Inleiding. 1 Kangoeroewonen/zorgwonen en co-housing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. 1 Kangoeroewonen/zorgwonen en co-housing"

Transcriptie

1 n e l e d g n i n? f Wo e i t a n r e t l oona g i d r a a w l o v een w

2

3 Inleiding Meerdere redenen waren de aanleiding tot de opmaak van deze bundel. Zowel de veelvuldige vragen van burgers, als het zoeken naar de juiste antwoorden van beleidsmakers en - uitvoerders, en de eigen vaststellingen op het terrein en in de literatuur, hebben ons er toe aangezet een bundeling te maken van regelgeving en voorbeelden die betrekking hebben op het opdelen van bestaande woningen of gebouwen met als doel meerdere woongelegenheden te creëren. 1 Kangoeroewonen/zorgwonen en co-housing Een bestaande woning opdelen gebeurt regelmatig in familieverband mits kleine aanpassingen binnenshuis. Wanneer echter beide gezinnen of personen een domicilie aanvragen op hetzelfde adres, of de ingrepen een stedenbouwkundige vergunning vereisen, wordt het opdelen van de woning niet altijd toegestaan. De keuze voor deze vorm van samenwonen, in de volksmond kangoeroewonen genoemd, kan vanuit twee richtingen komen: Enerzijds zijn er de ouderen die liefst zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Hun woning is ondertussen veel te groot en vraagt veel onderhoud. Door een verminderde mobiliteit komen delen van het huis leeg te staan. De woningen zijn ook toe aan een grondige renovatie. De grote villa's gebouwd in de jaren '60 en '70 worden dan eerder een last dan een lust voor deze bewoners. Daar tegenover staat dat jonge mensen steeds moeilijker hun eigen stek vinden door de steeds stijgende vastgoedprijzen en de dure bouwgronden. Startende gezinnen zijn vaak aangewezen op de almaar kleiner wordende huurmarkt. Woningen waarvan de aankoopprijs wel binnen het budget valt, vragen meestal nog grote renovatiewerken om te komen tot een minimum aan comfort, en om energiefacturen binnen de perken te kunnen houden. Zonder sponsoring van pa en ma wordt het dan heel moeilijk. Oud en jong samenbrengen maakt wonen voor beide aangenaam en betaalbaar. De onderlinge solidariteit wordt bevorderd, doch elk behoudt zijn privacy. Senioren die willen, kunnen op deze manier langer zelfstandig blijven wonen. Voor de vooruitziende medioren wordt meteen de stap gezet in de richting van levensloopbestendig bouwen en wonen. Doel is dat ze later niet hoeven te verhuizen, ook niet als de behoefte aan zorg toeneemt. Het intrekkende jonge koppel, meestal de kinderen en kleinkinderen, heeft een betaalbare woonst met tuin, die bovendien in de nabije omgeving van hun (eventueel hulpbehoevende) (groot)ouders ligt. Deze alternatieve woonsituatie kan tevens een oplossing bieden voor het onder druk staande tijdsgebruik van de tweeverdieners met kinderen. De (groot)ouders kunnen nu en dan bijspringen bij de opvang van de kinderen en het onderhoud aan de woning is beperkt vanwege het kleiner woonoppervlak en de gedeelde of verkleinde tuin. 1

4 Door de inbreiding wordt het (familiaal) patrimonium efficiënter gebruikt. De energiefactuur daalt. De lasten en het onderhoud worden verdeeld in functie van de draagkracht van elk gezin/bewoner. En iedereen behoudt zijn privacy. Met het inschrijven van de term "zorgwonen" in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (1 september 2009) is de onduidelijkheid die er bestond rond de definitie van kangoeroewonen nu voor een groot deel weggewerkt. Ook meerdere gelijkgezinde individuen of gezinnen kunnen besluiten om samen te wonen, en dit voor tal van redenen zoals betaalbaarheid, ecologische motieven en/of sociale contacten. Soms is het een bewuste keuze om zich af te zetten tegen het hyperindividualisme van de verkavelde maatschappij. De laatste jaren zijn er tal van groepen ontstaan die een plek zoeken om een cohousing-project op te starten. Cohousing staat in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen, maar is in andere landen al goed ingeburgerd. Het samenhuizen van meerdere gezinnen biedt praktische en sociale meerwaarden voor de bewoners, maar leidt veelal ook tot maatschappelijke en ecologische meerwaarden. 2 Discrepantie tussen vraag en aanbod Recente vastgoedstudies liegen er niet om. Nieuwbouw wordt stilaan onbetaalbaar door de hoge bouwgrondprijzen, de vraag naar kleinere woongelegenheden is groot, en villa's geraken moeilijk verkocht. Nochtans zijn het vooral de grotere woningen die op de markt komen: Zo is er het woningpatrimonium van de oudere bevolking dat vrij komt, hetzij door sterfte, hetzij door een noodzakelijke verhuis naar een rusthuis of serviceflat. Een groot deel van deze generatie had vroeger een kroostrijk gezin en woonde in grote huizen. Deze woningen zijn ondertussen verouderd, energetisch vaak heel slecht en ook het comfort is niet meer van deze tijd. Een grondige renovatie na aankoop is nodig. Daarnaast heb je de generatie actieve vijftigplussers, de babyboomers die net na de Tweede Wereldoorlog geboren werden. Zij zijn op het moment gekomen om met volle teugen van het leven te genieten. De kinderen zijn het huis uit, de leningen zijn afgelost en het pensioen wenkt. Deze groep van mensen verlangen vandaag steeds vaker naar een appartement in de stad of de dorpskern. Ze willen hun te groot geworden woning met tuin inruilen, en gaan op zoek naar een woonst die centraal gelegen is, niet te groot, waar ze de rest van hun dagen kunnen slijten rekening houdend met een verminderde mobiliteit. Gezinnen nu zijn doorgaans kleiner dan vroeger. De hoge vastgoedprijzen maken dat vooral de kleine woongelegenheden in trek zijn. Het verschil tussen vraag en aanbod zorgt ervoor dat de kleine rijhuizen en appartementen duur verkocht worden, terwijl de prijzen van de villa's en grotere huizen in dalende lijn zitten en langer te koop staan. Wie nu een huis wil kopen, moet daar twee tot drie keer langer voor werken dan halfweg de jaren tachtig. Met groepswoningen kan worden ingespeeld op de stijgende vraag naar comfortabele, kleinere woongelegenheden die betaalbaar zijn en gemakkelijk te onderhouden. Grote villa's, herenhuizen of hoeves krijgen dan een herbestemming tot meergezinswoning. Daarbij hoeft niet te worden ingeboet op privacy, want elke subwoning heeft zijn eigen ingang en is volledig 2

5 afgescheiden van de andere subwoningen. Samen kan men interessante panden in een iets hogere prijscategorie op de markt kopen. 3 Alternatief voor het verkavelingsmodel? Met de uitbouw van de welvaartsstaat in de vorige eeuw was de vrijstaande woning in het groen, het algemeen nagestreefde en ook bereikbare woonideaal voor de Vlaming. De vele verkavelingen waarmee de dorpskernen werden uitgebreid, zijn daar het resultaat van. De grondconsumptie van een doorsnee verkavelingswoning toen, is nu ondenkbaar. De bestaande verkavelingsvoorschriften zijn verouderd en laten een betere benutting van de ruimte niet toe. Door meer dan één woongelegenheid te realiseren (en administratief toe te laten) op een bestaand perceel, wordt vermeden dat steeds meer bouwgrond moet worden aangesproken. Het wonen in 'herverkavelde woningen' neemt de druk weg om nieuwe woonwijken te bouwen. Meteen worden ook de aanleg van bijkomende wegeninfrastructuren en uitbreiding van kostelijke dienstverleningen (belbus, postbedeling, thuiszorgdiensten, enz.) vermeden. Een meer compacte bebouwingsstrategie past perfect binnen het gevoerde beleid van duurzaam bouwen en wonen, en het verlagen van de ecologische voetafdruk. Een lokale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van een dorp of gemeente moet de vraag voor verdichtingsprojecten in goede banen leiden en ervoor zorgen dat de eigenheid van het dorp bewaard blijft. Onderzoek heeft aangetoond dat verdichtingsprojecten in buitengebiedgemeenten al te snel worden afgewezen. Creativiteit en bereidwilligheid van de lokale overheid, de architect en bouwheer zijn absoluut noodzakelijk tot slagen en het bereiken van kwaliteitsvolle projecten. De beste projecten ontstaan daar waar mensen de behoefte hebben om nieuwe wegen te verkennen, en normen en voorschriften creatief te interpreteren. Verdichting is echter niet overal gewenst. In het kader van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling wordt verdichting vooral toegelaten en gestimuleerd in de woonkernen, dicht bij alle voorzieningen. Een verhoging van de woondichtheid gaat namelijk gepaard met een verhoogde mobiliteit. De draagkracht van het gebouw en de omgeving zullen bepalen hoe de nieuwe bestemming kan worden ingepast. In steden wordt het opdelen van woningen in studio's of kamers vaak aan banden gelegd om het aanbod aan ééngezinswoningen in het centrum te behouden en een voldoende hoog aanbod voor gezinnen met kinderen in het centrum van de stad te voorzien. 4 Beeldbepalende gebouwen Historisch erfgoed dat zijn betekenis heeft verloren, kan nieuw leven worden ingeblazen door het een nieuwe functie te geven. Deze panden zijn vaak landschappelijk en architecturaal waardevol en dragen bij tot de herkenbaarheid van de stad, het dorp of de streek. Zij hebben doorgaans een grote volumecapaciteit en kunnen gemakkelijk meerdere woongelegenheden herbergen in functie van de ligging. De vele hoeves op het platteland zijn de stille getuigen van een rijk landbouwverleden. Wegens gebrek aan opvolging, zijn vele kleine landbouwbedrijven gestopt. Gronden worden verkocht en woningen en gebouwen komen geheel of gedeeltelijk leeg te staan en geraken in verval. De oudere eigenaars zien op tegen de kosten en de moeite. 3

6 Monumentenzorg is niet langer meer louter een zaak van vrijwaren en conserveren. Steeds meer ligt de nadruk op verantwoorde herbestemming en een verdere evolutie om de toekomst van het erfgoed te verzekeren zonder dat het aan waarde hoeft in te boeten. Geherwaardeerd patrimonium kan zijn rol als historische getuige spelen, terwijl het tegelijk ook opnieuw een toekomst heeft. De toekomst van de panden en het behoud van het waardevol patrimonium hangt af van een rendabele herbestemming. Het onderbrengen van meerdere woonentiteiten in het gebouw maakt het project meer rendabel. Op die manier kunnen aankoopprijs, renovatiekosten en onderhoudskosten worden gedeeld. Ondanks de vele voordelen die het inbreiden en de functiewijziging van een woning of gebouw naar een meergezinswoning kunnen bieden, is een afweging binnen de ruimtelijke context steeds bepalend. (Ver)bouwprojecten worden getoetst aan de visie van de overheid. Het ontwikkelingsperspectief of de functiemogelijkheden wordt afgestemd op de ligging binnen de gewenste ruimtelijke structuur. De ingrepen worden afgewogen tegenover de draagkracht van het gebouw en zijn omgeving. Een nieuwe bestemming moet conform de wettelijke bepalingen en voorschriften zijn. Afwijkingen zijn enkel mogelijk voor beschermde monumenten of gebouwen die opgenomen zijn in de Inventaris van het bouwkundig erfgoed, om het behoud van deze waardevolle gebouwen te kunnen garanderen zonder dat het aan waarde hoeft in te boeten. De keuze voor een alternatieve woonvorm is vaak niet eenvoudig, en bovendien ook niet vrij van risico's. Op organisatorisch, financieel en juridisch vlak bestaan een aantal risico's die een juiste inschatting en benadering vragen. Onder meer voor de juridische vragen, maar ook met betrekking tot andere aspecten van deze nieuwe woonvormen bestaat er slechts een beperkt ondersteunend kader waarop initiatiefnemers of beleidsmakers beroep kunnen doen. Met dit naslagwerk wil de provincie gemeenten inspireren en burgers informeren over de knelpunten en mogelijkheden van het woningdelen. Met de term "woningdelen" beogen we het opdelen van bestaande woningen of gebouwen in twee of meerdere wooneenheden. Nieuwbouw wordt in deze map dus niet behandeld, maar alle vormen van samenhuizen kunnen tot de doelstelling behoren, van kangoeroewonen tot cohousingprojecten. Dit werk is opgebouwd uit meerdere hoofdstukken. Achteraan elk hoofdstuk wordt extra info over bepaalde voorbeelden meegegeven. We beginnen met een kort overzicht van de meest voorkomende vormen van samenhuizen. Alsook een korte stand van zaken van overheidsinitiatieven en bestaande literatuur over nieuwe woontypologieën en verdichtingsprojecten. Daarna volgt een ruimtelijk luik met aandacht voor de gemeentelijke bevoegdheden en mogelijke actiepunten mbt het woningdelen. Zoals reeds gezegd worden de mogelijkheden van woningdelen hoofdzakelijk bepaald door het ruimtelijk kader. 4

7 Een volgend hoofdstuk gaat dieper in op het woonbeleid. Het gemeentelijk instrumentarium dat hier aan bod komt, heeft eerder een onrechtstreeks verband met het aspect woningdelen en samenwonen. Het vierde en laatste hoofdstuk tenslotte is vooral gericht naar de burger. Er wordt getracht een antwoord te bieden op veel voorkomende vragen. Er wordt gewezen op de mogelijkheden en vooral de knelpunten waarmee rekening moet gehouden worden wanneer men kiest voor een bepaalde vorm van samenhuizen en het al of niet opdelen van een pand. 5

8 INHOUDSTAFEL Wat?... 9 Verschillende vormen van samenhuizen... 9 Groepswonen... 9 Tweegezinswoningen Onderzoek naar nieuwe woontypologieën Vlaams stimulerend beleid Reconversie Kangoeroewonen, een mens- en budgetvriendelijk woonidee Studie van vzw Samenhuizen in opdracht van Koning Boudewijnstichting Ruimtelijk beleid beleidsvisie Instrumenten tot uitvoering Woonbeleid beleidsvisie Instrumenten tot uitvoering Particulier initiatief Info ivm het verbouwen van een pand Inschrijving in het rijksregister Financieel Juridisch Verhuren en onderverhuren Nabeschouwing Links

9 n e l e d g n i n o W wat?

10 8

11 Wat? Verschillende vormen van samenhuizen Er zijn vele vormen en variaties van samenhuizen of samenwonen. Vaak worden termen door elkaar gebruikt. Twee grote groepen die we kunnen onderscheiden zijn het groepswonen en de tweegezinswoningen. Groepswonen Van zodra er meer dan twee gezinnen of alleenstaanden samenwonen, spreekt men van groepswonen. Naast sociale en economische redenen kunnen ook ecologische motieven een rol spelen om voor deze vorm van wonen te kiezen. Gemeenschapshuizen blijven fysisch één woning, doch het gebruik als gemeenschapshuis kan wel aanzien worden als een opdeling in kamers. Deze formule van samenwonen wordt vooral in (studenten)steden toegepast en wordt vaak als tussenstap naar het volledig zelfstandig wonen genomen. Het is dan ook hoofdzakelijk terug te vinden in de huursector. Wanneer één van de volgende drie basisvoorzieningen: WC, bad of douche, kookgelegenheid niet individueel voorzien is, wordt dit woongedeelte juridisch beschouwd als een kamer (ook al gaat het om meerdere lokalen). Niet de Vlaamse Wooncode, maar wel het Kamerdecreet is dan van toepassing. Dit decreet voorziet in specifieke veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers en is van toepassing op elke verhuring of terbeschikkingstelling van om het even welke kamer. Centraal wonen en cohousing bestaan wel uit meerdere wooneenheden en komen vooral voor in de koopsector. Bij centraal wonen blijven de gemeenschappelijke ruimten eerder beperkt tot de buitenruimte en berging. Bij cohousing is dit uitgebreider zoals een gezamenlijke keuken, eetkamer, zithoek,... om de sociale contacten te bevorderen. Deze vorm van groepswonen is dan ook niet meteen goedkoper dan het individuele kopen en verbouwen. Het probeert de voordelen van woningen in private eigendom te combineren met het delen van gemeenschappelijke voorzieningen en een verhoogd gemeenschapsgevoel. Een cohousing project wordt altijd voorbereid, opgericht en beheerd door de bewoners zelf. Democratische besluitvorming en het ontbreken van gemeenschappelijke commerciële projecten zijn de regel. Meerdere voorbeelden van centraal wonen zijn in België aanwezig, ook de eerste cohousing-projecten zijn opgestart en zullen in de nabije toekomst bewoond worden. voorbeelden: centraal wonen: - De Molen van Rotselaar: 12 woonsten, mede-eigendom - De Haringrokerij in Antwerpen: 11 woonsten, mede-eigendom - CôtéKaNaL in Brussel: 19 woonsten, mede-eigendom (zie bijlage) 9

12 cohousing: - La Grande Cense in Clabecq: 19 woonsten, mede-eigendom, in bouwfase, eerste bewoning voorzien in zomer 2009 (zie bijlage) - Ekkergem in Gent: 9 woonsten,mede-eigendom, in bouwfase, eerste bewoning voorzien midden 2010 Tweegezinswoningen Duowoningen, duplexwoningen en kangoeroewoningen zijn termen die gebruikt worden voor het samenwonen van twee gezinnen. Deze woonvormen zijn terug te vinden in de koop- en huursector. Indien 3 generaties aanwezig zijn onder één dak wordt ook over een meergeneratiewoning gesproken. Al deze termen worden vaak door elkaar gebruikt. Bij deze vormen van samen wonen speelt vaak het financiële een rol, en in veel gevallen is ook de zorgfactor essentieel. Een specifieke, welomschreven vorm van samenwonen met twee gezinnen is "zorgwonen". De definitie van zorgwonen is decretaal bepaald in het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid (TITEL III Vergunningenbeleid - HOOFDSTUK I - Definities - Artikel 92) en in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening : zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden: a) in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd; b) de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid; c) de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning; d) de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: 1) hetzij ten hoogste twee ouderen in de zin van de gecoördineerde decreten van 18 december 1991 inzake voorzieningen voor ouderen*; 2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven; e) de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen. *: oudere = persoon van 60 jaar of ouder noot: De term zorgwonen werd ervoor ook al gebruikt binnen het algemeen welzijnswerk als een gespecialiseerde vorm van begeleid wonen voor thuislozen die omwille van hun leeftijd, ziekte of handicap binnen hun wonen een intensere omkadering vragen. De begeleiding heeft tot doel deze mensen zolang mogelijk in de vertrouwde omgeving te laten wonen. Wanneer voldaan wordt aan alle hierboven vermelde voorwaarden, kan het kangoeroewonen of duplexwonen in die zin ook aanzien worden als een woonformule van (particulier) zorgwonen. Toch wordt de keuze voor deze vormen van samenwonen niet altijd gemaakt op het moment dat men de leeftijd van 60 jaar al heeft bereikt of dat men al hulpbehoevend is. Wie 10

13 vooruitziend is, en garanties wil inbouwen om zo lang mogelijk zelfstandig in zijn vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen, kiest reeds vroeger voor deze woonformule. Het zorgwonen zoals decretaal bepaald, heeft dan ook eerder een tijdelijk karakter. De woning blijft aanzien als een ééngezinswoning, ook na eventuele aanpassingen om het zorgwonen mogelijk te maken. Het omvormen van een woning tot een zorgwoning is meldingsplichtig, het beëindigen van het zorgwonen eveneens. Alle andere vormen van samenwonen met 2 gezinnen wordt aanzien als een meergezinswoning. Voor het opdelen van de woning is een bouwvergunning nodig. Deze situatie is dan wel blijvend. Beide woonentiteiten kunnen afzonderlijk worden verkocht. Bronnen: samenhuizen vzw Platform Wonen van Ouderen, nu Enter vzw Ruimtelijke Ordening Vlaanderen Onderzoek naar nieuwe woontypologieën Begin februari 1996 verscheen in het algemeen cultuurtijdschrift Vlaanderen een themanummer "De rijwoning in Vlaanderen" (nr. 259), bedoeld als een pleidooi om dit woontype opnieuw te ontdekken en te wijzen op de grote voordelen van deze compacte woonvorm. In een onomwonden stijl legde Mark Dubois in één van de artikels de vinger op de wond. Een probleem dat spijtig genoeg ook vandaag nog brandend actueel is en kan doorgetrokken worden naar alle vormen van compact bouwen waaronder het woningdelen. Zoals in de inleiding reeds is benadrukt, moeten wij ons dringend vragen stellen op welke wijze de woningbouw in Vlaanderen zich kan en moet ontwikkelen. Het Structuurplan Vlaanderen drukt ons zonder omwegen op de essentie van de problematiek. Gaan wij verder met verkavelen, het opsouperen van de beschikbare ruimte, het stimuleren van de villabouw? Willen wij verder de komende generaties hypothekeren die niet meer in staat zullen zijn om het onderhoud van de uitdeinende infrastructuur te betalen. Als gevolg van diverse factoren komt het burgerlijk ideaal van de landelijke woning onder druk te staan, is het "huisje met het tuintje" aan grondige herziening toe. Ofwel blijft alles gelijk en dit onder de druk van de villaproducenten en de bouwindustrie op het beleid. Het is de taak van onze politici om deze problematiek niet te ontwijken, maar fundamenteel te bespreken. Welke politicus neemt het initiatief om in de Vlaamse Raad een intellectueel debat te starten waarbij de relatie tussen Structuurplan en een toekomstvisie op de huisvesting aan de orde komt? Dit is pas dienstbetoon, ditmaal voor de volledige Vlaamse bevolking! De huisvestingsmaatschappijen en privé-investeerders moet men stimuleren om aangeboden woningtypes beter te laten aansluiten met maatschappelijke evoluties, zoals de uitdunning van de gezinssamenstelling, de toename van alleenwonenden en de bejaarden. De wijze waarop vandaag overal sinjoriën worden opgetrokken en dit zonder enige vorm van fundamenteel onderzoek naar de mogelijkheden van een dergelijk bewoningstype, toont dat nieuwe uitdagingen die in een samenleving ontstaan louter vanuit een pragmatische invalshoek worden benaderd. 11

14 Om bijvoorbeeld de bouw van rijwoningen te bevorderen moet er in eerste instantie helderheid komen in een aantal juridische aspecten bij de muuroverdracht. Ook moet men aanpassing bepleiten van de huidige akoestische en thermische normen. Om de compacte bebouwingswijze te activeren zal de overheid op een kordate wijze initiatieven moeten nemen op fiscaal vlak. Om het verkavelingssyndroom in te dijken zal een overheidsvisie een absolute noodzaak zijn. Een ding is zeker, een kwalitatieve toekomst voor de woningbouw ligt zeker niet in Vilvoorde*. *: verwijzing naar het "Huis van de Toekomst", dat in 1995 werd geopend in Vilvoorde. De auteur bekritiseerde eerder in het artikel dat deze pompeuze villa wordt geprezen als het toekomstmodel voor de woningbouw op onze Vlaamse bodem. Hij noemt het pijnlijk dat de overheid dergelijke commerciële initiatieven patroneert, terwijl onderzoek naar alternatieve mogelijkheden nooit enige kansen krijgen. Vlaams stimulerend beleid De ontwikkeling van alternatieve mogelijkheden in Vlaanderen is te weinig bestudeerd. Ongeveer iedereen woont in één van de drie types van bebouwing: het appartement, de vrijstaande villa of de rijwoning. De inspanningen van de overheid om alternatieve woonvormen te stimuleren zijn vrij beperkt. Maar in tegenstelling tot 15 jaar geleden, is het bewustzijn wel gegroeid dat nieuwe woontypologieën inspelen op de bestaande woonbehoefte van individuen en gezinnen, en tot tal van voordelen kunnen leiden, niet alleen voor de bewoners zelf maar ook voor de maatschappij. RSV en Vlaamse Wooncode In de toelichtingsnota van het RSV vindt men de term "nieuwe typologieën", doch zonder verdere precisering. Met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd recent de term "zorgwonen" ingevoerd om maatschappelijk relevante vormen van kangoeroewonen via bepaalde ruimtelijke faciliteiten te ondersteunen. In de Vlaamse Wooncode krijgt de VMSW ondermeer de opdracht zelf woonprojecten te realiseren die vernieuwend of experimenteel zijn. (Art. 33 Vlaamse Wooncode). Zo is er in Kuurne het kangoeroeproject Ter Groenen Boomgaard, dat werd gestart in De Vlaamse Wooncode maakt ook melding van een Fonds voor de Huisvesting (art. 59). De middelen van dit Fonds moeten rechtstreeks bijdragen tot wat het woonbeleid ten goede kan komen, onder meer tot het wetenschappelijk onderzoek en tot vernieuwende of experimentele woonprojecten die aansluiten bij de doelstellingen van het woonbeleid of die bijdragen tot de ontwikkeling van het woonbeleid in internationaal verband. (Zie bijlage: ppt VMSW, Alternatieve woonvormen en sociale huisvesting - mei 2007) Dichter Wonen - voorbeeldenboek Onder de toenmalige Vlaamse ministers bevoegd voor respectievelijk Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen, en Huisvesting, Jaak Gabriels, werd in 2001 een werkgroep opgezet 12

15 om te onderzoeken hoe de realisatie van meer betaalbare woningen in Vlaanderen kon worden versneld. Daarbij ging bijzondere aandacht naar het verhogen van de woning- en bouwdichtheid en het bevorderen van alternatieve of nieuwe woonvormen. Eén van de resultaten van de werkgroep is het voorbeeldenboek Dichter Wonen (uitgave maart 2002) om gemeenten, investeerders, architecten en burgers te overtuigen dat hoge densiteit en woonkwaliteit perfect kunnen samengaan. Het boek moet een inspiratiebron zijn om te experimenteren met diverse verdichte woonvormen en schakelformules die passen binnen de bestaande ruimtelijke context. Individuele projecten werden in het boek echter niet opgenomen voortkomend uit de idee dat individuele woningen een relatief beperkte impact hebben op de realisatie van verdichting. De projecten die wel werden weerhouden werden gerangschikt volgens thema's. De thema's die het meest aansluiten bij deze werkmap zijn: - herbestemming en herinrichting van niet-woongebouwen - reorganisatie van gesloten bouwblokken met behoud van enkele bestaande elementen in het gebied Maar ook het sluiten van bouwblokken door de invulling en inrichting van lege of onderbenutte percelen, en de invulling en reorganisatie van binnengebieden via nieuwbouw zijn interessante thema's die een aanvulling kunnen betekenen op het verbouwen van bestaande gebouwen. Resolutie Op 19 april 2006 werd een voorstel van decreet ingediend in het Vlaams Parlement voor een wijziging van de Vlaamse Wooncode om projecten van gemeenschappelijk wonen financieel te ondersteunen. De commissie Wonen van het Vlaams Parlement besprak op 14 februari 2008 dit voorstel en besloot om samen met de commissie Ruimtelijke Ordening, hoorzittingen over alternatieve woonvormen te organiseren. Uiteindelijk werd het voorstel van decreetswijziging in de commissie Wonen van 26 maart 2009 verworpen. Wel waren alle partijen er voor te vinden om sociale en ecologische vormen van gemeenschappelijk wonen te stimuleren en te ondersteunen. Daarop werd een resolutie opgesteld betreffende het nemen van maatregelen om cohousing te stimuleren en te ondersteunen, die wel werd aangenomen in plenaire vergadering van 30 april 2009.(zie bijlage) Wonen in Meervoud De campagne Wonen in Meervoud die met steun van de Vlaamse overheid in de loop van 2009 werd gevoerd, schuift kwaliteitsvolle groepswoningbouw als nieuwe hedendaagse formule naar voren. In een boek werden voorbeelden van groepswoningbouw verzameld die meerwaarden realiseren, voor de bewoners, maar ook voor de maatschappij. Daartoe behoren ook 13

16 verbouwingsprojecten. Naast het ontwerp, gaat de aandacht ook naar de woonbeleving en het realisatieproces. Het boek moet een hefboomfunctie vervullen voor meer Wonen in Meervoud. Het moet een inspiratiebron zijn voor andere manieren van wonen en leven, niet enkel voor het ontwerp maar ook voor formules om deze te realiseren. Ook hier maakt de individuele bouwheer (de particulier) plaats voor overheden, projectontwikkelaars, collectief particulier opdrachtgeverschap (een groep mensen die samen bouwen), autonome gemeentebedrijven, intercommunales en sociale huisvestingsmaatschappijen. Een stand van zaken van de groepswoningbouw in Vlaanderen werd opgemaakt. Sterke punten en knelpunten kwamen aan het licht. Zo blijkt de reconversie zo goed als voltooid te zijn. Er is geen ondersteuning voor het samen bouwen (voorbeelden van particulier initiatief die in groep (ver)bouwen, zijn dezelfde als in het boek Dichter Wonen!). En groepswoningbouw komt in de kleinere steden en kernen niet van de grond, enerzijds door een schaalbreuk bij te ambitieuze projecten, en anderzijds door de afwijzende reacties vanuit stedenbouwkundige hoek tegenover verdichting. Er is niets mis met groepswoningbouw als pragmatisch alternatief voor (te) duur geworden individuele woningbouw. Maar vanuit samenleving, politiek en vakgemeenschap gezien is het belangrijk om ook onderzoek te doen naar de mogelijkheden die groepswoningbouw biedt voor het versterken van de inclusieve samenleving. Wat de oogst van Wonen in Meervoud duidelijk maakt, is dat de beste projecten daar ontstaan, waar mensen de behoefte hebben om nieuwe wegen te verkennen, om normen en voorschriften creatief te interpreteren en andere partijen mee te slepen door hun professionaliteit en enthousiasme. Vele buitengebiedgemeenten staan nog afkerig tegenover grootschalige verdichtingsprojecten. Creativiteit en bereidwilligheid van de lokale overheid, de architect, de investeerders en andere betrokkenen zijn absoluut noodzakelijk. Reconversie Het woningdelen biedt oplossingen voor de herbestemming van waardevol erfgoed. Het laat toe het historisch patrimonium te behouden. Zij dragen vaak bij tot de herkenbaarheid van de stad, de gemeente of het dorp. Dergelijke projecten kunnen tevens passen in een ruimere stedenbouwkundige strategie die erop gericht is een dorpskern een nieuwe dynamiek te geven. Bestaande, grotere projecten van woningdelen zijn dan ook veelal reconversieprojecten. Het herbestemmen van grote gebouwen zoals oude fabriekspanden of beschermde monumenten, vereist vaak speciale, en dus dure bouwtechnieken wat meteen zulke projecten exclusief maakt. De hoge kostprijs en de complexiteit zorgen ervoor dat realisaties hoofdzakelijk gebeuren door private projectontwikkelaars. De kleinere projecten in deze categorie zoals bijvoorbeeld de herbestemming van een school of oude rijkswachtkazerne worden ook aangepakt door sociale huisvestingsmaatschappijen of autonome stads- of gemeentebedrijven. 14

17 Af en toe ontstaan ook initiatieven van particulieren, die zich groeperen om de kosten te dekken. Vooral boerderijen krijgen op die manier een nieuwe functie als woongelegenheid voor meerdere gezinnen. De complexiteit van deze projecten blijft immers beperkt. Schuren en stallen worden dan als bijkomende woonrruimten ingericht. Het voordeel bij historisch erfgoed is dat deze gebouwen meestal voldoende ruimte hebben voor gemeenschappelijke voorzieningen. De moeilijkheid is de opmaak van een technische en economische haalbaarheidsstudie. Wie ervoor kiest een oud pand te renoveren en aan te apssen aan het hedendaagse comfort, zal een middenweg moeten zoeken tussen de eigen wensen Voor grote projecten is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan vaak nodig om een bestemmingswijziging door te voeren en van bepaalde stedenbouwkundige voorschriften te kunnen afwijken. Op die manier kunnen gebouwen een nieuwe functie krijgen zonder daarvoor aan kwaliteit in te boeten. Voor gebouwen die voorkomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed is de regelgeving met betrekking tot vergunningen en herbestemmingen soepeler en is de opmaak van een RUP niet altijd nodig. Een basisisvoorwaarde blijft wel dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad. De overheid zal bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag rekening houden met de invloed van de nieuwe functie op het aantal te verwachten gebruikers of bezoekers, op verkeer en mobiliteit en de relatie met de in de omgeving aanwezige functies en vastgelegde bestemmingen. Tevens wordt beoordeeld in hoeverre het gebouw bouwfysisch geschikt is voor het nieuwe gebruik. De hierboven vermelde publicaties tonen aan dat de meest aantrekkelijke woningbouwprojecten juist gerealiseerd zijn op locaties met complexe randvoorwaarden. Transformaties van industrieel erfgoed, bouwen binnen de context van een stedelijk bouwblok, het benutten van binnenterreinen en vrijgekomen bouwlocaties op straathoeken bieden een goede voedingsbodem voor karakteristieke oplossingen. Niet alleen qua expressie, maar ook qua gebruiksmogelijkheden. (WIM, dichter wonen) Grote herbestemmingsprojecten worden soms in fragmenten verkocht. In dat geval is een voorontwikkeling noodzakelijk om problemen met de eigendomsstructuur te voorkomen. De aanpak van de totaliteit van een herbestemmingsproject vereist een centraal en professioneel beheer, zowel bij het ontwerp als bij de uitvoering en het beheer achteraf. Het gemis van een totaalconcept kan eventueel gedeeltelijk gecompenseerd worden door een of meerdere bepalingen in de koopakten op te nemen zoals het bewaren van de uiterlijke vorm, en voorwaarden in kleur en materiaalgebruik. (Dichter Wonen) Kangoeroewonen, een mens- en budgetvriendelijk woonidee Wolfgang Verraes, zaakvoerder van Young Budget Homes, en journaliste Femke Coopmans bundelden in 2005 alles over kangoeroewonen in het boek 'Kangoeroewonen, een mens- en budgetvriendelijk woonidee': verhalen van bouwers, architectuur, stedenbouwkundige, juridische en financiële tips en een blik op de toekomst. Dit boekje werd gepubliceerd voor er sprake was van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met daarin de definitie "zorgwonen". Vandaar dat sommige stukken achterhaald zijn, maar desalniettemin een belangrijke bron aan informatie. 15

18 Dit boekje kan besteld worden via de website van Young Budget Homes: Studie van vzw Samenhuizen in opdracht van Koning Boudewijnstichting De vzw Samenhuizen is in het kader van de oproep "Luchtkasteelfonds" in 2009, van de Koning Boudewijnstichting, bezig aan een verkennend onderzoek over gemeenschappelijk wonen in België. Met een stand van zaken over startende of bestaande initiatieven, en knelpunten en mogelijke alternatieven van het samenhuizen. De resultaten van deze studie zijn op het moment van het schrijven van deze tekst helaas nog niet gekend. Zeker iets om naar uit te kijken! Bijlagen: bijlage 1: info CôtéKaNaL in Brussel, bron: cote-kanal bijlage 2 en 2b: info La Grande Cense, bron: bijlage 3: ppt VMSW: Alternatieve woonvormen en sociale huisvesting (mei 2007) bijlage 4: esolutie betreffende het nemen van maatregelen om cohousing te stimuleren en te ondersteunen 16

19 n e l e d g n i n Wo d i e l e b k j i l e t ruim

20 18

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN.

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN. STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN KOTEN WIJZER VERHUREN? 14 juni 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Inhoud 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht 2. Geldende

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften RUP meergezinswoningen gemeente Boechout december 2012 DEFINITIEF ONTWERP colofon project: RUP meergezinswoningen opdrachtgever: GEMEENTE BOECHOUT opdrachtnemer: OMGEVING

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

VERORDENING 'GEZINSWONINGEN'

VERORDENING 'GEZINSWONINGEN' VERORDENING 'GEZINSWONINGEN' Stedenbouwkundige verordening tot regeling van het opdelen en het wijzigen van de functie van woningen, met het oog op het behoud van de gezinswoning. Art. 01 Terminologie

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente.

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar op 28/01/2010 Voorgelegd aan de GECORO in zitting

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen Samenhuizen in Gent Samenhuizen in deze nota = meerdere personen die, buiten het klassieke gezinsverband, samen een ééngezinswoning of appartement huren met meer dan één slaapkamer. Onderstaande nota werd

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar. 15 januari 2015

Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar. 15 januari 2015 Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar 15 januari 2015 1 Vorselaar 2 de kleinste gemeente van de provincie 7700 inwoners tussen 2 autosnelwegen, geen gewestweg 1 woonkern en 2 KMO-zones 2 Aanleiding RUP

Nadere informatie

RENOVATIEPACT. werkgroep geïntegreerd beleidskader. Voorbeelden duurzaam woonbeleid in de Antwerpse Kempen 25/03/2015

RENOVATIEPACT. werkgroep geïntegreerd beleidskader. Voorbeelden duurzaam woonbeleid in de Antwerpse Kempen 25/03/2015 RENOVATIEPACT werkgroep geïntegreerd beleidskader Voorbeelden duurzaam woonbeleid in de Antwerpse Kempen 25/03/2015 Duurzaam woonbeleid RUP kern Vorselaar: 2014 goedgekeurd toelichting op: RUP Woonbeleid

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

meldings- en vergunningsplicht

meldings- en vergunningsplicht meldings- en vergunningsplicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de panne juni 2014 definitief ontwerp 2 Verwijderd: maart Inhoud Doel van deze verordening... - 3 - Leeswijzer... - 4 - DEEL I

Nadere informatie

Over woonaanbod, woonomgeving en woonstijlen in Vlaanderen

Over woonaanbod, woonomgeving en woonstijlen in Vlaanderen persbericht Over woonaanbod, woonomgeving en woonstijlen in Vlaanderen Bron: Ruimte Vlaanderen (2014) Nog 600000 bouwmogelijkheden beschikbaar in Vlaanderen Nog voldoende aanbod om de toekomstige woonbehoefte

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen. 391 (2014-2015) Nr. 1 9 juni 2015 (2014-2015) ingediend op

Voorstel van resolutie. betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen. 391 (2014-2015) Nr. 1 9 juni 2015 (2014-2015) ingediend op ingediend op 391 (2014-2015) Nr. 1 9 juni 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Gwenny De Vroe, Jelle Engelbosch, An Christiaens, Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman en Piet De Bruyn betreffende het

Nadere informatie

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen Hospitawonen Aanleiding en doel van de wijziging De huidige tekst van het bouwreglement laat niet toe dat een eigenaar van een te beschermen eengezinswoning een kamer verhuurt, zelfs indien men als eigenaar

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaar telt 6 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP Clusters

Nadere informatie

Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Goed wonen en bouwen in Wevelgem Goed wonen en bouwen in Wevelgem Contactmoment Woonmarkt Gemeente als regisseur van het woonbeleid 5 jaar ontvoogding Leefbaar en betaalbaar wonen Woonprogrammatie Woonmarkt Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Nadere informatie

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingsintercommunales Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T 0032 2 211 56 40 F 0032 2 211 56 00 info@vlinter.be www.vlinter.be Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 STAD KORTRIJK ------------------------ G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 24 - nummer 5 mei 2015 Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 Evolutie woongelegenheden

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C190 WON16 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 31 maart 2011 2 Commissievergadering nr. C190 WON16 (2010-2011)

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden stuk ingediend op 1440 (2011-2012) Nr. 1 20 januari 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Marc Vanden Bussche en Bart Tommelein, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Karlos

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 Senior Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 1 [ SENIOR SAMENHUIZEN ] Senior Samenhuizen Voorbeeldboek woongemeenschappen

Nadere informatie

De ruimte van het wonen

De ruimte van het wonen De ruimte van het wonen Ruimte voor wonen. Trends en uitdagingen Vlaams parlement, 17 september 2010 Michael Ryckewaert De ruimte van het wonen Wonen in Vlaanderen in kaart Recente trends in beeld Focus

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

ERFGOED IN MIJN STRAAT

ERFGOED IN MIJN STRAAT Onroerend Erfgoed Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19, bus 5 1210 Brussel Tel. +32 (0)2 553 16 50 http://www.onroerenderfgoed.be http://inventaris.vioe.be Vlaamse overheid Onroerend Erfgoed ID 1581

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding Onroerenderfgoeddecreet 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed Inleiding 1 Onroerend erfgoed 3 Onroerenderfgoedzorg in partnerschap Regeerakkoord : samenwerking tussen overheidsdiensten wordt

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL

AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL Onderzoek en overleg voor afbakening in nieuwe fase Op 11 mei 2007 heeft de Vlaamse Regering een tussentijdse beslissing genomen over de afbakening van het

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

Bouw- en woongroep Tolhuislaan, Gent. Eerste Vlaamse samenwoonproject op initiatief van een lokale overheid

Bouw- en woongroep Tolhuislaan, Gent. Eerste Vlaamse samenwoonproject op initiatief van een lokale overheid Bouw- en woongroep Tolhuislaan, Gent Eerste Vlaamse samenwoonproject op initiatief van een lokale overheid Wonen in Gent onder druk Zware historische erfenis aan minderwaardige woningen Te weinig kwalitatief

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2012 Namens de gemeenteraad

Nadere informatie

Brutopia wint THE BLUE HOUSE/prijs voor duurzaam en betaalbaar bouwen!

Brutopia wint THE BLUE HOUSE/prijs voor duurzaam en betaalbaar bouwen! PERSBERICHT20/11/2013 Brutopia wint THEBLUEHOUSE/prijs voor duurzaam enbetaalbaarbouwen! Zopas(20novembernvdr)reiktendeStichtingvoorToekomstigeGeneratiesenhaarpartnersvoor het tweede jaar op een rij THE

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

Aanpasbaar bouwen, kostprijs?

Aanpasbaar bouwen, kostprijs? Aanpasbaar bouwen, kostprijs? Hannelore Knevels, sectorarchitect vmsw Aanpasbaar bouwen, kostprijs? Inhoud presentatie 1. Situering VMSW 2. C2008 3. Kostprijs aanpasbaar bouwen 4. Voorbeeldprojecten 5.

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2)

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

Verkaveling Haaksstraat MOL. Infovergadering oktober 2014

Verkaveling Haaksstraat MOL. Infovergadering oktober 2014 Verkaveling Haaksstraat MOL Infovergadering oktober 2014 Toelichting verkavelingsontwerp Haaksstraat o N.a.v. indienen verkavelingsaanvraag en start openbaar onderzoek o Buurtbewoners informeren o Geïnteresseerden

Nadere informatie

Leidraad goede praktijk: Hoe omgaan met gemeenschappelijk wonen. Inhoud. Versie: augustus 2015

Leidraad goede praktijk: Hoe omgaan met gemeenschappelijk wonen. Inhoud. Versie: augustus 2015 Leidraad goede praktijk: Hoe omgaan met gemeenschappelijk wonen Versie: augustus 2015 Disclaimer: De informatie in deze leidraad heeft een zuiver informatieve en indicatieve waarde en bevat geen juridisch

Nadere informatie

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 Woonprogrammatie Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 1 Inhoud 1. Algemene methodiek (herziening PRS) 2. Berekenen bruto-taakstelling 3. Confrontatie met aanbod 2 Algemene methodiek

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - definitief Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo Bijlage III TOELICHTINGSNOTA (deel a. tekstgedeelte) INHOUDSTAFEL!"#"$# %! "#$% &

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde Inleiding Inleiding Bedoeling van het document Structuurplan Vilvoorde: de stad geherwaardeerd biedt een ruimtelijk kader waarbinnen Vilvoorde zijn gewenste toekomstontwikkeling

Nadere informatie

Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu:

Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu: 79 Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu: Foto 4.4. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat, begin 20 ste eeuw Foto 4.5. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat in 1990 Foto 4.6. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Recente wijzigingen in de erfgoedwetgeving Datum 2 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Huisvesting seizoensarbeiders verleden en toekomst. 16 oktober 2012 Luc Vanoirbeek Adviseur tuinbouw studiedienst

Huisvesting seizoensarbeiders verleden en toekomst. 16 oktober 2012 Luc Vanoirbeek Adviseur tuinbouw studiedienst Huisvesting seizoensarbeiders verleden en toekomst 16 oktober 2012 Luc Vanoirbeek Adviseur tuinbouw studiedienst Ontstaan van dit thema Sinds 2003 werkt men in de tuinbouwsector met seizoensarbeiders uit

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

AG VESPA zoekt partner voor restauratie en invulling van de meesterwoning Smidt Van Gelder

AG VESPA zoekt partner voor restauratie en invulling van de meesterwoning Smidt Van Gelder AG VESPA zoekt partner voor restauratie en invulling van de meesterwoning Smidt Van Gelder AG VESPA zoekt partners voor de restauratie en invulling van het huis Smidt Van Gelder. Dit pand aan de Belgiëlei

Nadere informatie

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul STAD LEUVEN Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul Ontwerp Deel 4: Register van de percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium Gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente.

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente. Sociale huur in kleine kernen Westhoek 10 aanbevelingen ifv inplanting en concept sociale huur Leader Westhoek - 18/11/2013 I. Aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid a) Bewust kiezen voor een onderbouwde

Nadere informatie

SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets. Advies. Onroerenderfgoedtoets. 20 januari 2010

SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets. Advies. Onroerenderfgoedtoets. 20 januari 2010 SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets Advies Onroerenderfgoedtoets 20 januari 2010 Adviesvraag: ontwerpbesluit betreffende de onroerenderfgoedtoets ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit betreffende

Nadere informatie

Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode.

Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode. Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode. Waarom deze verduidelijking? Dit document helpt initiatiefnemers van bouw- en verkavelingsprojecten

Nadere informatie

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

Persbriefing. College van 3 juli 2015

Persbriefing. College van 3 juli 2015 Persbriefing College van 3 juli 2015 Stad Antwerpen creëert ruimte voor industrie en logistiek en pakt kantoorleegstand aan... 2 Antwerpen brengt stille stukjes stad onder de aandacht... 5 Persbriefing

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaarschrift telt 26 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

Deel 4: Bindend gedeelte

Deel 4: Bindend gedeelte Deel 4: Bindend gedeelte Inhoudsopgave 5.6 Uitbouw van functionele en toeristisch-recreatieve wandel- en fietsnetwerken... 9 6 Actieprogramma s en stimulansen... 10 6.1 Verordeningen en financiële maatregelen

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters Reginald Claeys Departementshoofd Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Stad Gent Aanleiding De projectontwikkeling

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s.

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s. Stuk 437 (1996-1997) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1996-1997 6 november 1996 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s. houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

HET GOUDEN PAND 2010

HET GOUDEN PAND 2010 HET GOUDEN PAND 2010 Oostende, 1 juni 2010 Beste Oostendenaar, Geachte eigenaar van een waardevol pand, Op 12 september organiseert vzw Dement Oostende voor de vierde keer de uitreiking van Het Gouden

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie