winnaar van jaarrekening 2009 bijlagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "winnaar van jaarrekening 2009 bijlagen"

Transcriptie

1 winnaar van jaarrekening 2009 bijlagen

2 Eric de Wit cellist, heeft in 2009 een cello gebouwd door J. B. Vuillaume (Parijs ca. 1850) van het NMF in bruikleen gekregen. De cello is gebouwd naar een Stradivarius-model. foto cover Het Van Dingstee Kwartet bestaat uit Ewout, Ingrid, Marjolein van Dingstee en Frederik Boits. Ingrid speelt op een viool gebouwd door Nicola Gagliano (Napels 1739), Frederik op een altviool gebouwd door Max Möller I (Amsterdam 1946), beide uit de collectie van het NMF. Sanne Hunfeld violiste, speelt met een vioolstrijkstok gebouwd door Andreas Grütter (Amsterdam 2004).

3 Svenja Staats violiste, speelt op een viool gebouwd door W. Crijnen (Marseille 2006). Het is een kopie naar Guarnerius Le Duc. Daarnaast speelt Svenja met een viool strijkstok, gebouwd door Daniël ter Berg (Amsterdam ca. 1975). Svenja is een van onze jongste bruikleners (13 jaar) en studeert aan het Conservatorium van Amsterdam bij Johannes Leertouwer. jaarrekening 2009 bijlagen

4 iv Szymon Marciniak contrabassist, speelt op een contrabas, gemaakt door Harry Jansen (Amsterdam 2008). Model Gagliano.

5 Inhoud Jaarrekening 2009 Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Bestemming netto-inkomsten boekjaar 3 Staat van herkomst en besteding der middelen 3 Grondslagen waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de staat van baten en lasten 9 Toelichting lastenverdeling 11 Gecomprimeerde staat van baten en lasten met ter vergelijking begroting 13 Overige gegevens Verschillenanalyse rekening versus begroting 16 Accountantsverklaring 19 Bijlagen Aanwinsten Persbericht Oskar Back 25 Lijst van evenementen v

6 vi

7 BALANS (Alle bedragen x e 1.000) Ultimo 2009 Ultimo 2008 Ultimo 2009 Ultimo 2008 Activa Passiva Materiële vaste activa Muziekinstrumenten Inventaris Financiële vaste activa Leningen Reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve reserve financiering activa Herwaarderingsreserve Totaal eigen vermogen Vorderingen Nieuwbouwprojecten - 3 Nalatenschappen in geld Overige Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn Liquide middelen Totaal ========= ========= Totaal ========= ========= 1

8 STAAT VAN BATEN EN LASTEN (Alle bedragen x e 1.000) Baten Totaal baten uit eigen fondsenwerving Baten uit opgenomen lening Baten uit acties van derden Subsidies Ministerie OCW Overige baten Som der baten ) Zie toelichting lastenverdeling (pagina 11) 2) Uitgedrukt in som der baten 83% 97% 3) Uitgedrukt in de baten uit eigen fondsenwerving 12% 12% 4) Uitgedrukt in som der lasten (exclusief bestedingen aan instrumenten) 30% 28% Lasten Besteed aan doelstellingen Beheer collectie toegerekende lasten 1) Verwerving en uitzetten collectie totaal besteed aan instrumenten: uit eigen middelen uit opgenomen lening toegerekende lasten 1) Educatie en presentatie toegerekende lasten 1) Totaal besteed aan doelstellingen 2) Werving baten Kosten eigen fondsenwerving 3) toegerekende verwervingskosten 1) toegerekende lasten 1) Toegerekende lasten verkrijging subsidies Ministerie OCW 1) Totaal werving baten Beheer en administratie 4) toegerekende lasten 1) Som der lasten 1, Resultaat (106) (277) ========= ========= 2

9 BESTEMMING NETTO-INKOMSTen BOEKJAAR (Alle bedragen x e 1.000) Staat van herkomst en besteding der middelen (Alle bedragen x e 1.000) Bestemming netto-inkomsten: Bestemmingsreserve: - reserve financiering activa (38) 102 Continuïteitsreserve (68) (379) Totaal (106) (277) ========= ========= Netto-inkomsten staat van baten en lasten (106) (277) Aanschaf inventaris - (17) Afschrijving inventaris 4 6 Vervallen aflossingen op verstrekte leningen Verstrekte leningen - (65) Aflossingen op opgenomen lening - (11) Aflossingen 2009 van langlopende naar kortlopende schulden 21 (41) Afname nog te besteden projectbijdrage Louisa van der Velden Stichting - (544) Afname vlottende activa minus vlottende passiva (Afname) / Toename liquide middelen 20 (170) ========= ========= 3

10 grondslagen waardering en resultaatbepaling Algemeen Alle bedragen in de hierna volgende cijferopstellingen zijn afgerond op e De jaarrekening is opgesteld rekening houdend met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende instellingen (RJ 650). De reserve financiering activa en herwaarderingsreserve geven het bedrag aan dat duurzaam is vastgelegd in muziekinstrumenten die voor bepaalde tijd in bruikleen worden gegeven aan musici alsmede verstrekte leningen ten behoeve van aankoop muziekinstrumenten. De continuïteitsreserve wordt gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende baten. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen onder de in de toelichting op de balans opgenomen reserves. Balans De muziekinstrumenten worden bij verkrijging gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, vermeerderd met eventuele restauratiekosten om het instrument gereed te maken voor gebruik, waarna ultimo boekjaar herwaardering plaatsvindt tot de verzekerde waarde per 31 december. Deze waarde wordt in beginsel vervolgens ieder jaar vastgesteld. Muziekinstrumenten die worden geschonken alsmede verkregen uit nalatenschappen worden eveneens tegen verzekerde waarde opgenomen. In verband met verwachte waardestijging van deze instrumenten wordt hierop niet afgeschreven. De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de per ultimo boekjaar aanwezige muziekinstrumenten. Staat van baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De schenkingen en nalatenschappen in natura betreffen muziekinstrumenten die bij verkrijging worden gewaardeerd tegen verzekerde waarde. De nalatenschappen in geld worden verantwoord tegen nominale waarde. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De totale lasten worden gespecificeerd in de staat toelichting lastenverdeling en toegerekend aan de volgende te onderscheiden activiteiten: kosten beheer collectie; kosten werving en uitzetten collectie; educatie en presentatie; fondsenwerving; werving baten; subsidies; beheer en administratie. De toerekening vindt plaats op basis van een verdeelsleutel voor de totale jaarkosten, tenzij kosten direct toerekenbaar zijn aan een van voornoemde posten. Deze verdeelsleutels zijn nader gespecificeerd op pagina 12 De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Uitsluitend investeringen met een aanschafwaarde groter dan e2.500 worden geactiveerd. Investeringen lager dan dit bedrag worden verantwoord onder kantoorkosten. Jaarlijks wordt een lineaire afschrijving in mindering gebracht die is gebaseerd op de verwachte levensduur. De afschrijvingspercentages bedragen voor nieuwe investeringen voor computers 33 1/3%, kantoorinventaris 25% en overige inventaris 10%. De overige vorderingen en schulden worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd op nominale waarde. 4

11 toelichting op de balans Muziekinstrumenten Stand 1 januari Bij: aankopen uit eigen middelen 55 nieuwbouwproject 3 restauraties 34 verkopen (34) afwaardering als gevolg van schade (7) 51 herwaardering schenkingen in natura boekjaar 414 herwaardering nalatenschappen in natura boekjaar Bij: herwaardering tegen verzekerde waarde 416 Leningen Leningen zijn renteloos verstrekt in het kader van de doelstelling musici leningen te verstrekken voor de aanschaf van niet duurzame muziekinstrumenten. Stand 1 januari 2009 (18 leningen) 74 Af: ontvangen aflossingen 12 nog te ontvangen aflossingen met vervaldata tot en met Stand 31 december 2009 (16 leningen) 57 ========= Vorderingen Nieuwbouwprojecten Stand 31 december ========= De in de stand per 31 december 2009 opgenomen herwaardering op de nog aanwezige activa bedraagt e (2008: e 9.481) en is toegevoegd aan de in het eigen vermogen opgenomen herwaarderingsreserve. Inventaris Aanschafwaarde 1 januari Af: afschrijving tot en met afschrijving Cumulatieve afschrijving tot en met Instellingen hebben voor nieuwbouwprojecten van muziekinstrumenten bijdragen toegezegd. Aan instrumentenbouwers zijn opdrachten verstrekt. De vordering ultimo 2009 is als volgt samengesteld: Stand 1 januari Af: ontvangen voor gereedgekomen instrumenten 3 Stand 31 december ========= Nalatenschappen in geld Finale afwikkeling van de vorderingen ultimo 2009, totaal e26.109, zal naar verwachting in 2010 plaatsvinden. Nalatenschappen in geld worden verantwoord tegen nominale waarde in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Stand 31 december ========= 5

12 Overige vorderingen Bijdrage publiciteitscampagne - 15 Vooruitbetaalde kosten DVD Bijdragen (donaties / giften / schenkingen in geld) - 2 Toegezegde bijdragen aanschaf / restauratie instrumenten 42 - Bijdragen evenementen 3 15 Verkoop muziekinstrumenten 12 - Gefactureerde bijdragen / verzekeringspremies musici 5 9 Nog te ontvangen aflossingen verstrekte leningen tot en met Te vorderen schade-uitkeringen 2 11 Te verrekenen omzetbelasting Verdiende, niet vervallen rente geldmiddelen - 1 Vorderingen inzake pensioenpremies 1 1 Nog te ontvangen ziekengelden 3 - Vooruitbetaalde bedragen 9 7 Overige 4 1 Liquide middelen De liquide middelen zijn in belangrijke mate uitgezet op een Internet Spaarrekening alsmede flexibel kwartaal deposito. Deze spaarrekening is gekoppeld aan de rekening-courant en direct opeisbaar. Vanaf 31 december 2009 is de rente op de Internet Spaarrekening 1,5 %. Per 31 december 2009 is de basis rente resp. toprente op de flexibel kwartaal deposito 2,38 resp. 2,8 % (vanaf 1 januari 2010: 1,87 resp. 2,2 %). De post liquide middelen is als volgt te specificeren: ========= ========= ABN-AMRO (Internet spaarrekening) ABN-AMRO (rekening-courant) Fortis Bank (rekening-courant) 7 13 Fortis Bank (flexibel kwartaal deposito) Triodos Internet Zaken Rekening - 15 Kas 1 2 Reserves Stand 1 januari Bij: aanschaf instrumenten, gefinancierd met eigen vermogen 530 Herwaardering instrumenten Af: bestemming netto-inkomsten boekjaar (zie pagina 3) 106 Stand 31 december ========= De Reserves zijn nader te splitsen in drie componenten: Continuïteitsreserve 217 Reserve financiering activa Herwaarderingsreserve Totaal reserves ========= De reserve financiering activa alsmede herwaarderingsreserve betreft ultimo 2009 de financiering van: Muziekinstrumenten Verstrekte leningen 57 Schulden op lange termijn (219) Gefinancierd met eigen vermogen ========= Het verloop per component van de Reserves kan als volgt worden weergegeven: ========= ========= 6

13 Continuïteitsreserve Stand 1 januari Af: bestemming netto-inkomsten boekjaar (zie pagina 3) (68) Stand 31 december ========= De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan haar verplichtingen voldaan kan worden. Deze reserve dient als buffer voor de financiering van de lasten van de eigen organisatie (kosten van personeel, kantoor, communicatie en dergelijke). De omvang van deze reserve dient uiteindelijk het door het bestuur vastgestelde criterium van eenmaal het jaarlijkse lastenniveau te bereiken. Reserve financiering activa Stand 1 januari Bij: aanschaf instrumenten, gefinancierd met eigen vermogen Af: bestemming netto-inkomsten boekjaar (zie pagina 3) (38) overboeken naar herwaarderingsreserve: verkopen aangekochte en gelegateerde instrumenten boekjaar (6) afwaardering aangekochte en gelegateerde instrumenten boekjaar (6) verkrijging geschonken instrumenten 414 verkrijging nalatenschappen in natura 65 (467) Herwaarderingsreserve Stand 1 januari Bij: overboeking van reserve financiering activa 1) verkopen aangekochte en gelegateerde instrumenten boekjaar (6) afwaardering aangekochte en gelegateerde instrumenten boekjaar (6) verkrijging geschonken instrumenten 414 verkrijging nalatenschappen in natura Bij: herwaardering instrumenten 416 Stand 31 december ========= Deze herwaardering heeft betrekking op de per 31 december 2009 aanwezige muziekinstrumenten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de muziekinstrumenten alsmede de grondslagen waardering en resultaatbepaling. 1) Na deze overboeking is de herwaarderingsreserve gelijk aan het verschil tussen de verzekerde waarde zoals opgenomen in de balans en de oorspronkelijke kostprijs. Stand 31 december ======== 7

14 Schulden op lange termijn Dit betreft een in 2008 verkregen rentedragende lening van de Triodos Bank voor de periode van 6 jaar voor de financiering van een in 2008 verkregen instrument. De hoofdsom van de lening bedroeg e waarop per kwartaal e10.416,67 zou worden afgelost. Tot en met 31 december 2009 is e afgelost op deze lening. In 2009 is overeengekomen dat de aflossing van deze lening vanaf 1 juli 2009 is opgeschort tot 1 juli Tevens is tot zekerheid van de terugbetaling van deze lening alsmede de onder de kortlopende schulden verantwoorde kredietfaciliteit in rekening-courant een pandrecht afgegeven op de gehele tegenwoordige en toekomstige instrumenten in depot. Het rente % is 6 jaars IRS met een opslag van 1,45%, thans uitkomend op 6,56 % per jaar. Tussentijdse gehele of gedeeltelijke aflossing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Het verloop van de post is als volgt: Stand 1 januari Bij: overboeking kortlopend deel aflossingen naar langlopende schulden Schulden op korte termijn Kredietfaciliteit in rekening-courant Triodos Bank 1) 8 - Kortlopend deel opgenomen lening Triodos Bank - 42 Nog te betalen rente lening Tridos Bank 4 4 Aankoop / restauratie muziekinstrumenten Te betalen loonheffing / sociale lasten 9 20 Te betalen salarissen - 10 Te betalen pensioenpremies 2 - Reservering vakantierechten Te betalen kosten evenementen 6 18 Nog te besteden bijdrage nieuwbouw-project instrumenten 20 - Door te betalen schade-uitkering in bruikleen verkregen instrument 18 - Crediteuren Overige te betalen kosten ) Een nadere toelichting wordt gegeven onder de langlopende schulden ========= ========= Stand 31 december ========= 8

15 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2) Overige baten (evenementen) Baten uit eigen fondsenwerving donaties bedrijven - 1 donaties Stichtingen / Fondsen donaties particulieren Transparant Prijs 10 - bijdrage beheerkosten collectie geschonken instrumenten 25 - projectbijdrage Louisa van der Velden Stichting 1) schenkingen in natura nalatenschappen in natura nalatenschappen in geld overige baten (evenementen) 2) 4 61 baten uit verkoop artikelen 3) (5) 1 Totaal baten uit eigen fondsenwerving ========= ========= 1) Projectbijdrage Louisa van der Velden Stichting Deze projectbijdrage is ultimo 2008 geheel besteed en afgewikkeld Diner Orchestral* - 48 Presentatie- / Jubileumconcert 3 11 Overige evenementen 1 2 Deze baten zijn als volgt verkregen: 4 61 ========= ========= bijdragen bedrijven - 42 bijdragen particulieren 4 19 * In 2009 is geen Diner Orchestral georganiseerd. 3) Baten uit verkoop artikelen 4 61 ========= ========= Promotie-CD Netto-omzet (opbrengst verkoop) - 1 Kostprijs opname / vervaardiging CD (5) - Bruto verlies (5) 1 ========= ========= 9

16 Subsidies Ministerie OCW De subsidiebate van e betreft de voor 2009 toegekende subsidie in het kader van de cultuurnota Dit bedrag is in 2009 geheel ontvangen. Toegerekende verwervingskosten Deze kosten zijn als volgt samengesteld: In 2009 heeft het Ministerie OCW de toegekende meerjaren subsidie 2005 tot en met 2008 van E definitief op dit bedrag vastgesteld. Het totaal van de vastgestelde subsidie van E is in voornoemde jaren als voorschot ontvangen en in de jaarrekeningen verantwoord Overige baten Bijdragen musici in exploitatie Rentebaten 3 3 Totaal ========= ========= - kosten Diner Orchestral Jubileum- / Presentatieconcert overige evenementen kosten schenkingsakten porti / drukwerk voor jaarlijkse mailing PR- en werving (inclusief advertenties: 7) kosten promotie-dvd contributies / bijdragen Fondsenwervende Instellingen nieuwsbrieven onderhouden / updaten website ========= ========= Verwerving en uitzetten collectie Totaal besteed aan instrumenten uit eigen middelen: aankopen instrumenten aankopen instrumenten projectbijdrage Louisa van der Velden Stichting nieuwbouwproject 3 21 restauraties instrumenten schenkingen instrumenten nalatenschappen in natura verkopen instrumenten (34) (22) afwaardering als gevolg van schade (7) (9) activering muziekinstrumenten Netto-resultaat verkoop muziekinstrumenten 5 6 Totaal besteed aan instrument uit eigen middelen Totaal besteed aan instrumenten - uit opgenomen lening: aankopen instrumenten, activering muziekinstrumenten Totaal besteed aan instrumenten ========= ========= 10

17 toelichting lastenverdeling SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING Publiciteit en Communicatie 1 Verwerven en uitzetten Collectie Doelstelling Werving baten Werkelijk Begroting Werkelijk Beheer Collectie Educatie & Presentatie Eigen Fondsenwerving Indirect Direct Acties derden Subsidies Beheer en Admini stratie Verwervingskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0, Personeelskosten 1 Salarissen 49,6 49,6 49,6 14,9 0,0 0,0 5,0 79, Bijdrage zorgverzekeringswet 1,8 1,8 1,8 0,5 0,0 0,0 0,2 2, Sociale lasten 4,0 4,0 4,0 1,2 0,0 0,0 0,4 6, Pensioenlasten 3,8 3,8 3,8 1,1 0,0 0,0 0,4 6, Vaste vergoedingen 0,4 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0, Overige personeelskosten 5,4 5,4 5,4 1,6 0,0 0,0 0,5 8, Ziekengelden (2,8) (2,8) (2,8) (0,8) 0,0 0,0 (0,3) -4,5 (14) ,2 62,2 62,2 18,7 0,0 0,0 6,2 99, Huisvestingskosten 1 3,4 3,4 3,4 1,0 0,0 0,0 0,3 5, Kantoor- en algemene kosten 1 Kantoorkosten 10,8 10,8 10,8 3,2 0,0 0,0 1,1 17, Kosten bestuur/representatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1, Administratiekosten (uitbesteed) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 25, Automatiseringskosten 2,2 2,2 2,2 0,7 0,0 0,0 0,2 3, Accountantskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12, Advieskosten derden 2,0 2,0 2,0 0,6 0,0 0,0 0,2 3, Overige uitvoeringskosten 1,8 1,8 1,8 0,5 0,0 0,0 0,2 2, ,8 16,8 16,8 5,0 0,0 0,0 4,5 65, Afschrijvingskosten 1 0,8 0,8 0,8 0,2 0,0 0,0 0,1 1, Rentelasten 1 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Beheer collectie Oninbare vorderingen musici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, (2) Restauratie/ onderhoud instrumenten 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Resultaat schades minus ontvangen bijdragen 2 0,0 (6,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (6) 4 5 (13) 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Totaal lasten 97,2 115,2 83,2 25,0 70,0 0,0 11,1 171, De belangrijkste verschillen tussen begrote en werkelijke cijfers over 2009 worden toegelicht op pagina 16 tot en met

18 Toelichting op Verdeling kosten naar bestemming Aantal personeelsleden 1) De totale lasten worden toegerekend op basis van de navolgende verdeelsleutels: Publiciteit en Communicatie: direct toegerekend aan kosten eigen fondsenwerving; Personeelskosten: toegerekend aan: - doestellingen beheer-, verwerving collectie en educatie: resp. 20%, 20% en 20%; - werving baten - kosten eigen fondsenwerving: 6%; - werving baten - verkrijging subsidies overheden: 2%; - beheer- en administratie ( B & A ): 32% Huisvestingskosten: toerekening volgens verdeling personeelskosten; Kantoor- en algemene kosten: toerekening op basis van: - Kantoor-, automatisering-, advieskosten, kosten derden en overige kosten; volgens verdeling personeelskosten; - bestuurs- en representatie-kosten: 100% aan B&A; - administratie- en accountantskosten: 90% B&A; 10% subsidies; Afschrijving inventaris: toerekening volgens verdeling personeelskosten; Rentelasten; direct toegerekend aan doelstelling verwerving collectie; Beheer collectie: direct toegerekend aan doelstelling beheer collectie. Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk Gemiddeld aantal personeelsleden (uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen) Beloning directeur De bruto salariskosten en het werkgeversdeel van de pensioen- en sociale lasten van de directeur bedragen in 2009 respectievelijk E , E en E 5.388, in totaal E (2008: resp. E , E en E 6.053, in totaal E ). De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. Ook zijn aan hen, noch aan de directeur, leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Bij bovenstaande kostentoerekening is tevens rekening gehouden met de Aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer- en Administratie. 2) Hierin zijn opgenomen de bijdragen van de musici ten behoeve van dekking eigen risico, de kosten voor reparaties en schade-uitkeringen, alsmede niet verrekenbare verzekeringspremies. 12

19 (gecomprimeerde) staat van baten en lasten met ter vergelijking begroting (Alle bedragen x e 1.000) Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk Baten Totaal baten uit eigen fondsenwerving Baten uit opgenomen lening Baten uit acties van derden Subsidies Ministerie OCW Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Beheer collectie toegerekende lasten Verwerving en uitzetten collectie totaal besteed aan instrumenten toegerekende lasten Educatie en presentatie toegerekende lasten Beheer- en administratie C) toegerekende lasten Som der lasten Resultaat - - (106) (277) ========= ========= ========= ========= A) Uitgedrukt in som der baten B) Uitgedrukt in de baten uit eigen fondsenwerving C) Uitgedrukt in som der lasten (excl. bestedingen aan instrumenten) Totaal besteed aan doelstellingen A) Werving baten Kosten eigen fondsenwerving B) toegerekende verwervingskosten toegerekende lasten Toegerekende lasten verkrijging subsidies Ministerie OCW Totaal werving baten

20 Judith Wijzenbeek altvioliste, speelt met een altvioolstrijkstok gebouwd door James Tubbs. Judith is sinds september 2008 aangesteld als altviooldocente aan de Sweelinck Academie van het Conservatorium van Amsterdam.

21 Geertje van der Linden en Manon Veenendaal, gewaardeerde NMF medewerkers en getalenteerde cellistes. Samen met Frits Schutte en Marcel Schopman houden zij het kantoor van het NMF gaande. overige gegevens

22 verschillenanalyse rekening versus begroting In deze verschillenanalyse worden uitsluitend de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2009 en de werkelijke baten en lasten geanalyseerd. Noten Begroting Werkelijk Verschil Totale lasten (zie pagina 11) Publiciteit en Communicatie verwervingskosten (5) Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten (13) Afschrijvingskosten Rentelasten Beheer collectie Totaal lasten ========= ========= ========= Staat van baten en lasten (zie pagina 11) Baten Totaal baten uit eigen fondsenwerving (5) Subsidies Ministerie OCW Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan de doelstellingen (114) Werving baten (2) Beheer- en administratie Som der lasten (110) Resultaat - (106) (106) 1. De Publiciteit en Communicatie verwervingskosten zijn t.o.v. de begroting met E gestegen voornamelijk als gevolg van: - kosten evenementen (13) - deze zijn vanaf 1 januari 2008 verantwoord onder deze kosten, terwijl het netto begroot batig saldo was opgenomen onder de baten eigen fondsenwerving; - niet begrote kosten promotie DVD, als gevolg van latere release (15) - niet begrote schenkingsrechten (4) - minder kosten nieuwsbrieven als gevolg van geen winterbulletin 16 - minder PR-kosten, die in de begroting als stelpost zijn opgenomen 6 - meer kosten werving gelden ten behoeve van de donateursmailing 4 - overig 1 5 ========= 2. De daling van de personeelskosten ad E t.o.v. de begroting kan als volgt worden gespecificeerd: Noten Begroting Werkelijk Verschil Salarissen 2a Bijdrage zorgverzekeringswet Sociale lasten Pensioenlasten (2) Vaste vergoedingen 1 2 (1) Overige personeelskosten 2b (11) Ziekengelden 2c - (14) 14 Totaal uitvoeringskosten ========= ========= ========= 2a. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door: - een minder gemiddeld aantal personeelsleden (uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen) als gevolg van enerzijds het minder gaan werken en anderzijds uitdiensttreding; - geen toekenning van gratificaties als gevolg van negatieve economische ontwikkelingen. 16

23 2b. Deze kosten zijn voornamelijk gestegen als gevolg van externe kosten van een onderzoek naar de interne organisatie. 2c. Deze post kan naar haar aard niet begroot worden. Voor 2009 betreft het hoofdzakelijk een zwangerschapsuitkering. 3. De kantoor- en algemene kosten zijn t.o.v. de begroting E hoger mede als gevolg van: - kantoorkosten - meer bankkosten, drukkosten jaarverslag en overige kosten 7 - minder niet geactiveerde investeringen lager dan E (3) 4 - meer administratiekosten 3 - meer accountantskosten 2 - meer overige uitvoeringskosten - o.a. kosten brainstorm sessies, algemene verzekeringskosten en overige 4 4. De kosten beheer collectie zijn t.o.v. de begroting per saldo E lager. Dit kan voornamelijk worden verklaard door, per saldo: - geen voorziening oninbare vorderingen musici; - bijdragen eigen risico musici die in 2009 hoger waren dan de geleden schades; - hogere restauratie- en onderhoudskosten muziekinstrumenten die zich naar hun aard moeilijk laten begroten; - meer niet verrekenbare verzekeringspremies. 13 ========= 5. De stijging van e9.000 t.o.v. de begroting kan als volgt worden gespecificeerd: Noten Begroting Werkelijk Verschil Bijdragen musici in exploitatie 5a Rentebaten 5b 5 3 (2) 5a. De gerealiseerde bijdragen musici in exploitatie zijn enerzijds gestegen als gevolg van niet begrote indexatie van de bruikleentarieven en anderzijds vanwege de toename van het aantal bruikleners. 5b. De rentebaten zijn mede gedaald als gevolg van lagere rentetarieven door de negatieve economische ontwikkelingen. 6. De stijging van de besteding aan doelstellingen ad e t.o.v. de begroting kan als volgt worden gespecificeerd: ========= ========= ========= Noten Begroting Werkelijk Verschil Beheer collectie toegerekende lasten 6a Verwerving en uitzetten collectie - totaal besteed aan instrumenten - uit eigen middelen 6b (137) (126) - toegerekende lasten 6a Educatie en presentatie toegerekende lasten 6a Totaal besteed aan doelstellingen (114) ========= ========= ========= 17

24 6a. De toegerekende lasten zijn vnl. gedaald als gevolg van lagere totale lasten. Voor een verklaring wordt verwezen naar de analyse van de verschillen tussen de begrote en werkelijke lasten, zoals nader toegelicht bij de hierboven vermelde noten b. Gedurende het boekjaar is er e meer besteed aan de verkrijging van muziekinstrumenten. Dit is o.a. te verklaren door schenkingen en nalatenschappen die voorzichtig worden begroot, incidenteel zijn en naar hun aard per jaar sterk kunnen wisselen. 18

25 19

26 20 Pieter de Koe cellist, speelt op een oud-engelse cello met etiket N.F. Antony-Padua 1724.

27 Tessel Hersbach violiste, speelt op een viool van H.C. Silvestre (Parijs 1888). De aankoop werd mogelijk door steun van de Stichting Boschuysen. bijlagen

28 Nieuwe aanwinsten Het NMF prijst zich gelukkig met de steun van velen die het ook belangrijk vinden dat musici een goed instrument ter beschikking krijgen. In de afgelopen maanden werden ons instrumenten nagelaten, maar ook geschonken en in bruikleen gegeven. Onderstaand een overzicht met tussen haakjes de getaxeerde waarde. in bruikleen Een Italiaanse cello met etiket Stefano Scarampella, Mantova 1918 ( ), aan het NMF in bruikleen gegeven door Mathis Dulack. Het was geen liefde op het eerste gezicht toen Mathis Dulack in 1979 bij de zaak van Vedral in Den Haag de imposante Scarampella uitprobeerde. De cello was groot, fysiek groot, en het klikte daardoor niet direct. De zoektocht gaat verder, moet hij gedacht hebben toen hij de zaak weer verliet. Maar de cello had toch indruk op hem gemaakt. De grote klank en het sterke karakter van de cello bleven hem bij en enige tijd later meldde hij zich opnieuw bij Vedral. De cello was ondertussen terug naar diens oorspronkelijke eigenaar, maar bleek gelukkig nog niet verkocht. Het is opmerkelijk dat zowel de oude als de nieuwe eigenaar niet alleen als cellist succesvol zijn, maar daarnaast ook als dirigent hun sporen hebben verdiend. Misschien zit er een overeenkomst in het karakter van deze musici, waardoor beiden zich tot deze corpulente doch edele cello voelden aangetrokken. De cello heeft in handen van zijn eigenaren vanaf vele podia en in verschillende orkesten geklonken. Mathis Dulack was solo-cellist in het EU-Orkest en speelde enige tijd in het Wiener Philharmoniker. Later moest de cello plaats maken voor het dirigeerstokje. De reden waarom Mathis Dulack de cello nu aan het NMF in bruikleen geeft is omdat hij zich ervan bewust is dat het een buitengewoon goede cello is die bespeeld moet worden door één van de jonge talentvolle musici die zich een dergelijk instrument niet kunnen veroorloven (FS). Vioolstrijkstok van E. Sartory, Parijs ca ( ) Viool van J. B. Vuillaume, Parijs ca (kopie Guarnerius del Gesù) ( ), aan het NMF in bruikleen gegeven door een particulier die anoniem wenst te blijven. Deze particulier is weduwe van degene die de viool ruim 60 jaar lang met veel liefde heeft bespeeld. Ze kent de viool daardoor erg goed en weet dat het een instrument is met heel veel karakter en een solistische klank. Haar man bespeelde de Vuillaume al toen zij hem leerde kennen tijdens hun studententijd in Leiden. Geen van beiden ambieerde een baan in de muziek, maar toch was het de muziek die hen bij elkaar bracht en die een rode draad zou blijven vormen in alle daarop volgende jaren. Ze herinnert zich bijzondere momenten, zoals het solistische optreden van haar man in 1945 met het Leids studentenorkest Collegium Musicum ; een beladen concert waarbij haar man en de Vuillaume een belangrijke rol speelden in de vertolking van een concert van Mozart. Ook herinnert ze zich de bijzondere reis in 1949 op het bekende schip De Volendam, waarbij haar man en zij, samen met nog enkele andere musici de klassieke muziek mochten verzorgen tijdens één van de lange zeereizen. Ondanks een druk bestaan met baan en gezin, bleven beiden ook later actief in de kamermuziek. 45 jaar lang speelden ze in een onafscheidelijk kwartet, waarvan alleen de altviolist ooit werd vervangen door een ander. Haar man had daarnaast ook nog een duo met een zeer bevriende 22 Het achterblad van de Pressenda, Turijn 1828 J.B. Vuillaume, 1860

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Stichting Hulp Oost-Europa Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening: Balans 10 Kasstroomoverzicht 11 Staat van baten en lasten 12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6 Amnesty International Afdeling Nederland Jaarrekening INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER... 6 TOELICHTING OP DE JAARREKENING...

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 DOSSIER 1500 JAARVERSLAG 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 INHOUDSOPGAVE: BESTUURSVERSLAG... 3 1. INLEIDING...3 1.1 Voorwoord...3 1.2

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 1 Financieel jaarverslag 2012 INHOUD Samenvatting & Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Deel I Directieverslag 5 Algemene Informatie 5 Financiële paragraaf 7 Risicoparagraaf 9 Bedrijfsvoeringverklaring 11 Governance

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N

S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N Jaarverslag 2009 Stichting Oude Groninger Kerken Stichting Der Aa-kerk Groningen Jaarverslag 2009 vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM...

JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM... AANBIEDINGSBRIEF... 3 Jaarverslag 2013... 3 1. Algemeen... 3 2. Staat van Baten en Lasten... 3 3. Balans... 5 4. Begroting voor 2014... 5 5. Liquiditeitspositie... 5 6. Resultaten per wijk... 5 7. Ledenaantallen...

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie