REGLEMENT BEURZEN ROESELARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT BEURZEN ROESELARE"

Transcriptie

1 REGLEMENT BEURZEN ROESELARE Expo Roeselare Diksmuidsesteenweg 400, 8800 ROESELARE INRICHTER 1. De beurzen worden ingericht met de bedoeling bij te dragen tot de bloei van het handelsleven en de economie van de streek. 2. De verantwoordelijke inrichter is U.D.R.I (Unizo Diensten Roeselare-Izegem), Arme-Klarenstraat 55, 8800 ROESELARE, vereniging zonder winstoogmerk. Deze vereniging heeft als : - Voorzitter : de Heer C. De Keukelaere - Ondervoorzitter : de Heer G. Cattrysse - Algemeen Directeur & Juridisch Adviseur : Mevrouw Ann Vanryckeghem 3. Het uitvoerend Jaarbeurscomité heeft als voorzitter : de Heer G. Cattrysse Het uitvoerend Bouwbeurscomité heeft als voorzitter : de Heer J. Develtere Secretariaat : U.D.R.I., Arme-Klarenstraat 55, 8800 ROESELARE BTW nr. : BE Telefoon : 051/ Fax. : 051/ OPENING (zie bijzonder reglement art ) DEELNEMING (zie bijzonder reglement art. 7) 8. De aanvragen gebeuren enkel door het INSCHRIJVINGSFORMULIER dat volledig ingevuld en ondertekend moet ingediend worden op het secretariaat. De inrichter kan zonder reden bekend te maken, al dan niet de inschrijving aanvaarden. De inschrijvingen gebeuren ten persoonlijke titel en mogen niet overgedragen worden aan derden. 9. De deelnemer verbindt er zich toe slechts die producten tentoon te stellen die hij uitdrukkelijk vermeld heeft op het inschrijvingsformulier. Bij overtreding kent hij het recht toe aan de inrichter, de niet toegelaten producten van zijn stand op kosten en verantwoordelijkheid van de deelnemer te verwijderen. VERHURING EN BETALING (zie bijzonder reglement art. 10) 11. Naast het vast inschrijvingsrecht en het standgeld zijn er nog andere vergoedingen : o.a. aansluiting water, kabeltelevisie. Iedere deelnemer betaalt een borg van 200 Euro. 12. De inschrijving van de deelnemer is definitief van zodra het inschrijvingsformulier getekend teruggestuurd is en de voorschotfactuur (250 Euro) betaald is. De inrichter is in geen geval hierdoor gebonden. 13. Het toesturen van de factuur geldt als toezegging door de inrichter. De inschrijver dient de factuur te betalen binnen de 8 dagen na factuurdatum. De standen worden onverdeelbaar verhuurd en kunnen niet onderverhuurd worden. Men mag er enkel voor zijn eigen firma of producten publiciteit voeren

2 14. Slechts nadat de vereiste betalingen binnen de gestelde termijn verricht werden, kan de deelname als definitief beschouwd worden. De inrichter heeft het recht mits kennisgeving aan de respectievelijke deelnemer ten alle tijde de toegekende stand (plaats en/of oppervlakte) te wijzigen. 15. BETALING geschiedt : - aan de kas van U.D.R.I., Arme-Klarenstraat 55, 8800 ROESELARE. - rekening van U.D.R.I. (Unizo Diensten Roeselare-Izegem). 16. Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijnen kan de inschrijving ambtshalve geannuleerd worden. Het bedrag van het voorschot en de borg worden niet terugbetaald. Het bedrag van reeds gemaakte facturen zal ingevorderd worden. 16bis: Een niet betaalde factuur brengt van rechtswege een intrest op van 1% per maand, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. 16ter.: In geval van niet-betaling, hetzij van een gedeelte, hetzij van een gehele factuur, op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid of kwaadwilligheid en na ingebrekestelling, zal het bedrag ambtshalve vermeerderd worden met 12 % (met een minimum van 12,39 Euro en een maximum van 495,79 Euro) als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art b.w. 17. Alle gestorte sommen blijven eigendom van de inrichter wanneer de deelnemer aan zijn inschrijving verzaakt. 18. Na afloop van de beurs wordt aan de deelnemers een eindafrekening bezorgd. Na ontvangst moet het eventueel saldo binnen de 8 dagen betaald worden. STANDEN 19. De standen worden verhuurd volgens uittekening op het grondplan. De minimum standoppervlakte bedraagt 9m². Het huren van een standruimte geeft geen enkel recht op aanspraken voor volgende beurzen. Iedere deelnemer is verplicht op zijn kosten en verantwoordelijkheid een stand te bouwen : wanden, verlichting, vloerbekleding. Bij niet-naleving wordt de borg ingehouden en vervalt de kandidatuur voor het volgend jaar. 20. De deelnemers zijn strikt gehouden aan de hun toegewezen standen en afmetingen. Bovendien mogen zij de breedte der gangen onder geen enkele voorwaarde verminderen. De inrichter kan door zijn aangestelden en op kosten van de deelnemer de stand terugbrengen tot de juiste afmetingen. 21. Expositiewagens kunnen toegelaten worden in de hallen op uitdrukkelijk en voorafgaand verzoek. 22. De deelnemer is verplicht ervoor te zorgen dat zijn stand onberispelijk net blijft. 23. Naast de bestaande brandblusinstallatie wordt, ten einde de veiligheid te verhogen, in de stand een draagbaar snelblusapparaat, inhoud 6 kg. type ABC, door de zorgen van de inrichter geplaatst. De deelnemer blijft er verantwoordelijk voor dat het toestel in ongebruikte en onbeschadigde toestand terugbezorgd wordt, tenzij het diende gebruikt te worden voor brandbestrijding. 24. Voor de inrichting en de versiering van de standen mogen geen gemakkelijk brandbare materialen, zoals stro, papier, karton, gordijnen en doeken die geen brandvertragende behandeling hebben gekregen worden gebruikt. Op vraag van de brandweer dient een attest voorgelegd te worden. Daarenboven mogen ook geen materialen worden gebruikt die onder invloed van warmte rookgassen vrijgeven, zoals polystyreen, bedekkingen in PVC, isomo en dergelijke. Het is ten strengste verboden kaarsen te laten branden op de standen

3 OPBOUW EN AFBRAAK VAN DE STANDEN (zie bijzonder reglement art. 25bis en art. 31) 25. De tentoonstellingshallen zijn toegankelijk voor de deelnemers vanaf de dag medegedeeld in het bijzonder reglement. Men zal er dagelijks kunnen werken van 8 tot 20 uur. Geen enkele deelnemer mag aan de inrichting van zijn stand beginnen zonder toelating van het secretariaat en na het voorleggen van zijn betalingsbewijs Het secretariaat zal dan voor de nodige praktische aanwijzingen instaan. 26. In de expo is een effen vloer. Het is formeel verboden de vloer te beschilderen, te beplakken of erin te nagelen. 27. Alle deelnemers zijn verplicht een onderlegger op de vloer aan te brengen bij de opbouw, het gebruik en de afbraak van hun stand, teneinde alle bevuiling door olie, verf of mortelspecie enz. te vermijden. Het is verboden verfresten e.d. uit te gieten elders dan in de opgestelde vaten. 28. De deelnemers zijn ertoe gehouden hun standen te plaatsen en weg te nemen zonder schade aan te richten aan muren, vloeren of wanden. Derhalve is het verboden op eender welke wijze de standen vast te hechten aan muren, spanten of vloeren. Beschadigingen zullen onmiddellijk vergoed moeten worden. 29. Tijdens de opbouw en afbraak van de standen is het enkel toegelaten met personenwagens, camionetten en lichte vrachtwagens op luchtbanden in de Hallen te rijden. 31. Zie bijzonder reglement. 32. Standen welke niet beantwoorden aan de door de inrichter gestelde normen zullen niet meer toegelaten worden. TOEGANGSPRIJZEN (zie bijzonder reglement art ) 36. Deelnemerskaarten : personen die een stand bedienen krijgen vrije toegang op vertoon van de deelnemerskaart, welke individueel op naam is. Deelnemerskaarten kunnen afgehaald worden op het secretariaat van de beurs vanaf één dag voor de opening. Er worden geen kaarten meer uitgereikt tijdens de beurzen. Ingeval van misbruik kunnen deze kaarten teruggeëist worden. Ieder deelnemer met een vrije doorgangskaart moet op verzoek van de inrichter of zijn aangestelde zijn identiteitskaart ter controle vertonen. PUBLICITEIT en PROPAGANDA 37. Aan het publiek wordt gratis een catalogus uitgereikt. Elke deelnemer heeft het recht op één kosteloze inlassing in de catalogus (naam, adres, standnummer(s), handelsactiviteit, merk). 38. De inrichter maakt gebruik van verschillende publicitaire middelen, zoals een mediamix (zie bijzonder reglement art. 39) publiciteitspanelen, wegwijzers, affiches, autovignetten. 40. Een reeks activiteiten zal in het programma worden ingelast, ten einde het publiek vooral op de werkdagen aan te trekken

4 VERZEKERING 41. Een verzekering tegen brand is inbegrepen in de huurprijs van de standen. De deelnemer verplicht er zich toe de lijst van de tentoongestelde producten (aard, hoeveelheid, waarde) op het inschrijvingsformulier nauwkeurig in te vullen. Bij het ondertekenen van het inschrijvingsformulier verklaart hij zich akkoord af te zien van elk verhaal ten opzichte van de inrichter en de Stad. ELEKTRICITEIT EN VERLICHTING 42. Ten einde het algemeen uitzicht van de beurs te bevorderen zal de algemene verlichting van de Hallen niet branden; derhalve moet iedere stand over voldoende verlichting beschikken. Iedere deelnemer dient over een eigen aansluitdoos te beschikken. De hoofdschakelaar in de stand is een differentieelschakelaar (verliesstroomschakelaar) met een gevoeligheid van max. 0,3 Amp. 43. De elektrische uitrusting van iedere stand moet voldoen aan : 1. de voorschriften van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) 2. de bepalingen vermeld in de laatste uitgave AREI. 3. de voorschriften van de inrichter. 44. Aarding : van toestellen welke volgens de voorschriften geaard moeten zijn, dient de aansluitkabel voorzien te zijn van een bijkomende geleider van een geel/groene kleur. 45. Voedingsspanning : bedraagt 220/380 volt. 46. Keuring : de elektrische installatie van de deelnemer zal aan een keuring onderworpen worden overeenkomstig voormelde voorschriften door een erkend keuringsorganisme hiervoor aangeduid door de inrichter. Na goedkeuring mag de installatie enkel door de hiertoe aangewezen elektricien op het net van de beurs aangesloten worden. Wanneer de verdeling van de veiligheden voldoen, wordt op de aansluitkabel een vijfpolige stekker type CEE 38O Volt 32 Amp. verbonden welke kan afgehaald worden op het secretariaat en waarvoor de deelnemer verantwoordelijk blijft. Een ontvangstbewijs zal door de deelnemer dienen ondertekend te worden. 47. Aansluiting : a) Vermogens kleiner dan 3 Kw. De spanning is 220 Volt 2 draden (phase + nulleider) De deelnemer dient te beschikken over een soepele aansluitkabel 2 x 4 mm² of 2 x 4 mm² + aardgeleider van minimum 3 m lengte. De verdeelkast moet minstens bestaan uit een tweepolige hoofdschakelaar 16 Amp., gevolgd van smeltveiligheden of automaten. Indien er slechts 2 smeltveiligheden geplaatst worden mogen deze de 15 Amp. niet overtreffen. Indien er 4 of meer geplaatst worden dienen altijd 2 hoofdsmeltveiligheden van max. 15 Amp. te worden geplaatst. De hoofdschakelaar en hoofdsmeltveiligheden mogen vervangen worden door een automaat van 15 Amp. b) Vermogens hoger dan 3 Kw. en max. 10 Kw. De spanning is 220 Volt., 2 draden (phase en nulleider) en 380 Volt tussen de 3 phazen. De deelnemer dient te beschikken over een soepele aansluitkabel 4 x 4 mm² of 4 x 4 mm² + aardgeleider van minimum 3 m lengte. De verdeelkast moet bestaan uit een vierpolige hoofdschakelaar van 32 Amp., gevolgd van 3 hoofdsmeltveiligheden van max. 20 Amp. De verdere onderverdeling gebeurt naar eigen keuze. De hoofdschakelaar en hoofdzekerheden mogen vervangen worden door een vierpolige automaat van max. 20 Amp. c) Vermogens hoger dan 10 Kw. of bijzondere vereisten. De aansluiting gebeurt vierdraads zoals vermeld onder b) hierboven : maar ze maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke financiële regeling

5 48. De CEE stekker die ter beschikking van de deelnemer wordt gesteld dient na de beurs tegen ontvangstbewijs op het secretariaat terug ingeleverd te worden. Bij nietinlevering na de beurs wordt 18,59 Euro van de borg ingehouden. 49. Verdeelkasten worden verhuurd (zie bijzonder reglement art. 10). Zij dienen afgehaald op het secretariaat. Een ontvangstbewijs zal door de deelnemer dienen ondertekend te worden. Na de beurs dienen zij op het secretariaat terug ingeleverd te worden. Bij nietinlevering zullen deze kasten tegen kostprijs in rekening gebracht worden op de eindfactuur. 50. Het is ten strengste verboden zelf de stand aan te sluiten. 51. Elke schade aan stroombanen door het trekken aan de verbindingskabels valt ten laste van de respectievelijke deelnemers. 52. Iedere stroomonderbreking welke het gevolg is van het verzwaren van eigen zekeringen kan slechts hersteld worden gedurende de sluitingsuren voor bezoekers. De herstelkosten vallen ten laste van de deelnemer. 53. Gezien de aangesloten deelnemers over een eigen aansluitdoos beschikken is iedereen individueel verplicht iedere avond zijn verbinding af te sluiten. 54. De keuring van de stand, de aansluiting zijn in het standgeld begrepen. Verbeteringswerken, bijkomende keuringen, levering van smeltveiligheden, kabel, enz.. zijn ten laste van de deelnemer (zie bijzonder reglement art. 10) 55. De elektricien van de beurzen, bij wie alle verdere inlichtingen kunnen verkregen worden: Elektro Develtere, Rumbeeksesteenweg 279, 8800 Roeselare, tel. : 051/ WATER en GAS 56. Watertoevoer en/of waterafvoer moeten afzonderlijk aangevraagd worden. 57. Iedere deelnemer is verplicht de noodzakelijke leidingen doorheen zijn stand te laten plaatsen. 58. De prijs van de uitvoering wordt door de deelnemer met de installateur afgesproken en de facturatie geschiedt rechtstreeks door de installateur aan de deelnemer. In deze draagt de inrichter geen enkele verantwoordelijkheid. De overeengekomen prijs dient vooraf betaald te worden. ORDEMAATREGELEN 59. De deelnemers verplichten zich ertoe geen oneerlijke middelen of oneerlijke concurrentie toe te passen. Alle verplichtingen opgelegd door de wet op de handelspraktijken ( ) moeten strikt nageleefd worden. De prijsaanduiding moet eerlijk en duidelijk zijn. 60. Het is verboden monsters of drukwerken uit te delen buiten de gehuurde ruimte. Het is verboden luidruchtig op te treden, demonstraties te geven of reclame te voeren op een wijze die de nabijgelegen standen stoort. 61. Aan de houders van een TV-toestel wordt het toegelaten hun apparaat te laten spelen, doch het geluidsvolume moet zodanig geregeld zijn, dat het enkel in hun eigen stand hoorbaar is. 62. Tijdens de Jaarbeurs kan de inrichter voorzien in een gemeenschappelijke aansluiting op de kabel TV. Deze zal afzonderlijk in rekening worden gebracht. 63. De wagens van de deelnemers moeten geparkeerd worden op de plaatsen aangeduid door de dienst. Het stilhouden van voertuigen buiten de voorziene plaatsen is verboden. Zij moeten zich bovendien voegen naar de aanwijzingen van de politie en de inrichter. 64. Geen enkele publiciteit onder welke vorm ook mag op de parking gevoerd worden. 65. De in- en uitgangen, alsook de toegangswegen dienen steeds vrijgehouden te worden

6 66. Gedurende de openingsuren van de beurs zijn de deelnemers verplicht permanent op de stand aanwezig te zijn. Bij niet-naleving kan de inrichter de passende maatregelen treffen. De deelnemers zijn verplicht even voor 14 uur in hun stand aanwezig te zijn. Het laden en lossen moet plaats vinden tussen 8 en 13 uur. De grote poorten blijven vanaf 13 uur definitief dicht. 67. De verbruikstanden dienen 1 uur na sluitingstijd volledig dicht te zijn. Bij overtreding is uitsluiting en inhouding van de borg voorzien. 68. Ballonnetjes met een brandbaar en/of giftig gas mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. 69. Gebruik van butaan- en propaangas moet vooraf aangevraagd worden. 70. Het is ten strengste verboden kaarsen te laten branden op de standen. VERANTWOORDELIJKHEID 71 De toestellen, werktuigen en leidingen moeten geplaatst en gehanteerd worden volgens de veiligheidsvoorschriften. Voor deze en voor de demonstraties moet de deelnemer zichzelf in regel stellen met de wet- en veiligheidsvoorschriften dienaangaande. 72. De inrichter draagt in dat verband geen verantwoordelijkheid. Mocht hij door derden betrokken worden, dan zal hij door de deelnemer ontlast zijn van alle vervolgingen en veroordelingen. Voor stoffen, producten en apparaten, die door de inrichter gevaarlijk geacht worden, kan de wegneming bevolen worden op kosten en verantwoordelijkheid van de deelnemer. 73. De deelnemer sluit door zijn deelname elke verantwoordelijkheid van de inrichter uit, voor wat betreft de gebeurlijke ongevallen, schade aan, vernietiging of diefstal van koopwaren of standenmateriaal, door verhuizingen, voor, gedurende of na de beurs, zelfs wanneer dit zou te wijten zijn door een of andere nalatigheid van de inrichter of zijn aangestelden, ook door een gebrek of zelfs slechte staat van de installaties of voorwerpen die behoren of ten dienste staan van de inrichter. ROOKVERBOD 74. De geldende wetgeving met betrekking tot het rookverbod in openbare plaatsen, meer bepaald art. 2 van het K.B. van Het is verboden te roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. HEIRKRACHT - BETWISTINGEN 75. Mocht een geval van heirkracht het houden van de beurs onmogelijk maken dan zullen de deelnemers geen aanspraak maken op schadeloosstelling noch op terugbetaling. 76. De inrichter behoudt zich het recht voor de bepalingen van onderhavig reglement te wijzigen, indien de omstandigheden zulks mochten eisen en mits kennisgeving der beslissing aan de deelnemers. Nadere voorschriften zullen bij middel van berichten worden medegedeeld aan de deelnemers. Deze verbinden er zich toe deze voorschriften na te leven. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud het algemeen en bijzonder reglement voor hen, hun vertegenwoordigers, afgevaardigden, bedienden en werklieden. 77. Alle punten die door het algemeen of bijzonder reglement of door de latere mededelingen niet voorzien zijn, moeten in ieder geval onderworpen worden aan het oordeel van de inrichter, die bevoegd is tot elke beslissing, en deze is onherroepelijk. 78. De inrichter behoudt zich het recht voor alle passende maatregelen te nemen tegenover diegenen die het algemeen of bijzonder reglement overtreden. 79. Ingeval van juridisch geschil zijn alleen de rechtbanken van Roeselare en Kortrijk bevoegd

Sentse Handelsbeurs 2015

Sentse Handelsbeurs 2015 Sentse Handelsbeurs 2015 Beste ondernemers, Betreft: Sentse Handelsbeurs Sint-Laureins van 13, 14 en 15 maart 2015. VHS Events vzw is een organisatie die bestaat uit twee jonge ondernemers die samen de

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING De beurs «BATIBOUW» wordt georganiseerd door FISA OPERATIONS NV (hieronder «FISA»): Lenniksebaan 451 - B-1070 Brussel Dit document omvat, vanwege de «Kandidaat-Exposant», een Deelnemingsaanvraag aan de

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Beursreglement Belfair 2017

Beursreglement Belfair 2017 Beursreglement Belfair 2017 Algemeen 1. De deelname aan de beurs als standhouder is voorbehouden voor EUROPEN-geregistreerde oefenfirma s. De deelnemer heeft gedurende overeengekomen periode recht op standruimte

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

Nieuwpoort International Boatshow. 23-24-25 oktober 2015. Toolbox Exposanten

Nieuwpoort International Boatshow. 23-24-25 oktober 2015. Toolbox Exposanten Nieuwpoort International Boatshow 23-24-25 oktober 2015 Toolbox Exposanten Praktische Informatie Data en praktische schikkingen van de opbouw, stand inrichting, beurs en ontruiming Opbouw Opbouw Donderdag

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Via dit document willen wij u bijkomende informatie geven betreffende uw deelname aan LaboramaLux. U kunt hier een overzicht terugvinden van alle praktische

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

Reglement Kerstdorp 2008

Reglement Kerstdorp 2008 Reglement Kerstdorp 2008 Reglement 2008 Kerstmarkt: Art. 1 Locatie van het kerstdorp Het kerstdorp wordt georganiseerd op volgende locaties: Schapekoppenstraat Zimmerplein De Kerstmarkt in Koningshooikt

Nadere informatie

IV. TOEGANGSBEWIJZEN, UITNODIGINGEN EN BADGES

IV. TOEGANGSBEWIJZEN, UITNODIGINGEN EN BADGES de factuur, dus nog voor de opening van de expoanimatie. De bedragen verschuldigd aan de organisatoren van de expo-animatie ArtisanArt zijn betaalbaar in EURO ten name van AXUM, gevestigd te 1180 Brussel,

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Gelieve deze brochure terug te bezorgen aan ZiDaSpringen. na de verhuurperiode.

Huurvoorwaarden. Gelieve deze brochure terug te bezorgen aan ZiDaSpringen. na de verhuurperiode. Huurvoorwaarden Gelieve deze brochure terug te bezorgen aan ZiDaSpringen na de verhuurperiode. Huurvoorwaarden: Artikel 1: Praktisch Om de in het huurcontract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken,

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Tips... Hoe Goede raad Zorg voor Wanneer enkel schriftelijk met het aanvraagformulier je kan telefonisch inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen vraag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) Artikel 1: Omschrijving 1. Het gemeenschapscentrum De Volle Vaart bestaat uit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 Bekendgemaakt op 28 februari 2013 Artikel 1 Openbare procedure

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Doel en juridische waarde Deze algemene voorwaarden stellen het vastleggen van de deelnamemodaliteiten voor de exposanten op de professionele beurzen die georganiseerd worden

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan:

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: - categorie A: de erkende Leeuwse jeugdwerkinitiatieven en Leeuwse scholen (aanvraag

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Reglement op het gebruik van: de polyvalente zaal met kitchenette en aanpalend terras in de gemeentelijke sporthal Beschrijving van de infrastructuur Art.1. Dit reglement is van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND

S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND WIJ BOUWEN AAN DE 4 DE UITGAVE VAN AMERICAN STARS ON WHEELS SHOW OP 22 & 23 AUGUSTUS 2015 IN HET ANTWERP EXPO COMPLEX VAN ANTWERPEN, EXCLUSIEF VOOR AMERIKAANSE CARS EN

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Unizo-Tielt vzw OVEREENKOMST - INSCHRIJVING. Tel :.. BTW-nr :.... m2 buitenoppervlakte aan 6,50 per m2 ( uitgez. Automerkenverdelers )

Unizo-Tielt vzw OVEREENKOMST - INSCHRIJVING. Tel :.. BTW-nr :.... m2 buitenoppervlakte aan 6,50 per m2 ( uitgez. Automerkenverdelers ) Unizo-Tielt vzw OVEREENKOMST - INSCHRIJVING Tielt nov. 2010, Ondergetekende : Contactpersoon van de firma : Tel :.. - schrijft in voor een binnenstand bestaande uit : BTW-nr :.... units ( één unit is 4

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal Gemeente 2630 Aartselaar Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal Algemene bepalingen Artikel 1: Onderhavig reglement van inwendige orde voor de gemeentelijke sporthal gelegen te 2630 AARTSELAAR,

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Tussen

HUUROVEREENKOMST. Tussen HUUROVEREENKOMST Tussen Linda Dillen Koel Rent Steenovenstraat 56 2040 Antwerpen Berendrecht BTW: BE015.980.306 GSM: 0468 288 296 Email: info@koelrent.be Hierna de verhuurder genoemd, En Naam: Adres: Gemeente:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden We Love Fairs Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Bibliotheek

Huurvoorwaarden. Bibliotheek Huurvoorwaarden Bibliotheek 1 Bibliotheek Genk stelt volgende lokalen ter beschikking voor verhuur aan derden: De Ontdekking Een polyvalente zaal voor max. 100 personen; Het Portaal Leslokaal voorzien

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden KERSTMARKT 2016

Inschrijvingsvoorwaarden KERSTMARKT 2016 Inschrijvingsvoorwaarden KERSTMARKT 2016 Toerisme Herentals VZW en de stad Herentals organiseren een kerstmarkt die dit jaar zal plaatsvinden op 11 december 2016. Art. 1 - DEELNEMERS: Mogen deelnemen aan

Nadere informatie

Dhr. / Mevr... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Datum activiteit:... Activiteit:...

Dhr. / Mevr... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Datum activiteit:... Activiteit:... 1. Identiteit van de gebruiker (Moet meerderjarig zijn, Hierna gebruiker genoemd) Dhr. / Mevr.... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: ALGEMENE HUUROVEREENKOMST 1. NOWEDO vzw met zetel DOVENONTMOETINGSCENTRUM EFFETA in de Polderstraat 76a te 8310 SINT-KRUIS (Brugge) Hierna vernoemd de VERHUURDER en 2 (Naam & adres).

Nadere informatie

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door Algemene voorwaarden 1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door B.V.B.A. DK2000 NEW onder de naam Gordijnen Op Maat met btw nr: 0833.580.584 en maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Danio Rerio Izegem. Reglement beurs 2016. Algemene bepalingen

Danio Rerio Izegem. Reglement beurs 2016. Algemene bepalingen Danio Rerio Izegem Reglement beurs 2016 Algemene bepalingen Door hun inschrijvingsformulier in te sturen verbinden de exposanten zich ertoe de bepalingen van dit reglement na te leven, evenals elke nieuwe

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWEEKEND 2012 Algemene informatie

VEILIGHEIDSWEEKEND 2012 Algemene informatie VEILIGHEIDSWEEKEND 2012 Algemene informatie ADRES VAN DE BEURS Gemeentehallen Kloosterstraat 32 9820 Merelbeke OPBOUW Dinsdag 30 oktober Woensdag 31 oktober van 17u00 tot 22u00 van 08u00 tot 22u00 De opbouw

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN Artikel 1 In de Kunstacademie Ter Beuken, gelegen te 9160 Lokeren Groendreef 8, worden volgende ruimten ter beschikking gesteld voor gebruik:

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

Bos- en Houtbeurs Zutendaal 19 oktober 2014

Bos- en Houtbeurs Zutendaal 19 oktober 2014 Bos- en Houtbeurs Zutendaal 19 oktober 2014 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE BOS- en HOUTBEURS VOOR COMMERCIËLE STANHOUDERS INHOUD Bos- en Houtbeurs Zutendaal 19 oktober 2014... 1 INHOUD... 1 1. DOEL VAN DE BEURS...

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Datum keuring: 08/01/2016 Inspecteur: Wim Hillewaert Installateur: - Datum verslag: 08/01/2016 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Cultuurcentrum Zwaneberg Cultuurkapel Cultuurplein 1 Kloosterstraat 1 2220 Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg 015 25 07 70 www.zwaneberg.be www.facebook.com/cultuurcentrum.zwaneberg

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden 1.1 Alle verhuringen uitgaande van de BECONA NV worden aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden.

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur Atrium

Algemene voorwaarden verhuur Atrium Algemene voorwaarden verhuur Atrium Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden, en in de overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder: 1.1 Ter beschikking steller: Havenbedrijf

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers. Huurvoorwaarden Seizoen 2014 2015 Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen de Deventer Schouwburg

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 133000067 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2016041409 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities :

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities : GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE Artikel 1 Definities : Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de parking Centrum-Zand onder t Zand in Brugge samen met de ganse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Tussen de ondergetekenden:

HUUROVEREENKOMST. Tussen de ondergetekenden: HUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: VZW Jeugdhuis Djem, met zetel te 9120 Melsele, Dambrugstraat 5, vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, hierna genoemd verhuurder. en Hierna genoemd

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde De onderwerpen die aan bod komen zijn: 1. Toepasselijkheid 2. Stallingjaar/ openingstijden 3. Geboden, verboden 4. Aansprakelijkheid/ verzekering 5. Betalingen

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

Sport en Speelpleinen v.z.w.

Sport en Speelpleinen v.z.w. HUUROVEREENKOMST ZAAL DENNENOORD Tussen enerzijds de vzw sport en speelpleinen en anderzijds: De huurder: INSZ nummer Naam organisatie: BTW nr.: Contactpersoon:. Adres: Nr Gemeente:......Postcode Tel/Gsm:...

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur Gravenhof

Aanvraag zaalverhuur Gravenhof Aanvraag zaalverhuur Gegevens aanvrager Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:... BTW nummer:... IBAN-rekeningnummer:... Gegevens verantwoordelijke (deze is steeds aanwezig van

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

- het begin en einde van de terbeschikkingstelling van de autocar aan de passagiers, - de punten van vertrek, aankomst en eventuele tussenstoppen;

- het begin en einde van de terbeschikkingstelling van de autocar aan de passagiers, - de punten van vertrek, aankomst en eventuele tussenstoppen; ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN VAN ONGEREGELD PERSONENVERVOER PER AUTOCAR Artikel 1 : Onderwerp en toepassingsgebied De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst

Nadere informatie

Deelnamereglement Lichtjesmarkt 2014

Deelnamereglement Lichtjesmarkt 2014 Deelnamereglement Lichtjesmarkt 2014 Artikel 1. Begripsomschrijving A. Organisatie De Lichtjesmarkt 2014 is een initiatief van de Stichting Lichtjesfeest Heilig Landstichting in samenwerking met Museumpark

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Kennisname occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting - Optreden Willem Vermandere op 25 februari 2017.

Kennisname occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting - Optreden Willem Vermandere op 25 februari 2017. Willy Schalk Sint-Michielsstraat 17 2322 Minderhout u w b r i e f v a n u w k e n m e r k o n s k e n m e r k c o n t a c t p e r s o o n t e l e f o o n n u m m e r d a t u m CVT/EG-SVDO/meld17.008 Sharon

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement welzijn Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 3 4. Prijzen... 3 4.1 Waarborg... 3 4.2 Huur... 3 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS Artikel 1 Alle verenigingen die lid zijn van een erkend gemeentelijk adviesorgaan of verenigingen waarvan 50 % van de leden woonachtig zijn in Pittem of hun maatschappelijke

Nadere informatie

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. De ondergetekenden: a. verhuurder, b. huurder ; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. VERHUUR EN HUUR

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. ZYP25 voor VERHUUR RUIMTEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Het gemeentebestuur Zulte leent, ter ondersteuning en ter stimulatie van het verenigingsleven, gemeentelijk materiaal

Nadere informatie

VZW PET-EVENTS IS VRIJGESTELD VAN DE BTW-WETGEVING. ER WORDT DUS GEEN BTW OP UW INSCHRIJVING AANGEREKEND.

VZW PET-EVENTS IS VRIJGESTELD VAN DE BTW-WETGEVING. ER WORDT DUS GEEN BTW OP UW INSCHRIJVING AANGEREKEND. AANVRAAG TOT INSCHRIJVING PETSOTIC EXPO - EXPO HALLEN ROESELARE, BELGIE - 11 SEPTEMBER 2016-10u 17u Petsotic Expo is een uitgave van VZW Pet-Events (met zetel te 8940 Geluwe, Voorhoek 38). Stuur dit formulier

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS 1 ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS 1. Inschrijving De standhouder tekent via de online inschrijvingsfiche in en dit ten laatste op maandag 23 februari 2015. Belangrijk; een inschrijving betekent niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALL ON BOARDS Yoga-Pilates-Bootcamp sessies

ALGEMENE VOORWAARDEN ALL ON BOARDS Yoga-Pilates-Bootcamp sessies ALGEMENE VOORWAARDEN ALL ON BOARDS Yoga-Pilates-Bootcamp sessies 1. INSCHRIJVING EN BETALING Een inschrijving gebeurt door de bevestiging door het invullen van het inschrijfformulier. Op deze manier komt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van het gemeentelijk feestmateriaal. Artikel 2 Volgend gemeentelijk

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders.

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders. Alle Vrijheid Campers zijn compleet ingericht en o.a. voorzien van: inventaris, cassette toilet, douche met warm en koud stromend water, koelkast met diepvries, 3-pits gaskomfoor, ringverwarming, horren,

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER Artikel 1 Voorwerp van het gebruik 1.1 De Studio CC De Steiger Menen beschikt over een zaal voor kleinere voorstellingen met 128 genummerde zitplaatsen in tribunevorm.

Nadere informatie

4.2. De gebruikers zijn gehouden de lokalen, meubilering en apparatuur te beheren als een goede huisvader.

4.2. De gebruikers zijn gehouden de lokalen, meubilering en apparatuur te beheren als een goede huisvader. GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR ter advies goedgekeurd door de gemeentelijke Sportraad op 07/10/08 goedgekeurd door de Gemeenteraad op 1. Bedoeling: Dit reglement heeft de bedoeling

Nadere informatie