Jaarverslag Balans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Balans 31-12-2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 * Jaarrekening 2014 * Balans

2 INHOUD JAARVERSLAG 2014 blz. Voorwoord bij Jaarverslag 1 Jaarverslag Bijlage 1 - Lijst met namen van medewerkers 9 Bijlage 2 - Lijst met bestuursbesluiten 10 Bijlage 3 - Jaarrekening Bijlage 4 - Toelichting op de Jaarrekening Bijlage 5 - Balans per 31 december Bijlage 6 - Verklaring van de Financiële Commissie 15

3 Voorwoord bij het jaarverslag over 2014 We verkeren in een periode dat lidmaatschappen niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Mensen moeten wel erg overtuigd worden van het nut. Over het algemeen daalt het ledenaantal. Wat dit betreft mag ANBO-Vianen niet klagen; het behoudt altijd nog ruim 400 leden, voor wie een klein bestuur de belangen zo goed mogelijk behartigt. Terugkijkend op het afgelopen jaar waren er naast de recreatieve activiteiten zoals de bingo en het dagreisje toch ook de zwaardere taken. Te denken valt aan de WMO dat in werking trad en de HuBa (= hulp bij belastingaangiftes). Ondanks de behoorlijke voorbereidingstijd op de nieuwe zorgtaken is de gemeente niet erg duidelijk geweest in de besluitvorming en informatie. Rond de keukentafelgesprekken, die tot aanscherping van zorguren moesten leiden, was nogal wat onvrede (om het zacht uit te drukken). We hebben de wethouder dan ook gevraagd om op onze komende ledenvergadering te verschijnen. De HuBa is voor ca. 70 personen van dienst geweest. Ook een twintigtal personen van de ANBO was actief op velerlei gebied. Voor hen was er in december een geslaagde medewerkersmiddag. Al-met-al een jaar met nogal wat activiteiten onder de paraplu van de landelijke ANBO die zich steeds professioneler ontwikkelt. Met vertrouwen gaan we in 2016 ons 60-jarig bestaan tegemoet. Er valt nog genoeg te doen Theo Balvers, voorzitter 1 mei 2015

4 - 2 - JAARVERSLAG ANBO VIANEN OVER 2014 Het aantal leden laat nog een lichte daling zien. Begin 2014 telde de afdeling 465 leden en eind 2014 waren dit er 455. Voor de leden werden belangen behartigd, rechtstreeks en in overlegorganen. Met de leden werd gecommuniceerd via: - directe contacten en verkeer - de maandelijkse Nieuwsbrief - ledenvergaderingen - bijeenkomst voor medewerkers. Er werden een dagtocht en bingomiddagen georganiseerd evenals een dag naar een EXPO in Nijkerk. BESTUURSSAMENSTELLING Per 31 december 2014 was het bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter: Th.C.M. Balvers Secretaris: vacature Penningmeester: W. Otten Algemeen bestuurslid: J.G. Hendriksen BESTUURSMUTATIES in 2014 De heer F.J. Neetens heeft in de ledenvergadering van 26 april afscheid als bestuurslid genomen. ROOSTER VAN AFTREDING Th.C.M. Balvers 2016 herkiesbaar J.G. Hendriksen 2017 herkiesbaar W. Otten 2016 herkiesbaar BESTUURSVERGADERINGEN Het algemeen bestuur kwam in 2014 acht keer bijeen in bestuursvergaderingen. Naast de onderwerpen van huishoudelijke aard werden de ingekomen brieven van ANBO Centraal over het verloop van het project ANBO ANDERS uitvoerig besproken.

5 - 3 - Ook de veranderingen betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hadden de aandacht van het bestuur. Een samenvatting van de bestuursbesluiten staat vermeld in bijlage 2. BESTUURSMEDEWERKERS Omdat de belangstelling om deel te nemen aan de bestuursvergaderingen, met over het algemeen gesprekken over formele en soms principiële en gevoelsmatige zaken, sterk vermindert is er overgegaan tot het opbouwen van een groter en sterker bestand van bestuursmedewerkers. Zij hebben hoofdzakelijk een uitvoerende taak en zijn vrijgesteld van de bestuursvergaderingen. Het bestuur houdt echter de verantwoordelijkheid en heeft daarom nauwe contacten met deze bestuursmedewerkers. Een aantal leden helpt het bestuur bij het vervullen van de taken onder andere op het gebied van: - dagreis, 2 - bingo, 5 - bezorging nieuwsbrief, 14 - ledenadministratie, 1 - wenskaarten, 1 - beheer website, 1 - bezoek ouderen, 1 - belastinghulp, 4. In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle medewerkers per 31 december REGIONALE BIJEENKOMSTEN EN THEMADAGEN Het bestuur heeft aan onderstaande bijeenkomsten deelgenomen met één of twee vertegenwoordigers: - themadagen over de WMO - besprekingen afdelingspenningmeesters met penningmeester Regiobestuur - besprekingen met Regiovertegenwoordigers over het opzetten van diverse netwerken - besprekingen van het Rayon Lekstroom van de Regio, waarin de contacten met bestuurders van Bunnik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen.

6 - 4 - FINANCIËN De inkomsten van de afdeling bestonden uit: a. Contributies voor ANBO leden b. Contributies voor FNV leden c. Bijdrage Gewest ANBO d. Gemeentelijke subsidie e. Rente Van de werkelijke inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks een gedetailleerd overzicht gemaakt, de jaarrekening. Deze wordt in de voorjaarsledenvergadering vastgesteld. Van de geschatte inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks een begroting gemaakt, welke in de najaarsledenvergadering wordt besproken en vastgesteld. HET ANBO-MAGAZINE EN DE NIEUWSBRIEF Magazines en Nieuwsbrieven werden op ± 300 adressen bezorgd. 14 personen waren actief bij het bezorgen van de nieuwsbrieven. Ongeveer 150 leden ontvingen de Nieuwsbrief Vianen digitaal. ANBO-SAMENWERKINGSVERBANDEN In 2014 waren er diverse bijeenkomsten, waaraan de afdeling Vianen deelnam. Tevens was er intensief verkeer vanuit het regionale en centrale kantoor. De Nieuwsbrief en het Informatief verschaften vaak informatie over relevante en actuele onderwerpen. Ook kwam er veel informatie van organisaties op het gebied van de WMO over voorlichting en themadagen. SAMENWERKING OUDERENBONDEN De samenwerking met de andere ouderenbond in Vianen, de PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond), verliep goed.

7 - 5 - In december 2013 is er een informele bijeenkomst geweest met het bestuur van de PCOB. De bedoeling is dit in 2015 te vervolgen met besprekingen over activiteiten die door beide bonden eventueel gezamenlijk kunnen worden gedaan. Gedacht wordt aan: ledenwerving, WMO-zaken en belastinghulp. WMO-BERAAD Namens de ANBO afdeling Vianen nam Wicher Otten deel aan deze bijeenkomsten. In 2014 zijn er negen vergaderingen geweest waarin over de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) werd gesproken. - Jaarlijks is er een klanttevredenheidsonderzoek onder de mensen die een beroep hebben gedaan op de WMO. De uitkomst van dat onderzoek wordt besproken in het WMO-beraad en daarna met de gemeente. - Het WMO-beraad wil meer contacten leggen met de burgers door middel van publiciteit in de pers, een website en een spreekuur. - In 2014 is er veel belangenbehartiging geweest voor de leden in Vianen i.v.m. de inwerkingtreding van de nieuwe WMO per 1 januari Het bestuur van ANBO-Vianen heeft het voornemen een panel op te zetten waaraan vragen kunnen worden gesteld over de uitvoering van de WMO door de gemeente. DEELNAME IN DE SWV De Stichting Welzijn Vianen is een stichting waarvan de activiteiten in 2014 betrekking hadden op o.a.: - de Plusbus voor 50+ers in Vianen - steunpunt mantelzorg - organisatie activiteiten en avondprogramma's - sociaal isolement - Alzheimercafé - computerinformatie. De stichting heeft een Raad van Advies waarin de ANBO is vertegenwoordigd. Het bestuur van de SWV bestaat momenteel uit zeven leden dat zich bij vacatures via coöptatie aanvult.

8 - 6 - HOF VAN BATENSTEIN Het HvB is als gebouw voor veel ANBO-leden een centraal punt in hun maatschappelijke beleving. Velen ervaren het als plezierig dat er zoveel activiteiten voor ouderen onder één dak zijn samengebracht. - In het Grand Café kan men bekenden ontmoeten, samen een praatje maken en een kop koffie drinken - Via de lectuurtafel kan men op de hoogte blijven van het dagelijkse nieuws - Er worden middagen georganiseerd met muziek, toneel en film. BELANGENBEHARTIGING 50-PLUSSERS IN VIANEN Voorlichting De ANBO probeert door middel van een periodieke 'Nieuwsbrief' haar leden te bereiken met mededelingen van allerlei aard, zoals - WMO-voorzieningen - woningbouw voor senioren - opplussen van woningen voor senioren - belastinghulp - urgentie voor een andere woning. Dit kan ook betrekking hebben op mededelingen over activiteiten in Vianen voor ouderen of regionale of landelijke onderwerpen die eveneens de 50- plussers in Vianen aangaan. Ook maakt de ANBO Vianen gebruik van een website Hulp bij Belasting Aangifte (HUBA) Vier ANBO-leden uit Vianen zijn in 2013 gestart met de cursus belastinghulp aan leden. In 2014 werd deze cursus afgerond met een certificaat waardoor er onder de vlag van de ANBO in 2014 hulp verleend kon worden bij de belastingaangifte. De vier HUBA's zijn: Th.C.M. Balvers, J.G. Hendriksen, A. Otten en W. Otten.

9 - 7 - SOCIALE ACTIVITEITEN Het in stand houden van sociale activiteiten wordt door bestuur en medewerkers gedaan. Bingo In 2014 werden acht bingomiddagen georganiseerd onder leiding van de heer Jaap Vroegop. Deze middagen betekenen een maandelijks gezellig contact tussen een 50-tal leden en vrienden. Bijeenkomst met bestuursmedewerkers Ook in 2014 is er een bijeenkomst geweest met bestuursmedewerkers. Dagreis De in 2014 georganiseerde dagreis bracht de deelnemers naar Hindeloopen in Friesland.

10 - 8 - VOORUITZICHT NAAR 2015 De komende tijd vragen de volgende onderwerpen de aandacht van het bestuur. a. De kwestie van de bezuinigingen bij de gemeente (WMO) en de gewijzigde WMO per 1 januari b. Hulpverlening bij - belastingaangifte - aanvraag zorgtoeslag en huurtoeslag - aanvraag WMO-voorzieningen - kwijtschelding van gemeentelijke belastingen - aanvragen van een urgentie voor een andere woning. c. Oproepen doen, het vragen van, en andere activiteiten om een secretaris/ bestuurder te krijgen alsmede uitbreiding van het bestuur zodat de taken over een groter aantal bestuursleden kunnen worden verdeeld. d. Verdere besprekingen over de instelling van woon-/zorgzones met de daarbij horende voorzieningen. e. De noodzaak voor seniorenwoningen onder de aandacht van LEKSTEDEwonen en Gemeente en Politieke Partijen brengen. f. Verder onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden van het opplussen van woningen bij de leden. g. De mogelijkheid om trapliften te huren door particulieren en onder welke voorwaarden. h. Het nauwkeurig en zorgvuldig nagaan wat de nieuwe statuten voor ANBO Vianen gaan betekenen. i. Het instellen van een panel om contacten te krijgen met de leden over de uitvoering van de WMO. j. Een ledenwerfactie, eventueel in samenwerking met de andere ouderenbonden. ANBO Afdeling Vianen, mei 2015 de voorzitter. Th.C.M. Balvers de secretaris a.i. W. Otten

11 - 9 - Bijlage 1 - Overzicht medewerkers ANBO Vianen eind 2014 Bezorging Nieuwsbrief Bingo Dagtocht Bestuur Wenskaarten Belastinghulp Beheer website Ledenadministratie Bezoek ouderen Bauke Andringa Theo Balvers Christa Broers-Amstelveen F.W. Chaigneau Gerrit Groothuis Ciska Hamilton Toos Hazendonk-Voskamp Joke Hendriksen Marleen Hermans J. Krouwel M. Krouwel-van Kleij Wouter van der Meulen Yvonne van der Meulen Ria van Muiswinkel Frans Neetens Leo Oorschot Wicher Otten Alie Otten-Nijdam J.M. Pauw-Faber M. Sluis Willy Spithoven W.C.P. van Straaten Paul Vos Jaap Vroegop

12 Bijlage 2 - Samenvatting van de belangrijkste bestuursbesluiten: 9 januari - Jeugdzorg in de WMO is misschien een punt om met de PCOB te bespreken 11 februari - De subsidie van de gemeente zal worden gebruikt voor de bingo en het dagreisje - De jaarrekening 2013 is akkoord - Als proef een contactmiddag organiseren met leden in september over diverse zaken 13 maart - 50 personen kunnen naar EXPO Nijkerk - Joke gaat naar CLA online kijken - Wicher maakt regelmatig een stukje over de WMO 10 april - Instellen panel/enquête wordt in september besproken - Mediacode ANBO Centraal zal ook leidraad zijn voor de handelingen van de afdeling Vianen - De persoonlijke belangenbehartiging is ingedeeld in drie wijken: 1. Monnikenhof en Amaliastein door Theo Balvers 2. Hogeland/Zederik en Binnenstad door Joke Hendriksen 3. De Hagen door Wicher Otten 8 mei - De belastinghulp (HUBA) geldt alleen voor ANBO-leden binnen de voorwaarden. Uitzondering voor personen die in het verleden ook door de ANBO zijn geholpen - Het voorstel van de Ledenvergadering om Hans Schouten te benoemen als adviseur aan het bestuur over WMO-zaken wordt aangenomen. De eacte vorm wordt nog bekeken - Het bestuur dient te worden aangevuld met reserves voor het geval plotseling bestuurders wegvallen - Op de website alleen zaken vermelden die op ANBO Vianen betrekking hebben - Bestuursleden zijn beschikbaar als ondersteuning bij het keukentafelgesprek, op persoonlijke titel

13 augustus - Panelleden moeten zich met naam melden - In de Nieuwsbrief komt een artikel over de uitvoering van de WMO 2015 door gemeentebestuur Vianen - ANBO Vianen levert geen helpers voor WelThuisVianen - De mogelijkheid tot inzage in ledenlijst door alle leden zal worden bekeken 24 oktober - Er gaat iemand naar de voorlichting over Raad&Daad - De begroting 2015 gaat met enkele aanpassingen naar de Ledenvergadering - In de begroting voor 2015 wordt een bedrag van 600 opgenomen voor het opzetten van een ANBO-Vianen biljartclub - In de Nieuwsbrief mededelingen doen over de komende keukentafelgesprekken 13 november - Na afloop van de ledenvergadering van 27 november zal er gesproken worden over de keukentafelgesprekken. Vooraf wordt een lijst met vragen opgesteld - Medewerkersmiddag op 12 december 4 december - Er komt een overzicht met de taken van het bestuur

14 Bijlage 3 Samenvatting jaarbedragen Jaar- Be- Jaarrekening groting rekening Inkomsten 1 Contributies via ANBO Centraal ) 2 Rente op spaarrekening ) 3 Totaal, Inkomsten algemeen Bijdrage gewest 500 vervallen 5 Subsidie gemeente Vianen ) 6 Donatie van vh Spaarbank Vianen ) 7 Totaal, Inkomsten voor projecten ) Uitgaven 8 8 Biljartmiddagen Bingomiddagen ) 10 Dagreisje ) 11 Wenskaarten Donatie SWV en Scootmobielclub ) 13 Totaal, Uitgaven voor projecten Kosten vrijwilligers Afdelings Nieuwsbrief Drukwerk jaarstukken Ledenvergaderingen Administratiekosten Belastinghulp Bestuursvergaderingen Overige (samengevat) Totaal Uitgaven algemeen ) 25 Jaarresultaat Algemeen Tekort ) 26 Jaarresultaat Projecten Tekort Jaarresultaat Projecten Overschot Algemene reserve per ) 28 Reserve projecten per ) De cijfers in de laatste kolom verwijzen naar de toelichting op de jaarrekening (bijlage 4)

15 Bijlage 4 - Toelichting op de jaarrekening ) 4,30 per lid = ) Rente op spaarrekening ) Totaal inkomsten ) - de bingomiddagen (zie voor specificatie hieronder) ) - het dagreisje ) donatie SWV 375 donatie scootmobielclub 50 Restant, naar reserve projecten ) Kosten van het in stand houden van de afdeling ) Resultaat ) Stand reserve in stand houden afdeling op ) Stand reserve projecten op ) BINGO-specificatie: Prijzen Consumpties Overige kosten 11 6 Zaalhuur Bijdrage door niet leden Van Spaarbank Vianen ontvangen Opbrengst bonnen/loten

16 Bijlage 5 BALANSEN ANBO VIANEN ACTIVA PASSIVA Kas, bingo RABObank, sparen RABObank, betalen Reserve algemeen Te ontv. van Gewest 773 Reserve projecten Nog te ontvangen Nog te betalen Deze jaaroverzichten zijn opgesteld door de penningmeester van de ANBO Vianen, W. Otten, 27 januari 2015 Besproken in het bestuur van ANBO Vianen d.d. 19 maart 2015 De secretaris a.i. W. Otten De voorzitter Th. Balvers w.g. w.g. De kascommissie heeft op 6 mei 2015 alle kas- en bankafschriften en facturen akkoord bevonden. Vastgesteld werden de (bank)saldi, overeenkomstig de balans: Eind Eind Eind Kas, bingo RABObank, betaalrekening RABObank, spaarrekening TOTAAL De kascommissie stelt voor de penningmeester te déchargeren. Vianen, d.d. 6 mei B.Linnenbank G.J. Groothuis w.g. w.g.

17 Bijlage 6 Verklaring van de Kascommissie m.b.t. de Jaarrekening 2014 van de ANBO afdeling Vianen Ondergetekenden, in de functie van Kascommissie, hebben het financiële jaarverslag 2014 van de penningmeester en de begroting voor 2015 alsmede de bankrekeningen en de gevoerde administratie over het jaarverslag gecontroleerd. Op grond van hun bevindingen verklaren ondergetekenden dat de rekeningen van baten en lasten over 2014 en de balans per 31 december 2014 een getrouw beeld geven van het beheer van de financiën. Voor de projecten is er een voordelig saldo over het jaar 2013 van 846, van 310,00 Voor ANBO-algemeen is het nadelig saldo over het jaar 2013: 296, : 272,00 De algemene reserve was: - per eind 2010: 7.349,00 - per eind 2011:.6.466,00 - per eind 2012: 6.849,00 - per eind 2013: 6.553,00 - per eind 2014:.6.058,00 De reserve projecten was: - per eind 2013: 847,00 - per eind 2014: 1.379,00 De ondergetekenden stellen de afdelingsvergadering voor de jaarrekening over het jaar 2014 en de (aangepaste) begroting 2015 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Vianen 6 mei 2015 G.J. Groothuis B. Linnenbank

18 Dank aan alle medewerkers Wat is een organisatie zonder haar medewerkers die zonder betaling zoveel uren voor de ANBO werken. Zonder hulp van de medewerkers is deze taak voor het bestuur niet uit te voeren Daarom hartelijk dank aan alle medewerkers!

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 1 Voorwoord Dit is al weer de vierde editie dat het bestuur het jaarverslag in zijn nieuwe vorm aan U mag aanbieden. Op de voorpagina de machtige toren van de prachtige

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant Jaarverslag 212 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant Jaarverslag 214 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie KBO-Brabant en functioneren van de vereniging 3. Welzijn en Zorg 4. Wonen en Mobiliteit 5. Inkomen en Werk 6. Financiën 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004 Interkerkelijk Sociaal Fonds Jaarverslag 2004 Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft Jaarverslag ISF 2004 Wilt u het ISF steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op giro 6729143 t.n.v. Interkerkelijk Sociaal

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

De penningmeester en de statuten van ANBO

De penningmeester en de statuten van ANBO De penningmeester en de statuten van ANBO scholing voor penningmeesters besproken op regionale bijeenkomsten met penningmeesters van ANBO in het kader van het project POL penningmeesters online mei, juni

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

Hof van Twente Jaarverslag 2010

Hof van Twente Jaarverslag 2010 Hof van Twente Jaarverslag 2010 Colofon Datum: april 2011 WMO-Raad Hof van Twente Correspondentieadres: ambtelijk secretaris WMO-Raad Sternstraat 7, 7471 VH Goor Tel. 06-53818018 e-mail info@wmoraadhofvantwente.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering KBO van Bemmel-Doornenburg

Notulen van de Algemene Ledenvergadering KBO van Bemmel-Doornenburg Notulen van de Algemene Ledenvergadering KBO van Bemmel-Doornenburg gehouden op vrijdag 16 maart 2012 in het Wapen van Bemmel. 1.Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda Voorzitter Misjà

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Secretariaat: Noordoordplaat 20, 4465 AV Goes, Tel. 0113-227840 E-mail info@gildedebevelanden.nl Website www.gildedebevelanden.

Jaarverslag 2014. Secretariaat: Noordoordplaat 20, 4465 AV Goes, Tel. 0113-227840 E-mail info@gildedebevelanden.nl Website www.gildedebevelanden. Jaarverslag 2014 Secretariaat: Noordoordplaat 20, 4465 AV Goes, Tel. 0113-227840 E-mail info@gildedebevelanden.nl Website www.gildedebevelanden.nl Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet Net Werk V r i j w i l l i g e r s h u l p Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie