JAARVERSLAG OVER 2011 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG OVER 2011 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG OVER 2011 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE

2 Crooswijksebocht NC ROTTERDAM Tel. (010) Fax (010) website: Bankrekening: P

3 Inhoudsopgave Samenstelling Comité van aanbeveling, bestuur, commissies en medewerkers 4 1. Samenvatting, beleid en toekomst 5 2. Activiteiten in Vereniging Vrienden van Roeivalidatie 9 4. Financieel jaarverslag Bijlagen: 1. Overzicht roeiers Rotterdam Overzicht materiaal Verslag financiële commissie 17 3

4 Comité van Aanbeveling Drs. R.J.N. Abrahamsen, Dr. J.M. Goudswaard, Mr. A.J. Landaal, M.J. Muller, Drs. J.F.M. Peters, Drs. Schuckink Kool, Mw E. Terpstra, Prof. dr. D.M.N. van Wensveen Bestuur Mw. C.M. van der Ham-De Bruin, voorzitter Mw. mr. P.A.M. van Schouwenburg-Laan, secretaris Drs. J.P. van den Bos, penningmeester tot 1 februari 2011 mr. H.A. Oosters, penningmeester vanaf 1 februari 2011 Drs. E.R. Boevé, arts, medische zaken tot 16 november 2011 Drs. A. Berghout, medische zaken vanaf 16 november 2011 Mw L. de Waal, commissaris Aangepast Roeien Rotterdam Dhr. V.C.A. Bloemendaal, commissaris materiaal Commissie Crooswijkse Bocht Mw L. De Waal,voorzitter Mw drs. A. van Rij-De Jong, secretaris Dhr. V.C.A. Bloemendaal, materiaal Mw. A. van Ravesteyn, intake (tot medio 2011) Drs. A. Berghout, intake (vanaf medio 2011) Dhr. N. van Ravesteyn (tot medio 2011) Mw. G. Artist Vrijwilliger onderhoud A. Schwartze Vrijwilligers kantoor Mw C. Roest Mw G. Artist Bestuur Vereniging Vrienden van Roeivalidatie Ir. G.P.J.M. van Hussen, voorzitter Mr. D. Knottenbelt, secretaris Drs. F.A. Trees RA, penningmeester Drs. S.J. Poelman RA, lid Bestuur Stichting Roeiaccommodatie Crooswijksebocht Mr. F.K. Buijn, voorzitter Mw drs. J. Olde Monnikhof-Van Driel, secretaris Drs. R.Th.M. Stallmann, penningmeester Mw. S. de Groot, lid Dhr. D. Berkman, lid 4

5 1. Samenvatting, beleid en toekomst Beleid De Stichting Roeivalidatie werd in 1979 te Rotterdam opgericht om het roeien door mensen met een beperking te bevorderen. Het stimuleren van dit aangepaste roeien vindt zowel in Rotterdam op de locatie aan de Crooswijkse Bocht plaats, als door heel Nederland door middel van het adviseren en faciliteren van bestaande roeiverenigingen op het vlak van aangepast roeien. Bij dit laatste valt te denken aan het in bruikleen afstaan van boten en het adviseren voor aanpassingen aan bestaande boten, dan wel het (mee)financieren van instaphulpen. De relatie tot de KNRB De SRV heeft haar taken op het gebied van voorlichting, het stimuleren van deelname aan wedstrijden en het doen organiseren van de nationale roeitocht in goed overleg in 2003 aan de KNRB overgedragen. In het verleden ontving de Stichting voor haar landelijk werk aanzienlijke subsidies. Toen in 2003 een groot aantal van deze nationale taken aan de KNRB werd overgedragen, ging ook deze subsidie over naar de KNRB. De SRV en de KNRB onderhouden goede banden. De Vereniging van Vrienden van Roeivalidatie schonk dit jaar een drietal boten mede ten behoeve van het nieuwe Paralympische Centrum in Amsterdam. De Jan Schepel zijnde een 2x, en twee skiffjes: de Margriet en de Rust en Vreugd. Locatie Crooswijkse Bocht De Stichting telt thans een zestigtal roeiers, die dankzij de inzet van een veertigtal vrijwilligers wekelijks instructie en roei-ervaring krijgen. De dagelijkse leiding is in handen van de Commissie Crooswijkse Bocht, de CCB. Deze wordt voorgezeten door het bestuurslid belast met de Crooswijkse Bocht De locatie Crooswijkse Bocht wordt gedeeld met Roeivereniging Rijnmond. Met deze roeivereniging onderhouden wij goede banden: veel leden van Roeivereniging Rijnmond zijn bereid om als vrijwilliger werkzaam te zijn bij de SRV, dan wel om bij tijd en wijle de handen uit de mouwen te steken. Ook zijn er gezamenlijke activiteiten, zoals een roeitocht en een jaarlijks gezamenlijk feest. Financiën De roeiers betalen aan de Stichting een bijdrage, die gelijk staat aan de contributie van een kleine roeivereniging. Echter door alle benodigde speciale voorzieningen is het voor de Stichting niet mogelijk uitsluitend van deze bijdragen rond te komen. Dankbaar zijn we dan ook voor de steun, zowel materieel als financieel, die we mogen ontvangen van de Vereniging Vrienden van Roeivalidatie. Daarnaast is het bijzonder prettig, dat de gemeente Rotterdam onze stichting steunt met een jaarlijkse subsidie. Tevens ontvingen wij dit jaar van de Stichting Physico een substantiële bijdrage, die het aan onze roeiers mogelijk maakte gratis deel te nemen aan de jaarlijkse Nationale Tocht Aangepast Roeien. Bestuurssamenstelling Op 1 februari nam drs. Jan-Paul van den Bos afscheid als penningmeester. Zijn plaats werd ingenomen door mr. Han Oosters. Op 16 november nam drs. Egbert Boevé afscheid als bestuurslid belast met medische zaken en veiligheid. Hij werd opgevolgd door dr. Arie Berghout, arts. Door bijzonder tragische familie-omstandigheden werd mevrouw Lenie de Waal gedwongen haar functie tijdelijk neer te leggen. Haar taken werden tijdens haar afwezigheid waargenomen door mevrouw Corry van der Ham, voorzitter SRV. 5

6 Toekomst Statutair gezien heeft de Stichting twee belangen: a. Ondersteuning en bevordering van het landelijke aangepast roeien middels financiële en materiële bijdragen en/of expertise-uitwisseling, b. Bevorderen van het aangepast roeien in Rotterdam. Als uitgangspunt heeft de Stichting om dit aangepast roeien zo veel mogelijk geïntegreerd binnen de bestaande verenigingen te laten plaatsvinden. De samenwerking met buurman en voordeurdeler, Roeivereniging Rijnmond, en de vrijwilligershulp die we ook van de andere Rotterdamse burgerroeiverenigingen, RV Nautilus en KR&ZV De Maas, mogen ontvangen, gekoppeld aan het succes van deze formule -we tellen ruim 60 roeiers hier in Rotterdam- rechtvaardigt de uitspraak, dat het aangepast roeien in Rotterdam door alle roeiverenigingen wordt gedragen en door deze solidariteit geheel geïntegreerd is in de Rotterdamse roeiwereld. Dit jaar ook zijn er gesprekken opgestart met de ARSR Skadi om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken. De oprichting door de KNRB van een aantal expertiseverenigingen in den lande heeft de discussie binnen de SRV doen ontstaan over de toekomst. Bestudeerd wordt of anno 2011 een aantal van haar kerntaken zoals omschreven in de statuten nog steeds bij de SRV behoren. 6

7 2. Activiteiten in 2011 A Afscheidsreceptie Jan Schepel Op 24 februari nam de Stichting op feestelijke wijze afscheid van haar inmiddels oud-voorzitter mr. Jan Schepel. De heer Schepel heeft ruim 11 jaar de functie van voorzitter vervuld en gaf in 2010 de voorzittershamer af aan zijn opvolgster, Corry van der Ham. De receptie werd druk bezocht. Hoogtepunt van die middag was de doop van een door de Vrienden van Roeivalidatie ter beschikking gestelde boot ten behoeve van het Paralympisch Centrum. De heer Schepel doopte de 2x plechtig en ontwaarde op het schip zijn naam. B Gezamenlijke roeitocht met RV Rijnmond Op 27 maart vond de gezamenlijke roeitocht met Rijnmond plaats. De zonovergoten dag was een groot succes. De banden met RV Rijnmond werden nog eens aangehaald. C Nationale Tocht Aangepast Roeien (NAR) Roeivereniging Het Spaarne te Haarlem had dit jaar de organisatie van deze tocht voor haar rekening genomen. Op zaterdag 25 juni in de stromende regen werd de bus vol met roeiers en begeleiders uit Rotterdam vrolijk begroet door de lokale blaaskapel. Ondanks het slechte weer heeft een ieder genoten van de mooie tocht en de goede organisatie. D Vrijwilligerstocht Op 12 augustus vond het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers plaats. Dit keer werd er met diverse boten geroeid. De start was bij RV Rijnland en het doel was een heerlijke lunch in de binnenstad van Leiden aangeboden door de Vereniging Vrienden van Roeivalidatie. Bij terugkeer was er de mogelijkheid bij RV Rijnland om in een dubbel acht te roeien. Velen grepen deze unieke kans aan. E Eindejaarsfeest Op 16 december vierden we met roeiers en vrijwilligers het einde van het kalenderjaar. Dit keer speelden we oud-hollandse bordspelletjes en genoten van de heerlijke hapjes die de dames van Rijnmond voor ons hadden bereid. Tijdens deze bijeenkomst werd mevrouw Cora Roest in het zonnetje gezet. Zij kreeg de beker voor Vrijwilliger van het Jaar voor al haar werk op het kantoor. F De dagelijkse activiteiten In de loop van de jaren is een vaste kern roeiers ontstaan. Ondanks soms zeer ernstige beperkingen, bijvoorbeeld een dwarslaesie, kan men veel plezier beleven aan het sportief bezig zijn. De inzet en de moed van de vele vrijwilligers die de SRV rijk is, wordt dan ook zeer op prijs gesteld. De intake van nieuwe leden werd dit jaar gedaan door Addy van Ravesteyn. Na haar vertrek naar RV Rijnland, medio 2011 werd haar taak overgenomen door dr. Arie Berghout, tevens bestuurslid medische zaken en veiligheid. Nadat de intake wat begon terug te lopen dit jaar, is door de PR-commissie een wervingscampagne opgestart. Er werden nieuwe flyers ontworpen en scholen en instanties werden benaderd. Contacten met revalidatiecentra, zoals Rijndam en de gemeente in de hoedanigheid van Sport op Maat werden aangehaald. Een en ander resulteerde zelfs in een bezoek van de wethouder van sport, mevrouw Antoinette Laan, die sportief het SRV-blauwe roeitenue aantrok en met wat roeiers de Rotte op voer. 7

8 G CCB De Commissie Crooswijkse bocht vergaderde dit jaar zes maal om de lopende zaken en de evenementen in goede banen te leiden. Helaas moesten we dit jaar afscheid nemen van twee belangrijke dagkapiteins. De heren Batist en Van Ravesteyn legden hun jarenlange werkzaamheden om uiteenlopende redenen dit jaar neer. H Website Via de website bereikten ons vragen uit het hele land, soms van technische aard dan wel om financiële ondersteuning. Ook nieuwe roeiers weten ons via de site te vinden. I Kantoor De kantoorbezetting was dit jaar wat wisselvallig. We namen afscheid van Carla Hauser en begroetten mevrouw Anniek Weijtens, die de maandag voor haar rekening nam. Met de hulp van de oud-penningmeester Robert Stallmann werd op initiatief van de huidige penningmeester, mr. Han Oosters, de E-captain geïntroduceerd. Een systeem dat op termijn de boekhouding en de logistiek zal gaan vergemakkelijken. 8

9 3. Vereniging Vrienden van Roeivalidatie Zoals bekend richten de activiteiten van de Vereniging van Vrienden van Roeivalidatie (VVR) zich uitsluitend op met name geldelijke ondersteuning van de initiatieven en de activiteiten van de Stichting Roeivalidatie (SRV). In het jaar 2011 slaagde de VVR er in gelden van buiten te verwerven voor de financiering van drie boten ten behoeve van het Trunk/Arms roeien op Paralympisch niveau. Details ervan kunt U in het verslag van de SRV vinden. Verder werd de balanspositie verstevigd door een streng financieel beleid. Wij zijn particulieren die ons gedenken bij gelegenheid van een jubileum- of afscheidsviering en bijvoorbeeld een huwelijksfeest dankbaar voor de suggesties aan hun gasten om in plaats van een geschenk een donatie aan de VVR te doen. De opbrengsten van deze gestes waren substantieel. De betrokkenheid van ons ledenbestand, circa vijfhonderd groot, werd bevestigd door goedbezochte ledenvergaderingen. De relatie met de SRV en de besluitvormingen betreffende investeringen in aangepast roeimaterieel verliepen in de beste verstandhouding. Met optimisme kijken wij vooruit. Ir. G. (Kees) van Hussen, Voorzitter 9

10 4. Financieel jaarverslag 2011 In het jaar 2011 is een nieuw, online, administratie systeem ingevoerd, dat ook door de KNRB wordt gebruikt: e-captain. Hierop zullen niet alleen de boekhouding, maar ook het ledenbestand en de website worden bijgehouden. Een verdere inventarisatie van de boten is gemaakt dat heeft geleid tot een meer actuele botenlijst. De Vrienden hebben meerdere giften gedaan om onder meer de financiering van nieuw materiaal en de aanpassing van materiaal mogelijk te maken. Subsidies De gemeente Rotterdam heeft voor het jaar 2011 een subsidie van 2500 toegekend en deze is ontvangen. Deze subsidie wordt al vele jaren door de gemeente verstrekt. De Stichting Roeivalidatie is de gemeente Rotterdam zeer dankbaar dat de subsidie een het jaar waarin de gemeente aanzienlijk heeft moeten bezuinigen door de gemeente is toegekend en uitgekeerd. Donaties Stichting Physico Therapeutisch Instituut heeft voor het jaar 2011 een donatie van toegekend en deze is ontvangen. Deze donatie was ter financiering van nationale roeitocht De Stichting Roeivalidatie is Stichting Physico Therapeutisch Instituut zeer dankbaar voor deze donatie. Investeringen Er zijn dit jaar onder meer met behulp van de Vrienden investeringen gedaan in boten voor de KNRB (paralympische spelen). De overige investeringen in 2011 zagen met name op algemene materialen ten behoeve van aangepaste roeiers door het land. Alle investeringen zijn gefinancierd door de Vrienden. Financieel resultaat Het resultaat van de SRV bedraagt 398,- negatief. Dit resultaat is toegevoegd aan het stichtingsvermogen. Evenementen als de zomertocht en jaarafsluiting zijn in 2011 gesponsord en betaald door de deelnemers en hebben nauwelijks invloed op het resultaat. 10

11 Jaarrekening 2011 BALANS per 31 december 2011 in EUR ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Boten en riemen Roei ergometers Inventaris 1 1 Botenwagen 0 1 FINANCIELE VASTE ACTIVA Voorschot Stichting RAC i.v.m. gebouw Voorschot Stichting RAC i.v.m. BTW p.m. p.m. VLOTTENDE ACTIVA Voorraad Truien 126 p.m. Waarborgsommen Vereniging Vrienden van Roeivalidatie Debiteuren en overige vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA STICHTINGSVERMOGEN FONDSEN Onderhoud en vernieuwing Overig en doelgerichte nog niet bestede fondsen KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren en overige schulden TOTAAL PASSIVA

12 STAAT VAN BATEN EN LASTEN per 31 december 2011 in EUR BATEN Subsidies Bijdrage verzekering en roeiers Donaties algemeen Rente BATEN GEWONE BEDRIJFSVOERING Donaties voor boten. ergometers en materiaal Donaties VVR BTW RAC Mutatie voorzieningen/fondsen - - Opbrengst verkopen TOTAAL BATEN LASTEN Betaalde onkosten vrijwilligers Bijdrage KNRB Algemene kosten Huisvesting Roeitochten en evenementen Onderhoud en verzekering vloot LASTEN GEWONE BEDRIJFSVOERING Afschrijving (boten. riemen en ergometers) Voorziening dubieuze debiteuren Projecten - - TOTAAL LASTEN EXPLOITATIE VERSCHIL

13 Toelichting Algemene waarderingsgrondslagen Tenzij anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Boten, riemen, roei-ergometers en andere materiële vaste activa worden in het jaar van aanschaf afgewaardeerd tot op 1. De kosten worden zo veel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De opbrengsten daarentegen worden, tenzij anders vermeld, genomen op het moment van daadwerkelijke ontvangst. Vlottende activa De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Het beleid is om op de betaalrekening bij de ING bank zo weinig mogelijk gelden te hebben en zoveel mogelijk op de internet spaarrekening. De rekening-courant verhouding met de VVR betreft toegezegde maar nog niet overgemaakte gelden. De post Vereniging Vrienden van Roeivalidatie (VVR) betreft door de VVR in toegezegde donaties. Zonder de VVR zou de SRV haar werk voor het aangepast roeien in Nederland niet op de huidige wijze kunnen uitvoeren. Crediteuren en overige schulden De post crediteuren bestaat uit nog uit te betalen bedragen aan Roeivereniging Rijnmond en uit borg betaald door houders van sleutels van het gebouw. Alle posten zijn tegen nominale waarde gewaardeerd. Stichtingsvermogen Het exploitatie-overschot over het jaar 2011 is aan het stichtingsvermogen toegevoegd. Fondsen Het fonds onderhoud en vernieuwing wordt aangehouden voor toekomstig groot onderhoud en renovatie van de vloot. Het fonds dient in ieder geval voldoende te zijn om het eigen risico onder de verzekering van de vloot te dekken. Overige fondsen betreffen eveneens nog niet bestede doelgerichte donaties. Dubieuze debiteuren De debiteuren die al langere tijd (een jaar of meer) niet hebben betaald zijn aangemerkt als dubieuze debiteur. Baten en lasten De baten betreffen subsidies, donaties, bijdragen door roeiers en bijdragen in de verzekeringskosten door roeiverenigingen die aangepaste boten gebruiken. De lasten betreffen kosten van het kantoor, de vrijwilligers, verzekeringen, roeitochten en evenementen. De afschrijvingen hebben betrekking op nieuwe 3 boten en de afschrijving van boten op basis van een inventarisatie van de botenlijst. 13

14 Bijlage 1 Overzicht roeiers Rotterdam totaal aantal roeiers per eind Naar handicap/beperking: Rugklachten 5 Spina bifida 1 Visueel 7 Verlamming 3 Diabeet 1 Hersenbeschadiging/CVA 10 Verstandelijk beperkt 3 Motorisch (benen) 1 Artrose 1 Polio 1 Beenamputatie 4 Divers 19 Autisme 2 Multiple Sclerose 1 Down syndroom 1 Dwarslaesie 2 Naar leeftijd: 20 jaar of jonger jaar of ouder 9 Vrijwilligers: 36 Tienrittenkaarten: 20 Na tienrittenkaarten gestopt 5 14

15 Bijlage 2 Overzicht materiaal per eind 2011 In 2011 hebben we de Jan Schepel, een T/A-2, de Margriet en de Rust en Vreugd, beide T/A skiffs, met riemen kunnen aanschaffen. Een aantal verouderde of in langdurig onbruik geraakte boten en riemen is afgestoten. De opbrengsten daarvan zijn ofwel gereserveerd voor een nieuwe aanschaf of zijn overgemaakt aan de Vereniging Vrienden Roeivalidatie voor toekomstige projecten. Overzicht ergometers Nr. Instelling Plaats 1 Revalidatiecentrum Rijndam Rotterdam 2 Stichting Roeivalidatie Rotterdam 3 Activiteitencentrum De Steeg Schiedam 4 Revalidatiecentrum Sophia Den Haag 5 Vlietlandziekenhuis Vlaardingen 6 Stichting Parco, verpleegtehuis Prinsenhof Leidschendam 7 Ziekenhuis Bronovo Den Haag 8 Stichting Roeivalidatie Rotterdam 9 Mytylschool De Brug Rotterdam 10 Mytylschool De Sprienke Goes 11 rv. Die Leythe Leiden 12 Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam 13 Academisch Ziekenhuis Maastricht Maastricht 14 Goese Roeivereniging Scaldis Goes 15 Zuiderziekenhuis Rotterdam 16 Revalidatiecentrum De Vogellanden Zwolle 17 Roeivereniging ARC Assen 18 Revalidatiecentrum De Trappenberg Huizen 19 Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal Arnhem 20 Revalidatiecentrum Beatrixoord Haren 21 Roeivereniging Rijnland Leidschendam 22 Onderwijscentrum De Twijn Zwolle 23 RC Blixembosch Eindhoven 24 Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal 25 Mytylschool De Sprienke Goes 26 ASVZ Sliedrecht Overzicht boten Nr. Boot Type Partner Plaats 1 Pegasus DW Utrechtse Roeivereniging Viking Utrecht 2 Piet Hein DW Enschedese Roeivereniging Thyro Enschede 3 Swit DW Stichting Roeivalidatie Rotterdam 4 Corrie DW Stichting Roeivalidatie Rotterdam 5 Madurodam EW Stichting Roeivalidatie Rotterdam 6 Drijfsijs Cat Amsterdamse Stichting voor Amsterdam Mindervaliden Roeien 7 Puzzelaar Cat Stichting Roeivalidatie Rotterdam 8 Ooievaar DW Goese Roeivereniging Scaldis Goes 9 Van Ommeren EW Enschedese Roeivereniging Thyro Enschede 10 Stad Rotterdam Cat Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht Dordrecht en omstreken 11 Old Grand-Dad 1 Cat Roeivereniging Rijnland Voorschoten 12 Potmarge Cat Stichting Roeivalidatie Rotterdam 13 Dr. Phelps DW Roei- en Zeilvereniging Gouda Reeuwijk 15

16 14 Old Grand-Dad 2 Cat Stichting Roeivalidatie Rotterdam 15 Waalstaete Cat Foerderverein Wassersporthandicaps Berlijn 16 Crooswijkse Bocht DW Stichting Roeivalidatie 17 Rob Pompe DW Goese Roeivereniging Scaldis Goes 18 Kralingse Plas DW Stichting Roeivalidatie Rotterdam 19 Eén op twee Cat Hilversumse Roeivereniging Hilversum Cornelis Tromp 20 Old Grand-Dad III DW Twentse Roeivereniging Amycus Almelo 21 Sloter-plas Cat FARVa Aruba 22 Agnietenplas Cat Enschedese Roeivereniging Thyro Enschede 23 Pasman 1 EA Enschedese Roeivereniging Thyro Enschede 24 Aegon EA Foerderverein Wassersporthandicaps Berlijn 25 Dorothé EA Twentse Roeivereniging Amycus Almelo 26 Nicolet EA Twentse Roeivereniging Amycus Almelo 27 Jacoba C-2 Stichting Roeivalidatie Rotterdam 28 Con Sprenger DW Stichting Roeivalidatie Rotterdam 29 Eendracht DW Asser Roeiclub A.R.C. Assen 30 Jan Pasman 4 C-4 Stichting Roeivalidatie Rotterdam 31 Jan Pasman 5 C-4 Amsterdamse Stichting voor Amsterdam Mindervaliden Roeien 32 Jelle C-1 Stichting Roeivalidatie Rotterdam 33 Row-Tarian DW Stichting Roeivalidatie Rotterdam 34 Leeuwenhart DW Hilversumse Roeivereniging Hilversum Cornelis Tromp 35 Jan Pasman 6 C-4 Roeivereniging Rijnmond Rotterdam 36 Jan Pasman 7 DW Koninklijke Roei-en Zeilvereniging Heemstede Het Spaarne 37 Piet Stoon C-2 R&ZV Jason Arnhem 38 Oranje Boven C-3+ Stichting Roeivalidatie Rotterdam 39 Jan Derks KW Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en Omstreken Dordrecht 40 Aarts Vrienden C-2 Stichting Roeivalidatie Rotterdam 41 Jan Schepel TA-2 Koninklijke Nederlandse Roeibond Amsterdam 42 Margriet skiff TA Koninklijke Nederlandse Roeibond Amsterdam 43 Rust en Vreugd skiff TA Koninklijke Nederlandse Roeibond Amsterdam Afkortingen materiaal: EW enkele wherry EA enkele alden Cat catamaran DW dubbele wherry DA dubbele alden KW K-wherry TA Trunk/Arms 16

17 Bijlage 3 Verslag Financiële Commissie VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE De financiële commissie is op 13 november 2012 bijeen geweest en heeft de administratie en de financiële verslaglegging van de Stichting Roeivalidatie over 2011 onderzocht. Op grond van dit onderzoek en additioneel verstrekte informatie is de commissie van mening dat de financiële verslaglegging, zoals vermeld in dit jaarverslag, in overeenstemming is met de administratie van Roeivalidatie, dat de administratie op nauwkeurige wijze is gevoerd en ook overigens voldoet aan de daaraan te stellen eisen. 17

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2012 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE

JAARVERSLAG OVER 2012 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE JAARVERSLAG OVER 2012 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE Crooswijksebocht 100 3034 NC ROTTERDAM Tel. (010) 4123277 Fax (010) 4113118 E-mail: info@roeivalidatie.nl website: www.roeivalidatie.nl Bankrekening: P

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE

JAARVERSLAG OVER 2013 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE JAARVERSLAG OVER 2013 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE De foto s in dit jaarverslag zijn door Jan Boekel gemaakt tijdens de NAR op 7 september 2013 Crooswijksebocht 100 3034 NC ROTTERDAM Tel. (010) 4123277

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2014 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE

JAARVERSLAG OVER 2014 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE JAARVERSLAG OVER 2014 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE De omslagfoto van dit jaarverslag is gemaakt door Arie Berghout Crooswijksebocht 100 3034 NC ROTTERDAM Tel. (010) 4123277 Fax (010) 4113118 E-mail: info@roeivalidatie.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2015 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE

JAARVERSLAG OVER 2015 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE JAARVERSLAG OVER 2015 VAN STICHTING ROEIVALIDATIE De omslagfoto van dit jaarverslag is gemaakt door Arie Berghout Crooswijksebocht 100 3034 NC ROTTERDAM Tel. (010) 4123277 Fax (010) 4113118 E-mail: info@roeivalidatie.nl

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2016

FINANCIEEL VERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG 2016 STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM TE BREDA FINANCIEEL VERSLAG 2016 STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg

Nadere informatie

Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij de jaarrekening 2014 toekomen van Stichting de Ster te Amsterdam.

Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij de jaarrekening 2014 toekomen van Stichting de Ster te Amsterdam. Het bestuur van Stichting de Ster Baroniestraat 17 1079 PB Amsterdam Amsterdam, 25 februari 2015 Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij de jaarrekening 2014 toekomen van Stichting de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Waalboog

Stichting Vrienden van de Waalboog Stichting Vrienden van de Waalboog Financieel verslag over het jaar 2015 Inhoudsopgave I Verslag bestuur II Balans per 31-12-2015 III Resultatenrekening 2015 IV Toelichting op de balans per 31-13-2015

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Kinderboerderij "Otterpoor" Gevestigd te Maarssenbroek

Kinderboerderij Otterpoor Gevestigd te Maarssenbroek Jaarverslag 2014 Samenstellingsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Kinderboerderij Maarssenbroek h/o Kinderboerderij "Otterspoor"

Nadere informatie

Culturele ANBI Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft in 2014 de culturele ANBI-status gekregen welke is gecontinueerd in 2015.

Culturele ANBI Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft in 2014 de culturele ANBI-status gekregen welke is gecontinueerd in 2015. Stichting Haags Filmhuis Fonds Stichting Haags Filmhuis Fonds is in 1997 opgericht met als doel een steunfonds te realiseren voor Stichting Haags Filmhuis. In 1997 stond het Haags Filmhuis voor een omvangrijke

Nadere informatie

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Aan het bestuur van de stichting Kikkeropfleurdoos Oudelandstraat 40 2691 CG 's-gravenzande Rapport inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Pagina Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Beknopte jaarrekening 2012

Beknopte jaarrekening 2012 Beknopte jaarrekening 2012 Stichting Nationaal Dovenfonds Postbus 197 3990 DD Houten Houten, mei 2013 1 Stichting Nationaal Dovenfonds Postbus 197 3990 DD Houten Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge Oss, 30 november 2015

JAARREKENING Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge Oss, 30 november 2015 JAARREKENING 2014 Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge Oss, 30 november 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Samenstelling bestuur per 31 december 2014 3 2. 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.1 Resultatenrekening

Nadere informatie

Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN. Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013

Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN. Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013 accountants I belastingadviseurs maatschapsleden Rob Vink AA Els Erkens AA Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013 VIER

Nadere informatie

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord Jaarrekening 2013 INHOUD Aanbieding jaarrekening 4 Jaarrekening - Balans per 31 december 2013 5 - Staat van baten en lasten over 2013 6 - Toelichting 7 Jaarrekening 2013 2 Bestuur: B. Broerse voorzitter

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Bestuur: J.J. Atsma, voorzitter mr. A. van der Meer, secretaris J.P. Visser, penningmeester B.K.C. Baron, bestuurslid J.A. Mulder,

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs. Jaarrekening 2016

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs. Jaarrekening 2016 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2016 Balans op 31 december 2016 4 Exploitatierekening over 2016 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 St De Hand Utrecht Statutair gevestigd in Utrecht Fiscaal gevestigd in De Meern Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Balans 2013... 4 3 Staat van baten en lasten 2013... 5 4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid [Stichting De Sociale InloopWinkel] Jaarrekening 2012 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda

Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda Stichting Paulico A. Gerridsz de Vrijestraat 2 2806 SP GOUDA E: stichtingpaulico@gmail.com KvK-nr.: 41136386 Bankrekening NL16 INGB 0007 7087 10 0 Inhoud blz

Nadere informatie

Jaarverslag boekjaar 2006

Jaarverslag boekjaar 2006 Jaarverslag boekjaar 2006 Stichting Stepping Stones for Africa 25 september 2007 Stichting Stepping Stones for Africa Merkusstraat 30 2593 TM Den Haag T. 070-3819122 www.steppingstonesforafrica.org info@steppingstonesforafrica.org

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Sociale InloopWinkel. Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid. Winkel en administratie:

Jaarrekening Stichting De Sociale InloopWinkel. Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid. Winkel en administratie: Stichting De Sociale InloopWinkel Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Jaarrekening 2013 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK:

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij de jaarrekening 2015 toekomen van Stichting de Ster te Amsterdam.

Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij de jaarrekening 2015 toekomen van Stichting de Ster te Amsterdam. Het bestuur van Stichting de Ster Baroniestraat 17 1079 PB Amsterdam Amsterdam, 25 februari 2016 Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij de jaarrekening 2015 toekomen van Stichting de

Nadere informatie

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Algemeen Oprichting, doel, bestuursgegevens 4 Resultaat 5 Financiële positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Rapport inzake de jaarrekening boekjaar 2013 Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dress for Success Maastricht

Jaarrekening Stichting Dress for Success Maastricht Jaarrekening 2016 Stichting Dress for Success Maastricht 1 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2016 Exploitatierekening over het jaar 2016 Toelichtingen op de balans en exploitatierekening 2 Balans per

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

Stichting video power JAARREKENING 2015

Stichting video power JAARREKENING 2015 Stichting video power JAARREKENING 2015 DATUM: 20 mei 2016 Stichting Video Power Fiscaalnummer:8530 77 903 per 31 december 2015 met vergelijkende cijfers per 31 december 2014 ACTIVA 2015 2014 Vaste Activa

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE 1.

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP JAARREKENING 2012 Stichting PS Theater te Leiden fiscaal nummer 8221.70.516 Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam, tel: 020 4861363, fax:

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Directieverslag Algemeen 2 Directieverslag 2 2. Jaarrekening Grondslagen financiële verslaglegging 3 Balans

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM TE BREDA FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Prinsenbeek 11 maart 2013 Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Jaarrekening over 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Amersfoort INHOUDSOPGAVE Balans 3 Winst

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden

Jaarrekening 2014. van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden Jaarrekening 2014 van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, Leiden Statutaire vestigingsplaats: Leiden Adres: Kloosterpoort 4 2312 EM Leiden Vastgesteld en goedgekeurd d.d. 11 februari

Nadere informatie

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord Jaarrekening 2014 INHOUD Aanbieding jaarrekening 4 Jaarrekening - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting 7 Jaarrekening 2014 2/11 Bestuur: B. Broerse voorzitter

Nadere informatie

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg Jaarverslag 2014 Stichting Lechaim Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg 1 Inhoud Algemeen Werkzaamheden Pagina 3 De Stichting Pagina 3-5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Pagina

Nadere informatie

Stichting Hadefo WS Boterdiep OZ 17 9785 AG Zuidwolde BOEKHOUDRAPPORT 2014

Stichting Hadefo WS Boterdiep OZ 17 9785 AG Zuidwolde BOEKHOUDRAPPORT 2014 Stichting Hadefo WS Boterdiep OZ 17 9785 AG Zuidwolde BOEKHOUDRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE I. BOEKHOUDVERSLAG A. Samenstellingsopdracht 1. Opdracht 2. Verantwoording B. Algemeen 1. Algemene gegevens 2. Administratieve

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Aan het bestuur van de Stichting Kikkeropfleurdoos Oudelandstraat 40 2691 CG 's-gravenzande Rapport inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Pagina Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 3 juni 2016 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013 Rapport inzake jaarstukken 2013 26 augustus 2014 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2013 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2013 9 Staat van

Nadere informatie

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013 Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN Jaarverslag 31-12-2013 HET GOUVERNEURSHUIS JAARREKENING 2013 Pagina Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen JAARREKENING 2015

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemene gegevens 3 Verslag van het bestuur 3 Beschouwing van vermogen en resultaat 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht JAARRAPPORT 2014

Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht JAARRAPPORT 2014 Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht JAARRAPPORT 2014 Inhoud Bestuursverslag Pagina 1. Gegevens van de rechtspersoon 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem JAARREKENING 2016 Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem 1 Notulen Van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All Jaarrekening 2016 Stichting Excelsior 4All JAARREKENING BOEKJAAR: 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 STICHTING EXCELSIOR 4ALL Rotterdam INHOUDSOPGAVE JAARREKENING A - Waarderingsgrondslagen B -

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport

Nadere informatie

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 Postadres Postbus 8008 3503 RA Bezoekadres Oudegracht 312-3511 PK www.groenlinks.nl E info@groenlinks.nl T 030 2399900 -

Nadere informatie

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM Inhoudsopgave bladzij 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 1 1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2014 2 1.3 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening 3-5

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris JAARREKENING 2015 Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris INHOUDSOPGAVE Bladzijde I Jaarverslag 1. Inleiding 3 II Bestuur 1. Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris 3 III Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2013 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten

Nadere informatie

ALGEMEEN. De stichting is opgericht op 24 juli Het statutaire boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. DOEL VAN DE STICHTING

ALGEMEEN. De stichting is opgericht op 24 juli Het statutaire boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. DOEL VAN DE STICHTING JAARREKENING 2016 INHOUD blad JAARREKENING 2016 Algemeen 2 Doel van de stichting 2 Samenstelling bestuur 2 Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 4 Staat van herkomsten en bestedingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-213 31-12-212 PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve 664.556-215.857

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam

Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam Jaarrekening 2013 Goedgekeurd tijdens de ALV van 28 januari 2015 Inhoudsopgave Rapport Bladnummer I Algemeen 2 II Resultaat 2013 2

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen Stichting de Keerkring Jaarverslag 2016 Stichting de Keerkring Surinamestraat 23 9715 PP Groningen keerkring@gmail.com www.dekeerkring-groningen.nl Inhoud: Inhoud:... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Bestuur...

Nadere informatie

ALGEMEEN. De stichting is opgericht op 24 juli Het statutaire boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. DOEL VAN DE STICHTING

ALGEMEEN. De stichting is opgericht op 24 juli Het statutaire boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. DOEL VAN DE STICHTING JAARREKENING 2015 INHOUD blad JAARREKENING 2015 Algemeen 2 Doel van de stichting 2 Samenstelling bestuur 2 Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 4 Staat van herkomsten en bestedingen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling... 3 Balans... 4 Staat van baten en lasten... 5 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Merwebolder / Lingebolder V i szorg- en dienstverlening van A tot Z r^ 1 I1* r i» Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Inhoud 1 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Stichting NES AMMIM. Nederland

Stichting NES AMMIM. Nederland Stichting NES AMMIM Nederland Jaarrekening 2014 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 3 2. Bestuursverslag 4 3. Bestuursverklaring 5 Jaarrekening 1. Balans 31 december 2014 (2013)

Nadere informatie

Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat EW Utrecht. Jaarrekening Utrecht, 10 september 2015

Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat EW Utrecht. Jaarrekening Utrecht, 10 september 2015 Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat 2 3521 EW Utrecht Jaarrekening 2014 Utrecht, 10 september 2015 boqx 0 b.v. weerdsingel wz 8 3513 ba utrecht tel 030-2721644 info@boqx0.nl www.boqx0.nl kvk 30196820

Nadere informatie

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave Algemeen Pagina 1. Jaarverslag van het bestuur 1 2. Gegevens van de rechtspersoon 2 3. Vaststelling van de jaarrekening 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staten van baten & lasten over 2013 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag 2012

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag 2012 Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Kostverlorenstraat 88 2042 PK Zandvoort Statutair gevestigd te Zandvoort

Nadere informatie