Milieueffectrapport aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieueffectrapport aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven"

Transcriptie

1 Imagine the result Milieueffectrapport aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven VERGUNNINGEN eemsmondvergunningen.indd :44:03

2 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Eemsmond Energie BV Appendix Document naam Document nnmmer Opgesteld door I. Aanvraagformulier n.v.t. ARCADIS 2. Oplegnotitie B02024/CE9/0GO/OOOO I 0 ARCADIS 3. Passende Beoordeling B02024/CE9/0D2/0000 I 0 ARCADIS (

3

4 Provincie Groningen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) en ex art. 16 (Natuurmonumenten) Behandelend ambtenaar: Dossiernummer: Dit aanvraagformulier is nodig om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna Nb-wet 1998) aan te vragen. Dat moet als het gaat om een activiteit (plan of handeling) die een negatief effect kan hebben op (één van) de beschermde natuurgebieden van Groningen. Algemene aanwijzingen Voordat u de aanvraag indient, verzoeken wij u contact op te nemen met de provincie over de voorgenomen activiteit. Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door te lezen, zodat u een beeld krijgt van de gegevens die wij van u verlangen en de redenen daartoe. Vul het aanvraagformulier volledig in. Als u het formulier met pen invult en het antwoord past niet op het formulier, dan kunt u het antwoord op de desbetreffende vraag, als bijlage meesturen. voorzie de bijlage van de naam van de aanvrager, de naam van het gebied, de naam van de activiteit en het nummer van de betreffende vraag. Alle bijlagen dienen te worden gewaarmerkt als behorende bij de aanvraag. Verstrek alle gegevens in de Nederlandse taal. Voorzie tekeningen van een duidelijke legenda met verklaring van nummers, tekens en afkortingen. Onderteken de aanvraag en dien deze inclusief alle daarbij horende stukken in drievoud (tenzij anders is afgesproken met de behandelend ambtenaar) in bij: Gedeputeerde Staten van Groningen Afdeling Landelijk Gebied en Water Postbus AP Groningen Het bezoekadres van de provincie is Sint Jansstraat 4, 9700 AP Groningen. Het kan zijn dat het Ministerie van LNV bevoegd is om te beslissen op uw aanvraag. In dat geval sturen wij uw aanvraag door en berichten wij u hierover. Deze aanvraag is beschikbaar via de website van de provincie Groningen. Indien u een nadere toelichting wilt op dit aanvraagformulier of over de Nb-wet 1998, dan kunt u contact opnemen met: Dhr. J. Vos, tel: of Mevr. B. Timmermans, tel of Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Ministerie van LNV (www.minlnv.nl/natuurwetgeving). Hier vindt u informatie over de Natura 2000-gebieden, alle beschermde soorten en habitattypen, Ook kunt u hier alle publicaties van LNV vinden, zoals brochures en handreikingen. Mocht u hier geen antwoord op uw vraag kunnen vinden, dan kunt u terecht bij het LNV-loket (tel: ).

5 1 Algemene gegevens 1.1 Aanvrager Eemsmond Energie B.V. Energy Business Plaza Laan Corpus den Hoorn JT Groningen Contactpersoon: dhr. James Dickson Tel: +44 (0) Mobiel +44 (0) Fax +44 (0) Vergunninggebruiker (indien aanvrager niet de gebruiker is van de vergunning) nvt 1.3 Locatie van het door u voorgenomen plan of project (indien deze locatie gekoppeld is aan een huisadres) Gemeente: Uithuizermeeden Sectie: A Nummer(s): 3412 (ged) en 3329 (ged) 1.4 Locatie (omschrijving locatie, naam gemeenten, indien locatie niet is gekoppeld aan een huisadres) Eemshaven, gemeente Uithuizermeeden.

6 1.5 Project of handeling is gepland in of nabij het/de Natura-2000 gebied(en)¹ (Vogelen Habitatrichtlijngebied), of in of nabij het/de beschermd(e) natuurmonument(en), kruis aan Natura-2000 gebied Drentsche Aa Lauwersmeergebied Leekstermeergebied Lieftinghsbroek X Waddenzee Zuidlaardermeergebied Natuurmonument Schildmeer Lauwersmeer 1.6 Korte omschrijving van het project of handeling op hoofdlijnen: Oprichten en in werking brengen en hebben van een gasgestookte energiecentrale Eemsmond Energie B.V. heeft het voornemen een nieuwe H-klasse aardgasgestookte elektriciteitscentrale te realiseren bij de Eemshaven. Dit doet zij om een aantal redenen. Allereerst groeit de vraag naar elektriciteit nog altijd en is het de verwachting dat deze vraag de komende decennia zal blijven toenemen. Daarnaast raakt een deel van de Nederlandse productiecapaciteit verouderd en moet deze binnenkort worden vervangen. De elektriciteitscentrale van Eemsmond Energie B.V. maakt gebruik van een stoom- en gasturbine (STEG) in een gecombineerde cyclus voor het produceren van elektriciteit (Combined cycle gas turbine-technologie (CCGT)) met aardgas als brandstof. De centrale is opgebouwd uit 2 individuele power blocks. Ieder power Block is opgebouwd uit een gasturbine, een stoomturbine en een stoomboiler (heat recovery steam generator). Koeling gebeurd door middel van hybride koeltorens. Daarnaast heeft de centrale nog de volgende hulpsystemen: Demineralisatie-installatie. Gesloten koelwatersysteem. Generatorkoeling. Persluchtinstallatie. Noodstroomaggregaat. Brandbestrijdingssyteem. Hulpketel. Smeer- en regeloliesysteem. Accuruimte. Machinetrafo. SCR-systeem. Opslag ammonium met losplaats. Andere infrastructuur die deel uitmaakt van het ontwerp bestaat uit het aardgasontvangststation, wateropslag tanks, waterbehandelingsgebouw, hulpketel, ammonialosstation en -opslagtank, kantoorgebouw, opslagmagazijn en andere faciliteiten behorende bij de exploitatie en het onderhoud van de centrale. Het aardgasontvangststation behoort niet tot deze aanvraag. Op het terrein is ook ruimte beschikbaar voor eventuele extra infrastructuur die nodig zou kunnen zijn na afronding van de gedetailleerde ontwerpen, zoals waterfiltratie faciliteiten, stormwater vijvers, CO 2 - afvang of extra onderhoud faciliteiten. Zie ook de Passende beoordeling en de oplegnotitie behorende bij deze aanvraag.

7 1.7 Kruis aan wat voor soort vergunning wordt aangevraagd: X Nieuw project, waarvoor niet eerder vergunning op grond van de Nb-wet is verleend Bestaand project, waarvoor eerder een vergunning op grond van de Nb-wet is verleend, nl. Uitbreiding van een project Wijziging van een project 1.8 Vermeld de laatst verleende Nb-wet vergunning voor deze activiteit: Naam activiteit: Niet van toepassing Datum vergunning: Dossiernummervergunning: Voeg zo mogelijk een afschrift toe als bijlage van eerder verleende NB-wet vergunningen. Niet van toepassing 1.9 Geef voor een bestaand project aan wat er verandert: Niet van toepassing 1.10 Geef aan of de vergunning voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd wordt aangevraagd. Indien de activiteit waarvoor de Nb-wet vergunning wordt aangevraagd tijdelijk van aard is, vermeld dan de periode waarvoor vergunning wordt gevraagd. Voor het oprichten en in gebruik nemen van de centrale wordt een termijn van 8 jaar aangevraagd. Naar verwachting zijn de aangevraagde vergunningen in voorjaar 2010 definitief en zal begin 2011 gestart kunnen worden met de bouw. Voorafgaande hieraan moet de centrale in detail ontworpen en de bouwvergunning worden aangevraagd. Dit zal ongeveer 1 jaar in beslag nemen. De bouw zelf zal naar verwachting 3 tot 4 jaar in beslag nemen. Verder zullen nadat de installatie is gerealiseerd diverse testen worden uitgevoerd voordat de centrale daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Ook deze fase duurt ongeveer 1 jaar. Op basis van deze planning kan de centrale op zijn vroegst in 2016 in gebruik worden genomen. Om de volledige capaciteit van de nieuwe centrale te kunnen benutten wil Eemsmond Energie gebruik maken van de nog te realiseren 380 kv hoogspanningsleiding. Deze hoogspanningsleiding zal door TenneT naar verwachting in 2017 of 2018 gereed zijn. Dat betekent dat voor de realisatie van de centrale 6 jaar benodigd is en voor de realisatie van de noodzakelijke hoogspanningsleiding een extra periode van 2 jaar. Voor het in werking houden van de centrale wordt een termijn aangevraagd van onbepaalde tijd. ¹ zie informatiepakket of

8 1.11 Geef aan welke andere vergunningen u aanvraagt of gaat aanvragen voor de activiteit. Vermeld de datum van de aanvraag, de soort aanvraag en de betreffende overheidsinstantie waarbij de vergunning is aangevraagd en/of verleend. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Aangevraagde vergunningen door Eemsmond Energie zijn (zie cd-rom voor afschriften) Milieuvergunning (Wm) is aangevraagd op 6 november 2009 bij de Provincie Groningen Vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor de gebruiksfase is aangevraagd op 6 november 2009 bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland te Leeuwarden Vergunning ingevolge van de Wet op de Waterhuishouding (Wwh) voor de gebruiksfase is aangevraagd op 6 november 2009 bij Rijkswaterstaat Noord- Nederland te Leeuwarden Vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor de bouwfase is aangevraagd bij Waterschap Noorderzijlvest te Groningen op 6 november 2009 Vergunning ingevolge de Grondwaterwet (Gww) voor de bouwfase is aangevraagd bij Waterschap Noorderzijlvest te Groningen op 6 november 2009 Vergunning ingevolge de Keur is aangevraagd bij Waterschap Noorderzijlvest te Groningen op 6 november 2009 De bouwvergunningen noodzakelijk in het kader van de Woningwet worden in een later stadium aangevraagd. Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond zijn bevoegd gezag in het kader van de bouwvergunningen. Voor het bouwrijp maken van het terrein heeft Groningen Seaports op 17 juli 2009 een ontheffing aangevraagd bij het Ministerie van LNV. De ontheffing is bij het indienen van deze aanvraag nog niet afgegeven. De ontheffing is aangevraagd voor een periode van vijf jaren. Eemsmond Energie hoeft daarom niet zelf een ontheffing in het kader van de FF-wet aan te vragen. In de ontheffing zullen maatregelen worden genomen om de vestiging van soorten te voorkomen binnen het plangebied van de ontheffing. Hiermee is gewaarborgd dat er geen flora en/of fauna aanwezig is op het moment dat EE haar activiteiten zal starten en zij daarmee geen eigen ontheffing hoeven aan te vragen. Zodra de ontheffing is verleend zullen wij u dit als aanvullende informatie bij deze aanvraag verstrekken Is voor het project een MER of MER beoordeling verplicht op grond van artikel 7 Wet Milieubeheer? Ja

9 2 De activiteit 2.1 Gedetailleerde beschrijving aangevraagde activiteit/ waarbij de hieronderstaande elementen zoals genoemd in box 1 dienen terug te komen: Indien van toepassing kunt u verwijzen naar de passende beoordeling. Box 1 Maak onderscheid in (indien relevant): - de fase van aanleg/ontwikkeling van de activiteit (aanlegfase) - de fase van (dagelijks) gebruik van het project (gebruiksfase) Benoem de aspecten waardoor de activiteit effect kan hebben op kwalificerende soorten en habitattypen. Besteed in elk geval aandacht aan: verlies aan omvang van het beschermde gebied (areaalbeslag); versnippering van het beschermde gebied; grondwaterkwaliteit en -kwantiteit (bijvoorbeeld wijziging grondwaterstanden of stromen); oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit (bijvoorbeeld opzetten peil of juist peilverlagingen); bedrijfsmatig houden van dieren in relatie tot verzuring; luchtverontreiniging; verstoring als gevolg van verkeersbewegingen (parkeren, (toename) recreatiedruk etc.); geluidsbelasting; aantasting duisternis door verlichting; werktijden, uitvoeringstijden (dagelijks, seizoensgebonden etc.); gebruik van machines en apparatuur (bulldozers, kranen, vrachtwagens, etc.); ontgrondingen, egalisering of andere bodemberoerende activiteiten; uiterlijk/fysieke omvang van het project en landschappelijke inpassing. Zie Passende beoordeling. 2.2 Geef aan op welke specifieke soorten en/of habitattypen de voorgenomen activiteit mogelijk een (significant) negatief effect heeft. U kunt hiervoor gebruik maken van een quick scan (zie ²). Zie Passende Beoordeling ² Een quick scan is een snelle inventarisatie van de mogelijke effecten van een project of een andere handeling op de natuurwaarden. Een hulpmiddel is een zgn. kruistabel waarin de natuurwaarden worden afgezet tegen de mogelijke verstorende effecten van het project of andere handeling. Hiermee kan een eerste indicatie worden gekregen met welke effecten er rekening moet worden gehouden en welke niet. Een voorbeeld van deze kruistabel kunt u vinden in de Algemene Handreiking, natuurbeschermingswet 1998, uitgegeven door het min. van LNV. Deze is te vinden op de website van het ministerie,

10 2.3 Zijn er nog meer activiteiten waarvan u weet heeft, die mogelijk van invloed kunnen zijn op het Natura-2000 gebied (cumulatieve effecten) dan wel op het natuurmonument. Voor een inhoudelijke beschrijving van cumulatie wordt verwezen naar box 2. Zie Passende Beoordeling Box 2 Bij de beoordeling van uw aanvraag zal door ons rekening worden gehouden met andere (voorgenomen of reeds uitgevoerde) plannen en projecten, voorzover zij aanleiding kunnen geven tot gecombineerde effecten op de relevante beschermde soorten en/of habitattypen. Bij het in kaart brengen van de effecten op de relevante beschermde soorten en/of habitattypen dient u dus ook acht te slaan op een evt. cumulatie ( stapeling ) van effecten o.g.v. het door u voorgestelde plan of project. Bij een inschatting van de eventuele cumulatieve effecten zal worden uitgegaan van overige plannen en projecten binnen of nabij het betreffende gebied waarover een formeel besluit is genomen. Ook worden cumulatieve effecten van toekomstige projecten meegenomen, voor zover ze niet onzeker zijn, bij de beoordeling van de vraag of het project significante gevolgen kan hebben. Cumulatieve effecten van toekomstige projecten zijn niet onzeker, indien er concrete ruimtelijke besluitvorming over plannen heeft plaats gevonden voor meer activiteiten in de nabijheid van het betreffende gebied. Projecten buiten het grondgebied van Nederland kunnen ook cumulatieve effecten hebben voor het gebied dat is aangewezen als speciale beschermingszone in Nederland, en worden dus ook in de beoordeling worden betrokken. 2.4 Welke aspecten zijn aan uw project of plan verbonden c.q. welke maatregelen kunt u zelf ondernemen binnen uw uitvoering om de eventuele schade en/of verstoring te beperken (mitigatie): Zie Passende Beoordeling Box 3 Het is mogelijk dat uw plan of project zelf (deels) een positieve uitwerking zal hebben op de kwaliteit en kwantiteit van de relevante beschermde soorten en/of habitattypen. Mitigerende maatregelen kunnen ofwel door u zelf meegenomen worden binnen de opzet van uw plan /project dan wel expliciet worden opgelegd via voorschriften en of beperkingen verbonden aan de vergunning. Maak in uw aanvraag onderscheid in aanlegfase en gebruiksfase (indien relevant). Geef aan op welke wijze deze maatregelen de effecten op kwalificerende soorten of habitats verminderen. Voorbeelden: het tijdsschema (timing en duur) van de uitvoering (bv. geen werkzaamheden tijdens het voortplantingsseizoen van een bepaalde soort); de wijze van uitvoering (in termen van werkzaamheden) en het gebruikte materieel (bv.

11 gebruik van een bepaald type baggermachine); afscherming van geluid, licht en andere verstoringsbronnen afbakening van delen van het gebied die in geen geval mogen worden betreden; uitstootbeperking

12 3 Voorwaarden en verplichtingen bij de aanvraag van de Natuurbeschermingswet 1998 De aanvrager verklaart dat: 3.1 Hij/zij bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk zal doorgeven aan de provincie Groningen onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is. 3.2 Hij/zij alle inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens direct en naar waarheid zal verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste medewerkers. 3.3 Hijlzij er levens mee bekend is, dat de vergunning meteen wordt ingetrokken indien hij/zij één of meer uil zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niel nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt. Voorts kan de vergunning worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de vergunning niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is verleend. 3.4 Alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt. Ondertekening: Datum : 'fc/io/ajrp\ Naam ondertekenaar : "JNJ,f.b Dy.Jc.b:)J Handtekening : / ~.

13 4 Bijlagen X X Voeg een topografische kaart toe waarop de ligging van het door u voorgenomen plan of project in de ruimere omgeving is aangegeven. Bij deze tekening moet ten minste aandacht gegeven worden aan de volgende aspecten: a. schaal 1:25.000; b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen; d. afstand van de gevraagde activiteit tot de rand van het gebied(en). Voeg een situatietekening toe. Besteed daarbij ten minste aandacht aan de volgende aspecten: a. schaal 1:1000 (zo mogelijk); b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen. Zie passende beoordeling en cd-rom X Voeg zo mogelijk een afschrift toe van een aanvraag om andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Zie cd-rom X Voeg zo mogelijk een afschrift toe van eerder verleende Nb-wet vergunningen voor de voorgenomen activiteit, indien sprake is van een bestaand project. Voeg, indien van toepassing, een Milieu-effectrapport / Strategische milieubeoordeling toe. Voeg eventueel een verklaring van een gebiedsbeheerder toe omtrent de voorgenomen activiteit. Voeg, indien uitgevoerd, een natuurtoets toe voor de voorgenomen activiteit. Voeg, indien uitgevoerd, een passende beoordeling toe voor de voorgenomen activiteit. Zie cd-rom

14 Legenda Locatie Eemsmond Energie ± Natura 2000 gebied Waddenzee Meters

15

16 jbjl= låçéêïéêéw= Oplegnotitie Passende Beoordeling Eemsmond Energie ^ëëéåi= mêçàéåíåìããéêw= 27 oktober 2009 B s~åw= Beno Koolstra léöéëíéäç=çççêw= Beno Koolstra Susanne Schultz ^o`^afp=kbaboi^ka=_s= wéåçã~ëíïéö=nv= mçëíäìë=sp= VQMM=^_=^ëëÉå= qéä=mrvo=pvo=nnn= c~ñ=mrvo=prp=nno= ïïïk~êå~çáëkåä= = afsfpfb=jfifbr=c=orfjqb= = ^ÑÇÉäáåÖW= Natuur & Archeologie ^~åw= Provincie Groningen låë=âéåãéêâw= B02024/CE9/0G0/ hçéáéøå=~~åw= Inleiding De Passende Beoordeling (PB) die is opgesteld ten behoeve van de vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 van Eemsmond Energie voor het oprichten en in werking nemen en hebben van een gasgestookte energiecentrale op de Eemshaven gaat uit van het in het milieueffectrapport beschreven voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief gaat uit van de realisatie van een F-klasse turbine. Deze keuze is gemaakt vanuit een worst case -benadering: als de F-klasse turbine voldoet aan de eisen vanuit het milieu en de omgeving, dan zal de H-klasse turbine daar zeker aan voldoen. Ten tijde van het opstellen van het MER was de H-klasse turbine namelijk nog geen bewezen techniek. Ondertussen is gebleken dat realisatie van een H-klasse turbine mogelijk is en daarom de voorkeur heeft van de initiatiefnemer als onderdeel van de voorgenomen activiteit. Andere onderdelen van het voorkeursalternatief voor de voorgenomen activiteit, zoals beschreven in het MER en de Passende Beoordeling, worden niet gewijzigd. Door de voortdurende prestatietesten van de H-klassetechnologie blijkt dat de H-klasseturbine een hogere productie heeft dan voorheen in het MER werd aangenomen. Om deze reden zijn de specificaties van de beschikbare H-klasse turbine licht afwijkend van de H-klasse turbine die in het MER beoordeeld is. Daarom is de mogelijk hogere productie van de nieuwe H-klassetechnologie in de vergunningaanvraag voor de voorgestelde activiteit verwerkt. We zullen in het vervolg van deze notitie dan ook spreken over H-klasse (zoals beschreven in het MER) en H+-klasse (waarvoor uiteindelijk vergunning wordt aangevraagd). In deze oplegnotitie worden de verschillen tussen de F-klasse en de H+-klasse centrale toegelicht. Beoordeeld is of effecten op de instandhoudingsdoelen en wezenlijke kenmerken van de Waddenzee en andere Natura 2000-gebieden zoals beschreven in de Passende Beoordeling veranderen door het gebruik van een H+-klasse turbine in plaats van een F-klasse turbine. _ä~çw= 1/4

17 F-klasse versus H-klasse gasturbinetechnologie Het centrale onderdeel van een aardgasgestookte STEG-centrale is de gasturbine. De ontwikkeling van de gasturbinetechnologie is een proces van lange adem. Fabrikanten onderscheiden klassen, die aangeduid worden met letters in alfabetische volgorde. De huidige standaard van gasturbines die zich commercieel heeft bewezen is de F-klasse. Deze klasse gasturbines behaalt een nominaal netto elektrisch rendement van ongeveer 58%. De F-klasse heeft zich commercieel en operationeel bewezen. Bovendien wordt deze technologie door een aantal fabrikanten verkocht met commerciële prestatiegaranties en technische ondersteuningspakketten (bijv. Siemens, Alstom, General Electric, Mitsubishi). De H-klasse is de nieuwste turbinetechnologie. Deze klasse gasturbines is leverbaar als grotere op zichzelf staande eenheden en kan een nominaal netto elektrisch rendement bereiken van ongeveer 60%. Met deze klasse is slechts beperkte bedrijfservaring opgedaan door een beperkt aantal leveranciers (met name General Electric en Siemens). Deze technologie is dus nog geen bewezen techniek. Alhoewel de H-klasse nieuw is op de commerciële markt, is deze vanwege het verbeterd rendement en de daaruit voorvloeiende commerciële en milieutechnische voordelen (hogere elektrische productie per eenheid verbruikt aardgas en lagere emissie per eenheid geproduceerde elektriciteit) de beste keuze voor de voorgestelde activiteit. Selectie van gasturbinefabrikant/epc-aannemer De gasturbinefabrikant en de EPC-aannemer (engineering, procurement and construction) zijn nog niet geselecteerd voor de voorgestelde activiteit. In plaats daarvan wordt voor de voorgestelde activiteit een nominaal ontwerp gebruikt dat is gebaseerd op parameters die resulteren in de meest nadelige milieugevolgen die zich mogelijk voordoen (worstcase-scenario). Het nominale ontwerp voor de voorgestelde activiteit maakt deel uit van de prestatiespecificatie voor de levering van de gasturbines en de EPC-overeenkomst. Elke leverancier die in aanmerking wil komen moet daarom voldoen aan deze parameters of die verbeteren. Verschillen tussen F-klasse uit het MER en H+-klasse Het rendement van de H+-klasse turbine is hoger dan van de F-klasse turbine. Dat betekent dat er met een zelfde hoeveelheid gas (en dus met een zelfde emissie van stikstofverbindingen) meer energie opgewekt kan worden. De emissie per MW opgewekt vermogen is dus lager. In de onderstaande tabel worden de vanuit het oogpunt van de Natuurbeschermingswet belangrijkste gegevens van beide typen in beeld gebracht. låë=âéåãéêâw= B02024/CE9/0G0/ _ä~çw= 2/4

18 låíïéêéé~ê~ãéíéê= jbo=sççêâéìêë~äíéêå~íáéñ= EcJâä~ëëÉI=Ä~ëÉJÅ~ëÉF= kçãáå~~ä=çåíïéêé=ehjâä~ëëé= = ^~åí~ä=éçïéêjääçåâë= P=ñ=QQN=jt É = O=ñ=RUR=jt É = _ê~åçëíçñîéêäêìáâ== OKOQR=jt íü = NKVRU=jt íü = _êìíç= ÉäÉâíêáÅáíÉáíëéêçÇìÅíáÉ= kéííç= ÉäÉâíêáÅáíÉáíëéêçÇìÅíáÉ= _êìíç=éäéâíêáëåü= êéåçéãéåí= kéííç=éäéâíêáëåü= êéåçéãéåí= j~ëë~ëíêççã= ~ÑîçÉêÖ~ë= qéãééê~íììê= ~ÑîçÉêÖ~ë= sçäìãéëíêççã= ~ÑîçÉêÖ~ë= `l O JÉãáëëáÉï~~êÇÉå== klñjéãáëëáéï~~êçéå== EÄáà=NR=ãÖLkã P I=NRB= l O F= `ue v JÉãáëëáÉï~~êÇÉå== EÄáà=NRB=l O F= `ljéãáëëáéï~~êçéå== EÄáà=NRB=l O F= ke P JÉãáëëáÉï~~êÇÉå== EÄáà=NRB=l O F= NKPOO=jt É = NKNTM=jt É = NKOVR=jt É = NKNQT=jt É = RUIVB= RTITB= P=ñ=TNO=âÖLë=Z=ONPS=âÖLë= VP= ç`= P=ñ=TRN=ã P Lë=Z=OORP==ã P Lë= P=ñ=QO=âÖLë=Z=NOS=âÖLë= = PITT=ãíLàê= = PRM=ÖLâtÜ= P=ñ=VIS=ÖLë=Z=OUIU=ÖLë= = USM=íLàê= = UM=ãÖLâtÜ= RVITB= RUIRB= Aannames: niet-gegarandeerde productiegegevens gecorrigeerd via Gatecycle-simulaties naar ontwerpcondities; omgevingscondities van 9 o C en 90% relatieve vochtigheid als gemiddelde meteorologische omstandigheden in Eemshaven; 8760 bedrijfsuren per jaar op volbelasting (94,7%) O=ñ=UST=âÖLë=Z=NTPQ=âÖLë= VP= ç`= R=ãÖLkã P = R=ãÖLkã P = O=ñ=VNQ=ã P Lë=Z=NUOU==ã P Lë= O=ñ=RR=âÖLë=Z=NNM=âÖLë= = PIOV=ãíLàê= = PQR=ÖLâtÜ= O=ñ=NOIR=ÖLë=Z=OR=ÖLë= = TRM=íLàê= = TV=ãÖLâtÜ= NMM=ãÖLkã P = NMM=ãÖLkã P = O=ãÖLkã P = O=ãÖLkã P = Uit bovenstaande gegevens blijkt dat 2 H+-klasse turbines op alle aspecten gunstiger of gelijk scoren dan 3 F-klasse turbines. Aangezien de projectlocatie plaats biedt aan 3 F-klasse-gasturbines ten opzichte van slechts 2 H+klasse-gasturbines heeft de voorgestelde activiteit op basis van de F-klassetechnologie een 13% grotere capaciteit dan de H+-klassetechnologie. De 13% grotere capaciteit van de 3 F-klassegasturbines versus de 2 H+-klasse-gasturbines betekent dat het verbruik en lozingen van milieugevoelige materialen ook nominaal 13% lager zijn bij de H+-klassetechnologie dan bij låë=âéåãéêâw= B02024/CE9/0G0/ _ä~çw= 3/4

19 de F-klassetechnologie die wordt gebruikt aangemerkt als voorkeursalternatief in de milieueffectrapportage, inclusief evenredige reducties van: Innamedebiet onbehandeld zeewater van de Wilhelminahaven. Verbruik van chemicaliën, grondstoffen en hulpstoffen. Lozingsdebiet van afslibwater van de koeltoren. Chemicaliënresten in afslibwater van de koeltoren. Thermische belasting van spuivloeistof van de koeltoren. Dit geldt ook voor alle andere aspecten. Voor het heiwerk geldt dat er nu twee in plaats van drie ketelhuizen gebouwd worden, wat leidt tot minder heiwerkzaamheden. De lichtbelasting van beide installaties is gelijk, evenals de geluidsproductie in de gebruiksfase. De elektriciteitscentrale van Eemsmond Energie wordt ontworpen volgens het BBT-principe (Beste Beschikbare Technieken). Dit houdt in dat de nodige geluidsbeperkende voorzieningen worden getroffen om de geluidsemissie van de centrale binnen redelijke kosten zoveel mogelijk te beperken. De geluidsreducerende maatregelen zoals genoemd in de Passende Beoordeling worden ook toegepast bij de H+-klasse. Op basis van de huidige inzichten zal daarom de geluidsemissie van het ketelhuis en de schoorsteenuitlaat voor de H+klasse turbine niet afwijken van de F-klasse turbine. Conclusie De keuze voor realisatie van de H+-klasse turbines betekent dat de milieueffecten alsmede de effecten op de instandhoudingsdoelen en wezenlijke kenmerken van de Waddenzee en andere Natura gebieden kleiner zullen zijn dan beschreven in het voorkeurscenario van het MER. Deze afname is echter niet van dien aard dat voornoemde effecten wezenlijk wijzigen. Dit betekent dat conclusies die getrokken zijn t.a.v. de in de PB beschreven F-klasse turbines tevens van toepassing zullen zijn op de H+-klasse turbines. Naar het oordeel van ARCADIS is het daarom niet aan de orde om de Passende Beoordeling aan te passen. låë=âéåãéêâw= B02024/CE9/0G0/ _ä~çw= 4/4

20 788 Verdamping Dosering bij inname Terugloop afval 305,8 Behandelingschemicaliën ,5 Zwaartekracht- 3057,5 Gefilterd 2670,4 Hybride Lozing koelwater in Zeewater filter water koeltoren Afblazing koeltoren zeewater Eemsmond Wihelminahaven (opslagtank) 59,9 305,8 Terugloop 82,7 Stollingsmiddelen 81,4 Multimediafilter 4,1 4,1 Terugloop water 81,4 44,8 Teruglooptank Omgekeerde osmose installatie 48,9 3,6 36,1 Dosering Pekel EDI-installatie Drinkwater 0,4 Drinkwater 0,4 Afvalwater- 0,4 35,7 (opslagtank) (buffertank) behandelings- faciliteit Proceswater Bluswatersysteem Slib ter 32,2 opslag elders Stoom-watercyclus Reiniging Gedeminera- Stoomketel Condensaatgasturbine-compressor liseerd water 32,2 Boileropzet (HRSG) polisher (opslagtank) Opgeslagen in tank 32,2 Afblazing HRSG Regeneratie polisher Behandelingschemicaliën elders ter specialistische Waterbehandeling verwijdering Afblaastank (neutraliseringstank) AANTEKENINGEN 1 WATERSTROMEN IN KUBIEKE METER PER UUR 1,3 (variabel) Olie/water- Voert mogelijk door olie verontreinigd water af afscheider INDICATIEVE WATERBALANS Eemsmond STEG-centrale 1200 MW nominaal 1,3 32,2 3,3 (variabel) Hemelwater - schoonwaterafvoer op locatie Doc.nr. UP WMH Rev. D

21 !, ' d - I N y -!. ~ -! E T l-' ~ ~.,; j! ~ i H w ~ " _ c c 0 -"u '\-0 x_ ~"' :.:" N-".* "' Y,. H Ë lil,----- ~ I ti ij H y -ī ' ii!.- Y -j;, 1 I 11 - ~'------' I! 5 f! H "I T,r- ~ H ~ d -! - h. - i~ ~o --.J I-- y " ' y, " ', Y -j ; i --'--- i ~f! I r---- I i,î Hi ~~ 4 :> ~ '8 v " ~

22

23 PASSENDE BEOORDELING AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE EEMSHAVEN EEMSMOND ENERGIE BV juli 2009 B02024/CE9/0D2/000010

24 B02024/CE9/0D2/ ARCADIS 2

25 Inhoud 1 Inleiding Planbeschrijving en locatie Achtergrond Elektriciteitsbehoefte en verwachte groei Initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie en gevolgen voor de vraag _ Huidig productievermogen Leeftijd van productievermogen en verwachte sluiting van verouderde energiecentrales Behoefte aan nieuw/vervangend productievermogen Netwerkcapaciteits- en congestiemanagement door TenneT Ontwikkelingen in de toekomst Aardgasbronnen Zekerheid van brandstofaanvoer Prijs van brandstof Duurzame (groene) energie Besparingen door een efficiënt gebruik van energie Criteria voor de voorgenomen activiteit Uit te voeren activiteiten Ontwerp van de centrale Beschrijving van het elektriciteitsproductieproces Luchtemissies Aanvoer van gas Elektriciteitsnetwerk Water Constructie van de elektriciteitscentrale Carbon capture readiness Alternatieven in het MER Leeswijzer 38 2 Locatie en reikwijdte effecten Inleiding Beschrijving plangebied en omgeving Ligging ten opzichte van beschermde gebieden Reikwijdte effecten 41 3 Beschermde natuurwaarden Inleiding Kwalificerende waarden Waddenzee Habitatrichtlijn Vogelrichtlijn Overige waarden Instandhoudingsdoelen Waddenzee Algemene doelen 50 B02024/CE9/0D2/ ARCADIS 3

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 16 (beschermde natuurmonumenten) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door te lezen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Invulinstructies Vul het formulier volledig in en verstrek alle gegevens in de Nederlandse taal en stuur het naar: natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl.

Nadere informatie

MILIEUEFFECTRAPPORT AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE EEMSHAVEN

MILIEUEFFECTRAPPORT AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE EEMSHAVEN MILIEUEFFECTRAPPORT AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE EEMSHAVEN EEMSMOND ENERGIE BV 17 augustus 2009 B02024/CE9/0A1/000010 B02024/CE9/0A1/000010 EEMSMOND ENERGIE BV/ARCADIS 2 Inhoud DEEL A 7 1 Inleiding

Nadere informatie

provincie grofiingen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden)

provincie grofiingen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) provincie grofiingen Gemeente Del/zijl Bijlage 1 - ^ Marconi Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten

AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten Algemene aanwijzingen: - Gedeputeerde Staten van Gelderland moeten aan de

Nadere informatie

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht I N F O R M A T I E B L A D behorend bij een vergunning krachtens artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet '98 (Nbwet) of Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) o.g.v. de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Gegenereerd op: 6-11-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 6-11 nav 2006 min 2 stuks vleesv Gemaakt op: 6-11-2014 15:46:02 Zwaartepunt X: 236,700 Y: 554,700 Cluster naam: Deurze 35,

Nadere informatie

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst Corus in IJmuiden TRUST Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst TRUST Tata Power - corus - Tata Steel Corus in IJmuiden is van plan de komende jaren een nieuwe warmtekrachtcentrale

Nadere informatie

Aardgasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Aardgasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aardgasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 november 2009 / rapportnummer 2140-90 1. OORDEEL OVER HET MER Eemsmond Energie BV heeft het voornemen

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 7 maart 2008) Nummer 2152

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 7 maart 2008) Nummer 2152 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 7 maart 2008) Nummer 2152 Onderwerp Bouw kolencentrale Maasvlakte Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

AANVULLENDE AANVRAAG NB- WETVERGUNNING RWE NOORDKADE VERLENGDE WILHELMINAHAVEN

AANVULLENDE AANVRAAG NB- WETVERGUNNING RWE NOORDKADE VERLENGDE WILHELMINAHAVEN AANVULLENDE AANVRAAG NB- WETVERGUNNING RWE NOORDKADE VERLENGDE WILHELMINAHAVEN RWE EEMSHAVEN HOLDING BV 28 november 2012 076729920:A - Vrijgegeven B02047.000045.0400 Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3

Nadere informatie

Auteurs:E. Benz, C. Hewicker, N. Moldovan, G. Stienstra, W. van der Veen

Auteurs:E. Benz, C. Hewicker, N. Moldovan, G. Stienstra, W. van der Veen 30920572-Consulting 10-0198 Integratie van windenergie in het Nederlandse elektriciteitsysteem in de context van de Noordwest Europese elektriciteitmarkt Eindrapport Arnhem, 12 april 2010 Auteurs:E. Benz,

Nadere informatie

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I Dertien vragen

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I  Dertien vragen RWE Power RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I www.rwe.com CCS Werbeagentur 10/07 Dertien vragen Een nieuwe elektriciteitscentrale op kolen en biomassa in Eemshaven RWE bouwt van 2008 tot 2013 een elektriciteitscentrale

Nadere informatie

Voordelen van stoom door WKK in België : Projectaanpak THEOLIA

Voordelen van stoom door WKK in België : Projectaanpak THEOLIA S u s t a i n a b l e E n e r g y S o l u t i o n s Voordelen van stoom door WKK in België : Projectaanpak THEOLIA Promotiedag STOOM 18 mei 2006 VITO te Mol Frederic Vermeulen Marketing en Sales Manager

Nadere informatie

MER-Evaluatie. E.ON Energy from Waste Delfzijl BV. Datum 24 juli 2012 Versie 1.0

MER-Evaluatie. E.ON Energy from Waste Delfzijl BV. Datum 24 juli 2012 Versie 1.0 MER-Evaluatie E.ON Energy from Waste Delfzijl BV Datum 24 juli 2012 Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 2 Aanleiding... 2 Omschrijving van de MER evaluatieprogramma... 2 MER Evaluatie... 3 Luchtemissies...

Nadere informatie

Nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte. Schone, betrouwbare en betaalbare energie uit kolen en biomassa. Benelux

Nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte. Schone, betrouwbare en betaalbare energie uit kolen en biomassa. Benelux Nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte Schone, betrouwbare en betaalbare energie uit kolen en biomassa Benelux Elektriciteit: behoefte en productie Nederland heeft steeds meer elektriciteit nodig.

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Aanvraag Wet Natuurbescherming - Basismodule

Aanvraag Wet Natuurbescherming - Basismodule Dit formulier wordt regelmatig als gevolg van gewijzigde inzichten aangepast; raadpleeg voor de meest recente versie daarom www.zeeland.nl FORMULIER Postadres Postbus 6001 4330 LA Middelburg E provincie@zeeland.nl

Nadere informatie

Integratie van grootschalig windvermogen in het Nederlandse elektriciteitssysteem

Integratie van grootschalig windvermogen in het Nederlandse elektriciteitssysteem Integratie van grootschalig windvermogen in het Nederlandse elektriciteitssysteem Consequenties voor de balanshandhaving en oplossingsrichtingen Engbert Pelgrum, TenneT TSO B.V. Symposium Cogen Nederland

Nadere informatie

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen NOTITIE AAN Dienst Regelingen VAN Sara Zehenpfenning ONDERWERP Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen TER BESLUITVORMING TER INFORMATIE Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet artikel 19d

Natuurbeschermingswet artikel 19d Natuurbeschermingswet artikel 19d Gegevens aanvrager Naam * Brouwerseiland BV (Post)Adres * Waalhaven O.Z. 85 Postcode * 3087 BM Plaats * Rotterdam Naam contactpersoon * Peter Mulder Telefoonnummer * (06)

Nadere informatie

Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN

Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN Referentiescenario De WETO-studie (World Energy, Technology and climate policy Outlook 2030) bevat een referentiescenario

Nadere informatie

Bijlage 1: Berekening realisatie 9% duurzaam in 2010

Bijlage 1: Berekening realisatie 9% duurzaam in 2010 Bijlage 1: Berekening realisatie 9% duurzaam in 2010 Toelichting bij de doelstelling van 9% duurzame elektriciteit: - De definitie van de 9% doelstelling is conform de EU richtlijn duurzame elektriciteit

Nadere informatie

Blijft elektriciteit goedkoop voor WP-en? Stijn Schlatmann 30 januari 2014

Blijft elektriciteit goedkoop voor WP-en? Stijn Schlatmann 30 januari 2014 Blijft elektriciteit goedkoop voor WP-en? Stijn Schlatmann 30 januari 2014 www.energymatters.nl Aanleiding Grote interesse in WP-en: Gasprijs is duur; dus ketels duur WKK is momenteel marginaal (met netlevering)

Nadere informatie

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012 Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 9 september 2013 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Mark Frequin Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Energiebeleid: van context tot acties. Mark Frequin Rijks Universiteit Groningen Inhoud 1. Context 2. Richting

Nadere informatie

TB141-E Introductie in Energie & Industriesystemen

TB141-E Introductie in Energie & Industriesystemen TB141-E Introductie in Energie & Industriesystemen Oefententamen 1 Aanwijzingen: Lees de vragen vooraf door en deel de beschikbare tijd in voor beantwoording van de vragen. Dit tentamen beslaat 20 meerkeuzevragen

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

Aanvraag verginning Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

Aanvraag verginning Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) Voordat u de aanvraag indient, verzoeken wij unadrukkelijk om contact op te nemen Let op!. 2OVi vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatlpffectkan hebben op

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr.

Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 3-3 kroeze vergund Gemaakt op: 3-03-2015 16:15:54 Zwaartepunt X: 248,600 Y: 561,900 Cluster naam: Eexterzandvoort, Kroeze Berekende

Nadere informatie

Gegenereerd op: 30-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: Vergunde situatie Mulder Wijster Gemaakt op: 30-12-2014 16:58:04 Zwaartepunt X: 231,300 Y: 538,600 Cluster naam: Wijster,

Nadere informatie

NOTA (Z)140109-CDC-1299

NOTA (Z)140109-CDC-1299 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS NOTA

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië

Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië Roemenië ligt geografisch gezien in het midden van Europa (het zuidoostelijk deel van Midden-Europa). Het land telt 21,5 miljoen inwoners en

Nadere informatie

Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 mei 2009 / rapportnummer 2054-74 1. OORDEEL OVER HET MER Vopak Terminal Europoort B.V. (verder

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Emissiekentallen elektriciteit. Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies

Emissiekentallen elektriciteit. Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies Emissiekentallen elektriciteit Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies Notitie: Delft, januari 2015 Opgesteld door: M.B.J. (Matthijs) Otten M.R. (Maarten) Afman 2 Januari

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

Stappenplan vergunningaanvraag

Stappenplan vergunningaanvraag Stappenplan vergunningaanvraag Op grond van de natuurbeschermingswet 1998 1 De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden, die als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Een belangrijk

Nadere informatie

Rol van WKK in een toekomstige Nederlandse energievoorziening:

Rol van WKK in een toekomstige Nederlandse energievoorziening: Rol van WKK in een toekomstige Nederlandse energievoorziening: Betaalbaar & betrouwbaar? Robert Harmsen ECN Beleidsstudies COGEN Symposium Zeist 22 oktober 2004 Een blik naar de toekomst (1) Four Futures

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Voortoets Natura Melkveebedrijf De Bieshorst Dwarsdijk 2 te Halle

Voortoets Natura Melkveebedrijf De Bieshorst Dwarsdijk 2 te Halle Voortoets Natura 2000 Melkveebedrijf De Bieshorst Dwarsdijk 2 te Halle Aanleiding Voor het perceel gelegen aan de Dwarsdijk 2 te Halle is een vergroting van de rundveestalling voorzien, evenals een vergroting

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2015

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2015 Scenario s voor netberekeningen Gert van der Lee KCD scenario s: Nieuwe aanpak Verschuiving van voorspellende naar exploratieve varianten Voordeel: beter inzicht in effect individuele parameters voorkomen

Nadere informatie

Formulier Natuurbeschermingswet artikel 19d

Formulier Natuurbeschermingswet artikel 19d 20140331.R02e Bijlage 5A Formulier Natuurbeschermingswet artikel 19d 02-01-2015 1 / 8 1 Gegevens aanvrager Naam J. Jakobsen (Post)Adres Oude Schroeweg 124 Postcode 4339 PV Plaats Nieuw- en St. Joosland

Nadere informatie

Thermische conversie van stapelbare pluimveemest BMC Moerdijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Thermische conversie van stapelbare pluimveemest BMC Moerdijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Thermische conversie van stapelbare pluimveemest BMC Moerdijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 februari 2007 / rapportnummer 1757-126 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Thermische

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r.-procedure

Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid West Publiekssamenvatting Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Zuid-West 380 kv-verbinding

Nadere informatie

KCD 2013. Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014

KCD 2013. Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014 KCD 2013 Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014 Juridisch kader TenneT heeft wettelijke plicht om aangeslotenen voldoende transportcapaciteit te bieden.

Nadere informatie

Uitbreiding opslagcapaciteit Maasvlakte Olie Terminal, Maasvlakte Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding opslagcapaciteit Maasvlakte Olie Terminal, Maasvlakte Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding opslagcapaciteit Maasvlakte Olie Terminal, Maasvlakte Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 juli 2008 / rapportnummer 1995-62 1. OORDEEL OVER HET MER Maasvlakte Olie Terminal

Nadere informatie

Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht

Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht Stan de Ranitz Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk 12 mei 2016 Inhoud presentatie 1. Stadswarmte Utrecht 2. Het equivalent opwek rendement (EOR) in Utrecht 3. Verdere verduurzaming

Nadere informatie

Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr.

Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 287 vergund Gemaakt op: 5-12-2014 15:46:12 Zwaartepunt X: 241,700 Y: 527,400 Cluster naam: 287 J.J. Renting Berekende ruwheid:

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie

De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie door Adriaan Wondergem 6 october 2010 De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie van 2008 tot 2050. De kernvragen zijn: Hoe ziet een (bijna) CO2-loze

Nadere informatie

Externe notitie. Petten, 8 juli Cees Volkers Wouter Wetzels. Afdeling Policy Studies ECN-N Van

Externe notitie. Petten, 8 juli Cees Volkers Wouter Wetzels. Afdeling Policy Studies ECN-N Van Externe notitie Petten, 8 juli 2013 Afdeling Policy Studies ECN-N--13-028 Van Cees Volkers Wouter Wetzels Onderwerp Nieuwste inzichten Nederlands gasverbruik Inleiding ECN Policy Studies voert regelmatig

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende,

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 december 2014, nr. DGETM-ED/14172990, tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van project transmissiesysteem op zee Borssele De Minister

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Aansluitbeleid TenneT

Aansluitbeleid TenneT Aansluitbeleid TenneT (Position Paper, stand van zaken februari 2008) Inleiding De afgelopen periode heeft een groot aantal partijen zich bij TenneT gemeld voor aansluiting van een nieuwe elektriciteitscentrale

Nadere informatie

DE REKENING VOORBIJ ons energieverbruik voor 85 % onzichtbaar

DE REKENING VOORBIJ ons energieverbruik voor 85 % onzichtbaar DE REKENING VOORBIJ ons energieverbruik voor 85 % onzichtbaar Drie scenario s bestaande technologie Netgebonden Infrastructuur: elektriciteit en warmte (gas) Actuele gegevens van 2012 vertaald naar 2035

Nadere informatie

Introductie HoSt B.V.

Introductie HoSt B.V. HR Hout WKK (Vink Sion) voor glastuinbouw en stadverwarming door HoSt Imtech Vonk vof door H. Klein Teeselink info@host.nl Introductie HoSt B.V. Inhoud: Waarom biomassa WKK, belang van warmte? Wie zijn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42535 24 juli 2017 Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Stam Brasbeek 90 8326 BR SINT JANSKLOOSTER

Nadere informatie

STARTNOTITIE AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE EEMSHAVEN

STARTNOTITIE AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE EEMSHAVEN STARTNOTITIE AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE EEMSHAVEN ADVANCED POWER AG 8 juli 2008 B02024/CE8/019/000010 B02024/CE8/019/000010 ADVANCED POWER AG/ARCADIS 2 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Waarom investeren

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

2 Is het waar dat de effectieve capaciteit van wind door inpassingseffecten niet 23% maar minder dan 8% is?

2 Is het waar dat de effectieve capaciteit van wind door inpassingseffecten niet 23% maar minder dan 8% is? > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Thermische Centrales voor Elektriciteit College TB142Ea, 12 mei 2014

Thermische Centrales voor Elektriciteit College TB142Ea, 12 mei 2014 Thermische Centrales voor Elektriciteit College TB142Ea, 12 mei 2014 Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema E.On kolencentrales, Maasvlakte, Rotterdam. G.P.J. Dijkema 5 mei 2014 Faculty of Technology, Policy and Management

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - November 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - November 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - November 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

Gegenereerd op: 22-01-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: AagroSt_vdBerg_Gewenst Gemaakt op: 22-01-2015 16:03:23 Zwaartepunt X: 210,300 Y: 527,500 Cluster naam: 206057 Vd Berg Berekende

Nadere informatie

Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen

Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen 7 juni 2007 inhoud energie waarom windenergie voor- en nadelen van windenergie windaanbod vergunningen en regelgeving aspecten van belang: windplan Vlaanderen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST

ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST Groningen, Nummer 15-23376 ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST Beslist bij dit besluit op de aanvraag van de vergunningaanvraag van TenneT TSO B.V. te Arnhem 1. Aanhef

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien Uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien TenneT participeert in

Nadere informatie

16% Energie van eigen bodem. 17 januari 2013

16% Energie van eigen bodem. 17 januari 2013 16% Energie van eigen bodem 17 januari 2013 Inhoud Klimaatverandering Energie in Nederland Duurzame doelen Wind in ontwikkeling Northsea Nearshore Wind Klimaatverandering Conclusie van het IPCC (AR4, 2007)

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

Power to gas onderdeel van de energietransitie

Power to gas onderdeel van de energietransitie Power to gas onderdeel van de energietransitie 10 oktober 2013 K.G. Wiersma Gasunie: gasinfrastructuur & gastransport 1 Gastransportnet in Nederland en Noord-Duitsland Volume ~125 mrd m 3 aardgas p/j Lengte

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Aanmeldnotitie Besluit Mer

Aanmeldnotitie Besluit Mer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Aanmeldnotitie Besluit Mer Geerlings Metaalrecycling BV te Venlo Zaaknummer 2012-0164 d.d. 5 april 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 4 2.1

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU *D152097259* D152097259 ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU Aanvrager : P.C. van Tuijl Kesteren b.v. Datum besluit : Onderwerp : uitbreiding bedrijfsgebouw Van Tuijl Marsdijk Lienden Gemeente

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU Europese Unie LIFE. - Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu Programma LIFE Natuur 1999 1. Context. In het kader van de verordening

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË

HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË Overzicht 1 Hernieuwbare energiebronnen (hierna ook: HE) spelen een belangrijke rol in het kader van het Italiaanse energiesysteem. Ze worden uitvoerig gebruikt om elektriciteit

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

De vormvrije m.e.r.-beoordeling: vereisten

De vormvrije m.e.r.-beoordeling: vereisten Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu vereisten In gevallen dat een be sluit of plan betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst kent de vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Aansluitbeleid TenneT

Aansluitbeleid TenneT Aansluitbeleid TenneT Aansluitbeleid & Congestiemanagement Klaas Hommes Arnhem, 23 juni 2011 Aansluitbeleid TenneT Introductie Elektriciteitsmarkt Ontwikkelingen net Europees net Nederlands net Taken Tennet

Nadere informatie

WKK en decentrale energie systemen, in Nederland

WKK en decentrale energie systemen, in Nederland WKK en decentrale energie systemen, in Nederland Warmte Kracht Koppeling (WKK, in het engels CHP) is een verzamelnaam voor een aantal verschillende manieren om de restwarmte die bij elektriciteitsproductie

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING voor: Realisatie van een Solar PV energiepark activiteiten: Bouwen van een bouwwerk Milieuneutraal veranderen van de inrichting verleend aan: NUON Power Projects

Nadere informatie

De nieuwe Natuurbeschermingswet Geldt vanaf 1 oktober 2005

De nieuwe Natuurbeschermingswet Geldt vanaf 1 oktober 2005 De nieuwe Natuurbeschermingswet Geldt vanaf 1 oktober 2005 De Natuurbeschermingswet 1998 in Drenthe In oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Deze wet regelt onder

Nadere informatie

Kansen voor benutting LNG-koude in de Eemshaven Verslag workshop 18-11-2009. Energy Delta Convention Groningen

Kansen voor benutting LNG-koude in de Eemshaven Verslag workshop 18-11-2009. Energy Delta Convention Groningen Kansen voor benutting LNG-koude in de Eemshaven Verslag workshop 18-11-2009 Energy Delta Convention Groningen Delft, december 2009 Opgesteld door A. (Ab) de Buck 1 November 2009 3.067.1 Kansen voor benutting

Nadere informatie