jaargang 22 lente 2006 Van de voorzitter.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargang 22 lente 2006 Van de voorzitter."

Transcriptie

1 Van de redactie. Deze Nieuwsbrief bevat een vervolg op het boeiende onderzoek van Kees Nederveen uit Apeldoorn naar de connectie tussen de familie Nederveen en Nerven/Erven. In de vorige Nieuwsbrief kwam in dat kader ook Beau van Erven Dorens ter sprake. Hij heeft zicht not niet gemeld als nieuwe vriend van de Stichting... Maar aan dit artikel van Kees Nederveen kunst u zien dat het onderzoek nog helemaal niet af is. Het feit dat nu het boek wordt gepubliceerd waarin alle ons bekende genealogieën van Nederveen zijn opgenomen beteknt niet dat het onderzoek helemaal voltooid is. De aansluiting met takken die hun naam anders zijn gaan stellen, maar ook verschillende sporen naar onze Zuiderburen zijn nooit helemaal onderzocht. Deze Nieuwsbrief bevat daarnaast de aankondiging van de volgende Vriendendag. Deze maal toch in Breda, wegens de feestelijke boekpresentatie. En in deze brief ook de aankondiging van de nieuwe website van de Stichting. En daarnaast vindt u het bericht van de Penningmeester. Hij laat zien dat het met de financiën van de Stichting weliswaar prima gesteld is, maar de productie van het boek, dat plaatsvindt terwijl u dit leest, slaat een bres in onze schatkist. Vandaar vindt u ook bij deze brief de jaarlijkse acceptgiro. F&R Van de voorzitter. Beste vrienden, er is groot nieuws: al zolang we met de aan de slag zijn is er sprake van dat er toch echt eens een boek moet komen waar alle kennis van de familie geschiedenis is staat opgetekend. Dat boek dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar nu kan het bestuur tenslotte toch met veel trots melden: het Nederveen-boek is klaar en gedrukt en verzendklaar. Dat betekent dat het bestuur de trouwe vrienden van de Stichting snel het boek wil laten zien. Dus waar we eerder aankondigden dat de volgende Vriendendag zal plaatsvinden in Rijswijk (N.B.), heeft het bestuur nu gezwind tot andere plannen besloten. De volgende Vriendendag op 13 mei 2006 in Breda zal de presentatie van het Nederveen-boek plaatsvinden. Verderop in deze Nieuwbrief vindt u de uitnodiging voor deze bijzonder feestelijke Vriendendag met de mogelijkheid om u hiervoor aan te melden. Daarnaast vindt u in deze brief ook de manier beschreven waarop u in het bezit van het Nederveen-boek kunt komen. En of het allemaal nog niet genoeg is, kondigt het bestuur ook in deze Nieuwsbrief de mancering van de nieuwe website aan. Deze website is ook hard nodig voor degene die het boek willen kopen, maar eerst willen weten of hun naam ook in het boek staat... Zie ik u op 13 mei in Breda? Ruud N. Colofon. De Nieuwsbrief van Nederveen is uitgave van de en verschijnt ieder kwartaal. De Nieuwsbrief wordt zonder kosten toegezonden aan de Vrienden van de Stichting. Het adres van de redactie en van het secretariaat van de is Oranje Nassaulaan 175, 2051 HN Overveen. Wat gepubliceerd wordt is niet per sé de mening van het Bestuur, tenzij dit anders wordt gesteld. Uit de nieuwsbrief mag, behoudens bronvermelding, vrijelijk worden geciteerd. De redactie wordt gevoerd door F.T.M. Nederveen en R.Th.M. Nederveen. pagina 1.

2 Opnieuw van Nederveen/Nerven/Erven Een aantal nieuwsbrieven geleden heb ik u vrij uitvoerig, maar nog steeds niet volledig bericht over het geslacht van Nerven. De gegevens zijn afkomstig van de heer John van Erven, en het verhaal begint met Goijaert Dirck Goijaert van Nerven, geb. ca in de omgeving van Oisterwijk. Het vaststellen van een koppeling van deze naam met onze genealogie is een lastige opgave omdat gegevens uit die vroege periode moeilijk te vinden of toegankelijk zijn. Maar toch In onze genealogie treffen we een Godevaert van Nederveen aan, geboren ca. 1355, en zoon van Jan Willemsz (Jan I) van Nederveen en Elizabeth Tierloet. Van laatstgenoemde kennen wij het testament. Welnu, deze Godevaert was in 1400 schepen van Gilze en had 4 kinderen, waaronder de zoons Goyaert en Baerthout. In het commentaar bij Goyaert staat vermeld dat hij schepen was in Gilze in 1421 en in 1424, en dat hij op 9 Juli 1463 een erfpacht verkocht aan zijn broer Baerthout. Gaan we nu naar Goijaert Dirck Goijaert van Nerven, dan treffen we bij hem een vijftal kinderen aan, w.o. Goijaert Goijaert Dirck, Berthout Goijaert Dirck, en ook Gerit Goijaert Dirck. De heer John van Erven stuurde mij een door van iemand die hem bij zijn naspeuringen naar Neerven/Nerven attendeerde op het boek Gilze 1000 jaar, waarin op blz. 360 onder schepenen, raden en leden van de raad worden vermeld: 1392 Godevairt van Nerven Godevairt van Newen Jonghe Godevairt van Nerven 1424 Jonghe Godervairt van Nerven Op het internet treffen we ook aan in inventaris (regesten): 1463 juli 9 Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Gooyaart, zoon wijlen Gooyaart van Nerven, aan zijn broer Beerthout heeft overgegeven erfpacht van 2 mud rogge uit 12 lopen land in Tilburg Uit het voorgaande mogen we m.i. redelijkerwijs afleiden dat Goyaert en Baerthout van Nederveen identiek zijn aan Goijaert Goijaert Dirck en Berhout Goijaert Dirck van Nerven. Terwijl onze genealogie voor de beide van Nederveen broers geen echtgenoten en nakomelingen vermeldt, zijn die voor de van Nerven broers wel bij ons bekend, en wel tot nu toe voor Gerit Goijaert Dirck 441 personen in 16 generaties en voor Berthout 41 in 7 generaties. Kortom, er is nog wel het een en ander uit te zoeken. Een nog onopgelost probleem is de voornaam Dirck, die bij de van Nervens voorkomt en bij de Nederveens nog moeilijk te traceren valt, tenzij we teruggrijpen op Dirck Jansz, een broer van de hierboven genoemde Godevaert van Nederveen, eveneens een zoon van Elizabeth Tierloet. Ook dit vraagt verder speurwerk. Kees Nederveen, Apeldoorn Limerick Jan Nederveen liep langs de Giessen en moest van het fluitekruid niessen Hij lachte en zei: wat ben ik toch blij, van mijn stamboom ga ik nooit briessen. pagina 2.

3 Beste Vrienden van de Stichting, Overveen, 16 april De Vriendendag op zaterdag 13 mei 2006 vindt plaats in Breda. Het programma begint in Café Dickens & Jones, Grote Markt nr. 40 Breda (telefoon ). Meteen na de koffie maken we nader kennis met de Bredase Nederveen-locaties door middel van een korte wandeling door het historisch centrum van de stad. Na de lunch zullen we op n bijzondere locatie onze jaarvergadering houden en er het lang verwachte boek met de Genealogieën van Nederveen presenteren. De kosten voor deelname bedragen dit jaar 23,00 per persoon. Mag ik u verzoeken om dit bedrag à contant te betalen ter plekke na aankomst? Het programma van de dag ziet er als volgt uit: uur samenkomst met koffie in Den Bengel aan de Grote Markt uur lunchstadswandeling door het historisch stadscentrum uur lunch uur Jaarvergadering met presentatie van het Nederveen-boek uur afsluiting Vriendendag Wilt u de antwoordstrook uit deze Nieuwsbrief invullen en binnen 10 dagen naar mij (Oranje Nassaulaan 175, 2051 HN Overveen) terugzenden? Met vriendelijke groet tekent, Mevr. M.G.M. Heideman - Nederveen, secretaris Antwoordstrook Ondergetekende,...(naam)...(straatnaam en huisnummer)... (postcode)...(woonplaats) komt wel/niet* op de Vriendendag 2002 van à 22,- per persoon en reserveert daarom voor... persoon/personen*....(datum)...(handtekening) (* gelieve door te halen wat niet van toepassing is.) Oranje Nassaulaan 175, 2051 HN Overveen pagina 3.

4 46e Nieuwsbrief van de jaargang 22 De website stichtingvanederveen.nl. Weet u het nog, de website van de Stichting van Nederveen was al langere tijd in de lucht, maar het adres was wel heel erg cryptisch. Daar heeft het bestuur wat aan willen doen. Vanaf nu kunt u op de website naar de via het volgende site-adres: Daar vindt u alle informatie over de Stichting van Nederveen, het Bestuur, de Kring van Senatoren en het adres van het secretariaat. Bovendien vindt u op deze site de tien laatste Nieuwsbrieven, u kunt ze aanklikken en opnieuw lezen. Ook deze Nieuwsbrief zal op de site van de Stichting geplaatst worden. lente 2006 Daarnaast vindt u op de site nog een belangrijke rubriek: als u in de linker kolom Het Nederveenboek aanklikt dan komt u daarna voor een keuze te staan. De bovenste geeft u een bestelformulier om het boek met de Genealogieën te bestellen. Die keuze zult u niet gauw maken, want u krijgt ook een formulier over de post thuisgestuurd. Maar de andere keuze voert u naar de index. Wat wordt hiermee bedoelt? De index is het opzoekregister van het Nederveenboek. U kunt dus kijken naar een lijst van alle namen van de mensen die in het boek genoemd worden. U kunt dus ook opzoeken of u en uw kinderen in het boek staan. Het bestuur heeft om deze functies mogelijk te maken maar meteen een helemaal nieuwe website laten ontwerpen. U kunt er natuurlijk uw commentaar op geven. Graag zelf: u kunt uw wensen, suggesties en ideeën kwijt via een , waarvan u het adres ook vindt op de nieuwe website. Ik zou zeggen, klik eens gauw naar de website van de : Ruud Nederveen pagina 4.

5 Uit het testament van Dingetje Jacobs Nederveen "Alsoo Dingetgen Jacobs weduwe van za(liger) Willem Pietersen alsnu woonende in Slijdrecht schuldich ende ten achteren was aan de kinderen ende erfgenamen van wijlen d'heer Cornelis van Esch in zijn leven out-raet deser stede en van jouffr.helena van den Honaert desselfs gewesene huijsvrouwe voor d'eene helfte ende d'kinderen van d'heer Wouter Cools mitsgaders die van jouffr. Johanna Cools zijnde een soon en dochter van wijlen jouffr. Eva Dircx weduwe was van d'heer Aernout Cools voor d'ander helfte, seven jaeren huijre van een hofstede groot int geheel sesentachtich gemeten gelegen in den Ruijgenhil buijten Wilmstadt tot sevenhondertvijfentwintich gulden int jaer verschenen Bamis XVIc. vierenseventich d'somma van vijffduijsentvijfenseventich gulden, segge f 5075,--". Hierop was in totaal slechts betaald f 307,6,--, zodat nog resteerde f 4767,14,--. Dingetje Jacobs was reeds diverse malen hierover aangesproken. "alsoo d'voorn(oemde) Dingetgen Jacobs daertegens hadde geallegeert dat int begin van haere voors(egde) seven jaeren huijre buijten Wilmstadt geleijt was een straetwegh en dienaengaende een omslagh gevallen voor den tijt van ses jaeren op ijder gemeth ten laste van de eygenaers en daerop gevolgt een regen-saysoen daerdoor zij de vruchten van 't lant niet en hadden becomen; Item een muijsjaer dat alle 't graen opt velt ende in de schuijre was opgegeten ende verder int opcomen van den oorlogh met Vranckrijck door ruijters en soldaten grootelijcx belast waeren geworden ende oock haere sonen met paerden en wagen hadden moeten wercken en arbeijden aan de fortificatien der voors(egde) stede Wilmstadt insgelijcx mede extraordinaere betalinge hadden moeten doen met andere diergelijke redenen meer ende besonderlingh oock dat zij Dingetgen Jacobs onmachtich geworden was om de geheele huijrpenningen ofte het grootste gedeelte van dien te connen betalen ende daeromme wel te mogen lijden ende tevreden te zijn dat men al vercochte wat zij hadde om het achterwesen zoo verde het strecken conde daeraen te verhaelen. Dordrecht, 10 oktober RN pagina 5. pagina 5.

6 Bericht van de penningmeester van het bestuur van de. ======================================================================== Financieel overzicht 2005 Saldo per ,74 Bij: Donaties 1125,52 Rente 188,85 Bankcorrectie 0 Totaal inkomsten 1.314,37 Af: Kamer van Koophandel 30,06 Kosten Nieuwsbrieven 190,69 Tekort Vriendendag 91,00 Aanloopkosten boek 0,00 Kosten website 56,53 Totaal uitgaven 368,28 - Resultaat ,09 ( rekening courant saldo per ,37 ) ( internetspaarrekening saldo per ,46 ) Saldo eindstand per ( 8.480,83 ) 8.480,83 pagina 6. pagina 6.

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 Ten geleide Met genoegen bieden wij u dit septembernummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De belangrijkste

Nadere informatie

Bertus Klaassen. Pensioennieuws Juni 2012. Hoeveel pensioen krijgt u eigenlijk? Help, mijn werkgever. Onderweg met...

Bertus Klaassen. Pensioennieuws Juni 2012. Hoeveel pensioen krijgt u eigenlijk? Help, mijn werkgever. Onderweg met... Pensioennieuws Juni 2012 We zorgen ervoor dat u goed zit Onderweg met... Bertus Klaassen iedere dag fluitend naar mijn werk Hoeveel pensioen krijgt u eigenlijk? Help, mijn werkgever is failliet! 1 Onderweg

Nadere informatie

DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T

DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T een uitgave van Ideeëncentrum, vereniging voor innovatie en ideeënmanagement Inhoud Dienstenpakket Ideeëncentrum in KI(s)T Eerste gratis IDsessie op 3 oktober 1/2/3 3 DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

Nummer zestien. Vanuit het Bestuur

Nummer zestien. Vanuit het Bestuur 15-01 Spintölke 16 Januar i 2 015 Heemkundevereniging Sevenum Nummer zestien I n d i t n u m m e r Nummer 16 1 Vanuit het bestuur 1 Contributie 1 Jubilarissen 2 Jaarboek 2014 2 Excursie naar Gemert 3 Jan

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 9e jaargang, nummer 2 april/mei 2007 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland Bestuurssamenstelling J.W Zondervan

Nadere informatie

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Pensioen blad voor werknemers maart 2015 Meer inzicht in je pensioen: MET UPO & DE PENSIOENPLANNER 2 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Premie in 2015: PENSIOENPREMIE BLIJFT GELIJK 5 UITNODIGING gratis

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 Een van de laatste huisjes in de voormalige Drentse proefkolonie

Nadere informatie

Kijk op de vernieuwde website van St. OZO!

Kijk op de vernieuwde website van St. OZO! Kijk op de vernieuwde website van St. OZO! Juli 2011 12e jaargang nummer 2 Ontwikkelingshulp is een proces van lange adem In dit nummer: Project Hulp Algemeen Boerderij project Oekraïense bewoners aan

Nadere informatie

1. Bestel éénmalig de 4 rapporten volgens de lijst bij het hoofdstuk Bestellen.

1. Bestel éénmalig de 4 rapporten volgens de lijst bij het hoofdstuk Bestellen. Instructies U zult het geld verdienen met het versturen van e-mail. Deze e-mail bestaat uit 4 verschillende rapporten. Deze rapporten geven kennis omtrent het lucratief maken van het internet verkeer.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

De jarigen van oktober

De jarigen van oktober Jaargang 21 nr. 6 Oktober 2014 C.B.S. De Burcht Broekweg 32 2235 BK Valkenburg Tel. 071-4074467 E-mail: info@cbsdeburcht www.cbsdeburcht.nl Van alles wat. Per 01 September is mijn (Wim) nieuwe adres: Jan

Nadere informatie

Onderzoek naar de toekomst van het AMF

Onderzoek naar de toekomst van het AMF Uw pensioenbulletin juli 2013 Onderzoek naar de toekomst van het AMF Algemeen Mijnwerkersfonds Het bestuur van het AMF is een onderzoek begonnen naar de toekomst van het pensioenfonds. Er komt een moment

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie