Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel"

Transcriptie

1 Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

2 2

3 Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP Paribas Portfolio Fund of Funds in de loop van het eerste kwartaal van Beste lezer, Kijken we naar de economische context, dan is het nog steeds winters fris. Maar op de markten was het de afgelopen maanden volop lente. Risicovolle beleggingsvormen beleefden een opmerkelijke comeback. Daar zat vooral de gewijzigde houding van de Europese Centrale Bank voor veel tussen, samen met een aantal meevallende statistiekjes, vooral dan uit de VS. Zij hebben terug een stuk vertrouwen in de markt gebracht. Voor beleggers is het zaak nu uit te maken wat in de komende weken en maanden dit vertrouwen verder kan voeden. 3 Samenstelling versus benchmark 8 4 Individuele posities 9 5 Uitgevoerde verrichtingen: aankopen en verkopen 10 De term fonds, hierna vermeld in dit rapport, duidt op een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB of op een compartiment van een ICB). Conform de op 1 januari 2006 van kracht geworden belastingregeling: zijn dividenden van uitkeringsaandelen onderworpen aan 21% roerende voorheffing (vrijstelling mogelijk voor niet-inwoners, mits het vereiste fiscale attest). Bovendien kan het compartiment (als dakfonds) niet garanderen dat het 100% van de ontvangen interesten kan uitkeren zoals bepaald in de wetgeving. Het gevolg hiervan is dat uitkeringsaandelen worden aanzien als kapitalisatie-aandelen. De houder van uitkeringsaandelen is bij verkoop of wanneer de bevek wordt geliquideerd onderworpen aan 21% roerende voorheffing op de meerwaarde, maar enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de voorgaande uitgekeerde coupon. Is de meerwaarde van kapitalisatie-aandelen van fondsen die voor meer dan 40% zijn belegd in vorderingen gedeeltelijk onderworpen aan een roerende voorheffing van 21%. Die voorheffing geldt immers enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de inschrijvingsdatum (of sedert 1 juli 2005 indien de inschrijving vóór die datum plaatsvond). Natuurlijke personen die roerende inkomsten ontvangen voor een bedrag dat netto EUR overschrijdt (voor het inkomstenjaar 2012), zijn daarenboven voortaan een bijkomende heffing op roerende inkomsten van 4 % verschuldigd op het hogere gedeelte, dat nog niet belast was aan 25%. Vanaf 1 januari 2008 zal de volledige meerwaarde (min de minwaarden) volledig belast worden. Opmerking voor niet-inwoners van een andere Lidstaat van de Europese Unie: deze compartimenten vallen binnen het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn, die per 1 juli 2005 in voege is getreden. De waarde van uw beleggingen fluctueert. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De aandelen van dit compartiment van BNP Paribas Portfolio Fund of Funds, zijn één en ondeelbaar : het is onmogelijk om ze te ontdubbelen in hun samenstellende elementen en deze afzonderlijk te verhandelen. Gelieve op te merken dat vanaf 1 oktober 2010 Fortis Personal Portfolio Fund of Funds veranderd is van naam en voortaan BNP Paribas Portfolio Fund of Funds heet. (voorheen Fortis Personal Portfolio Fund of Funds High Growth) is een compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas Portfolio Fund of Funds. Financiële dienst: BNP Paribas Securities Services. Het prospectus, het verkorte prospectus en het laatste periodieke verslag zijn gratis ter beschikking bij BNP Paribas Fortis en bij de financiële dienst. Kapitalisatie- en uitkeringsaandelen. Instapkosten: 2,50% (korting van 20% bij inschrijving via pc of Phone Banking). Uitstapkosten: 0%. Taks op beursverrichtingen (TOB): bij instappen: geen. bij uitstappen: 0% voor uitkeringsaandelen en 1% voor kapitalisatieaandelen (max EUR per verrichting). Beheerskosten: 1,50% per jaar. De bewaring van deze effecten op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening is gratis. Dit rapport wordt u enkel ter informatie bezorgd en alleen de afschriften van de effectenrekening kunnen dienst doen als bewijs van de bij BNP Paribas Fortis in bewaring gegeven waarden in portefeuille. 3

4 1 Economisch scenario Synthese Met uitzondering van de Verenigde Staten kennen de westerse economieën een erg zwakke groei. In vele landen is er zelfs sprake van een nieuwe recessie. Met name in Zuid-Europa dreigt deze zorgwekkende proporties aan te nemen. Bij de aanvang van dit tweede kwartaal trekt vooral Spanje de aandacht. Ondanks de grote bereidheid tot besparingen ondervindt premier Rajoy ernstige problemen om de door Europa gedicteerde begrotingsdoelstellingen te halen. Reden is de zwakke Spaanse economie, die zich zal moeten heroriënteren om terug op het groeipad te geraken. Gelet op de omvang en het economisch gewicht van het land, zou een crisis hier vergaande gevolgen hebben voor de hele eurozone. Daar zijn ook de andere leden van de Muntunie zich van bewust. Ze tonen nu een grotere bereidheid om de Europese solidariteitsmechanismen te versterken. Toch dienen we er rekening mee te houden dat de eurocrisis ook in de volgende maanden een bron van instabiliteit blijft voor de financiële markten. De slechte gang van zaken in Europa laat ook in de groeilanden zijn sporen na. Wereldwijd koelt de economie af. Niettemin gaan de meeste groeilanden nog steeds goed vooruit. De inflatiedruk is er gedaald, wat de lokale centrale banken meer manoeuvreerruimte geeft om met een soepel(er) monetair beleid de lokale economie te ondersteunen. Ook wat de overheidsfinanciën betreft steken de meeste groeilanden in gunstige zin af ten opzichte van het westen. Samen met de aantrekkelijker geworden waarderingen en de nog steeds aanvaardbare wisselkoersniveaus creëerde dit de afgelopen tijd interessante instapmomenten, zowel langs de kant van de aandelen als langs de kant van de obligaties. Door de relatieve afwezigheid van loondruk en de zwakke vraag is ook in het westen de inflatie aan het dalen. Samen met de magere economische vooruitzichten en de massale interventies van de centrale banken houdt dit zowel de korte- als de langetermijnrente op opvallend lage niveaus. In de sterkere staten liggen de rentevoeten zelfs onder het inflatiepeil. De reële rente is m.a.w. negatief. Dit zet alvast een aantal beleggers ertoe aan om hoger renderende activa op te zoeken, ook al betekenen die risico. De geldinjecties van de ECB hebben de Spaanse en Italiaanse rente doen dalen, al blijft de situatie in die landen precair. Algemeen kan men stellen dat de markt voor staatsobligaties nog steeds weinig te bieden heeft. De enige opportuniteiten zijn kortstondige marktoverdrijvingen, zoals we die eind november met de rente op Belgisch staatspapier kenden. Globaal blijven wij bedrijfsobligaties verkiezen boven staatspapier, al zijn de intrestvoeten ook hier een stuk teruggevallen. Een diversificatie richting hoogrentende obligaties kan het globaal rendement van de obligatieportefeuille opkrikken, als het risicoprofiel van de belegger dit toelaat. De beurzen kenden wereldwijd een sterk eerste kwartaal. Opvallend was de comeback van de markten die vorig jaar de zwaarste verliezen incasseerden. We denken dan aan de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) en de beurzen in Europa. De gewijzigde houding van de ECB, die nu bereid is om massaal te interveniëren, heeft alvast tijdelijk het vertrouwen verhoogd. Daar is het Frankfurt ook om te doen. Een herstel van het vertrouwen moet de consument aan het consumeren houden en de ondernemer aanzetten tot nieuwe investeringen. Op die manier kan de economie terug groeien. Succes is hier evenwel niet verzekerd. De belegger dient bijgevolg waakzaam te blijven en enige voorzichtigheid ten aanzien van risicovolle activa is aangewezen. Hybride beleggingsvormen zoals converteerbare obligaties kunnen hier in een aantal gevallen hun nut bewijzen. Op de grondstoffenmarkten wordt de goudprijs vooral ondersteund door de negatieve rente en de ietwat verzwakte dollar. Ten aanzien van de euro is die zwakte moeilijk te verklaren en waarschijnlijk slechts tijdelijk. De stijging van de olieprijs heeft o.i. weinig te maken met de langetermijntrend, deze is stijgende door de toenemende vraag naar olie vanuit de groeilanden Relevanter is de oplopende spanning rond de nucleaire plannen van Iran. Objectief hebben alle partijen belang bij een vreedzame oplossing van dit conflict. In zulk scenario zouden we de huidige hausse als een tijdelijk fenomeen moeten beschouwen. Gelet op de wereldwijde afkoeling van de economie blijven wij voorzichtig ten aanzien van cyclische grondstoffen.

5 Evolutie van de NIW van het compartiment sinds lancering (april 2006)* (kapitalisatiedeelbewijs) Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP Paribas Portfolio Fund of Funds in de loop van het eerste kwartaal van /04/06 30/03/07 31/03/08 31/03/09 31/03/10 31/03/11 30/03/12 Een vroege lente voor de financiële markten! De opleving die in de laatste maanden van 2011 werd vastgesteld, bleef gedurende het hele eerste kwartaal van 2012 aanhouden en heeft zelfs aan kracht gewonnen. Maar aan het einde van het kwartaal hebben een aantal winstnemingen de koersen ietwat uitgehold. Kapitalisatie Uitkering NIW 30/03/12 841,73 728,89 Rendement van het compartiment op 30 maart 2012* (actuarieel) 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds lancering -6,36% 15,01% -4,11% -2,84% Jaarlijks rendement over de laatste 10 boekjaren* (1ste januari - 31ste december) 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 5, , , , Evolutie van de verscheidene activaklassen in het eerste trimester (in euro) -9, Aandelen Europese aandelen 10,29% Amerikaanse aandelen 10,88% Japanse aandelen 11,40% Groeimarkten 17,33% Grondstoffen 1,93% Bron: BNP Paribas Investment Partners * Rendement van het kapitalisatieaandeel zonder rekening te houden met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. Het betreft op historische gegevens gebaseerde rendementen die geen garantie kunnen bieden voor rendementen in de toekomst en die geen rekening houden met eventuele fusies van openbare instellingen voor collectieve belegging of compartimenten van beleggingsvennootschappen. Voor het distributieaandeel werd een bruto coupon uitgekeerd van 19,62 EUR in april Belooft dat veel goeds voor de rest van het jaar? Als we de statistieken mogen geloven, absoluut. Als januari positief verloopt en de tendens tijdens het kwartaal aanhoudt, dan is de kans groot dat 2012 een goed jaar wordt! Maar dat zullen de feiten nog moeten uitwijzen natuurlijk. Wat heeft de indexen dan vooral naar omhoog geduwd? Het terugkerende vertrouwen van de beleggers in de markten! Na een periode van enorm wantrouwen, vooral door de toestand in Griekenland en de verslechtering van de wereldwijde economische situatie, geraakten de beurzen ietwat optimistischer gestemd. De Europese Centrale Bank (ECB) speelde een belangrijke rol in de terugkeer van het vertrouwen. Met de pragmaticus Mario Draghi aan het hoofd werpt de ECB zich op als een echte bondgenoot van de beleggers die op de financiële markten aanwezig zijn, misschien zelfs hun beste bondgenoot op dit moment. Door de Europese banken tegen een zacht prijsje miljarden euro s toe te kennen (de zogenaamde LTRO-verrichtingen Long Term Repo Operation) kon de ECB heel wat problemen oplossen en liet zij de ongeduldige markten kostbare tijd winnen. Dankzij de overvloedige liquiditeiten kon niet alleen de interbancaire rente worden verlaagd, maar ook de rente op de Italiaanse en Spaanse schulden en werd een opdroging van de kredieten aan ondernemingen vermeden. Deze technische herfinancieringsverrichting en de gunstiger macro-economische indicatoren in Europa en de Verenigde Staten hebben dus het grootste aandeel in de terugkeer van het broodnodige vertrouwen. Zeker ook omdat de complexe herschikking van de Griekse schuld eindelijk is rond geraakt, waardoor Griekenland niet langer ten onrechte de grootste zorg is van de wereldwijde financiële markten. Dit algemene herstel van de markten is in meer dan één opzicht opmerkelijk. Zoals blijkt uit onderstaande tabel zijn alle belangrijke activaklassen gestegen, niet alleen de aandelen of de obligaties, maar ook de alternatieve beleggingen. En dat verschijnsel komt helaas zo zelden voor dat we het u zeker niet willen onthouden. Bovendien is de volatiliteit op de markten sterk blijven afnemen, waardoor ze uiteindelijk op een historisch laag peil is beland. En ten slotte zijn die stijgingen er gekomen bij vrij beperkte verhandelde volumes. 5

6 De mening van de fondsbeheerders Na een zekere consolidatieperiode zal de positieve tendens de komende maanden aanhouden. Dit is normaal, rekening houdend met de geboekte winsten en zolang er nog een overvloed aan liquiditeiten is in afwachting van beleggingen. Deze overtuiging is en blijft de basis van de hele strategische allocatie voor het kwartaal. Niettegenstaande deze positieve toekomstvisie zijn er zeker nog een aantal risico s, zoals de vertraging van de economie of de afbouw van de schuldenlast wereldwijd.het zal nog decennia duren voordat die toestand kan worden rechtgetrokken. De onderstaande grafiek toont het verloop van de belangrijkste marktindexen (aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen zoals vastgoed, grondstoffen of hedgefondsen) voor het eerste kwartaal, uitgedrukt in hun referentiemunt en in euro. We merken op dat de euro zich tijdens de periode ietwat hersteld heeft ten opzichte van de dollar. 25% 20% Perf Lokale munt Perf in EUR Marktevolutie eerste kwartaal ,26% 15% 10% 11,12% 11,73% 12,68% 10,67% 9,57% 6,54% 7,39% 8,64% 8,34% 7,61% 5,68% 8,79% 5% 0% 3,30% 1,15% 3,02% 0,07% -5% -1,65% -2,76% BEL 20 E-STOXX-50 STOXX-600 S&P500 Japan Groeilanden Wereld Index Staatsobligatie Bedrijfsobligaties Vastgoed (EPRA) Grondstoffen (CRY) Hedge Funds Cash USD/EUR De geleidelijke terugkeer naar activa die aan de aandelenmarkt zijn gekoppeld wordt bevestigd! Tijdens deze periode werd het economische scenario dat de basis vormt van de tactische allocatie, in positieve zin herzien, wat een aantal bewegingen in de compartimenten veroorzaakte. De voornaamste doelstelling was om de liquiditeiten, die in de loop van het derde kwartaal 2011 werden aangelegd, te arbitreren naar aandelen of aan aandelenmarkten gekoppelde activa. Voor de aandelen werden tijdelijk de volgende tactische doelstellingen nagestreefd: een geleidelijke terugkeer naar een quasi -neutrale aandelenpositie na een uitgesproken onderblootstelling; de versterking van het gewicht in de verschillende geografische zones, met een vanzelfsprekende voorkeur voor de groeilanden, en dan vooral Azië. Alleen Japan zit niet meer in de huidige regionale allocatie. Midden januari werden de Japanse aandelen verkocht (compartiment UBAM IFDC Japan Equity A van de bevek naar Luxemburgs recht UBAM IFDC) ten voordele van de aandelen uit de groeilanden in de portefeuilles, omdat zij betere fundamentele factoren bieden dan Japan, ook al is het land niet tekortgeschoten sinds de aardbeving in Het compartiment Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 van de bevek naar Luxemburgs recht Aberdeen Global werd geselecteerd omdat het niet alleen aanwezig is in de grote Aziatische economieën, maar ook in kleinere economieën als Maleisië of Vietnam. Deze landen zijn samen goed voor een kwart van de 6

7 wereldeconomie en meer dan de helft van het totale bruto binnenlandse product (bbp) van de groeilanden, en dat is niet niks. De keuze viel dus op een fonds met een brede geografische reikwijdte. De Europese obligatiecomponent werd ook lichtjes gewijzigd met de aankoop van Nordea 1 -Norwegian Bond Fund, compartiment van de bevek naar Iers recht Nordea 1. In de zoektocht naar diversifiëring en beleggingsopportuniteiten met een interessant rendement genoot de Noorse kroon (NOK) de voorkeur. Eerst en vooral omdat het langetermijnperspectief voor de NOK positief blijft, dankzij de sterke macroeconomische gegevens en de bodemrijkdom (olie en gas). En daarnaast omdat Noorwegen erin slaagt om goed weerstand te bieden aan de Europese kredietcrisis. Ook de component aandelen uit de groeilanden werd versterkt via de bevek naar Frans recht Magellan, die al in de portefeuilles was opgenomen. Een deel van de liquiditeiten werd ook aangewend voor de aankoop van Amerikaanse aandelen, via de tracker SSgA US Index Equity Fund (indexfonds, compartiment van de bevek naar Frans recht SSgA.). In de tweede helft van februari werden de posities in het compartiment Amundi Funds Equity Emerging World van de bevek naar Luxemburgs recht Amundi Funds versterkt en werd tot tweemaal toe de tracker db x-trackers Euro Stoxx 50 1C, compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht db x-trackers, aangekocht. Het gebruik van trackers biedt een zeer grote flexibiliteit in de tactische allocatie van de portefeuilles. Bij een aanpassing van de strategie worden die instrumenten dus als eerste uitgebreid of afgebouwd. De derde aankoopgolf van aandelen vond plaats in maart, met de uitbreiding van het compartiment Fidelity Active Strategy Fast Europe Fund A van de bevek naar Luxemburgs recht Fidelity Active Strategy. Voor de obligaties werden tijdelijk de volgende doelstellingen nagestreefd: terugkeren naar het segment van de converteerbare obligaties (behalve het compartiment Conservative ) ; in de eerste plaats op zoek gaan naar kwaliteitsvolle rendementen (behalve het compartiment Conservative ); winsten nemen op obligaties met een vrij korte looptijd die heel duur zijn geworden. Om de portefeuilles gevoeliger te maken voor aandelen, zonder er rechtstreeks alle risico s van te dragen, blijft de aankoop van converteerbare obligaties een uitstekende zaak. In februari en maart hebben we opnieuw posities genomen in het compartiment BNPP L1 Convertible Bond World, van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas L1 die in de zomer van 2011 deels werden verkocht. Die posities werden voor een stuk gefinancierd met de gedeeltelijke verkoop van het compartiment Parvest Bond Euro Corporate C van de bevek naar Luxemburgs recht Parvest. Deze munt is zo in trek dat de Noorse centrale bank niet anders kon dan de kortetermijnrente verlagen om de economie van het land te beschermen, met een daling van de Noorse kroon tegenover de euro tot gevolg. De daling van de Noorse kroon vermindert wel het winstpotentieel op de munt maar doet absoluut geen twijfels rijzen over de aankoop omdat het lopende rendement van de Noorse obligaties van om en bij de 4% een van de belangrijkste motieven was, naast de diversifiëring die deze munt tegenover de euro biedt. Het compartiment Nordea 1 -Norwegian Bond Fund is een van de weinige fondsen die beleggen in Noorse obligaties uitgegeven door Noorse emittenten en uitgedrukt is in euro. Voor de alternatieve beleggingen is het fonds op hetzelfde elan doorgegaan als eind vorig jaar, het richt zich sterker op beleggingen in fysiek goud door gebruik te maken van periodes van winstnemingen om de posities uit te breiden. Die zijn nu goed voor bijna 5% van de globale tegoeden (behalve voor het compartiment Conservative ). Deze component wordt vertegenwoordigd door de tracker Source Physical Gold P-ETC, compartiment van de bevek naar Iers recht Source Physical Markets PLC. Eveneens binnen de alternatieve beleggingen wil het fonds profiteren van de uitzonderlijk lage volatiliteit om die te kopen. Daarbij werd gekozen voor Source Nomura Voltage Mid-Term ETF, compartiment van de bevek naar Iers recht Source ETF. Dat fonds moet worden beschouwd als een fonds dat de negatieve gevolgen beperkt van een bruuske ommekeer van de opwaartse tendens in combinatie met een oplaaiende volatiliteit. Het beschikt over een vrij groot hefboomeffect, vandaar de beperkte positie in de portefeuilles (behalve het compartiment Conservative ). Driemaandelijkse balans: Ondanks het feit dat de vooruitzichten helemaal niet zo rooskleurig waren, hebben de financiële markten de beleggers uiteindelijk erg veel voldoening geschonken in het eerste kwartaal van 2012, en dat zowel voor de aandelen als de obligaties. Ondanks een defensieve positionering in het begin van de periode die in de loop van het kwartaal evenwel werd bijgestuurd, konden de compartimenten voluit voordeel halen uit deze goede marktvoorwaarden. De positionering mag dan wel iets te weinig cyclisch geweest zijn voor de selectie Europese aandelen, de tactische keuzes om te mikken op de aandelenmarkten in de groeilanden en de diversifiëring in hoogrentende, converteerbare en groeilandobligaties te handhaven, waren dan weer wel heel opportuun. Dit kwartaal werd gekenmerkt door vrij veel verrichtingen die volgens ons noodzakelijk waren om de compartimenten optimaal te laten profiteren van de verbetering op de markten. 7

8 3 Samenstelling versus benchmark High Growth Benchmark Compartiment op 30/03/12 Wereldwijde aandelen buiten Europa 42,00% 51,09% Europese aandelen 53,00% 34,35% Alternatieve oplossingen 0,00% 7,27% Liquiditeiten 5,00% 7,29% Totaal 100,00% 100,00% Lexicon: Fonds: Met fonds, wordt instelling voor collectieve belegging (ICB of een compartiment van een dergelijke ICB) bedoeld. ICB: Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds). ETF:Een tracker, ook ETF genoemd (Exchange traded fund) is een instelling voor collectieve belegging gekoppeld aan een index (ook individuele waarden zoals bijvoorbeeld fysiek goud). De strategie van een tracker bestaat erin de beursontwikkeling van de onderliggende index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De waarde van de portefeuille beweegt samen met de index. Obligatie: Bewijs van deelname in een geldlening dat verhandelbaar is. Een obligatie heeft een vaste nominale waarde waarover doorgaans een vaste rente wordt betaald. Aandeel: Eigendomsrecht dat een deel vertegenwoordigt van het kapitaal van een naamloze vennootschap en dat aan de houder ervan een stemrecht in de vergaderingen, een recht op een deel van de winst en een recht op informatie over het verloop van de onderneming verleent. 8

9 4 Individuele posities Voor het beheer van het compartiment in het algemeen geldt één universeel principe: spreiding. Het compartiment streeft ernaar voor het beheer van het onderliggende vermogen beheerders te selecteren die uiteenlopende benaderingen van vermogensbeheer toepassen, variërend van fundamentele beheerders, die uitgaan van een uitgesproken oordeel op basis van research, tot kwantitatieve beheerders, die voor het portefeuillebeheer gebruik maken van diverse wiskundige modellen. Het uiteindelijke doel is te komen tot een combinatie van beheerders die uiteenlopende processen, stijlen en visies toepassen teneinde de algehele risico- en rendementskenmerken van het compartiment te optimaliseren. Nationaliteit van de bevek Valuta Gemiddelde aankoopkoers Laatst gekende beurskoers Gewicht binnen de betreffende activaklasse Gewicht t.o.v. totale compartiment Posities in aandelenfondsen 100,00% 85,44% WERELDWIJDE AANDELEN BUITEN EUROPA 59,79% 51,09% Bevek naar Iers recht: S&P GSCI Gold Total Return* XS EUR 67,86 66,97 9,81% 8,39% BNP PARIBAS L1 - Equity USA Growth (C) LU USD 98,93 168,38 8,77% 7,50% Amundi Funds Equity Emerging World (I)* LU USD 730,87 975,80 8,03% 6,86% Bevek naar Frans recht: Magellan FR EUR 1598, ,75 5,98% 5,11% Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund LU USD 51,04 70,55 4,93% 4,21% ROBECO US PREMIUM EQUITY I USD* LU USD 92,78 139,85 4,48% 3,82% Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund LU USD 8,90 12,70 4,18% 3,57% Bevek naar Iers recht: Nomura Voltage Mid-Term ETF (USD)* IE USD 90,85 100,31 3,98% 3,40% Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2* LU USD 11,98 17,56 2,14% 1,83% ING (L) Invest US High Dividend LU USD 239,41 346,82 2,10% 1,79% Bevek naar Frans recht: SSgA US Index Equity I USD* FR USD 152,48 213,1 2,01% 1,71% Bevek naar Iers recht: Nevsky Eastern European USD* IE USD 63,68 80,34 1,81% 1,55% BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Gold (D2) - usd LU USD 49,30 56,56 1,56% 1,33% EUROPESE AANDELEN 40,21% 34,35% db x-trackers Euro Stoxx 50 ETF* LU EUR 28,58 28,11 10,33% 8,83% Fidelity Active Strategy Europe Fund LU EUR 121,44 123,53 7,92% 6,77% BNP PARIBAS L1 - Equity Best Selection Europe (C) LU EUR 136,67 140,08 7,80% 6,67% ING (L) Invest Europe High Dividend I Acc* LU EUR 293,71 296,63 7,25% 6,19% JPMorgan Investment Fund - Europe Strategic Dividend C LU EUR 83,51 85,23 6,90% 5,90% Alternatieve oplossingen 100,00% 7,27% JPMorgan Investment Fund - Highbridge Statistical Market Neutral Fund C JULIUS BAER MULTIBOND - Absolute Return Bond Fund Goldman Sachs Structured Investments SICAV - Absolute Return Track Idx C* LU EUR 110,14 110,21 29,83% 2,17% LU EUR 132,42 135,62 25,07% 1,82% LU EUR 9,90 9,80 22,76% 1,65% DB X-Trackers Hedge Fund Index ETF 1 Acc * LU EUR 10,82 10,56 22,34% 1,62% Liquiditeiten Valuta Gewicht t.o.v. totale compartiment Totaal EUR 7,29% (Ontwikkeling op basis van de laatst gekende koers van het kwartaal) Opmerking: alle bovenvermelde ICB s zijn met veranderlijk kapitaal. Compartimenten met een asterisk worden niet in België gecommercialiseerd. 9

10 5 Uitgevoerde verrichtingen: aankopen en verkopen Aankopen Datum Naam Nationaliteit van de bevek Valuta Koers Gewicht verrichting vs. totale compartiment (1 2 3) Verrichtingen op waarden: Aankopen 24/02/12 db x-trackers Euro Stoxx 50 ETF* LU EUR 28,57 10,18% 28/03/12 Fidelity Active Strategy Europe Fund LU EUR 124,15 4,52% 20/01/12 Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund LU USD 65,75 3,82% 21/03/12 Bevek naar Iers recht: S&P GSCI Gold Total Return* XS EUR 67,01 3,54% 05/03/12 Bevek naar Iers recht: Nomura Voltage Mid-Term ETF (USD)* IE USD 122,75 3,41% 31/01/12 Bevek naar Frans recht: Magellan FR EUR 1589,86 2,12% 31/01/12 Bevek naar Frans recht: SSgA US Index Equity I USD* FR USD 198,83 1,75% 05/03/12 BNP PARIBAS L1 - Equity USA Growth (C) LU USD 163,18 0,80% 05/03/12 Amundi Funds Equity Emerging World (I)* LU USD 1002,24 0,77% 30/01/12 BNP PARIBAS L1 - Equity USA Growth (C) LU USD 154,32 0,74% 05/03/12 Bevek naar Iers recht: S&P GSCI Gold Total Return* XS EUR 69,20 0,73% 06/03/12 Bevek naar Frans recht: Magellan FR EUR 1648,24 0,62% 30/01/12 Amundi Funds Equity Emerging World (I)* LU USD 945,34 0,58% 30/01/12 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund LU USD 12,20 0,48% 24/02/12 Amundi Funds Equity Emerging World (I)* LU USD 1001,92 0,46% 31/01/12 ROBECO US PREMIUM EQUITY I USD* LU USD 129,91 0,43% 06/03/12 Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund LU USD 68,59 0,42% 30/01/12 Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund LU USD 66,77 0,41% 1 gerangschikt in dalende volgorde 2 niet exhaustieve lijst: enkel de belangrijkste posities 3 alle bovenvermelde ICB s zijn met veranderlijk kapitaal. Compartimenten met een asterisk worden niet in België gecommercialiseerd. 10

11 Verkopen Datum Naam Nationaliteit van de bevek Valuta Koers Gewicht verrichting vs. totale compartiment (1 2 3) Verrichtingen op waarden: Verkopen 23/01/12 UBAM IFDC Japan Equity (I)* LU EUR 5,36 2,27% 24/02/12 BNP PARIBAS L1 - Equity USA Growth (C) LU USD 163,35 1,30% 27/02/12 Bevek naar Frans recht: Magellan FR EUR 1637,85 1,01% 24/02/12 Bevek naar Frans recht: S&P GSCI Gold Total Return* XS EUR 71,21 0,88% 27/02/12 ROBECO US PREMIUM EQUITY I USD* LU USD 135,86 0,74% 27/02/12 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund LU USD 12,75 0,71% 27/02/12 Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund LU USD 69,42 0,69% 20/01/12 BNP PARIBAS L1 - Equity USA Growth (C) LU USD 152,40 0,55% 20/01/12 Bevek naar Frans recht: S&P GSCI Gold Total Return* XS EUR 68,55 0,51% 24/02/12 JPMorgan Investment Fund - Europe Strategic Dividend C LU EUR 85,18 0,49% 24/02/12 ING (L) Invest Europe High Dividend I Acc* LU EUR 298,10 0,46% 27/02/12 Bevek naar Frans recht: SSgA US Index Equity I USD* FR USD 207,63 0,39% 28/03/12 db x-trackers Euro Stoxx 50 ETF* LU EUR 28,65 0,38% 05/03/12 db x-trackers Euro Stoxx 50 ETF* LU EUR 28,58 0,37% 24/02/12 BNP PARIBAS L1 - Equity Best Selection Europe (C) LU EUR 141,49 0,37% 24/02/12 ING (L) Invest US High Dividend LU USD 345,28 0,35% 27/02/12 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2* LU USD 17,12 0,32% 28/03/12 BNP PARIBAS L1 - Equity Best Selection Europe (C) LU EUR 141,76 0,30% 23/01/12 ROBECO US PREMIUM EQUITY I USD* LU USD 130,41 0,30% 20/01/12 Amundi Funds Equity Emerging World (I)* LU USD 935,91 0,29% 20/01/12 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund LU USD 12,16 0,29% 27/02/12 Fidelity Active Strategy Europe Fund LU EUR 121,97 0,28% 05/03/12 BNP PARIBAS L1 - Equity Best Selection Europe (C) LU EUR 141,92 0,25% 29/03/12 05/03/12 JPMorgan Investment Fund - Europe Strategic Dividend C JPMorgan Investment Fund - Europe Strategic Dividend C LU EUR 84,69 0,23% LU EUR 85,81 0,23% 22/02/12 BNP PARIBAS L1 - Equity USA Growth (C) LU USD 162,25 0,19% 1 gerangschikt in dalende volgorde 2 niet exhaustieve lijst: enkel de belangrijkste posities 3 alle bovenvermelde ICB s zijn met veranderlijk kapitaal. Compartimenten met een asterisk worden niet in België gecommercialiseerd. 11

12 Belangrijk Bericht De divisie Private Banking van Fortis Bank NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE ( BNP Paribas Fortis Private Banking )*, is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van dit document. Dit document is een marketing communicatie en wordt U uitsluitend verstrekt voor informatiedoeleinden. Dit document vormt geen prospectus als bedoeld in de op het aanbieden of toelaten tot de handel van financiële instrumenten toepasselijke regels en bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling en kan niet worden opgevat als onderzoek op beleggingsgebied. De informatie in dit document is niet verkregen conform de wettelijke en reglementaire vereisten die het uitbrengen van objectief en onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied beoogt te waarborgen en BNP Paribas Fortis Private Banking is dan ook niet onderworpen is aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van dit document. Informatie betreffende beleggingen kan op ieder ogenblik onderhevig zijn aan wijzigingen zonder verdere notificatie. Informatie met betrekking tot resultaten behaald in het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden en voorspellingen kunnen, onder geen beding, opgevat worden als een betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De fiscale behandeling hangt af van individuele omstandigheden en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Valutaschommelingen kunnen het rendement van beleggingen beïnvloeden. Een beslissing dient niet uitsluitend te worden gebaseerd op dit document en dient slechts te worden genomen na een zorgvuldige analyse van uw vermogen, en in voorkomend geval, na het inwinnen van alle nodige informatie en/of adviezen van professionele adviseurs (met inbegrip van fiscale adviseurs). Dit document wordt u verstrekt ten persoonlijke titel en kan niet worden verstrekt aan derden. De inhoud ervan is en dient vertrouwelijk te blijven. Iedere openbaarmaking, herproduceren, kopiëren, verspreiden en/of om het even welk ander gebruik van dit document is uitdrukkelijk verboden. Mocht u er niet de gewenste ontvanger van zijn, dan verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met de verzender van het bericht en uw exemplaar te vernietigen. * Fortis Bank NV staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België en de controle inzake beleggers - en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA). Fortis Bank NV is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr A en treedt op als tussenpersoon van AG Insurance NV. Fortis Bank nv Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel - BTW BE FSMA A Verantwoordelijke uitgever Fr. Peene Fortis Bank (1QB3A) Warandeberg 3, B-1000 Brussel S60293_des17235

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 5/15 Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept en doelstelling 7 3. Evolutie van het compartiment 8 4.

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden MARKETS WEEKLY Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden De prijsdalingen voor grondstoffen en vooral olie wegen erg zwaar op de producerende landen. Bovendien maakt het vooruitzicht op een eerste

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren!

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! Lente 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Ons advies om uw spaargeld te laten groeien U Lage rente? Een buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! U Beleggen in vreemde munten: leer de risico's

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

voorzichtig Nieuwe zone van turbulentie

voorzichtig Nieuwe zone van turbulentie NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 6 juni 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 21 juni 2011 HET DILEMMA VAN DE BANK OF ENGLAND Klem tussen sterke inflatie en bescheiden groei DEXIA

Nadere informatie

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht.

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. INHOUD 1. VOORWOORD P. 4 2. BLIK OP DE MARKTEN P. 6 Aandelen Obligaties Andere

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL JAARVERSLAG 30.09.14 BNP PARIBAS B CONTROL BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

Balanced Emerging Note 2017/3

Balanced Emerging Note 2017/3 Balanced Emerging Note 2017/3 Promotioneel document April 2011 Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, gewaarborgd door BNP Paribas SA (Aa2 / AA / AA-) Dit document werd opgesteld

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Bijlage bij het beheerscontract INHOUD Inleiding 4 1. De beleggingsvormen 5 1.1. Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB s) 5 1.1.1. Omschrijving 5 1.1.2.

Nadere informatie

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING LENTE 2014 BELEGGINGS-HORIZON VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.

Informatiebrochure financiële instrumenten. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Informatiebrochure financiële instrumenten Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Inhoud Inleiding 4 1. De beleggingsvormen 5 1.1. Instellingen voor collectieve belegging (ICB's) 5 1.1. 5 1.1.2. Juridisch

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie