Seniorenwijzer. Met vriendelijke groet, Ben Blonk, wethouder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Seniorenwijzer. Met vriendelijke groet, Ben Blonk, wethouder"

Transcriptie

1 Voorwoord Seniorenwijzer Voor u ligt opnieuw een actuele versie van de gemeentegids. Werd vorig jaar nog een gemeentegids én een seniorenwijzer uitgegeven nu is alle informatie in één gids opgenomen. Geprobeerd wordt belangrijke informatie kort, leesbaar en actueel voor een ieder die daar belang bij heeft, bereikbaar te maken. Deze informatie is ook op de gemeentelijke website (www.zijpe.nl) in te zien. Bekend is dat de gemeentegids en seniorenwijzer veel werden geraadpleegd. Ik mag al jaren het voorwoord schrijven van de seniorenwijzer. Als ik terugkijk op hetgeen ik vorig jaar geschreven heb kom ik tot de conclusie dat de tekst eigenlijk niet gewijzigd behoeft te worden. Deze is nog steeds van toepassing. Dit is buitengewoon positief omdat er dus nog steeds veel gebeurt door heel veel vrijwilligers. Dit wordt niet minder maar eigenlijk alleen maar meer. Gelukkig hebben wij in het afgelopen jaar een verzekering kunnen afsluiten voor alle vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn. Dit is het minste wat we voor hen kunnen doen. Ouderenbonden, de seniorenraad, het gehandicaptenplatform, de wmo adviesraad, de zonnebloem, dorpsraden, de Seniorenbus, Tafeltje Dekje, de Stichting Welzijnsvoorzieningen Zijpe, ouderengymnastiek, het Nederlandse Rode kruis en E.H.B.O verenigingen ben ik zeer erkentelijk voor hetgeen zij voor onze burgers doen en in het bijzonder voor onze ouderen. Ik ben met deze opsomming waarschijnlijk nog niet eens compleet. Ook is er sedert 1 december 2009 een ouderenadviseur actief namelijk Irene Ruijter ( ). Zij is in dienst van Wonen Plus Welzijn in Schagen en hét aanspreekpunt als het om ouderenbeleid in Zijpe gaat. De komende bestuurlijke periode zal in Zijpe de tering naar de nering gezet moeten worden. Vanaf 2012 wordt namelijk verwacht dat de inkomsten van het rijk drastisch zullen verminderen. Dit betekent dat er een bedrag van meer dan een miljoen euro per jaar minder uitgegeven kan worden. Het zal u duidelijk zijn dat dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden en ik verwacht dat ook het ouderenbeleid niet onbesproken kan blijven. Het spreekt voor zich dat geprobeerd zal worden in overleg met al degenen die zo n belangrijke rol vervullen op dit beleidsterrein, de juiste keuzes te maken. Ik hoop u daarover volgend jaar wat meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Met vriendelijke groet, Ben Blonk, wethouder 24

2 Algemeen Maatschappelijk Werk AMW Iedereen kan een beroep doen op de vertrouwelijke hulp van het AMW Het AMW is volledig onafhankelijk en iedereen kan er terecht. Oud of jong, getrouwd, samenwonend of alleenstaand, met ruime beurs of krap bij kas: iedereen kan zonder voorwaarden vooraf of verwijsbriefjes bij het AMW komen. U kunt rekenen op vertrouwelijke hulp van beroepskrachten die zijn opgeleid om mensen met problemen op weg te helpen. Zij praten met u en gaan samen met u na hoe u het beste geholpen kunt worden. Ze bemiddelen als dat nodig is, of verwijzen u naar de juiste instantie. Desgewenst nemen ze ook contact op met uw partner of andere gezinsleden, maar alleen met uw instemming. Ook kunnen er gezins- of groepsgesprekken plaatsvinden. Als dat nodig is maakt de maatschappelijk werker graag een afspraak bij u thuis, maar de gesprekken vinden meestal plaats op een bureau van de instelling. Hoe lang de hulpverlening duurt bepaalt u samen met de maatschappelijk werker. Soms blijkt één keer praten al voldoende, maar ook kan een reeks diepgaande gesprekken noodzakelijk zijn. Eén ding staat voorop: de maatschappelijk werker werkt samen met u aan de oplossing van uw problemen. Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is een onderdeel van stichting De Wering (voorheen WMD) in de Kop van Noord- Holland. Het AMW is onafhankelijk en iedereen kan zonder verwijzing een beroep doen op de vertrouwelijke hulp. De hulpverlening is gratis. Spreekuren Algemeen Maatschappelijk Werk Voor een afspraak kunt u bellen met het Regiokantoor AMW in Schagen, T: (0224) E: Spreekuren Schoolstraat 2, Schagerbrug Dinsdag en woensdag op afspraak. AWBZ en Wmo, de verschillen De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vergoedt kosten van langdurige medische zorg. Bijvoorbeeld de kosten van opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis, het uitleenpakket bij de thuiszorgwinkels, maar ook de kosten van preventieve zorg, zoals een inentingscampagne en bevolkingsonderzoeken. Verder vergoedt de AWBZ de thuiszorg. Dat is persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging bij u thuis. Huishoudelijke hulp is sinds 1 januari 2007 een taak van de gemeente. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) geldt vanaf 1 januari Deze wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Dat is een heel breed begrip. De Wmo regelt o.a. dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen van hun gemeente. Het gaat om voorzieningen als hulp bij het huishouden, vervoersbudget, een rolstoel of woningaanpassing. In dit hoofdstuk beperken wij ons tot het zorggedeelte van de Wmo. (Zie ook bij Wmovoorzieningen in het hoofdstuk Gemeentelijk Wmo-loket). Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de samenleving. De regering heeft bedacht dat huishoudelijke hulp geen zorgproduct is, maar burgers zo lang mogelijk zelfstandig laat wonen. Daarom is de vroegere AWBZ-huishoudelijke verzorging naar de Wmo overgeheveld en wordt het nu Hulp bij het huishouden genoemd. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. In onderstaande artikelen vindt u de belangrijkste informatie over producten van AWBZ en WMO. AWBZ zorgfuncties De AWBZ maakt een verdeling in de zorg op maat in vijf zorgfuncties, waarvoor u een indicatie kunt krijgen. Het indicatiebesluit kan een combinatie van de verschillende functies bevatten, die gezamenlijk het zorgproduct vormen dat u nodig heeft. AWBZ-zorgfuncties met enkele voorbeelden 1. Persoonlijke verzorging Bijvoorbeeld: helpen met douchen, wassen op bed, aankleden, scheren, hulp bij de toiletgang, hulp bij eten en drinken. 2. Verpleging Bijvoorbeeld: wondverzorging, toedienen van medicijnen, geven van injecties, advies hoe om te gaan met ziekte. 3. Begeleiding Bijvoorbeeld: hulp die is gericht op het voorkomen van een opname in een instelling of het voorkomen van verwaarlozing.

3 4. Behandeling Bijvoorbeeld: zorg bij een ziekte/aandoening of revalideren na een beroerte.. 5. Verblijf Bijvoorbeeld: tijdelijke of permanente opname in een verzorgings- of verpleeghuis. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is per 1 januari 2009 veranderd De functies Activerende Begeleiding (AB) en Ondersteunende Begeleding (OB) zijn uit de AWBZ verdwenen. Hiervoor in de plaats is een nieuwe functie gekomen: Begeleiding. De toegang tot deze functie is aangescherpt. Mensen met alleen een psychosociaal probleem of een lichamelijke aandoening kunnen geen beroep meer doen op de functie Begeleiding van de AWBZ. Ook komen mensen die als gevolg van een aandoening een lichte beperking hebben op het terrein van zelfredzaamheid niet meer in aanmerking voor deze functie. Het CIZ heeft vanaf 1 januari 2009 de indicaties voor Activerende en Ondersteunende Begeleiding (opnieuw) beoordeeld aan deze nieuwe kriteria. Hierdoor kan voor een deel van de mensen de ondersteuning via de AWBZ zijn weggevallen. Voor hulp bij het op een andere manier regelen van deze ondersteuning kunt u terecht bij MEE Noordwest- Holland. Kijk voor adressen op Aanvraagprocedure AWBZ-zorg U dient uw aanvraag voor AWBZ-zorg in bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dat uw aanvraag beoordeelt, een indicatiebesluit opstelt en uw aanvraag daarna doorstuurt naar het Zorgkantoor voor verdere uitvoering. U kunt uw aanvraag telefonisch of schriftelijk indienen bij: CIZ, Postbus 9331, 1800 GH Alkmaar T: (088) , W: Het Zorgkantoor voert de AWBZ uit. Het Zorgkantoor gaat contracten aan met regionale zorgaanbieders. Het Zorgkantoor verstrekt ook persoonsgebonden AWBZbudgetten. Onze regio valt onder het Zorgkantoor Noord-Holland Noord, Postbus 305, 1800 AH Alkmaar, T: (072) , W: Indicatie voor AWBZ-zorgproducten Na het indienen van uw aanvraag bij het CIZ, T: (088) , worden uw wensen en gegevens genoteerd die nodig zijn voor de indicatie. Vaak volgt een telefonisch indicatiegesprek. Houdt u er dan rekening mee dat uw burgerservicenummer (voorheen sofi-nummer) en het polisnummer van uw zorgverzekering wordt gevraagd. In enkele gevallen komt een indicatiemedewerker bij u thuis om te bespreken welke zorg u nodig heeft. Na beoordeling wordt al dan niet een indicatiebesluit gegeven. Daarin staat precies op welke zorgfuncties u recht heeft, hoe vaak en hoe lang. Er zal aan u gevraagd worden voor welke zorgaanbieder u kiest of misschien kiest u voor een persoonsgebonden budget. In veel gevallen heeft u hierin een vrije keuze. Het indicatiebesluit wordt doorgezonden naar het Zorgkantoor en naar de gekozen zorgaanbieder. U ontvangt een indicatiebesluit. De zorgaanbieder van uw keuze zal vervolgens verdere afspraken met u maken. Eigen bijdrage voor AWBZ-zorg en Wmo-hulp samen Als u AWBZ-zorg en /of Wmo hulp bij het huishouden ontvangt, moet u daarvoor een eigen bijdrage betalen. De minimum bijdragen per 4 weken voor 2010 zijn vastgesteld als in onderstaand overzicht. Als u meer inkomen heeft dan de ondergenoemde inkomensgrenzen voor de minimum bijdrage, wordt uw bijdrage op grond van uw inkomen berekend. Een folder hierover is verkrijgbaar bij het Wmo-loket. De vaststelling en inning van uw eigen bijdrage worden uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). soort huishouden bruto jaarinkomen tot eigen bijdrage éénpersoons huishouden, jonger dan 65 jaar ,00 17,60 éépersoons huishouden, ouder dan 65 jaar ,00 17,60 meerpersoons huishouden, jonger dan 65 jaar ,00 25,20 meerpersoons huishouden, beiden ouder dan 65 jaar ,

4 Van het CAK ontvangt u elke vier weken een gespecificeerde rekening voor uw eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op of bel (gratis). De eigen bijdrage geldt per huishouden en per periode van 4 weken voor alle AWBZzorg en Wmo-voorzieningen samen. Als u reeds uw maximale eigen bijdrage heeft betaald voor bijvoorbeeld Wmo-hulp bij het huishouden, wordt geen eigen bijdrage meer berekend voor een ander (AWBZ) zorgproduct in die periode. Heeft u echter nog niet uw maximale eigen bijdrage bereikt, dan zal het resterende deel bij een volgend zorgproduct berekend worden. Voor een aantal zorgproducten wordt geen eigen bijdrage berekend. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor Voedingsvoorlichting en dieetadvies. Verpleeg- en hulpmiddelen. Preventie en voorlichting. Bibliotheken Stichting KopGroep Bibliotheken Zijpe heeft vestigingen in t Zand, Callantsoog en verzorgt de dienstverlening van de Bibliobus. U kunt boeken, groot-letter boeken en tijdschriften lenen. Daarnaast zijn op aanvraag CD s, DVD s, video s, CD-ROM s, etc. verkrijgbaar. De uitleentermijn is 3 weken. U kunt ook gewoon even binnenlopen om de krant of een tijdschrift te lezen en er zijn regelmatig exposities te bezichtigen. Ook internetten behoort tot een mogelijkheid: dit is voor leden het eerste half uur gratis, niet-leden betalen 0,50 per 30 minuten. Hulp is zonodig aanwezig. Basisabonnement KopGroep Bibliotheken Het lidmaatschap geldt voor het lenen van materialen en kost voor personen: van 26 tot 65 jaar... 28,50 per jaar van 65 jaar en ouder... 19,50 per jaar Vestigingen KopGroep Bibliotheken Zijpe Bibliotheek t Zand Willem t Hartplein 3, 1756 TZ t Zand T: (0224) E: W: Geopend: maandag uur en uur, dinsdag en zaterdag uur, woensdag uur, vrijdag uur. Bibliotheek Callantsoog Schoolstraat 1, 1759 GP Callantsoog T: (0224) E: W: Geopend: maandag en vrijdag uur, dinsdag en woensdag uur, donderdag uur. Bibliobus E: W: Standplaatsen Bibliobussen Burgerbrug RK basisschool St. Jozef. Maandag uur. Oudesluis Openbare basisschool De Bijenkorf. Dinsdag uur. Petten Plein 1945, bij de kerk en in de leeszaal in het cultureel centrum (kerkje). Donderdag uur en uur.

5 Schagerbrug J.A. de Boerstraat. Maandag uur. N.T. Hopmanstraat. Maandag uur. Sint Maartensbrug Openbare basisschool De Brug. Maandag uur. Sint Maartensvlotbrug G. v.d. Sluisstraat 11. Maandag uur. Noord-Hollands Bibliotheekpaspoort Met het Noord-Hollands Bibliotheekpaspoort biedt uw eigen bibliotheek de mogelijkheid om gratis ook in andere Noord-Hollandse bibliotheken te lenen. Dit is mogelijk met een Noord-Hollands Bibliotheekpaspoort een initiatief van de Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland (SOOB). Er zijn enkele spelregels vastgesteld. Het paspoort wordt afgegeven door uw eigen bibliotheek en voorzien van een stempel als bewijs van inschrijving en geldigheid. Het stempel moet jaarlijks vernieuwd worden. Aangepaste lectuurvoorzieningen Dedicon, lectuur en informatie voor mensen met een leesbeperking Postbus 24, 5360 AA Grave T: (0486) , F: (0486) , E: W: en Loket aangepast-lezen Postbus 84010, 2508 AA Den Haag T: , F: , E: W: Het Loket aangepast-lezen verzorgt de landelijke dienstverlening voor mensen met een visuele handicap of leesbeperking. Hier kunt u terecht voor het aanvragen van boeken, kranten en tijdschriften in de aangepaste leesvorm, die vervolgens portvrij aan huis worden bezorgd. Visio Audiotheek Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen, T: (088) , E: W: Nationale audiotheek, uitleen en archief van hoorspelen en radiodocumentaires. Uitsluitend bestemd voor diegene die niet op gebruikelijke wijze kunnen lezen. Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand voor bijzondere kosten Voor inwoners met een inkomen op of rond het bijstandsniveau, ook wel de minima genoemd, biedt de ISD-KNH voorzieningen op grond van de bijzondere bijstand. Met de minima worden niet alleen inwoners met een uitkering bedoeld maar ook inwoners met een salaris. Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet uit het inkomen of vermogen betaald kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergoeding voor de eigen bijdrage thuiszorg. Bijzondere kosten zijn kosten, die u door persoonlijke omstandigheden moet maken en die buiten het normale bestedingspatroon vallen. De gemeente heeft een bepaalde vrijheid om zelf regels te maken. Deze vrijheid heeft vooral betrekking op de manier waarop er rekening wordt gehouden met het inkomen. Voor wat betreft de kostensoort is de gemeente aan meer regels gebonden. Algemene voorwaarden bijz. bijstand Voor personen, die een inkomen hebben waarmee ze de noodzakelijke, bijzondere kosten niet kunnen betalen. Dat inkomen is bepaald op minder dan 120% van de bijstandsnorm. Soms kan er bijstand verleend worden als het inkomen hoger is. Er mag niet meer vermogen zijn dan het bescheiden vermogen. Zie daarvoor de tabel op de pagina hiernaast. De bedragen wijzigen in de regel ieder halfjaar. Bij een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm is voor de meeste kosten geen eigen bijdrage verschuldigd. Bij een inkomen van meer dan 120% van de bijstandsnorm wordt uw hogere inkomen op jaarbasis aangemerkt als draagkracht. Deze draagkracht is dan de eigen bijdrage, die in mindering wordt gebracht op de mogelijke vergoeding. Voor sommige kosten geldt dat er over meer dan drie jaar sprake moet zijn van een laag inkomen. Als dat het geval is wordt dat bij die kosten vermeld. Voor welke kostensoorten kunt u een vergoeding aanvragen? Medische en paramedische kosten De nevenstaande opsomming is niet volledig omdat de mogelijkheid voor vergoeding ook afhangt van de individuele omstandigheden.

6 Overzicht bijstandsnormen en vrij te laten vermogen per 1 januari 2010 Tussen 21 jaar en 65 jaar netto bijstandsnorm 120% van de bijstandsnorm bescheiden (excl. vakantiegeld) (excl. vakantiegeld) vermogen alleenstaanden , , ,00 alleenstaande ouders , , ,00 gehuwden , , ,00 65 jaar en ouder netto bijstandsnorm 120% van de bijstandsnorm bescheiden (excl. vakantiegeld) (excl. vakantiegeld) vermogen alleenstaanden , , ,00 alleenstaande ouders , , ,00 gehuwden , , ,00 Voorbeelden van de meest voorkomende kosten: Eigen bijdrage hoorapparaten Kosten van een pedicurebehandeling Abonnement van Wonen Plus Welzijn Eigen bijdrage voor hulp door Thuiszorg Eigen bijdrage Personenalarmering. Aanvullende Zorgverzekering Gemeenten (AZG) De ISD-KNH heeft een collectieve ziektekostenverzekering voor iedereen met een laag inkomen afgesloten. De verzekering is toegankelijk voor alle personen met een inkomen tot 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De collectieve ziektekostenverzekering is afgesloten bij Univé verzekeringen. Premiebedragen (per maand) collectieve ziektekostenverzekering per 1 januari 2010 Basisverzekering... 97,25 (inclusief 7% collectiviteitkorting 90,44) Aanvullende verzekering... Module B... 23,90 Module C... 35,30 Totaal ,15 of 132,55 (inclusief 7% korting 114,34 of 125,74) U mag voor deze collectieve ziektekostenverzekering niet uw eigen risico verhogen. De verschillen tussen module B en C zijn vooral duidelijk bij: IVF/ICSI behandeling; Alternatieve geneeswijzen; Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen; Fysiotherapie (en anderen therapieën); Steunzolen; Orthodontie voor verzekerden jonger dan 18 jaar; Preventieve vergoedingen (bijvoorbeeld gezondheidstest, griepvaccinatie, lidmaatschap patiëntenvereniging, etc.). Vergoedingen In het vergoedingsoverzicht Univé 2010 kunt u terugvinden wat er precies vergoed wordt vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering. Dit overzicht kunt u vinden op of aanvragen bij de ISD-KNH. Langdurigheidstoeslag (21 t/m 64 jaar) U heeft recht op de langdurigheidstoeslag wanneer u langer dan 3 jaar moet rondkomen van een laag inkomen en geen zicht heeft op verbetering van uw inkomsten. U mag zelf bepalen waar u deze toeslag aan uitgeeft. De hoogte van de langdurigheidstoeslag wordt jaarlijks vastgesteld en de hoogte is vergelijkbaar aan 40% van de bijstandsnorm. Voor 2010 is de hoogte van de langdurigheidstoeslag: 370,00 voor alleenstaanden; 470,00 voor alleenstaande ouders; 520,00 voor echtparen. Voorwaarden U heeft recht op de langdurigheidstoeslag wanneer u: 21 jaar tot 65 jaar bent 3 jaar of langer een inkomen van maximaal 105% van de bijstandsnorm heeft en geen vermogen boven de vermogensgrens volgens de Wet Werk en Bijstand. geen zicht heeft op verbetering van uw inkomen

7 Het maakt niet uit of u een inkomen uit arbeid of een bijstanduitkering heeft. Studenten die recht hebben op studiefinanciering of scholieren die recht hebben op een tegemoetkoming volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS), komen niet in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Dit geldt tot 3 jaar na beëindiging van de studie. Pluspremie Zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder met een laag inkomen komen niet in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen worden vaak met extra kosten geconfronteerd. Voor deze categorieën is een bijdrage in vorm van de pluspremie in het leven geroepen. Waarvoor? De premie is voor verschillende kosten te gebruiken. Ouderen kunnen de premie voor bijvoorbeeld sportieve, sociale en culturele activiteiten zoals een zwemvereniging gebruiken of voor het vervangen van duurzame gebruiksgoederen. Voor chronisch zieken en gehandicapten kan de premie gebruikt worden voor bijvoorbeeld vitamine preparaten. Hoeveel? De pluspremie wordt eenmaal per jaar verstrekt en is gelijk aan de langdurigheidstoeslag. Voor 2010 is de hoogte van de pluspremie: 370,00 voor alleenstaanden; 470,00 voor alleenstaande ouders; 520,00 voor echtparen. Voorwaarden U heeft recht op de pluspremie wanneer u: 65 jaar of ouder bent of; bekend bent met een voorziening op grond van de WMO of; een inkomen ontvangt in verband met arbeidsongeschiktheid met een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan 70%. Verder voert u een zelfstandige huishouding, dit doet u niet als u in een instelling of verzorgingshuis woont. U heeft minstens één jaar een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Uiteraard heeft u geen vermogen boven de vermogensgrens volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB). Regeling participatie en ontwikkeling schoolgaande kinderen Het leven voor een gezin met kinderen is duur. De regeling participatie schoolgaande kinderen is er om ouders met een laag inkomen tegemoet te komen in de kosten van hun schoolgaande kinderen. Waarvoor? De bijdrage is bedoeld voor de kosten die niet worden betaald door de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS). Voorbeelden hiervan zijn het schoolfonds, schoolreisjes of kleding noodzakelijk voor de opleiding van uw kind, zoals bijvoorbeeld een overall. Ook kan de bijdrage worden gebruikt voor het lidmaatschap van een vereniging of een sportclub voor uw kind, sportkleding of zwemlessen. Hoeveel? Het maximale bedrag per jaar is afhankelijk van de leeftijd van uw kind op 1 augustus en het soort onderwijs van uw kind. Voor een kind op de basisschool wordt 212,00 per jaar verstrekt. Voor een kind op het voortgezet onderwijs wordt 281,00 per jaar verstrekt. De bedragen worden bij elkaar opgeteld als u meerdere kinderen heeft. Voorwaarden Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en met schoolgaande ten laste komende kinderen hebben recht op deze bijdrage Dagverzorging Als u zich als oudere in de thuissituatie moeilijk kunt handhaven door geheugenstoornissen of een lichamelijke handicap dan kunt u gebruik maken van Dagverzorging. Het doel van Dagverzorging (dagopvang) is om het zelfstandig functioneren zoveel mogelijk te bevorderen, het voorkomen van een sociaal isolement en ondersteuning van de thuissituatie. De activiteiten zijn gericht op dagelijkse levensverrichtingen, ontspanning en training. Dagverzorging wordt in de meeste verzorgingshuizen aangeboden. In Zijpe in Huys Ten Oghe in Callantsoog, locatietelefoon (0224) , op dinsdag en donderdag van uur. Algemene informatie: De Zandstee, T: (0224)

8 Aanvraagprocedure en kosten Dagverzorging is één van de AWBZ-zorgproducten en daarom is een indicatie van het CIZ vereist. U kunt dit bij het CIZ aanvragen, T: (088) , W: Voor de dagverzorging geldt een eigen bijdrage. Vervoer naar Dagverzorging Doorgaans meldt de begeleidster van de Dagverzorging u aan voor het vervoer op dinsdag en donderdag, dat door de Seniorenbus Zijpe wordt verzorgd. De vervoerskosten worden rechtstreeks verrekend met het verzorgingshuis. Doc-team Kop van Noord- Holland - Hulp bij dementie DOC staat voor Dementie Onderzoek en Casemanagement. Het DOC-team is een onderdeel van stichting Geriant. Van alle mensen met een vorm van dementie verblijft het overgrote deel, bijna 70%, thuis. Dementie treft de patiënt, maar ook zijn directe omgeving. Vanaf het moment van de eerste problemen, meestal geheugenklachten, zijn beiden gebaat bij goede hulp. Het DOC-team is er voor mensen met (het vermoeden op) dementie en biedt daarvoor een hulppakket van onderzoek en langdurende begeleiding. Voor de hulp is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Bellen voor advies of overleg kan natuurlijk altijd, ook kunt u een bezoek brengen aan het geheugenspreekuur op dinsdagmiddag van uur op onderstaand adres. Hiervoor is geen verwijzing nodig. DOC-team Kop van Noord-Holland Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder T: (0223) , E: W: De begeleiding en behandeling door het DOC-team kan op verschillende manieren en door verschillende disciplines vorm krijgen: Onderzoek doen naar en het stellen van de diagnose dementie. Behandeling van het gedrag en geheugen met gesprekken en medicijnen. Casemanagement, vraagbaak voor patiënt en familie en rode draad in de behandeling. Ondersteuning van familieleden, niet alleen op praktisch gebied, maar ook wat betreft voorlichting en acceptatie en verwerking van de ziekte. Behandeling middels groepsgesprekken voor patiënten en/of familieleden. Adviezen in omgaan met dementerenden. Organiseren van cursussen voor familieleden. Bemiddeling bij het inschakelen van andere zorgverlening. Hulp bij het vinden van een passende dagbesteding, etc. Ontmoetingscentrum dementie Op 1 december 2009 is in Schagen gestart met een Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er wordt gestart met een programma van 6 dagdelen in de week. Een andere belangrijke functie van het ontmoetingscentrum is om informatie en ondersteuning te bieden aan de mantelzorgers(verzorgers). Om deel te kunnen nemen aan het ontmoetingscentrum dient de cliënt bekend te zijn bij het Doc-team en in het bezit te zijn van een indicatie. Het ontmoetingscentrum is gevestigd in de huidige ruimtes van het Natuurcentrum de Nieuwe Nes in Schagen en is bestemd voor mensen met dementie uit de gemeenten Harenkarspel, Niedorp, Schagen en Zijpe. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met WonenPlusWelzijn T: (0224) Kosten Hulp door het DOC-team is in principe kosteloos en wordt betaald uit de AWBZ. Als u vervolgens meer AWBZ-zorg nodig hebt, heeft u daarvoor meestal een indicatie van het CIZ nodig. Het DOC-team kan u daarbij ondersteunen. Gehandicaptenparkeerkaart Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is een toestemming van de gemeente om op een algemene gehandicaptenparkeerplaats te mogen parkeren. Deze parkeerkaart kunt u in de gehele Europese Gemeenschap gebruiken, met inachtneming van de nationale regels die gelden in het land waar u bent. Er zijn drie verschillende kaarten Een bestuurderskaart. Een passagierskaart. Een kaart voor een AWBZ-instelling (niet nader beschreven).

9 Voorwaarden Voor bovenstaande soorten gehandicaptenparkeerkaarten gelden verschillende voorwaarden. Als u permanent en volledig rolstoelgebonden bent, komt u in aanmerking voor een bestuurders- of passagierskaart of beide. Bestuurderskaart Als u niet permanent en volledig rolstoelgebonden bent, kunt u in aanmerking komen voor een bestuurderskaart als u aan alle volgende voorwaarden voldoet: Uw loopprobleem is langdurig van aard, dat wil zeggen tenminste een half jaar. Bij een eenvoudige botbreuk zal bijvoorbeeld geen parkeerkaart worden verstrekt. U kunt redelijkerwijs niet meer dan 100 meter aaneengesloten te voet afleggen, ook niet met behulp van loophulpmiddelen, zoals een stok, rollator of prothese. Passagierskaart U kunt in aanmerking komen voor een passagierskaart als u voldoet aan de voorwaarden voor een bestuurderskaart én aan de volgende voorwaarde: U bent van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder van de auto. Dit betekent dat de bestuurder van de auto voortdurend bij u moet blijven en dat u zijn/haar hulp nodig heeft bij het inen uitstappen. Aanvraagprocedure Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het Wmo-loket van de gemeente, waar u het formulier na invulling ook weer inlevert, samen met één recente pasfoto. Tevens wordt een kopie van uw rijbewijs en/of identiteitsbewijs gevraagd. De gemeente controleert op basis van de aangeleverde gegevens of de aanvraag in behandeling kan worden genomen. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een kaart is een onafhankelijk geneeskundig onderzoek noodzakelijk. U wordt hiervoor uitgenodigd. Als het medisch advies positief is, wordt de gehandicaptenparkeerkaart aan u verstrekt. Geldigheid en verlenging De kaart wordt op naam gesteld. Het kenteken van uw auto wordt niet (meer) vermeld. Hierdoor is het gebruik van de kaart niet gebonden aan één voertuig. De kaart wordt in principe voor de duur van vijf jaar verstrekt. Er zijn situaties waarin de kaart een kortere geldigheidsduur heeft. Dit wordt aan de hand van het geneeskundige onderzoek bepaald. Voor een verlenging van uw kaart wordt beoordeeld of er opnieuw een geneeskundig onderzoek moet plaatsvinden. Vraagt u daarom tijdig (een maand voor het verstrijken van de datum) een nieuwe kaart aan. Waar mag u met uw kaart parkeren? Op een algemene gehandicaptenparkeerplaats. Als deze plaats in een betaald-parkeren-zone ligt, moet u hier, als iedereen, betalen. In sommige gemeenten hoeft u met een GPK geen parkeergeld te betalen. Controleert u dit ter plaatse. (Een wetsvoorstel om in het gehele land gratis te kunnen parkeren met een GPK is verworpen. Hierdoor blijft het parkeerbeleid per gemeente verschillend.) In de gemeente Zijpe kunt u met de gehandicaptenparkeerkaart overal gratis parkeren, ook op een gewone betaaldparkeren plaats. In een parkeerschijf-zone, ook buiten de vakken. Voor u geldt geen tijdslimiet en u hoeft de parkeerschijf niet te gebruiken. Op een woonerf. In een parkeerverbodszone, tot maximaal 3 uur, mits u het overige verkeer niet hindert of in gevaar brengt. U dient dan naast de gehandicaptenparkeerkaart tevens een parkeerschijf te gebruiken waarop u de aankomsttijd aangeeft. In een parkeerzone voor vergunninghouders mag u niet parkeren met de gehandicaptenparkeerkaart als u geen vergunning voor deze zone heeft. Kosten In de gemeente Zijpe wordt de gehandicaptenparkeerkaart gratis verstrekt. Gehandicaptenparkeerplaats Om een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren zijn er drie mogelijkheden: het aanleggen van een geheel nieuwe parkeerplaats, het aanpassen van een bestaande parkeerplaats of alleen het aanbrengen van belijning en het plaatsen van een bord. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gelden de volgende criteria:

10 U dient u in het bezit te zijn van een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurdersof passagierskaart). U kunt niet onder alle omstandigheden in de nabijheid van uw huis parkeren, bijvoorbeeld omdat uw eigen erf daarvoor ongeschikt is of omdat de parkeerdruk in uw straat zo hoog is, dat u uw auto vaak verder dan 100 meter van uw huis moet parkeren. Aanvraagprocedure U kunt uw aanvraag door middel van een brief indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Zijpe (Postbus 5, 1750 AA Schagerbrug), met opgaaf van redenen. De gemeente vraagt advies aan de afdeling Openbare Werken en de politie. Als uw aanvraag wordt afgewezen, krijgt u hiervan bericht. Als de gemeente de aanvraag wil honoreren, krijgt u hiervan eveneens bericht, maar dan moet het besluit volgens de wet eerst worden gepubliceerd, en krijgen belanghebbenden zes weken de tijd om tegen dit voorgenomen besluit bezwaar te maken. Na zes weken neemt de gemeente formeel het besluit over het aanleggen van de gehandicaptenparkeerplaats. Met eventuele gegronde bezwaren wordt dan rekening gehouden. Ook hiervan krijgt u bericht. Kosten Bij toekenning in het kader van de Wmo worden de kosten van de uitvoering door de gemeente betaald. Gehandicaptenvoorzieningen De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt uitgevoerd door de gemeente. De Wmo geeft de gemeente Zijpe een compensatieplicht. Dit betekent dat de gemeente de taak heeft om voorzieningen te realiseren waardoor burgers zoveel mogelijk mee kunnen doen. Dat kan bijvoorbeeld door verstrekking van een rolstoel voor iemand die niet of moeilijk kan lopen en door die rolstoel weer mee kan doen. Aan de andere kant moet ook de zelfredzaamheid van de burgers worden bevorderd. Soms kunnen mensen zich heel goed zelf redden en soms hebben ze daarbij ondersteuning nodig. In overleg met u zal er bekeken worden wat er mogelijk en/of noodzakelijk is. Het Wmo-voorzieningenpakket voor gehandicapten wordt onderverdeeld in categorieën. De meest gevraagde categorieën worden hier toegelicht. Tegemoetkoming in vervoerskosten Iedereen, gehandicapt of niet, heeft vervoerskosten. De tegemoetkoming is bedoeld voor de meerkosten die gehandicapten hebben in het vervoer ten opzichte van niet-gehandicapten. De tegemoetkoming van de gemeenten heeft betrekking op het vervoer binnen de regio. Dat is tot circa 20 kilometer rond uw woonadres. Voor het vervoer buiten de regio kunt u gebruik maken van Valys. Kijk voor meer informatie elders in dit hoofdstuk bij Valys, bovenregionaal vervoer. Met het gemeentelijk vervoersbudget kunt u zelf bepalen hoe u uw vervoer regelt: met uw eigen auto of door familie, vrienden of buren, een taxibedrijf naar keuze, de OV-taxi, de Seniorenbus, etc. Hoogte vervoersbudget Het vervoersbudget is een tegemoetkoming in de meerkosten en wordt uitgedrukt in een maximaal aantal kilometers per jaar. Voor een landelijke gemeente als Zijpe is dat vastgesteld op 2000 kilometer. Dit betekent dat u maximaal 658,00 per jaar ontvangt. Als aan u ook een vervoersmiddel (bijvoorbeeld een scootmobiel) is verstrekt, ontvangt u maximaal 494,00 per jaar aan vervoerskosten. Voor vervoer per rolstoelbus gelden sinds 1 januari 2010 dezelfde bedragen omdat de kosten van rolstoelgebonden vervoer in een OV-taxi gelijk zijn aan de kosten voor niet rolstoelgebonden vervoer. Afrekensysteem vervoersbudget De tegemoetkoming wordt per kalenderjaar aan u toegekend, maar per kwartaal uitbetaald. Na de toekenning ontvangt u een eerste voorschot. Daarna levert u achteraf, telkens per kwartaal een (eigen) vervoersverklaring in waarop u invult hoeveel kilometers u heeft gereden en/of hoeveel u heeft uitgegeven aan vervoer. U ontvangt het bedrag van uw ingeleverde vervoersverklaring dan als volgende termijn, enzovoort. De declaraties worden uitbetaald tot maximaal het toegekende jaarbudget. Daarboven wordt niet uitgekeerd. De termijnen hoeven niet precies over de kwartalen verdeeld te worden, maar u kunt het jaarbedrag niet meenemen naar een volgend kalenderjaar.

11 Vervoers- en rolstoelvoorzieningen Als u beperkingen ondervindt bij uw verplaatsing in en rond uw woning en/of woonplaats kunt u een aanvraag doen voor een vervoers- of rolstoelvoorziening. Soms vragen wij advies aan bij een extern bureau om te beoordelen wat de meest geschikte voorziening is. In dat geval zal de afhandeling van uw aanvraag meer tijd vergen. Doorgaans worden vervoers- en rolstoelvoorzieningen in bruikleen gegeven. Enkele voorbeelden: Scootmobiel, rolstoel en accessoires, (aangepaste) driewielfiets. Woonvoorzieningen/-aanpassingen Aanpassingen in uw woning kunnen ertoe bijdragen dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Ook hiervoor kan advies bij een extern bureau worden aangevraagd. In bepaalde gevallen is voor kleine aanpassingen geen advies vereist, in andere gevallen wordt ook advies gevraagd van het taakveld Bouw- en Woningtoezicht. Als u in een huurwoning woont, is het van belang dat de eigenaar/verhuurder toestemming geeft voor de aanpassingen. Een aantal voorbeelden van woonvoorzieningen: Traplift. Douchezitje. Toegankelijk maken van de woning. Aanpassingen van bouwkundige aard. Voorwaarden Wmo-voorzieningen voor gehandicapten In principe is voor alle Wmo-voorzieningen voor gehandicapten een (medisch) advies vereist. U dient ingeschreven te zijn in de gemeente. De voorziening mag alleen voor uzelf bedoeld zijn. Een voorziening moet langdurig (langer dan 6 maanden) noodzakelijk zijn. Als u tijdelijk een rolstoel nodig heeft, kunt u geen aanspraak maken op een rolstoel van de gemeente, maar wordt u doorverwezen naar de thuiszorg voor een uitleenvoorziening. De voorziening mag niet algemeen gebruikelijk zijn. Als een voorziening wordt geadviseerd, dan wordt de goedkoopst adequate voorziening toegekend die de beperkingen kan compenseren. Bewoners van verzorgingshuizen komen niet in aanmerking voor een vergoeding in de categorie woningaanpassingen. Aanvraagprocedure Wmovoorzieningen voor gehandicapten U dient de aanvraag in bij het Wmo-loket, T: (0224) De gemeente vraagt indien nodig extern (medisch) advies aan. Indien van toepassing vraagt de gemeente offertes op en zo nodig aanvullend (ergonomisch) advies. Van het besluit ontvangt u schriftelijk bericht. Houdt u rekening met een behandeltijd van 5 tot 10 weken. Gemeentelijke Sociale Dienst De voorzieningen, zoals bijstand en schuldhulpverlening, kunt u aanvragen bij: Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland (ISD-KNH) Westerpark BX Schagen, T: (0224) , E: I: Telefonisch bereikbaar van 9.00 tot uur en van tot uur. U kunt de ISD-KNH bezoeken op werkdagen van 8.30 tot uur. Op vrijdag is de ISD-KNH alleen s ochtends geopend. Gemeentelijk Wmo-loket Bij het Wmo-loket kunt u voorzieningen aanvragen als u door een medische aandoening beperkingen ondervindt in uw woning, bij uw verplaatsing of bij het verzorgen van uw huishouding. Ook voor overige vragen over zorg, aanpassingen en voorzieningen kunt u terecht bij het Wmo-loket. Het loket is elke werkdag geopend van 9.00 tot uur. Gemeentehuis Bezoekadres Schagerweg 97, Schagerbrug. Postadres Postbus 5, 1750 AA Schagerbrug. T: (0224) E: W: GGZ Kop van Noord-Holland De afdeling Ouderen biedt hulp aan ouderen van 65 jaar en ouder uit de regio s Schagen en Den Helder. Er wordt hulp geboden bij psychische klachten zoals depressieve klachten, angstklachten, verwardheid, rouw en verlies, relatieproblemen. Aanmelding via de huisarts. Voor meer informatie GGZ Kop van Noord Holland, T: (0224) , I.

12 Hospice Den Helder en Omstreken Een hospice is een kleinschalige woonvoorziening waar volledige zorg en ondersteuning geboden wordt aan mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren. Het hospice is bedoeld voor ongeneeslijke zieke mensen die de laatste maanden van hun leven niet thuis kunnen of willen doorbrengen. Het Hospice Den Helder en Omstreken staat voor respect voor de medemens, ongeacht levensbeschouwing, inkomen en achtergrond. De verpleegkundige zorg en de huisartsenzorg worden vergoed door de AWBZ en de zorgverzekeraar. Voor de dagelijkse kosten wordt een eigen bijdrage gevraagd. Verzekeringen vergoeden in vele gevallen ook deze verblijfkosten, indien er een aanvullende verzekering is afgesloten. Opname: Uw huisarts, specialist of wijkverpleegkundige kan u doorverwijzen naar het hospice, maar u kunt zelf ook contact opnemen met: Hospice Den Helder en Omstreken Duinroosstraat 170, 1783 GN Den Helder T: (0223) E: Huisbezoeken Sinds enkele jaren worden er in de gemeente Zijpe huisbezoeken afgelegd door vrijwilligers aan alle 75 jarigen in Zijpe. Deze huisbezoeken zijn van grote waarde voor de senioren van Zijpe omdat zij een informatief karakter hebben. Hierdoor worden zij goed op de hoogte gebracht van bijvoorbeeld alle voorzieningen die er in de verschillende dorpskernen worden geboden. Ook raken de senioren goed geïnformeerd o.a. over de regels voor financiële tegemoetkomingen die er zijn via het minimabeleid van de gemeente. Maar ook vragen over bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging of aanpassingen aan de woning komen tijdens het bezoek aan de orde. De huisbezoeken worden gecoördineerd door Wonen Plus Welzijn en wanneer er meer complexere vragen zijn kan de ouderenadviseur hierbij begeleiding bieden. Heeft u nog vragen over de bezoekdienst van Wonen Plus Welzijn dan kunt op contact opnemen met Wonen Plus Welzijn, T: (0224) en vragen naar Irene Ruijter, coördinator. Huisbezoeken voor weduwen en weduwnaars De gemeente biedt begeleiding aan voor weduwen en weduwnaars in de vorm van vrijwilligers die zelf weduwe of weduwnaar zijn. Ook deze huisbezoeken worden gecoordineerd door Wonen Plus Welzijn. Het overlijden van een partner is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Na zo n verlies breekt veelal een moeilijke periode aan van verdriet en aanvaarding. Naast het verdriet kunt u het gevoel hebben er alleen voor te staan. Juist in deze periode is steun gewenst, praten met mensen die je begrijpen en die naar je willen luisteren. Het is gebleken dat een gesprek met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, ondersteunend kan zijn. De bezoekdienst biedt ondersteuning aan weduwen en weduwnaars vanaf 55 jaar, waarvan de partner 6 tot 9 maanden geleden overleden is. Wilt u (eerder)van het aanbod gebruik maken, dan kunt u zelf contact opnemen. Geheel vrijblijvend komt de coördinator bij u thuis voor een oriënterend gesprek. Aan de bezoekdienst zijn geen kosten verbonden. Heeft u behoefte aan begeleiding of een luisterend oor, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van Wonen Plus Welzijn: Irene Ruijter, T: (0224) Huisvesting In de gemeente Zijpe zijn twee woningbouwcorporaties actief. De meeste huurwoningen in onze gemeente worden beheerd door Wooncompagnie. Woningstichting Den Helder beheert in onze gemeente alleen in Callantsoog een deel van de huurwoningen. Om voor een huurwoning in aanmerking te komen dient u zich allereerst in te schrijven als woningzoekende bij de betreffende woningbouwcorporatie. Dit geldt ook voor seniorenwoningen. Wooncompagnie Vestiging Schagen Wooncompagnie beheert in haar werkgebied huurwoningen. Het werkgebied omvat het dorp Wieringerwaard en de gemeenten Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringermeer en Zijpe. Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met: Wooncompagnie Vestiging Schagen Laanplein 3, Schagen, Postbus 160, 1620 AD Hoorn T: (lokaal tarief) E: W:

13 Woonpunten Wooncompagnie hanteert een puntensysteem om het woningaanbod eerlijk te verdelen. Bij meer kandidaten voor één woning komt degene met de meeste woonpunten als eerste in aanmerking voor de woning. Een uitleg van het puntensysteem krijgt u bij inschrijving. Inschrijving U moet zich persoonlijk inschrijven bij het Wooninformatiepunt aan het Laanplein 3 in Schagen. Het inschrijfgeld bedraagt 25,00 en een eventueel abonnement op de Woonkrant bedraagt 10,00, te voldoen bij inschrijving. U ontvangt dan uw Woonpas die een jaar geldig is en daarna elk jaar (gratis) verlengd moet worden. Met uw Woonpas kunt u reageren op de aangeboden woningen in de Woonkrant van de Wooncompagnie. Ook seniorenwoningen zijn daarin opgenomen. Woningstichting Den Helder Woningstichting Den Helder is een woningcorporatie met meer dan huurwoningen, voornamelijk in Den Helder en Julianadorp, maar ook een aantal in Callantsoog. Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de woningstichting. Adres Middenweg 159, 1782 BE Den Helder, T: (0223) , W: Openingstijden (op afspraak): maandag t/m vrijdag uur. Bezoek: bij voorkeur op afspraak. Woonruimteverdeling Binnen het woonruimteverdelingsmodel van Woningstichting Den Helder wordt niet gewerkt met wachtlijsten. U kunt, als u beschikt over een inschrijfnummer, reageren op advertenties van huurwoningen. Inschrijven Om een woning te kunnen huren dient u zich eerst persoonlijk in te schrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 50,00, verlengen kost 25,00. U kunt zich inschrijven op het Woonplein. Voor meer informatie over inschrijving, woonruimteverdeling of het actuele huuraanbod: Hulp bij het huishouden De hulp bij het huishouden werd tot en met 31 december 2006 nog als huishoudelijke verzorging door de AWBZ betaald en door het Zorgkantoor in de regio georganiseerd. Vanaf 1 januari 2007 is dit een taak van de gemeente geworden en wordt het Hulp bij het huishouden genoemd. Aanvraagprocedure U vraagt de Hulp bij het huishouden aan bij het Wmo-loket van de gemeente, T: (0224) Er wordt u een aanvraagformulier toegezonden dat u na invulling (gratis) terugstuurt. Ook andere hulpvragen die binnen de Wmo vallen (zoals bijvoorbeeld voorzieningen voor gehandicapten), dient u in bij het Wmo-loket. Indicatie Om vast te stellen of u recht heeft op Hulp bij het huishouden, moet een advies worden uitgebracht over uw hulpvraag, een indicatie. Nadat uw aanvraagformulier is ontvangen, neemt één van de Wmo-consulenten telefonisch contact met u op. Veelal is het mogelijk om het indicatiegesprek telefonisch te voeren. Zo nodig bezoekt de consulent u thuis. In enkele gevallen zal een externe organisatie worden ingeschakeld voor uw Wmo-indicatie. In dat geval zal de afhandeling van uw aanvraag meer tijd vergen. U wordt daarvan op de hoogte gesteld. Belt u met het Wmo-loket voor meer informatie, T: (0224) Eigen bijdrage Voor Hulp bij het huishouden bent u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Uw eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld en geïnd. Uw eigen bijdrage geldt voor de AWBZ-zorg en de Wmo-Hulp bij het huishouden tezamen. Dit wordt op elkaar afgestemd door het CAK. U hoeft dus niet twee keer de eigen bijdrage te betalen. Juridisch advies Het is mogelijk om voor juridisch advies bij het Zijper Notariskantoor langs te komen. Hier kan men kosteloos een eerste advies krijgen. Het Zijper Notariskantoor Schagerweg 53, 1750 AA Schagerbrug T: (0224) , F: (0224) , E: W:

14 Juridisch Loket Het Juridisch Loket richt zich op het verstrekken van informatie en advies in geval van juridische vragen. Hiervoor zijn in Nederland dertig vestigingen ingericht waar gratis het juridische probleem wordt verhelderd en de klant van informatie en advies wordt voorzien. Ook kan door het Juridisch Loket worden doorverwezen naar de gesub-sidieerde rechtsbijstand of mediation. Daarnaast is het mogelijk om via T: ( 0,10/min) of via W: geholpen te worden. Telefonisch is het Juridisch Loket iedere werkdag tot uur bereikbaar. Alle vestigingen van het Juridisch Loket zijn van maandag t/m vrijdag geopend van uur. Juridisch Loket Noorderkade 116, 1823 CJ Alkmaar, T: ( 0,10/min), F: , W: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen In het algemeen geldt dat u kwijtschelding van belastingen krijgt als u geen vermogen heeft en/of als uw financiële draagkracht (betalingscapaciteit) onvoldoende is. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor aanslagen die betrekking hebben op de door u bewoonde woonruimte. Geen kwijtschelding Voor de onderstaande gemeentelijke belastingen wordt geen kwijtschelding gegeven: Forensenbelasting. Gemeentelijke leges. Grafrechten. Parkeerbelasting. Toeristenbelasting. Betalingscapaciteit en normbedragen Onder normbedrag wordt verstaan: het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke kosten van bestaan. De normbedragen worden door het Rijk vastgesteld en verschillen per huishoudentype. Uw inkomen wordt berekend en gecontroleerd aan de hand van de gegevens die u heeft opgegeven. Als uw berekende inkomen hoger is dan het normbedrag dat voor uw type huishouden geldt, wordt u geacht de belasting te kunnen betalen. U heeft dan een betalingscapaciteit. Is uw berekende inkomen lager dan het normbedrag, dan heeft u geen betalingscapaciteit (financiële draagkracht) en volgt kwijtschelding. Bij een gedeeltelijke betalingscapaciteit kan een gedeeltelijke vrijstelling worden toegekend. Normbedragen kwijtschelding belastingen 1 januari 2010 Alleenstaanden: 65 jaar of ouder ,17 jonger dan 65 jaar ,33 Gehuwden en samenwonenden: Beide partners 65 jaar of ouder ,00 Één partner 65 jaar of ouder ,91 Beide partners < 65 jaar ,04 Deze normbedragen worden elk half jaar aangepast. Vermogen en vermogensvrijstellingen Wie vermogen heeft, kan geen kwijtschelding krijgen. Vermogen is bijvoorbeeld een bank- of girosaldo, stuk grond, garage, (tweede) huis, auto, caravan, boot, effecten, vorderingen en spaarbrieven. Ook overwaarde van het eigen huis is vermogen. Vermogensvrijstelling Voor de berekening van uw vermogen worden de volgende zaken niet meegerekend: Een uitvaartvoorziening, mits vastgelegd in een verzekeringsvorm (uitvaartpolis). Een auto met een waarde minder dan 2.269,00 of hoger dan 2.269,00 als de auto absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit of voor de uitoefening van een beroep. Voor personen die op 31 december jaar of ouder zijn geldt een vrij te laten bank- of girosaldo van 2.269,00 per persoon. Aanvraagprocedure De gemeente werkt samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. U kunt met één formulier kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen én waterschapsbelastingen. Het formulier kunt u zowel bij de gemeente (het Wmo/loket) als bij het Hoogheemraadschap opvragen en inleveren. De samenwerking strekt zich uit tot en met controle en berekening van het ingevulde formulier. Daarna versturen zowel de gemeente als het hoogheemraadschap ieder zelf de beschikking naar de aanvrager.

15 Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente kan op punten afwijken van dat van het waterschap. Mantelzorg Wat is Mantelzorg? Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten; partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden of kennissen. De zorg is langdurig en onbetaald. Mantelzorg overkomt je. Een mantelzorger kiest er, anders dan een vrijwilliger, niet voor om te gaan zorgen. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar zorgen toch soms 24 uur per dag en verrichten soms ook verpleegkundige handelingen. Bent u misschien ook een mantelzorger? Mantelzorgers vinden het vaak vanzelfsprekend om voor een dierbare te zorgen. Zij weten vaak niet van zich zelf dat ook zij onder de noemer mantelzorger vallen. Zorgt u ook langdurig voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur? Dan bent ook u een mantelzorger. Het totaal aan mantelzorg is vier keer zo groot als de zorg van beroepskrachten. In Noord-Holland zorgen ongeveer mantelzorgers meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een ander. En de vraag neemt steeds meer toe. Om het de mantelzorgers iets makkelijker te maken, maar ook als blijk van waardering, worden verschillende initiatieven ondernomen. Zo is er onder andere de dag van de mantelzorg, respijtzorg en het mantelzorgcompliment. Respijtzorg Respijtzorg is de verzamelnaam voor voorzieningen die de mantelzorger in de gelegenheid stelt zijn zorgtaken, af en toe of regelmatig, over te laten aan een beroepskracht of een vrijwilliger. Mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen, moeten ook de tijd krijgen om af en toe op adem te komen. Een tijdige inzet van respijtzorg voorkomt dat zij overbelast raken. In de digitale Respijtwijzer is een verzameling van organisaties opgenomen die een aanbod hebben op het gebied van respijtzorg. Voor meer informatie: Zorgwijzer.nl, klik op regio Hollands Noorden, klik op het tabblad thema s en klik op vervolgens bij het thema respijtzorg op overzicht. Hier vindt u een overzicht van alle adressen in Noord- Holland Noord die een aanbod hebben op het gebied van respijtzorg. Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mantelzorglijn, T: ( 0,10/min, op werkdagen van uur), W: Mezzo is de landelijke belangenbehartiger voor mantelzorgers en brengt knelpunten en problemen van mantelzorgers en vrijwilligerszorg onder de aandacht van beleidsmakers en politici. Mezzo geeft daarnaast (samen met zo n 250 regionale lidorganisaties, waaronder Steunpunt Mantelzorg en het Maatjesproject GGZ) ondersteuning aan mantelzorgers en de vrijwilligerszorg. Steunpunt Mantelzorg Kop van Noord-Holland Het Steunpunt biedt u: een luisterend oor, informatie en advies, (praktische) ondersteuning, bemiddeling bij inzet van vrijwilligers, themabijeenkomsten. Elke dinsdagochtend spreekuur in Schagen (na telefonische afspraak). Voor telefonisch afspreken met de consulent: T: (0223) , huisbezoeken zijn mogelijk. Het Steunpunt Mantelzorg werkt samen met de familievertrouwenspersoon, de mantelzorgmakelaar en vrijwilligersorganisaties. E: Mantelzorgmakelaar Mantelzorgers kunnen een beroep doen op de mantelzorgmakelaar. De dienstverlening is voor de inwoners van de gemeente Zijpe gratis. Voor iedere unieke mantelzorgsituatie wordt nagegaan welke regeltaken een mantelzorgmakelaar kan overnemen. Enkele voorbeelden: zoeken naar een passende oplossing in de zorg voor de zieke, organiseren van persoonlijke hulp op maat, zoals vervoer, opvang en woningaanpassingen, onderhouden van contact met uitkerende instanties, bemiddelen over de afstemming van werk en de zorgtaken thuis met werkgevers, ondersteunen bij het verkrijgen van indicaties, uitzoeken van wettelijke regelingen, voorzieningen en voorschriften. Informatie: T: of E:

16 Humanitas,Vrijwillige Thuiszorg Vrijwillige thuishulp is er voor thuiswonende gehandicapten, chronisch zieken, dementerende en/of hulpbehoevende ouderen. Dit dient als aanvulling op de professionele hulpverlening ter ontlasting van de mantelzorg en ter ondersteuning van de cliënt zelf. De Vrijwillige Thuishulp stelt degene die hulp vraagt, centraal. Informatie: T: (0223) , E: Maatjesproject GGZ Kop van Noord-Holland Noord Het maatjesproject brengt mensen met een psychiatrische handicap en vrijwilligers samen. Het doel is het gezamenlijk ondernemen van vrijetijdsactiviteiten, het oppakken van een leuke hobby, of het gezamenlijk ondernemen van activiteiten buitenshuis. Inl.: Mirjam Greevink, T: (0223) , E: MantelzorgCompliment Mantelzorgers kunnen elk jaar een financieel extraatje ontvangen van maximaal 250 euro. Dit heet het mantelzorgcompliment. De mantelzorgers krijgen dit bedrag als blijk van waardering voor de zorg die zij aan iemand verlenen. Echter niet alle mantelzorgers komen voor het mantelzorgcompliment in aanmerking. Het extraatje is alleen voor mantelzorgers die langdurig intensieve zorg verlenen. Met andere woorden: iemand die zorgt voor een persoon met een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om hulp bij het wassen en aankleden. Deze indicatie moet voor minstens zes maanden gelden en op de indicatie moet staan dat er sprake is van mantelzorg. Het gaat dus niet om hulp bij het huishouden. Wat moet u doen om het Compliment te krijgen Geen actie: Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) weet welke zorgvragers een mantelzorger hebben die in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment. De Sociale Verzekeringsbank(SVB) voert deze regeling uit en stuurt degene voor wie u zorgt vanzelf een brief over het mantelzorgcompliment. Door het formulier bij de brief in te vullen kan de zorgvrager doorgeven wie de belangrijkste mantelzorger is. Dit kan maar één mantelzorger zijn. Zowel de zorgvrager als de mantelzorger tekent het formulier. Mantelzorgers ontvangen niet zelf het formulier. De reden hiervan is dat zij niet geregistreerd staan; de zorgvragers staan wél geregistreerd. Wel actie In sommige gevallen krijgen mantelzorgers niet automatisch bericht om het Compliment aan te vragen. Dan moet u zelf in actie komen. Voor meer informatie: W: MEE Noordwest-Holland MEE is een onafhankelijke ondersteuner aan mensen met een beperking. Als u een handicap, functiebeperking of chronische ziekte heeft, kunt u gratis een beroep doen op MEE. Ook ouders, verzorgers, broers en zussen, partners etc. kunnen terecht bij MEE. Bij MEE werken deskundige consulenten die u kunnen helpen bij vragen op alle terreinen van leven met een beperking, handicap of chronische ziekte. Dat kunnen vragen zijn over bijvoorbeeld werk, onderwijs, juridische zaken, wonen, vrije tijd, sociale voorzieningen, inkomen en vrije tijd. Ook als u alleen informatie wilt, kunt u bij MEE terecht. MEE Noordwest-Holland Drs. F. Bijlweg 47, 1748 MC Den Helder T: (0223) , E: W: Ouderenadviseur Irene Ruijter is de ouderenadviseur voor de gemeente Zijpe. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, maar met het klimmen der jaren komt men soms voor problemen te staan die niet altijd het hoofd te bieden zijn. Een partner met dementie, verlies van een geliefd persoon, of verlies van gezondheid. In die situaties is het fijn om terug te kunnen vallen op een deskundig persoon bij wie u uw verhaal kwijt kunt. Of iemand die ondersteuning kan bieden wanneer het wat moeilijker gaat. Personen van 55 jaar en ouder, die vragen hebben over voorzieningen in Zijpe of hulp nodig hebben bij het organiseren van die voorzieningen, kunnen een beroep doen op de ouderenadviseur.

17 Bijvoorbeeld: sommige ouderen gaan er flink op achteruit in inkomen. In dergelijke situaties kan worden onderzocht of men in aanmerking kan komen voor een vergoeding via de gemeente. Ook biedt de ouderenadviseur ondersteuning bij rouwverwerking of het structureren van de dag. De ouderenadviseur is onafhankelijk, werkt met veel andere organisaties samen, en kan, wanneer men dit wenst, op huisbezoek komen. Voor telefonisch contact of een afspraak kunt u bellen naar Stichting Wonen Plus Welzijn, elke werkdag uur T: (0224) E: Ouderenbonden ANBO, afd. Callantsoog/Groote Keeten Inl.: mw. H.H. Knorren-van Duin (secretaris), Abbestedeweg 11 a, 1749 NA Callantsoog, T: (0224) , E: Inl.: P.T. Drieënhuizen (voorzitter), Duinroosweg 2, 1759 HJ Callantsoog, T: (0224) , E: ANBO, afd. Zijpe Inl.: mw T. van den Berg, Korte Ruigeweg 21, 1751 DD Schagerbrug, T: (0224) , E: KBO, afd. Schagen e.o. Inl.: mw B.M.M. Bakker, Haagbeukstraat 3, 1741 VB Schagen, T: (0224) , E: PCOB, afd. Schagen e.o. Inl.: dhr. L. van den Donker, Kwikstaarthof 1, 1742 AR Schagen, T: (0224) , E: Ouderensporten Brochure Sport en bewegen In 2010 is de brochure Sport, beweeg en ontmoet in Zijpe, voor vijftig plussers uitgegeven. Hierin staan alle activiteiten opgenomen op het gebied van ouderensport, met dagen/tijdstip en de juiste contactpersonen. Alle bewoners van 50- plus in de gemeente Zijpe hebben deze brochure in maart 2010 persoonlijk in de bus ontvangen. Deze gegevens worden daarom niet afzonderlijk weer opgenomen in de Seniorenwijzer. Ouderensociëteiten Bij de ouderensociëteiten zijn mensen vanaf 50 jaar hartelijk welkom. Veel ouderensociëteiten organiseren naast de soosmiddagen enkele keren een gezellige middag met muziek, optredens of een lezing, of een kerstmaaltijd. Onderstaande contactpersonen kunnen u hierover informatie geven: Burgerbrug Ouderensoos Samenspel Inl.: mw A. van Steijn, T: (0226) Plaats: Café De Buuren. Tijd: donderdag uur. Activiteiten: biljarten, kaarten, sjoelen, bingo, vlotbruggen, rummikub, spelletjes. Koersbalvereniging Inl.: mw R. van Schaik-Visser, T: (0226) Plaats: gymlokaal Burgerbrug. Tijd: dinsdag uur. Callantsoog 50+ Soos Inl.: W. Mooij, T: (0224) Plaats: Dorpshuis Kolfweid. Tijd: dinsdag uur. Activiteiten: biljart, klaverjassen, koersbal, sjoelen, rummikub, bingo. Koersbalclub Inl.: mw A.A. van Klink-Weijers, T: (0224) Plaats: Dorpshuis Kolfweid. Tijd: donderdag uur. Oudesluis Ouderensoos Het Onderling Contact Inl.: W.F. Dijkhof, T: (0224) Plaats: De Bijenkorf. Tijd: dinsdag, woendag en vrijdag uur, Activiteiten: biljarten, koersbal, sjoelen, klaverjassen, rummikub. Koersbalclub Inl.: mw. H. Jaarsma-Bouma, T: (0224) Plaats: De Bijenkorf Tijd: woensdag uur. Petten Ouderensoos Inl.: mw. E. Dammer, T: (0226) Plaats: Multifunctionele Ruimte, Sportcomplex SV Petten. Tijd: donderdag uur. Activiteiten: biljarten, koersbal, sjoelen, klaverjassen, rummikub. Koersbal: inl. Mw. A. Kater-Jonker

18 Schagerbrug Ouderensoos Inl.: A. Breedveld, T: (0224) Plaats: kantine van de sporthal. Tijd: maadag uur. Activiteiten: koersbal, klaverjassen, rummikub, sjoelen, scrabble. Sint Maartens(vlot)brug Ouderensoos 50+ Inl.: dhr. M. Brugman, T: (0224) Plaats: Dorpshuis De Uijtkijk. Tijd: woensdag uur. Activiteiten: biljarten, koersbal, klaverjassen, rummikub, sjoelen. t Zand Ouderensoos De Zandstee Inl.: L. Dignum, T: (0224) Plaats: De Zandstee. Tijd: maandag t/m vrijdag. Activiteiten: biljarten, koersbal, klaverjassen, bingo, voorstellingen. Koersbal: inl. dhr. G. Hobma, T: (0224) Personenalarmering Met het ouder worden, of door medische oorzaken kunt u in situaties komen waarin u niet in staat bent uzelf te helpen en er ook niemand in de buurt is om u te helpen. Een alarmeringssysteem kan dan uitkomst bieden. Het kan er zelfs toe bijdragen dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Hoe werkt het alarmeringssysteem De alarminstallatie bestaat uit een kastje, dat wordt aangesloten op uw telefoon en een medaillon (zendertje), dat aan een koordje om de hals wordt gedragen. Als u bij alarm op het medaillon drukt, maakt u contact met de alarmcentrale. De centrale meldt zich via een spreek-luisterverbinding en vraagt u wat er aan de hand is. Afhankelijk van de situatie wordt een professionele hulpverlener of een hulppersoon uit uw directe omgeving gewaarschuwd. Bij de aanvraag geeft u de hulppersonen op die eventueel gewaarschuwd moeten worden bij alarm. Verplicht gebruik van sleutelkluisje Evean Personenalarmering verzorgt alleen sociale personenalarmering. Voor een alarmering op medische gronden dient u rechtstreeks contact op te nemen met uw eigen zorgverzekering. Bij een sociale alarmering is het gebruik van een sleutelkluisje verplicht. Het kluisje heeft een code die u zelf bedenkt. Daarmee kunnen hulpverleners bij de sleutel om binnen te komen. De kosten bedragen 49,95 voor een kluisje zonder verlichting of 59,95 met verlichting. Het sleutelkluisje wordt voor u aan de buitenmuur gemonteerd en wordt uw eigendom. Medische alarmering Univé Het is niet meer mogelijk om via Evean Personenalarmering een medische alarmering aan te vragen. Hiervoor neemt u rechtstreeks contact op met uw eigen zorgverzekering. Kosten Sociale alarmering Als u niet in aanmerking komt voor een personenalarmering op medische gronden, dan kunt u een sociale alarmering aanvragen. U heeft keuze uit twee pakketten: Pakket 1: 23,25 per maand, inclusief plaatsingskosten of Pakket 2: 19,75 per maand + eenmalig 91,- plaatsingskosten. De gemeente subsidieert de kosten van sociale alarmering voor de eigen inwoners met een maandelijkse bijdrage van 7,85 per maand per persoon. Deze kosten worden in mindering gebracht op bovenvermelde tarieven, waardoor uw eigen bijdrage beperkt blijft tot resp. 15,40 of 11,90 per maand, afhankelijk van het gekozen pakket. Deze bedragen kunnen door indexering iets afwijken. Aanvraagprocedure De aanvraag dient u in bij het Wmo-loket of telefonisch via (0224) U ontvangt een aanvraagformulier dat u na invulling en ondertekening weer inlevert bij het Wmo-loket. Als alle gegevens bekend zijn, wordt uw aanvraag doorgestuurd naar Stichting Evean Personenalarmering. Stichting Evean personenalarmering maakt rechtstreeks met u een afspraak voor het plaatsen van de apparatuur. Voor een alarmeringsaansluiting geldt een verplichte aanschaf van een sleutelkluisje dat in opdracht van Stichting Evean Personenalarmering wordt gemonteerd. Daarmee is het niet meer noodzakelijk om extra sleutels af te geven.

19 Mogelijkheid bijzondere bijstand Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. Zie hiervoor ook het artikel Bijzondere bijstand. Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) kunt u daarover meer informatie opvragen. Persoonsgebonden Budget - PGB Als u recht heeft op zorg, hulp bij het huishouden of een hulpmiddel dan kunt u in de meeste gevallen de keuze maken tussen zorg in natura (de gemeente of het zorgkantoor regelt alles) of een pgb (u regelt zelf alles). Kiest u voor een pgb dan krijgt u een geldbedrag waarmee u zelf uw hulpmiddel, zorg of hulp kunt kopen. Bij een pgb bent u wel zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie en de verantwoording achteraf. Er zijn situaties waarin u niet kunt kiezen voor een pgb. Uitgebreide informatie over een AWBZ-PGB kunt u opvragen bij: Zorgkantoor Noord-Holland Noord T: , E: W: Uitgebreide informatie over een Wmo-PGB kunt u opvragen bij: Het Wmo-loket Gemeentehuis Schagerbrug, T: (0224) Voor algemene informatie over pgb kunt u terecht bij: Per Saldo, een belangenvereniging voor mensen met een pgb Postbus 19161, 3501 DD Utrecht T: ( 0,20/min), W: Sociale Verzekeringsbank (SVB) Postbus 8038, 3503 RA Utrecht, T: , W: Rode Kruis Het Rode Kruis is een vrijwilligersorganisatie met diverse activiteiten voor gehandicapten, eenzamen en langdurig zieken. De vaarvakanties met de Henri Dunant zijn wel de bekendste. Daarnaast beschikt het Rode Kruis over vakantiehuizen. Tijdens een vakantie is alle (medische) verzorging die u nodig heeft aanwezig. De afdeling Zijpe organiseert ook sociale en recreatieve activiteiten. Zij organiseert ook een vakantiemidweek voor 65-plussers zonder hulpvraag. Voor de diverse onderdelen kunt u contact opnemen met: Algemene informatie Secr.: mw J. van den Driest, T: (0226) , E: Aangepaste vakanties Inl.: mw W. Kleimeer, T: (0226) Sociale activiteiten Inl.: mw V. van den Berg, T: (0223) (voor een gesprek tijdens huisbezoek). Recreatieve activiteiten Inl.: mw V. van den Berg, T: (0223) Handwerkcafé Petten in de consistorieruimte in het Cultureel Centrum Petten. Handwerkgroep in Huys Ten Oghe in Callantsoog, 2e maandag van de maand uur. Handwerkgroep in De Bijenkorf in Oudesluis, laatste dinsdag van de maand uur. Handwerkgroep in De Zandstee in t Zand, woensdag uur. Schuldhulpverlening Heeft u schulden, betalingsachterstanden en geen idee hoe u uit deze problemen kan komen? Dan kan de ISD-KNH u helpen. U kunt altijd een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek brengt de ISD-KNH samen met u uw situatie in kaart, wordt er bekeken welke oplossingen er zijn en waarop u kunt bezuinigen. Helaas zijn er ook situaties waarin de financiële problemen te groot zijn om zelf, met ondersteuning van de ISD-KNH, op te lossen. In dit geval kan de ISD-KNH u helpen met behulp van schuldbemiddeling of schuldsanering. Spoedhulp Het kan zijn dat u acute hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer u afgesloten wordt van gas, water en elektriciteit of bij een dreigende ontruiming van uw woning. Hiervoor kunt u ook bij de ISD-KNH terecht. Puinruimdagen Een niet bijgehouden administratie geeft veel problemen. Zoals dubbele betalingen, onbetaalde rekeningen en uiteindelijk kunnen er schulden ontstaan. Naarmate de post zich opstapelt wordt het steeds lastiger om de administratie weer op te pakken. Soms blijven brieven lang ongeopend liggen of worden zelfs helemaal niet meer geopend.

20 Aanvragen lopen spaak omdat de gevraagde gegevens niet worden aangeleverd (zoals bijvoorbeeld voor bijzondere bijstand en toeslagen van de Belastingdienst). Deze problemen kunnen eenvoudig worden voorkomen; namelijk door het opzetten én het bijhouden van een administratie. Tijdens een puinruimbijeenkomst kunnen mensen hun vuilniszak, bananendoos, of bureaulade met al hun (ongeopende) papierwerk meenemen naar de ISD-KNH. De bijeenkomst is praktisch en richt zich op het aanleggen van een basisadministratie. De puinruimers zullen samen met de deelnemer de administratie ordenen, de oude papieren opruimen en laten zien hoe papieren overzichtelijk op te bergen in een map. Tevens kan de post worden doorgenomen indien hier vraag naar is. Seniorenbus De seniorenbus is bestemd voor alle ouderen van de gemeente Zijpe, die, om een of andere reden, geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Ook rolstoelgebruikers, visueel gehandicapten of mensen met ademhalingsproblemen worden vervoerd. Een rolstoellift is aanwezig. Er is geen leeftijdsgrens en u hoeft nergens lid van te zijn. De seniorenbus wordt bemand door een twintigtal vrijwilligers die zich hiervoor geheel belangeloos inzetten. De bus rijdt in de eerste plaats in de gemeente Zijpe, maar als het rittenschema het toelaat, ook buiten de gemeentegrenzen (echter alleen binnen de lijn Alkmaar, Hoorn en Medemblik). De bus is ingericht voor 8 personen. U dient uw rit één dag van tevoren aan te vragen tussen uur bij het meldpunt van Wonen Plus Welzijn in Anna Paulowna, T: (0223) U kunt bij de ISD-KNH informeren wanneer er een puinruimbijeenkomst plaatsvindt. Cursus omgaan met geld Mensen staan steeds meer rood op hun lopende rekening(en). Kredieten, kopen op afbetaling, abonnementen afsluiten, het wordt allemaal steeds normaler. Bij een groeiende groep komt het uitgavenpatroon niet overeen met de inkomsten. Voor iedereen die geld tekort komt aan het einde van de maand, het lastig vindt om met geld om te gaan kan de cursus omgaan met geld een ondersteuning tot een beter uitgavenpatroon zijn. In een groep van maximaal 12 personen staat het omgaan met geld en het rondkomen met het inkomen centraal. Deze cursus is in samenwerking met het NIBUD ontwikkeld en geschikt voor zowel mensen in het schuldhulpverleningstraject als voor mensen die willen leren omgaan met het beschikbare inkomen. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. De cursus wordt afgestemd op de cursusgroep. U kunt bij de ISD-KNH informeren wanneer de cursus plaatsvindt. Wenst u meer inlichtingen neem dan contact op met de coördinator of één van de bestuursleden: Ton Heemskerk, T: (0224) , Gerard Apeldoorn, T: (0224) en Dick Leguit, T: (0224) Kosten Altijd enkele reis Binnen de Zijpe... 2,00 p.p. Rayon Schagen, Sint Maarten... 2,75 p.p. Rayon Den Helder, Harenkarspel, Schoorl... 3,50 p.p. Rayon Wieringen, Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard... 4,25 p.p. Den Oever... 5,50 p.p. Rayon Hoorn... 7,00 p.p. U kunt de bus (max. 8 personen) ook voor een dagdeel huren, inclusief chauffeur. Kosten hiervan zijn 30,00. De bus wordt ook ingezet voor bezorging van maaltijden van Tafeltje Dekje, uur. Op dinsdag en donderdag worden senioren vervoerd naar de dagverzorging tussen uur en uur. Daarom is de bus op bovengenoemde tijden niet beschikbaar.

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Aanvraag hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Aanvraag hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Aanvraag hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Waarom dit formulier? Als u een beperking hebt, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte, handicap of psychische problemen, kunt u hulp krijgen.

Nadere informatie

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats Gemeente Hof van Twente, De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Gehandicapten ParkeerKaart Gehandicapten ParkeerPlaats

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein Antwoordnummer

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN EENHEID KLANT Postbus 30018, 9400 RA ASSEN Noordersingel 33, 9401 JW ASSEN Telefoon 14-0592 Fax 0592-366 413 AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN Wet Maatschappelijke Ondersteuning In te vullen door

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Aanvraagformulier Chronisch zieken en gehandicapten

Aanvraagformulier Chronisch zieken en gehandicapten Datum aanvraag: Registratienummer: Cliëntnummer: (Niet door u in te vullen.) Aanvraagformulier Chronisch zieken en gehandicapten 1. Gegevens aanvrager Naam Man Vrouw Geboortedatum Adres Postcode / woonplaats

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN ALGEMEEN INLEIDING In deze folder geven wij informatie over woningen voor specifieke doelgroepen. Zoals woningzoekenden die een senioren-, zorg- of aangepaste woning nodig hebben. Deze woningen worden

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Transferbureau Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor U betekenen Thuiszorg Huishoudelijke hulp Hulpmiddelen Tijdelijke opname verzorgingshuis Revalidatie verpleegtehuis 1 2 Transferverpleegkundige

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De Wmo. en de aanvraag van een gehandicapten parkeerkaart en -plaats. januari 2013

De Wmo. en de aanvraag van een gehandicapten parkeerkaart en -plaats. januari 2013 De Wmo en de aanvraag van een gehandicapten parkeerkaart en -plaats januari 2013 De Wmo en de aanvraag van gehandicapten parkeerkaart en - De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op AWBZ-zorg. Dat is zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Transferpunt voor Nazorg Informatie en bemiddeling bij zorg na ziekenhuisopname. Transferpunt voor Nazorg bevindt zich in de centrale hal

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 Mantelzorgcompliment Van het SVB ( Sociale verzekeringsbank) Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 24-07-2013 De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (dit deel niet invullen) Datum ontvangst gemeente: AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 1. Uw persoonlijke gegevens / van cliënt waarvoor voorziening(en) bedoeld is (zijn) Achternaam

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Samen leven in de gemeente Best

Samen leven in de gemeente Best Samen leven in de gemeente Best Inhoud De WMO en u 4 Veel voorkomende oplossingen 1. Hulp bij het huishouden 6 2. Woonvoorziening 8 3. Vervoersvoorziening 11 4. Rolstoelvoorziening 13 5. Sportvoorziening

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie