flantinfo RENTE DGA IS GEEN RESULTAAT In dit nummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "flantinfo RENTE DGA IS GEEN RESULTAAT In dit nummer:"

Transcriptie

1 flantinfo Flantinfo is het driemaandelijks informatiebulletin van flantua-verheij 23e jaargang, nr. 1 - Maart 2011 RENTE DGA IS GEEN RESULTAAT Precies een jaar geleden schreven wij een artikel over een handigheidje met rente. Het ging over een transactie tussen een directeur/groot-aandeelhouder en zijn BV. Aanleiding was een opmerkelijk arrest van Hof Den Haag. Het hof koos destijds de kant van de inspecteur. Onlangs is duidelijk geworden hoe de Hoge Raad over deze kwestie denkt. De BV had in 2003 een groot overschot aan liquide middelen. De dga zag daar wel een voordeeltje in. Hij sloot een rekening-courantovereenkomst met zijn BV en leende bijna acht ton van de BV tegen een rente van ongeveer 2,5% per jaar. Die rente was afgeleid van de rente die de BV zou krijgen als zij het geld op een maanddeposito of een zakelijke rendementsrekening bij de bank zou zetten. De BV rekent deze rente tot haar resultaat. De dga zette het geleende bedrag vervolgens op een internetspaarrekening en kreeg daarop een hogere rente dan hij moest betalen aan de BV: 3,6%. Standpunten De inspecteur was van mening dat het voordeel dat de dga met deze transactie behaalt, moet worden belast in box 1 (progressief tarief, maximaal 52%). Volgens hem moest het worden gekwalificeerd als belastbaar inkomen uit werk en woning. Primair stelt de inspecteur dat sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden en subsidiair dat sprake is van loon uit dienstbetrekking. De dga rekende zowel zijn schuld aan de BV als zijn banksaldo tot zijn vermogen in box 3. De schuld en de vordering waren beide en vielen dus tegen elkaar weg. Wat resteerde was een rentevoordeel van 1,1% ofwel per jaar. Over de rente als zodanig wordt in box 3 geen belasting geheven. De berekening van de box-3-belasting geschiedt niet op basis van (rente-)inkomsten, maar op basis van het vermogen (waaronder de banksaldi). Zakelijk handelen Ingeval de BV willens en wetens een voordeel laat schieten en haar dga bevoordeelt, begeeft men zich in de risicosfeer. Wellicht is dan sprake van een belaste winstuitdeling door de BV aan de dga. Arrest Hof Den Haag Het hof is van oordeel dat het inlenen en het in samenhang daarmee vervolgens weer uitlenen van gelden door de dga, werkzaamheden in het economische verkeer zijn. De dga beoogde daarmee voordeel en dat voordeel kon redelijkerwijs worden verwacht. De volledige zeggenschap van de dga in de BV stelde de dga in staat het privé voordeel te behalen. In essentie was het niet de vennootschap die haar dga als zodanig heeft willen bevoordelen, maar was het de dga die door middel van rentearbitrage voordeel heeft beoogd en behaald, gebruik makend van zijn 100% zeggenschap. Arrest Hoge Raad De Hoge Raad verwerpt het standpunt van het hof resoluut. Van resultaat uit overige werkzaamheden is geen sprake. Het uitzetten van geld op een internetspaarrekening is normaal, actief vermogensbeheer. Niet meer dan dat. Het maakt niet uit of de dga het geld op die spaarrekeningen heeft ingeleend bij derden of bij een vennootschap waarover hij als dga de zeggenschap heeft. (Vervolg op pagina 2) In dit nummer: Rente dga is geen resultaat OB renovatie woningen Omzetbelasting op paarden Zo oordeelt de rechter... WOZ-waarde gemiddeld Verliesverdamping Vakantie en ziekte Zwartspaarders op de korrel Gebruikelijk loon

2 colofon 23e jaargang nummer 1 maart 2011 Redactie: mr. drs. C. de Wit De flantinfo wordt eveneens gepubliceerd op internet onder U vindt de flantinfo daar als pdf-bestand. De flantinfo wordt steeds met grote zorgvuldigheid samengesteld. Onze organisatie en haar leden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in de flantinfo opgenomen informatie. Kantoren van flantua-verheij: Culemborg Belle van Zuylenlaan JX Culemborg tel fax Nieuwegein Postbus AJ Nieuwegein tel fax Kortestede 57 Utrecht Postbus RA Utrecht tel fax Livingstonelaan 752 Woerden/Kamerik De Kapberg DC Kamerik tel fax RENTE DGA IS GEEN RESULTAAT (Vervolg van pagina 1) Kennis van rentetarieven op spaarrekeningen en de verschillen daartussen voor BV s en natuurlijke personen kan niet worden aangemerkt als een bijzondere vorm van kennis in de zin van de wettelijke bepalingen van resultaat uit overige werkzaamheid. Dus ook eventuele bijzondere kennis van de dga kan niet worden aangevoerd als argument om van een werkzaamheid te spreken. Commentaar Gelukkig een arrest dat het vertrouwen in de rechtspraak volledig herstelt, na de opzienbarende overwegingen van het hof. Het is geen probleem als de dga zijn zeggenschap over de BV gebruikt om privé voordeel te behalen. Zolang de BV maar zakelijk handelt en dus geen voordeel laat schieten. Bovendien moet de dga natuurlijk binnen de grenzen van normaal, actief vermogensbeheer blijven. Overschrijdt hij die grenzen, dan valt het rentevoordeel alsnog in box 1.Het risico zit dus niet in de verbondenheid tussen de dga en zijn BV, maar in de toets aan hetgeen normaal, actief vermogensbeheer is. Gebruik maken van de wetenschap dat een natuurlijk persoon een hogere rente kan ontvangen op spaartegoeden dan een BV is in dit kader niet fataal. n OB RENOVATIE WONINGEN Eerder schreven we over de tijdelijke maatregel om de bouwsector uit de economische crisis te helpen. Over het effect van de regeling kan worden gediscussieerd. Het ziet ernaar uit dat niet de aannemers, maar de klussenbedrijven van de regeling profiteren. Andere kritiek die op de regeling werd geleverd was dat er nogal wat onduidelijkheden zijn. Met deze nieuwe forfaitaire regeling wordt een deel van die onduidelijkheden weggenomen. Arbeid De regeling geeft een praktische handreiking, omdat niet altijd duidelijk is welk deel van de kosten van renovatie betrekking heeft op de arbeid en welk deel op het materiaal. Het belang van die verdeling is dat over arbeid het verlaagde tarief van 6% omzetbelasting mag worden gerekend. Over het materiaal moet 19% BTW in rekening worden gebracht. Voor tal van werkzaamheden bevat de regeling nu een concreet percentage. Forfait Let wel, het gaat om een forfaitaire regeling. U kunt er derhalve een beroep op doen, maar u bent niet verplicht om de regeling te volgen. Als u van mening bent dat de feiten in uw geval anders, voor u voordeliger zijn, dan kunt u zich natuurlijk baseren op die feiten. U zult wel aannemelijk moeten maken dat de arbeid een groter deel van de totale kosten uitmaakt dan volgens het forfait.

3 Uitgangspunt In de regeling is een forfaitaire verdeling opgenomen van de vergoeding in materialen en arbeid bij renovatie en herstel van particuliere woningen, ouder dan twee jaar na ingebruikneming, waarvoor een tijdelijk verlaagd btw-tarief geldt. Deze forfaitaire verdeling kan worden gehanteerd bij het offreren van renovatiewerkzaamheden aan woningen, ouder dan twee jaar na ingebruikname. Deze forfaitaire verdeling kan ook worden gehanteerd als in de offerte geen verdeling arbeid en materialen is gemaakt en bij de facturering voor het geheel van de renovatiewerkzaamheid één prijs wordt berekend. De verdeling voor de volgende werkzaamheden is gebaseerd op generieke marktwaarden van de arbeidscomponenten bij renovatie en herstel van woningen volgens het prijspeil van 1 oktober % arbeid Gevel en dak: vervangen balustraden van galerijen en balkons, beglazing (vervangen glas) Installaties: vervangen en aanbrengen cvinstallaties (incl. verwijderen geisers, aanpassen bestaande gasaansluiting, nieuwe radiatoren, plaatsen thermosstatische kraan en voetventiel, nieuw leidingwerk radiatoren), van individueel naar warmte door derden bij meergezinswoningen (incl. regelaar t.b.v. stadsverwarming, kamerthermostaat aan/uit, aansluiten thermostaat, demontage en afvoeren oude cv-ketel met toebehoren, standaard VR ketel, demontage en afvoeren keukengeiser, standaard keukengeiser, warm- en koudwaterleiding, isolatie thermaflex, appendages en hulpmaterialen en muurmengkraan), aanbrengen rookmelders, het plaatsen en afvoeren van zonneboilers 30% arbeid Gevel en dak: vervangen draaiende delen van buitendeuren, vervangen hang- en sluitwerk ramen (buitenzijde) en buitendeuren (40% arbeid) Gevel en dak (vervangen buitenkozijnen (ramen en deuren), vervangen vensterbank/waterslagen e.d.), Upgraden interieur: badkamerrenovatie (indien incl. verwijderen sanitair, wandtegels, vloertegels, aanbrengen nieuw sanitair, wandtegels en vloertegels, aanpassen leidingwerk en elektra en bouwkundige voorzieningen), keukenrenovatie (indien incl. verwijderen keukenblok en wandtegels, aanbrengen wandtegels en keukenblok, aanpassen leidingwerk, aanpassen elektra en herstellen aansluiting wasmachine e.d.). Let op: voor het enkel plaatsen van een keuken geldt deze afspraak niet! Installaties: herstellen/vervangen wandcontactdozen en schakelmateriaal 55% arbeid Gevel en dak: herstel gevelmetselwerk, herstel scheurvorming binnenspouwblad, na-isoleren en hydrofoberen gevel, herstellen betonwerk, vervangen en ontstoppen hemelwaterafvoer, steigerwerk, stucgevelsysteem, galerijen en balkons (herstel galerijvloeren, balkons en balustraden), platte daken (vervangen en herstellen), hellende daken (verbeteren en herstellen), nieuwe dakrandafwerking, nieuwe dakramen, nieuwe dakkapel, vervanging dakbedekking op eigen terrein, vervanging 4 pans dakraam Upgraden interieur: na-isolatie vloer begane grond, toilet renovatie, het plaatsen van binnenwanden, vervangen binnenkozijnen, herstellen en vervangen van trappen en hellingen, binnenwandafwerkingen, pleisterafwerkingen, keramische afwerking (wandtegelwerk en vloertegelwerk), vloerafwerkingen (onder- en dekvloeren) en plafondafwerkingen Installaties: aanbrengen MV installatie, vervangen groepenkast, vervangen elektrische bedrading in woning, plaatsen brandmelders, plaatsen nieuwe radiatoren zonder vervangen cv ketel (incl. verwijderen radiatoren en nieuwe leidingen radiatoren) 80% arbeid Gevel en dak: oppervlakte afwerking (doorgestreken voeg, sloopwerk en voegwerk) herstellen gemetselde schoorsteen Commentaar Natuurlijk wordt ook hiermee niet alle onduidelijkheid weggenomen, maar met betrekking tot de bovengenoemde werkzaamheden zal er geen discussie ontstaan als de betreffende percentages worden gehanteerd. Ingeval van (totaal) renovaties of andere activiteiten en prestaties dan hiervoor bedoeld moet de aannemer/de aanbieder van de renovatie zelf het percentage arbeid vaststellen. n 3

4 OMZET BELASTING OP PAARDEN De verkoop van paarden valt in Nederland onder het verlaagde tarief van 6% omzetbelasting. Het Europese hof van Justitie vindt dat niet correct en heeft Nederland op de vingers getikt. Het verlaagde tarief mag niet algemeen worden toegepast. Het geldt alleen voor paarden die voor menselijke of dierlijke consumptie zijn bestemd. Het overgrote deel van de handel betreft dieren die worden verkocht als huisdier of als wedstrijdpaard. Daarbij moet een handelaar dus 19% omzetbelasting rekenen. Naar verwachting zal de staatssecretaris van Financiën snel met een aanpassing van de tarieftabel komen. De paardenhandel is één van de sectoren die het zwaarst getroffen is door de economische crisis. De verhoging van het omzetbelastingtarief van 6 naar 19% zal de handel er niet bovenop brengen. Integendeel. n ZO OORDEELT DE RECHTER... Wat te doen als uw werknemer een onherroepelijke onvoorwaardelijke gevangenisstraf krijgt? Kunt u hem dan op staande voet ontslaan? Werknemer is geboren in Hij is op 1 september 1971 in dienst getreden bij een bank. Op 4 april 2006 is hij in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van ontucht met zijn minderjarige stiefzoon. Werknemer meldt dit via de bedrijfsarts aan de bank, waarna de bank de loondoorbetaling met ingang van 26 april 2006 heeft gestaakt. De rechter heeft werknemer op 30 augustus 2006 veroordeeld tot drie jaar gevangenis, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook dit meldt werknemer aan de bedrijfsarts. Aanvankelijk gaat werknemer in beroep tegen zijn veroordeling, maar later trekt hij zijn beroep in. Op dat moment wordt zijn straf onherroepelijk. Dat is reden voor de bank om hem op 1 februari 2007 op staande voet te ontslaan. De bank schrijft in de ontslagbrief o.a. het volgende: De dringende reden bestaat uit het navolgende. U bent in april 2006 gedetineerd. Op 30 augustus 2006 bent u wegens jarenlang seksueel misbruik van tenminste één van uw stiefkinderen veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar, die u op dit moment nog uitzit. U heeft tegen deze veroordeling hoger beroep ingesteld, maar uw advocaat heeft ons bij brief van 26 januari 2007 aangegeven dat u heeft besloten het hoger beroep binnenkort in te trekken, waarmee uw veroordeling onherroepelijk is geworden. Wij achten de bovenomschreven u verweten handelwijze(n), ieder voor zich doch tevens in samenhang beschouwd, onaanvaardbaar. (...) Het vertrouwen dat wij in u moeten kunnen stellen is hierdoor onherstelbaar geschaad. Gelet op het vorenstaande kan van ons redelijkerwijs niet gevergd worden het dienstverband met u te continueren. Standpunt kantonrechter en hof De kantonrechter is het met werknemer eens: het ontslag op staande voet is ten onrechte verleend. Vervolgens is het hof aan de beurt. Ook in beroep blijft het ontslag op staande voet niet in stand: het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. Het hof acht het van belang dat het strafbare feit geen enkel verband houdt met het werk van werknemer bij de bank. Bovendien heeft werknemer altijd uitstekend gefunctioneerd bij de bank. De gevangenisstraf van werknemer heeft de bank niet geschaad. Zijn werkzaamheden zijn door collega s overgenomen. Tel daar nog bij op dat werknemer 53 jaar is en al 35 jaar in dienst bij de bank was. Alles bij elkaar voldoende reden voor het hof om te concluderen dat het ontslag op staande voet ten onrechte is verleend. Hoge Raad Bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Tot de omstandigheden van het geval behoren o.a. de aard en de ernst van wat de werkgever als dringende reden aanmerkt; de aard van de dienstbetrekking; de duur van de dienstbetrekking; de wijze waarop de werknemer die dienstbetrekking heeft vervuld; de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zou hebben. Volgens de bank is dit inderdaad de hoofdregel. Daarnaast bestaat er een subregel die inhoudt dat werkverzuim als gevolg van een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling in beginsel, behoudens bijzondere omstandigheden, een dringende reden vormt die ontslag op staande voet rechtvaardigt. De Hoge Raad ziet echter geen reden om het bestaan van deze subregel aan te nemen: Dat geldt evenzeer indien het werkverzuim het gevolg is van een veroordeling wegens een ernstig delict waardoor de werknemer nog geruime tijd gedetineerd blijft. 4 Standpunt werknemer Werknemer bestrijdt het ontslag. Volgens hem is het nietig. Zodra hij zijn straf heeft uitgezeten eist hij wedertewerkstelling bij de bank en betaling van zijn salaris. Conclusie De onherroepelijke veroordeling is onvoldoende voor ontslag op staande voet. Het strafbare feit heeft niets te maken met het werk bij de bank. Het is ons niet duidelijk waarom de bank heeft gekozen voor ontslag op staande voet. Het aanvragen van een ontslagvergunning of het vragen van ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter had wellicht meer voor de hand gelegen. Maar of de arbeidsovereenkomst dan wel zou zijn beëindigd, is zeer onzeker. n

5 WOZ-WAARDE GEMIDDELD De WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2010 zijn onlangs weer bekend geworden. Lang niet altijd was daarin te herkennen dat de Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het Kadaster ten opzichte van januari 2009 gemiddeld met 5,3% is gedaald. Dit is het landelijke gemiddelde over alle woningtypen. We hebben zelfs enkele berichten gekregen van grote stijging van de WOZ-waarde. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde is zeker niet kansloos. Toch valt het niet mee om steekhoudende argumenten aan te voeren. Hier een voorbeeld uit de praktijk. Wat is de WOZ-waarde Bij de bepaling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt uitgegaan van de waarde in het economische verkeer. Dat is de vrije verkoopwaarde. Er wordt bij de waardering geen rekening gehouden met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht). Bij woningen wordt gebruik gemaakt van de vergelijkingsmethode. Bij deze methode wordt de waarde van een onroerende zaak vergeleken met soortgelijke woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De vergelijkbare woningen moeten wel representatief zijn voor de te waarderen woning. Belanghebbende heeft een portiekwoning op de eerste etage van een pand uit De inspecteur heeft de waarde per 1 januari 2007 vastgesteld op Belanghebbende is van mening dat dit te hoog is. Rechtbank De rechtbank kiest partij voor de inspecteur. Uit het taxatieverslag volgt dat de waarde is bepaald aan de hand van de vergelijkingsmethode, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. In het taxatierapport zijn drie vergelijkbare woningen opgenomen. Er is één woning uitgepikt, die bijzonder goed vergelijkbaar is met de woning van belanghebbende. Er zijn weliswaar verschillen tussen die ene woning en de onderhavige, maar de inspecteur heeft daar voldoende rekening mee gehouden. De rechtbank stelde dat als sprake is van twee identieke panden die rond hetzelfde tijdstip zijn verkocht, voor de vaststelling van de WOZwaarde de hoogste van de twee verkopen in beginsel als uitgangspunt moet worden genomen. Bepalend is de waarde in het economische verkeer, dat is de prijs die de beste koper in de meeste geëigende markt biedt. Hof Het hof vindt het niet correct dat de rechtbank er één woning ter vergelijking heeft uitgepikt (omdat bij die woning de hoogste prijs werd gerealiseerd), terwijl er ook gegevens van andere woningen beschikbaar waren. De WOZ waarde moet worden vastgesteld aan de hand van concrete gegevens die de marktsituatie rondom de voor het betreffende tijdvak geldende waardepeildatum weerspiegelen. Volgens het hof miskent de inspecteur dat de door hen bedoelde beste koper een normfiguur is die gevonden wordt via resultaten van transacties met betrekking tot vergelijkbare panden rond de waardpeildatum. De normatieve beste koop wordt dan bereikt door een (gewogen) gemiddelde van die transactieresultaten te nemen. Belanghebbende stelt dat de waarde van drie vergelijkbare woningen gemiddeld bedraagt. Het hof volgt hem daarin. In zijn geval moet echter rekening gehouden worden met achterstallig onderhoud ad Aldus komt het hof op een waarde van Commentaar De wijze waarop de waarde wordt bepaald blijft schimmig. Het is in de praktijk lang niet altijd mogelijk om vergelijkbare woningen te vinden die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Het gevolg is dat referentiewoningen worden opgevoerd, die nauwelijks vergelijkbaar zijn. Soms zijn de verschillen in oppervlakte, inhoud, bouwjaar, ligging e.d. erg groot. Het is nu eenmaal erg moeilijk om appels met peren te vergelijken. In dit geval was het kennelijk niet eens zo n probleem om geschikte referentiewoningen te vinden. Het ging hier meer over de definitie van de WOZwaarde. Moet je uitgaan van wat de beste koper in de beste omstandigheden biedt? Nee, zegt het hof. Uitgangspunt is niet de prijs van de duurste referentiewoning, maar het (als dan niet gewogen) gemiddelde van de referentiewoningen. n VERLIES VER- DAMPING Als een vennootschap eenmalig een jaartje verlies maakt, zijn de gevolgen daarvan soms gering. Het verlies kan worden verrekend met de winst van andere jaren. Die verrekeningsmogelijkheden zijn echter niet onbeperkt. Na verloop van tijd is dat niet meer mogelijk: het verlies is dan verdampt. Het is de kunst om dit te voorkomen. Periode Met ingang van 1 januari 2007 is de regeling van verliesverrekening aangescherpt. Een verlies kan sindsdien worden verrekend met de winst van het voorgaande jaar (carry back) of met de winsten van de komende negen jaren (carry forward). Op grond van een destijds getroffen overgangsregeling kunnen verliezen die zijn ontstaan in de periode tot en met 2002 worden verrekend met winsten tot en met 31 december Lukt dat niet, dan is de kans op verrekening voorgoed verkeken. Crisismaatregel In het kader van de crisisbestrijding is overigens geregeld dat voor de jaren 2009, 2010 en 2011 kan worden gekozen voor drie jaar carryback. De carry-forward termijn wordt dan ingekort tot zes jaar. De twee jaar extra carry back is gemaximeerd tot 10 miljoen per jaar. n 5

6 VAKANTIE EN ZIEKTE 6 Over de opbouw van vakantierechten tijdens langdurige ziekte bestaat onduidelijkheid. Het toepassen van de regeling zoals die is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek lijkt zonder risico. Maar toch kunnen er dan problemen ontstaan, zoals blijkt uit deze uitspraak van de Rechtbank s-gravenhage. Werkneemster is van 1 maart 2001 tot 16 mei 2009 in dienst geweest bij de IND. Zij werkte fulltime (dat is bij het ministerie 36 uur per week) als beleidsmedewerker. Van 8 maart 2003 tot 13 juli 2005 was werkneemster volledig arbeidsongeschikt. Vanaf 13 juli 2005 is werkneemster in toenemende mate re-integratiewerkzaamheden gaan verrichten, waarbij zij uiteindelijk vanaf begin 2006 dertig uren per week heeft gewerkt tot 4 juli In deze periode heeft werkneemster enige dagen vakantieverlof opgenomen. Vanaf 4 juli 2006 tot aan de datum van ontslag, 16 mei 2009, is werkneemster volledig arbeidsongeschikt geweest. Werkneemster is met ingang van 16 mei 2009 eervol ontslag verleend in verband met ongeschiktheid wegens ziekte. Werkgever heeft haar 150 verlofuren uitbetaald. Dit aantal verlofuren moet volgens werkneemster veel hoger zijn: 774 uren. Werkneemster is vrij te bepalen wanneer zij vakantie opneemt, voor zover de belangen van werkgever zich daartegen niet verzetten. Zij dient in elk kalenderjaar ten minste 108 uur vakantie op te nemen, waarvan tenminste 72 uur over een aaneengesloten periode. Niet opgenomen vakantie, waaronder eventuele van vorige jaren overgeboekte vakantie, wordt naar het volgende kalenderjaar overgeboekt (tot een bepaald maximum). Nederlandse regeling Volgens Nederlands recht bouwt iemand die langer dan zes maanden ziek is, alleen over de laatste, de recentste zes maanden verlof op. Een voorbeeld ter illustratie. Als een werknemer normaliter recht heeft op 24 verlofdagen per jaar en twee jaren ziek is, heeft hij over die ziekteperiode niet 48 verlofdagen opgebouwd, maar slechts 12. In het onderhavige geval werd deze regeling door werkgever toegepast. Standpunt werkneemster Werkneemster meent dat zij over de periode van 1 januari 2004 tot 16 mei 2009 nog 774 uren aan niet opgenomen verlof heeft openstaan en dat deze aan haar uitbetaald dienen te worden. Zij heeft zich daarbij beroepen op Europees recht. Werkneemster heeft gesteld dat zij ingevolge een arrest van het Europese Hof van Justitie vanaf 1 januari 2004 jaarlijks tijdens haar arbeidsongeschiktheid minimaal 144 uren vakantieverlof heeft opgebouwd en dat, voor zover de bepalingen van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) deze minimumopbouw beperken dan wel doen vervallen na een referentieperiode, deze bepalingen als in strijd met Europees recht buiten toepassing moeten blijven. Verweer werkgever Werkgever heeft aangevoerd dat werkneemster op de hoogte was, althans had kunnen zijn, van de regeling dat na 26 weken van arbeidsongeschiktheid de opbouw van vakantieaanspraken vervalt. Werkneemster heeft tegen het vervallen van haar vakantieaanspraken nooit bezwaar gemaakt. Werkgever merkt tevens op dat werkneemster vakantie had kunnen vragen, maar dat niet gedaan heeft. Medisch was zij in staat om op vakantie te gaan. Nu werkneemster wel in staat is geweest vier weken vakantie op te nemen, maar daarvan geen, althans niet volledig, gebruik heeft gemaakt, zijn haar verlofuren (gedeeltelijk) vervallen, aldus werkgever. Overwegingen rechtbank Op grond van de Europese Richtlijn moeten de lidstaten de nodige maatregelen treffen zodat aan alle werknemers (met een fulltime dienstbetrekking) jaarlijks vier weken vakantie wordt toegekend, overeenkomstig de in de nationale wetten en/of gebruiken geldende voorwaarden. Dit recht op vakantie mag niet door een financiële vergoeding worden vervangen. Met andere woorden: werkgever mag dit vakantierecht niet afkopen. Hierop geldt een uitzondering aan het einde van het dienstverband. De rechtbank is van oordeel dat artikel 7 van de Europese Richtlijn 2003/88/EG onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is, zodat een rechtstreeks beroep op dit artikel in beginsel mogelijk is. De rechtbank wijst het verweer van werkgever af. Volgens vaste rechtspaak van het Hof van Justitie wordt het recht van elke werknemer op jaarlijkse vakantie met behoud van loon beschouwd als een bijzonder belangrijk beginsel van communautair sociaal recht, waarvan niet mag worden afgeweken. Nationale autoriteiten moeten daaraan uitvoering geven binnen de grenzen van het Europese recht. Het doel van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon is de werknemer in staat te stellen uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. Daarin verschilt het van het doel van het recht op ziekteverlof. Dat laatste wordt de werknemer toegekend om te kunnen herstellen van ziekte. Het Europese recht staat in beginsel niet in de weg aan een nationale wettelijke regeling die voorwaarden stelt aan de uitoefening van het recht op een jaarlijkse vakantie van vier weken. Zelfs is er ruimte voor verlies van dit recht aan het einde van een referentieperiode of een overdrachtsperiode, mits de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad van het recht op vakantie gebruik te maken.

7 Als een werknemer geen gebruik maakt van zijn recht om (tijdens ziekte) vakantie op te nemen, betekent dat niet dat zijn minimum aanspraken op vakantie na een referentieperiode komen te vervallen. Het doet er niet toe of hij medisch in staat is vakantie op te nemen. De rechtbank maakt gebruik van een arrest van het Hof van Justitie van 10 september 2009 (C-277/08), waarin werd overwogen: Hoewel richtlijn 2003/88 zich dus niet verzet tegen nationale bepalingen of gebruiken volgens welke een werknemer die met ziekteverlof is, zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon mag opnemen in een dergelijke periode volgt uit punt 22 van het onderhavige arrest dat, wanneer deze werknemer geen jaarlijkse vakantie wenst op te nemen tijdens deze periode van ziekteverlof, hem de jaarlijkse vakantie moet worden toegekend in een andere periode. Conclusie Hoewel deze uitspraak betrekking heeft op een ambtenaar, is de betekenis ervan niet beperkt tot het ambtenarenrecht. Werkneemster kan een direct beroep doen op Europees recht. De Nederlandse regeling is daarmee in strijd en wordt terzijde geschoven. Ziekteverlof heeft tot doel om de werknemer in staat te stellen te herstellen. Vakantie heeft een ander doel: uitrusten, ontspannen, vrije tijd. Een werknemer kan tijdens ziekte vakantie opnemen, maar is daartoe niet verplicht. Toestemming van de bedrijfsarts is wel nodig, omdat de vakantie de re-integratie niet mag vertragen of belemmeren. Op zich is het wel toegestaan om te bepalen dat aanspraak op vakantie na een zekere periode vervalt, maar dan moet de werknemer wel in de gelegenheid zijn geweest vakantie op te nemen. De minimumaanspraak op verlof (het viervoud van de reguliere werkweek) blijft in stand als een zieke werknemer geen vakantie opneemt. Die aanspraak mag tussentijds niet worden afgekocht. Omdat in het onderhavige geval niet was gebleken dat de werkneemster tijdens het ziekteverlof vakantie heeft kunnen en willen opnemen, had zij de gelegenheid moeten krijgen de minimumaanspraak op vier weken vakantieverlof in een andere periode op te nemen. Tot aan het einde van het dienstverband heeft zich die gelegenheid niet voorgedaan. Daarom moeten de resterende verlofuren aan het einde van het dienstverband worden uitbetaald. Frictie Twee uitgangspunten van deze uitspraak zijn moeilijk te combineren. Enerzijds is (lijkt?) het toegestaan dat vakantierechten na een bepaalde periode vervallen, mits de zieke werknemer in de gelegenheid is geweest om verlof op te nemen. Anderzijds blijft de minimum vakantieaanspraak in stand als een zieke werknemer geen vakantie wil of kan opnemen. Het al dan niet bestaan van een medische belemmering om vakantie op te nemen, acht de rechtbank hierbij niet van belang. n ZWARTSPAARDERS OP DE KORREL De belastingdienst zet de zoektocht naar buitenlandse tegoeden die ten onrechte buiten het zicht van de fiscus zijn gehouden onverminderd voort. Naar verwachting zullen opnieuw honderden mensen door de belastingdienst worden aangeschreven met het verzoek opheldering over buitenlandse rekeningen te geven. De staatssecretaris spreekt ferme taal: Ik wil dat de Belastingdienst dit keihard aanpakt. Frankrijk geeft Zwitserse informatie De belastingdienst heeft eind vorig jaar op het Franse ministerie van Financiën een CD-rom ontvangen met daarop gegevens van 611 Nederlanders met een Zwitserse bankrekening. Het gaat om rekeningen bij de Britse bank HSBC in Genève. Het teamwork tussen belastingdiensten van verschillende landen wordt steeds sterker. Dat het kopietje van de CD-rom in handen van de Nederlandse fiscus kwam is te danken aan het informatieuitwisselingsverdrag tussen Nederland en Frankrijk. Volgens de belastingdienst is de informatie voldoende betrouwbaar om de 611 rekeninghouders aan te schrijven. Als u die brief ontvangt, bent u het haasje. U kunt dan geen beroep meer doen op de inkeerregeling met een boete van 30%. Opbrengst inkeerders 2010 De belastingdienst maakt graag sier met de opbrengst van deze acties. Niet zonder reden natuurlijk. Het is de bedoeling dat daarvan een preventieve werking uitgaat. In 2010 zouden in totaal ruim duizend inkeerders een buitenlandse rekening bij de belastingdienst hebben aangegeven. Zij gaven vrijwillig meer dan 250 miljoen aan vermogen op. Degenen die het risico willen nemen om niet uit eigen beweging hun buitenlands vermogen bij de fiscus aan te melden, kunnen boetes tot 300% over de verschuldigde belasting opgelegd krijgen. Bij boetes van een dergelijke omvang komt de vraag op of die in acceptabele verhouding staan tot de ernst van het strafbare feit. Een procedure over zo n vraag kunt u maar beter vermijden. n 7

PERSBERICHT Gratis modelverklaring laag tarief btw, omzetbelasting

PERSBERICHT Gratis modelverklaring laag tarief btw, omzetbelasting PERSBERICHT Gratis modelverklaring laag tarief btw, omzetbelasting De overheid probeert de bouwsector een steuntje in de rug te geven. Zo mag de bouw bijvoorbeeld het lage btw tarief op verbouwingen van

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit BLKB/2013/305 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen)

Bijlage bij het besluit BLKB/2013/305 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) Bijlage bij het besluit BLKB/2013/305 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) Overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden 1. Voor welke werkzaamheden geldt het

Nadere informatie

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid:

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid: Overzicht werkzaamheden en forfaitaire verdeling Informatie van Belastingdienst Datum: 3 februari 2011 De Belastingdienst heeft met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie afspraken gemaakt over een

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid.

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid. Voorstel van wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 2015. Vermogen als fiscale melkkoe?

Taxtueel. nummer 2 2015. Vermogen als fiscale melkkoe? Taxtueel. nummer 2 2015 Vermogen als fiscale melkkoe? Inhoudsopgave 6 10 14 22 3 Voorwoord 4 Forfait box 3 ter discussie 6 Compartimenteringsreserve eindelijk in de wet 8 Bezwaarkostenvergoeding bij aangiftebelastingen

Nadere informatie

Duur van werkzaamheid

Duur van werkzaamheid Nieuwsbrief _ apr 2015 ONDERNEMINGSWINST RDA blijft in 2015 op 60% De minister van Economische Zaken heeft het percentage voor de Research & Development Aftrek (RDA) voor 2015 vastgesteld op 60. De RDA

Nadere informatie

Whitepaper. Het afschaffen van de beperkte opbouw van de minimum wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte (ingangsdatum 1 januari 2012) versie 1.

Whitepaper. Het afschaffen van de beperkte opbouw van de minimum wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte (ingangsdatum 1 januari 2012) versie 1. Whitepaper Het afschaffen van de beperkte opbouw van de minimum wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte (ingangsdatum 1 januari 2012) versie 1.0 Samenvatting De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2011 - nummer 2 Fiscaal vriendelijk in- en doorlenen van de bv Inhoud o.a. Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend? 3 Gebruikelijk loon

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

ACTUALITEITEN. In deze nieuwsbrief. april 2010

ACTUALITEITEN. In deze nieuwsbrief. april 2010 ACTUALITEITEN april 2010 In deze nieuwsbrief Ontslag op staande voet - Wachtgeldregeling - Duur arbeidsovereenkomst - Inkeerregeling - Verliesbeschikking - Inschrijving KvK - Rentevoordeel - Brug vormt

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 2013. Belastingontduikers

Taxtueel. nummer 2 2013. Belastingontduikers Taxtueel. nummer 2 2013 Belastingontduikers Inhoudsopgave 4 16 28 34 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 43 Voorwoord Nieuwe fiscale regels eigen woning Werkkostenregeling verlengd

Nadere informatie

helder van A tot Z MAGAZINE 01 Heldere kijk op actualiteiten

helder van A tot Z MAGAZINE 01 Heldere kijk op actualiteiten MAGAZINE 01 15 Heldere kijk op actualiteiten INLEIDING Voor u ligt het allereerste "AccountantZ Magazine". Met ons magazine informeren wij onze relaties graag over actualiteiten en ontwikkelingen die voor

Nadere informatie

Kleintjes worden groot

Kleintjes worden groot Kleintjes worden groot april 2015 INLEIDING Bijgevoegd ontvangt u onze nieuwsbrief van dit kwartaal, met informatie over ontwikkelingen op accountancy/fiscaal gebied. Mochten uw adresgegevens niet juist

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 1 2014. Minder rondpompen

Taxtueel. nummer 1 2014. Minder rondpompen Taxtueel. nummer 1 2014 Minder rondpompen Inhoudsopgave 10 16 24 4 Herinvesteringsreserve voor herontwikkelde grond 5 HIR: belast na staking 6 Financieel belang en herinvesteringsreserve 8 Kosten van een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep

Nieuwsbrief. Inhoud. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep april 2015 Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep Inhoud RDA blijft in 2015 op 60% Aanvullend Actieplan mkb-financiering WOZ-beschikking 2015 - Duur van werkzaamheid Eigenwoningregeling

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012 Nieuwsflits 2012 Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25

Nadere informatie

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechtersformule

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechtersformule ARTIKEL Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechtersformule Door J. de Waard en G.H. Boelens * Op 28 februari 2013 zag de formule van de Centrale Raad van Beroep (hierna: de Raad) het levenslicht. Deze

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste Atlas Arbeidsrecht Ruud Gijsen en Joris Nieste 2012 R. Gijsen Dit boek wordt uitgegeven door de besloten vennootschap Advocatenkantoor Gijsen B.V. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet?

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? HR 26 oktober 2012, LJN BX0357 (Reaal/Athlon) M r. M. O u d e n a a r d e n * Inleiding Aanleiding voor deze

Nadere informatie

Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010

Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010 Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010 Deze Consumentenvoorwaarden Verbouwingen met bijbehorende toelichting van Stichting BouwGarant zijn tot

Nadere informatie

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013 Uitgave oktober 2013 Disclaimer Deze handleiding is mede tot stand gekomen door de vaktechnische ondersteuning van Mazars accountants, belastingadviseurs en management consultants. Hoewel Bouwend Nederland

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang november 2014 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

[ Houtell] In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen

[ Houtell] In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen [ Houtell] AUGUSTUS 2014 In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen [ Houtell] INKOMSTENBELASTING Winstbox De zogenaamde

Nadere informatie

In onze bedrijfstak kunnen de ondernemers met een drietal lage BTW-regelingen te maken krijgen bij werkzaamheden aan woningen.

In onze bedrijfstak kunnen de ondernemers met een drietal lage BTW-regelingen te maken krijgen bij werkzaamheden aan woningen. Verlaagde BTW-tarieven 9 februari 2011 SCHILDEREN, GLASZETTEN EN STUKADOREN VAN PARTICULIERE WONINGEN OUDER DAN 2 JAAR Ingangstermijnen verruiming lage BTW-tarief In onze bedrijfstak kunnen de ondernemers

Nadere informatie