Jaarrekening afoto: Wim de Knegt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt"

Transcriptie

1 Jrrekening 2013 Foto: Wim de Knegt 1

2

3 Jrrekening 2013 Nederlnds Openluchtmuseum

4 Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december Ctegorile exploittierekening Ctegorile en Functionele exploittierekening Toelichting behorende tot de jrrekening Toelichting op de verdeelsleutels zols gehnteerd in de functionele exploittierekening 72 Overige gegevens 73 CBF 74 Bijlge 80 4

5 Bestuursverslg Bestuursverslg Zien en oogsten. Bewogen en succesvolle strt volgende eeuw N het jr 2012 wrin het Nederlnds Openluchtmuseum zijn eeuwfeest vierde, kenmerkte 2013 zich voorl door het hrd werken n de toekomst. Om dr tijd en energie voor vrij te mken, is gekozen voor een vrij rustige progrmmering, wrin onder het motto Beleef het weer de invloed vn de seizoenen op het ritme vn het leven centrl stond. Er ws ook minder medi ndcht voor het museum. Toch werden opnieuw, voor de tweede keer in de ltste vijfentwintig jr, meer dn een hlf miljoen bezoekers ontvngen. Wren dt er in , in 2013 bleef de teller stn op Drmee hndhft het museum zijn positie ls best bezochte museum buiten Amsterdm. De conclusie mg zijn dt het resultt vn 2012 niet eenmlig ws, mr een structurele groei vn bezoekersntllen betekende. Ook bij de winteropening mocht weer een nieuw record bezoekersntllen genoteerd worden, (dt wren er vorige winter ). Het ndeel groepsbezoekers ws in %, vergelijkbr met vorig jr. Het totle ntl groepsevenementen ws in Op 24 pril 2013 stond het museum een ltste keer stil bij zijn jubileum. Puline Krikke, burgemeester vn Arnhem, openende het specil ontworpen Jubileumplntsoen. Een cdeu voor het eeuwfeest dt mogelijk werd gemkt door bijdrgen vn ANWB, Gemeente Arnhem, Vereniging Ntuurmonumenten Gelderlnd en Vrienden vn het Openluchtmuseum. Dit plntsoen, bestnd uit een koningslinde en een veertien meter lnge zitbnk, ontworpen door de Arnhemse kunstenr Alphons ter Avest, is een eigentijdse vertling vn de trditionele Wilhelminbomen die vroeger op tlrijke pltsen in Nederlnd werden geplnt nr nleiding vn bijzondere gebeurtenissen. Het museum heeft in 2013 hrd gewerkt n het reliseren vn twee hoofdprogrmm s: musele en bedrijfsmtige vernieuwing. Beide drgen bij n het toekomstbestendig mken vn het museum. De progrmmlijn Musele Vernieuwing richt zich op de inhoudelijke verbreding met de Cnon vn de Nederlndse Geschiedenis die zowel fysiek ls digitl vorm zl krijgen in het museum. Drnst zullen bestnde musele presentties worden vernieuwd. In 2013 ging de ndcht voorl uit nr het msterpln vn de fysieke presenttie vn de Cnon. In dit msterpln is een bsisconcept ontwikkeld voor de nieuwe presenttie die in 2016 moet worden gereliseerd in het Entreegebouw. Hierover werd minister Bussemker vn OCW tijdens een tweetl werkbezoeken geïnformeerd. De Cnon zl ook worden gepresenteerd in nieuwe presentties in het museumprk. In pril 2014 wordt, met het openen vn de Noorse wtersnoodwoning uit Rmsdonkveer, het eerste cnonvenster Wtersnoodrmp zichtbr. Op 9 september 2013 verrichte minister Bussemker hiervoor de strthndelingen. Relisering vn deze nieuwe presenttie werd mede mogelijk gemkt door een extr finnciële bijdrge vn de BnkGiro Loterij, het Mondrinfonds, de Kbth vstgoedbescherming en de Vereniging Vrienden vn het Nederlnds Openluchtmuseum. In smenwerking met de Nederlndse Ardolie Mtschppij B.V. (NAM) zl vnf hlf mei 2014 de ltst nog werkende jknikker in het Nederlnds Openluchtmuseum symbool stn voor het venster de gsbel in de Cnon vn Nederlnd. In smenwerking met de ontwikkelingsorgnistie HIVOS en met finnciële ondersteuning door de fmilie Postm, de voormlige eigenr vn de Ksfbriek Frei, en de BnkGiro Loterij wordt in juni 2014 een eductieve presenttie over Kinderrbeid op de zolder vn de ksfbriek Frei geopend. Andcht voor de Cnon ws er ook tijdens het bezoek vn het Koningspr n Arnhem. In een korte voorstelling strndden kopstukken uit de Nederlndse Geschiedenis, vergezeld door gewone mensen, op weg nr het museum in een oude trolleybus. Koning Willem-Alexnder en Koningin Mxim wren grg bereid met de gestrnde reizigers te poseren voor een ntionl portret. 5

6 Bestuursverslg Tot de progrmmlijn Musele Vernieuwing behoren ook de twee nieuwe tken die het museum in het subsidiebesluit kreeg toebedeeld, te weten volkscultuur en immterieel erfgoed en de mnd en ncht vn de geschiedenis. Smen met het Nederlnds Centrum voor Volkscultuur en Immterieel Erfgoed (VIE) zl het museum de komende jren uitgroeien tot een topinstituut voor volkscultuur en immterieel erfgoed. Sinds 1 jnuri 2013 vormt het bestuur vn het museum ook het bestuur vn het VIE. Het VIE heeft zich voorl gericht op zijn nieuwe tk, het implementeren vn het UNESCO Verdrg ter Bescherming vn het Immterieel Erfgoed. Dt heeft geleid tot een rijke oogst in het eerste jr wrin drieënveertig trdities op de Ntionle Inventris zijn gepltst. Het museum orgniseerde in oktober 2013 voor de tweede ml de Mnd vn de Geschiedenis. Het them ws Vorst & Volk. De Mnd groeide in het ntl prtnerorgnisties, het ntl deelnemende erfgoedinstellingen en het ntl ctiviteiten. Ter voorbereiding op de musele vernieuwing heeft het museum de smenwerking met de Hogeschool Kunsten Utrecht (HKU, fdeling Gmes en Interctie, Lectort Ply Design nd Development) in 2013 voortgezet. Er is middels spellen tijdens de mnd vn de geschiedenis en de winteropenstelling onderzocht hoe gmes en ply kunnen worden ingezet om de Cnon vn de Nederlndse Geschiedenis betekenisvol te integreren en te representeren binnen het huidige museum. Het ontwerpen vn zulke gmes en de nieuwe mnier vn smenwerken drgen nst musele vernieuwing bij n de bedrijfsmtige vernieuwing. De progrmmlijn bedrijfsmtige vernieuwing richtte zich voorl op het voorkomen vn een dreigend tekort in de exploittie, veroorzkt door de subsidiekorting vn ruim zeven procent en een ntl ndere finnciële ontwikkelingen. Met een hoge prticiptie vn medewerkers werd een tientl zogenmde Bruggenbouwprojecten opgepkt die gericht wren op kostenvermindering door verhoging vn de efficiency en op het reliseren vn hogere inkomsten. Een zeventl projecten verkeren nu l in de implementtiefse, drie ndere projecten verkeren in het stdium vn oplevering vn de projectvoorstellen. Op ppier ziet er nr uit dt de exploittie inderdd in 2015 sluitend kn worden gemkt, zonder te hoeven over gn tot gedwongen ontslgen vn medewerkers. De werkelijke resultten zullen echter ps gn blijken n de strt vn het zomerseizoen Een heel zichtbr resultt is de vergroting en modernisering vn de prkeervoorzieningen voor bezoekers. Mede dnkzij de ctieve ondersteuning door de gemeente Arnhem konden de werkzmheden tijdig worden opgepkt zodt er in pril een nieuwe prkeerplts wcht op de bezoekers. Door de uitbreiding met 250 prkeerpltsen zullen niet lleen de inkomsten stijgen mr zl voorl ook de overlst voor de buurt worden verminderd. Nst deze projecten is er veel ndcht gegeven n het verwerven vn inkomsten door bedrijven en fondsen te interesseren voor finnciële bijdrgen. In het economisch gestel blijkt dt een zk vn lnge dem te zijn, wrin toch eerste successen zijn geboekt. De resultten zullen in 2014 verder verzilverd worden. Wel heeft de Provincie Gelderlnd een subsidie toegezegd voor een progrmm het Verhl vn Gelderlnd, wrvoor het museum zl optreden ls regisseur. Het RBTKAN (Regionl Bureu voor Toerisme) en Gelders Erfgoed treden hierin op ls prtners. Ook met het vfonds wren positieve gesprekken die in 2014 hebben geleid tot een substntiële finnciële bijdrge n de orgnistie vn Mnd en Ncht vn de Geschiedenis. Het museum heeft zijn inkomsten verder weten te verhogen door het geoormerkt werven onder bezoekers voor loten vn de BnkGiro Loterij. Eind 2013 speelden er deelnemers met geoormerkte loten mee. Het blijft een grote uitdging om de kosten strk te beheersen en de inkomsten wr mogelijk te verhogen. Ps ls het museum drin slgt, ontstt er weer finnciële ruimte om nieuwe ctiviteiten en ndere wensen op te pkken. De genoemde plnnen stellen het museum drbij voor de opgve om te komen tot een gezonde finnciering. In 2013 is ook, in goede smenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en het Rijksmuseum Amsterdm een project gestrt 6

7 Bestuursverslg dt moet leiden tot een gemeenschppelijk en duurzm Collectiecentrum Nederlnd (CCN). Met dt CCN zl het museum eindelijk beschikken over depotvoorzieningen die voldoen n de drvoor geldende eisen. Andere belngrijke zken die worden ngepkt zijn een kwlittieve verbetering vn het Entreegebouw en het reliseren vn een l lnger geplnde renovtie en uitbreiding vn de belngrijkste horecvoorziening in het museum, de Ksteelboerderij. Verder stt het voorbereiden vn een visie op de ontwikkeling vn het prk op de gend, een stuk dt ls onderlegger moet gn dienen voor een nieuw te sluiten Msterpln met de Gemeente Arnhem. Op de chtergrond zijn er belngrijke verbeteringen doorgevoerd in de dministrtieve en personeelsdministrtie. Het inhoudelijk beleid zols dt is vstgelegd in de subsidienvrg wordt vertld nr een dynmisch en voortschrijdend Meerjrenbedrijfspln. Hiervoor wordt een eigen methodiek ontwikkeld die nsluit op de specifieke omstndigheden vn een museumbedrijf en gelijktijdig de bsis vormt voor een veel gerichtere sturing op ctiviteiten en resultten. De wrdering door het publiek bleek in 2013 uit de keuze door kinderen tot en met 12 jr ls meest Kidsproofmuseum Gelderlnd en vn Zoover de Highly Recommended 2013 wrd. De wrdering voor de inspnningen vn het museum om mtschppelijk verntwoord te functioneren kwm tot uiting in de toekenning vn Gouden Green Key, hét interntionle keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recretiebrnche die serieus en controleerbr bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf. Ook ontving het museum het EKO-keurmerk Horec, wrvoor tenminste 40 procent vn de inkoop n hoge biologische eisen moet voldoen. De Afdeling Beveiliging ontving een Awrd ls het beste stge-leerbedrijf binnen de sector Prticuliere Beveiliging. In oktober werd het herfstbockbier vn het Openluchtmuseum tijdens het Bockbierfestivl vn Pint, de grootste biervereniging vn Nederlnd, in de ctegorie Bockbier verkozen tot het beste vn De Vereniging Vrienden vn het Openluchtmuseum is een belngrijke en onmisbre prtner. De Vereniging nm op hr jrvergdering fscheid vn de oud-voorzitter Jo Michiels en Cees vn Woudenberg werd gekozen tot nieuwe voorzitter. Beide voorzitters hebben een belngrijke functie vervuld in het optimliseren vn de smenwerking tussen de Vrienden en het museum. De gezmenlijke doelstelling om meer Vriendenkrten n bezoekers te verkopen is, mede dnkzij de inspnningen vn de medewerkers in het Entreegebouw, weliswr niet geheel mr tot tevreden gereliseerd. De Vriendenvereniging vormt met ruim leden de grootste vriendenorgnistie in de museumsector. De Vrienden vervullen een belngrijke mbssdeursrol voor het museum. De bijdrgen n het reliseren vn projecten hebben de ltste jren nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemkt. In 2013 zijn belngrijke stppen genomen om de directiefunctie op een ndere wijze in te vullen. Rond de jrwisseling werden wijzigingen in de directie wereldkundig gemkt. In goed overleg hebben museum en directeur Pieter-Mtthijs Gijsbers besloten de smenwerking te beëindigen. Gijsbers ws sinds pril 2009 directeur vn het Nederlnds Openluchtmuseum en ws onder ndere verntwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling vn de presenttie vn de Cnon vn de Nederlndse geschiedenis. In pril 2014 zl vn hem fscheid worden genomen. De in september gestrte werving vn een nieuwe lgemeen directeur verliep snel en succesvol. Op 10 jnuri 2014 werd, met instemming vn de minister vn OCW, Jet Bussemker, en gesteund door ondernemingsrd en mngementtem, de benoeming vn Dr. Willem Bijleveld tot de lgemeen directeur vn het Nederlnds Openluchtmuseum bekend gemkt. Willem Bijleveld (1952) ws vnf 1997 directeur vn Het Scheepvrtmuseum te Amsterdm. Hij begint op 1 mei 2014 in het Openluchtmuseum. Tot 1 mei 2014 blijft Jp de Jong in functie ls directeur-bestuurder. Hij zl dn n een periode vn bijn twee jr fscheid nemen vn het museum. Met Willem Bijleveld krijgt het museum een inspirerende nieuwe directeur die werkt vnuit een prettige en ntuurlijke utoriteit en beschikt over een juiste mix vn ervring en inhoud. Wij 7

8 Bestuursverslg hebben er veel vertrouwen in dt het Openluchtmuseum met hem een succesvolle toekomst tegemoet gt. Bij de bekendmking verklrde de directie zich geen betere opvolger te kunnen wensen. De grote uitdgingen wrvoor het museum stt zijn inspirerend en worden met veel energie met lle colleg s, gesteund door onze Rd vn Toezicht, onze ctieve Vereniging vn Vrienden en in smenwerking met een groeiend ntl externe prtners ngepkt. Verntwoording De jrstukken vn de Stichting Het Nederlnds Openluchtmuseum, gevestigd te Arnhem bevtten het Bestuursverslg, de Jrrekening, de verntwoording over de presttiefsprken, het Bericht vn de Rd vn Toezicht en het Bericht vn de ondernemingsrd. Wij volgen in dit jrverslg het hndboek vn OCW over de periode Met het CBF zijn fsprken gemkt over een wijze vn verslglegging die voldoet n het reglement vn het CBF. Drtoe is in een bijlge een fzonderlijk verslg ten behoeve vn het CBF opgenomen. Het resultt vn de Stichting De Oude Bijenkorf (hiern SDOB), wrin de horec-ctiviteiten in het museum zijn ondergebrcht, is niet opgenomen in de jrrekening vn het museum. Omdt op dit punt strijdigheid bestt tussen het Hndboek vn OCW en het reglement vn het CBF is in het verleden met het CBF fgesproken in het hierboven genoemde verslg wel een gecombineerde blns en resulttenrekening, zonder ndere toelichting, vn museum en SDOB op te nemen. De SDOB stelt een eigen jrrekening smen. Sinds 1 jnuri 2013 vormt het bestuur vn het museum ook het bestuur vn de Stichting voor Volkscultuur en Immterieel Erfgoed (VIE). Voor het VIE wordt een prte jrrekening en ctiviteitenverslg smengesteld. In de bijlge vn het CBF is het VIE meegenomen in de combineerde Blns en Exploittierekening. Exploittieresultt Het exploittieresultt over 2013 komt uit op voor onttrekking en dottie n bestemmingsfondsen en reserves. N onttrekking n bestemmingsfondsen en reserves komt het exploittieresultt uit op nul. Eigen inkomstennorm De totle eigen inkomsten vn het museum zijn en de subsidie verkregen vn het ministerie OCW De eigen inkomstennorm (eigen inkomsten gedeeld op de subsidie) komt in 2013 uit op 57% (2012: 74%). De nzienlijke dling ten opzichte vn 2012 is te verklren door de verhoging vn de subsidie met het oog op de Cnonopdrcht. Toerekening en onttrekking Bestemmingsfonds OCW Het deel vn het bestemmingsfonds uit de periode bedroeg ultimo In het verslgjr is besteed n de doelstelling vn het museum. De bestedingen bestonden o.. uit: reliseren vn een msterpln voor de Cnonopdrcht, het door ontwikkelen vn het meerjrenbeleidspln en zijn er bruggenbouwprojecten gestrt voor de verbetering vn het exploittieresultt in de nbije toekomst. Finnciële positie en continuïteit Met de huidige omvng vn de Algemene Reserve en het Bestemmingsfonds OCW en het ntl gereliseerde bezoekers is, mede gezien de nog steeds behoorlijk sterke liquiditeitspositie, de continuïteit vn het museum de komende jren onder de nu bekende omstndigheden gewrborgd. De subsidie-uitbreidingen voor de nieuwe tken verstevigen de finnciële positie en continuïteit vn het museum verder. Met nme n de relisering vn de fysieke cnonpresenttie mg voorzichtig rekening worden gehouden met een verdere groei vn de bezoekersntllen. Wel werd het museum geconfronteerd met een mogelijk tekort op de exploittie voor de periode In 2013 is een intensief project uitgevoerd om te komen tot verbetering vn de exploittie door enerzijds te zoeken nr mogelijkheden om meer inkomsten te genereren, nderzijds kosten te drukken door efficiënter gebruik vn de ter beschikking stnde middelen. Dt progrmm heeft er n bijgedrgen dt de begroting voor 2014 sluitend is. Voor 2015 ligt er nog een reltief kleine finnciële uitdging. Voor een ndere toelichting hierop wordt verwezen 8

9 Bestuursverslg nr de beschrijving vn het resulttgebied finnciering in het ctiviteitenverslg. Het museum stt de komende jren nog voor belngrijke finncieringsvrgstukken. Het reliseren vn de fysieke presenttie vn de Cnon vn de Nederlndse geschiedenis vrgt om ingrijpende npssingen in het entreegebouw, niet lleen in de ruimten wrin de presenttie wordt gereliseerd. Het hele gebouw zl moeten worden heringericht om het gebouw functioneler te mken en om de bezoekers op een betere mnier te kunnen ontvngen. Met het nders indelen vn de functies in het entreegebouw kunnen de opbrengsten vn horec en retil worden verhoogd en gelijktijdig de personele lsten worden verlgd. Om dt te kunnen reliseren zl er vreemd geld moeten worden ngetrokken. De flossingen en rente voor de totle herinrichting kunnen voor een belngrijk deel worden gedekt uit de toegekende jrlijkse extr subsidie. Het ontbrekende deel moet worden gedekt uit hogere opbrengsten voor entree, horec- en retilverkoop en verlging vn de exploittiekosten. Drnst wil het museum de bestnde horecvoorziening in de Ksteelboerderij niet lleen renoveren mr ook uitbreiden om de ontvngst vn grotere groepen, wrvoor nog steeds een mrktvrg bestt, mogelijk te mken. Voor het renovtiedeel heeft het ministerie vn OCW een jrlijkse bijdrge vn toegekend. Ook hier zl nvullend vreemd vermogen moeten worden ngetrokken. Op bsis vn een uitgewerkte businesscse is voorspeld dt deze investering rendbel zl zijn. n entreegebouw en Ksteelboerderij wordt gevormd door de discussie rond de positie vn de Rijksgebouwendienst. De ministerrd heeft gekozen voor een scenrio wrbij het eigendom vn de gebouwen blijft bij de Rgd, mr het beheer en onderhoud een verntwoordelijkheid vn het museum wordt. Dt scenrio zl leiden tot lgere kosten voor beheer en onderhoud en een hogere snelheid in de relisering vn de werkzmheden. De nog nwezige onzekerheid ligt nu nog in het moment wrop dt nieuwe stelsel voor het museum ook vn toepssing wordt. De inspnningen zijn erop gericht dt moment zo snel mogelijk te lten pltsvinden. Vnf 2012 heeft het museum zijn inspnningen verricht op het ntrekken vn sponsorgelden. In het ctiviteitenverslg wordt nder beschreven welke resultten dt l heeft opgeleverd. Een verkenning vn de mogelijkheden tot sponsoring heeft geleerd dt er grote potenties liggen in het verbinden vn Nederlndse bedrijven n het reliseren vn de Cnon. In 2014 zl een sponsorpln worden vstgesteld wrin een gericht progrmm hiervoor zl worden uitgewerkt. De uitwerking hiervn zl worden opgepkt door de nieuwe directeur, die op dit terrein veel ervring heeft en kn bogen op successen. Arnhem, 28 mrt 2014 Drs. J.P. de Jong Directeur-bestuurder In smenwerking met het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wordt gewerkt n een business cse voor een nieuw te bouwen gezmenlijk en duurzm Collectiecentrum Nederlnd. In 2013 is gestrt met de relisering vn een uitbreiding en vernieuwing vn de prkeerfciliteiten. De investering hiervoor wordt gereliseerd vnuit het vrij beschikbre eigen vermogen. Deze investering leidt vnf 2014 tot een verhoging vn de prkeeropbrengsten met miniml 90 K. De investering wordt in tien jr fgeschreven. N zes tot zeven jr zijn de kosten terug verdiend. Een onzekere fctor bij de geplnde npssingen 9

10 Bestuursverslg Activiteitenverslg 2013 Beleidskders In zijn subsidienvrg voor de periode heeft het Museum zijn inhoudelijke uitdgingen geformuleerd. Onder de titel Het Verhl vn Nederlnd heeft het museum zijn visie en missie geformuleerd onder de titel Het Verhl vn Nederlnd. Visie en missie De visie gt uit vn het volgende uitgngspunt:. Nederlnd biedt l eeuwenlng ruimte n een veelheid vn levensstijlen, trdities, overtuigingen en meningen. Deze wrdevolle diversiteit vrgt om een relevnte mtschppelijke context. Een rode drd die oude en nieuwe generties verbindt en de krcht en de kwetsbrheid vn onze unieke smenleving vertelt. Wnt wie het verhl vn zijn verleden kent, kent zichzelf. De nieuw geformuleerde Missie is Verhlen delen. Wij, de medewerkers vn het Nederlnds Openluchtmuseum, zullen smen met onze bezoekers en ndere orgnisties het veelzijdige Verhl vn Nederlnd vertellen, vormgeven, losmken en opsln. We streven ernr betekenisvol te zijn voor elke bezoeker, binnen en buiten het museum. Zodt iedereen zijn persoonlijk verhl kn verbinden n het Verhl vn Nederlnd. Het Verhl vn Nederlnd helpt je te begrijpen wie je bent ls individu. We gn in ons museum de diloog n over heden, toekomst en verleden. Over identiteit en diversiteit. Over de reltie tussen het dgelijkse leven vn mensen en de grotere, lgemene Nederlndse geschiedenis. Zo drgen wij bij n de ontwikkeling vn een stbiele, socile en cretieve gemeenschp. Heel bewust is ervoor gekozen om deze interne versie vn de missie te lten uitgn vn lle medewerkers. Het zijn de medewerkers die uiteindelijk het succes vn het museum beplen. De inzet vn medewerkers wordt in de moderne smenleving, die steeds meer drit om goede communictie en steunt op het zoeken nr identiteit en zingeving, de bsoluut doorslggevende succesfctor. Doelstellingen en mbities Hoofddoelstelling is het streven om uit te groeien tot het fysieke en digitle podium wr de geschiedenis vn het dgelijks leven verbonden is n de lgemene geschiedenis vn Nederlnd. Op die wijze wil het museum zijn nieuwe tken integreren. Die hoofddoelstelling is in de subsidienvrg vertld nr een chttl mbities: 1. Het reliseren vn een Cnon-experience in het Entreegebouw; 2. het verbinden vn bestnde en nieuwe presentties in het museumprk n Cnonvensters; 3. het reliseren vn een digitl domein om verbindingen te leggen tussen Nederlndse geschiedenis en mterieel en immterieel erfgoed op een interctieve wijze met gebruik mken vn co-cretie en gmingprincipes; 4. het door de VIE lten uitvoeren ls competent body vn de tken die volgen het uit UNES- CO-verdrg voor Immterieel Erfgoed; 5. het doorgroeien nr een groter ntl fysieke en digitle bezoekers en gebruikers; 6. het verder ontwikkelen vn de hndelings- en ervringsgerichte eductieprojecten; 7. het versterken vn het ondernemerschp, onder ndere door een kwlittieve verbetering vn het horec-nbod door het reliseren vn een gerenoveerde en uitgebreide Ksteelboerderij; 8. het ctief onderhouden, ontwikkelen en stimuleren vn smenwerkingsvormen binnen en buiten de museumbrnche. Meerjrenbedrijfspln Het lg in de bedoeling om, in het bekende strmien, een meerjrenbeleidspln in 2011 voorfgnd n het indienen vn de subsidienvrg vst te stellen. Door omstndigheden en vervolgens wijzigingen in de smenstelling vn de directie kon dt proces ps in september 2013 weer serieus worden opgepkt. Om de kern vn het meerjrenbeleid vn het Nederlnds Openluchtmuseum te beplen is gekozen voor de zogenmde cnvsmethode. Kern vn deze methode is het visuliseren vn de kern vn een nieuw of bestnd businessmodel vn een orgnistie. Het uit de litertuur bekende cnvs is ngepst n de eigen behoeften en heeft zich l werkende ook verder ontwikkeld. Het cnvs zols nu ontwikkeld en gebruikt wordt, slt een brug tussen strtegie en uitvoering. 10

11 Bestuursverslg De npk is gericht op: - Het nbrengen vn meer focus. - Het vergroten vn inzicht in de resultten vn de sectoren en fdelingen. - Het creëren vn een gemeenschppelijk drgvlk voor het meerjrenbeleid. - Het beleid minder beschouwend en meer ctiegericht te formuleren. - Het verbeteren vn de pln-do-check-ctcyclus. Het krkter vn het pln is drom ook vernderd vn een beleidspln nr een bedrijfspln. Deze npk is zo een vn de onderdelen vn de progrmmlijn bedrijfsmtige vernieuwing. Tenslotte is een museum ook een gewoon bedrijf. De inhoudelijke visie stt verwoord in de goedgekeurde subsidienvrg. In het bedrijfspln wordt die visie smengevt, geconcretiseerd en met een ntl specten uitgebreid. De in de subsidienvrg geformuleerde mbities zijn in smenhng tot ndere gewenste ontwikkelingen uitgewerkt in een dynmisch meerjrenbedrijfspln, wrvn de bedoeling is dit pln jrlijks door te ontwikkelen en de plnningshorizon te verlengen met een nieuw jr. Op deze mnier is er dus steeds een ctueel meerjrenpln, in plts vn het vierjrlijks formuleren vn een nieuw beleidspln. In het pln zijn voor vijf resulttgebieden mbities, te bereiken resultten en uitdgingen benoemd. De resulttgebieden en mbities zijn: - Bezoekers en relties: een prchtig fmilie - museum wr bezoekers zich, binnen en buiten de poorten, thuis voelen. - Mtschppij: een betekenisvol museum voor de Nederlndse smenleving wr musele instellingen, onderwijsinstellingen en gemeenschppen grg mee smenwerken. - Collectie: de roerende, onroerende, documentire en immteriële collectie vormen, ontsluiten, optiml benutten en behouden voor nu en voor lter. - Finnciering: een succesvolle onderneming zijn die nst de subsidie vn het ministerie vn OCW zijn groei- en innovtiedoelen finnciert uit eigen middelen. - Medewerkers en smenwerking: een betrouwbre, veilige en prettige werkgever (en werkomgeving) zijn met zich ontwikkelende medewerkers die goed smenwerken en breder en blijvend inzetbr zijn. Om optimle sturing mogelijk te mken zijn in het pln de geplnde ctiviteiten gegroepeerd in twee, eerder genoemde, hoofdprogrmmlijnen, die projectmtig worden ngepkt, en de ctiviteiten die in de bestnde lijnorgnistie worden opgepkt. De twee hoofdprogrmmlijnen zijn: - Musele vernieuwing, met nme het reliseren vn de fysieke en digitle presentties vn de Cnon vn de Nederlndse geschiedenis, het ontwikkelen vn nieuwe eductieve producten, de positionering vn het museum en de opbouw met de VIE vn het gemeenschppelijke kennisinstituut op het gebied vn immterieel erfgoed. - Bedrijfsmtige vernieuwing met nme het verbeteren vn de exploittie (zogenmde bruggenbouwprojecten), het verbeteren vn de ICT-voorzieningen, het reliseren vn een Collectiecentrum Nederlnd, de verbetering vn de functionliteit vn het entreegebouw, de renovtie en uitbreiding vn de grootste horecvoorziening in de Ksteelboerderij en het ontwikkelen vn een terreinontwikkelingspln. De werkzmheden binnen de bestnde lijnorgnistie zijn gectegoriseerd nr: - ctiviteiten/projecten die vn dusdnig belng zijn dt de directie optreedt ls opdrchtgever; - ctiviteiten binnen sectoren/fdelingen die extr ndcht vrgen of tot de speerpunten behoren wrvoor de verntwoordelijke mnger optreedt ls verntwoordelijke opdrchtnemer en gever voor de eigen sector of stffdeling; - overige of reguliere ctiviteiten vn de sectoren/stffdelingen. Om focus n te kunnen brengen is uit het totl een vijftl focustrjecten benoemd die leidend zijn voor de ctiviteiten. Hierbij gt het om zken die vn essentieel belng zijn voor de continuïteit vn het museum. 1. Het reliseren vn de Cnon vn de Nederlndse Geschiedenis in het Entreegebouw, in Cnonvensters in het prk ls fysieke presentties en een drop nsluitende digitle progrmmering en nbod. 2. Het reliseren vn de verbouwing en uitbreiding vn de Ksteelboerderij. 11

12 Bestuursverslg 3. Het, smen met Rijksmuseum en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, reliseren vn een duurzm Collectiecentrum Nederlnd. 4. Het, in goed overleg met de Gemeente Arnhem, vststellen vn een nieuw Msterpln wrin de ontwikkelingsmogelijkheden in het prk een juridische bsis krijgen. 5. Het reliseren vn een grotere toegnkelijkheid met gebruikmking vn nieuwe interctievormen. Het Meerjrenbedrijfspln richt zich op de ctiviteiten vn het museum. Drin is het meerjrenpln vn het VIE nog niet opgenomen omdt het VIE l voor de subsidienvrg een eigen meerjrenbeleidspln heeft opgesteld. Het VIE rpporteert drover ook in een eigen inhoudelijk verslg binnen de vstgestelde rpportgekders. In het Meerjrenbedrijfspln zijn wel de ctiviteiten opgenomen die museum en VIE gezmenlijk moeten reliseren. Beplend voor de werkzmheden zijn voorts de presttiefsprken met het ministerie vn OCW. Hiervn worden lter in dit bestuursverslg een kwntittief overzicht gegeven. Hieronder wordt een overzicht gegeven vn de ctiviteiten in 2013, gerngschikt nr de vijf resulttgebieden. Drbinnen wordt fzonderlijk ingegn op de focusgebieden, op de Mnd vn de Geschiedenis, op de ctiviteiten vn het VIE en er wordt een overzicht gegeven vn lle smenwerking wrin het museum heeft geprticipeerd in Resulttgebieden Bezoekers en relties Bezoekersprofielen De resultten vn een publieksonderzoek in 2011 zijn sinds 2012 beschikbr. Drin is ook het bezoekersprofiel, gebseerd op de segmentering vn vrijetijdssmk vn Motivction, onderzocht. Druit blijkt dt de grootste groep bezoekers wordt gevormd door de scherpzinnige verdiepingszoekers (35%). Dit zijn mensen die vker muse bezoeken, gebruik mken vn elektronische medi, ouder en percentueel vker gepensioneerd zijn en hoger opgeleid dn de gemiddelde bezoekers. Opvllend is drnst dt, terwijl 44% vn de Nederlndse bevolking binnen het segment impulsieve museerder vlt, deze groep voor 23% vertegenwoordigd is binnen de museumbezoekers. Deze twee bezoekersgroepen zijn in 2013 uitgewerkt nr zogenmde person, krkteriseringen vn bij deze groepen nsluitende bezoekerstypen. Hoewel 40% vn het totle ntl bezoekers niet tot deze profielen behoort, liggen de belngrijkste uitdgingen in het verbreden vn het bezoekersbezoek wel in de genoemde groepen. De person worden in eerste instntie gebruikt ls instrument om te toetsen of de toekomstige Cnonpresentties beide groepen nspreken. Ook zullen ze vervolgens meegenomen worden in de mrketing en communictiestrtegie. Bezoektotlen Het Nederlnds Openluchtmuseum ontving in 2013 in totl bezoekers. Een kleine veertien duizend minder dn in het jubileumjr, mr opnieuw een prchtig resultt. Drmee stt 2013 in de totle rngschikking vn de jren dt het museum bestt op de zesde plts. In de mnden pril, mei, juli kwmen er steeds ruim bezoekers minder door de poort dn in dezelfde mnden in Ook oktober kende een lger bezoekersntl. De verklring ligt gedeeltelijk in de weersomstndigheden. De ndere mnden wren de bezoekersntllen dus hoger dn gedurende Augustus ws weer de topmnd met bezoekers. Het topweekend ws weer in september bij de in smenwerking met Reed Business georgniseerde Lndlevendgen. Ondnks een verregende zterdg ontving het museum in drie dgen ruim vijfentwintigduizend bezoekers. Het ntl bezoekers tijdens de winteropenstelling sloeg weer lle voorgnde records: Het bsolute ntl bezoekers met een museumjrkrt is gestbiliseerd op in Het reltieve ndeel kende wel een geringe groei nr 39,5%. In 2010 ws dt percentge nog 34,7%. De opbrengsten vn entree en verbruik zijn bij museumkrtbezoekers minder dn vn vol betlende bezoekers. Voor een deel ontmoet het museum hier de gevolgen vn de succesvolle smenwerking met de Vriendenvereniging om het ntl vrienden te verhogen. De Vriendenvereniging biedt nmelijk n zijn leden ls bijzonder extrtje n dt de Vriendenkrt ook Muse- 12

13 Bestuursverslg umkrt is. Dr stt tegenover dt vrienden ls mbssdeurs voor het museum vn onschtbre wrde zijn. Digitle bezoekers In 2013 hebben unieke bezoekers bezoeken n de website gebrcht en zijn in totl pgin s bekeken. Dt is een stijging ten opzicht vn de jren tot en met In het jubileumjr 2012 wren de ntllen bezoekers ( ) en pginweergven ( ) hoger, het ntl bezoeken ( ) ws wt lger. Voorl de bezoeken die vi een mobiele telefoon of tblet zijn gedn lten een flinke stijging zien: in bezoeken op pgin s (in 2012 respectievelijk en ). Het ntl bonnees op de digitle nieuwsbrieven dlde in Dt is voor de consumentennieuwsbrief voor een gedeelte te verklren uit de gewijzigde communictiestrtegie. In 2013 is er elke 3 tot 4 weken een nieuwtje uitgestuurd richting zkelijke en onderwijsmrkt. Gemiddeld worden deze nieuwtjes op 3 tot 4 externe portls doorgepltst. Op Twitter is sprke vn een stbiele groei met ls eindstnd Op Fcebook werd op 7 februri 2014 de tienduizendste fns behld. Mede te dnken n extr ndcht en budget. Hyves is sinds begin december geen socil medi knl meer. Bezoek vn scholen Het is teleurstellend dt de dlende tendens in het bezoek door scholen uit bsis- en voortgezet onderwijs zich heeft voortgezet. In 2013 bezochten kinderen, jongeren en hun begeleiders het museum tegen in Drnst bezochten 880 HBO-leerlingen het museum. De verklring voor deze lndelijke trend ligt voor belngrijke delen in niet te beïnvloeden fctoren, zols de dling vn het ntl leerlingen en de teruglopende budgetten voor cultuur- en erfgoedeductie. Toch heeft het museum inititieven genomen om de dling te keren, zols de deelnme n de scholenctie vn HIVOS en een specil lg trief voor een buitenschoolse museumles die voorl interessnt is voor scholen in de directe omgeving. Bovendien profileert het museum zich hiermee sterker ls een interessnte loctie voor lesvervngende eductie in nsluiting op het schoolcurriculum. In het Meerjrenbedrijfspln zijn ctiviteiten opgenomen om de eductieve ctiviteiten verder uit te breiden nr ctiviteiten op de scholen zelf. Gezien de genoemde ontwikkeling lijkt een sectorbrede herbezinning op de definities vn de presttiefsprken voor eductie nodig. De komende jren wil het museum extr ndcht geven n deze groepen om hopelijk meer leerlingen in nrking te brengen met de geschiedenis vn het dgelijks leven en de Cnon. De dling trd voorl op in het voortgezet onderwijs (8.653). Een mogelijke verklring voor het niet bereiken vn de clcultie ligt in het feit dt in 2013 het nieuwe project over migrtie voor de onderbouw vn het VO nog niet in gebruik is genomen. Dt project zl onder de nm Restrt nu per 1 pril beschikbr zijn. Hiervoor zijn de contcten met docenten uit het VO ngehld. Zij hebben belngrijke input geleverd binnen de klnkbordgroep voor het Restrt-project wrin zij prticipeerden. Bijzondere bezoekers Het ntl rondleidingen bedroeg in totl 618. Drvn werden er 563 gegeven voor groepen, wrn bezoekers deelnmen. Hieronder wren 81 rondleidingen voor de MuseumPlusbus wrn 1542 senioren deelnmen. In weekenden en vknties werden 55 rondleidingen gegeven zonder noodzkelijke voorinschrijving. Het gemiddeld ntl deelnemers n een rondleiding is 18. In de zomermnden vonden de trditionele vondrondleidingen door de Kruidentuin plts. De opkomst ws goed, met in totl zo n 400 bezoekers. In het kder vn inburgeringscursussen werden 374 deelnemers ontvngen. De burenvond, georgniseerd voorfgnd n het museumweekend, ws snel vol ingeschreven en werd door 80 buren bezocht. Evenementen met prtners De derde editie vn het evenement Beleef Lndleven, een smenwerking vn het Nederlnds Openluchtmuseum met Reed Business (uitgever vn mgzine Lndleven), is fgesloten met een bezoekersrecord. Vn 13 t/m 15 september psseerden mr liefst bezoekers de toegngspoort vn het museum ondnks de grotendeels verregende zterdg. Vorig jr trok het evenement bezoekers in twee dgen. 13

14 Bestuursverslg Tijdens Beleef Lndleven komt het bekende mgzine tot leven en ontmoeten de historische mbchten en presentties in het Openluchtmuseum hun hedendgse equivlent. Op de lngste dg vn het jr werd het Arnhems midzomervond festivl georgniseerd wr jong tlent uit de regio de kns wordt geboden zich met een optreden te presenteren. Dt leverde 621 bezoekers op. Het Techniek Toernooi is een ntionle techniekwedstrijd voor leerlingen uit lle groepen vn het bsisonderwijs. In tems vn mximl vier werken de kinderen n een technische opdrcht. De wedstrijd begint op school of bij een buitenschoolse ctiviteit. N de voorbereidingen op school kunnen ze hun kunsten lten zien op een regionle finle en misschien ook wel op de lndelijke finle in het Openluchtmuseum. Op die dg bezochten mensen het Techniek Toernooi. Groepen Het museum ontving 1458 groepen met miniml 20 deelnemers. Dronder wren 427 zkelijke bezoekers voor een rrngement, bedrijfsfeest, bedrijfsuitje of een vergdering. Er kwmen 372 prticuliere groepen voor een rrngement, dgbezoek, (kinder-)feest of huwelijk. Vi bus- en touropertors ontving het museum 283 groepen. In het totl ntl groepen is ook het ntl scholen meegeteld. Een bijzonder bedrijfsfeest ws de jubileumviering vn de Groep Midden-Betuwe (GMB) die begin september op twee dgen zijn vijftigjr bestn vierde met relties en met medewerkers en hun fmilie. Strtegisch mrketingpln Een strtegisch mrketingpln voor de groepen is vstgesteld. Als speerpunten is gekozen voor het benderen vn de zkelijke leisure mrkt, de XLgroepen en het onderwijs. De touropertors worden met minimle inspnningen op het huidige peil gehouden. De mrktsegmenten trouwen, zkelijk-zkelijk en prticuliere groepen worden niet ctief bewerkt. Deze strtegische keuzen zullen n relisering vn de Ksteelboerderij heroverwogen worden. Horec De horec mkt in het museum integrl onderdeel uit vn de totle beleving door de bezoekers. Drmee onderscheidt de horec zich vn de colleg s in veel ndere muse en dgttrcties. Dt stelt ook bijzondere eisen n de presentties vn de horec. Drnst drgt de horec substntieel bij n de eigen inkomsten. In 2013 steeg de gemiddelde besteding vn bezoekers in de horec licht tot 6,63, wrmee n het geplnde resultt is voldn. Focusgebied: Uitbreiding en vernieuwing Ksteelboerderij De Ksteelboerderij, de grootste horecvoorziening met nme gericht op de ontvngst vn groepen, is n een stevige renovtie toe. Hij voldoet niet meer n eisen met betrekking tot de klntbeleving, ARBO- en hygiënevoorschriften. De tijdelijke voorziening om grotere groepen te ontvngen, het Prd vn Mrken, dient vervngen te worden door een permnente voorziening. De wijziging vn de economische situtie mkte dt een l nwezige businesscse gectuliseerd moet worden. Die nieuwe nlyses geven n dt er nog steeds groeipotenties zijn in de mrktvrg, mr dt een relistie vn de plnnen binnen het zogenmde Rijksgebouwendienststelsel te grote risico s in zich drgt. Onder de voorwrde dt de werkzmheden tot renovtie en uitbreiding in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd, leiden de scenrionlyses tot positieve effecten. Drvoor is nodig dt het Museum het bestnde pnd, tegen boekwrde, overneemt vn de Rijksgebouwendienst. Die dienst ws dr in het verslgjr nog niet n toe. Progrmmering N de drukte vn het jubileumjr en in het vooruitzicht vn de grote vernderingen door het reliseren vn de Cnon is er bewust voor gekozen voor 2013 ls overgngsjr een rustig jrthem en progrmm te presenteren onder de titel Beleef het Weer. Per seizoen werden specile evenementen en presentties uitgevoerd, met ls motto s Lentekriebels, Zomersproeten, Herfstbuien en Wintertenen. De winteropenstelling werd overigens voor de eerste ml niet meer voorbereid en uitgevoerd door een specile projectorgnistie mr door een geslgde smen- 14

15 Bestuursverslg werking vn de betrokken fdelingen in de lijn. Presentties De verbetering vn de kwliteit vn de presentties is een voortdurend ndchtspunt. Grotere ctiviteiten wren de vervnging vn de poppen, kleding en bijbehorende rekwisieten in het Groene Kruis Gebouw en de Tilburgse wevershuisjes. In het Sprsttion vn Dingenliefde werd voor de winter een nieuwe presenttie gemkt vn de enorme collectie vn schtsen uit de verzmeling vn de in 2011 overleden Anri Broere. Met deze presenttie wordt de tienjrige periode, mogelijk gemkt door het VSBfonds, rond gemkt. Gestrt met de verzmeling sprpotten vn een overleden bnkdirecteur werden steeds wisselende verzmelingen vn prticuliere verzmelrs gepresenteerd om weer te eindigen met een verzmeling vn een niet meer levende verzmelr. In jnuri 2015 wordt het Sprsttion gesloten en worden de verzmelingen n de eigenren terug gegeven. In de loop vn 2014 moet besloten worden wt de komende jren met het dn lege gebouw te doen. In het voorjr 2013 werd de eerste fse vn de Brouwerij opgeleverd, een proeflokl wr de verschillende zelf gebrouwen bieren geproefd kunnen worden en de brouwers uitleg kunnen geven over het bouwproces n geïnteresseerden. In het njr is een nvng gemkt met het ontwikkelen vn de tweede fse, wrin in het oude brouwhuis een vernieuwde presenttie wordt gemkt. Deze presenttie richt zich op het verdiepen en vergroten vn de beleving over onder meer de socileconomische knt vn het bier en het brouwen. Wt eind mei 2012 begon met een mil met de vrg of het museum interesse hd in een oude stcrvn, leidde in 2013 tot een nieuwe presenttie. Deze stcrvn ws door een fmilie sinds 1970 in gebruik geweest en heeft veel vn zijn oorspronkelijke sfeer en krkter behouden. De crvn is een belngrijke toevoeging in het kder vn het them vrijetijdsbesteding en heeft een plek gekregen in het bos tussen de boerderijen uit Vrik en Hoogmde. Liever ws de crvn gepltst in de onmiddellijke omgeving vn de Rietveld-vkntiewoning, om zo een klein vrijetijdscluster te vormen, mr dit kon niet de goedkeuring vn de gemeente Arnhem verkrijgen. Een projecttem heeft zich gebogen op de mogelijkheden om het enige jren geleden verworven interieur vn de IJsslon Venezi te presenteren in het prk. Drbij is zowel op welke wijze en wr die presenttie zou kunnen worden ingericht en in welke mte de presenttie ook in de verkoop vn ijs kn worden ingezet. Besluitvorming en verdere uitwerking hierover zijn nog niet fgerond. De koepel vn HollndRm vertoonde dusdnige scheurvorming in de spnten dt zeer groot onderhoud noodzkelijk ws. In twee mnden tijd is deze klus geklrd. Focusgebied: Terreinontwikkelingspln Met de gemeente Arnhem is eerder een zogenmd Msterpln overeengekomen. Dit Msterpln gold ls bijlge bij het Bestemmingspln en mkte onderdeel uit vn de toetsing door de gemeente vn vergunningnvrgen. Het bestnde Msterpln loopt in 2015 f. Achterf heeft het museum vstgesteld dt dit pln te gedetilleerd ws uitgewerkt en drdoor in de loop der tijd een steeds knellende kder werd. Dt heeft de ltste jren een ntl keren tot discussies met de gemeente geleid. In 2013 is de smenwerking met de gemeente nzienlijk verbeterd. Belngrijk drvoor ws dt de gemeente, op verzoek vn het museum, een ccountmnger heeft ngesteld. Drdoor bestt er voor het museum binnen de gemeente een nspreekpunt. Het museum zelf heeft meer energie gestoken in het tijdig informeren en betrekken vn de verschillende mbtelijke diensten. De smenwerking in het reliseren vn de vernieuwde prkeerplts is mede drdoor uitermte goed verlopen met snel resultt. Met de gemeente zijn fsprken gemkt over de totstndkoming vn een nieuw msterpln. Belngrijkste conclusie is dt het nieuwe msterpln een veel globler krkter moet krijgen. Het museum zl eerst zijn eigen visie op de ontwikkeling vn het terrein goed formuleren in de eerste mnden vn Dit terreinontwikkelingspln vormt dn de bsis voor het overleg met de gemeente. 15

16 Bestuursverslg Smenstelling Rd vn Toezicht Mtschppij Het museum wil vn betekenis voor zijn voor de Nederlndse smenleving. De relisering vn de nieuwe tken die het museum bij de subsidietoekenning zijn opgedrgen zijn drin belngrijke onderdelen. Het gt drbij om de relisering vn de Cnonpresentties, het jrlijks orgniseren vn de Mnd vn de Geschiedenis en het vormen vn een kennisinstituut voor immterieel erfgoed en volkscultuur. Drin vervult het VIE een belngrijke rol. Het uitvoeren vn het UNESCO-verdrg en het versterken vn de sector vn immterieel en mterieel erfgoed zijn drin hoofdgebieden vn ndcht. An l die specten wordt op ndere pltsen in dit bestuursverslg ndcht besteed. Focusgebied: Cnon vn de Nederlndse Geschiedenis In 2013 is gewerkt n het formuleren vn een Msterpln voor de relisering vn de Cnon. Dit pln richt zich voorl op de fysieke representtie vn de Cnon: in een geheel nieuwe presenttie in het entreegebouw en in presentties vn een ntl cnonvensters in het museumprk zelf. Digitle specten die hiermee smenhngen zijn in het Msterpln opgenomen, de uitwerking vn de digitle Cnonpresenttie vindt lter plts. In het tweede kwrtl heeft een Regiegroep in een intensief proces het Msterpln ls projectdefinitie vstgesteld. Deze regiegroep bestond uit tien medewerkers vn het Nederlnds Openluchtmuseum, het Rijksmuseum Amsterdm, het VIE, CITO, de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht en een extern conceptontwikkelr. Rond deze groep bestond een ctieve kring vn deskundige dviseurs. Er is gekozen om de vijftig vensters vn de Cnon te presenteren binnen de Tien Tijdvkken, zols die sinds 2000 op scholen worden onderwezen. In het Entreegebouw mkt de bezoeker in drie opeenvolgende zlen, vnuit verschillende invlshoeken kennis met de verhlen over de Nederlndse geschiedenis. Deze voorstellen zijn verder uitgewerkt in een tweede versie vn het Msterpln dt eind 2013 werd vstgesteld. In het prk zullen de komende jren een ntl cnonvensters worden gepresenteerd, door bestnde presentties door te ontwikkelen of door nieuwe presentties toe te voegen. In 2013 honoreerde de Bnk Giro Loterij een extr nvrg om een Wtersnoodswoning uit Rmsdonkveer in het prk te pltsen. Deze woning zl het venster Wtersnood tonen. Met de Nederlndse Ardolie Mtschppij hebben besprekingen pltsgevonden, die in 2014 succesvol zijn fgerond, over de herpltsing vn de ltste werkende jknikker. Hiermee kn de reltie nr het venster De Gsbel worden gelegd. Ook de eductieve presenttie over kinderrbeid op de zolder vn Frei legt de reltie nr het venster Verzet tegen kinderrbeid. Het Cnonvenster Slvernijverleden kn in smenwerking met de Stichting Klebs vorm gegeven worden in het project Annsi De krcht vn het Verhl. Drtoe richt het museum een vertelplts in met een Annsiboom en formeert een groep vrijwillige en deskundige Annsivertellers. Mondrin Fonds, het VSBfonds en Stichting DOEN hebben eerste toezeggingen n de Stichting Klebs gedn om het reliseren vn dit project mogelijk te mken. Het reliseren vn de Cnonpresentie vrgt om een ingrijpende verbouwing vn het entreegebouw. Drvn wil het museum gebruik mken om dit gebouw te verbeteren door meer functies te integreren. De voortgng vn het totle proces vn verbouwing vn het entreegebouw kn vertrging oplopen door de discussie over de positie vn de Rijksgebouwendienst en de onduidelijkheid over het functioneren vn de Rgd binnen de principe keuze vn het kbinet voor het scenrio wrin de muse zelf verntwoordelijk worden voor beheer en onderhoud. Mnd vn de Geschiedenis In oktober 2013 orgniseerde het Openluchtmuseum voor de tweede ml de Mnd vn de Geschiedenis, dt drmee zijn tiende editie beleefde. Het them ws Vorst & Volk. Het strtschot werd op 1 oktober 2013 gegeven met een defilé vn 450 folkloristen op Pleis Soestdijk. Tegelijkertijd werd de pltsing vn Koningsdg 16

17 Bestuursverslg op de Ntionle Inventris Immterieel Erfgoed gevierd. Met het Rijksmuseum ws fgesproken dt zij de orgnistie vn de Ncht vn de Geschiedenis uitvoerden. De Mnd kent een groeiend ntl strtegische smenwerkingsprtners. Bestnde smenwerkingen, niet lleen met het Rijksmuseum, mr ook met lndelijke mediprtners (NTR/Andere Tijden, Volkskrnt, Historisch Nieuwsbld en Historiek) en lndelijke brncheorgnisties (Nederlndse Museum Vereniging, VNG, Brnchevereniging Archiefinstellingen (BRAIN), Overleg Provincile Erfgoedinstellingen Nederlnd (OPEN), Vereniging Nederlndse Gemeenten (VNG) werden succesvol voortgezet. De stichting CPNB gf voor de eerste ml een Mnd vn de Geschiedenisboek uit. Deze bundel met interviews vn Coen Verbrk werd smen met een op mt gemkt promotiepkket ngeboden n 772 boekhndels en bibliotheken. Nieuwe mediprtners zijn de Gelderlnder, ROOS (smenwerkingsverbnd vn regionle omroepen) en Nostlgienet. De keuze voor de regionle medi ws een bewuste strtegische keuze omdt deze medi zich willen profileren met geschiedenis in de eigen regio. Zo gf de Gelderlnder een mooie en zeer gewrdeerde bijlge uit. Het ntl deelnemende erfgoedinstellingen groeide vn 487 in 2012 nr 530. Het ntl ctiviteiten steeg vn 750 nr 960. Ook het ntl unieke webbezoekers steeg met 28% tot De doelstelling voor het ntl bezoekers n evenementen ( ) werd niet gehld en bleef steken op Mogelijke verklringen zijn een zekere Ornje-moeheid en het toenemend ntl kleinschlige ctiviteiten. Het ntl geregistreerde persmeldingen steeg tot 948. Door TNS NIPO is een publiekonderzoek uitgevoerd wruit blijkt dt een op de vier geënquêteerde volwssenen de Mnd vn de Geschiedenis kent, terwijl 8% een ctiviteit heeft bezocht. Een evlutie vn de Mnd is in jnuri 2014 opgesteld en zl ls bsis dienen voor verbeteringen in de orgnistie vn de volgende Mnden. VIE Sinds 1 jnuri 2013 vormt de Stichting voor Volkscultuur en Immterieel Erfgoed een zelfstndig onderdeel binnen de museumorgnistie. Op die wijze hebben museum en VIE invulling gegeven n het verzoek vn de toenmlige sttssecretris om gezmenlijk een topinstituut voor volkscultuur en immterieel erfgoed te ontwikkelen. Drbij gf de sttssecretris n dt de keuze voor de orgnistiestructuur n de prtijen ws, mr dt het instituut wel een onfhnkelijke en herkenbre positionering moest behouden. In de smenwerkingsfsprken is er bewust voor gekozen om te komen tot een geleidelijk orgnistorisch en juridisch integrtietrject, wrvn ls strt een bestuurlijke integrtie vn de twee stichtingen werd gereliseerd. Binnen die integrtie vormt de directie vn het museum het bestuur vn het VIE vormt en de Rd vn Toezicht vn het museum tevens Rd vn Toezicht is voor het VIE. Tevens verzorgt het museum voor het VIE de personele tken en de finnciële dministrtie. De directeur vn het VIE prticipeert regelmtig in het interne overleg vn het museum. De komende jren zl de integrtie verder vorm worden gegeven. Het VIE geeft een eigen inhoudelijk jrverslg uit. Drom wordt hier volstn met het smenvtten vn de hoofdpunten. Het VIE is ngewezen om ls competent body het door Nederlnd in september 2012 gertificeerde UNESCO-verdrg ter Bescherming vn het Immterieel Erfgoed uit te voeren. Het implementeren vn dit verdrg vroeg veel ndcht vn het VIE en vn het bestuur. De bestuurlijke ndcht ging voorl uit nr het ontwikkelen vn een zorgvuldige procedure wrin rollen en verntwoordelijkheden helder geformuleerd moeten zijn. Het VIE hd zich in 2012 l op deze nieuwe verntwoordelijkheid voorbereid, wrdoor er in 2013 een voortvrende strt kon worden gemkt in het pltsen vn voorgedrgen trdities op de Ntionle Inventris. Eind 2013 wren er l drieënveertig trdities gepltst. Het belng dt gegeven wordt n pltsing op de Ntionle Inventris is nzienlijk toegenomen, hetgeen ook blijkt uit de ndcht vn lndelijke en regionle medi. De discussie over de positie vn Zwrte Piet, wrin VIE-medewerkers een ctieve voorlichtende rol vervulde, heeft dr zeker n bijgedrgen. 17

18 Bestuursverslg Smenstelling Rd vn Toezicht Ook in de ndere kerntken is het VIE ctief geweest. Zo werd er een wetenschppelijk congres georgniseerd (kerntk kenniscentrum) en is er voortgng geboekt in het bouwen vn een website. In de vierde kerntk, het versterken vn de sector, is er, in smenwerking met het Fonds voor Cultuurprticiptie, voor gekozen om mbchten, een vn de domeinen vn de UNESCO Conventie, tot speerpunt te kiezen. Middels een grote publiciteitscmpgne is 2013 ls jr vn het mbcht onder de ndcht gebrcht. In dt kder vonden tl vn ctiviteiten plts. Zo werden er publicties en studiedgen verzorgd. De vijfde kerntk, bewustwording en promotie, is vorm gegeven door het uitgeven vn folders en nwezigheid op de Mrgriet Winterfir. Het VIE is er in geslgd met een kleine en gemotiveerde groep medewerkers en met beperkte middelen in 2013 veel tot stnd te brengen. Gesprekken met Stichting entoen.nu In het voorjr werd duidelijk dt, in het kder vn noodzkelijke bezuiniging, de sttssecretris vn OCW de subsidie n de Stichting entoen.nu per 1 jnuri 2014 ging stoppen. Entoen. nu biedt met nme voor het onderwijs met zijn website en ndere producten een belngrijk podium met betrekking tot de Cnon vn de Nederlndse Geschiedenis. Het museum heeft richting minister mede ondersteund dt het voor het drgvlk vn de cnon in het onderwijs ndelig zou zijn ls die voorziening verloren gt. Op bsis vn een principe-uitsprk vn de minister om voor dt doel extr geld ter beschikking te stellen n het museum zijn er met entoen.nu gesprekken gevoerd over de mogelijke overnme vn die producten en over de inschkeling vn de directeur ten behoeve vn een goede overdrcht en om het museum te ondersteunen in de ontwikkeling vn de cnonpresentties. Uiteindelijk bleek de voorwrde vn het museum dt de producten uiteindelijk geïntegreerd moeten worden in de museumorgnistie voor entoen.nu, dt vsthield n een zelfstndige continuïteit, op onoverkomelijke bezwren te stuiten. Om die reden heeft het museum in 2013 de minister niet verzocht om een extr finnciële bijdrge. Smenwerkingen In hr dvies Muse voor morgen vn 30 september 2012 formuleerde de commissie Asscher-Vonk een gend voor musele smenwerking. De minister vn OCW gf hr museumbrief vn 10 juni 2013 ls titel Smen werken, smen sterker mee. Zij gf n dt smenwerking de sleutel voor succes vormt. Kern vn hr beleid is het stimuleren vn meer en bredere smenwerkingen tussen muse onderling en tussen muse en ndere instellingen. De fzonderlijke muse functioneren in de meeste gevllen goed, mr kunnen meer bereiken wnneer zij hun krchten bundelen. Zij noemde de coöpertie Erfgoed Gelderlnd, wrin het museum prticipeert, ls een inspirerend voorbeeld. De smenwerking op het gebied vn eductie, zichtbrheid vn de collectie, publieksbereik, wetenschp en digitle mogelijkheden stimuleren wil de minister stimuleren. Op 4 oktober 2013 verscheen het rpport vn de stuurgroep Asscher-Vonk II, Proeven vn prtnerschp, 150 Voorbeelden vn musele smenwerking en inititieven gericht op kwliteit, publieksbereik, kostenbespring en efficiency. De stuurgroep onderscheidt in dt rpport vier them s vn smenwerking: 1. minder kosten, meer inkomsten, meer efficiency; 2. kennis delen, krchten bundelen; 3. meer en nieuw publiek; 4. grotere zichtbrheid vn collecties. In het rpport worden deze them s dn verder onderscheiden nr de rd vn de smenwerkingsprtners in: 1. de smenwerking met muse, culturele en ndere instellingen; 2. de smenwerking met bedrijfsleven; 3. en verder. Vnwege het grote belng vn smenwerking wordt drn hieronder fzonderlijk ndcht gegeven. In onderstnde mtrix wordt op bsis vn deze indelingen een overzicht gegeven vn de smenwerkingen wrn het museum deelneemt. Als prte ctegorie is ls them vn smenwerking de Mnd vn de Geschiedenis opgenomen. In het overzicht worden de lidmtschppen niet vermeld. Volgend op de mtrix wordt een korte omschrijving opgenomen vn de inhoud vn de smenwerking. Drbij is het museum zich er goed vn bewust dt het belng vn smenwerking niet lleen volgt uit genoemde beleidsuitsprken, mr ook pst en noodzkelijk is in de mtschppelijke ontwikkelingen wrin netwerksmenwerking een steeds noodzkelijker voorwrde wordt. 18

19 Bestuursverslg Smenwerking met muse, culturele en ndere instellingen Smenwerking met bedrijfsleven Verder minder kosten, meer inkomsten, meer efficiency kennis delen, krchten bundelen meer en nieuw publiek grotere zichtbrheid vn collecties* F0 26 Mnd vn de Geschiedenis * Geïnterpreteerd ls zichtbrheid en verlevendiging collecties 1. Airborne Museum Hrtenstein Vijf, onderling verschillende, Arnhemse muse (Airborne Museum Hrtenstein, Muse Arnhem, Museum Bronbeek, Nederlnds Openluchtmuseum en Nederlnds Wtermuseum) werken smen in twee eductieve trjecten: de Jeugduniversiteit (colleges voor kinderen) en het Museummenu (eductieve projecten specil voor het bsisonderwijs). 2. Andere tijden NTR/VPRO Andere tijden is een vste prtner in het orgniseren vn de Mnd vn de Geschiedenis. 3. ArtEZ hogeschool voor de kunsten Met Artez worden projecten uitgevoerd om producten te ontwikkelen en te produceren die ls onderdeel vn de t Goeye Goet-lijn in het museum verkocht kunnen worden. 4. Atletiekvereniging Ciko 66 Jrlijks orgniseert Ciko 66 de hrdloopwedstrijd Rondje vn Nederlnd op en rond het museumterrein. 5. Btviwerf Door de wevers vn Mgent wordt een op historisch verntwoorde wijze een grootbrmzeil voor het VOC-schip de Btvi te Lelystd geweven. 6. Biologische levernciers De Stichting De Oude Bijenkorf werkt met zijn levernciers ls prtners smen, wrbij de gezmenlijke inspnning is gericht op 19

20 Bestuursverslg optimle biologische kwliteit en smk. Zo is smen met de Arnhemse koffieprtner Peeze bereikt dt de koffie die in het Openluchtmuseum niet lleen biologisch en firtrde is, mr ook 100% klimtneutrl wordt ngevoerd. Met Dr. Oetker werd biologisch pnnenkoek- en poffertjesmeel ontwikkeld. Met Ecofields werd een biologisch sucijzenbroodje ontwikkeld. De smenwerking met Livr (Limburgs vrken) droeg bij n het nbieden vn biologisch vrkensvlees. Genoemde prtners brengen deze producten ondertussen op de mrkt. 7. Brnchevereniging Archiefinstellingen (BRAIN) Brin is een vn de prtners bij het orgniseren vn de Mnd vn de Geschiedenis. 8. Brv.nl Brv.nl is een vn zes mediprtners in het orgniseren vn de Mnd vn de Geschiedenis. 9. Burgers Zoo Met de directe buurmn Burgers Zoo wordt op meer terreinen smengewerkt. Als goede buren wordt er gezmenlijk overlegd, en wr nodig en mogelijk ook gezmenlijk opgetreden, over ontwikkelingen in het gebied rond de beide prken. An meerdgse recrenten wordt een combintieticket ngeboden. De Meldkmer vn het Openluchtmuseum houdt s nchts toezicht op het kunstwerk dt de ingng vn Burgers Zoo siert. 10. Collectie Propgnd vn het Nederlndse Boek (CPNB) De CPNB is een vn de prtners bij het orgniseren vn de Mnd vn de Geschiedenis. 11. DHL Nederlnd In smenwerking met DHL wordt de presenttie vn de Vn Gend en Loos Loods gereliseerd. 12. Frei Shred Services Frei Shred Services drgt finncieel bij n de exploittie vn de Ksfbriek Frei en n het eductieve project Kinderrbeid dt op de zolder vn de ksfbriek wordt gereliseerd. 13. De Gelderlnder De Gelderlnder treedt ls regionle prtner op bij de orgnistie vn de Mnd vn de Geschiedenis. 14. Gelders Resturtie Centrum (GRC) In het GRC werken vele prtijen smen, wronder de Provincie Gelderlnd, cultuurhistorische orgnisties, het middelbr beroepsonderwijs, het (bouw)bedrijfsleven en opdrchtgevers vn onderhouds- en resturtiewerken. Het GRC biedt hoogwrdige kennis, prktijkgerichte cursussen en erkende vkopleidingen voor mensen en bedrijven in de resturtiebrnche. 15. Gemeente Arnhem Vn de gemeente Arnhem wordt, op bsis vn fsprken, een fzonderlijke subsidie ontvngen om een drietl medewerkers, met fstnd tot de rbeidsmrkt een geschikte rbeidsplts te bieden binnen de Afdeling Terreinen en Dierverzorging. 16. Historiek Historiek is een vn zes mediprtners in het orgniseren vn de Mnd vn de Geschiedenis. 17. Historisch Nieuwsbld Het Historisch Nieuwsbld is een vn zes mediprtners in het orgniseren vn de Mnd vn de Geschiedenis. 18. Hivos In het kder vn zijn cmpgne Kinderrbeid wordt er in twee projecten smengewerkt met Hivos (Humnistische Orgnistie voor ontwikkelingssmenwerking). Hivos drgt finncieel en inhoudelijk bij n de reliseren vn een eductie presenttie over kinderrbeid op de zolder vn Frei. In een prijsvrg voor scholen over Kinderrbeid ontvingen de vijf winnende scholen ls prijs een grtis eductief progrmm in NOM. Alle deelnemende scholen kunnen een korting vn 25% krijgen op een eductief progrmm. 19. Hogeschool Arnhem Nijmegen In smenwerking met de Hogeschool worden leerlingen stgeplekken geboden in het museum en de horec. 20. Hotel Hrhuis Arnhem Met Hotel Hrhuis wordt gewerkt n de inrichting vn een themkmer Openluchtmuseum in het hotel en drn gekoppelde rrngementen voor de individuele en de zkelijke mrkt. 21. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht In smenwerking met de HKU en de VPRO zijn pilots in het museum uitgevoerd wrin de mogelijkheden die gmefiction biedt n het verlevendigen vn de bezoekersbeleving ontwikkelt en onderzocht worden. 22. Hollnd Art Group Met Hollnd Art Group werd een pilot gereliseerd wrin mogelijkheden werden 20

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2 de VRIJBRIEF LIBERTARISC TIJDSCRIFT MAANDBLAD 115 SEPTEMBER 1987 Publiciteit Is het u ook opgevllen dt het LIBERTARISME steeds meer in de medi wordt genoemd? Enkele jren geleden gebeurde dt heleml niet,

Nadere informatie

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Technologie en Dienstverlening Commercie en Dienstverlening Technologie en Commercie Bsisberoepsgerichte leerweg Gemengde / theoretische leerweg Kderberoepsgerichte leerweg VMBO INTERSECTORAAL Jong zijn

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top CPB Achtergronddocument Meer over de top Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top 29 Mei 2013 Bs Jcobs Ersmus Universiteit Rotterdm bjcobs@ese.eur.nl Egbert Jongen Centrl Plnbureu E.L.W.Jongen@cpb.nl

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 12 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk VWO-ktern Glolisering - hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Ktern Glolisering hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Opdrht 1 Er komt meer eenheidsworst. Er wordt door de pltenindustrie minder gekeken nr uniek tlent,

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 a 1

Jaarverslag 2009 a 1 Jaarverslag 2009 a1 Jaarverslag 2009 Nederlands Openluchtmuseum Jaarverslag 2009 Stichting Het Nederlands Openluchtmuseum Schelmseweg 89 Postbus 649 6800 AP Arnhem Telefoon 026-3576111 Telefax 026-3576147

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie