Jaarverslag AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen

2 Jaarverslag

3 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag van de Directie... 6 Bericht van de Raad van Commissarissen Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd overzicht van het totaal resultaat Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Verslag van de Directie Bericht van de Raad van Commissarissen Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst- en verliesrekening Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening Overige gegevens

4 Personalia Raad van Commissarissen A.G. Beelaerts van Blokland, voorzitter A. Tukker, lid P.M. Walhof, lid (vanaf 8 april 2013) Directie R.S.F. van Lier, algemeen directeur E.J. Pieters, financieel directeur Certificerend Actuaris Ernst & Young Actuarissen B.V. Controlerend Accountant KPMG Accountants N.V. 4

5 Kerncijfers Bedragen in duizenden euro's Resultaat Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen Opbrengsten Verdiende premies eigen rekening Opbrengsten uit beleggingen Totaal opbrengsten Bedrijfslasten Acquisitiekosten Beheers- en personeelskosten Beleggingslasten Totaal bedrijfslasten Solvabiliteit (conform Wft) 583% 509% Balansgegevens Beleggingen Eigen vermogen Technische voorzieningen Balanstotaal Gemiddeld aantal medewerkers (herrekend op fulltime basis) De vergelijkende cijfers 2012 zijn aangepast uit hoofde van de in 2013 doorgevoerde stelselwijziging ter zake de technische voorzieningen. 5

6 Verslag van de Directie Een uitdagend jaar In 2013 is het provisieverbod - als onderdeel van de invoering van Bgfo3 - van kracht geworden waardoor AXENT Nabestaandenzorg N.V. (AXENT) de met haar samenwerkende intermediairs geen vergoeding meer mag geven voor de distributie en advisering van een uitvaartverzekering. Ondanks het feit dat consumenten het AXENT-product als nuttig ervaren heeft AXENT het afgelopen jaar gezien dat consumenten over het algemeen niet bereid zijn om te betalen voor de advisering van een relatief eenvoudig product als een uitvaartverzekering. De tendens die AXENT ziet is dat consumenten zich in toenemende mate online zelf oriënteren en informeren over financiële producten. Hierin ziet AXENT de bevestiging van de strategische keuze om naast intermediaire distributie een online distributiekanaal te gaan ontwikkelen. AXENT beschouwt 2013 dan ook als het transitiejaar van intermediaire naar directe distributie waarbij de ontwikkeling van dit kanaal hoge prioriteit heeft gekregen. Hiertoe heeft AXENT onder meer een nieuw team met online marketingspecialisten aangetrokken, de merkstrategie ontwikkeld en een nieuwe website geïntroduceerd. Daarnaast is AXENT haar intermediairs blijven ondersteunen om hun zorgplicht richting de polishouder zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Als gevolg van het provisieverbod heeft AXENT weliswaar minder nieuw verzekerd kapitaal ten opzichte van 2012 gesloten, maar meer dan AXENT voor dit uitdagende jaar had voorzien. Het aandeel van het directe kanaal in de totale nieuwe productie bedraagt inmiddels 42% waar dit over 2012 nog slechts 5% bedroeg. Om de beleving van haar klanten verder te verbeteren heeft AXENT in 2013 een extra dekking bij haar product gelanceerd: de Terminal Illness dekking. In het geval van de diagnose van een terminale ziekte kunnen de verzekerden van AXENT, onder voorwaarden, een voorschot op de overlijdensuitkering ontvangen. De besteding hiervan is geheel vrij. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een droomreis of om extra zorg in te kopen. Ten slotte heeft AXENT in 2013 haar maatregelen getroffen om per 2014 te kunnen voldoen aan de nieuwe standaard voor het Europese betalingsverkeer. Vanaf november 2013 is AXENT SEPA compliant. Resultaat Over 2013 heeft AXENT een positief netto resultaat geboekt van EUR 90,1 miljoen. Dit is aanzienlijk hoger dan het netto resultaat (restated) over 2012 van EUR 20,6 miljoen. Het resultaat over 2013 is met name positief beïnvloed door de afname van de technische voorzieningen ter grootte van EUR 204,5 miljoen (2012: dotatie van EUR 104,3 miljoen). Hiervan is EUR 70,0 miljoen toe te rekenen aan verfijningen in de modellering van de winst- en indexatieregelingen (éénmalige bate) en EUR 123,5 miljoen aan de gestegen marktrente. Tegenover de afname van de technische voorzieningen staat een negatief beleggingsresultaat van EUR 90,5 miljoen (2012: EUR 126,7 miljoen positief), hoofdzakelijk als gevolg van de gestegen marktrente in het boekjaar (de rentegevoeligheid van de beleggingen is lager dan de rentegevoeligheid van de verplichtingen). De bedrijfslasten (exclusief beleggingslasten) ter grootte van EUR 17,7 miljoen, zijn in 2013 gedaald ten opzichte van 2012 (EUR 21,2 miljoen). Dit effect is grotendeels toerekenbaar aan de invoering van het provisieverbod waardoor er in 2013 EUR 4,0 miljoen minder afsluitprovisies zijn uitbetaald aan het intermediair. De beleggingslasten, ter grootte van EUR 1,1 miljoen zijn ten 6

7 opzichte van 2012 (EUR 0,5 miljoen) gestegen omdat er een nieuwe vermogensadviseur is aangesteld, waardoor AXENT een aantal maanden te maken heeft gehad met dubbele lasten. Er heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden op het algehele risicomanagement, waardoor ook deze kosten zijn toegenomen. Eigen vermogen, solvabiliteit en technische voorzieningen Het eigen vermogen bedraagt op 31 december 2013 EUR 197,8 miljoen tegen EUR 107,6 miljoen ultimo De toename van EUR 90,2 miljoen wordt volledig verklaard door het resultaat na belastingen. In 2013 heeft AXENT haar beleid omtrent modelaannamen aangescherpt. Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd bij de vaststelling van zowel de balans- als de toetsvoorziening. De solvabiliteit is toegenomen tot 583% ten opzichte van 509% ultimo De versterking van de solvabiliteit is grotendeels het gevolg van het positieve resultaat over 2013, waarin de vrijval van de technische voorziening als gevolg van de aanpassing van de modelaannamen (waaronder de modellering van de winst- en indexatieregelingen) een grote invloed heeft gehad. Stelselwijziging Eind 2013 is besloten in het verslagjaar 2013 een stelselwijziging ten aanzien van de waardering van de technische voorzieningen door te voeren, omdat: 1. Door de stelselwijziging zowel de beleggingen als de verzekeringverplichtingen op actuele waarde worden gewaardeerd waarmee het inzicht in zowel het eigen vermogen als het resultaat van AXENT wordt verbeterd. Dit heeft centraal gestaan bij de keuze voor de stelselwijziging. 2. Door de stelselwijziging het netto resultaat van AXENT minder gevoelig is geworden voor renteontwikkelingen waardoor de volatiliteit van het netto resultaat afneemt. 3. Inconsistentie in waarderingsgrondslagen binnen de verzekeringsverplichtingen wordt opgeheven. Onder de oude grondslagen was er sprake van een combinatie van tariefs- en actuele grondslagen. 4. AXENT een beleggingsbeleid voert waarbij duration matching wordt beoogd en AXENT de resultaten van dit beleid tot uitdrukking wil laten komen in de balans (en het eigen vermogen). 5. Er grotendeels aansluiting is op de Solvency II grondslagen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een interne rentetermijnstructuur in plaats van de ECB AAA curve (inclusief UFR). De waardering van de overlopende acquisitiekosten wordt, gezien de samenhang met de technische voorzieningen, eveneens in de stelselwijziging betrokken. De actuele waarde van overlopende acquisitiekosten is gelijk aan nul en heeft tot gevolg dat de overlopende acquisitiekosten niet langer zichtbaar zullen zijn in de jaarrekening. Regelgeving schrijft voor dat bij een stelselwijziging de vergelijkende cijfers in de jaarrekening aangepast worden. Hierdoor wijzigt het netto resultaat over 2012 en het eigen vermogen ultimo Het netto resultaat 2012 voor stelselwijziging bedroeg EUR 111,2 miljoen (na stelselwijziging EUR 20,6 miljoen) en het eigen vermogen ultimo 2012 EUR 309,1 miljoen (na stelselwijziging EUR 107,6 miljoen). 7

8 De markt in beweging De Levenmarkt laat sinds 2009 een dalende tendens in nieuwe productie zien welke nog eens is versterkt door de invoering van provisieverbod. In slechts vier jaar tijd is de markt voor nieuw gesloten uitvaartverzekeringen met meer dan 50% afgenomen 2. AXENT heeft in 2013 ervaren dat nieuw gesloten uitvaartpolissen via het intermediaire kanaal sterk zijn afgenomen als gevolg van het provisieverbod. Binnen de intermediaire distributie werkt AXENT vooral samen met gespecialiseerde levenkantoren welke door de Bgfo3 hun activiteiten voor wat betreft uitvaart beëindigd hebben. Voor het provisieverbod was de continuïteit van de omzet van Levenkantoren voornamelijk afhankelijk van afsluitprovisie. Omdat consumenten niet tot nauwelijks bereid zijn om de kosten van een advies voor een uitvaartverzekering te betalen zien we dat intermediairs hun activiteiten beëindigen of zich gaan toeleggen op complex, breed advies waarvoor de consument wel bereid is om een adviesfee te betalen (bijvoorbeeld hypotheken en pensioenen). Een aantal grote marktpartijen heeft aangegeven uitvaartverzekeringen in de huidige vorm niet interessant te vinden. Terugblik ontwikkeling financiële markten in 2013 In het afgelopen boekjaar zijn de rentestanden beïnvloed door het economische krachtenveld dat ontstond door de sterke economische groei in de Verenigde Staten en de achterblijvende groei in Europa. Terugkijkend bleek de impact van de groei in de Verenigde Staten groter. Dit heeft in 2013 geleid tot stijgende rentes in zowel Europa als de Verenigde Staten. In Europa had de economische situatie een dempend effect op de rente. In Nederland bijvoorbeeld daalde gedurende het afgelopen jaar de inflatie, de economische groei bewoog zich rond de nullijn en de werkloosheid steeg. In de Verenigde Staten daarentegen daalde de werkloosheid en steeg de economische groei. Het terugschroeven van de monetaire verruiming aan het eind van 2013 leidde tot hogere rentes van leningen met een langere looptijd, doordat er langzamerhand een grote koper van leningen uit de markt verdwijnt. Leningen met een korte looptijd hielden onverminderd een laag percentage omdat wereldwijd centrale banken in ontwikkelde landen aangaven de economie te willen blijven stimuleren door middel van een rente dicht bij 0%. De rentebeweging in 2013 kan voor AXENT het best geïllustreerd worden door het verloop van het rendement van de Duitse staatslening 2,5% Deze lening heeft een gemiddelde gewogen looptijd die overeenkomt met die van de beleggingsportefeuille van AXENT. Ook maakt Duitsland een substantieel deel uit van de beleggingsportefeuille van AXENT. Deze lening begon het jaar met een rendement van 2,3% en eindigde het jaar met een rendement van 2,75%. Het laagste niveau werd eind april bereikt op 2,05 % en het hoogste punt van 2,8% midden september. De eerste helft van het jaar ging gepaard met een aantal gebeurtenissen die hebben geleid tot een vlucht naar leningen van hogere kwaliteit, zoals de staatsleningen van Noord-Europese landen, met lagere rentepercentages als direct gevolg. Deze gebeurtenissen, zoals de onduidelijke uitkomst van de Italiaanse verkiezingen en het Europese hulpprogramma met betrekking tot Cyprus, zorgden voor onrust en lagere rentes in Noord-Europese staatsleningen ten opzichte van Zuid-Europese staatsleningen. 2 Bron: Centrum van verzekeringsstatistiek (CVS), productcategorie levenslang bij overlijden (exclusief naturauitvaart). 8

9 Gedurende het jaar werden deze schokken minder en veranderde het sentiment in positieve zin richting Zuid-Europese beleggers. Dit leidde tot lagere kredietopslagen van Zuid-Europese staatsleningen ten opzichte van de veilige havens. Dit had ook een impact op de kredietopslagen van de zogenaamde semi-core Europese landen (Frankrijk, België) ten opzichte van de core landen (Duitsland, Nederland en Finland ) Ook deze kredietopslagen daalden in de tweede helft van het jaar. Deze omgeving van rust die in eerste instantie was gecreëerd door de belofte van de Europese Centrale bank in 2012 om alles te doen om de Euro te redden werd in 2013 verder versterkt door de ontwikkeling van de plannen om in 2014 tot een Europese bankenunie te komen. Het is waarschijnlijk dat deze omgevingsfactoren ervoor hebben gezorgd dat de afwaardering van de kredietwaardigheid van Nederland en Frankrijk in 2013 weinig negatief effect in de financiële markten en in de beleggingsportefeuille van AXENT veroorzaakten. Beleggingen en beleggingsbeleid In 2013 heeft AXENT haar strategisch beleggingsbeleid herzien. Vanzelfsprekend is de primaire doelstelling van AXENT om er naar te streven om in alle gevallen aan haar verplichtingen jegens haar verzekerden te kunnen voldoen. Het Beleggingsbeleid is er op gericht om deze doelstelling te kunnen realiseren en vindt zijn weerslag in een Minimum Risk Portefeuille (MRP). Deze portefeuille heeft als doel om de technische voorzieningen (inclusief de winstdelende componenten) zo goed mogelijk af te dekken in beleggingsproducten met een verantwoord kapitaalbeslag en kredietrisico. De omvang en aard van de verplichtingen zijn de leidende uitgangspunten bij het samenstellen van deze beleggingsportefeuille. Daarnaast is de MRP erop gericht om de solvabiliteitseisen zoals gesteld door de externe en interne kaders af te dekken. In 2013 hebben er aanscherpingen plaatsgevonden op de stuurvariabelen (w.o. bandbreedte van het renterisico), zijn strategische en tactische normen met betrekking tot de categorieverdeling aangepast en zijn de restricties van de beleggingsportefeuille aangepast. Het beleid van AXENT is er reeds op gericht om te voldoen aan de kapitaalvereisten en overige regelgeving zoals gesteld gaan worden in de Solvency II wetgeving, waarbij een interne rentecurve wordt gehanteerd. Hierbij is het voldoen aan de eisen van de huidige Solvency I wetgeving randvoorwaardelijk. AXENT heeft in 2013 hoofdzakelijk belegd in staatsobligaties van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Finland en België met een AA(A)-rating. Daarnaast is ook belegd in staatsgegarandeerd papier en obligaties van Supranationals. Als gevolg van het gewijzigde strategische beleggingsbeleid is vanaf het 3 e kwartaal 2013 de beleggingsportefeuille heringericht naar de MRP. Deze herinrichting heeft geresulteerd in positieve verkoopresultaten van EUR 37,1 miljoen. Risicomanagement AXENT heeft te maken met een verscheidenheid aan risico s. Sommige daarvan zijn inherent aan de functie van een uitvaartverzekeraar, zoals wijzigingen in sterfte en polisverval. Andere risico's hangen samen met bewegingen op de financiële markten (zoals rente-, inflatie- en kredietrisico s). Deze risico s zijn van invloed op de waarde van de beleggingen en de verplichtingen van de verkochte verzekeringsproducten. AXENT onderkent dat renteontwikkelingen van invloed zijn op de solvabiliteit van de vennootschap. Om de rentegevoeligheid van het eigen vermogen van AXENT verder af te dekken hebben we gedurende 2013 de duration van de beleggingsportefeuille beter laten aansluiten op de duration van de verzekeringsverplichtingen. 9

10 Kapitaalbeleid In 2013 heeft AXENT haar Kapitaalbeleid geformaliseerd. AXENT heeft als kapitaaldoelstelling om het haar ter beschikking staande kapitaal zo efficiënt mogelijk in te zetten. Hiertoe wordt gestreefd naar een optimale verhouding tussen de Market Consistent Embedded Value (MCEV) en het benodigde kapitaal. Randvoorwaardelijk hierbij is de geaccepteerde risk appetite welke uitgedrukt wordt in een streefwaarde voor de solvabiliteitsratio op Solvency II basis. In het Kapitaalbeleid wordt bepaald hoeveel risico AXENT kan en wil lopen en hoeveel kapitaal daarvoor moet worden aangehouden. Deze risk appetite wordt vertaald naar risicolimieten per type risico. Deze risicolimieten worden bewaakt door middel van een risicomonitoringssysteem, waarin bij verschillende solvabiliteitsratio s management acties worden ondernomen om de solvabiliteit binnen de beoogde doelstelling te houden c.q. te brengen. In de uitwerking van dit beleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Alle balanscomponenten worden gewaardeerd op marktwaarde en dienen economisch robuust te zijn. AXENT heeft voor de waardering van haar verplichtingen gekozen voor een economisch robuuste interne rentecurve. De Solvency Capital Requirement (SCR) wordt bepaald op basis van de uitgangspunten van het QIS5 raamwerk. Naast het sturen op marktwaarde (Solvency II), hanteert AXENT als randvoorwaarde de huidige wettelijke minimumvereisten onder Solvency I. Geen van beide minimum Solvency ratio s mag worden overschreden, er is dus sprake van een dubbele trigger. De economische vooruitzichten worden tevens meegenomen bij het bepalen van de solvabiliteitsratio. Gedurende 2013 zijn de Solvency II en Solvency I ratio s op weekbasis gerapporteerd, inclusief de SCR s behorende bij de individuele (specifieke) markt- en levenrisico s van AXENT. Hierdoor is de directie van AXENT in staat op weekbasis de actuele stand te toetsen aan de limieten zoals opgenomen in het Kapitaalbeleid en weet, indien de situatie daarom vraagt, welke managementacties uitgevoerd moeten worden om de solvabiliteit weer op het gewenste niveau te krijgen. Own Risk Solvency Assessment ( ORSA ) AXENT heeft als onderdeel van haar risicobeheersysteem in 2013 voor de tweede maal een ORSA uitgevoerd. AXENT beschouwt de ORSA als toekomstgericht en als een integraal onderdeel van haar strategie en betrekt bij het nemen van strategische beslissingen de ORSA. AXENT heeft haar ORSA aan het einde van 2013 verstrekt aan DNB. In de risicoparagraaf wordt verder ingegaan op de risicobeheersing. Corporate Governance Op 1 januari 2011 zijn de Governance Principes Verzekeraars (hierna: "de Code") door het Verbond van Verzekeraars gepubliceerd en van toepassing verklaard op alle in Nederland werkzame verzekeraars. De Code is in juli 2013 aangepast, waarbij principes 1.2., Verantwoording van de Code, en 7, Naleving wet- en regelgeving, zijn toegevoegd. Op de Code is het pas toe of leg uit beginsel van toepassing. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de activiteiten en overige specifieke kenmerken van de verzekeraar en de groep waarvan hij eventueel deel uitmaakt. In 2013 heeft AXENT belangrijke stappen gezet om de beginselen van de Code verder toe (in) te passen binnen de bedrijfsvoering en zijn de beginselen bijgevolg formeel verankerd binnen de 10

11 bedrijfsvoering. AXENT past alle principes uit de Code in beginsel integraal en volledig toe binnen haar organisatie. AXENT is naar verhouding een kleine verzekeraar, waardoor een aantal elementen uit de code niet zonder meer op haar toegepast kunnen worden. AXENT heeft daarom in een aantal gevallen de vereisten proportioneel toegepast, dit betreft de principes , 4.4, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.6. In dit hoofdstuk doen wij verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Code zijn toegepast binnen AXENT. Raad van Commissarissen Samenstelling en deskundigheid Ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid, taak en werkwijze van de Raad van Commissarissen ( RvC ) voldoet AXENT aan de Code. De RvC is zodanig samengesteld, dat zij haar taak naar behoren kan uitoefenen. De RvC bestaat daartoe uit drie leden, hetgeen gegeven haar aard, omvang en complexiteit, afdoende is. In 2013 is de heer P.M. Walhof als nieuw lid toegetreden tot de RvC. De commissarissen zijn allen afkomstig uit het bedrijfsleven en hebben een brede en relevante ervaring in (en kennis van) de financiële sector en beschikken over voldoende tijd om de hem of haar toebedeelde taak naar behoren te kunnen vervullen. AXENT beschikt over een collectieve profielschets RvC, waarin aandacht wordt besteed aan de gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector, sociaal economische-, politieke-, culturele- en maatschappelijke ontwikkelingen. Een individuele profielschets wordt opgesteld aan de hand van de collectieve profielschets RvC en wordt, daar waar nodig, verder aangescherpt. De vergoeding van de RvC is onafhankelijk van de bedrijfsresultaten van AXENT, marktconform en geënt op een vaste vergoeding per termijn. Om te waarborgen dat de kennis binnen de RvC actueel blijft, heeft de RvC in 2013 een Permanente Educatie-opleidingscyclus bij Business Universiteit Nyenrode gevolgd die speciaal voor dit doel is ontwikkeld. Daarnaast kunnen de leden van de RvC separate opleidingen volgen om te blijven voldoen aan de eisen op het gebied van permanente educatie, gericht op het volgen van de ontwikkelingen binnen de verzekeraar en de financiële sector. In 2013 is de effectiviteit van de permanente educatie zoals bedoeld in principe voor het eerst geëvalueerd. De RvC heeft het programma van permanente educatie van de modules in 2012/2013 voor het eerst geëvalueerd en heeft aangegeven tevreden te zijn met de opzet en inhoud van het programma. Eenmaal per jaar evalueert de RvC haar eigen functioneren. AXENT past het principe, voor wat betreft de evaluatie onder onafhankelijke begeleiding (principe ), niet toe. Het functioneren wordt niet onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. Gezien de aard, omvang en complexiteit acht AXENT dit niet noodzakelijk. Indien gewenst, kan een lid van de RvC om een dergelijke onafhankelijke begeleiding verzoeken, waarbij het functioneren van de RvC door een onafhankelijke partij wordt geëvalueerd. Taak en werkwijze Risicobeheer is een centraal aandachtspunt voor AXENT. Uit het midden van de RvC is een Auditcommissie ingesteld. De leden van de Auditcommissie zijn allen financieel expert en beschikken over kennis van financiële verslaglegging, audit, interne beheersing en financieeltechnische aspecten van risicobeheersing en gedegen toezicht daarop. Dit is formeel verankerd in het Reglement van de Auditcommissie. Directie Samenstelling en deskundigheid De directie is zodanig samengesteld dat een goede taakvervulling gewaarborgd is. In de uitvoering van haar taken draagt de directie zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de 11

12 bij AXENT betrokken partijen, zoals haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. Het centraal stellen van de klant en de bijbehorende zorgplicht is verankerd in de cultuur van AXENT. De leden van de directie volgen trainingen en opleidingen indien deze aansluiten en van toegevoegde waarde zijn voor hun functioneren. De directie geeft hier jaarlijks zelf actief invulling aan. In 2013 betroffen dit de modules van de Permanente Educatiecyclus aan Business Universiteit Nyenrode. De deskundigheid van de directieleden wordt gemonitord door de RvC, zodat de directie van AXENT voldoet aan de deskundigheidseisen zoals uiteengezet door DNB. De Financieel Directeur ( CFO ) draagt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de besluitvorming binnen de RvC/directie op het punt van risicobeheer/risicobereidheid van AXENT. De CFO draagt dan ook geen individuele commerciële verantwoordelijkheid. AXENT heeft daarnaast een Beleggingsraad ( ALCO ) ingesteld, die als adviseur optreedt van de directie. De bevoegdheden en werkwijze zijn vastgelegd in het Reglement van de Beleggingsraad. Taak en werkwijze De leden van de RvC en de leden van de directie hebben (zonder voorbehouden of wijzigingen) de moreel-ethische verklaring ondertekend, welke is gepubliceerd op de website van AXENT. Voor de aan AXENT verbonden medewerkers zijn de belangrijkste uitgangspunten van de moreel-ethische verklaring opgenomen in een interne gedragscode. Door de medewerkers is schriftelijk bevestigd, dat zij de inhoud van deze gedragscode kennen en de daarin opgenomen bepalingen zullen naleven. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht. In deze wet is onder meer een bepaling opgenomen omtrent de evenwichtige verdeling van zetels in het bestuur en de Raad van Commissarissen tussen mannen en vrouwen. De zetelverdeling van de vennootschap voldoet niet aan deze bepaling. Wij vinden dit een belangrijke regel maar gezien de proportionaliteit is de uitvoering hiervan lastig. Risicomanagement Samenstelling en deskundigheid De principes uit de Code (Risicomanagement) worden in de verscheidene statuten onderschreven, evenals de wijze van verantwoording hiervan. De principes zijn verankerd in de volgende reglementen: 1. Het Reglement van het Bestuur van AXENT Nabestaandenzorg N.V. 2. Het Reglement van de Auditcommissie van AXENT Nabestaandenzorg N.V. 3. Het Reglement van de Beleggingsraad ( ALCO ) van AXENT Nabestaandenzorg N.V. In de reglementen zijn de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheid van de verschillende (deel)commissies/functionarissen beschreven. Risicomanagement is dan ook een vast onderdeel van de vergadering van de RvC. Tenslotte toetst de RvC jaarlijks op strategisch niveau de verschillende bedrijfsactiviteiten aan de risicobereidheid van AXENT. Het Risicobeleid en Auditbeleid van AXENT is ingericht volgens het Three lines of defense-model. De dagelijkse verantwoording voor het beheersen van risico s ligt bij de directie. De directie draagt zorg voor systematische controle op de beheersing van de risico s, die met de bedrijfsactiviteiten samenhangen. De (Balans)risicomanager, evenals de Compliance Officer fungeren in het model als tweede lijn (bepalen van risicobeleid en coördinatie en toezicht op de beheersing van risico s). De Auditfunctie is verantwoordelijk voor de onafhankelijke toetsing (derde lijn) in de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet - en regelgeving, de beheersprocessen en de werking van gedragscodes. De RvC houdt periodiek toezicht op de totale risicobeheersing binnen AXENT. Omdat de opzet van de 12

13 (interne) Auditfunctie per eind 2013 is geformaliseerd met EY, heeft AXENT dit principe in 2013 proportioneel toegepast (principe 4.4). Taak en werkwijze In 2013 is het Product Approval Process ("PAP") en het Product Review Proces ("PARP") verder geëffectueerd en aangescherpt op basis van de Wijzigingswet Financiële Markten In 2013 heeft de controlerend accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole de opzet, het bestaan en de werking van het PARP/PAP proces beoordeeld. In 2014 zal de PARP/PAP door de interne auditor worden beoordeeld. Audit De beginselen van de principes uit hoofdstuk 5 van de Code zijn verankerd in het Reglement van de Auditcommissie, welke centraal staat voor de Auditfunctie. Eind 2013 is AXENT de invulling van de (interne) Auditfunctie overeengekomen met EY (principe 5.2 en 5.3). De Auditfunctie zal rapporteren over haar audits ten overstaan van de Auditcommissie (principe 5.4.). In maart 2014 zijn de audit charter en het auditplan opgeleverd en is de Auditfunctie operationeel. De voorzitter van de Auditcommissie rapporteert periodiek aan de RvC. Niet de Auditfunctie maar de directie verstrekt het auditplan/accountantsverslag en de risicoanalyses jaarlijks aan DNB en indien DNB daar aanleiding toe ziet wordt dit besproken in de toezichtsgesprekken met de directie (principe 5.6). Beloningsbeleid Het beloningsbeleid van AXENT is opgesteld in het kader van het Besluit Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011 en de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011, die op 1 januari 2011 in werking zijn getreden. Bij het opstellen van het beloningsbeleid is voorts rekening gehouden met de Guidelines on Remuneration Policies and Practices van 10 december 2010, zoals opgesteld door CEBS ( CEBS Guidelines ). Het beloningsbeleid van de Identified Staff 3 van AXENT voldoet aan de Code en de toepasselijke wet- en regelgeving, is schriftelijk vastgelegd in het Reglement Beloningsbeleid en vastgesteld, respectievelijk goedgekeurd, door de RvC. De RvC is daarnaast (tezamen met de AvA) verantwoordelijk voor de jaarlijkse evaluatie van het beloningsbeleid en het bepalen van de hoogte ervan. Aan de RvC komt bijgevolg een discretionaire bevoegdheid toe, wanneer deze tot onbillijke of onbedoelde uitkomsten zou leiden. Het beloningsbeleid wordt gekenmerkt door de aandacht voor alle partijen (stakeholders) betrokken bij AXENT, te weten medewerkers, klanten, aandeelhouders en de maatschappelijke omgeving. Het beloningsbeleid bevat geen (expliciete) prikkels, die afbreuk (zouden) kunnen doen aan de verplichtingen van AXENT, om zich in te zetten voor het klantbelang, stakeholders en andere op de financiële onderneming rustende zorgvuldigheidsverplichting(en). De RvC ziet hierop toe. Bij het salarisgebouw van AXENT geldt een marktconforme beloning als uitgangspunt. De hoogte en de verhouding tussen het vaste en variabele inkomen staat tenminste eenmaal per jaar op de agenda van de RvC. De criteria voor het bepalen hiervan, worden vastgesteld door de RvC, welke daar geen rechtstreeks materieel belang bij heeft. Voor een lid van de Identified Staff bedraagt de variabele beloningscomponent maximaal 100% van het vaste jaarinkomen (het vaste deel van de bezoldiging). In de huidige invulling verschilt de variabele beloning per lid van de identified staff, waarbij de maximale variabele beloningscomponent momenteel 40% van het vaste jaarinkomen bedraagt. In overleg met de individuele directieleden worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen geformuleerd, welke zijn gerelateerd aan het jaarplan, meerjarenplan en de lange termijn strategische doelstellingen van AXENT. Slechts indien alle doelstellingen voor 100% worden gerealiseerd, zal de variabele beloning volledig worden uitgekeerd. 3 Zie paragraaf van de CEBS Guidelines: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/106961/guidelines.pdf 13

14 De variabele beloning wordt voor een materieel deel (te weten 40%) voorwaardelijk toegekend en op zijn vroegst drie jaar later ter beschikking gesteld (uitgekeerd) aan de Identified Staff. De variabele beloning van AXENT kent daartoe een korte en een lange termijn component. In overeenstemming met de wet- en regelgeving vindt er een (ex-ante) risicoaanpassing plaats op de variabele beloning, met een correctie voor actuele en toekomstige risico s. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten van gebruikt kapitaal en de kosten van de vereiste liquiditeit. Bovendien vindt er een (ex-post) beoordeling plaats op de voorwaardelijke toegekende beloning. Dit gebeurt 3 maanden voordat de beloning onvoorwaardelijk kan worden. Het resultaat van de ex-post risicoanalyse wordt ter goedkeuring aangeboden aan de RvC. Daarnaast heeft de RvC de bevoegdheid om de voorwaardelijk toegekende variabele beloning neerwaarts bij te stellen ( Malus ) of de bevoegdheid om eerdere voorwaardelijk toegekende variabele beloningen terug te vorderen ( Claw Back ). De (toegekende) variabele beloning wordt niet uitgekeerd in aandelen of vergelijkbare eigendomsbelangen. Dit heeft als motivatie, dat het gegeven de eigendomsstructuur van AXENT, niet mogelijk is om een deel van de variabele beloning uit te betalen in een (mix van) eigendomsbelangen. Dit sluit aan bij haar omvang, de interne organisatie, de aard, de reikwijdte en de activiteiten van AXENT. De Identified Staff 4 bestond ultimo 2013 uit zes medewerkers (gedurende 2013 zeven medewerkers). Cumulatief bedroeg de vaste beloning in 2013 van deze zeven medewerkers negenhonderdenzesentachtigduizend euro. AXENT had vanaf 8 april 2013 drie (tot 8 april 2013 twee) leden die zitting hadden in de RvC. De bezoldiging over 2013 bedroeg zeven en negentig duizend euro (inclusief omzetbelasting). Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht. In de Wet Bestuur en Toezicht is onder meer een bepaling opgenomen omtrent de evenwichtige verdeling van zetels in het bestuur en RvC tussen mannen en vrouwen. De zetelverdeling van de vennootschap voldoet niet aan deze bepaling. Hoewel Axent het uitgangspunt van een evenwichtige verdeling onderschrijft worden er gezien de beperkte omvang van de organisatie geen streefcijfers voor vrouwen of andere specifieke doelgroepen in managementposities gehanteerd. Vooruitzichten 2014 Het vertrouwen van consumenten in de advisering door banken en verzekeraars is beschadigd. Consumenten willen daarom hun eigen keuzes maken. Inmiddels wordt er online al veel naar informatie gezocht en vergelijkingen gemaakt. Die aanbieder die helder communiceert, duidelijk en transparant is met betrekking tot de oplossingen welke geboden worden en een faire prijs hiervoor hanteert zal het vertrouwen van de consument herwinnen. AXENT zal hiertoe in 2014 al haar bestaande polishouders van relevante informatie voorzien over het bij AXENT verzekerde kapitaal in relatie tot de kosten van een uitvaart. Hierdoor worden onze polishouders in staat gesteld om zelf een afweging te maken of hun financiële middelen toereikend zijn om de toekomstige kosten van de gewenste uitvaart te kunnen bekostigen of dat zij hiervoor een (aanvullende) verzekering willen afsluiten. De belangrijkste kernwaarde van AXENT is Persoonlijke Keuzevrijheid. Omdat onze verzekeringen kapitaal uitkeren, bieden wij onze verzekerden en hun nabestaanden de maximale vrijheid in de besteding hiervan. Om deze persoonlijke keuzevrijheid maximaal te faciliteren zullen we in het tweede kwartaal van 2014 een online vergelijkingssite voor uitvaartondernemers lanceren. Dit voor de Nederlandse markt unieke initiatief zal consumenten helpen in hun keuze voor een uitvaartondernemer door vooraf inzicht te geven in prijs en geleverde kwaliteit. 4 Inclusief statutaire directie. 14

15 Wij zijn ervan overtuigd dat het afsluiten van uitvaartverzekeringen via het directe online kanaal verder in populariteit zal toenemen waardoor dit het belangrijkste distributiekanaal voor uitvaartverzekeringen wordt. In 2014 zullen wij derhalve blijven investeren in de verdere ontwikkeling van ons digitale kanaal. Deze investeringen kunnen uit eigen middelen worden gefinancierd. Daarnaast zullen wij de bij ons aangesloten intermediairs van relevante tools blijven voorzien waardoor zij op een goede en efficiënte wijze invulling kunnen geven aan de zorgplicht jegens onze polishouders. De activiteiten zoals hierboven beschreven, hebben in 2014 een positief effect op de werkgelegenheid. Ten slotte heeft de heer E.J. Pieters eind 2013 aangegeven als Financieel Directeur van AXENT terug te treden. In zijn plaats zal de heer M.R.E. Harkema worden aangesteld. Groningen, 22 mei 2014 R.S.F. van Lier Algemeen Directeur E.J. Pieters Financieel Directeur 15

16 Bericht van de Raad van Commissarissen Hierbij biedt de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over 2013 aan, zoals opgesteld door de directie van AXENT Nabestaandenzorg N.V. In het verslag is de goedkeurende controleverklaring van KPMG Accountants N.V. opgenomen. Wij stellen u voor uw goedkeuring aan de jaarrekening te verlenen. Deze goedkeuring strekt tot decharge van de directie voor het gevoerde beheer en eveneens decharge van de Raad van Commissarissen voor het in 2013 gehouden toezicht. Op 8 april 2013 heeft DNB ingestemd met de voorgenomen benoeming van de heer P. M. Walhof als commissaris van de vennootschap. De heer Walhof is, gelet op zijn brede ervaring en kennis van het verzekeringsvak, een waardevolle aanvulling voor de Raad van Commissarissen. Daarnaast is met zijn toetreding de Raad van Commissarissen weer op de beoogde sterkte. De Raad van Commissarissen heeft ook in 2013 een actieve invulling gegeven aan haar Commissariaat. Enerzijds heeft de Raad van Commissarissen de reguliere gang van zaken in de organisatie gevolgd, waarbij de ontwikkeling en aansturing van de solvabiliteit van AXENT binnen het huidige toezichtskader onder Solvency I centraal stond. Anderzijds werd speciale aandacht geschonken aan het beleid op de lange termijn waarbij de Raad van Commissarissen toeziet op de gevolgen voor de positie van belanghebbenden, met name de polishouders, de werknemers en de aandeelhouder. De Raad van Commissarissen vergaderde in 2013 vijf maal in aanwezigheid van de Directie. In de vergaderingen werden, naast de hiervoor vermelde actuele en algemene beleidsonderwerpen, het beleggingsbeleid, de methodieken en grondslagen voor de toereikendheidstoets en Solvency II, de financiële rapportages, de risicoanalyse, het commerciële beleidsplan en de algemene gang van zaken in de organisatie besproken. De Raad van Commissarissen heeft het geformuleerde kapitaalbeleid, dividendbeleid en de ORSA beoordeeld en hierover een positief advies uitgebracht. Verder vergaderde de Raad van Commissarissen in 2013 enige malen onderling. Daarin werd vooroverleg over agendapunten gepleegd en de gang van zaken met de directie besproken en geëvalueerd. Ook heeft de Raad van Commissarissen in 2013 het eigen functioneren onderzocht en geëvalueerd. Op basis van het opgestelde plan voor permanente educatie hebben de drie leden van de Raad van Commissarissen gedurende het jaar een cyclus op Business Universiteit Nyenrode gevolgd, die in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars gegeven wordt. De leden van de Raad van Commissarissen zijn tevreden met de opzet en de inhoud van het programma. De Auditcommissie wordt voorgezeten door medecommissaris de heer A. Tukker. De Audit Commissie is in het boekjaar 2013 drie maal bijeengekomen. Naast de financiële rapportages, zijn met name de bevindingen van de accountants en actuarissen, de maatregelen ter verbetering van de interne controle en de waarderingsgrondslagen besproken. De Auditcommissie heeft steeds verslag gedaan van haar werkzaamheden aan de Raad van Commissarissen. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht. In deze wet is onder meer een bepaling opgenomen omtrent de evenwichtige verdeling van zetels in het bestuur en de Raad van Commissarissen tussen mannen en vrouwen. De zetelverdeling van de vennootschap voldoet niet aan deze bepaling. Wij vinden dit een belangrijke regel maar gezien de proportionaliteit is de uitvoering hiervan lastig. 16

17 Tot slot is de Raad van Commissarissen de medewerkers en de directie erkentelijk voor de getoonde inzet en betrokkenheid in Groningen, 22 mei 2014 A.G. Beelaerts van Blokland Voorzitter 17

18 Geconsolideerde jaarrekening AXENT Nabestaandenzorg N.V. 18

19 Geconsolideerde balans per 31 december (voor resultaatbestemming) Bedragen in duizenden euro s Toelichting Vaste activa Beleggingen (1) Vlottende activa Latente belastingvorderingen (2) Vorderingen (3) Overlopende activa (4) Liquide middelen (5) Totaal activa Groepsvermogen (6) Technische voorzieningen (7) Voorzieningen voor belastingen (8) Overige schulden en passiva Schulden (9) Overlopende passiva (10) Totaal passiva

20 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in duizenden euro s Toelichting Verdiende premies eigen rekening (11) Bruto premies Uitgaande herverzekeringspremies Opbrengsten uit beleggingen Directe beleggingsopbrengsten (12) Indirecte beleggingsopbrengsten (13) Uitkeringen en voorzieningen Uitkeringen eigen rekening (14) Wijziging technische voorzieningen eigen rekening (15) Winstdeling en kortingen (16) Bedrijfslasten Acquisitie-, beheers- en personeelskosten (17) Beleggingslasten (18) Resultaat voor belasting Vennootschapsbelasting (19) Resultaat na belasting Netto resultaat voor technische rekening

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2012. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2012 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 21 mei 2013 Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2014. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2014 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave Personalia... 4 Meerjarenoverzicht... 5 Bericht van de Raad van Commissarissen... 6 Verslag van de Directie... 8

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie