Liberale mutualiteit Brabant. Onafhankelijke Ziekenfondsen. Vlaams platform van verwijzende instanties voor personen met een handicap vzw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liberale mutualiteit Brabant. Onafhankelijke Ziekenfondsen. Vlaams platform van verwijzende instanties voor personen met een handicap vzw"

Transcriptie

1 VERSLAG Aanwezig Maaike Geryl (Voorzitter) Steven Ranson Mieke Pieters Elise Vos Ineke Willems Raf Duyvejonck Tessa De Roeck Ingrid Van Ruyskensveld Denise Catteeuw Greet Du Bois Mia Verschaere Chantal Derycker Katrijn De Gendt Veerle Sandermans Annemie Deleyn Barnard Lotte Socialistische mutualiteiten / Verwijzersplatform UZ Leuven Bond Moyson West-Vlaanderen Liberale mutualiteit Brabant Euromut UZ Gent AZ Alma Christelijke mutualiteiten De Voorzorg Antwerpen Oriëntatiecentrum Wilrijk CAR Sint-Lievenspoort Bond Moyson West-Vlaanderen Vlaams Neutraal Ziekenfonds Aalst Brailleliga KOC Vlaams Verwijzersplatform Verontschuldigd Lieve Heene Nathalie Van de Vyver Carine Van Hulle Veerle De Smet Sabine Blom Rina Verdoodt OC-Modem UZ Gent REVA Spermalie REVA ziekenhuis Inkendaal Onafhankelijke Ziekenfondsen Nationaal MS-Centrum Volgend overleg 1

2 - Het volgende overleg zal plaatsvinden in november; voor de exacte datum wordt er een doodle opgemaakt. 1. Verslag 30 mei 2013 Het verslag van de vergadering van 30 mei wordt goedgekeurd, opvolging: - De vraag wordt gesteld wat er nog met de visietekst IMB zal gebeuren? Deze werd bezorgd aan het KOC, VAPH en kabinet. Op het overleg van november zal deze met het VAPH worden doorgenomen. - Ikv het signaal dat werd gegeven rond niet-indexering van de prijzen voor nieuwbouw geeft Annemie aan dat men hierrond bezig is. Ook de definities over wat onder nieuwbouw valt en de regels hieromtrent worden momenteel opgemaakt en zullen nadien besproken worden via de permanente werkgroep IMB. - Vormingen vanuit KOC: men is momenteel volop bezig om een planning op te maken naar vormingen voor het komende jaar (een vorming rond woningaanpassingen staat al zeker op de planning). Het KOC geeft aan zeker open te staan voor suggesties, deze mogen bezorgd worden via Annemie of Maaike. MDT s vragen of het mogelijk is om te zorgen voor voldoende plaatsen zodat MDT s zeker de kans hebben om te kunnen deelnemen. Het KOC geeft aan dat dit voor vormingen waarbij gewerkt moet worden met specifieke computerprogramma s niet evident is om veel plaatsen te kunnen voorzien. Ook heeft het KOC bij vorige vormingen al vastgesteld dat er een aantal mensen zijn die op het laatste moment afbellen, of slechts naar één dag van een tweedaagse vorming komen. De oproep wordt gedaan om tijdig door te geven indien men niet (volledig) kan aansluiten, op die manier kunnen er ook mensen op de reservelijst aangesproken worden om deel te nemen. - Bilateraal overleg MDT s: Vroeger vond er overleg plaats tussen de IMB-teams en de PA/VAPH op basis van een aantal geclusterde thema s. Dit overleg is stopgezet, maar de vraag is of dit kan worden hernomen. Raf stuurt het laatste verslag van deze vergadering door om op te frissen over welk overleg dit gaat. 2. Simulatierapport D&I Maaike overloopt de evaluatienota over de simulatie D&I aan de hand van de PowerPoint die door het VAPH werd opgemaakt. De PowerPoint en de integrale evaluatienota worden in bijlage aan het verslag toegevoegd. Reacties: 2

3 - Alle verslagen worden beschouwd als eerste aanvragen, dit werd ook vooraf meegedeeld aan de MDT s die meewerkten aan de simulatie. MDT s moesten hiervoor niets extra doen, er werd gekeken naar de oude dossiers (eerste aanvragen). Er wordt opgemerkt dat oudere dossiers aan andere kwaliteitseisen moesten voldoen, er is ook sprake van een evolutie binnen de werking van MDT s,... Het is ook moeilijk in te schatten of deze dossiers nu door de PEC ook anders zouden beoordeeld worden dan vroeger. Het is dus gevaarlijk om uit deze vergelijking conclusies te trekken. - Er vond geen kwaliteitscontrole plaats voor het D&I-team, waarom zou een D&I-team beter oordelen dan een MDT/PEC? Deze bewijsvoering kan nu niet gevonden worden. - Wie zat er in het D&I-team? Zowel een arts, psycholoog, PA-hoofd, coördinator en hulpmiddelendeskundige. Een aantal van de leden van het D&I-team waren nieuw aangeworven en een aantal waren gedetacheerd uit het werkveld. Er vond ook een wisseling plaats van de coördinator van het D&I-team gedurende de simulatie De evaluatietekst werd besproken binnen de permanente werkgroepen Inschrijving & Evaluatie, IMB en het Raadgevend Comité, hun advies lag in dezelfde lijn: het werken met de hulpmiddelenfiches en de protocollen worden als nuttige instrumenten bevonden om tot gestandaardiseerde en gemotiveerde diagnose- en indicatiestelling te komen, indien deze flexibel ingezet kunnen worden. Het nieuwe organisatiemodel krijgt over de ganse lijn een negatief advies. Er werd geen meerwaarde aangetoond, men vond uit het onderzoek onvoldoende bewijs dat er adequatere oplossingen worden gevonden. Het zou beter zijn om te investeren in een goede werking van de MDT s en PEC ipv nieuw systeem invoeren. Verder is men voor het behoud van second opinion en HOC. Het is nog niet duidelijk wat de vervolgstappen inzake D&I zijn. De hulpmiddelenfiches (HMF) worden in de evaluatienota voorgesteld als goede instrumenten bij het proces van adviesverlening en indicering van hulpmiddelen: In de meeste gevallen zal het voor de mdt s, na het proces van adviesverlening, eenvoudiger en dus minder tijdsintensief zijn om hulpmiddelen aan te vragen. Het werken met duidelijke regels waarbij ook de grenzen van de uitzonderingen vast liggen, verhoogt de transparantie en uniformiteit. Dit systeem is veel rechtvaardiger dan het huidige kluwen van informele regels. Bijkomende voordelen van het werken met hulpmiddelenfiches zijn de ruggensteun die ze bieden aan de mdt s tegenover hun cliënten en, eens geïntegreerd in een globaal elektronisch VAPH-dossier de vele mogelijkheden om verdere administratieve vereenvoudigingen door te voeren. Concluderend kunnen we stellen dat de hulpmiddelenfiches een kwaliteitsverhogend effect hebben en dus goede instrumenten zijn bij het indiceren van IMB-vragen en na het proces van adviesverlening, het aanvragen van hulpmiddelen administratief eenvoudiger maken. 3

4 Wel wordt er een groot verschil vastgesteld bij de objectieve vs de subjectieve tevredenheid over het werken met de HMF. MDT s geven in hun evaluatie aan dat ze niet tevreden zijn over het werken met de HMF. Dit kan volgens de MDT s die aan de simulatie meewerkten te maken hebben met het gegeven dat je bij het invullen van de HMF vaak nog een motivatieverslag moest toevoegen. Terwijl in de gewone procedure slechts één adviesrapport nodig is, kan het zijn dat bij de aanvraag van verschillende hulpmiddelen, meerdere motivatierapporten geschreven moeten worden. Het was ook niet duidelijk wat er precies in deze motivatierapporten vermeld moest worden, bij de start van de simulatie kopieerde de teams vaak stukken uit het adviesrapporten. Na het eerste focusmoment gaf men vanuit het VAPH aan dat het niet de bedoeling was om gewoon te knippen-plakken uit het adviesrapport en moest men als MDT hiervoor anders te werk gaan. Dit gaf als resultaat dat MDT s meer werk hadden met het opmaken van deze motivatierapporten. Er werd nadien niet meer teruggekoppeld of men als MDT nu wel juist aan de slag was of er nog iets anders van hen werd verwacht. De simulatie werd op een totaal verschillende manier geëvalueerd door het VAPH als door de MDT s; het VAPH gaf aan uit de lucht te vallen bij het krijgen van de evaluatie van de MDT s achteraf en waren van mening dat MDT s tijdens de simulatie nooit negatieve feedback hebben gegeven. Op de individuele terugkoppelingsmomenten kon er volgens de MDT s nooit ingegaan worden op concrete dossiers, het D&I-team gaf geen cijfergegevens over welke beslissingen er genomen werden in de simulatie. Het was voor MDT s dus moeilijk om feedback te geven over het verloop van de simulatie (inhoudelijk), de praktische opmerkingen die ze hadden gedurende de simulatie werden wel steeds doorgegeven op terugkoppelingsmomenten. Aan het KOC is recent gevraagd om een aantal (kleine) aanpassingen aan de HMF te bekijken. Het KOC stelt vast dat er bij bepaalde fiches heel wat doelgroepen zijn opgenomen, het is de bedoeling om ook deze te bekijken ifv het verbeteren van de overzichtelijkheid/werkbaarheid van de fiches. Vraag van het Verwijzersplatform om de MDT s die meegewerkt hebben aan de simulatie ook aan te spreken om hun ervaringen te gebruiken bij het verbeteren van de fiches. De leden van de permanente werkgroep IMB zijn hier minder mee vertrouwd. Het is belangrijk bij het invoeren van de fiches om te bewaken dat deze niet als strikt keurslijf mogen gehanteerd worden, maar uitzonderingen moeten gemotiveerd kunnen worden. Er wordt ook gewezen op de valkuil bij het werken met deze fiches dat MDT s sneller geneigd kunnen zijn om toch maar een doelgroep toe te kennen om zo binnen een fiche te passen. De HMF s proberen duidelijkheid te scheppen in wat al dan niet kan worden aangevraagd voor welke doelgroep. Het kan gezien worden als extra ruggensteun voor de MDT s voor gebruikers te wijzen op wat wel en wat niet kan worden aangevraagd. Annemie geeft aan dat men als MDT altijd moet proberen te komen tot een zo correct mogelijk beeld: welke hulpmiddelen kunnen allemaal een adequate oplossing bieden voor 4

5 een bepaald ervaren probleem. Nadien moet men nagaan welke daarvan de goedkoopste oplossing is, deze kan worden gemotiveerd tav het VAPH. Als de gebruiker dan toch één van de andere (duurdere) alternatieven wenst, kan hij het budget van het goedgekeurde hulpmiddel inzetten en met een opleg het andere hulpmiddel aanschaffen op voorwaarde dat dit hulpmiddel ook voldoet aan de eisen van adequate oplossing voor de probleemactiviteit. MDT s ervaren dat dit in de praktijk echter niet op deze manier verloopt, indien men als gebruiker afwijkt van het goedgekeurde hulpmiddel (mits eigen opleg), wordt er geweigerd de facturen te betalen. Sommige PA-afdelingen zijn zeer rigide bij het aanvaarden van de facturen, andere laten dit sneller toe. Het is ook afhankelijk van het feit of de dossierverantwoordelijke vooraf op de hoogte is of niet. Ook wordt vastgesteld dat PA s niet altijd 100% op de hoogte zijn van alle hulpmiddelen die er vandaag de dag bestaan. De MDT s blijven vragende partij om meer overleg in te bouwen tussen MDT s en de PA s. bv AOL aanpassingen bed en persoon koopt een verzorgingsbed. Te vaak wordt ervaren dat VAPH zaken uitwerkt zonder overleg met het werkveld, dan worden er zaken ingevoerd die zonder dialoog tot stand kwamen. Nadien komen beide partijen er dan gefrustreerd uit. Dit kan allemaal worden vermeden als er op voorhand in overleg wordt gegaan. Bv kunnen jullie hier een voorbeeld geven Ook in de Administratie is men ervan op de hoogte dat MDT s niet altijd tevreden zijn met hoe de zaken lopen, dit wordt vaak afgedaan onder het motto dat MDT s overdrijven, maar de frustraties zijn er wel degelijk dus het is beter om deze op tafel te leggen en samen te zoeken naar oplossingen. Het belang van bilateraal overleg VAPH-MDT s wordt nogmaals benadrukt. MDT s nemen de opdracht als MDT op, louter en alleen voor de persoon met een Handicap, niet voor de vergoeding die hieraan gekoppeld is. Veel logischer zou zijn dat VAPH en MDT s partners zijn ipv tegenstanders. MDT s zouden het VAPH moeten kunnen inschakelen als medestanders, als er problemen zijn met bepaalde dossiers zouden MDT s het VAPH moeten kunnen inschakelen om samen met MDT en de pmh na te gaan waar de noden zitten, wat knelpunten zijn,.. Het zou zelfs moeten kunnen om samen op huisbezoek te gaan. Anderzijds is het ook aan de MDT s om zelf aan de bel te hangen en de PA s in te schakelen als zij dit nodig achten. Dit leidt soms wel tot een wantrouwende reactie naar de MDT s toe; alsof ze niet zouden weten hoe ze een goed advies moeten formuleren. Het KOC geeft aan dat MDT s altijd bij hen terecht kunnen voor vragen, in de adviesverlening zelfs het liefst in het begin van de adviesverlening (zie nota hoe hulp vragen aan KOC)!. KOC geeft aan blij te zijn dat MDT s op voorhand informatie bij hen opvragen ipv een onduidelijk dossier door te sturen naar de PA en te wachten op het signaal van de PA dat het dossier onvolledig blijkt te zijn. 5

6 Momenteel is er binnen het VAPH geen leidend ambtenaar actief, Laurent Burssens is vanaf 1 september met pensioen. Het is belangrijk dat er, wanneer er een nieuwe leidend ambtenaar wordt aangesteld, een constructieve brief wordt verstuurd vanuit het Verwijzersplatform waarin we onze wens naar constructieve samenwerking duidelijk maken. 3. Ontwikkelingen binnen IJH Op 16 september is de voorstart in regio Oost-Vlaanderen begonnen. MDT s kunnen nog niet veel eerste ervaringen meegeven omdat men momenteel nog niet op het systeem kan inloggen. Er werd overwogen om als tussenoplossing te werken met het uploaden van het A- document via Word, maar ook dit lijkt niet te werken. Ook vanuit de basiswerking (jeugdhulpverlener) lukt het (nog) niet om in te loggen op Insisto. Wanneer MDT s vragen stellen via mail of telefoon komt er ook geen antwoord. Het is dus afwachten hoe dit verder zal lopen. 4. Infonota 1311: hulp vragen aan het KOC in een individueel dossier Deze nota verschaft informatie over hoe men de hulp van het KOC kan inroepen, zo is er in de nota bijvoorbeeld opgenomen welke informatie een MDT eerst moet verzameld hebben alvorens ze een vraag kunnen richten aan het KOC. De nota heeft ook als doel op de PA s alert te maken en aan te geven dat ook zij een deel kunnen opnemen indien er vragen van MDT s binnenkomen. Opgelet: De infonota: gaat enkel over vragen die gericht worden aan het KOC, het is in kader van deze vragen dat deze informatie wordt opgevraagd. Dit wordt niet verwacht voor dossiers waarbij het voor het MDT allemaal duidelijk is (bv een verhoogd toilet). Annemie vult aan dat vragen best per mail kunnen opgestuurd worden, dit werkt veel vlotter dan werken met de post. Het KOC kan op basis van een binnengekomen vraag ook besluiten dat er nood is aan een doorverwijzing naar een gemachtigd expert. Indien men als MDT bijvoorbeeld vragen heeft mbt het plaatsen van een traplift, moeten er verschillende plannen bijgevoegd worden, zo ook een inplantingsplan/ doorsnedeplan. MDT s vragen zich af of deze plannen opgemaakt moeten worden door een architect. Dit is echter niet altijd noodzakelijk, een MDT kan ook zelf een schets opmaken indien er geen plannen aanwezig zijn (bv. bij oudere woningen). MDT s vragen hier ook transparantie, nl dat deze boodschap ook wordt opgenomen in de infonota. Een voorbeeld vanuit de Deutsche Dienststelle is dat bijvoorbeeld bij ziektebeelden met een evolutie die moeilijk te bepalen is zoals MS, hulpmiddelen retroactief kunnen gefinancierd worden: bij een verbouwing inspelen op de noden die zich in de toekomst zullen aandienen, maar die momenteel nog niet aanwezig zijn. Wanneer de noden zich wel manifesteren zou dan achteraf bij het VAPH alsnog de vraag tot tussenkomst ingediend kunnen worden. 6

7 Annemie stelt de vraag of MDT s er een zicht op hebben of het huren van hulpmiddelen regelmatig wordt aangevraagd. Meestal worden hulpmiddelen voor een jaar gehuurd en wordt er nadien beslist om dit aan te kopen. Dit wordt voornamelijk aangevraagd voor bedden en traplift, maar dit wordt eigenlijk niet zo vaak gedaan. Bij het huren van hulpmiddelen stoot men vaak op het probleem dat het bedrag dat gaat naar het huren van hulpmiddelen maakt dat het refertebedrag op een bepaalde termijn is opgebruikt. Ervaringen uit het Project ALS leren dat het huren van hulpmiddelen daarom geen goedkoper systeem is, maar je kan er wel de mensen sneller, meer en efficiënter mee verder helpen. Dat betekent ook winst. Een MDT stelde het volgende vast: er werd in kader van een dossier een vraag gesteld aan het KOC. Men kreeg hierop als reactie dat de vraag werd bekeken door het KOC en dat de informatie werd doorgestuurd naar het VAPH om bij aan het dossier te hangen. Volgens Annemie wordt dit niet gedaan, zeker niet als de vraag nog niet werd ingediend door het MDT. Wel is het zo dat KOC in Feniks (dossierbeheer VAPH) ingeeft dat er een overleg met het MDT heeft plaatsgevonden en het antwoord kan op deze manier worden ingekeken. Dit wordt gedaan zodat het PA hiervan op de hoogte is en op deze manier dubbele vragen door de PA kunnen worden vermeden. Dit MDT kan het dossiernummer bezorgen aan Annemie zodat zij verder kan uitpluizen wat er is fout gelopen. Een team merkt op dat volgende zinsnede in de infonota is opgenomen: de nodige documenten opvragen kan de doorlooptijd gevoelig verlengen, gelieve op tijd overmacht in te roepen en uw cliënt daarover te informeren MDT s kunnen echter geen overmacht inroepen ikv niet-halen van de doorlooptijden. De PA s kunnen voor dergelijke reden wél overmacht inroepen, MDT s zouden dit ook moeten kunnen. De periode dat een dossier bij het KOC ligt, zou moeten afgehouden worden van de doorlooptijden. Annemie neemt dit mee ter bespreking. Hetzelfde zou moeten gelden indien een cliënt graag zijn dossier inkijkt alvorens het mag worden doorgestuurd. Het kan echter lang duren vooraleer een MDT dit dossier terugkrijgt, waardoor het MDT hierop afgestraft wordt ikv de doorlooptijden. 5. Varia a. Overleg PA Een MDT stelt de vraag of men als MDT overleg met de PA kan aanvragen buiten de provincie waarin men als MDT erkend is? Dit zou wel moeten kunnen, andere teams met dezelfde vraag konden dit in het verleden wel. b. Nieuwe wetgeving automatische deuropeners Een MDT stelt vast dat de automatische deuropeners vallen onder de nieuwe wetgeving machines: de voorwaarden voor machines stellen dat een jaarlijkse controle verplicht is en dat hiervoor extra sensoren voor de veiligheid ingebouwd moeten worden (aan een meerprijs 7

8 van +/- 600). Dit zou dan willen zeggen dat er bij het aanvragen van automatische deuropeners extra kosten bij komen puur om in orde te zijn met de nieuwe wetgeving.. Annemie neemt deze vraag op met de consulenten woning, vermoedelijk kan het zijn dat deze regelgeving enkel van toepassing is voor openbare gebouwen. c. Co-ouderschap bij hulpmiddelen Bij co-ouderschap moet men het bedrag van hulpmiddelen delen onder de beide ouders. Deze stelling klopt echter niet altijd, een aantal hulpmiddelen kunnen wel dubbel worden aangevraagd. Over hulpmiddelen bij co-ouderschap werd een infonota opgemaakt. De vraag is of het VAPH regelgeving kan bezorgen aan de gebruiker indien er sprake is van coouderschap. Nu zijn MDT s aangewezen op de infonota, maar indien de gebruikers hiervoor telefoneren naar PA wordt de boodschap gegeven dat ze aan het MDT moeten vragen om dit voor hen aan te vragen, ipv correcte informatie te verschaffen. Nu moet het MDT de boodschap geven dat dit niet zomaar kan. Annemie vraagt na of deze informatie rechtstreeks aan de gebruiker kan gegeven worden. d. Voorstellen aanpassingen aanvulling gehoor Er zijn nieuwe voorstellen voorgelegd aan de PWG IMB. Het gevoel leeft dat bij het kijken naar de goedkoopste, adequate oplossing enkel gekeken wordt naar de goedkoopste oplossing. Het werkveld heeft niets toegevoegd aan deze lijst, maar er heerst onduidelijkheid of er wel iets gedaan is met de feedback van het werkveld. De prijzen die worden voorgesteld als de goedkoopste, adequate hulpmiddelen, maar in de praktijk blijkt dat de kostprijs van deze hulpmiddelen vaak een heel stuk hoger liggen dan op deze refertelijst vermeld staat. De meerkost wordt op deze manier niet opgenomen door VAPH. Ikv de aanvraag van een wekker die aangesloten is op een signaleringssysteem, zijn er maar enkele wekkers die kunnen dienen voor dit signaleringssysteem, maar het is wel vaak de wekker die maakt dat het systeem werkt of niet. Als deze wekker niet meer apart op refertelijst wordt opgenomen, dan zal deze indien de wekker niet meer werkt, heel het signaleringssysteem moeten worden aangevraagd ipv enkel de wekker. Annemie neemt deze opmerking mee. Na de bespreking in de PW worden deze voorstellen door Ward sowieso opnieuw bekeken. e. Loonfiches Er wordt vastgesteld dat MDT s voor het aanvragen van zeer-uitzonderlijke-zorgbehoeften (ZUZ) standaard loonfiches worden opgevraagd om te gebruiken als bijkomend argument. De vraag is of dit enkel voor ZUZ wordt gevraagd of teams dit voor alle dossiers opvragen? 8

9 Teams vragen deze inderdaad op voor ZUZ, als extra motivatie. De keuze ligt echter wel steeds bij de gebruiker om deze al dan niet te bezorgen. Er zijn hierover geen richtlijnen vanuit het VAPH ter beschikking. f. Testverslag leverancier Het komt voor dat gebruikers aankomen bij een MDT die gestuurd worden door een leverancier. Leveranciers voegen soms testverslagen toe, waarvan achteraf blijkt dat het hulpmiddel helemaal niet werd uitgetest. Annemie geeft hierop als reactie dat testverslagen niet kunnen worden opgevraagd bij leveranciers, het is de taak van een MDT op een testverslag op te stellen. Indien een MDT een vraag krijgt van een gebruiker die reeds een testverslag heeft gekregen van een leverancier, is het aangewezen om met de gebruiker in gesprek te gaan om na te gaan of het hulpmiddel effectief werd uitgetest en of alle vragen die het MDT heeft mbt de testing kunnen worden ingevuld. Het kan ook handig zijn om foto s van de testing op te vragen. De namen van leveranciers die zeggen dat ze een hulpmiddel getest hebben terwijl dit niet zo is, mogen doorgegeven worden aan Annemie. Anderzijds krijgt het KOC ook vaak vragen van de leveranciers of het van hen verwacht kan worden om testverslagen op te maken in opdracht van MDT s. MDT s kunnen dat van leveranciers niet verwachten, het is aan hen om mee te gaan naar een testing en nadien het verslag op te maken. g. Aangepaste fietsen MDT s stellen vast dat uitgebreide testings (inclusief advisering) voor aangepaste fietsen enkel in Leuven Adviescentrum Fietsen kan aangevraagd worden. Dit levert lange wachttijden op. Op de Revabeurs is er uitleg gegeven over deze testings, dit kan wel gemaakt hebben dat de vraag voor testing is toegenomen en aldus ook de wachttijden. Andere revalidatiecentra doen dit ook maar enkel voor hun patiënten. h. Volgende aanvragen: moeilijkheden met terugbetaling ondervonden Als voor één zorgvrager binnen het jaar twee keer een zorgvraag wordt ingediend, stelt men vast dat deze dossiers meestal niet worden terugbetaald door het VAPH. Zo ook niet voor dossiers waarvoor bijvoorbeeld eerst door een Revalidatiecentra een dossier werd opgemaakt en waarvoor nadien, wanneer iemand terugkeert naar zijn thuissituatie, bijkomende problemen ondervindt. Het is echter niet altijd mogelijk om alles in één keer aan te vragen, sommige vragen worden pas na een tijdje duidelijk. 9

10 De PA geeft aan dat MDT s moeten kunnen aantonen in het dossier waarom deze zorvraag binnen het jaar dubbel wordt aangevraagd; MDT s stellen vast dat ook al wordt dit opgenomen in het dossier, hier vaak geen rekening mee gehouden wordt. Hetzelfde probleem stelt zich voor het indienen van een Zorgdossier door het ene MDT en het indienen van een IMB-dossier door een ander MDT. In West-Vlaanderen geldt de afspraak dat indien het eerste dossier (Zorg) wordt opgemaakt door een team dat enkel een erkenning heeft voor het opmaken van Zorg-dossiers, de vergoeding gedeeld wordt met het team dat het luik IMB aanvraagt. Dit signaal wordt meengenomen naar overleg met het VAPH. i. Elektronisch bewaren van dossiers Sommige provincies aanvaarden dat dossiers digitaal mogen bewaard worden, andere provincies niet. Dit verschil zou moeten worden uitgeklaard. Maaike neemt dit onderwerp mee naar de permanente werkgroep Inschrijving en Evaluatie. 10

Vlaams & Neutraal ziekenfonds. West-Vlaamse consultatiebureaus

Vlaams & Neutraal ziekenfonds. West-Vlaamse consultatiebureaus VERSLAG Aanwezig Maaike Geryl (Voorzitter) Raf Duyvejonck Ingrid Van Ruyskensveld Rina Verdoodt Tessa De Roeck Lut Anseeuw Mia Verschaere Agnes de Muer Hans Rottiers Inneke Willems Mieke Pieters Veerle

Nadere informatie

Minimale kwaliteitseisen voor multidisciplinaire teams

Minimale kwaliteitseisen voor multidisciplinaire teams Minimale kwaliteitseisen voor multidisciplinaire teams provinciale informatiesessie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Inleiding MKE: kwaliteitsvolle dienstverlening staat centraal Provinciale

Nadere informatie

Hulpmiddelenfiches. Gebruikerservaring BZIO

Hulpmiddelenfiches. Gebruikerservaring BZIO Hulpmiddelenfiches Gebruikerservaring BZIO Even voorstellen Ingrid Vanvelthoven Ergotherapeute BZIO- Oostende, revalidatiecentrum Hoe werkt ons team ivm VAPH Kerntaak: ergotherapeutische behandeling Vroeger:

Nadere informatie

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Informatie voor patiënten Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 2 Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 3 Inleiding

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? INHOUD Wil je je inschrijven bij het VAPH? In deze brochure lees je hoe het multidisciplinair team (MDT) je hiermee kan helpen. De VAPH-experten

Nadere informatie

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/ MDT meerderjarigen Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/210 69 69 Multidisciplinaire Teams (MDT) erkend en gesubsidieerd door Inhoud Wat is het VAPH?...

Nadere informatie

Toelichting bij de. Classificerende Diagnostische Protocollen

Toelichting bij de. Classificerende Diagnostische Protocollen Toelichting bij de Classificerende Diagnostische Protocollen 1 1 Oorsprong 1.1 Situering Binnen het VAPH loopt er een project diagnostiek en indicatiestelling dat onder andere de bedoeling heeft het organisatiemodel

Nadere informatie

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WAT DOET HET VAPH? 03 ZIJN ER VOORWAARDEN?

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Het multidisciplinair team helpt u of uw wettelijke vertegenwoordiger bij het indienen van uw aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH.

Het multidisciplinair team helpt u of uw wettelijke vertegenwoordiger bij het indienen van uw aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH. MDT ONTHAALBROCHURE WAT IS HET MDT? MDT staat voor MultiDisciplinair Team. Dit team is samengesteld uit personen die deskundig zijn op verschillende terreinen (psycholoog, arts, verpleegkundige). Het multidisciplinair

Nadere informatie

Personen met een handicap kunnen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een beroep doen voor hulpmiddelen.

Personen met een handicap kunnen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een beroep doen voor hulpmiddelen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 167 van BART VAN MALDEREN datum: 4 december 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VAPH - Hulpmiddelen voor personen met een handicap Personen

Nadere informatie

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WAT DOET HET VAPH? 03 ZIJN ER VOORWAARDEN?

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

De erkenning en de grenzen van ons multidisciplinair team

De erkenning en de grenzen van ons multidisciplinair team 1 / 6 Gebruikte afkortingen: MDT OBC MDV VAPH BVR Multidisciplinair team Observatie en Behandelingscentrum Multidisciplinair verslag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR. VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap

Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR. VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR PeRSONeN Met een handicap VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap Wat VINDt u IN Deze BROChuRe? 01 Waarom u INSChRIJVeN BIJ het VAPh? 03 AAN welke

Nadere informatie

Gebundeld verslag van de terugkoppelingsmomenten met de MDT s in het kader van de simulatie D&I (september 2012)

Gebundeld verslag van de terugkoppelingsmomenten met de MDT s in het kader van de simulatie D&I (september 2012) Verslag 1 oktober 2012 Gebundeld verslag van de terugkoppelingsmomenten met de MDT s in het kader van de simulatie D&I (september 2012) 1 Inleiding Tussen 21 en 28 september 2012 vonden de tweede individuele

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waarom een aanvraag indienen bij het

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning

Aanvraag voor ondersteuning Aanvraag voor ondersteuning Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag voor ondersteuning in. Voor de volgende soorten ondersteuning kunt u op het VAPH een beroep

Nadere informatie

Nummer: INF/MDT/1409. Brussel, 8 september 2014

Nummer: INF/MDT/1409. Brussel, 8 september 2014 Nummer: INF/MDT/1409 Brussel, 8 september 2014 Aan de instanties die erkend zijn om multidisciplinaire verslagen af te leveren Aan de voorzitter en de leden van de permanente werkgroep Inschrijvingen en

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004;

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004; SCSZ/04/26 BERAADSLAGING NR 04/005 VAN 20 FEBRUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELINGEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING BERAADSLAGINGEN NR 02/115 VAN

Nadere informatie

Ouders over tevredenheidmetingen.

Ouders over tevredenheidmetingen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Mei 2009 december 2010 Ouders over tevredenheidmetingen. Dit is een bundeling van bemerkingen

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 30 april 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 20 2015_RMW_00289 Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Werkafspraken

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNING

REGLEMENT ONDERSTEUNING REGLEMENT ONDERSTEUNING Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 mei 2016 Binnen de perken van de budgettaire mogelijkheden ondersteunt Vlamo de artistieke, organisatorische en technische werking van

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hen met de zinsnede "met de Eigen Verklaring gaat u naar een (Arbo-)arts voor een medisch onderzoek" bij brief van 10 augustus

Nadere informatie

OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016

OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016 OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016 1. Context Regelmatig verschijnen in de media verhalen van patiënten die een heel hoge factuur moeten betalen voor

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint-Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint-Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint-Amandsberg www.onafhankelijkleven.be dinsdag

Nadere informatie

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH Geregeld door : - artikel 14 van het oprichtingsdecreet van het VAPH van 7 mei 2004; - Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening

Nadere informatie

Betreft: Hulpmiddelen voor studenten met behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs.

Betreft: Hulpmiddelen voor studenten met behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs. Steunpunt Inclusief hoger Onderwijs Sint-Jorisstraat 71 8000 Brugge Betreft: Hulpmiddelen voor studenten met behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs. Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Nadere informatie

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar PC Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle Tel. 09 210 69 69 - Fax : 09 252 24 61 E-mail :info@pccaritas.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT PC Caritas In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS /versie 1.0-8.08.2016 8.08.2016 Handleiding e-loket voor aanvragen inschrijvingsnummers 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse Aanvraag tot aanpassing van de lijst Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse 1 Procedure tot aanpassing van lijst Procedure tot aanpassing van de lijst: Implantaten

Nadere informatie

Checklist ondersteuningsplan

Checklist ondersteuningsplan Checklist ondersteuningsplan 1 In het kort Er bestaan 2 soorten ondersteuningsplannen. In beide gevallen wordt de zorgvraag uitgebreid gekaderd in de vele aspecten van het leven van de zorgvrager. Een

Nadere informatie

1. De campagnefiches zijn een instrument om de campagnes te meten en evalueren.

1. De campagnefiches zijn een instrument om de campagnes te meten en evalueren. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 128 van PAUL VAN MIERT datum: 8 januari 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Overheidscommunicatie

Nadere informatie

1. Laattijdig vervolledigen van een dossier omwille van overmacht

1. Laattijdig vervolledigen van een dossier omwille van overmacht Nummer: INF/MDT/0901 Brussel, 12 januari 2009 Aan de instanties die erkend zijn om multidisciplinaire verslagen af te leveren Aan de voorzitters en de leden van de Ad Hoc- Commissies Inschrijvingen en

Nadere informatie

HANDLEIDING: HULPMIDDELEN ADVISEREN EN AANVRAGEN MET HULPMIDDELENFICHES

HANDLEIDING: HULPMIDDELEN ADVISEREN EN AANVRAGEN MET HULPMIDDELENFICHES HANDLEIDING: HULPMIDDELEN ADVISEREN EN AANVRAGEN MET HULPMIDDELENFICHES SIMULATIE DIAGNOSE- EN INDICATIESTELLING 2011-2012 1 Adviseren met hulpmiddelenfiches Hulpmiddelenfiches veranderen niets aan de

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid huurdersbonden volgens

Nadere informatie

Van revalidatie tot consolidatie

Van revalidatie tot consolidatie Van revalidatie tot consolidatie Het belang van wettelijke subrogatie voor het slachtoffer Jens Vuylsteke Juridische Dienst VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Inhoud Revalidatie Consolidatie

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

PAB herziening aanvragen

PAB herziening aanvragen PAB herziening aanvragen Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat

Nadere informatie

HANDLEIDING: HULPMIDDELEN ADVISEREN EN AANVRAGEN MET HULPMIDDELENFICHES

HANDLEIDING: HULPMIDDELEN ADVISEREN EN AANVRAGEN MET HULPMIDDELENFICHES HANDLEIDING: HULPMIDDELEN ADVISEREN EN AANVRAGEN MET HULPMIDDELENFICHES SIMULATIE DIAGNOSE- EN INDICATIESTELLING 2011-2012 1 Adviseren met hulpmiddelenfiches Hulpmiddelenfiches veranderen niets aan de

Nadere informatie

Verspreide helpdesks vs centrale helpdesk. op basis van ervaringen spoor 4 helpdesk éénlijn.be

Verspreide helpdesks vs centrale helpdesk. op basis van ervaringen spoor 4 helpdesk éénlijn.be Verspreide helpdesks vs centrale helpdesk op basis van ervaringen spoor 4 helpdesk éénlijn.be Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemeen... 3 2.1 Januari 2015... 4 2.2 Februari 2015... 5 2.3 Maart en April

Nadere informatie

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS IN EEN WERELD IN VERANDERING, HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS OPROEP VOOR PROJECTEN 2016 AWARDSPROGRAMMA 4 INLEIDING 6 BELANGRIJKSTE BEOORDELINGSCRITERIA VORMING VAN KANSARME

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Het agentschap gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Samenvatting 28 november 2013 RA132039 Op het

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen

Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag in voor volgende soorten ondersteuning: individuele materiële bijstand (IMB):

Nadere informatie

Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen

Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag in voor volgende soorten ondersteuning: individuele materiële bijstand (IMB):

Nadere informatie

MiFID / Twin Peaks II

MiFID / Twin Peaks II MiFID / Twin Peaks II De uitbreiding van MiFID naar de verzekeringssector wordt voorzien door de Twin Peaks II wet van 30/07/2013 (in werking getreden per 30/04/2014) en omschrijft de gedragsregels die

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Tegemoetkomingen aan vakbonden

nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Tegemoetkomingen aan vakbonden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Gecorrigeerd voorstel Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg West-Vlaanderen SITUERING Vanuit het ROG West-Vlaanderen zijn de

Nadere informatie

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008.

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Dossiernummer 38-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw O. Hengelo Datum verzoek De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Betreft Het verzoek

Nadere informatie

Wat na de definitieve schaderegeling?

Wat na de definitieve schaderegeling? Wat na de definitieve schaderegeling? Het cumulverbod in al zijn facetten Sam Van Bastelaere Diensthoofd Juridische Dienst Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Cumulverbod Wettelijke subrogatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. UVIT zorgkantoor is per 1 januari 2012 verder gegaan onder de naam VGZ Zorgkantoor. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Coöperatie

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Admin.richtlijnen 100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Vragen naar: Julie Brackx / Patrick De Kinder Telefoon: 02 225 85 67

Nadere informatie

VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER

VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER 1/7 VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER VERZOEK TOT inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel via beroepsbeoefenaar (zie bijlage 1)) afschrift (niet mogelijk voor gegevens overleden patiënt)

Nadere informatie

KLACHTENBEHANDELINGSPROCEDURE

KLACHTENBEHANDELINGSPROCEDURE KLACHTENBEHANDELINGSPROCEDURE Gemeente Kampenhout 9 Aanleiding : Iemand heeft een klacht en uit die klacht Wie : burgers (externe klachten) medewerkers (interne klachten) Mogelijke manieren om een klacht

Nadere informatie

INFONOTA. Toelichting bij de verschillende onderdelen van het MDV (volgens het modulair systeem)

INFONOTA. Toelichting bij de verschillende onderdelen van het MDV (volgens het modulair systeem) Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel T 02 225 84 11 F 02 225 84 05 informatie@vaph.be www.vaph.be 17 mei 2016 INFONOTA Toelichting bij de verschillende onderdelen van het MDV (volgens het modulair systeem)

Nadere informatie

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Financiële administratie en aankoopdienst HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum

Nadere informatie

Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen

Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag in voor volgende soorten ondersteuning: tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inloggen... 2 Het welkomstscherm... 3 De Menu balk... 3 Opvolgingsstatussen... 4 Een nieuwe aanvraag creëren... 5 Controle

Nadere informatie

Veel gestelde vragen omtrent de minimale kwaliteitseisen

Veel gestelde vragen omtrent de minimale kwaliteitseisen Bijlage bij infonota 1117 versie dec. 2011 21 december 2011 Gericht aan de multidisciplinaire teams Veel gestelde vragen omtrent de minimale kwaliteitseisen Geachte mevrouw Geachte heer In de periode februari

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun C Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 21/22 van het Kankerplan: Psychosociale

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind? Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente UW KENMERK CONTACTPERSOON E-MAIL dossiernummer Zie achteraan bijlage ONS KENMERK TELEFOON BIJLAGEN Start integrale jeugdhulp 1 17

Nadere informatie

Handleiding My Handicap voor professionals

Handleiding My Handicap voor professionals Handleiding My Handicap voor professionals Inhoud Hoe krijg ik toegang tot MyHandicap voor professionals?... 1 Hoe gebruik je My Handicap?... 2 Inloggen... 2 Screening... 3 Een nieuwe aanvraag indienen...

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN EVALUATIE - 5 maart 2015 PROJECT DIENSTEN VOOR GEZINSZORG - DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie