Hoofdlijnconcepten Fort Ruigenhoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnconcepten Fort Ruigenhoek"

Transcriptie

1 rp 03 Hoofdlijnconcepten Fort Ruigenhoek Staatsbosbeheer Regio West door Bart van de Laak en Roel van Herpt van lagroup en Peter van Assche en Mathijs Cremers van bureau SLA 15 november 2010 lagroup Leisure & Arts Consulting

2 Inhoud Inleiding 3 Vertrekpunt 5 Context 8 Hoofdlijnconcepten 10 I. Park Ruigenhoek 11 II. Retraite Ruigenhoek 18 III. Vrijstaat Ruigenhoek 23 IV. Fort Ruig hoek 30 V. Rustplaats Ruigenhoek 36 VI. Erf Ruigenhoek 41 Beoordeling 46 Colofon 47 2

3 Inleiding De Nieuwe Hollandse Waterlinie en Fort Ruigenhoek In de zeventiende eeuw legde Nederland, ter verdediging tegen de oprukkende Fransen, de eerste (oude) Hollandse Waterlinie aan. Deze waterlinie maakte het mogelijk om stukken land onder te laten lopen met een ondiepe laag water, waardoor het voor de vijand onbegaanbaar was. De linie liep van Muiden naar Woerden en via Schoonhoven naar Gorinchem, ter bescherming van belangrijke strategische plaatsen in Noord- en Zuid-Holland. In 1815 werd besloten om ook Utrecht te omsluiten met de linie, wat de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie inluidde. Rond 1870 kon deze Nieuwe Waterlinie binnen een kleine drie weken onder water gezet worden dankzij een systeem van sluizen, dijken en inundatiekanalen. Door hoogteverschillen in het landschap was het niet mogelijk om de volledige linie onder water te zetten. Bepaalde stukken land bleven droog en dus begaanbaar voor de vijand. Deze stukken werden verdedigd door onder andere een groot aantal forten. Een van deze forten is het Fort Ruigenhoek, even ten noorden van Utrecht. In de jaren 1869/1870 werd dit fort gebouwd ter afsluiting van het acces Ruigenhoekse Dijk en ter verdediging van de keerkade tussen twee inundatie- kommen. Ook maakte het deel uit van een vooruitgeschoven fortenkring die als taak had Utrecht te beschermen tegen artilleriebombardementen. In het fort was tot 1994 een afdeling van de landmacht actief en in 1997 werd het fort overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het fort is inmiddels een rijksmonument én een plek waar in de winter vleermuizen een veilig heenkomen vinden en waar verschillende beschermde korstmossen groeien. Het fort werd tot voor kort gebruikt door de scouting en jaarlijks wordt onder de naam KAAP een tentoonstelling van actuele beeldende kunst georganiseerd voor gezinnen met kinderen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie was bij oplevering al ingehaald door de techniek en heeft zodoende haar waarde als verdedigingslinie nooit kunnen bewijzen. In de periode dat de linie officieel functioneerde, van 1815 tot en met 1963, is de linie drie keer (gedeeltelijk) in staat van verdediging gebracht, waarvan twee keer tijdens de twee wereldoorlogen in de 20 e eeuw. Vooral tijdens de tweede wereldoorlog bleek dat de verdedigingslinie zijn waarde verloren had, toen de Duitse luchtmacht over de onder water gezette gebieden en forten vloog. De meeste forten zijn nog steeds intact, maar hebben niet langer een militaire functie. 3

4 Inleiding Behoud door ontwikkeling; de aanleiding voor de vraag In het Panorama Krayenhoff uit 2004 wordt een linieperspectief geschetst op basis van het devies behoud door ontwikkeling. Dit betekent dat historisch belangrijke gebouwen en structuren behouden kunnen blijven door er eigentijdse gebruiksvormen en functies aan toe te kennen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt gezien als een historisch belangrijke structuur: het is één systeem met één doel en één beheerder. Door deze linie te herontwikkelen moet het verval, dat is ingezet sinds de buitengebruikstelling van de linie, worden stopgezet. Voor de herontwikkeling en herbestemming van de verschillende forten in het liniegebied betekent dit dat vooral toeristisch-recreatieve functies in aanmerking komen. De relatie met het liniegebied dient hierin tot uiting te komen. Deze bestemming geldt vooral voor de forten rondom Utrecht. Staatsbosbeheer wil Fort Ruigenhoek graag ontwikkelen binnen de kaders van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het linieperspectief van Panorama Krayenhoff. Zij werkt hiertoe samen met drie partners: de gemeente De Bilt, de Provincie Utrecht en Projectbureau NHW. De herontwikkeling betekent dat de toeristischrecreatieve functie een belangrijke rol speelt. Gezien het huidige gebruik en het belang dat met name de gemeente De Bilt daaraan hecht, voegt men daar echter een culturele functie aan toe. Op dit moment vinden er jaarlijks verschillende culturele activiteiten plaats op het fort, en de partners willen dit functionele aspect graag behouden. Doel is in ieder geval het versterken van de bestaande functies en het creëren van nieuwe functies. Een belangrijke eis die wordt gesteld aan de herontwikkeling van het fort is dat die op een dusdanige wijze plaatsvindt dat de huidige natuur en de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten behouden blijven, en waar mogelijk versterkt worden. Vraagstelling Staatsbosbeheer heeft lagroup Leisure & Arts Consulting en bureau SLA gevraagd ondersteuning te bieden ten aanzien van de visievorming voor de herontwikkeling van Fort Ruigenhoek. De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: Ontwikkel minimaal twee economisch duurzame en inspirerende scenario s voor het Fort Ruigenhoek, waarmee zowel de dagrecreatieve waarde van het fort en omgeving als het algemene profiel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden versterkt. Ga hierbij uit van behoud van de bestaande functies en het creëren van nieuwe functies, waardoor het fort voor een breed publiek wordt ontsloten. Werk deze scenario s op hoofdlijnen uit en geef inzicht in de organisatorische, financiële en ruimtelijke consequenties. Ontwerp en visualiseer vervolgens de ontwikkeling van het hele ensemble van Fort Ruigenhoek, binnen de in de opdrachtomschrijving geschetste kaders. Leeswijzer Deze tussentijdse rapportage bevat zes hoofdlijnconcepten voor Fort Ruigenhoek. Dit zijn onderscheidende scenario s voor een duurzame herontwikkeling van het fort. Achtereenvolgens komen de volgende onderdelen aan bod: Vertrekpunt: de belangrijkste kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten bij de ontwikkeling van de concepten; Context: een overzicht van forten en plannen in de omgeving van Fort Ruigenhoek; Hoofdlijnconcepten: zes onderscheidende ontwikkelscenario s voor Fort Ruigenhoek; Beoordeling: de beoordeling van de verschillende concepten aan de hand van relevante criteria. 4

5 Vertrekpunt Ten aanzien van de herontwikkeling van Fort Ruigenhoek, gaan wij uit van de volgende kaders. Dit betreffen voor het overgrote deel uitgangspunten en ambities, afkomstig uit beleidsstukken van de Kraag van Utrecht, de gemeente De Bilt, de gemeente Utrecht en Staatsbosbeheer. Behoud door ontwikkeling De Kraag van Utrecht gaat uit van het in het Panorama Krayenhoff verwoorde beleid Behoud door ontwikkeling. Dit is vertaald naar de volgende doelstellingen: Herstel forten en realiseren van een economisch duurzame bestemming; Forten zichtbaar en voor de geïnteresseerde burger toegankelijk maken om te genieten van het cultuurhistorische erfgoed. Behoud natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten Zoals vermeld in de inleiding, is het behoud en mogelijke versterking van de huidige natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten een belangrijke eis die wordt gesteld aan de herontwikkeling van het fort. Kernwoorden in herbestemming Expliciet in de stukken van Staatsbosbeheer benoemde kernwoorden in de herbestemming zijn recreatie, toerisme, horeca en kunst en cultuur. Deze termen komen ook terug in stukken van de andere betrokken partijen. Recreatie in het Plusplan Ruigenhoek De gemeente Utrecht heeft een aantal forten in eigen bezit. Doel is deze forten zoveel als mogelijk openbaar toegankelijk te maken en een maatschappelijk relevante functie te geven. Daarnaast wil de gemeente Utrecht dat de stadsranden een recreatieve functie bieden voor de inwoners van de stad. Daartoe is nu het recreatieve Plusplan Ruigenhoek ontwikkeld, waarin de Ruigenhoekse polder wordt herontwikkeld tot recreatiegebied. Dit gebied ligt op grondgebied van De Bilt en Utrecht. Het Plusplan Ruigenhoek omvat een waterspeelpark, extra wandelpaden, een bomenweide annex dagcamping, speel- en ligweides, voetbal- en basketbalveldjes en een skatebaan. Kunst, cultuur en toerisme in gemeente De Bilt De gemeente De Bilt wil het fort graag voorzien van een culturele functie; het moet een lokale culturele spot worden. Hierbij wordt onder andere gedacht aan zogenaamde ateliermilieus. Het kan hierin echter alleen faciliterend optreden middels een loketfunctie en dus niet financierend. Elders in de beleidsdocumenten van De Bilt staat dat het fort een zogenaamd vestingwerk is waarvan het doel zich beperkt tot gebruik voor de natuur, maar dat er vrijstellingen mogelijk zijn voor het gebruik van het fort als hotel, pension, restaurant/café, educatieve instelling en/of museum. De gemeente heeft tevens ambities om het groene buitengebied in te zetten voor toerisme en recreatie. Rekening houden met omwonenden In aanvulling op de lokale Algemene Plaatselijke Verordening is er, op nadrukkelijk verzoek van omwonenden, een beleidslijn Ruigenhoek opgesteld. Deze beleidslijn is zeer beperkend, zeker in het licht van de ambities. Zo mogen er geen overnachtingen plaatsvinden, niet meer dan 50 bezoekers tegelijkertijd op het terrein en 10 in een bouwwerk aanwezig zijn, mogen er alleen activiteiten tussen 9 en 18 uur plaatsvinden (met zeer incidentele uitloop tot 20 uur), mag er geen versterkte muziek ten gehore worden gebracht en zijn de aard en het aantal activiteiten beperkt. Naar verluidt is dit niet in beton gegoten, maar er zal bij de herbestemming rekening gehouden moeten worden met de omwonenden en de schaal en mogelijke overlast (ook parkeerdruk) van de activiteiten. Uit de bijeenkomst met bewoners en ondernemers en de gesprekken met de opdrachtgever zijn verder nog volgende aandachtspunten opgetekend: Het fort moet aansluiten op natuurlijke omgeving (duurzame bebouwing, groene architectuur). Het moet kleinschalig en rustig zijn en tevens laagdrempelig. 5

6 Vertrekpunt De historie van het fort en omgeving vormt een ingrediënt voor herontwikkeling, maar zal nooit op zichzelf kunnen staan. Initiatieven van omwonenden en anderszins betrokkenen worden waar mogelijk meegenomen in de vormgeving van de concepten (Liniepark, Forttuin, Stichting Brigida, Kaap). Vertaling naar beoordelingscriteria voor de concepten De in dit document gepresenteerde concepten worden beoordeeld op basis van hiervoor genoemde kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten. Dit gebeurt op een kwalitatieve wijze, op hoofdlijnen. De reden hiervoor is dat ook de concepten op hoofdlijnen worden gepresenteerd. Dus enerzijds geven de concepten een duidelijke ontwikkelrichting aan; anderzijds bieden ze ruimte voor een verdere uitwerking van bepaalde keuzes. Derhalve hanteren we aan het eind van deze rapportage per concept de volgende 10 globale beoordelingscriteria: 1. Bijdrage grondexploitatie: de mate waarin het concept financieel bijdraagt aan benodigde basisinvesteringen in het fort, zoals restauratie, aanleg infrastuctuur, aanpassingen landschap, e.d. 2. Commerciële marktkansen: de mate waarin het concept exploiteerbaar is door private/ commerciële partijen. 3. Subsidiebehoefte: de mate waarin publiek geld nodig is om de exploitatie van het concept in stand te houden. 4. Verkeersaantrekkende werking: de mate waarin het concept gemotoriseerd verkeer aantrekt. 5. Bouwactiviteit: de mate waarin het concept (nieuw)bouwactiviteit vergt (anders dan restauratie en herstelwerkzaamheden). 6. Natuurlijke waarde: de mate waarin het concept de huidige natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten versterkt. 7. Bestemmingsplanprocedure: het concept vergt wel/geen bestemmingsplanprocedure. 8. Toeristisch-recreatieve waarde: de mate waarin het concept gericht is op recreanten en/of toeristen. 9. Culturele waarde: de mate waarin het concept een artistiek-culturele functie heeft. 10.Onderscheidend vermogen: de mate waarin het concept zich onderscheidt van de forten en plannen in de omgeving. 6

7 Vertrekpunt Cultuurhistorie als ingrediënt Cultuurhistorie is een belangrijk onderdeel in de visievorming voor de nieuwe functie(s) van Fort Ruigenhoek. Het fort is een van de meeste volledige forten van de linie, met de meeste historische en militaire artefacten. Daarnaast heeft het fort, anders dan andere forten in de waterlinie, een rol gespeeld in de koude oorlog als munitie assemblagewerkplaats en depot. Dit komt vooral tot uiting in het reeds in verval zijnde plofhuis. Het is vooralsnog de bedoeling van Staatsbosbeheer dit pand te slopen. Gezien de nadrukkelijke aanwezigheid van dit militair historisch erfgoed is het ondenkbaar dat dit onderdeel geen rol speelt in de uit te werken concepten. Wij zijn daarom van mening dat cultuurhistorie een ingrediënt is dat in alle concepten in meer of mindere mate thuishoort en hebben daarom geen separaat cultuurhistorisch concept opgesteld. Wij doen hier geen uitspraak over het wel of niet behouden van het Plofhuis, maar willen wijzen op de krachten die strijden voor het behoud enerzijds, en de mogelijkheden om dit pand te betrekken (als museum, horeca, woonhuis, atelier, etc.) in de conceptuitwerking anderzijds. Het plofhuis Ruigenhoek in verval 7

8 Context Fort Tienhoven Natuurruïne De Forten rondom Ruigenhoek Veel forten van de Hollandsche Waterlinie zijn in hergebruik genomen. Dit overzicht laat zien wat er zoal gebeurt in de forten in een straal van 10 km rondom Fort Ruigenhoek. Fort Ruigenhoek Fort Maarsseveen Theaterwerkplaats en picknickplekken Fort de Gagel Horeca, outdoorvoorzieningen en recreatieve toegangspoort tot Noorderpark Fort Ruigenhoek?? Fort aan de Klop Horeca, herberg, kamperen, vergaderen Fort Blauwkapel Woningen, theatergroep, scouting, bedrijfsverzamelgebouw en recreatie Fort de Bilt Gedenkplek annex vredeseducatie Fort Voordorp Congrescentrum Fort Hoofddijk Botanische tuin Situatie per oktober 2010 Fort Rhijnauwen Natuurfort + rondleidingen 8

9 Context Huidige en toekomstige functies om het fort In en rondom Fort Ruigenhoek zijn al diverse functies gevestigd. Zwembad De Kikker en de jaarlijkse kunsttentoonstelling voor gezinnen KAAP zijn daar op dit moment twee in het oog springende voorbeelden van. Daarnaast wordt het eerder genoemde Plusplan ontwikkeld, in opdracht van gemeente De Bilt en gemeente Utrecht. Dit plan moet de recreatieve waarde van de Polder Ruigenhoek versterken en betreft het aanleggen van fietsen wandelpaden en een recreatiepark. In de nabije toekomst levert dit tal van nieuwe functies op, zoals een visvijver, dagcamping, waterlinie speelpark etc. (zie afbeelding). In de nieuwe concepten nemen wij dit impliciet mee. De toe te voegen functies in de concepten zullen aanvullend zijn op deze bestaande en geplande functies en in een enkel geval overlappend. De eerder omschreven kaders en ambities zijn hierin richtinggevend. Plusplan Polder Ruigenhoek Zwembad De Kikker 9

10 Hoofdlijnconcepten Wat is het? Conceptomschrijving Waaruit bestaat het? Voorzieningen Voor wie is het? Doelgroepen Wie gaan het doen? Mogelijke ontwikkelaars, exploitanten, etc. Legenda De concepten worden vervolgens geïllustreerd aan de hand van fictieve plattegronden en artist impressions bureau SLA. eten & drinken Primaire functies vergaderen sport & wellness historie Bijdrage aan grondexploitatie Commerciële marktkansen Subsidiebehoefte Verkeersaantrekkende werking 10

11 I. Park Ruigenhoek Wat is het? Fort Ruigenhoek wordt herontwikkeld tot een park met kwaliteit en duurzaamheid als leidend thema. Deels wordt het eiland een openbaar park waar één keer per maand een biologische streekmarkt plaatsvindt. In de bebouwing is plaats voor een kwalitatief hoogwaardige, biologische horecavoorziening. Waaruit bestaat het? openbaar park met picknickplekken maandelijkse biologische streekmarkt biologisch kwaliteitsrestaurant, mogelijk met tearoom, wijnproeverij e.d. optioneel: kleinschalige verblijfs- en wellnessvoorzieningen Voor wie is het? Voor lokale bewoners en recreanten en milieubewuste levensgenieters uit de regio en daarbuiten. Wie gaan het doen? Markt: een organisatie als De Pure Markt (zie referentie). Horeca: een organisatie als De Kas of Huize Frankendael (zie referentie). eten & drinken Primaire functies vergaderen wellness historie Bijdrage aan grondexploitatie Commerciële marktkansen Subsidiebehoefte Verkeersaantrekkende werking 11

12 I. Park Ruigenhoek 12

13 I. Park Ruigenhoek 13

14 I. Park Ruigenhoek 14

15 I. Park Ruigenhoek referentie De Pure Markt De Pure Markt staat voor: - lekker eten en drinken - regionaal en seizoensgebonden - ambachtelijkheid - creativiteit - duurzaamheid - gezondheid De Pure Markt wil u graag laten kennismaken met verschillende leveranciers die zich bezighouden met ambachtelijk en lekker eten, maar ook met creativiteit en duurzaamheid. Op de markt vindt u pure producten, verkocht door de producenten zelf. Zij kunnen u informeren over de ingrediënten, herkomst en het productieproces. U kunt uw aankopen ter plekke nuttigen of mee naar huis nemen. De Pure Markt heeft een aantal vaste én een aantal wisselende leveranciers, die allemaal met veel enthousiasme deelnemen. Gemiddeld zijn er 85 deelnemers per markt. De organisatie draagt er zorg voor dat er een divers assortiment wordt aangeboden. Park Frankendael, Amsterdam-Oost 15

16 I. Park Ruigenhoek referentie Restaurant en Kwekerij De Kas In 2001 vond topkok Gert Jan Hageman, die een Michelinster verdiend had in de Nederlandse haute cuisine, een nieuwe invulling voor zowel zijn eigen carrière als voor de kweekkas uit 1926 van de Amsterdamse Stadskwekerij, die op de nominatie stond voor de sloop. Met veel geluk en vooral veel medewerking van gemeente, familie en vrienden is het gelukt om het unieke 8 meter hoge glazen gebouw te herbouwen tot restaurant en kwekerij. Gelegen in het park Frankendael, tussen de Rembrandttoren en de negentiendeeeuwse gevels van de Watergraafsmeer, is De Kas een oase van rust voor de vijftigduizend gasten die er jaarlijks aanschuiven: hetzij in de adembenemde door Piet Boon ontworpen eetzaal, hetzij aan de chefstafel in de keuken of, als het weer het toelaat, buiten in de kruidentuin. Park Frankendael, Amsterdam-Oost 16

17 I. Park Ruigenhoek referentie Huize Frankendael In het laatste buitenhuis van Amsterdam zijn natuur, cultuur en gastronomie met elkaar vervlochten in een restaurant, locatie en podium. Huize Frankendael staat garant voor een succesvolle buitendag ; alle salons en kamers zijn te huren voor vergaderingen, workshops, trainingen, feestelijke bijeenkomsten of een private dinner. Park Frankendael, Amsterdam-Oost 17

18 II. Retraite Ruigenhoek Wat is het? Fort Ruigenhoek wordt herontwikkeld tot stilte-eiland; een retraite voor mens en dier. Een deel van het jaar gaat het eiland op slot voor totale bezinning. De rest van het jaar is het eiland toegankelijk en zijn er kleinschalige kunstactiviteiten. Waaruit bestaat het? kleinschalig congrescentrum annex retraite met longstay overnachtingsmogelijkheden en seizoenssluiting beeldentuin, in de zomer programmeerbaar vogelreservaat optioneel: kleinschalige horecavoorziening, bijv. een restaurant Voor wie is het? Voor professionals en herintreders (voor trainingen, workshops, bezinning), kunstliefhebbers, natuurliefhebbers en vogels (o.a. ijsvogels, reigers, aalscholvers, futen, meerkoeten en bergeenden). Wie gaan het doen? Een organisatie als ZIN in Vught (zie referentie) of De Baak (initiatiefnemer van Landgoed de Horst; meer info via Wellicht ook een organisatie als Achmea (voor herintreders). eten & drinken Primaire functies historie 18 vergaderen wellness Bijdrage aan grondexploitatie Commerciële marktkansen Subsidiebehoefte Verkeersaantrekkende werking

19 II. Retraite Ruigenhoek 19

20 II. Retraite Ruigenhoek 20

21 II. Retraite Ruigenhoek 21

22 II. Retraite Ruigenhoek referentie ZIN ZIN biedt programma's voor mensen die een impuls willen geven aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en daarbij op zoek zijn naar verdieping, verstilling en verrijking. ZIN is gevestigd in een voormalig klooster op een landgoed met eeuwenoude bomen en rondscharrelende kippen. De sfeer van het kloosterleven proef je er nog steeds. De moderne architectuur geeft het gebouw een open en eigenzinnig karakter. Gastvrijheid is voor ZIN een belangrijk uitgangspunt: we hopen dat gasten zich thuis en gezien voelen. Het dagritme in het klooster geeft rust en regelmaat. Gasten kunnen op adem komen en nieuwe inspiratie opdoen. Groepen komen tot inspirerende gesprekken, die gaan over wat mensen écht bezig houdt. Daarna geniet iedereen van de heerlijke gerechten uit de keuken van ZIN. Boxtelseweg 58, Vught 22

23 III. Vrijstaat Ruigenhoek Wat is het? Fort Ruigenhoek wordt herontwikkeld tot een vrijzinnig en programmeerbaar cultuureiland. De Vrijstaat wordt aangestuurd door een programmaraad, die erop toeziet dat de activiteiten passen binnen het profiel van kunst, cultuur en jeugd. Ook zijn er (permanent) kunstenaars op het eiland werkzaam. Waaruit bestaat het? kleinschalig cultureel festivalterrein met podium en horeca ateliers artist-in-residence programma optioneel: galerie, muziekstudio, leerwerkplekken voor kunstambachten Voor wie is het? In cultuur geïnteresseerde kinderen en volwassenen uit de regio, lokale kustenaars (ateliers) en (inter)nationale kunstenaars (Artistin-residence). Wie gaan het doen? Stichting Storm (KAAP, Tweetakt; zie referentie), Non-fiction (De Nacht van Duivenvoorde; zie referentie), Stichting KunstFort Asperen (zie referentie), Zeelicht Ideeën-studio (Be My Guest) eten & drinken Primaire functies historie 23 vergaderen wellness Bijdrage aan grondexploitatie Commerciële marktkansen Subsidiebehoefte Verkeersaantrekkende werking

24 III. Vrijstaat Ruigenhoek 24

25 III. Vrijstaat Ruigenhoek 25

26 III. Vrijstaat Ruigenhoek 26

27 III. Vrijstaat Ruigenhoek referentie KAAP KAAP is een bijzondere kunsttentoonstelling; het is een ontdekkingstocht voor de hele familie in de bunkers en de natuur van Fort Ruigenhoek. Ooit bedoeld als een verdedigingsvesting doet het fort tijdens KAAP dienst als expositieplaats voor tien internationale kunstenaars die speciaal voor kinderen én volwassenen nieuwe werken hebben gemaakt. Daarnaast is er een gezellig eetcafé, is er muziek, zijn er spelletjes en zijn er picknickplekken of je neemt je eigen kleedje mee. KAAP is een tentoonstelling van actuele beeldende kunst met nieuwe kunstwerken gemaakt voor een publiek van kinderen en hun ouders, verzorgers, grootouders of begeleiders. Dat is uniek; het komt zelden voor dat een kunstenaar wordt gevraagd om speciaal voor kinderen een werk te ontwikkelen. Het fort is een ideale plek voor een kunsttentoonstelling als KAAP. Het heeft niets van de Afblijven!-sfeer waardoor kinderen musea als plek van volwassenen zien, het is des te meer een plek met de welkomstleus Come out and play! Bij elk kunstwerk staat een gids die je erover kan vertellen, maar het leukst is natuurlijk het zelf te gaan ontdekken. 27

28 III. Vrijstaat Ruigenhoek referentie De Nacht van Duivenvoorde De Nacht van Duivenvoorde, georganiseerd door Non-fiction, brengt voor één avond in het jaar het landgoed van Kasteel Duivenvoorde tot leven. Met actuele kunst, live perfomances, walkshops en dineren onder de sterrenhemel kunnen mensen uit de buurt, maar ook van verder weg, op een vernieuwende manier in contact komen met de historie van het kasteel en landgoed. De Nacht van Duivenvoorde is een gesubsidieerd evenement (o.a. Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds 1818) en heeft bescheiden eigen inkomsten ( 25 entree, ca. 200 bezoekers). Laan van Duivenvoorde 4, Voorschoten 28

29 III. Vrijstaat Ruigenhoek referentie KunstFort Asperen Stichting KunstFort Asperen heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de Linge en het omringende landschap, als ook van de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en haar toekomst. Daarnaast organiseert de stichting culturele manifestaties of stimuleert zij de organisatie daarvan, waarbij de unieke locatie en de cultuur- en natuurhistorische omgeving de verbindende factoren zijn. Door middel van (inter)nationaal vermaarde kunsttentoonstellingen heeft de stichting het fort en haar natuurlijke omgeving op een eigenzinnige en eigentijdse manier gereactiveerd. KunstFort Asperen wordt momenteel ondersteund door 7 kunstfondsen, de provincie Gelderland en ca. 20 zgn. FortVrienden (commerciële sponsors). De exploitatielasten worden gedekt door subsidies (25-30%), Vrienden en andere sponsors (20%) en eigen inkomsten uit kaartverkoop, horeca en verhuur (50-55%). Langendijk 60, Acquoy 29

30 IV. Fort Ruig hoek Wat is het? Fort Ruigenhoek wordt ontwikkeld tot een ruig en sportief recreatieeiland. Het eiland is een perfecte plek om jongeren op een actieve en avontuurlijke manier de historie van het fort te laten beleven. Waaruit bestaat het? eco-camping voor jongeren/scholieren met educatieve faciliteiten (m.b.t. natuur en/of cultuurhistorie) en outdoorfaciliteiten zoals: survivalparcours annex stormbaan klimwand mountainbiketrack fiets- en wandelverbindingen tussen stad en natuurgebied optioneel: skatebaan, (boog)schietbaan, duik- en kanovoorzieningen Voor wie is het? Groepen scholieren uit heel Nederland, jongeren uit de directe omgeving, fietsers en wandelaars uit de regio.. Wie gaan het doen? Een organisatie als De Wilgenweard in Nijverdal (zie referentie). eten & drinken Primaire functies vergaderen sport & wellness historie Bijdrage aan grondexploitatie Commerciële marktkansen Subsidiebehoefte Verkeersaantrekkende werking NB Bij een eventuele uitwerking van Fort Ruig hoek moet de status van het Plusplan Ruigenhoek, waarin eveneens diverse 30 recreatieve voorzieningen worden voorgesteld in de naastgelegen Ruigenhoekse polder, nader worden onderzocht.

31 IV. Fort Ruig hoek 31

32 IV. Fort Ruig hoek 32

33 IV. Fort Ruig hoek 33

34 IV. Fort Ruig hoek referentie De Wilgenweard De Wilgenweard is de locatie voor uw bedrijfsuitje, vrienden- of familiedag, trainingskamp en schoolreis. [De] locatie bevindt zich in Nijverdal aan de oevers van de rivier "de Regge" en aan de voet van Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug in het hart van Overijssel. Bij De Wilgenweard worden sportkampen georganiseerd, o.a. voor voetbal, tennis, korfbal, hockey en wielrennen. Daarnaast zijn er voorzieningen voor yoga, mountainbiken en hardlopen. Ook zijn er speciale programma s gericht op teambuilding. Bezoekers kunnen overnachten in het zgn. sporthotel en er kan gegeten en gedronken worden. Sportlaan 6, Nijverdal 34

35 IV. Fort Ruig hoek referentie CampingFlat Op het terrein van de Verbeke Foundation, een privaat semi-openlucht kunstmuseum ten westen van Antwerpen, staat de CampingFlat van kunstenaar Kevin van Braak. De CampingFlat bestaat uit een 12 meter hoge constructie uit stellingbouw materiaal, onderverdeeld in 4 verdiepingen. Elke verdieping heeft een vloer in kunstgras met een tentje en een kampvuur. De buitenzijde van de toren is bekleed met netten, welke als geleiding dienen voor de aangeplante klimplanten, deze zullen in de toekomst de toren een heel ander aanzicht geven! Wekken gebeurt door onze vogeltjes, die de CampingFlat met u delen. Een overnachting in de CampingFlat kan voor slechts 35 euro voor twee personen inclusief ontbijt in de bar van de Verbeke Foundation. Een overnachting zonder ontbijt kan vanaf 15 euro per persoon.wij voorzien in beide gevallen tent, luchtbed en slaapzak. Westakker, Kemzeke (België) 35

36 V. Rustplaats Ruigenhoek Wat is het? Fort Ruigenhoek wordt herontwikkeld tot een moderne, openbare begraafplaats en gedenkpark. Nederland vergrijst en de komende jaren zal een toenemend aantal mensen komen te overlijden. Tegelijkertijd ontkerkt Nederland, waardoor we behoefte hebben aan nieuwe afscheidsrituelen. Rustplaats Ruigenhoek biedt hier de ruimte voor in een rustige, historische en natuurlijke omgeving. Waaruit bestaat het? openbare begraafplaats annex gedenkpark columbarium (urnenmuur) een ruimte voor uitvaartdiensten wandelpad optioneel: café voor bezoekers en wandelaars, beeldentuin, kleine expositieruimte, crematorium Voor wie is het? Voor bezoekers van de begraafplaats en wandelaars uit de regio.. Wie gaan het doen? Een organisatie als DELA. eten & drinken Primaire functies vergaderen wellness historie Bijdrage aan grondexploitatie Commerciële marktkansen Subsidiebehoefte Verkeersaantrekkende werking 36

37 V. Rustplaats Ruigenhoek 37

38 V. Rustplaats Ruigenhoek 38

39 V. Rustplaats Ruigenhoek 39

40 V. Rustplaats Ruigenhoek referentie De Nieuwe Ooster De Nieuwe Ooster verzorgt begrafenissen en crematies namens de gemeente Amsterdam. Ruimte voor ieders persoonlijke wens en oog voor het welzijn van medewerkers, milieu en samenleving staan daarbij centraal. De medewerkers werken vanuit oprechte betrokkenheid bij alle mensen, ongeacht sociale, religieuze of culturele achtergrond. Vanaf de aanleg in 1892 tot heden heeft het park van De Nieuwe Ooster zich ontwikkeld tot een bijzonder natuurgebied. Het gedenkpark maakt deel uit van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur en heeft een hoge natuurwaarde. Door het ontbreken van kunstlicht is het terrein `s avonds en `s nachts donker. Mede hierdoor is het park voor een groot aantal dieren een veilig en rustig verblijfsoord. De grote verscheidenheid aan planten en bomen maakt de natuurwaarde en groenbeleving bijzonder groot. Buiten de primaire functie van begraven en cremeren is het gedenkpark een van de belangrijkste pijlers van De Nieuwe Ooster. [...] Door rondwandelingen, een bomenroute en verschillende gastvrije momenten door het jaar heen draagt De Nieuwe Ooster de toegevoegde waarde van het park graag uit. De Nieuwe Ooster, een groene oase voor rust, bezinning, om te herdenken en te beleven. Een plek waar de hectiek van het dagelijkse leven naar de achtergrond verdwijnt. Kruislaan 126, Amsterdam 40

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie

Zicht op nieuw gebruik van de molen. Mogelijkheden voor een duurzame exploitatie van de historische windmolen

Zicht op nieuw gebruik van de molen. Mogelijkheden voor een duurzame exploitatie van de historische windmolen Zicht op nieuw gebruik van de molen Mogelijkheden voor een duurzame exploitatie van de historische windmolen > < Voorwoord Molens vertellen het verhaal van onze geschiedenis, over de strijd met het water

Nadere informatie

HAARLEMMER KWEEKTUIN. 2 Voorbereidingscommissie Haarlemmer Kweektuin oktober 2013 3. Naar een groen en recreatief gebied voor duurzaam denken en doen

HAARLEMMER KWEEKTUIN. 2 Voorbereidingscommissie Haarlemmer Kweektuin oktober 2013 3. Naar een groen en recreatief gebied voor duurzaam denken en doen HK HAARLEMMER KWEEKTUIN Naar een groen en recreatief gebied voor duurzaam denken en doen RAPPORTAGE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE oktober 2013 PLAN VOOR DE HERONTWIKKELING VAN DE STADSKWEEKTUIN 2 Voorbereidingscommissie

Nadere informatie

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek eindrapport Colofon Opdrachtgever Provincie Utrecht en Streekhuis Kromme Rijnstreek Postbus 80300 3508 TH

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis)

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Nieuw perspectief voor het Maison Descartes te Amsterdam 1 2 Inhoud 1. Een betekenisvolle toekomst voor het Maison Descartes (Hospice Wallon)

Nadere informatie

Fort Sint Michiel versterkt Venlo

Fort Sint Michiel versterkt Venlo Fort Sint Michiel versterkt Venlo Erfgoed ontwikkeling met een economische meerwaarde Visual design Albert KIefer ADC Heritage BV Archeologisch communicatie- en adviesbureau Nijverheidsweg-Noord 114-116

Nadere informatie

Ontwerp Structuurvisie Eiland van Schalkwijk

Ontwerp Structuurvisie Eiland van Schalkwijk Ontwerp Structuurvisie Eiland van Schalkwijk Augustus 2011 Inzending van Jan Dijkstra bij fotowedstrijd Uw kijk op het Eiland van Schalkwijk Ontwerp-Structuurvisie Eiland van Schalkwijk Gemeente Houten

Nadere informatie

Toeristisch Beleid Vlieland. V0.1.0 25 februari 2014

Toeristisch Beleid Vlieland. V0.1.0 25 februari 2014 Toeristisch Beleid Vlieland V0.1.0 25 februari 2014 TOERISTISCH BELEID VLIELAND... 1 1. INLEIDING... 3 1.1 Leeswijzer... 4 2. DOELSTELLINGEN & RANDVOORWAARDEN... 5 2.1 Primaire Doelen... 5 2.2 Secundaire

Nadere informatie

Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase. Een conceptuele verkenning naar uniformiteit in strategie

Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase. Een conceptuele verkenning naar uniformiteit in strategie Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase Een conceptuele verkenning naar uniformiteit in strategie Concept, 14 december 2009 Concept Kenmerk R001-4675216BGE-evp-V01

Nadere informatie

Beleidsplan (2013 2016)

Beleidsplan (2013 2016) Beleidsplan (2013 2016) De verborgen parel van Amsterdam Opgesteld door Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege SAMENVATTING In dit document staan de eerste plannen voor de oprichting van

Nadere informatie

Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter

Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter Inhoud 1. Inleiding.3 2. Ruimtelijke koers..4 3. Van meer naar beter 5 4. Ondernemen.7 5. Ontspannen...8 6. Ontmoeten...10 7. Ontplooien...13

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie

AMBITIES PROJECTENVELOPPEN DIEFDIJK EN LOEVESTEIN

AMBITIES PROJECTENVELOPPEN DIEFDIJK EN LOEVESTEIN AMBITIES PROJECTENVELOPPEN DIEFDIJK EN LOEVESTEIN Foto: Kogelvanger bij Het Werk aan t Spoel te Culemborg Pact van Loevestein, Vastgesteld 29 september 2005 te Geldermalsen Inhoud 1. Inleiding 5 2. Gezamenlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Nieuwe natuur. Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie

Nieuwe natuur. Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie Nieuwe natuur Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie Nieuwe natuur Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie Tom Bade Berend van

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T:079 3433996 E:info@preneurl.com Van : Ing. Datum

Nadere informatie

2. Identiteit van de organisatie 6. 3. Doelgroepen en doelstellingen 7

2. Identiteit van de organisatie 6. 3. Doelgroepen en doelstellingen 7 CONCEPT Meerjarenplan 2012 2014 Januari 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Identiteit van de organisatie 6 3. Doelgroepen en doelstellingen 7 4. Beleidsgestuurde Contract Financiering: taakafspraken

Nadere informatie

Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie

Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie Projectbureau OHWL, Postbus 2074, 3440 DB Woerden Tel. 0348-483474; contact@groenehart.info; www.groenehart.info Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD Versie 7 november 2013 1 INHOUD Hoofdstuk 1, Nieuw beleid 1.1 Nieuw beleidsplan 1.2 Geschiedenis 1.3 Professionaliteit 1.4 Missie 1.5 Doelstelling 1.6

Nadere informatie

Duurzaamheidsvisie November 2014

Duurzaamheidsvisie November 2014 Duurzaamheidsvisie November 2014 In het kort PARK21 vertelt het verhaal van Holland, een geschiedenis van innovatie, het maken van de toekomst, pioniers in de polder. Het creëren van een duurzame samenleving

Nadere informatie

Regio Alkmaar: Parel aan Zee Toeristisch recreatieve visie Regio Alkmaar 2025

Regio Alkmaar: Parel aan Zee Toeristisch recreatieve visie Regio Alkmaar 2025 Regio Alkmaar: Parel aan Zee Toeristisch recreatieve visie Regio Alkmaar 2025 1 Colofon Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, eindconcept 6 mei 2014 Rapport: Auteurs: Regio Alkmaar, werkgroep Recreatie en Toerisme

Nadere informatie

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij DRU Industriepark 31 Mei 2011 www.deafbramerij.nl Inhoudsopgave 1. DE AFBRAMERIJ: GROEIDIAMANT VAN DE ACHTERHOEK...2 1.2 Afbramerij: investeren in

Nadere informatie

Forten Linies in Grensbreed Perspectief

Forten Linies in Grensbreed Perspectief Forten Linies in Grensbreed Perspectief Zakelijke rapportage: vraag en aanbod Vermarktingsstudie Interreg IVA-project Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Provincie Zeeland Leisure Result en Tinker Imagineers

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie