JAARVERSLAG OVER 2011 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG OVER 2011 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG OVER 2011 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE

2 Crooswijksebocht NC ROTTERDAM Tel. (010) Fax (010) website: Bankrekening: P

3 Inhoudsopgave Samenstelling Comité van aanbeveling, bestuur, commissies en medewerkers 4 1. Samenvatting, beleid en toekomst 5 2. Activiteiten in Vereniging Vrienden van Roeivalidatie 9 4. Financieel jaarverslag Bijlagen: 1. Overzicht roeiers Rotterdam Overzicht materiaal Verslag financiële commissie 17 3

4 Comité van Aanbeveling Drs. R.J.N. Abrahamsen, Dr. J.M. Goudswaard, Mr. A.J. Landaal, M.J. Muller, Drs. J.F.M. Peters, Drs. Schuckink Kool, Mw E. Terpstra, Prof. dr. D.M.N. van Wensveen Bestuur Mw. C.M. van der Ham-De Bruin, voorzitter Mw. mr. P.A.M. van Schouwenburg-Laan, secretaris Drs. J.P. van den Bos, penningmeester tot 1 februari 2011 mr. H.A. Oosters, penningmeester vanaf 1 februari 2011 Drs. E.R. Boevé, arts, medische zaken tot 16 november 2011 Drs. A. Berghout, medische zaken vanaf 16 november 2011 Mw L. de Waal, commissaris Aangepast Roeien Rotterdam Dhr. V.C.A. Bloemendaal, commissaris materiaal Commissie Crooswijkse Bocht Mw L. De Waal,voorzitter Mw drs. A. van Rij-De Jong, secretaris Dhr. V.C.A. Bloemendaal, materiaal Mw. A. van Ravesteyn, intake (tot medio 2011) Drs. A. Berghout, intake (vanaf medio 2011) Dhr. N. van Ravesteyn (tot medio 2011) Mw. G. Artist Vrijwilliger onderhoud A. Schwartze Vrijwilligers kantoor Mw C. Roest Mw G. Artist Bestuur Vereniging Vrienden van Roeivalidatie Ir. G.P.J.M. van Hussen, voorzitter Mr. D. Knottenbelt, secretaris Drs. F.A. Trees RA, penningmeester Drs. S.J. Poelman RA, lid Bestuur Stichting Roeiaccommodatie Crooswijksebocht Mr. F.K. Buijn, voorzitter Mw drs. J. Olde Monnikhof-Van Driel, secretaris Drs. R.Th.M. Stallmann, penningmeester Mw. S. de Groot, lid Dhr. D. Berkman, lid 4

5 1. Samenvatting, beleid en toekomst Beleid De Stichting Roeivalidatie werd in 1979 te Rotterdam opgericht om het roeien door mensen met een beperking te bevorderen. Het stimuleren van dit aangepaste roeien vindt zowel in Rotterdam op de locatie aan de Crooswijkse Bocht plaats, als door heel Nederland door middel van het adviseren en faciliteren van bestaande roeiverenigingen op het vlak van aangepast roeien. Bij dit laatste valt te denken aan het in bruikleen afstaan van boten en het adviseren voor aanpassingen aan bestaande boten, dan wel het (mee)financieren van instaphulpen. De relatie tot de KNRB De SRV heeft haar taken op het gebied van voorlichting, het stimuleren van deelname aan wedstrijden en het doen organiseren van de nationale roeitocht in goed overleg in 2003 aan de KNRB overgedragen. In het verleden ontving de Stichting voor haar landelijk werk aanzienlijke subsidies. Toen in 2003 een groot aantal van deze nationale taken aan de KNRB werd overgedragen, ging ook deze subsidie over naar de KNRB. De SRV en de KNRB onderhouden goede banden. De Vereniging van Vrienden van Roeivalidatie schonk dit jaar een drietal boten mede ten behoeve van het nieuwe Paralympische Centrum in Amsterdam. De Jan Schepel zijnde een 2x, en twee skiffjes: de Margriet en de Rust en Vreugd. Locatie Crooswijkse Bocht De Stichting telt thans een zestigtal roeiers, die dankzij de inzet van een veertigtal vrijwilligers wekelijks instructie en roei-ervaring krijgen. De dagelijkse leiding is in handen van de Commissie Crooswijkse Bocht, de CCB. Deze wordt voorgezeten door het bestuurslid belast met de Crooswijkse Bocht De locatie Crooswijkse Bocht wordt gedeeld met Roeivereniging Rijnmond. Met deze roeivereniging onderhouden wij goede banden: veel leden van Roeivereniging Rijnmond zijn bereid om als vrijwilliger werkzaam te zijn bij de SRV, dan wel om bij tijd en wijle de handen uit de mouwen te steken. Ook zijn er gezamenlijke activiteiten, zoals een roeitocht en een jaarlijks gezamenlijk feest. Financiën De roeiers betalen aan de Stichting een bijdrage, die gelijk staat aan de contributie van een kleine roeivereniging. Echter door alle benodigde speciale voorzieningen is het voor de Stichting niet mogelijk uitsluitend van deze bijdragen rond te komen. Dankbaar zijn we dan ook voor de steun, zowel materieel als financieel, die we mogen ontvangen van de Vereniging Vrienden van Roeivalidatie. Daarnaast is het bijzonder prettig, dat de gemeente Rotterdam onze stichting steunt met een jaarlijkse subsidie. Tevens ontvingen wij dit jaar van de Stichting Physico een substantiële bijdrage, die het aan onze roeiers mogelijk maakte gratis deel te nemen aan de jaarlijkse Nationale Tocht Aangepast Roeien. Bestuurssamenstelling Op 1 februari nam drs. Jan-Paul van den Bos afscheid als penningmeester. Zijn plaats werd ingenomen door mr. Han Oosters. Op 16 november nam drs. Egbert Boevé afscheid als bestuurslid belast met medische zaken en veiligheid. Hij werd opgevolgd door dr. Arie Berghout, arts. Door bijzonder tragische familie-omstandigheden werd mevrouw Lenie de Waal gedwongen haar functie tijdelijk neer te leggen. Haar taken werden tijdens haar afwezigheid waargenomen door mevrouw Corry van der Ham, voorzitter SRV. 5

6 Toekomst Statutair gezien heeft de Stichting twee belangen: a. Ondersteuning en bevordering van het landelijke aangepast roeien middels financiële en materiële bijdragen en/of expertise-uitwisseling, b. Bevorderen van het aangepast roeien in Rotterdam. Als uitgangspunt heeft de Stichting om dit aangepast roeien zo veel mogelijk geïntegreerd binnen de bestaande verenigingen te laten plaatsvinden. De samenwerking met buurman en voordeurdeler, Roeivereniging Rijnmond, en de vrijwilligershulp die we ook van de andere Rotterdamse burgerroeiverenigingen, RV Nautilus en KR&ZV De Maas, mogen ontvangen, gekoppeld aan het succes van deze formule -we tellen ruim 60 roeiers hier in Rotterdam- rechtvaardigt de uitspraak, dat het aangepast roeien in Rotterdam door alle roeiverenigingen wordt gedragen en door deze solidariteit geheel geïntegreerd is in de Rotterdamse roeiwereld. Dit jaar ook zijn er gesprekken opgestart met de ARSR Skadi om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken. De oprichting door de KNRB van een aantal expertiseverenigingen in den lande heeft de discussie binnen de SRV doen ontstaan over de toekomst. Bestudeerd wordt of anno 2011 een aantal van haar kerntaken zoals omschreven in de statuten nog steeds bij de SRV behoren. 6

7 2. Activiteiten in 2011 A Afscheidsreceptie Jan Schepel Op 24 februari nam de Stichting op feestelijke wijze afscheid van haar inmiddels oud-voorzitter mr. Jan Schepel. De heer Schepel heeft ruim 11 jaar de functie van voorzitter vervuld en gaf in 2010 de voorzittershamer af aan zijn opvolgster, Corry van der Ham. De receptie werd druk bezocht. Hoogtepunt van die middag was de doop van een door de Vrienden van Roeivalidatie ter beschikking gestelde boot ten behoeve van het Paralympisch Centrum. De heer Schepel doopte de 2x plechtig en ontwaarde op het schip zijn naam. B Gezamenlijke roeitocht met RV Rijnmond Op 27 maart vond de gezamenlijke roeitocht met Rijnmond plaats. De zonovergoten dag was een groot succes. De banden met RV Rijnmond werden nog eens aangehaald. C Nationale Tocht Aangepast Roeien (NAR) Roeivereniging Het Spaarne te Haarlem had dit jaar de organisatie van deze tocht voor haar rekening genomen. Op zaterdag 25 juni in de stromende regen werd de bus vol met roeiers en begeleiders uit Rotterdam vrolijk begroet door de lokale blaaskapel. Ondanks het slechte weer heeft een ieder genoten van de mooie tocht en de goede organisatie. D Vrijwilligerstocht Op 12 augustus vond het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers plaats. Dit keer werd er met diverse boten geroeid. De start was bij RV Rijnland en het doel was een heerlijke lunch in de binnenstad van Leiden aangeboden door de Vereniging Vrienden van Roeivalidatie. Bij terugkeer was er de mogelijkheid bij RV Rijnland om in een dubbel acht te roeien. Velen grepen deze unieke kans aan. E Eindejaarsfeest Op 16 december vierden we met roeiers en vrijwilligers het einde van het kalenderjaar. Dit keer speelden we oud-hollandse bordspelletjes en genoten van de heerlijke hapjes die de dames van Rijnmond voor ons hadden bereid. Tijdens deze bijeenkomst werd mevrouw Cora Roest in het zonnetje gezet. Zij kreeg de beker voor Vrijwilliger van het Jaar voor al haar werk op het kantoor. F De dagelijkse activiteiten In de loop van de jaren is een vaste kern roeiers ontstaan. Ondanks soms zeer ernstige beperkingen, bijvoorbeeld een dwarslaesie, kan men veel plezier beleven aan het sportief bezig zijn. De inzet en de moed van de vele vrijwilligers die de SRV rijk is, wordt dan ook zeer op prijs gesteld. De intake van nieuwe leden werd dit jaar gedaan door Addy van Ravesteyn. Na haar vertrek naar RV Rijnland, medio 2011 werd haar taak overgenomen door dr. Arie Berghout, tevens bestuurslid medische zaken en veiligheid. Nadat de intake wat begon terug te lopen dit jaar, is door de PR-commissie een wervingscampagne opgestart. Er werden nieuwe flyers ontworpen en scholen en instanties werden benaderd. Contacten met revalidatiecentra, zoals Rijndam en de gemeente in de hoedanigheid van Sport op Maat werden aangehaald. Een en ander resulteerde zelfs in een bezoek van de wethouder van sport, mevrouw Antoinette Laan, die sportief het SRV-blauwe roeitenue aantrok en met wat roeiers de Rotte op voer. 7

8 G CCB De Commissie Crooswijkse bocht vergaderde dit jaar zes maal om de lopende zaken en de evenementen in goede banen te leiden. Helaas moesten we dit jaar afscheid nemen van twee belangrijke dagkapiteins. De heren Batist en Van Ravesteyn legden hun jarenlange werkzaamheden om uiteenlopende redenen dit jaar neer. H Website Via de website bereikten ons vragen uit het hele land, soms van technische aard dan wel om financiële ondersteuning. Ook nieuwe roeiers weten ons via de site te vinden. I Kantoor De kantoorbezetting was dit jaar wat wisselvallig. We namen afscheid van Carla Hauser en begroetten mevrouw Anniek Weijtens, die de maandag voor haar rekening nam. Met de hulp van de oud-penningmeester Robert Stallmann werd op initiatief van de huidige penningmeester, mr. Han Oosters, de E-captain geïntroduceerd. Een systeem dat op termijn de boekhouding en de logistiek zal gaan vergemakkelijken. 8

9 3. Vereniging Vrienden van Roeivalidatie Zoals bekend richten de activiteiten van de Vereniging van Vrienden van Roeivalidatie (VVR) zich uitsluitend op met name geldelijke ondersteuning van de initiatieven en de activiteiten van de Stichting Roeivalidatie (SRV). In het jaar 2011 slaagde de VVR er in gelden van buiten te verwerven voor de financiering van drie boten ten behoeve van het Trunk/Arms roeien op Paralympisch niveau. Details ervan kunt U in het verslag van de SRV vinden. Verder werd de balanspositie verstevigd door een streng financieel beleid. Wij zijn particulieren die ons gedenken bij gelegenheid van een jubileum- of afscheidsviering en bijvoorbeeld een huwelijksfeest dankbaar voor de suggesties aan hun gasten om in plaats van een geschenk een donatie aan de VVR te doen. De opbrengsten van deze gestes waren substantieel. De betrokkenheid van ons ledenbestand, circa vijfhonderd groot, werd bevestigd door goedbezochte ledenvergaderingen. De relatie met de SRV en de besluitvormingen betreffende investeringen in aangepast roeimaterieel verliepen in de beste verstandhouding. Met optimisme kijken wij vooruit. Ir. G. (Kees) van Hussen, Voorzitter 9

10 4. Financieel jaarverslag 2011 In het jaar 2011 is een nieuw, online, administratie systeem ingevoerd, dat ook door de KNRB wordt gebruikt: e-captain. Hierop zullen niet alleen de boekhouding, maar ook het ledenbestand en de website worden bijgehouden. Een verdere inventarisatie van de boten is gemaakt dat heeft geleid tot een meer actuele botenlijst. De Vrienden hebben meerdere giften gedaan om onder meer de financiering van nieuw materiaal en de aanpassing van materiaal mogelijk te maken. Subsidies De gemeente Rotterdam heeft voor het jaar 2011 een subsidie van 2500 toegekend en deze is ontvangen. Deze subsidie wordt al vele jaren door de gemeente verstrekt. De Stichting Roeivalidatie is de gemeente Rotterdam zeer dankbaar dat de subsidie een het jaar waarin de gemeente aanzienlijk heeft moeten bezuinigen door de gemeente is toegekend en uitgekeerd. Donaties Stichting Physico Therapeutisch Instituut heeft voor het jaar 2011 een donatie van toegekend en deze is ontvangen. Deze donatie was ter financiering van nationale roeitocht De Stichting Roeivalidatie is Stichting Physico Therapeutisch Instituut zeer dankbaar voor deze donatie. Investeringen Er zijn dit jaar onder meer met behulp van de Vrienden investeringen gedaan in boten voor de KNRB (paralympische spelen). De overige investeringen in 2011 zagen met name op algemene materialen ten behoeve van aangepaste roeiers door het land. Alle investeringen zijn gefinancierd door de Vrienden. Financieel resultaat Het resultaat van de SRV bedraagt 398,- negatief. Dit resultaat is toegevoegd aan het stichtingsvermogen. Evenementen als de zomertocht en jaarafsluiting zijn in 2011 gesponsord en betaald door de deelnemers en hebben nauwelijks invloed op het resultaat. 10

11 Jaarrekening 2011 BALANS per 31 december 2011 in EUR ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Boten en riemen Roei ergometers Inventaris 1 1 Botenwagen 0 1 FINANCIELE VASTE ACTIVA Voorschot Stichting RAC i.v.m. gebouw Voorschot Stichting RAC i.v.m. BTW p.m. p.m. VLOTTENDE ACTIVA Voorraad Truien 126 p.m. Waarborgsommen Vereniging Vrienden van Roeivalidatie Debiteuren en overige vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA STICHTINGSVERMOGEN FONDSEN Onderhoud en vernieuwing Overig en doelgerichte nog niet bestede fondsen KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren en overige schulden TOTAAL PASSIVA

12 STAAT VAN BATEN EN LASTEN per 31 december 2011 in EUR BATEN Subsidies Bijdrage verzekering en roeiers Donaties algemeen Rente BATEN GEWONE BEDRIJFSVOERING Donaties voor boten. ergometers en materiaal Donaties VVR BTW RAC Mutatie voorzieningen/fondsen - - Opbrengst verkopen TOTAAL BATEN LASTEN Betaalde onkosten vrijwilligers Bijdrage KNRB Algemene kosten Huisvesting Roeitochten en evenementen Onderhoud en verzekering vloot LASTEN GEWONE BEDRIJFSVOERING Afschrijving (boten. riemen en ergometers) Voorziening dubieuze debiteuren Projecten - - TOTAAL LASTEN EXPLOITATIE VERSCHIL

13 Toelichting Algemene waarderingsgrondslagen Tenzij anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Boten, riemen, roei-ergometers en andere materiële vaste activa worden in het jaar van aanschaf afgewaardeerd tot op 1. De kosten worden zo veel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De opbrengsten daarentegen worden, tenzij anders vermeld, genomen op het moment van daadwerkelijke ontvangst. Vlottende activa De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Het beleid is om op de betaalrekening bij de ING bank zo weinig mogelijk gelden te hebben en zoveel mogelijk op de internet spaarrekening. De rekening-courant verhouding met de VVR betreft toegezegde maar nog niet overgemaakte gelden. De post Vereniging Vrienden van Roeivalidatie (VVR) betreft door de VVR in toegezegde donaties. Zonder de VVR zou de SRV haar werk voor het aangepast roeien in Nederland niet op de huidige wijze kunnen uitvoeren. Crediteuren en overige schulden De post crediteuren bestaat uit nog uit te betalen bedragen aan Roeivereniging Rijnmond en uit borg betaald door houders van sleutels van het gebouw. Alle posten zijn tegen nominale waarde gewaardeerd. Stichtingsvermogen Het exploitatie-overschot over het jaar 2011 is aan het stichtingsvermogen toegevoegd. Fondsen Het fonds onderhoud en vernieuwing wordt aangehouden voor toekomstig groot onderhoud en renovatie van de vloot. Het fonds dient in ieder geval voldoende te zijn om het eigen risico onder de verzekering van de vloot te dekken. Overige fondsen betreffen eveneens nog niet bestede doelgerichte donaties. Dubieuze debiteuren De debiteuren die al langere tijd (een jaar of meer) niet hebben betaald zijn aangemerkt als dubieuze debiteur. Baten en lasten De baten betreffen subsidies, donaties, bijdragen door roeiers en bijdragen in de verzekeringskosten door roeiverenigingen die aangepaste boten gebruiken. De lasten betreffen kosten van het kantoor, de vrijwilligers, verzekeringen, roeitochten en evenementen. De afschrijvingen hebben betrekking op nieuwe 3 boten en de afschrijving van boten op basis van een inventarisatie van de botenlijst. 13

14 Bijlage 1 Overzicht roeiers Rotterdam totaal aantal roeiers per eind Naar handicap/beperking: Rugklachten 5 Spina bifida 1 Visueel 7 Verlamming 3 Diabeet 1 Hersenbeschadiging/CVA 10 Verstandelijk beperkt 3 Motorisch (benen) 1 Artrose 1 Polio 1 Beenamputatie 4 Divers 19 Autisme 2 Multiple Sclerose 1 Down syndroom 1 Dwarslaesie 2 Naar leeftijd: 20 jaar of jonger jaar of ouder 9 Vrijwilligers: 36 Tienrittenkaarten: 20 Na tienrittenkaarten gestopt 5 14

15 Bijlage 2 Overzicht materiaal per eind 2011 In 2011 hebben we de Jan Schepel, een T/A-2, de Margriet en de Rust en Vreugd, beide T/A skiffs, met riemen kunnen aanschaffen. Een aantal verouderde of in langdurig onbruik geraakte boten en riemen is afgestoten. De opbrengsten daarvan zijn ofwel gereserveerd voor een nieuwe aanschaf of zijn overgemaakt aan de Vereniging Vrienden Roeivalidatie voor toekomstige projecten. Overzicht ergometers Nr. Instelling Plaats 1 Revalidatiecentrum Rijndam Rotterdam 2 Stichting Roeivalidatie Rotterdam 3 Activiteitencentrum De Steeg Schiedam 4 Revalidatiecentrum Sophia Den Haag 5 Vlietlandziekenhuis Vlaardingen 6 Stichting Parco, verpleegtehuis Prinsenhof Leidschendam 7 Ziekenhuis Bronovo Den Haag 8 Stichting Roeivalidatie Rotterdam 9 Mytylschool De Brug Rotterdam 10 Mytylschool De Sprienke Goes 11 rv. Die Leythe Leiden 12 Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam 13 Academisch Ziekenhuis Maastricht Maastricht 14 Goese Roeivereniging Scaldis Goes 15 Zuiderziekenhuis Rotterdam 16 Revalidatiecentrum De Vogellanden Zwolle 17 Roeivereniging ARC Assen 18 Revalidatiecentrum De Trappenberg Huizen 19 Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal Arnhem 20 Revalidatiecentrum Beatrixoord Haren 21 Roeivereniging Rijnland Leidschendam 22 Onderwijscentrum De Twijn Zwolle 23 RC Blixembosch Eindhoven 24 Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal 25 Mytylschool De Sprienke Goes 26 ASVZ Sliedrecht Overzicht boten Nr. Boot Type Partner Plaats 1 Pegasus DW Utrechtse Roeivereniging Viking Utrecht 2 Piet Hein DW Enschedese Roeivereniging Thyro Enschede 3 Swit DW Stichting Roeivalidatie Rotterdam 4 Corrie DW Stichting Roeivalidatie Rotterdam 5 Madurodam EW Stichting Roeivalidatie Rotterdam 6 Drijfsijs Cat Amsterdamse Stichting voor Amsterdam Mindervaliden Roeien 7 Puzzelaar Cat Stichting Roeivalidatie Rotterdam 8 Ooievaar DW Goese Roeivereniging Scaldis Goes 9 Van Ommeren EW Enschedese Roeivereniging Thyro Enschede 10 Stad Rotterdam Cat Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht Dordrecht en omstreken 11 Old Grand-Dad 1 Cat Roeivereniging Rijnland Voorschoten 12 Potmarge Cat Stichting Roeivalidatie Rotterdam 13 Dr. Phelps DW Roei- en Zeilvereniging Gouda Reeuwijk 15

16 14 Old Grand-Dad 2 Cat Stichting Roeivalidatie Rotterdam 15 Waalstaete Cat Foerderverein Wassersporthandicaps Berlijn 16 Crooswijkse Bocht DW Stichting Roeivalidatie 17 Rob Pompe DW Goese Roeivereniging Scaldis Goes 18 Kralingse Plas DW Stichting Roeivalidatie Rotterdam 19 Eén op twee Cat Hilversumse Roeivereniging Hilversum Cornelis Tromp 20 Old Grand-Dad III DW Twentse Roeivereniging Amycus Almelo 21 Sloter-plas Cat FARVa Aruba 22 Agnietenplas Cat Enschedese Roeivereniging Thyro Enschede 23 Pasman 1 EA Enschedese Roeivereniging Thyro Enschede 24 Aegon EA Foerderverein Wassersporthandicaps Berlijn 25 Dorothé EA Twentse Roeivereniging Amycus Almelo 26 Nicolet EA Twentse Roeivereniging Amycus Almelo 27 Jacoba C-2 Stichting Roeivalidatie Rotterdam 28 Con Sprenger DW Stichting Roeivalidatie Rotterdam 29 Eendracht DW Asser Roeiclub A.R.C. Assen 30 Jan Pasman 4 C-4 Stichting Roeivalidatie Rotterdam 31 Jan Pasman 5 C-4 Amsterdamse Stichting voor Amsterdam Mindervaliden Roeien 32 Jelle C-1 Stichting Roeivalidatie Rotterdam 33 Row-Tarian DW Stichting Roeivalidatie Rotterdam 34 Leeuwenhart DW Hilversumse Roeivereniging Hilversum Cornelis Tromp 35 Jan Pasman 6 C-4 Roeivereniging Rijnmond Rotterdam 36 Jan Pasman 7 DW Koninklijke Roei-en Zeilvereniging Heemstede Het Spaarne 37 Piet Stoon C-2 R&ZV Jason Arnhem 38 Oranje Boven C-3+ Stichting Roeivalidatie Rotterdam 39 Jan Derks KW Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en Omstreken Dordrecht 40 Aarts Vrienden C-2 Stichting Roeivalidatie Rotterdam 41 Jan Schepel TA-2 Koninklijke Nederlandse Roeibond Amsterdam 42 Margriet skiff TA Koninklijke Nederlandse Roeibond Amsterdam 43 Rust en Vreugd skiff TA Koninklijke Nederlandse Roeibond Amsterdam Afkortingen materiaal: EW enkele wherry EA enkele alden Cat catamaran DW dubbele wherry DA dubbele alden KW K-wherry TA Trunk/Arms 16

17 Bijlage 3 Verslag Financiële Commissie VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE De financiële commissie is op 13 november 2012 bijeen geweest en heeft de administratie en de financiële verslaglegging van de Stichting Roeivalidatie over 2011 onderzocht. Op grond van dit onderzoek en additioneel verstrekte informatie is de commissie van mening dat de financiële verslaglegging, zoals vermeld in dit jaarverslag, in overeenstemming is met de administratie van Roeivalidatie, dat de administratie op nauwkeurige wijze is gevoerd en ook overigens voldoet aan de daaraan te stellen eisen. 17

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 PV Radboud

Jaarverslag 2012 PV Radboud Jaarverslag 2012 PV Radboud Vastgesteld door de Verenigingsraad van de PV Radboud op 30 mei 2013. 1 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Ontwikkeling activiteiten PV Radboud in 2012... 5 2.1 Algemene gegevens en

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4. 2. Jaarrekening... 8 2.1. Balans per 31-12-2014... 8

Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4. 2. Jaarrekening... 8 2.1. Balans per 31-12-2014... 8 Inhoud Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4 1.2. Aanvragen voor bijstand... 4 1.3. Het bedrijfsmaatschappelijk werk... 5 1.4. Kerstattenties... 6 1.5. Contribuanten...

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Onderzoekprojecten: 375 Donaties: 4.463.000 Onderzoekprojecten: Promoties: 35 470 Promoties: 40 Wetenschappelijke Onderzoekers: 450 artikelen:

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting NOVUM

Jaarverslag. Stichting NOVUM Jaarverslag 2014 Stichting NOVUM Stichting NOVUM Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag Stichting Novum 2014 Bestuurlijk jaarverslag 2014 Stichting Novum, statutair gevestigd in Amsterdam, is opgericht op 18 april

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet Net Werk V r i j w i l l i g e r s h u l p Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10 Jaar verslag Inhoud Pagina Kerncijfers 4 Bestuursverslag 5 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 9 Staat van Baten en Lasten 10 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 12 Toelichting op de

Nadere informatie

Waardevol leven. Jaarverslag 2014 NPV zorg voor het leven

Waardevol leven. Jaarverslag 2014 NPV zorg voor het leven Waardevol leven Jaarverslag 2014 NPV zorg voor het leven Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdlijnen 2014... 4 Directie... 4 Ledenverloop... 4 Financiën... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursstructuur... 5 Bestuursvergaderingen...

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

a l g e m e e n j a j a a r s t u k k e n 2 0 1 1 b e g r o t i n g 2 0 1 2

a l g e m e e n j a j a a r s t u k k e n 2 0 1 1 b e g r o t i n g 2 0 1 2 algemeen jaar verslag 2011 a l g e m e e n j a financiële jaarstukken 2011 begroting 2012 a r verslag 2 0 11 financiële j a a r s t u k k e n 2 0 1 1 b e g r o t i n g 2 0 1 2 Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7 J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7 van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland te Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 1. Samenstelling bestuur 1 2. Algemeen 1 3. Organisatie 4 4.

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Jaarverslag 2012. Stichting Het R.C. Maagdenhuis Jaarverslag 2012 Stichting Het R.C. Maagdenhuis Stichting Het R.C. Maagdenhuis Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Giften in 2012 Samenwerking met andere fondsen Geografische spreiding Onze

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie