winnaar van jaarrekening 2009 bijlagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "winnaar van jaarrekening 2009 bijlagen"

Transcriptie

1 winnaar van jaarrekening 2009 bijlagen

2 Eric de Wit cellist, heeft in 2009 een cello gebouwd door J. B. Vuillaume (Parijs ca. 1850) van het NMF in bruikleen gekregen. De cello is gebouwd naar een Stradivarius-model. foto cover Het Van Dingstee Kwartet bestaat uit Ewout, Ingrid, Marjolein van Dingstee en Frederik Boits. Ingrid speelt op een viool gebouwd door Nicola Gagliano (Napels 1739), Frederik op een altviool gebouwd door Max Möller I (Amsterdam 1946), beide uit de collectie van het NMF. Sanne Hunfeld violiste, speelt met een vioolstrijkstok gebouwd door Andreas Grütter (Amsterdam 2004).

3 Svenja Staats violiste, speelt op een viool gebouwd door W. Crijnen (Marseille 2006). Het is een kopie naar Guarnerius Le Duc. Daarnaast speelt Svenja met een viool strijkstok, gebouwd door Daniël ter Berg (Amsterdam ca. 1975). Svenja is een van onze jongste bruikleners (13 jaar) en studeert aan het Conservatorium van Amsterdam bij Johannes Leertouwer. jaarrekening 2009 bijlagen

4 iv Szymon Marciniak contrabassist, speelt op een contrabas, gemaakt door Harry Jansen (Amsterdam 2008). Model Gagliano.

5 Inhoud Jaarrekening 2009 Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Bestemming netto-inkomsten boekjaar 3 Staat van herkomst en besteding der middelen 3 Grondslagen waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de staat van baten en lasten 9 Toelichting lastenverdeling 11 Gecomprimeerde staat van baten en lasten met ter vergelijking begroting 13 Overige gegevens Verschillenanalyse rekening versus begroting 16 Accountantsverklaring 19 Bijlagen Aanwinsten Persbericht Oskar Back 25 Lijst van evenementen v

6 vi

7 BALANS (Alle bedragen x e 1.000) Ultimo 2009 Ultimo 2008 Ultimo 2009 Ultimo 2008 Activa Passiva Materiële vaste activa Muziekinstrumenten Inventaris Financiële vaste activa Leningen Reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve reserve financiering activa Herwaarderingsreserve Totaal eigen vermogen Vorderingen Nieuwbouwprojecten - 3 Nalatenschappen in geld Overige Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn Liquide middelen Totaal ========= ========= Totaal ========= ========= 1

8 STAAT VAN BATEN EN LASTEN (Alle bedragen x e 1.000) Baten Totaal baten uit eigen fondsenwerving Baten uit opgenomen lening Baten uit acties van derden Subsidies Ministerie OCW Overige baten Som der baten ) Zie toelichting lastenverdeling (pagina 11) 2) Uitgedrukt in som der baten 83% 97% 3) Uitgedrukt in de baten uit eigen fondsenwerving 12% 12% 4) Uitgedrukt in som der lasten (exclusief bestedingen aan instrumenten) 30% 28% Lasten Besteed aan doelstellingen Beheer collectie toegerekende lasten 1) Verwerving en uitzetten collectie totaal besteed aan instrumenten: uit eigen middelen uit opgenomen lening toegerekende lasten 1) Educatie en presentatie toegerekende lasten 1) Totaal besteed aan doelstellingen 2) Werving baten Kosten eigen fondsenwerving 3) toegerekende verwervingskosten 1) toegerekende lasten 1) Toegerekende lasten verkrijging subsidies Ministerie OCW 1) Totaal werving baten Beheer en administratie 4) toegerekende lasten 1) Som der lasten 1, Resultaat (106) (277) ========= ========= 2

9 BESTEMMING NETTO-INKOMSTen BOEKJAAR (Alle bedragen x e 1.000) Staat van herkomst en besteding der middelen (Alle bedragen x e 1.000) Bestemming netto-inkomsten: Bestemmingsreserve: - reserve financiering activa (38) 102 Continuïteitsreserve (68) (379) Totaal (106) (277) ========= ========= Netto-inkomsten staat van baten en lasten (106) (277) Aanschaf inventaris - (17) Afschrijving inventaris 4 6 Vervallen aflossingen op verstrekte leningen Verstrekte leningen - (65) Aflossingen op opgenomen lening - (11) Aflossingen 2009 van langlopende naar kortlopende schulden 21 (41) Afname nog te besteden projectbijdrage Louisa van der Velden Stichting - (544) Afname vlottende activa minus vlottende passiva (Afname) / Toename liquide middelen 20 (170) ========= ========= 3

10 grondslagen waardering en resultaatbepaling Algemeen Alle bedragen in de hierna volgende cijferopstellingen zijn afgerond op e De jaarrekening is opgesteld rekening houdend met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende instellingen (RJ 650). De reserve financiering activa en herwaarderingsreserve geven het bedrag aan dat duurzaam is vastgelegd in muziekinstrumenten die voor bepaalde tijd in bruikleen worden gegeven aan musici alsmede verstrekte leningen ten behoeve van aankoop muziekinstrumenten. De continuïteitsreserve wordt gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende baten. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen onder de in de toelichting op de balans opgenomen reserves. Balans De muziekinstrumenten worden bij verkrijging gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, vermeerderd met eventuele restauratiekosten om het instrument gereed te maken voor gebruik, waarna ultimo boekjaar herwaardering plaatsvindt tot de verzekerde waarde per 31 december. Deze waarde wordt in beginsel vervolgens ieder jaar vastgesteld. Muziekinstrumenten die worden geschonken alsmede verkregen uit nalatenschappen worden eveneens tegen verzekerde waarde opgenomen. In verband met verwachte waardestijging van deze instrumenten wordt hierop niet afgeschreven. De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de per ultimo boekjaar aanwezige muziekinstrumenten. Staat van baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De schenkingen en nalatenschappen in natura betreffen muziekinstrumenten die bij verkrijging worden gewaardeerd tegen verzekerde waarde. De nalatenschappen in geld worden verantwoord tegen nominale waarde. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De totale lasten worden gespecificeerd in de staat toelichting lastenverdeling en toegerekend aan de volgende te onderscheiden activiteiten: kosten beheer collectie; kosten werving en uitzetten collectie; educatie en presentatie; fondsenwerving; werving baten; subsidies; beheer en administratie. De toerekening vindt plaats op basis van een verdeelsleutel voor de totale jaarkosten, tenzij kosten direct toerekenbaar zijn aan een van voornoemde posten. Deze verdeelsleutels zijn nader gespecificeerd op pagina 12 De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Uitsluitend investeringen met een aanschafwaarde groter dan e2.500 worden geactiveerd. Investeringen lager dan dit bedrag worden verantwoord onder kantoorkosten. Jaarlijks wordt een lineaire afschrijving in mindering gebracht die is gebaseerd op de verwachte levensduur. De afschrijvingspercentages bedragen voor nieuwe investeringen voor computers 33 1/3%, kantoorinventaris 25% en overige inventaris 10%. De overige vorderingen en schulden worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd op nominale waarde. 4

11 toelichting op de balans Muziekinstrumenten Stand 1 januari Bij: aankopen uit eigen middelen 55 nieuwbouwproject 3 restauraties 34 verkopen (34) afwaardering als gevolg van schade (7) 51 herwaardering schenkingen in natura boekjaar 414 herwaardering nalatenschappen in natura boekjaar Bij: herwaardering tegen verzekerde waarde 416 Leningen Leningen zijn renteloos verstrekt in het kader van de doelstelling musici leningen te verstrekken voor de aanschaf van niet duurzame muziekinstrumenten. Stand 1 januari 2009 (18 leningen) 74 Af: ontvangen aflossingen 12 nog te ontvangen aflossingen met vervaldata tot en met Stand 31 december 2009 (16 leningen) 57 ========= Vorderingen Nieuwbouwprojecten Stand 31 december ========= De in de stand per 31 december 2009 opgenomen herwaardering op de nog aanwezige activa bedraagt e (2008: e 9.481) en is toegevoegd aan de in het eigen vermogen opgenomen herwaarderingsreserve. Inventaris Aanschafwaarde 1 januari Af: afschrijving tot en met afschrijving Cumulatieve afschrijving tot en met Instellingen hebben voor nieuwbouwprojecten van muziekinstrumenten bijdragen toegezegd. Aan instrumentenbouwers zijn opdrachten verstrekt. De vordering ultimo 2009 is als volgt samengesteld: Stand 1 januari Af: ontvangen voor gereedgekomen instrumenten 3 Stand 31 december ========= Nalatenschappen in geld Finale afwikkeling van de vorderingen ultimo 2009, totaal e26.109, zal naar verwachting in 2010 plaatsvinden. Nalatenschappen in geld worden verantwoord tegen nominale waarde in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Stand 31 december ========= 5

12 Overige vorderingen Bijdrage publiciteitscampagne - 15 Vooruitbetaalde kosten DVD Bijdragen (donaties / giften / schenkingen in geld) - 2 Toegezegde bijdragen aanschaf / restauratie instrumenten 42 - Bijdragen evenementen 3 15 Verkoop muziekinstrumenten 12 - Gefactureerde bijdragen / verzekeringspremies musici 5 9 Nog te ontvangen aflossingen verstrekte leningen tot en met Te vorderen schade-uitkeringen 2 11 Te verrekenen omzetbelasting Verdiende, niet vervallen rente geldmiddelen - 1 Vorderingen inzake pensioenpremies 1 1 Nog te ontvangen ziekengelden 3 - Vooruitbetaalde bedragen 9 7 Overige 4 1 Liquide middelen De liquide middelen zijn in belangrijke mate uitgezet op een Internet Spaarrekening alsmede flexibel kwartaal deposito. Deze spaarrekening is gekoppeld aan de rekening-courant en direct opeisbaar. Vanaf 31 december 2009 is de rente op de Internet Spaarrekening 1,5 %. Per 31 december 2009 is de basis rente resp. toprente op de flexibel kwartaal deposito 2,38 resp. 2,8 % (vanaf 1 januari 2010: 1,87 resp. 2,2 %). De post liquide middelen is als volgt te specificeren: ========= ========= ABN-AMRO (Internet spaarrekening) ABN-AMRO (rekening-courant) Fortis Bank (rekening-courant) 7 13 Fortis Bank (flexibel kwartaal deposito) Triodos Internet Zaken Rekening - 15 Kas 1 2 Reserves Stand 1 januari Bij: aanschaf instrumenten, gefinancierd met eigen vermogen 530 Herwaardering instrumenten Af: bestemming netto-inkomsten boekjaar (zie pagina 3) 106 Stand 31 december ========= De Reserves zijn nader te splitsen in drie componenten: Continuïteitsreserve 217 Reserve financiering activa Herwaarderingsreserve Totaal reserves ========= De reserve financiering activa alsmede herwaarderingsreserve betreft ultimo 2009 de financiering van: Muziekinstrumenten Verstrekte leningen 57 Schulden op lange termijn (219) Gefinancierd met eigen vermogen ========= Het verloop per component van de Reserves kan als volgt worden weergegeven: ========= ========= 6

13 Continuïteitsreserve Stand 1 januari Af: bestemming netto-inkomsten boekjaar (zie pagina 3) (68) Stand 31 december ========= De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan haar verplichtingen voldaan kan worden. Deze reserve dient als buffer voor de financiering van de lasten van de eigen organisatie (kosten van personeel, kantoor, communicatie en dergelijke). De omvang van deze reserve dient uiteindelijk het door het bestuur vastgestelde criterium van eenmaal het jaarlijkse lastenniveau te bereiken. Reserve financiering activa Stand 1 januari Bij: aanschaf instrumenten, gefinancierd met eigen vermogen Af: bestemming netto-inkomsten boekjaar (zie pagina 3) (38) overboeken naar herwaarderingsreserve: verkopen aangekochte en gelegateerde instrumenten boekjaar (6) afwaardering aangekochte en gelegateerde instrumenten boekjaar (6) verkrijging geschonken instrumenten 414 verkrijging nalatenschappen in natura 65 (467) Herwaarderingsreserve Stand 1 januari Bij: overboeking van reserve financiering activa 1) verkopen aangekochte en gelegateerde instrumenten boekjaar (6) afwaardering aangekochte en gelegateerde instrumenten boekjaar (6) verkrijging geschonken instrumenten 414 verkrijging nalatenschappen in natura Bij: herwaardering instrumenten 416 Stand 31 december ========= Deze herwaardering heeft betrekking op de per 31 december 2009 aanwezige muziekinstrumenten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de muziekinstrumenten alsmede de grondslagen waardering en resultaatbepaling. 1) Na deze overboeking is de herwaarderingsreserve gelijk aan het verschil tussen de verzekerde waarde zoals opgenomen in de balans en de oorspronkelijke kostprijs. Stand 31 december ======== 7

14 Schulden op lange termijn Dit betreft een in 2008 verkregen rentedragende lening van de Triodos Bank voor de periode van 6 jaar voor de financiering van een in 2008 verkregen instrument. De hoofdsom van de lening bedroeg e waarop per kwartaal e10.416,67 zou worden afgelost. Tot en met 31 december 2009 is e afgelost op deze lening. In 2009 is overeengekomen dat de aflossing van deze lening vanaf 1 juli 2009 is opgeschort tot 1 juli Tevens is tot zekerheid van de terugbetaling van deze lening alsmede de onder de kortlopende schulden verantwoorde kredietfaciliteit in rekening-courant een pandrecht afgegeven op de gehele tegenwoordige en toekomstige instrumenten in depot. Het rente % is 6 jaars IRS met een opslag van 1,45%, thans uitkomend op 6,56 % per jaar. Tussentijdse gehele of gedeeltelijke aflossing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Het verloop van de post is als volgt: Stand 1 januari Bij: overboeking kortlopend deel aflossingen naar langlopende schulden Schulden op korte termijn Kredietfaciliteit in rekening-courant Triodos Bank 1) 8 - Kortlopend deel opgenomen lening Triodos Bank - 42 Nog te betalen rente lening Tridos Bank 4 4 Aankoop / restauratie muziekinstrumenten Te betalen loonheffing / sociale lasten 9 20 Te betalen salarissen - 10 Te betalen pensioenpremies 2 - Reservering vakantierechten Te betalen kosten evenementen 6 18 Nog te besteden bijdrage nieuwbouw-project instrumenten 20 - Door te betalen schade-uitkering in bruikleen verkregen instrument 18 - Crediteuren Overige te betalen kosten ) Een nadere toelichting wordt gegeven onder de langlopende schulden ========= ========= Stand 31 december ========= 8

15 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2) Overige baten (evenementen) Baten uit eigen fondsenwerving donaties bedrijven - 1 donaties Stichtingen / Fondsen donaties particulieren Transparant Prijs 10 - bijdrage beheerkosten collectie geschonken instrumenten 25 - projectbijdrage Louisa van der Velden Stichting 1) schenkingen in natura nalatenschappen in natura nalatenschappen in geld overige baten (evenementen) 2) 4 61 baten uit verkoop artikelen 3) (5) 1 Totaal baten uit eigen fondsenwerving ========= ========= 1) Projectbijdrage Louisa van der Velden Stichting Deze projectbijdrage is ultimo 2008 geheel besteed en afgewikkeld Diner Orchestral* - 48 Presentatie- / Jubileumconcert 3 11 Overige evenementen 1 2 Deze baten zijn als volgt verkregen: 4 61 ========= ========= bijdragen bedrijven - 42 bijdragen particulieren 4 19 * In 2009 is geen Diner Orchestral georganiseerd. 3) Baten uit verkoop artikelen 4 61 ========= ========= Promotie-CD Netto-omzet (opbrengst verkoop) - 1 Kostprijs opname / vervaardiging CD (5) - Bruto verlies (5) 1 ========= ========= 9

16 Subsidies Ministerie OCW De subsidiebate van e betreft de voor 2009 toegekende subsidie in het kader van de cultuurnota Dit bedrag is in 2009 geheel ontvangen. Toegerekende verwervingskosten Deze kosten zijn als volgt samengesteld: In 2009 heeft het Ministerie OCW de toegekende meerjaren subsidie 2005 tot en met 2008 van E definitief op dit bedrag vastgesteld. Het totaal van de vastgestelde subsidie van E is in voornoemde jaren als voorschot ontvangen en in de jaarrekeningen verantwoord Overige baten Bijdragen musici in exploitatie Rentebaten 3 3 Totaal ========= ========= - kosten Diner Orchestral Jubileum- / Presentatieconcert overige evenementen kosten schenkingsakten porti / drukwerk voor jaarlijkse mailing PR- en werving (inclusief advertenties: 7) kosten promotie-dvd contributies / bijdragen Fondsenwervende Instellingen nieuwsbrieven onderhouden / updaten website ========= ========= Verwerving en uitzetten collectie Totaal besteed aan instrumenten uit eigen middelen: aankopen instrumenten aankopen instrumenten projectbijdrage Louisa van der Velden Stichting nieuwbouwproject 3 21 restauraties instrumenten schenkingen instrumenten nalatenschappen in natura verkopen instrumenten (34) (22) afwaardering als gevolg van schade (7) (9) activering muziekinstrumenten Netto-resultaat verkoop muziekinstrumenten 5 6 Totaal besteed aan instrument uit eigen middelen Totaal besteed aan instrumenten - uit opgenomen lening: aankopen instrumenten, activering muziekinstrumenten Totaal besteed aan instrumenten ========= ========= 10

17 toelichting lastenverdeling SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING Publiciteit en Communicatie 1 Verwerven en uitzetten Collectie Doelstelling Werving baten Werkelijk Begroting Werkelijk Beheer Collectie Educatie & Presentatie Eigen Fondsenwerving Indirect Direct Acties derden Subsidies Beheer en Admini stratie Verwervingskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0, Personeelskosten 1 Salarissen 49,6 49,6 49,6 14,9 0,0 0,0 5,0 79, Bijdrage zorgverzekeringswet 1,8 1,8 1,8 0,5 0,0 0,0 0,2 2, Sociale lasten 4,0 4,0 4,0 1,2 0,0 0,0 0,4 6, Pensioenlasten 3,8 3,8 3,8 1,1 0,0 0,0 0,4 6, Vaste vergoedingen 0,4 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0, Overige personeelskosten 5,4 5,4 5,4 1,6 0,0 0,0 0,5 8, Ziekengelden (2,8) (2,8) (2,8) (0,8) 0,0 0,0 (0,3) -4,5 (14) ,2 62,2 62,2 18,7 0,0 0,0 6,2 99, Huisvestingskosten 1 3,4 3,4 3,4 1,0 0,0 0,0 0,3 5, Kantoor- en algemene kosten 1 Kantoorkosten 10,8 10,8 10,8 3,2 0,0 0,0 1,1 17, Kosten bestuur/representatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1, Administratiekosten (uitbesteed) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 25, Automatiseringskosten 2,2 2,2 2,2 0,7 0,0 0,0 0,2 3, Accountantskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12, Advieskosten derden 2,0 2,0 2,0 0,6 0,0 0,0 0,2 3, Overige uitvoeringskosten 1,8 1,8 1,8 0,5 0,0 0,0 0,2 2, ,8 16,8 16,8 5,0 0,0 0,0 4,5 65, Afschrijvingskosten 1 0,8 0,8 0,8 0,2 0,0 0,0 0,1 1, Rentelasten 1 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Beheer collectie Oninbare vorderingen musici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, (2) Restauratie/ onderhoud instrumenten 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Resultaat schades minus ontvangen bijdragen 2 0,0 (6,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (6) 4 5 (13) 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Totaal lasten 97,2 115,2 83,2 25,0 70,0 0,0 11,1 171, De belangrijkste verschillen tussen begrote en werkelijke cijfers over 2009 worden toegelicht op pagina 16 tot en met

18 Toelichting op Verdeling kosten naar bestemming Aantal personeelsleden 1) De totale lasten worden toegerekend op basis van de navolgende verdeelsleutels: Publiciteit en Communicatie: direct toegerekend aan kosten eigen fondsenwerving; Personeelskosten: toegerekend aan: - doestellingen beheer-, verwerving collectie en educatie: resp. 20%, 20% en 20%; - werving baten - kosten eigen fondsenwerving: 6%; - werving baten - verkrijging subsidies overheden: 2%; - beheer- en administratie ( B & A ): 32% Huisvestingskosten: toerekening volgens verdeling personeelskosten; Kantoor- en algemene kosten: toerekening op basis van: - Kantoor-, automatisering-, advieskosten, kosten derden en overige kosten; volgens verdeling personeelskosten; - bestuurs- en representatie-kosten: 100% aan B&A; - administratie- en accountantskosten: 90% B&A; 10% subsidies; Afschrijving inventaris: toerekening volgens verdeling personeelskosten; Rentelasten; direct toegerekend aan doelstelling verwerving collectie; Beheer collectie: direct toegerekend aan doelstelling beheer collectie. Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk Gemiddeld aantal personeelsleden (uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen) Beloning directeur De bruto salariskosten en het werkgeversdeel van de pensioen- en sociale lasten van de directeur bedragen in 2009 respectievelijk E , E en E 5.388, in totaal E (2008: resp. E , E en E 6.053, in totaal E ). De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. Ook zijn aan hen, noch aan de directeur, leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Bij bovenstaande kostentoerekening is tevens rekening gehouden met de Aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer- en Administratie. 2) Hierin zijn opgenomen de bijdragen van de musici ten behoeve van dekking eigen risico, de kosten voor reparaties en schade-uitkeringen, alsmede niet verrekenbare verzekeringspremies. 12

19 (gecomprimeerde) staat van baten en lasten met ter vergelijking begroting (Alle bedragen x e 1.000) Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk Baten Totaal baten uit eigen fondsenwerving Baten uit opgenomen lening Baten uit acties van derden Subsidies Ministerie OCW Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Beheer collectie toegerekende lasten Verwerving en uitzetten collectie totaal besteed aan instrumenten toegerekende lasten Educatie en presentatie toegerekende lasten Beheer- en administratie C) toegerekende lasten Som der lasten Resultaat - - (106) (277) ========= ========= ========= ========= A) Uitgedrukt in som der baten B) Uitgedrukt in de baten uit eigen fondsenwerving C) Uitgedrukt in som der lasten (excl. bestedingen aan instrumenten) Totaal besteed aan doelstellingen A) Werving baten Kosten eigen fondsenwerving B) toegerekende verwervingskosten toegerekende lasten Toegerekende lasten verkrijging subsidies Ministerie OCW Totaal werving baten

20 Judith Wijzenbeek altvioliste, speelt met een altvioolstrijkstok gebouwd door James Tubbs. Judith is sinds september 2008 aangesteld als altviooldocente aan de Sweelinck Academie van het Conservatorium van Amsterdam.

21 Geertje van der Linden en Manon Veenendaal, gewaardeerde NMF medewerkers en getalenteerde cellistes. Samen met Frits Schutte en Marcel Schopman houden zij het kantoor van het NMF gaande. overige gegevens

22 verschillenanalyse rekening versus begroting In deze verschillenanalyse worden uitsluitend de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2009 en de werkelijke baten en lasten geanalyseerd. Noten Begroting Werkelijk Verschil Totale lasten (zie pagina 11) Publiciteit en Communicatie verwervingskosten (5) Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten (13) Afschrijvingskosten Rentelasten Beheer collectie Totaal lasten ========= ========= ========= Staat van baten en lasten (zie pagina 11) Baten Totaal baten uit eigen fondsenwerving (5) Subsidies Ministerie OCW Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan de doelstellingen (114) Werving baten (2) Beheer- en administratie Som der lasten (110) Resultaat - (106) (106) 1. De Publiciteit en Communicatie verwervingskosten zijn t.o.v. de begroting met E gestegen voornamelijk als gevolg van: - kosten evenementen (13) - deze zijn vanaf 1 januari 2008 verantwoord onder deze kosten, terwijl het netto begroot batig saldo was opgenomen onder de baten eigen fondsenwerving; - niet begrote kosten promotie DVD, als gevolg van latere release (15) - niet begrote schenkingsrechten (4) - minder kosten nieuwsbrieven als gevolg van geen winterbulletin 16 - minder PR-kosten, die in de begroting als stelpost zijn opgenomen 6 - meer kosten werving gelden ten behoeve van de donateursmailing 4 - overig 1 5 ========= 2. De daling van de personeelskosten ad E t.o.v. de begroting kan als volgt worden gespecificeerd: Noten Begroting Werkelijk Verschil Salarissen 2a Bijdrage zorgverzekeringswet Sociale lasten Pensioenlasten (2) Vaste vergoedingen 1 2 (1) Overige personeelskosten 2b (11) Ziekengelden 2c - (14) 14 Totaal uitvoeringskosten ========= ========= ========= 2a. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door: - een minder gemiddeld aantal personeelsleden (uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen) als gevolg van enerzijds het minder gaan werken en anderzijds uitdiensttreding; - geen toekenning van gratificaties als gevolg van negatieve economische ontwikkelingen. 16

23 2b. Deze kosten zijn voornamelijk gestegen als gevolg van externe kosten van een onderzoek naar de interne organisatie. 2c. Deze post kan naar haar aard niet begroot worden. Voor 2009 betreft het hoofdzakelijk een zwangerschapsuitkering. 3. De kantoor- en algemene kosten zijn t.o.v. de begroting E hoger mede als gevolg van: - kantoorkosten - meer bankkosten, drukkosten jaarverslag en overige kosten 7 - minder niet geactiveerde investeringen lager dan E (3) 4 - meer administratiekosten 3 - meer accountantskosten 2 - meer overige uitvoeringskosten - o.a. kosten brainstorm sessies, algemene verzekeringskosten en overige 4 4. De kosten beheer collectie zijn t.o.v. de begroting per saldo E lager. Dit kan voornamelijk worden verklaard door, per saldo: - geen voorziening oninbare vorderingen musici; - bijdragen eigen risico musici die in 2009 hoger waren dan de geleden schades; - hogere restauratie- en onderhoudskosten muziekinstrumenten die zich naar hun aard moeilijk laten begroten; - meer niet verrekenbare verzekeringspremies. 13 ========= 5. De stijging van e9.000 t.o.v. de begroting kan als volgt worden gespecificeerd: Noten Begroting Werkelijk Verschil Bijdragen musici in exploitatie 5a Rentebaten 5b 5 3 (2) 5a. De gerealiseerde bijdragen musici in exploitatie zijn enerzijds gestegen als gevolg van niet begrote indexatie van de bruikleentarieven en anderzijds vanwege de toename van het aantal bruikleners. 5b. De rentebaten zijn mede gedaald als gevolg van lagere rentetarieven door de negatieve economische ontwikkelingen. 6. De stijging van de besteding aan doelstellingen ad e t.o.v. de begroting kan als volgt worden gespecificeerd: ========= ========= ========= Noten Begroting Werkelijk Verschil Beheer collectie toegerekende lasten 6a Verwerving en uitzetten collectie - totaal besteed aan instrumenten - uit eigen middelen 6b (137) (126) - toegerekende lasten 6a Educatie en presentatie toegerekende lasten 6a Totaal besteed aan doelstellingen (114) ========= ========= ========= 17

24 6a. De toegerekende lasten zijn vnl. gedaald als gevolg van lagere totale lasten. Voor een verklaring wordt verwezen naar de analyse van de verschillen tussen de begrote en werkelijke lasten, zoals nader toegelicht bij de hierboven vermelde noten b. Gedurende het boekjaar is er e meer besteed aan de verkrijging van muziekinstrumenten. Dit is o.a. te verklaren door schenkingen en nalatenschappen die voorzichtig worden begroot, incidenteel zijn en naar hun aard per jaar sterk kunnen wisselen. 18

25 19

26 20 Pieter de Koe cellist, speelt op een oud-engelse cello met etiket N.F. Antony-Padua 1724.

27 Tessel Hersbach violiste, speelt op een viool van H.C. Silvestre (Parijs 1888). De aankoop werd mogelijk door steun van de Stichting Boschuysen. bijlagen

28 Nieuwe aanwinsten Het NMF prijst zich gelukkig met de steun van velen die het ook belangrijk vinden dat musici een goed instrument ter beschikking krijgen. In de afgelopen maanden werden ons instrumenten nagelaten, maar ook geschonken en in bruikleen gegeven. Onderstaand een overzicht met tussen haakjes de getaxeerde waarde. in bruikleen Een Italiaanse cello met etiket Stefano Scarampella, Mantova 1918 ( ), aan het NMF in bruikleen gegeven door Mathis Dulack. Het was geen liefde op het eerste gezicht toen Mathis Dulack in 1979 bij de zaak van Vedral in Den Haag de imposante Scarampella uitprobeerde. De cello was groot, fysiek groot, en het klikte daardoor niet direct. De zoektocht gaat verder, moet hij gedacht hebben toen hij de zaak weer verliet. Maar de cello had toch indruk op hem gemaakt. De grote klank en het sterke karakter van de cello bleven hem bij en enige tijd later meldde hij zich opnieuw bij Vedral. De cello was ondertussen terug naar diens oorspronkelijke eigenaar, maar bleek gelukkig nog niet verkocht. Het is opmerkelijk dat zowel de oude als de nieuwe eigenaar niet alleen als cellist succesvol zijn, maar daarnaast ook als dirigent hun sporen hebben verdiend. Misschien zit er een overeenkomst in het karakter van deze musici, waardoor beiden zich tot deze corpulente doch edele cello voelden aangetrokken. De cello heeft in handen van zijn eigenaren vanaf vele podia en in verschillende orkesten geklonken. Mathis Dulack was solo-cellist in het EU-Orkest en speelde enige tijd in het Wiener Philharmoniker. Later moest de cello plaats maken voor het dirigeerstokje. De reden waarom Mathis Dulack de cello nu aan het NMF in bruikleen geeft is omdat hij zich ervan bewust is dat het een buitengewoon goede cello is die bespeeld moet worden door één van de jonge talentvolle musici die zich een dergelijk instrument niet kunnen veroorloven (FS). Vioolstrijkstok van E. Sartory, Parijs ca ( ) Viool van J. B. Vuillaume, Parijs ca (kopie Guarnerius del Gesù) ( ), aan het NMF in bruikleen gegeven door een particulier die anoniem wenst te blijven. Deze particulier is weduwe van degene die de viool ruim 60 jaar lang met veel liefde heeft bespeeld. Ze kent de viool daardoor erg goed en weet dat het een instrument is met heel veel karakter en een solistische klank. Haar man bespeelde de Vuillaume al toen zij hem leerde kennen tijdens hun studententijd in Leiden. Geen van beiden ambieerde een baan in de muziek, maar toch was het de muziek die hen bij elkaar bracht en die een rode draad zou blijven vormen in alle daarop volgende jaren. Ze herinnert zich bijzondere momenten, zoals het solistische optreden van haar man in 1945 met het Leids studentenorkest Collegium Musicum ; een beladen concert waarbij haar man en de Vuillaume een belangrijke rol speelden in de vertolking van een concert van Mozart. Ook herinnert ze zich de bijzondere reis in 1949 op het bekende schip De Volendam, waarbij haar man en zij, samen met nog enkele andere musici de klassieke muziek mochten verzorgen tijdens één van de lange zeereizen. Ondanks een druk bestaan met baan en gezin, bleven beiden ook later actief in de kamermuziek. 45 jaar lang speelden ze in een onafscheidelijk kwartet, waarvan alleen de altviolist ooit werd vervangen door een ander. Haar man had daarnaast ook nog een duo met een zeer bevriende 22 Het achterblad van de Pressenda, Turijn 1828 J.B. Vuillaume, 1860

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 2011 2010 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Vlottende activa Voorraden 38.103 98.072 Vorderingen 11.416 16.580 Liquide middelen 65.514

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Children of Mexico te Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vlottende activa Liquide middelen (1) TRIODOS

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017 JAARREKENING 2016 Stichting CGN Usselo Enschede, juni 2017 Postadres: IBAN: NL20 RABO 0129 6936 42 Postbus 369 BIC: RABONL2U 7500 AJ Enschede KvK Enschede: 41027732 Bezoekadres: Fiscaal nummer: 8066.29.708

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2009 512560 CONCEPT Afdeling: Accountants Culemborg, 8 april 2010 Inhoud Accountantsrapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Hartekind Maarssen

RAPPORT Stichting Hartekind Maarssen RAPPORT 2014 Stichting Hartekind Maarssen INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 6 2 Staat van baten

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 Vlottende activa Liquide middelen (2) 1.220 9.882 1.220 10.133

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van Stichting Dierenasiel Walcheren, gevestigd, bestaan conform artikel 2 van de statuten uit de exploitatie van een dierenasiel voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Mulder. Jaarrekening Stichting Centrummanagement Hoogeveen Postbus AD Hoogeveen. Administratie & Belastingadvies

Mulder. Jaarrekening Stichting Centrummanagement Hoogeveen Postbus AD Hoogeveen. Administratie & Belastingadvies Mulder Administratie & Belastingadvies Adres: Mobiel: Website: E-mail: Dravik 3 7908 RJ Hoogeveen 06-10 40 85 53 www.mulderab.nl d.mulder@mulderab.n Rabobank: BTW nr: KVK Meppel: 130 964 093 1043.21.696.

Nadere informatie

Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen

Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen Balans per 31 december 2014 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2014 31 december 2013 Machines en installaties 135 570 Inventaris 2.490 3.586 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Nadere informatie

Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat EW Utrecht. Jaarrekening Utrecht, 10 september 2015

Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat EW Utrecht. Jaarrekening Utrecht, 10 september 2015 Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat 2 3521 EW Utrecht Jaarrekening 2014 Utrecht, 10 september 2015 boqx 0 b.v. weerdsingel wz 8 3513 ba utrecht tel 030-2721644 info@boqx0.nl www.boqx0.nl kvk 30196820

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen

Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Machines en installaties 570 1.105 Inventaris 3.586 3.800 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016 STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN Rapport inzake jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013 Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen Concept Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Financiële positie 3 Concept Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Amsterdam, 9 augustus 2013 Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden

Nadere informatie

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014 Stichting FC Utrecht Maatschappelijk Jaarrekening 2014 Verslag van bestuur Het bestuur van de Stichting FC Utrecht maatschappelijk biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Opdracht 1 2 Verantwoording 1 3 Algemeen 1 4 Financiële positie 2 5 Winstbestemming 2 JAARREKENING Bijlage A Grondslagen v.d. financiële

Nadere informatie

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015 Stichting Fokus Jaarrekening 2015 Juni 2016 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2015 4 2. Exploitatierekening 2015 6 3. Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Inhoudsopgave. Staat van baten en lasten. Waarderingsgrondslagen

Jaarrekening 2014. Inhoudsopgave. Staat van baten en lasten. Waarderingsgrondslagen Jaarrekening Inhoudsopgave Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Algemeen Balans Staat van baten en lasten Waarderingsgrondslagen Bijlage A: Toelichting op de balans Bijlage

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Jaarrekening 2012 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2013 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport uit

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK:

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK: Kringloopcentrum Gorinchem te Gorinchem Jaarrekening inzake boekjaar 2014 IBAN NL.21RABO.0397.2020.67 BTW-nr: NL.8040.04.377.B.01 KvK: 23078807 Aan het bestuur van Stichting Kringloopcentrum Gorinchem

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All Jaarrekening 2016 Stichting Excelsior 4All JAARREKENING BOEKJAAR: 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 STICHTING EXCELSIOR 4ALL Rotterdam INHOUDSOPGAVE JAARREKENING A - Waarderingsgrondslagen B -

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Special Arts Nederland te Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

RAPPORT. Uitgebracht aan: Stichting Kuren met Reuma Albert Reijndersstraat B PN NIEUWE PEKELA

RAPPORT. Uitgebracht aan: Stichting Kuren met Reuma Albert Reijndersstraat B PN NIEUWE PEKELA RAPPORT Uitgebracht aan: Stichting Kuren met Reuma Albert Reijndersstraat B 234 9663 PN NIEUWE PEKELA JAARREKENING 2016 1 INHOUDSOPGAVE OPDRACHT... 3 ALGEMEEN... 4 RESULTAAT... 5 KENGETALLEN... 6 JAARREKENING

Nadere informatie

Missing Chapter Foundation gevestigd te Den Haag. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Missing Chapter Foundation gevestigd te Den Haag. Rapport inzake de jaarrekening 2013 gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 4 1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 6 1.4

Nadere informatie