Koersen tegen de wind in; alle zeilen bij!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koersen tegen de wind in; alle zeilen bij!"

Transcriptie

1 Koersen tegen de wind in; alle zeilen bij! VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 2012 N E D E R W E E R T WONINGVERENIGING

2 Koersen tegen de wind in; alle zeilen bij! VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 2012 N E D E R W E E R T WONINGVERENIGING Woningvereniging Nederweert JAARverslag

3 2

4 VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 2012 ALLE ZEILEN BIJ! Met een dubbel gevoel kijken we terug op het jaar Positief, omdat we uitzonderlijk goed scoorde op onze verkopen; negatief omdat deze verbeteringen grotendeels teniet zijn gedaan door de gevolgen van het rijksbeleid. De ingezette koers in 2011, waarop we ons hebben gefocust op het verbeteren van onze dienstverlening en onze financiële prestaties, is ook in 2012 doorgezet. Ondanks beleidsveranderingen op onderhoudsgebied en huurbeleid is onze klantenwaardering nagenoeg hetzelfde gebleven. Financieel gezien hebben we uitzonderlijk gepresteerd door de verkoop van 42 woningen, met een verkoopopbrengst van ruim 4 mln. euro. Daarmee zou een liquiditeitsbuffer worden opgebouwd waarmee extra aflossingen kunnen worden gedaan op onze hoge leningenportefeuille en gespaard kan worden voor toekomstige investeringen, zonder daarvoor nieuwe leningen te hoeven afsluiten. Een mooi voornemen, dat echter doorkruist is door de plannen van het kabinet om de verhuurdersheffing in te gaan voeren komende jaren. De saneringsheffing komt daar nog eens bovenop. Voor onze corporatie betekent dit een bedrag dat in 2017 is opgelopen tot ,-. Geld dat niet te gebruiken is voor het verbeteren van onze eigen financiële positie en onze investeringsmogelijkheden blokkeert. Door deze bruuske rijksmaatregelen wordt het positieve resultaat van onze ingezette acties tot water naar de zee dragen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het CFV in oktober 2012 een negatief solvabiliteitsoordeel heeft afgegeven. Noodzakelijke extra maatregelen op het gebied van onderhoudslasten, inkoop en bedrijfsvoering zijn eind 2012 in onze meerjarenprognoses opgenomen. Helaas heeft dit ook geleid tot het pijnlijke besluit om af te zien van de voorgenomen investering in 11 levensloopbestendige appartementen in een van de kernen van Nederweert, evenals de voorgenomen realisatie van 5 standplaatsen in 2013 voor woonwagens. Geen vrijwillige keuze, maar gewoon pure noodzaak om onze huishoudportemonnee op orde te houden. Eind 2012 is ons huishoudboekje op weg om gezond te worden, zoals ook uit het accountsverslag bij deze jaarrekening blijkt. Wel zullen we ook komende jaren alle zeilen moeten blijven bijzetten om dit te kunnen vasthouden. Ondanks de zware tegenwind, zijn we echter ook in 2012 voor een overgroot deel onze afspraken nagekomen en zijn onze prestaties op onderdelen zelfs nog verbeterd. Dat willen we graag zo houden! Corry Keulen Directeur - bestuurder Woningvereniging Nederweert JAARverslag

5 N E D E R W E E R T WONINGVERENIGING Woningvereniging Nederweert Gutjesweg ET NEDERWEERT Postbus AB NEDERWEERT T F I Colofon Tekst: Woningvereniging Nederweert Vormgeving: Grafisch ontwerpbureau Anne Halfers, Weert Verspreidingsvorm: digitaal en op de website Nederweert, juni 2013 Woningvereniging Nederweert, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op ander wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgeefster, de Woningvereniging Nederweert. 4

6 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG i onze visie en missie: Wonen doe je niet alleen! 7 Positionering, visie en missie ons ondernemingsplan Jaarplan 2012: Focus op financiën en klant II Onze klanten: Met en vanuit de klant 9 vervolg enquête ondernemingsplan Wat vindt u? KWH; Klantenwaardering en klantentevredenheid ons overleg met huurders onze vereniging onze communicatie en informatie onze stakeholders ons overleg met collega corporaties III Onze vastgoedportefeuille: Differentiatie in prijs en kwaliteit 16 onze lokale en regionale woningmarkt onze portefeuillestrategie tot 2020 onze nieuwbouwportefeuille en ontwikkeling; pijnlijke maatregelen ons verkoopbeleid IV Ons woningaanbod 22 ons woningaanbodmodel Woningzoekenden Mutaties ons huurbeleid ons betalings en incassobeleid V Ons onderhoud: Versobering naast keuzevrijheid voor huurders 27 ons onderhoudsbeleid onze onderhoudskosten 2012 overige dienstverlening VI Naoberschap en leefbaarheid: Wonen doe je niet alleen 31 ons leefbaarheidsfonds onze aanpak burenoverlast VII Wonen en zorg: Maatwerk door samenwerking 33 Senioren Bijzondere doelgroepen Vangnetoverleg Woningvereniging Nederweert JAARverslag

7 VIII Onze organisatie: Slank, lenig en resultaatgericht 36 onze structuur onze personele inzet onze ondernemingsraad IX Onze governance: Naar een betrokken, professioneel toezicht op gepaste afstand 38 verslag Raad van Commissarissen 2012 X Onze deelnemingen 45 energiebedrijf Nederweert Wooninvesteringsfonds verenigingen van Eigenaren XI Ons financieel beleid en risicobeheer: Sturen op liquiditeit en solvabiliteit 46 van A2 terug naar A1; negatief solvabiliteitsoordeel 2012 effecten Rijksbeleid op onze meerjarenbegroting Risicobeheer Verbeterplan de vermogenspositie de financieringspositie onrendabele investeringen XII Onze klachtenadviescommissie 51 XIII Verklaring besteding middelen 53 6

8 I ONZE VISIE en MISSIE: Wonen doe je niet alleen! Positionering Woningvereniging Nederweert is uitsluitend werkzaam in de gemeente Nederweert. Nederweert is een landelijke gemeente met ca inwoners en met een woningbestand van ca woningen waarvan ongeveer huurwoningen. Woningvereniging Nederweert heeft er daarvan in eigendom inclusief vhe s (verhuureenheden) ten behoeve van zorg en exclusief commercieel vastgoed woonwagenstandplaatsen en parkeervoorzieningen. De gemeente bestaat uit de hoofdkern Nederweert-dorp en de kernen Budschop, Ospel, Ospeldijk, Eind en Leveroy. Op de woningmarkt is er een duidelijke relatie met de gemeente Weert. Onze visie Wonen doe je niet alleen! Samenwerking en maatwerk voor een leefbare woonomgeving De Woningvereniging Nederweert kwam tot stand in Destijds werd in de statuten als doelstelling vastgelegd: Het verzorgen van de sociale woningbouw in deze gemeente en het exploiteren van het woningbezit. Anno 2012 is de taak van de Woningvereniging Nederweert meer dan het zorgen voor betaalbare woningen. De Woningvereniging Nederweert voelt zich als lokale huisvester medeverantwoordelijk voor de woonomgeving, waarbij inspelen op vergrijzing, zorg en welzijn thema s zijn die in ons woning- en dienstenaanbod terugkomen. Medeverantwoordelijkheid, samen delen en maatwerk zijn de uitgangspunten in onze werkwijze, gericht op onze klanten en op onze stakeholders. Onze missie Creëren van een veilige en prettige thuishaven voor diverse doelgroepen Het bieden van betaalbare woningen in een prettige en veilige woonomgeving, waarbij we onze klanten ondersteunen bij het zoveel mogelijk realiseren van hun woonwensen. Dat doen we met een divers woningaanbod en een pakket aan woondiensten, samen met andere partners. Ons Ondernemingsplan In 2011 hebben we, in dialoog met onze stakeholders, leden en huurders, het ondernemingsplan opgesteld. In dit plan staan 5 thema s centraal: Onze speerpunten voor Klant: Naar een klantgerichte organisatie Maatwerk in wonen Maatwerk in welzijn en zorg Naoberschap en Leefbaarheid Financiële continuïteit Jaarplan 2012: Focus op financiën en klant Jaarlijks wordt er, gekoppeld aan het ondernemingsplan, een aantal activiteiten in een jaarplan vastgelegd, waar we dat jaar specifiek aandacht aan zullen schenken. Deze activiteiten worden vastgelegd in een jaarplan, waarvan de voorgang terugkomt in de kwartaalrapportages. Onze focus lag afgelopen jaar wederom op onze financiën en onze klanten. Woningvereniging Nederweert JAARverslag

9 ONZE VISIE en MISSIE: Wonen doe je niet alleen! De volgende resultaten zijn in 2012 behaald: Klant: Inzicht in klantwaardering op primaire processen Maatwerk: Aanbieden keuzemogelijkheden met betrekking tot onderhoud Vervolg KWH (kwaliteitscentrum woningcorporaties huursector): Doorlopende meting met als scoop verbeteringen klachtenmanagement Invoer nieuw digitaal postdocumentatiesysteem per Invoer serviceonderhoudsabonnement per Financiën: Negatieve kasstroom en liquiditeitspositie verbeteren Verkoopopbrengsten minimaal 2mln; realisatie Huurharmonisatie bij mutatie (bij 5% mutatie naar extra huur per jaar) NB. Mutaties zijn achtergebleven (4,7%); De huurharmonisatie bij mutatie heeft geresulteerd in een extra huuropbrengst van ,60 op jaarbasis Complexbeheerplannen: - bijstelling huurbeleid eengezinswoningen: naar maximaal redelijke huur onder aftoppingsgrens - onderzoek mogelijkheden overbrenging naar niet DAEB (diensten van algemeen economisch belang) portefeuille opgestart december opstellen rendementseisen per complex, afronding 2013 Investeringsstatuut vastgesteld Treasurystatuut geactualiseerd Voorbereiding invoering RJ645 Wonen: Maatwerk voor klanten Invoering serviceabonnement per Voorbereiding vraaggestuurd binnenonderhoud; start Voorbereiding nieuwbouw Nederweert-Eind; uitvoering uitgesteld i.v.m. consequenties kabinetsplannen Onderzoek herinvulling locaties Bredeweg en Carisplan; geen haalbare businesscase vanwege onzekerheid woningmarkt in relatie tot kabinetsplannen Deelname provinciaal project Zonnepanelen voor huurwoningen; 22 geïnteresseerde huurders (36 plaatsen beschikbaar) Welzijn en zorg: Verkenning toekomstige rol in de keten Wonen-welzijn zorg WMO nieuwe stijl; concept Kracht van het dorp; pilot Leveroy 2013 Leefbaarheid en naoberschap: Samenwerking met partners Project buurtbemiddeling samen met maatschappelijk werk, politie en gemeente In 2012 zijn 15 dossiers via deze werkwijze afgehandeld Uitbreiding leefbaarheidsfonds met gemeente; niet structureel; wel op aanvraag In 2012 waren er 9 aanvragen voor een totaalbedrag van 5.105,65 Organisatie en personeel: Focus op klantgerichtheid; resultaatgerichtheid en medeverantwoordelijkheid Resultaatafspraken op basis van jaarplan 2012 Invoeren budgetbeheer Teamtrainingen gericht op samenwerking en leren feedback geven Opdracht organisatieonderzoek november 2012; start begin

10 II ONZE KLANTEN Met en vanuit de klant Vervolg enquête Ondernemingsplan Uit de enquête, die in 2011 onder leden en huurder gehouden is, bleek dat men bij de thema s van het ondernemingsplan de volgende prioritering gaf: Prioritering thema s: 1 Klant 2 Wonen 3 Welzijn en zorg 4 Leefbaarheid en Naoberschap In aansluiting op deze uitslag hebben we ons in 2012 gefocust op de thema s klant en wonen, waarin de volgende zaken verder zijn uitgewerkt : Eigen verantwoordelijkheid huurder in relatie tot klantgericht werken. - Introductie serviceabonnement per Basispakketten in onderhoud en duurzaamheid; extra service en keuzepakketten tegen betaling: - Provinciale actie Zonnig Limburg najaar Opstellen vraaggestuurd binnenonderhoud; invoering Prijs- kwaliteitsverschil in huurbeleid: - Invoeren gedifferentieerde huurprijzen, gekoppeld aan kwaliteit woning Combinatie bijzondere woonvormen: - Pilot woonzorgcomplex Aan Stad-Thoês: combinatie zorg geïndiceerde ouderen en ouder wordende huurders met een beperking Rol bewoners bij naoberschap en leefbaarheid: - Aanvragen voor 2012 vanuit bewonerscommissies gestimuleerd en gehonoreerd Wat vindt U? KWH: Klantenwaardering en klantentevredenheid We vinden het belangrijk dat we weten hoe onze huurders onze dienstverlening ervaren. Na het behalen van het KWH huurlabel in 2010 hebben we in 2012 dan ook weer deelgenomen aan de KWH meting. Er was sprake van een ander opzet: de meting is voortaan continu met een kwartaalfrequentie. Voor de reparatieverzoeken is gekozen voor een maandfrequentie. Omdat de KWH meting voortaan continu wordt uitgezet, zijn onze eigen enquêtes klachtenonderhoud en mutatieonderhoud (vertrekkend en nieuwe huurder) komen te vervallen. We willen huurders immers niet overladen met enquêtes. Woningvereniging Nederweert JAARverslag

11 ONZE KLANTEN: met en vanuit de klant De resultaten per 31 december 2012 zien er als volgt uit: Onderdelen score minimaal vereiste score Klantcontact > Contact 7,8 7,0 > Bereikbaarheid 7,5 7,0 > Communicatie/ informatie 7,4 7,0 Verhuizen > Woning zoeken 8,0 7,0 > Woning betrekken 8,4 7,0 > Huuropzegging 8,3 7,0 Onderhoud > Reparaties 7,2 7,0 > Onderhoud 7,6 7,0 Klachten behandelen 5,9 6,5 Positief is dat onze huurders, ondanks de veranderingen in ons onderhouds - en huurbeleid afgelopen 2 jaar, onze Woningvereniging Nederweert een ruime voldoende blijven geven. Ten opzichte van de meting in 2010 is er sprake van stabiliteit: gemiddeld van 7,6 in 2010 naar 7,6 in Helaas scoren we op de afhandeling van klachten nog steeds niet goed. Uit de analyse, samen met KWH, is gebleken dat dit grotendeels veroorzaakt wordt doordat onze informatiebrochure niet voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Daarnaast bleek dat een deel van de huurders, dat niet tevreden was over de klachtenafhandeling, dit baseerde op negatieve ervaringen uit het verleden. Er is in de huidige opzet van KWH niet echt sprake van een real time meting. Uit de bespreking met onze leden over klachtenafhandeling (ledenvergadering november 2012) zijn de volgende prioriteiten naar voren gekomen: Afhandeling en nazorg: de klacht is naar tevredenheid opgelost Afspraken: de met de huurder gemaakte afspraken zijn (tijdig) nagekomen Persoonlijk contact: onze medewerk(st)er heeft goed geluisterd en vragen gesteld voor een volledig beeld. In onze werkwijze zullen we deze punten meenemen, waarbij we kijken naar een passender vorm van meting op klachtenmanagement. Ook bekijken we welke rol de klachtencommissie hierin kan gaan spelen. Ons overleg met huurders Vereniging Huurdersplatform Regio Weert Het Huurdersplatform is een zelfstandige, statutaire vereniging met als voornaamste doel het behartigen van de belangen van alle huurders in de gemeenten Weert en Nederweert. Het Huurdersplatform treedt in overleg met het bestuur ten aanzien van zaken van beleid en beheer die van belang kunnen zijn voor onze huurders. Het overleg met het Huurdersplatform is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst huurdersoverleg. In de statuten van de Woningvereniging Nederweert is bepaald dat het voordrachtrecht, zoals bedoeld in artikel 7.1.E van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), om bindende voordrachten uit te brengen aan de Algemene Vergadering voor twee zetels in de Raad van Commissarissen is voorbehouden aan de huurders c.q. huurdersorganisaties. In het verslagjaar hebben 5 besprekingen plaatsgevonden met het huurdersplatform, waarbij in het najaar 2012 de 2 commissarissen, die op voordracht van de huurders in de Raad van Commissarissen benoemd zijn, aanwezig waren. 10

12 ONZE KLANTEN: met en vanuit de klant Onderwerpen 2012: Huurbeleid - Huurverhoging 2012 Onderhoudsbeleid - Verloop deelname serviceabonnement - Advies vraaggestuurd binnenonderhoud - Instemming actualisering ZAV beleid Rol huurdersplatform advies bij aanvragen leefbaarheidsfonds Begroting 2013 Huurdersplatform - Bezuinigingsvoorstellen Activiteitenplan 2013 Huurdersplatform - Relatie bewonerscommissies versterken Onze bewonerscommissies Binnen ons bezit zijn 5 bewonerscommissies actief, allen gekoppeld aan complexen voor senioren. Het betreft de bewonersverenigingen: De Drie Lelies en Burgemeester Hobusstraat die als doel hebben het beheren van de algemene ruimte in de seniorencomplexen aan de Schoolstraat en de Burgemeester Hobusstraat. Bewonersverenigingen Aan Stad-Thoês en Domus Bona Ventura en sinds 2011 ook het complex Antonius Veste die als doel hebben het mede invulling geven aan welzijnsactiviteiten in de algemene ruimte van het woon-zorgcomplex aan Stad te Ospel en de algemene ruimte van het woon-zorgcomplex aan de Kapelaniestraat en het appartementencomplex Antonius Veste te Nederweert. Overleg met de bewonerscommissies heeft in 2012 op afroep plaatsgevonden De gespreksonderwerpen voor 2012 hadden voornamelijk betrekking op het poetsen van de algemene ruimten en leefbaarheid. Daarnaast kwam ook het niet nakomen van afspraken, gemaakt over zaken, die door de bewonerscommissies waren aangedragen, enkele malen op de agenda voor. Binnen de technische dienst zijn de 2 opzichters en de 2 servicemonteurs als contactpersonen aangewezen voor de verschillende complexen. Zo hebben de commissies een vast aanspreekpunt voor hun vragen. Van de medewerkers wordt een proactieve houding gevraagd met betrekking tot onderhoudszaken en vragen vanuit de betreffende complexen. In woongebouwen zonder algemene ruimte wordt ernaar gestreefd één van de huurders als vaste contactpersoon te hebben met betrekking tot het beheer van de gemeenschappelijke voorzieningen van het woongebouw. Onze vereniging Woningvereniging Nederweert is een vereniging waarvan elke inwoner, ouder dan 18 jaar, van de gemeente Nederweert lid kan worden. De ledenvergadering vormt in de vereniging het hoogste orgaan en kan dan ook invloed uitoefenen op het beleid in algemene zin. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering spreken de leden zich onder andere uit over dit verslag, de jaarrekening en benoeming van leden van de Raad van Commissarissen. Daarnaast dient de jaarlijkse onderhoudsbegroting en de begroting interne bedrijfskosten aan de ledenvergadering te worden voorgelegd. Met ingang van 2011 is er voor gekozen 2 maal per jaar een algemene ledenvergadering te beleggen, met als doel naast de formele verantwoordingsstukken ook de nieuwe ontwikkelingen en beleidszaken met de leden door te kunnen spreken. Woningvereniging Nederweert JAARverslag

13 ONZE KLANTEN: met en vanuit de klant Aantal leden per : 109 leden ( leden). Hiervan zijn 52 huurder. 3 leden zijn in 2012 geroyeerd omdat ze 3 achtereenvolgende bijeenkomsten zonder afmelding niet hebben deelgenomen; 2 leden zijn overleden en 2 hebben opgezegd; er waren 3 nieuwe aanmeldingen. Helaas zien we de afgelopen jaren een gestage achteruitgang van het aantal leden. Ook is er sprake van een toenemende vergrijzing. Als vereniging vinden we het belangrijk dat er sprake is van een representatief ledenbestand en actieve deelname van leden. Daarom is ook in de 2de helft van 2012 ingezet op een andere invulling van de ledenvergadering, om zo de deelname aan de bijeenkomsten te vergroten. Naast de formele verantwoordingsstukken wordt er per ledenvergadering een inhoudelijk thema gepresenteerd, waarbij we naast informatie ook de interactie met leden willen versterken. Als 1ste thema hebben we in november 2012 stilgestaan bij het klachtenmanagement en de gewenste verbeterpunten vanuit de leden. In 2013 wordt deze werkwijze voortgezet en zal ook gekeken worden naar nieuwe vormen van ledenwerving en ledencontact. Aandachtspunt daarbij is het vergroten van de digitale communicatiemogelijkheden met onze leden en huurders. Onderwerpen 2012: Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2011 Meerjaren financiële planning: ontwikkelingen en risico s in relatie tot kabinetsbeleid - Verbeterplan Begroting 2013 Onderhoudsbeleid: - Invoering service-abonnement - Vraaggestuurd binnenonderhoud per Thema: Actie Zonnig Limburg Thema: KWH en verbeteringen klachtenafhandeling Onze communicatie en informatieverstrekking Actuele informatie over de Woningvereniging Nederweert is te lezen op onze website. Twee maal per jaar verschijnt het huurdersblad Gehuurtj. In 2012 waren de onderwerpen zeer divers; Uitleg over onze financiële situatie en de gevolgen van het kabinetsbeleid Burenoverlast en buurtbemiddeling Hennepconvenant en de consequenties voor huurders Verkoopbeleid Woningvereniging Nederweert Ontwikkelingen nieuwbouwportefeuille Resultaten KWH en aandachtspunten klachtenafhandeling De invoering van het service-abonnement Gepland onderhoud 2012 en 2013 Leefbaarheidsfonds en de aanvraag hiervoor Oproep voor mailadressen 12

14 ONZE KLANTEN: met en vanuit de klant Onze stakeholders Onze belangrijkste stakeholders op lokaal niveau zijn de gemeente, de zorg- en welzijnsorganisaties en de 2 collega-corporaties (Wonen Limburg en Wonen Zuid). Samenwerking met hen is essentieel om samen een goed aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Nederweert te kunnen blijven garanderen. Overleg met de gemeente Nederweert; tussentijdse wisseling portefeuillehouders De gemeente Nederweert en Woningvereniging Nederweert zijn voor wat betreft de sociale volkshuisvesting elkaars voornaamste partners. In 2012 zijn, uitgaande van het ondernemingsplan, de prestatieafspraken voor de komende vier jaar door beide partijen vastgelegd. Hiervan heeft ook een presentatie plaatsgevonden aan de themaraad. Op bestuurlijk niveau vindt in beginsel één maal per kwartaal overleg plaats tussen de gemeente Nederweert en Woningvereniging Nederweert. Medio 2012 hebben 2 wethouders gebruik gemaakt van de pre-pensioenmogelijkheden, waardoor er voor onder andere de portefeuilles volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling/projecten en de portefeuille leefbaarheid in kernen, ouderenbeleid en WMO 2 nieuwe wethouders zich hebben moeten inwerken op de diverse dossiers. In het najaar van 2012 hebben dan ook bestuurlijk twee extra bijeenkomsten plaatsgevonden. Belangrijke onderwerpen, die in het verslagjaar in het bestuurlijk overleg aan bod zijn gekomen, zijn: Prestatieafspraken Provinciale Hennepconvenant Regionale woonvisie; stand van zaken GOML (Gebiedsontwikkeling Midden Limburg) Landelijke ontwikkelingen; gevolgen kabinetsplannen voor de Woningvereniging Nederweert Voortgang haalbaarheidsonderzoeken nieuwbouwprojecten Centrumplan Nederweert-Budschop Nieuwe woongebieden/uitleglocaties met name woonwagenlocatie Hoebenakker Woonwagenbeleid WMO-beleid; deelname WMO-platform Project buurtbemiddeling Huisvesting van statushouders Ouderenzorg: Overleg met de Stichting Land van Horne In juni 2006 heeft de Woningvereniging Nederweert een samenwerkingsintentie vastgelegd met Land van Horne, waarbij beide partijen zich inspannen om in samenwerking met elkaar een passend pakket van woon- en zorgvoorzieningen te realiseren voor de gemeente Nederweert. In 2012 heeft de afwikkeling van het stilgelegde ontwikkelingsplan Leveroy centraal gestaan in de besprekingen met Land van Horne. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de aankoop van de gronden Reulisweg door Land van Horne medio In 2012 zijn verder geen gezamenlijke nieuwe initiatieven ontwikkeld. Voor de verschillende woon-zorgcomplexen heeft incidenteel overleg plaatsgevonden over activiteiten, in afstemming met het bestuur van de bewonerscommissie van het betreffende complex. Aandachtspunten waren de verrekeningen van de servicekosten en de nieuwbouw Sint Joseph in relatie tot de aanleunwoningen van de Woningvereniging Nederweert. Woningvereniging Nederweert JAARverslag

15 ONZE KLANTEN: met en vanuit de klant In 2013 vindt de oplevering van het nieuwe Sint Joseph plaatsvinden. Daarmee wordt het totale plan woonservicezone, waarin de Woningvereniging Nederweert afgelopen jaren ook enkele projecten heeft gerealiseerd, opgeleverd. Samen met gemeente, Land van Horne en andere partners zal in 2013 gekeken worden naar een presentatie van dit woonserviceconcept. Bijzondere doelgroepen: Samenwerking diverse partners Stichting Pedagogisch Sociaal Werk (PSW) Midden-Limburg De stichting PSW Midden-Limburg richt zich op de zorg voor mensen met een beperking. Met de Woningvereniging Nederweert bestaat al een aantal jaren een goede relatie, waarbij de Woningvereniging Nederweert de huisvesting levert. De samenwerking met PSW is in 2005 in een samenwerkingsovereenkomst geformaliseerd. We verhuren 8 woningen en 66 wooneenheden in complexen aan PSW ten behoeve van hun cliënten. Daarnaast worden er 8 woningen aan individuele cliënten van PSW verhuurd; 7 contracten zijn recent omgezet op verzoek van PSW, als gevolg van het rijksbeleid, waarin wordt ingezet op scheiden van wonen en zorg. Begin 2012 was in een intentieovereenkomst tussen PSW en Woningvereniging Nederweert afgesproken dat er een haalbaarheidsonderzoek zou worden gedaan naar de mogelijkheden voor nieuwbouw ten behoeve van PSW op de locatie Carisplan. PSW wilde met dit nieuwbouwplan een gedeelte van hun verspreid liggende locaties centraliseren op deze locatie, naast een aparte unit voor zwaardere, meervoudig gehandicapte bewoners. Eind 2012 heeft PSW laten weten pas op de plaats te moeten maken met deze onderzoeken. Mede door de wijzigingen in de AWBZ en het feit dat zij vooralsnog geen toestemming van het zorgkantoor krijgen voor uitbreiding, is een streep door deze nieuwbouwontwikkeling gezet. Daarnaast participeert de Woningvereniging Nederweert actief in het afstemmingsoverleg begeleid wonen vanuit de gemeente Nederweert, waaraan diverse hulp- en zorginstellingen deelnemen. Partners hierin zijn: PSW, PGZ, Mensana, Wonen Plus, Maatman, SGL, De Zorggroep, CMA, politie, Gemeente Nederweert, Gemeente Weert, Wonen Limburg en Woningstichting St. Joseph. Woonzorgcomplex Aan Stad-Thoês: Samen delen en Maatwerk Dat de concepten met betrekking wonen en worg zeer snel kunnen verouderen en niet meer aansluiten bij de vraag, blijkt uit de afnemende vraag naar appartementen in het woonzorgcomplex Aan Stad-Thoês te Ospel. Dit woon-zorgcomplex (realisatie in 2004), bestaande uit 39 appartementen met 24 uurszorg vanuit Land van Horne, heeft sinds 2011 al te maken met leegstand. Er blijken te weinig ouderen met een zorgindicatie te zijn. Overige senioren hebben nog geen interesse om in dit complex te gaan wonen; zij hebben een negatieve associatie bij wonen in een woon-zorgcomplex. 14

16 ONZE KLANTEN: met en vanuit de klant Om leegstand tegen te gaan is met andere zorginstellingen en Land van Horne gekeken naar mogelijke cliënten, die passend zouden kunnen wonen in dit complex. Dit heeft afgelopen jaar geleid tot de plaatsing van 5 nieuwe bewoners, die elk individueel zorg krijgen vanuit verschillende instanties. Binnen het complex zijn de ervaringen positief. Dit maatwerkconcept zullen we met zorgpartners voortzetten, waarbij heel gericht gekeken wordt naar de individuele vraag. Ons overleg met collega corporaties Op lokaal niveau is Wonen Limburg onze sparringpartner op het gebied van project- en gebiedsontwikkeling. Afgelopen jaar is samengewerkt aan de verkoop van gronden in Leveroy aan Land van Horne en Centrumplan Nederweert. Omdat de Woningvereniging Nederweert op korte termijn geen middelen heeft om te investeren in gewenste appartementen sociale huur in het centrumplan, is met Wonen Limburg afgesproken dat zij deze investering zullen doen, waarbij de Woningvereniging Nederweert te zijner tijd het dagelijks beheer op zich neemt. Woningvereniging Nederweert participeert actief in het samenwerkingsverband vereniging DOMAAS, waarin 19 kleine Limburgse woningcorporaties kennis en kunde uitwisselen met behoud van hun eigen identiteit en zelfstandigheid. Op enkele terreinen worden schaalvoordelen met elkaar behaald door gezamenlijke inkoop. De Woningvereniging Nederweert is verder lid van het Platform Limburgse Woningcorporaties (voorheen Aedes kieskring Limburg) waarin dit jaar onder andere aan de orde kwamen het Rijksbeleid met de actuele dossiers Woningwet, verhuurdersheffing, inkomensafhankelijke huren en het Vestiadossier, de krimpgebieden in Limburg, bedrijfsvoering en maatschappelijk ondernemerschap. Binnen Aedes wordt deelgenomen aan het netwerk MKW (Platform voor midden en kleine woningcorporaties). Woningvereniging Nederweert JAARverslag

17 III ONZE VASTGOEDPORTEFEUILLE: Differentiatie in prijs en kwaliteit Onze lokale en regionale woningmarkt Nederweert is van oudsher een kopersmarkt, waarbij het huuraandeel rond de 30% ligt, waarvan weer 70% eigendom van de Woningvereniging Nederweert is. In de Regionale woonvisie is door de gemeente Nederweert ingezet op kwaliteit van wonen en woonomgeving. Met een gefaseerd nieuwbouwprogramma op 6 uitleglocaties wordt in de periode tot 2020 voorzien in ca. 800 woningen, waarvan ca. 1/3 deel is bestemd voor starters. Op deze wijze hoopt de gemeente de verwachte ontgroening tegen te gaan. De Woningvereniging Nederweert participeert niet in deze ontwikkellocaties, waar alleen wordt ingezet op de kopersmarkt. De prognoses zijn dat na 2020 de vergrijzing meer dan gemiddeld zal zijn, waarbij het aantal 75-plussers in Nederweert stijgt met bijna 60% van ruim naar ruim Als gevolg van verdunning in de gezinsomvang groeit de woonruimtebehoefte tot ± 2025 heel licht. Daarna zakt ze hard. Ontwikkelingen vastgoedmarkt Ook op de Nederweertse woningmarkt heeft de economische crisis forse impact. Het duurt langer voor woningen verkocht zijn en verkoopprijzen staan onder druk. Dit heeft ook zijn effect op de huursector. Zittende huurders stappen minder gemakkelijk over naar de koopsector en doorstroming van koop naar huur (b.v. bij ouder worden) komt onder druk te staan. Dit heeft ook zijn weerslag op de mutatiegraad binnen ons bezit, die dit jaar weer is gedaald naar een historische dieptepunt van 5%. Opvallend was dan ook dat, tegen alle trends in, het verkoopprogramma van de Woningvereniging Nederweert meer dan positief verlopen is. Beperkte kansen liggen er in het vergroten van het huursegment tussen 500 en 800 euro binnen de Nederweertse verhuurmarkt, rekening houdend met de kaders vanuit DAEB - niet DAEB (DAEB = diensten algemeen economisch belang). Een onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor is eind 2012 opgestart. Onze portefeuillestrategie tot 2020 Medio 2011 heeft de Woningvereniging Nederweert haar strategisch voorraadbeleid daterend uit 2008, herbezien. Daarin zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd: Focus op de centrumkernen Nederweert, Budschop en Ospel geen nieuwe ontwikkelingen in de overige kernen Focus op starters en senioren, waarbij we uitgaan van aanpassingen bij bestaand bezit en minder in uitbreiding van ons bezit Selectieve afname van onze portefeuille met maximaal 10% (150 woningen) Differentiatie in prijs en kwaliteit, vertaald in ons huurbeleid; beperkte niet-daeb portefeuille Afname van de woningtypes < 60 m2 Sturen op kostendekkende exploitatie 16

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013 1 Jaarverslag 2012 17 mei 2013 Volkshuisvestingsverslag 2 3 Inhoud Volkshuisvestingsverslag Kengetallen 4 Voorwoord van de bestuurder 6 Bestuursverslag 9 In 2015 12 1 Betaalbaar wonen in leefbare wijken

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Visie en missie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Visie en missie Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en missie 2. Onze inzet: een sociaal en economisch vitale Gooi en Vechtstreek a. Samenwerking met onze klanten i. HuurdersBelangenVereniging ii. Bewonerscommissies

Nadere informatie

Wonen doe je niet alleen!

Wonen doe je niet alleen! Nieuwsbrief Woningvereniging Nederweert September 2012 NUMMER 4 Wonen doe je niet alleen! We zijn al een heel eind op weg in het jaar 2012. Een roerig jaar, waarin in de wereld om ons heen veel onrust

Nadere informatie

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Jaarstukken 2014 Stichting Woningbouw Slochteren Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Telefoon: (0598) 42 15 38 Fax: (0598) 42 15 80 Kantoortijden: maandag t m donderdag van 08.00 16.30 uur vrijdag

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Volkshuisvestingsverslag 1.1 Kwaliteit van het woningbezit 4 a het bouwen b. het onderhoud 1.2 De leefbaarheid 8 1.3 Wonen

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Laris Wonen en diensten. Jaarverslag 2011

Laris Wonen en diensten. Jaarverslag 2011 Laris Wonen en diensten Jaarverslag 2011 Colofon Naam van toegelaten instelling : Laris Wonen en diensten Gemeente : Montferland en Zevenaar Adres en postcode : Kerkstraat 47, 6941 AE Didam Postbus en

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen.

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen. Jaarverslag 2014 [VISIE] HEEMwonen is een hybride organisatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. Handelend

Nadere informatie

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW.

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raad Onderwerp: V200901334 Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raadsvoorstel Stichting Woonveste (hierna: Woonveste) verzoekt de gemeente om de limiet in de achtervangovereenkomst

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Jaarverslag 2014 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Stichting De Leeuw van Putten Oostkade 16, 3201 AM Postbus 818 3200 AT Spijkenisse Telefoon (0181) 601333 Fax (0181)

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

De heldere keuzes van Servatius. Jaarverslag 2012

De heldere keuzes van Servatius. Jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Titel Pagina Voorwoord 5 6 Financiën 38 1 Inleiding 6 2 Interne ontwikkelingen 8 9 9 9 11 11 12 Solide financiële positie Risico s en risicobeheer

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2013

Jaarverslag over het boekjaar 2013 Jaarverslag over het boekjaar 2013 Naam toegelaten instelling : Stichting R&B Wonen Gemeente waarin instelling is gevestigd : Gemeente Borsele Statutair werkgebied : De Bevelanden Primair werkgebied :

Nadere informatie

1 Voorwoord 2 2 Externe relaties 4 3 Interne organisatie 8

1 Voorwoord 2 2 Externe relaties 4 3 Interne organisatie 8 Jaarverslag 2013 Inhoud I Bestuursverslag 1 Voorwoord 2 2 Externe relaties 4 3 Interne organisatie 8 II Volkshuisvestingsverslag 0 Algemeen 12 1 Ontwikkelingen in de voorraad 13 2 Het bij voorrang huisvesten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018 regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 6 2. De wereld om ons heen 10 2.1 Terugblik voorgaand ondernemingsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 16 juli 2013

Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar info@volksbelangwbd.nl 1 Inhoud 1. TERUGBLIK OP 2012... 4 1.1. Politieke ontwikkelingen...4 1.2. Maatschappelijke ontwikkelingen...6

Nadere informatie