Koersen tegen de wind in; alle zeilen bij!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koersen tegen de wind in; alle zeilen bij!"

Transcriptie

1 Koersen tegen de wind in; alle zeilen bij! VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 2012 N E D E R W E E R T WONINGVERENIGING

2 Koersen tegen de wind in; alle zeilen bij! VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 2012 N E D E R W E E R T WONINGVERENIGING Woningvereniging Nederweert JAARverslag

3 2

4 VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 2012 ALLE ZEILEN BIJ! Met een dubbel gevoel kijken we terug op het jaar Positief, omdat we uitzonderlijk goed scoorde op onze verkopen; negatief omdat deze verbeteringen grotendeels teniet zijn gedaan door de gevolgen van het rijksbeleid. De ingezette koers in 2011, waarop we ons hebben gefocust op het verbeteren van onze dienstverlening en onze financiële prestaties, is ook in 2012 doorgezet. Ondanks beleidsveranderingen op onderhoudsgebied en huurbeleid is onze klantenwaardering nagenoeg hetzelfde gebleven. Financieel gezien hebben we uitzonderlijk gepresteerd door de verkoop van 42 woningen, met een verkoopopbrengst van ruim 4 mln. euro. Daarmee zou een liquiditeitsbuffer worden opgebouwd waarmee extra aflossingen kunnen worden gedaan op onze hoge leningenportefeuille en gespaard kan worden voor toekomstige investeringen, zonder daarvoor nieuwe leningen te hoeven afsluiten. Een mooi voornemen, dat echter doorkruist is door de plannen van het kabinet om de verhuurdersheffing in te gaan voeren komende jaren. De saneringsheffing komt daar nog eens bovenop. Voor onze corporatie betekent dit een bedrag dat in 2017 is opgelopen tot ,-. Geld dat niet te gebruiken is voor het verbeteren van onze eigen financiële positie en onze investeringsmogelijkheden blokkeert. Door deze bruuske rijksmaatregelen wordt het positieve resultaat van onze ingezette acties tot water naar de zee dragen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het CFV in oktober 2012 een negatief solvabiliteitsoordeel heeft afgegeven. Noodzakelijke extra maatregelen op het gebied van onderhoudslasten, inkoop en bedrijfsvoering zijn eind 2012 in onze meerjarenprognoses opgenomen. Helaas heeft dit ook geleid tot het pijnlijke besluit om af te zien van de voorgenomen investering in 11 levensloopbestendige appartementen in een van de kernen van Nederweert, evenals de voorgenomen realisatie van 5 standplaatsen in 2013 voor woonwagens. Geen vrijwillige keuze, maar gewoon pure noodzaak om onze huishoudportemonnee op orde te houden. Eind 2012 is ons huishoudboekje op weg om gezond te worden, zoals ook uit het accountsverslag bij deze jaarrekening blijkt. Wel zullen we ook komende jaren alle zeilen moeten blijven bijzetten om dit te kunnen vasthouden. Ondanks de zware tegenwind, zijn we echter ook in 2012 voor een overgroot deel onze afspraken nagekomen en zijn onze prestaties op onderdelen zelfs nog verbeterd. Dat willen we graag zo houden! Corry Keulen Directeur - bestuurder Woningvereniging Nederweert JAARverslag

5 N E D E R W E E R T WONINGVERENIGING Woningvereniging Nederweert Gutjesweg ET NEDERWEERT Postbus AB NEDERWEERT T F I Colofon Tekst: Woningvereniging Nederweert Vormgeving: Grafisch ontwerpbureau Anne Halfers, Weert Verspreidingsvorm: digitaal en op de website Nederweert, juni 2013 Woningvereniging Nederweert, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op ander wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgeefster, de Woningvereniging Nederweert. 4

6 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG i onze visie en missie: Wonen doe je niet alleen! 7 Positionering, visie en missie ons ondernemingsplan Jaarplan 2012: Focus op financiën en klant II Onze klanten: Met en vanuit de klant 9 vervolg enquête ondernemingsplan Wat vindt u? KWH; Klantenwaardering en klantentevredenheid ons overleg met huurders onze vereniging onze communicatie en informatie onze stakeholders ons overleg met collega corporaties III Onze vastgoedportefeuille: Differentiatie in prijs en kwaliteit 16 onze lokale en regionale woningmarkt onze portefeuillestrategie tot 2020 onze nieuwbouwportefeuille en ontwikkeling; pijnlijke maatregelen ons verkoopbeleid IV Ons woningaanbod 22 ons woningaanbodmodel Woningzoekenden Mutaties ons huurbeleid ons betalings en incassobeleid V Ons onderhoud: Versobering naast keuzevrijheid voor huurders 27 ons onderhoudsbeleid onze onderhoudskosten 2012 overige dienstverlening VI Naoberschap en leefbaarheid: Wonen doe je niet alleen 31 ons leefbaarheidsfonds onze aanpak burenoverlast VII Wonen en zorg: Maatwerk door samenwerking 33 Senioren Bijzondere doelgroepen Vangnetoverleg Woningvereniging Nederweert JAARverslag

7 VIII Onze organisatie: Slank, lenig en resultaatgericht 36 onze structuur onze personele inzet onze ondernemingsraad IX Onze governance: Naar een betrokken, professioneel toezicht op gepaste afstand 38 verslag Raad van Commissarissen 2012 X Onze deelnemingen 45 energiebedrijf Nederweert Wooninvesteringsfonds verenigingen van Eigenaren XI Ons financieel beleid en risicobeheer: Sturen op liquiditeit en solvabiliteit 46 van A2 terug naar A1; negatief solvabiliteitsoordeel 2012 effecten Rijksbeleid op onze meerjarenbegroting Risicobeheer Verbeterplan de vermogenspositie de financieringspositie onrendabele investeringen XII Onze klachtenadviescommissie 51 XIII Verklaring besteding middelen 53 6

8 I ONZE VISIE en MISSIE: Wonen doe je niet alleen! Positionering Woningvereniging Nederweert is uitsluitend werkzaam in de gemeente Nederweert. Nederweert is een landelijke gemeente met ca inwoners en met een woningbestand van ca woningen waarvan ongeveer huurwoningen. Woningvereniging Nederweert heeft er daarvan in eigendom inclusief vhe s (verhuureenheden) ten behoeve van zorg en exclusief commercieel vastgoed woonwagenstandplaatsen en parkeervoorzieningen. De gemeente bestaat uit de hoofdkern Nederweert-dorp en de kernen Budschop, Ospel, Ospeldijk, Eind en Leveroy. Op de woningmarkt is er een duidelijke relatie met de gemeente Weert. Onze visie Wonen doe je niet alleen! Samenwerking en maatwerk voor een leefbare woonomgeving De Woningvereniging Nederweert kwam tot stand in Destijds werd in de statuten als doelstelling vastgelegd: Het verzorgen van de sociale woningbouw in deze gemeente en het exploiteren van het woningbezit. Anno 2012 is de taak van de Woningvereniging Nederweert meer dan het zorgen voor betaalbare woningen. De Woningvereniging Nederweert voelt zich als lokale huisvester medeverantwoordelijk voor de woonomgeving, waarbij inspelen op vergrijzing, zorg en welzijn thema s zijn die in ons woning- en dienstenaanbod terugkomen. Medeverantwoordelijkheid, samen delen en maatwerk zijn de uitgangspunten in onze werkwijze, gericht op onze klanten en op onze stakeholders. Onze missie Creëren van een veilige en prettige thuishaven voor diverse doelgroepen Het bieden van betaalbare woningen in een prettige en veilige woonomgeving, waarbij we onze klanten ondersteunen bij het zoveel mogelijk realiseren van hun woonwensen. Dat doen we met een divers woningaanbod en een pakket aan woondiensten, samen met andere partners. Ons Ondernemingsplan In 2011 hebben we, in dialoog met onze stakeholders, leden en huurders, het ondernemingsplan opgesteld. In dit plan staan 5 thema s centraal: Onze speerpunten voor Klant: Naar een klantgerichte organisatie Maatwerk in wonen Maatwerk in welzijn en zorg Naoberschap en Leefbaarheid Financiële continuïteit Jaarplan 2012: Focus op financiën en klant Jaarlijks wordt er, gekoppeld aan het ondernemingsplan, een aantal activiteiten in een jaarplan vastgelegd, waar we dat jaar specifiek aandacht aan zullen schenken. Deze activiteiten worden vastgelegd in een jaarplan, waarvan de voorgang terugkomt in de kwartaalrapportages. Onze focus lag afgelopen jaar wederom op onze financiën en onze klanten. Woningvereniging Nederweert JAARverslag

9 ONZE VISIE en MISSIE: Wonen doe je niet alleen! De volgende resultaten zijn in 2012 behaald: Klant: Inzicht in klantwaardering op primaire processen Maatwerk: Aanbieden keuzemogelijkheden met betrekking tot onderhoud Vervolg KWH (kwaliteitscentrum woningcorporaties huursector): Doorlopende meting met als scoop verbeteringen klachtenmanagement Invoer nieuw digitaal postdocumentatiesysteem per Invoer serviceonderhoudsabonnement per Financiën: Negatieve kasstroom en liquiditeitspositie verbeteren Verkoopopbrengsten minimaal 2mln; realisatie Huurharmonisatie bij mutatie (bij 5% mutatie naar extra huur per jaar) NB. Mutaties zijn achtergebleven (4,7%); De huurharmonisatie bij mutatie heeft geresulteerd in een extra huuropbrengst van ,60 op jaarbasis Complexbeheerplannen: - bijstelling huurbeleid eengezinswoningen: naar maximaal redelijke huur onder aftoppingsgrens - onderzoek mogelijkheden overbrenging naar niet DAEB (diensten van algemeen economisch belang) portefeuille opgestart december opstellen rendementseisen per complex, afronding 2013 Investeringsstatuut vastgesteld Treasurystatuut geactualiseerd Voorbereiding invoering RJ645 Wonen: Maatwerk voor klanten Invoering serviceabonnement per Voorbereiding vraaggestuurd binnenonderhoud; start Voorbereiding nieuwbouw Nederweert-Eind; uitvoering uitgesteld i.v.m. consequenties kabinetsplannen Onderzoek herinvulling locaties Bredeweg en Carisplan; geen haalbare businesscase vanwege onzekerheid woningmarkt in relatie tot kabinetsplannen Deelname provinciaal project Zonnepanelen voor huurwoningen; 22 geïnteresseerde huurders (36 plaatsen beschikbaar) Welzijn en zorg: Verkenning toekomstige rol in de keten Wonen-welzijn zorg WMO nieuwe stijl; concept Kracht van het dorp; pilot Leveroy 2013 Leefbaarheid en naoberschap: Samenwerking met partners Project buurtbemiddeling samen met maatschappelijk werk, politie en gemeente In 2012 zijn 15 dossiers via deze werkwijze afgehandeld Uitbreiding leefbaarheidsfonds met gemeente; niet structureel; wel op aanvraag In 2012 waren er 9 aanvragen voor een totaalbedrag van 5.105,65 Organisatie en personeel: Focus op klantgerichtheid; resultaatgerichtheid en medeverantwoordelijkheid Resultaatafspraken op basis van jaarplan 2012 Invoeren budgetbeheer Teamtrainingen gericht op samenwerking en leren feedback geven Opdracht organisatieonderzoek november 2012; start begin

10 II ONZE KLANTEN Met en vanuit de klant Vervolg enquête Ondernemingsplan Uit de enquête, die in 2011 onder leden en huurder gehouden is, bleek dat men bij de thema s van het ondernemingsplan de volgende prioritering gaf: Prioritering thema s: 1 Klant 2 Wonen 3 Welzijn en zorg 4 Leefbaarheid en Naoberschap In aansluiting op deze uitslag hebben we ons in 2012 gefocust op de thema s klant en wonen, waarin de volgende zaken verder zijn uitgewerkt : Eigen verantwoordelijkheid huurder in relatie tot klantgericht werken. - Introductie serviceabonnement per Basispakketten in onderhoud en duurzaamheid; extra service en keuzepakketten tegen betaling: - Provinciale actie Zonnig Limburg najaar Opstellen vraaggestuurd binnenonderhoud; invoering Prijs- kwaliteitsverschil in huurbeleid: - Invoeren gedifferentieerde huurprijzen, gekoppeld aan kwaliteit woning Combinatie bijzondere woonvormen: - Pilot woonzorgcomplex Aan Stad-Thoês: combinatie zorg geïndiceerde ouderen en ouder wordende huurders met een beperking Rol bewoners bij naoberschap en leefbaarheid: - Aanvragen voor 2012 vanuit bewonerscommissies gestimuleerd en gehonoreerd Wat vindt U? KWH: Klantenwaardering en klantentevredenheid We vinden het belangrijk dat we weten hoe onze huurders onze dienstverlening ervaren. Na het behalen van het KWH huurlabel in 2010 hebben we in 2012 dan ook weer deelgenomen aan de KWH meting. Er was sprake van een ander opzet: de meting is voortaan continu met een kwartaalfrequentie. Voor de reparatieverzoeken is gekozen voor een maandfrequentie. Omdat de KWH meting voortaan continu wordt uitgezet, zijn onze eigen enquêtes klachtenonderhoud en mutatieonderhoud (vertrekkend en nieuwe huurder) komen te vervallen. We willen huurders immers niet overladen met enquêtes. Woningvereniging Nederweert JAARverslag

11 ONZE KLANTEN: met en vanuit de klant De resultaten per 31 december 2012 zien er als volgt uit: Onderdelen score minimaal vereiste score Klantcontact > Contact 7,8 7,0 > Bereikbaarheid 7,5 7,0 > Communicatie/ informatie 7,4 7,0 Verhuizen > Woning zoeken 8,0 7,0 > Woning betrekken 8,4 7,0 > Huuropzegging 8,3 7,0 Onderhoud > Reparaties 7,2 7,0 > Onderhoud 7,6 7,0 Klachten behandelen 5,9 6,5 Positief is dat onze huurders, ondanks de veranderingen in ons onderhouds - en huurbeleid afgelopen 2 jaar, onze Woningvereniging Nederweert een ruime voldoende blijven geven. Ten opzichte van de meting in 2010 is er sprake van stabiliteit: gemiddeld van 7,6 in 2010 naar 7,6 in Helaas scoren we op de afhandeling van klachten nog steeds niet goed. Uit de analyse, samen met KWH, is gebleken dat dit grotendeels veroorzaakt wordt doordat onze informatiebrochure niet voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Daarnaast bleek dat een deel van de huurders, dat niet tevreden was over de klachtenafhandeling, dit baseerde op negatieve ervaringen uit het verleden. Er is in de huidige opzet van KWH niet echt sprake van een real time meting. Uit de bespreking met onze leden over klachtenafhandeling (ledenvergadering november 2012) zijn de volgende prioriteiten naar voren gekomen: Afhandeling en nazorg: de klacht is naar tevredenheid opgelost Afspraken: de met de huurder gemaakte afspraken zijn (tijdig) nagekomen Persoonlijk contact: onze medewerk(st)er heeft goed geluisterd en vragen gesteld voor een volledig beeld. In onze werkwijze zullen we deze punten meenemen, waarbij we kijken naar een passender vorm van meting op klachtenmanagement. Ook bekijken we welke rol de klachtencommissie hierin kan gaan spelen. Ons overleg met huurders Vereniging Huurdersplatform Regio Weert Het Huurdersplatform is een zelfstandige, statutaire vereniging met als voornaamste doel het behartigen van de belangen van alle huurders in de gemeenten Weert en Nederweert. Het Huurdersplatform treedt in overleg met het bestuur ten aanzien van zaken van beleid en beheer die van belang kunnen zijn voor onze huurders. Het overleg met het Huurdersplatform is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst huurdersoverleg. In de statuten van de Woningvereniging Nederweert is bepaald dat het voordrachtrecht, zoals bedoeld in artikel 7.1.E van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), om bindende voordrachten uit te brengen aan de Algemene Vergadering voor twee zetels in de Raad van Commissarissen is voorbehouden aan de huurders c.q. huurdersorganisaties. In het verslagjaar hebben 5 besprekingen plaatsgevonden met het huurdersplatform, waarbij in het najaar 2012 de 2 commissarissen, die op voordracht van de huurders in de Raad van Commissarissen benoemd zijn, aanwezig waren. 10

12 ONZE KLANTEN: met en vanuit de klant Onderwerpen 2012: Huurbeleid - Huurverhoging 2012 Onderhoudsbeleid - Verloop deelname serviceabonnement - Advies vraaggestuurd binnenonderhoud - Instemming actualisering ZAV beleid Rol huurdersplatform advies bij aanvragen leefbaarheidsfonds Begroting 2013 Huurdersplatform - Bezuinigingsvoorstellen Activiteitenplan 2013 Huurdersplatform - Relatie bewonerscommissies versterken Onze bewonerscommissies Binnen ons bezit zijn 5 bewonerscommissies actief, allen gekoppeld aan complexen voor senioren. Het betreft de bewonersverenigingen: De Drie Lelies en Burgemeester Hobusstraat die als doel hebben het beheren van de algemene ruimte in de seniorencomplexen aan de Schoolstraat en de Burgemeester Hobusstraat. Bewonersverenigingen Aan Stad-Thoês en Domus Bona Ventura en sinds 2011 ook het complex Antonius Veste die als doel hebben het mede invulling geven aan welzijnsactiviteiten in de algemene ruimte van het woon-zorgcomplex aan Stad te Ospel en de algemene ruimte van het woon-zorgcomplex aan de Kapelaniestraat en het appartementencomplex Antonius Veste te Nederweert. Overleg met de bewonerscommissies heeft in 2012 op afroep plaatsgevonden De gespreksonderwerpen voor 2012 hadden voornamelijk betrekking op het poetsen van de algemene ruimten en leefbaarheid. Daarnaast kwam ook het niet nakomen van afspraken, gemaakt over zaken, die door de bewonerscommissies waren aangedragen, enkele malen op de agenda voor. Binnen de technische dienst zijn de 2 opzichters en de 2 servicemonteurs als contactpersonen aangewezen voor de verschillende complexen. Zo hebben de commissies een vast aanspreekpunt voor hun vragen. Van de medewerkers wordt een proactieve houding gevraagd met betrekking tot onderhoudszaken en vragen vanuit de betreffende complexen. In woongebouwen zonder algemene ruimte wordt ernaar gestreefd één van de huurders als vaste contactpersoon te hebben met betrekking tot het beheer van de gemeenschappelijke voorzieningen van het woongebouw. Onze vereniging Woningvereniging Nederweert is een vereniging waarvan elke inwoner, ouder dan 18 jaar, van de gemeente Nederweert lid kan worden. De ledenvergadering vormt in de vereniging het hoogste orgaan en kan dan ook invloed uitoefenen op het beleid in algemene zin. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering spreken de leden zich onder andere uit over dit verslag, de jaarrekening en benoeming van leden van de Raad van Commissarissen. Daarnaast dient de jaarlijkse onderhoudsbegroting en de begroting interne bedrijfskosten aan de ledenvergadering te worden voorgelegd. Met ingang van 2011 is er voor gekozen 2 maal per jaar een algemene ledenvergadering te beleggen, met als doel naast de formele verantwoordingsstukken ook de nieuwe ontwikkelingen en beleidszaken met de leden door te kunnen spreken. Woningvereniging Nederweert JAARverslag

13 ONZE KLANTEN: met en vanuit de klant Aantal leden per : 109 leden ( leden). Hiervan zijn 52 huurder. 3 leden zijn in 2012 geroyeerd omdat ze 3 achtereenvolgende bijeenkomsten zonder afmelding niet hebben deelgenomen; 2 leden zijn overleden en 2 hebben opgezegd; er waren 3 nieuwe aanmeldingen. Helaas zien we de afgelopen jaren een gestage achteruitgang van het aantal leden. Ook is er sprake van een toenemende vergrijzing. Als vereniging vinden we het belangrijk dat er sprake is van een representatief ledenbestand en actieve deelname van leden. Daarom is ook in de 2de helft van 2012 ingezet op een andere invulling van de ledenvergadering, om zo de deelname aan de bijeenkomsten te vergroten. Naast de formele verantwoordingsstukken wordt er per ledenvergadering een inhoudelijk thema gepresenteerd, waarbij we naast informatie ook de interactie met leden willen versterken. Als 1ste thema hebben we in november 2012 stilgestaan bij het klachtenmanagement en de gewenste verbeterpunten vanuit de leden. In 2013 wordt deze werkwijze voortgezet en zal ook gekeken worden naar nieuwe vormen van ledenwerving en ledencontact. Aandachtspunt daarbij is het vergroten van de digitale communicatiemogelijkheden met onze leden en huurders. Onderwerpen 2012: Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2011 Meerjaren financiële planning: ontwikkelingen en risico s in relatie tot kabinetsbeleid - Verbeterplan Begroting 2013 Onderhoudsbeleid: - Invoering service-abonnement - Vraaggestuurd binnenonderhoud per Thema: Actie Zonnig Limburg Thema: KWH en verbeteringen klachtenafhandeling Onze communicatie en informatieverstrekking Actuele informatie over de Woningvereniging Nederweert is te lezen op onze website. Twee maal per jaar verschijnt het huurdersblad Gehuurtj. In 2012 waren de onderwerpen zeer divers; Uitleg over onze financiële situatie en de gevolgen van het kabinetsbeleid Burenoverlast en buurtbemiddeling Hennepconvenant en de consequenties voor huurders Verkoopbeleid Woningvereniging Nederweert Ontwikkelingen nieuwbouwportefeuille Resultaten KWH en aandachtspunten klachtenafhandeling De invoering van het service-abonnement Gepland onderhoud 2012 en 2013 Leefbaarheidsfonds en de aanvraag hiervoor Oproep voor mailadressen 12

14 ONZE KLANTEN: met en vanuit de klant Onze stakeholders Onze belangrijkste stakeholders op lokaal niveau zijn de gemeente, de zorg- en welzijnsorganisaties en de 2 collega-corporaties (Wonen Limburg en Wonen Zuid). Samenwerking met hen is essentieel om samen een goed aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Nederweert te kunnen blijven garanderen. Overleg met de gemeente Nederweert; tussentijdse wisseling portefeuillehouders De gemeente Nederweert en Woningvereniging Nederweert zijn voor wat betreft de sociale volkshuisvesting elkaars voornaamste partners. In 2012 zijn, uitgaande van het ondernemingsplan, de prestatieafspraken voor de komende vier jaar door beide partijen vastgelegd. Hiervan heeft ook een presentatie plaatsgevonden aan de themaraad. Op bestuurlijk niveau vindt in beginsel één maal per kwartaal overleg plaats tussen de gemeente Nederweert en Woningvereniging Nederweert. Medio 2012 hebben 2 wethouders gebruik gemaakt van de pre-pensioenmogelijkheden, waardoor er voor onder andere de portefeuilles volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling/projecten en de portefeuille leefbaarheid in kernen, ouderenbeleid en WMO 2 nieuwe wethouders zich hebben moeten inwerken op de diverse dossiers. In het najaar van 2012 hebben dan ook bestuurlijk twee extra bijeenkomsten plaatsgevonden. Belangrijke onderwerpen, die in het verslagjaar in het bestuurlijk overleg aan bod zijn gekomen, zijn: Prestatieafspraken Provinciale Hennepconvenant Regionale woonvisie; stand van zaken GOML (Gebiedsontwikkeling Midden Limburg) Landelijke ontwikkelingen; gevolgen kabinetsplannen voor de Woningvereniging Nederweert Voortgang haalbaarheidsonderzoeken nieuwbouwprojecten Centrumplan Nederweert-Budschop Nieuwe woongebieden/uitleglocaties met name woonwagenlocatie Hoebenakker Woonwagenbeleid WMO-beleid; deelname WMO-platform Project buurtbemiddeling Huisvesting van statushouders Ouderenzorg: Overleg met de Stichting Land van Horne In juni 2006 heeft de Woningvereniging Nederweert een samenwerkingsintentie vastgelegd met Land van Horne, waarbij beide partijen zich inspannen om in samenwerking met elkaar een passend pakket van woon- en zorgvoorzieningen te realiseren voor de gemeente Nederweert. In 2012 heeft de afwikkeling van het stilgelegde ontwikkelingsplan Leveroy centraal gestaan in de besprekingen met Land van Horne. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de aankoop van de gronden Reulisweg door Land van Horne medio In 2012 zijn verder geen gezamenlijke nieuwe initiatieven ontwikkeld. Voor de verschillende woon-zorgcomplexen heeft incidenteel overleg plaatsgevonden over activiteiten, in afstemming met het bestuur van de bewonerscommissie van het betreffende complex. Aandachtspunten waren de verrekeningen van de servicekosten en de nieuwbouw Sint Joseph in relatie tot de aanleunwoningen van de Woningvereniging Nederweert. Woningvereniging Nederweert JAARverslag

15 ONZE KLANTEN: met en vanuit de klant In 2013 vindt de oplevering van het nieuwe Sint Joseph plaatsvinden. Daarmee wordt het totale plan woonservicezone, waarin de Woningvereniging Nederweert afgelopen jaren ook enkele projecten heeft gerealiseerd, opgeleverd. Samen met gemeente, Land van Horne en andere partners zal in 2013 gekeken worden naar een presentatie van dit woonserviceconcept. Bijzondere doelgroepen: Samenwerking diverse partners Stichting Pedagogisch Sociaal Werk (PSW) Midden-Limburg De stichting PSW Midden-Limburg richt zich op de zorg voor mensen met een beperking. Met de Woningvereniging Nederweert bestaat al een aantal jaren een goede relatie, waarbij de Woningvereniging Nederweert de huisvesting levert. De samenwerking met PSW is in 2005 in een samenwerkingsovereenkomst geformaliseerd. We verhuren 8 woningen en 66 wooneenheden in complexen aan PSW ten behoeve van hun cliënten. Daarnaast worden er 8 woningen aan individuele cliënten van PSW verhuurd; 7 contracten zijn recent omgezet op verzoek van PSW, als gevolg van het rijksbeleid, waarin wordt ingezet op scheiden van wonen en zorg. Begin 2012 was in een intentieovereenkomst tussen PSW en Woningvereniging Nederweert afgesproken dat er een haalbaarheidsonderzoek zou worden gedaan naar de mogelijkheden voor nieuwbouw ten behoeve van PSW op de locatie Carisplan. PSW wilde met dit nieuwbouwplan een gedeelte van hun verspreid liggende locaties centraliseren op deze locatie, naast een aparte unit voor zwaardere, meervoudig gehandicapte bewoners. Eind 2012 heeft PSW laten weten pas op de plaats te moeten maken met deze onderzoeken. Mede door de wijzigingen in de AWBZ en het feit dat zij vooralsnog geen toestemming van het zorgkantoor krijgen voor uitbreiding, is een streep door deze nieuwbouwontwikkeling gezet. Daarnaast participeert de Woningvereniging Nederweert actief in het afstemmingsoverleg begeleid wonen vanuit de gemeente Nederweert, waaraan diverse hulp- en zorginstellingen deelnemen. Partners hierin zijn: PSW, PGZ, Mensana, Wonen Plus, Maatman, SGL, De Zorggroep, CMA, politie, Gemeente Nederweert, Gemeente Weert, Wonen Limburg en Woningstichting St. Joseph. Woonzorgcomplex Aan Stad-Thoês: Samen delen en Maatwerk Dat de concepten met betrekking wonen en worg zeer snel kunnen verouderen en niet meer aansluiten bij de vraag, blijkt uit de afnemende vraag naar appartementen in het woonzorgcomplex Aan Stad-Thoês te Ospel. Dit woon-zorgcomplex (realisatie in 2004), bestaande uit 39 appartementen met 24 uurszorg vanuit Land van Horne, heeft sinds 2011 al te maken met leegstand. Er blijken te weinig ouderen met een zorgindicatie te zijn. Overige senioren hebben nog geen interesse om in dit complex te gaan wonen; zij hebben een negatieve associatie bij wonen in een woon-zorgcomplex. 14

16 ONZE KLANTEN: met en vanuit de klant Om leegstand tegen te gaan is met andere zorginstellingen en Land van Horne gekeken naar mogelijke cliënten, die passend zouden kunnen wonen in dit complex. Dit heeft afgelopen jaar geleid tot de plaatsing van 5 nieuwe bewoners, die elk individueel zorg krijgen vanuit verschillende instanties. Binnen het complex zijn de ervaringen positief. Dit maatwerkconcept zullen we met zorgpartners voortzetten, waarbij heel gericht gekeken wordt naar de individuele vraag. Ons overleg met collega corporaties Op lokaal niveau is Wonen Limburg onze sparringpartner op het gebied van project- en gebiedsontwikkeling. Afgelopen jaar is samengewerkt aan de verkoop van gronden in Leveroy aan Land van Horne en Centrumplan Nederweert. Omdat de Woningvereniging Nederweert op korte termijn geen middelen heeft om te investeren in gewenste appartementen sociale huur in het centrumplan, is met Wonen Limburg afgesproken dat zij deze investering zullen doen, waarbij de Woningvereniging Nederweert te zijner tijd het dagelijks beheer op zich neemt. Woningvereniging Nederweert participeert actief in het samenwerkingsverband vereniging DOMAAS, waarin 19 kleine Limburgse woningcorporaties kennis en kunde uitwisselen met behoud van hun eigen identiteit en zelfstandigheid. Op enkele terreinen worden schaalvoordelen met elkaar behaald door gezamenlijke inkoop. De Woningvereniging Nederweert is verder lid van het Platform Limburgse Woningcorporaties (voorheen Aedes kieskring Limburg) waarin dit jaar onder andere aan de orde kwamen het Rijksbeleid met de actuele dossiers Woningwet, verhuurdersheffing, inkomensafhankelijke huren en het Vestiadossier, de krimpgebieden in Limburg, bedrijfsvoering en maatschappelijk ondernemerschap. Binnen Aedes wordt deelgenomen aan het netwerk MKW (Platform voor midden en kleine woningcorporaties). Woningvereniging Nederweert JAARverslag

17 III ONZE VASTGOEDPORTEFEUILLE: Differentiatie in prijs en kwaliteit Onze lokale en regionale woningmarkt Nederweert is van oudsher een kopersmarkt, waarbij het huuraandeel rond de 30% ligt, waarvan weer 70% eigendom van de Woningvereniging Nederweert is. In de Regionale woonvisie is door de gemeente Nederweert ingezet op kwaliteit van wonen en woonomgeving. Met een gefaseerd nieuwbouwprogramma op 6 uitleglocaties wordt in de periode tot 2020 voorzien in ca. 800 woningen, waarvan ca. 1/3 deel is bestemd voor starters. Op deze wijze hoopt de gemeente de verwachte ontgroening tegen te gaan. De Woningvereniging Nederweert participeert niet in deze ontwikkellocaties, waar alleen wordt ingezet op de kopersmarkt. De prognoses zijn dat na 2020 de vergrijzing meer dan gemiddeld zal zijn, waarbij het aantal 75-plussers in Nederweert stijgt met bijna 60% van ruim naar ruim Als gevolg van verdunning in de gezinsomvang groeit de woonruimtebehoefte tot ± 2025 heel licht. Daarna zakt ze hard. Ontwikkelingen vastgoedmarkt Ook op de Nederweertse woningmarkt heeft de economische crisis forse impact. Het duurt langer voor woningen verkocht zijn en verkoopprijzen staan onder druk. Dit heeft ook zijn effect op de huursector. Zittende huurders stappen minder gemakkelijk over naar de koopsector en doorstroming van koop naar huur (b.v. bij ouder worden) komt onder druk te staan. Dit heeft ook zijn weerslag op de mutatiegraad binnen ons bezit, die dit jaar weer is gedaald naar een historische dieptepunt van 5%. Opvallend was dan ook dat, tegen alle trends in, het verkoopprogramma van de Woningvereniging Nederweert meer dan positief verlopen is. Beperkte kansen liggen er in het vergroten van het huursegment tussen 500 en 800 euro binnen de Nederweertse verhuurmarkt, rekening houdend met de kaders vanuit DAEB - niet DAEB (DAEB = diensten algemeen economisch belang). Een onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor is eind 2012 opgestart. Onze portefeuillestrategie tot 2020 Medio 2011 heeft de Woningvereniging Nederweert haar strategisch voorraadbeleid daterend uit 2008, herbezien. Daarin zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd: Focus op de centrumkernen Nederweert, Budschop en Ospel geen nieuwe ontwikkelingen in de overige kernen Focus op starters en senioren, waarbij we uitgaan van aanpassingen bij bestaand bezit en minder in uitbreiding van ons bezit Selectieve afname van onze portefeuille met maximaal 10% (150 woningen) Differentiatie in prijs en kwaliteit, vertaald in ons huurbeleid; beperkte niet-daeb portefeuille Afname van de woningtypes < 60 m2 Sturen op kostendekkende exploitatie 16

Focus op onze toekomst Denken mét en vanuit de klant

Focus op onze toekomst Denken mét en vanuit de klant Focus op onze toekomst Denken mét en vanuit de klant VE R SLA G VAN H ET B ESTUU R OVE R H ET J AA R 2 0 1 1 N E D E R W E E R T WONINGVERENIGING Focus op onze toekomst Denken mét en vanuit de klant VERSLAG

Nadere informatie

INVESTEREN IN SAMENWERKING

INVESTEREN IN SAMENWERKING VerSLAg VAn Het BeStUUr over Het JAAr 2014 INVESTEREN IN SAMENWERKING WONINGVERENIGING NEDERWEERT JAARVERSLAG 2014 N E D E R W E E R T WONINGVERENIGING 1 VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 2014 INVESTEREN

Nadere informatie

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT 1. SOCIALE WONINGVOORRAAD: DIFFERENTIEREN WONINGAANBOD We hebben geconstateerd dat ons woningbezit te eenzijdig is opgebouwd, waarbij het vooral

Nadere informatie

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN WONINGVERENIGING NEDERWEERT

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN WONINGVERENIGING NEDERWEERT BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2017 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT Kader Ons bod is gebaseerd op de volgende onderleggers: Structuurvisie Midden-Limburg (planperiode 2014 tot en met 2017) en de daaraan gekoppelde

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 2013 STERK IN WONEN DOOR DUURZAAM VERBETEREN

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 2013 STERK IN WONEN DOOR DUURZAAM VERBETEREN VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 2013 STERK IN WONEN DOOR DUURZAAM VERBETEREN N E D E R W E E R T WONINGVERENIGING Woningvereniging Nederweert JAARverslag 2013 1 2 VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2009

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2009 INHOUDSOPGAVE I JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2009 1. Algemene beschouwingen 1 2. Overleg met stakeholders 6 3. Het huurbeleid 8 4. Ontwikkelingen in de woningvoorraad 13 5. Het kwaliteitsbeleid ten aanzien

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

jaarverslag 2016 in balans blijven N E D E R W E E R T WONINGVERENIGING

jaarverslag 2016 in balans blijven N E D E R W E E R T WONINGVERENIGING jaarverslag 2016 in balans blijven N E D E R W E E R T WONINGVERENIGING Verslag van het bestuur over het jaar 2016 Voorwoord Terugkijkend op het jaar 2016 zien we dat de invoering van de Woningwet ons

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth Woningcorporaties in Nuth Presentatie gemeenteraad Nuth 27 november 2012 Inhoud presentatie Voorstellen: Wonen Zuid & Wonen Limburg Wat doen woningcorporaties? Ontwikkelingen in de woningmarkt Regeerakkoord

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Wonen doe je niet alleen!

Wonen doe je niet alleen! Nieuwsbrief Woningvereniging Nederweert September 2012 NUMMER 4 Wonen doe je niet alleen! We zijn al een heel eind op weg in het jaar 2012. Een roerig jaar, waarin in de wereld om ons heen veel onrust

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 en scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB Sander Akkerman. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Prestatieafspraken 2017 en scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB Sander Akkerman. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Sander Akkerman De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 83 02 1 6017546 Geachte heer, mevrouw, Hierbij informeren wij u over de concept-prestatieafspraken tussen de woningcorporaties

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015

Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015 Aan de heer Ch. Klap, directeur bestuurder Woningstichting Ons Doel Postbus 569 2300 AN Leiden Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015 Geachte heer Klap, HOOD ontving onlangs een groot

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen II III III 11 II II G

beantwoording schriftelijke vragen II III III 11 II II G Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Nieuwkoop T.a.v. gemeenteraad Postbus 1 2460 AA TER AAR ^ VERZOGEN 3o APR 2015 15.08284 beantwoording schriftelijke vragen II III III

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

verslag van HEt BEStUUr over HEt JAAr 2015 Verder bouwen op onze fundamenten

verslag van HEt BEStUUr over HEt JAAr 2015 Verder bouwen op onze fundamenten verslag van HEt BEStUUr over HEt JAAr 2015 Verder bouwen op onze fundamenten N E D E R W E E R T WONINGVERENIGING WONINGVERENIGING NEDER WEERT JAAR VERSLAG 2015 1 Verder bouwen op onze fundamenten Een

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014 Versie 03-12-2014 Inleiding Enerzijds kan gesteld worden dat er sprake is van druk op de woningmarkt. Dit is o.a. merkbaar door het aantal reacties die we gemiddeld ontvangen op iedere woning die bij mutatie

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017 Prestatieafspraken 2017 t/m 2019 2 maart 2017 Gemeente Hillegom, Woonstichting De Key, Huurdersbelangenvereniging Arcade en Bewonerscommissie Bloemhof 02-03-2017 Inleiding Gemeente Hillegom, woonstichting

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen.

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. Huurverhoging 2016 1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. In de gesprekken met de corporaties is de insteek

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Aalten CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2013 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 5. Rondvraag

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Stand van zaken realisatie Masterplan De Valuwe. Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Datum college : 10 mei 2016 Openbaar : Ja Afdeling

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Ruimte maken om thuis te geven

Ruimte maken om thuis te geven Ruimte maken om thuis te geven samenvatting Ondernemingsplan woondiensten Aarwoude 2012-2015 Ruimte maken om thuis te geven De kubus is een ruimtelijke puzzel die opgelost kan worden door de juiste keuzes

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie