Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden"

Transcriptie

1 Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 (na resultaatbestemming) Activa 31 december december 2012 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 4. Bedrijfsmiddelen Vlottende activa Vorderingen 5. Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva Kapitaal Gebonden reserve Algemene reserve Voorzieningen Voorzieningen Kortlopende schulden 12. Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenpremies Overige schulden en overlopende passiva

13 Ref. Exploitatie Exploitatie Baten Subsidies Donaties en giften Rentebaten Overige opbrengsten Som der baten Lasten Personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige personeelskosten Exploitatie gebouw en inventaris Beheer- en administratiekosten Bankkosten Toevoeging voorzieningen Som der lasten Saldo Bestemming saldo (2.785) (15.915) Exploitatie Exploitatie Mutatie gebonden reserve Restant dotatie algemene reserve (13.940) (15.915) Saldo (2.785) (15.915)

14 Ref Kasstroom uit operationele activiteiten Baten minus de lasten (2.785) (15.915) Aanpassingen voor: Afschrijvingen materiële vaste activa Mutatie voorzieningen (74.579) (74.019) Verandering in werkkapitaal: Vorderingen (84.324) Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet) (62.608) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa 4. (8.331) (5.390) Herwaarderingen materiële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 (4.830) Kasstroom uit investeringsactiviteiten (8,331) (5.840)

15 Ref Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie gebonden reserve Mutatie algemene reserve 10. (11.155) 0 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 Mutatie geldmiddelen Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

16 De doelstelling van de Stichting is tweeledig: de instandhouding van de monumentale Grote Kerk te Naarden en het toegankelijk houden van de Grote Kerk als centrum op godsdienstig, maatschappelijk en cultureel gebied. Stichting Grote Kerk Naarden is feitelijk gevestigd op St. Annastraat 5, 1411 PE te Naarden. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Grote Kerk Naarden zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. In de jaarrekening zijn presentatiewijziging doorgevoerd om de leesbaarheid van de jaarrekening te vergroten. Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 2.4.

17 De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld Overige voorzieningen De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven. Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toete rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangenbedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

18 Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa. De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers Pensioenen Stichting Grote Kerk Naarden heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de staat van baten en lasten verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

19 De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: Bedrijfsmiddelen Stand per 1 januari 2013 Verkrijgingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen (560) Boekwaarden Mutaties Investeringen Afschrijvingen materiële vaste activa (2.006) Saldo Stand per 31 december 2013 Verkrijgingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen (2.566) Boekwaarden Afschrijvingspercentage 20 De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd Handelsdebiteuren Het debiteurensaldo is inclusief een voorschotnota van Kunst&Antiekweekend , ten behoeve van InterEvent

20 Subsidies Rente Pensioenen Overige overlopende activa ABN AMRO Bank N.V. (spaarrekening) Leaseplan bank ABN-AMRO Bank N.V Internet Spaarrekening ABN AMRO Bank N.V Deposito Kas De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking Stand per 1 januari 0 0 Dotatie Stand per 31 december De gebonden reserve geeft het beslag op het eigen vermogen weer van de post materiële vaste activa Stand per 1 januari Saldo (13.940) (15.915) Stand per 31 december

21 De post voorzieningen, waarvan een volledige specificatie is opgenomen in bijlage 1 van deze jaarrekening, bestaat uit de twee volgende onderdelen Voorziening instandhoudingsfonds Voorziening verduurzamingsproject Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking 2013 ( ) Stand per 31 december De voorziening instandhoudingsfonds heeft betrekking op het in stand houden van het monument Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking 2013 (27.195) Onttrekking % overhead (2.720) Stand per 31 december De voorziening betreft een verduurzamingsproject dat mede door een gift van de BankGiro Loterij mogelijk wordt gemaakt. Het project moet leiden tot een nieuw luchtbehandelingssysteem en een gebouw beheerssysteem, nieuwe tochtportalen en duurzame verlichting. Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de kortlopende schulden.

22 Omzetbelasting Loonheffing Reservering vakantiegeld Nog te betalen bedragen Vooruit ontvangen huur Overlopende passiva Gemeente Naarden BankGiro Loterij Provincie Noord-Holland Vereniging Vrienden Grote Kerk PKN Vereniging Maatschappij van Welstand Olga Heldring Fonds Diversen giften De bovengenoemde gift respectievelijk subsidie van de Vereniging maatschappij van Welstand en van de Provincie Noord-Holland betreffen de door deze instellingen toegezegde bedragen minus een slottermijn van espectievelijk en 4.695, welke na goedkeuring van de eindafrekening van het gefinancierde project betaalbaar is. Dit zal naar verwachting in 2014 zijn beslag krijgen.

23 Rentebaten Concerten Beurzen Verhuur Overige evenementen Doorbelaste kosten Catering Huur Protestantse Gemeente te Naarden Huwelijken en herdenkingen Diners en recepties Entreegeld en rondleidingen Doorberekende energie Verkopen winkel Diversen Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Salarissen Diensten derden Vakantietoeslag Doorberekende loonkosten 0 (5.551)

24 Overige personeelskosten Energiekosten Inkoop podium Schoonmaakkosten Klein onderhoud Verzekeringen Huur meubilair Verkeersregelaars Kosten winkel Overige exploitatiekosten Afwijkingen met betrekking tot het voorgaande jaar wordt veroorzaakt door herrubriceringen Correctie BTW Accountants en adviseurs Kantoorbenodigdheden Reclame- en advertentiekosten Porti St. Annastraat huur Overige kantoorkosten Gedurende het jaar 2013 waren gemiddeld 2,2 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2012: 2). Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland (2012: 0).

25 Er is geen sprake van bezoldiging van bestuurders. Naarden, 4 juni 2014 Stichting Grote Kerk Naarden Het bestuur, W.D.H. Asser J.P.E. Barbas R.J.M. Custers M.H. Reuchlin H.C.J. Keurentjes- van Melle De directie: M.M. Reeders

26

27 In de Statuten is bepaald, conform artikel 2, dat: "De stichting stelt zich ten doel de instandhouding van monumenten beschermd op grond van de Monumentenwet 1988, daaronder mede begrepen de instandhouding van de Grote Kerk te Naarden. De stichting beoogt niet het maken van winst." Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur en met inachtneming van bovenstaande alinea is het resultaat over 2013 toegevoegd aan algemene reserves.

28

29

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2013 Inhoud Jaarrekening 2013 3 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2013 4 Kasstroomoverzicht over 2013 5 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2013 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S.

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S. Jaarrekening 2012 Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag Jaarrekening 2012 FPC Dr. S. van Mesdag FPC Dr. S. van Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens Jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2007 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2007 5 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Geconsolideerde. jaarrekening

Geconsolideerde. jaarrekening 9 Geconsolideerde jaarrekening 73 9.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 na voorgestelde resultaatbestemming (x 1.000) VASTE ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Materiële vaste activa 1.1 Onroerende

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV Jaarverslag 2009 Brand New Day Vermogensbeheer NV Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 3-4 Winst- en verliesrekening over de periode 13 maart 2009 tot en met 31 december 2009

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

De Woonplaats. Jaarrekening 2013

De Woonplaats. Jaarrekening 2013 De Woonplaats Jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Kasstroomoverzicht 2013 6 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Inhoud Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 3 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 4 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis Jaarrekening 2012 Stichting Maasstad Ziekenhuis INHOUDSOPGAVE Pagina 11.1 Jaarrekening 2012 11.1.1 Balans per 31 december 2012 1 11.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 11.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012

Nadere informatie

WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010

WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010 WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010 jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening 80 1. geconsolideerde balans per 31 december 2010 80 2. geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010 82 3. geconsolideerd

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie