REGLEMENT BEURZEN ROESELARE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT BEURZEN ROESELARE"

Transcriptie

1 REGLEMENT BEURZEN ROESELARE Expo Roeselare Diksmuidsesteenweg 400, 8800 ROESELARE INRICHTER 1. De beurzen worden ingericht met de bedoeling bij te dragen tot de bloei van het handelsleven en de economie van de streek. 2. De verantwoordelijke inrichter is U.D.R.I (Unizo Diensten Roeselare-Izegem), Arme-Klarenstraat 55, 8800 ROESELARE, vereniging zonder winstoogmerk. Deze vereniging heeft als : - Voorzitter : de Heer C. De Keukelaere - Ondervoorzitter : de Heer G. Cattrysse - Algemeen Directeur & Juridisch Adviseur : Mevrouw Ann Vanryckeghem 3. Het uitvoerend Jaarbeurscomité heeft als voorzitter : de Heer G. Cattrysse Het uitvoerend Bouwbeurscomité heeft als voorzitter : de Heer J. Develtere Secretariaat : U.D.R.I., Arme-Klarenstraat 55, 8800 ROESELARE BTW nr. : BE Telefoon : 051/ Fax. : 051/ OPENING (zie bijzonder reglement art ) DEELNEMING (zie bijzonder reglement art. 7) 8. De aanvragen gebeuren enkel door het INSCHRIJVINGSFORMULIER dat volledig ingevuld en ondertekend moet ingediend worden op het secretariaat. De inrichter kan zonder reden bekend te maken, al dan niet de inschrijving aanvaarden. De inschrijvingen gebeuren ten persoonlijke titel en mogen niet overgedragen worden aan derden. 9. De deelnemer verbindt er zich toe slechts die producten tentoon te stellen die hij uitdrukkelijk vermeld heeft op het inschrijvingsformulier. Bij overtreding kent hij het recht toe aan de inrichter, de niet toegelaten producten van zijn stand op kosten en verantwoordelijkheid van de deelnemer te verwijderen. VERHURING EN BETALING (zie bijzonder reglement art. 10) 11. Naast het vast inschrijvingsrecht en het standgeld zijn er nog andere vergoedingen : o.a. aansluiting water, kabeltelevisie. Iedere deelnemer betaalt een borg van 200 Euro. 12. De inschrijving van de deelnemer is definitief van zodra het inschrijvingsformulier getekend teruggestuurd is en de voorschotfactuur (250 Euro) betaald is. De inrichter is in geen geval hierdoor gebonden. 13. Het toesturen van de factuur geldt als toezegging door de inrichter. De inschrijver dient de factuur te betalen binnen de 8 dagen na factuurdatum. De standen worden onverdeelbaar verhuurd en kunnen niet onderverhuurd worden. Men mag er enkel voor zijn eigen firma of producten publiciteit voeren

2 14. Slechts nadat de vereiste betalingen binnen de gestelde termijn verricht werden, kan de deelname als definitief beschouwd worden. De inrichter heeft het recht mits kennisgeving aan de respectievelijke deelnemer ten alle tijde de toegekende stand (plaats en/of oppervlakte) te wijzigen. 15. BETALING geschiedt : - aan de kas van U.D.R.I., Arme-Klarenstraat 55, 8800 ROESELARE. - rekening van U.D.R.I. (Unizo Diensten Roeselare-Izegem). 16. Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijnen kan de inschrijving ambtshalve geannuleerd worden. Het bedrag van het voorschot en de borg worden niet terugbetaald. Het bedrag van reeds gemaakte facturen zal ingevorderd worden. 16bis: Een niet betaalde factuur brengt van rechtswege een intrest op van 1% per maand, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. 16ter.: In geval van niet-betaling, hetzij van een gedeelte, hetzij van een gehele factuur, op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid of kwaadwilligheid en na ingebrekestelling, zal het bedrag ambtshalve vermeerderd worden met 12 % (met een minimum van 12,39 Euro en een maximum van 495,79 Euro) als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art b.w. 17. Alle gestorte sommen blijven eigendom van de inrichter wanneer de deelnemer aan zijn inschrijving verzaakt. 18. Na afloop van de beurs wordt aan de deelnemers een eindafrekening bezorgd. Na ontvangst moet het eventueel saldo binnen de 8 dagen betaald worden. STANDEN 19. De standen worden verhuurd volgens uittekening op het grondplan. De minimum standoppervlakte bedraagt 9m². Het huren van een standruimte geeft geen enkel recht op aanspraken voor volgende beurzen. Iedere deelnemer is verplicht op zijn kosten en verantwoordelijkheid een stand te bouwen : wanden, verlichting, vloerbekleding. Bij niet-naleving wordt de borg ingehouden en vervalt de kandidatuur voor het volgend jaar. 20. De deelnemers zijn strikt gehouden aan de hun toegewezen standen en afmetingen. Bovendien mogen zij de breedte der gangen onder geen enkele voorwaarde verminderen. De inrichter kan door zijn aangestelden en op kosten van de deelnemer de stand terugbrengen tot de juiste afmetingen. 21. Expositiewagens kunnen toegelaten worden in de hallen op uitdrukkelijk en voorafgaand verzoek. 22. De deelnemer is verplicht ervoor te zorgen dat zijn stand onberispelijk net blijft. 23. Naast de bestaande brandblusinstallatie wordt, ten einde de veiligheid te verhogen, in de stand een draagbaar snelblusapparaat, inhoud 6 kg. type ABC, door de zorgen van de inrichter geplaatst. De deelnemer blijft er verantwoordelijk voor dat het toestel in ongebruikte en onbeschadigde toestand terugbezorgd wordt, tenzij het diende gebruikt te worden voor brandbestrijding. 24. Voor de inrichting en de versiering van de standen mogen geen gemakkelijk brandbare materialen, zoals stro, papier, karton, gordijnen en doeken die geen brandvertragende behandeling hebben gekregen worden gebruikt. Op vraag van de brandweer dient een attest voorgelegd te worden. Daarenboven mogen ook geen materialen worden gebruikt die onder invloed van warmte rookgassen vrijgeven, zoals polystyreen, bedekkingen in PVC, isomo en dergelijke. Het is ten strengste verboden kaarsen te laten branden op de standen

3 OPBOUW EN AFBRAAK VAN DE STANDEN (zie bijzonder reglement art. 25bis en art. 31) 25. De tentoonstellingshallen zijn toegankelijk voor de deelnemers vanaf de dag medegedeeld in het bijzonder reglement. Men zal er dagelijks kunnen werken van 8 tot 20 uur. Geen enkele deelnemer mag aan de inrichting van zijn stand beginnen zonder toelating van het secretariaat en na het voorleggen van zijn betalingsbewijs Het secretariaat zal dan voor de nodige praktische aanwijzingen instaan. 26. In de expo is een effen vloer. Het is formeel verboden de vloer te beschilderen, te beplakken of erin te nagelen. 27. Alle deelnemers zijn verplicht een onderlegger op de vloer aan te brengen bij de opbouw, het gebruik en de afbraak van hun stand, teneinde alle bevuiling door olie, verf of mortelspecie enz. te vermijden. Het is verboden verfresten e.d. uit te gieten elders dan in de opgestelde vaten. 28. De deelnemers zijn ertoe gehouden hun standen te plaatsen en weg te nemen zonder schade aan te richten aan muren, vloeren of wanden. Derhalve is het verboden op eender welke wijze de standen vast te hechten aan muren, spanten of vloeren. Beschadigingen zullen onmiddellijk vergoed moeten worden. 29. Tijdens de opbouw en afbraak van de standen is het enkel toegelaten met personenwagens, camionetten en lichte vrachtwagens op luchtbanden in de Hallen te rijden. 31. Zie bijzonder reglement. 32. Standen welke niet beantwoorden aan de door de inrichter gestelde normen zullen niet meer toegelaten worden. TOEGANGSPRIJZEN (zie bijzonder reglement art ) 36. Deelnemerskaarten : personen die een stand bedienen krijgen vrije toegang op vertoon van de deelnemerskaart, welke individueel op naam is. Deelnemerskaarten kunnen afgehaald worden op het secretariaat van de beurs vanaf één dag voor de opening. Er worden geen kaarten meer uitgereikt tijdens de beurzen. Ingeval van misbruik kunnen deze kaarten teruggeëist worden. Ieder deelnemer met een vrije doorgangskaart moet op verzoek van de inrichter of zijn aangestelde zijn identiteitskaart ter controle vertonen. PUBLICITEIT en PROPAGANDA 37. Aan het publiek wordt gratis een catalogus uitgereikt. Elke deelnemer heeft het recht op één kosteloze inlassing in de catalogus (naam, adres, standnummer(s), handelsactiviteit, merk). 38. De inrichter maakt gebruik van verschillende publicitaire middelen, zoals een mediamix (zie bijzonder reglement art. 39) publiciteitspanelen, wegwijzers, affiches, autovignetten. 40. Een reeks activiteiten zal in het programma worden ingelast, ten einde het publiek vooral op de werkdagen aan te trekken

4 VERZEKERING 41. Een verzekering tegen brand is inbegrepen in de huurprijs van de standen. De deelnemer verplicht er zich toe de lijst van de tentoongestelde producten (aard, hoeveelheid, waarde) op het inschrijvingsformulier nauwkeurig in te vullen. Bij het ondertekenen van het inschrijvingsformulier verklaart hij zich akkoord af te zien van elk verhaal ten opzichte van de inrichter en de Stad. ELEKTRICITEIT EN VERLICHTING 42. Ten einde het algemeen uitzicht van de beurs te bevorderen zal de algemene verlichting van de Hallen niet branden; derhalve moet iedere stand over voldoende verlichting beschikken. Iedere deelnemer dient over een eigen aansluitdoos te beschikken. De hoofdschakelaar in de stand is een differentieelschakelaar (verliesstroomschakelaar) met een gevoeligheid van max. 0,3 Amp. 43. De elektrische uitrusting van iedere stand moet voldoen aan : 1. de voorschriften van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) 2. de bepalingen vermeld in de laatste uitgave AREI. 3. de voorschriften van de inrichter. 44. Aarding : van toestellen welke volgens de voorschriften geaard moeten zijn, dient de aansluitkabel voorzien te zijn van een bijkomende geleider van een geel/groene kleur. 45. Voedingsspanning : bedraagt 220/380 volt. 46. Keuring : de elektrische installatie van de deelnemer zal aan een keuring onderworpen worden overeenkomstig voormelde voorschriften door een erkend keuringsorganisme hiervoor aangeduid door de inrichter. Na goedkeuring mag de installatie enkel door de hiertoe aangewezen elektricien op het net van de beurs aangesloten worden. Wanneer de verdeling van de veiligheden voldoen, wordt op de aansluitkabel een vijfpolige stekker type CEE 38O Volt 32 Amp. verbonden welke kan afgehaald worden op het secretariaat en waarvoor de deelnemer verantwoordelijk blijft. Een ontvangstbewijs zal door de deelnemer dienen ondertekend te worden. 47. Aansluiting : a) Vermogens kleiner dan 3 Kw. De spanning is 220 Volt 2 draden (phase + nulleider) De deelnemer dient te beschikken over een soepele aansluitkabel 2 x 4 mm² of 2 x 4 mm² + aardgeleider van minimum 3 m lengte. De verdeelkast moet minstens bestaan uit een tweepolige hoofdschakelaar 16 Amp., gevolgd van smeltveiligheden of automaten. Indien er slechts 2 smeltveiligheden geplaatst worden mogen deze de 15 Amp. niet overtreffen. Indien er 4 of meer geplaatst worden dienen altijd 2 hoofdsmeltveiligheden van max. 15 Amp. te worden geplaatst. De hoofdschakelaar en hoofdsmeltveiligheden mogen vervangen worden door een automaat van 15 Amp. b) Vermogens hoger dan 3 Kw. en max. 10 Kw. De spanning is 220 Volt., 2 draden (phase en nulleider) en 380 Volt tussen de 3 phazen. De deelnemer dient te beschikken over een soepele aansluitkabel 4 x 4 mm² of 4 x 4 mm² + aardgeleider van minimum 3 m lengte. De verdeelkast moet bestaan uit een vierpolige hoofdschakelaar van 32 Amp., gevolgd van 3 hoofdsmeltveiligheden van max. 20 Amp. De verdere onderverdeling gebeurt naar eigen keuze. De hoofdschakelaar en hoofdzekerheden mogen vervangen worden door een vierpolige automaat van max. 20 Amp. c) Vermogens hoger dan 10 Kw. of bijzondere vereisten. De aansluiting gebeurt vierdraads zoals vermeld onder b) hierboven : maar ze maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke financiële regeling

5 48. De CEE stekker die ter beschikking van de deelnemer wordt gesteld dient na de beurs tegen ontvangstbewijs op het secretariaat terug ingeleverd te worden. Bij nietinlevering na de beurs wordt 18,59 Euro van de borg ingehouden. 49. Verdeelkasten worden verhuurd (zie bijzonder reglement art. 10). Zij dienen afgehaald op het secretariaat. Een ontvangstbewijs zal door de deelnemer dienen ondertekend te worden. Na de beurs dienen zij op het secretariaat terug ingeleverd te worden. Bij nietinlevering zullen deze kasten tegen kostprijs in rekening gebracht worden op de eindfactuur. 50. Het is ten strengste verboden zelf de stand aan te sluiten. 51. Elke schade aan stroombanen door het trekken aan de verbindingskabels valt ten laste van de respectievelijke deelnemers. 52. Iedere stroomonderbreking welke het gevolg is van het verzwaren van eigen zekeringen kan slechts hersteld worden gedurende de sluitingsuren voor bezoekers. De herstelkosten vallen ten laste van de deelnemer. 53. Gezien de aangesloten deelnemers over een eigen aansluitdoos beschikken is iedereen individueel verplicht iedere avond zijn verbinding af te sluiten. 54. De keuring van de stand, de aansluiting zijn in het standgeld begrepen. Verbeteringswerken, bijkomende keuringen, levering van smeltveiligheden, kabel, enz.. zijn ten laste van de deelnemer (zie bijzonder reglement art. 10) 55. De elektricien van de beurzen, bij wie alle verdere inlichtingen kunnen verkregen worden: Elektro Develtere, Rumbeeksesteenweg 279, 8800 Roeselare, tel. : 051/ WATER en GAS 56. Watertoevoer en/of waterafvoer moeten afzonderlijk aangevraagd worden. 57. Iedere deelnemer is verplicht de noodzakelijke leidingen doorheen zijn stand te laten plaatsen. 58. De prijs van de uitvoering wordt door de deelnemer met de installateur afgesproken en de facturatie geschiedt rechtstreeks door de installateur aan de deelnemer. In deze draagt de inrichter geen enkele verantwoordelijkheid. De overeengekomen prijs dient vooraf betaald te worden. ORDEMAATREGELEN 59. De deelnemers verplichten zich ertoe geen oneerlijke middelen of oneerlijke concurrentie toe te passen. Alle verplichtingen opgelegd door de wet op de handelspraktijken ( ) moeten strikt nageleefd worden. De prijsaanduiding moet eerlijk en duidelijk zijn. 60. Het is verboden monsters of drukwerken uit te delen buiten de gehuurde ruimte. Het is verboden luidruchtig op te treden, demonstraties te geven of reclame te voeren op een wijze die de nabijgelegen standen stoort. 61. Aan de houders van een TV-toestel wordt het toegelaten hun apparaat te laten spelen, doch het geluidsvolume moet zodanig geregeld zijn, dat het enkel in hun eigen stand hoorbaar is. 62. Tijdens de Jaarbeurs kan de inrichter voorzien in een gemeenschappelijke aansluiting op de kabel TV. Deze zal afzonderlijk in rekening worden gebracht. 63. De wagens van de deelnemers moeten geparkeerd worden op de plaatsen aangeduid door de dienst. Het stilhouden van voertuigen buiten de voorziene plaatsen is verboden. Zij moeten zich bovendien voegen naar de aanwijzingen van de politie en de inrichter. 64. Geen enkele publiciteit onder welke vorm ook mag op de parking gevoerd worden. 65. De in- en uitgangen, alsook de toegangswegen dienen steeds vrijgehouden te worden

6 66. Gedurende de openingsuren van de beurs zijn de deelnemers verplicht permanent op de stand aanwezig te zijn. Bij niet-naleving kan de inrichter de passende maatregelen treffen. De deelnemers zijn verplicht even voor 14 uur in hun stand aanwezig te zijn. Het laden en lossen moet plaats vinden tussen 8 en 13 uur. De grote poorten blijven vanaf 13 uur definitief dicht. 67. De verbruikstanden dienen 1 uur na sluitingstijd volledig dicht te zijn. Bij overtreding is uitsluiting en inhouding van de borg voorzien. 68. Ballonnetjes met een brandbaar en/of giftig gas mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. 69. Gebruik van butaan- en propaangas moet vooraf aangevraagd worden. 70. Het is ten strengste verboden kaarsen te laten branden op de standen. VERANTWOORDELIJKHEID 71 De toestellen, werktuigen en leidingen moeten geplaatst en gehanteerd worden volgens de veiligheidsvoorschriften. Voor deze en voor de demonstraties moet de deelnemer zichzelf in regel stellen met de wet- en veiligheidsvoorschriften dienaangaande. 72. De inrichter draagt in dat verband geen verantwoordelijkheid. Mocht hij door derden betrokken worden, dan zal hij door de deelnemer ontlast zijn van alle vervolgingen en veroordelingen. Voor stoffen, producten en apparaten, die door de inrichter gevaarlijk geacht worden, kan de wegneming bevolen worden op kosten en verantwoordelijkheid van de deelnemer. 73. De deelnemer sluit door zijn deelname elke verantwoordelijkheid van de inrichter uit, voor wat betreft de gebeurlijke ongevallen, schade aan, vernietiging of diefstal van koopwaren of standenmateriaal, door verhuizingen, voor, gedurende of na de beurs, zelfs wanneer dit zou te wijten zijn door een of andere nalatigheid van de inrichter of zijn aangestelden, ook door een gebrek of zelfs slechte staat van de installaties of voorwerpen die behoren of ten dienste staan van de inrichter. ROOKVERBOD 74. De geldende wetgeving met betrekking tot het rookverbod in openbare plaatsen, meer bepaald art. 2 van het K.B. van Het is verboden te roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. HEIRKRACHT - BETWISTINGEN 75. Mocht een geval van heirkracht het houden van de beurs onmogelijk maken dan zullen de deelnemers geen aanspraak maken op schadeloosstelling noch op terugbetaling. 76. De inrichter behoudt zich het recht voor de bepalingen van onderhavig reglement te wijzigen, indien de omstandigheden zulks mochten eisen en mits kennisgeving der beslissing aan de deelnemers. Nadere voorschriften zullen bij middel van berichten worden medegedeeld aan de deelnemers. Deze verbinden er zich toe deze voorschriften na te leven. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud het algemeen en bijzonder reglement voor hen, hun vertegenwoordigers, afgevaardigden, bedienden en werklieden. 77. Alle punten die door het algemeen of bijzonder reglement of door de latere mededelingen niet voorzien zijn, moeten in ieder geval onderworpen worden aan het oordeel van de inrichter, die bevoegd is tot elke beslissing, en deze is onherroepelijk. 78. De inrichter behoudt zich het recht voor alle passende maatregelen te nemen tegenover diegenen die het algemeen of bijzonder reglement overtreden. 79. Ingeval van juridisch geschil zijn alleen de rechtbanken van Roeselare en Kortrijk bevoegd

Sentse Handelsbeurs 2015

Sentse Handelsbeurs 2015 Sentse Handelsbeurs 2015 Beste ondernemers, Betreft: Sentse Handelsbeurs Sint-Laureins van 13, 14 en 15 maart 2015. VHS Events vzw is een organisatie die bestaat uit twee jonge ondernemers die samen de

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Nieuwpoort International Boatshow. 23-24-25 oktober 2015. Toolbox Exposanten

Nieuwpoort International Boatshow. 23-24-25 oktober 2015. Toolbox Exposanten Nieuwpoort International Boatshow 23-24-25 oktober 2015 Toolbox Exposanten Praktische Informatie Data en praktische schikkingen van de opbouw, stand inrichting, beurs en ontruiming Opbouw Opbouw Donderdag

Nadere informatie

Reglement Kerstdorp 2008

Reglement Kerstdorp 2008 Reglement Kerstdorp 2008 Reglement 2008 Kerstmarkt: Art. 1 Locatie van het kerstdorp Het kerstdorp wordt georganiseerd op volgende locaties: Schapekoppenstraat Zimmerplein De Kerstmarkt in Koningshooikt

Nadere informatie

IV. TOEGANGSBEWIJZEN, UITNODIGINGEN EN BADGES

IV. TOEGANGSBEWIJZEN, UITNODIGINGEN EN BADGES de factuur, dus nog voor de opening van de expoanimatie. De bedragen verschuldigd aan de organisatoren van de expo-animatie ArtisanArt zijn betaalbaar in EURO ten name van AXUM, gevestigd te 1180 Brussel,

Nadere informatie

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 Bekendgemaakt op 28 februari 2013 Artikel 1 Openbare procedure

Nadere informatie

S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND

S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND WIJ BOUWEN AAN DE 4 DE UITGAVE VAN AMERICAN STARS ON WHEELS SHOW OP 22 & 23 AUGUSTUS 2015 IN HET ANTWERP EXPO COMPLEX VAN ANTWERPEN, EXCLUSIEF VOOR AMERIKAANSE CARS EN

Nadere informatie

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Via dit document willen wij u bijkomende informatie geven betreffende uw deelname aan LaboramaLux. U kunt hier een overzicht terugvinden van alle praktische

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Tips... Hoe Goede raad Zorg voor Wanneer enkel schriftelijk met het aanvraagformulier je kan telefonisch inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen vraag

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan:

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: - categorie A: de erkende Leeuwse jeugdwerkinitiatieven en Leeuwse scholen (aanvraag

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Doel en juridische waarde Deze algemene voorwaarden stellen het vastleggen van de deelnamemodaliteiten voor de exposanten op de professionele beurzen die georganiseerd worden

Nadere informatie

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal Gemeente 2630 Aartselaar Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal Algemene bepalingen Artikel 1: Onderhavig reglement van inwendige orde voor de gemeentelijke sporthal gelegen te 2630 AARTSELAAR,

Nadere informatie

Sport en Speelpleinen v.z.w.

Sport en Speelpleinen v.z.w. HUUROVEREENKOMST ZAAL DENNENOORD Tussen enerzijds de vzw sport en speelpleinen en anderzijds: De huurder: INSZ nummer Naam organisatie: BTW nr.: Contactpersoon:. Adres: Nr Gemeente:......Postcode Tel/Gsm:...

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: ALGEMENE HUUROVEREENKOMST 1. NOWEDO vzw met zetel DOVENONTMOETINGSCENTRUM EFFETA in de Polderstraat 76a te 8310 SINT-KRUIS (Brugge) Hierna vernoemd de VERHUURDER en 2 (Naam & adres).

Nadere informatie

Dhr. / Mevr... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Datum activiteit:... Activiteit:...

Dhr. / Mevr... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Datum activiteit:... Activiteit:... 1. Identiteit van de gebruiker (Moet meerderjarig zijn, Hierna gebruiker genoemd) Dhr. / Mevr.... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er

Nadere informatie

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Cultuurcentrum Zwaneberg Cultuurkapel Cultuurplein 1 Kloosterstraat 1 2220 Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg 015 25 07 70 www.zwaneberg.be www.facebook.com/cultuurcentrum.zwaneberg

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

Danio Rerio Izegem. Reglement beurs 2016. Algemene bepalingen

Danio Rerio Izegem. Reglement beurs 2016. Algemene bepalingen Danio Rerio Izegem Reglement beurs 2016 Algemene bepalingen Door hun inschrijvingsformulier in te sturen verbinden de exposanten zich ertoe de bepalingen van dit reglement na te leven, evenals elke nieuwe

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

Reglement jeugduitleendienst

Reglement jeugduitleendienst Reglement jeugduitleendienst AFDELING 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ART. 1 : RECHTHEBBENDEN. Door het Stadsbestuur van Sint-Truiden worden via de Stedelijke Uitleendienst materialen ter beschikking gesteld van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Datum keuring: 08/01/2016 Inspecteur: Wim Hillewaert Installateur: - Datum verslag: 08/01/2016 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Nadere informatie

4.2. De gebruikers zijn gehouden de lokalen, meubilering en apparatuur te beheren als een goede huisvader.

4.2. De gebruikers zijn gehouden de lokalen, meubilering en apparatuur te beheren als een goede huisvader. GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR ter advies goedgekeurd door de gemeentelijke Sportraad op 07/10/08 goedgekeurd door de Gemeenteraad op 1. Bedoeling: Dit reglement heeft de bedoeling

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS Artikel 1 Alle verenigingen die lid zijn van een erkend gemeentelijk adviesorgaan of verenigingen waarvan 50 % van de leden woonachtig zijn in Pittem of hun maatschappelijke

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) 1. INLEIDING De klant wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden ongeacht

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Bos- en Houtbeurs Zutendaal 19 oktober 2014

Bos- en Houtbeurs Zutendaal 19 oktober 2014 Bos- en Houtbeurs Zutendaal 19 oktober 2014 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE BOS- en HOUTBEURS VOOR COMMERCIËLE STANHOUDERS INHOUD Bos- en Houtbeurs Zutendaal 19 oktober 2014... 1 INHOUD... 1 1. DOEL VAN DE BEURS...

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER Artikel 1 Voorwerp van het gebruik 1.1 De Studio CC De Steiger Menen beschikt over een zaal voor kleinere voorstellingen met 128 genummerde zitplaatsen in tribunevorm.

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Het gemeentebestuur Zulte leent, ter ondersteuning en ter stimulatie van het verenigingsleven, gemeentelijk materiaal

Nadere informatie

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde De onderwerpen die aan bod komen zijn: 1. Toepasselijkheid 2. Stallingjaar/ openingstijden 3. Geboden, verboden 4. Aansprakelijkheid/ verzekering 5. Betalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie.

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Signa West Wijnendalestraat 128 8800 ROESELARE België +32 51 27 29 71 +32 51 24 02 38

Nadere informatie

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Geraardsbergen. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokale van de stad Geraardsbergen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INFINITY EVENT VERHUUR HAL 5 (HIGH FIVE) I ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN INFINITY EVENT VERHUUR HAL 5 (HIGH FIVE) I ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN INFINITY EVENT VERHUUR HAL 5 (HIGH FIVE) I ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers. Huurvoorwaarden Seizoen 2014 2015 Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen de Deventer Schouwburg

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2014 worden alle voorgaande

Nadere informatie

2. duur van de overeenkomst Deze huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van Deze huurovereenkomst zal aanvangen op en zal eindigen op

2. duur van de overeenkomst Deze huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van Deze huurovereenkomst zal aanvangen op en zal eindigen op HUUR OVEREENKOMST VAN GOEDEREN De huur zal gebeuren tussen : De verhuurder : De Smyter Davy geboren te Deinze op 27/01/1984 wonende te 9770 Kruishoutem, Stokstraat 7 BTW-nummer 0540.640.683 De huurder

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke

Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke Titel I : Algemene bepalingen Artikel 1: Elke persoon of vereniging die in het Gemeenschapscentrum een activiteit wenst te organiseren, ondertekent het

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders.

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders. Alle Vrijheid Campers zijn compleet ingericht en o.a. voorzien van: inventaris, cassette toilet, douche met warm en koud stromend water, koelkast met diepvries, 3-pits gaskomfoor, ringverwarming, horren,

Nadere informatie

REGLEMENT TOEGANGSKAARTEN SALON 2016

REGLEMENT TOEGANGSKAARTEN SALON 2016 REGLEMENT TOEGANGSKAARTEN SALON 2016 FEBIAC vzw Woluwedal 46 bus 6 BE -1200 Brussel Tel. +32 (02)788 64 00 Fax +32(0)2 762 81 71 e-mail: exhibitors@febiac.be website: www.autosalon.be 1 INTRODUCTIE Om

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement welzijn Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 3 4. Prijzen... 3 4.1 Waarborg... 3 4.2 Huur... 3 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator)

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) De ondergetekenden: Mr. @, in deze optredend als advocaat-mediator, kantoorhoudende te @ aan de @. Mr. @ is lid van de vfas ( www.verenigingfas.nl).

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem 2014

Beursinformatie ArtArnhem 2014 Beursinformatie ArtArnhem 2014 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 21 november van 18.00-22.00u Zaterdag 22 november van 11.00-21.00u Zondag 23 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein 1 Arnhem

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

INFO- EN BOEKINGSDOCUMENT HERBERG PRULLENBOS

INFO- EN BOEKINGSDOCUMENT HERBERG PRULLENBOS Pagina 1 van 5 INFO- EN BOEKINGSDOCUMENT HERBERG PRULLENBOS Met aandacht voor natuur, sfeer en creativiteit is Het Prullenbos dé plaats voor ont-spanning met gezin, familie, vrienden of collega s. In de

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje

Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje Dienstencentrum t Ertbrandje Ertbrandstraat 239 2950 Putte-Kapellen 03 605 40 27 0499 53 30 43 Aanvraagregeling, voorwaarden en prijzen: Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Artikel 1 : Artikel 2 :

Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 1 : Het huurreglement voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen, terreinen en gemeentelijk materieel, goedgekeurd in de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2006, wordt opgeheven en vervangen

Nadere informatie

Algemeen reglement. www.agridagen.be. reservatie & inschrijving. bestellingen bij de organisatie. richtlijnen op- en afbouw

Algemeen reglement. www.agridagen.be. reservatie & inschrijving. bestellingen bij de organisatie. richtlijnen op- en afbouw Algemeen reglement reservatie & inschrijving 1. Deelname 2. Inschrijvingsformulier 3. Reservatie van een standplaats 4. Deadline voor inschrijving 5. Laattijdige inschrijvingen 6. Annulatie van deelname

Nadere informatie

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging...

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging... HUUROVEREENKOMST EN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BIJ HET GEBRUIK VAN DE ZAAL HET GILDENHUIS. 1. Identiteit van de huurder*. Dhr., Mevr.... Adres... Gemeente... Tel.... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Definitie s. Algemene bepalingen.

Definitie s. Algemene bepalingen. Definitie s 1. Amps Unlimited: De eenmanszaak, Amps Unlimited, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51104113. 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Het stadsbestuur van Izegem geeft aan de verschillende diensten de opdracht om de beschikbare infrastructuur te verhuren en het volgens de voorwaarden opgenomen in dit reglement,

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw, met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Artikel 1: Annulering a) Dit dient schriftelijke of per E-mail te geschieden. b) Indien de reservering tot 10 dagen, voordat de huurperiode

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties 112000765 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek: Eigendom van: Opdrachtgever: Type lokalen: EAN-code installatie:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD Het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van

Nadere informatie

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD De opleiding voor het uitvoerend personeel in de beveiliging wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk activiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR MINIBUS

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR MINIBUS ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR MINIBUS ALGEMENE BEPALINGEN De huidige algemene verhuurvoorwaarden beheersen als enige de overeenkomst en primeren boven eventuele algemene voorwaarden van de huurder. De verhuurder

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST --------------------------------------

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- Art. 1 : Door de Stad Zoutleeuw worden materialen voor ontlening ter beschikking gesteld van de in Zoutleeuw gevestigde organisaties

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden Welpa Trans N.V. (versie 06/01/2016)

Algemene verkoopsvoorwaarden Welpa Trans N.V. (versie 06/01/2016) Algemene verkoopsvoorwaarden Welpa Trans N.V. 1. Toepasselijkheid Deze verkoopsvoorwaarden beheersen alle juridische verhoudingen tussen Welpa Trans N.V. en de klant (opdrachtgever). Onder klant (opdrachtgever)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in Utrecht: de door de familie Ewald/Geuze ter beschikking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van enkelvoudige telefoontoestellen.

Algemene voorwaarden voor de verhuur van enkelvoudige telefoontoestellen. voor de verhuur van enkelvoudige telefoontoestellen. Belgacom n.v. van publiek recht Koning Albert II-laan 27 B-1030 Brussel B.T.W. BE 0202.239.951 R.P.R. Brussel PCR 000-1710031-18 Versie 31 december

Nadere informatie

BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN Artikel 1 Het gemeentebestuur van Zwalm bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de lokalen en ruimten, hierna opgesomd. Het gemeentebestuur stelt

Nadere informatie

INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015

INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015 INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015 Ik, stel mij kandidaat om deel te nemen aan Kunstkaai in Diest op 19 en 20 december 2015 Ik creëer en wens aan te bieden op Kunstkaai: o Beeldende kunst schilderijen

Nadere informatie