Hoofdlijnconcepten Fort Ruigenhoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnconcepten Fort Ruigenhoek"

Transcriptie

1 rp 03 Hoofdlijnconcepten Fort Ruigenhoek Staatsbosbeheer Regio West door Bart van de Laak en Roel van Herpt van lagroup en Peter van Assche en Mathijs Cremers van bureau SLA 15 november 2010 lagroup Leisure & Arts Consulting

2 Inhoud Inleiding 3 Vertrekpunt 5 Context 8 Hoofdlijnconcepten 10 I. Park Ruigenhoek 11 II. Retraite Ruigenhoek 18 III. Vrijstaat Ruigenhoek 23 IV. Fort Ruig hoek 30 V. Rustplaats Ruigenhoek 36 VI. Erf Ruigenhoek 41 Beoordeling 46 Colofon 47 2

3 Inleiding De Nieuwe Hollandse Waterlinie en Fort Ruigenhoek In de zeventiende eeuw legde Nederland, ter verdediging tegen de oprukkende Fransen, de eerste (oude) Hollandse Waterlinie aan. Deze waterlinie maakte het mogelijk om stukken land onder te laten lopen met een ondiepe laag water, waardoor het voor de vijand onbegaanbaar was. De linie liep van Muiden naar Woerden en via Schoonhoven naar Gorinchem, ter bescherming van belangrijke strategische plaatsen in Noord- en Zuid-Holland. In 1815 werd besloten om ook Utrecht te omsluiten met de linie, wat de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie inluidde. Rond 1870 kon deze Nieuwe Waterlinie binnen een kleine drie weken onder water gezet worden dankzij een systeem van sluizen, dijken en inundatiekanalen. Door hoogteverschillen in het landschap was het niet mogelijk om de volledige linie onder water te zetten. Bepaalde stukken land bleven droog en dus begaanbaar voor de vijand. Deze stukken werden verdedigd door onder andere een groot aantal forten. Een van deze forten is het Fort Ruigenhoek, even ten noorden van Utrecht. In de jaren 1869/1870 werd dit fort gebouwd ter afsluiting van het acces Ruigenhoekse Dijk en ter verdediging van de keerkade tussen twee inundatie- kommen. Ook maakte het deel uit van een vooruitgeschoven fortenkring die als taak had Utrecht te beschermen tegen artilleriebombardementen. In het fort was tot 1994 een afdeling van de landmacht actief en in 1997 werd het fort overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het fort is inmiddels een rijksmonument én een plek waar in de winter vleermuizen een veilig heenkomen vinden en waar verschillende beschermde korstmossen groeien. Het fort werd tot voor kort gebruikt door de scouting en jaarlijks wordt onder de naam KAAP een tentoonstelling van actuele beeldende kunst georganiseerd voor gezinnen met kinderen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie was bij oplevering al ingehaald door de techniek en heeft zodoende haar waarde als verdedigingslinie nooit kunnen bewijzen. In de periode dat de linie officieel functioneerde, van 1815 tot en met 1963, is de linie drie keer (gedeeltelijk) in staat van verdediging gebracht, waarvan twee keer tijdens de twee wereldoorlogen in de 20 e eeuw. Vooral tijdens de tweede wereldoorlog bleek dat de verdedigingslinie zijn waarde verloren had, toen de Duitse luchtmacht over de onder water gezette gebieden en forten vloog. De meeste forten zijn nog steeds intact, maar hebben niet langer een militaire functie. 3

4 Inleiding Behoud door ontwikkeling; de aanleiding voor de vraag In het Panorama Krayenhoff uit 2004 wordt een linieperspectief geschetst op basis van het devies behoud door ontwikkeling. Dit betekent dat historisch belangrijke gebouwen en structuren behouden kunnen blijven door er eigentijdse gebruiksvormen en functies aan toe te kennen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt gezien als een historisch belangrijke structuur: het is één systeem met één doel en één beheerder. Door deze linie te herontwikkelen moet het verval, dat is ingezet sinds de buitengebruikstelling van de linie, worden stopgezet. Voor de herontwikkeling en herbestemming van de verschillende forten in het liniegebied betekent dit dat vooral toeristisch-recreatieve functies in aanmerking komen. De relatie met het liniegebied dient hierin tot uiting te komen. Deze bestemming geldt vooral voor de forten rondom Utrecht. Staatsbosbeheer wil Fort Ruigenhoek graag ontwikkelen binnen de kaders van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het linieperspectief van Panorama Krayenhoff. Zij werkt hiertoe samen met drie partners: de gemeente De Bilt, de Provincie Utrecht en Projectbureau NHW. De herontwikkeling betekent dat de toeristischrecreatieve functie een belangrijke rol speelt. Gezien het huidige gebruik en het belang dat met name de gemeente De Bilt daaraan hecht, voegt men daar echter een culturele functie aan toe. Op dit moment vinden er jaarlijks verschillende culturele activiteiten plaats op het fort, en de partners willen dit functionele aspect graag behouden. Doel is in ieder geval het versterken van de bestaande functies en het creëren van nieuwe functies. Een belangrijke eis die wordt gesteld aan de herontwikkeling van het fort is dat die op een dusdanige wijze plaatsvindt dat de huidige natuur en de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten behouden blijven, en waar mogelijk versterkt worden. Vraagstelling Staatsbosbeheer heeft lagroup Leisure & Arts Consulting en bureau SLA gevraagd ondersteuning te bieden ten aanzien van de visievorming voor de herontwikkeling van Fort Ruigenhoek. De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: Ontwikkel minimaal twee economisch duurzame en inspirerende scenario s voor het Fort Ruigenhoek, waarmee zowel de dagrecreatieve waarde van het fort en omgeving als het algemene profiel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden versterkt. Ga hierbij uit van behoud van de bestaande functies en het creëren van nieuwe functies, waardoor het fort voor een breed publiek wordt ontsloten. Werk deze scenario s op hoofdlijnen uit en geef inzicht in de organisatorische, financiële en ruimtelijke consequenties. Ontwerp en visualiseer vervolgens de ontwikkeling van het hele ensemble van Fort Ruigenhoek, binnen de in de opdrachtomschrijving geschetste kaders. Leeswijzer Deze tussentijdse rapportage bevat zes hoofdlijnconcepten voor Fort Ruigenhoek. Dit zijn onderscheidende scenario s voor een duurzame herontwikkeling van het fort. Achtereenvolgens komen de volgende onderdelen aan bod: Vertrekpunt: de belangrijkste kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten bij de ontwikkeling van de concepten; Context: een overzicht van forten en plannen in de omgeving van Fort Ruigenhoek; Hoofdlijnconcepten: zes onderscheidende ontwikkelscenario s voor Fort Ruigenhoek; Beoordeling: de beoordeling van de verschillende concepten aan de hand van relevante criteria. 4

5 Vertrekpunt Ten aanzien van de herontwikkeling van Fort Ruigenhoek, gaan wij uit van de volgende kaders. Dit betreffen voor het overgrote deel uitgangspunten en ambities, afkomstig uit beleidsstukken van de Kraag van Utrecht, de gemeente De Bilt, de gemeente Utrecht en Staatsbosbeheer. Behoud door ontwikkeling De Kraag van Utrecht gaat uit van het in het Panorama Krayenhoff verwoorde beleid Behoud door ontwikkeling. Dit is vertaald naar de volgende doelstellingen: Herstel forten en realiseren van een economisch duurzame bestemming; Forten zichtbaar en voor de geïnteresseerde burger toegankelijk maken om te genieten van het cultuurhistorische erfgoed. Behoud natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten Zoals vermeld in de inleiding, is het behoud en mogelijke versterking van de huidige natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten een belangrijke eis die wordt gesteld aan de herontwikkeling van het fort. Kernwoorden in herbestemming Expliciet in de stukken van Staatsbosbeheer benoemde kernwoorden in de herbestemming zijn recreatie, toerisme, horeca en kunst en cultuur. Deze termen komen ook terug in stukken van de andere betrokken partijen. Recreatie in het Plusplan Ruigenhoek De gemeente Utrecht heeft een aantal forten in eigen bezit. Doel is deze forten zoveel als mogelijk openbaar toegankelijk te maken en een maatschappelijk relevante functie te geven. Daarnaast wil de gemeente Utrecht dat de stadsranden een recreatieve functie bieden voor de inwoners van de stad. Daartoe is nu het recreatieve Plusplan Ruigenhoek ontwikkeld, waarin de Ruigenhoekse polder wordt herontwikkeld tot recreatiegebied. Dit gebied ligt op grondgebied van De Bilt en Utrecht. Het Plusplan Ruigenhoek omvat een waterspeelpark, extra wandelpaden, een bomenweide annex dagcamping, speel- en ligweides, voetbal- en basketbalveldjes en een skatebaan. Kunst, cultuur en toerisme in gemeente De Bilt De gemeente De Bilt wil het fort graag voorzien van een culturele functie; het moet een lokale culturele spot worden. Hierbij wordt onder andere gedacht aan zogenaamde ateliermilieus. Het kan hierin echter alleen faciliterend optreden middels een loketfunctie en dus niet financierend. Elders in de beleidsdocumenten van De Bilt staat dat het fort een zogenaamd vestingwerk is waarvan het doel zich beperkt tot gebruik voor de natuur, maar dat er vrijstellingen mogelijk zijn voor het gebruik van het fort als hotel, pension, restaurant/café, educatieve instelling en/of museum. De gemeente heeft tevens ambities om het groene buitengebied in te zetten voor toerisme en recreatie. Rekening houden met omwonenden In aanvulling op de lokale Algemene Plaatselijke Verordening is er, op nadrukkelijk verzoek van omwonenden, een beleidslijn Ruigenhoek opgesteld. Deze beleidslijn is zeer beperkend, zeker in het licht van de ambities. Zo mogen er geen overnachtingen plaatsvinden, niet meer dan 50 bezoekers tegelijkertijd op het terrein en 10 in een bouwwerk aanwezig zijn, mogen er alleen activiteiten tussen 9 en 18 uur plaatsvinden (met zeer incidentele uitloop tot 20 uur), mag er geen versterkte muziek ten gehore worden gebracht en zijn de aard en het aantal activiteiten beperkt. Naar verluidt is dit niet in beton gegoten, maar er zal bij de herbestemming rekening gehouden moeten worden met de omwonenden en de schaal en mogelijke overlast (ook parkeerdruk) van de activiteiten. Uit de bijeenkomst met bewoners en ondernemers en de gesprekken met de opdrachtgever zijn verder nog volgende aandachtspunten opgetekend: Het fort moet aansluiten op natuurlijke omgeving (duurzame bebouwing, groene architectuur). Het moet kleinschalig en rustig zijn en tevens laagdrempelig. 5

6 Vertrekpunt De historie van het fort en omgeving vormt een ingrediënt voor herontwikkeling, maar zal nooit op zichzelf kunnen staan. Initiatieven van omwonenden en anderszins betrokkenen worden waar mogelijk meegenomen in de vormgeving van de concepten (Liniepark, Forttuin, Stichting Brigida, Kaap). Vertaling naar beoordelingscriteria voor de concepten De in dit document gepresenteerde concepten worden beoordeeld op basis van hiervoor genoemde kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten. Dit gebeurt op een kwalitatieve wijze, op hoofdlijnen. De reden hiervoor is dat ook de concepten op hoofdlijnen worden gepresenteerd. Dus enerzijds geven de concepten een duidelijke ontwikkelrichting aan; anderzijds bieden ze ruimte voor een verdere uitwerking van bepaalde keuzes. Derhalve hanteren we aan het eind van deze rapportage per concept de volgende 10 globale beoordelingscriteria: 1. Bijdrage grondexploitatie: de mate waarin het concept financieel bijdraagt aan benodigde basisinvesteringen in het fort, zoals restauratie, aanleg infrastuctuur, aanpassingen landschap, e.d. 2. Commerciële marktkansen: de mate waarin het concept exploiteerbaar is door private/ commerciële partijen. 3. Subsidiebehoefte: de mate waarin publiek geld nodig is om de exploitatie van het concept in stand te houden. 4. Verkeersaantrekkende werking: de mate waarin het concept gemotoriseerd verkeer aantrekt. 5. Bouwactiviteit: de mate waarin het concept (nieuw)bouwactiviteit vergt (anders dan restauratie en herstelwerkzaamheden). 6. Natuurlijke waarde: de mate waarin het concept de huidige natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten versterkt. 7. Bestemmingsplanprocedure: het concept vergt wel/geen bestemmingsplanprocedure. 8. Toeristisch-recreatieve waarde: de mate waarin het concept gericht is op recreanten en/of toeristen. 9. Culturele waarde: de mate waarin het concept een artistiek-culturele functie heeft. 10.Onderscheidend vermogen: de mate waarin het concept zich onderscheidt van de forten en plannen in de omgeving. 6

7 Vertrekpunt Cultuurhistorie als ingrediënt Cultuurhistorie is een belangrijk onderdeel in de visievorming voor de nieuwe functie(s) van Fort Ruigenhoek. Het fort is een van de meeste volledige forten van de linie, met de meeste historische en militaire artefacten. Daarnaast heeft het fort, anders dan andere forten in de waterlinie, een rol gespeeld in de koude oorlog als munitie assemblagewerkplaats en depot. Dit komt vooral tot uiting in het reeds in verval zijnde plofhuis. Het is vooralsnog de bedoeling van Staatsbosbeheer dit pand te slopen. Gezien de nadrukkelijke aanwezigheid van dit militair historisch erfgoed is het ondenkbaar dat dit onderdeel geen rol speelt in de uit te werken concepten. Wij zijn daarom van mening dat cultuurhistorie een ingrediënt is dat in alle concepten in meer of mindere mate thuishoort en hebben daarom geen separaat cultuurhistorisch concept opgesteld. Wij doen hier geen uitspraak over het wel of niet behouden van het Plofhuis, maar willen wijzen op de krachten die strijden voor het behoud enerzijds, en de mogelijkheden om dit pand te betrekken (als museum, horeca, woonhuis, atelier, etc.) in de conceptuitwerking anderzijds. Het plofhuis Ruigenhoek in verval 7

8 Context Fort Tienhoven Natuurruïne De Forten rondom Ruigenhoek Veel forten van de Hollandsche Waterlinie zijn in hergebruik genomen. Dit overzicht laat zien wat er zoal gebeurt in de forten in een straal van 10 km rondom Fort Ruigenhoek. Fort Ruigenhoek Fort Maarsseveen Theaterwerkplaats en picknickplekken Fort de Gagel Horeca, outdoorvoorzieningen en recreatieve toegangspoort tot Noorderpark Fort Ruigenhoek?? Fort aan de Klop Horeca, herberg, kamperen, vergaderen Fort Blauwkapel Woningen, theatergroep, scouting, bedrijfsverzamelgebouw en recreatie Fort de Bilt Gedenkplek annex vredeseducatie Fort Voordorp Congrescentrum Fort Hoofddijk Botanische tuin Situatie per oktober 2010 Fort Rhijnauwen Natuurfort + rondleidingen 8

9 Context Huidige en toekomstige functies om het fort In en rondom Fort Ruigenhoek zijn al diverse functies gevestigd. Zwembad De Kikker en de jaarlijkse kunsttentoonstelling voor gezinnen KAAP zijn daar op dit moment twee in het oog springende voorbeelden van. Daarnaast wordt het eerder genoemde Plusplan ontwikkeld, in opdracht van gemeente De Bilt en gemeente Utrecht. Dit plan moet de recreatieve waarde van de Polder Ruigenhoek versterken en betreft het aanleggen van fietsen wandelpaden en een recreatiepark. In de nabije toekomst levert dit tal van nieuwe functies op, zoals een visvijver, dagcamping, waterlinie speelpark etc. (zie afbeelding). In de nieuwe concepten nemen wij dit impliciet mee. De toe te voegen functies in de concepten zullen aanvullend zijn op deze bestaande en geplande functies en in een enkel geval overlappend. De eerder omschreven kaders en ambities zijn hierin richtinggevend. Plusplan Polder Ruigenhoek Zwembad De Kikker 9

10 Hoofdlijnconcepten Wat is het? Conceptomschrijving Waaruit bestaat het? Voorzieningen Voor wie is het? Doelgroepen Wie gaan het doen? Mogelijke ontwikkelaars, exploitanten, etc. Legenda De concepten worden vervolgens geïllustreerd aan de hand van fictieve plattegronden en artist impressions bureau SLA. eten & drinken Primaire functies vergaderen sport & wellness historie Bijdrage aan grondexploitatie Commerciële marktkansen Subsidiebehoefte Verkeersaantrekkende werking 10

11 I. Park Ruigenhoek Wat is het? Fort Ruigenhoek wordt herontwikkeld tot een park met kwaliteit en duurzaamheid als leidend thema. Deels wordt het eiland een openbaar park waar één keer per maand een biologische streekmarkt plaatsvindt. In de bebouwing is plaats voor een kwalitatief hoogwaardige, biologische horecavoorziening. Waaruit bestaat het? openbaar park met picknickplekken maandelijkse biologische streekmarkt biologisch kwaliteitsrestaurant, mogelijk met tearoom, wijnproeverij e.d. optioneel: kleinschalige verblijfs- en wellnessvoorzieningen Voor wie is het? Voor lokale bewoners en recreanten en milieubewuste levensgenieters uit de regio en daarbuiten. Wie gaan het doen? Markt: een organisatie als De Pure Markt (zie referentie). Horeca: een organisatie als De Kas of Huize Frankendael (zie referentie). eten & drinken Primaire functies vergaderen wellness historie Bijdrage aan grondexploitatie Commerciële marktkansen Subsidiebehoefte Verkeersaantrekkende werking 11

12 I. Park Ruigenhoek 12

13 I. Park Ruigenhoek 13

14 I. Park Ruigenhoek 14

15 I. Park Ruigenhoek referentie De Pure Markt De Pure Markt staat voor: - lekker eten en drinken - regionaal en seizoensgebonden - ambachtelijkheid - creativiteit - duurzaamheid - gezondheid De Pure Markt wil u graag laten kennismaken met verschillende leveranciers die zich bezighouden met ambachtelijk en lekker eten, maar ook met creativiteit en duurzaamheid. Op de markt vindt u pure producten, verkocht door de producenten zelf. Zij kunnen u informeren over de ingrediënten, herkomst en het productieproces. U kunt uw aankopen ter plekke nuttigen of mee naar huis nemen. De Pure Markt heeft een aantal vaste én een aantal wisselende leveranciers, die allemaal met veel enthousiasme deelnemen. Gemiddeld zijn er 85 deelnemers per markt. De organisatie draagt er zorg voor dat er een divers assortiment wordt aangeboden. Park Frankendael, Amsterdam-Oost 15

16 I. Park Ruigenhoek referentie Restaurant en Kwekerij De Kas In 2001 vond topkok Gert Jan Hageman, die een Michelinster verdiend had in de Nederlandse haute cuisine, een nieuwe invulling voor zowel zijn eigen carrière als voor de kweekkas uit 1926 van de Amsterdamse Stadskwekerij, die op de nominatie stond voor de sloop. Met veel geluk en vooral veel medewerking van gemeente, familie en vrienden is het gelukt om het unieke 8 meter hoge glazen gebouw te herbouwen tot restaurant en kwekerij. Gelegen in het park Frankendael, tussen de Rembrandttoren en de negentiendeeeuwse gevels van de Watergraafsmeer, is De Kas een oase van rust voor de vijftigduizend gasten die er jaarlijks aanschuiven: hetzij in de adembenemde door Piet Boon ontworpen eetzaal, hetzij aan de chefstafel in de keuken of, als het weer het toelaat, buiten in de kruidentuin. Park Frankendael, Amsterdam-Oost 16

17 I. Park Ruigenhoek referentie Huize Frankendael In het laatste buitenhuis van Amsterdam zijn natuur, cultuur en gastronomie met elkaar vervlochten in een restaurant, locatie en podium. Huize Frankendael staat garant voor een succesvolle buitendag ; alle salons en kamers zijn te huren voor vergaderingen, workshops, trainingen, feestelijke bijeenkomsten of een private dinner. Park Frankendael, Amsterdam-Oost 17

18 II. Retraite Ruigenhoek Wat is het? Fort Ruigenhoek wordt herontwikkeld tot stilte-eiland; een retraite voor mens en dier. Een deel van het jaar gaat het eiland op slot voor totale bezinning. De rest van het jaar is het eiland toegankelijk en zijn er kleinschalige kunstactiviteiten. Waaruit bestaat het? kleinschalig congrescentrum annex retraite met longstay overnachtingsmogelijkheden en seizoenssluiting beeldentuin, in de zomer programmeerbaar vogelreservaat optioneel: kleinschalige horecavoorziening, bijv. een restaurant Voor wie is het? Voor professionals en herintreders (voor trainingen, workshops, bezinning), kunstliefhebbers, natuurliefhebbers en vogels (o.a. ijsvogels, reigers, aalscholvers, futen, meerkoeten en bergeenden). Wie gaan het doen? Een organisatie als ZIN in Vught (zie referentie) of De Baak (initiatiefnemer van Landgoed de Horst; meer info via Wellicht ook een organisatie als Achmea (voor herintreders). eten & drinken Primaire functies historie 18 vergaderen wellness Bijdrage aan grondexploitatie Commerciële marktkansen Subsidiebehoefte Verkeersaantrekkende werking

19 II. Retraite Ruigenhoek 19

20 II. Retraite Ruigenhoek 20

21 II. Retraite Ruigenhoek 21

22 II. Retraite Ruigenhoek referentie ZIN ZIN biedt programma's voor mensen die een impuls willen geven aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en daarbij op zoek zijn naar verdieping, verstilling en verrijking. ZIN is gevestigd in een voormalig klooster op een landgoed met eeuwenoude bomen en rondscharrelende kippen. De sfeer van het kloosterleven proef je er nog steeds. De moderne architectuur geeft het gebouw een open en eigenzinnig karakter. Gastvrijheid is voor ZIN een belangrijk uitgangspunt: we hopen dat gasten zich thuis en gezien voelen. Het dagritme in het klooster geeft rust en regelmaat. Gasten kunnen op adem komen en nieuwe inspiratie opdoen. Groepen komen tot inspirerende gesprekken, die gaan over wat mensen écht bezig houdt. Daarna geniet iedereen van de heerlijke gerechten uit de keuken van ZIN. Boxtelseweg 58, Vught 22

23 III. Vrijstaat Ruigenhoek Wat is het? Fort Ruigenhoek wordt herontwikkeld tot een vrijzinnig en programmeerbaar cultuureiland. De Vrijstaat wordt aangestuurd door een programmaraad, die erop toeziet dat de activiteiten passen binnen het profiel van kunst, cultuur en jeugd. Ook zijn er (permanent) kunstenaars op het eiland werkzaam. Waaruit bestaat het? kleinschalig cultureel festivalterrein met podium en horeca ateliers artist-in-residence programma optioneel: galerie, muziekstudio, leerwerkplekken voor kunstambachten Voor wie is het? In cultuur geïnteresseerde kinderen en volwassenen uit de regio, lokale kustenaars (ateliers) en (inter)nationale kunstenaars (Artistin-residence). Wie gaan het doen? Stichting Storm (KAAP, Tweetakt; zie referentie), Non-fiction (De Nacht van Duivenvoorde; zie referentie), Stichting KunstFort Asperen (zie referentie), Zeelicht Ideeën-studio (Be My Guest) eten & drinken Primaire functies historie 23 vergaderen wellness Bijdrage aan grondexploitatie Commerciële marktkansen Subsidiebehoefte Verkeersaantrekkende werking

24 III. Vrijstaat Ruigenhoek 24

25 III. Vrijstaat Ruigenhoek 25

26 III. Vrijstaat Ruigenhoek 26

27 III. Vrijstaat Ruigenhoek referentie KAAP KAAP is een bijzondere kunsttentoonstelling; het is een ontdekkingstocht voor de hele familie in de bunkers en de natuur van Fort Ruigenhoek. Ooit bedoeld als een verdedigingsvesting doet het fort tijdens KAAP dienst als expositieplaats voor tien internationale kunstenaars die speciaal voor kinderen én volwassenen nieuwe werken hebben gemaakt. Daarnaast is er een gezellig eetcafé, is er muziek, zijn er spelletjes en zijn er picknickplekken of je neemt je eigen kleedje mee. KAAP is een tentoonstelling van actuele beeldende kunst met nieuwe kunstwerken gemaakt voor een publiek van kinderen en hun ouders, verzorgers, grootouders of begeleiders. Dat is uniek; het komt zelden voor dat een kunstenaar wordt gevraagd om speciaal voor kinderen een werk te ontwikkelen. Het fort is een ideale plek voor een kunsttentoonstelling als KAAP. Het heeft niets van de Afblijven!-sfeer waardoor kinderen musea als plek van volwassenen zien, het is des te meer een plek met de welkomstleus Come out and play! Bij elk kunstwerk staat een gids die je erover kan vertellen, maar het leukst is natuurlijk het zelf te gaan ontdekken. 27

28 III. Vrijstaat Ruigenhoek referentie De Nacht van Duivenvoorde De Nacht van Duivenvoorde, georganiseerd door Non-fiction, brengt voor één avond in het jaar het landgoed van Kasteel Duivenvoorde tot leven. Met actuele kunst, live perfomances, walkshops en dineren onder de sterrenhemel kunnen mensen uit de buurt, maar ook van verder weg, op een vernieuwende manier in contact komen met de historie van het kasteel en landgoed. De Nacht van Duivenvoorde is een gesubsidieerd evenement (o.a. Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds 1818) en heeft bescheiden eigen inkomsten ( 25 entree, ca. 200 bezoekers). Laan van Duivenvoorde 4, Voorschoten 28

29 III. Vrijstaat Ruigenhoek referentie KunstFort Asperen Stichting KunstFort Asperen heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de Linge en het omringende landschap, als ook van de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en haar toekomst. Daarnaast organiseert de stichting culturele manifestaties of stimuleert zij de organisatie daarvan, waarbij de unieke locatie en de cultuur- en natuurhistorische omgeving de verbindende factoren zijn. Door middel van (inter)nationaal vermaarde kunsttentoonstellingen heeft de stichting het fort en haar natuurlijke omgeving op een eigenzinnige en eigentijdse manier gereactiveerd. KunstFort Asperen wordt momenteel ondersteund door 7 kunstfondsen, de provincie Gelderland en ca. 20 zgn. FortVrienden (commerciële sponsors). De exploitatielasten worden gedekt door subsidies (25-30%), Vrienden en andere sponsors (20%) en eigen inkomsten uit kaartverkoop, horeca en verhuur (50-55%). Langendijk 60, Acquoy 29

30 IV. Fort Ruig hoek Wat is het? Fort Ruigenhoek wordt ontwikkeld tot een ruig en sportief recreatieeiland. Het eiland is een perfecte plek om jongeren op een actieve en avontuurlijke manier de historie van het fort te laten beleven. Waaruit bestaat het? eco-camping voor jongeren/scholieren met educatieve faciliteiten (m.b.t. natuur en/of cultuurhistorie) en outdoorfaciliteiten zoals: survivalparcours annex stormbaan klimwand mountainbiketrack fiets- en wandelverbindingen tussen stad en natuurgebied optioneel: skatebaan, (boog)schietbaan, duik- en kanovoorzieningen Voor wie is het? Groepen scholieren uit heel Nederland, jongeren uit de directe omgeving, fietsers en wandelaars uit de regio.. Wie gaan het doen? Een organisatie als De Wilgenweard in Nijverdal (zie referentie). eten & drinken Primaire functies vergaderen sport & wellness historie Bijdrage aan grondexploitatie Commerciële marktkansen Subsidiebehoefte Verkeersaantrekkende werking NB Bij een eventuele uitwerking van Fort Ruig hoek moet de status van het Plusplan Ruigenhoek, waarin eveneens diverse 30 recreatieve voorzieningen worden voorgesteld in de naastgelegen Ruigenhoekse polder, nader worden onderzocht.

31 IV. Fort Ruig hoek 31

32 IV. Fort Ruig hoek 32

33 IV. Fort Ruig hoek 33

34 IV. Fort Ruig hoek referentie De Wilgenweard De Wilgenweard is de locatie voor uw bedrijfsuitje, vrienden- of familiedag, trainingskamp en schoolreis. [De] locatie bevindt zich in Nijverdal aan de oevers van de rivier "de Regge" en aan de voet van Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug in het hart van Overijssel. Bij De Wilgenweard worden sportkampen georganiseerd, o.a. voor voetbal, tennis, korfbal, hockey en wielrennen. Daarnaast zijn er voorzieningen voor yoga, mountainbiken en hardlopen. Ook zijn er speciale programma s gericht op teambuilding. Bezoekers kunnen overnachten in het zgn. sporthotel en er kan gegeten en gedronken worden. Sportlaan 6, Nijverdal 34

35 IV. Fort Ruig hoek referentie CampingFlat Op het terrein van de Verbeke Foundation, een privaat semi-openlucht kunstmuseum ten westen van Antwerpen, staat de CampingFlat van kunstenaar Kevin van Braak. De CampingFlat bestaat uit een 12 meter hoge constructie uit stellingbouw materiaal, onderverdeeld in 4 verdiepingen. Elke verdieping heeft een vloer in kunstgras met een tentje en een kampvuur. De buitenzijde van de toren is bekleed met netten, welke als geleiding dienen voor de aangeplante klimplanten, deze zullen in de toekomst de toren een heel ander aanzicht geven! Wekken gebeurt door onze vogeltjes, die de CampingFlat met u delen. Een overnachting in de CampingFlat kan voor slechts 35 euro voor twee personen inclusief ontbijt in de bar van de Verbeke Foundation. Een overnachting zonder ontbijt kan vanaf 15 euro per persoon.wij voorzien in beide gevallen tent, luchtbed en slaapzak. Westakker, Kemzeke (België) 35

36 V. Rustplaats Ruigenhoek Wat is het? Fort Ruigenhoek wordt herontwikkeld tot een moderne, openbare begraafplaats en gedenkpark. Nederland vergrijst en de komende jaren zal een toenemend aantal mensen komen te overlijden. Tegelijkertijd ontkerkt Nederland, waardoor we behoefte hebben aan nieuwe afscheidsrituelen. Rustplaats Ruigenhoek biedt hier de ruimte voor in een rustige, historische en natuurlijke omgeving. Waaruit bestaat het? openbare begraafplaats annex gedenkpark columbarium (urnenmuur) een ruimte voor uitvaartdiensten wandelpad optioneel: café voor bezoekers en wandelaars, beeldentuin, kleine expositieruimte, crematorium Voor wie is het? Voor bezoekers van de begraafplaats en wandelaars uit de regio.. Wie gaan het doen? Een organisatie als DELA. eten & drinken Primaire functies vergaderen wellness historie Bijdrage aan grondexploitatie Commerciële marktkansen Subsidiebehoefte Verkeersaantrekkende werking 36

37 V. Rustplaats Ruigenhoek 37

38 V. Rustplaats Ruigenhoek 38

39 V. Rustplaats Ruigenhoek 39

40 V. Rustplaats Ruigenhoek referentie De Nieuwe Ooster De Nieuwe Ooster verzorgt begrafenissen en crematies namens de gemeente Amsterdam. Ruimte voor ieders persoonlijke wens en oog voor het welzijn van medewerkers, milieu en samenleving staan daarbij centraal. De medewerkers werken vanuit oprechte betrokkenheid bij alle mensen, ongeacht sociale, religieuze of culturele achtergrond. Vanaf de aanleg in 1892 tot heden heeft het park van De Nieuwe Ooster zich ontwikkeld tot een bijzonder natuurgebied. Het gedenkpark maakt deel uit van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur en heeft een hoge natuurwaarde. Door het ontbreken van kunstlicht is het terrein `s avonds en `s nachts donker. Mede hierdoor is het park voor een groot aantal dieren een veilig en rustig verblijfsoord. De grote verscheidenheid aan planten en bomen maakt de natuurwaarde en groenbeleving bijzonder groot. Buiten de primaire functie van begraven en cremeren is het gedenkpark een van de belangrijkste pijlers van De Nieuwe Ooster. [...] Door rondwandelingen, een bomenroute en verschillende gastvrije momenten door het jaar heen draagt De Nieuwe Ooster de toegevoegde waarde van het park graag uit. De Nieuwe Ooster, een groene oase voor rust, bezinning, om te herdenken en te beleven. Een plek waar de hectiek van het dagelijkse leven naar de achtergrond verdwijnt. Kruislaan 126, Amsterdam 40

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom Welkom Boekel,26 januari 2016 Programma - Terug blik het grotere geheel - Herontwikkelingsperspectief Chris van Grinsven - Toelichting ontwikkelingsscenario s Ad Tielemans - Vragen / Gedachtewisseling

Nadere informatie

GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer.

GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer. GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer. 1. Start bij de Veldkeuken, Koningslaan 1, 3981 HD Bunnik Coördinaten: N 52.04.052 E 005.10.224 De Veldkeuken: Puur, ambachtelijk &

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie Westduin. Inpassing recreatiepark, wellness, hotel, horeca, sport, landschap en recreatie

Ontwikkelingsvisie Westduin. Inpassing recreatiepark, wellness, hotel, horeca, sport, landschap en recreatie Ontwikkelingsvisie Westduin Inpassing recreatiepark, wellness, hotel, horeca, sport, landschap en recreatie 23 juni 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Beleid 3. Planvorming 4. Landschappelijke historie -door

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

Toekomstvisie: Fort Beneden Lent

Toekomstvisie: Fort Beneden Lent Toekomstvisie: Fort Beneden Lent 2016-2021 Stichting Fort Beneden Lent De aankomende veranderingen in het Hof van Holland zullen van grote invloed zijn op de toekomst van het Fort Beneden Lent. Wij vinden

Nadere informatie

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie Portefeuillehouder Steller Collegevergadering mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder.

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Doel van het project. Binnen Den Helder zijn een aantal Stichtingen en Verenigingen die zich bezig houden met het Cultureel Erfgoed van Den

Nadere informatie

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur Welkom! PERSOONLIJK Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur BEST WESTERN PREMIER Kasteel De Vanenburg biedt u in een sfeervolle landelijke omgeving volop gelegenheid om te ontspannen. Deze

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie - Utrecht is met recht trots op haar parken en groengebieden die de stad omlijsten. Het oude Wilhelminapark of het moderne Maximapark. De hoogste (en oudste) bomen van Nederland vind je op slechts 10 minuten

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Radio Kootwijk: Monumentale plaats van ontmoeting waar natuur en cultuur verbonden zijn in rust, ruimte en duisternis

Radio Kootwijk: Monumentale plaats van ontmoeting waar natuur en cultuur verbonden zijn in rust, ruimte en duisternis Herbestemming Radio Kootwijk Radio Kootwijk: Monumentale plaats van ontmoeting waar natuur en cultuur verbonden zijn in rust, ruimte en duisternis Ervaren Beleven Verbinden Presentatie Theo Meeuwissen,

Nadere informatie

Paleistuin. nieuwe ontmoetingsplaats?

Paleistuin. nieuwe ontmoetingsplaats? Paleistuin nieuwe ontmoetingsplaats? Inleiding De paleistuin is een oase van rust in de steeds drukkere en verdichtende Haagse binnenstad. Toch wordt de potentie van de paleistuinen niet ten volle benut.

Nadere informatie

Zaken doen! Anafora Vrijheid in bewustzijn Liefde tot de ander Respect voor al wat is. Vergadering, teammeeting of congres.

Zaken doen! Anafora Vrijheid in bewustzijn Liefde tot de ander Respect voor al wat is. Vergadering, teammeeting of congres. Zaken doen Zaken doen! Vergadering, teammeeting of congres Ook voor uw zakelijke bijeenkomsten bent u bij Anafora aan het juiste adres. Wij bieden u meerdere prachtige ruimtes met veel daglicht en openslaande

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Te koop wegens vrede

Te koop wegens vrede Te koop wegens vrede Ondernemers gezocht Fort Everdingen staat te koop. De huidige eigenaar, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, daagt (een groep van) ondernemers uit om

Nadere informatie

Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni

Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni Plangebied 21,17 ha Wat willen we bereiken? Een heldere ruimtelijke en economische visie en een uitvoeringstrategie hoe er te komen. Samen

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

Natuur op Eerde uniek in Nederland

Natuur op Eerde uniek in Nederland Natuur op Eerde uniek in Nederland Eerde is méér dan mooi. Tijdens een wandeling met boswachter Jos Schouten van Natuurmonumenten wordt pas echt duidelijk hoe bijzonder de natuur op het historische landgoed

Nadere informatie

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Inleiding In de Dorpsstraat in Scharendijke moet een

Nadere informatie

UNIEK VANONS LANDMARK POP-UP IEDEREEN PANORAMA VERRASSEND ETEN RETAIL CONCERTEN VERNIEUWEND BESTEMMING FOOD TRUCKS GELIEFD OP ZEE EIGENTIJDS DUURZAAM

UNIEK VANONS LANDMARK POP-UP IEDEREEN PANORAMA VERRASSEND ETEN RETAIL CONCERTEN VERNIEUWEND BESTEMMING FOOD TRUCKS GELIEFD OP ZEE EIGENTIJDS DUURZAAM OPENING 2015 2 WAAROM IS DE PIER ZO SPECIAAL INNOVATIEF LANDMARK CULTUREEL ERFGOED VANONS VERNIEUWEND VOORCULTUUR IEDEREEN PANORAMA VERRASSEND EIGENTIJDS BAKEN AMBACHTELIJK GELIEFD UNIEK CONCERTEN REUZENRAD

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam Fort zoekt ondernemer

Stelling van Amsterdam Fort zoekt ondernemer Stelling van Amsterdam Fort zoekt ondernemer Inhoud Doelstelling provincie Presentatie forten Vragen Veel actoren veel belangen 2 provincies 19 gemeenten 3 waterschappen 19 eigenaren 42 beheerders Plek

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Evaluatie evenementen Binnenterrein Castellum / Hoge Woerd

Plan van Aanpak Evaluatie evenementen Binnenterrein Castellum / Hoge Woerd Plan van Aanpak Evaluatie evenementen Binnenterrein Castellum / Hoge Woerd 1. Aanleiding De gemeenteraad heeft op 26 mei 2016 per motie (nr. 54) gevraagd de in 2017 te organiseren evenementen op en rond

Nadere informatie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie AMBITIE IN EEN ORGANISCH PROGRAMMA Militair werelderfgoed (gebouw en landschap) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam VERBINDEN,

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Adviescommissie 12 oktober 2010 Dagelijks bestuur 21 oktober 2010 Algemeen bestuur 11 november 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Onderwerp Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland Het algemeen

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder E.T.J.M. Rutting Vergadering : 6 mei 2014 Agendapunt : 9. Bijlagen : Rapport BOEi haalbaarheid herbestemming gemaal Oude Rijn Onderwerp

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

Het Brielse Meer zoekt ondernemers met sprankelende ideeën. Ga jij de uitdaging aan?

Het Brielse Meer zoekt ondernemers met sprankelende ideeën. Ga jij de uitdaging aan? Het Brielse Meer zoekt ondernemers met sprankelende ideeën Ga jij de uitdaging aan? Nieuw elan voor het Brielse Meer Het Brielse Meer is een rustig recreatiegebied op het eiland Voorne-Putten. Met schoon,

Nadere informatie

Programma Blaricummermeent

Programma Blaricummermeent Programma Blaricummermeent Rob Hoksbergen, hfd. Projectbureau De Blaricummermeent 1. De Blaricummermeent anno 2015 2. Doorkijkje naar de toekomst Woningbouw BusinessPark27 Voorland Stichtsebrug 3. Wachtend

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan Van der Waaij. Nieuwe woning Haanwijk 27 Harmelen

Landschappelijk inpassingsplan Van der Waaij. Nieuwe woning Haanwijk 27 Harmelen Landschappelijk inpassingsplan Van der Waaij Nieuwe woning Haanwijk 27 Harmelen De Bilt, 16 juli 2012, versie 2 Lennart in t Veld Landschap Erfgoed Utrecht Postbus 121 3730 AC De Bilt t 030 220 55 34 f

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan Victoriepark.

Samenvatting Projectplan Victoriepark. Samenvatting Projectplan Victoriepark. De Stichting Vrienden van Victorie heeft een plan ontwikkeld voor het oude IJkkantoor in het Victoriepark te Alkmaar. Het Victoriepark is een verwaarloosd stadspark

Nadere informatie

Samen vieren. Bent u op zoek naar een ideale locatie voor uw gelegenheid? Wij bezorgen u graag een geslaagd feest bij Anafora Parkrestaurant!

Samen vieren. Bent u op zoek naar een ideale locatie voor uw gelegenheid? Wij bezorgen u graag een geslaagd feest bij Anafora Parkrestaurant! Samen vieren Samen vieren Bent u op zoek naar een ideale locatie voor uw gelegenheid? Wij bezorgen u graag een geslaagd feest bij Anafora Parkrestaurant! Van verjaardag tot familiereünie Een babyshower,

Nadere informatie

Gastenverblijf Eenink

Gastenverblijf Eenink Gastenverblijf Eenink Bed & Breakfast Verhuur ruimte voor vergaderingen, bijeenkomsten en workshops Welkom Genieten in het groene hart van de Achterhoek, ook wel de parel van Gelderland genoemd, een veelzijdig

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Driehuizen. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005. concept en inhoud: la4sale - Amsterdam

Driehuizen. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005. concept en inhoud: la4sale - Amsterdam Driehuizen Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005 concept en inhoud: la4sale - Amsterdam romantische hollandse parel Driehuizerweg prachtig kappenspel achter de Schermerringvaart bebouwing dicht

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot"

Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan Nieuweschoot B i j l a g e n Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot" Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot" dinsdag 22 januari

Nadere informatie

FORT ZOEKT ONDERNEMER

FORT ZOEKT ONDERNEMER FORT ZOEKT ONDERNEMER INLEIDING Rondom Amsterdam ligt op een steenworp afstand een bijzondere verdedigingsring: de Stelling van Amsterdam. De Stelling, bestaande uit 42 forten, is aangelegd tussen 1880

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Actualisatie toerisme en recreatie. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Actualisatie toerisme en recreatie. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Actualisatie toerisme en recreatie Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma Doel: (Toekomstige) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse. GEGEVENS STICHTING Naam van de stichting: Stichting VandenBroek Foundation Postadres: Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 Website: www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.nl

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i

m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i 2 0 1 3 Het Rijnlandshuis - Gemeenlants Huys van Rynlant (ca. 1627) Inhoud Inleiding 5 Inventarisatie 7 Huidige gebouwen

Nadere informatie

Bedenk een innovatief agrotoerisme concept!

Bedenk een innovatief agrotoerisme concept! Bedenk een innovatief agrotoerisme concept! Onderdeel 1: Omgevingsverkenning Kijkende naar mijn eigen situatie en ervaringen: Hoe kijken jijzelf, je vrienden en familie tegen agrotoerisme aan? Wat voor

Nadere informatie

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg COLOFON

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Waterlinies in Nederland

Waterlinies in Nederland Waterlinies in Nederland Cultuurhistorisch erfgoed Mysterieuze verhalen en beleving Schitterende natuur Economische bedrijvigheid en werkgelegenheid Culturele, zakelijke en sportieve activiteiten Een betere

Nadere informatie

Oud-Beijerland. Twee royale stadsvilla s in het centrum van Oud-Beijerland. Julianastraat 66 & 68. Antilopestraat 39 3064 LA Rotterdam

Oud-Beijerland. Twee royale stadsvilla s in het centrum van Oud-Beijerland. Julianastraat 66 & 68. Antilopestraat 39 3064 LA Rotterdam Oud-Beijerland Twee royale stadsvilla s in het centrum van Oud-Beijerland. Antilopestraat 39 3064 LA Rotterdam Julianastraat 66 & 68 Tel.: 010-442 75 62 http://wittewoningmakelaars.nl 1 Oud-Beijerland

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout

Nieuwsbrief Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout Nieuwsbrief Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout 1 oktober 2016 Hierbij willen wij u graag informeren over de laatste stand van zaken rond de Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout. In de zomer

Nadere informatie

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls Typisch gemert gemert Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls RUIJSCHENBERGH DE STROOM NAZARETH RUIJSCHENBERGH NAZARETH DE STROOM Typisch Gemert Stedenbouwkundige

Nadere informatie

HOF VAN HALENWEG LANDGOED HET GROTE ZAND HOOGHALEN

HOF VAN HALENWEG LANDGOED HET GROTE ZAND HOOGHALEN HOF VAN HALENWEG 2-221 LANDGOED HET GROTE ZAND HOOGHALEN DE WONING ULTIEM RELAXEN IN HET BOS Na een boswandeling is het heerlijk genieten in deze sfeervolle woning: Hoewel cv-verwarmd, zorgt de gaskachel

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

NATUURLIJK EEN BELEVENIS!!

NATUURLIJK EEN BELEVENIS!! NIEUWE BOS WULVEN: Het Nieuwe Bos Wulven ACTIEF DE HISTORIE ONTDEKKEN! NATUURLIJK EEN BELEVENIS!! 1 Initiatiefnemers Jaap van der Heijden - Zelfstandig ondernemende Marketeer - Gewerkt in food & non-food-retail

Nadere informatie

steenovens fortmond Beleef de leegte, ervaar het landschap

steenovens fortmond Beleef de leegte, ervaar het landschap steenovens fortmond Den Nul Beleef de leegte, ervaar het landschap Steenovens Fortmond Beleef de leegte, ervaar het landschap Aan de IJssel tussen Deventer en Zwolle hebben meer dan twintig steenovens

Nadere informatie

JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN

JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN Opdrachtgever: Provincie Utrecht Oktober 2011 2 Aanle id ing: Voor het ontwerp van het nieuw te bouwen Waterliniecentrum

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Beleef techniek en landschap. Waterlinie Workshop. Werk als een vestingbouwer, geniet van het landschap!

Beleef techniek en landschap. Waterlinie Workshop. Werk als een vestingbouwer, geniet van het landschap! Beleef techniek en landschap Waterlinie Workshop Werk als een vestingbouwer, geniet van het landschap! Met een Waterlinie Workshop van Het Leege Land werkt u als historische vestingbouwer en ervaart u

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Ruim en gedeeltelijk gerenoveerd appartement van ca. 74 m² met tuin in de Watergraafsmeer, Amsterdam-Oost

Ruim en gedeeltelijk gerenoveerd appartement van ca. 74 m² met tuin in de Watergraafsmeer, Amsterdam-Oost Ruim en gedeeltelijk gerenoveerd appartement van ca. 74 m² met tuin in de Watergraafsmeer, Amsterdam-Oost Avogadrostraat 11 HS 1098 SP Amsterdam Huurprijs: 1.500,- per maand excl. G/W/E Peters & Van der

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Wij zorgen voor het decor, de ervaring creëert u zelf...

Wij zorgen voor het decor, de ervaring creëert u zelf... Wij zorgen voor het decor, de ervaring creëert u zelf... IN DE NATUUR Kamperen in de Dordogne: dat staat garant voor vakanties in de natuur met het gezin. Hier kunt u genieten van de kleine maar charmante

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2024 2 3 foto s: ruud maaskant, pwn, kenneth stamp, mark kras Vooraf Nationaal Park Zuid-Kennemerland behoort met zijn duinen en bossen tot de mooiste en waardevolste natuurgebieden van

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Culinair en Artistiek Café. thuis aan de AMSTEL. Opening voorjaar 2014

Culinair en Artistiek Café. thuis aan de AMSTEL. Opening voorjaar 2014 Culinair en Artistiek Café thuis aan de AMSTEL Opening voorjaar 2014 Monumentaal Huiselijk Toegankelijk Dynamisch In het voorjaar van 2014 opent thuis aan de AMSTEL haar deuren. Een authentieke horecafaciliteit

Nadere informatie

Bidbook Kastanjefabriek Eibergen

Bidbook Kastanjefabriek Eibergen Bidbook Kastanjefabriek Eibergen Inleiding In 1834 is door de Belgische industrieel J. Bouquié aan de Haaksbergsestraat in Eibergen een calicotweverij gerealiseerd. Na vele jaren dienst met verschillende

Nadere informatie

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Herbestemming en hergebruik staan in het centrum van de belangstelling. Meer en meer gaat overheidsbeleid er vanuit dat we eerst het gebruik van bestaand gebied

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS -

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Ontmoeting aan de Amstel In 2016 opent aan de promenade/boulevard in het hart van Uithoorn een nieuwe ontmoetingsplaats. Onder de naam Confucius wordt een plek gecreëerd

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring Geheim van Soest April 2013 Lex Bergers Pauline Maring Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Wat doen wij? 3. Waar ligt onze kracht? 4. Waar hebben we behoefte aan? 2 Wie zijn wij? Óók in Soest woonachtig en belangeloos

Nadere informatie

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Werkconferentie Oer-IJ Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Erik Grootscholte - lagroup lagroup 9 december 2016 2016-070 pr 01 Even voorstellen - lagroup lagroup 2 Agenda 1. Relevante trends en inzichten

Nadere informatie

!"#$"%!"&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren

!#$%!&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren !"#$%"#&' 400 m2 ontmoeting & idee 400 m2 550 m2 experimenten & leren verbeelding & verbinding ()*+#,-#'%)#* 900 m2 innovatie & ondernemerschap 1500 m2 maken & doen 450 m2 presenteren & ontspanning Herontwikkeling

Nadere informatie

Ontwikkeling Schakenbosch

Ontwikkeling Schakenbosch 1 Inloopavond maandag 7 november 2016 Doel inloopavond Informatie geven over de start van de nieuwe ontwikkeling Vragen, wensen en ideeën ophalen Bestaande situatie Schakenbosch is een groen parkgebied:

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort 90 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort 90 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort 90 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Stadspark Kampen. Programma

Stadspark Kampen. Programma Stadspark Kampen Naar een kloppend Groen Hart Vervolgbijeenkomst 24 November 2016 Programma 19:15 Inloop. Koffie en thee. 19:30 Welkom en toelichting op het programma Inleiding & presentatie van de deelplannen

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ VERHUUR POPZAAL 150-500 personen THEATERZAAL 175 RODE 68 BLAUWE 62 FOYER 75-150 CAFÉ 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink PODIUM VOOR ONTMOETING EVENEMENTENLOCATIE CENTRUM APELDOORN Ieder

Nadere informatie

Low Budget Hostel Tivoli 2by4-architects

Low Budget Hostel Tivoli 2by4-architects Low Budget Hostel Tivoli by-architects Min. Park TOEGANKELIJKHEID TIVOLI Dit voorstel laat een flexibel groeimodel zien waarbij het eindbeeld niet gefixeerd wordt. Het is een model waarbij het budget hotel

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven;

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven; RIS160605_26-JAN-2009 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2008.4238 RIS 160605 ATLANTIKWALLMUSEUM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - er in de Haagse samenleving veel belangstelling

Nadere informatie

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM ROTTERDAM ARCHITECTUURPRIJS 203 / BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM Oud en nieuw in nieuwe harmonie Van alle ruimtes, deuren, trappenhuizen en kamers iets logisch,

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie