Jaarverslag Balans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Balans 31-12-2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 * Jaarrekening 2014 * Balans

2 INHOUD JAARVERSLAG 2014 blz. Voorwoord bij Jaarverslag 1 Jaarverslag Bijlage 1 - Lijst met namen van medewerkers 9 Bijlage 2 - Lijst met bestuursbesluiten 10 Bijlage 3 - Jaarrekening Bijlage 4 - Toelichting op de Jaarrekening Bijlage 5 - Balans per 31 december Bijlage 6 - Verklaring van de Financiële Commissie 15

3 Voorwoord bij het jaarverslag over 2014 We verkeren in een periode dat lidmaatschappen niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Mensen moeten wel erg overtuigd worden van het nut. Over het algemeen daalt het ledenaantal. Wat dit betreft mag ANBO-Vianen niet klagen; het behoudt altijd nog ruim 400 leden, voor wie een klein bestuur de belangen zo goed mogelijk behartigt. Terugkijkend op het afgelopen jaar waren er naast de recreatieve activiteiten zoals de bingo en het dagreisje toch ook de zwaardere taken. Te denken valt aan de WMO dat in werking trad en de HuBa (= hulp bij belastingaangiftes). Ondanks de behoorlijke voorbereidingstijd op de nieuwe zorgtaken is de gemeente niet erg duidelijk geweest in de besluitvorming en informatie. Rond de keukentafelgesprekken, die tot aanscherping van zorguren moesten leiden, was nogal wat onvrede (om het zacht uit te drukken). We hebben de wethouder dan ook gevraagd om op onze komende ledenvergadering te verschijnen. De HuBa is voor ca. 70 personen van dienst geweest. Ook een twintigtal personen van de ANBO was actief op velerlei gebied. Voor hen was er in december een geslaagde medewerkersmiddag. Al-met-al een jaar met nogal wat activiteiten onder de paraplu van de landelijke ANBO die zich steeds professioneler ontwikkelt. Met vertrouwen gaan we in 2016 ons 60-jarig bestaan tegemoet. Er valt nog genoeg te doen Theo Balvers, voorzitter 1 mei 2015

4 - 2 - JAARVERSLAG ANBO VIANEN OVER 2014 Het aantal leden laat nog een lichte daling zien. Begin 2014 telde de afdeling 465 leden en eind 2014 waren dit er 455. Voor de leden werden belangen behartigd, rechtstreeks en in overlegorganen. Met de leden werd gecommuniceerd via: - directe contacten en verkeer - de maandelijkse Nieuwsbrief - ledenvergaderingen - bijeenkomst voor medewerkers. Er werden een dagtocht en bingomiddagen georganiseerd evenals een dag naar een EXPO in Nijkerk. BESTUURSSAMENSTELLING Per 31 december 2014 was het bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter: Th.C.M. Balvers Secretaris: vacature Penningmeester: W. Otten Algemeen bestuurslid: J.G. Hendriksen BESTUURSMUTATIES in 2014 De heer F.J. Neetens heeft in de ledenvergadering van 26 april afscheid als bestuurslid genomen. ROOSTER VAN AFTREDING Th.C.M. Balvers 2016 herkiesbaar J.G. Hendriksen 2017 herkiesbaar W. Otten 2016 herkiesbaar BESTUURSVERGADERINGEN Het algemeen bestuur kwam in 2014 acht keer bijeen in bestuursvergaderingen. Naast de onderwerpen van huishoudelijke aard werden de ingekomen brieven van ANBO Centraal over het verloop van het project ANBO ANDERS uitvoerig besproken.

5 - 3 - Ook de veranderingen betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hadden de aandacht van het bestuur. Een samenvatting van de bestuursbesluiten staat vermeld in bijlage 2. BESTUURSMEDEWERKERS Omdat de belangstelling om deel te nemen aan de bestuursvergaderingen, met over het algemeen gesprekken over formele en soms principiële en gevoelsmatige zaken, sterk vermindert is er overgegaan tot het opbouwen van een groter en sterker bestand van bestuursmedewerkers. Zij hebben hoofdzakelijk een uitvoerende taak en zijn vrijgesteld van de bestuursvergaderingen. Het bestuur houdt echter de verantwoordelijkheid en heeft daarom nauwe contacten met deze bestuursmedewerkers. Een aantal leden helpt het bestuur bij het vervullen van de taken onder andere op het gebied van: - dagreis, 2 - bingo, 5 - bezorging nieuwsbrief, 14 - ledenadministratie, 1 - wenskaarten, 1 - beheer website, 1 - bezoek ouderen, 1 - belastinghulp, 4. In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle medewerkers per 31 december REGIONALE BIJEENKOMSTEN EN THEMADAGEN Het bestuur heeft aan onderstaande bijeenkomsten deelgenomen met één of twee vertegenwoordigers: - themadagen over de WMO - besprekingen afdelingspenningmeesters met penningmeester Regiobestuur - besprekingen met Regiovertegenwoordigers over het opzetten van diverse netwerken - besprekingen van het Rayon Lekstroom van de Regio, waarin de contacten met bestuurders van Bunnik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen.

6 - 4 - FINANCIËN De inkomsten van de afdeling bestonden uit: a. Contributies voor ANBO leden b. Contributies voor FNV leden c. Bijdrage Gewest ANBO d. Gemeentelijke subsidie e. Rente Van de werkelijke inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks een gedetailleerd overzicht gemaakt, de jaarrekening. Deze wordt in de voorjaarsledenvergadering vastgesteld. Van de geschatte inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks een begroting gemaakt, welke in de najaarsledenvergadering wordt besproken en vastgesteld. HET ANBO-MAGAZINE EN DE NIEUWSBRIEF Magazines en Nieuwsbrieven werden op ± 300 adressen bezorgd. 14 personen waren actief bij het bezorgen van de nieuwsbrieven. Ongeveer 150 leden ontvingen de Nieuwsbrief Vianen digitaal. ANBO-SAMENWERKINGSVERBANDEN In 2014 waren er diverse bijeenkomsten, waaraan de afdeling Vianen deelnam. Tevens was er intensief verkeer vanuit het regionale en centrale kantoor. De Nieuwsbrief en het Informatief verschaften vaak informatie over relevante en actuele onderwerpen. Ook kwam er veel informatie van organisaties op het gebied van de WMO over voorlichting en themadagen. SAMENWERKING OUDERENBONDEN De samenwerking met de andere ouderenbond in Vianen, de PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond), verliep goed.

7 - 5 - In december 2013 is er een informele bijeenkomst geweest met het bestuur van de PCOB. De bedoeling is dit in 2015 te vervolgen met besprekingen over activiteiten die door beide bonden eventueel gezamenlijk kunnen worden gedaan. Gedacht wordt aan: ledenwerving, WMO-zaken en belastinghulp. WMO-BERAAD Namens de ANBO afdeling Vianen nam Wicher Otten deel aan deze bijeenkomsten. In 2014 zijn er negen vergaderingen geweest waarin over de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) werd gesproken. - Jaarlijks is er een klanttevredenheidsonderzoek onder de mensen die een beroep hebben gedaan op de WMO. De uitkomst van dat onderzoek wordt besproken in het WMO-beraad en daarna met de gemeente. - Het WMO-beraad wil meer contacten leggen met de burgers door middel van publiciteit in de pers, een website en een spreekuur. - In 2014 is er veel belangenbehartiging geweest voor de leden in Vianen i.v.m. de inwerkingtreding van de nieuwe WMO per 1 januari Het bestuur van ANBO-Vianen heeft het voornemen een panel op te zetten waaraan vragen kunnen worden gesteld over de uitvoering van de WMO door de gemeente. DEELNAME IN DE SWV De Stichting Welzijn Vianen is een stichting waarvan de activiteiten in 2014 betrekking hadden op o.a.: - de Plusbus voor 50+ers in Vianen - steunpunt mantelzorg - organisatie activiteiten en avondprogramma's - sociaal isolement - Alzheimercafé - computerinformatie. De stichting heeft een Raad van Advies waarin de ANBO is vertegenwoordigd. Het bestuur van de SWV bestaat momenteel uit zeven leden dat zich bij vacatures via coöptatie aanvult.

8 - 6 - HOF VAN BATENSTEIN Het HvB is als gebouw voor veel ANBO-leden een centraal punt in hun maatschappelijke beleving. Velen ervaren het als plezierig dat er zoveel activiteiten voor ouderen onder één dak zijn samengebracht. - In het Grand Café kan men bekenden ontmoeten, samen een praatje maken en een kop koffie drinken - Via de lectuurtafel kan men op de hoogte blijven van het dagelijkse nieuws - Er worden middagen georganiseerd met muziek, toneel en film. BELANGENBEHARTIGING 50-PLUSSERS IN VIANEN Voorlichting De ANBO probeert door middel van een periodieke 'Nieuwsbrief' haar leden te bereiken met mededelingen van allerlei aard, zoals - WMO-voorzieningen - woningbouw voor senioren - opplussen van woningen voor senioren - belastinghulp - urgentie voor een andere woning. Dit kan ook betrekking hebben op mededelingen over activiteiten in Vianen voor ouderen of regionale of landelijke onderwerpen die eveneens de 50- plussers in Vianen aangaan. Ook maakt de ANBO Vianen gebruik van een website Hulp bij Belasting Aangifte (HUBA) Vier ANBO-leden uit Vianen zijn in 2013 gestart met de cursus belastinghulp aan leden. In 2014 werd deze cursus afgerond met een certificaat waardoor er onder de vlag van de ANBO in 2014 hulp verleend kon worden bij de belastingaangifte. De vier HUBA's zijn: Th.C.M. Balvers, J.G. Hendriksen, A. Otten en W. Otten.

9 - 7 - SOCIALE ACTIVITEITEN Het in stand houden van sociale activiteiten wordt door bestuur en medewerkers gedaan. Bingo In 2014 werden acht bingomiddagen georganiseerd onder leiding van de heer Jaap Vroegop. Deze middagen betekenen een maandelijks gezellig contact tussen een 50-tal leden en vrienden. Bijeenkomst met bestuursmedewerkers Ook in 2014 is er een bijeenkomst geweest met bestuursmedewerkers. Dagreis De in 2014 georganiseerde dagreis bracht de deelnemers naar Hindeloopen in Friesland.

10 - 8 - VOORUITZICHT NAAR 2015 De komende tijd vragen de volgende onderwerpen de aandacht van het bestuur. a. De kwestie van de bezuinigingen bij de gemeente (WMO) en de gewijzigde WMO per 1 januari b. Hulpverlening bij - belastingaangifte - aanvraag zorgtoeslag en huurtoeslag - aanvraag WMO-voorzieningen - kwijtschelding van gemeentelijke belastingen - aanvragen van een urgentie voor een andere woning. c. Oproepen doen, het vragen van, en andere activiteiten om een secretaris/ bestuurder te krijgen alsmede uitbreiding van het bestuur zodat de taken over een groter aantal bestuursleden kunnen worden verdeeld. d. Verdere besprekingen over de instelling van woon-/zorgzones met de daarbij horende voorzieningen. e. De noodzaak voor seniorenwoningen onder de aandacht van LEKSTEDEwonen en Gemeente en Politieke Partijen brengen. f. Verder onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden van het opplussen van woningen bij de leden. g. De mogelijkheid om trapliften te huren door particulieren en onder welke voorwaarden. h. Het nauwkeurig en zorgvuldig nagaan wat de nieuwe statuten voor ANBO Vianen gaan betekenen. i. Het instellen van een panel om contacten te krijgen met de leden over de uitvoering van de WMO. j. Een ledenwerfactie, eventueel in samenwerking met de andere ouderenbonden. ANBO Afdeling Vianen, mei 2015 de voorzitter. Th.C.M. Balvers de secretaris a.i. W. Otten

11 - 9 - Bijlage 1 - Overzicht medewerkers ANBO Vianen eind 2014 Bezorging Nieuwsbrief Bingo Dagtocht Bestuur Wenskaarten Belastinghulp Beheer website Ledenadministratie Bezoek ouderen Bauke Andringa Theo Balvers Christa Broers-Amstelveen F.W. Chaigneau Gerrit Groothuis Ciska Hamilton Toos Hazendonk-Voskamp Joke Hendriksen Marleen Hermans J. Krouwel M. Krouwel-van Kleij Wouter van der Meulen Yvonne van der Meulen Ria van Muiswinkel Frans Neetens Leo Oorschot Wicher Otten Alie Otten-Nijdam J.M. Pauw-Faber M. Sluis Willy Spithoven W.C.P. van Straaten Paul Vos Jaap Vroegop

12 Bijlage 2 - Samenvatting van de belangrijkste bestuursbesluiten: 9 januari - Jeugdzorg in de WMO is misschien een punt om met de PCOB te bespreken 11 februari - De subsidie van de gemeente zal worden gebruikt voor de bingo en het dagreisje - De jaarrekening 2013 is akkoord - Als proef een contactmiddag organiseren met leden in september over diverse zaken 13 maart - 50 personen kunnen naar EXPO Nijkerk - Joke gaat naar CLA online kijken - Wicher maakt regelmatig een stukje over de WMO 10 april - Instellen panel/enquête wordt in september besproken - Mediacode ANBO Centraal zal ook leidraad zijn voor de handelingen van de afdeling Vianen - De persoonlijke belangenbehartiging is ingedeeld in drie wijken: 1. Monnikenhof en Amaliastein door Theo Balvers 2. Hogeland/Zederik en Binnenstad door Joke Hendriksen 3. De Hagen door Wicher Otten 8 mei - De belastinghulp (HUBA) geldt alleen voor ANBO-leden binnen de voorwaarden. Uitzondering voor personen die in het verleden ook door de ANBO zijn geholpen - Het voorstel van de Ledenvergadering om Hans Schouten te benoemen als adviseur aan het bestuur over WMO-zaken wordt aangenomen. De eacte vorm wordt nog bekeken - Het bestuur dient te worden aangevuld met reserves voor het geval plotseling bestuurders wegvallen - Op de website alleen zaken vermelden die op ANBO Vianen betrekking hebben - Bestuursleden zijn beschikbaar als ondersteuning bij het keukentafelgesprek, op persoonlijke titel

13 augustus - Panelleden moeten zich met naam melden - In de Nieuwsbrief komt een artikel over de uitvoering van de WMO 2015 door gemeentebestuur Vianen - ANBO Vianen levert geen helpers voor WelThuisVianen - De mogelijkheid tot inzage in ledenlijst door alle leden zal worden bekeken 24 oktober - Er gaat iemand naar de voorlichting over Raad&Daad - De begroting 2015 gaat met enkele aanpassingen naar de Ledenvergadering - In de begroting voor 2015 wordt een bedrag van 600 opgenomen voor het opzetten van een ANBO-Vianen biljartclub - In de Nieuwsbrief mededelingen doen over de komende keukentafelgesprekken 13 november - Na afloop van de ledenvergadering van 27 november zal er gesproken worden over de keukentafelgesprekken. Vooraf wordt een lijst met vragen opgesteld - Medewerkersmiddag op 12 december 4 december - Er komt een overzicht met de taken van het bestuur

14 Bijlage 3 Samenvatting jaarbedragen Jaar- Be- Jaarrekening groting rekening Inkomsten 1 Contributies via ANBO Centraal ) 2 Rente op spaarrekening ) 3 Totaal, Inkomsten algemeen Bijdrage gewest 500 vervallen 5 Subsidie gemeente Vianen ) 6 Donatie van vh Spaarbank Vianen ) 7 Totaal, Inkomsten voor projecten ) Uitgaven 8 8 Biljartmiddagen Bingomiddagen ) 10 Dagreisje ) 11 Wenskaarten Donatie SWV en Scootmobielclub ) 13 Totaal, Uitgaven voor projecten Kosten vrijwilligers Afdelings Nieuwsbrief Drukwerk jaarstukken Ledenvergaderingen Administratiekosten Belastinghulp Bestuursvergaderingen Overige (samengevat) Totaal Uitgaven algemeen ) 25 Jaarresultaat Algemeen Tekort ) 26 Jaarresultaat Projecten Tekort Jaarresultaat Projecten Overschot Algemene reserve per ) 28 Reserve projecten per ) De cijfers in de laatste kolom verwijzen naar de toelichting op de jaarrekening (bijlage 4)

15 Bijlage 4 - Toelichting op de jaarrekening ) 4,30 per lid = ) Rente op spaarrekening ) Totaal inkomsten ) - de bingomiddagen (zie voor specificatie hieronder) ) - het dagreisje ) donatie SWV 375 donatie scootmobielclub 50 Restant, naar reserve projecten ) Kosten van het in stand houden van de afdeling ) Resultaat ) Stand reserve in stand houden afdeling op ) Stand reserve projecten op ) BINGO-specificatie: Prijzen Consumpties Overige kosten 11 6 Zaalhuur Bijdrage door niet leden Van Spaarbank Vianen ontvangen Opbrengst bonnen/loten

16 Bijlage 5 BALANSEN ANBO VIANEN ACTIVA PASSIVA Kas, bingo RABObank, sparen RABObank, betalen Reserve algemeen Te ontv. van Gewest 773 Reserve projecten Nog te ontvangen Nog te betalen Deze jaaroverzichten zijn opgesteld door de penningmeester van de ANBO Vianen, W. Otten, 27 januari 2015 Besproken in het bestuur van ANBO Vianen d.d. 19 maart 2015 De secretaris a.i. W. Otten De voorzitter Th. Balvers w.g. w.g. De kascommissie heeft op 6 mei 2015 alle kas- en bankafschriften en facturen akkoord bevonden. Vastgesteld werden de (bank)saldi, overeenkomstig de balans: Eind Eind Eind Kas, bingo RABObank, betaalrekening RABObank, spaarrekening TOTAAL De kascommissie stelt voor de penningmeester te déchargeren. Vianen, d.d. 6 mei B.Linnenbank G.J. Groothuis w.g. w.g.

17 Bijlage 6 Verklaring van de Kascommissie m.b.t. de Jaarrekening 2014 van de ANBO afdeling Vianen Ondergetekenden, in de functie van Kascommissie, hebben het financiële jaarverslag 2014 van de penningmeester en de begroting voor 2015 alsmede de bankrekeningen en de gevoerde administratie over het jaarverslag gecontroleerd. Op grond van hun bevindingen verklaren ondergetekenden dat de rekeningen van baten en lasten over 2014 en de balans per 31 december 2014 een getrouw beeld geven van het beheer van de financiën. Voor de projecten is er een voordelig saldo over het jaar 2013 van 846, van 310,00 Voor ANBO-algemeen is het nadelig saldo over het jaar 2013: 296, : 272,00 De algemene reserve was: - per eind 2010: 7.349,00 - per eind 2011:.6.466,00 - per eind 2012: 6.849,00 - per eind 2013: 6.553,00 - per eind 2014:.6.058,00 De reserve projecten was: - per eind 2013: 847,00 - per eind 2014: 1.379,00 De ondergetekenden stellen de afdelingsvergadering voor de jaarrekening over het jaar 2014 en de (aangepaste) begroting 2015 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Vianen 6 mei 2015 G.J. Groothuis B. Linnenbank

18 Dank aan alle medewerkers Wat is een organisatie zonder haar medewerkers die zonder betaling zoveel uren voor de ANBO werken. Zonder hulp van de medewerkers is deze taak voor het bestuur niet uit te voeren Daarom hartelijk dank aan alle medewerkers!

Jaarverslag Balans

Jaarverslag Balans Jaarverslag 2013 * Jaarrekening 2013 * Balans 31-12-2013 INHOUD blz. Voorwoord bij Jaarverslag 1 Jaarverslag 2013 2 Bijlage 1 - Lijst met namen van medewerkers 9 Bijlage 2 - Jaarrekening 2013 10 Bijlage

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Balans 31-12-2010

Jaarverslag 2010. Balans 31-12-2010 Jaarverslag 2010 * Jaarrekening 2010 * Balans 31-12-2010 Voorwoord bij het jaarverslag 2010 De ANBO Vianen heeft zich jarenlang ingezet voor het opplussen van woningen, met name het aanpassen van woningen

Nadere informatie

Dagreis 15 mei 2012. Jaarstukken. Informatie

Dagreis 15 mei 2012. Jaarstukken. Informatie NIEUWSBRIEF 2012 nummer 1, maart Afdeling Vianen, sinds 1956 p/a Koestraat 6, 4132 BH Vianen Ut, telefoon 0347 372859 www.anbo.nl/vianen Ledenvergadering 26 april 2012 Dagreis 15 mei 2012 Jaarstukken Informatie

Nadere informatie

Voorjaarsledenvergadering

Voorjaarsledenvergadering NIEUWSBRIEF nummer 2 medio april 2011 afdeling Vianen, sinds 1956 Berkenstraat 8, 4131 AM Vianen (Ut), telefoon 0347 373031 www.anbo.nl/vianen Voorjaarsledenvergadering Hierbij worden alle leden van de

Nadere informatie

Ledenvergadering en RIVAS Uitnodiging voor de najaarsledenvergadering op donderdag 3 november a.s. in 't Klooster, aanvang 14.

Ledenvergadering en RIVAS Uitnodiging voor de najaarsledenvergadering op donderdag 3 november a.s. in 't Klooster, aanvang 14. NIEUWSBRIEF nummer 3 medio oktober 2011 afdeling Vianen, sinds 1956 Berkenstraat 8, 4131 AM Vianen (Ut), telefoon 0347 373031 www.anbo.nl/vianen Ledenvergadering en RIVAS Uitnodiging voor de najaarsledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0872 Inventaris van het archief van de Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Delft,

Nummer Toegang: 0872 Inventaris van het archief van de Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Delft, Nummer Toegang: 0872 Inventaris van het archief van de Protestants Christelijke Ouderen Bond,, 1979-2006 Archief Delft 0872 Protestants Christelijke Ouderen Bond, 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Belastinghulp voor aangifte 2013 (zie binnenbladen)

Belastinghulp voor aangifte 2013 (zie binnenbladen) NIEUWSBRIEF nummer 1, januari 2014 afdeling Vianen, sinds 1956 Berkenstraat 8, 4131 AM Vianen (Ut), telefoon 0347 373031 www.anbo.nl/vianen Belastinghulp voor aangifte 2013 (zie binnenbladen) Uit de ledenvergadering

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering

Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Programma: 19.30 20.00: Inloop 20.00 21.00: Algemene Ledenvergadering 2015 1. Opening en mededelingen, 2. Verslag ALV november

Nadere informatie

Nieuwjaarsborrel van ANBO- en FNV seniorleden

Nieuwjaarsborrel van ANBO- en FNV seniorleden NIEUWSBRIEF nummer 6 medio december 2010 afdeling Vianen, sinds 1956 Berkenstraat 8, 4131 AM Vianen (Ut) telefoon 0347 373031 www.anbo.nl/vianen Nieuwjaarsborrel van ANBO- en FNV seniorleden Iedereen is

Nadere informatie

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013 Inhoud 1. Balans per 31 december 2012 2. Staat van en 2012 3. Toelichting op de Balans 4. Toelichting op de staat van en 5. Ondertekening door bestuurders huurdersvereniging 6. Verklaring inzake controle

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.nl JAARVERSLAG 2014 De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: Een vertegenwoordiging van de Senioren Raden van 10 kernen. Een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Geachte Leden van D66Almere, Voor u ligt het financieel jaarverslag 2013. Op zich was het financieel een rustig jaar. Vanaf september is er een begin gemaakt met de campagne

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012 Publicatie verslag. Helmond, 26-3-2013 MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester EHBO vereniging Helmond Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Helmond, 23-3-2015 MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester EHBO vereniging Helmond Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN. Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013

Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN. Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013 accountants I belastingadviseurs maatschapsleden Rob Vink AA Els Erkens AA Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013 VIER

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016

Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016 Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016 Jaarrekening Stichting HetWerkt!Wijchen, 16 maart 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemene informatie... 2 Oprichting en doel Stichting... 2 Jaarrekening...

Nadere informatie

Vereniging voor Vogelbescherming. s-gravenhage en omstreken. Financieel verslag 2014

Vereniging voor Vogelbescherming. s-gravenhage en omstreken. Financieel verslag 2014 Vereniging voor Vogelbescherming s-gravenhage en omstreken Financieel verslag 2014 April 2015 Balans per 31 december 2014 (na voorgestelde resultaatbestemming) ACTIEF 31 dec. 2014 1 sept. 2014 31 dec.

Nadere informatie

EHBO-VERENIGING GRAVE

EHBO-VERENIGING GRAVE EHBO-VERENIGING GRAVE Jaarverslag 2016 Grave, maart 2017 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO Vereniging Grave Contact informatie Van der Plaatstraat

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Vereniging de Parel JAARREKENING 2016

Vereniging de Parel JAARREKENING 2016 Vereniging de Parel JAARREKENING 2016 Status: Definitief Versie: 1.0 Datum: 29-03-2017 Staat van Baten en lasten Baten Prognose 2017 2016 2015 Ouderbijdrage vereniging 0 150 300 Giften / Rente 350 458

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Nuenen 20 mei 2016 J.P.A.M. Donkers penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Nuenen 20 mei 2016 J.P.A.M. Donkers penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2015 Publicatie verslag. Nuenen 20 mei 2016 J.P.A.M. Donkers penningmeester EHBO vereniging Nuenen c.a. Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord Brabant

Nadere informatie

EHBO-VERENIGING GRAVE

EHBO-VERENIGING GRAVE EHBO-VERENIGING GRAVE Jaarverslag 2013 Grave, september 2014 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO Vereniging Grave Contact informatie Maaskade 24 5361

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 Voorwoord Voor u ligt het financiële halfjaarverslag van het XXIIe bestuur der SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen.

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Balans TOTAAL 6.518, ,08 TOTAAL 6.518, ,08

Balans TOTAAL 6.518, ,08 TOTAAL 6.518, ,08 Balans 15-9-2012 15-9-2011 15-9-2012 15-9-2011 Spaarrekening 6.000,00 11.500,00 Extra ouderbijdrage 1.763,50 1.608,50 Vorderingen 20,00 605,00 Vrije reserve 4.754,62 10.913,58 Betaalrekening 332,42 314,38

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Olofsbuurt/Westerkwartier. Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier

Jaarverslag 2005. Olofsbuurt/Westerkwartier. Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Jaarverslag 2005 Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Olofsbuurt/Westerkwartier Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Indeling van de jaarrekening van de Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier.

Nadere informatie

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD ten opzichte van begroot Begroot Werkelijk Inkomsten Contributies (leden begroot 250/werkelijk 268) 2.500,00 2.790,00 Subsidie 6.200,00 6.229,40 Rente 0,00 72,67 Totaal inkomsten 8.700,00 9.092,07 Uitgaven

Nadere informatie

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 1 oktober 2014-30 september 2015 Secretariaat Rozengracht 3 t 0575 516878 www.vriendenmuseazutphen.nl 7201 JL Zutphen e museazutphen@zutphen.nl resultatenrekening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENTEN. Huurdersvereniging "De Rietlanden" Secretariaat: Torenvalk 31

REGLEMENTEN. Huurdersvereniging De Rietlanden Secretariaat: Torenvalk 31 REGLEMENTEN Huurdersvereniging "De Rietlanden" Secretariaat: Torenvalk 31 Telefoon: (0591) 635372 Mobiel 06-46821293 E-mail: info@huurdersverenigingrietlanden.nl Website: www.huurdersverenigingrietlanden.nl

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Financieel verslag 2015 Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Inhoud Blz. Balans per 31 december 2015 3 Exploitatierekening 2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Nederlandse Schrijftolken Vereniging

Jaarverslag 2011. Nederlandse Schrijftolken Vereniging Jaarverslag 2011 Nederlandse Schrijftolken Vereniging Inhoudsopgave 1. De Nederlandse Schrijftolken Vereniging in 2011 a. De organisatie blz. 3 b. Het bestuur blz. 3 c. Bestuurlijke veranderingen in 2011

Nadere informatie

Stichting Cultureel Centrum "De Hof" Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting:

Stichting Cultureel Centrum De Hof Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting: Stichting Cultureel Centrum "De Hof" 1 Balans per 31 december 2014 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014 Bestuur van de Stichting: Voorzitter: J. Flokstra Secretaris, tevens programmering evenementen

Nadere informatie

Stichting Hello You te Nijkerk

Stichting Hello You te Nijkerk te Nijkerk JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 55009301. Het doel van de Stichting is ondersteuning

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Jaarverslag Nuenen 16 november 2013 J.P.A.M. Donkers penningmeester. Publicatieverslag

Jaarverslag Nuenen 16 november 2013 J.P.A.M. Donkers penningmeester. Publicatieverslag Jaarverslag 2012 Nuenen 16 november 2013 J.P.A.M. Donkers penningmeester Publicatieverslag EHBO-vereniging Nuenen c.a. Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord Brabant ANBI - erkenning G-57 Secretariaat:

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014. Activiteiten. De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest.

HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014. Activiteiten. De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest. 1 HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014 Activiteiten De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest. Kringloopeconomie De Vrienden van Biesland zien als een kernactiviteit het bevorderen van een

Nadere informatie

Stichting Sizanani Amsterdam

Stichting Sizanani Amsterdam Stichting Sizanani Amsterdam Rapport jaarrekening 1 maart 2013-28 februari 2014 Adres: Willem Pijperstraat 172 2551 CP s-gravenhage KvK no.: 41213848 1 JAARVERSLAG 2013-2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuur

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Bestuur: J.J. Atsma, voorzitter mr. A. van der Meer, secretaris J.P. Visser, penningmeester B.K.C. Baron, bestuurslid J.A. Mulder,

Nadere informatie

Beheersstichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Noordoost Groningen. jaarverslag en jaarrekening 2013

Beheersstichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Noordoost Groningen. jaarverslag en jaarrekening 2013 Beheersstichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Noordoost Groningen jaarverslag en jaarrekening 2013 Laat niemand in eenzaamheid sterven januari 2014 KvK nummer 02083640 Beheersstichting De Schutse

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Boxmeer, 01 oktober P.J.W. Arts penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Boxmeer, 01 oktober P.J.W. Arts penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2015 Publicatie verslag. Boxmeer, 01 oktober 2016. P.J.W. Arts penningmeester De Vereniging EHBO Noord Brabant Kantooradres miv augustus 2014: Bezoekadres: Smederijstraat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 65 nr. 1 Februari Vereniging Van Gerepatrieerden en Vrienden STATUTAIR GEVESTIGD TE DEN HAAG

NIEUWSBRIEF. Jaargang 65 nr. 1 Februari Vereniging Van Gerepatrieerden en Vrienden STATUTAIR GEVESTIGD TE DEN HAAG VERENIGING VAN GEREPATRIEERDEN EN VRIENDEN 1950 1 12 NIEUWSBRIEF Jaargang 65 nr. 1 Februari 2015 Vereniging Van Gerepatrieerden en Vrienden STATUTAIR GEVESTIGD TE DEN HAAG VERENIGING VAN GEREPATRIEERDEN

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden Jaarverslag 2015 Stichting Wauw James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken.

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken. Jaarverslag 2011 1 Algemeen Bij besluit van de gemeenteraad d.d. 30 november 1964 werd ingaande 1 januari 1965 de Stichting Westermeer in het leven geroepen. Op 25 november 1965 werd de notariële akte

Nadere informatie

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie.

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 24 april 2008 Betreft: Toelichting financiële stukken (aanpassing n.a.v. vaststelling jaarvergadering 24 april) In bijlage ontvangt

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

BERAAD GROTE STEDEN. in de Protestantse. Kerk in Nederland

BERAAD GROTE STEDEN. in de Protestantse. Kerk in Nederland Vereniging BERAAD GROTE STEDEN in de Protestantse Jaarrekening 2013 Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland www.verenigingberaadgrotesteden.nl Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1 A 1018

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2016 Publicatie verslag. Etten-Leur, 01 Augustus 2016 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG Algemeen...

Nadere informatie

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt

Nadere informatie

Financieel + Jaarverslag 2015

Financieel + Jaarverslag 2015 Financieel + Jaarverslag 2015 Publicatieverslag. Goirle, 14 april 2016. Penningmeester: M.J. van Spreeuwel-Lemmens Diverse informatie algemeen: Vereniging voor E.H.B.O. Goirle. Secretariaat: Baarsven 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis)

Jaarrekening 2012. (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis) (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis) Jaarrekening 2012 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Postbus 250 1441 AG Purmerend Bank: 14.74.39.604 Kamer van Koophandel: 37142840 BTW- nummer:

Nadere informatie

JAARVERSLAG Bestuurssamenstelling op De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit:

JAARVERSLAG Bestuurssamenstelling op De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.nl JAARVERSLAG 2015 De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: -een vertegenwoordiging van de Seniorenraden (verder SR) van 9 van de 11

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

EHBO vereniging Ottersum

EHBO vereniging Ottersum Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. EHBO vereniging Ottersum Boxmeer, 20 juni 2015. P.J.W. Arts penningmeester EHBO vereniging Ottersum Lid van koepelorganisatie: Vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum

Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum ANBI-gegevens Algemene gegevens: Naam ANBI: Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum KvK 40004327 RSIN/Fiscaal nr. 8025.43.339 Adres Noard

Nadere informatie

Stichting Cultureel Centrum "De Hof" Balans per 31 december en Staat van Baten en Lasten over het jaar Bestuur van de Stichting:

Stichting Cultureel Centrum De Hof Balans per 31 december en Staat van Baten en Lasten over het jaar Bestuur van de Stichting: Stichting Cultureel Centrum "De Hof" 1 Balans per 31 december 2015 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2015 Bestuur van de Stichting: Voorzitter: Secretaris, tevens programmering evenementen & media:

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Etten-Leur, 10 Juni 2014 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Are & Bee Connections Almere

Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Are & Bee Connections Almere Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Are & Bee Connections Almere Inhoudsopgave A rapport Pagina 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 1 4 Vaststelling jaarrekening boekjaar 2013 2 5 Baten-

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten.

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 5 mei 2011 Betreft: Toelichting financiële stukken 2010 In bijlage ontvangt u: - Stufib Baten en Lasten 2010 - Stufib Balans

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Etten-Leur, 29 Juni 2015 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie