Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek. Reglement en handleiding juni DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek. Reglement en handleiding 2015.1 juni 2015 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3"

Transcriptie

1 Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek Reglement en handleiding juni DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS KENMERKEN VAN DE DOCTORAATSBEURS DE OVEREENKOMST STARTDATUM EN DUUR VAN DE DOCTORAATSBEURS VERSLAGGEVING TOEGELATEN ACTIVITEITEN NAAST HET DOCTORAATSONDERZOEK BEDRAG EN UITBETALING VAN DE DOCTORAATSBEURS SOCIALE ZEKERHEID FISCALITEIT VERBLIJVEN IN HET BUITENLAND WERKLOOSHEIDSREGELING PENSIOENREGELING DE VAKANTIEREGELING DE GEZINSBIJSLAGEN DE VERZEKERING BIJ ONGEVALLEN ONDERBREKING VAN DE BEURS DE DOCTORAATSPREMIE EINDE VAN DE BEURS OF VOORTIJDIGE STOPZETTING VAN DE BEURS DE KANDIDAATSVOORWAARDEN VOOR EEN BEURSAANVRAAG KANDIDAATSVOORWAARDEN VOOR EEN AANVRAAG EERSTE TERMIJN KANDIDAATSVOORWAARDEN VOOR DE AANVRAAG TWEEDE TERMIJN DE PROJECTGEBONDEN VOORWAARDEN VOOR EEN BEURSAANVRAAG HET WETENSCHAPPELIJK PROMOTORSCHAP PLAATS VAN HET ONDERZOEK DE AANVRAAG EN BEHANDELING Ellipsgebouw Koning II-laan 35 bus 16 B-1030 Brussel Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) Web:

2 5.1 DE BEURSAANVRAAG 1 STE TERMIJN DE BEURSAANVRAAG 2 DE TERMIJN REGELING M.B.T. DEELNAME AAN PATIËNTENSTUDIES OF DIERPROEVEN DE PROJECTKOSTENVERGOEDING OF BENCH-FEE WAT IS DE PROJECTKOSTENVERGOEDING OF BENCH-FEE VAN HET IWT? BEPALING VAN HET JAARLIJKS BEDRAG VAN DE BENCH-FEE UITBETALING VAN DE BENCH-FEE WAARVOOR/WANNEER KAN DE BENCH-FEE WORDEN AANGEWEND? AUTORISATIE, BEWIJSSTUKKEN EN VERIFICATIE DOOR HET IWT SAMENGEVAT: WAT STAAT U TE DOEN BIJ NUTTIGE COÖRDINATEN BIJLAGE 1: TRANSITIEGEBIEDEN UIT DE VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN BIJLAGE 2: BIJLAGE M.B.T. UW BELASTINGSAANGIFTE strategische onderzoeksbeurzen : - 2 -

3 1 Doel van de doctoraatsbeurs Een IWT-doctoraatsbeurs van strategisch basisonderzoek is bedoeld om een doctorandus bestaansmiddelen te geven die hem toelaten aan één van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap een doctoraatsproefschrift voor te bereiden. Het onderwerp van dit proefschrift situeert zich binnen het strategisch basisonderzoek met een economische finaliteit. Strategisch basisonderzoek voor een doctoraat wordt gedefinieerd als kwalitatief hoogwaardig generisch onderzoek, dat vernieuwend is en voldoende intellectuele uitdagingen biedt aan de doctorandus. Het beoogt wetenschappelijke of technologische capaciteit op te bouwen als basis voor economische toepassingen, die bij de aanvang van het onderzoek nog niet duidelijk zijn gedefinieerd, en/of slechts effectief kunnen ontwikkeld worden door middel van vervolgonderzoek. De economische finaliteit van het doctoraatsvoorstel uit zich in een potentieel voor toepassingen voor specifieke bedrijven, voor een collectief van bedrijven of een sector, of uit een ruime aansluiting VRWI-transitiegebieden (zie overzicht, Bijlage 1) 1. Het doctoraatsonderzoek gebeurt onder de wetenschappelijke begeleiding van een onderzoeker verbonden aan een Vlaamse universiteit die instaat voor een kwalitatieve en continue begeleiding van de doctorandus tijdens de volledige beursperiode. In publicaties (dankwoord of Acknowledgments) wordt het IWT als verlener van uw beurs steeds als volgt vermeld: Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie of Agency for Innovation by Science and Technology in Flanders (IWT). Deze bepaling is van toepassing op alle publicaties én het doctoraatsproefschrift (u wordt trouwens aangemoedigd om het IWT-logo op de voorpagina van uw proefschrift te gebruiken). 2 Kenmerken van de doctoraatsbeurs 2.1 De overeenkomst Het IWT sluit met de bursaal, met zijn wetenschappelijke promotor en de universiteit, een overeenkomst af waarin de voorwaarden betreffende de toekenning en het behoud van de doctoraatsbeurs zijn vastgelegd, volgens het model vastgesteld door de Raad van Bestuur. Met de ondertekening van de overeenkomst verbindt de bursaal er zich toe ononderbroken en continu doctoraatsonderzoek uit te voeren. De IWT-overeenkomst bestaat uit twee delen: (1) een standaardgedeelte met de algemeen geldende bepalingen van de overeenkomst. Dit onderdeel is beschikbaar op de website van het IWT (www.iwt.be/subsidies/sb, zie onder Documenten ). (2) Het specifiek gedeelte met informatie over de bursaal en het project. Dit gedeelte wordt aan de bursaal toegestuurd in 4 exemplaren nl. voor de bursaal, de promotor, het rectoraat en het IWT. 1 VRWI Toekomstverkenningen 2015 Studiereeks 26 (2014). Vlaamse Raad van Wetenschap en Innovatie (www.vrwi.be). strategische onderzoeksbeurzen : - 3 -

4 De promotor is de enige begeleider van de IWT-bursaal die de overeenkomst ondertekent. De eventuele co-promotor(en) heeft/hebben geen formele betrokkenheid tegenover het IWT, maar is/zijn uiteraard betrokken bij het doctoraatsonderzoek. De bursaal is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens in het specifieke deel van de overeenkomst, de tijdige afwerking van de ondertekeningsprocedure en de verdeling van de verschillende exemplaren onder de partijen. Alle pagina s worden door de betrokken partijen geparafeerd. 2.2 Startdatum en duur van de doctoraatsbeurs De doctoraatsbeurs gaat in op 1 oktober, 1 november, 1 december, 1 januari. Een startdatum ná 1 januari van hetzelfde academiejaar kan door het IWT enkel worden toegestaan in geval van overmacht (d.i. tijdelijke medische arbeidsongeschiktheid van meer dan 30 dagen, zwangerschapsverlof ). Voor reservekandidaten gerecruteerd na 1 januari van hetzelfde academiejaar van de beursaanvraag, geldt een uiterste startdatum van 1 april van dit academiejaar, mits toestemming van het IWT. De doctoraatsbeurs van elke individuele bursaal neemt een aanvang op de datum die in het aanvraagdossier werd aangegeven. Tijdens de selectieprocedure (van +/-15 september tot 15 december) kan de startdatum nog gewijzigd worden. U kan dit via e- mail aan het IWT melden 2.3 Verslaggeving Naast de standaardrapportering, die hieronder wordt besproken, rapporteert de bursaal over de stand van zaken van het onderzoeksproject telkens wanneer het IWT er om vraagt. Het verslag met de resultaten die werden behaald in de 1 e termijn is onderdeel van het aanvraagdossier voor de 2 de termijn. Voor de opmaak van dit rapport dienen de richtlijnen gevolgd te worden, die voor het aanvraagdossier 2 de termijn van toepassing zijn (zie verder). Binnen de 6 maanden na het beëindigen van het tweede jaar van de 2de termijn (4 de beursjaar) dient het doctoraatsproefschrift of indien het doctoraat nog niet werd behaald - het eindverslag aan het IWT te worden voorgelegd. Indien het doctoraatsproefschrift tijdig werd behaald heeft de bursaal recht op een doctoraatspremie (informatie mbt de aanvraag van deze premie zie verder). Het eindverslag (enkel bij niet tijdig doctoreren) beschrijft op gedetailleerde en overzichtelijke wijze de resultaten behaald tijdens de 1ste en 2de termijn. Deze documenten worden via aan het IWT opgestuurd De bursaal die op eigen initiatief zijn werkzaamheden staakt, dient een eindverslag in te dienen met een gedetailleerde beschrijving van de resultaten behaald tijdens de ganse periode waarin hij/zij gerechtigde was van de doctoraatsbeurs. strategische onderzoeksbeurzen : - 4 -

5 2.4 Toegelaten activiteiten naast het doctoraatsonderzoek Met de ondertekening van de overeenkomst verbindt de bursaal er zich toe ononderbroken en continu doctoraatsonderzoek uit te voeren, behalve in geval van overmacht. De doctoraatsbeurs mag bijgevolg niet worden gecumuleerd met een andere toelage, bezoldiging of vergoeding die voortvloeit uit een beroepsactiviteit. De onderzoeksactiviteiten kan hij/zij slechts combineren met de doctoraatsopleiding en max. 4 uur/week assistentie bij praktische oefeningen, seminaries, wachtdiensten voor artsen specialisten. Dit alles op voorwaarde dat deze opdrachten de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift binnen de duur van het mandaat niet beletten en dat ze niet vergoed worden. Deze opdrachten beschouwt het IWT als nietdoctoraatsactiviteiten binnen de universiteit. Het volgen van een opleiding met het oog op het behalen van een bijkomend diploma (bvb. lerarenopleiding) is niet toegestaan. 2.5 Bedrag en uitbetaling van de doctoraatsbeurs. De doctoraatsbeurs wordt maandelijks uitbetaald. Het bedrag wordt jaarlijks bij beslissing van de raad van bestuur van het IWT aangepast aan de globale evolutie van het indexcijfer en in functie van de globale evolutie van de salarisschalen van het assisterend academisch personeel. Het meest recent vastgelegde netto beursbedrag voor het lopende academiejaar is vermeld in een afzonderlijke Bijlage (zie Reglement SB Bijlage, onder Documenten). Een IWT bursaal heeft eveneens recht op vakantiegeld eindejaarspremie en een vergoeding voor woon-werkverkeer. In het maandelijks beursbedrag zit tevens 1/12 e van het vakantiegeld en van de eindejaarstoelage vervat alsook een forfaitaire vergoeding voor woon-werkverkeer. Elke maand wordt netto 24,79 ingehouden. Het gecumuleerde bedrag van deze inhoudingen vormt de doctoraats-premie die aan de bursaal wordt uitbetaald indien hij/zij zijn/haar doctoraatsproefschrift verdedigt uiterlijk zes maanden na het einde van de tweede termijn. De premie bedraagt 1189,92 euro bij een beursperiode van 48 maanden. Samen met de doctoraatsbeurs kent het IWT een projectkostenvergoeding of benchfee toe (zie verder). 2.6 Sociale zekerheid De IWT-bursaal is een volwaardig sociaal verzekerde. Het IWT houdt immers een persoonlijke RSZ-bijdrage (ca. 13,07% van brutobeursbedrag) in op het uitbetaalde brutobeursbedrag en betaalt hier bovenop nog eens ongeveer 30,75% als patronale RSZ-bijdrage als gelijkgesteld werkgever. Daarnaast wordt ook een bijzondere inhouding op het nettobeursbedrag uitgevoerd. Indien de bursaal (nog) niet persoonlijk is aangesloten bij een ziekenfonds naar keuze, dient hij/zij daarvoor documenten aan te vragen bij het ziekenfonds. Deze documenten zullen worden ingevuld door het IWT. Hierdoor kan de bursaal in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering via een ziekenfonds aanspraak maken op (i) de tussenkomst in de kosten van de geneeskundige verzorging (kosten strategische onderzoeksbeurzen : - 5 -

6 van farmaceutica, honoraria van geneesheren, medische verzorging en hospitalisatie) en (ii) een ziekenfondsuitkering bij arbeidsongeschiktheid. Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (vanaf de 31 ste dag) kan de beurs tijdelijk worden opgeschort (zie verder onder onderbreking van de beurs). De Sociale Zekerheid omvat ook het recht op kinderbijslagen, werkloosheidsuitkeringen en het wettelijk pensioen (zie verder). Door de RSZ-stortingen wordt de bursaal geregistreerd in de Kruispunt-databank. Elk ziekenfonds kan bijgevolg on-line vaststellen of het IWT en de bursaal in regel zijn met de Sociale Zekerheid. Indien de Kruispuntdatabank niet toegankelijk is vanuit het ziekenfonds van de bursaal, dient hij/zij het "attest van ziekenfonds en invaliditeitsverzekering" bij het ziekenfonds aan te vragen en ter vervollediging aan het IWT te bezorgen. De ouders of voogd van de bursaal ontvangen niet langer kinderbijslag. Bij ziekte dienen medische attesten altijd aan het IWT te worden bezorgd, ook bij korte afwezigheden. 2.7 Fiscaliteit De beurs wordt fiscaal gelijkgesteld met een studiebeurs en is vrijgesteld van inkomstenbelastingen ingevolge het Koninklijk Besluit van 28 maart De bursaal ontvangt van het IWT bijgevolg ook geen fiscale fiche In verband met de belastingsaangifte kunnen de drie volgende hoofdgevallen onderscheiden worden: (1) ongehuwd en inwonend bij ouders: de bursaal blijft ten laste van de ouders indien hij op 1 januari van het aanslagjaar (= jaar volgend op inkomstenjaar) bij zijn ouders verbleef. Hier geldt geen leeftijdsgrens. (2) alleenstaand: de bursaal stuurt het aanslagbiljet terug met enkel de vermelding "IWT-beurs, vrijgesteld van inkomstenbelastingen, cfr. Koninklijk Besluit van 28 maart 1994 (B.S. 19/4/1994, zie ook Ci: RH.331/ ) ". (3) gehuwd/wettelijk samenwonend met een verdienende partner: de bursaal kan nooit ten laste zijn/haar van zijn partner. Hij/zij vermeldt wel dat hij/zij gehuwd/samenwonend is, maar duidt zich dus niet aan als "kind ten laste". Sinds 2004 is de manier waarop echtgenoten belast worden, grondig gewijzigd. De afzonderlijke belasting van de inkomens geldt als algemene regel maar de aanslag blijft gemeenschappelijk, waardoor de echtgenoten zowel het huwelijksquotiënt als de andere mogelijkheden tot inkomstentoekenning of vrijstelling tussen echtgenoten kunnen blijven genieten. Een andere fundamentele wijziging is de gelijkstelling van wettelijk samenwonenden met echtgenoten. Onder rubriek (of bij gehuwden/formeel samenwonenden: 12250) en volgende in het aanslagbiljet Directe Belastingen wordt dus 0 (nul) ingevuld. Het is raadzaam aan het aanslagbiljet tevens het document te voegen dat als bijlage aan dit reglement is toegevoegd. Hierin staan immers de essentiële verwijzingen naar de relevante wetgeving in dit verband. 2.8 Verblijven in het buitenland Elk verblijf in het buitenland van > 1 kalenderweek dient expliciet schriftelijk en tenminste 2 weken vóór de geplande vertrekdatum aan het IWT te worden strategische onderzoeksbeurzen : - 6 -

7 gemeld; verblijven van 6 maanden worden bij voorkeur minstens één maand voor vertrek aangemeld. In dit schrijven dient eenduidig de bestemming (land, lokaliteit, instelling incl. adres!), de tijdsperiode, het doel en de geplande activiteiten van de bursaal vermeld te worden. De bursaal dient tevens te vermelden of hij over niet-iwt-fondsen beschikt (FWO reisbeurs, Marie Curie fellowship,...). Verblijven van 2 maanden vereisen daarnaast een gemotiveerd voorstel van de bursaal en zijn promotor. Dit voorstel omvat (i) een argumentatie van het doel van het verblijf, (ii) een werkprogramma en (iii) een tijdsschema met milestones. Voor verblijven van 6 maanden is bovendien de voorafgaande goedkeuring van het IWT van dit gemotiveerde voorstel noodzakelijk. Elk verzoek dient door de bursaal én zijn promotor ondertekend te worden en het dossiernummer te vermelden. Indien er tijdens het verblijf in het buitenland geen cumulatie van de beurs met andere inkomsten, vergoedingen of toelagen optreedt, wordt de beurs verder uitbetaald. Kosten die verbonden zijn aan het verblijf in het buitenland mogen worden verrekend op de bench-fee van de bursaal. Overige reisfondsen zijn toegelaten en vallen niet onder het cumulatieverbod. Bij verblijf in het buitenland, is men onderworpen aan het stelsel van Sociale Zekerheid van dat land. Door internationale overeenkomsten tussen België met een aantal andere landen wordt evenwel van dit principe afgeweken en behoudt de Belg in het buitenland zijn status van Belgische sociaal verzekerde. In lidstaten van de Europese Economische Ruimte geldt het formulier E101, waarvan de bursaal van het IWT een kopij ontvangt bij verblijf in het buitenland. In geval van ziekte en medische verzorging dient de bursaal formaliteiten na te komen tegenover zijn ziekenfonds maar niet tegenover het IWT. In geval van arbeidsongevallen in het buitenland, blijft de Belgische regeling (met Ethias) van kracht. Het polisnummer van het IWT bij Ethias is in dit geval: Een rapportering over de uitgevoerde activiteiten aan het IWT is bij terugkeer niet vereist. 2.9 Werkloosheidsregeling De onderstaande regelgeving is enkel van toepassing op bursalen, die bij het einde van de beurs nog geen bezoldigde job hebben gevonden en die een tewerkstelling van minstens 312 arbeidsdagen (of 360 kalenderdagen) kunnen voorleggen (te bewijzen over een periode van 1.5 jaar vóór de aanvraagdatum). Een ex-bursaal heeft dus geen recht op een tewerkstellingsuitkering indien (i) minder dan 312 arbeidsdagen werden gepresteerd vóór de aanvraag, of (ii) hijzelf zijn beurs opzegde wegens nietprojectgebonden redenen. Bij het einde van de beurs wordt een C4-formulier opgestuurd (indien de bursaal niets ontvangt dient hij/zij het formulier aan te vragen bij het IWT). Met dit formulier biedt hij/zij zich aan bij het lokaal kantoor van de VDAB (of BGDA in het Brusselse Gewest). Deze instelling zal hem/haar voor uitbetaling van de werkloosheidsvergoeding doorverwijzen naar een betalingsinstelling van één van de grote vakbonden, of een publieke uitbetalingsinstelling (HVW). De werkloosheidsuitkering dient uiterlijk 8 dagen na het einde van de beursperiode te worden aangevraagd, eventueel zonder C4-formulier. Zo niet, ontvangt de ex-bursaal pas uitkeringen vanaf de datum van de laattijdige aanvraag. strategische onderzoeksbeurzen : - 7 -

8 Het bedrag van de werkloosheidsuitkering is afhankelijk van de burgerlijke staat en het laatste brutobeursbedrag. Voor de berekening van uw individuele werkloosheidsuitkering, zie Pensioenregeling Tijdens de IWT-beurs betaalt de bursaal (persoonlijke RSZ-bijdrage) en het IWT (patronale RSZ-bijdrage) voor de financiering van het pensioenstelsel van werknemers. Voor de bepaling van de pensioenloopbaan komen niet alleen de arbeidsdagen tijdens uw IWT-beursperiode in aanmerking, maar ook de hiermee gelijkgestelde dagen (bv. periodes van langdurige ziekte). Voor bursalen geldt de pensioenregeling van de private sector. Meer informatie is te vinden op (http://www.onprvp.fgov.be) De vakantieregeling Tijdens de beursperiode betaalt het IWT het beursbedrag ook tijdens de toegestane verlofdagen uit. De bursaal heeft recht op vakantiegeld. Dit wordt niet éénmaal per jaar gestort maar wel maandelijks verrekend in het beursbedrag. De bursaal kan jaarlijkse vakantie opnemen volgens de regels voor bursalen van de gastinstelling. Het is ook de gastinstelling die controleert of de bursaal de vigerende regels correct opvolgt. Er is geen verantwoording vereist tegenover het IWT, tenzij het IWT hierom verzoekt. Niet-opgenomen vakantiedagen zijn niet overdraagbaar naar een volgende werkgever. Na het beëindigen van de IWT-doctoraatsbeurs dient de bursaal aan de nieuwe werkgever een vakantieattest voor te leggen voor de berekening van het vakantiegeld. Dit vakantieattest kan aangevraagd worden bij het IWT. Bij stopzetting van de beurs op 30 september, geniet de bursaal in de resterende periode van het jaar geen vakantiedagen noch vakantiegeld bij de nieuwe werkgever. Vanaf het tweede jaar na indiensttreding bij de nieuwe werkgever komt de ex-bursaal pas in aanmerking voor een volledige vakantieperiode met overeenkomstig dubbel vakantiegeld. Het staat de nieuwe werkgever uiteraard vrij op deze wettelijke minimumnormen uitzonderingen toe te staan De gezinsbijslagen Onder gezinsbijslagen worden de kinderbijslag en de geboortepremie (kraamgeld) begrepen. Eventuele kinderbijslagen die de bursaal zelf voordien als student ontving, vervallen vanaf de start van de IWT-beurs wegens het feit dat hij/zij voortaan als een volwaardig sociaal verzekerde wordt beschouwd. Voor de aanvraag van gezinsbijslagen richt de bursaal zich rechtstreeks tot het kinderbijslagfonds naar keuze. Slechts één van de partners kan gezinsbijslagen aanvragen. Onderstaande tabellen geven een overzicht van de basisbedragen van de gezinsbijslagen. Voor meer en meer gedetailleerde informatie, zie onderstaande websites. strategische onderzoeksbeurzen : - 8 -

9 Kinderbijslagen (op 01/07/2014) a. Gewone kinderbijslag per maand 1ste kind (of eerste rang) 90,28 2de kind 167,05 3de kind en volgende kinderen 249,41 Geboortepremie (op 01/012/2012) eerste geboorte 1.223,11 tweede geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 Het IWT is aangesloten bij het kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin. Gistelsesteenweg B-8200 Brugge Tel 050/ Fax 050/ aansluitingsnummer:7689. Relevante websites: en de verzekering bij ongevallen Arbeidsongevallen Alle ongevallen die plaatsvinden tijdens de doctoraatsactiviteiten van de bursaal, het traject tussen zijn gebruikelijke verblijfplaats en de plaats van het onderzoek of andere verplaatsingen in verband met de doctoraats-activiteiten worden beschouwd als arbeidsongevallen. Het tijdstip of de dag van het ongeval is dus van ondergeschikt belang. Ongevallen die niet aan deze criteria voldoen, vallen onder de normale ongevallenregeling (zie verder). Het IWT sloot bij Ethias een collectieve arbeidsongevallenverzekering af m.b.t. haar bursalen. Deze verzekering staat in voor de kosten van de medische verzorging, de hospitalisatie en de arbeidsongeschiktheidsvergoeding. Gelieve dus alle originele bewijsstukken van uw kosten (medicatie, raadpleging geneesheer, hospitalisatie,...) nauwgezet bij te houden en tijdig aan Ethias toe te sturen, die u de kosten integraal terugbetaalt. In geval van arbeidsongeschiktheid van meer dan 30 dagen, neemt Ethias de betaling vanaf de 31 ste dag over van het IWT. De vergoeding bedraagt 90% van het bruto- én nettobeursbedrag. De bursaal beschikt over 4 formulieren i.v.m. de aangifte van een arbeidsongeval (te downloaden van de webpagina doctoraatsbeurzen). (1) eigenlijk aangifteformulier (2) attest voor medische kosten i.v.m. honoraria en hospitalisatie (3) medisch attest "Arbeidsongeschiktheid" (voor Ethias) (4) idem als (3)(voor IWT) Een arbeidsongeval wordt d.m.v. formulieren (1), (3) en (4) zo snel mogelijk en ten laatste 10 dagen na het ongeval gemeld aan het IWT, dat vervolgens Ethias, de Arbeidsgeneeskundige Dienst van de Universiteit en de bevoegde Technische Inspectie van het Ministerie van Tewerkstelling hierover inlicht. Na melding brengt Ethias u op strategische onderzoeksbeurzen : - 9 -

10 de hoogte van uw ongevalsdossiernummer. Vanaf dat moment gebeurt alle correspondentie rechtstreeks tussen Ethias en de bursaal. Let wel : het blijft belangrijk het IWT op de hoogte te houden van elke verlenging van uw arbeidsongeschiktheid. Het polisnummer van de arbeidsongevallenverzekering bij Ethias is: Relevante website: Overige ongevallen Ongevallen die niet als arbeidsongevallen worden beschouwd, vallen onder de normale ongevallenverzekering. Hiervoor sluit het IWT voor haar bursalen een bijkomende verzekeringspolis af bij Ethias. Hierdoor zijn ook ongevallen gedekt die door eigen fout van de bursaal werden veroorzaakt. De bursaal die materiële schade ondervindt door toedoen van een ander, moet hiervoor worden vergoed. Aangifte van de schade gebeurt op een ongevalsaangifteformulier van de universiteit/instelling indien ze werd veroorzaakt door een werknemer van die instelling of een student, of op een aangifteformulier van de autoverzekering, indien het een auto-ongeval betreft. Voor ongevallen met verwondingen die niet als arbeidsongevallen kunnen worden beschouwd, geldt de ziekte- en invaliditeitsverzekering waarop de bursaal recht heeft wegens de persoonlijke RSZ-bijdrage (zie RSZ en Ziekteverzekering). Het polisnummer van de ongevallenverzekering bij Ethias is: Relevante website: De bursaal die materiële schade veroorzaakt aan derden kan beroep doen op de verzekering bij het IWT in een aantal gevallen De waarborg van de polis is algemeen en strekt zich uit tot alle activiteiten van de verzekerden evenals tot alle activiteiten, werkzaamheden en bijkomende en aanvullende prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de verzekerde activiteiten. In casu gaat het dus om schade aan derden die nietopzettelijk wordt veroorzaakt door de bursaal of de onderzoeker in het kader van zijn gebruikelijke werkzaamheden binnen het door het IWT gesteunde onderzoek en in zoverre de schade niet wordt afgedekt door een andere verzekering. polis WD/ / Onderbreking van de beurs De beurzen kunnen enkel om een aantal wel omschreven redenen worden onderbroken. Onderbreking bij het verwerven van een Marie-Curie beurs De beurs wordt opgeschort voor de duur van de Marie-Curie beurs. Langdurige arbeidsongeschiktheid na ongeval of ziekte strategische onderzoeksbeurzen :

11 Bij een arbeidsongeschiktheid van max. 30 dagen wordt de bursaal normaal doorbetaald door het IWT. Vanaf de 31 ste dag ontvangt hij/zij van het ziekenfonds 60% van het brutobeursbedrag (= 69% van het netto-beursbedrag) voor een periode van max. één jaar. Gelijktijdig wordt ook de IWT-beurs tijdelijk opgeschort en de einddatum van de beurs aangepast overeenkomstig de duur van de inactiviteit (vanaf de 31 ste dag). Het is dus van groot belang bij een langdurige arbeidsongeschiktheid alle medische attesten bij te houden ter staving van de periode van inactiviteit en het IWT en het ziekenfonds zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Procedure: Indien de periode van arbeidsongeschiktheid de dertig dagen overschrijdt meldt de bursaal dit aan bij het ziekenfonds en stuurt hij/zij het inlichtingenblad uitkeringen naar het IWT om ingevuld te worden. Sommige ziekenfondsen regelen dit zelf rechtstreeks. Alle verlengingen moeten onmiddellijk aan het IWT worden gemeld. Bij werkhervatting bezorgt de bursaal het bewijs van arbeidshervatting aan het IWT, met een bevestiging van de promotor dat de bursaal terug aan het werk is. Voor een deeltijdse werkhervatting is een medisch attest nodig. Het IWT geeft in dat geval maandelijks aan het ziekenfonds door hoeveel er werd uitbetaald. De bursaal bezorgt het IWT de formulieren voor deeltijdse arbeidsongeschiktheid. Hij/zij bekomt deze bij zijn/haar ziekenfonds. Alles via Zwangerschapsverlof De beurs wordt tevens tijdelijk opgeschort voor zwangerschapsverlof, dat max. 15 weken in beslag neemt. De verlofperiode vóór de bevalling (prenataal) neemt min. 1 week en max. 6 weken in beslag, de verlofperiode die op de bevalling volgt (postnataal) min. 9 weken. De wettelijke regelgeving omtrent een mogelijke verlenging van het zwangerschapsverlof (meerlingen, langer verblijf van de baby in het ziekenhuis) is ook voor de IWT-bursaal van toepassing. Het ziekenfonds neemt vanaf de 1 ste dag van het zwangerschapsverlof de betalingen op zich. Tijdens de eerste 30 dagen bedragen die 82% van het brutobeursbedrag (= ca. 94% van het nettobeursbedrag). Daarna verminderen die tot 75% (= ca. 86% van het nettobeursbedrag). De IWT-bursaal heeft ook recht op kraamgeld (of geboortepremie), dat bij het kinderbijslagfonds kan aangevraagd worden vanaf de 6 de maand van de zwangerschap. Procedure: De bursaal meldt aan het IWT de zwangerschap. Zodra het verlof van start gaat meldt de bursaal dit aan bij het ziekenfonds en stuurt zij het inlichtingenblad uitkeringen naar het IWT om ingevuld te worden. Sommige ziekenfondsen regelen dit zelf rechtstreeks. Bij werkhervatting bezorgt de bursaal het bewijs van arbeidshervatting aan het IWT, met een bevestiging van de promotor dat de bursaal terug aan het werk is. Alles via Borstvoedingsverlof Borstvoedingsverlof met medisch attest (tot max. 5 maanden na de bevalling) kan aangevraagd worden indien een (arbeids)geneesheer vaststelt dat de werkzaamheden na de geboorte niet kunnen worden hervat zonder risico's voor de gezondheid van de bursaal of haar kind. De uitkering bedraagt 78,237 % van uw laatst verdiende brutoloon. Deze uitkering is echter wel beperkt tot een maximum. Procedure: Het verlof wordt aangevraagd bij het ziekenfonds met het voorleggen van het medische attest. Het ziekenfonds bezorgt de bursaal een getuigschrift dat door het IWT wordt ingevuld. Dit getuigschrift dient samen met het attest van de arbeidsgeneesheer aan het ziekenfonds te worden bezorgd. strategische onderzoeksbeurzen :

12 Bij werkhervatting bezorgt de bursaal het bewijs van arbeidshervatting aan het IWT, met een bevestiging van de promotor dat de bursaal terug aan het werk is. Alles via Borstvoedingsverlof zonder medisch attest behoort eveneens tot de mogelijkheden. De beurs wordt opgeschort, maar er wordt geen alternatieve uitkering voorzien Het verlof wordt toegekend voor een periode van maximum 3 maanden. Het verlof moet in één keer worden opgenomen. Er is geen attest van de geneesheer vereist. Procedure: De aanvraag (er is geen standaardformulier) moet onmiddellijk (binnen de 2 weken) na de geboorte worden aangevraagd bij het IWT (schriftelijk of in pdfbestand; De promotor dient deze aanvraag voor kennisname te ondertekenen. Verlof om voor een ziek familielid te zorgen: De doctoraatswerkzaamheden kunnen onderbroken worden voor de verzorging van een ziek familielid. Het verlof duurt maximaal 3 maanden en kan in schijven van 1 tot 3 maanden worden opgenomen. Een medisch attest is vereist. Tijdens de onderbreking wordt geen alternatieve uitkering voorzien. Procedure: De aanvraag dient vooraf bij het IWT (er is geen standaardformulier) te worden ingediend en is voor kennisname ondertekend door de promotor (schriftelijk of in pdf-bestand; Palliatief verlof Met het oog op medische en/of psychische bijstand en de administratieve aspecten ervoor van een ziek familielid, kan palliatief verlof worden verkregen. De doctoraatswerkzaamheden kunnen onderbroken worden gedurende 1 maand, verlengbaar met 1 maand. Een medisch attest is vereist. Tijdens de onderbreking wordt geen alternatieve uitkering voorzien. Procedure: De aanvraag (er is geen standaardformulier) dient voor kennisname ondertekend te worden door de promotor en dient vooraf bij het IWT te worden ingediend (schriftelijk of in pdf-bestand; Ouderschapsverlof Ouderschapsverlof voor moeders of vaders behoort alsnog niét tot de mogelijkheden van de IWT-bursaal de doctoraatspremie Indien het doctoraatsproefschrift werd behaald binnen de 6 maanden na het beëindigen van de beurs, heeft de bursaal recht op een doctoraatspremie. Elke maand wordt namelijk netto 24,79 ingehouden van het beursbedrag. Het gecumuleerde bedrag van deze inhoudingen vormt de doctoraatspremie. De premie bedraagt 1189,92 euro bij een beursperiode van 48 maanden. De periodes waarin de beurs werd opgeschort worden meegerekend. Bijvoorbeeld indien een beurscontract werd opgeschort voor 2 maanden omwille van ziekte, heeft de bursaal recht op een premie indien het doctoraat werd behaald na 4jaar +2maanden +6maanden. Als een bursaal zijn/haar beurscontract zelf voortijdig stopzet, maar toch binnen de 4 jaar en 6 maanden doctoreert, heeft zij/hij eveneens recht op een doctoraatspremie. Het spreekt voor zich dat het premiebedrag in dat geval lager zal liggen gezien het wordt berekend op het totaal aantal uitbetaalde maanden dat de beurs effectief heeft gelopen. strategische onderzoeksbeurzen :

13 Procedure: aan het IWT wordt schriftelijk of in pdf-bestand bezorgd: het doctoraatsproefschrift of een expliciete verwijzing naar een universitaire website een kopij/getuigschrift van het doctoraatsdiploma een publicatielijst een overzicht van de uitgevoerde niet-doctoraatsactiviteiten Einde van de beurs of voortijdige stopzetting van de beurs Bij een normaal verloop eindigt de beurs na (2 x 2 =) 4 jaar. Indien de bursaal zijn/haar doctoraatsproefschrift verdedigt vóór het einde van de termijn, behoudt hij de doctoraatsbeurs tot het einde van de termijn. In andere gevallen eindigt de beurs ofwel voortijdig ofwel later door defasering. Normaal beurseinde De laatste actie die IWT hierbij onderneemt, is de uitbetaling van het beursbedrag voor de 48 ste beursmaand. De bursaal ontvangt geen bevestiging van het automatische einde van de beurs. Van de bursaal wordt verwacht dat hij/zij uiterlijk 6 maanden na het beurseinde de eindrapportering verzorgt met een eindverslag of een doctoraatsproefschrift (zie onder verslaggeving) Indien de ex-bursaal niet over een job beschikt op het einde van de beurs, dient hij zich te melden bij de plaatselijke VDAB met het oog op het bekomen van een werkloosheidsuitkering. Hij dient er zich aan te melden met een C4-formulier, dat hij ontvangt van het IWT. Voor ex-bursalen met een job op het einde van de IWT-beurs, wordt de IWTbeursperiode in rekening gebracht voor de bepaling van de anciënniteit. Dit kan het beste worden gestaafd aan de hand van een tewerkstellingsattest, dat bij het IWT kan worden opgevraagd. M.b.t. de toe te kennen vakantie, kan de nieuwe werkgever ook een vakantieattest vereisen, dat eveneens bij het IWT kan worden bekomen. Voortijdig beurseinde Aan de IWT-beurs kan voortijdig een einde komen door toedoen van het IWT of de bursaal zelf. Zie de Standaardovereenkomst voor informatie over de omstandigheden waaronder het IWT de beurs eenzijdig kan stopzetten. De bursaal zelf kan de beurs eenzijdig stopzetten om persoonlijke, nietprojectgebonden redenen, projectgebonden redenen of de aanvaarding van een andere job. De bursaal licht het IWT hierover voorafgaandelijk en schriftelijk in. In dit schrijven wordt de volgende informatie expliciet vermeld: (i) reden (ev. naam nieuwe werkgever) en (ii) datum van voortijdige stopzetting; (iii) toekomstperspectieven voor het gestarte project. Dit schrijven wordt medeondertekend door de promotor. Een periode van vooropzeg is niet van toepassing. Dit schrijven wordt tevens vergezeld van een bondig eindverslag, afh. van het specifieke tijdstip van stopzetting t.o.v. de periodieke verslaggeving. Na ontvangst en goedkeuring van deze informatie, gaat het IWT over tot de uitbetaling van het laatste beursbedrag. In geval van een nieuwe job, beschikt de IWT-bursaal het beste over een tewerkstellings- en vakantieattest. In de andere gevallen maakt het IWT een C4-formulier op, wat de ex-bursaal evenwel geen onmiddellijk recht verschaft op een werkloosheidsuitkering (daar hijzelf besliste de IWT-overeenkomst te beëindigen). strategische onderzoeksbeurzen :

14 Bij het beurseinde vervalt ook onmiddellijk de mogelijkheid tot bestedingen op de bench-fee. Verificatie van de uitgaven door het IWT volgt uiterlijk 3 maanden na ontvangst van het overzichtsborderel door de financiële dienst van de universiteit. 3 De kandidaatsvoorwaarden voor een beursaanvraag 3.1 Kandidaatsvoorwaarden voor een aanvraag eerste termijn Diplomavereiste De kandidaatstelling is mogelijk voor de persoon die, uiterlijk op 1 oktober van het jaar van de kandidatuurstelling, voldoet aan één van de volgende diplomavereisten : a) houder is van een 2 de cyclusdiploma of volwaardig Masterdiploma (ManaBa) van een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool. Houders van een 2 de cyclus- of volwaardig Masterdiploma van een Vlaamse hogeschool komen eveneens enkel in aanmerking voor een beursaanvraag bij het IWT indien ze bij de beursaanvraag door de gastfaculteit tot het doctoraatsonderzoek worden toegelaten. De aanvrager dient hiervan zelf geen bewijs te leveren. Op verzoek van het IWT levert de rector van de betrokken universiteit de vereiste bevestigingen. b) houder is van een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig wordt erkend met één van de diploma s vermeld sub a) of van een universiteit of hogeschool uit de Franstalige gemeenschap in België (zie B); Graadvereiste De kandidaat moet het bovengenoemde basisdiploma of een Masterdiploma (ev. ManaMa) dat het meest aansluit bij het doctoraatsonderzoek hebben behaald met tenminste de vermelding "onderscheiding" of met een gelijkwaardige vermelding. Een bijkomende master in een gebied dat niet aansluit bij het doctoraat wordt hierbij evenwel niet meegerekend. Maximum periode na het behalen van het 2 de cyclusdiploma Een kandidaat kan ten laatste 5 jaar na het behalen van het 2 de cyclusdiploma een beursaanvraag indienen. Indien een kandidaat over meer dan één 2 de cyclusdiploma beschikt, is deze regel enkel van toepassing op de diploma s uit hetzelfde studiegebied als het doctoraatsvoorstel. Het 1ste 2 de cyclusdiploma dient in dit geval maximaal 10 jaar vóór de beursaanvraag behaald te zijn. Nationaliteitsvereiste De kandidaat dient onderdaan te zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte (d.i. EU + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of Zwitserland. strategische onderzoeksbeurzen :

15 Bijzondere ontvankelijkheidsvereisten Kandidaten mogen niet meer dan 18 maanden bezoldigde wetenschappelijke (onderzoeks)ervaring hebben bij de aanvang van de doctoraatsbeurs 1e termijn. Voor kandidaten met meer dan één diploma, worden de maanden gefinancierde wetenschappelijke onderzoekservaring enkel meegerekend vanaf de datum van het behalen van het masterdiploma (minimum 60 studiepunten) dat tot hetzelfde studiegebied behoort als het beoogde doctoraat. Onder voorafgaande wetenschappelijke (onderzoeks)ervaring wordt verstaan: wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijke activiteiten die worden vergoed (equivalent van loon). Hieronder worden alle soorten wetenschappelijke activiteiten verstaan ook als ze inhoudelijk niet aansluiten bij het doctoraatsvoorstel of als het activiteiten betreft die niet omschreven kunnen worden als doctoraatswaardig onderzoek (bvb te toepassings- of beleidsgericht, dienstbetoon ). Er wordt eveneens geen rekening gehouden met het tewerkstellingspercentage of met het feit dat slechts een deel van de taken vallen onder de gehanteerde definitie. Aanstellingen bij universiteiten of hogescholen worden steeds meegerekend (Tetra, BOF, IWT projecten, SBO, assistentenmandaten ), tenzij de kandidaat is aangesteld in een niet onderzoeksgerelateerd statuut (bijvoorbeeld als administratief of technisch personeel of via het Leonardo da Vinci programma ). Indien de kandidaat werkzaam is in een bedrijf, wordt gekeken naar de functieomschrijving. Artsen specialisten in opleiding kunnen genieten van een doctoraatsbeurs op voorwaarde dat ze voldoende vrijgesteld worden van hun opleiding (zie ook onder rubriek: Toegelaten activiteiten naast het doctoraatsdiploma ). Hun kandidatuur moet vergezeld zijn van een attest van de directeur van het betrokken universitaire ziekenhuis waarin wordt bevestigd dat betrokkene vrijgesteld wordt van zijn/haar huidige opdracht om een doctoraat op proefschrift te kunnen afwerken. De vergoeding die artsenspecialisten in opleiding genieten wordt beschouwd als loon en wordt bij de ontvankelijkheidsanalyse dus ook beschouwd als bezoldigde wetenschappelijke (onderzoeks)ervaring. Indien de periode sinds het behalen van het masterdiploma 6 maanden of meer bedraagt, dient één kopij van alle contracten/attesten/bewijzen van voorbije activiteiten of niet-activiteiten (werkloosheid, interimarbeid, lange reizen, onbezoldigde activiteiten) verplicht aan het dossier toegevoegd te worden teneinde het IWT in staat te stellen na te gaan of aan de bovenstaande voorwaarde werd voldaan. Periodes die de kandidaat niet kan staven met documenten, worden meegeteld als bezoldigde wetenschappelijke (onderzoeks)ervaring; Herindieningen Kandidaten waarvan de aanvraag voor een eerste termijn door het IWT werd geweigerd, kunnen slechts één maal een nieuwe aanvraag indienen bij een volgende oproep. Zij moeten nog steeds voldoen aan alle voorwaarden, vermeld onder 3.1. strategische onderzoeksbeurzen :

16 3.2 Kandidaatsvoorwaarden voor de aanvraag tweede termijn De tweede termijn (beursverlenging) dient zonder onderbreking aan te sluiten op de eerste termijn en kan niet als enige termijn worden toegekend. Kandidaten kunnen derhalve slechts één maal een aanvraag voor een tweede termijn indienen. 4 De projectgebonden voorwaarden voor een beursaanvraag 4.1 Het wetenschappelijk promotorschap Het onderzoeksproject moet worden uitgevoerd onder de wetenschappelijke begeleiding van een lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) van een Vlaamse universiteit, of een onderzoeksdirecteur van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO-Vlaanderen). Tevens komen andere onderzoekers verbonden aan één van de Vlaamse universiteiten in aanmerking, op voorwaarde dat de universitaire overheid hiermee instemt en de kwaliteit en continuïteit van de begeleiding van de IWT-bursaal tijdens de volledige beursperiode kan verzekeren. Deze informatie wordt opgevraagd door het IWT aan het rectoraat. Onder een "Vlaamse universiteit" wordt elke instelling verstaan, die als dusdanig wordt erkend in het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (Afdeling 3, art. 4). 4.2 Plaats van het onderzoek Het doctoraatsonderzoek vindt in principe plaats aan een Vlaamse universiteit. Overige plaatsen van onderzoek vereisen de uitdrukkelijke instemming van de wetenschappelijke promotor en de goedkeuring van het IWT. Het doctoraatsonderzoek kan ook uitgevoerd worden in een openbare of semiopenbare onderzoeksinstelling, een collectief onderzoekscentrum, een Vlaamse hogeschool, een federale wetenschappelijke of onderzoeksinstelling of een wetenschappelijke of onderzoeksinstelling van het Brussels Gewest. Onder "openbare of semi-openbare onderzoeksinstelling of collectief onderzoekscentrum" worden de instellingen begrepen die geen universiteiten zijn, maar door de Vlaamse Gemeenschap of één van haar instellingen gefinancierd worden voor hun wetenschappelijk onderzoek of voor acties die overeenstemmen met het onderwerp van het doctoraat. Onderzoeksinstellingen of centra die rechtstreeks of onrechtstreeks worden meebestuurd door één of meerdere vertegenwoordigers of onder toezicht staan van de Gemeenschap of een instelling ervan, vallen eveneens onder dit begrip. Het IWT wil de internationale mobiliteit van onderzoekers stimuleren. Elke bursaal kan voor de uivoering van zijn/haar project een aantal maanden doorbrengen in een buitenlandse onderzoeksgroep (zie ook onder hoofdstuk verblijven in het buitenland) Een deel van het onderzoek kan tevens in een Vlaams bedrijf uitgevoerd worden, op voorwaarde dat (i) deze samenwerking significant bijdraagt tot het doctoraatsproject, (ii) ze de haalbaarheid van het project en de doctoraatsmogelijkheden geenszins in het gedrang brengt, en (iii) duidelijke schriftelijke afspraken omtrent IPR, exploitatierechten en publiceerbaarheid van resultaten worden gemaakt tussen de bursaal, zijn promotor (universiteit) en het bedrijf. Bij een dergelijke samenwerking met een bedrijf blijft de onderzoeksorganisatie eigenaar van de IPR en dient elke transfer naar het bedrijf op marktconforme wijze te gebeuren. Bij transfer dienen de strategische onderzoeksbeurzen :

17 inkomsten bovendien opnieuw in de primaire activiteiten van de onderzoeksorganisatie geïnvesteerd te worden. De periode van activiteiten wordt beperkt tot max. 12 maanden per beurstermijn van 2 jaar. Vanaf een gepland verblijf van min. 1 maand dient deze informatie te worden opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst die door de drie partijen wordt ondertekend. Dit document maakt onderdeel uit van het aanvraagdossier en wordt bij toekenning van de doctoraatsbeurs als addendum aan de overeenkomst toegevoegd. Het kan uiterlijk op 5 oktober 2015 aan het IWT bezorgd worden (zie B). Dezelfde voorwaarden blijven van toepassing indien de bursaal in de loop van zijn doctoraatsbeurs beslist onderzoeksactiviteiten uit te voeren in een Vlaams bedrijf. In dit geval dient het hogergenoemde document als onderdeel van een verzoekschrift aan het IWT te worden voorgelegd. Bovenstaande afspraken tussen bursaal, promotor en bedrijf dienen steeds te worden gemaakt in afstemming met de bevoegde universitaire instanties. 5 De aanvraag en behandeling 5.1 De beursaanvraag 1 ste termijn Tijdstip en adres van de aanvraag Een volledige beursaanvraag voor de 1 ste termijn wordt ingediend wanneer de oproep opengesteld wordt (oproep 2015: van 19 juni tot 11 september 2015). Beursaanvragen die niet tijdig worden ingediend, worden niet-ontvankelijk verklaard (de exacte datum per academiejaar is terug te vinden op de website en in het document Reglement SB Bijlage). Documenten die bij indiening verplicht onderdeel uitmaken van de beursaanvraag worden vermeld onder A. Aanvraagdossiers waarin één of meerdere van deze documenten ontbreken, worden niet-ontvankelijk verklaard. Documenten waarover de kandidaat bij het sluiten van de oproep nog niet kan beschikken (vermeld onder B) kunnen tot 5 oktober 2015 aan de beursaanvraag toegevoegd worden. In functie van een optimalisering van de procedure kunnen deze datums eventueel worden aangepast (zie Reglement SB Bijlage, De in het Nederlands of Engels opgestelde aanvraag wordt ingediend bij de Dienst doctoraatsbeurzen voor Strategisch Basisonderzoek van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), Koning Albert II-laan 35 bus 16, 1030 Brussel De online registratie De registratie van de beursaanvraag gebeurt online op de website van het IWT (http://www.iwt.be). Hiervoor wordt een interactieve module geactiveerd bij het openstellen van de oproep (in principe einde juni begin juli). Ze stelt de aanvrager in staat relevante persoonlijke gegevens en informatie over zijn/haar wetenschappelijk curriculum en doctoraatsproject in te voeren. Deze gegevens vormen de basis voor drie standaardformulieren: de persoonlijke steekkaart, de informatieformulieren en het advies van de promotor. Deze formulieren vormen een verplicht onderdeel van het aanvraagdossier. Een samenvatting van het doctoraatsproject, een samenvatting van elke eindverhandeling van een 2 de en/of 3 de cyclusopleiding en een verslag van voorafgaande wetenschappelijke activiteiten maken tevens deel uit van de informatie-formulieren. strategische onderzoeksbeurzen :

18 Pas na het finaliseren van de gegevensinvoer wordt een dossiernummer aan de aanvrager toegekend. De persoonlijke steekkaart en de informatieformulieren dienen een dergelijk dossiernummer te dragen; zonder dossiernummer kunnen deze documenten niet als geldig worden beschouwd. Daarentegen vereist een geldige afdruk van het advies van de promotor niet noodzakelijk de finalisatie van de aanvraag Het aanvraagdossier A Het in te dienen aanvraagdossier voor een 1 ste termijn dient volgende stukken te bevatten : On-line af te drukken documenten : Persoonlijke steekkaart: 1 exemplaar. Maakt onderdeel uit van de standaard registratiedocumenten. Informatieformulieren over de kandidaat: 6 exemplaren. Maakt onderdeel uit van de standaard registratiedocumenten en wordt ondertekend door de kandidaat. Deze formulieren omvatten o.a.: Samenvatting van het doctoraatsproject (incl. onderzoekshypothese): max. 1 pagina Samenvatting van de eindverhandeling van 2 de en 3 de cyclusopleidingen: max. 1 pagina (excl. referenties). Van elke eindverhandeling die in het kader van een 2 de of 3 de cyclusopleiding werd opgemaakt, dient een samenvatting te worden voorzien. Elke samenvatting dient beknopt de initiële doelstelling, de gebruikte methodologie en de bekomen resultaten te omvatten. Activiteitenverslag: max. 1-2 pagina s (excl. referenties). Enkel van toepassing voor kandidaten van wie de periode tussen het behalen van een (eerste) diploma van de 2 de cyclus en de beursaanvraag 6 maanden bedraagt én die bezoldiging ontvingen voor de uitgevoerde activiteiten. Advies van de promotor: 2 exemplaren (origineel + kopij). Dit document omvat de instemming van de promotor met het project en de plaats van uitvoering, en een beoordeling van de kandidaat m.b.t. zijn geschiktheid wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Dit advies is een onderdeel van de standaard registratiedocumenten, en kan eventueel vóór het finaliseren worden afgedrukt, maar steeds nadat de relevante informatie over kandidaat en promotor werd ingevoerd. Het dient verplicht door de promotor te worden ondertekend. Gedetailleerde beschrijving van het onderzoeksproject: 6 exemplaren. De volgende rubrieken moeten achtereenvolgens worden behandeld: 1. probleemstelling: situering van het probleem dat zal worden aangepakt, inclusief een beschrijving van de internationale stand van zaken, met verwijzing naar de wetenschappelijke literatuur (max. 1 pagina); 2. strategische doelstelling: korte en heldere formulering van de concrete technisch-wetenschappelijke doelstelling(en) van het project met uitdrukkelijke vermelding van de innovatieve aspecten en een duidelijke kadering in de strategische onderzoeksactiviteiten van de onderzoekseenheid (max. 1 pagina); 3. projectbeschrijving: gedetailleerde beschrijving van de experimenten/activiteiten die zullen worden uitgevoerd, de motivatie van hun uitvoering en de wijze strategische onderzoeksbeurzen :

19 waarop de relatie tussen de experimenten/activiteiten leidt tot de te realiseren doelstellingen (max. 10 pagina's, inclusief figuren en tabellen en exclusief referenties); 4. planning: situering van de mijlpalen in het project en een grafische voorstelling van het geplande verloop van de activiteiten in functie van de 4 beursjaren (max. 2 pagina's); 5. toepassingsmogelijkheden (max. 2 pagina s), met de volgende onderdelen: - Omschrijving van de mogelijke economische toepassingen, bij voorkeur zowel kwalitatief als kwantitatief; - Duid aan waarom de gekozen onderzoeksaanpak (in geval van succes) de beste is om de beoogde toepassing te bereiken. - Omschrijf het strategisch belang van de potentiële toepassingen voor mogelijke gebruikers (de impact). - Omschrijf de aansluiting van het projectvoorstel bij een ruimere strategische ambitie van de onderzoeksgroep (niet louter de trackrecord van de onderzoeksgroep wordt hiermee bedoeld). - Omschrijf de specifieke vormings/begeleidings-component van de bursaal mbt het maken van strategische keuzes bij het uitdenken en uitvoeren van het onderzoeksproject)(hoe kan het projectvoorstel bijdragen tot het strategisch denken van de bursaal met het oog op economische toepassingen op termijn?) 6. referenties. Definieer het project zodanig dat het principieel kan leiden tot de afwerking van een doctoraat in maximum vier jaar. De klemtoon bij de beschrijving van het project mag op de eerste termijn van twee jaar liggen. Het moet echter wel duidelijk zijn hoe de later in de tijd gesitueerde doelstellingen zullen worden gerealiseerd. De omvang van de gedetailleerde beschrijving is functie van de complexiteit van het project en het aantal deeltaken maar mag in geen geval 15 pagina's (inclusief ev. titelblad en/of inhoudstafel; exclusief referenties) overschrijden. Gelieve bij de opmaak van dit document lettergrootte 12 te hanteren. Bewijsstukken: Nationaliteit : Een duidelijke kopij van de identiteitskaart (voor en achterzijde, of afdruk e-id) of paspoort, waarop de nodige informatie (naam, geboortedatum en plaats, nationaliteit, geldigheid ) goed zichtbaar is. Diploma: 1 kopij van het afstudeergetuigschrift of 1 kopij van het 2 de cyclusdiploma of volwaardige Masteropleiding (zie 3.1a), en van elke bijkomende opleiding van de 2 de en 3 de cyclus. Houders van een buitenlands diploma dienen een verklaring bij te voegen m.b.t. het diploma, de behaalde graden en de toelating tot het doctoraatsonderzoek (zie B) van de Decaan van de universiteit (of evenwaardig en minstens faculteitsniveau) en voor akkoord ondertekend door de Rector van de universiteit. (De door de Rector goedgekeurde verklaringen worden door de dienst Onderzoekscoördinatie van de universiteit aan IWT bezorgd). Kandidaten die het einddiploma van de 2 de cyclus tijdens de 2 de zittijd zullen behalen, bezorgen onmiddellijk na het behalen van het diploma en uiterlijk op 5 oktober 2015 het bewijs van diploma aan het IWT (zie B). Voorgaande arbeidscontracten: 1 kopij van elk arbeidscontract (incl. beurzen) van de vorige en/of huidige werkgever(s)dient toegevoegd te worden als bewijs voor de aard van de uitgevoerde activiteiten en de duur van de overeenkomst. strategische onderzoeksbeurzen :

20 5.1.3.B De volgende stukken kunnen uiterlijk tot 5 oktober 2015 aan het dossier worden toegevoegd: Diploma (enkel 2 de -zitters): 1 afstudeergetuigschrift of 1 kopij van het volwaardig Masterdiploma (zie 3.1a, b). Verklaring m.b.t. diploma en behaalde graden en toelating tot het doctoraatsonderzoek (enkel niet-vlaamse universitairen en diploma s): een kandidaat met een niet-vlaams universitair diploma dient één bijkomend document van de universiteit bij te voegen, ondertekend door een gemachtigde van de universiteit (minstens niveau decaan of een gemachtigde van de decaan) en voor akkoord ondertekend door de Rector van de universiteit. Uit dit document blijkt dat de kandidaat voldoet aan de diplomavoorwaarden en graadvereisten zoals vermeld onder 3.1. Dit document laat de kandidaat tevens toe tot de faculteit voor het uitvoeren van zijn doctoraatsonderzoek. Enkel het standaard invulformulier dat op de IWT-website beschikbaar is (zie Attest universiteiten m.b.t. diploma- en graadvereiste, ), kan hiervoor worden gebruikt. De door de Rector goedgekeurde verklaringen worden tegen 5 oktober door de dienst Onderzoekscoördinatie van de universiteit aan IWT bezorgd. Voor projecten die gedeeltelijk plaatsvinden in een Vlaams bedrijf: 2 exemplaren van de samenwerkingsovereenkomst die de elementen bevat zoals beschreven onder 4.2. Reactie op expliciete vragen vanwege het IWT om verduidelijking of indiening van bijkomende documenten. Documenten vermeld onder A die ontbreken of niet-geldig blijken bij initiële indiening kunnen later evenwel niet meer bijgevoegd worden De behandelingsprocedure De volledigheids- en ontvankelijkheidsanalyse Elke kandidaat wordt zo snel mogelijk na indiening van de beursaanvraag op de hoogte gebracht van het resultaat van de volledigheidsanalyse. Vervolgens beslist het IWT over de ontvankelijkheid van de beursaanvraag. Alle kandidaten met een ontvankelijke beursaanvraag worden uitgenodigd hun projectvoorstel te verdedigen voor een college van deskundigen. Kandidaten die niet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen, niet tijdig en/of een niet-volledig of niet-correct aanvraagdossier indienden, ontvangen een niet-ontvankelijkheidsverklaring Analyse van de aanvraag door deskundigen Elke ontvankelijke aanvraag wordt opgestuurd naar minstens drie deskundigen, extern aan het IWT, die door het IWT worden aangewezen volgens de modaliteiten hierna beschreven. Elke kandidaat legt in de taal van zijn aanvraag een mondelinge proef af voor een college van deskundigen die zijn/haar aanvraag heeft geanalyseerd. Het college van deskundigen zal op grond van de lectuur van de aanvraag en het interview met de kandidaat een beoordeling uitbrengen die vooral gebaseerd is op de volgende criteria (zie ook scorerooster op de website): strategische onderzoeksbeurzen :

Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek. Reglement en handleiding 2014.1 juni 2014 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3

Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek. Reglement en handleiding 2014.1 juni 2014 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek Reglement en handleiding 2014.1 juni 2014 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 2 KENMERKEN VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 2.1 DE OVEREENKOMST... 3 2.2 STARTDATUM

Nadere informatie

Vademecum voor de doctoraatsbursaal (beknopte versie) 2010.2 december 2010

Vademecum voor de doctoraatsbursaal (beknopte versie) 2010.2 december 2010 Vademecum voor de doctoraatsbursaal (beknopte versie) 2010.2 december 2010 Inhoudstabel 1 De overeenkomst... 2 2 Correspondentie, rapportering en publicaties... 3 3 De beursbedragen... 5 4 De bench-fee...

Nadere informatie

Reglement voor de aanvraag en de toekenning van specialisatiebeurzen Maart 2008

Reglement voor de aanvraag en de toekenning van specialisatiebeurzen Maart 2008 Reglement voor de aanvraag en de toekenning van specialisatiebeurzen Maart 2008 Voor procedures 2 de termijn (2009): zie Modaliteiten voor de aanvraag, evaluatie en toekenning van een specialisatiebeurs

Nadere informatie

Vademecum voor de doctoraatsbursaal 2011.2 december 2011

Vademecum voor de doctoraatsbursaal 2011.2 december 2011 Vademecum voor de doctoraatsbursaal 2011.2 december 2011 Inhoudstabel 1 De overeenkomst... 2 2 Correspondentie, rapportering en publicaties... 3 3 De beursbedragen... 5 4 De bench-fee... 6 5 De vakantieregeling...

Nadere informatie

Reglement voor de aanvraag en de toekenning van doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek Juni 2009

Reglement voor de aanvraag en de toekenning van doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek Juni 2009 Reglement voor de aanvraag en de toekenning van doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek Juni 2009 Inhoudstabel 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 2 2 KENMERKEN VAN DE DOCTORAATSBEURS... 2 2.1 Startdatum

Nadere informatie

Doctoraatsreglement DC Pag. 1 van 5

Doctoraatsreglement DC Pag. 1 van 5 DOCTORAATSREGLEMENT 1) Doel van het mandaat De onderzoeksmandaten zijn bestemd voor gediplomeerden van het hoger onderwijs van universitair niveau die een onderzoekproject uitvoeren met het doel een doctoraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Doctoraatsbeurs van strategisch Basisonderzoek (standaardgedeelte) 2013.1 (december 2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN Doctoraatsbeurs van strategisch Basisonderzoek (standaardgedeelte) 2013.1 (december 2013) ALGEMENE VOORWAARDEN Doctoraatsbeurs van strategisch Basisonderzoek (standaardgedeelte) 2013.1 (december 2013) Inhoudstabel Art. 1 Begrippen... 2 Art. 2 Voorwerp... 3 Art. 3 Duur van de toekenning... 4

Nadere informatie

Statuut Onderzoekers BURSAAL/AAP/WP

Statuut Onderzoekers BURSAAL/AAP/WP Statuut Onderzoekers BURSAAL/AAP/WP Predoctoraal Bursaal: Assistent: Wet. Medewerker: studenten (voor SZ werknemers) statutair (tijdelijk ambtenaar) contractueel (werknemer) BURSAAL ASPIRANT FWO AANVRAAG

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.262/1 van 16 november 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei

Nadere informatie

Vademecum voor de doctoraatsbursaal (beknopte versie) Januari 2010

Vademecum voor de doctoraatsbursaal (beknopte versie) Januari 2010 Vademecum voor de doctoraatsbursaal (beknopte versie) Januari 2010 Inhoudstabel 1 De overeenkomst... 2 2 Correspondentie, rapportering en publicaties... 3 3 De beursbedragen... 5 4 De bench-fee... 6 5

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie IWT-programma s en inbreuken op de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek KVAB,

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Reglement_bursalen_RVB_29.9.2015 + aanpassing errata PROCEDUREREGLEMENT VOOR ONDERZOEKSBURSALEN

Reglement_bursalen_RVB_29.9.2015 + aanpassing errata PROCEDUREREGLEMENT VOOR ONDERZOEKSBURSALEN PROCEDUREREGLEMENT VOOR ONDERZOEKSBURSALEN Inhoud 1. TOELICHTING... 3 2. HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN...4 DE DOCTORAATSBEURSHOUDERS, IN DIT REGLEMENT DOCTORAATSBURSALEN GENOEMD;...4 POSTDOCTORALE ONDERZOEKERS

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof 22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be Moederschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 8 oktober 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Het

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Toekenning van doctoraatsbeurzen aan studenten. Reglement. Preambule bij het Reglement.

Toekenning van doctoraatsbeurzen aan studenten. Reglement. Preambule bij het Reglement. Toekenning van doctoraatsbeurzen aan studenten. Reglement. Preambule bij het Reglement. 1. Inleiding. Onderhavig Reglement is van toepassing binnen de Universiteit Antwerpen. 2.Toelichting bij de bepalingen

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE DOCTORAATSBEURZEN

INTERN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE DOCTORAATSBEURZEN INTERN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE DOCTORAATSBEURZEN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 15.09.2009 (doc. 089/22/53 nr. 2) Aanpassing goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN (artikel 67 van het Statuut en artikel 3 van bijlage VII) INFORMATIENOTA 1. WIE HEEFT RECHT OP EEN SCHOOLTOELAGE? Schooltoelage "A" (kleuteronderwijs): Deze schooltoelage

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Agentschap voor Onderwijsdiensten Opleiding schoolsecretariaten 08/02/2012 Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap

Nadere informatie

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Agentschap voor Onderwijsdiensten Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016 AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN MVB/WINWORD/SOCIAL/CIRCULAIRES FONDS/ SOCIALES 2016/ DIVERS/PROD DIV 002 FORM GROUPE A RISQUE NL Brussel, 15 januari 2016 Betreft : Regeling om financiële

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, B-2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be Web: www.thomasmore.be/stip AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Groep S - KinderBijslag V.Z.W.

Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Kinderbijslagfonds voor werknemers Behandeld door : Fax: P.C.R.: 000-0094382-01 ONZE REFERENTIES:... (te vermelden in alle briefwisseling a.u.b.) Groep S - Fonsnylaan (4de

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Waarom deze aangifte? U bent vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een controlekaart indien u: ofwel minstens 60 jaar bent; ofwel

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Aanvraag huurprijsherziening.

Aanvraag huurprijsherziening. Aanvraag huurprijsherziening. Geachte heer, mevrouw Via dit aanvraagformulier wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid om minder huur te betalen. In overeenstemming met de wet 1 moet uw huidig inkomen

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus2016 worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE

Nadere informatie

5. Werken en zwangerschap

5. Werken en zwangerschap 5. Werken en zwangerschap U bent zwanger, u verwacht een kindje en u kan uw geluk niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is uw baas wel niet even gelukkig Kan hij u zomaar

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Reglement beurzen Emmanuel van der Schueren (EvdS)

Reglement beurzen Emmanuel van der Schueren (EvdS) Reglement beurzen Emmanuel van der Schueren (EvdS) 1. Algemeen reglement beurzen Emmanuel van der Schueren (EvdS) Art1. Kom Op tegen Kanker Stichting van Openbaar Nut streeft haar missie na door biomedisch

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

contact telefoon fax dossiernummer

contact telefoon fax dossiernummer Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren,

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar Informatie voor studenten van Universiteit Gent

Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar Informatie voor studenten van Universiteit Gent Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar 2016-2017 Informatie voor studenten van Universiteit Gent Inleiding In deze toelichting vind je specifieke informatie voor UGent studenten over het Generieke

Nadere informatie

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid Eretekens van de arbeid 1. Definitie - Wat : Toekenning aan het loon- en weddetrekkend personeel van een premie na een bepaald aantal dienstjaren. - Vergoedingscode : Arbeidsereteken 2 de Klasse, volledig

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Moederschapsbescherming. Toelichting. Infodocument. 201510/Provikmo-I-886

Moederschapsbescherming. Toelichting. Infodocument. 201510/Provikmo-I-886 Moederschapsbescherming - Toelichting Infodocument Moederschapsbescherming - Toelichting 1 Zwangerschapsverlof Indien de werkneemster niet reeds uit het werk verwijderd was, moet de werkgever haar op haar

Nadere informatie

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2)

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) BELANGRIJK! Gelieve deze aangifte vervolledigd en ondertekend terug te sturen binnen de 5 dagen volgend op het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Gelieve bij deze

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Bevallingsverlof: 1. Reglementering 2. Toepassingsgebied 3. Voorwaarden

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL

REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL Gemeenteraadsbesluit van 11 september 2006. PRAKTISCHE MODALITEITEN Collegebesluit van 14 december 2006. Laatste wijziging: 14.12.2006. Artikel

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie