Milieueffectrapport aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieueffectrapport aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven"

Transcriptie

1 Imagine the result Milieueffectrapport aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven VERGUNNINGEN eemsmondvergunningen.indd :44:03

2 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Eemsmond Energie BV Appendix Document naam Document nnmmer Opgesteld door I. Aanvraagformulier n.v.t. ARCADIS 2. Oplegnotitie B02024/CE9/0GO/OOOO I 0 ARCADIS 3. Passende Beoordeling B02024/CE9/0D2/0000 I 0 ARCADIS (

3

4 Provincie Groningen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) en ex art. 16 (Natuurmonumenten) Behandelend ambtenaar: Dossiernummer: Dit aanvraagformulier is nodig om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna Nb-wet 1998) aan te vragen. Dat moet als het gaat om een activiteit (plan of handeling) die een negatief effect kan hebben op (één van) de beschermde natuurgebieden van Groningen. Algemene aanwijzingen Voordat u de aanvraag indient, verzoeken wij u contact op te nemen met de provincie over de voorgenomen activiteit. Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door te lezen, zodat u een beeld krijgt van de gegevens die wij van u verlangen en de redenen daartoe. Vul het aanvraagformulier volledig in. Als u het formulier met pen invult en het antwoord past niet op het formulier, dan kunt u het antwoord op de desbetreffende vraag, als bijlage meesturen. voorzie de bijlage van de naam van de aanvrager, de naam van het gebied, de naam van de activiteit en het nummer van de betreffende vraag. Alle bijlagen dienen te worden gewaarmerkt als behorende bij de aanvraag. Verstrek alle gegevens in de Nederlandse taal. Voorzie tekeningen van een duidelijke legenda met verklaring van nummers, tekens en afkortingen. Onderteken de aanvraag en dien deze inclusief alle daarbij horende stukken in drievoud (tenzij anders is afgesproken met de behandelend ambtenaar) in bij: Gedeputeerde Staten van Groningen Afdeling Landelijk Gebied en Water Postbus AP Groningen Het bezoekadres van de provincie is Sint Jansstraat 4, 9700 AP Groningen. Het kan zijn dat het Ministerie van LNV bevoegd is om te beslissen op uw aanvraag. In dat geval sturen wij uw aanvraag door en berichten wij u hierover. Deze aanvraag is beschikbaar via de website van de provincie Groningen. Indien u een nadere toelichting wilt op dit aanvraagformulier of over de Nb-wet 1998, dan kunt u contact opnemen met: Dhr. J. Vos, tel: of Mevr. B. Timmermans, tel of Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Ministerie van LNV (www.minlnv.nl/natuurwetgeving). Hier vindt u informatie over de Natura 2000-gebieden, alle beschermde soorten en habitattypen, Ook kunt u hier alle publicaties van LNV vinden, zoals brochures en handreikingen. Mocht u hier geen antwoord op uw vraag kunnen vinden, dan kunt u terecht bij het LNV-loket (tel: ).

5 1 Algemene gegevens 1.1 Aanvrager Eemsmond Energie B.V. Energy Business Plaza Laan Corpus den Hoorn JT Groningen Contactpersoon: dhr. James Dickson Tel: +44 (0) Mobiel +44 (0) Fax +44 (0) Vergunninggebruiker (indien aanvrager niet de gebruiker is van de vergunning) nvt 1.3 Locatie van het door u voorgenomen plan of project (indien deze locatie gekoppeld is aan een huisadres) Gemeente: Uithuizermeeden Sectie: A Nummer(s): 3412 (ged) en 3329 (ged) 1.4 Locatie (omschrijving locatie, naam gemeenten, indien locatie niet is gekoppeld aan een huisadres) Eemshaven, gemeente Uithuizermeeden.

6 1.5 Project of handeling is gepland in of nabij het/de Natura-2000 gebied(en)¹ (Vogelen Habitatrichtlijngebied), of in of nabij het/de beschermd(e) natuurmonument(en), kruis aan Natura-2000 gebied Drentsche Aa Lauwersmeergebied Leekstermeergebied Lieftinghsbroek X Waddenzee Zuidlaardermeergebied Natuurmonument Schildmeer Lauwersmeer 1.6 Korte omschrijving van het project of handeling op hoofdlijnen: Oprichten en in werking brengen en hebben van een gasgestookte energiecentrale Eemsmond Energie B.V. heeft het voornemen een nieuwe H-klasse aardgasgestookte elektriciteitscentrale te realiseren bij de Eemshaven. Dit doet zij om een aantal redenen. Allereerst groeit de vraag naar elektriciteit nog altijd en is het de verwachting dat deze vraag de komende decennia zal blijven toenemen. Daarnaast raakt een deel van de Nederlandse productiecapaciteit verouderd en moet deze binnenkort worden vervangen. De elektriciteitscentrale van Eemsmond Energie B.V. maakt gebruik van een stoom- en gasturbine (STEG) in een gecombineerde cyclus voor het produceren van elektriciteit (Combined cycle gas turbine-technologie (CCGT)) met aardgas als brandstof. De centrale is opgebouwd uit 2 individuele power blocks. Ieder power Block is opgebouwd uit een gasturbine, een stoomturbine en een stoomboiler (heat recovery steam generator). Koeling gebeurd door middel van hybride koeltorens. Daarnaast heeft de centrale nog de volgende hulpsystemen: Demineralisatie-installatie. Gesloten koelwatersysteem. Generatorkoeling. Persluchtinstallatie. Noodstroomaggregaat. Brandbestrijdingssyteem. Hulpketel. Smeer- en regeloliesysteem. Accuruimte. Machinetrafo. SCR-systeem. Opslag ammonium met losplaats. Andere infrastructuur die deel uitmaakt van het ontwerp bestaat uit het aardgasontvangststation, wateropslag tanks, waterbehandelingsgebouw, hulpketel, ammonialosstation en -opslagtank, kantoorgebouw, opslagmagazijn en andere faciliteiten behorende bij de exploitatie en het onderhoud van de centrale. Het aardgasontvangststation behoort niet tot deze aanvraag. Op het terrein is ook ruimte beschikbaar voor eventuele extra infrastructuur die nodig zou kunnen zijn na afronding van de gedetailleerde ontwerpen, zoals waterfiltratie faciliteiten, stormwater vijvers, CO 2 - afvang of extra onderhoud faciliteiten. Zie ook de Passende beoordeling en de oplegnotitie behorende bij deze aanvraag.

7 1.7 Kruis aan wat voor soort vergunning wordt aangevraagd: X Nieuw project, waarvoor niet eerder vergunning op grond van de Nb-wet is verleend Bestaand project, waarvoor eerder een vergunning op grond van de Nb-wet is verleend, nl. Uitbreiding van een project Wijziging van een project 1.8 Vermeld de laatst verleende Nb-wet vergunning voor deze activiteit: Naam activiteit: Niet van toepassing Datum vergunning: Dossiernummervergunning: Voeg zo mogelijk een afschrift toe als bijlage van eerder verleende NB-wet vergunningen. Niet van toepassing 1.9 Geef voor een bestaand project aan wat er verandert: Niet van toepassing 1.10 Geef aan of de vergunning voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd wordt aangevraagd. Indien de activiteit waarvoor de Nb-wet vergunning wordt aangevraagd tijdelijk van aard is, vermeld dan de periode waarvoor vergunning wordt gevraagd. Voor het oprichten en in gebruik nemen van de centrale wordt een termijn van 8 jaar aangevraagd. Naar verwachting zijn de aangevraagde vergunningen in voorjaar 2010 definitief en zal begin 2011 gestart kunnen worden met de bouw. Voorafgaande hieraan moet de centrale in detail ontworpen en de bouwvergunning worden aangevraagd. Dit zal ongeveer 1 jaar in beslag nemen. De bouw zelf zal naar verwachting 3 tot 4 jaar in beslag nemen. Verder zullen nadat de installatie is gerealiseerd diverse testen worden uitgevoerd voordat de centrale daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Ook deze fase duurt ongeveer 1 jaar. Op basis van deze planning kan de centrale op zijn vroegst in 2016 in gebruik worden genomen. Om de volledige capaciteit van de nieuwe centrale te kunnen benutten wil Eemsmond Energie gebruik maken van de nog te realiseren 380 kv hoogspanningsleiding. Deze hoogspanningsleiding zal door TenneT naar verwachting in 2017 of 2018 gereed zijn. Dat betekent dat voor de realisatie van de centrale 6 jaar benodigd is en voor de realisatie van de noodzakelijke hoogspanningsleiding een extra periode van 2 jaar. Voor het in werking houden van de centrale wordt een termijn aangevraagd van onbepaalde tijd. ¹ zie informatiepakket of

8 1.11 Geef aan welke andere vergunningen u aanvraagt of gaat aanvragen voor de activiteit. Vermeld de datum van de aanvraag, de soort aanvraag en de betreffende overheidsinstantie waarbij de vergunning is aangevraagd en/of verleend. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Aangevraagde vergunningen door Eemsmond Energie zijn (zie cd-rom voor afschriften) Milieuvergunning (Wm) is aangevraagd op 6 november 2009 bij de Provincie Groningen Vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor de gebruiksfase is aangevraagd op 6 november 2009 bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland te Leeuwarden Vergunning ingevolge van de Wet op de Waterhuishouding (Wwh) voor de gebruiksfase is aangevraagd op 6 november 2009 bij Rijkswaterstaat Noord- Nederland te Leeuwarden Vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor de bouwfase is aangevraagd bij Waterschap Noorderzijlvest te Groningen op 6 november 2009 Vergunning ingevolge de Grondwaterwet (Gww) voor de bouwfase is aangevraagd bij Waterschap Noorderzijlvest te Groningen op 6 november 2009 Vergunning ingevolge de Keur is aangevraagd bij Waterschap Noorderzijlvest te Groningen op 6 november 2009 De bouwvergunningen noodzakelijk in het kader van de Woningwet worden in een later stadium aangevraagd. Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond zijn bevoegd gezag in het kader van de bouwvergunningen. Voor het bouwrijp maken van het terrein heeft Groningen Seaports op 17 juli 2009 een ontheffing aangevraagd bij het Ministerie van LNV. De ontheffing is bij het indienen van deze aanvraag nog niet afgegeven. De ontheffing is aangevraagd voor een periode van vijf jaren. Eemsmond Energie hoeft daarom niet zelf een ontheffing in het kader van de FF-wet aan te vragen. In de ontheffing zullen maatregelen worden genomen om de vestiging van soorten te voorkomen binnen het plangebied van de ontheffing. Hiermee is gewaarborgd dat er geen flora en/of fauna aanwezig is op het moment dat EE haar activiteiten zal starten en zij daarmee geen eigen ontheffing hoeven aan te vragen. Zodra de ontheffing is verleend zullen wij u dit als aanvullende informatie bij deze aanvraag verstrekken Is voor het project een MER of MER beoordeling verplicht op grond van artikel 7 Wet Milieubeheer? Ja

9 2 De activiteit 2.1 Gedetailleerde beschrijving aangevraagde activiteit/ waarbij de hieronderstaande elementen zoals genoemd in box 1 dienen terug te komen: Indien van toepassing kunt u verwijzen naar de passende beoordeling. Box 1 Maak onderscheid in (indien relevant): - de fase van aanleg/ontwikkeling van de activiteit (aanlegfase) - de fase van (dagelijks) gebruik van het project (gebruiksfase) Benoem de aspecten waardoor de activiteit effect kan hebben op kwalificerende soorten en habitattypen. Besteed in elk geval aandacht aan: verlies aan omvang van het beschermde gebied (areaalbeslag); versnippering van het beschermde gebied; grondwaterkwaliteit en -kwantiteit (bijvoorbeeld wijziging grondwaterstanden of stromen); oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit (bijvoorbeeld opzetten peil of juist peilverlagingen); bedrijfsmatig houden van dieren in relatie tot verzuring; luchtverontreiniging; verstoring als gevolg van verkeersbewegingen (parkeren, (toename) recreatiedruk etc.); geluidsbelasting; aantasting duisternis door verlichting; werktijden, uitvoeringstijden (dagelijks, seizoensgebonden etc.); gebruik van machines en apparatuur (bulldozers, kranen, vrachtwagens, etc.); ontgrondingen, egalisering of andere bodemberoerende activiteiten; uiterlijk/fysieke omvang van het project en landschappelijke inpassing. Zie Passende beoordeling. 2.2 Geef aan op welke specifieke soorten en/of habitattypen de voorgenomen activiteit mogelijk een (significant) negatief effect heeft. U kunt hiervoor gebruik maken van een quick scan (zie ²). Zie Passende Beoordeling ² Een quick scan is een snelle inventarisatie van de mogelijke effecten van een project of een andere handeling op de natuurwaarden. Een hulpmiddel is een zgn. kruistabel waarin de natuurwaarden worden afgezet tegen de mogelijke verstorende effecten van het project of andere handeling. Hiermee kan een eerste indicatie worden gekregen met welke effecten er rekening moet worden gehouden en welke niet. Een voorbeeld van deze kruistabel kunt u vinden in de Algemene Handreiking, natuurbeschermingswet 1998, uitgegeven door het min. van LNV. Deze is te vinden op de website van het ministerie,

10 2.3 Zijn er nog meer activiteiten waarvan u weet heeft, die mogelijk van invloed kunnen zijn op het Natura-2000 gebied (cumulatieve effecten) dan wel op het natuurmonument. Voor een inhoudelijke beschrijving van cumulatie wordt verwezen naar box 2. Zie Passende Beoordeling Box 2 Bij de beoordeling van uw aanvraag zal door ons rekening worden gehouden met andere (voorgenomen of reeds uitgevoerde) plannen en projecten, voorzover zij aanleiding kunnen geven tot gecombineerde effecten op de relevante beschermde soorten en/of habitattypen. Bij het in kaart brengen van de effecten op de relevante beschermde soorten en/of habitattypen dient u dus ook acht te slaan op een evt. cumulatie ( stapeling ) van effecten o.g.v. het door u voorgestelde plan of project. Bij een inschatting van de eventuele cumulatieve effecten zal worden uitgegaan van overige plannen en projecten binnen of nabij het betreffende gebied waarover een formeel besluit is genomen. Ook worden cumulatieve effecten van toekomstige projecten meegenomen, voor zover ze niet onzeker zijn, bij de beoordeling van de vraag of het project significante gevolgen kan hebben. Cumulatieve effecten van toekomstige projecten zijn niet onzeker, indien er concrete ruimtelijke besluitvorming over plannen heeft plaats gevonden voor meer activiteiten in de nabijheid van het betreffende gebied. Projecten buiten het grondgebied van Nederland kunnen ook cumulatieve effecten hebben voor het gebied dat is aangewezen als speciale beschermingszone in Nederland, en worden dus ook in de beoordeling worden betrokken. 2.4 Welke aspecten zijn aan uw project of plan verbonden c.q. welke maatregelen kunt u zelf ondernemen binnen uw uitvoering om de eventuele schade en/of verstoring te beperken (mitigatie): Zie Passende Beoordeling Box 3 Het is mogelijk dat uw plan of project zelf (deels) een positieve uitwerking zal hebben op de kwaliteit en kwantiteit van de relevante beschermde soorten en/of habitattypen. Mitigerende maatregelen kunnen ofwel door u zelf meegenomen worden binnen de opzet van uw plan /project dan wel expliciet worden opgelegd via voorschriften en of beperkingen verbonden aan de vergunning. Maak in uw aanvraag onderscheid in aanlegfase en gebruiksfase (indien relevant). Geef aan op welke wijze deze maatregelen de effecten op kwalificerende soorten of habitats verminderen. Voorbeelden: het tijdsschema (timing en duur) van de uitvoering (bv. geen werkzaamheden tijdens het voortplantingsseizoen van een bepaalde soort); de wijze van uitvoering (in termen van werkzaamheden) en het gebruikte materieel (bv.

11 gebruik van een bepaald type baggermachine); afscherming van geluid, licht en andere verstoringsbronnen afbakening van delen van het gebied die in geen geval mogen worden betreden; uitstootbeperking

12 3 Voorwaarden en verplichtingen bij de aanvraag van de Natuurbeschermingswet 1998 De aanvrager verklaart dat: 3.1 Hij/zij bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk zal doorgeven aan de provincie Groningen onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is. 3.2 Hij/zij alle inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens direct en naar waarheid zal verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste medewerkers. 3.3 Hijlzij er levens mee bekend is, dat de vergunning meteen wordt ingetrokken indien hij/zij één of meer uil zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niel nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt. Voorts kan de vergunning worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de vergunning niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is verleend. 3.4 Alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt. Ondertekening: Datum : 'fc/io/ajrp\ Naam ondertekenaar : "JNJ,f.b Dy.Jc.b:)J Handtekening : / ~.

13 4 Bijlagen X X Voeg een topografische kaart toe waarop de ligging van het door u voorgenomen plan of project in de ruimere omgeving is aangegeven. Bij deze tekening moet ten minste aandacht gegeven worden aan de volgende aspecten: a. schaal 1:25.000; b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen; d. afstand van de gevraagde activiteit tot de rand van het gebied(en). Voeg een situatietekening toe. Besteed daarbij ten minste aandacht aan de volgende aspecten: a. schaal 1:1000 (zo mogelijk); b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen. Zie passende beoordeling en cd-rom X Voeg zo mogelijk een afschrift toe van een aanvraag om andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Zie cd-rom X Voeg zo mogelijk een afschrift toe van eerder verleende Nb-wet vergunningen voor de voorgenomen activiteit, indien sprake is van een bestaand project. Voeg, indien van toepassing, een Milieu-effectrapport / Strategische milieubeoordeling toe. Voeg eventueel een verklaring van een gebiedsbeheerder toe omtrent de voorgenomen activiteit. Voeg, indien uitgevoerd, een natuurtoets toe voor de voorgenomen activiteit. Voeg, indien uitgevoerd, een passende beoordeling toe voor de voorgenomen activiteit. Zie cd-rom

14 Legenda Locatie Eemsmond Energie ± Natura 2000 gebied Waddenzee Meters

15

16 jbjl= låçéêïéêéw= Oplegnotitie Passende Beoordeling Eemsmond Energie ^ëëéåi= mêçàéåíåìããéêw= 27 oktober 2009 B s~åw= Beno Koolstra léöéëíéäç=çççêw= Beno Koolstra Susanne Schultz ^o`^afp=kbaboi^ka=_s= wéåçã~ëíïéö=nv= mçëíäìë=sp= VQMM=^_=^ëëÉå= qéä=mrvo=pvo=nnn= c~ñ=mrvo=prp=nno= ïïïk~êå~çáëkåä= = afsfpfb=jfifbr=c=orfjqb= = ^ÑÇÉäáåÖW= Natuur & Archeologie ^~åw= Provincie Groningen låë=âéåãéêâw= B02024/CE9/0G0/ hçéáéøå=~~åw= Inleiding De Passende Beoordeling (PB) die is opgesteld ten behoeve van de vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 van Eemsmond Energie voor het oprichten en in werking nemen en hebben van een gasgestookte energiecentrale op de Eemshaven gaat uit van het in het milieueffectrapport beschreven voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief gaat uit van de realisatie van een F-klasse turbine. Deze keuze is gemaakt vanuit een worst case -benadering: als de F-klasse turbine voldoet aan de eisen vanuit het milieu en de omgeving, dan zal de H-klasse turbine daar zeker aan voldoen. Ten tijde van het opstellen van het MER was de H-klasse turbine namelijk nog geen bewezen techniek. Ondertussen is gebleken dat realisatie van een H-klasse turbine mogelijk is en daarom de voorkeur heeft van de initiatiefnemer als onderdeel van de voorgenomen activiteit. Andere onderdelen van het voorkeursalternatief voor de voorgenomen activiteit, zoals beschreven in het MER en de Passende Beoordeling, worden niet gewijzigd. Door de voortdurende prestatietesten van de H-klassetechnologie blijkt dat de H-klasseturbine een hogere productie heeft dan voorheen in het MER werd aangenomen. Om deze reden zijn de specificaties van de beschikbare H-klasse turbine licht afwijkend van de H-klasse turbine die in het MER beoordeeld is. Daarom is de mogelijk hogere productie van de nieuwe H-klassetechnologie in de vergunningaanvraag voor de voorgestelde activiteit verwerkt. We zullen in het vervolg van deze notitie dan ook spreken over H-klasse (zoals beschreven in het MER) en H+-klasse (waarvoor uiteindelijk vergunning wordt aangevraagd). In deze oplegnotitie worden de verschillen tussen de F-klasse en de H+-klasse centrale toegelicht. Beoordeeld is of effecten op de instandhoudingsdoelen en wezenlijke kenmerken van de Waddenzee en andere Natura 2000-gebieden zoals beschreven in de Passende Beoordeling veranderen door het gebruik van een H+-klasse turbine in plaats van een F-klasse turbine. _ä~çw= 1/4

17 F-klasse versus H-klasse gasturbinetechnologie Het centrale onderdeel van een aardgasgestookte STEG-centrale is de gasturbine. De ontwikkeling van de gasturbinetechnologie is een proces van lange adem. Fabrikanten onderscheiden klassen, die aangeduid worden met letters in alfabetische volgorde. De huidige standaard van gasturbines die zich commercieel heeft bewezen is de F-klasse. Deze klasse gasturbines behaalt een nominaal netto elektrisch rendement van ongeveer 58%. De F-klasse heeft zich commercieel en operationeel bewezen. Bovendien wordt deze technologie door een aantal fabrikanten verkocht met commerciële prestatiegaranties en technische ondersteuningspakketten (bijv. Siemens, Alstom, General Electric, Mitsubishi). De H-klasse is de nieuwste turbinetechnologie. Deze klasse gasturbines is leverbaar als grotere op zichzelf staande eenheden en kan een nominaal netto elektrisch rendement bereiken van ongeveer 60%. Met deze klasse is slechts beperkte bedrijfservaring opgedaan door een beperkt aantal leveranciers (met name General Electric en Siemens). Deze technologie is dus nog geen bewezen techniek. Alhoewel de H-klasse nieuw is op de commerciële markt, is deze vanwege het verbeterd rendement en de daaruit voorvloeiende commerciële en milieutechnische voordelen (hogere elektrische productie per eenheid verbruikt aardgas en lagere emissie per eenheid geproduceerde elektriciteit) de beste keuze voor de voorgestelde activiteit. Selectie van gasturbinefabrikant/epc-aannemer De gasturbinefabrikant en de EPC-aannemer (engineering, procurement and construction) zijn nog niet geselecteerd voor de voorgestelde activiteit. In plaats daarvan wordt voor de voorgestelde activiteit een nominaal ontwerp gebruikt dat is gebaseerd op parameters die resulteren in de meest nadelige milieugevolgen die zich mogelijk voordoen (worstcase-scenario). Het nominale ontwerp voor de voorgestelde activiteit maakt deel uit van de prestatiespecificatie voor de levering van de gasturbines en de EPC-overeenkomst. Elke leverancier die in aanmerking wil komen moet daarom voldoen aan deze parameters of die verbeteren. Verschillen tussen F-klasse uit het MER en H+-klasse Het rendement van de H+-klasse turbine is hoger dan van de F-klasse turbine. Dat betekent dat er met een zelfde hoeveelheid gas (en dus met een zelfde emissie van stikstofverbindingen) meer energie opgewekt kan worden. De emissie per MW opgewekt vermogen is dus lager. In de onderstaande tabel worden de vanuit het oogpunt van de Natuurbeschermingswet belangrijkste gegevens van beide typen in beeld gebracht. låë=âéåãéêâw= B02024/CE9/0G0/ _ä~çw= 2/4

18 låíïéêéé~ê~ãéíéê= jbo=sççêâéìêë~äíéêå~íáéñ= EcJâä~ëëÉI=Ä~ëÉJÅ~ëÉF= kçãáå~~ä=çåíïéêé=ehjâä~ëëé= = ^~åí~ä=éçïéêjääçåâë= P=ñ=QQN=jt É = O=ñ=RUR=jt É = _ê~åçëíçñîéêäêìáâ== OKOQR=jt íü = NKVRU=jt íü = _êìíç= ÉäÉâíêáÅáíÉáíëéêçÇìÅíáÉ= kéííç= ÉäÉâíêáÅáíÉáíëéêçÇìÅíáÉ= _êìíç=éäéâíêáëåü= êéåçéãéåí= kéííç=éäéâíêáëåü= êéåçéãéåí= j~ëë~ëíêççã= ~ÑîçÉêÖ~ë= qéãééê~íììê= ~ÑîçÉêÖ~ë= sçäìãéëíêççã= ~ÑîçÉêÖ~ë= `l O JÉãáëëáÉï~~êÇÉå== klñjéãáëëáéï~~êçéå== EÄáà=NR=ãÖLkã P I=NRB= l O F= `ue v JÉãáëëáÉï~~êÇÉå== EÄáà=NRB=l O F= `ljéãáëëáéï~~êçéå== EÄáà=NRB=l O F= ke P JÉãáëëáÉï~~êÇÉå== EÄáà=NRB=l O F= NKPOO=jt É = NKNTM=jt É = NKOVR=jt É = NKNQT=jt É = RUIVB= RTITB= P=ñ=TNO=âÖLë=Z=ONPS=âÖLë= VP= ç`= P=ñ=TRN=ã P Lë=Z=OORP==ã P Lë= P=ñ=QO=âÖLë=Z=NOS=âÖLë= = PITT=ãíLàê= = PRM=ÖLâtÜ= P=ñ=VIS=ÖLë=Z=OUIU=ÖLë= = USM=íLàê= = UM=ãÖLâtÜ= RVITB= RUIRB= Aannames: niet-gegarandeerde productiegegevens gecorrigeerd via Gatecycle-simulaties naar ontwerpcondities; omgevingscondities van 9 o C en 90% relatieve vochtigheid als gemiddelde meteorologische omstandigheden in Eemshaven; 8760 bedrijfsuren per jaar op volbelasting (94,7%) O=ñ=UST=âÖLë=Z=NTPQ=âÖLë= VP= ç`= R=ãÖLkã P = R=ãÖLkã P = O=ñ=VNQ=ã P Lë=Z=NUOU==ã P Lë= O=ñ=RR=âÖLë=Z=NNM=âÖLë= = PIOV=ãíLàê= = PQR=ÖLâtÜ= O=ñ=NOIR=ÖLë=Z=OR=ÖLë= = TRM=íLàê= = TV=ãÖLâtÜ= NMM=ãÖLkã P = NMM=ãÖLkã P = O=ãÖLkã P = O=ãÖLkã P = Uit bovenstaande gegevens blijkt dat 2 H+-klasse turbines op alle aspecten gunstiger of gelijk scoren dan 3 F-klasse turbines. Aangezien de projectlocatie plaats biedt aan 3 F-klasse-gasturbines ten opzichte van slechts 2 H+klasse-gasturbines heeft de voorgestelde activiteit op basis van de F-klassetechnologie een 13% grotere capaciteit dan de H+-klassetechnologie. De 13% grotere capaciteit van de 3 F-klassegasturbines versus de 2 H+-klasse-gasturbines betekent dat het verbruik en lozingen van milieugevoelige materialen ook nominaal 13% lager zijn bij de H+-klassetechnologie dan bij låë=âéåãéêâw= B02024/CE9/0G0/ _ä~çw= 3/4

19 de F-klassetechnologie die wordt gebruikt aangemerkt als voorkeursalternatief in de milieueffectrapportage, inclusief evenredige reducties van: Innamedebiet onbehandeld zeewater van de Wilhelminahaven. Verbruik van chemicaliën, grondstoffen en hulpstoffen. Lozingsdebiet van afslibwater van de koeltoren. Chemicaliënresten in afslibwater van de koeltoren. Thermische belasting van spuivloeistof van de koeltoren. Dit geldt ook voor alle andere aspecten. Voor het heiwerk geldt dat er nu twee in plaats van drie ketelhuizen gebouwd worden, wat leidt tot minder heiwerkzaamheden. De lichtbelasting van beide installaties is gelijk, evenals de geluidsproductie in de gebruiksfase. De elektriciteitscentrale van Eemsmond Energie wordt ontworpen volgens het BBT-principe (Beste Beschikbare Technieken). Dit houdt in dat de nodige geluidsbeperkende voorzieningen worden getroffen om de geluidsemissie van de centrale binnen redelijke kosten zoveel mogelijk te beperken. De geluidsreducerende maatregelen zoals genoemd in de Passende Beoordeling worden ook toegepast bij de H+-klasse. Op basis van de huidige inzichten zal daarom de geluidsemissie van het ketelhuis en de schoorsteenuitlaat voor de H+klasse turbine niet afwijken van de F-klasse turbine. Conclusie De keuze voor realisatie van de H+-klasse turbines betekent dat de milieueffecten alsmede de effecten op de instandhoudingsdoelen en wezenlijke kenmerken van de Waddenzee en andere Natura gebieden kleiner zullen zijn dan beschreven in het voorkeurscenario van het MER. Deze afname is echter niet van dien aard dat voornoemde effecten wezenlijk wijzigen. Dit betekent dat conclusies die getrokken zijn t.a.v. de in de PB beschreven F-klasse turbines tevens van toepassing zullen zijn op de H+-klasse turbines. Naar het oordeel van ARCADIS is het daarom niet aan de orde om de Passende Beoordeling aan te passen. låë=âéåãéêâw= B02024/CE9/0G0/ _ä~çw= 4/4

20 788 Verdamping Dosering bij inname Terugloop afval 305,8 Behandelingschemicaliën ,5 Zwaartekracht- 3057,5 Gefilterd 2670,4 Hybride Lozing koelwater in Zeewater filter water koeltoren Afblazing koeltoren zeewater Eemsmond Wihelminahaven (opslagtank) 59,9 305,8 Terugloop 82,7 Stollingsmiddelen 81,4 Multimediafilter 4,1 4,1 Terugloop water 81,4 44,8 Teruglooptank Omgekeerde osmose installatie 48,9 3,6 36,1 Dosering Pekel EDI-installatie Drinkwater 0,4 Drinkwater 0,4 Afvalwater- 0,4 35,7 (opslagtank) (buffertank) behandelings- faciliteit Proceswater Bluswatersysteem Slib ter 32,2 opslag elders Stoom-watercyclus Reiniging Gedeminera- Stoomketel Condensaatgasturbine-compressor liseerd water 32,2 Boileropzet (HRSG) polisher (opslagtank) Opgeslagen in tank 32,2 Afblazing HRSG Regeneratie polisher Behandelingschemicaliën elders ter specialistische Waterbehandeling verwijdering Afblaastank (neutraliseringstank) AANTEKENINGEN 1 WATERSTROMEN IN KUBIEKE METER PER UUR 1,3 (variabel) Olie/water- Voert mogelijk door olie verontreinigd water af afscheider INDICATIEVE WATERBALANS Eemsmond STEG-centrale 1200 MW nominaal 1,3 32,2 3,3 (variabel) Hemelwater - schoonwaterafvoer op locatie Doc.nr. UP WMH Rev. D

21 !, ' d - I N y -!. ~ -! E T l-' ~ ~.,; j! ~ i H w ~ " _ c c 0 -"u '\-0 x_ ~"' :.:" N-".* "' Y,. H Ë lil,----- ~ I ti ij H y -ī ' ii!.- Y -j;, 1 I 11 - ~'------' I! 5 f! H "I T,r- ~ H ~ d -! - h. - i~ ~o --.J I-- y " ' y, " ', Y -j ; i --'--- i ~f! I r---- I i,î Hi ~~ 4 :> ~ '8 v " ~

22

23 PASSENDE BEOORDELING AARDGASGESTOOKTE ELEKTRICITEITSCENTRALE EEMSHAVEN EEMSMOND ENERGIE BV juli 2009 B02024/CE9/0D2/000010

24 B02024/CE9/0D2/ ARCADIS 2

25 Inhoud 1 Inleiding Planbeschrijving en locatie Achtergrond Elektriciteitsbehoefte en verwachte groei Initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie en gevolgen voor de vraag _ Huidig productievermogen Leeftijd van productievermogen en verwachte sluiting van verouderde energiecentrales Behoefte aan nieuw/vervangend productievermogen Netwerkcapaciteits- en congestiemanagement door TenneT Ontwikkelingen in de toekomst Aardgasbronnen Zekerheid van brandstofaanvoer Prijs van brandstof Duurzame (groene) energie Besparingen door een efficiënt gebruik van energie Criteria voor de voorgenomen activiteit Uit te voeren activiteiten Ontwerp van de centrale Beschrijving van het elektriciteitsproductieproces Luchtemissies Aanvoer van gas Elektriciteitsnetwerk Water Constructie van de elektriciteitscentrale Carbon capture readiness Alternatieven in het MER Leeswijzer 38 2 Locatie en reikwijdte effecten Inleiding Beschrijving plangebied en omgeving Ligging ten opzichte van beschermde gebieden Reikwijdte effecten 41 3 Beschermde natuurwaarden Inleiding Kwalificerende waarden Waddenzee Habitatrichtlijn Vogelrichtlijn Overige waarden Instandhoudingsdoelen Waddenzee Algemene doelen 50 B02024/CE9/0D2/ ARCADIS 3

provincie grofiingen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden)

provincie grofiingen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) provincie grofiingen Gemeente Del/zijl Bijlage 1 - ^ Marconi Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u

Nadere informatie

Let op. Heeft u vragen bij het invullen?

Let op. Heeft u vragen bij het invullen? Dit aanvraagformulier is nodig om een Natuurbeschermingswet (IMbwet) vergunning aan te vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatief effect kan hebben op (een

Nadere informatie

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast I uuanmuji w^um Doc. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1 1 DEC 2013 Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd AWB..w«lwn 2013 M **/& Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma

Nadere informatie

Startnotitie 400-450 MW e Waterstofelektriciteitscentrale C.GEN. Europoort-Rotterdam. 30820137-Consulting 08-1677. Arnhem, september 2008

Startnotitie 400-450 MW e Waterstofelektriciteitscentrale C.GEN. Europoort-Rotterdam. 30820137-Consulting 08-1677. Arnhem, september 2008 30820137-Consulting 08-1677 Startnotitie 400-450 MW e Waterstofelektriciteitscentrale C.GEN Europoort-Rotterdam Arnhem, september 2008 Auteurs : F. Ermers, J.H.W. Lindeman KEMA Consulting In opdracht van

Nadere informatie

Stichting Essent Sustainability Development

Stichting Essent Sustainability Development MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage Inhoud Informatie vooraf... 4 Inleiding Actuele situatie Essent

Nadere informatie

Stichting Essent Sustainability Development

Stichting Essent Sustainability Development MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage Inhoud Informatie vooraf... 4 Inleiding Actuele situatie Essent

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

MER Ondergrondse opslag van CO 2 in Barendrecht. Deelrapport 1: Samenvattend hoofdrapport (overzicht op hoofdlijnen van MER en alle bevindingen)

MER Ondergrondse opslag van CO 2 in Barendrecht. Deelrapport 1: Samenvattend hoofdrapport (overzicht op hoofdlijnen van MER en alle bevindingen) MER Ondergrondse opslag van CO 2 in Barendrecht Deelrapport 1: Samenvattend hoofdrapport (overzicht op hoofdlijnen van MER en alle bevindingen) Initiatiefnemer Shell CO 2 Storage B.V. Den Haag Geregistreerd

Nadere informatie

Aardgasgestookte elektriciteitscentrale

Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Aardgasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 3 oktober 2008 / rapportnummer 2140-55 1. HOOFDPUNTEN VOOR HET MER Advanced Power, een internationaal

Nadere informatie

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029 33 Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029 TenneT TSO B.V. CAS 2014-083 juli 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Conclusie en Advies 4 2.1 Conclusie 4 2.2 Advies 5 3. Ontwikkelingen aan vraag en aanbodzijde

Nadere informatie

Nota van beantwoording. Gebiedsvisie windenergie Drenthe

Nota van beantwoording. Gebiedsvisie windenergie Drenthe Nota van beantwoording Gebiedsvisie windenergie Drenthe Nota van beantwoording Gebiedsvisie windenergie Drenthe Een gezamenlijk product van de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014. november 2007

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014. november 2007 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 november 2007 Inhoudsopgave Profiel van de organisatie... 2 1 Inleiding... 3 2 Kwaliteit... 4 2.1 Kwaliteitsindicatoren... 4 2.2 Streefwaarden

Nadere informatie

Monitoringsrapportage Leveringszekerheid Elektriciteit en Gas 2010

Monitoringsrapportage Leveringszekerheid Elektriciteit en Gas 2010 Monitoringsrapportage Leveringszekerheid Elektriciteit en Gas 2010 Versie Definitief Datum 19 juli 2010 Status Definitieve versie Colofon Projectnaam Leveringszekerheid Elektriciteit en Gas 2010 Contactpersoon

Nadere informatie

ECN Beleidsstudies. Energie Markt Trends 2001

ECN Beleidsstudies. Energie Markt Trends 2001 ECN Beleidsstudies Energie Markt Trends 2001 Voorwoord De energiesector is nog nooit zo sterk veranderd als in de laatste jaren. Door liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt zijn de verhoudingen

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Voortgang Essent Sustainability Development Foundation Oktober 2012. Inhoud. Informatie vooraf. Inleiding Actuele situatie Essent en RWE

Voortgang Essent Sustainability Development Foundation Oktober 2012. Inhoud. Informatie vooraf. Inleiding Actuele situatie Essent en RWE Voortgang Essent Sustainability Development Foundation Oktober 2012 Inhoud Informatie vooraf Inleiding Actuele situatie Essent en RWE Hoofdstuk 1 Voortgang Duurzaamheidsovereenkomst ESDF Hoofdstuk 2 Hoofdlijnen

Nadere informatie

Windmolens in Diemen

Windmolens in Diemen Windmolens in Diemen Onderzoek naar de haalbaarheid in het buitengebied Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 4 oktober 2011 CONCEPT Gemeente Diemen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijk Beleid/WG

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

VOORNEMEN GASOLIEOPSLAG IN ZOUTCAVERNES IN REGIO TWENTE

VOORNEMEN GASOLIEOPSLAG IN ZOUTCAVERNES IN REGIO TWENTE VOORNEMEN GASOLIEOPSLAG IN ZOUTCAVERNES IN REGIO TWENTE Den Haag, juni 2010 VOORNEMEN GASOLIEOPSLAG IN ZOUTCAVERNES IN REGIO TWENTE 2 Inhoud 1 Een m.e.r.-procedure voor gasolieopslag in zoutcavernes 5

Nadere informatie

Capaciteitsplan Noord West Net N.V. 2003 2009

Capaciteitsplan Noord West Net N.V. 2003 2009 Capaciteitsplan Noord West Net N.V. 2003 2009 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding... 4 2 Beschrijving van de capaciteit van het huidige net... 5 2.1 Het elektriciteitsnet van Noord West Net... 5 2.2 Koppelingen

Nadere informatie

Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen

Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen Rapport Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen Jan Duerinck, Wouter Wetzels, Erwin Cornelis, Ils Moorkens, Pieter Valkering Studie uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Energieagentschap

Nadere informatie

SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030. Topsector Energie. Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25

SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030. Topsector Energie. Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25 SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030 Topsector Energie Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25 Projectnaam: Systeemintegratie en de rol van Energieopslag DNV GL -

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen,

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen, BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU HTCW vergassingsinstallatie Rijssen Waste Consortium Rijssen, Juni 2011 0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND EN DOELSTELLING... 6 2.1 Waarom HTCW...

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie