Inhoudelijke onderwerpen In 2006 werden vier inhoudelijke vergaderingen gehouden waarin de volgende onderwerpen zijn besproken:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijke onderwerpen In 2006 werden vier inhoudelijke vergaderingen gehouden waarin de volgende onderwerpen zijn besproken:"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2006 van de Nederlandse Vereniging van Afasie Therapeuten. U vindt in dit verslag een overzicht van inhoudelijke onderwerpen die in 2006 aan de orde zijn geweest en een evaluatie van de beleidsvoornemens van Daarna vindt u een overzicht van de activiteiten van de verschillende werkgroepen en contactpersonen en andere activiteiten die door NVAT leden zijn ondernomen. Tenslotte worden de beleidsvoornemens en de inhoudelijke onderwerpen voor 2007 vermeld. Ledental Op 1 januari 2006 was het ledental 24, waarvan één lid een slapend lidmaatschap had. Twee leden hebben het lidmaatschap dit jaar opgezegd. We konden twee nieuwe leden verwelkomen. Per 31 december was het ledental 24 en zijn er geen slapende leden meer. Samenstelling van het bestuur Het bestuur bestond in 2006 uit: Mw. D. van der Kaaden : voorzitter Mw. A. Keulen : penningmeester Mw. M. Bosje : secretaris Mw. M. Verschaeve : lid Vacant : lid/toehoorder Inhoudelijke onderwerpen In 2006 werden vier inhoudelijke vergaderingen gehouden waarin de volgende onderwerpen zijn besproken: 14 maart 2006 Spreker: Onderwerp: Sandra Wielaert en Philine Berns PACE aan de hand van artikel PACE revisted uit Aphasiology, 2005, 19 (1),

2 15 juni 2006 Spreker: Onderwerp: Mia Verschaeve Gebruik van het gespreksboek binnen de therapie 11 september 2006 Spreker: Antoinette Keulen Onderwerp: Progressieve afasie 12 december 2006 Spreker: Joost Hurkmans (gastspreker) Onderwerp: Speech Music Therapy for Aphasia Evaluatie beleidsvoornemens In 2005 is een aantal beleidsvoornemens voor 2006 geformuleerd: Voor elke werkgroep of commissie is een doelstelling voor 2006 beschreven. Dit is gebeurd. Evaluatie van deze doelstellingen is te vinden in de volgende paragraaf. De wens bestaat een contactpersoon VKL (vereniging klinische linguistiek) en een contactpersoon CT (commissie therapie van de SAN) aan te stellen, om zo informatie uit te kunnen wisselen tussen de verschillende organen die aan de NVAT gerelateerde onderwerpen bespreken. Voor de VKL is dit Elsbeth Boxum geworden. Voor de CT is nog niemand gevonden. Dit punt blijft staan voor De wens bestaat uit te zoeken of er een mogelijkheid bestaat met de CT van de SAN een symposium te organiseren in verband met ons 10 jarig bestaan. Er is een Werkgroep Symposium ingesteld waarin Aimee Mildenburg en Doriene van der Kaaden zitting in hebben. Er zijn afspraken gemaakt over inhoudelijke bijdragen vanuit de NVAT op de CTstudiedag in april

3 Werkgroepen binnen de NVAT Werkgroep richtlijnen Leden: Sandra Wielaert Philine Berns Nicole Jünger Op basis van de standaarden zoals die zijn uitgewerkt door de NVAT voor afasie, heeft de NVAT raad gevraagd bij de NVLF hoe deze standaarden kunnen worden bewerkt tot een richtlijn logopedie bij beroerte. Dit naar analogie van de richtlijnen beroerte van de Fysiotherapie en de Ergotherapie. De NVLF heeft te kennen gegeven hiervoor zelf niet over financiële middelen te beschikken om dit proces te ondersteunen. Ook het aanvragen bij ander instanties heeft op dit moment waarschijnlijk weinig kans, omdat zij eerder opteren voor de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen. Vooralsnog zullen de NVAT afasie-standaarden niet als basis dienen voor een monodisciplinaire richtlijn logopedie bij beroerte. Het contact met de NVLF over dit onderwerp heeft er wel in geresulteerd dat een NVAT lid namens de NVLF participeert in de Werkgroep richtlijn Beroerte van het CBO / Vereniging van Neurologie. In deze werkgroep wordt de richtlijn Beroerte van 2000 herzien. Andere activiteiten: Er is een aantal vragen gesteld door studenten en collega s over het bestaan van richtlijnen afasie en het mogen gebruiken of verder ontwikkelen ervan. Deze vragen zijn door de werkgroepleden beantwoord. De werkgroep Richtlijnen schrijft een afrondende nota. 3

4 Werkgroep ondersteunde communicatie Leden: Odette Stoutjesdijk Mia Verschaeve Het onderwerp Gespreksboek zal nogmaals terugkeren. Verder stelt de werkgroep zich ten doel een overzicht te maken van huidige (elektronische) hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn voor afasiepatienten, inclusief een doelgroepbeschrijving. Een presentatie van het onderwerp Gespreksboek werd in juni 2006 door de werkgroep georganiseerd. Het overzicht van de hulpmiddelen is in de maak. Andere activiteiten: Vragen over (nieuwe) hulpmiddelen zijn beantwoord door de werkgroep en nieuwe hulpmiddelen zijn genoemd. Presentatie van relevante hulpmiddelen voor afasiepatiënten in NVAT vergadering. Nieuwe relevante hulpmiddelen worden gesignaleerd en bekendgemaakt aan de NVAT leden Contactpersonen PR en Website Leden: Sandra Wielaert Doriene van der Kaaden Marjan Bosje De NVAT stelt zich ten doel met minimaal 5 nieuwe leden te groeien in 2006 en 2007 door een aantal gerichte PRactiviteiten uit te voeren, waarbij de huidige leden een sleutelrol zullen spelen. De voorbereidingen voor het lustrum in 2007 zullen tevens hiervoor worden gebruikt. De website zal worden bijgewerkt en er zal worden geïnformeerd naar een link op de site van de AVN/SAN. 4

5 Er zijn 2 soorten flyers gemaakt om uit te delen aan evt. toekomstige leden om een keer een vergadering bij te wonen. Het lustrum zal gevierd worden op de CT-studiedag in Er zijn in de organisatie hiervan duidelijke afspraken gemaakt hoe de NVAT zichtbaar zal presenteren (lezing, workshops en gebak met logo). Voor de update van de website zijn de eerste voorbereidingen getroffen. Een link naar de NVAT op diverse andere websites is nog niet gerealiseerd. Sandra Wielaert heeft studenten van de tweede fase opleiding Neurologische Taalen Spraakstoornissen geïnformeerd over het bestaan van de NVAT. Ook zijn folders uitgereikt op relevante studiedagen/symposia waar NVAT-leden bij aanwezig waren, zoals een studiedag op en een symposium van de VKL. Update website is voltooid. Link naar de NVAT op relevante websites is voltooid. Aanstellen inhoudelijke website-beheerder. Herhaling van PR-actie met flyers. Evaluatie en zonodig herziening tekst en vorm folder. Aannamecommissie Leden : Antoinette Keulen Elsbeth Boxum Harry Goos (extern) Verbeteren van de aanmeldingsprocedure via de website en het verbeteren van de lay-out van het aanmeldingsformulier. De aanmeldingsprocedure via de website verloopt nog niet geheel vlekkeloos. Aan de hand van reacties van (nieuwe) leden is een poging gedaan het aanmeldingsformulier toegankelijker te maken. Dit proces is nog niet klaar. Andere activiteiten: In 2006 zijn de aanmeldingen gelopen via Antoinette Keulen en Harry Goos. Elsbeth Wijckmans is in december 2005 aan de 5

6 commissie toegevoegd. Het aanmeldingsformulier is qua layout nog niet naar wens. Verbeteringen in lay-out van het aanmeldingsformulier zijn verwerkt. De inhoud van het aanmeldingsformulier is dusdanig, dat deze geen drempel vormt voor geïnteresseerden. De aanmelding via de website verloopt goed. Contactpersonen NVLF Leden: Sandra Wielaert Renee van Schaik Contact oppakken met de NVLF. Specialisatie heeft bij de NVLF geen prioriteit i.v.m. allerlei ontwikkelingen rond de zorgverzekeringen. Omdat er wel contact met de NVLF is t.a.v. de uurtarieven voor afasiebehandeling en een huisartsen project LESA is de werkgroep specialisatie overgegaan in: contactpersoon NVLF. Voor het uurtarief is Evelijn Raven-Takken betrokken bij de zorginhoudelijke onderbouwing. Wat betreft de LESA nemen wij uiteindelijk geen deel in de werkgroep, gezien de doelstelling ervan. Er is een zorginhoudelijke onderbouwing t.a.v. het uurtarief afasie behandeling. De contactpersonen NVLF profileren de NVAT binnen de NVLF, signaleren actief onderwerpen binnen de NVLF waarbij de NVAT betrokken zou moeten zijn en zorgen voor participatie van de NVAT in relevante overleggen binnen de NVLF. Werkgroep symposium 2007 Leden: Aimée Mildenberg Doriene van der Kaaden 6

7 Onderzocht zal worden in welke vorm een lustrum-symposium in 2007 mogelijk en wenselijk is. De eerste voorbereidingen hiervoor zullen worden uitgevoerd in De NVAT participeert in de voorbereidingen voor de CTstudiedag. De afspraak is dat de NVAT sprekers levert voor een lezing en workshops. Verder betaalt zij een feestelijke tractatie. NVAT leden krijgen een korting op de inschrijvingskosten. Deelname aan CT-studiedag. Contactpersoon Harcourt Leden: Miranda de Waard (vanaf september 2006) Vervolgen activiteiten zoals in In juli heeft Sandra gereageerd naar Harcourt over een eventuele bewerking/vertaling van de Comprehensive Aphasia Test. Vanuit Harcourt is er geen duidelijkheid over het al dan niet inschakelen van de NVAT bij vragen over de uitgave/ontwikkeling/bewerking van(test)materiaal. Vanuit de NVAT bestaat de zorg over keuzes van Hartcourt voor het niet meer drukken van bestaande test. Harcourt is op de hoogte wie contactpersoon is namens de NVAT voor Harcourt. Er is overleg geweest met Harcourt over de invulling van de taak van deze contactpersoon. Afspraken hierover zijn vastgelegd. Besluit binnen de NVAT is genomen over hoe en waar onze zorg te uiten over het niet meer drukken van bestaand materiaal. 7

8 Andere activiteiten: Nicole Junger heeft in maart 2006 een voordracht gehouden bij de CT over de NVAT. De NVAT is in de personen van Karina Crum en Aimee Mildenburg aanwezig geweest op de studiedag : Nieuwe ontwikkelingen binnen de logopedie In de NVAT vergadering is hier verslag van gedaan. Beleidsvoornemens voor : Korte termijndoelstellingen voor 1 jaar zijn met name geformuleerd in de doelstellingen van de bestaande werkgroepen en contactpersonen. Voor de middellange termijn van 3 jaar komen hier een aantal beleidsvoornemens bij: Huishoudelijk reglement evalueren en bijstellen Verdere profilering NVAT door: o inhoudelijke bijdragen op symposia en o een publicatie/interview in Lo & Fo o regelmatige update van website en folder Aanhalen contact SAN (CT), opleidingen logopedie, tweede fase opleiding Neurologische spraak- en taalstoornissen, Algemene Taalwetenschappen Groningen en studie spraak taal pathologie Stabiliseren ledenaantal en streven naar lichte groei ledenaantal ( met min. 3 leden in de periode 2007 tot 2009) Borgen van kwaliteit van inhoudelijke deel van de vergaderingen 8

9 Planning voor vakinhoudelijke onderwerpen maart 2007 Spreker: Onderwerp: 7 juni 2007 Spreker: Onderwerp: (studenten van) Sandra Wielaert COCA-project. Werkgroep O.C.: Odette Stoujesdijk en Mia Verschaeve relevante elektronische hulpmiddelen voor afasiepatienten 10 september 2007 Spreker: Ceske Niewold (gastspreker onder voorbehoud) Onderwerp: Spontaan herstel van afasie: verandering van de spontane taal in de acute fase. 13 december 2007 Spreker: NVAT lid Onderwerp: literatuurbespreking 9

10 10

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Nunspeet, 31 januari 2014 geschreven door: Danielle te Kaat, Johanneke van Ede, Carla Bisschop KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014 Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013 Jaarplan 2014 Utrecht, december 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Inhoudelijk...4 1.1 Profilering Plein H... 4 1.1.1 Communicatie... 4 1.1.2 Relatiebeheer...

Nadere informatie

Handleiding voor kwaliteitskringen

Handleiding voor kwaliteitskringen Handleiding voor kwaliteitskringen NVLF, mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Kwaliteitskringen... 4 1.1 Wat is een kwaliteitskring... 4 1.2 De organisatie van een kwaliteitskring... 4 1.3 Wat komt

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

NAIS. NVAT Afasie Interventie Schema

NAIS. NVAT Afasie Interventie Schema Nederlandse Vereniging Afasie Therapeuten NAIS NVAT Afasie Interventie Schema Maart 2015, inclusief correctie tabel 1 Sandra Wielaert Nicole Jünger Philine Berns Colofon Nederlandse Vereniging van Afasie

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie

DBFM-CONTRACT PROJECT X

DBFM-CONTRACT PROJECT X XIII. Consultatiefase Bijlage II Voorbeeld Consultatieprotocol DBFM-CONTRACT PROJECT X (EG 200X/XXX-XXXXXX) DATUM Uitsluitend voor intern gebruik projectorganisatie 2 Inhoudsopgave consultatieprotocol

Nadere informatie

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013 B E L E I D S P L A N 2013-2017 I N H O U D 1. Inleiding... 2 2. C.O.V. Excelsior... 2 3. Beschrijving van de huidige situatie... 2 3.1 De Vereniging... 2 3.2 Muziek.... 3 3.3 Logistiek... 3 3.5 Financiën....

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

VERLOSKUNDIG VADEMECUM. eindrapport van de Commissie Verloskunde van het College voor zorgverzekeringen. concept febr 2003

VERLOSKUNDIG VADEMECUM. eindrapport van de Commissie Verloskunde van het College voor zorgverzekeringen. concept febr 2003 VERLOSKUNDIG VADEMEUM eindrapport van de ommissie Verloskunde van het ollege voor zorgverzekeringen concept febr 2003 1 Inhoudsopgave Gezamenlijke verklaring blz Voorwoord blz Samenvatting blz Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Algemene doelstelling. Huidige situatie

Algemene doelstelling. Huidige situatie Jaarplan 2014 Algemene doelstelling Present Leeuwarden heeft als doel de brug te zijn tussen groepen en individuen die iets te bieden hebben en personen of instanties die daarmee geholpen kunnen worden.

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Jaarverslag GV Centric 2007

Jaarverslag GV Centric 2007 Jaarverslag GV Centric 2007 Voorwoord Vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Cor de Vos aangekondigd dat hij in ieder geval tijdelijk een stapje terug ging doen wat betreft het voorzitterschap

Nadere informatie

Borne, 1 maart 2011.

Borne, 1 maart 2011. Borne, 1 maart 2011. Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen e-mail wmoplatform@borne.nl telefoon 074 2668588 Onderwerp Jaarverslag

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie