BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 14 MEI 2004 VENDREDI 14 MAI 2004 MEDEDELING AVIS (Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 30 april 2002) (Extrait du Moniteur belge du 30 avril 2002) Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt De richtlijn 2001/78/EG legt het gebruik van standaardformulieren op voor de opdrachten die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt vanaf 1 mei Het koninklijk besluit van 22 april 2002 regelt meer bepaald de omzetting van deze richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de hierna volgende regels dienen te worden toegepast op de overheidsopdrachten en de opdrachten waarop de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni 1996 van toepassing zijn : 1. Verplicht gebruik van de standaardformulieren. De bij het besluit van 22 april 2002 gevoegde nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor de aankondigingen van de opdrachten die de Europese drempels bereiken (zie omtrent de drempels de drie ministeriële besluiten van 4 december 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001) en in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd. In een overgangsfase zullen de organen belast met de publicatie echter een zekere tolerantie aan de dag leggen ten opzichte van de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten die zouden vergeten zijn hun aankondigingen op te stellen volgens de nieuwe standaardformulieren. De aankondigingen dienen te worden overgemaakt : a) wat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen betreft, aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : per brief, aan het volgende adres : EUROP Unité 2 Marchés publics, 2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg; of per telefax, via de volgende nummers : ; ; ; of per naar Marchés publics et marchés du régime classique et des secteurs spéciaux - Nouveaux modèles d avis de marchés à utiliser à partir du 1 er mai 2002 La directive 2001/78/CE impose l utilisation de formulaires standard pour les marchés à publier au niveau européen à partir du 1 er mai L arrêté royal du 22 avril 2002 assure notamment la transposition de cette directive. Il en résulte que pour les marchés publics et les marchés soumis à l application des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, les modalités suivantes s appliquent : 1. Utilisation obligatoire des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard annexés à l arrêté du 22 avril 2002 doivent être utilisés pour les avis des marchés atteignant les seuils européens (voir à propos des seuils les trois arrêtés ministériels du 4 décembre 2001, publiés au Moniteur belge du 19 décembre 2001) et qui sont à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications. Dans une phase transitoire, les organes chargés de la publication feront cependant preuve d une certaine tolérance à l égard des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui oublieraient d établir leurs avis selon ces nouveaux formulaires standard. Les avis sont à adresser : a) pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l Office des publications officielles des Communautés européennes : par lettre à l adresse EUROP Unité 2 - Marchés publics, 2 rue Mercier, L Luxembourg; ou par télécopie aux numéros : ; ; ; ou par courrier électronique à l adresse

2 5390 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) wat de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen betreft : per brief, gestuurd naar of afgeleverd bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel; of per telefax, via het nummer In het begin zal het onmogelijk zijn het systeem te gebruiken of de op de website beschikbare formulieren in te vullen met het oog op de verzending van aankondigingen naar het Bulletin der Aanbestedingen. De standaardformulieren zullen beschikbaar zijn en zullen kunnen worden gedownload via de site van het Ministerie van Justitie De datum waarop die functies beschikbaar zijn, zal later worden medegedeeld. Belangrijke opmerking : De nummering in bepaalde standaardformulieren is niet opeenvolgend. Het gaat dus niet over een fout bij het drukken van de bijlagen van het koninklijk besluit. 2. Facultatief maar aanbevolen gebruik van de standaardformulieren. De op Europees niveau opgestelde nieuwe standaardformulieren kunnen ook worden gebruikt voor de opdrachten die enkel in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd (zie bovengenoemd adres). De aanbestedende overheid heeft dus de keuze : ofwel stelt ze een niet-gestructureerde aankondiging op, waarin ze tenminste de gegevens bedoeld in de relevante artikelen van de reglementering vermeldt (artikelen 12, 14, 38, 40, 64 en 66 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikelen 11, 13, 33, 35, 54 en 56 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996); ofwel gebruikt ze de standaardformulieren waarin ze tenminste de gegevens vermeldt, zoals vereist in bovengenoemde artikelen. Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad beveelt de aanbestedende overheden en diensten ten zeerste aan de standaardformulieren te gebruiken, zelfs wanneer dit niet verplicht is. Hierdoor wordt de behandeling van de aankondigingen immers vereenvoudigd. Op termijn dient het gebruik van de standaardformulieren te worden veralgemeend. 3. Herinnering aan de instructies voor de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor alle bij het Bulletin der Aanbestedingen ingediende aankondigingen gelden volgende instructies. Alle publicatieaanvragen voor het Bulletin der Aanbestedingen dienen minstens zeven dagen, waarvan vijf werkdagen, vóór de gevraagde publicatiedatum afgeleverd te worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dus dat de teksten ten laatste op vrijdag bij het Belgisch Staatsblad moeten toekomen voor een publicatie in de eerstvolgende editie van de volgende vrijdag, op voorwaarde dat er vijf werkdagen zijn tussen die twee vrijdagen. Alle teksten die na vrijdag toekomen bij het Belgisch Staatsblad, behalve die waarvoor de procedure bij hoogdringendheid wordt vereist, zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor een publicatie op de eerstvolgende vrijdag. De aankondigingen die ingediend worden via de procedure bij hoogdringendheid dienen ten laatste om 11 uur op de dinsdag voorafgaand aan de publicatiedatum op het Belgisch Staatsblad toe te komen. In dat geval moet in de publicatieaanvraag worden vermeld dat het gaat om een procedure bij hoogdringendheid. Alle teksten kunnen afgegeven worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, te 1000 Brussel, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Zij kunnen tevens per post verzonden worden aan bovenstaand adres of per fax naar het nummer Alle publicatieaanvragen dienen naam en telefoonnummer te vermelden van de persoon die in verband met de aankondiging kan worden geraadpleegd. Indieners dienen zich te beperken tot één wijze van indiening. Bij dubbele verzending (bv. per brief en per fax) en dus mogelijke dubbele publicatie zijn de kosten voor beide publicaties integraal ten laste van de indiener van de publicatieaanvraag. Het volstaat éénmalig te publiceren. Het Belgisch Staatsblad zal dus per publicatieaanvraag slechts éénmaal over gaan tot publicatie op de eerstvolgende gevraagde publicatiedatum. Tenslotte moeten vragen tot wijziging van een ingediende tekst of tot annulatie van een publicatieaanvraag schriftelijk gebeuren ten laatste om 11 uur van de dinsdag voorafgaand aan de publicatie. b) pour la publication au Bulletin des Adjudications : par lettre envoyée ou déposée à l adresse de la Direction du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles; ou par télécopie au numéro Dans un premier temps, il ne sera pas possible, pour les envois d avis de marchés au Bulletin des Adjudications, d utiliser le courrier électronique ou de remplir un formulaire disponible sur le site web. Les formulaires standard seront disponibles et pourront être téléchargésvia le site du Ministère de la Justice La date de mise à disposition de telles fonctions sera annoncée ultérieurement. Remarque importante : La numérotation dans certains formulaires standard n est pas continue.il ne s agit donc pas d une erreur lors de l impression des annexes de l arrêté royal. 2. Utilisation facultative mais recommandée des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard établis au niveau européen pourront également être utilisés pour les marchés devant être uniquement publiés dans le Bulletin des Adjudications (voir adresse ci-dessus) Le pouvoir adjudicateur a donc ici le choix : soit d établir un avis non structuré mentionnant au moins les indications prévues aux articles pertinents de la réglementation (articles 12, 14, 38, 40, 64 et 66 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, articles 11, 13, 33, 35, 54 et 56 de l arrêté royal du 10 janvier 1996); soit d utiliser les formulaires standard en y mentionnant au moins les indications requises par les articles précités. La Direction du Moniteur belge recommande vivement aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d utiliser les formulaires standard même lorsque cela n est pas obligatoire. Le traitement des avis s en trouve en effet facilité et à terme l utilisation des formulaires standard devrait être généralisée. 3. Rappel des intructions pour la publication au Bulletin des Adjudications. Pour tous les avis à publier au Bulletin des Adjudications, les instructions qui suivent sont en vigueur. Toutes les demandes de publication dans le Bulletin des Adjudications doivent être déposées aux services du Moniteur belge au moins sept jours, dont cinq jours ouvrables, avant la date de publication souhaitée. Concrètement, cela signifie que les textes doivent parvenir au Moniteur belge au plus tard le vendredi pour une publication dans l édition du vendredi suivant, si cinq jours ouvrables séparent ces deux vendredis. Les textes qui parviendront au Moniteur belge après le vendredi, hormis ceux pour lesquels la procédure d urgence est requise, ne seront plus pris en considération pour une publication le vendredi suivant. Les avis introduits par le biais de la procédure d urgence doivent être rentrés au Moniteur belge au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la date de publication. La demande de publication doit dans ce cas mentionner qu il s agit d une procédure d urgence. Les textes peuvent être déposés aux services du Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain 40-42, à 1000 Bruxelles, tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures.ils peuvent également être envoyés par courrier postal à l adresse mentionnée ci-dessus ou par télécopie au numéro Le nom et le numéro de téléphone de la personne susceptible d être consultée à propos de l avis doivent figurer sur toutes les demandes de publication. Les auteurs des demandes de publication doivent se limiter à un seul mode d introduction. En cas de double envoi (par ex. par lettre et par télécopie) et donc de double publication éventuelle, les coûts des deux publications sont intégralement à charge de l auteur de la demande de publication. Une seule publication suffit. Pour chaque demande de publication, le Moniteur belge ne procédera qu à une seule publication à la prochaine date de publication souhaitée. Enfin, les demandes de modification d un texte introduit ou d annulation d une demande de publication doivent être formulées par écrit au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la publication.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5391 Verkoopkantoor Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , en , fax Postrekening : Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., gevestigd Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2004 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op : vrijdag 21 mei vrijdag 12 november vrijdag 24 december (namiddag) De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden : 1. bij afhaling aan het loket : -metbancontact/mister Cash -metproton - met de kredietkaarten Visa en Mastercard - in speciën 2. Bij verzending per post : - door betaling op afstand of Mailorder met de kredietkaarten Visa en Mastercard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr Bank van de Post, Koloniënstraat, 1000 Brussel. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Bureau de vente Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.C.), tél , , , , et , fax Compte chèque postal : Le B.V.C.C. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels que : les cahiers généraux des charges, les cahiers spéciaux des charges, les cahiers type ainsi que d autres documents émis par les autorités fédérales et régionales. Le B.V.C.C., sis bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, boîte 7, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Durant l année 2004 le Bureau de vente sera également fermé : vendredi 21 mai vendredi 12 novembre vendredi 24 décembre (aprés-midi) Le paiement des documents fournis par le B.V.C.C. peut s effectuer : 1. Lors du retrait au guichet : - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Mastercard -enespèces 2. En cas d envoi postal : - par paiement à distance ou Mailorder au moyen des cartes Visa et Mastercard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Banque de la Poste, rue des Colonies, 1000 Bruxelles. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. Dans ce cas, les documents demandés sont envoyés uniquement après réception de l avis de crédit transmis au B.V.C.C. Indienen publicatieaanvragen De berichten voor de volgende publicatiedata dienen vervroegd toe te komen op de diensten van het Belgisch Staatsblad : Demandes de publication Les avis d insertion pour les dates suivantes doivent parvenir anticipativement aux services du Moniteur belge : Publicatiedata Uiterste ontvangstdata Dates de publication Dates limites de réception 21 mei mei 2004 (i.p.v. 14 mei 2004) 21 mai mai 2004 (au lieu du 14 mai 2004) 4 juni mei 2004 (i.p.v. 28 mei 2004) 4 juin mai 2004 (au lieu du 28 mai 2004) 23 juli juli 2004 (i.p.v. 16 juli 2004) 23 juillet juillet 2004 (au lieu du 16 juillet 2004) 5 november oktober 2004 (i.p.v. 29 oktober 2004) 5 novembre octobre 2004 (au lieu du 29 octobre 2004) 12 november november 2004 (i.p.v. 5 november 2004) 12 novembre novembre 2004 (au lieu du 5 novembre 2004) 19 november november 2004 (i.p.v. 12 november 2004) 19 novembre novembre 2004 (au lieu du 12 novembre 2004) 24 december december 2004 (i.p.v. 17 december 2004) 24 décembre décembre 2004 (au lieu du 17 décembre 2004) 31 december december 2004 (i.p.v. 24 december 2004) 31 décembre décembre 2004 (au lieu du 24 décembre 2004) 7 januari december 2004 (i.p.v. 31 december 2004) 7 janvier décembre 2004 (au lieu du 31 décembre 2004)

4 5392 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5393 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES N N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Quæstuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers, t.a.v. de heer E. Morreel, bestuursdirecteur, Paleis der Natie, 1008 Brussel, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : KVV/04MAG09, papier II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : levering van papier op rollen, van papier in vellen en van kaften in kleur. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Brussel. NUTS-code *BE1. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : ja. Offertes kunnen worden ingediend voor : één perceel, meerdere percelen, alle percelen tezamen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : onbepaald (in functie van de behoeften van de aanbestedende overheid). II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : vanaf de gunning van de opdracht tot 31 december Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : zie ook het bijzonder bestek voor meer details. Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Questure de la Chambre des représentants, à l attention de M. E. Morreel, directeur d administration, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : voir l annexe A. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : CR/04MAG09, papier II.1.6. Description/objet du marché : fourniture de papier en bobines, de papier en feuilles et de couvertures en couleur. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Bruxelles. Code NUTS *BE1. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour : un lot, plusieurs lots, l ensemble des lots. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : indéterminé (en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur). II.3. Durée du marché ou délai d exécution : à compter de l attribution du marché jusqu au 31 décembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : voir également le cahier spécial des charges pour plus de détails.

6 5394 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : a) Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door de griffie van de rechtbank van koophandel of een andere gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat hij zich niet in staat van faillissement of vereffening bevindt, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, geen gerechtelijk akkoord heeft bekomen of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen, en dat voor hem ook geen procedure aanhangig is die tot deze staat kan leiden. b) Een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (model 276 C2 en een recent attest afgeleverd door het bevoegde ontvangstkantoor van de BTW). c) Voor de Belgische of buitenlandse leverancier die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de R.S.Z.-wet : een origineel getuigschrift van de R.S.Z. met betrekking tot het vierde kalenderkwartaal 2003 waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorschriften inzake bijdragen aan de sociale zekerheid. d) Voor de buitenlandse leverancier : een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en de omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting weergeeft tijdens de laatste drie jaren en een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole. III Situation juridique, références requises : a) Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par le greffe du tribunal de commerce ou par une autre autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance et dont il ressort que le fournisseur ne se trouve pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, de concordat judiciaire ou dans une situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales et qu aucune procédure susceptible de conduire à l un des états précités n est en cours en ce qui le concerne. b) Un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné dont il résulte qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi (modèle 276 C2 et certificat récent délivré par le bureau compétent de recettes de la T.V.A.). c) En ce qui concerne le fournisseur belge ou étranger employant du personnel assujetti à la loi O.N.S.S. : une attestation originale de l O.N.S.S. portant sur le quatrième trimestre civil 2003 et dont il résulte qu il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale. d) En ce qui concerne le fournisseur étranger : une attestation délivrée par l autorité compétente certifiant qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. III Capacité économique et financière, références requises : une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires relatif aux produits faisant l objet du marché, réalisés par l entreprise au cours des trois derniers exercices. III Capacité technique, références requises : une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du fournisseur pendant les trois dernières années et une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques, intégrés ou non à l entreprise, en particulier ceux qui sont reponsables du contrôle de qualité. Afdeling IV. Procedure Section IV. Procédure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : KVV/04MAG09. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar van 17 mei 2004 tot 18 juni IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 25 juni 2004, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : honderd twintig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbare vergadering. IV Datum, tijdstip en plaats : 25 juni 2004, te 11 uur, Kamer van volksvertegenwoordigers, Huis van de parlementsleden (zaal 10), Leuvenseweg 21, 1000 Brussel. IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : CR/04MAG09 IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : du 17 mai 2004 jusqu au 18 juin IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 25 juin 2004, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent vingt jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : séance publique. IV Date, heure et lieu : 25 juin 2004, à 11 heures, Chambre des représentants, Maison des parlementaires (salle 10), rue de Louvain 21, 1000 Bruxelles.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5395 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankondigingen zullen worden bekendgemaakt : Volgende opdracht : herfst VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 4 mei Bijlage A 1.2. Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen : Kamer van volksvertegenwoordigers, Dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur, t.a.v. Mevr. I. Janssens, Paleis der Natie, 1008 Brussel, tel , fax Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen : Kamer van volksvertegenwoordigers, Dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur, t.a.v. Mevr. L. Elinckx, Hertogstraat 61, lokaal 3280, 1000 Brussel, fax Bijlage B Perceel 1 : gerecycleerd papier op rollen voor Océ-printer. 2. Korte beschrijving : papier op rollen voor Océ-printer (Variostream 7555), gerecycleerd, 70 g, wit, opaciteit minimum 85 %. 3. Omvang of hoeveelheid : onbepaald, in functie van de behoeften van de aanbestedende overheid. Perceel 2 : gerecycleerd papier op rollen van Docutech-printer. 2. Korte beschrijving : papier op rollen voor Docutech (180), 80 g, gerecycleerd, wit, opaciteit minimum 90 %. 3. Omvang of hoeveelheid : onbepaald, in functie van de behoeften van de aanbestedende overheid. Perceel 3 : gerecycleerd papier in vellen. 2. Korte beschrijving : papier geschikt voor reprografisch gebruik en voor drukwerk op digitale printers, digitale fotokopiemachines en laser- en inktjetpinters, 80 g, gerecycleerd, wit, opaciteit minimum 90 %. 3. Omvang of hoeveelheid : onbepaald, in functie van de behoeften van de aanbestedende overheid. Perceel 4 : niet gerecycleerd papier in vellen. 2. Korte beschrijving : papier geschikt voor reprografisch gebruik en voor drukwerk op digitale printers, digitale fotokopiemachines en laser- en inktjetpinters, 80 g, gerecycleerd, wit, opaciteit minimum 90 %. 3. Omvang of hoeveelheid : onbepaald, in functie van de behoeften van de aanbestedende overheid. Perceel 5 : kaften in kleur. 2. Korte beschrijving : papier in vellen bestemd voor kaften (wit, pastelgroen, pastelblauw, zalm), 160 g, ECF. 3. Omvang of hoeveelheid : onbepaald, in functie van de behoeften van de aanbestedende overheid. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.2. Indiquer, le cas échéant, si le présent marché àun caractère périodique et spécifier le calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Prochain marché : automne VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 4 mai Annexe A 1.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Chambre des représentants, Service des Affaires générales, Finances et Economat, à l attention de Me I. Janssens, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, tél , fax Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Chambre des repésentants, Service des Affaires générales, Finances et Economat, à l attention de Mme L. Elinckx, rue Ducale 61, bureau 3280, 1000 Bruxelles, fax Annexe B Lot 1 : papier recyclé en bobines pour imprimante Océ. 2. Description succincte : papier en bobines pour imprimante Océ (Variostream 7555), recyclé, 70 g, blanc, opacité de 85 % au moins. 3. Etendue ou quantité : indéterminé, en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur. Lot 2 : papier recyclé en bobines pour imprimante Docutech. 2. Description succincte : papier en bobines pour imprimante Docutech (180), recyclé, 80 g, blanc, opacité de 90 % au moins. 3. Etendue ou quantité : indéterminé, en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur. Lot 3 : papier recyclé en feuilles. 2. Description succincte : papier approprié àl utilisation réprographique et à l impression sur imprimantes numériques, photocopieuses numériques et imprimantes inktjet et laser, 80 g, blanc et opacité de 90 % au moins. 3. Etendue ou quantité : indéterminé, en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur. Lot 4 : papier non recyclé en feuilles. 2. Description succincte : papier approprié àl utilisation réprographique et à l impression sur imprimantes numériques, photocopieuses numériques et imprimantes inktjet et laser, 80 g, blanc et opacité de 90 % au moins. 3. Etendue ou quantité : indéterminé, en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur. Lot 5 : couvertures en couleurs. 2. Description succincte : papier en feuilles destiné àdes couvertures (blanc, vert pastel, bleu pastel et saumon), 160 g, ECR. 3. Etendue ou quantité : indéterminé, en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur. N Aanbestedende overheden : Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat, Colleges van Quaestoren, Paleis der Natie, 1008 Brussel, tel , fax Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden op bovenstaand adres bij de Dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers (Inge Janssens). N Pouvoir adjudicateur : Chambre des représentants et Sénat, Collèges des questeurs, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, tél , fax , Des informations complémentaires peuvent être obtenues à l adresse susmentionnée auprès du Services des Affaires générales, Finances et Economat de la Chambre des représentants (Inge Janssens).

8 5396 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard en omvang van de werken : de opdracht bestaat in het volledig vervangen van de huidige vloerbekleding van vleugel 3 van het Huis der Parlementsleden (tapijt op ondertapijt) door een nieuwe vloerbekleding van witte marmer (Carrara). De nieuwe vloerbekleding wordt uitgevoerd met dunne tegels die in de bureaus gelijmd worden op de bestaande dekvloer en die in de gangen op traditionele wijze geplaatst worden (in optie dienen de inschrijvers prijs op te geven voor tegels die ook in de gangen worden gelijmd). Mogelijkheid tot uitbreiding van de opdracht tot andere vleugels binnen de drie jaar na de gunning. Teneinde hun offerte met kennis van zaken te kunnen indienen, zijn de kandidaten-inschrijvers verplicht een voorafgaand plaatsbezoek af te leggen. 4. Kwalitatieve selectie : de inschrijver dient de volgende gegevens bij zijn offerte te voegen met het oog op de beoordeling van de minimumeisen op financieel, economisch en technisch gebied : 1 Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door de griffie van de rechtbank van koophandel of een andere gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat hij zich niet in staat van faillissement of vereffening bevindt, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, geen gerechtelijk akkoord heeft bekomen of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen, en dat voor hem ook geen procedure aanhangig is die tot deze staat kan leiden. 2 Een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (model 276 C2 en een verklaring van het bevoegde kantoor voor de BTW-ontvangsten). 3 Voor de Belgische of buitenlandse aannemer die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de R.S.Z.-wet : een origineel getuigschrift van de R.S.Z. met betrekking tot het laatste kalenderkwartaal 2003 waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorschriften inzake bijdragen aan de sociale zekerheid. 4 Voor de buitenlandse aannemer : een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 5 Een bewijs van de erkenning als aannemer in de klasse die overeenstemt met het bedrag der werken van ondercategorie D.6 of D.10, overeenkomstig de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning der aannemers of het bewijs dat hij voldoet aan de voorwaarden voor deze erkenning (volledig dossier) of, in voorkomend geval, het bewijs dat de kandidaat ingeschreven is op een officiële lijst in een andere Lidstaat van de Europese Gemeenschap. 6 Referenties van gelijkaardige werken zoals gevraagd in artikel 19, 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 verplicht aangevuld met minstens 3 attesten van goede uitvoering met de gegevens van de contactpersonen. 5. Bestek : het bestek KVV-SEN/04BAT18, vervanging vloerbekleding vleugel 3 van het Huis der Parlementsleden en de bijlagen kunnen vanaf maandag 17 mei 2004 ingekeken en gratis verkregen worden bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, Dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur, Hertogstraat 61, 1000 Brussel (3 e verdieping, lokaal 3280), elke werkdag van 9 u. 30 m. tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Het bestek kan ook per brief, fax of worden aangevraagd, waarna het per aangetekende zending zal worden opgestuurd naar het opgegeven adres. Het bestek wordt niet per verstuurd. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature et étendue des travaux : le marché consiste à remplacer tout le revêtement de sol actuel de l aile 3 de la Maison des Parlementaires (tapis sur sous-tapis) par un nouveau revêtement de sol en marbre blanc (Carrare). Le nouveau revêtements est réalisé en dalles minces collées sur chape existante dans les bureaux et placées en pose traditionnelle dans les couloirs (en option, les soumissionnaires sont tenus de remettre prix pour des dalles qui seront collées également dans les couloirs). Possibilité d extension du marché àd autres ailes durant trois ans suivant l attribution. Afin de pouvoir introduire une offre en toute connaissance de cause, les candidats soumissionnaires sont tenus à rendre une visite préalable. 4. Sélection qualitative : en vue de l évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique, le soumissionnaire joindra à son offre les données suivantes : 1 Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par le greffe du tribunal de commerce ou par une autre autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance, dont il résulte qu il n est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, de concordat judiciaire ou dans une situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales et qu il ne fait pas non plus l objet d une procédure pouvant mener à cet état. 2 Un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné dont il résulte qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi (modèle 276 C2 et certificat récent délivré par le bureau compétent de recettes de la T.V.A.). 3 En ce qui concerne l entrepreneur belge ou étranger employant du personnel assujetti à la loi d O.N.S.S. : une attestation originale de l O.N.S.S. portant sur le dernier trimestre civil 2003 et dont il résulte qu il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale. 4 En ce qui concerne l entrepreneur étranger : une attestation délivrée par l autorité compétente certifiant qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. 5 Une preuve de l agréation comme entrepreneur de travaux dans la classe correspondant au montant des travaux de la souscatégorie D.6 ou D.10 conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l agréation d entrepreneurs de travaux, ou la preuve qu il satisfaitt aux conditions pour obtenir cette agréation (dossier complet), ou, le cas échéant, la preuve que le candidat est inscrit sur une liste officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. 6 Des références de travaux similaires comme demandé à l article 19, 2, de l arrêté royal du 8 janvier 1996 obligatoirement accompagnées d au moins 3 certificats de bonne exécution avec coordonnées des personnes de contact. 5. Cahier spécial des charges : le cahier spécial des charges CR-SEN/04BAT18, remplacement revêtement de sol aile 3 de la Maison des parlementaires, et ses annexes peuvent être consultés et retirés gratuitement auprès de la Chambre des représentants, Service des Affaires générales, Finances et Economat, rue Ducale 61, 1000 Bruxelles (3 e étage, bureau 3280), à partir du 17 mai 2004, tous les jours ouvrables de 9h30mà 12 heures et de 14 à 17 heures. Sur simple demande par courrier, fax ou courriel, ce cahier spécial des charges sera envoyé par envoi recommandé à l adresse demandée. Il ne sera pas envoyé par .

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Uitvoeringstermijn : de aanneming dient verplicht uitgevoerd te worden vanaf 2 augustus 2004 tot en met 13 september Datum, uur en plaats van de openingszitting : openbare zitting met afroeping van de prijzen op vrijdag 11 juni 2004, te 11 uur, Kamer van volksvertegenwoordigers, Huis der Parlementsleden, Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (zaal 10, 3 e verdieping). 8. Verzendingsdatum aankondiging : 6 mei Délai d exécution : le marché doit obligatoirement être exécuté à partir du 2 août 2004 jusqu au 13 septembre 2004 inclus. 7. Date, heure et lieu de la séance d ouverture des offres : séance publique avec proclamation des prix le vendredi 11 juin 2004, à 11 heures, Chambre des représentants, Maison de parlementaires, rue de Louvain 21, 1000 Bruxelles (3 e étage, salle 10). 8. Date de l envoi de l avis : 6 mai N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, t.a.v. de heer Thierry Glinne, Wetenschapsstraat 8, 1000 Brussel, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : categorie van diensten 96. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 175 e verjaardag van België, communicatieplan en coördinatie van de tentoonstellingen opgezet door het Federale Wetenschapsbeleid. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : gezamenlijke communicatie en coördinatie van de tentoonstellingen opgezet door het Federale Wetenschapsbeleid ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van België. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Brussel en Tervuren (buitenwijk van Brussel. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : twintig maanden en/of tot 28 februari 2006 (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : borgstelling : 5 % van de aannemingssom zonder BTW. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : betaling per schijf. N Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Service fédéral de Programmation politique scientifique, à l attention de M. Thierry Glinne, rue de la Science 8, 1000 Bruxelles, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.3. Type de marché de services : catégorie de services 96. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 175 e anniversaire de la Belgique. Plan de communication et de coordination des manifestations de la Politique scientifique fédérale. II.1.6. Description/objet du marché : communication collective et coordination des manifestations mises sur pied par la Politique scientifique fédérale à l occasion du 175 e anniversitaire de la Belgique. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Bruxelles et Tervuren (banlieue de Bruxelles). II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : vingt mois et/ou jusqu au 28 février 2006 (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : cautionnement : 5 % de la valeur de l offre, hors T.V.A. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : paiement par tranchés.

10 5398 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : cfr. bijzonder bestek. III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : Minimale moraliteitsvoorwaarden : Een uittreksel uit het strafregister of een gelijkaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong waaruit blijkt dat hij niet in staat van faillissement verkeert of dat hij geen afgifte gedaan heeft van zijn faillissement noch, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde gegaan is, veroordeeld geweest is voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. Een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : Minimale voorwaarden : een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende soortgelijke diensten als die van deze opdracht over de laatste drie boekjaren. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : Minimale voorwaarden : Studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en van de personen van de vennootschap die rechtstreeks verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van de diensten (van deze opdracht). Lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiekof privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De lijst van de diensten die hij van plan is in onderaanneming te geven alsmede de lijst van de onderaannemers. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 18 juni IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 25 juni 2004, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : drie maanden (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : open procedure : vrije toegang. IV Datum, tijdstip en plaats : 25 juni 2004, te 11 uur, Wetenschapsstraat 8, 1000 Brussel (vergaderzaal A, gelijkvloers). III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : cfr. cahier spécial des charges. III Situation juridique, références requises : Conditions minimales de moralité : Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine et dont il résulte qu il n est pas en état de faillite, ou qu il n a pas fait l aveu de sa faillite ni fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. Un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi. III Capacité économique et financière, références requises : Conditions minimales : une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires concernant les services similaires à ceux du présent marché, réalisés au cours des trois derniers exercices. III Capacité technique, références requises : Conditions minimales : Titres d études et professionnels du prestataire de services et des personnes de la société qui seront responsables directement de l exécution des services (du présent marché). Liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés. La liste des services qu ilal intention de sous-traiter ainsi que la liste des sous-traitants. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 18 juin IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 25 juin 2004, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : trois mois (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : procédure ouverte : entrée libre. IV Date, heure et lieu : 25 juin 2004, à 11 heures, rue de la Science 8, 1000 Bruxelles (salle A, rez-de-chaussée).

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5399 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankondigingen zullen worden bekendgemaakt : niet periodiek. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : de toelaatbare prijsmarge voor de in te dienen offertes liggen tussen en EUR, inclusief alle belastingen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 5 mei Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.2. Indiquer, le cas échéant, si le présent marché a un caractère périodique et spécifier le calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : non périodique. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : la fourchette de prix admissible pour les offres à remettre se situe entre et EUR, toutes taxes comprises. VI.5. Date d envoi du présent avis : 5 mai MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van opdracht Werken Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : 3 RCI, 3 e Regionale Directie der Bouwwerken, t.a.v. Mevr. Ginette Ackx, rue Saint-Laurent 79-81, 4000 Liège, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : uitvoering. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : constructie van een nieuwe maintenance. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Bertrix, munitiedepot. Constructie van een nieuwe maintenance. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Bertrix, munitiedepot. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : honderd vijftig dagen (vanaf de gunning van de opdracht). N Avis de marché Travaux Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : 3 CRI, 3 e Centre régional d Infrastructure, à l attention de Mme Ginette Ackx, rue Saint-Laurent 79-81, 4000 Liège, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Type de marché de travaux : exécution. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : construction d une nouvelle maintenance. II.1.6. Description/objet du marché : Bertrix, dépôt munitions. Construction d une nouvelle maintenance. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Bertrix, dépôt munitions. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : cent cinquante jours (à compter de l attribution du marché).

12 5400 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : zie bestek of bijgevoegd document, te raadplegen op III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : zie bestek of bijgevoegd document, te raadplegen op III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : zie bestek of bijgevoegd document, te raadplegen op III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/3KDR_33A084_1M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 25 mei Prijs : 130,00 EUR. Voorwaarden en wijze van betaling : zie Verkoopkantoor. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 25 mei 2004, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : honderd tachtig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : opening zitting. IV Datum, tijdstip en plaats : 25 mei 2004, te 11 uur, 3 RCI, rue Saint-Laurent 79, 4000 Liège. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Aanvullende inlichtingen : een addendum nr. 1 is beschikbaar op 3 RCI of in het Verkoopkantoor. Het addendum kan tevens geraadpleegd worden op (erratum aan bestek). VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 5 mei Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spécial des charges. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : III Situation juridique, références requises : voir cahier spécial des charges ou document annexé consultable sur III Capacité économique et financière, références requises : voir cahier spécial des charges ou document annexé consultable sur III Capacité technique, références requises : voir cahier spécial des charges ou document annexé consultable sur III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/3KDR_33A084_1M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 25 mai Prix : 130,00 EUR. Conditions et mode de paiement : voir Bureau de vente. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 25 mai 2004, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent quatre-vingts jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : séance publique. IV Date, heure et lieu : 25 mai 2004, à 11 heures, 3 CRI, rue Saint-Laurent 79, 4000 Liège. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Indications complémentaires : un addendum n 1 est disponible au 3 CRI ou au Bureau de vente. Cette addendum peut être consulté également sur (erratum au cahier spécial des charges). VI.5. Date d envoi du présent avis : 5 mai 2004.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5401 Bijlage A 1.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel (61, 62, 63, 64), fax Annexe A 1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél (61, 62, 63, 64), fax N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-M/P, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steunmaterieel en -producten, Ondersectie Programma s, t.a.v. de heer Frank Saman, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 4MP502. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : levering van draagbare toestellen ter identificatie van chemische agentia. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : 1800 Vilvoorde (Peutie). II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : Eén draagbaar chemisch identificatietoestel (vaste schijf 2004). Eén draagbaar chemisch identificatietoestel (vaste schijf 2005). II.2.2. Opties, tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend : zie punt II.2.1. hierboven. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van de opdracht, BTW niet inbegrepen. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : artikelen 43, 44 en 45 van het koninklijk besluit van 8 januari N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-M/P, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel et Produits support, Sous-section Programmes, à l attention de M. Frank Saman, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 4MP502. II.1.6. Description/objet du marché : livraison d appareils portables pour l identification d agents chimiques. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 1800 Vilvoorde (Peutie). II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : Un appareil portable pour l identification d agents chimiques (tranche fixe 2004). Un appareil portable pour l identification d agents chimiques (tranche optionnelle 2005). II.2.2. Options, description et indication du moment où elles peuvent être exercées : voir point II.2.1. ci-dessus. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : cautionnement de 5 % du marché, T.V.A. non comprise. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : articles 43, 44 et 45 de l arrêté royal du 8 janvier 1996.

14 5402 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : zie bestek. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 2004/S van 5 maart IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.1. Onderstaande criteria : 1 Prijs. 2 Technische waarde. In afnemende volgorde van voorkeur : neen. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPMP_4MP502_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 29 juni IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 5 juli IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tweehonderd veertig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip : 5 juli 2004, te 10 uur. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 5 mei III Situation juridique, références requises : voir cahier spécial des charges. III Capacité économique et financière, références requises : voir cahier spécial des charges. III Capacité technique, références requises : voir cahier spécial des charges. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché : IV Avis de pré-information relatif au même marché : Numéro d avis au sommaire du Journal officiel des Communautés européennes : 2004/S du 5 mars IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.1. Des critères énoncés ci-dessous : 1 Prix. 2 Valeur technique. Par ordre de priorité décroissante : non. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPMP_4MP502_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 26 juin IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 5 juillet IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : deux cent quarante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure : 5 juillet 2004, à 10 heures. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 5 mai N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-M/AT, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steunmaterieel en -producten, Ondersectie Verwerving Textiel, t.a.v. de heer Eddy Quintelier, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-M/AT, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel et Produits support, Sous-section Acquisition textiles, à l attention de M. Eddy Quintelier, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5403 I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : ja. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : levering van butyl-handschoenen en PVC-laarzen voor gebruik in de ontmantelingsinstallatie te Poelkapelle. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : levering van butyl-handschoenen en PVC-laarzen voor gebruik in de ontmantelingsinstallatie te Poelkapelle. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Ieper. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : ja. Offertes kunnen worden ingediend voor meerdere percelen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : PR handschoenen en PR laarzen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : zesendertig maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het initieel jaarlijks bedrag. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : artikel 43 van het koninklijk besluit van 26 september III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : artikel 43, 5. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : artikel 45, 5. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.1. Onderstaande criteria : 1 Prijs : 70 %. 2 Leveringstermijn : 30 %. In afnemende volgorde van voorkeur : neen. I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:la même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : oui. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : livraison de gants butyl et bottes PVC pour utilisation dans l installation de démantèlement à Poelkapelle. II.1.6. Description/objet du marché : livraison de gants butyl et bottes PVC pour utilisation dans l installation de démantèlement à Poelkapelle. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Ieper. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : PR gants butyl et PR bottes PVC. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : trente-six mois (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés: 5 % du montant annuel initialement. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : article 43 de l arrêté royal du 26 septembre III Situation juridique, références requises : article 43, 5. III Capacité technique, références requises : article 45, 5. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.1. Des critères énoncés ci-dessous : 1 Prix : 70 %. 2 Délai de livraison : 30 %. Par ordre de priorité décroissante : non.

16 5404 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPMAT_4MV300_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 14 juli Voorwaarden en wijze van betaling : IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 14 juli IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : honderd twintig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 14 juli 2004, te 10 uur, Eversestraat 1, lokaal 27, lokaal der aanbestedingen, 1140 Brussel (Evere). Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Registratie : categorie 00 (overgangscategorie). VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 4 mei Bijlage B Perceel 1 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Korte beschrijving : butyl-handschoenen. 3. Omvang of hoeveelheid : 2004 : PR : PR : PR. Perceel 2 : 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie Korte beschrijving : PVC-laarzen. 3. Omvang of hoeveelheid : 2004 : PR : PR : PR. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPMAT_4MV300_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 14 juillet Conditions et mode de paiement : IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 14 juillet IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent vingt jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 14 juillet 2004, à 10 heures, Eversestraat 1, local 27, local des adjudications, 1140 Bruxelles (Evere). Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Enregistrement : catégorie 00 (catégorie transitoire). VI.5. Date d envoi du présent avis : 4 mai Annexe B Lot 1 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Description succincte : gants butyl 3. Etendue ou quantité : 2004 : PR : PR : PR. Lot 2 : 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal Description succincte : bottes PVC. 3. Etendue ou quantité : 2004 : PR : PR : PR. N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-M/AM, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steunmaterieel en -producten, Ondersectie Verwerving Prod/Mun, t.a.v. de heer Luc Meeuwsen, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-M/AM, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel et Produits support, Sous-section Acquisition Prod/Mun, à l attention de M. Luc Meeuwsen, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5405 I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : batterijen. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : open meerjarige opdracht ( ) voor de levering van batterijen. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Berlaar. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : zes verschillende soorten batterijen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : vanaf 1 januari 2004 tot 31 december Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het geschatte bedrag voor III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : betaling binnen vijftig kalenderdagen. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : R.S.Z.-attest. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPMAM_4MM340_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 28 juni Voorwaarden en wijze van betaling : gratis beschikbaar op de site I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : batteries. II.1.6. Description/objet du marché : marché pluriannuel ouvert ( ) pour des livraisons de batteries. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Berlaar. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : six types de batteries. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : à compter du 1 er janvier 2004 jusqu au 31 décembre Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés: 5% dumontant estimé pour III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : cinquante jours après livraison. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : attestation O.N.S.S. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPMAM_4MM340_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 28 juin Conditions et mode de paiement : download gratuit du site

18 5406 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 28 juni IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : negentig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 28 juni 2004, te 11 uur, te Evere. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Registratie : categorie 00 (overgangscategorie). VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 4 mei IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 28 juin IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : nonante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 28 juin 2004, à 11 heures, à Evere. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Enregistrement : catégorie 00 (catégorie transitoire). VI.5. Date d envoi du présent avis : 4 mai N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-V/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Vliegend Materieel, Ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Yvan Galmart, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : METS. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Mobile Engine Test Stand voor de motor T-56. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : 15 e Wing Luchttransport, Gp Maintenance - OST, Haachtsesteenweg 18, 1820 Melsbroek. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-V/A, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel volant, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Yvan Galmart, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : METS. II.1.6. Description/objet du marché : Mobile Engine Test Stand pour moteur T-56. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 15 e Wing Transport aérien, GP Maintenance - OST, chaussée de Haecht 18, 1820 Melsbroek. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5407 II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : turboprop, fuel installation assembly, control cabin, test equipment & special tooling, training & training aids, documentation, technical assistance, codification, spare parts. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het bedrag van de opdracht, BTW niet inbegrepen. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.4. Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving : drie. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPVA_4VA203_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 25 juni Prijs : gratis. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 2 juli 2004, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : honderd twintig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 2 juli 2004, te 11 uur, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, lokaal der aanbestedingen, blok 27, toegang C, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Erkenning : klasse 4, EUR. Registratie : categorie 00 (overgangscategorie). VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 6 mei II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : turboprop, fuel installation assembly, control cabin, test equipment & special tooling, training & training aids, documentation, technical assistance, codification, spare parts. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5% dumontant du marché, hors T.V.A. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.4. Nombre des entreprises que le pouvoir adjudicateur envisage d inviter à présenter une offre : trois. IV.2. Critères d attribution : B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPVA_4VA203_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention : Date limite d obtention : 25 juin Prix : gratuit. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 2 juillet 2004, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent vingt jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : 2 juillet 2004, à 11 heures, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, local des adjudications, bloc 27, entrée C, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Agréation : classe 4, EUR. Enregistrement : catégorie 00 (catégorie transitoire). VI.5. Date d envoi du présent avis : 6 mai 2004.

20 5408 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS N N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP-M/S, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steunmaterieel en -producten, Ondersectie Diensten, t.a.v. de heer Jean Immers, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : categorie van diensten 22. Plaatsing van personeel en personeelsverschaffing. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : outplacementdienst. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : outplacementdienst ten voordele van het contractueel burgerpersoneel tewerkgesteld in Kamp Vogelsang. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Kamp Vogelsang, D Schleiden-Morsbach. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : twaalf maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het jaarlijks bedrag van de opdracht, BTW niet inbegrepen. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP-M/S, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel et Produits support, Sous-section Services, à l attention de M. Jean Immers, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.3. Type de marché de services : catégorie de services 22. Services de placement et de fourniture de personnel. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : service d outplacement. II.1.6. Description/objet du marché : service d outplacement au profit du personnel civil contractuel travaillant au Camp de Vogelsang. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Camp de Vogelsang, D Schleiden-Morsbach. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal II.1.9. Division en lots : non. II Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : douze mois (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés: 5 % du montant d un an du marché, T.V.A. non comprise. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : A. Prix le plus bas.

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 52 82e ANNEE VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 46 81e JAARGANG VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 17 81e JAARGANG VENDREDI 25 AVRIL 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 16 81e JAARGANG VENDREDI 18 AVRIL 2003 VRIJDAG 18

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 14 82e ANNEE VRIJDAG 2 APRIL 2004 VENDREDI 2 AVRIL

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 27 81e JAARGANG VENDREDI 4 JUILLET 2003 VRIJDAG 4

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 22 82e ANNEE VRIJDAG 28 MEI 2004 VENDREDI 28 MAI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 26 82e ANNEE VRIJDAG 25 JUNI 2004 VENDREDI 25 JUIN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 13 82e ANNEE VRIJDAG 26 MAART 2004 VENDREDI 26

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 9 82e ANNEE VRIJDAG 27 FEBRUARI 2004 VENDREDI 27

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 15 83e JAARGANG VENDREDI 15 AVRIL 2005 VRIJDAG 15

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 8 82e ANNEE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2004 VENDREDI 20

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 30 83e JAARGANG VENDREDI 29 JUILLET 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 2 82e ANNEE VRIJDAG 9 JANUARI 2004 VENDREDI 9 JANVIER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 11 83e JAARGANG VENDREDI 18 MARS 2005 VRIJDAG 18 MAART

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 39 83e JAARGANG VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 34 82e ANNEE VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 13 83e JAARGANG VENDREDI 1 er AVRIL 2005 VRIJDAG 1

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 18 82e ANNEE VRIJDAG 30 APRIL 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 3 82e ANNEE VRIJDAG 16 JANUARI 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 27 82e ANNEE VRIJDAG 2 JULI 2004 VENDREDI 2 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 40 82e ANNEE VRIJDAG 1 OKTOBER 2004 VENDREDI 1

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 7 83e JAARGANG VENDREDI 18 FEVRIER 2005 VRIJDAG 18

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 4 83e JAARGANG VENDREDI 28 JANVIER 2005 VRIJDAG 28

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 23 81e JAARGANG VENDREDI 6 JUIN 2003 VRIJDAG 6 JUNI

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 30 81e JAARGANG VENDREDI 25 JUILLET 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 33 81e JAARGANG JEUDI 14 AOUT 2003 DONDERDAG 14 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 15 81e JAARGANG VENDREDI 11 AVRIL 2003 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 17 83e JAARGANG VENDREDI 29 AVRIL 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 49 81e JAARGANG VENDREDI 5 DECEMBRE 2003 VRIJDAG 5

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 5 82e ANNEE VRIJDAG 30 JANUARI 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 41 81e JAARGANG VENDREDI 10 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 10

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 51 83e JAARGANG VENDREDI 23 DECEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 39 82e ANNEE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie