Jaarverslag AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen

2 Jaarverslag

3 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag van de Directie... 6 Bericht van de Raad van Commissarissen Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd overzicht van het totaal resultaat Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Verslag van de Directie Bericht van de Raad van Commissarissen Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst- en verliesrekening Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening Overige gegevens

4 Personalia Raad van Commissarissen A.G. Beelaerts van Blokland, voorzitter A. Tukker, lid P.M. Walhof, lid (vanaf 8 april 2013) Directie R.S.F. van Lier, algemeen directeur E.J. Pieters, financieel directeur Certificerend Actuaris Ernst & Young Actuarissen B.V. Controlerend Accountant KPMG Accountants N.V. 4

5 Kerncijfers Bedragen in duizenden euro's Resultaat Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen Opbrengsten Verdiende premies eigen rekening Opbrengsten uit beleggingen Totaal opbrengsten Bedrijfslasten Acquisitiekosten Beheers- en personeelskosten Beleggingslasten Totaal bedrijfslasten Solvabiliteit (conform Wft) 583% 509% Balansgegevens Beleggingen Eigen vermogen Technische voorzieningen Balanstotaal Gemiddeld aantal medewerkers (herrekend op fulltime basis) De vergelijkende cijfers 2012 zijn aangepast uit hoofde van de in 2013 doorgevoerde stelselwijziging ter zake de technische voorzieningen. 5

6 Verslag van de Directie Een uitdagend jaar In 2013 is het provisieverbod - als onderdeel van de invoering van Bgfo3 - van kracht geworden waardoor AXENT Nabestaandenzorg N.V. (AXENT) de met haar samenwerkende intermediairs geen vergoeding meer mag geven voor de distributie en advisering van een uitvaartverzekering. Ondanks het feit dat consumenten het AXENT-product als nuttig ervaren heeft AXENT het afgelopen jaar gezien dat consumenten over het algemeen niet bereid zijn om te betalen voor de advisering van een relatief eenvoudig product als een uitvaartverzekering. De tendens die AXENT ziet is dat consumenten zich in toenemende mate online zelf oriënteren en informeren over financiële producten. Hierin ziet AXENT de bevestiging van de strategische keuze om naast intermediaire distributie een online distributiekanaal te gaan ontwikkelen. AXENT beschouwt 2013 dan ook als het transitiejaar van intermediaire naar directe distributie waarbij de ontwikkeling van dit kanaal hoge prioriteit heeft gekregen. Hiertoe heeft AXENT onder meer een nieuw team met online marketingspecialisten aangetrokken, de merkstrategie ontwikkeld en een nieuwe website geïntroduceerd. Daarnaast is AXENT haar intermediairs blijven ondersteunen om hun zorgplicht richting de polishouder zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Als gevolg van het provisieverbod heeft AXENT weliswaar minder nieuw verzekerd kapitaal ten opzichte van 2012 gesloten, maar meer dan AXENT voor dit uitdagende jaar had voorzien. Het aandeel van het directe kanaal in de totale nieuwe productie bedraagt inmiddels 42% waar dit over 2012 nog slechts 5% bedroeg. Om de beleving van haar klanten verder te verbeteren heeft AXENT in 2013 een extra dekking bij haar product gelanceerd: de Terminal Illness dekking. In het geval van de diagnose van een terminale ziekte kunnen de verzekerden van AXENT, onder voorwaarden, een voorschot op de overlijdensuitkering ontvangen. De besteding hiervan is geheel vrij. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een droomreis of om extra zorg in te kopen. Ten slotte heeft AXENT in 2013 haar maatregelen getroffen om per 2014 te kunnen voldoen aan de nieuwe standaard voor het Europese betalingsverkeer. Vanaf november 2013 is AXENT SEPA compliant. Resultaat Over 2013 heeft AXENT een positief netto resultaat geboekt van EUR 90,1 miljoen. Dit is aanzienlijk hoger dan het netto resultaat (restated) over 2012 van EUR 20,6 miljoen. Het resultaat over 2013 is met name positief beïnvloed door de afname van de technische voorzieningen ter grootte van EUR 204,5 miljoen (2012: dotatie van EUR 104,3 miljoen). Hiervan is EUR 70,0 miljoen toe te rekenen aan verfijningen in de modellering van de winst- en indexatieregelingen (éénmalige bate) en EUR 123,5 miljoen aan de gestegen marktrente. Tegenover de afname van de technische voorzieningen staat een negatief beleggingsresultaat van EUR 90,5 miljoen (2012: EUR 126,7 miljoen positief), hoofdzakelijk als gevolg van de gestegen marktrente in het boekjaar (de rentegevoeligheid van de beleggingen is lager dan de rentegevoeligheid van de verplichtingen). De bedrijfslasten (exclusief beleggingslasten) ter grootte van EUR 17,7 miljoen, zijn in 2013 gedaald ten opzichte van 2012 (EUR 21,2 miljoen). Dit effect is grotendeels toerekenbaar aan de invoering van het provisieverbod waardoor er in 2013 EUR 4,0 miljoen minder afsluitprovisies zijn uitbetaald aan het intermediair. De beleggingslasten, ter grootte van EUR 1,1 miljoen zijn ten 6

7 opzichte van 2012 (EUR 0,5 miljoen) gestegen omdat er een nieuwe vermogensadviseur is aangesteld, waardoor AXENT een aantal maanden te maken heeft gehad met dubbele lasten. Er heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden op het algehele risicomanagement, waardoor ook deze kosten zijn toegenomen. Eigen vermogen, solvabiliteit en technische voorzieningen Het eigen vermogen bedraagt op 31 december 2013 EUR 197,8 miljoen tegen EUR 107,6 miljoen ultimo De toename van EUR 90,2 miljoen wordt volledig verklaard door het resultaat na belastingen. In 2013 heeft AXENT haar beleid omtrent modelaannamen aangescherpt. Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd bij de vaststelling van zowel de balans- als de toetsvoorziening. De solvabiliteit is toegenomen tot 583% ten opzichte van 509% ultimo De versterking van de solvabiliteit is grotendeels het gevolg van het positieve resultaat over 2013, waarin de vrijval van de technische voorziening als gevolg van de aanpassing van de modelaannamen (waaronder de modellering van de winst- en indexatieregelingen) een grote invloed heeft gehad. Stelselwijziging Eind 2013 is besloten in het verslagjaar 2013 een stelselwijziging ten aanzien van de waardering van de technische voorzieningen door te voeren, omdat: 1. Door de stelselwijziging zowel de beleggingen als de verzekeringverplichtingen op actuele waarde worden gewaardeerd waarmee het inzicht in zowel het eigen vermogen als het resultaat van AXENT wordt verbeterd. Dit heeft centraal gestaan bij de keuze voor de stelselwijziging. 2. Door de stelselwijziging het netto resultaat van AXENT minder gevoelig is geworden voor renteontwikkelingen waardoor de volatiliteit van het netto resultaat afneemt. 3. Inconsistentie in waarderingsgrondslagen binnen de verzekeringsverplichtingen wordt opgeheven. Onder de oude grondslagen was er sprake van een combinatie van tariefs- en actuele grondslagen. 4. AXENT een beleggingsbeleid voert waarbij duration matching wordt beoogd en AXENT de resultaten van dit beleid tot uitdrukking wil laten komen in de balans (en het eigen vermogen). 5. Er grotendeels aansluiting is op de Solvency II grondslagen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een interne rentetermijnstructuur in plaats van de ECB AAA curve (inclusief UFR). De waardering van de overlopende acquisitiekosten wordt, gezien de samenhang met de technische voorzieningen, eveneens in de stelselwijziging betrokken. De actuele waarde van overlopende acquisitiekosten is gelijk aan nul en heeft tot gevolg dat de overlopende acquisitiekosten niet langer zichtbaar zullen zijn in de jaarrekening. Regelgeving schrijft voor dat bij een stelselwijziging de vergelijkende cijfers in de jaarrekening aangepast worden. Hierdoor wijzigt het netto resultaat over 2012 en het eigen vermogen ultimo Het netto resultaat 2012 voor stelselwijziging bedroeg EUR 111,2 miljoen (na stelselwijziging EUR 20,6 miljoen) en het eigen vermogen ultimo 2012 EUR 309,1 miljoen (na stelselwijziging EUR 107,6 miljoen). 7

8 De markt in beweging De Levenmarkt laat sinds 2009 een dalende tendens in nieuwe productie zien welke nog eens is versterkt door de invoering van provisieverbod. In slechts vier jaar tijd is de markt voor nieuw gesloten uitvaartverzekeringen met meer dan 50% afgenomen 2. AXENT heeft in 2013 ervaren dat nieuw gesloten uitvaartpolissen via het intermediaire kanaal sterk zijn afgenomen als gevolg van het provisieverbod. Binnen de intermediaire distributie werkt AXENT vooral samen met gespecialiseerde levenkantoren welke door de Bgfo3 hun activiteiten voor wat betreft uitvaart beëindigd hebben. Voor het provisieverbod was de continuïteit van de omzet van Levenkantoren voornamelijk afhankelijk van afsluitprovisie. Omdat consumenten niet tot nauwelijks bereid zijn om de kosten van een advies voor een uitvaartverzekering te betalen zien we dat intermediairs hun activiteiten beëindigen of zich gaan toeleggen op complex, breed advies waarvoor de consument wel bereid is om een adviesfee te betalen (bijvoorbeeld hypotheken en pensioenen). Een aantal grote marktpartijen heeft aangegeven uitvaartverzekeringen in de huidige vorm niet interessant te vinden. Terugblik ontwikkeling financiële markten in 2013 In het afgelopen boekjaar zijn de rentestanden beïnvloed door het economische krachtenveld dat ontstond door de sterke economische groei in de Verenigde Staten en de achterblijvende groei in Europa. Terugkijkend bleek de impact van de groei in de Verenigde Staten groter. Dit heeft in 2013 geleid tot stijgende rentes in zowel Europa als de Verenigde Staten. In Europa had de economische situatie een dempend effect op de rente. In Nederland bijvoorbeeld daalde gedurende het afgelopen jaar de inflatie, de economische groei bewoog zich rond de nullijn en de werkloosheid steeg. In de Verenigde Staten daarentegen daalde de werkloosheid en steeg de economische groei. Het terugschroeven van de monetaire verruiming aan het eind van 2013 leidde tot hogere rentes van leningen met een langere looptijd, doordat er langzamerhand een grote koper van leningen uit de markt verdwijnt. Leningen met een korte looptijd hielden onverminderd een laag percentage omdat wereldwijd centrale banken in ontwikkelde landen aangaven de economie te willen blijven stimuleren door middel van een rente dicht bij 0%. De rentebeweging in 2013 kan voor AXENT het best geïllustreerd worden door het verloop van het rendement van de Duitse staatslening 2,5% Deze lening heeft een gemiddelde gewogen looptijd die overeenkomt met die van de beleggingsportefeuille van AXENT. Ook maakt Duitsland een substantieel deel uit van de beleggingsportefeuille van AXENT. Deze lening begon het jaar met een rendement van 2,3% en eindigde het jaar met een rendement van 2,75%. Het laagste niveau werd eind april bereikt op 2,05 % en het hoogste punt van 2,8% midden september. De eerste helft van het jaar ging gepaard met een aantal gebeurtenissen die hebben geleid tot een vlucht naar leningen van hogere kwaliteit, zoals de staatsleningen van Noord-Europese landen, met lagere rentepercentages als direct gevolg. Deze gebeurtenissen, zoals de onduidelijke uitkomst van de Italiaanse verkiezingen en het Europese hulpprogramma met betrekking tot Cyprus, zorgden voor onrust en lagere rentes in Noord-Europese staatsleningen ten opzichte van Zuid-Europese staatsleningen. 2 Bron: Centrum van verzekeringsstatistiek (CVS), productcategorie levenslang bij overlijden (exclusief naturauitvaart). 8

9 Gedurende het jaar werden deze schokken minder en veranderde het sentiment in positieve zin richting Zuid-Europese beleggers. Dit leidde tot lagere kredietopslagen van Zuid-Europese staatsleningen ten opzichte van de veilige havens. Dit had ook een impact op de kredietopslagen van de zogenaamde semi-core Europese landen (Frankrijk, België) ten opzichte van de core landen (Duitsland, Nederland en Finland ) Ook deze kredietopslagen daalden in de tweede helft van het jaar. Deze omgeving van rust die in eerste instantie was gecreëerd door de belofte van de Europese Centrale bank in 2012 om alles te doen om de Euro te redden werd in 2013 verder versterkt door de ontwikkeling van de plannen om in 2014 tot een Europese bankenunie te komen. Het is waarschijnlijk dat deze omgevingsfactoren ervoor hebben gezorgd dat de afwaardering van de kredietwaardigheid van Nederland en Frankrijk in 2013 weinig negatief effect in de financiële markten en in de beleggingsportefeuille van AXENT veroorzaakten. Beleggingen en beleggingsbeleid In 2013 heeft AXENT haar strategisch beleggingsbeleid herzien. Vanzelfsprekend is de primaire doelstelling van AXENT om er naar te streven om in alle gevallen aan haar verplichtingen jegens haar verzekerden te kunnen voldoen. Het Beleggingsbeleid is er op gericht om deze doelstelling te kunnen realiseren en vindt zijn weerslag in een Minimum Risk Portefeuille (MRP). Deze portefeuille heeft als doel om de technische voorzieningen (inclusief de winstdelende componenten) zo goed mogelijk af te dekken in beleggingsproducten met een verantwoord kapitaalbeslag en kredietrisico. De omvang en aard van de verplichtingen zijn de leidende uitgangspunten bij het samenstellen van deze beleggingsportefeuille. Daarnaast is de MRP erop gericht om de solvabiliteitseisen zoals gesteld door de externe en interne kaders af te dekken. In 2013 hebben er aanscherpingen plaatsgevonden op de stuurvariabelen (w.o. bandbreedte van het renterisico), zijn strategische en tactische normen met betrekking tot de categorieverdeling aangepast en zijn de restricties van de beleggingsportefeuille aangepast. Het beleid van AXENT is er reeds op gericht om te voldoen aan de kapitaalvereisten en overige regelgeving zoals gesteld gaan worden in de Solvency II wetgeving, waarbij een interne rentecurve wordt gehanteerd. Hierbij is het voldoen aan de eisen van de huidige Solvency I wetgeving randvoorwaardelijk. AXENT heeft in 2013 hoofdzakelijk belegd in staatsobligaties van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Finland en België met een AA(A)-rating. Daarnaast is ook belegd in staatsgegarandeerd papier en obligaties van Supranationals. Als gevolg van het gewijzigde strategische beleggingsbeleid is vanaf het 3 e kwartaal 2013 de beleggingsportefeuille heringericht naar de MRP. Deze herinrichting heeft geresulteerd in positieve verkoopresultaten van EUR 37,1 miljoen. Risicomanagement AXENT heeft te maken met een verscheidenheid aan risico s. Sommige daarvan zijn inherent aan de functie van een uitvaartverzekeraar, zoals wijzigingen in sterfte en polisverval. Andere risico's hangen samen met bewegingen op de financiële markten (zoals rente-, inflatie- en kredietrisico s). Deze risico s zijn van invloed op de waarde van de beleggingen en de verplichtingen van de verkochte verzekeringsproducten. AXENT onderkent dat renteontwikkelingen van invloed zijn op de solvabiliteit van de vennootschap. Om de rentegevoeligheid van het eigen vermogen van AXENT verder af te dekken hebben we gedurende 2013 de duration van de beleggingsportefeuille beter laten aansluiten op de duration van de verzekeringsverplichtingen. 9

10 Kapitaalbeleid In 2013 heeft AXENT haar Kapitaalbeleid geformaliseerd. AXENT heeft als kapitaaldoelstelling om het haar ter beschikking staande kapitaal zo efficiënt mogelijk in te zetten. Hiertoe wordt gestreefd naar een optimale verhouding tussen de Market Consistent Embedded Value (MCEV) en het benodigde kapitaal. Randvoorwaardelijk hierbij is de geaccepteerde risk appetite welke uitgedrukt wordt in een streefwaarde voor de solvabiliteitsratio op Solvency II basis. In het Kapitaalbeleid wordt bepaald hoeveel risico AXENT kan en wil lopen en hoeveel kapitaal daarvoor moet worden aangehouden. Deze risk appetite wordt vertaald naar risicolimieten per type risico. Deze risicolimieten worden bewaakt door middel van een risicomonitoringssysteem, waarin bij verschillende solvabiliteitsratio s management acties worden ondernomen om de solvabiliteit binnen de beoogde doelstelling te houden c.q. te brengen. In de uitwerking van dit beleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Alle balanscomponenten worden gewaardeerd op marktwaarde en dienen economisch robuust te zijn. AXENT heeft voor de waardering van haar verplichtingen gekozen voor een economisch robuuste interne rentecurve. De Solvency Capital Requirement (SCR) wordt bepaald op basis van de uitgangspunten van het QIS5 raamwerk. Naast het sturen op marktwaarde (Solvency II), hanteert AXENT als randvoorwaarde de huidige wettelijke minimumvereisten onder Solvency I. Geen van beide minimum Solvency ratio s mag worden overschreden, er is dus sprake van een dubbele trigger. De economische vooruitzichten worden tevens meegenomen bij het bepalen van de solvabiliteitsratio. Gedurende 2013 zijn de Solvency II en Solvency I ratio s op weekbasis gerapporteerd, inclusief de SCR s behorende bij de individuele (specifieke) markt- en levenrisico s van AXENT. Hierdoor is de directie van AXENT in staat op weekbasis de actuele stand te toetsen aan de limieten zoals opgenomen in het Kapitaalbeleid en weet, indien de situatie daarom vraagt, welke managementacties uitgevoerd moeten worden om de solvabiliteit weer op het gewenste niveau te krijgen. Own Risk Solvency Assessment ( ORSA ) AXENT heeft als onderdeel van haar risicobeheersysteem in 2013 voor de tweede maal een ORSA uitgevoerd. AXENT beschouwt de ORSA als toekomstgericht en als een integraal onderdeel van haar strategie en betrekt bij het nemen van strategische beslissingen de ORSA. AXENT heeft haar ORSA aan het einde van 2013 verstrekt aan DNB. In de risicoparagraaf wordt verder ingegaan op de risicobeheersing. Corporate Governance Op 1 januari 2011 zijn de Governance Principes Verzekeraars (hierna: "de Code") door het Verbond van Verzekeraars gepubliceerd en van toepassing verklaard op alle in Nederland werkzame verzekeraars. De Code is in juli 2013 aangepast, waarbij principes 1.2., Verantwoording van de Code, en 7, Naleving wet- en regelgeving, zijn toegevoegd. Op de Code is het pas toe of leg uit beginsel van toepassing. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de activiteiten en overige specifieke kenmerken van de verzekeraar en de groep waarvan hij eventueel deel uitmaakt. In 2013 heeft AXENT belangrijke stappen gezet om de beginselen van de Code verder toe (in) te passen binnen de bedrijfsvoering en zijn de beginselen bijgevolg formeel verankerd binnen de 10

11 bedrijfsvoering. AXENT past alle principes uit de Code in beginsel integraal en volledig toe binnen haar organisatie. AXENT is naar verhouding een kleine verzekeraar, waardoor een aantal elementen uit de code niet zonder meer op haar toegepast kunnen worden. AXENT heeft daarom in een aantal gevallen de vereisten proportioneel toegepast, dit betreft de principes , 4.4, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.6. In dit hoofdstuk doen wij verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Code zijn toegepast binnen AXENT. Raad van Commissarissen Samenstelling en deskundigheid Ten aanzien van de samenstelling, deskundigheid, taak en werkwijze van de Raad van Commissarissen ( RvC ) voldoet AXENT aan de Code. De RvC is zodanig samengesteld, dat zij haar taak naar behoren kan uitoefenen. De RvC bestaat daartoe uit drie leden, hetgeen gegeven haar aard, omvang en complexiteit, afdoende is. In 2013 is de heer P.M. Walhof als nieuw lid toegetreden tot de RvC. De commissarissen zijn allen afkomstig uit het bedrijfsleven en hebben een brede en relevante ervaring in (en kennis van) de financiële sector en beschikken over voldoende tijd om de hem of haar toebedeelde taak naar behoren te kunnen vervullen. AXENT beschikt over een collectieve profielschets RvC, waarin aandacht wordt besteed aan de gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector, sociaal economische-, politieke-, culturele- en maatschappelijke ontwikkelingen. Een individuele profielschets wordt opgesteld aan de hand van de collectieve profielschets RvC en wordt, daar waar nodig, verder aangescherpt. De vergoeding van de RvC is onafhankelijk van de bedrijfsresultaten van AXENT, marktconform en geënt op een vaste vergoeding per termijn. Om te waarborgen dat de kennis binnen de RvC actueel blijft, heeft de RvC in 2013 een Permanente Educatie-opleidingscyclus bij Business Universiteit Nyenrode gevolgd die speciaal voor dit doel is ontwikkeld. Daarnaast kunnen de leden van de RvC separate opleidingen volgen om te blijven voldoen aan de eisen op het gebied van permanente educatie, gericht op het volgen van de ontwikkelingen binnen de verzekeraar en de financiële sector. In 2013 is de effectiviteit van de permanente educatie zoals bedoeld in principe voor het eerst geëvalueerd. De RvC heeft het programma van permanente educatie van de modules in 2012/2013 voor het eerst geëvalueerd en heeft aangegeven tevreden te zijn met de opzet en inhoud van het programma. Eenmaal per jaar evalueert de RvC haar eigen functioneren. AXENT past het principe, voor wat betreft de evaluatie onder onafhankelijke begeleiding (principe ), niet toe. Het functioneren wordt niet onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. Gezien de aard, omvang en complexiteit acht AXENT dit niet noodzakelijk. Indien gewenst, kan een lid van de RvC om een dergelijke onafhankelijke begeleiding verzoeken, waarbij het functioneren van de RvC door een onafhankelijke partij wordt geëvalueerd. Taak en werkwijze Risicobeheer is een centraal aandachtspunt voor AXENT. Uit het midden van de RvC is een Auditcommissie ingesteld. De leden van de Auditcommissie zijn allen financieel expert en beschikken over kennis van financiële verslaglegging, audit, interne beheersing en financieeltechnische aspecten van risicobeheersing en gedegen toezicht daarop. Dit is formeel verankerd in het Reglement van de Auditcommissie. Directie Samenstelling en deskundigheid De directie is zodanig samengesteld dat een goede taakvervulling gewaarborgd is. In de uitvoering van haar taken draagt de directie zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de 11

12 bij AXENT betrokken partijen, zoals haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. Het centraal stellen van de klant en de bijbehorende zorgplicht is verankerd in de cultuur van AXENT. De leden van de directie volgen trainingen en opleidingen indien deze aansluiten en van toegevoegde waarde zijn voor hun functioneren. De directie geeft hier jaarlijks zelf actief invulling aan. In 2013 betroffen dit de modules van de Permanente Educatiecyclus aan Business Universiteit Nyenrode. De deskundigheid van de directieleden wordt gemonitord door de RvC, zodat de directie van AXENT voldoet aan de deskundigheidseisen zoals uiteengezet door DNB. De Financieel Directeur ( CFO ) draagt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de besluitvorming binnen de RvC/directie op het punt van risicobeheer/risicobereidheid van AXENT. De CFO draagt dan ook geen individuele commerciële verantwoordelijkheid. AXENT heeft daarnaast een Beleggingsraad ( ALCO ) ingesteld, die als adviseur optreedt van de directie. De bevoegdheden en werkwijze zijn vastgelegd in het Reglement van de Beleggingsraad. Taak en werkwijze De leden van de RvC en de leden van de directie hebben (zonder voorbehouden of wijzigingen) de moreel-ethische verklaring ondertekend, welke is gepubliceerd op de website van AXENT. Voor de aan AXENT verbonden medewerkers zijn de belangrijkste uitgangspunten van de moreel-ethische verklaring opgenomen in een interne gedragscode. Door de medewerkers is schriftelijk bevestigd, dat zij de inhoud van deze gedragscode kennen en de daarin opgenomen bepalingen zullen naleven. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht. In deze wet is onder meer een bepaling opgenomen omtrent de evenwichtige verdeling van zetels in het bestuur en de Raad van Commissarissen tussen mannen en vrouwen. De zetelverdeling van de vennootschap voldoet niet aan deze bepaling. Wij vinden dit een belangrijke regel maar gezien de proportionaliteit is de uitvoering hiervan lastig. Risicomanagement Samenstelling en deskundigheid De principes uit de Code (Risicomanagement) worden in de verscheidene statuten onderschreven, evenals de wijze van verantwoording hiervan. De principes zijn verankerd in de volgende reglementen: 1. Het Reglement van het Bestuur van AXENT Nabestaandenzorg N.V. 2. Het Reglement van de Auditcommissie van AXENT Nabestaandenzorg N.V. 3. Het Reglement van de Beleggingsraad ( ALCO ) van AXENT Nabestaandenzorg N.V. In de reglementen zijn de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheid van de verschillende (deel)commissies/functionarissen beschreven. Risicomanagement is dan ook een vast onderdeel van de vergadering van de RvC. Tenslotte toetst de RvC jaarlijks op strategisch niveau de verschillende bedrijfsactiviteiten aan de risicobereidheid van AXENT. Het Risicobeleid en Auditbeleid van AXENT is ingericht volgens het Three lines of defense-model. De dagelijkse verantwoording voor het beheersen van risico s ligt bij de directie. De directie draagt zorg voor systematische controle op de beheersing van de risico s, die met de bedrijfsactiviteiten samenhangen. De (Balans)risicomanager, evenals de Compliance Officer fungeren in het model als tweede lijn (bepalen van risicobeleid en coördinatie en toezicht op de beheersing van risico s). De Auditfunctie is verantwoordelijk voor de onafhankelijke toetsing (derde lijn) in de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet - en regelgeving, de beheersprocessen en de werking van gedragscodes. De RvC houdt periodiek toezicht op de totale risicobeheersing binnen AXENT. Omdat de opzet van de 12

13 (interne) Auditfunctie per eind 2013 is geformaliseerd met EY, heeft AXENT dit principe in 2013 proportioneel toegepast (principe 4.4). Taak en werkwijze In 2013 is het Product Approval Process ("PAP") en het Product Review Proces ("PARP") verder geëffectueerd en aangescherpt op basis van de Wijzigingswet Financiële Markten In 2013 heeft de controlerend accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole de opzet, het bestaan en de werking van het PARP/PAP proces beoordeeld. In 2014 zal de PARP/PAP door de interne auditor worden beoordeeld. Audit De beginselen van de principes uit hoofdstuk 5 van de Code zijn verankerd in het Reglement van de Auditcommissie, welke centraal staat voor de Auditfunctie. Eind 2013 is AXENT de invulling van de (interne) Auditfunctie overeengekomen met EY (principe 5.2 en 5.3). De Auditfunctie zal rapporteren over haar audits ten overstaan van de Auditcommissie (principe 5.4.). In maart 2014 zijn de audit charter en het auditplan opgeleverd en is de Auditfunctie operationeel. De voorzitter van de Auditcommissie rapporteert periodiek aan de RvC. Niet de Auditfunctie maar de directie verstrekt het auditplan/accountantsverslag en de risicoanalyses jaarlijks aan DNB en indien DNB daar aanleiding toe ziet wordt dit besproken in de toezichtsgesprekken met de directie (principe 5.6). Beloningsbeleid Het beloningsbeleid van AXENT is opgesteld in het kader van het Besluit Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011 en de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011, die op 1 januari 2011 in werking zijn getreden. Bij het opstellen van het beloningsbeleid is voorts rekening gehouden met de Guidelines on Remuneration Policies and Practices van 10 december 2010, zoals opgesteld door CEBS ( CEBS Guidelines ). Het beloningsbeleid van de Identified Staff 3 van AXENT voldoet aan de Code en de toepasselijke wet- en regelgeving, is schriftelijk vastgelegd in het Reglement Beloningsbeleid en vastgesteld, respectievelijk goedgekeurd, door de RvC. De RvC is daarnaast (tezamen met de AvA) verantwoordelijk voor de jaarlijkse evaluatie van het beloningsbeleid en het bepalen van de hoogte ervan. Aan de RvC komt bijgevolg een discretionaire bevoegdheid toe, wanneer deze tot onbillijke of onbedoelde uitkomsten zou leiden. Het beloningsbeleid wordt gekenmerkt door de aandacht voor alle partijen (stakeholders) betrokken bij AXENT, te weten medewerkers, klanten, aandeelhouders en de maatschappelijke omgeving. Het beloningsbeleid bevat geen (expliciete) prikkels, die afbreuk (zouden) kunnen doen aan de verplichtingen van AXENT, om zich in te zetten voor het klantbelang, stakeholders en andere op de financiële onderneming rustende zorgvuldigheidsverplichting(en). De RvC ziet hierop toe. Bij het salarisgebouw van AXENT geldt een marktconforme beloning als uitgangspunt. De hoogte en de verhouding tussen het vaste en variabele inkomen staat tenminste eenmaal per jaar op de agenda van de RvC. De criteria voor het bepalen hiervan, worden vastgesteld door de RvC, welke daar geen rechtstreeks materieel belang bij heeft. Voor een lid van de Identified Staff bedraagt de variabele beloningscomponent maximaal 100% van het vaste jaarinkomen (het vaste deel van de bezoldiging). In de huidige invulling verschilt de variabele beloning per lid van de identified staff, waarbij de maximale variabele beloningscomponent momenteel 40% van het vaste jaarinkomen bedraagt. In overleg met de individuele directieleden worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen geformuleerd, welke zijn gerelateerd aan het jaarplan, meerjarenplan en de lange termijn strategische doelstellingen van AXENT. Slechts indien alle doelstellingen voor 100% worden gerealiseerd, zal de variabele beloning volledig worden uitgekeerd. 3 Zie paragraaf van de CEBS Guidelines: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/106961/guidelines.pdf 13

Jaarverslag 2014. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2014. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2014 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave Personalia... 4 Meerjarenoverzicht... 5 Bericht van de Raad van Commissarissen... 6 Verslag van de Directie... 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 10 Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Nuvema N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014

Jaarverslag 2013. Nuvema N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014 Jaarverslag Jaarverslag 2013 2013 Jaarverslag 2013 Nuvema N.V. Baarn Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014 Colofon Nuvema N.V. Baarn Raad van Commissarissen J. de Bondt,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v.

Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. PERSONALIA RAAD VAN COMMISSARISSEN Dhr. mr. A. Engelsman (voorzitter) Dhr. mr. G. X. Hollaar DIRECTIE Dhr. B.J. Posthumus

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

ASR Bank N.V. Jaarverslag

ASR Bank N.V. Jaarverslag ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 a.s.r. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asr.nl ASR Bank N.V. ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 3 ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Profiel ASR Bank

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A.

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A. Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden U.A. Jaarstukken 2014 Zevenwouden Jaarstukken 2014 Inhoud Jaarverslag... 3 Bestuursorganen... 3 Bedrijfsstructuur Zevenwouden & Noorderlinge...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG DE EENDRAGT PENSIOEN N.V.

JAARVERSLAG DE EENDRAGT PENSIOEN N.V. Jaarverslag 2006 JAARVERSLAG DE EENDRAGT PENSIOEN N.V. 2014 Jaarrekening Toelichting Jaarrekening 22 mei 2015 Dit verslag is vastgesteld overeenkomstig Artikel 23, lid 2 van de statuten JAARVERSLAG 2014

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V.

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2011 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 15 Balans per 31 december 16

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur... 3 1.1 Algemene informatie... 3 1.2 Toestand per balansdatum... 4 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten...

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

Naleving Governance Principes

Naleving Governance Principes Naleving Governance Principes Levensverzekeringen N.V. April 2014 Naleving Governance Principes door Brand New Day Levensverzekeringen N.V. (hierna: ) onderschrijft de Governance Principes. Dit document

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Jaarverslag 2013 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage Tel.: Fax: E-mail: Website: +31 (70) 375 02 45 +31 (70) 375

Nadere informatie

van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie.

van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Art. Principe Toepassing door Staalbankiers 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers 20 J A A R V E R S L A G 2 013 B O V E M I J V E R Z E K E R I N G S G R O E P N.V. Bovemij Verzekeringsgroep Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 2 3 4 12 Kerncijfers Voorwoord Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 12/0350

JAARVERSLAG 2011 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 12/0350 Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 ONDERLINGE BOSSENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (OBV) U.A. TE ZOETERMEER 12/0350 Inhoudsopgave Pagina Inhoud 2 Bericht van de Raad van Commissarissen aan de leden 2 Verslag

Nadere informatie