Phoenix תפילה. Het uitspreken van het gebed. Dayan dr. P. Toledano. Parasat Noach. 8 oktober 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Phoenix תפילה. Het uitspreken van het gebed. Dayan dr. P. Toledano. Parasat Noach. 8 oktober 2010"

Transcriptie

1 Dayan dr. P. Toledano Het uitspreken van het gebed Parasat Noach 8 oktober 2010 Het is belangrijk om de Portugese gebruiken in stand te houden. Maar het is essentieel dat zij gebaseerd zijn op de halacha. Bijvoorbeeld: het gebruik van onze Portugese gemeente is om de Ngamida van het Moesaf gebed niet te herhalen, en hetzelfde geldt voor het Mincha gebed op Saba. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Phoenix Hoewel er enkele poskim (halachische autoriteiten) zijn die erop aandringen dat er een herhaling plaatsvindt, heeft onze minhag toch een basis in de halacha, en daarom dient hij in stand gehouden te worden. Maar allen zijn het erover eens dat wanneer er geen herhaling plaatsvindt, de eerste drie lofzeggingen van de Ngamida, en ook de laatste drie, hardop door de chazan worden gezegd. Hierover bestaat geen discussie in de halacha. Daarom vind ik het vreemd dat volgens onze minhag de eerste drie lofzeggingen stil worden gezegd, maar de laatste drie lofzeggingen hardop. Er is niet een enkele poseek in de uitgebreide rabbijnse literatuur, die dit ondersteunt. Daarom adviseer ik dat, wanneer er geen herhaling van de Ngamida plaatsvindt, de eerste drie èn de laatste drie lofzeggingen door de chazan hardop worden gelezen. Op die manier kan de kahal de chazan volgen en ze samen met hem lezen. Het is een mitswa, zelfs een verplichting, om op job tob het Halleel te lezen. Het Halleel dient in koor te worden gelezen, tot glorie van de Almachtige, en dit kan alleen maar plaatsvinden als het תפילה hardop wordt gelezen, net als bijvoor-beeld Az Jasjir Mosje, dat hetzelfde karakter heeft als Halleel, en samen wordt gezongen door de kahal. Wanneer Halleel zacht wordt gelezen en de chazan verheft zijn stem alleen maar bij het eerste en het laatste vers van iedere paragraaf, dan wordt Halleel smakeloos. Het is te adviseren dat de chazan het hele gebed hardop leest, zodat de kahal, en in het bijzonder de jongeren, kunnen horen hoe de woorden moeten worden uitgesproken en gearticuleerd, in de hoop dat toekomstige jongeren (nog buiten de lessen van hun leraren) in staat zullen zijn door te gaan met onze tradities en onze melodieën. 1

2 Mededeling Particulier Grafsteenonderhoud Onder Grafsteenonderhoud worden de volgende zaken verstaan: * Het jaarlijks schoonspuiten van de Matsebot * Het bijletteren van de tekst indien nodig (normaal gesproken benodigd om het jaar) * Het aanleggen van een RVS-band indien nodig * Het ophogen van de zerken bij onvoorziene verzakkingen * Kleinschalige bijdrage aan het Algemeen Groenonderhoud Het grafsteenonderhoud op Beth Haim vangt jaarlijks in het voorjaar aan en loopt door gedurende de Zomerperiode. Prijsopgave Jaarlijks Abonnement Het jaarlijkse abonnement bedraagt 82,00 per graf per jaar. Hiermee verkrijgt u het recht op onderhoud aan de door u opgegeven zerk(en) tot u het abonnement opzegt of niet aan de betaling heeft voldaan. De abonnementhouders ontvangen jaarlijks hiervoor een acceptgirokaart. Bent u geen jaarlijks abonnement aangegaan en wenst u grafsteenonderhoud, dan zult u eerst een opdracht moeten verstrekken voor een eenmalig onderhoud. Daarna kunt u overgaan tot het starten van het jaarlijks abonnement. Belangrijk te melden bij deze mogelijkheid is dat het jaarlijks abonnement overgenomen kan worden door uw -mogelijke- nabestaande(n). Wij verzoeken u dan vriendelijk dat u uw - mogelijke- nabestaande(n) hierop wijst en dat uw nabestaande(n) ons te kennis geeft/geven dat deze het Jaarlijks Abonnement overneemt/overnemen. Het kan daarom raadzaam zijn deze of een andere aantekening toe te voegen bij uw overlijdens- of uitvaartpolis, zodat dit uw nabestaanden opvalt. De mogelijkheid van afkoop ten aanzien van grafsteenonderhoud is vastgesteld op per graf. Bij betaling van de totale som verkrijgt u direct bij overschrijving het recht op grafsteenonderhoud aan de door u opgegeven zerk(en). Indien u besluit over te gaan tot afkoop, verzoek ik u de som van over te maken op bankrekening onder vermelding van: Afkoop Grafsteen, met het locatienummer. U ontvangt na betaling dan jaarlijks geen acceptgirokaart, maar een document waarin wij uw afkoop bevestigen. Dennis Ouderdorp, Beheerder Beth Haim 2

3 Mededeling Werkzaamheden op begraafplaats Beth Haim In de komende maanden wordt door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht een dijkverbeteringsplan uitgevoerd op de Holendrechterweg en de Koningin Julianalaan in Ouderkerk aan de Amstel, een gebied dat ten dele over onze begraafplaats loopt. De dijk op wordt opgehoogd tot 55 en 75 cm boven NAP. Hierdoor wordt ook het talud aangepast. Hierover zijn o.a. de volgende afspraken gemaakt: De uitvoerders zijn zich bewust van de cultuurhistorische aspecten van de begraafplaats Er wordt rekening gehouden met de halacha Er wordt geen werk uitgevoerd op Sjabbat en Joodse feestdagen In de winterperiode wordt het werk op vrijdagmiddag vroegtijdig gestopt, en hetzelfde geldt tijdens begrafenissen. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden, in de komende maanden, kan de begraafplaats gewoon bezocht worden, maar het is mogelijk dat er enige hinder zal ontstaan door lawaai van zaagmachines of tijdelijke lintafzettingen, daar waar het terrein gevaarlijk is voor bezoekers, bij het kappen van bomen. Men kan altijd de uitvoerder ter plaatse aanspreken of zich melden bij de bewaarder van de begraafplaats voor vragen of opmerkingen. Dennis Ouderdorp, Beheerder Beth Haim 3

4 Muziek 4

5 Muziek 5

6 Lezing De Stichting Jacob Isräel de Haan presenteert, in samenwerking met de Bibliotheca Rosenthaliana van de Universiteit van Amsterdam, de tweede Jacob Israël de Haan Lezing op donderdag 21 oktober 2010 Dr. Ludy Giebels De feuilletons als biografische bron voor De Haan Donderdag 21 oktober, uur Museumcafé Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129 (Rokin), Amsterdam Tel Toegang gratis, graag aanmelden via De feuilletons van Jacob Israël de Haan komen beschikbaar op de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterkunde (DBNL). René van Stipriaan, directeur van de DBNL, zal na de lezing door Ludy Giebels de digitale feuilletons presenteren. Programma: uur, zaal open - Inleiding door Marita Mathijsen - Ludy Giebels: De feuilletons als biografische bron voor De Haan - Onthulling van de digitale feuilletons door René van Stipriaan - Borrel tot uur Dr. Ludy Giebels is historica. Zij gaf les aan middelbare scholen en het instituut voor Talen en Culturen van het Midden-Oosten van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij was bovendien archivaris van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij promoveerde op de geschiedenis van de zionistische beweging in Nederland en publiceerde onder meer over de Palestijnse tijd van Jacob Israël de Haan. 6

7 Drs. A.W. Rosenberg De Parasa van de week (Parasat Noach) De Phoenix verwelkomt Abraham Rosenberg, die voortaan de rubriek Parasa van de Week voor de Phoenix gaat verzorgen (of, zoals hij het blad op zijn bekende, respectvolle manier noemt: voor de Phoeniks). Hij vervangt hiermee Leo Mock, die dit de afgelopen vier jaar op voortreffelijke wijze heeft gedaan. Na het verhaal van de schepping die voltooid is door de rustdag, sjabbat, gaf de Tora in parasat Beresjiet een globaal overzicht van de groei van de wereldbevolking. Omdat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis zijn Schepper zou men mogen verwachten dat de mens volmaakter is dan hij in werkelijkheid is. We moeten daarom concluderen dat de begrippen beeld en gelijkenis hier moeten worden begrepen in puur geestelijke zin. Dat het niet bij moord en doodslag blijft, zien wij in de parasa van deze week: al wat leeft is bedorven en slecht, behalve Noach die een tsadiek was in zijn generatie. Deze formulering leidt tot discussies tussen onze geleerden die wij helaas niet altijd goed begrijpen. Allereerst spreekt de Tora in lovende woorden over Noach, maar wij ontkomen niet aan de vraag, waarom erbij gezegd wordt in zijn generatie. Het is menselijk om mensen te prijzen, maar direct daarna te wijzen op hun onvolkomenheid. Dat onze geleerden hier andere bedoelingen hebben, blijkt wanneer wij Rasji en andere verklaarders goed lezen: bij later in de Tora voorkomende personen 7

8 Drs. A.W. Rosenberg De Parasa van de week (Parasat Noach) wordt een dergelijke relativerende opmerking niet gemaakt. Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten van Noach moeten we al aan het begin van de Tora beseffen, dat wij later kennis zullen maken met rechtvaardigen die misschien nog volmaakter waren; daarom wijzen onze verklaarders er op, dat in die latere gevallen niet zoiets gezegd wordt als hier over Noach. Zo worden wij voorbereid om ieder van onze grote voorouders op eigen verdienste en eigen daden te zien, te begrijpen en te volgen. Ook zien we, dat de zondvloed naar menselijke begrippen eigenlijk niets oplevert: vrij snel na de totale vernietiging leeft een groot deel van de wereldbevolking er weer op los, zonder zich te bekommeren om G d en gebod. Men moordt, kent geen intermenselijke remmingen en raakt bezeten van een grenzeloze hoogmoed, waardoor tenslotte de onderlinge communicatie vrijwel onmogelijk wordt. Wij mogen niet vergeten dat wij Noach veel dank verschuldigd zijn, immers hij gehoorzaamde de Almachtige onvoorwaardelijk en bouwde en bevolkte de Teba, de platbodem schuit met opbouw die wij meestal ark noemen. Daarom sloot de Rechter van al wat leeft met hem een verbond om de aarde nooit meer totaal door water te verwoesten; hiervan werd de regenboog het teken. Bij dit verbond kreeg de mens naar de rabbijnse uitleg het recht, vlees te eten. Anderzijds werden de 7 Noachidische wetten aan de mensheid opgelegd: 1)het verbod van afgoderij; 2) het verbod om G d te vervloeken; 3)het verbod van moord; 4) het verbod van incest; 5) het verbod om vlees te eten van nog levende dieren; 6) het verbod om te stelen; 7) het gebod om de maatschappij door wetten te ordenen. Bij velen zal een andere verdienste van Noach zeer sterk aanspreken: hij leerde de mensheid volgens sommige verklaarders opnieuw - wijn te maken. Dat hij van zijn eerste productie genoot, resulteerde in een familiedrama omdat een van zijn drie zonen in die situatie respectloos tegenover zijn vader handelde, wat leidde tot het bestraffen van de zoon en verdere nakomelingen van de overtreder. Vanzelfsprekend is er veel geschreven en gezegd over de tegenstelling tussen wat hier gebeurt, en het principe dat ouders niet gestraft worden voor de overtreding van hun kinderen, noch omgekeerd. Dit is een voorbeeld van legitieme vragen waarop we het antwoord schuldig moeten blijven: in het leven gebeuren vaak dingen die niet stroken met ons menselijke gevoel voor rechtvaardigheid. Omdat wij ons niet mogen aanmatigen, op elke vraag een antwoord te kunnen geven, is het vaak beter het hoofd nederig te buigen, te zwijgen en onze beperking te aanvaarden. De toren van Babel is nog een element om te begrijpen dat wij onze ambities moeten beperken tot menselijke maat. Alleen over dit onderwerp kan een lang betoog worden geschreven, maar voor dit moment kunnen wij het beste bedenken dat wij spoedig gaan spreken over Abraham Abinoe, de stamvader van het Joodse volk met wie een nieuw, uniek verbond gesloten zal worden. 8

9 De verjaardagen van onze leden Sinds de verschijning van de vorige Phoenix Mw. T. Jessurun Cardozo - Romkema (Amsterdam) Dhr. E.R. Robles (Amsterdam) Mw. B. Aleng - Duque (Bennebroek) Mw. S. Minco - Ricardo (Amsterdam) Mw. M. Wijnperle - Morpurgo (Amsterdam) Mw. J. Furth - Dias Santilhano (Diemen) Dhr. L. Stuiver (Amstelveen) Dhr. M. Pappie (Amsterdam) Dhr. A.Kriger (Amsterdam) Dhr. M.A. Lopes Cardozo (Elserbroek) Dhr. A.J. Samson (Amsterdam) Mw. J. Goossens - Dias Santilhano (Diemen) Mw. R.H. Cohen de Lara - Allegro (Almere) Dhr. D.Ph. Cohen Paraira (Amstelveen) Mw. H.F.C. van Dam - Westerik (Amsterdam) Dhr. A. Haas (Amstelveen) Mw. S. Ben Joseph - Boostenay (Amsterdam) Mw. S. Boosman - Lancry (Amersfoort) Mw. M.R. Goudsmit - Serphos (Amstelveen) Mw. M.J. Bueno de Mesquita (Amstelveen) Dhr. J. Babila (Amsterdam) Dhr. M. Pinto (Amsterdam) Mw. S. Coevert (Amstelveen) Mw. M. Dori - Oostveen (Amstelveen) Dhr. D.J. Dresden (Amsterdam) Mw. O. Barzely - Sasson (Amsterdam) Dhr. E.M.E. Bachrach (Amstelveen) Dhr. A. Dahan (Amsterdam) Mw. S.R. Lissauer (Amstelveen) Mw. S.M. Hogenbirk (Amsterdam) Dhr. M.S. Behar (Amsterdam) Mw. C.Cassuto (Amsterdam) Mw. L.K. Mitzman (Amsterdam) Mw. J. Tahan - Ter Punt (Amstelveen) Dhr. Y.M. Pinto (Amstelveen) Dhr. P. Overmeer (Amsterdam) Dhr. T. Reitsma (Amstelveen) Dhr. R.A. Perez (Amstelveen) Dhr. R.M. Cohen Lobatto (Amstelveen) Mw. B. Coronel (Amstelveen) Dhr. A. Ben David (Amsterdam) Mw. S.T.L. Goudsmit (Amstelveen) Dhr. A. Eli (Amsterdam) Dhr. A.H. Enakar (Jeruzalem) Dhr. M.B.Villegas Henriquez (Rotterdam) Dhr. E.R. Pais (Amstelveen) Dhr. E. D. Heymans (Amsterdam) Dhr. A. Barzely (Amsterdam) Mw. D. Palache (Amsterdam) Dhr. A.A. Loonstein (Amsterdam) Dhr. M. Pinto (Amstelveen) Mw. J. Kaspi (Amstelveen) Dhr. N. J. Boosman (Amsterdam) Dhr. N. Boosman (Amsterdam) Oren Turgman (Amsterdam) Aylon M. Pinto (Amstelveen) Tamara N. Dalsheim (Goutum) Ezra S. Pardovitch (Amsterdam) Noor S. Kotek (Amstelveen) Immanuel J.R. Bendahan (Amsterdam) Levi S.W. Pappie (Amstelveen) Gil S. Samama (Amstelveen) Mila de Swaan (Amsterdam) Shai van Moppes (Amsterdam) Dannel Morag (Amstelveen) Yasmin N. Lobatto (Amsterdam) Eliav Adjedj (Amsterdam) Amir Yehuda Villegas Henriquez (Rotterdam) Dayan Toledano is volgende week niet in Nederland 9

Phoenix. Ruth, de volmaakte bekeerling. Parasat Bemidbar. 25 mei 2012. 5 sivan 5772. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e

Phoenix. Ruth, de volmaakte bekeerling. Parasat Bemidbar. 25 mei 2012. 5 sivan 5772. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Larry Fine Ruth, de volmaakte bekeerling Bron: The Jewish Magazine Parasat Bemidbar Het verhaal van Ruth is opgenomen als een van de boeken van Tenach, om een heel speciale en positieve reden. Ruth was

Nadere informatie

Interreligieuze communicatie

Interreligieuze communicatie Interreligieuze communicatie tussen christenen en moslims Cursusmap Verantwoording VERANTWOORDING Dit cursusmateriaal is ontwikkeld door mw. drs. Mijke Jetten, onder begeleiding van prof. dr. Chris Hermans,

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

ELKE NESJOMME IS EEN PAREL

ELKE NESJOMME IS EEN PAREL Uitgeverij Toetssteen Joanne Nihom ELKE NESJOMME IS EEN PAREL Het levensverhaal van rabbijn Jakob Friedrich elke nesjomme is een parel Joanne Nihom ELKE NESJOMME IS EEN PAREL Het levensverhaal van rabbijn

Nadere informatie

inleiding Mijn en dijn

inleiding Mijn en dijn inleiding Mijn en dijn Het verschil tussen mijn en dijn, tussen wat van mij is en wat jou, is fundamenteel voor de samenleving. Eigendom is vanzelfsprekend. We laten onze fiets niet zomaar stelen. De wet

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

Familie als gegeven Leven in een web van relaties

Familie als gegeven Leven in een web van relaties Familie als gegeven Leven in een web van relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Ethische bezinning, nummer 2, Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

ALS EEN BOOM DIE GROEIT

ALS EEN BOOM DIE GROEIT ALS EEN BOOM DIE GROEIT WAAROVER PRATEN ZIJ DAAR OP ZOLDER? JONGERENDIENST OOSTERKERK: VIER DE ZONDAG OP DE VIERDE ZONDAG 1 Voorwoord / Dankwoord Op de vierde zondag van de maand is er de Vier de Zondag

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland

Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland Minor My personal worldview Studenten: Jan- Paul den Ouden en Hanna Pronk

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1

Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1 Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1 Mogen wij ons even voorstellen? BNMW Groep v.o.f. Aangenaam. Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt uw belangen op het gebied van

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

Wat je moet weten over het jodendom. Waarom dragen joodse mannen zo n hoedje?

Wat je moet weten over het jodendom. Waarom dragen joodse mannen zo n hoedje? Wat je moet weten over het jodendom Waarom dragen joodse mannen zo n hoedje? Charlotte en Harry hebben een joodse trouwerij ook wel een Choepa genoemd - in Sex and the City Raadsel Weet je het nog? Charlotte

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF Een Joodse visie op de economische crisis en verantwoord economie bedrijven Rabbijn mr. drs. R. Evers rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, rector

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies FB Adrem pensioenadvies Larenseweg 66 7451 EN Holten Telefoon: (0548) 368 008 Fax: (0548) 367 400 herman.deijk@fbadrem.nl AFM-vergunningnummer 12002771 Inleiding

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie