Gemeenteraad besprak IJsselsprong Brummen naar de onderhandelingstafel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad besprak IJsselsprong Brummen naar de onderhandelingstafel"

Transcriptie

1 GemeenteThuis Gemeenteraad besprak IJsselsprong Brummen naar de onderhandelingstafel De raadzaal van het gemeentehuis was donderdagavond tot de laatste plaats toe gevuld. De besluitvormende raadsvergadering van januari kende dan ook een groot aantal interessante en belangrijke onderwerpen. Zo werd er gesproken over de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst IJsselsprong en de ontwikkeling op het perceel Eerbeekseweg 3, beter bekend als het voormalig terrein De Vinkenweide in Brummen. De besluitenlijst van de vergadering kunt u nalezen op de website Een van de bespreekpunten was het project IJsselsprong, dat het grondgebied van de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen ten westen van de IJssel beslaat. Hier wordt geïnvesteerd in woningbouw, infrastructuur, natuur en de bescherming tegen hoge rivierafvoeren. Het college stelde voor om de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst (BSOK) IJsselsprong aan te gaan en in de uitvoeringsperiode bereid te zijn planologische besluiten te nemen die nodig zijn voor de gebiedsontwikkeling. Dit alles in het licht van de integrale ontwikkelopgave van de IJsselsprong en in het bijzonder de belangen van de gemeente Brummen. VVD, CDA en PvdA dienden een motie in om de BSOK zo op te stellen dat de Intergemeentelijke Structuurvisie (IGSV) ook echt volledig en integraal uitgevoerd wordt en dit proces in een keer goed te doen. Terriër Wethouder Ria Aartsen onderstreepte het belang bij het project IJsselsprong om met elkaar aan de onderhandelingstafel te blijven. Ik hou zelf vinger aan de pols als het om de belangen van de gemeente Brummen gaat. Wat gebeurt er als we afhaken? Dan is het niet meer met ons, maar over ons en wordt er over ons geregeerd. Dat willen we toch niet. Zij verzekerde de raad: Brummen hangt als een terriër aan de broekspijpen van de stuurgroep. Met name de Groene Buffer en de verkeersproblematiek rond Leuvenheim zijn belangrijke issues. Uiteindelijk gaven alle partijen aan dat Brummen weer naar de onderhandelingstafel moet om deze twee onderwerpen beter in de overeenkomst te verankeren. Vinkenweide Vervolgens boog de raad zich over het voorstel over de ontwikkeling van het voormalig terrein De Vinkenweide in Brummen. Aan de raad werden twee scenario s voorgesteld: bestemming recreatie en/of horeca of bestemming exclusief wonen met zorg. De meerderheid van de raad koos voor de eerste variant. Wethouder Bestuur, Samenleving en Ruimte Laatste fora van de huidige gemeenteraad De forumbijeenkomsten op donderdag 11 februari vinden plaats in het gemeentehuis en beginnen om uur. De agenda met de achterliggende stukken kunt u vanaf vrijdag 5 februari 2010 downloaden van de gemeentelijke website Ook kunt u vanaf die datum een gratis exemplaar afhalen bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. Het doel van de fora is het vergaren van informatie waardoor de vier politieke fracties hun standpunten kunnen vormen voor de besluitvormende raadsvergadering. De forumbijeenkomsten zijn bij uitstek het moment om mee te praten over onderwerpen of voorstellen. De besluitvormende raadvergadering staat in februari gepland op donderdagavond 18 februari Van Ooijen lichtte toe waarom een keuzevoorstel aan de raad wordt voorgelegd. In het college bestaat zorg over De Vinkenweide. Het is de poort naar het arcadisch landschap. Recreatie komt op die plek niet van de grond en daarom is het goed om de voor- en nadelen op een rijtje te zetten om tot een goede afweging te komen. Het gaat tenslotte om een markante plek. De functie en ruimtelijke kwaliteit zijn belangrijk. Het college zal met kracht en creativiteit blijven zoeken naar een oplossing op deze bijzondere locatie. De raad gaf aan over maximaal een jaar op de hoogte gebracht worden over de stand van zaken rond de ontwikkeling van dit perceel. Koppelenburg Zuid De ontwikkeling van Koppelenburg Zuid werd ter kennisname aan de raad voorgelegd. Het college kiest voor dit gebied in principe voor uitbreiding van The Gallery in combinatie met woningbouw. De gemeenteraad deed een aantal richtinggevende uitspraken over dit besluit. Zo hechten partijen er veel belang aan om het Jodenpad te waarborgen en de oude muur niet te doorbreken. Dit zijn cultuurhistorische waarden die de raad erg belangrijk vindt. Verder gaf de raad aan dat zij een goede prijs voor de grond wil hebben en dat er goed gekeken moet worden naar de verkeersontsluiting rond Koppelburg Zuid. Burgemeester Niels Joosten gaf aan dat er nog overleg met de aanwonenden plaatsvindt. Moties Tijdens de vergadering werden twee moties ingebracht over onderwerpen die niet op de agenda stonden. Zo werd door de VVDfractie een motie ingediend waarin zij het college oproepen bij de gemeente Bronckhorst het ongenoegen van de Brummense raad over te brengen tegen het voornemen om de weg door de stad Bronkhorst af te sluiten voor autoverkeer. Het gaat om een proef in de periode april tot en met augustus 2010 op zon- en feestdagen van 11 tot 16 uur. Wethouder Van De laatste forumbijeenkomsten van de oude raad. Donderdagavond 11 februari is dat het geval. Immers, op 3 maart vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats en verandert de samenstelling van de gemeenteraad. Hoewel de verkiezingen voor de deur staan heeft de raad toch een groot aantal onderwerpen op de agenda van de fora staan. U bent van harte welkom de fora bij te wonen en mee te praten. Forum Bestuur Het forum Bestuur bestaat uit twee onderdelen. Het eerste gedeelte start om uur in de oude trouwzaal en bevat drie inhoudelijke onderwerpen: de gezamenlijke regeling voor de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, de verordening rondom de vergoeding van de werkzaamheden van raadsleden en de uitvoering van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorziening. Na de pauze start om uur in de raadzaal het tweede gedeelte van dit forum. Dan komen een aantal onderwerpen aan bod rondom de rekenkamercommissie Voorst-Brummen. Onder andere een tweetal onderzoeken. Op de eerste plaats het onderzoek over het functioneren van de wijk- en dorpsraden. Daarnaast het rapport dat is gericht Ooijen zei toe dat hij de bezorgdheid kenbaar zal maken en verslag zal doen van het gesprek dat het college van Brummen dinsdag 2 februari voert met het college van de gemeente Bronckhorst. Daar kon de raad mee instemmen en de motie werd ingetrokken. De IPV-fractie diende een motie in waarin zij het college oproept om de inwoners tenminste eenmalig de mogelijkheid te bieden gratis een grote container om te ruilen tegen een kleinere. De reden is dat burgers nu vaak teveel ruimte in de container hebben, omdat zij kunststof afval naar speciale brengpunten brengen. Wethouder Aartsen geeft aan dat deze discussie in het verleden al is gevoerd. Toen is aangegeven dat een omruilacttie de gemeente minstens ,-- kost. We hebben toen besloten om dat niet te doen. Inwoners kunnen er ook voor kiezen om hun container nog maar een keer per maand aan de weg te zetten. CDA, PvdA en VVD waren het met de wethouder eens en de motie haalde het dus niet. Overige besluiten Het controleprotocol voor de accountantscontrole 2009 werd zonder hoofdelijke stemming unaniem vastgesteld. Dat gold ook voor de visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Verder werd de begroting 2010 van de Stichting Archipel goedgekeurd evenals het bestemmingsplan Kom Eerbeek, de Algemene Plaatselijke Verordening 2010, Verordening Afvalstoffen en Verordening Naamgeving nummering en begrenzing Ook stemde de raad in met de Verordening tot wijziging van 3 verordeningen in verband met lex silencio positivo en het voorstel rond duurzame woon- en leefomgeving. De besluitenlijst kunt u raadplegen op de website op de resultaten van eerdere onderzoeken van de Rekenkamercommissie. Ook staat de evaluatie van de samenwerking tussen de gemeente Brummen en Voorst op de agenda wat betreft het hebben van een gezamenlijke rekenkamercommissie. Een ander punt op de agenda is de kadernotitie Samen Beter dat gaat over burgerparticipatie. Ruimte en Samenleving In raadzaal begint om uur een forum Ruimte, waarbij twee inhoudelijke voorstellen geagendeerd staan. Zo komt het collegevoorstel aan bod om het bestemmingsplan voor Lombok-Zuid vast te stellen en is er een voorstel om een beleidregel vast te stellen over functieverandering in het buitengebied. Om uur start in de oude trouwzaal een derde forum, namelijk het forum Samenleving. De twee inhoudelijke voorstellen die tijdens deze vergadering aan bod komen zijn de wijziging van de statuten van de Stichting Archipel (bestuur van de openbare scholen in onder andere onze gemeente) en de evaluatie van het project Brummen scoort met Breedtesport. Postadres postbus 5, 6970 AA Brummen tel: (0575) fax: (0575) website: Openingstijden Gemeentehuis Brummen Engelenburgerlaan 31 - maandag t/m vrijdag uur - donderdag van uur, uitsluitend voor bevolking en burgerlijke stand Dependance Eerbeek Derickxkamp 2a - maandag- en woensdagmiddag van uur (uitsluitend voor bevolking en burgerlijke stand) Burgemeester en wethouders Burgemeester N.E. Joosten Portefeuille: Algemeen bestuurlijke zaken, Bestuurlijke vernieuwing, Burgerzaken, Klachten en bezwaren, Wet op de Lijkbezorging, Uitvoering Vreemdelingenwet, Openbare orde en integrale veiligheidsbeleid, Brandweer en ramp bestrijding, Handhaving, Regio Stedendriehoek, Coördinatie wijkraden, voorlichting en communicatie, Internationale contacten. Wethouder E.M. van Ooijen Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Bouw- en woningtoezicht, Bouwgrondexploitatie, Monumenten, Economische zaken, Huisvesting onderwijs, Verkeer en Vervoer, Wijkraden Brummen. Wethouder M. Aartsen-den Harder Portefeuille: Financiën, Personeel en organisatie, Huisvesting bestuursdienst, Informatie voorziening en automatisering, Leerplicht en leerlingenvervoer, Kinderopvang, Kunst en cultuur, Riolering, Wegbeheer, Milieu, groen en water, Plattelandsontwikkeling, Recreatie en toerisme, Wijkraden buitengebied. Wethouder G. van Klinken Portefeuille: Sociale zaken, Sociale werkvoorziening, Arbeidsmarkt, Subsidiebeleid, Volwasseneneducatie, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Sport, Volks gezondheid, Wijkraden Eerbeek. Gemeentesecretaris Mevr. drs. E.V. Schmitz Gemeenteraad De gemeenteraad (19 leden) wordt ondersteund door de griffie. Griffier Mevr. M. Veenbergen GemeenteThuis GemeenteThuis is de wekelijkse informatierubriek van de Gemeente Brummen. Redactie en samenstelling: team Communicatie tel. (0575) Foto s: Peter Lous en team Communicatie

2 Onder vlag Regio Stedendriehoek Provinciaal bezoek bij SWB en Industriewater Vrijdagochtend 29 januari bezochten twee gedeputeerden van provincie Gelderland onze gemeente. Het betreft de heren Theo Peters en Hans Esmeijer. Het bezoek vond plaats onder de vlag van de Regio Stedendriehoek. Namens het gemeentebestuur van Brummen waren burgemeester Niels Joosten en wethouder Van Klinken aanwezig. De Regio Stedendriehoek voert een groot aantal projecten uit, waar ook de provincie bij betrokken is. Denk hierbij aan de projecten uit het regiocontract die de Stedendriehoek en de provincie samen hebben afgesloten. Met het werkbezoek wilden de gedeputeerden met eigen ogen zien hoe de uitvoering van enkele projecten verloopt. En tegen welke knelpunten gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties aanlopen. Concreet werd een bezoek gebracht aan het Tjark Rikscentrum en Industriewater Eerbeek BV. Eerbeek In het Tjark Rikscentrum werden de gedeputeerden door SWB-directeur Yvonne ten Holder en medewerkster Hennie Altena geïnformeerd over de ontwikkeling van het centrum voor Jeugd en Gezin. Deze wordt binnenkort geopend. De gemeente Brummen heeft ervoor gekozen deze onder te brengen bij het Wmo-loket Wegwijs. Ook brachten de gedeputeerden een bezoek aan het bedrijf Industriewater Eerbeek BV aan de Kanaalweg. Hier stond het innovatieve project centraal om het water van de Eerbeekse papierindustrie in de toekomst duurzaam te (her)gebruiken. De gedeputeerden lieten na afloop weten beide bezoeken bijzonder leerzaam te vinden. De schop in de grond Nieuw actueel uitvoeringsprogramma Een poelenproject met het oog op het behoud van de kamsalamander en actieve deelname aan de boomfeestdag in Dat zijn twee nieuwe projecten die zijn terug te vinden in het nieuw uitvoeringsprogramma De schop in de grond, die een periode beslaat van 2010 tot en met In november 2008 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma De Schop in de Grond vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma heeft als doel om als gemeente, gezamenlijk met partners in de streek, de schouders onder de opgaven uit de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Ligt op Groen, het Waterplan en het Landschapsbeleidsplan, te zetten. Jaarlijks wordt het Uitvoeringsprogramma geëvalueerd en geactualiseerd. Op 19 januari is er weer een geactualiseerde versie vastgesteld, het Uitvoeringsprogramma De Schop in de Grond Speciaal fonds Om ook daadwerkelijk de groene kwaliteiten van onze gemeente verder te verbeteren heeft de gemeenteraad enkele jaren geleden de bestemmingsreserve Ligt op Groen vastgesteld. Dit fonds wordt gevoed door een bijdrage vanuit de woningbouwprojecten. De gelden in dit fonds zijn bedoeld voor het bekostigen van concrete projecten op het Een van de projecten die in 2009 is gerealiseerd is de landschapsdag op landgoed Leusveld. gebied van water, natuur & landschap en toerisme & recreatie. De bestemmingsreserve geeft een bijdrage in de kosten van projecten. Deze bijdrage is bedoeld als co-financiering waarmee subsidiestromen of andere financieringsbronnen kunnen worden aangeboord. Het projectenoverzicht, dat deel uitmaakt van het Uitvoeringsprogramma, geeft een lijst van projecten die in de periode tot en met 2013 kunnen worden uitgevoerd. Het accent ligt de komende tijd vooral op het realiseren van de projecten die in deze lijst zijn opgenomen. Nieuwe projecten kunnen dus niet zondermeer worden opgevoerd. Uitzondering op deze lijn zijn dus het poelenproject voor de kamsalamander en de boomfeestdag. Deze nieuwe projecten kunnen dus in 2010 een beroep doen op de bestemmingsreserve Ligt op Groen. Afgerond Een bijlage bij het uitvoeringsprogramma is ook een lijst met inmiddels afgeronde projecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de landschapsdag en landheer voor een dag (beide gehouden voor de zomer 2009), de quickscan voor het duurzaam gebruik van water van de Eerbeekse papierindustrie, de realisatie van een Nordic Walking route en een informatiebord van bezienswaardigheden in en nabij Hall. Werkgroep In 2009 is gestart met een werkgroep Plattelandsvernieuwing. Deze werkgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van de verschillende partners in de streek: LTO Noord afdeling Brummen, Natuurmonumenten, IVN Eerbeek e.o., Platform Recreatie en Toerisme, Leuvenheims Belang, Kleine Kernen Kommissie Empe/ Tonden, Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek, Waterschap Veluwe, Landgoedeigenaren (vertegenwoordigd), Vereniging Monumenteneigenaren, Provincie (projectleider Soerense/Beekbergse poort) en Dorpsraad Eerbeek-Hall. Advies De werkgroep heeft tijdens de vergaderingen in 2009 vooral kennis gemaakt met elkaar en de mogelijke rol en taken besproken. De werkgroep wil graag meedenken over nieuwe initiatieven en lopende projecten. In de werkgroep zal het vooral gaan om het creëren van draagvlak en het uitwisselen van ervaringen. In de werkgroep kunnen nieuwe projectideeen worden aangedragen en de werkgroep zal een eerste (integrale) reactie of advies geven. Meningen en de aanbevelingen van de werkgroep worden vervolgens meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming in door het gemeentebestuuur. De werkgroep is voor de gemeente de belangrijkste spreekbuis namens de streek als het gaat om de uitvoering van het plattelandsbeleid. Zij stimuleert partijen hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering te nemen, enthousiasmeert organisaties en burgers om initiatieven te ontplooien en helpt problemen op te lossen.

3 Kaart met glashelder verhaal over alcohol Jongeren krijgen een kraskaart in de brievenbus Deze week valt bij de jongeren tussen 14 en 18 jaar een envelop met gemeentelogo op de deurmat. In de envelop zit een flyer over alcohol. Met feiten en tips worden jongeren van 14 t/m 18 jaar gewezen op de risico s van alcohol op jonge leeftijd. Via een krasactie en deelname aan een cartoonbattle maken zij kans op prijzen. Lotte - 14 oktober 2030 Toen papa klein was, gooide hij plastic zomaar in de grijze container Je ziet het haar denken, die Lotte. Zouden ze in 2010, toen papa klein was, echt niet beter hebben geweten? Lotte vindt het in 2030 zonde van het plastic. En ze heeft groot gelijk. Al de gebruikte kunststof verpakkingen, maar ook het papier en karton en de groente-, fruit- en tuinresten (gft) die we in de grijze container gooien, zijn nuttige grondstoffen. Pure verspilling dus om die met het restafval te verbranden. Daarom gaan we samen met u van afval geschiedenis maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in onze grijze containers hooguit 20 procent écht afval zit. De rest is waardevolle grondstof. Als we díe eruit houden, kost de verwerking van het afval aanzienlijk minder, is dat beter voor het klimaat en gaan we duurzaam met materialen om. Zeg nou zelf, is het niet geweldig dat Lotte in 2030 verbaasd is over het afval van nu? De toekomst is begonnen. Surf naar Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis! IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN APELDOORN, BRONCKHORST, BRUMMEN, DEVENTER, EPE, LOCHEM EN ZUTPHEN De flyer en de wedstrijden vormen de aftrap van de jongerencampagne Minder drank, Lekker fris. De campagne heeft als doel dat jongeren weten wat de risico s zijn van alcohol op jonge leeftijd. Daarnaast staat het leren omgaan met groepsdruk en het promoten van alcoholvrije alternatieven centraal. Een glashelder verhaal De originele flyer, in de vorm van een glas, is op de voorkant gevuld met bier. En als je hem openslaat, gevuld met water. Jongeren kunnen lacherig doen over dronken zijn en hierover opscheppen. Het gedrag van vrienden, normen over dronkenschap en het stoer willen doen, zijn redenen waardoor het drinken van alcohol kan escaleren. Anekdotes in de flyer laten jongeren eens met een nuchtere blik naar alcohol kijken. Wist-je-datjes in de flyer drukken jongeren met de neus op de feiten: jongeren kunnen sneller knock out raken dan zij vaak denken. En wat zij niet verwachten: alcohol blijft net zo schadelijk als je veel kunt drinken zonder dronken te worden. Ook wordt uitgelegd dat alcohol schadelijk is voor de hersenen, die zich nog tot de leeftijd van 23 jaar ontwikkelen. Kras, surf en win! Binnenin de flyer vinden de jongeren een krasvlak met daarachter een code. Nadat ze een korte kennisquiz hebben doorlopen, vullen ze deze code in op de actiewebsite www. minderdranklekkerfris.nl. Hiermee maken ze kans op concertkaartjes van Rihanna, wedstrijdkaarten voor Nederland-Hongarije en bioscoopbonnen. Cartoonbattle Jongeren worden uitgedaagd een grappige cartoon te maken over jongeren en alcohol. De drie winnende inzenders krijgen leuke prijzen en de beste cartoons worden later in de campagne gebruikt op posters en gadgets. Een jury, bestaande uit de striptekenaars Kees de Boer en Mars Gremmen, de organisator van de Stripbeurs Arnhem Frans Meijer en GGD GGD Gelre-IJssel, bepalen welk idee het beste is. De genomineerde cartoons worden tentoongesteld op de stripbeurs in Arnhem op 17 en 18 april. Hier vindt tevens de prijsuitreiking plaats. Jongeren kunnen voor meer informatie en het indienen van hun cartoon terecht op Project Alcoholmatiging onder Jongeren De flyer en de wedstrijden zijn onderdeel van het project Alcoholmatiging onder Jongeren in de Stedendriehoek. In 2008 startten acht gemeenten* het project met als doel alcoholmatiging onder jongeren. Waarom? De jeugd drinkt steeds jonger, steeds vaker en steeds meer alcohol. Jongeren lopen hiermee grote risico s. Alcoholgebruik op jonge leeftijd betekent kans op blijvende hersenschade, slechtere schoolprestaties en verslaving. Veel drinken leidt bovendien vaker tot ongelukken in het verkeer, vernielingen en agressie op straat en onveilig vrijen. De gemeenten spannen zich samen met politie, justitie, bureau Halt, Tactus Verslavingszorg en GGD Gelre- IJssel in om het project uit te voeren. Dit alles voor een gezonde en veilige jeugd in de regio Stedendriehoek. * Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen Nieuwe bedragen langdurigheidstoeslag 2010 De gemeente bepaalt jaarlijks de langdurigheidstoeslag. Ook voor 2010 zijn de bedragen weer vastgesteld. De toeslag is een financiële bijdrage voor mensen die langdurig (drie jaar) op of onder het minimuminkomen leven. Met de toeslag kunnen zij onverwachte maar noodzakelijke uitgaven het hoofd bieden, bijvoorbeeld reparatie van de wasmachine of de aanschaf van een koelkast. De langdurigheidstoeslag wordt jaarlijks uitgekeerd. De hoogte van de langdurigheidstoeslag bedraagt in 2010: Alleenstaande : 360,-- Eenoudergezin : 462,-- Gezin : 514,-- Wie komt in aanmerking? U komt voor een langdurigheidstoeslag in aanmerking als uw netto inkomen exclusief vakantiegeld per maand over een periode van drie jaar niet meer is dan: Alleenstaande : 873,-- Eenoudergezin : 1.122,-- Gezin : 1.247,-- Wat ziet de gemeente allemaal als inkomen? - Inkomen uit arbeid (salaris) - Inkomen als zelfstandige - Uitkeringen - Alimentatie - Algemene heffingskortingen - Combinatiekorting - Alleenstaande ouder ouderkorting - Inkomsten uit huur (waaronder ook kostgeld) - Uitkering uit de wet WIJ Aanvragen en meer informatie Wilt u weten of u in aanmerking komt of wilt u de langdurigheidstoeslag aanvragen? Neemt u dan contact op met het team Inkomensondersteuning op het Activerium te Apeldoorn, telefoon Even langskomen op het Activerium mag natuurlijk ook. Het adres is: Deventerstraat 46 in Apeldoorn. U kunt ook contact opnemen met de heer B. Terlingen van de gemeente Brummen. Hij is bereikbaar op nummer (0575)

4 Voorraad strooizout beperkt Aangepast strooibeleid: hoofdroutes en buslijnen De aanhoudende winter zorgt ervoor dat landelijk en zelfs internationaal de zoutvoorraad opraakt. Ook in de gemeente Brummen dreigt door de zoutvoorraad heen te raken en is er geen concreet vooruitzicht op nieuwe aanvoer. Dit is reden voor het gemeentebestuur om het strooibeleid aan te passen en de komende periode terughoudend te strooien. Concreet betekent dit dat nu alleen de doorgaande hoofdwegen en de busroutes worden gestrooid. Het gemeentebestuur roept iedereen op alert te zijn wanneer men de weg op gaat en ook het rijgedrag op de weersituatie af te stemmen. Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Verhinderd: laat iemand anders voor u stemmen Op woensdag 3 maart 2010 vinden overal in ons land - en dus ook in onze gemeente verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad plaats. Hierbij geldt dat niemand zijn of haar stem verloren hoeft te laten gaan! Niet als men op 3 maart ziek is, niet als men die dag niet in deze gemeente Brummen is en zelfs niet als men op 3 maart toevallig in het buitenland verblijft. Men kan iemand anders namelijk machtigen om een stem uit te brengen. Strooizout is een belangrijk onderdeel bij de gladheidbestrijding. Waar en wanneer de gemeente met strooizout gladheid bestrijdt, is vastgelegd in het gemeentelijke strooibeleid. Om te voorkomen dat de gemeente op zeer korte termijn door de zoutvoorraad heen is, is besloten per direct alléén de hoofdroutes te strooien en de routes van de buurt- en lijnbussen. Alle andere wegen in onze gemeente worden dus voorlopig niet gestrooid. De provincie verzorgt overigens de gladheidbestrijding op de provinciale wegen. In onze gemeente zijn dat de provinciale weg N 348 (Dieren-Zutphen), N 786 (Dierenseweg), de Rijksweg bij Empe, de Eerbeekseweg, de Brummenseweg en de Harderwijkerweg. De hoofdroute Het aangepast strooibeleid betekent dat het strooien beperkt blijft tot de doorgaande hoofdwegen. Dit is inclusief de fietspaden langs deze hoofdwegen. Ook de route van de buslijnen wordt in dit scenario meegenomen. Op de gemeentelijke website www. brummen.nl vindt u een overzichtskaartje en een opsomming van de wegen die worden gestrooid. Alle overige (gemeentelijke) wegen worden voorlopig niet meegenomen tijdens de gladheidbestrijding. Mocht er sprake zijn van extreme weersomstandigheden dan is niet uitgesloten dat de gemeente eventueel zal overgaan tot het van afsluiten van onbegaanbare wegen. Dit vanwege de verkeersveiligheid. Verantwoordelijkheid burger Van burgers wordt bij sneeuwval en gladheid verwacht dat zij hun eigen stoep en het trottoir voor hun woning sneeuw- en ijsvrij houden. Nu de gemeente noodgedwongen moet kiezen voor terughoudend strooibeleid is er extra reden om alert te zijn indien u de weg op gaat. Laat u vooraf goed informeren over de huidige weersituatie en pas uw rijgedrag daarop aan. De gemeente Brummen onderkent dat met het terughoudend strooien van zout hinder en ongemak voor de weggebruiker met zich mee zal brengen. Het gemeentebestuur blijft zich echter inzetten om de zoutvoorraad weer snel op peil te brengen zodat snel weer naar het gebruikelijke strooiregime kan worden overgestapt. Gelet echter op het landelijke karakter van het tekort aan strooizout is het niet de verwachting dat er op hele korte termijn nieuw strooizout geleverd kan worden. Meer informatie? Meer informatie over gladheidbestrijding leest u op de website Onder ander op de startpagina, maar ook in de rubriek Digitaal Loket onder het product Gladheidbestrijding. Voor algemene informatie over gladheidbestrijding kunt u mailen naar Hebt u een spoedgeval binnen of buiten werktijd? Neemt u dan contact op met de centrale informatiebalie via telefoonnummer (0575) De hoofdroutes Brummen (bebouwde kom): Ambachtstraat, Arnhemsestraat, Cortenoeverseweg, Engelenburgerlaan, Leliestraat, De Pothof, Spoorstraat, Stationsweg, Voorsterweg, Burgemeester de Wijslaan, Zutphensestraat, Eerbeek (bebouwde kom): Boerenstraat, Coldenhovenseweg, Derickxkamp, Illinckstraat, Loenenseweg, Loubergweg, Ringlaan, Stuijvenburchstraat, VeIdkantweg, Veldweg, Buitengebied en overige kernen: Apeldoornseweg, L.R. Beijnenlaan, Brummenseweg, Cortenoeverseweg, Dierenseweg, Emperweg, Kwazenboschweg, Lageweg, Mensinksweg, Voorsterweg, Vosstraat, Zutphensestraat. De vier fractievoorzitters plakten in Hall gezamenlijk de eerste verkiezingsposters Om het u als kiesgerechtigde gemakkelijker te maken, kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas; zonder stempas kunt u niet stemmen. Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft ontvangen, dan kunt u tot en met dinsdag 2 maart uur bij team Publieksservice een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u zich identificeren. Identificatieplicht U moet zich bij het uitbrengen van uw stem bij het stembureau ook identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Controleer of uw document geldig is op woensdag 3 maart Zonder geldig identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich op het stembureau melden met het door de politie opgestelde proces-verbaal van vermissing of diefstal en een ander document waarop uw naam is vermeld en waarop een foto van u is afgebeeld. Machtigen Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Op de stempas staat het formulier waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente. Als u iemand anders wil machtigen om voor u te gaan stemmen, kan dat ook schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor zijn speciale (gratis) formulieren voor beschikbaar bij team Burgerzaken. Uiterlijk 17 februari moet dit verzoek worden ingediend bij de burgemeester. Iemand mag overigens nooit meer dan twee volmachten aannemen. En bovendien moeten die volmachtstemmen tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht. Een belangrijk aandachtspunt: naast de stempas moet u de persoon aan wie u uw stempas geeft ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meegeven. Verkiezingsnieuws Op de gemeentelijke website www. brummen.nl kunt u de komende weken terecht voor algemene informatie over de gemeenteraadsverkiezingen die op 3 maart 2010 plaatsvinden. Klik hiervoor op Gemeenteraadsverkiezingen op de homepage van de gemeentelijke site of kijk in de map Projecten en plannen. Hier vindt u onder andere ook doorklikmogelijkheden naar de websites van de politieke partijen die aan de verkiezingen deelnemen. Betaling van uw aanslag Automatische incasso: wel zo makkelijk Enkele dagen geleden vielen op uw deurmat de aanslagen voor de Onroerende Zaakbelastingen (OZB) 2010, de afrekening Diftar voor 2009 en de voorlopige aanslag voor Diftar In de afgelopen twee weken las u in GemeenteThuis al veel informatie over de gemeentelijke belastingen. We lichten er deze week nog even drie onderdelen uit. We gaan achtereenvolgens in op de wijze van betalen, de aangifte inkomstenbelasting 2009 en het (WOZ)taxatierapport. Automatisch of per acceptgiro U kunt uw belastingaanslag via een automatische incasso of per acceptgirokaart betalen. De automatische incasso is verreweg de gemakkelijkste manier van betalen. U machtigt de gemeente het bedrag in tien maandelijkse termijnen van uw rekening af te schrijven. Voordelen van het machtigen zijn dat u nergens naar om hoeft te kijken en niet te laat kunt betalen. Bovendien wordt de betaling over een langere termijn uitgesmeerd. Als u met ingang van dit belastingjaar op deze manier wilt gaan betalen, dan kunt u de machtigingsbon invullen die de afgelopen twee weken op deze pagina was afgedrukt. Betaalde u vorig jaar al via een automatische incasso, dan worden de gemeentelijke belastingen ook dit jaar automatisch afgeschreven. U kunt er ook voor kiezen om uw belastingaanslag per acceptgirokaart in maximaal twee termijnen te betalen. Uitgaande van de aanslag in januari betekent dit dat de twee termijnen vervallen op 28 februari en 31 maart. Vóór elke vervaldag moet u tenminste de helft van het totaalbedrag betalen. Voor de betaling voegt de gemeente acceptgirokaarten bij uw aanslag(en). Als u, door welke reden dan ook, niet in staat bent om (tijdig) te betalen neem dan contact op met de afdeling Financieel Beheer via het telefoonnummer (0575) Zij kunnen, voordat u een aanmaning krijgt, afspraken met u maken over de betaling. Aangifte Inkomstenbelasting 2009 Binnenkort ontvangt u van de Belastingdienst het verzoek om uw aangifte over het belastingjaar 2009 in te sturen. Daarbij zult u ook de Woz-waarde van uw woning moeten opgeven. Let op! Voor de aangifte over het jaar 2009 moet u de waarde opgeven die vermeld staat op de Woz-beschikking/ aanslag OZB die wij u in januari 2009 toegestuurd hebben. Dit is dus niet de waarde van de Woz-beschikking die u binnenkort ontvangt. Bekijk uw taxatieverslag Op de gemeentelijke website nl heeft u de mogelijkheid om de gegevens van uw eigen pand in te zien. U heeft dan wel een wachtwoord en een toegangscode nodig. Uw aanslagbiljetnummer (de laatste 5 cijfers, tenzij uw nummer met een 0 begint) is uw wachtwoord. Het bedrag van uw aanslag (zonder komma) is uw toegangscode Meer informatie Op de gemeentelijke website staat nog meer nuttige informatie. Kijkt u in het digitaal loket bijvoorbeeld ook bij Aanslag onroerende zaakbelasting en Wet waardering onroerende zaken. Uiteraard kunt u voor vragen contact opnemen met team Woz-Belastingen van de gemeente Brummen. Bel dan met de telefoonnummers (0575) of

5 BrummenseBerichten Algemeen Standplaats B&W hebben de volgende vergunningen verleend: Verzonden 22 januari VOF Bouhof voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van vis op het Marktplein in Brummen tot 1 januari 2011 op de zaterdag van uur tot uur. - Mw Kats voor het innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop van oliebollen op het Stuyvenburchplein in Eerbeek in de periode 1 november t/m 31 december 2010 op maandag t/m donderdag van uur tot uur, vrijdag van uur tot uur en op zaterdag van uur tot uur. - Dhr Rekers voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van groente en fruit op het O. Nassauplein in Eerbeek van 1 januari t/m 31 december 2010 op de vrijdag van uur tot uur. Verzonden 25 januari IPV voor het innemen van een tijdelijke standplaats in verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 6 en 20 februari 2010 van uur tot uur op het Stuyvenburchplein te Eerbeek, 27 februari 2010 van uur tot uur op het Marktplein en 2 maart 2010 van tot uur op de hoek bij de Action op het Oranje Nassauplein te Eerbeek. Afd. Ruimte (mevr. A. Castanja) tel. (0575) Bezwaar maken Bij B&W. Raadpleeg de rubriek Bezwaar. Regels Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan B&W maken bekend, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2009 het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad ook besloten om op grond van artikel 6.12 van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan Buitengebied voorziet in een actuele bestemmingsplanregeling voor het grootste deel van het buitengebied van Brummen en is bindend voor zowel burgers als overheid. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het betreft wijzigingen die naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen zijn aangebracht, ambtshalve wijzigingen en wijzigingen ingebracht bij amendement. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de Nota behandeling zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied, de Staat van wijzigingen bestemmingsplan buitengebied en de ingebrachte amendementen. Het besluit van de gemeenteraad, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u van 4 februari 2010 tot en met 17 maart 2010 inzien. Dit kan tijdens openingstijden bij het team Frontoffice & Vergunningen en via de website Tijdens de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld door: - belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad; - belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen; - iedere belanghebbende tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus EA Den Haag). Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Informatie over de beroepsprocedure vindt u op de internetsite van de Raad van State (www.raadvanstate.nl). Afd. Ruimte (dhr. A. Otten), tel. (0575) Bekendmaking Uitvoeringsprogramma De Schop in de grond B&W hebben op 19 januari 2010 het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma De Schop in de Grond vastgesteld. Het betreft een actualisering van het in 2008 vastgestelde Uitvoeringsprogramma De Schop in de Grond. Het Uitvoeringsprogramma De Schop in de Grond ligt ter inzage bij de centrale informatiebalie van het gemeentehuis in Brummen. Het Uitvoeringsprogramma De Schop in de Grond is ook te downloaden via de gemeentelijke website Kijk in de rubriek plannen en projecten bij het onderdeel plattelandsvernieuwing. Afd. Ruimte (G. Boers), tel. (0575) Bestemming Ontheffing en bouwvergunning (art Wro) B&W Brummen maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing van het geldende bestemmingsplan De Hazenberg 1990 en bouwvergunning hebben verleend ten behoeve van het realiseren van een zendmast voor mobiele telefonie op het perceel nabij Rhienderstein 8, kadastraal bekend als gemeente Brummen sectie E, nummer 3795 (ged.). Ontwerpbesluit ontheffing Het ontwerpbesluit voor de ontheffing ex art Wro heeft vanaf 10 december 2009 tot en met 21 januari 2010 ter inzage gelegen, waarin belanghebbenden de mogelijkheid hadden om zienswijzen kenbaar te maken. In die betreffende periode zijn tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht. Over de bouwvergunning: Afd. Ruimte (mevr. C. Remde), tel. (0575) ; Over de ontheffing: Afd. Ruimte (de heer R. Grob), tel. (0575) Bezwaar maken Het besluit, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van 4 februari 2010 tot en met 18 maart 2010 voor de duur van zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij B&W. Raadpleeg voor nadere informatie de rubriek Bezwaar. Ontwerp ontheffing en bouwvergunning (artikel 3.6, lid 1 sub c Wro) B&W maken bekend dat zij van plan zijn om met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan Noorderenk/Eerbeekse Enk 1989 (waarop ook het bestemmingsplan Noorderenk/Eerbeekse Enk 2000 ) en bouwvergunning voor het plaatsen van een overkapping op het perceel t Haagje 50 te Eerbeek. Het ontwerpbesluit (ontheffing en bouwvergunning), met bijbehorende stukken, ligt met ingang van 4 februari 2010 voor de duur van twee weken ter inzage bij de balie Vergunningen. Tot en met 17 februari 2010 kan een belanghebbende een schriftelijke of een mondelinge zienswijze naar voren brengen bij het college. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan B&W, Postbus 5, 6970 AA te Brummen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer G.J. Schoemaker van de afdeling Ruimte. Afd. Ruimte (de heer G.J. Schoemaker), tel. (0575) Ontwerp ontheffing en bouwvergunning (artikel 3.6, lid 1 sub c Wro) B&W maken bekend dat zij van plan zijn om met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 1982 en bouwvergunning te verlenen voor het geheel vernieuwen van 3 bijgebouwen op het perceel Boerenstraat 14 te Eerbeek. Het ontwerpbesluit (ontheffing en bouwvergunning), met bijbehorende stukken, ligt met ingang van 4 februari 2010 voor de duur van twee weken ter inzage bij de balie Vergunningen. Tot en met 17 februari 2010 kan een belanghebbende een schriftelijke of een mondelinge zienswijze naar voren brengen bij het college. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan B&W, Postbus 5, 6970 AA te Brummen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw S. Lampe van de afdeling Ruimte. Afd. Ruimte (mevr. S. Lampe), tel. (0575) Openbaar Forum Bestuur Op donderdag 11 februari 2010 vindt een forum Bestuur 4. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidregio Noord en Oost Gelderland 5. Verordening vergoeding werkzaamheden raadslid 6. Uitvoering Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorziening (pauze) 7. kadernota Burgerparticipatie / Onderzoek wijkraden Rekenkamercommissie Brummen 8. Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie Voorst en Brummen 9. Rapport rekenkamercommissie Resultaat van eerder onderzoek Aanvang: uur Locatie: oude trouwzaal (voor pauze) en raadzaal (na pauze) Forum Ruimte Op donderdag 11 februari 2010 vindt een forum Ruimte 4. Vaststelling bestemmingsplan Lombok-Zuid 5. Beleidsregel Functieverandering in het buitengebied Aanvang: uur Locatie: raadszaal Forum Samenleving Op donderdag 11 februari 2010 vindt een forum Samenleving 4. Evaluatie project Brummen scoort met breedtesport 5. Statutenwijziging Stichting Archipel Aanvang: uur Locatie: oude trouwzaal Bezwaar & Beroep Bezwaar Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het desbetreffende besluit heeft genomen. Het adres is: postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet tenminste naam en adres van de indiener, datum, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar bevatten. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, postbus 205, 7200 AE Zutphen. Beroep Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het instellen van beroep kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) een beroepschrift in te dienen bij de Sector Bestuursrecht van de rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE te Zutphen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE te Zutphen.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het vleesvarkensbedrijf J. Wassink

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het vleesvarkensbedrijf J. Wassink Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning B&W hebben de volgende aanvragen ontvangen: Regulier: Locatie: Hallsedijk 30 Tonden Voor: het vernieuwen van een bijgebouw Datum ontvangst:

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20.

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20. Agenda en notulen Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie: 20 mei 2014 Op dinsdag 20 mei 2014 is er een vergadering van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering worden

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk

Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk Bestemmingsplan Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk Achtergrond Ten gevolge van de hoogwatersituaties van 1993 en 1995 heeft de regering in 2006 besloten dat de hoogwaterveiligheid

Nadere informatie

Dit perceel grenst bijna aan het perceel van mijn familie, Wethouder Sandersstraat hoek Coldenhovenseweg.

Dit perceel grenst bijna aan het perceel van mijn familie, Wethouder Sandersstraat hoek Coldenhovenseweg. Aan: gemeenteraadsleden gemeente Brummen GEMEENTERAAD BRUMMEN Van: J.P.Teunissen Coldenhovenseweg 68 Eerbeek Geachte raadsleden, CLASS. NR. 1008 PAR. Graag wil ik iets toevoegen aan mijn brief van 15 juni

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan: L.R. Beijnenlaan 3 L.R. Beijnenlaan 3 6971LE Brummen

Ontwerpwijzigingsplan: L.R. Beijnenlaan 3 L.R. Beijnenlaan 3 6971LE Brummen Evenementenvergunning Evenementenvergunning Benefietconcert nabij Ooievaarsnest verzenddatum 5 december 2013 locatie: weiland op de hoek Kleine Vosstraat/Buurtweg op vrijdag 13 december 2013 tussen 19.00

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van het achterste deel van het perceel

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse.

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. BRUENAREN BEDANKT! Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. Onder het motto Helpt u ons met een slogan voor

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker,

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker, Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT DATUM 16 april 2012 ONDERWERP Omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0544 ONS NUMMER Geachte heer Strijker, Op 24 oktober 2011

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014 Kennisgeving Boerenbond Retail B.V. te Druten Goedkeuring uitgangspuntendocument Vuurwerkbesluit Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten hebben het uitgangspuntendocument ten behoeve van de inrichting

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voor tdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013, nr. 019 OPENBAAR

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013, nr. 019 OPENBAAR BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013, nr. 019 OPENBAAR Leden Burg. : N.E. Joosten Secr. : E.V. Schmitz Weth. I: F.L.J. Bruning Weth. II: J.A.C.M. Elbers Weth.

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN. D. Verleende sloopvergunningen Het slopen van een interieur bankgebouw Lange Nobelstraat 6-12 te Zierikzee (verzonden 22/04/2009);

BOUWVERGUNNINGEN. D. Verleende sloopvergunningen Het slopen van een interieur bankgebouw Lange Nobelstraat 6-12 te Zierikzee (verzonden 22/04/2009); BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het plaatsen van een overkapping Bremweg 13 te Renesse: Het tijdelijk plaatsen van een kantoorunit Jan van Renesseweg

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

in";11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" De raad van de gemeente Bergen,

in;11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Catharinastraat 47-49 WellerlooL De raad van de gemeente Bergen, gemeent e Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" in";11n Limburg De raad van de gemeente Bergen, Overwegende: dat het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Afdeling bes tun rsr e chtspraak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J. Jhauw 070-4264845

Afdeling bes tun rsr e chtspraak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J. Jhauw 070-4264845 Raad vanstate Afdeling bes tun rsr e chtspraak B20 40391 Raad van de gemeente Heerhugowaard Postbus 390 1700AJ HEERHUGOWAARD Datum 13 maart 2014 Ons nummer 201308498/3/R1 Uw kenmerk Onderwerp Heerhugowaard

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen

BOUWVERGUNNINGEN. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het plaatsen van 3 zeecontainers Jachthavenweg te Bruinisse; Het verplaatsen van een steiger Jachthavenweg te Bruinisse;

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser Titel Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Nummer 13/68 Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Leefomgeving Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Raadsvergadering 9 maart 2010. Raadsvergadering 11 maart 2010

Raadsvergadering 9 maart 2010. Raadsvergadering 11 maart 2010 Afdeling beleid en projecten gesloten Op dinsdag 23 maart en dinsdag 30 maart is in verband met een cursus de volgende afdeling gesloten: Afdeling Beleid en projecten, onderdelen: ruimtelijke ordening,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; PROJECTBESLUIT GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk GO/ 20081333 behandeld door mevrouw J. Koppers-Kusters doorkiesnummer 077-3596494 emailadres j.kusters@venlo.nl besluit d.d. 20 december 2010 verzonden d.d.

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

Kennisgeving besluit inzake vaststellen projectplan Kader richtlijn water project oever optimalisaties IJssel (cluster II) Rijkswaterstaat

Kennisgeving besluit inzake vaststellen projectplan Kader richtlijn water project oever optimalisaties IJssel (cluster II) Rijkswaterstaat Overig Kennisgeving besluit inzake vaststellen projectplan Kader richtlijn water project oever optimalisaties IJssel (cluster II) Rijkswaterstaat De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 22 juli

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Avelingen-West 20 (29-01-2013) het bouwen van een brandweeropstelplaats, activiteit bouwen (ingekomen 15/1 '13) Kanaal van Steenenhoek nz 4 (29-01-2013) het realiseren van een bed

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend: Anterieure overeenkomst Lage Burchtweg 4, Uden Anterieure overeenkomst Zeelandsedijk 14, Volkel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Bij brieven van 3 juni 2008, kenmerk 766974, 766975, 766976 en 766977, hebben wij

Bij brieven van 3 juni 2008, kenmerk 766974, 766975, 766976 en 766977, hebben wij Atsma Grond-, Weg- en Waterbouw BV G. Atsma Lytse Sûdein 8 8624 TT UITWELLINGERGA Leeuwarden, 16 oktober 2008 Verzonden, Ons kenmerk : 00786675 Afdeling : Omgevingsvergunningen en Toezicht Behandeld door

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie

Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie Bekendmaking Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat met ingang van donderdag 10 september 2015 gedurende 6 weken, dus tot

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

~ W'~I /t ".. di t R t I k B h

~ W'~I /t .. di t R t I k B h Besluiten: de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en onder

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad. Arnhem, 5 augustus 2014

Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad. Arnhem, 5 augustus 2014 Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 september 2014 Documentnummer : 2014.0.072.353 Zaaknummer: 2014-03-00149 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Versie: april 2010

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 21 juni 2016 Datum beschikking : 19 april 2016 : Katan Vuurwerk : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Zevenaar Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 17 oktober 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bedrijfshal en

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Actief worden binnen uw wijkraad?

Actief worden binnen uw wijkraad? GemeenteThuis Oproep door burgemeester Joosten Wijkraden zoeken dringend enthousiaste leden Vorige week dinsdagavond vergaderde de gemeente met een vertegenwoordiging van alle wijk- en dorpsraden in onze

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouw huis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 w abo@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum 23-07-2014 Contactpersoon S.S.

Nadere informatie

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst WW w gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst Portefeuillehouder: de Boer Bijlagen:

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt Officiële bekendmakingen Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-) besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om

Nadere informatie

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Tav: dhr. J. Schaminee Bevelandseweg 1 1703 AZ Heerhugowaard Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222

Nadere informatie

onderwerp: Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat'

onderwerp: Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat' g e m e e n t e Rijssen-Holter\v Rijssen, 16 juni 2015 Voorstel van het college aan de raad raadsvergadering: 24 september 2015 agendanummer: 12 opgemaakt door: WOEV portefeuillehouder: R.J. Cornelissen

Nadere informatie