoende woningen zijn voor de vraag. Gezien de huidige vraag zal de corporatie er voor zorgen dat de kernvoorraad niet onder de 1150 woningen komt. Bij de jaarlijkse evaluatie wordt bekeken of dit aantal moet worden bijgesteld. De corporatie streeft naar een kernvoorraad van 1200 woningen. De corporatie stelt jaarlijks de kernvoorraad vast met een prognose voor de ontwikkeling van de kernvoorraad voor de twee opvolgende jaren. De resultaten hiervan worden in het eerste kwartaal van ieder jaar ter beschikking van de gemeente gesteld. De corporatie verkoopt een deel van haar woningen als Koopgarant woning. De corporatie stelt jaarlijks een toereikend aantal woningen beschikbaar voor de huisvesting van statushouders. In het periodieke overleg vindt afstemming plaats over de te hanteren indicatiestelling voor zorg. In 2013 starten partijen met het opzetten van een registratiesysteem voor de bestaande voorraad aangepaste woningen. De corporatie is bereid MIVA woningen direct toe te wijzen. De corporatie stelt jaarlijks 5% van de vrijkomende woningen beschikbaar stelt voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Er worden geen huisuitzettingen gedaan zonder hulpaanbod vooraf. Partijen voeren jaarlijks in april overleg over de huisuitzettingen in het voorafgaande jaar, knelpunten die zich voordoen bij het voorkomen van huisuitzettingen en mogelijke oplossingen voor die knelpunten. De gemeente neemt hiertoe het initiatief. Indien de corporatie signaleert dat een huishouden niet of slechts na sterk aandringen (bijvoorbeeld regelmatige incasso) aan de maandelijkse huurverplichtingen voldoet, neemt Kennemer Wonen contact op met het WMO-loket van de gemeente en verzoekt om actieve benadering van het zorgnetwerk. De corporatie informeert de gemeente voordat een incassobureau wordt ingeschakeld. De (aanleun) woningen in De Slimp zullen tot 1 juli 2013 buiten het optiemodel gehouden worden. Rond deze datum zal naar aanleiding van regionale afspraken, wet- en regelgeving en ontwikkelingen mbt de wachtlijst worden geëvalueerd of en hoeveel woningen in het optiemodel kunnen worden opgenomen. 9

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie

Woonplan Assen 2010-2030

Woonplan Assen 2010-2030 Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Gemeente Assen 28 januari 2010 Gemeente Assen Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28

Nadere informatie

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018 regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 6 2. De wereld om ons heen 10 2.1 Terugblik voorgaand ondernemingsplan

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten Gemeente Waalwijk Woonvisie 2010-2019 Over woonlasten en lusten 12 mei 2009 Projectnr. 867.72 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Augustus juni 2013 1 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 De Regionale Woonvisie is in alle 8 gemeenteraden vastgesteld: Gemeente Alkmaar op 3 juli 2013

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ----CONCEPT---- 27-11-2012 09:12:10

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ----CONCEPT---- 27-11-2012 09:12:10 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ---- 27-11-2012 09:12:10 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Een nieuwe tijd een nieuwe Woonvisie...4 1.2 Positie van de Regionale Woonvisie...5 1.3 Schets van de regio...6

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Alleen ga je sneller, samen kom je verder Papiermolen 5 Postbus 140 3990 DC Houten tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Alleen ga je sneller, samen kom je verder Regionale woonvisie Achterhoek

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2012-16396 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 22 augustus 2012 Afdeling Medewerk(st)er : Ruimtelijke Ontwikkeling : B. Koekkoek

Nadere informatie

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt in

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 AFDELING RMO November 2013 INHOUDSOPGAVE 1.Context... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Wat verstaan we onder maatschappij?... 6 1.3 Waarom doelen voor maatschappij?... 6 1.4

Nadere informatie

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 Raadsvoorstel 1 7 JAN 2013 ^^^Gemeente yjroningen Registratienr. RO12.3416076 Datum raadsvergadering 27-02-2013 Datum B&W besluit 15-01-2013 Raadscommissie RW Datum raadscommissie 06-02-2013 Bijiagen Onderwerp

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g jaarverslag Inhoudsopgave Inhoud Inleiding 6 1. Huisvesten van mensen 9 1.1 Betaalbaarheid 10 1.2 Huurprijsverhoging 12 1.3 Woonruimteverdeling 13 1.4 Verkoop woningen 14 1.5 Bijzondere doelgroepen 15

Nadere informatie