GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBESTUUR UITGEEST"

Transcriptie

1 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte/Ruimtelijke Ontwikkeling Datum: NR. TITEL: Prestatieafspraken met KW KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: In uw vergadering van 2 oktober 2012 heeft u de prestatieafspraken met Kennemer Wonen vastgesteld, onder voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad. Op 11 oktober 2012 is de prestatieovereenkomst besproken in het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en Kennemer Wonen. Naar aanleiding hiervan is de overeenkomst op een aantal punten gewijzigd. (i.v.m. B en W notulering zeer beknopt advies, voor uitgebreid advies z.o.z.) SAMENVATTEND ADVIES: De gemeenteraad vragen de prestatieovereenkomst goed te keuren Behandeling in de gemeenteraad: ja Datum: 10 december 2012 Bespreken in Commissie: SLZ Paraaf afd.hoofd: Voorlichting: ja Bespreken GO/OR: nee Openbaar: ja Advies secretaris: Vragen/opmerkingen portefeuillehouder: Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: ja/nee Akkoord Bespreken Burgemeester Secretaris 4- Wethouder Spaanderman Wethouder Linnartz Wethouder Selij Besluit van B&W d.d.: Nummer: B Akkoord (college stelt voor om geen evaluatie optiemodel te houden. Indien er geen wachtlijst vanuit de gemeente is kan, na overleg met de gemeente, Kennemer Wonen de woning gelijk in het optiemodel plaatsen!

2 Persbericht: ADVIES BEHANDELENDE AFDELING: Probleemstelling: In uw vergadering van 2 oktober 2012 heeft u de prestatieafspraken met Kennemer Wonen vastgesteld, onder voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad. Op 11 oktober 2012 is de prestatieovereenkomst besproken in het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en Kennemer Wonen. Naar aanleiding hiervan is de overeenkomst op een aantal punten gewijzigd. Bovendien is overeengekomen de overeenkomst te laten gelden in de periode Oplossing: De wijzigingen zijn in een aparte bijlage in het rood weergegeven. Inhoudelijke wijzigingen: toevoeging rol van gemeente: uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning verduidelijking rol Kennemer Wonen schrappen term 'woonservicezones' schrappen voorbeelden Wmo voorzieningen omdat deze aan veranderingen onderhevig zijn en daarover discussie kan ontstaan; periode is verplaatst van naar planning Ter bespreking voorleggen aan de commissie Samenlevingszaken in haar vergadering van 12 november 2012, ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 december Financiële aspecten/risico's: nvt Samengevat advies: De gemeenteraad vragen de prestatieovereenkomst goed te keuren PARAAF OF PUBLIEKSZAKEN/ AKKOORD FINANCIËN/ AKKOORD STAFAFDELING / AKKOORD CONTROLLER/ AKKOORD ADVIES MEDE-ADVISEUR INKOOP/ AKKOORD VERZEKERINGEN / AKKOORD RUIMTELIJK BEHEER/AKKOORD RUIMTELIJKE ORDENING/AKKOORD ADVIES: 2

3 Raadsvoorstel no. R Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 18 oktober 2012 Prestatieafspraken Kennemer Wonen Aan de gemeenteraad In het kader van het behartigen van de lokale en regionale woonbelangen is een prestatie-overeenkomst opgesteld voor de periode De gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen werken als partners samen met als doel de lokale en regionale woonopgave te implementeren en te optimaliseren. Met het maken van deze prestatieafspraken spreken we naar elkaar uit, dat wij vertrouwen in elkaar hebben en de samenwerking als partners in de volkshuisvesting willen formaliseren. De gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen komen elkaar op het gebied van Wonen in verschillende gedaanten tegen, waarbij sprake is van onderlinge afhankelijkheid. De onderlinge relatie bestaat niet louter uit overleggen, maar ook uit het delen van visies, prioriteiten en plannen, zodat deze goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Gemeente noch corporatie kan volledig zelfstandig zorgdragen voor leefbare buurten, aantrekkelijke woonmilieus en een woningmarkt waarin kansen en keuzemogelijkheden van burgers centraal staan. Wij spannen ons hiervoor gezamenlijk in. Door een goede samenwerking wordt er meer gepresteerd. Het opstellen van prestatieafspraken is een waardevol instrument waarin de gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen onderling hun bijdrage bepalen, afstemmen en vastleggen. Het totaalpakket aan afspraken is bewust een wisselwerking van geven en nemen. Samen streven we naar synergie. Door kennis te delen en te leren van elkaar, willen we samen een optimale invulling geven aan gemeenschappelijke doelstellingen. In deze prestatieafspraken geven wij duidelijkheid over wat we van elkaar (mogen) verwachten, wat de rol van iedere partij is en waar de verantwoordelijkheden liggen. We spreken af op welke manier wij samenwerken om onze doelstellingen te bereiken. Buiten kijf staat dat de prestatieafspraken zijn gemaakt in een onzekere tijd voor beide partijen. Enkele wankele factoren: de financiële consequenties van het rijksbeleid - de afdracht voor de betaalbaarheidsheffing, de integrale vennootschapsbelasting (VBP-heffing) en de voortzetting van het inflatievolgende huurbeleid - plus de effecten op de woningmarkt van zowel de kredietcrisis als de stagnerende economische groei, en veranderende wetgeving. Deze overeenkomst is een weergave van de wederzijdse inspanningsverplichtingen en het daarvoor benodigde onderlinge vertrouwen tussen partijen. Zij vormt de wederzijdse intenties en ambities evenals de resultaten die zij hiervoor in de periode tot 2015 willen behalen. De prestatie-afspraken worden jaarlijks in het najaar in zijn geheel geëvalueerd, voor het eerst in het najaar van De onderwerpen in de prestatie-overeenkomst worden minimaal twee jaar in het daartoe geplande bestuurlijk overleg besproken, en als het onderwerp zich daartoe leent, in een extra vergadering.

4 De onderwerpen die in de prestatieovereenkomst zijn opgenomen zijn: - Het realiseren van de huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen tot ,- per jaar (prijspeil 2012); - De betaalbaarheid van het wonen; - Hflet handhaven of verbeteren van de kwaliteit van de woonsituatie (o.a. leefbaarheid) in wijken; - De uitvoering van de provinciale woonvisie inclusief de RAP IJmond; - De ontwikkeling en uitvoering van het strategisch voorraadbeleid van de corporatie - Een efficiënte inzet van financiële middelen voor maatschappelijke doeleinden en projecten in de regio. Burgemeester en wethouders van Uitgeest, de secretaris, de burgemeester, mevr. G.A.F. van den Broek mevr. drs. A.E.H. Baltus

5 Raadsbesluit no. Onderwerp Prestatieovereenkomst Kennemer Wonen De raad van de gemeente Uitgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2012, R , gehoord de beraadslagingen van de vergadering van de commissie Samenlevingszaken d.d. 12 november 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; besluit: De prestatieovereenkomst te sluiten tussen de gemeente Uitgeest en de woningcorporatie Kennemer Wonen voor de periode goed te keuren. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uitgeest, gehouden op 10 december 2012, de griffier, de voorzitter, W. Zoetelief mevr. drs. A.E.H. Baltus

6 PRESTATIEAFSPRAKEN Gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen

7 Inhoudsopgave 1. Inleiding Kader waarbinnen afspraken worden gemaakt Wat zijn de doelstellingen (wat willen we bereiken met deze afspraken): Verantwoordelijkheden en partijen Wat doen we samen: 4 2. Toelichting gebruikte begrippen 5 3. Prestatieafspraken Wanneer en hoe we elkaar informeren en met elkaar overleggen 6 4. Ontwikkelingen Woningmarkt Gevolgen rijksbeleid Regionale ontwikkelingen Negatief beeld door affaires 7 5. Huisvesten van doelgroepen Inleiding Bereikbaarheid en betaalbaarheid van de woningen Woningtoewijzing Statushouders Huisvesting ouderen en mensen met een beperking Bijzondere doelgroepen Preventie huisuitzetting Afspraken 9 6. Kwaliteit van de woningvoorraad Nieuwbouw Duurzaamheid Veranderingen in de bestaande woningvoorraad Verkoop Sloop Afspraken Afstemmen van wonen en zorg Inleiding Voorzien in behoefte aan wonen voor kwetsbare mensen Wonen en zorg op maat Samenwerking tussen aanbieders van wonen, welzijn en zorg Afspraken 13 8 Leefbaarheid van buurten en wijken Inleiding Afspraken Overige bepalingen Experimenten Proces: Sturing en overleg Geschillenregeling Duur, monitoring en evaluatie Citeertitel 15 2

8 ?' 1. Inleiding Gemeenten en corporaties werken als partners samen met als doel de lokale en regionale woonopgave te implementeren en te optimaliseren. Hierbij is deze prestatieovereenkomst een belangrijke basis. Met het maken van prestatieafspraken spreken de Gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen naar elkaar uit, dat zij vertrouwen in elkaar hebben en de samenwerking als partners in de volkshuisvesting willen formaliseren. De gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen komen elkaar op het gebied van Wonen in verschillende gedaanten tegen, waarbij sprake is van onderlinge afhankelijkheid. De onderlinge relatie bestaat niet louter uit overleggen, maar ook uit het delen van visies, prioriteiten en plannen, zodat deze goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Gemeente noch corporatie kan volledig zelfstandig zorg dragen voor leefbare buurten, aantrekkelijke woonmilieus en een woningmarkt waarin kansen en keuzemogelijkheden van burgers centraal staan. Wij spannen ons hiervoor gezamenlijk in. Door een goede samenwerking wordt er meer gepresteerd. Het opstellen van prestatieafspraken is een waardevol instrument waarin de gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen onderling hun bijdrage bepalen, afstemmen en vastleggen. Het totaalpakket aan afspraken is bewust een wisselwerking van geven en nemen. Samen streven we naar synergie. Door kennis te delen en te leren van elkaar, willen we samen een optimale invulling geven aan gemeenschappelijke doelstellingen. In deze prestatieafspraken geven wij duidelijkheid over wat we van elkaar (mogen) verwachten, wat de rol van iedere partij is en waar de verantwoordelijkheden liggen. We spreken af op welke manier wij samenwerken om onze doelstellingen te bereiken. Buiten kijf staat dat de prestatieafspraken zijn gemaakt in een onzekere tijd voor beide partijen. Enkele wankele factoren: de financiële consequenties van het rijksbeleid - de afdracht voor de betaalbaarheidsheffing, de integrale vennootschapsbelasting (VBP-heffing) en de voortzetting van het inflatievolgende huurbeleid - plus de effecten op de woningmarkt van zowel de kredietcrisis als de stagnerende economische groei, en veranderende wetgeving. Deze overeenkomst is een weergave van de wederzijdse inspanningsverplichtingen en het daarvoor benodigde onderlinge vertrouwen tussen partijen. Zij vormt de wederzijdse intenties en ambities evenals de resultaten die zij hiervoor in de periode tot 2015 willen behalen. De afspraken in deze overeenkomst zijn van kracht binnen de grenzen van de gemeente Uitgeest en gelden dus ook slechts voor het corporatiebezit binnen de gemeentegrenzen. 1.1 Kader waarbinnen afspraken worden gemaakt Beide partijen geven met het vastleggen van afspraken uitvoering aan de juridische en beleidsmatige kaders zoals die zijn beschreven in Het Besluit beheer sociale-huursector De Huisvestingswet. De Structuurvisie Gemeente Uitgeest 2020 Het Regionaal Actie Programma IJmond 2011 (RAP) Het OGGZ convenant. 1.2 Wat zijn de doelstellingen (wat willen we bereiken met deze afspraken): het uitwerken van doelstellingen op het beleidsterrein wonen (volkshuisvesting) in een samenstel van met elkaar samenhangende afspraken; het vastleggen van wederzijdse verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 3

9 Partijen werken samen aan: Het realiseren van de huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen tot ,- per jaar (prijspeil 2012) De betaalbaarheid van het wonen Het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van de woonsituatie (o.a. leefbaarheid) in wijken De uitvoering van de provinciale woonvisie inclusief de RAP I Jmond De ontwikkeling en uitvoering van het strategisch voorraadbeleid van de corporatie Een efficiënte inzet van financiële middelen voor maatschappelijke doeleinden en projecten in de regio. 1.3 Verantwoordelijkheden en partijen Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen de gemeente Uitgeest, hierna te noemen 'de gemeente' en woningcorporatie Kennemer Wonen, hierna te noemen 'de corporatie'. De gemeente wordt vertegenwoordigd door de wethouder Volkshuisvesting, de heer W.J.M. Spaanderman; de corporatie wordt vertegenwoordigd door haar directeur, de heer H.J. Tromp. Beide partijen hebben een verantwoordelijkheid voor een goede huisvestings- en woonsituatie binnen de gemeente Uitgeest, zij het ieder vanuit een eigen invalshoek en verantwoordelijkheid. De rol van de gemeente is vierledig: Het uitvoeren van het woon- en het huisvestingsbeleid Het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning Het voeren van benodigde RO-procedures Het uitvoeren van de taakstelling huisvesting vergunningshouders Het actief monitoren in samenspel met de corporatios - van de voortgang De corporatie heeft een specifieke maatschappelijke opdracht verwoord in de zes prestatievelden van het BBSH. Binnen haar werkdomein heeft ze twee kerntaken: de zorg voor huisvesting van mensen in kwetsbare posities in relatie daarmee het bijdragen aan de duurzaamheid en leefbaarheid van woongebieden. 1.4 Wat doen we samen: Gezamenlijk onderzoek uitvoeren naar, en analyseren van, de bestaande situatie en de toekomstige/wenselijke situatie Gezamenlijk beleid formuleren Gezamenlijk woningbouwprogramma's opstellen Gezamenlijk wijkontwikkelings- en leefbaarheidsplannen maken en uitvoeren Gebruik maken van eikaars kennis Uitvoering op elkaar afstemmen Gezamenlijk een communicatieplan maken (met inspraak en participatie van bewoners) Gezamenlijk ontwikkelingen in de woningvoorraad monitoren 4

10 2. Toelichting gebruikte begrippen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: Aftoppinqsarens: huurprijzen op grond van artikel 20 van de Wet op de Huurtoeslag; boven de eerste aftoppingsgrens wordt voor het gedeelte dat boven de grens komt geen huurtoeslag toegekend (behoudens voor alleenstaanden, 65 plussers en gehandicapten); Betaalbare woningen: woningen met een huur tot maximale huurtoeslaggrens Bbsh: Besluit beheer sociale-huursector; Besluit waarin de uitgewerkte rechten en plichten van de woningcorporaties zijn vastgelegd; Doelgroep(en) van beleid: primaire doelgroepen zijn: o De inkomensgroep die op grond van de Huisvestingswet bij voorrang in aanmerking komt voor sociale woningen; o Ingezeten van de regio IJmond met een belastbaar inkomen tot (prijspeil 2011); Kernvoorraad: de voorraad sociale huurwoningen met een huurprijs (inclusief subsidiabele servicekosten) beneden de maximale grens voor huurtoeslag; Koopgarant: de corporatie biedt een woning aan tegen een gereduceerde marktprijs. De kortingspercentages kunnen variëren. Als de bewoner verhuist, is hij verplicht de woning terug te verkopen aan de corporatie. De waardeontwikkeling wordt tussen de corporatie en bewoner gedeeld. Levensloopbestendige woning: Een woning die geschikt is of eenvoudig geschikt te maken is voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke beperkingen of chronische ziekten van de bewoner(s). Hierbij wordt gestreefd naar een Woonkeur certificering. MIVA-woningen zijn woningen die volledig zijn aangepast aan de eisen van een individuele bewoner (MIVA = minder validen). Noodteam: is een team waarin verschillende disciplines zoals politie, maatschappelijk werk, GGD, Vangnet en Advies, gemeente en woningcorporatie zijn vertegenwoordigd. Met de deelnemers aan het overleg worden cases besproken van mensen met een uiterst divers en veelal meervoudig problematiek. Veel voorkomende zorgmeldingen betreffen: vervuiling, dreigende ontruiming, dakloosheid, overlast, vereenzaming en financiële problemen. In het team wordt een plan van aanpak opgesteld om ontstane problemen te verhelpen. Nultredenwoning: Een woning die zonder trappen van buitenaf bereikbaar is en waarbij de zogenaamde 'primaire ruimtes' (de keuken, het sanitair, de woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden. Drempels in de woning zijn laag of ontbreken. Opplussen: in bestaande woningen voorzieningen treffen om bestaande woningen beter toegankelijk, bruikbaar, veiliger en gebruiksvriendelijker te maken (eventueel te kwalificeren met een oppluslabel); WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Woonkeurlabel: het label Woonkeur is een certificaat dat kan worden afgegeven aan nieuwbouwwoningen met voldoende woontechnische kwaliteit: een woning met Woonkeur kent een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, inbraakwerendheid en sociale veiligheid, toegankelijkheid en flexibiliteit en aanpasbaarheid. * Woon6ervicezone: een gebied met een straal van ongeveer 500 meter waar voldoondo zorggoschikte woningon on voorzieningen beschikbaar zijn (winkels, zorg, welzijn, openbaar vorvoor) 5

11 3. Prestatieafspraken Achterliggend doel is de beschikbare financiële middelen, menskracht en tijd effectief in te zetten om de doelstellingen te bereiken. Door een goede beheersing van de kosten en processen bevorderen partijen dat op zo kort mogelijke termijn een evenwichtige gedifferentieerde woningmarkt ontstaat die voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk is. Met het maken van prestatieafspraken willen partijen wederzijdse garanties afgeven en zekerheid creëren dat de gezamenlijke opdracht actief door beide partijen wordt nagestreefd, met deze afspraken is er sprake van een wederzijdse inspanningsverplichting. Beide partijen leggen prestatieafspraken vast op het gebied van: 1. De huisvesting van (primaire en bijzondere) doelgroepen van beleid; 2. De kwaliteit van de woningvoorraad (verkoop, sloop, nieuwbouw en verbetering van woningen); 3. Het afstemmen van wonen en zorg; 4. De leefbaarheid van buurten en wijken. 3.1 Wanneer en hoe we elkaar informeren en met elkaar overleggen De gemeente en de corporatie hebben twee keer per jaar bestuurlijk overleg, in maart en in oktober en voorts wanneer door één der partijen gewenst, over de onderwerpen in deze prestatieovereenkomst. Daarin participeren in elk geval de betrokken wethouder(s), de directeur bestuurder, de managers Wonen en vastgoed van de corporatie. Het bestuurlijk overleg wordt voorbereid door het ambtelijk overleg, op basis van de afspraken in voorliggende overeenkomst en het werkprogramma en de plannen van de gemeente en de corporatie. Het ambtelijk overleg bestaat uit vaste contactpersonen van de gemeente en de corporatie. De gemeente neemt het initiatief tot de ambtelijke voorbereiding van de bestuurlijke overleggen. De gemeente en de corporatie informeren elkaar tijdig (al tijdens voorbereiding) over nieuw beleid of beleidswijzigingen. Niet alleen op papier, maar ook in gesprek. De corporatie rapporteert jaarlijks aan de gemeente over de feitelijke woonruimteverdeling van het voorgaande jaar. De uitkomsten worden tijdens het bestuurlijk overleg besproken. Gemeente en woningcorporaties houden rekening met voortschrijdend inzicht. Dat kan leiden tot (gedeeltelijke) aanpassing of aanscherping van de gemaakte afspraken. Feitelijk maken de afspraken deel uit van een ontwikkelingsproces, waarbij de corporatie en de gemeente voortdurend met elkaar in gesprek zijn over de beoogde maatschappelijke doelstellingen en de inspanningen die zij vergen. Daarom worden deze prestatieafspraken jaarlijks in het najaar geëvalueerd. Tevens worden dan richtinggevende afspraken gemaakt voor de opvolgende jaren. 4. Ontwikkelingen 4.1 Woningmarkt Als gevolg van de kredietcrisis stagneert de woningmarkt. Sinds 2007 liggen de verkopen van zowel nieuwe als bestaande woningen op een aanzienlijk lager niveau dan hiervoor. Op de koopmarkt is de situatie in korte tijd omgeslagen van een vraagoverschot naar een vraagtekort. Dit heeft vooral te maken met een gebrek aan vertrouwen bij de woonconsument. De druk op de huurmarkt neemt toe, terwijl het aanbod aan huurwoningen door verhuizingen af neemt. De toenemende vraag naar huurwoningen heeft enerzijds te maken met groepen die voorlopig af zien van kopen en zich op de huurmarkt richten. Anderzijds is de vraag van bijzondere doelgroepen de afgelopen jaren toegenomen. Dat heeft onder andere te maken met de scheiding van wonen en zorg, de extramuralisatie van instellingen en de wens om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 6

12 Als gevolg van de situatie op de woningmarkt stagneert de woningproductie, vooral in de koopsector. 4.2 Gevolgen rijksbeleid De taken en het functioneren van de woningcorporaties staan al geruime ter discussie. De afgelopen jaren hebben de Vogelaar-heffing en de invoering van vennootschapsbelasting geleid tot afname van investeringscapaciteit op lokaal niveau. De Vogelaar-heffing wordt afgeschaft, maar daarvoor in de plaats komt de betaalbaarheidsheffing. Die heffing is veel ingrijpender en gaat de woningcorporaties jaarlijks mogelijk zo'n 650 miljoen euro kosten. Ook de investeringsmogelijkheden van de gemeente staan onder druk door forse kortingen op de uitkering gemeentefonds. 4.3 Regionale ontwikkelingen Momenteel zijn er twee regionale ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op deze overeenkomst. In het regionale Actie Programma (RAP)zijn naast de woningbouwopgave kwantitatieve afspraken opgenomen die direct doorwerken in deze overeenkomst. In deze Paragraaf wordt het RAP toegelicht. Dit geldt ook voor de regionale Grijswijzer, een samenwerkingsverband tussen de regiogemeenten, regiocorporaties en zorginstelling VIVA dat al langer bestaat en wat onlangs weer nieuw leven in is geblazen. 4.4 Negatief beeld door affaires De afgelopen jaren zijn verschillende corporaties negatief in het nieuws geweest door allerlei affaires. Dit heeft een schaduw geworpen over alle woningcorporaties. Vanuit de politiek is er sprake van verscherpte regels en toezicht. 5. Huisvesten van doelgroepen 5.1 Inleiding De gemeente en de corporatie willen zorg dragen voor de huisvesting van mensen met een bescheiden inkomen (de doelgroep) of mensen die zorg en/of begeleiding behoeven en (mede daardoor) moeilijk zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Dit betekent dat wij samen willen zorg dragen voor voldoende betaalbare huurwoningen (de kernvoorraad). De kernvoorraad bestaat uit de woningen met een huur tot de maximale huurtoeslaggrens. 5.2 Bereikbaarheid en betaalbaarheid van de woningen De komende jaren zal de woningvoorraad in Uitgeest worden uitgebreid. Dit biedt kansen om de woningvoorraad aan te passen aan de woningbehoefte. De gemeente Uitgeest heeft zich in het Regionale Actieprogramma gecommitteerd om vóór woningen te realiseren. Deze 245 woningen zullen in bestaande projecten als de Bandeneon, het HMS terrein, dokter Brugmanplantsoen e.a. worden gerealiseerd. Om te bewerkstelligen dat de kernvoorraad in grotere mate dan nu het geval is bezet gaat worden door de personen die op de betaalbare voorraad zijn aangewezen (waaronder starters) willen partijen de doorstroming bevorderen. Om doorstroming te bevorderen wil de partijen door nieuwbouw ook duurdere huurwoningen en goedkope koopwoningen (inclusief Koopgarant) toe te voegen. Ter voorkoming van scheefwonen wordt bij de woningtoewijzing een inkomensgrens gesteld (max huishoudeninkomen) en maakt de corporatie gebruik van de mogelijkheid om de huren voor scheefwoners extra te verhogen. Eén van de mogelijkheden om koopwoningen bereikbaar te maken en te houden is door deze te verkopen in Koopgarant. Daarom verkoopt de corporatie een deel van haar te verkopen woningen in Koopgarant. 5.3 Woningtoewijzing Beide partijen werken binnen de kaders van de regionale afspraken over de woningtoewijzing. De huurwoningen worden toegewezen volgens regels van het 7

13 zogenaamde regionale optiemodel. Dit optiemodel moet nog worden verankert in de huisvestingsverordening van Uitgeest. Vanwege diverse redenen is gewacht op de nieuwe huisvestingswet, maar deze laat zoals zich nu laat aanzien te lang op zich wachten. Vandaar dat de gemeente in 2013 de huisvestingsverordening zal aanpassen. 5.4 Statushouders Wat betreft de gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders spreken partijen af dat voor deze doelgroep door De corporatie jaarlijks een toereikend aantal woningen beschikbaar wordt gesteld. Het aantal te huisvesten statushouders wordt tweemaal per jaar door het Rijk bepaald. 5.5 Huisvesting ouderen en mensen met een beperking De woningcorporatie stelt voor ouderen geschikte woningen en zorgindicatiewoningen beschikbaar voor mensen met een lichamelijke functiebeperking of mensen met psychische problemen die jonger zijn dan 55 jaar. In het periodieke overleg vindt afstemming plaats over de te hanteren indicatiestelling voor zorg. Partijen bekijken eenmaal per jaar de effecten hiervan op de (benodigde) voorraad ouderenwoningen en zorgindicatiewoningen. Het aantal en aandeel ouderen zal de komende jaren toenemen. Er dienen voldoende zorgtoegankelijke woningen voor ouderen beschikbaar te zijn voor deze groeiende groep. In 2013 starten partijen met het opzetten van een registratiesysteem voor de bestaande voorraad aangepaste woningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2013 moet deze voorraad in kaart zijn gebracht en vervolgens jaarlijks worden geactualiseerd. Vraag en aanbod dienen zo goed mogelijk op elkaar te worden afgestemd. De registratie van deze gegevens is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Partijen zorgen voor een doelmatige benutting van de bestaande voorraad aangepaste woningen. Op regionaal niveau worden op dit gebied, met name in het kader van de Grijswijzer, de komende jaren afspraken gemaakt. Partijen hebben de intentie om deel te nemen aan deze afspraken. 5.6 Bijzondere doelgroepen De corporatie en de gemeente spreken af dat de corporatie jaarlijks 5% van de vrijkomende woningen beschikbaar stelt voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Hiertoe behoren de doelgroepen genoemd in het convenant Kanswoningen. 5.7 Preventie huisuitzetting De corporatie zet soms mensen uit hun woning vanwege huurschulden en/of overlast. In Uitgeest gaat het jaarlijks om slechts enkele huishoudens. Een huisuitzetting is een ingrijpende en ontwrichtende gebeurtenis in het leven van mensen. Daarnaast brengen huisuitzettingen hoge kosten met zich mee, zowel voor de woningcorporatie als voor de maatschappij. Daarom is het beter om een huisuitzetting te voorkomen en de betrokken huurder, al dan niet met enige drang, een integraal traject aan te bieden. In dat traject moet oog zijn voor het verbeteren van de problematische situatie van de huurder, maar evenzeer voor de positie van de woningcorporatie die betaling wenst van de (achterstallige) huur. Partijen zetten maximaal in op het voorkomen van huisuitzettingen door huurschuld en/of overlast. Het gezamenlijk doel is dat dakloosheid als gevolg van huisuitzettingen op termijn (vrijwel) niet meer voorkomt. De corporatie heeft een belangrijke verantwoordelijkheid bij het voorkomen van huisuitzettingen en het bieden van een tweede kans aan kwetsbare doelgroepen. Deze verantwoordelijkheid delen zij met andere partijen die eveneens een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van kwetsbare mensen, zoals: zorginstellingen, politie en de sociale dienst. Ter voorkoming van huisuitzettingen door huurschuld en/of overlast heeft de corporatie de inspanningsverplichting om in samenwerkingsverbanden te participeren. Met het noodteam 8

14 worden onder meer afspraken gemaakt over het vroegtijdig informeren over beginnende huurachterstanden of overlast, zodat schuldhulpverlening kan worden ingezet. De corporatie neemt deel aan het noodteam tussen hulpverlenende instanties, politie en woningcorporatie over probleemsituaties rond zorgwekkende, zorgvragende en zorg mijdende mensen. De corporatie hanteert een protocol ter voorkoming van huisuitzettingen. Hierbij is het van belang dat het opbouwen van een huurschuld vroegtijdig wordt gesignaleerd en dat er vroegtijdig wordt gereageerd. Vervolgens kunnen er afspraken worden gemaakt met het betreffende huishouden over het aflossen van de opgebouwde huurschuld en over eventuele begeleiding door een dienst- of hulpverlenende organisatie. Als dat niet voldoende resultaat geeft en de corporatie toch overgaat tot een (voorgenomen) huisuitzetting, dan wordt dit tijdig in het noodteam gemeld, zodat er gewerkt kan worden aan een tweede kans. 5.8 Afspraken De corporatie bezit in de gemeente een kernvoorraad van 1168 woningen ( ). Uitgangspunt is dat er in de gemeente voldoende woningen zijn voor de vraag. Gezien de huidige vraag zal de corporatie er voor zorgen dat de kernvoorraad niet onder de 1150 woningen komt. Bij de jaarlijkse evaluatie wordt bekeken of dit aantal moet worden bijgesteld. De corporatie streeft naar een kernvoorraad van 1200 woningen. De corporatie stelt jaarlijks de kernvoorraad vast met een prognose voor de ontwikkeling van de kernvoorraad voor de twee opvolgende jaren. De resultaten hiervan worden in het eerste kwartaal van ieder jaar ter beschikking van de gemeente gesteld. De corporatie verkoopt een deel van haar woningen als Koopgarant woning. De corporatie stelt jaarlijks een toereikend aantal woningen beschikbaar voor de huisvesting van statushouders. In het periodieke overleg vindt afstemming plaats over de te hanteren indicatiestelling voor zorg. In 2013 starten partijen met het opzetten van een registratiesysteem voor de bestaande voorraad aangepaste woningen. De corporatie is bereid MIVA woningen direct toe te wijzen. De corporatie stelt jaarlijks 5% van de vrijkomende woningen beschikbaar stelt voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Er worden geen huisuitzettingen gedaan zonder hulpaanbod vooraf. Partijen voeren jaarlijks in april overleg over de huisuitzettingen in het voorafgaande jaar, knelpunten die zich voordoen bij het voorkomen van huisuitzettingen en mogelijke oplossingen voor die knelpunten. De gemeente neemt hiertoe het initiatief. Indien de corporatie signaleert dat een huishouden niet of slechts na sterk aandringen (bijvoorbeeld regelmatige incasso) aan de maandelijkse huurverplichtingen voldoet, neemt Kennemer Wonen contact op met het WMO-loket van de gemeente en verzoekt om actieve benadering van het zorgnetwerk. De corporatie informeert de gemeente voordat een incassobureau wordt ingeschakeld. De (aanleun) woningen in De Slimp zullen tot 1 juli 2013 buiten het optiemodel gehouden worden. Rond deze datum zal naar aanleiding van regionale afspraken, wet- en regelgeving en ontwikkelingen mbt de wachtlijst worden geëvalueerd of en hoeveel woningen in het optiemodel kunnen worden opgenomen. 9

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: 30-04-2015 NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2013.0026 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer Aan de gemeenteraad Het schoolbestuur Stichting Tabijn heeft in

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST lb GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 21-02-2013 TITEL: Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Totaal is hiermee voor het aanschaffen van de luchtfoto en de BAG audit 20.000,- krediet benodigd. Het voorstel is dit krediet beschikbaar te stellen.

Totaal is hiermee voor het aanschaffen van de luchtfoto en de BAG audit 20.000,- krediet benodigd. Het voorstel is dit krediet beschikbaar te stellen. Raadsvoorstel no. R2013.0005 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 17 januari 2013 Aanvraag krediet luchtfoto en BAG audit Aan de gemeenteraad Luchtfoto's worden voor diverse gemeentelijke taken gebruikt

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN 2008-2010. Gemeente Bergen en Kennemer Wonen

PRESTATIEAFSPRAKEN 2008-2010. Gemeente Bergen en Kennemer Wonen PRESTATIEAFSPRAKEN 2008-2010 Gemeente Bergen en Kennemer Wonen Inhoudsopgave Inleiding 3 Prestatieafspraken 6 1. Huisvesten van doelgroepen 7 1.1 Bereikbaarheid en betaalbaarheid van het woningbezit 7

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011 NR. TITEL: Bestemmingsreserve gemeentelijke gebouwen KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014 NR. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019 KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: De gemeente Uitgeest is

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: mw. B.C. van Tongeren Behandelende afdeling: staf Datum: 21-02-2011 TITEL: Starterslening KORTE PROBLEEM STELLING/ONDER WERP: Het huidige budget starterslening

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. N.AJ. Zuurbier Behandelende afdeling: Stafi Datum: 08-11-2010 NR. TITEL: Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland KORTE

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN 2013-2016 De gemeente Dinkelland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder Steggink, daartoe ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet aangewezen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 7 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 Nota I advies van: Bram Verrips Behandelende afdeling: Intern Beleid 8L Projecten Datum: 01-07-2014 TITEL: Projectkrediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 31-10-2012 NR. TITEL: Fort krommeniedijk KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Alvorens te besluiten

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland. Prestatieafspraken 2013-2017

Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland. Prestatieafspraken 2013-2017 Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland Prestatieafspraken 2013-2017 Inleiding In deze prestatieafspraken zijn de afspraken vastgelegd die de gemeente Waterland en de corporaties Algemene Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Voorlichting: nee Bespreken GO/OR: nee Openbaar: ja Advies secretaris:

Voorlichting: nee Bespreken GO/OR: nee Openbaar: ja Advies secretaris: GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota i advies van: M. van Beurden Behandelende afdeling: publiekszaken i burgerzaken Datum: 16-07-2015 NR. TITEL: jeugd - en gezinscoaches in het voortgezet onderwijs in Castricum

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J. Rademaker Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 16-10-2013 NR. TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Aanschaf twee elektrische bedrijfsvoertuigen ten behoeve van de Buitendienst.

KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Aanschaf twee elektrische bedrijfsvoertuigen ten behoeve van de Buitendienst. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: R. de Wildt-Velzeboer Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-10-2014 NR. TITEL: Aanschaf twee elektrische bedrijfsvoertuigen KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Onderwerp: Pilot Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland- IJmond BBV nr: 2014/31352

Onderwerp: Pilot Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland- IJmond BBV nr: 2014/31352 Collegebesluit Onderwerp: Pilot Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland- IJmond BBV nr: 2014/31352 1. Inleiding In 2013 hebben de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond met financiële steun van de provincie

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 284906 Datum : 25 april 2016 Programma : Wonen en ruimte Blad : 1 van 6 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Woonvisie gemeente Purmerend

Plan van Aanpak. Woonvisie gemeente Purmerend Plan van Aanpak Woonvisie gemeente Purmerend d.d. 22 februari 2011 1 Inleiding Purmerend is een woonstad die de afgelopen decennia een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de diverse woningbouwtaakstellingen

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Rotterdam, 1 maart 2016.

Rotterdam, 1 maart 2016. Rotterdam, 1 maart 2016. 16bb1367 Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: de Woonvisie Rotterdam,

Nadere informatie

Prestatieovereenkomst Wonen gemeente Woerden

Prestatieovereenkomst Wonen gemeente Woerden Prestatieovereenkomst Wonen gemeente Woerden 2008 2010 - Gemeente Woerden - Stichting Woonbelangen Weidegebied - Stichting GroenrandWonen - Woningbouwstichting Kamerik afspraken nakomen aan handen en voeten

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn

bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn Bijlage Wijzigingen Nota Wonen Blz. oude Was Wordt versie Algemeen Cijfers Zijn voor zover mogelijk geactualiseerd en als bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: M. van Beurden Behandelende afdeling: publiekszaken / burgerzaken.

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: M. van Beurden Behandelende afdeling: publiekszaken / burgerzaken. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: M. van Beurden Behandelende afdeling: publiekszaken / burgerzaken NR. Datum: 27-01-2014 TITEL: transitie jeugdzorg KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Convenant

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Nadere informatie

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Diverse wetten m.b.t. taakveld Wonen geven richting aan de taakuitoefening door gemeenten en woningcorporaties, zoals de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen,

Nadere informatie

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J.A.W. Berkeveld Behandelende afdeling: Juridische Zaken NR. Datum: 01-02-2011 TITEL: Verordeningen op onjuiste grondslag KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Bij

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Raadsvoorstel. HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging

Raadsvoorstel. HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging ill I Raadsvoorstel Gemeenteraad 6 September 2012 23 Kerkdriel, 27 juni 2012 HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging Onderwerp Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2012 Beslispunten

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017 Prestatieafspraken 2017 t/m 2019 2 maart 2017 Gemeente Hillegom, Woonstichting De Key, Huurdersbelangenvereniging Arcade en Bewonerscommissie Bloemhof 02-03-2017 Inleiding Gemeente Hillegom, woonstichting

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE RAAD

MEDEDELING AAN DE RAAD MEDEDELING AAN DE RAAD Aan: In afschrift aan: Van: Datum: Onderwerp: Registratienr.: Zaaknr.: Bijlage(n): De gemeenteraad De buitengewone leden van de gemeenteraad Wethouder G.J.W. Toonen 14 augustus 2013

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Rotterdam, 24 november bb9555. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020

Rotterdam, 24 november bb9555. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Rotterdam, 24 november 2015. 15bb9555 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: de Woonvisie Rotterdam,

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2013

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2013 Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In 2012 zijn met

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Aanpassing kaders verkoop huurwoningen.

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Aanpassing kaders verkoop huurwoningen. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Vergaderdatum: Registratienummer: Agendapunt nummer: Gemeenteraad Oirschot Onderwerp Aanpassing kaders verkoop huurwoningen. Inleiding/aanleiding In maart 2004

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

Reactienota Woonvisie Langedijk

Reactienota Woonvisie Langedijk Reactienota Woonvisie Langedijk 2014-2030 Reactienota in het kader van de terinzagelegging van de concept woonvisie Langedijk 2014-2030 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014 Vastgesteld

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 De Alliantie Regio Amersfoort, vertegenwoordigd door dhr. J. Koolstra, directeur, Portaal Eemland, vertegenwoordigd door dhr. D.J. van der Zeep, lid Raad van Bestuur, Omnia Wonen,

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Gemeente Oegstgeest, de corporaties

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

- Prestatieafspraken -

- Prestatieafspraken - Bijlage 3 - Prestatieafspraken - - Gemeente Aa en Hunze - Stichting Woonborg - Woningstichting De Volmacht November 2010 Woonvisie 2011 Bijlage 3 1 Inleiding; Op 25 januari 2006 zijn in combinatie met

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Raad d.d. Įxnr. Besluit: Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16. Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3

Raad d.d. Įxnr. Besluit: Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16. Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3 Raad d.d. Besluit: Įxnr Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16 Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3 Aan de gemeenteraad Inleiding Op 20 september 2013 heeft MD

Nadere informatie

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 november 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00867 Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning.

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning. Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie Trots Haarlem t.a.v. dhr van den Raadt Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 5 juli 2016 2016/292376

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie