Oplegging standaarden tankregimenten. Innovatieprogramma Purple Nectar. 103 JVE op antipiraterijmissie. Firesupport binnen het JISTARC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplegging standaarden tankregimenten. Innovatieprogramma Purple Nectar. 103 JVE op antipiraterijmissie. Firesupport binnen het JISTARC"

Transcriptie

1 in deze VOC-MEDEDELINGEN o.a. Oplegging standaarden tankregimenten Innovatieprogramma Purple Nectar 103 JVE op antipiraterijmissie Firesupport binnen het JISTARC Jaargang 73 - uitgave 333 nummer Afscheidsreünie Cavalerieschool

2 Axuda Insurance Waar ook ter wereld! By failing to prepare you are preparing to fail Benjamin Franklin Over Axuda Insurance BV Wij zijn een Nederlands assurantiebedrijf dat is gespecialiseerd in het verzekeren van activiteiten in (post)conflictgebieden zoals bijvoorbeeld Afghanistan, Somalië en Irak. Ons internationale netwerk in combinatie met onze lokale aanwezigheid maakt het mogelijk onze oplossingen wereldwijd aan te bieden. De dekkingen van Axuda zijn natuurlijk inclusief de risico s verbonden aan oorlog, terrorisme en piraterij. Naast personele risico s zijn wij ook in staat om bedrijfsmatige risico s in fragiele staten van een passende dekking te voorzien. Axuda Insurance gebruikt Lloyds of London als herverzekeraar van haar producten. w: e : t : Over Lloyds of London Lloyds is de oudste verzekeringsmarkt ter wereld. Lloyds heeft een reputatie als toonaangevende partij met betrekking tot gespecialiseerde oplossingen voor zware en moeilijk verzekerbare risico s. Haar unieke financiële structuur en haar aanwezigheid in meer dan 200 landen samen met haar A + rating van Standard and Poors and Fitch maken van Lloyds een van de sterkste aanbieders van verzekeringen in (post)conflictgebieden. Met vriendelijke groet, Marcel Hagens, Directeur w:

3 Ereleden oud-res-lkol J. Moes, oud-res-maj E.J. Vinkhuyzen, oud-res-elnt ir. J.J. Heyse, bgen b.d. J.M.A. Thomas, lgen b.d. A.J.G.M. Blomjous, res-ritm jhr. ir. M.O.M. van der Goes. Dagelijks bestuur genm b.d. jhr. J.H. de Jonge oud-res lkol mr. D. van Zuidam res-elnt drs. R.J. Groot res-elnt mr. C.D.J. Bijleveld ritm b.d. G.H. Snellen lkol b.d. D.G.G.M. Alexander ritm L.J.J. Reinders maj. b.d. N.H. Hoogsteder cad-vdg Niek Lobé lkol D.M. Brongers oudres-ritm drs. J.M.S. van Griethuysen voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester ledenadministratie bestuurslid bestuurslid bestuurslid toehoorder bestuur toehoorder bestuur toehoorder bestuur Secretariaat res-elnt drs. R.J. Groot, Graaf Florislaan 64, 1405 BW Bussum, T E Ledenadministratie, aanmelding lidmaatschap ritm b.d. G.H.Th. Snellen, Acaciastraat 4, 4921 MA Made, E Rekeningnummer t.n.v. VOC te Bussum. De leden wordt verzocht aan dit adres opgave te doen van adreswijzigingen, benoemingen, bevorderingen, onderscheidingen, eervolle ontslagen enz. Inloggegevens voor het besloten (alleen leden) deel van de website kunnen alhier worden opgevraagd onder vermelding van uw naam, rang en geboortejaar. Redactie kol S.M.M. van Hoof lkol D.M. Brongers lkol b.d. E. Westerhuis maj T.J.H.L.M. Van Rijckevorsel maj H. Plakke res-maj F. Koolhof tlnt H.C.J. van Vulpen hr. Dennis Boom voorzitter redactie vice-voorzitter redactie eindredactie redactielid redactielid redactielid redactielid fotograaf De redactie dringt er bij de scribenten op aan de kopij en bijbehorende foto s elektronisch (min. 300 dpi) aan te leveren. Overname artikelen - met bronvermelding - is toege staan. Commerciële exploitatie Green Paper Association, Hr. J.J. Akkerman, Reijnier Vinkeleskade 14 B, 1071 SP Amsterdam, T E Het adverteren door bedrijven in de VOC Mededelingen houdt niet in dat deze bedrijven automatisch de voorkeur hebben bij het verwerven van producten/diensten door het ministerie van Defensie. Redactieadres lkol b.d. E. Westerhuis - Sprielderhout PT Putten T E E - W E Vormgeving Reinder Carton DRUK Concept & Design Druk Practicum - Soest - Coverfoto Oplegging standaarden 16 september 2012 Achterblad Standaardwacht 16 september 2012 Inhoudsopgave Blauw-witte artikelen zijn vaste rubrieken Van de redactie 4 Van de Voorzitter 5 Oplegging standaarden tankregimenten 7 Innovatieprogramma Purple Nectar BVe - naar de West BVe - deelname aan Peregrine Sword JVe - op antipiraterijmissie in Somalië JVe - Fire Support binnen JISTaRC 27 JISTaRC - deelname aan Citadel Guilbert 32 afscheidsreünie Cavalerieschool 33 Van het Oude Haar 35 Rectificatie artikel Paardenarts nieuwe stijl 39 Vriendendag Cavaleriemuseum Cravattes op 16 september Vriendendag Cavaleriemuseum 43 de eemlandlunch 45 Mededelingen 46 Traditie... de karwats 50 CRSV Kilacadmon : een update 51 Regelmatig terugkerende bijeenkomsten 52 VOC-activiteitenkalender 53 Overlijdensberichten & In Memoriam 54 Personeelsmutaties 55 Kopij voor het volgende nummer inzenden voor 1 februari

4 Bruggen slaan Zo kopte het regeerakkoord van de heren Rutte en Samsom. Het akkoord dat ten tijde van het schrijven van dit stuk werd opgeleverd. Vooralsnog lijkt het dat defensie deze komende regeerperiode qua bezuiniging iets minder hard wordt aangepakt als door velen aanvankelijk werd gevreesd. Door het slaan van een brug tussen de twee politieke partijen geeft het de indruk dat de samenkomende belangen in de bijdrage die defensie op het wereldtoneel levert, heel langzaam zichtbaarder worden. Kansen lijken te worden gezien in het domein van Internationale Veiligheid waar verbanden worden gelegd tussen defensie, handel en ontwikkelingssamenwerking. De zoektocht via de dialoog hoe iets wél kan werken is vanzelfsprekend constructiever dan discussie voeren waarom iets niet mogelijk zou zijn. Het thema bruggen slaan is er daarom mogelijk één die wij als redactie van VOC-Mededelingen ter harte dienen te nemen. De aanwas nieuwe officieren bij de Cavalerie blijft beperkt tot drie officieren verkenning per jaar! De enorme vermindering in het actieve bestand van cavalerieofficieren en het verdwijnen van de tank uit onze slagordes heeft ontegenzeggelijk effect op de leden en de inhoud van ons magazine. Stemmen gaan steeds meer op om de kansen van brugslag tussen de verschillende magazines van de Nederlandse Cavaleristen te onderzoeken. Vanzelfsprekend zal in deze uitgave aandacht worden geschonken aan het afscheid van de tankregimenten. Een en ander wordt ondersteund door een fraaie reportage van onze vaste fotograaf Dennis Boom, die de uitvoering van deze indrukwekkende ceremonie in beelden heeft vastgelegd. Verslagen van verscheidene actuele cavaleriemissies en oefeningen treft u ook aan. Onze verkenners zijn zeer actief geweest in de afgelopen maanden. 103 JVE geeft verslag van hun deelname aan de antipiraterij missie Ocean Shield, een verrassende nieuwe dimensie voor een cavalerist. Ook 42 BVE is buiten s-lands grenzen gegaan en heeft in de West invulling gegeven aan een missie die lange tijd uitsluitend voorbestemd was voor het Korps Mariniers. 104 JVE wijdt uit over de vuursteun taak waarbij nieuwe inzichten en technieken de militaire geest dwingen tot het loslaten van oude patronen. In de maand september vond in Midden-Duitsland dé oefening van het 1 GNC (German Netherlands Corps) plaats: Peregrine Sword. Deelnemers waren de 11e Luchtmobiele Brigade, het Korps Commando Troepen en staf 43e Brigade. Een oefening die in omvang en diepte ietwat het karakter vertoonde van de grote NATO oefeningen in de Bondsrepubliek Duitsland, die zo herkenbaar waren voor de tijd van de Koude Oorlog. Waarneming en verkenning werd tijdens Peregrine Sword geleverd door 43 BVE, die in de diepte dicht op de OPFOR (Opposing Forces) opereerde, of juist door Purple Nectar, een experimentenplatform dat commandant, staf en eenheden een beter beeld geeft van de omgeving. U leest het verhaal van tweede luitenant Jelte Pijl hoe onze verkenners tijdens de Air Assault operaties met hun smoel op het terrein verkeerden, en van ons redactielid luitenantkolonel Duco Brongers over de kansen en de lessen van het opereren met behulp van Purple Nectar. Verder starten we met een serie over cavalerietradities met als doel de lezers te laten weten welke tradities er zijn, waar ze vandaan komen en welke er nog beleefd worden. Anderzijds is het doel deze tradities niet verloren te laten gaan. We delen met u de ervaringen van de Vriendendag Museum Nederlandse Cavalerie en van de reünie van de Cavalerieschool. Deze keer is er helaas geen wezenlijke vooruitgang te melden in het belangrijke initiatief om onze cavaleristen van baan naar baan te begeleiden, operatie Sprong Voorwaarts. Dus we hebben ervoor gekozen hierover deze keer geen artikel te plaatsen. Met de Heinekenborrel in de nabijheid, worden we eraan herinnerd dat over niet al te lange tijd de feestdagen zich aandienen en kort daarop de brug zal worden geslagen tussen het jaar 2012 en Wij hebben ons best gedaan om u ook weer met deze uitgave een variatie aan leeskost te leveren voor de wintermaanden. Ondanks de hevigheid van dit voor de cavalerie historische en roemruchte jaar 2012 kijken wij met een voldaan gevoel terug op een goed Mededelingen jaar en zien ernaar uit om met u hierop het glas te heffen op de Heinekenborrel op 12 december. De redactie wenst u prachtige feestdagen toe en ook een machtig mooie Brugslag naar het jaar

5 Het jaar 2012 was voor de cavalerie en de V.O.C. opnieuw een zeer bewogen jaar. De zware tankregimenten werden ontbonden in een ceremonieel protocol waaraan niemand voorbij kon gaan. Een indrukwekkende, stijlvolle en krachtige ceremonie, zoals dat hoort bij zware tankers. Actief dienende tankers werden heringedeeld of zochten anderszins een nieuwe werkplek. De Historische Collectie Cavalerie (ofwel het Museum Nederlandse Cavalerie) moest expositieruimte inleveren waardoor een deel van de expositie verhuist diende te worden. Een pijnlijke maatregel, zeker ook voor alle vrijwilligers van het museum die steeds belangeloos een grote positieve bijdrage aan de opbouw en de instandhouding van het museum geleverd hebben. De cavalerie verkenners lijken hun werkgebied verder uit te breiden. Curaçao werd door hen (on)veilig gemaakt en ook bij internationale en nationale (steun)operaties verkennen zij alsmaar nieuwe mogelijkheden. En juist daarom is het nu zaak als lid van de vereniging elkaar te blijven treffen om bevindingen uit te wisselen... Dit alles lijken een beetje tegenstrijdige bewegingen: inkrimpen, heroriënteren en uitbreiden. En juist daarom is het nu zaak als lid van de vereniging elkaar te blijven treffen om bevindingen uit te wisselen, elkaar te steunen en vóóruit te kijken. De Vereniging is daar altijd een platform voor is geweest. Leden van de Haagsche Koffietafel V.O.C. hebben dat recent laten zien: de koffietafel vierde dit najaar het jubileum 75 jaar. Uw voorzitter wenst u in dat gedachtengoed gezegende kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar toe. 5

6 Accelerate your business with the #1 storage operating system. NetApp Data ONTAP offers an unprecedented level of agility, so that your business can shift and grow in whatever direction it needs to. Discover how to transform your storage into an agile data infrastructure that is intelligent, immortal, and infinite at netapp.com/nl NetApp. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. NetApp, the NetApp logo, Data ONTAP, and Go further, faster are trademarks or registered trademarks of NetApp, Inc., in the United States and/or other countries. All other brands or products are trademarks or registered trademarks of their respective holders and should be treated as such. Headline source: NetApp internal estimates, June 2012: VNX, VNXe, Celerra NS can run any of Flare and Dart Operating Systems. Contribution of these products to the OS share has been estimated based on the proportion of NAS and SAN installations in these products (NAS Dart; SAN Flare).

7 Oplegging standaarden Grote belangstelling tankregimenten Luitenant-kolonel b.d. Ed Westerhuis Onder grote belangstelling van ruim zevenhonderd genodigden zijn tijdens een plechtige ceremonie op zondag 16 september 2012 op het Lange Voorhout te Den Haag, de standaarden van het Regiment Huzaren van Sytzama en het Regiment Huzaren Prins van Oranje opgelegd en zijn de laatste twee tankregimenten ontbonden. De twee standaarden werden op ceremoniële wijze door de beide regimentscommandanten overhandigd aan de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif. De ontbinding van beide regimenten is het gevolg van drastische bezuinigingen op Defensie, waardoor een periode van meer dan 400 jaar zware cavalerie is beëindigd. Met het verdwijnen van de Leopard 2A6 tank uit de bewapening is een essentieel wapensysteem van de Koninklijke Landmacht verdwenen, waarin de tradities uit zowel het bereden tijdperk te paard als uit de naoorlogse gepantserde periode voortleefden. Het Wapen der Cavalerie bestaat thans alleen nog uit verkenningseenheden en het Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance Commando (JIS- TARC). Een aparte taak is weggelegd voor het Ere-Escorte Cavalerie voor het verrichten van ceremoniële diensten. De plechtige bijeenkomst met groot militair ceremonieel vond plaats voor het front van de troep. Aangetreden stonden zes pelotons van het JISTARC, het Ere-Escorte Cavalerie Inspectie door CLAS Lgen de Kruif met vijfenzestig ruiters, bestaande uit een commandogroep, twee pelotons van vijfentwintig ruiters en een standaardgroep van tien ruiters, waaronder drie bereden standaarddragers. De plechtigheid werd muzikaal ondersteund door het Reünieorkest Trompetterkorps der Cavalerie en het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens. Twee Leopard 2A6 tanks stonden aan weerszijden van de ingedeelde troepen opgesteld. Als paradecommandant trad kolonel Anthony Leuverink op. Luitenant-generaal de Kruif toonde in zijn toespraak zijn grote waardering voor de belangrijke rol die de tankregimenten in de geschiedenis van de landstrijdkrachten hebben gespeeld, voor de cavalerie in het algemeen en voor de cavaleristen die op een buitengewoon waardige wijze afscheid hebben genomen van de tanks. Hij bracht in herinnering dat 7

8 Intreden erewacht JISTARC Trompetterkorps Bereden Wapens Intreden Standaardwacht tot het einde van de Koude Oorlog de cavalerie over meer dan 900 gevechtstanks beschikte. Hij plaatste openlijke vraagtekens bij het politiek opportunisme bij het hedendaagse Nederlandse veiligheidsbeleid. Zo zei hij : Vrijheid is niet vrij en zeker niet gratis. Soms moet je vechten voor je vrijheid, vechten voor de vrijheid van anderen of moeten anderen vechten voor onze vrijheid. Dat besef is niet alleen in filosofisch opzicht essentieel, maar we moeten ons ook realiseren dat je niet zomaar kunt vechten. Vechten vergt immers een krijgsmacht die goed materieel heeft en de beste mensen. Mensen die in staat zijn de opdracht boven de eigen veilig- Toespraak C-LAS C-RHPO en C-RHvS met standaarden 8

9 Standaarden RHB, RHPO en RHvS...de begraafplaatsen van de geallieerden zijn meer een natuurpark dan een waarschuwing. heid te stellen, de groep belangrijker te vinden dan hun eigen belang en kennis maken met de fysieke en psychische grenzen van een mens, en soms zelfs daaroverheen gaan. Dit alles samen te voegen en te operationaliseren vergt jarenlange training en vorming. En daar hebben we een uitdaging. Nederland voelt zich veilig. Vechten voor je vrijheid is niet opportuun, vechten voor de vrijheid van anderen is steeds minder vanzelfsprekend en de begraafplaatsen van de geallieerden zijn meer een natuurpark dan een waarschuwing. En dus hebben we ook minder geld over voor Defensie. Dit is de echte reden waarom we hier staan. C-RHvS levert standaard in C-RHPO levert standaard in 9

10 Standaarden op Leopard-2 Voor velen is het besluit om de krijgsmacht om te vormen tot een leger zonder tanks, een historische fout. Afscheid standaarden Standaarden op frontpantser Leopard-2 10

11 Intreden cravattes Bevestiging cravattes RHvS en RHPO aan standaard RHB C-RHB met standaard en nieuwe cravattes Afscheid van een tijdperk 11

12 Standaardwacht met standaard RHB en cravattes Het was de aanwezigen uit het hart gegrepen. Voor de honderden aangetreden actiefdienenden, reservisten, oudgedienden en veteranen van vele missies op het Haagse Lange Voorhout, voelde het opheffen van de laatste twee tankbataljons Leopard 2A6 zondermeer als een ordinaire bezuinigingsmaatregel zonder enige visie. Voor velen is het besluit om de krijgsmacht om te vormen tot een leger zonder tanks, een historische fout. Na het overhandigen van de beide standaarden door de twee regimentscommandanten, luitenant-kolonel Kees Koek (RHvS) en luitenant-kolonel Corstiaan de Haan (RHPO), aan Commandant Landstrijdkrachten, werden beide standaarden kruislings op het frontpantser van een Leopard 2A6 tank gedrapeerd en voor het front van de troep tijdens een symbolische laatste rit weggereden. Een historisch moment waarbij menig cavalerist even moest slikken. Einde van een tijdperk. Het Regiment Huzaren van Boreel heeft de opdracht gekregen om de tradities te bewaren, samen met de tradities van het reeds in 2007 ontbonden Regiment Huzaren Prins Alexander. Als zichtbaar teken van deze opdracht bevestigde Commandant Landstrijdkrachten drie cravattes met daarop de namen en de standaardopschriften van de drie ontbonden tankregimenten, aan de standaard van het Regiment Huzaren van Boreel. In zijn toespraak verklaarde kolonel Harold de Jong vervolgens dat zijn regiment alles in het werk zou stellen om de aan het regiment toevertrouwde verantwoordelijkheid voor de gehele cavalerie in te vullen. De met de nieuwe cravattes getooide standaard werd vervolgens door de bereden standaardgroep langs de troepen gevoerd. Na afloop van de indrukwekkende plechtigheid vond een ontvangst plaats voor alle aanwezige cavaleristen in Sociëteit De Witte aan het Plein. 12

13 Command & Control experimenten tijdens Purple Nectar 2012 Luitenant-kolonel Duco Brongers senior operationeel architect C2 Support Centre Betere effecten Inleiding Purple Nectar (PN) is een programma waarbij in een innovatieve omgeving experimenten gehouden/georganiseerd/uitgevoerd worden op het gebied van Network Enabled Capabilities (NEC), of misschien is command & control (C2) een herkenbaarder begrip. Vanaf 2009 komt PN elke keer op het jaarprogramma van Defensie voor en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van DMO/C4I. De eerste twee jaar draaide het een zelfstandige oefening, maar vanaf de derde PN in september/oktober 2011 worden de experimenten geïntegreerd uitgevoerd met een operationele eenheid. Doelstelling Purple Nectar Initiële doelstelling van Purple Nectar in 2009 was een Joint Common Operational Picture (JCOP) te bouwen waardoor het mogelijk was tussen de krijgsmachtdelen data/informatie te delen. Tegenwoordig ligt de doelstelling niet alleen maar bij het maken van een JCOP, maar richt het zich in bredere zin op het ondersteunen van een eenheid bij het verkrijgen van een betere situational awareness (SA). In de zogenaamde benefit chain (zie afbeelding 1) wordt duidelijk gemaakt waarom dit zo belangrijk is. Onder de randvoorwaarden van betere netwerken en transmissie kan op een betere en overzichtelijke manier informatie gedeeld worden (SA). In het operationele domein worden altijd beslissingen genomen op basis van beperkte informatie. Door de informatie te verbeteren heeft dit een rechtstreeks gevolg voor de kwaliteit van de beslissingen. Een betere beslissing leidt tot Betere acties Betere beslissingen Beter gedeelde situational awareness Betere informatiedeling (COP) Betere netwerken en transmissie de juiste actie, die ook effectiever kan worden uitgevoerd, omdat op het uitvoerend niveau ook betere technieken aanwezig zijn om informatie te delen. Het eindresultaat is een verbeterd effect. Een afgeleide doelstelling van Purple Nectar is de gebruiker dichter bij de ontwikkelaar te brengen. Hierdoor wordt de gebruiker actiever betrokken bij het innovatieproces, gaat hij actief meedenken en kunnen gebruikersspecificaties van een ontwikkeling beter worden vastgesteld. Paradigm break Zoals in de inleiding aangegeven, heeft in het najaar van 2011 PN voor het eerst een eenheid voorzichtig ondersteund. Het ging hier om de staf van 11 Air Manoeuvre Brigade, die aan het opwerken was voor haar valideringsoefening in september Door PN is toen een Joint Operation Centre (JOC) gebouwd om aan de eenheid de mogelijkheden te laten zien van innovatieve C2-technologie. Deze had duidelijk meer om het lijf Afbeelding 1: The benefit chain dan de gebruikelijke (tent)ruimte met een projectiescherm voor de C2-applicatie ISIS of powerpointpresentaties en een flip-over. In een gebouw op de Oranjekazerne in Schaarsbergen werd een podiumstructuur neergezet met zicht op vijf beeldschermen (zie afbeelding 2). Tot zover ging de integratie bij staf 11 AMB. De staf had aangegeven vooral organiek te willen werken en daarnaast slechts kennis te willen nemen van de nieuwe ontwikkelingen. Om die reden was in dezelfde ruimte een JCOP opgesteld gepresenteerd op twaalf gekoppelde HD-schermen met daarop extra informatie naast haar eigen organieke middelen. Al snel bleek gedurende de oefening dat het personeel vooral naar het JCOP keek voor haar SA. Daar waren immers live UAV-beelden te zien en waren de meeste grondtroepen en helikopter-bewegingen real time te volgen, dankzij het gebruik van een blue force tracker. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de ondersteuning een succes was. Toenmalig C-11 LMB, brigadegeneraal van Wiggen, 13

14 Opzet Joint Operations Centre in Schaarsbergen, september 2011 gaf aan dat het verkrijgen van betere SA vanaf dat moment zijn eerste prioriteit zou krijgen. Voor hem was duidelijk dat hij tijdens de valideringsoefening Peregrine Sword o.l.v. C-1 German/Netherlands Corps (GNC) in Duitsland over minimaal dezelfde ondersteuning wilde beschikken, maar dan nu geïntegreerd bij de eenheid. Daarnaast had C-11 AMB nog een paar extra wensen en dat is nu juist de afgeleide doelstelling van Purple Nectar: laat gebruikers zien wat er kan; ze gaan dan vanzelf enthousiast meedenken. Oefening Peregrine Sword / Purple Nectar 2012 Aldus geschiedde. Met een kernteam van drie man, waaronder twee reservisten, werd de experimentele omgeving opgezet. Vanaf januari 2012 werd gewerkt aan de voorbereiding die vooral bestond uit het vaststellen van de experimenten, het verkrijgen van budget, de (C2)-beveiligingsmaatregelen, de afstemming met vele partijen zoals gebruikers, ontwikkelaars van hard- en software en de juiste bedrijven om e.e.a. soms letterlijk van de grond te krijgen. De oefening Peregrine Sword was een door C-1 GNC geleide FTX en CPX in Duitsland en vond plaats tussen 13 en 27 september De FTX was de focus van PN waarin het ondersteuning bood aan 11 AMB en het KCT. Het PN-team ontplooide op een bivakterrein op oefen- en schietterrein Wildflecken op de grens tussen de staten Beieren en Hessen. Het PN-team werd voor de uitvoering uitgebouwd tot circa vijftig man. Om een beeld te schetsen welke experimenten plaats vonden, worden ze hieronder kort besproken met daarbij de conclusie van de eenheid. 1. Lay-out CP Voortbordurend op de JOC-opbouw in het gebouw in Schaarsbergen werd dit jaar een verplaatsbare versie gemaakt voor Staf 11 AMB te velde. In het JOC van de CP werden door het bedrijf MK-2 drie grote lichtgewicht schermen geplaatst, elk verbonden met een beamer. De beamer was in staat op het grote scherm één tot negen beelden (inputs) te projecteren. Daarmee was de battle-major in staat alle gewenste beelden weer te geven om een beeld te scheppen van de omgeving. De inputs varieerden bijvoorbeeld van een ISIS-projectie, een synchromatrix, een power point slide, het JCOP enz. De staf was na Peregrine Sword unaniem in haar oordeel: laat staan; dit willen we hebben! Een verplaatsbare CP voor de staf van 11 AMB 2. JCOP Het JCOP moet in staat zijn meerdere C2-ondersteunende systemen samen te brengen op een kaartachtergrond, zoals ISIS (CLAS), MASE (CLSK) en MCCIS (CZSK). Bij Peregrine Sword ging het om het aggregeren van informatie van ISIS en het luchtbeeld van MASE. Daarnaast werden de blue force trackers (zie punt 3) op de kaart geïnjecteerd. Ook kon de UAV op de digitale kaart gevolgd worden (zie pt 8). Het JCOP werd goed gebruikt, maar kan verder worden uitgebouwd door nog meer systemen samen te brengen in het JCOP met een goed filtermechanisme. Het JCOP bleek daarmee van meerwaarde, maar dient te worden doorontwikkeld. 3. GPS-locators Door het bedrijf COSETEC wordt al jaren ondersteuning gegeven met hun GPS-locators, ofwel blue force trackers. Dit zijn zender-ontvangers ter grootte van een mobieltje die gekoppeld zijn aan een specifiek persoon of platform. Op een kaartachtergrond kunnen deze personen/platforms zichtbaar worden gemaakt met NATO-standaard APP-6 symboliek. Dus i.p.v. het handmatig verplaatsen van symbolen op ISIS werd met een vertraging van slechts enkele seconden het symbool automatisch zichtbaar op de kaart. 11 AMB had 250 van deze trackers ontvangen en had zelf bepaald 14

15 De commandantenpost wie zij vanuit het JOC wilden kunnen volgen. Hierdoor kon de vlucht van de Chinooks en Apaches real time gevolgd worden, evenals de diverse commandanten/functionarissen op diverse niveaus die gelabeld waren met een dergelijke GPS-locator. Ook logistieke elementen waren met deze trackers uitgerust, zodat men daar continu op de hoogte bleef van de verblijfplaats van de gemerkte voertuigen en containers. Alle gebruikers zijn vol lof over dit systeem. Beelden van het Joint Common Operational Picture 4. Commandantenpost Om de informatie naar de commandant te laten gaan i.p.v. de commandant naar de informatie (CP) werd door de vorig C-11 AMB gevraagd om een zogenaamde commandantenpost. In een MB 10kN van het C2SC was een veilige spraakverbinding gerealiseerd, kon het JCOP worden getoond en was chat mogelijk met ondercommandanten. E.e.a. was door de eenheid getest en goed bevonden, maar tijdens de uitvoering haperde de techniek. De doelstelling werd onderschreven, maar de toepassing dient nog te worden verbeterd. 5. Aerostat relay Dit is een zeppelin gevuld met heliumgas die tot 400 meter boven het maaiveld kan hangen met een radio, die als relayeerstation fungeert om het bereik van de spraakverbinding te verlengen. In dit geval werd een FM 9000 gebruikt. Aangezien dit organiek het belangrijkste middel is van 11AMB om SA op te bouwen, is het bereik van dit signaal erg belangrijk. Het resultaat was ernaar. Ondanks het sterk geaccidenteerde terrein in het Rhöngebirge met alle gevolgen voor de verbindingen, werd een bereik gehaald van 47 km van de staf naar de zeppelin. Een zelfde bereik naar de andere zijde van de ballon zou dus een vergroting betekenen van circa 15 km naar circa 100 km. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijk middel van harte werd ondersteund door de gebruikers. 6. Aerostat security Een ballon van kleiner formaat, die tot op 60 meter boven de CP kan worden gehangen en beladen was met een gevoelige IR-camera met in- en uitzoomfunctie ter ondersteuning van de bewaking van de compound. De Nationale Reserve 15

16 Aerostat relay 400 m boven het maaiveld leverde de bewaking en was bijzonder te spreken over deze extra tool. Bewegingen van personeel rondom de compound waren zowel bij dag als nacht uitstekend te volgen, waardoor het wachtpersoneel tijdig werd geïnformeerd over verdachte activiteiten. 7. Jchat Chat is bijna niet meer weg te denken uit het berichtenverkeer. Grote voordeel boven voice is dat alle informatie in Jchat wordt gelogd en is na te trekken. Tevens kunnen hele communities meekijken/meechatten waarop deze gemeenschap gelijktijdig is geïnformeerd. Chat van 1GNC naar de brigadestaf werd al uitgevoerd, maar van brigade naar haar bataljons was nieuw. Helaas kwam dit systeem niet voldoende uit de verf, omdat 11 AMB pas erg laat de gelegenheid vond het systeem in te richten met chatrooms. Toen dit eenmaal was gerealiseerd, was het enthousiasme groot. 8. Surrogate UAV (SUAV) De UAVs mogen in de meeste gebieden (nog) niet vliegen. Om toch te trainen met deze middelen kunnen zogenaamde SUAVs worden gebruikt. Dit zijn vliegtuigjes die dezelfde camerakop dragen van een UAV. De eenheid beoefent de aanvraagprocedure, maar i.p.v. een UAV stijgt er een vliegtuigje op die de beelden maakt en naar het grondstation stuurt. In dit geval stond dit grondstation bij de Een remote video terminal voor de UAV beelden JISTARC-module van de brigade-cp. Zij ontvingen de beelden voor verdere analyse. Tevens kon het signaal rechtstreeks worden doorgestuurd naar het JOC voor het personeel om mee te kijken met een actie. Er werden twee vliegtuigjes ingezet. Eén van het bedrijf AEC dat een vliegtuigje met Predator-camera inzette ter ondersteuning van special forces operaties en één voor 11 AMB dat een vliegtuigje inzette van het bedrijf Vigilance met een Scan Eagle -camera, de UAV die op dit moment ook wordt ingezet bij anti-piraterijmissies. Naast het inbrengen van UAV-beelden naar grondeenheden, werd ook geëxperimenteerd met het versturen van de UAV-beelden naar een Chinook, zodat ook tijdens het invliegen het personeel via laptops op de hoogte werd gehouden van de situatie op het aanvalsdoel door de SUAV die daar boven vloog. Deze optie werd zowel voor het KCT als 11 AMB toegepast. De meningen bij beide eenheden waren unaniem zeer positief. Het tijdens de actie live kunnen volgen van de bewegingen van de tegenstander gaf een enorme verbetering van de SA! 9. Doorsturen foto s door verkenners Een andere behoefte die er bij 11AMB leefde was om foto s die zij hadden gemaakt in het voorterrein met waardevolle inlichtingen z.s.m. beschikbaar te hebben in de CP. Dat werd nu gerealiseerd door het project sensor-to-effector dat zich bezig houdt met het koppelen van sensoren aan een effector in dit geval de JISTARC-module. Een van de sensoren was de waarnemingskop van de Fennek. Twee voertuigen zijn ingezet ter ondersteuning van de JISTARC-module van 11 AMB en stuurden continu foto s van belangrijke objecten naar achteren toe. Niet alleen de gebruikers in de Fennek waren enthousiast over dit eenvoudige middel, ook JISTARC had er een belangrijke tool bij voor hun analyses. Stap naar behoeftestelling Bovengenoemde experimenten moesten de SA van de brigadestaf en 16

17 eenheden drastisch verbeteren en hebben dat ook gedaan. Maar het waren slechts experimenten. Aangetoond is dat e.e.a. kan werken, ook binnen de veiligheidsrichtlijnen van de beveiligingsautoriteit. Om de stap te maken naar de behoeftestelling is dit vooral een aangelegenheid van de operationele commandant. Hij kan naar aanleiding van wat hij heeft gezien een nauwkeurige behoeftestelling indienen bij zijn operationele commando die het vandaar oppakt. Om ook beleidsmakers en kenniscentra te overtuigen was het van belang ook hen te informeren over dergelijke ontwikkelingen en werd een bezoekersdag georganiseerd. Bezoekersdag Op 25 september vond deze bezoekersdag plaats en waren vele functionarissen uitgenodigd binnen de krijgsmacht die zich bezig houden met het kennisgebied NEC. Het betrof afvaardigingen van alle operationele commando s, bestuursstaf, DMO, C2 Centre of Excellence, Operationele Commando s en kenniscentra. Ook was er een grote Duitse delegatie aanwezig uit diverse delen van de Duitse krijgsmacht en een vertegenwoordiger uit België en Noorwegen. In totaal reageerden meer dan tachtig bezoekers positief op de uitnodiging. Ze kregen een presentatie over de opzet, doelstellingen en resultaten van PN. Daarna werden drie demonstraties verzorgd. Er was een demo van het project sensor-to-effector waarin via het systeem Hyperion en met een ad hoc router drie sensoren succesvol werden ontsloten. Het maken van foto s met de waarnemingskijker op de Fennek (zogenaamde BAA-kop) werd, zoals hierboven aangegeven, al toegepast in de oefening. Daarnaast werd getoond dat het ook mogelijk is de Squire-radar en een Kylmar-camera te ontsluiten via Hyperion en de beschikbare gegevens door te sturen naar de JISTARC-module. De tweede demo was de koppeling van het battlefieldmanagementsysteem (BMS) van het Korps Mariniers (NIMCIS) aan het BMS van de CLAS. Het was een paar dagen voor de demo gelukt de informatie over te sturen van het ene systeem naar het andere. Interoperabiliteit, één van de belangrijkste voorwaarden om genetwerkt op te treden, is voor deze niveaus experimenteel geslaagd. Verder was er ook een demo van ELIAS, het systeem dat ISIS en BMS vanaf 2014 gaat vervangen. Daarna ging het gezelschap naar Staf 11 AMB die hen informeerde over de tactische situatie en de meerwaarde van alle experimenten liet zien tijdens een rondleiding door de compound. Toekomst/concept De intentie van Defensie is om door te gaan met experimenten als in PN. Innovatie is immers één van de drie speerpunten van de Commandant der Strijdkrachten en ook Commandant Landstrijdkrachten heeft industrie en innovatie als belangrijke punten op zijn agenda staan. Volgend jaar gaat de DMO in verband met de bezuinigingsoperatie wederom op de schop. Positieve spin off van de reorganisatie is het samengaan van diverse informatievoorzieningsorganisaties in het Joint Informatievoorzieningscommando (JIVC). Deze eenheid heeft o.a. een afdeling Kennis, Innovatie, Experimenten en Simulatie (KIXS) onder zijn vleugels die dit zal oppakken. De volgende PN staat met potlood gepland ter ondersteuning van de Joint oefening Dutch Bison in februari Dat wil niet zeggen dat er tot die tijd wordt stilgezeten. Niet alleen zal vanaf het voorjaar de werkzaamheden moeten worden opgepakt, ook komt er een battlelab ter beschikking bij het C2SC die min of meer op continubasis kleinschalig experimenten kan uitvoeren. De beste situational awareness? De beste situational awareness is misschien het beste uit te leggen aan de hand van de oudste gevechtssimulatie ter wereld: het schaakbord. Hier ziet een speler al zijn eigen troepen (witte stukken) en die van de tegenstander (zwarte stukken), inclusief het terrein vertegenwoordigd door het schaakbord. De doctrine van de opponent weet men als men zijn tegenstander achter het bord beter bestudeert en zijn zienswijze leert kennen. Ook de mentale factor wordt inzichtelijk als de uiterlijke gemoedstoestand van de tegenstander kan worden doorgrond. Dit is de meest optimale SA die we hopen in de toekomst enigszins te kunnen benaderen. Tijdens de eerste air-assault actie kon de staf op het JCOP de C-130 met para s en de heli s volgen. Via de UAV-monitor zag C-12 Infbat zijn eigen helikopters, waar ook hij in zat, landen. Tevens zag hij waar zijn tegenstanders naartoe vluchten om dekking te zoeken. Via de monitor van de blue force tracker was hij in staat zijn eigen eenheden te volgen, waardoor hij beter met zijn voice-verbinding leiding kon geven. De situatie op het schaakbord wordt hierdoor al angstvallig benaderd. C-12 Infbat verzuchtte: Als we deze spullen na deze oefening kwijt zijn, vallen we weer terug in de Middeleeuwen 17

18 Mobiele Oplaadbare Licht Units 9500 Shelter Lighting System LED s Rood/Wit LED Hoge lichtopbrengst (gem lumen op volle sterkte) Lange brandduur (gem uur) Verschillende lichtkoppen Ook in Infra Rood / ATEX Geluidloos / Reukloos Mobiel / Oplaadbaar Compleet / Snel gebruiksklaar Weerbestendig Meerdere modellen Ingepakt 3 meter valbestendig 9500 Uitgepakt 3 complete units In actie 230 V - Lichtopbrengst 2000 lumen (Wit) C.D.C.S. Custom Defense Case Solutions Wij verpakken het bijna onmogelijke! De afdeling C.D.C.S. van Vonk biedt een uitgebreid scala aan custommade oplossingen voor het vervoer van alle mogelijke (militaire) materialen. Denk hierbij aan eenvoudige customfoam inrichtingen tot zeer complexe interieurs voor Peli en Hardigg koffers en tevens flightcases en innovatieve brightcases. Hiermee verzekert Defensie zich van het direct functioneren van materieel na transport Defensie Cartotheek nummer: Vonk B.V. Website: Telefoon: (+31) Telefax: (+31) Voorstraat BT Piershil

19 42 Brigade Verkennings eskadron in de West Sinds 2009 is een roulerende compagnie van de Koninklijke Landmacht geplaatst op de Marinebasis Parera op Curaçao. De landmachteenheden ondersteunen vanuit deze locatie de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied. Hoofdtaak is de territoriale verdediging van de eilanden behorende bij het Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast ondersteunt de compagnie de lokale autoriteiten door het verlenen van zachte bijstand in geval van orkaannoodhulp en harde bijstand bij onder meer het zoeken naar vermiste personen en het beteugelen van woelingen. Naast deze operationele taken wordt de eenheid ingezet voor ceremoniële taken tijdens Koninginnedag, de Dodenherdenking e.d. 42 BVE is vanaf april t/m juli 2012 tijdelijk geplaatst geweest als lichte infanteriecompagnie onder bevel van Commandant Zeemacht Cariben. Het officierskorps van deze eenheid bestond tijdens de uitzending uit majoor Ruud Theunissen, ritmeester Laurens Reinders en de luitenants Jelle Bruinekool, Alexander Wischlinski, Harm-Jan Kliffman (genie) en Linda Schrader (logistiek). Een beeldimpressie op de volgende pagina... 19

20 42 Brigade Verkennings eskadron in de West 20

Manoeuvreschool OTCMan. Tankontwikkelingen in Japan. Onbemande vliegtuigen. Nederlandse defensie anno 2013. Reünie Huzaren van Boreel VAN DE REDACTIE

Manoeuvreschool OTCMan. Tankontwikkelingen in Japan. Onbemande vliegtuigen. Nederlandse defensie anno 2013. Reünie Huzaren van Boreel VAN DE REDACTIE VAN DE REDACTIE Manoeuvreschool OTCMan Tankontwikkelingen in Japan Onbemande vliegtuigen Nederlandse defensie anno 2013 Jaargang 74 - uitgave 337 nummer 4-2013 Reünie Huzaren van Boreel VOC Mededelingen

Nadere informatie

Defensie partner bij Nationale Veiligheid. Herschikking verkenningseenheden. Tactische Indoor Simulator (TACTIS) Tankontwikkelingen in Zuid-Korea

Defensie partner bij Nationale Veiligheid. Herschikking verkenningseenheden. Tactische Indoor Simulator (TACTIS) Tankontwikkelingen in Zuid-Korea VAN DE REDACTIE Defensie partner bij Nationale Veiligheid Herschikking verkenningseenheden Tactische Indoor Simulator (TACTIS) Tankontwikkelingen in Zuid-Korea Jaargang 75 - uitgave 338 nummer 1-2014 Oefening

Nadere informatie

Lustrumviering VOC. Simulatie voor de landmacht. Schietserie Bergen-Hohne. Tankontwikkelingen 1914-1918. Dierenarts bij Defensie VOC Mededelingen

Lustrumviering VOC. Simulatie voor de landmacht. Schietserie Bergen-Hohne. Tankontwikkelingen 1914-1918. Dierenarts bij Defensie VOC Mededelingen VAN DE REDACTIE Lustrumviering VOC Simulatie voor de landmacht Schietserie Bergen-Hohne Tankontwikkelingen 1914-1918 Jaargang 75 - uitgave 341 nummer 4-2014 Dierenarts bij Defensie VOC Mededelingen Zorgeloos

Nadere informatie

Nuclear Security Summit 2014. Franse cavalerie in Mali. Robotica: kans voor cavalerie? Project Long Range Communications

Nuclear Security Summit 2014. Franse cavalerie in Mali. Robotica: kans voor cavalerie? Project Long Range Communications VAN DE REDACTIE Nuclear Security Summit 2014 Franse cavalerie in Mali Robotica: kans voor cavalerie? Project Long Range Communications Jaargang 75 - uitgave 340 nummer 3-2014 Kilacadmon in Schotland VOC

Nadere informatie

69ste jaargang, nummer 1, 2008 MEDEDELINGEN. Tactis. Vereniging Officieren Cavalerie. En verder: (subalterne) stelling de B.D.

69ste jaargang, nummer 1, 2008 MEDEDELINGEN. Tactis. Vereniging Officieren Cavalerie. En verder: (subalterne) stelling de B.D. 69ste jaargang, nummer 1, 2008 MEDEDELINGEN Tactis Vereniging Officieren Cavalerie En verder: (subalterne) stelling de B.D.-er waargenomen Inhoudsopgave VOC Opgericht 25 juli 1934 VOC-Mededelingen - Verschijnt

Nadere informatie

jaargang 2007 nr Q u a Pat e t O r b i s IN DIT NUMMER O.A.

jaargang 2007 nr Q u a Pat e t O r b i s IN DIT NUMMER O.A. jaargang 2007 nr1 Qua Patet Orbis 11 20 38 47 63 IN DIT NUMMER O.A. SMP, CIM Situational Awareness voor de individuele marinier EUFOR, Democratische Republiek Congo NLMARFOR, Commander Landing Force Staff

Nadere informatie

VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST

VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST SATCOM SERVICES: ONDERSTEUNING IN EEN NIEUW JASJE CIS&IV INNOVATIE! WAAR ZIJN WE BANG VOOR? CERTIFICATED FOR WIDEBAND GLOBAL SATCOM 42e jaargang nr. 2 juli 2013

Nadere informatie

PROMOTOR contactorgaan van de vereniging van genie onderofficieren. 29e jaargang. Nieuwe generatie genieverkenners. Search, de laatste stand van zaken

PROMOTOR contactorgaan van de vereniging van genie onderofficieren. 29e jaargang. Nieuwe generatie genieverkenners. Search, de laatste stand van zaken Nieuwe generatie genieverkenners Search, de laatste stand van zaken Studeren in Amerika Onze nieuwe VGOO-nestor vertelt: PROMOTOR contactorgaan van de 29e jaargang Maart 2006 111 2 Colofon Inhoud De Promotor

Nadere informatie

Evaluatie Rapport cepnic 2010

Evaluatie Rapport cepnic 2010 DMO/ CAMS & C2 Support Centre Evaluatie Rapport cepnic 2010 Evaluatie tbv bouwstenen Purple NECtar 2011 Versie : 1.0 Status : Definitief Auteurs : Kltz R.J. Bloemendaal MSc, Kap L.A.J. Piek BICT Datum

Nadere informatie

THEMA ELECTRONIC WARFARE

THEMA ELECTRONIC WARFARE 43e jaargang nr. 1 maart 2014 VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST THEMA ELECTRONIC WARFARE cyber en electronische oorlogsvoering De voormalige TCC-bunker in bilthoven Technische ontwikkelingen rond

Nadere informatie

www.dfd.nl Assurantiën Hypotheken Arbeidsvoorwaardenadvies Tel: (040) 20 73 100 E-mail: dfd@dfd.nl Internet: www.dfd.nl

www.dfd.nl Assurantiën Hypotheken Arbeidsvoorwaardenadvies Tel: (040) 20 73 100 E-mail: dfd@dfd.nl Internet: www.dfd.nl DFD De Financiële Dienstverleners is een landelijk werkend, onafhankelijk assurantiebedrijf dat deel uitmaakt van de DFD Groep. Naast dienstverlening aan de particulier, zijn ze gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Landmacht. Terugblik op 2012. Leren solliciteren Vernieuwd Gereedstellingsproces Kroon geeft visie op leiderschap

Landmacht. Terugblik op 2012. Leren solliciteren Vernieuwd Gereedstellingsproces Kroon geeft visie op leiderschap Landmacht Personeelsblad van de Koninklijke Landmacht nummer 10 december 2012 Terugblik op 2012 Leren solliciteren Vernieuwd Gereedstellingsproces Kroon geeft visie op leiderschap Landmacht 1 facebook.com/landmacht

Nadere informatie

Landmacht. Ridder Marco Kroon: Ga uit van je eigen karakter. Diemaco nieuwe stijl. CoLua is springlevend. De groepscommandant aan het woord

Landmacht. Ridder Marco Kroon: Ga uit van je eigen karakter. Diemaco nieuwe stijl. CoLua is springlevend. De groepscommandant aan het woord Landmacht Diemaco nieuwe stijl CoLua is springlevend De groepscommandant aan het woord Waar genomen Naam: sergeant der eerste klasse Bastiaan Peek Functie: muzikant (bastuba) Onderdeel: Fanfarekorps Koninklijke

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8. Geen woorden maar...

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8. Geen woorden maar... INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8 Geen woorden maar... beelden colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Landmacht. 'Scorpions' klaar voor woestijnmissie. Groen vormen Landmachtdag 2014: Show your face

Landmacht. 'Scorpions' klaar voor woestijnmissie. Groen vormen Landmachtdag 2014: Show your face Landmacht Personeelsblad van de Koninklijke Landmacht nummer 3 april 2014 'Scorpions' klaar voor woestijnmissie Groen vormen Landmachtdag 2014: Show your face DE LANDMACHT VERSCHIJNT VOORTAAN DIGITAAL!

Nadere informatie

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 CAMS Force Vision IND kiest voor DTO 2 Editorial Delen van kennis Drs. Adriaan Blankenstein

Nadere informatie

FACTBOOK Korps Commandotroepen

FACTBOOK Korps Commandotroepen FACTBOOK Korps Commandotroepen VERLEDEN - HEDEN - TOEKOMST Cover quick facts: Groene baret Na het ontstaan van de eerste commando eenheden in Schotland ging men op zoek naar een hoofddeksel, dat de commando

Nadere informatie

Leiderschap onder extreme omstandigheden

Leiderschap onder extreme omstandigheden O PI N I E Leiderschap onder extreme omstandigheden LEREN VAN COLLEGA S Elk jaar organiseert de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (DenK) van de Nederlandse Officieren Vereniging een symposium om

Nadere informatie

Het IV-magazine van Defensie. Jaargang 2 n maart 2008. in de West. Selfservice. Beveiligde

Het IV-magazine van Defensie. Jaargang 2 n maart 2008. in de West. Selfservice. Beveiligde Het IV-magazine van Defensie MULAN in de West Jaargang 2 n maart 2008 Selfservice Beveiligde USB-stick 2 Editorial Starten Drs. Adriaan Blankenstein (C-BGICT) Starten, een goede term voor een eerste nummer

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. gaan samen

Informatiebeveiliging. gaan samen Het IV-magazine van Defensie Single Sign-On Informatiebeveiliging IV en ICT gaan samen Jaargang 1 n oktober 2007 2 Editorial Veranderen Drs. Adriaan Blankenstein (C-BGICT) Het vierde nummer van In Touch

Nadere informatie

Magazine. Doop Holland-klasse. Interview rector magnificus Karel Luyben 01-2010

Magazine. Doop Holland-klasse. Interview rector magnificus Karel Luyben 01-2010 Magazine 01-2010 Doop Holland-klasse Informatiegestuurd optreden bij KMar Eindhoven Vizier op Verebus, Brandt en DSM Dyneema Interview rector magnificus Karel Luyben UW MISSIE BEPAALT ONZE VISIE Tecnovia

Nadere informatie

het dan zover. Lex Hen-

het dan zover. Lex Hen- Nummer 44 6 december 2007 Uitgave Directie Voorlichting en Communicatie Ministerie van Defensie Pagina 2 Problemen Aladin bijna opgelost Pagina 3 Kabinet De Quay Regeren zonder rood Pagina 4 Uruzgan: een

Nadere informatie

de Vliegende Hollander

de Vliegende Hollander de Vliegende Hollander Maandblad voor de Koninklijke Luchtmacht 64 e jaargang - nummer 9 - oktober 2008 NEDERLANDSE APACHES OP FORT HOOD LEIDINGGEVEN IS EEN KUNST Nieuwe methode biedt continu mogelijkheden

Nadere informatie

Alle Hens. Desert drills. Technische versmelting

Alle Hens. Desert drills. Technische versmelting Alle Hens 09 13 Desert drills Technische versmelting column Colofon: Coverfoto: In de Mojave desert te Californië (VS) trainden mariniers van het 22e Raiding Squadron hun schietvaardigheden tijdens de

Nadere informatie

Landmacht. Indrukwekkend. Volop in verandering. Begin gewoon met social media. Landmachtdagen 2012: Opleiding, Training, Kennisproductie:

Landmacht. Indrukwekkend. Volop in verandering. Begin gewoon met social media. Landmachtdagen 2012: Opleiding, Training, Kennisproductie: Landmacht Personeelsblad van de Koninklijke Landmacht nummer 5 juni 2012 Landmachtdagen 2012: Indrukwekkend Begin gewoon met social media Opleiding, Training, Kennisproductie: Volop in verandering Landmacht

Nadere informatie

VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST

VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST REORGANISATIE 101 CIS BATALJON REORGANISATIE CISBN 1 (GE/NL) CORPS GEREEDSTELLING VERBINDINGSDIENST 42e jaargang nr. 1 april 2013 J6 PTG: EEN VEELZIJDIGE UITDAGING

Nadere informatie

Landmacht. Samen sterker. TACTIS in gebruik Boeien en binden bij de VeVa Infanteristen verkennen in Kunduz. Internationale samenwerking:

Landmacht. Samen sterker. TACTIS in gebruik Boeien en binden bij de VeVa Infanteristen verkennen in Kunduz. Internationale samenwerking: Landmacht Personeelsblad van de Koninklijke Landmacht nummer 4 mei 2012 Internationale samenwerking: Samen sterker TACTIS in gebruik Boeien en binden bij de VeVa Infanteristen verkennen in Kunduz Landmacht

Nadere informatie

Integrale werkplek. Cyberoperations. Redeployment. Jaargang 4 n september 2010

Integrale werkplek. Cyberoperations. Redeployment. Jaargang 4 n september 2010 in touch #3 2010 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Jaargang 4 n september 2010 Integrale werkplek Cyberoperations Redeployment 2 Editorial in touch #3 2010 Tekst werner bossmann

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

de Vliegende Hollander

de Vliegende Hollander de Vliegende Hollander Maandblad voor de Koninklijke Luchtmacht 64 e jaargang - nummer 1 - januari 2008 BELANGRIJKE LESSEN TIJDENS GREEN FLAG WAT IS HET LUCHTMACHTGEVOEL? Over werken in het lichtblauwe

Nadere informatie