Governance Principes Verzekeraars ONDERLINGE UITVAARTMAATSCHAPPIJ DE LAATSTE EER DRACHTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Governance Principes Verzekeraars ONDERLINGE UITVAARTMAATSCHAPPIJ DE LAATSTE EER DRACHTEN"

Transcriptie

1 Governance Principes Verzekeraars ONDERLINGE UITVAARTMAATSCHAPPIJ DE LAATSTE EER DRACHTEN 1

2 maart 2015 Versie Naleving Governance Principes Verzekeraars Governance Principes Verzekeraars De Governance Principes, hierna de Code, zijn in 2002 opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en sinds januari 2011 aangewezen als gedragscode op grond van 2:391 lid 5 Burgerlijk Wetboek. De Code is op 1 juli 2013 gewijzigd. De Code is van toepassing op alle verzekeraars die beschikken over een ver-gunning verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Onze organisatie beschikt over een Wft vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van naturauitvaartverzekeraar en is dus gehouden aan de Code. Toepassing Code Op de Code is het pas toe of leg uit-beginsel van toepassing. Een verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de activiteiten en overige specifieke kenmerken van de verzekeraar en de groep waarvan hij eventueel deel uitmaakt. De ver-zekeraars waarop de Code van toepassing is, verschillen op veel gebieden. Zo verschillen zij in aard en omvang, opereren zij in verschillende (deel)markten, kunnen zij nationaal of internationaal georiën-teerd zijn en kennen zij verschillende corporate governance structuren. Waar deze verschillen dat rechtvaardigen, zal sprake kunnen zijn van een proportionele toepassing van de principes van de Code. Afwijkingen, mits gemotiveerd, kunnen derhalve gerechtvaardigd zijn. Omdat wij een relatief kleine natura-uitvaartverzekeraar zijn met een eenvoudig product, hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aantal principes proportioneel toe te passen. Wij hebben van een te ruime jas, een jas op maat gemaakt. Er is een Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars aangesteld en de commissie heeft speciale aandacht besteed aan de mogelijkheid van proportionele toepassing door kleine verzekeraars. Dat betekent dat wij als kleine verzekeraar een aantal principes proportioneel mogen toepassen en de toepassing mogen beschouwen als volledige toepassing. Wel moet uitgelegd worden hoe het principe is ingevuld. Wij hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Wij geven aan wanneer een principe zich leent voor proportionele toepassing. Bij het opstellen van de Code hebben wij rekening gehouden met de belangen van alle bij de verzeke-raar betrokken partijen. De continuïteit van onze organisatie, de maatschappelijke omgeving waar-binnen onze organisatie functioneert en toepasselijke wet- en regelgeving zijn kaderscheppend geweest. Verantwoording Code Middels dit document leggen wij gemotiveerd vast hoe wij de bepalingen uit de Code toepassen. Als wij afwijken van de Code, leggen wij uit waarom wij afwijken en op welke wijze wij afwijken. Met dit docu-ment willen wij zo transparant mogelijk zijn. 2

3 Daarnaast vermelden wij in ons jaarverslag en op onze website op welke wijze wij de principes van de Code in het voorafgaande jaar hebben toegepast. Wanneer wij een principe niet volledig hebben toe-gepast, zetten wij gemotiveerd uiteen waarom wij het principe niet (volledig) hebben toegepast. De verantwoordingstekst in het jaarverslag en op onze website zijn eenvoudig vindbaar. Raad van Commissarissen Samenstelling en deskundigheid Artikel Principe Toepassing 3

4 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samen-gesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan ver-vullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn een voor-waarde voor een goede taakvervulling door de raad van commissarissen. zoals de code voorschrijft. ] De RvC is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan uitoefenen. De RvC bestaat daartoe uit drie leden. ]Taken, bevoegdheden en werkwijze zijn beschre-ven in de Statuten van DLE Drachten en wel in de artikelen 17, 18 en 19. ] Naast de vier gezamenlijke bijeenkomsten met de Raad van Bestuur vergaderen zij minimaal vijf keer per jaar afzonderlijk. ] Ten aanzien van de samenstelling, deskundig-heid, taak en werkwijze van de RvC voldoet DLE Drachten aan de Code. De commissarissen zijn onafhankelijk, dat wil zeggen dat zij op geen enkele manier verbonden zijn met de onderneming dan wel met aan de onderneming gelieerde ondernemingen. ] De onafhankelijkheid van de RvC staat specifiek beschreven in het beleidsdocument Integriteits-code DLE Drachten. ] De leden van de RvC hebben vijf aandachtgebieden als volgt benoemd: Compliance functie. Inhoud: - Voldoen aan wet- en regelgeving op gebied van Natura uitvaartverzekeraars, Wft, HR, privacy van persoonsgegevens (WBP) etc. - De RvC doet controle op de uitvoering van de compliance functie en maakt hierbij gebruik van het werkprogramma compliance. Risico Management functie. Inhoud: - Het beoordelen van financiële en nietfinanciële risico s; - Financiële risico s conform SolvencyII-basic; - Zorgen voor vastgesteld beleid en toetsing van het beleid; - De RvC doet een controle op de uitvoering van het risicomanagementproces. 4 Interne audit functie. Inhoud: - Interne audits, taken RvC hierbij: Interne beheersing, belangrijkste punten Voorziening; Belegging; Ledenbestand; Slarissen, doorberekening uren; AO/IC, overig Jaarlijks gesprek met de accountant; Controle compliance; Controle Risicomanagementproces; Risico inventarisatie;

5 2.1.2 De raad van commissarissen beschikt over een voldoende aantal leden om zijn functie, ook in de commissies van de raad, goed te kunnen uit-oefenen. Het geschikte aantal leden is mede af-hankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de verzekeraar De leden van de raad van commissarissen be-schikken over gedegen kennis van de maat-schappelijke functies van de verzekeraar en van de belangen van alle bij de verzekeraar betrok-ken partijen. De raad van commissarissen maakt een evenwichtige afweging van de be-langen van de bij de verzekeraar betrokkenen zoals zijn klanten, aandeelhouders en medewerkers Ieder lid van de raad van commissarissen is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de verzekeraar te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico s die daarbij worden gelo-pen. Voorts beschikt ieder lid van de raad van commissarissen over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de raad van commissarissen. Daartoe wordt, zodra een vacature in de raad van commissarissen ontstaat, een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de raad van commissarissen opgesteld die past binnen de profielschets die voor de gehele raad is op-gesteld. zoals de code voorschrijft. ] De RvC beschikt over drie leden, hetgeen voor DLE Drachten - gegeven de aard, omvang en com-plexiteit- afdoende is. DLE Drachten is een kleine verzekeraar. zoals de code voorschrijft. ] De commissarissen zijn allen afkomstig uit het bedrijfsleven en hebben een brede en relevante maatschappelijke ervaring in de financiële- en dienstensector. ] De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van alle bij de verzekeraar betrokken partijen. Daarbij houdt de RvC rekening met de maatschappelijke functies van een verze-keraar en is daarmee bekend. zoals de code voorschrijft. ] De werving van leden RvC staat omschreven in het beleidsdocument Werving en selectie DLE Drachten. ] Basis bij vacatures zijn de individuele profielschets en de profielschets samenstelling collectief RvC (goede verdeling kwaliteiten). ] Basis van benoembaarheid: hiervoor is het document Criteria benoembaarheid lid Raad van Commissarissen DLE Drachten de leidraad. ] Bij voordracht wordt de commissaris getoetst door DNB op geschiktheid (beleidsregel geschikt-heid 2012). ] Na positieve toetsing volgt benoeming door de Ledenvergadering. ] De commissaris ondertekent de Moreel Ethische Verklaring. ] De commissaris moet een VOG aanleveren. 5

6 2.1.5 Bij de vervulling van de vacature van voorzitter van de raad van commissarissen wordt in de op te stellen individuele profielschets aandacht besteed aan de door de verzekeraar gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaal-economi-sche en politieke cultuur en de maatschap-pelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de verzekeraar opereert Ieder lid van de raad van commissarissen, de voorzitter in het bijzonder, is voldoende be-schikbaar en bereikbaar om zijn taak binnen de raad van commissarissen en de commissies van de raad waarin hij zitting heeft naar behoren te vervullen. zoals de code voorschrijft. De profielschets staat aangegeven in twee documenten: Beleidsdocument Werving en selectie DLE Drachten Specifiek: document Criteria benoembaarheid lid Raad van Commissarissen DLE Drachten. DLE Drachten past dit principe proportioneel toe. ] Bij DLE Drachten zijn er communicatief korte lijnen tussen de voorzitter RvC en de voorzitter RvB alsmede de directeur /dagelijkse leiding organisatie (secr. RvB). ] Jaarlijks dienen de leden RvC een formulier in te vullen waarin wordt gevraagd een overzicht te geven van hoofdwerkzaamheden en nevenfunc-ties. Dit om de toezichthoudende taken te kunnen beoordelen. ] De voorzitter RvB beoordeelt deze inventarisatie en zorgt voor dossiervorming. ] De voorzitter RvB houdt zicht op absentie tijdens bijeenkomsten. Jaarlijks wordt een vergader-rooster vastgesteld door RvB&RvC, iedereen wordt dan ook geacht aanwezig te zijn. 6

7 2.1.7 Ieder lid van de raad van commissarissen ont-vangt een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. zoals de code voorschrijft. ] Het beleidsdocument Beloningsbeleid DLE Drachten vormt hierbij de leidraad. ] Basis van het beloningsbeleid is het aantal uren dat wordt ingezet voor het verrichten van de toezichttaak. Hierbij conformeert DLE Drachten zich aan het wettelijk kader beloningsbeleid verzekeraars zoals vastgelegd in de Regeling van de Nederlandsche Bank d.d Hierin zijn op DLE Drachten van toepassing: Hoofdstuk 2: Beginselen beheerst beloningsbeleid en wel de artikelen 3, 4, 5 alsmede Afdeling 2.2 Governance: artikel 6 ] De commissarissen ontvangen een maandelijkse vergoeding; zij zijn zelf opgaveplichtig voor de Be-lastingdienst. ] Jaarlijks wordt tijdens de Beleidsdag het beloningsbeleid geevalueerd (agendapunt) De voorzitter van de raad van commissarissen ziet toe op de aanwezigheid van een program-ma van permanente educatie voor de leden van de raad van commissarissen, dat tot doel heeft de deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de verzeke-raar en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Ieder lid van de raad van commissarissen neemt hieraan deel De beoordeling van de effectiviteit van de in principe bedoelde permanente educatie maakt deel uit van de jaarlijkse evaluatie van de raad van commissarissen. DLE Drachten past dit principe proportioneel toe en wijkt hier op onderdeel van af: ] Gezien de kleine omvang van de RvC en RvB is besloten de programmering permanente educatie van deze organen neer te leggen bij de voorzitter RvB. ] Een jaarlijkse planning is hierbij niet mogelijk omdat zoveel als mogelijk wordt ingespeeld op bijeenkomsten actuele ontwikkelingen en scholingsmogelijkheden. ] Jaarlijks wordt in het directieverslag vermeld wel-ke educatie is gevolgd; ] DLE Drachten beschikt over een Procedure Permanente Educatie. zoals de code voorschrijft. ] Tijdens de Beleidsdag maakt de evaluatie effec-tiviteit permanente educatie RvB& RvC onderdeel uit van de agenda, dit onder het agendapunt Governance Code 7

8 Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad van commissarissen wordt dit functioneren eens in de drie jaar onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. De betrokkenheid van ieder lid van de raad van commissarissen, de cultuur binnen de raad van commissarissen en de relatie tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur maken deel uit van deze evaluatie. zoals de code voorschrijft. ] Voor het eerst is deze interne evaluatie toegepast in 2013 als onderdeel van een scholingsbijenkomst o.l.v. de accountant. Om de drie jaar vindt dit weer plaats. Taak en werkwijze Artikel Principe Toepassing 8

9 2.2.1 Bij zijn toezicht besteedt de raad van commis-sarissen bijzondere aandacht aan het risico-beheer van de verzekeraar. Iedere bespreking van het risicobeheer wordt voorbereid door een risico- of vergelijkbare commissie, die daartoe door de raad van commissarissen uit zijn midden is benoemd. DLE Drachten past dit principe proportioneel toe en wijkt op onderdeel af. ] Gezien de omvang van de RvC is er geen sprake van een commissie risicobeheer. Binnen de RvC zijn twee commissarissen belast met de Risico Management functie. ] De RvC heeft een toezichthoudende taak m.b.t.: het beoordelen van financiële en nietfinanciële risico s; Financiële risico s conform SolvencyIIbasic; Zorgen voor vastgesteld beleid en toetsing van het beleid. ] De RvC doet een controle op de uitvoering van het risicomanagement proces; ] M.b.t. de uitvoering taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is een actueel mandaat opgesteld. ] Risicobeheer is een centraal aandachtspunt voor DLE Drachten. De penningmeester (lid voorbereiding van de bespreking van het risicobeheer in de bijeenkomst met beide RvB) draagt hiervoor de (inhoudelijke) verantwoording en is belast met de commissarissen. ] Ditzelfde geldt voor het afnemen van audits. ] Beide commissarissen doen vervolgens verslag van de bevindingen binnen de totale RvC en de bijeenkomst met de RvB. Hiervan wordt verslag-geving gemaakt. ] Vaste onderdelen binnen de agenda RvB & RvC zijn: - bespreking managementinformatie; - bespreking kwartaalcijfers / jaarcijfers; - stand van zaken vermogensbeheer; - verslag mogelijke audits; - bespreking actuele performancekaart (kpi s) 9

10 2.2.2 Voor de risicocommissie gelden, evenals voor de auditcommissie, specifieke competentie- en ervaringseisen. Zo moet een aantal leden van de risicocommissie beschikken over grondige kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer of over de nodige ervaring die een gedegen beoordeling van risico s mogelijk maakt en moet een aantal leden van de auditcommissie beschikken over grondige kennis van financiële verslaglegging, interne beheersing en audit of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt. DLE Drachten past dit principe proportioneel toe en wijkt op onderdeel af. ] Gezien de omvang van de RvC is er geen sprake van een commissie risicobeheer noch auditcom-missie. Zie ] Minimaal twee leden van de RvC voldoen aan de specifieke competenties m.b.t. risicobeheer en audit. Dit conform de samenstelling collectief R.v.C. ] De commissarissen worden getoetst door DNB op geschiktheid (beleidsregel geschiktheid 2012). Bij de informatie voorafgaand aan toetsing wordt vermeld voor welk profiel de toetsing gaat gelden (welke portefeuille binnen de RvC.). Raad van Bestuur Samenstelling en deskundigheid Artikel Principe Toepassing 10

11 3.1.1 De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en diver-siteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de raad van bestuur. DLE Drachten past dit principe proportioneel toe. ] De RvB bestaat uit drie leden, hiervan zijn de functies: Voorzitter; Secr. / directeur bestuurder (= dagelijkse leiding organisatie); Penningmeester. ] De directeur bestuurder functioneert op basis van een managementstatuut waarin omschreven zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden; ] De R.v.B. is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid en is zodanig samengesteld dat een goede taakverdeling gewaarborgd is. Er is sprake van voldoende evenwicht qua besluitvorming, deskun-digheid en kritisch evaluerend vermogen; ] De voorzitter is één dag in de week aanwezig in het administratiekantoor voor bestuurlijke zaken, overleg enz. enz.; ] De taken en bevoegdheden RvB zijn vastgelegd in de statuten van DLE Drachten (art. 14, 14 en 16); ] De namen van de bestuurders staan jaarlijks vermeld in het directieverslag; ] De bestuurders zijn benoemd op basis van de functieprofielen RvB van DLE Drachten en de benoembaarheidseisen zoals vermeld in het beleidsdocument Werving en Selectie DLE Drachten ; ] Bestuurders zijn pas benoembaar dan na goed-keuring / geschiktheidstoets DNB; ] De directie van de maatschappij werkt op basis van collegiaal bestuur incl. het vier-ogenprincipe; ] Intern overleg RvB vindt eens in de twee à drie weken plaats, dit conform een jaarrooster. 11

12 3.1.2 Ieder lid van de raad van bestuur beschikt over gedegen kennis van de financiële sector in het algemeen en het verzekeringswezen in het bijzonder. Ieder lid beschikt over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de verzekeraar en van de belangen van alle be-trokken partijen. Voorts beschikt ieder lid van de raad van bestuur over grondige kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de verzekeraar te kunnen beoordelen en bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over risico s die daarbij worden gelopen. DLE Drachten past dit principe proportioneel toe. ] Zowel de penningmeester als de directeur bestuurder beschikken over een gedegen kennis van de financiële sector in het algemeen, dit mede door hun opleidingsniveau; ] De voorzitter heeft genoeg kennis om de hoofd-lijnen van het totale (financiële) beleid van de verzekeraar te beoordelen. Deze bestuurder is m.n. op het bestuurlijke vlak goed onderlegd door opleidingsniveau en werkervaring; ] De functieprofielen en hierbij m.n. de goede verdeling kernkwaliteiten bestuurders binnen het collectief zijn maatgevend bij een goed functione-ren van de RvB; ] Ieder lid beschikt over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de verzekeraar en van de belangen van alle betrokken partijen; onderworpen aan de betrouwbaarheids- en Iedere bestuurder RvB ondertekent de Moreel Ethische Verklaring, overlegt een VOG en vult ] Nieuwe bestuurders RvB worden geschiktheidstoets van De Nederlandsche Bank. jaarlijks het formulier met nevenfuncties in. Aandachtpunt: DLE Drachten zal t.b.v. vacatures RvB & RvC aandacht schenken aan het ontwik-kelen van een inwerkprogramma voor nieuwe bestuurders en commissarissen. 12

13 3.1.3 De voorzitter van de raad van bestuur ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de raad van bestuur, dat tot doel heeft de deskundig-heid van de leden van de raad van bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de verzeke-raar en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorg-plicht jegens de klant, integriteit, het risico-management, financiële verslaggeving en audit. DLE Drachten past dit principe proportioneel toe en wijkt hier op onderdeel van af: ] De voorzitter RvB organiseert jaarlijks in overleg met de RvC het aanbod scholing voor het gehele bestuur (RvB&RvC); ] Een jaarlijkse planning is hierbij niet mogelijk omdat zoveel als mogelijk wordt ingespeeld op bijeenkomsten actuele ontwikkelingen en scholingsmogelijkheden; ] Het aanbod is afhankelijk van de actuele dienstverlening en binnen de verzekeraar in onwik-kelingen binnen de financiële het bijzonder; ] De leden van de RvB in het bijzonder volgen trainingen en mogelijk opleidingen die noodzakelijk zijn voor het eigen functioneren binnen de raad. Zie verder de toepassing van artikel 3.1.3; ] Jaarlijks wordt in het directieverslag vermeld wel-ke educatie is gevolgd; tijdens de jaarlijkse beleidsdag vormt dit onderdeel een agendapunt i.h.k.v. de governance; ] DLE Drachten beschikt over een Procedure Permanente Educatie Ieder lid van de raad van bestuur neemt deel aan het programma als bedoeld in en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Eén en ander is voorwaarde voor het kunnen functioneren als lid van de raad van bestuur. De raad van commissarissen vergewist zich ervan of de leden van de raad van bestuur voldoende deskundig zijn De verzekeraar vermeldt jaarlijks in zijn jaar-verslag hoe invulling is gegeven aan de princi-pes en zoals de code voorschrijft. ] Alle drie leden RvB volgen de het aanbod van de door DLE Drachten georganiseerde scholing, hier-naast zijn zij op afzonderlijke beleidsterreinen aan-wezig op seminars en andere incidentele informa-tieve bijeenkomsten. zoals de code voorschrijft. 13

14 3.1.6 De raad van bestuur draagt, met inachtneming van de door de raad van commissarissen goed-gekeurde risicobereidheid, zorg voor een evenwichtige afweging tussen commerciële belan-gen van de verzekeraar en te nemen risico s. zoals de code voorschrijft. ] De evenwichtige afweging tussen de belangen van verzekeraar en de te nemen risico s worden gemaakt in het reguliere overleg RvB (directie-beraad). ] Van dit overleg wordt verslag gemaakt die na goedkeuring worden ondertekend. ] Basis van handelen is voor de RvB het Jaarplan Beleid met de daaraan gekoppelde begroting; ] De RvB legt verantwoording af aan de RvC en de Algemene Ledenvergadering Binnen de raad van bestuur wordt aan een van de leden van de raad van bestuur de taak opgedragen besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betrokken lid van de raad van bestuur is tijdig betrokken bij de voorbereiding van beslissingen die voor de verzekeraar van materiële betekenis voor het risicoprofiel zijn, in het bijzonder waar deze beslissingen een afwijking van de door de raad van commissaris-sen goedgekeurde risicobereidheid tot gevolg kunnen hebben. Bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie wordt tevens aandacht besteed aan het belang van financiële stabiliteit en de impact die systeemrisico s mogelijk hebben op het risicoprofiel van de eigen instelling. ] M.b.t. het risicobeheer heeft DLE Drachten het beleidsdocument Risicomanagement DLE DLE Drachten past dit principe proportioneel toe. Drachten ontwikkeld. Hierin staat omschreven: Risicomanagementfunctie DLE Drachten; Invulling risicomanagementfunctie; Door wie uitgevoerd; Uitwerking Risicomanagementfunctie; Risicobeheersing. ] De penningmeester RvB is betrokken bij de voorbereiding van beslissingen m.b.t. het risico-beheer; Hierbij werkt deze nauw samen met de voorzitter. ] Risicobeheer is een vast onderdeel op de agenda van het overleg RvB; ] Zie verder Hst. 4 Risicomanagement van dit document. 14

15 3.1.8 Het lid van de raad van bestuur bij wie de taak is belegd de besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functio-neert van commerciële taakgebieden. zoals de code voorschrijft. ] Binnen de taakverdeling RvB is een duidelijke scheiding aangebracht met de werkzaamheden directeur/bestuurder (dagelijkse leiding organi-satie). Vanuit deze positie komt het riscomanage-ment in portefeuille van de penningmeester. ] De voorzitter richt zich hierbij meer op de aspecten die te maken hebben met bestuurszaken/governance/compliance/ vertegenwoordi-ging organisatie en onthoudt zich daarbij even-eens van bemoeienis met de bedrijfsvoering binnen de organisatie. Taak en werkwijze Artikel Principe Toepassing 15

16 3.2.1 De raad van bestuur van de verzekeraar draagt bij zijn handelen zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij de verze-keraar betrokken partijen zoals zijn klanten, aandeelhouders en medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de verzekeraar, de maatschappelijke omgeving waarin de verzekeraar functioneert en weten regelgeving en codes die op de verzekeraar van toepassing zijn Het centraal stellen van de klant is een noodza-kelijke voorwaarde voor de continuïteit van de verzekeraar. Onverminderd principe draagt de raad van bestuur er zorg voor dat de verzekeraar zijn klanten te allen tijde zorg-vuldig behandelt. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de zorgplicht jegens de klant wordt verankerd in de cultuur van de verzeke-raar. zoals de Code voorschrijft. ] De RvB draagt bij de uitvoering van haar taken zorg voor een evenwichtige afweging van belangen van de bij DLE Drachten betrokken partijen zoals klanten en het personeel. Dit is beschreven in de statuten en wel in artikel 13 (Bestuur), 14 (taken en bevoegdheden), 15 (besluitvorming) en 16 (vertegenwoordiging) ] In 2012 is een aanzet gegeven tot formalisering door het invoeren van de Governance Code. Een belangrijke input hierbij is de Code Verzekeraars en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars. ] DLE Drachten verkoopt één verzekeringsproduct: een eenvoudige naturauitvaartverzekering. Door de koppeling verzekering verzorgen uitvaart middels Uitvaartverzorging DLE Drachten BV heeft het functioneren van de RvB een bredere reikwijdte. Hierbij wordt ten doel gesteld de klant tegen zo laag mogelijke kosten te bedienen bij een overlijden en dit tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit. Hierbij hanteert DLE Drachten een landelijk kwaliteitskeurmerk. Aard en karakter van de werkzaamheden RvB zijn daardoor uiterst klantgericht ingesteld waarbij het winstoogmerk een secundair aspect is (omschreven in visie en doel van de onderlinge uitvaartmaatschappij). zoals de Code voorschrijft. ] DLE Drachten is continu bezig met het centraal stellen van de klant, dit vanwege de regionale functie die het uitoefent, ook voor wat betreft het verzorgen van de uitvaarten. De bijbehorende zorgplicht is verankerd binnen de cultuur van de organisatie. Binnen het beleid van DLE Drachten staan kwaliteitsbeleid bij de inrichting organisatie en klantbelang voorop. De RvC heeft hierbij een toezichtrol. ] Het afleggen van verantwoording voor het gevoerde beleid is hét centrale thema binnen de ledenvergadering. Directieverslag en jaarrekening zijn verplichte onderdelen van de agenda (statuten: artikel 20 Algemene Ledenvergadering) 16

17 3.2.3 De leden van de raad van bestuur oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen. Ieder lid van de raad van bestuur tekent een moreel-ethische verklaring. In de toelichting op deze Code is een model-verklaring opgenomen. Dit model kan iedere verzekeraar naar eigen inzicht aanvullen. zoals de Code voorschrijft. ] Elk lid RvB voldoet aan de profielschets zoals vastgelegd in het beleidsdocument Werving en selectie DLE Drachten. ] Elk lid RvB beschikt over een op de functie toegesneden VOG en heeft de Moreel Ethische Verklaring (format DNB) ondertekend. Betreffen-de stukken worden bewaard in het bestuurs-dossier. ] Jaarlijks vullen de leden RvB en RvC het opgave-formulier nevenfuncties in en dient men aan te geven of er zich een wijziging heeft voorgedaan m.b.t. de VOG De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de in principe bedoelde verklaring wordt vertaald in principes die gelden als leidraad voor het handelen van alle medewerkers van de verzekeraar. Iedere nieuwe medewerker van de verzekeraar wordt bij indiensttreding uitdruk-kelijk gewezen op de inhoud van deze principes door middel van een verwijzing naar deze prin-cipes in het arbeidscontract en wordt geacht deze principes na te leven. ] Op alle bestuurders, toezichthouders en DLE Drachten past dit principe gedeeltelijk mede-werkers is het beleidsdocument Integriteitscode DLE Drachten van toepassing. toe zoals de Code voorschrijft. ] Iedere (nieuwe) medewerker van de verzekeraar beschikt over een VOG. ] Net als de leden RvB & RvC vullen alle mede-werkers van de verzekeraar jaarlijks het opgave-formulier nevenfuncties in en dient men aan te geven of er zich een wijziging heeft voorgedaan m.b.t. de VOG (toetsing integriteit in de maand januari). ] De principes moeten nog worden verwerkt binnen het format arbeidscontract. 17

18 Risicomanagement Artikel Principe Toepassing 18

19 4.1 De raad van bestuur, en binnen de raad van bestuur primair de voorzitter van de raad van bestuur, is verantwoordelijk voor het vaststel-len, uitvoeren, monitoren en waar nodig bij-stellen van het algehele risicobeleid van de verzekeraar. De risicobereidheid wordt op voorstel van de raad van bestuur tenminste jaarlijks ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Tussentijdse materiële wijzigingen van de risicobereidheid worden eveneens ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. ] Alle aspecten m.b.t. het risicomanagement Risico-managementbeleid DLE Drachten. In Kerndocument is eveneens Kapitaalbeleid zoals de Code voorschrijft. zijn beschreven in het beleidsdocument dit document staat beschreven: Corporate Governance risicobeleid; Risicobeheersing. Risicomanagementfunctie DLE Dachten waarbinnen omschreven: Invulling Door wie uitgevoerd; Uitwerking DLE Drachten; Risicobeheersstructuren en beleid DLE Drachten. ] Binnen de door de voorzitter op te stellen agenda van de RvB vormt het risicomanagement een vast onderdeel van besprekingen. Verslaglegging middels ondertekende notulen. ] Binnen de door de voorzitter op te stellen agenda van de bijeenkomst RvB&RvC vormt het risicomanagement een vast onderdeel van bespre-kingen. Verslaglegging middels ondertekende notulen. ] De voorzitter draagt er zorg voor dat alle relevan-te gegevens en ontwikkelingen ter kennis van de RvC worden gebracht. ] De risicobereidheid vormt ieder jaar een vast agendapunt op de beleidsdag RvB&RvC (nov/dec). Verslaglegging middels ondertekende notulen. ] Conform de Statuten (art /4/5) heeft de RvB goedkeuring nodig van de RvC bij besluiten die verwant zijn met risicomanagement. ] T.b.v. de te dragen verantwoordelijkheden van de directeur / dagelijkse leiding van de organisatie is een mandateringsovereenkomst opgesteld. 19

20 4.2 De raad van commissarissen houdt toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde risico-beleid. Daartoe bespreekt de raad van commis-sarissen het risicoprofiel van de verzekeraar en beoordeelt hij op strategisch niveau of kapitaal-allocatie en liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid. Bij de uitoefening van deze toezichtrol wordt de raad van commissarissen geadviseerd door de risicocommissie die hier-toe uit de raad van commissarissen is gevormd. zoals de Code voorschrijft. ] De RvC houdt toezicht op de risicobeheersing binnen DLE Drachten, het doet een controle op de uitvoering van het risicomanagementproces; ] De RvC is verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze voorbereid zijn door de auditor of leden RvC met risicomanagement functie. ] De risicomanagementfunctie wordt uitgeoefend door twee leden van de RvC. ] Deze leden maken gebruik van het document Instructie Risicomanagement DLE Drachten waarin staan omschreven de functie, taken, be-voegdheden (mandaat) en verantwoordelijkheden die gekoppeld zijn aan de risicomanagement-functie. ] Beide leden RvC hebben eveneens de auditfunctie in portefeuille. ] Zij maken hierbij gebruik van het document Instructie Interne Audit DLE Drachten waarin staan omschreven de functie, taken, bevoegdheden (mandaat) en verantwoordelijkheden die gekoppeld zijn aan de auditfunctie. ] Aan de Instructie Interne Audit is het document Werkprogramma Interne Audit DLE Drachten gekoppeld. Dit is de praktische handleiding bij de uitoefening van taken. ] Jaarlijks worden een of meerdere audits uitge-voerd met de daaraan gekoppelde (schriftelijke) verslaggeving en/of hieruit voortvloeiende bespre-king met de RvB. ] Naast beleidsmatige overlegstructuren met de RvB schuift men aan bij bijeenkomsten met accountant, actuaris, DNB en overige gespreks-partners, daar waar het risicomanagementbeleid aan de orde is. ] Binnen de jaarlijkse scholing bestuur (RvB&RvC) speelt het aspect risicomanagement een grote rol. 20

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

Naleving Governance Principes

Naleving Governance Principes Naleving Governance Principes Levensverzekeringen N.V. April 2014 Naleving Governance Principes door Brand New Day Levensverzekeringen N.V. (hierna: ) onderschrijft de Governance Principes. Dit document

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 1. Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars De (internationale) politiek heeft de afgelopen

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het

Nadere informatie

van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie.

van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Art. Principe Toepassing door Staalbankiers 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v.

Jaarverslag 2013. Anker Verzekeringen n.v. Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. Jaarverslag 2013 Anker Verzekeringen n.v. PERSONALIA RAAD VAN COMMISSARISSEN Dhr. mr. A. Engelsman (voorzitter) Dhr. mr. G. X. Hollaar DIRECTIE Dhr. B.J. Posthumus

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr HANdBoEK deugdelijk BESTUUr 2 Handboek deugdelijk bestuur Inhoudsopgave I Voorwoord 04 II CORPORATE GOVERNANCE CODE 05 1. INLEIDING 05 2. DE DIRECTIE 05 2.1 Samenstelling en deskundigheid 05 2.2 Taak en

Nadere informatie

BNP Paribas Cardif. Dichterbij dan ooit. Annual Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V.

BNP Paribas Cardif. Dichterbij dan ooit. Annual Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V. BNP Paribas Cardif Dichterbij dan ooit Annal Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figres BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figres BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE

VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE 1. Inleiding De (internationale) politiek heeft de afgelopen jaren vergaande maatregelen van banken en verzekeraars geëist om een transparante structuur en verantwoording

Nadere informatie

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9. {) Staalbankiers Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012 Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.2012 - I L1 Staalbankiers Inhoudsopgave 1. Status en inhoud reglement 2. Samenstelling,

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Staalbankiers. Directiereglement Staalbankiers N.V. Vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de Rve op 15 februari 2012 - 1 -

Staalbankiers. Directiereglement Staalbankiers N.V. Vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de Rve op 15 februari 2012 - 1 - Directiereglement Staalbankiers N.V. Vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de Rve op 15 februari 2012-1 - Inhoudsopgave 1. Aigemeen 2. Samenstelling, onderlinge taakverdeling en deskundigbeid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Onderlinge Verzekering Maatschappij Twente U.A. Wierden GOVERNANCEVERSLAG

Onderlinge Verzekering Maatschappij Twente U.A. Wierden GOVERNANCEVERSLAG GOVERNANCEVERSLAG 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3. Artikel 2: Taak van het bestuur 3

Inhoudsopgave. Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3. Artikel 2: Taak van het bestuur 3 2 Inhoudsopgave Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3 Artikel 2: Taak van het bestuur 3 Artikel 3: Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur 5 Artikel 4: Voorzitter van het bestuur

Nadere informatie

Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A.

Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A. CORPORATE GOVERNANCE 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie