2 Het ver vmclit e str orni ngsv e 1 d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Het ver vmclit e str orni ngsv e 1 d"

Transcriptie

1

2 NKUD 1 nleiding 2 Het ver vmclit e str orni ngsv e 1 d 3 Laser -Do pp 1 er Sne 1 he i ds ne t i ng 3.1 Het principe 3.2 De verschillende meetiriethodes 3.3 flour- en nadelen 4 De gebruikte apparatuur 4.1 De opstelling 4.2 Gebruikte instellingen 5 De rnetinrgen Ei De verwerking van de mestdata 7 De resultatelz 7.1 De meetresultaten 7.2 Afgeleide meetresultaten 7 3 Foutenbeschouwing 2 Conclusie Bijlage 1 tirn 13 blz. 1 blz. 2 blz. 5 blz. 5 blz. 7 blz. 7 blz. 8 blz. 8 biz. 9 blz. 10 blz. 14 blz. 15 blz. 15 blz. 18 blz. 22 blz. 2.3

3

4 De opdracht horende bij dit onderzoek was het experimenteel bepleit 7~a.n het snefheidsveld va.n liet hieronder a. gebeelde opposing jets a.ppara.at ra. b. v. Laser-Doppler Snzlheidsmetings als controle op het reeds numeriek f-sipaa.ld~ snelhei dsveld a Hst opposing.jets apparaat bestaat uit vier vaste blokken < een van perspex zn drie va.n altrrainiuni 1, die geplaatst Ti oe i c t of Dit in het kader var? een onderzoek nâar het dispersief nsngen v8n niet -mengbare polymeren. Met behulp v~ln het opposing jets appa.m.at ka.n men n. 1, het defornta.t ie - en opbreekgedrag bestuderen vsm een enkele druppshl indien het stromingsveld van de omringende rloristofs in clit ofiderzoek castor olies bekend is. f.fen heeft het opposing jets apparaat zo ideaal mogelijk proberen luit te voeren9 zodat het cnelheid5veld zoveel mogelijk het model van hyperbolische rekstroraing benadert Daar echter tvoor later onderzoek1 een druppel van hit te onderzoeken medium in de olie in het opposing jet.-; apparaat moet kunnen warden ingespoten is er een gaatje in de achterplaat van het apparaat a.angebracht wa3.r een i-ia.ald is in gebracht, 9eze naald is in dit onderzoek zover teruggetrokken uit de achterplaat dat deze niet in de olie steekts zodat d2 stmraing niet verstoord w~rdt~ Dogrdat de naald het gaatje in de achterplaat niet perfect af dicht. ontstaat hier een lekstraom. Pit is een ~T'~Ï-x de redenen waarom het noodzakelijk is het snelkeidsveld nog eens experirfisnteel te controleren faf gezien van andere niogiilijke lekstromen en discontinuiteiten -1 -

5

6 Bij het oppoc.ins; jets apparaat zijn er m l randeffecten: - aan de ra.nden van het profiel is de cneiheid nul C î 1-22.n de VQQT en de achterwand is de snelheid nul (2). Hierdour zullen de grafieken van figraur 3 in de buurt, van de i.a.nckn van het, upposing jets apparaat af buigen en ns.ar nul gaan <m.b. t. 11 en zal de o-coordinaa.t wel van belailg zijn (m.b.t. 2). Dit is ~~7eergegesen in de onderstaande snelheidsprof ieien Cf iguur 4 1: G verloopt met z: -aan de voor- en ach-t.erwa.nd is de snelheid riul => G = rj -~iddei? LLussen de voor- en éxhterwmd is de snelheid K1aximaa.l => G = Em.Ximaa.1. n een vlak 2venwijdig aan de voor- en achterwand van het opposing jets apparaat7 een vlak met, constante z zal G euns"tnt rnt-ieten zijn wat, %.?it d.rn.v, de metingen kufinen controleren!door de helling te k;epa.len in de oorsprong van de grafieken U, =f f x) en U,=f fy) > j eveneens zal de groette r7a.n i; bepaald imrden en vergeleken worden met de reeds berekende waa.rde van G * Het gebied waar het nagestreefde lineaire snelheidsveld Cafgebeeid op de plaatjes van de vorige pagifia) zal optreden 23.1 daar zijn waar de stroming nauwelijks last heeft van randeffecten ; dus in het midden van het opposing jets appa.raat. Voor later onderzoek is het van belang te weten hoe groot dit lineaire geklied is (het liefst zo groot mogelijk). -3 -

7 Een noodzakelijke voorwaarde voor een lineair stromitigsveld is dat we te riis.keii hebben met een laminaire stroming; m.a.w. er moet dus een vloeistof gebruikt verden met een hoge viscositeit leen stroperigs vlgeistof 1 da.ar turbulentie immers bij een Reynoldsgetal boven de 2500 begint op te treden. Er geldt: in dit onderzvek geldt angeieer <cast.or olie als aidiurr,>: = Re = 2 1 => We zijn er dus zeker van dat we te maken hebben met een laminaire stroming (1 << 25013).

8 Een waarnemer die zich met een snelheid U van een stilstaande lichtbron verwijdert 23.1 dit licht met een f requentis f waarnemen. Er geldt: f = f <.t i 1 -uit 1 i1 1 evenals een stilstaaade waa.r-nemer een bewegende licht - hrort die m et een sfielheid J op hex afk.=mt zal was3,rn~men niet een f reqrrentie f waarvoor geldt : n formule fl 1 ei? CL31 is uitgegaan van een lichtbrui? die monochromatisch licht uitzendt met f requentie f en lichtsnelheid c, Ye zien dat er dus een frequentie verschuiving optreedt; dit staat bekend als ket Doppler-effekt, EEschatlw nu figuur 51 Deeltje F beweegt zich met pen snelheid U en wordt getroffen duur twe laserbundels met frequentie f laserhundel 1 met, richtingsvector e.i. en laserbundel 2 met richtingsvector e,!? beweegt zich met een snelheid g.. fj if; de richting van laserstraal 1 en neemt het licht van deze wa.8.r met fc:,:i.. Er geldt (zie formule 1 met P a.ls waarnemer 1 : 1 Het deeltje zal licht met deze frequentie verstrooien, dat wordt opgevangen door een stilstaande waarnemer in de willekeurig gekozen richting gzs. Deze waarnemer neemt het licht waar met een frequentie f :!s,::>l. va.a.rvoor geldt (formule 2 en 3 gecomhineerdl: -5 -

9 Het zelfde verhaal geldt?mor de laserbundel 2 f_-richting); hiervan vangt de waarnemer licht op met de frequentie f :-TF,zl wa.a.rvmr geldt : Ais &Barnemer nemen we nu een foto-detektor, die doordat de 2 verstrooide lichtbundels gaan irtterf ereren een vari - atie in intensiteit kan waarnemen met de frequentie f<:::. Hiervoor geldt: qemen we nu aan dat gl74lj,fe << is dan levert substit.utie van formule (4) en (51 in ( 51: Daar de hoek ei2 tussen de laserstralen en de horizontale as gelijk is, is (el-e=,> een vector in de verticale richting en is Ub dus de :nelheideompanent die loodrecht op de bisektrice yam beide laserbundels staat, Dus kan men voor formule (7) ook schrijven: Tevens geldt: P-.a..w. door f,j Cde Dopplerfrequentiel te meten kan uit formule <>, bij gegeven hoek tussen de laserstralen en gegeven golflengte van de laserstralenl de snelheidscomponent bepaald worden die locrdreck1t staat erp de bisectrice van beide laserstralen. De term C2sinCS/S>/.-j wordt de overdrachtsfaktor genoemd s Uit farmufe i101 kan niet worden bepaald of i& positief af nega.tief is CEt:$ is imiers altijd groter dan >= m dit toch te weten wordt aan een van de laserbundels ezn frequentie voorverschuiving gegeven f v, Dan heeft b.v. laserbundel 1 de frequentie fïïi en lacerbundel 2 de frequentie fcltfv. Als men dit invult in de gebruikte farmuless wordt de gemeten frequentie i bij verwaarluzing van.e.zralj/c en gs?*&=c t.-.v, 11: Dus de gemeten frequentie is (formule 7 gesubstitueerd>: fftcf = fv - f'3 (123 -& -

10 Als fv zo gekozen wordt dat deze groter is dan de absolute waarde tran de grootste snelheid, dan blijft f,::,c:i altijd posit.ief. Nu weet men wel het teken van L& n.1. als f,,, kleiner is dan fv dan is EJ positie en anders negatief. Er zijn twee verschillende methodes n.. : a) de Referentiebundelmetkode b) de Ctooilichtmethode Bij de aeferentiebundelmethode fungeert laserbundel 1 als verlichtingsbundel, %?elke het strooilicht opwekt. Bundel 2 is een zwakkere referentiebund21 die rechtstreeks op de fotodetektor valt, nadat deze gemengd is niet het strooilicht dat door laserbundel 1 werd ~pgewekt. Uit g,,'=g-, ~olgt tiit formule (51 da.t. :2r,::F:;::= fc3. De referentiebundel houd dus zijn oorsponkelijke frequentie. Bij de strooilichtmethode hebben de twee bundels i. t. t. de Referentiebundelni~thode beide de zelfde intensitelt. Hier kan de fotodetector onder elke hoek het verstrooide lichts dat d. ma v, een iel?s wordt gekoncentreerd ivoor voldoende lichtintensiteit 1 opvangen. N.B. n dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Referent i ebundel me thode Het grate voordeel hij L. D. A. (Laser Doppler Anemometrie 3 i.t.t, andere methodes is dat de stroming niet verstoord wordt. Verder meet men eenduidig de snelheid in een richting en is snelheidsomkering ook te meten. Turbulente stroming vormt geen probleem en men kan ook in b, Y. vlammen meten. Een nadeel is dat er voldoende deeltjes aanwezig moeten zijn voor het verstrooien van het licht wat meestal niet het geval is; in dat geval worden er extra deeltjes taegevoegd, wat in dit onderzoek ook het geval was <seeding). Een ander nadeel is dat de te nieten stroming optisch toegankelijk moet zijn, wat in de meeste gevallen enige aanpassing vereist. De vereiste is L.D.A. -a.pparatuur is duur en er is enige kennis en handigheid nodig voor het gebrraik ervan. Echter a.15 dit het, geval is er! de opstelling stahiel is zijn er met L. i3. A. zeer nauwkeurige meetrecultaten te verkrijgen.

11 De opstelling is in het ondertaand figuur (61 schematisch weergegeven '" - i De opstelling lirestaat uit een laser met een golftlengte van nm; de geproduceerde laserbundel wordt gesplitst in twee bundels waarv3.n er een in de Braggcel een voorverschuiving ondergaat van f, =$ MHz r&rvulgens ~30rden de bundels ZQ geleid dat ze dezelfde optische weglengte hebbent en symmetrisch door de optische ss v3.n de lefts gaan (brandpuntafstand 80 mm) i Ma. de lens zouden die bundels elkaar in lucht snijden onder een hoek j. d q2a-n 27. j.' a.fs ze niet door het perspex r47erden gebroken. Zoals hiervoor afgeleid vangt de detektor een signaal op met de frequentie flïtr2,= f, - rj5 waarvan fcr evenredig is met de snelheidscompsnent in het slak van de laserbundels loodrecht op hun bissectrice. De frequentie shifter levert een signaal met de frequentie E L...cl w8.arvoor geldt : fl. n= f, - 5, De frequentie shift f.:; is op de frequentie shifter intestellen tussen 113 khz en 3 4i-i~ afhankelijk van het meetbereik. n de mixer unit wardt f~...c:x van het detektorsignaal 8.f getrokken, wat het uitgangssignaal geeft f T, 5~7aarvoor geldt: f-r= fci - f, Dit signaal wurdt doorgegeven aan de tracker. Bij de tracker wardt het meetbersik ingesteld. DE- tracker probeert het signaal f.r. zo goed mogelijk na te maken en bepa.alt zo de frequentie van hst signaal; tevens geeft de tracker een aiia.loge spanning UtCS,- duor aan het PC.12 iaeetsysteem (zie verder in dit verhaal.

12 De trackersfrequentie en de shiftfrequentie woi-den opgetelds m.a.ruit de dopplerf requentie verkregen wordt. Deze wordt naar de snelheid omgerekend via. de ca-libratiefaktar' dis ingesteld k m worden; de snelheid kan dan af- -- t-&lezen worden op de display. M zo hetrouwhaar mogelijke resultaten te krijgen wordt het meetsigna.al geoptimaliseerd rn. b. v. de oscilloscoop, totdat hierap een mosi sinus-vormig signaal verschijnt. u = a. f,j => a = ic2cin(27.8"62!3 f.a in micrometer) wez-s de hoek tussen de laserbundels is 27.8"; ook ic de gebruikte golflengte bekend, n. 1. : is nm. 1. ~uflen - we dit in ire bovenstaande formule in dan geldt XJor a. a.= /{2 sin 13.clrr* =i a= remote => uit scan => uit out => uit 4 - f, < 0 int.time = 10 sckdet.ector moet groen branden. gain (le~ell zodanig ifistellen dat het scoopsignaal een redelijk fatsoenlijke sinusvorm heeft,. filter =;' uit -9 -

13 fj3.nuit de tracker 'analog out") wordt er een signaal naar het PCvlS-meetsysteem C Personal Computer Measurement-2 meetsysteem 1 gestuurd. n PC142 kunnen specificaties rn. b. t. de metingen worden ingesteld; dit wordt gedaa.n voordat er gemeten wordt De gebruikte ingestelde specificaties: -a.ct : mes.5 i number -number of sampels -number of periods -sampel frequentie -meas. time -filter frequentie -trigger type -DC filter -Goor d. meas. on -file type -prefix of filename -system Clock f req Kz 0.2 s Hz free run off on large mz Vaar verdere omschri jving hierover wordt verwezen naar de PCk42-handleiding, Alvorens te gaan meten moeten eerst enige testmetingen warden gedaan QM de juiste instellingen ra. b, t het bereik te verkrijgen. Als testnîeting tmrdt gemeten met PClot. C FCW> 14easer- ment> Plot >. De hoogste snelheid en de laagste moeten eerst s~7orden opgezocht, en vervolgens wordt er bij beide een meting verricht met Plot. Aan de hand van deze metingen kan de gain en de offset linksboven op ket PCW- filterkastje zodanig worden ingesteld, dat bij de vulgende (Plotlmeting het hele meetbereik wordt gebruikt. M.a.w. de hoogste snelheid verschijnt bovenin de plot de laagste onderin. Vervolgens moet er gecalibreerd wurden, intern en extern. De interne calibratie geschiedt (na opdracht 1 door P42 zelf. Bij de externe calibratie <gain en offset l vraagt het QM twee voltages, Hier kunnen echter auk snelheden worden ingevuld omdat het onî verhoudingen gaat, Meet eerst b.v. ergens waar je er zeker van bent dat de snelheid daar nul is, vu1 dit in en calibreer. Vervolgens meet je ergens met een hoge snelheid,csnelheid aftelezen op de display van de tra.cktar5; wederom invullen en calibreren. Hierna kunnen de eigenlijke metingen beginnen.

14 Hieronder staa.t het meetscliema. af gebseld i N.B. Let op de definitie van de assen. Va.n elk. a-aiigegeven punt wordt de snelheid gemeten. Esrst worden de x-snelheden doargemeten over de x-lijnen C y is n constante en z=> bij de VersChillefide waarden van y en worden een paar punten over de -richting dsorgemeten Cx en y constant 2. Ver-volnens warden de laserbron en de detector 90 : gedractid (met LTD. A. metingen kunnen immers bij 2 laserbundels al leert snelheden i n een richting wordel? gemeten 1 en wm-dt sp dezelfde wijze de y-snelheden doorgemeten. ok s de ~7-5nelheid in 2 punten gemeten bi9 verschillende pompstanden. De vulgende verbanden zijn dus gemeten: bij ponipstand

15 Alle punten zijn bij een pmpstand van 9 gemeten Cm. u. :i de met ing U, =f t:pompst.and 1. Deze stand is willekeurig gekozen5 echter niet. te hoog <i,v.m, de opstelling>. f dit zo n gelukkige keuze was is de vraag; als er n.1. een lagere pompstand :+ as gekozen konden we het ingest-elde bereik op de tracker lager nemen, n. 1 van 3 t/m 33 khz; 7 m. t misschien ten gunste van de metingen ZU zijn geweest <i.v.m. het gzhruiken van het hele bereik, wat nu niet het geval. ~as1, m de gegeven-; geordend te kunnen opslaan i n PCM2 bestlaat de filenaam (op te geven bij prefix af filenamez onder PCM2>specif icatians j uit een cude, zo kunnen de meetwaardes gemakke1 i jk warden teruggevonden. De fipenaaki code: b.v. A X P A of E => A=X-snelheid B=y-snelheid gemeten 21 X is variabel 31 P4 geeft aan dat er is gemeten bij Y=ps-.-itief 4 mm 4) N 31 ;Y?f?Y %l?y 7- L-inegatief > o n.bi z s3 en 4 staan 3.1ti.jd in volgorde van x,y en z een ander voorbeeld: de co&: B P 0 5 N 0 Z geeft aan dat de y-snelheid gemeten is in het punt x=+5 en y= over de z-as. De xq y, z -traversering van de laijerbron C +detektar 1 kan worden uitgelezen ap een display. Deze moet voor de raetir,f;en zodanig warden ingesteld dat geldt x=y=z=f) in het centrum van de geometrie. Hierktij is o.a, uitgegaan van de afwetingen% symetrie van het opposing jets apparaat; mar hoe betrouwbaar en r-tauwkeun-ig zi.in deze? De waarden kunnen n.1, op de display worden ingegeven in drie cijfers achter de koama (ofwel in micrometersf, ok moet. de opstelling waterpas en precies loodrecht op de 1a.serstralen staans want anders meet men slechts een component van de snelheid, Het te meten punt opzoeken is met de hand gedaan, dit was helaas het geval omdat de automatische traversering niet in orde waç -12-

16 Bi.j het bep3.len van de z-positie moet raen rekening houden met eer! omrekenfa.ctor, dit i,v.rii. de breking van de laserctralen in het perspex en de olie. De werkelijke verschuiving van het. rneet.voluee iw de z -ris&- ting ( Q Zw)- is groter dan de sehijnba.re verschuiving van het rïieetvoltrme < 2 Z-. 1 Beschoinw hiervoar (figuur 8 j --a 'A, p de display v3.n de traversering oerschijnt Z,> om de rim-ks-lifke Zi? te krijgen moet men deze vaarde dus vermenigvuldigen met De uiterste waarden zijn dan: L N.B. Daar er sprake vapi breking is in de perspex en de olie, wxdt de hoek tussen de sserstralen kleiner en zou dus de overdrachtsfator c, 9. calibratiefactor ook veranderen Echt-er ook de golflengte vera.ndert ook in olie, substitueren.~~7e beide srsrapiderde grootheden n de overdra.chtsfaktor 2sinf9i21/X c.q. calibratiefa.ktor X...fEZsinlg.f2 > 3. daìn blijken deze twee veranderingen elkaar up te heffen. M. a, w, bij 62 berekeining van de overdrachtcfaktor en de caiibratiefaktor kan men uit gaan van lucht als medium en hseft ME^ geen rekening te houden met de breking van de laserstralen.

17 m de snelheidsprofielen vam de vorige pagina te verkrijgen hebben we (in volgordel de volgende programma s nodig: PCM2, BASC, voor het opslaan van de meetdata, deze te middelen en vervolgens weg te schrijven i n hinaire-f iles. voor het omzetten van de hina.ire-files in eesbare ascii-files. rn SLfDE-V ttts om van de meetdata, weggeschreven in een ascii-fife, een grafiek te maken.?..foor de achtereenvolgende cornmancia 5 wordt verwezen naar bijfage 1.

18 n figuur 3 staat een representatief meetresulta.at afgebeeld in een grafiek: de x-snelheids-kletingen over de lijn y=û bij z=; U,,=f (X v) 2 10 E Y al 5-5 F -10 X y=-. Z= x-coordinaat (mm) De doorgetrokken lijn is het resultaat van de netingen, horizontaal staat de 3:-coordinaat uitgezet in m en vertikaa.1 de x-snelheid in myljs, bij elk gemeten punt is er een fsutsn-balkje aangegeven. De gestippelde lijn is later in de grafiek gezet> zodanig dat deze ZQ goed mogelijk de grafiek raakt in het punt x=o; m. bat 11 l.ket bepalen va.n G, De vertlrale lijntjes zijn er ock later ingezet, f3ierbi.j is geprobeerd aan te geven in hoeverre de metingen uit het experiment het mudel (linear kiena.deren. Uit de grafiek blijkt dat de verwachtingen aardig kloppen: in het midden nadert de grafiek inderdaad een rechte en later buigt. hij af (de grafiek gaat niet naar nu1 omdat ei- bij y=u gemeten is; hier wmrdt bij x=+.f-25 in het instroom-kanaal gemeten en komt dus geen vaste wand tegen > i De grafiek breekt af bij x=- l.3 omdat daar de laserbundel niet meer kan <worden opgevangen 5 7a.nwegc de naald die aangebracht is in het upposing jets a.pp3.ra.s.t. De overige U,,=f <:cl en f,=ffy> grafieken zijn up eenzelfde wijze te intereperen en terug te vinden in bijlage 2 t/m 11!Lr,=fx:) in 2 t/n Es U,=fiyl in 7 tpm 11 j. -15-

19 n figuur 10 zijn de rela.ties U:,=f ( X en U,=f (y> in twee graf ieken samengebracht" parameter x -15%~~ 19 mm i EL is in het punt y= en x=0 wederom zo goed mog-li.jk een raakli'jn a.an de grafiek getekend (de stippellijnl. y=q.000 x= t ' coordinaat h),gurap."j..2.. De grafiek heeft de vurm van een parabuol, f~at ook te verwachten was; de gestippelde lijn is een curve-fit. Het verband U,,=fCz> en U,=fCz) is oor meerdere punten gemeten; deze zijn te zien in de bijlagen 12 en

20 35 Pompstand variabel u++&- _.. x p de horizontale as staat de pompstand uitc op de -.~ei-tncafe as de y-snelheid, Uit de gestippelde lijn, een curve-fit, blijkt dat het verband tussen pompstand en Cy)-snelheid veelal lineair is behalve bij zeer la.ge snelheden, Uit figuur 12 is het oolgende verhand afteleiden: &p=c7 3 ~ u,

21 n de grafieken U,=f(xl en rj,=fcyj in bijlage 2 t /m 11 is overal zo goed mogelijk een raaklijn in de oorsprong getekend. Van deze raaklijnen i5 de helling bepaald (de ahsalute waardel en hiermee dus G voor pompstand 9 (zie blz. 3); de resultaten zi.jn uitgezet voor des x- en y-snelheid in figuur 2 3. x-snel he id pompstand r 1 A P - o : d F r (! e - ~- - y-snel heid y-coordinaat hard f Lsxv-c.**A3 Bij krek bepalen van de helling van de U,.:=f(sr> en U,=f(y> curves is ctok de minimale en memimale helling bepaald en daarmee de foutenbalkjes, die in figuur 13 te zien zijn, Deze foutenbalkjes zijn slechts een indicatie, omdat het bepalen van de minimale en maximale helling nogal subjectief is, Uit figuur 13 blijkt da.t van -5<:irc5 epi -5<y<5 tuch enigzins een eenduidige waarde van G te bepalen is. m dit gebied <het gebied waar het experiment het model benadert, het gebied waar een lineair snelheidsveld optreedt met richkingscoefficient G i nauwkeurig te bepalen, is uit de curves ii,=f(x> en U,=f<y19 voor elke waarde van y cq xs de grootte en de positie van het liniaa.ire gebied gemeten. n figuur 14 is vaar de x- en y-snelheid alfeen de grootte van het lineaire gebied uitgezet. -18-

22 40 x-snel he i d y-snel heici E x.- a L (u al c = 10, y-coordinaat (min', x-coordinaat Gnrr3 * p de verticale as staat de grootte van het lineaire gebied uitgezet in mm, op de horizontale 8s de waa.rde va.n ds y-positie waarbij gemeten is (bij U,) of de waarde van de x-positie (bij U, 2. n figuur 15 en 16 is echter niet alleen de grootte maar ouk de positie van ket lineaire gebied aangegeven (zie pagina 20). p-de horizsntale 85 staat hetzelfde als in figuur 14 uitgezet, op de verticale as staat echter vour U, de x- positie uitgezet w3.m de snelheid lineair verloopt Cfiguur 152 en BQ~ U, de y-positie (figuur 162. fn figuur 1 7 zijn figuur 15 en 26 zodanig over elkaar gelegd dat de punten in figuur 15 overeenkomen met de punten in figuur 16. Nu kan men het gebied zien waar de U,, =fcx)-curves en de U,=f (yl-curves tegelijkertijd lineair verfopen. Dit is het gebied waar de waa.rde van G kan worden bepaald. -13-

23 uit y-snelheid uit x-snelheid y-coördinaat (mm) - 25

24 Het in figuur 18 getekende gebied is groter dan het, gebied afgeleid uit figuur 13, omdat uit figuur 13 alleen een rechthoekig gebied kaf; wurden aa-ngeven & aar de snelheid lineair verlaupt. Als men in figuur 15 kijkt ziet men inderdaad dat het $ebied:-5cx<5,-5cy<, het grootste rechthoekig gebied is waarin de cnelheid linea.ir verloopt. Nu kan G bepaald worden voor porapctand 9 door de gemeten waa.rdes van G voor: U,=fixl.) z=o 9 y=-5,-4,-3,-2,-150,15253sa55 U,=f f y > ;i= x=-5, -4%-3,-2$ ,243,4,5 pompstand=g te middellen. resultaat: -..z,.-a.l,-z. mor pompstand 9. Als controle hierop kan b.v. in figuur 10 de helling van de stippellijnz raaklijn in de oorsprong9 (en daarmee dus G voor pompstand 91 gemeten warden, resultaat: voor u,, : G=l, 2 oor U.>..: G=l

25 De (afgeleidel meetresultaten zijn verkregen uit een aaneenschakeling van handelingen: 1 installatie opposing jets apparaat 21 snelheids-metingen m.b.v. LDA 3 1 bepaling va.n de helling uit de snelheidsprof ielen, verkregen met LDA 4 1 bepaling waaruver gemiddeld moet worden, m. a. w. bepaling lineair gebied in de snelheidsprofielen. N.B. punt 3 f 4 hebben alleen betrekkifig ûp de afgeleide meetresul ta.ten. Bij elke handeling komen verschillende snna.uwkeurigheden %mor 3 hieronder staan enkele punten en gedane aannames opgenoemd waar deze kunnen optreden: ad 11 -hij de sneheidsaetingen is er vanuit gegaan da.t de opstelling waterpas stond en dat de laserstralen loodrecht op het opposing jets apparaat vallen. -er is er vanuit gegaan dat de opstelling stabiel %?as P -bij het, bepalen van de oorsprong van het apposing jets apparaat en daarmee de -stand val? de display, behorende bij de traversering, is uitgegaan van de symmetrie van hat upposing jets apparaat. -aanname: snelheid is in het middelpunt van het opposing jets a.pparaat -doordat er een naald in de achterplaat van het opposing jets apparaat is aangebracht wordt er een lekstrcrom veroorzaakt. -er is5 afgezien van het hierboven genoemde punt, uitgegaan an een lekvrije opstelling. o.d 2 > -er is verschillende malen gecalihreerd, hierbij is uitgegaan dat de omstandigheden hetzelf de waren, -de bepaling van de 0-sts.nd van de display is meerdere keren geschied. -de detector was zeer slecht bevestigd waardoor de hoek waaronder deze stond raeerctere malen is veranderd, en daarmee de hoek waaronder de laserbundel in de detector viel. ad 31 -het bepalen van de raaklijn geschied subjectief. a.d '' 33 ''l het lineair gebied geschied subjee- -kief * M,a.w. de meeste foutbronnen zijn terug te brengen naar het niet perfect zijn va.n de opstelling. Als dit ecfiiter verbeterd %7ord worden de meetresulaten nauwkeuriger en daarmee ook de afgeleide meetresultaten (grootte van het lineair gebied en de waa.rde van G; de laatste twee handelingen kunnen darm immers met een grotere nauwkeurigheid geschieden.

26 Het verwachte snelheidcprof iel ( wordt inderdaad m.b.v. L.D.A. -metingen gemeten. Voor later onderzoek kan er vanuit gegaan worden, als er een druppel in het opposing jets apparaat wordt ingebracht (bij pompstand 9) binnen het gebied -5sxs5, -5~~7~5, dat men te maken heeft met een lineair snelheidsveld; en &a.t., indien de druppel wm-dt; uitgerekt (d. m. v. de stroming) zodanig dat hij binnen het gebied, afgebeeld in figuur 18, bli.jft, de druppel zich nog steeds in erf: lineair sneiheidsveld bevindt, Voor een afi;deie gomp-;ta.rrd bii3e-t dit gebied waarschijnlijk hetzelfde4 daar we te mken hebben met een zeer visceuse vloeistuf Cook bij hogere snelheden gen turbulentie 1 en daar de ande f f ec t en wa.ar sc hi 3 nde 1 i.jk onaf hank l i j k z i.jn v3.n de grootte van de snelheden. De cb73.arde van G, de helling van het ïinair snelkeidsprof iel voor ponipstand 9 is G=l.2. De waarde van G km m.b.v. figuur 12 ook voor andere pompstanden bepaald wc3rden. n figuur 12 kai, men zien met hoeveel procent de absulute waarde P%.B de (ylsnelheid verandert als men de pompstand vera.nderdj de waarde van de Dieme bj zal dan ret een zelfde percent a.ge se r a.nde r en

27 BJLAGE i

28 y= z=o.ooo x-coordinaat 0 y's i.o00 z=o.ooo y=-.o00 z=o.ooo x-coordinaat W x-coordinaat (mni y= z=o.ooo y=2.000 z=o.ooo x-cowdinaat (mm) x-coordinaat (m)

29 y=t3.000 z=. - y= z=o.ooo pornpstand 9 25 r y=t4.000 z= x-coordinaat "-.. y=4.000 z=. P ' _i x-coordinaat 0 ' ' y= z= y= z= x-coordinaat (m) x-coordinaat úrm)

30 ~ ~ y= z=. y= z=o.ooo x-coordinaat x-coordinaat y= z=o.ooo ~ -10 u x-coordinaat "' L / ' 6m-d y=+.o00 z=o.ooo ' y=9.000 z=o.ooo ' c x-coordinaat (mn) y=-? z=o.ooo j i i L i j i i j i i i i i!, i x-coordinaat bun) x-coordinaat (m)

31 y= z=.c y= z= x-coordinaat 0 x-coordinaat h) y= z=. y= z=. 5 5 ' x-coordinaat x-coordinaat y= z=. y= z= x-coordinaat x-coordinaat urm)

32 Bijlage 6 5 y= z=o.ooo 5 y= z=o.ooo x-coordinaat (mm) x-coordinaat (mn)

33 aj s -5 f -10 x / / - / k/ / / / r. - u) i ' 5.-. r i o al r -5 E u1-10 > x=.o00 z=o.ooo o 15 t lo x=-.o00 z=o.ooo / /' -20 / y-coordinaat (mm) y-coordinaat (nm) x=2.000 z=o.ooo Z 25,/'. g 10 "i x= z=o.ooo C 25 y-coordinaat (mm) y-coordinaat (mnt

34 x=3.000 z=3.000 ~= z=. -201,///,, y-cocrdinaat (mm) x y-coordinaat 2 c V x x=4.000 z=. ~= z= / / F -10 x / / y-cowdinaat (mm) y-coordinaat 0 // / x=5.000 z=. c ::i 5 / g - :o1 5 ~= z= x L y-coordinaat (mm) y-cocrdinaat 0

35 x=7.000 z=o.ooo ~= z= y-coordimat mi) Y-Coofdinaat (mr3 10 x=9.000 z=o.ooo / / / E CD c 51-5 x= z=o.ooo y-coordinaat (mn) ' y-coordinaat 0 x=.o00 z=o.ooo x=-.o00,z=o.ooo y-cocrdinaat (mm) i5 y-coordinaat knn)

36 x= z=û. x= z= y-coordinaat h i x= z=. x= z= y-coordinaat h) y-coordinaat y-coordinaat mn) x= z=. x= z=. 5 / / y-cocrdinaa t (rrdn) y-coordinaat 6md

37 5 x= z=o.ooo x= z=o.ooo '/ l E t x o y-coordinaat hrn) y-coord!naat hnj

38 y=o.ooo x=o.ooo y=. x= coordinaat,, z-cmdinaat (mn) y=o.ooo x=9.080 y=o.ooo x= Dompctand d z-coordlnaat z-coadinaat y=5.000 x=5.000 y=5.000 x=5.000 pompstand t G z-cccrdiraat (m)

39 ~ i y=o.ooo x=o.ooo - -. ~= porripstand z-coordinaat (rnrn) 2-coordinaat ímm) c y= x=. pompstahd 9 u). E.- U al s C Y x z-coordinaat írnm)

5 Stromingsleer. 5.1 Inleiding

5 Stromingsleer. 5.1 Inleiding 190 5 Stromingsleer 5.1 Inleiding In hoofdstuk 1 zijn balansen geïntroduceerd; deze bleken daar, en ook later in de volgende hoofdstukken, uitermate handig bij het oplossen van allerlei transportproblemen.

Nadere informatie

Complexe getallen in context

Complexe getallen in context Complexe getallen in context voor wiskunde D ( 5 VWO) R.A.C. Dames H. van Gendt Versie 4, juni 0 In deze vierde versie zijn alleen een aantal zetfouten verbeterd. Inhoudelijk is deze versie geheel gelijk

Nadere informatie

1. Inleiding en benamingen

1. Inleiding en benamingen 1. Inleiding en benamingen 1.1 Wat is meet- en regeltechniek, waarom wordt het toegepast en hoe is de uitvoering? Iedere studie begint met een vraag. Studeren is niets anders dan zoeken naar antwoorden

Nadere informatie

De aëro en hydrodynamica van het zeilen

De aëro en hydrodynamica van het zeilen De aëro en hydrodynamica van het zeilen De aëro- en hydrodynamica van het zeilen Versie 2.3b - 19 september 2006 Pagina 1 Erik van Poelgeest Maarten van der Steen De aëro en hydrodynamica van het zeilen

Nadere informatie

Natuurkunde met TI-Nspire

Natuurkunde met TI-Nspire Natuurkunde met TI-Nspire Experimenten en simulaties Cathy Baars T3 Nederland www. T3Nederland.nl Inhoud Natuurkunde met de TI-Nspire Natuurkunde met TI-Nspire... 1 Geluidssnelheid meten... 3 Energiebehoud...

Nadere informatie

SYNOPSIS STROMINGSLEER Voorjaar 2011 RU Nijmegen Willem van de Water

SYNOPSIS STROMINGSLEER Voorjaar 2011 RU Nijmegen Willem van de Water SYNOPSIS STROMINGSLEER Voorjaar 2011 RU Nijmegen Willem van de Water 2 Inhoudsopgave 1...................................... 7 1.1 Fenomenologische natuurkunde................ 7 1.2 Dit drijft de stroming.....................

Nadere informatie

Module Aerodynamica ADY03 Reader Voertuigaerodynamica

Module Aerodynamica ADY03 Reader Voertuigaerodynamica Hogeschool Rotterdam Instituut voor Engineering and Applied Science Studierichting Autotechniek Module Aerodynamica ADY03 Reader Voertuigaerodynamica Auteur:, gereed studiejaar 01-013 6 november 01 studiejaar

Nadere informatie

WB voor een opgave geeft aan dat er een werkblad bij die opgave hoort. geeft aan welke centrale vraag in het komende stukje wordt behandeld.

WB voor een opgave geeft aan dat er een werkblad bij die opgave hoort. geeft aan welke centrale vraag in het komende stukje wordt behandeld. Inhoudsopgave Sites 3 0. Veranderingen 4 1. Het verschil tussen gemiddelde snelheid en momentane snelheid 6 2. Groeisnelheden uit grafieken 13 3. Gemiddelde veranderingen bij niet lineaire functies 17

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

samenvattin9 stock-taking of the reliability of M.V.

samenvattin9 stock-taking of the reliability of M.V. ttr:.l. 92 ELE stock-taking of the reliability of M.V. cables samenvattin9 In het kader van een stage heb ik gezocht naar modellen die de faalkans respectievelijk de levensduur van middenspanningskabels

Nadere informatie

3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0.

3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0. 3. THEORIE VAN HET VLIEGEN 3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0.4 Het gewicht 7 3.1 AËRODYNAMICA-I: LUCHT

Nadere informatie

Regeling van de kantelt afel met behulp van een vision systeem.

Regeling van de kantelt afel met behulp van een vision systeem. Regeling van de kantelt afel met behulp van een vision systeem. Carl Vissers WFW rapportnummer 90.049 Hoogleraar : Prof. Dr. Ir. J.J. Kok Coach : Ir. J.P.A. Banens Faculteit : W Vakgroep : WFW Sectie :

Nadere informatie

Vallen Wat houdt je tegen?

Vallen Wat houdt je tegen? Wat houdt je tegen? Inleiding Stroming speelt een grote rol in vele processen. Of we het nu hebben over vliegtuigbouw, de stroming van bloed door onze aderen, formule 1 racing, het zwemmen van vissen of

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Wisselstromen anders bekeken

Wisselstromen anders bekeken Wisselstromen anders bekeken In de tekst die volgt, maak je kennis met weerstanden, condensatoren en spoelen. Sommige zaken behandelde je misschien in de lessen fysica, andere nog niet. We geven daarom

Nadere informatie

Aanbevolen achtergrondliteratuur met veel opgaven (en oplossingen):

Aanbevolen achtergrondliteratuur met veel opgaven (en oplossingen): Deel C Lineaire Algebra Aanbevolen achtergrondliteratuur met veel opgaven (en oplossingen): Seymour Lipschutz, Marc L. Lipson: (Schaum s Outline of Theory and Problems of) Linear Algebra. McGraw-Hill Companies,

Nadere informatie

Oosterom Project 2011

Oosterom Project 2011 Oosterom Project 2011 Survey Method Statement Auteur: Klas 3H Datum: mei 2011 Modules: OM1, HS3, HDM2, MP5, MS MIWB / Hydrografie Revisie Datum Reden revisie 0 29-04-2011 Eerste versie 1 09-04-2011 Verwerking

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave. 1. Inhoudsopgave...2

1. Inhoudsopgave. 1. Inhoudsopgave...2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave.... Inleiding...4 3. Biometrie...5 3.1 Wat is biometrie... 5 3. Biometrische kenmerken en technieken... 7 3.3 Biometrische systemen... 7 3.4 Intermezzo: Hammingafstand...

Nadere informatie

Stroombronnen voor het booglassen

Stroombronnen voor het booglassen Praktijkaanbeveling nr. PA.08.08 december 2008 Stroombronnen voor het booglassen Er zijn de achterliggende jaren veel innovatieve ontwikkelingen geweest op het gebied van het lassen. Een deel van deze

Nadere informatie

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Door: Theo Lescure Studentnummer: 0149632 Studie: Technische Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Bemiddelaar: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen

Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen ERROR! MAIN DOCUMENT ONLY. TNO-rapport Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl Datum 16 december

Nadere informatie

Fysica van de echografie: Doppler techniek

Fysica van de echografie: Doppler techniek Fysica van de echografie: Doppler techniek 1 Het Doppler effect Het Doppler-effect is het effect dat we kunnen horen wanneer er een brandweerauto met sirene voorbij rijdt. Als de brandweerauto naar ons

Nadere informatie

Aanvullende opgaven bij WISB134 Modellen en Simulatie

Aanvullende opgaven bij WISB134 Modellen en Simulatie Aanvullende opgaven bij WISB134 Modellen en Simulatie 3 februari 2015 1 Differentiaalvergelijkingen in één en twee dimensies 1.0. In deze opgave zijn γ 1 en γ 2 complexe getallen en λ 1 = ρ + iσ, λ 2 =

Nadere informatie

Theorie GC. http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian

Theorie GC. http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian Theorie GC http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian INHOUD blz. 1 Chromatografie 2 2 Vloeistofchromatografie 2 3 Gaschromatografie 2 4 De opbouw van de gaschromatograaf 3 5 De

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur Natuurkunde Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 25 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN 5 VWO versie 0.2 1 Elektrische en magnetische velden Elektriciteit en magnetisme beheersen ons leven. Een wereld zonder TV s, computers

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2

Examen VWO. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 25 mei 13.30 16.30 uur 20 05 Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen; het examen bestaat uit 21 vragen. Voor

Nadere informatie

Nederlandse. Wiskunde. Olympiade

Nederlandse. Wiskunde. Olympiade De 100 opgaven Nederlandse met hints, Wiskunde oplossingen Olympiade en achtergro n d e n De 100 opgaven Nederlandse met hints, Wiskunde oplossingen Olympiade en achtergro n d e n Opgedragen aan de nagedachtenis

Nadere informatie

Prof. Pr, Ir. J.D. Pr. W.A.M. Brefnelrnana Dr. Is. F.P.T. Baaijens

Prof. Pr, Ir. J.D. Pr. W.A.M. Brefnelrnana Dr. Is. F.P.T. Baaijens Afstudeerverslag Tatel : Doos : The-mo-vPs@g$lastisehe analyse voor een spuitgiet product J.P.H. verest juni, 1987 Prof. Pr, Ir. J.D. ~. Yanssen Pr. W.A.M. Brefnelrnana Dr. Is. F.P.T. Baaijens Rappmtnummer

Nadere informatie