Januari December

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Januari 2007 25 36 21 15 31 21 December 2007 49 74 43 31 39 35"

Transcriptie

1 INLEIDING INHOUD 2007 was voor MiKado een jaar van gestage groei, maar ook Inleiding Klantenbestand van stabilisering. Na 2 jaar bezig te zijn geweest met de opstart Public relations van ons gastouderbureau, hebben we gemerkt hoe prettig het is Deskundigheidsbevordering Nieuwsbrief & Tips om in normaal vaarwater terecht te komen. We kennen onze Tarieven gastouders intussen, hebben een prettige relatie met onze Oudercommissie ouders en ondergetekenden hebben elkaar inmiddels ook Gastouderraad Belangenbehartiging zo leren kennen dat we aan één woord genoeg hebben. GGD-inspecties Ouders werden voor een tweede keer zwanger, kregen Klachten Voornemens 2008 behoefte aan grotere woonruimte en dat bracht in een aantal gevallen een afscheid met zich mee. We hebben ervaren dat door velen van u onze manier van werken als positief gezien wordt. Voor het uitspreken van uw waardering willen we u heel hartelijk bedanken! KLANTENBESTAND Maand Vraagouders Gastouders gezinnen kinderen kinderen kinderen ingeschreven gekoppeld totaal totaal December Januari December April Ons streven was om eind 2007 zestig koppelingen tot stand te hebben gebracht. Dat punt bereikten we in augustus. Herbemiddelingen In het afgelopen jaar hebben wij voor 11 gezinnen een hermiddeling uitgevoerd; dat is een fors aantal (bijna 25%). Voor 10 gezinnen is dat ook gelukt. 1

2 Een belangrijk deel van de herbemiddelingen heeft te maken met het feit dat de gastouder stopt met de opvang. Er zijn in de loop van het jaar 9 gastouders met de opvang gestopt. Redenen: verhuizing, tijdelijke onderbreking ivm zwangerschap, ander werk gezocht en gevonden. De grote mate van herbemiddeling laat zien dat in de afhankelijkheid van de gastouder de opvang kwetsbaar is, en dat ouders er niet vanuit kunnen gaan dat zij hun gastouder jarenlang houden. Wij zijn ons hier nog meer bewust van geworden en zijn hierin bij intakes voor nieuwe ouders helder in. We realiseren ons dat stabiliteit in de opvang voor ouders en kinderen heel erg belangrijk is, en proberen hier bij de selectie van gastouders rekening mee te houden, maar helaas blijft dit meestal onvoorzien. Vanuit MiKado geven we inmiddels meer informatie over financiële zaken aan de gastouder, waardoor we willen bijdragen aan een meer realistische afweging bij de keuze om als gastouder te gaan werken. Gecombineerde inschrijvingen Opvallend is het grote aantal basisschoolkinderen dat opvang vindt bij een gastouder; in december zijn dit 31 van de 74 kinderen (42%). Dit ondanks het feit dat MiKado niet actief meer werft voor deze leeftijdsgroep. In onderstaande tabel kunt u zien dat ouders met kinderen van 0-4 jaar overwegend een geschikte gastouder vinden door bemiddeling van MiKado; voor schoolkinderen zijn het de ouders zelf die in tweederde van de gevallen zelf een gastouder vinden. Koppelingen 2007 Gezinnen Kinderen 0-4 jaar Kinderen 4-12 jaar Aantal 33 percentage Aantal 32 percentage Aantal 18 percentage Werving/bemiddeling door Mikado: % 26 81% 6 33% Ouders en gastouder komen samen bij Mikado: % 6 19% 12 67% PUBLIC RELATIONS In 2007 is onze PR hoofdzakelijk gericht op: Advertenties: werving van gastouders in de wijken Haagse Beemden, Princenhage en Westerpark. vergroten van de naamsbekendheid in bovenstaande wijken verwerven van naamsbekendheid in Teteringen Krant Soort advertentie geadverteerd Reacties Haagse Beemden Nieuws knakie 10 x Op 2 knakies is gereageerd. Haagse Beemden Nieuws advertentie 1 Geen reacties Schoolkrant De Boomgaard advertentie 1 Diverse bruikbare reacties tbv bso Stadsblad Breda zoekertje 5 Gemiddeld 2 reacties per zoekertje. Bruikbaarheid van reacties loopt sterk uiteen. Wijkkrant Westerpark advertentie ¼ A4 1 Geen. Wijkkrant is inmiddels opgeheven. Wijkkkrant Princenhage/Tuinzigt/ Westerpark Teteringen huis aan huisblad prikker 7 Enkele reacties. Advertentie ¼ A4 4 Nov./dec. Geen reacties 2

3 Flyers: In februari hebben we onze flyer herzien en 2000 nieuwe exemplaren laten drukken. Vanaf april 2007 tot april 2008 heeft MiKado een contract gehad met Positieve Result. Deze organisatie verzorgt geboortekoffertjes waarin van diverse organisaties een reclame-uiting is opgenomen. De geboortekoffertjes werden in de verloskundige praktijken in de Haagse Beemden en Princenhage uitgedeeld na het eerste bezoek van de zwangere aan de verloskundige. Op deze manier zijn er 700 flyers terecht gekomen bij gezinnen waar een baby op komst is. Resultaat: 1 reactie. Wij hebben wegens geringe reacties het contract niet verlengd. Website De home page is in 2007 zo n 3500 keer bezocht. Dit is iets minder dan het jaar ervoor. De pagina tweedehands kinder/baby spullen is komen te vervallen, omdat hiervan geen gebruik werd gemaakt.. De beveiligde pagina van de oudercommissie is uitgebreid. Op deze pagina staan nu ook foto s van activiteiten door MiKado of de Gastouderraad georganiseerd. De pagina kan bezocht worden door zowel gast- als vraagouders. In november hebben we een rekenmodule aangekocht en geïnstalleerd op de pagina kosten. Ouders kunnen na het invullen van een paar gegevens, in één klik zien wat ze netto aan kinderopvangkosten kwijt zijn. Consumentenbeurs: Ondernemen in de Haagse Beemden Op een zondag in april heeft MiKado deelgenomen aan een consumentenbeurs voor ondernemers in de Haagse Beemden die voor het eerst in cultureel centrum het Kraaiennest werd georganiseerd. De beurs heeft niet direct nieuwe gast- of vraagouders opgeleverd, maar heeft zeker bijgedragen aan onze naamsbekendheid. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Thema-avonden 2007 Introductieavond (gastouders) Voorlichting brandwondenstichting Thema-avond taalontwikkeling kinder-ehbo-avond (gast- en vraagouders) Intervisiegroep maand mei, november mei september oktober augustus, november NIEUWSBRIEF EN TIPS & ADVIES Volgens planning hebben wij in 2007 ieder kwartaal onze Nieuwsbrief kunnen uitbrengen, waarin we verslag doen van MiKado-activiteiten en actuele zaken. Uit gesprekken met de ouders blijkt dat de Nieuwsbrief door veel (gast)ouders gelezen wordt. Daarnaast hebben wij dit jaar 3x pedagogische Tips en adviezen voor met name gastouders gemaakt met als thema s: - spelen en speelgoed - taalontwikkeling - zindelijk worden, agressief gedrag, peuterpubertijd Idee hierachter is geweest dat het voor gastouders inspirerend en leuk zou kunnen zijn om het pedagogisch beleid en het werkplan - dat tijdens de introductieavond aan de orde komt op deze manier onder de aandacht te brengen. Daarnaast gaan we in het jaargesprek met de gastouder bewuster in op een onderwerp uit het pedagogisch beleid. Dit gebeurt mede nav. advies uit de gastouderraad. Welk onderwerp besproken wordt, verschilt per gastouder. Onderwerpen kunnen zijn: welk speelgoed biedt je aan, en op welke manier; de verschillen in ontwikkeling en begeleidingsbehoefte tussen kinderen; de wijze van stimuleren van gewenst gedrag en het afremmen van ongewenst gedrag; omgaan met het dagritme; buitenspelen e.d. 3

4 TARIEVEN Bij het vaststellen van onze tarieven spelen verschillende overwegingen een rol: - tarieven moeten concurrerend zijn - tarieven zijn bedoeld om de totale organisatiekosten te dekken - tarieven zijn deels gebaseerd op diensten aan de individuele klant, deels op het solidariteitsbeginsel. De tarieven voor 2007 zijn aangepast. In juni 2006 zijn deze voorgelegd aan de Oudercommissie, die in september een positief advies heeft uitgebracht. Vervolgens zijn alle vraag- en gastouders geïnformeerd. Bemiddelingstarief per maand incl. 19% btw 0-4 jarige kinderen 4-12 jarige kinderen 1ste jaar 2de e.v. jaar 1ste jaar 2de e.v. jaar 1ste kind 112,50 82,50 85,00 62,50 2de e.v. kind 57,50 42,50 42,50 32,50 Adviestarief gastouder bij gastouder bij vraagouder thuis thuis 3,50 per kind per uur 8,75 per gezin per uur In 2007 heeft de Hoge Raad positieve uitspraak gedaan inzake vrijstelling btw voor gastouderbureaus. De tarieven voor 2008 zijn in november besproken met de Oudercommissie en zijn per februari 2008 aangepast. In verband met het wegvallen van de vooraftrek omzetbelasting zijn de organisatiekosten verlaagd met 12%, en afgerond naar hanteerbare tarieven. OUDERCOMMISSIE MiKado hecht groot belang aan het overleg met de ouders in de Oudercommissie (OC). Zij bieden een essentiële aanvulling vanuit het gezichtspunt van de ouders, weten de vinger soms op de zere plek te leggen, terwijl zij tevens vanuit hun eigen professionele achtergrond een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van MiKado. Leden van de Oudercommissie : Marjolijn Romijn (voorzitter), Rudi van Lent (secretaris), Hanneke Visser-Maes (contactpersoon ouders, BOinK), Ronald Volkert (lid), Cindy van Hattum (lid vanaf september) De oudercommissie is in 2007 vier maal bij elkaar geweest (februari, mei, september, november) Besproken onderwerpen: doorbetalen gastouder bij thuis houden kind wegens ziekte ouder. Advies: 50% doorbetalen eerste dag. (zelfde als bij ziekte kind) contracten en algemene voorwaarden zijn herzien uitstapjes met kinderen richtlijn geschreven voor gastouders tarieven De OC wordt iedere vergadering bijgepraat over de ontwikkelingen binnen MiKado. Ouders ontvangen per mail de agenda en de notulen. GASTOUDERRAAD Vanaf de oprichting van MiKado vonden wij het belangrijk om een actieve groep gastouders om ons heen te hebben die bijeenkomsten en activiteiten wilden initiëren en organiseren voor de gastouders en die tevens voor ons als klankbord konden dienen bij het ontwikkelen van ideeën rondom introductieavonden en andere deskundigheidsbevordering bijeenkomsten. Leden: Francisca Holtrop, Daniëlle Ploeg, Jeanine van Zon en Laura Fijneman. De Gastouderraad is in 2007 vijf keer bij elkaar geweest. Datum Plaats Activiteit 5 april Speeltuin Somerweide HB Paaseieren zoeken 12 juni Texashoeve HB Kabouterwandeling met afsluiting op terras en in de speeltuin 25 september Bij gastouder WP Knutselochtend herfst 19 december Bij gastouder en MiKado HB Herdertjestocht 4

5 In overleg met de gastouderraad heeft MiKado in 2007 gekozen voor een kerstgift aan UNICEF BELANGENBEHARTIGING Het initiatief dat door MiKado in 2006 is genomen tot het organiseren van de gastouderbureaus in een vereniging heeft in 2007 verder vorm gekregen. In april zijn 15 bureaus uitgenodigd om deel te nemen aan een werkconferentie. Dit heeft ertoe geleid dat in oktober de VGOB is opgericht, onder voorzitterschap van Monique Lindeijer De VGOB wil de kwaliteit van de gastouderopvang bevorderen en deze als waardevolle vorm van kinderopvang zichtbaar maken in de samenleving, alsmede actief opkomen voor haar belangen. GGD-INSPECTIES 14 augustus is MiKado weer uitgebreid gecontroleerd door de GGD. Hierbij zijn ook een aantal gastouders, ouders en de oudercommissie betrokken geweest; zij hebben een uitgebreide vragenlijst ingevuld, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank! De methodiek voor de risico-inventarisatie werd op moment van inspectie landelijk geëvalueerd. Aangezien aanpassingen pas in december verwacht werden, is ten aanzien van de gehanteerde methodiek geen oordeel uitgesproken door de GGD. Wel is aangegeven dat MiKado alle risicoinventarisaties heeft uitgevoerd. Afgezien van dit punt (dat dus niet beoordeeld is) voldeed Mikado aan alle kwaliteitseisen. KLACHTEN In 2007 hebben ons geen klachten bereikt in de zin van het klachtenreglement. Ook zijn er geen klachten ingediend bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. VOORNEMENS 2008 In 2008 zal naast de gebruikelijke thema-avonden en bedrijfsvoering aandacht worden besteed aan o.m. de volgende onderwerpen: - Protocol kindermishandeling; - Intervisie als vorm van deskundigheidsbevordering (certificaat); - Opzetten van een forum voor gastouders; - Ontmoetingsochtend voor opa s en oma s die als gastouder hun kleinkinderen opvangen; - Mogelijkheden bekijken inzetten stagiaires SPW/ verzorging; - Vakantieactiviteit voor basisschoolkinderen; - PR gericht op Teteringen; - Administratieve efficiëntie in werkwijze MiKado bij groei; - Vraag zal ook zijn hoe wij omgaan met onze groei; MiKado streeft een zodanige omvang na dat zij de kwaliteit kan blijven bieden die zij belangrijk vindt. M i K a d o... Een eenvoudig spelletje met kleurige houten stokjes. Een spel dat vraagt om aandacht, concentratie en zorgvuldig handelen... Precies waar gastouderbureau MiKado voor staat. Heeft u een reactie op ons jaarverslag? Laat het ons weten: of 5

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2013 een onstuimig jaar. Inhoud. Algemene terugblik 2

Jaarverslag 2013. 2013 een onstuimig jaar. Inhoud. Algemene terugblik 2 Jaarverslag 2013 Inhoud Algemene terugblik 2 Beleid 4 Personeel 8 Automatisering 9 Pedagogiek en 11 trainingen Marketing 14 Organisatorische 16 ontwikkelingen 2013 in cijfers 18 Tot slot 19 Een sympathieke

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom / opening Presentielijst

Agenda. 1. Welkom / opening Presentielijst Agenda 1. Welkom / opening Presentielijst 2. Vaststellen agenda 3. Notulen vorige vergadering 4. Betrokkenheid 5. Dag van de gastouder Iemand iets van gemerkt? 6. Huispedagoog Else Goossensen 7. Cursus

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde www.tiskidz.nl Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 1 Inhoudsopgave Wat heeft TisKidz te bieden pagina 3 Visie pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

SAMENVAT TING MONIT OR KRAAMZORG. De werking van het landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg in de praktijk

SAMENVAT TING MONIT OR KRAAMZORG. De werking van het landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg in de praktijk 1 INLEIDING SAMENVAT TING MONIT OR KRAAMZORG De werking van het landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg in de praktijk behorend bij nieuwsbrief 9, november 2007 Het rapport Monitor Kraamzorg geeft de resultaten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Onderdeel van: Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023 AD Rijswijk GLD Tel: 0345 502536 1 Hoofdstuk 1 De visie vanuit de organisatie

Nadere informatie

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Inhoudsopgave Voorwoord 1. Missie, visie, doel 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Doel 1.4 Pedagogische basisdoelen 1.5 Personeelsbeleid 2. Open-deuren-beleid

Nadere informatie

inhoud Pag 1 9.1 Proeftijd 9.2 Evaluatiegesprek 10.1 Achterwacht 10.2 Invalgastouder 12.1 Interne klachtencommissie 12.2 Externe klachtencommissie

inhoud Pag 1 9.1 Proeftijd 9.2 Evaluatiegesprek 10.1 Achterwacht 10.2 Invalgastouder 12.1 Interne klachtencommissie 12.2 Externe klachtencommissie Sammy s Handboekje inhoud 1 Voorwoord 1.1 Onze identiteit 2 Openingstijden en opvangtijden 2.1 Openingstijden en bereikbaarheid 2.2 Opvangtijden 3 De gastouder 3.1 Wat verwachten wij van een gastouder?

Nadere informatie

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang.

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. VIAVIE Welzijn GASTOUDEROPVANG Januari 2015 Wij zijn op het volgende adres bereikbaar: Postadres GOB Holten - Rijssen Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek adres Kulturhus Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek

Nadere informatie

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Geschreven door: Leidinggevende Stephanie Rosema en Beleidsmedewerker Sophie van Raalte Datum: Januari 2010 Herzien mei 2013 Verantwoorde MaiKids opvang

Nadere informatie

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren Nieuwsbrief BSO Tennisclinic de Geeren November 2013 Nieuwsbrief Buitenschoolse Opvang Na een heerlijke zomer, waarin we enorm hebben genoten van het prachtige weer, genieten we nu van de herfst en staat

Nadere informatie

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH Informatiebrochure Elst, 12-2013, JH 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 1. Welkom 3 2. Over Ons 5 3. Werkwijze 6 4. Wie doet wat 9 5. Tarieven 10 6. Pedagogisch Beleidsplan 11 7. Kwaliteit 18 2 1. Welkom Welkom

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden

Meest gestelde vragen en antwoorden Meest gestelde vragen en antwoorden Welke vormen van opvang biedt Gastouderlink? Gastouderlink biedt gastouderopvang voor kinderen vanaf zes weken oud tot het moment waarop ze de basisschool verlaten,

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode. Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard

Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode. Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard Inleiding Buurtzorg Jong is in september 2013 gestart met een pilot in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel.

Nadere informatie

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009 Leeswijzer Bij deze evaluatie is gekozen om de kernpartners betrokken bij huiselijk geweld en het huisverbod zelf een stukje t.b.v. de eerste

Nadere informatie

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Verslag van de periode 25 september 2012 tot en met 31 oktober 2013 Subsidienummer 5100-3024 contactpersoon Alan Hameetman

Nadere informatie