Beleidsplan Heksenwaag December 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Heksenwaag 2013-2018 December 2013"

Transcriptie

1 Beleidsplan Heksenwaag December 2013 ( Gebaseerd p Elementen vr een beleidsplan van een museum van het Instituut Cllectie Nederland, de Stichting Landelijk cntact van Museumcnsulenten en de Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 1999) 1

2 Inhudspgave Waarm dit beleidsplan? 3 Betekenis en missie van de Heksenwaag 4 Sterkte en zwakteanalyse van de Heksenwaag 5 Strategische delen 6 Zrgdragen vr de cntinuïteit 7 Begrting en winst- en verliesrekening Vergrten van de bekendheid 12 Verbeteren en internatinaliseren van de cllectie (incl. presentaties) 15 Publieksactiviteiten 18 Actielijst 2013/

3 Waarm dit beleidsplan? Dit beleidsplan met richtinggevend en inspirerend zijn vr het beleid vr de kmende jaren waardr : De Heksenwaag ged gepsitineerd wrdt De sterkte-zwakte analyse verbetert Geïnteresseerden geïnfrmeerd en geïnspireerd wrden De Heksenwaag kan tetreden tt de museumvereniging Een betere basis vr fndsenwerving ntstaat Het met k een basisstuk zijn vr het aantrekken en handelen van nieuwe bestuursleden, vrijwilligers en vr gesprekken met de plaatselijke plitiek en ptentiële spnsren. 3

4 Betekenis en missie van de Heksenwaag De betekenis van de Heksenwaag Beschuldigden van hekserij eindigden vreger in vele gevallen p de brandstapel. Dit kn men vrkmen dr zich in Oudewater in de Heksenwaag te laten wegen en aldaar een fficieel certificaat te verkrijgen. Daarmee kn men laten zien ver een nrmaal gewicht te beschikken en dus geen heks te zijn. Keizer Karel V zu midden 16 e eeuw Oudewater het exclusieve recht hebben gegeven deze certificaten te verlenen mdat hier altijd eerlijk werd gewgen. De Heksenwaag als museum In 1952 heeft de tenmalige Kningin Juliana Museum de Heksenwaag fficieel gepend. Hier laten sindsdien teristen uit de hele wereld zich wegen en krijgen een certificaat, waarin wrdt vermeld dat zij een gewicht hebben dat accrdeert met de natuurlijke prprties van hun lichaam. Een bewijs dat zij net z veel wegen als zij eruit zien. In 2012 vierden wij dus ns 60 jarig bestaan! Dit alles met de vlgende : Missie van Museum de Heksenwaag In stand huden en uitdragen van de histrische betekenis van de Heksenwaag in het licht van de (West-)Eurpese heksenwaan en heksenvervlgingen Als belangrijk cultureel en teristisch A-merk ( Unique Selling Pint) van Oudewater in samenwerking met andere relevante instanties (zals TIP Teristisch Infrmatie Punt - en Tuwmuseum) bezekers naar Oudewater in het algemeen en de Heksenwaag in het bijznder trekken. Met dit beleidsplan willen we in de vlgende pagina s inhud geven aan deze missie dr p basis van een sterkte en zwakteanalyse en daarmee verbnden strategische delen wenselijke acties vr de kmende 5 jaar te definiëren 4

5 Sterkte en zwakteanalyse van de Heksenwaag Sterk: Zwak: - naamsbekendheid en histrische psitie - financiële nafhankelijkheid - waardering van gemeente en prvinciaal bestuur - nderwerp heksenwaan en hekserij geniet een blijvende belangstelling (Harry Ptter en tallze kinderbeken) - belevenismuseum waarin men m.n. dr de weging en de enturage een ware histrische sensatie (Huizinga) kan ndergaan - Verhalen vertellen - geschikt vr free publicity - financiële psitie - plaats van de stad Oudewater is redelijk afgelegen en kent afgezien van fietsers p tertcht geen f weinig drgaand verkeer, al neemt het verkeer ver de prvinciale weg N22 de laatste jaren (mede als sluipverkeer van de A12) sterk te. - plaats in de stad De Heksenwaag wrdt ng nvldende gedragen dr de hele bevlking. Ng steeds kent een flink deel van de bevlking de Heksenwaag alleen van de buitenzijde. - bestuur sterkte - aantal en leeftijd vrijwilligers - geringe prmtiemgelijkheden (geld) Kansen: - inspelen p vrtdurende verwijzingen naar en prducties ver heksen en hekserij - actief zijn en aansluiten bij teristische evenementen Oudewater - greiptentieel tijdens winterperide (eventuele penstelling in weekenden en penstellen p afspraak vr grepen en bedrijfsuitjes) Bedreigingen: - markt belevenissen wrdt (zie pretparken) extremer (grtser; gevaarlijker) - dreigende achterblijvende teristische prmtie Oudewater in kader bezuinigingen, VVV s in prblemen en terugtreden prvincies p cultureel vlak - ecnmische crisis 5

6 Strategische delen Uit de missie (en de sterkte zwakte analyse) vleien de vlgende strategische delen vrt : Zrgdragen vr de cntinuïteit dr het verstevigen van de rganisatrische, persnele en financiële basis alsmede verdere prfessinalisering en het pzetten van een Heksenwaaggilde (Vrienden van..) Vergrten van de bekendheid dr marketinginspanningen, netwerken, sciale media en gerichte acties Verbeteren en internatinaliseren van de cllectie (incl. presentaties) dr een betere interne afstemming, vergrten van de meertalige tegankelijkheid en uitbreiding van het aanbd Publieksactiviteiten dr de beleveniswaarde via activiteiten, verhalen en telichtingen te vergrten 6

7 Zrgdragen vr de cntinuïteit Persneel en rganisatie De Heksenwaag wrdt bestuurd dr de in 1979 pgerichte Stichting De Heksenwaag (als pvlger van een stichting uit 1955). Omdat p dit mment het bestuur alleen bestaat uit een vrzitter/secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid, is er alle reden m p basis van de in dit beleidsplan geschetste tekmstperspectief ng verder p zek te gaan naar nieuwe bestuursleden. Waagmeester/directeur De (Stichting de) Heksenwaag kent sinds jaar en dag een betaalde functinaris vr 0.6 FTE : de waagmeester/directeur. Sinds 1 maart 2004 functineert als waagmeester/directeur mw drs. J. Blake. Zij heeft sindsdien een belangrijke rl gespeeld bij de herinrichting en de prfessinalisering van het museum. M.i.v. het winterseizen 2013/2014 wrdt een pref gehuden met weekend- en vakantie-peningen (Kerst en krkusvakantie) dr inzet van een extra betaalde (deeltijd-)kracht. Vrijwilligers. De Heksenwaag beschikt ver twee srten vrijwilligers. Aan de ene kant schlieren uit de wijde mgeving (al dan niet als vrtzetting van hun maatschappelijke stage) vr wie dit werk k een zekere bijverdienste betekent. Daarnaast een grep udere vrijwilligers vrnamelijk uit Oudewater zelf. Afgelpen jaar is dit aantal gelukkig flink tegenmen. Werven van vrijwilligers blijft evenwel een cntinue pgave. Zeker wanneer k de winterpening gecntinueerd zu kunnen wrden. Kmende jaren wrdt er verder gewerkt aan het strakker frmuleren van het vrijwilligerswerk en pstellen van een vrijwilligersvereenkmst. Stagiaires Sinds 2010 is met het samenwerkingsverband Maatschappelijke Stage in Werden een vereenkmst geslten inzake maatschappelijke stagiaires vanuit het Kalsbeek en het Minkema Cllege. Bedeling is dit ndanks de wegvallende subsidies van verheidszijde vr de schlen - de kmende jaren vrt te zetten. Vrienden van.. Museum De Heksenwaag in Oudewater is k uniek mdat wij werken znder verheidssubsidie. Zelfwerkzaamheid is nze kracht. Enthusiaste vrijwilligers, vrienden en spnsren helpen ns daarbij. Want znder deze extra hulp kunnen we de service en plezier vr bezekers niet ptimaal blijven bieden. Extra vrienden en sympathisanten zijn daarm hard ndig. Mensen die ns een ged hart tedragen en willen steunen. Dr een eenmalige f peridieke gift. Omdat wij de ANBI-status hebben kan daarbij gebruik wrden gemaakt van fiscale vrdelen. Wij willen nze vriendenkring graag frs uitbreiden. 7

8 Daarm vragen wij vanaf 2014 nze sympathisanten Vriend, Dnateur f Weldener van ns museum te wrden. Z n vriendenclub, het Heksenwaaggilde, zu een geweldige stimulans betekenen m k in de 21e eeuw de rem van de Oudewaterse Heksenwaag te blijven uitdragen. (zie : ) Financiën en begrting De Heksenwaag is vr haar reguliere inkmsten vr het vergrte deel afhankelijk van tegangsgelden. In de jaren tachtig tt midden jaren negentig bleek dit mede dr de zeer lage persnele lasten en het ten ng flrerende bus bezek/bus terisme tt een (ruim) psitief sald te leiden. Daaraan is daarna helaas een einde gekmen en is jarenlang ingeteerd p het eigen vermgen. Daarmee kwam de cntinuïteit van het museum in gevaar Dr een drietal zaken is dat nheilsscenari gelukkig vralsng geen werkelijkheid gewrden. Ten eerste is zeer scherp p de uitgaven gelet en zijn m.i.v. de afgelpen 3 jaar k de p zich zeer wenselijke extra persnele uren drastisch ingekrmpen. Ten tweede heeft het bestuur eind 2009 een (nd-)lening van eur kunnen verkrijgen. Een lening die eind 2010 in een schenking is mgezet. Ok heeft een publicatie in 2012 in de ANWB-kampien (het enige echte massablad van Nederland) waarin TV-cryfee en stadsgent Jhan Derksen Oudewater, Heksenwaag en Tuwmuseum heeft aangeprezen vr een niet nbelangrijke extra bekendheid en telp van Nederlandse teristen gezrgd. Dat resulteert in de vlgende taakstellende begrting vr 2013, waarin als uitgangspunt is aangenmen een vrijwel sluitende begrting en (streven naar) een eigen vermgen van eur waarmee nverwachte majeure persnele en f materiele tegenvallers in ieder geval vr één seizen kunnen wrden pgevangen. 8

9 Stichting De Heksenwaag te Oudewater BEGROTING WINST- EN VERLIESREKENING Omzet Inkpwaarde van de mzet Persneelsksten Huisvestingsksten Inventarisksten Verkpksten Kantrksten Algemene ksten Financieringsksten Incidentele baten en laten Resultaat

10 Autmatisering De Heksenwaag kent de vlgende vrzieningen:. een beamer met scherm vr de hfdfilm. een tweetal filmvitrines p de bvenverdieping. drie Mac cmputers (twee bven en een beneden met ls scherm) met divers filmmateriaal. een laptp achter de kassa met verbinding met de bewakingscamera bven. een cmputer verbnden met het e-cardscherm beneden. een pinapparaat bij de kassa. een kassa De financiële situatie laat het vralsng helaas niet te dat reserveringen wrden gemaakt vr vervanging en nderhud. Alle apparatuur staat vr 0 eur p de balans.. De beamer kst veel dure lampen en is stringsgevelig en zu t.z.t dr een eenvudiger apparaat vervangen meten wrden. Ok de e-cardapparatuur is vrij stringsgevelig. Verder staat p het verlanglijstje ng een digitaal bladerbek. Bedrijfsvering Mede dr het geringe aantal bestuursleden, de druk bij de waagmeester p aandacht vr de dagelijkse gang van zaken en afhandeling van vragen m infrmatie en de afhankelijkheid van nze vrijwilligers, blijft de administratieve vastlegging van de bezeks(aantallen) de vrtdurende aandacht vragen. Daarnaast met k de merchandising - mede dr de cncurrentie bij winkels in de stad p punten als vrraad en drlpsnelheid pnieuw bekeken wrden. De aanschaf van een nieuwe kassa eind 2013 met hier verbetering in brengen. Aan de inhudelijke en bedrijfsmatige ndersteuning van de vrijwilligers is de laatste tijd hard gewerkt. Huisvesting en veiligheid De gemeente Oudewater is eigenaar van het pand en daarmee k verantwrdelijk vr het grt nderhud. Knelpunten en gewenste verbeteringen - Tegankelijkheid en klimaatbeheersing 10

11 Verbetering van de tegankelijkheid (lift naar bven) stuit behalve p financiële prblemen k p ruimtelijke en mnumentale bezwaren. We zullen het dus in de tegankelijkheid meten den met de huidige situatie. Vr een betere klimaatbeheersing is een fferte aangevraagd en zal in 2014 bezien wrden f het (financieel) haalbaar is dit te laten uitveren - Rapprt van de brandweer In samenwerking met de brandweer is vrjaar 2011 na een gelukkig vals brandalarm de brandveiligheid grndig drgenmen en zijn geadviseerde verbeteringen drgeverd. In een inspectierapprt van zmer 2011 bleek intussen alles in rde te zijn Verzekeringen De Stichting heeft de vlgende verzekeringen lpen : - Brandverzekering (Aegn) De Heksenwaag heeft in 2011 een p vervanging ( ) gewaardeerde brandverzekering vr de inventaris afgeslten. - Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (ABN/Amr) - Ziekengeldverzekering Vr de directeur /waagmeester is een ziekengeldverzekering afgeslten bij Centraal Beheer/Achmea 11

12 Vergrten van de bekendheid Gelukkig geniet de Heksenwaag (inter)natinale bekendheid, staat vermeld in tallze reisgidsen, wrdt in een adem genemd met de stad wanneer het wrd Oudewater valt en is dr haar aard vaak nderwerp van free publicity in de pers en p de tv. Vanwege de grte cncurrentie p de recreatiemarkt blijft het ndzakelijk de Heksenwaag vrtdurend nder de aandacht te brengen. Een aparte plaats nemen de bezekers van de Heksenwaag zelf daarbij in. Immers, wanneer zij tevreden zijn dragen zij dit k uit aan vrienden en bekenden. Speciale waardering genieten die bezekers die er een gewnte van maken hun gasten mee te nemen naar de Heksenwaag. Van grt belang daarnaast is nze zgn. e-card. Hiermee kunnen de bezekers zichzelf in een klein filmpje laten wegen en dat met een krte begeleidende tekst naar (zichzelf en vandaaruit naar) vrienden en bekenden sturen. Aan verdere (naams)bekendheid met p drie plaatsen gewerkt wrden : Plaatselijk Verstevigen van de cntacten met de schlen Idem met het bedrijfsleven Ok dr het afspreken van arrangementen Idem met cllega instituten als TIP, VVV s, Tuwmuseum en Geschiedkundige Vereniging Idem met reginale en plaatselijke stichtingen Uitlkken free publicity Vergrten van de fysieke zichtbaarheid dr vlaggen en banners Reginaal Verstevigen van cntacten met de reginale VVV s en/f teristische platfrms Deel uitmaken van reginale evenementen Leggen van verbindingen met heksengebeurtenissen in mliggende gemeenten Uitlkken free publicity (inter-)natinaal Uitndigen van beremdheden Verbreding van het taalaanbd p de website Streven naar vermelding in reisgidsen Streven naar pname p de Unesc- werelderfgedlijst Uitlkken van free publicity 12

13 De Marketing beperkt zich p dit mment ndgedwngen tt: Krtingsacties De Heksenwaag was deelnemer aan het prvinciale Urprject, det mee aan de Hutenpas en stnd vermeld in de 2012 krtingsagenda van de pstcdelterij (die landelijk wrdt verspreid). In 2013 is krting gegeven aan (reginale) Rabbankleden. Vr 2014 wrdt meegelift met de krtingen p de Biebpas Krtingskaartje Oudewater i.s.m. TIP en Tuwmuseum Sinds jaar en dag wrdt succesvl samengewerkt met het TIP (de vrmalige VVV) en het Tuwmuseum in de verkp van een cmbinatiekaartje, dat tegen een gereduceerd ttaaltarief tegang geeft tt beide musea en de bezekers bvendien een bekje met stadswandeling verstrekt. Museumjaarkaart Tt nu te hebben wij dr het ntbreken van erkenning als geregistreerd museum geen deelnemer kunnen wrden van de museumjaarkaartactie. Het is verigens vralsng de vraag f deelname daaraan vr ns financieel haalbaar is. Verspreiden van de flders bij ptentiële belangstellenden De website is het belangrijkste medium vr der Heksenwaag. De (vernieuwde) flder wrdt p aanvraag tegeznden, hangt buiten het museum in een bakje en wrdt bij presentaties van medewerkers f aanwezigheid bij cngressen etc. k uitgedeeld. Via de website deelname aan Twitter en Facebk Aanbieden van arrangementen al dan niet in samenwerking met plaatselijke (TIP ) f reginale partners. Op de website staan een grt aantal mgelijkheden vermeld. Daarnaast is in nderling verleg altijd maatwerk mgelijk. Open mnumentendag Als rijksmnument werk(t)en wij graag mee aan dit gebeuren. De bezekers wisten ns k heel ged te vinden : ruim 400 in Dat is ged vr de prmtie van de stad. Tegelijkertijd realiseren wij ns k de nadelen. Een flink deel van de bezekers (en vrijwel alle buitenlanders) kmt eigenlijk m het museum te bezeken en had daar nrmaliter gewn vr betaald. En van de weekenden meten we het hebben. Verder kmt de beleving van het museum de eigenlijke kracht van de Heksenwaag dr dat grte aantal bezekers, waarvan een deel alleen maar even binnenwipt, niet ged tt zijn recht en dreigt een zekere antiprmtie : Is dit nu alles? Museumweekend Dezelfde argumentatie als bij de Open Mnumentendag geldt k vr het museumweekend. De ware aard en sfeer van de Heksenwaag als verhalenen belevenismuseum staat bij massaal niet betalend bezek nder druk. Open dag vr Oudewaterse bevlking 13

14 Vrafgaande aan de pening van het seizen 2011 is als vervlgactiviteit van een suggestie dr de gemeenteraadsleden bij hun werkbezek aan de Heksenwaag enige maanden eerder - p de laatste zndag in maart een succesvlle gratis pen dag gehuden vr de Oudewaterse bevlking. Mede mdat het een mie lentedag was, prfiteerden k tallze teristen van deze (gratis) penstelling. Bedeling is dit in enigerlei vrm eenmaal per twee jaar te herhalen Meespelen tijdens en prmten van nagespeeld heksenprces p Heksenfestijn Vrzitter en waagmeester hebben afgelpen jaren meegespeeld en handen spandiensten verleend aan de pvering van een histrisch weegprces (Maria Knings uit 1644) tijdens het zgenaamde Heksenfestijn. Daarvan zijn k pnames gemaakt die in de carrusel p de bezekerscmputers vertnd wrden. Helaas heeft dit gebeuren in 2011 geen drgang kunnen vinden. Geprbeerd wrdt m in het kader van 750 jaar stad in 2015 pnieuw een pvering te realiseren NB Mede in relatie tt de spnsring van de Rabbank Utrechtse Waarden en mstreken (maatschappelijke tegenprestatie) maar k anderszins hebben de afgelpen jaren een aantal specifieke activiteiten uiteenlpend van mdeshw tt Harry Ptterntbijt en lezingen in bejaardenhuizen plaatsgevnden. 14

15 Verbeteren en internatinaliseren van de cllectie (incl. presentaties) Cllectie Tt de cllectie rekenen we primair : het gebuw, de weegschaal, (delen van) de biblitheek, de audivisuele presentaties, de speurtchten en enkele ndersteunende afznderlijke vrwerpen en prenten. Daarnaast uiteraard maken de verhalen zals die dr histrici, staf en vrijwilligers (alsmede velen anderen) verteld wrden - rndm hekserij en heksenvervlgingen en de histrische plaats van de Heksenwaag virtueel nderdeel van de cllectie uit. De Heksenwaag is tensltte in belangrijke mate een verhaal- en belevenismuseum. PM: De Heksenwaag bezit k ng een schilderij van een pen lucht tuwbaan, geschilderd dr de heer Spruit in 1823, dat in bruikleen is gegeven aan de gemeente Oudewater en aldaar in de raadzaal hangt. Het gebuw Het gebuw, met als eigenaar de gemeente Oudewater, is een rijksmnument De Heksenwaag is verder in de eerste plaats altijd k een nrmale waag geweest Zijn wereldwijde faam dankt de Waag evenwel aan zijn gebruik als Heksenwaag en dat rechtvaardigt het mnumentale gebuw zelf als nderdeel van de cllectie te beschuwen! De weegschaal (met meetlat) De weegschaal uit 1482 (en het daarmee verbnden weegritueel) vrmt in feite het Pièce de resistance van het museum en de museumcllectie. Daarnaast wrdt bij het wegen sms gebruik gemaakt van een antieke zgn. meetlat. De lengte van een persn is immers van grt belang bij het beantwrden van de kernvraag: bezit de beschuldigde een gewicht dat accrdeert met de natuurlijke prprties van het lichaam De biblitheek De Heksenwaag bezit een bekenbestand van ruim 150 beken. Vr de biblitheek geldt vanuds als regime, dat deze niet penbaar tegankelijk is, maar dat p aanvraag een bek kan wrden ingezien. Daar maakt verigens de laatste jaren nit iemand gebruik van. Recent is van de biblitheek een via internet tegankelijk verzicht gemaakt p De beken vrmen een mengeling van. beken ver heksenwaan en ver de geschiedenis van Oudewater met grte antiquarische waarde. idem znder grte waarde. kinderbeken ver heksen en hekserij. restcategrie Kmend jaar zal een expliciete scheiding gemaakt wrden tussen: 15

16 Beken met antiquarische waarde (tentngesteld in de vitrines) Beken znder (grte) antiquarische waarde, die het beeld van de heksenwaag ndersteunen (tentngesteld in theaterkast) Een kleine handbiblitheek als nderzek biblitheek vr bestuur en staf (idem) De verige beken (steeds een gedeelte van de verige beken ver hekserij permanent tegankelijk maken vr het publiek via de pen schappen in de theaterkast) De restcategrie (wrdt afgestten) Aanvullende vrwerpen Van de ttale inventaris (zie lijst t.b.v. de brandverzekering) wrden de vlgende vrwerpen expliciet tt de cllectie gerekend : Een in 2013 m.b.v. nze spnsr Stichting Brr verkregen bladerbek ver de heksensabbat Antieke 17 e eeuwse geldkist : in gebruik bij de ingang ten beheve van spntane dnaties 8 stenen en ijzeren antieke kannskgels : stille getuigen van de Oudewaterse mrd (1575) en de tenmalige verwesting van de Waag Aan de wand hg: idem als bij de kannskgels : Prenten: Twee ude pistlen 7 slag en sttwapens : 1 lans, 1 zwaard, 1 degen, 2 steekwapens, 1 klein steekwapen, 1 bijltje 2 gerestaureerde prenten weegceremnieel Reprducties van Karel V en Jhannes Wier Een drietal bij elkaar hrende ingelijste prenten (Arminius, Hllandse transfrmatie en Op de waagschaal) waarin gebruik makend van een weegschaal als scherprechter - wrdt verwezen naar de begin 17 e eeuwse plitiek/gdsdienstige nenigheden (ver de predestinatie) tussen de gdgeleerden Gmarus en de naast de Heksenwaag gebren Arminius Het schilderij Weging in de Heksenwaag (Jsten 1974, een plaatselijk beremde schilder) is in 2013 vergedragen aan de Stichting Beheer Cultureel erfged Oudewater De antieke, in bruikleen verkregen, antieke meubelkast 16

17 Ten aanzien van de verige, gedeeltelijk p zlder pgeslagen vrwerpen wrdt vrgesteld deze (t.z.t?) af te stten c.q. ver te dragen De audivisuele presentaties incl. digitale kaart. Tt de cllectie behren in ieder geval de vlgende vier films :. hfdfilm ver Heksenwaag. Limburg film. film Leentje Willems. digitale e-card (Daarnaast draaien in een carrusel p de beneden en bvenverdieping ng een aantal films waarin de Heksenwaag een prminente plaats inneemt) De speurtchten De Nederlandstalige speurtcht en de Engelstalige search maken k deel uit van de virtuele cllectie. De vlgende verbeteringen inzake de cllectie (incl. catalgisering) wrden nagestreefd k t.a.v. behud en beheer en presentatie (kaartjes) Als uitbreiding v.d. cllectie staan p het wensenlijstje: - Beter in vereenstemming brengen van de inhudelijke relatie tussen films, vitrineteksten en vitrine inhud (.a. via verklarende, meertalige kaartjes) - Nieuwe pndsgewichten - Digitaal prentenbek - Originele prenten (desnds hgwaardige reprducties), die het algemene verhaal van de Heksenwaag illustreren. - Dcumentaires ver heksenvervlgingen - Uitbreiding van de biblitheek 17

18 Publieksactiviteiten Glbaal ttaal 2012/ bezekers (waarvan 30% kinderen) Ttaal aantal bezekers in 2012 uit het buitenland: ruim 2700 uit in ttaal 68 landen Drukste maanden vr het buitenlands bezek in 2012 : juli en augustus Herkmst tp 10 in samen ged vr 75 % van de buitenlandse bezekers -(tussen haakjes de cijfers vr 2011): Duitsland 350 ( 300), Italië 261, Verenigd Kninkrijk 288 (241), VS 280 (219), Israël 232 (318) België 180 (189), 138 Canada (124), Frankrijk 137 (123), Spanje 112 ( 111), Australië 90 (78) Ttaal tp 10: 2068 (is 78 % van het ttale aantal buitenlandse bezekers). Een analyse van de Nederlandse bezekers gedurende 4 maanden (april, juni, juli en augustus 2011) dr nze vrijwilliger Jan van Gl laat verder zien dat een flink deel van deze bezekers uit de nabije mgeving kmt : ruim 80% kmt uit een straal van 80 km rndm de Heksenwaag. De Publieksactiviteiten zuden, zeker gezien de internatinale herkmst mits daarvr aparte financiering kan wrden verwrven - verder als vlgt verbeterd kunnen wrden: Verbeterde en ng meer interactieve presentatie van de cllectie: Het vertaalprject 18

19 - Vertalen (en eventueel inspreken) van de audivisuele presentaties (m.n. de hfdfilm) in Engels, Duits, Spaans en Frans etc. en deze p papier/geplastificeerd beschikbaar stellen aan bezekers - Presentaties vrzien van ndertiteling (minder ged alternatief) - Heksenwaagbekje in het Engels - Website (basisinfrmatie in zveel mgelijk talen) : m.n. Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans - Eventueel : Basisverhaal van waagmeester en vrijwilligers vr bezekers in 4 talen Uit het rsprnkelijke herinrichtingsplan zijn verder ng blijven liggen : Digitaal prentenbek met meerkeuzevragen Cmputeranimatie van de heksenvervlgingen Idem van de heksensabbat Inrichten van een pnamestudi vr reacties en verhalen van bezekers - Educatieve taken Kinderen krijgen altijd extra aandacht in het museum, waarbij in het verhaal dat wrdt verteld zveel mgelijk wrdt aangeslten bij het eigen kennisniveau van het kind. Daarnaast dwingt de speurtcht p de bvenverdieping tt ged pletten bij het kijken naar de films Lesbrieven en schlprjecten Dank zij een subsidie van de Stichting Lucia Fnds in Oudewater hebben we een lesbrief met dcentenhandleiding kunnen pnemen p de website van de Heksenwaag. Daarnaast is het vr schlklassen in Oudewater altijd mgelijk en daar wrdt k steeds meer gebruik van gemaakt- m buiten de reguliere peningstijden een afspraak te maken vr een bezek aan de Heksenwaag. Ok geeft de Heksenwaag k buiten de reguliere peningstijden - schlieren regelmatig advies vr een prfielwerkstuk en stelt hen in de gelegenheid de Heksenwaag te bezeken. Vr deze prfielwerkstukken staan k suggesties p de site. Daarnaast zijn denkbaar : Onderzeksprject Heksenvervlgingen in Utrecht (en Zuid Hlland) Publicaties en lezingen in samenwerking met de Histrische Vereniging Tijdelijke (gespnsrde) tentnstellingen zals Kindheksen 19

20 Actielijst 2013/2014. Werven bestuursleden en vrijwilligers. Vrmgeven vrijwilligersbeleid. Aanvraag indienen tt erkend museum. Uitbuw Vrienden van de Heksenwaag. Intensiveren samenwerking met plaatselijke schlen. Pref met pening gedurende de Krkus- en Kerstvakanties en winterweekenden. Vrbereiden aanvraag plaatsing p Unesc werelderfgedlijst. Opschnen biblitheek. Hernieuwen bruikleenvereenkmst schilderij tuwbaan met gemeente Oudewater Tt slt : De vrtgang van dit beleidsplan zal wrden vastgelegd in de jaarverslagen. Het beleidsplan zelf zal (grndig) wrden geactualiseerd in

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Netherlands Institute for Higher Education

Netherlands Institute for Higher Education Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü JAARVERSLAG 2007 1. Inleiding Vr u ligt het tweede jaarverslag van het Nederlands Instituut

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam Noord

Fietsen in Amsterdam Noord Fietsen in Amsterdam Nrd Onderzeksresultaten en aanbevelingen van het prject Wijken vr de Fiets in Amsterdam Nrd December 2012 / Januari 2013 Fietsen in Amsterdam Nrd 2 Titel Auteur Jaartal 2013 Fietsen

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie