Phoenix תפילה. Het uitspreken van het gebed. Dayan dr. P. Toledano. Parasat Noach. 8 oktober 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Phoenix תפילה. Het uitspreken van het gebed. Dayan dr. P. Toledano. Parasat Noach. 8 oktober 2010"

Transcriptie

1 Dayan dr. P. Toledano Het uitspreken van het gebed Parasat Noach 8 oktober 2010 Het is belangrijk om de Portugese gebruiken in stand te houden. Maar het is essentieel dat zij gebaseerd zijn op de halacha. Bijvoorbeeld: het gebruik van onze Portugese gemeente is om de Ngamida van het Moesaf gebed niet te herhalen, en hetzelfde geldt voor het Mincha gebed op Saba. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Phoenix Hoewel er enkele poskim (halachische autoriteiten) zijn die erop aandringen dat er een herhaling plaatsvindt, heeft onze minhag toch een basis in de halacha, en daarom dient hij in stand gehouden te worden. Maar allen zijn het erover eens dat wanneer er geen herhaling plaatsvindt, de eerste drie lofzeggingen van de Ngamida, en ook de laatste drie, hardop door de chazan worden gezegd. Hierover bestaat geen discussie in de halacha. Daarom vind ik het vreemd dat volgens onze minhag de eerste drie lofzeggingen stil worden gezegd, maar de laatste drie lofzeggingen hardop. Er is niet een enkele poseek in de uitgebreide rabbijnse literatuur, die dit ondersteunt. Daarom adviseer ik dat, wanneer er geen herhaling van de Ngamida plaatsvindt, de eerste drie èn de laatste drie lofzeggingen door de chazan hardop worden gelezen. Op die manier kan de kahal de chazan volgen en ze samen met hem lezen. Het is een mitswa, zelfs een verplichting, om op job tob het Halleel te lezen. Het Halleel dient in koor te worden gelezen, tot glorie van de Almachtige, en dit kan alleen maar plaatsvinden als het תפילה hardop wordt gelezen, net als bijvoor-beeld Az Jasjir Mosje, dat hetzelfde karakter heeft als Halleel, en samen wordt gezongen door de kahal. Wanneer Halleel zacht wordt gelezen en de chazan verheft zijn stem alleen maar bij het eerste en het laatste vers van iedere paragraaf, dan wordt Halleel smakeloos. Het is te adviseren dat de chazan het hele gebed hardop leest, zodat de kahal, en in het bijzonder de jongeren, kunnen horen hoe de woorden moeten worden uitgesproken en gearticuleerd, in de hoop dat toekomstige jongeren (nog buiten de lessen van hun leraren) in staat zullen zijn door te gaan met onze tradities en onze melodieën. 1

2 Mededeling Particulier Grafsteenonderhoud Onder Grafsteenonderhoud worden de volgende zaken verstaan: * Het jaarlijks schoonspuiten van de Matsebot * Het bijletteren van de tekst indien nodig (normaal gesproken benodigd om het jaar) * Het aanleggen van een RVS-band indien nodig * Het ophogen van de zerken bij onvoorziene verzakkingen * Kleinschalige bijdrage aan het Algemeen Groenonderhoud Het grafsteenonderhoud op Beth Haim vangt jaarlijks in het voorjaar aan en loopt door gedurende de Zomerperiode. Prijsopgave Jaarlijks Abonnement Het jaarlijkse abonnement bedraagt 82,00 per graf per jaar. Hiermee verkrijgt u het recht op onderhoud aan de door u opgegeven zerk(en) tot u het abonnement opzegt of niet aan de betaling heeft voldaan. De abonnementhouders ontvangen jaarlijks hiervoor een acceptgirokaart. Bent u geen jaarlijks abonnement aangegaan en wenst u grafsteenonderhoud, dan zult u eerst een opdracht moeten verstrekken voor een eenmalig onderhoud. Daarna kunt u overgaan tot het starten van het jaarlijks abonnement. Belangrijk te melden bij deze mogelijkheid is dat het jaarlijks abonnement overgenomen kan worden door uw -mogelijke- nabestaande(n). Wij verzoeken u dan vriendelijk dat u uw - mogelijke- nabestaande(n) hierop wijst en dat uw nabestaande(n) ons te kennis geeft/geven dat deze het Jaarlijks Abonnement overneemt/overnemen. Het kan daarom raadzaam zijn deze of een andere aantekening toe te voegen bij uw overlijdens- of uitvaartpolis, zodat dit uw nabestaanden opvalt. De mogelijkheid van afkoop ten aanzien van grafsteenonderhoud is vastgesteld op per graf. Bij betaling van de totale som verkrijgt u direct bij overschrijving het recht op grafsteenonderhoud aan de door u opgegeven zerk(en). Indien u besluit over te gaan tot afkoop, verzoek ik u de som van over te maken op bankrekening onder vermelding van: Afkoop Grafsteen, met het locatienummer. U ontvangt na betaling dan jaarlijks geen acceptgirokaart, maar een document waarin wij uw afkoop bevestigen. Dennis Ouderdorp, Beheerder Beth Haim 2

3 Mededeling Werkzaamheden op begraafplaats Beth Haim In de komende maanden wordt door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht een dijkverbeteringsplan uitgevoerd op de Holendrechterweg en de Koningin Julianalaan in Ouderkerk aan de Amstel, een gebied dat ten dele over onze begraafplaats loopt. De dijk op wordt opgehoogd tot 55 en 75 cm boven NAP. Hierdoor wordt ook het talud aangepast. Hierover zijn o.a. de volgende afspraken gemaakt: De uitvoerders zijn zich bewust van de cultuurhistorische aspecten van de begraafplaats Er wordt rekening gehouden met de halacha Er wordt geen werk uitgevoerd op Sjabbat en Joodse feestdagen In de winterperiode wordt het werk op vrijdagmiddag vroegtijdig gestopt, en hetzelfde geldt tijdens begrafenissen. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden, in de komende maanden, kan de begraafplaats gewoon bezocht worden, maar het is mogelijk dat er enige hinder zal ontstaan door lawaai van zaagmachines of tijdelijke lintafzettingen, daar waar het terrein gevaarlijk is voor bezoekers, bij het kappen van bomen. Men kan altijd de uitvoerder ter plaatse aanspreken of zich melden bij de bewaarder van de begraafplaats voor vragen of opmerkingen. Dennis Ouderdorp, Beheerder Beth Haim 3

4 Muziek 4

5 Muziek 5

6 Lezing De Stichting Jacob Isräel de Haan presenteert, in samenwerking met de Bibliotheca Rosenthaliana van de Universiteit van Amsterdam, de tweede Jacob Israël de Haan Lezing op donderdag 21 oktober 2010 Dr. Ludy Giebels De feuilletons als biografische bron voor De Haan Donderdag 21 oktober, uur Museumcafé Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129 (Rokin), Amsterdam Tel Toegang gratis, graag aanmelden via De feuilletons van Jacob Israël de Haan komen beschikbaar op de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterkunde (DBNL). René van Stipriaan, directeur van de DBNL, zal na de lezing door Ludy Giebels de digitale feuilletons presenteren. Programma: uur, zaal open - Inleiding door Marita Mathijsen - Ludy Giebels: De feuilletons als biografische bron voor De Haan - Onthulling van de digitale feuilletons door René van Stipriaan - Borrel tot uur Dr. Ludy Giebels is historica. Zij gaf les aan middelbare scholen en het instituut voor Talen en Culturen van het Midden-Oosten van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij was bovendien archivaris van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij promoveerde op de geschiedenis van de zionistische beweging in Nederland en publiceerde onder meer over de Palestijnse tijd van Jacob Israël de Haan. 6

7 Drs. A.W. Rosenberg De Parasa van de week (Parasat Noach) De Phoenix verwelkomt Abraham Rosenberg, die voortaan de rubriek Parasa van de Week voor de Phoenix gaat verzorgen (of, zoals hij het blad op zijn bekende, respectvolle manier noemt: voor de Phoeniks). Hij vervangt hiermee Leo Mock, die dit de afgelopen vier jaar op voortreffelijke wijze heeft gedaan. Na het verhaal van de schepping die voltooid is door de rustdag, sjabbat, gaf de Tora in parasat Beresjiet een globaal overzicht van de groei van de wereldbevolking. Omdat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis zijn Schepper zou men mogen verwachten dat de mens volmaakter is dan hij in werkelijkheid is. We moeten daarom concluderen dat de begrippen beeld en gelijkenis hier moeten worden begrepen in puur geestelijke zin. Dat het niet bij moord en doodslag blijft, zien wij in de parasa van deze week: al wat leeft is bedorven en slecht, behalve Noach die een tsadiek was in zijn generatie. Deze formulering leidt tot discussies tussen onze geleerden die wij helaas niet altijd goed begrijpen. Allereerst spreekt de Tora in lovende woorden over Noach, maar wij ontkomen niet aan de vraag, waarom erbij gezegd wordt in zijn generatie. Het is menselijk om mensen te prijzen, maar direct daarna te wijzen op hun onvolkomenheid. Dat onze geleerden hier andere bedoelingen hebben, blijkt wanneer wij Rasji en andere verklaarders goed lezen: bij later in de Tora voorkomende personen 7

8 Drs. A.W. Rosenberg De Parasa van de week (Parasat Noach) wordt een dergelijke relativerende opmerking niet gemaakt. Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten van Noach moeten we al aan het begin van de Tora beseffen, dat wij later kennis zullen maken met rechtvaardigen die misschien nog volmaakter waren; daarom wijzen onze verklaarders er op, dat in die latere gevallen niet zoiets gezegd wordt als hier over Noach. Zo worden wij voorbereid om ieder van onze grote voorouders op eigen verdienste en eigen daden te zien, te begrijpen en te volgen. Ook zien we, dat de zondvloed naar menselijke begrippen eigenlijk niets oplevert: vrij snel na de totale vernietiging leeft een groot deel van de wereldbevolking er weer op los, zonder zich te bekommeren om G d en gebod. Men moordt, kent geen intermenselijke remmingen en raakt bezeten van een grenzeloze hoogmoed, waardoor tenslotte de onderlinge communicatie vrijwel onmogelijk wordt. Wij mogen niet vergeten dat wij Noach veel dank verschuldigd zijn, immers hij gehoorzaamde de Almachtige onvoorwaardelijk en bouwde en bevolkte de Teba, de platbodem schuit met opbouw die wij meestal ark noemen. Daarom sloot de Rechter van al wat leeft met hem een verbond om de aarde nooit meer totaal door water te verwoesten; hiervan werd de regenboog het teken. Bij dit verbond kreeg de mens naar de rabbijnse uitleg het recht, vlees te eten. Anderzijds werden de 7 Noachidische wetten aan de mensheid opgelegd: 1)het verbod van afgoderij; 2) het verbod om G d te vervloeken; 3)het verbod van moord; 4) het verbod van incest; 5) het verbod om vlees te eten van nog levende dieren; 6) het verbod om te stelen; 7) het gebod om de maatschappij door wetten te ordenen. Bij velen zal een andere verdienste van Noach zeer sterk aanspreken: hij leerde de mensheid volgens sommige verklaarders opnieuw - wijn te maken. Dat hij van zijn eerste productie genoot, resulteerde in een familiedrama omdat een van zijn drie zonen in die situatie respectloos tegenover zijn vader handelde, wat leidde tot het bestraffen van de zoon en verdere nakomelingen van de overtreder. Vanzelfsprekend is er veel geschreven en gezegd over de tegenstelling tussen wat hier gebeurt, en het principe dat ouders niet gestraft worden voor de overtreding van hun kinderen, noch omgekeerd. Dit is een voorbeeld van legitieme vragen waarop we het antwoord schuldig moeten blijven: in het leven gebeuren vaak dingen die niet stroken met ons menselijke gevoel voor rechtvaardigheid. Omdat wij ons niet mogen aanmatigen, op elke vraag een antwoord te kunnen geven, is het vaak beter het hoofd nederig te buigen, te zwijgen en onze beperking te aanvaarden. De toren van Babel is nog een element om te begrijpen dat wij onze ambities moeten beperken tot menselijke maat. Alleen over dit onderwerp kan een lang betoog worden geschreven, maar voor dit moment kunnen wij het beste bedenken dat wij spoedig gaan spreken over Abraham Abinoe, de stamvader van het Joodse volk met wie een nieuw, uniek verbond gesloten zal worden. 8

9 De verjaardagen van onze leden Sinds de verschijning van de vorige Phoenix Mw. T. Jessurun Cardozo - Romkema (Amsterdam) Dhr. E.R. Robles (Amsterdam) Mw. B. Aleng - Duque (Bennebroek) Mw. S. Minco - Ricardo (Amsterdam) Mw. M. Wijnperle - Morpurgo (Amsterdam) Mw. J. Furth - Dias Santilhano (Diemen) Dhr. L. Stuiver (Amstelveen) Dhr. M. Pappie (Amsterdam) Dhr. A.Kriger (Amsterdam) Dhr. M.A. Lopes Cardozo (Elserbroek) Dhr. A.J. Samson (Amsterdam) Mw. J. Goossens - Dias Santilhano (Diemen) Mw. R.H. Cohen de Lara - Allegro (Almere) Dhr. D.Ph. Cohen Paraira (Amstelveen) Mw. H.F.C. van Dam - Westerik (Amsterdam) Dhr. A. Haas (Amstelveen) Mw. S. Ben Joseph - Boostenay (Amsterdam) Mw. S. Boosman - Lancry (Amersfoort) Mw. M.R. Goudsmit - Serphos (Amstelveen) Mw. M.J. Bueno de Mesquita (Amstelveen) Dhr. J. Babila (Amsterdam) Dhr. M. Pinto (Amsterdam) Mw. S. Coevert (Amstelveen) Mw. M. Dori - Oostveen (Amstelveen) Dhr. D.J. Dresden (Amsterdam) Mw. O. Barzely - Sasson (Amsterdam) Dhr. E.M.E. Bachrach (Amstelveen) Dhr. A. Dahan (Amsterdam) Mw. S.R. Lissauer (Amstelveen) Mw. S.M. Hogenbirk (Amsterdam) Dhr. M.S. Behar (Amsterdam) Mw. C.Cassuto (Amsterdam) Mw. L.K. Mitzman (Amsterdam) Mw. J. Tahan - Ter Punt (Amstelveen) Dhr. Y.M. Pinto (Amstelveen) Dhr. P. Overmeer (Amsterdam) Dhr. T. Reitsma (Amstelveen) Dhr. R.A. Perez (Amstelveen) Dhr. R.M. Cohen Lobatto (Amstelveen) Mw. B. Coronel (Amstelveen) Dhr. A. Ben David (Amsterdam) Mw. S.T.L. Goudsmit (Amstelveen) Dhr. A. Eli (Amsterdam) Dhr. A.H. Enakar (Jeruzalem) Dhr. M.B.Villegas Henriquez (Rotterdam) Dhr. E.R. Pais (Amstelveen) Dhr. E. D. Heymans (Amsterdam) Dhr. A. Barzely (Amsterdam) Mw. D. Palache (Amsterdam) Dhr. A.A. Loonstein (Amsterdam) Dhr. M. Pinto (Amstelveen) Mw. J. Kaspi (Amstelveen) Dhr. N. J. Boosman (Amsterdam) Dhr. N. Boosman (Amsterdam) Oren Turgman (Amsterdam) Aylon M. Pinto (Amstelveen) Tamara N. Dalsheim (Goutum) Ezra S. Pardovitch (Amsterdam) Noor S. Kotek (Amstelveen) Immanuel J.R. Bendahan (Amsterdam) Levi S.W. Pappie (Amstelveen) Gil S. Samama (Amstelveen) Mila de Swaan (Amsterdam) Shai van Moppes (Amsterdam) Dannel Morag (Amstelveen) Yasmin N. Lobatto (Amsterdam) Eliav Adjedj (Amsterdam) Amir Yehuda Villegas Henriquez (Rotterdam) Dayan Toledano is volgende week niet in Nederland 9

Phoenix. Wetten bij het zien van vorst of vorstin. Chacham dr. P. Toledano. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e

Phoenix. Wetten bij het zien van vorst of vorstin. Chacham dr. P. Toledano. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Chacham dr. P. Toledano Wetten bij het zien van vorst of vorstin P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Parasat Noach 28 oktober 2011 30 tisjre 5772 Phoenix Volgens de Talmoed

Nadere informatie

Phoenix. Ribi drs. A. W. Rosenberg: Synagogale melodieënschat

Phoenix. Ribi drs. A. W. Rosenberg: Synagogale melodieënschat Synagogale melodieënschat In de aanloop tot de herfstmanoeuvres zoals we de periode vaak noemen die begint met Rosj Hasjana en wordt afgesloten met Simchat Tora, vragen wij ons af wat de functie is van

Nadere informatie

1. Ook al heeft men op vrijdagavond de kiddoesj uitgesproken, is het toch een mitswa om hem opnieuw uit te spreken op Saba ochtend.

1. Ook al heeft men op vrijdagavond de kiddoesj uitgesproken, is het toch een mitswa om hem opnieuw uit te spreken op Saba ochtend. Phoenix P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Dayan dr. P. Toledano: Wetten omtrent de kiddoesj op Saba middag Parasat Tazriang-Metsorang 16 april 2010 2 iyar 5770 Deze Naast

Nadere informatie

Phoenix. Chacham dr. P. Toledano. Wetten omtrent het gebruik van elektriciteit op Saba. 1. Op Saba is het verboden elektriciteit aan of uit te zetten.

Phoenix. Chacham dr. P. Toledano. Wetten omtrent het gebruik van elektriciteit op Saba. 1. Op Saba is het verboden elektriciteit aan of uit te zetten. Chacham dr. P. Toledano Wetten omtrent het gebruik van elektriciteit op Saba P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Parasat Wajetse 3 december 2011 7 Kislev 5772 Phoenix 1. Op

Nadere informatie

Koken op Saba (deel 3) 18. Het is toegestaan om mintbladeren. thee te leggen. In feite is dit de gewoonte bij vele Sefardische gemeentes.

Koken op Saba (deel 3) 18. Het is toegestaan om mintbladeren. thee te leggen. In feite is dit de gewoonte bij vele Sefardische gemeentes. Phoenix P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Dayan dr. P. Toledano: Koken op Saba (deel 3) Parasat Korach 11 juni 2010 29 sivan 5770 Deze Naast week de Halacha, brengt de die

Nadere informatie

Phoenix. Lofzeggingen na eten of drinken. Dayan dr. P. Toledano:

Phoenix. Lofzeggingen na eten of drinken. Dayan dr. P. Toledano: Dayan dr. P. Toledano: Lofzeggingen na eten of drinken Naast de Halacha, die hieronder wordt weergegeven, heeft ook de plaatselijke traditie een belangrijke plek in het Jodendom. De tekst hieronder komt

Nadere informatie

Tora TORA SCHOOLOPDRACHT. Torarol Vervaardiger: onbekend Materiaal: perkament, hout Jaartal: onbekend

Tora TORA SCHOOLOPDRACHT. Torarol Vervaardiger: onbekend Materiaal: perkament, hout Jaartal: onbekend WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. bhet onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: Tora Torarol Vervaardiger: onbekend Materiaal: perkament, hout Jaartal:

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Phoenix G EDACHTEN BIJ ROSJ HASJANA DOOR DAYAN DR. P. TOLEDANO L AATSTE NUMMER VAN DE PHOENIX. Portugees-Israëlietische Gemeente VÓÓR ROSJ HASJANA

Phoenix G EDACHTEN BIJ ROSJ HASJANA DOOR DAYAN DR. P. TOLEDANO L AATSTE NUMMER VAN DE PHOENIX. Portugees-Israëlietische Gemeente VÓÓR ROSJ HASJANA 6 september 2007 23 eloel 5767 Parasat Nitsabim Wajelech Portugees-Israëlietische Gemeente Phoenix G EDACHTEN BIJ ROSJ HASJANA DOOR DAYAN DR. P. TOLEDANO Op de eerste dag van Rosj Hasjana lezen we de haftara

Nadere informatie

Wetten omtrent de Sjabbatkaarsen (deel 2)

Wetten omtrent de Sjabbatkaarsen (deel 2) Dayan dr. P. Toledano: Wetten omtrent de Sjabbatkaarsen (deel 2) Portugees-Israëlietische Gemeente Parasat Bo 22 januari 2010 7 sjebat 5770 Phoenix Deze Naast week de Halacha, brengt de die Phoenix hieronder

Nadere informatie

MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18

MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18 MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18 De Parasja begrijpen Sjemot (Exodus) 21:1-20:18 We zullen leren hoe we 1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen.

Nadere informatie

Phoenix. Ruth, de volmaakte bekeerling. Parasat Bemidbar. 25 mei 2012. 5 sivan 5772. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e

Phoenix. Ruth, de volmaakte bekeerling. Parasat Bemidbar. 25 mei 2012. 5 sivan 5772. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Larry Fine Ruth, de volmaakte bekeerling Bron: The Jewish Magazine Parasat Bemidbar Het verhaal van Ruth is opgenomen als een van de boeken van Tenach, om een heel speciale en positieve reden. Ruth was

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Phoenix. Boodschap voor pesach. Ngereb Pesach. 6 april 2012. 14 nissan 5772. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e

Phoenix. Boodschap voor pesach. Ngereb Pesach. 6 april 2012. 14 nissan 5772. P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Chacham dr. P. Toledano: Boodschap voor pesach P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Ngereb Pesach 6 april 2012 14 nissan 5772 Phoenix Tijdens Pesach vervullen wij vele mitswot,

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Zondag 11 oktober 2015 om 10.00 uur in de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode Gezinsdienst NOACH EN DE ARK

Zondag 11 oktober 2015 om 10.00 uur in de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode Gezinsdienst NOACH EN DE ARK Zondag 11 oktober 2015 om 10.00 uur in de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode Gezinsdienst NOACH EN DE ARK 1 VOORBEREIDING In stilte bereiden wij ons voor Welkom Aanvangswoord Ieder voor zich en God voor ons

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

Bij de lessen over de Feestdagen wordt in alle klassen gebruik gemaakt van de door Rimon-ljloc ontwikkelde LESkisten

Bij de lessen over de Feestdagen wordt in alle klassen gebruik gemaakt van de door Rimon-ljloc ontwikkelde LESkisten n algemeen LEERPLAN en doelen JAHADOET + TENACH TALMOED TORA onderwijs Liberaal Joodse Gemeenten In dit leerplan staan de doelen per leerjaar genoemd. Hieraan kan worden afgelezen wat een leerling in dit

Nadere informatie

Rabbijn Joseph Telushkin: Mag een jood roken?

Rabbijn Joseph Telushkin: Mag een jood roken? Rabbijn Joseph Telushkin: Mag een jood roken? P o r t u g e e s - I s r a ë l i e t i s c h e G e m e e n t e Parasat Teroema 24 februari 2012 1 adar 5772 Phoenix "Responsa" is de term die gebruikt wordt

Nadere informatie

NOACH EN DE ZONDVLOED

NOACH EN DE ZONDVLOED Bijbel voor Kinderen presenteert NOACH EN DE ZONDVLOED Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

BAR/BAT MITSWA SCHOOL OPDRACHT. Bar mitswa-oorkonde Vervaardiger: onbekend. Jaartal: 1940

BAR/BAT MITSWA SCHOOL OPDRACHT. Bar mitswa-oorkonde Vervaardiger: onbekend. Jaartal: 1940 b WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. Het onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: SCHOOL OPDRACHT a w s t i m r Ba a w s t i m Bat Bar mitswa-oorkonde

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips Tawheed betekent letterlijk iets één maken of iets één noemen. In het Nederlands wordt het één maken van

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

De schepping van de mens Studieblad 6

De schepping van de mens Studieblad 6 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) De schepping van de mens Studieblad 6 Inleiding Mensbeeld Uitgangspunt Stof In

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Phoenix. De lofzegging over verschillende soorten voedsel

Phoenix. De lofzegging over verschillende soorten voedsel Dayan dr. P. Toledano: De lofzegging over verschillende soorten voedsel Naast de Halacha, die hieronder wordt weergegeven, heeft ook de plaatselijke traditie een belangrijke plek in het Jodendom. De tekst

Nadere informatie

Gods feesten - Algemeen - versie 3. Gods feesten

Gods feesten - Algemeen - versie 3. Gods feesten Gods feesten De christenen hebben zeker 3 eeuwen lang Gods feesten gevierd. Sabbat, Pesach, Wekenfeest, Loofhuttenfeest. En alles volgens de Joodse kalender. Vanaf de 4 e eeuw mocht dat niet meer. En nu,

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

In de serie Twee op de kansel. Thema: Wat is ons essentieel?

In de serie Twee op de kansel. Thema: Wat is ons essentieel? In de serie Twee op de kansel Rabbijn Albert Ringer (Liberale joodse gemeente Rotterdam) Dr Christiane Berkvens-Stevelinck (Remonstranten Rotterdam) Thema: Wat is ons essentieel? Lezing : Deuteronomium

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Maak je eigen gebedsriem

Maak je eigen gebedsriem Maak je eigen gebedsriem 1 Blad 1 Hoe te maken? 1. Kleur de plattegrond van het gebedsriemdoosje in. 2. Knip de onderdelen 1 en 2 van het werkblad uit. Dit zijn het bovenste en onderste gedeelte van het

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was?

In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was? De geboorte van Izak. In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Genesis 21 Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was? Genesis 11:30 Sarai nu was onvruchtbaar; zij had

Nadere informatie

Dayan Toledano is volgende maand korte tijd in Nederland. U kunt desgewenst een afspraak met hem maken op maandag 16 april a.s.

Dayan Toledano is volgende maand korte tijd in Nederland. U kunt desgewenst een afspraak met hem maken op maandag 16 april a.s. Phoenix 15maart2007 26adar 5767 Bendigamos in ere herstellen wajakheel'pekoedee Onze Gemeente staat bekend om zijn tradities. Sommige tradities zijn eeuwenoud, andere zijn betrekkelijk jong. Is het belangrijk

Nadere informatie

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31).

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31). Les 2 voor 9 januari 2016 Licht was God schiep zes e dingen op eerste zes dagen van de Schepping (Genesis 1): Land en zee waren Vegetatie was Het uitspansel was Zeedieren en vogels waren En God zag al

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

De handschriften van Ets Haim/Livraria Montezinos en de boekcultuur van de Amsterdamse Sefardim

De handschriften van Ets Haim/Livraria Montezinos en de boekcultuur van de Amsterdamse Sefardim De handschriften van Ets Haim/Livraria Montezinos en de boekcultuur van de Amsterdamse Sefardim Menasseh ben Israel (1604 1657) Emile Schrijver Bibliotheca Rosenthaliana Universiteit van Amsterdam Bijzondere

Nadere informatie

Nota van Wijzigingen. Dijkverbetering Amstelkade. A. Schopman. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Nota van Wijzigingen. Dijkverbetering Amstelkade. A. Schopman. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Nota van Dijkverbetering Amstelkade A. Schopman Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94 (lokaal tarief) F 020 608 39 00 KvK

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Hoop in onzekere tijden. Daniël: Gebed & Antwoord

Hoop in onzekere tijden. Daniël: Gebed & Antwoord Hoop in onzekere tijden Daniël: Gebed & Antwoord Relatie met God God Aanbidden Zijn relatie met God Zijn Rol/Relatie in de wereld Hoe werd die band met God duidelijk? Daniël 2: 28 Maar er is een God in

Nadere informatie

De weg van de mens naar zijn eeuwig huis

De weg van de mens naar zijn eeuwig huis De weg van de mens naar zijn eeuwig huis Drs. C.J. van den Boogert Inleiding Als predikant in een verpleeghuis ben ik regelmatig betrokken bij het overlijden van een bewoner. Daarbij word ik altijd weer

Nadere informatie

EZECHIËL: MAN VAN VISIOENEN

EZECHIËL: MAN VAN VISIOENEN Bijbel voor Kinderen presenteert EZECHIËL: MAN VAN VISIOENEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

SAMUËL, DIENAAR VAN GOD

SAMUËL, DIENAAR VAN GOD Bijbel voor Kinderen presenteert SAMUËL, DIENAAR VAN GOD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

[dia 1 titel] Het thema van de preken in deze adventtijd is:

[dia 1 titel] Het thema van de preken in deze adventtijd is: Inleiding op de bijbellezing: [dia 1 titel] Het thema van de preken in deze adventtijd is: God belooft wat! [dia 1.1] Gods belofte aan Noach: hoop voor de aarde, was het thema van de preek van vorige week.

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Wie de leerling liefheeft. Van niet aanspreekbaar Naar wel hanteerbaar

Wie de leerling liefheeft. Van niet aanspreekbaar Naar wel hanteerbaar Wie de leerling liefheeft Van niet aanspreekbaar Naar wel hanteerbaar Lesverstorend gedrag in de klas Wat gebeurt er bij opstandig pubergedrag in de klas? Wat zijn dan de huidige standaardacties? Waarom

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie

Joods leven nu JOODS LEVEN NU

Joods leven nu JOODS LEVEN NU WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. bhet onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: Joods leven nu Foto-installatie Vervaardiger: Anita Frank & Pauline

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam?

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam? De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de laatste en universele boodschap van God gekregen. Voor de boodschap aan de Profeet Mohammed (vzmh) heeft God zich aan veel Profeten (vzmh) geopenbaard. Volgens een overlevering

Nadere informatie

FEESTDAGEN SCHOOL OPDRACHT. Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend Materiaal: hout, papier Jaartal: 1930

FEESTDAGEN SCHOOL OPDRACHT. Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend Materiaal: hout, papier Jaartal: 1930 b WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. Het onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: SCHOOL OPDRACHT n e g a d t s Fee Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Wat is zo kenmerkend na 6 dagen van schepping van hemel en aarde?

Wat is zo kenmerkend na 6 dagen van schepping van hemel en aarde? les 18 De dag des Heren Wat is zo kenmerkend na 6 dagen van schepping van hemel en aarde? Genesis 2:2-3 Toen nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op de

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud Kralingen"

UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats Oud Kralingen UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud Kralingen" Openstelling begraafplaats voor bezoekers: De maanden januari, februari, maart, oktober, november en december van 09.00

Nadere informatie

Grenzen. Bevrijding. viering in de Keizersgrachtkerk

Grenzen. Bevrijding. viering in de Keizersgrachtkerk Grenzen Bevrijding viering in de Keizersgrachtkerk zondag 7 juni 2015 Grenzen Grenzen.Hoe zit dat toch met grenzen? Er zijn onnoembaar veel associaties: de grens overgaan voor een vakantie naar het buitenland;

Nadere informatie

HC zd. 3 nr. 32. dia 1

HC zd. 3 nr. 32. dia 1 HC zd. 3 nr. 32 deze zondag verzet zich tegen fatalisme als grondtrek van veel menselijk denken fatalisme wil zeggen dat het gaat zoals de goden besloten hebben jij kunt daar niets aan veranderen dia 1

Nadere informatie

Bedoeling van de lesbrief. Over de expositie

Bedoeling van de lesbrief. Over de expositie Bedoeling van de lesbrief De lesbrief kunt u gebruiken om een les te geven over de Bijbel, ter voorbereiding en aanvulling op een bezoek aan de expositie Het Boek der Boeken. U kunt alles uit de lesbrief

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

Om de wil te doen van onze Hemelse Vader: In de richting van een partnerschap tussen Joden en Christenen.

Om de wil te doen van onze Hemelse Vader: In de richting van een partnerschap tussen Joden en Christenen. Historische verklaring van Orthodoxe Rabbijnen over het christendom Partnerschap Joden en Christenen Vertaling door Hélène Evers* Orthodox Rabbijnse verklaring over het Christendom Op 3 december 2015 kwam

Nadere informatie

Vragen rond ons levenseinde 1. 1. eerbied voor het leven, hoe? 2. ethische vragen bij naderend sterven 3. begrafenis of crematie

Vragen rond ons levenseinde 1. 1. eerbied voor het leven, hoe? 2. ethische vragen bij naderend sterven 3. begrafenis of crematie 1, hoe? 2. ethische vragen bij naderend sterven 3. begrafenis of crematie Inleidend: - Sterven is heel dichtbij, dagelijks - Opzet leerdienstserie Sietsma / Van Hemmen Theologisch: de discussie op het

Nadere informatie

Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging

Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging In deze wilsbeschikking kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen. Om de wilsbeschikking rechtsgeldig te laten zijn, moet deze eigenhandig zijn ingevuld

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op de Voorwaarden. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN CHANOEKA

HET VERHAAL VAN CHANOEKA HET VERHAAL VAN CHANOEKA Op de 25e dag van de joodse maand Kislew begint Chanoeka, een feest dat acht dagen duurt. Met Chanoeka denken we terug aan een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van het

Nadere informatie

God de Vader maakte voorbereidingen

God de Vader maakte voorbereidingen L e s 1 God de Vader maakte voorbereidingen Thema: Redder Bijbelgedeelte: Genesis 3:15, 12:1-3; 2 Samuël 7:8-16; Lucas 1:26-38; Jesaja 7:14; Matteüs 1:18-25 Bijbeltekst: Matteüs 1:21 Herhalingsspel In

Nadere informatie

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars,

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Preek over Galaten 4:21-5:1 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Wie van jullie heeft er wel eens stamboomonderzoek gedaan in de familie? In onze familie heeft iemand dat wel eens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 De gemeentelijke begraafplaats 2 De aula Rond-om 3 Soorten graven 4 Urnen en as 5 Soorten urnen graven 6 Aankleding van het graf 7 Het ruimen van graven 7 Tarieven 8 Overige begraafplaatsen

Nadere informatie

kort voor zijn heengaan heeft Jezus tijdens een maaltijd met zijn leerlingen

kort voor zijn heengaan heeft Jezus tijdens een maaltijd met zijn leerlingen Noordeloos liturgie Orgelspel Mededelingen en welkom We zingen lied 283 Votum en groet Psalm 87 Gebed voor de nood van de wereld Na elke gebedsintentie zingen we na zo bidden wij U : gezang 367 d Glorialied:

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013 Zondag 4 Augustus 2013 Thema van de dienst : Schepping Voorganger : ds. J.W. Stam Organist/piano : Jan Bremer Mededelingen van de kerkenraad Lied: Ps. 19: 1 en 2 >> Intochtslied vers 2 >> 1 2. God heeft

Nadere informatie

01-02-2015 Jongerendienst:

01-02-2015 Jongerendienst: 01-02-2015 Jongerendienst: Heer, ik kom tot U (Opw. 488) Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

HANDLEIDING November 2004. Dit werkboek is van:

HANDLEIDING November 2004. Dit werkboek is van: HANDLEIDING November 2004 Dit werkboek is van: TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE STUDIES Deze studies zijn geschreven met het doel kinderen meer inzicht te geven in bepaalde Bijbelse thema s. Zij zijn oorspronkelijk

Nadere informatie

overstapdienst van de 12-jarigen 21 juni 2015

overstapdienst van de 12-jarigen 21 juni 2015 overstapdienst van de 12-jarigen 21 juni 2015 overstappen doe je niet alleen In deze dienst "stappen over" Anne Zwijnenberg, Arjen Valk, Bram van Lenthe, Corné Blom, Frank Lenderink, Julia Nijhoff, Lian

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eon. Maar, hoe zou God de tijd zien?

Eon. Maar, hoe zou God de tijd zien? Eon Tjonge, die wedstrijd leek wel een eeuwigheid te duren!, zeggen mensen weleens na afloop van een spannende sportwedstrijd. Deze middag ging snel voorbij zeg!, denk je weleens, als je intens met iets

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Erew Rosj Hasjana 4-9 - 2013, 5774, Derasja Rabbijn Menno ten Brink

Erew Rosj Hasjana 4-9 - 2013, 5774, Derasja Rabbijn Menno ten Brink Erew Rosj Hasjana 4-9 - 2013, 5774, Derasja Rabbijn Menno ten Brink "Hajom harat olam", Vandaag is de geboortedag van de wereld. Tijdens alle diensten van Rosj Hasjana, in alle tradities en over de hele

Nadere informatie

Naamloos schooiert liefde langs de wegen

Naamloos schooiert liefde langs de wegen Nieuwe Liefde Viering Zondag 22 maart 2015, 19:00 Open Hof, Ommoord, Rotterdam Naamloos schooiert liefde langs de wegen Aan deze dienst werken mee: Voorganger: Bart Starreveld Pianist/organist: Henri Heuvelmans

Nadere informatie

DE GOD VAN LEVENDEN. Liturgie

DE GOD VAN LEVENDEN. Liturgie Zondag 22 / Gehouden op 17-02-2008 / p.1 DE GOD VAN LEVENDEN Liturgie Votum & groet Zi: Ps. 136:1.2 Lezing van Gods wet Zi: Ps. 16:1.2 Gebed Schriftlezing: Ex. 3:1-6 Zi: Ps. 136:9.10 Matth. 22:23-33 Zi:

Nadere informatie