Vrijetijdslandschappen op particuliere grond. ANWB visie op ruimtelijke bouwstenen en kansen voor uitvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijetijdslandschappen op particuliere grond. ANWB visie op ruimtelijke bouwstenen en kansen voor uitvoering"

Transcriptie

1 Vrijetijdslandschappen op particuliere grond ANWB visie op ruimtelijke bouwstenen en kansen voor uitvoering

2 2

3 Vrijetijdslandschappen op particuliere grond ANWB visie ruimtelijke bouwstenen en kansen voor uitvoering september 2011 In opdracht van de ANWB Uitgevoerd door: Terra Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur In samenwerking met de ANWB

4 4

5 Inhoudsopgave Aanleiding Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Recreatieactiviteiten Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Uitwerking in Utrecht de Waarden Hoofdstuk 5 Financiering en ontwikkeling Hoofdstuk 6 Aanbevelingen Ruimtelijke bouwstenen Intermezzo Voorbeelden van landschappen en bedrijven Literatuur Colofon Vrijetijdslandschappen op particuliere grond september 2011 Terra Incognita en ANWB 5

6 6

7 Aanleiding Het Groene Hart kan een grote rol spelen in de recreatiebehoefte van de Randstedeling. Kan is het juiste woord, want het Groene Hart voorziet anno 2011 maar beperkt in deze behoefte. De tekorten aan recreatiegebieden dicht bij de stad zijn nog altijd groot. Als het aan de ANWB ligt gaat dit veranderen. Zij ontwikkelt daarom samen met Terra Incognita een nieuwe uitvoeringsstrategie: vrijetijdslandschappen op particuliere grond. Deze strategie is voor het Groene Hart ontwikkeld maar is ook toepasbaar buiten het Groene Hart bij grootstedelijke gebieden. Redenerend vanuit de behoefte van de randstedeling stelde de ANWB in 2009 haar visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart op: Het Groene Hart mooi dichtbij (Terra Incognita en ANWB 2009). Belangrijk onderdeel hierin is de ontwikkeling van stadsregionale parken die hoogwaardige recreatieruimte bieden nabij de steden. De mogelijkheden voor het ontwikkelen van recreatie- en vrijetijdsgebieden zijn echter door het nieuwe kabinet op zijn kop gezet. Middelen zijn nihil nu het investeringsprogramma Recreatie om de Stad (RodS) is afgeschaft. Nieuw rijksbeleid hiervoor ontbreekt. De verantwoordelijkheid om aantrekkelijke ruimte te ontwikkelen voor wonen, werken en recreatie wordt overgedragen aan de provincies en gemeenten. Vanuit deze nieuwe situatie heeft de ANWB haar visie op recreatie in het Groene Hart herijkt. Hierbij richt zij zich zich op overheden en bedrijfsleven. Bij provincies en grote steden gaat het om de opgave om ruimte voor recreatie te realiseren. Bij de rijksoverheid gaat het om beleid voor het landelijk gebied dat zich nu vooral richt op de agrariër. De ANWB wil geen defensieve houding aannemen maar gaat actief en met open vizier op zoek naar nieuwe wegen om recreatie in het Groene Hart van de grond te krijgen. Dat is een zoektocht naar nieuwe beelden en naar nieuwe financieringsbronnen en realisatiestrategieën. Dat wil niet zeggen dat ze de oude RodS benadering niet goed vindt. De Anwb hecht ook veel waarde aan de recreatiegebieden die via de RodS ontwikkeld worden en vindt dat de inzet, om dergelijke gebieden te ontwikkelen en beheren, zeker door moet gaan. De vrijetijdslandschappen op particuliere grond moeten voorzal gezien worden als een aanvulling op de RodS gebieden. Het Groene Hart is nu grotendeels een liefhebberslandschap (Raad voor Landelijke gebied, 2005) dat bij gewone recreanten en bij toeristen een lage waardering krijgt. In deze visie wordt niet geprobeerd de recreant te veranderen tot liefhebber maar is gezocht naar een manier om het landschap te kunnen transformeren tot een recreatief aantrekkelijk landschap. Grondeigenaren gaan hierin een cruciale rol spelen terwijl de overheid de ontwikkeling faciliteert en regisseert. Overheid en ondernemers hebben elkaar nodig. Samenwerking geeft voor beide meerwaarde. Een aantrekkelijk landschap met meer mogelijkheden voor recreatie zal zich in de harten sluiten van de bewoners van de Randstad. Het zal meer liefde ontvangen. Vrijetijdslandschappen op particuliere grond september 2011 Terra Incognita en ANWB 7

8 8

9 hoofdstuk 1 Visie Onze visie op recreatie en landschap Om een landschap recreatief aantrekkelijk te laten zijn moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. Een recreatief landschap: Is afwisselend; Is oorspronkelijk en betekenisvol; Kent verschillende recreatieve doelen; En is toegankelijk. Een ruimtelijk afwisselend landschap is recreatief veel aantrekkelijker dan een zeer open en monofunctioneel landschap. Voor de open landschappen in het Groene Hart is de waarde van kleinschalige beplanting zoals geriefbosjes dan ook groot. Om deze landschappen recreatief aantrekkelijker te maken is een grotere afwisseling en enige beslotenheid nodig. Het ruimtelijke beleid neemt terecht de huidige waarden van het landschap als uitgangspunt. Echter in veel gevallen is het beleid te conserverend. Samen met de voortschrijdende schaalvergroting van de landbouw leidt het tot een onaantrekkelijk landschap voor de recreant. Dit kan anders. Er is meer afwisseling mogelijk door agrariërs en recreatie ondernemers te laten bouwen aan een divers landschap. Voorbeelden zijn zichtbaar in de verbrede landbouw. Op de erven en percelen worden activiteiten aangeboden die leiden tot een gevarieerd landschap met plaatselijke grotere beslotenheid. Vergelijkbare ontwikkelingen zijn ook zichtbaar in landgoederen en zorginstellingen. De recreant is naast afwisseling ook gebaat bij een oorspronkelijk landschap. Een landschap met een verhaal dat afleesbaar is. Een recreatief aantrekkelijk landschap is verankerd in de cultuurhistorie met aandacht voor historische functies, gebouwen en plekken. Een recreant heeft in veel gevallen behoefte aan een doel in zijn bezoek aan het landschap. Historische plekken kunnen een doel vormen. Ook recreatieve voorzieningen binnen de verbrede landbouw vormen een doel op de route. Een afwisselend en oorspronkelijk landschap wordt gecompleteerd met pleisterplaatsen in het landschap. Dit alles vraagt een recreatief netwerk dat divers is in zijn mogelijkheden. Voor een aantrekkelijk landschap voor recreanten moeten we (delen van) het landschap durven transformeren. Specifiek die gebieden waar de recreatiedruk het grootste is moeten we onder de loep nemen. Het concept vrijetijdslandschappen op particuliere grond Dit vertalen we in een concept met de titel vrijetijdslandschappen op particuliere grond. Het agrarische landschap rond de grote steden kan de stedelijke recreatiedruk opvangen wanneer boeren en ondernemers als particulier recreatiebeheerders in het gat springen dat ontstaat nu de rijksoverheid het stimuleren van recreatiegebieden niet meer tot haar kerntaken rekent. Het concept bestaat uit drie onderdelen: Een grondeigenaar en ondernemer, in de meeste gevallen een agrariër, richt vrijwillig een of meerdere percelen van zijn grond zo in dat deze geschikt is voor openbare recreatie. De transformatie loopt uiteen van de aanleg van een boerenlandpad tot een recreatief bos met zwemvijver. De ondernemer kan naast openbare recreatie ook commerciële activiteiten aanbieden. Die interactie versterkt de recreatieve aantrekkelijkheid; De overheid stimuleert deze ontwikkeling in financiële zin door de kosten te vergoeden die gemaakt worden om de openbare recreatiefunctie aan te bieden. Dit kan gaan om daling van grondwaarde of om afname van agrarische opbrengsten. De overheid regisseert de Vrijetijdslandschappen op particuliere grond september 2011 Terra Incognita en ANWB 9

10 10 Links de aanleg van nieuwe recreatiegebieden op projectbasis. Rechts de ontwikkeling van vrijetijdslandschappen op particuliere grond. Schematische weergave. ontwikkeling door vast te stellen welke gebieden nabij de stad mogen transformeren. Op basis van gebiedskwaliteiten stelt zij vast welke vormen van transformatie in een gebied mogelijk worden gemaakt. Landschappen in de directe omgeving van de stad transformeren kavelsgewijs tot een afwisselend en aantrekkelijk landschap. Dat biedt de recreant nieuwe doelen en routes door het landschap. De vergelijking met particulier natuurbeheer is een interessante basis. Hierbij worden boeren gestimuleerd om delen van hun areaal als natuur te ontwikkelen en te beheren. De bestemming van de gronden wordt omgezet van agrarisch naar natuur. Als er sprake is van daling van de grondwaarde, dan wordt dit door de overheid vergoed. Dit is dus iets anders dan agrarisch natuurbeheer waarbij boeren worden betaald voor de natuurprestatie binnen de agrarische bedrijfsvoering (bijvoorbeeld voor weidevogelbeheer). Opbrengstderving worden daarbij vergoed door de overheid. Evenzo kunnen boeren die een deel van hun gronden inrichten voor openbare recreatie gestimuleerd en gefaciliteerd worden door de overheid door o.a. compensatie van eventuele grondwaarde daling. In plaats van grutto s kunnen de boeren ook betaald worden per recreatievoorziening of zelfs per recreant. De

11 vergoeding wordt afhankelijk van de inrichting en het beheer van de gronden. Deze inrichting kan zich bijvoorbeeld richten op een verbetering van de toegankelijkheid van het bestaande land of om transformatie naar recreatieve natuur of bos. Ook kan de afstand ten opzichte van de stad meewegen in de vergoeding die wordt uitgekeerd. Met vrijetijdslandschappen op particuliere grond worden ontwikkelkosten deel van het ondernemen en worden op termijn terugverdiend. De boeren in de stedelijke uitloopgebieden worden uitgedaagd en gestimuleerd om het landschap voor de stedeling aantrekkelijk te maken. Boeren verdienen indirect in de vorm van particulier recreatiebeheer aan de stedelijke recreant. Hierbij zal ook vermenging plaatsvinden met commercieel aanbod van kleinschalige recreatieactiviteiten. Niet alle boeren zullen meedoen en wie wel meedoet zal dat op een andere wijze doen dan een ander. Zo ontstaat een veelzijdig beeld. Hierbij zal ook een zekere mate van regie nodig zijn vanuit de overheid om verrommeling te voorkomen. Het concept vrijetijdslandschappen op particuliere grond vormt een aanvulling op de ANWB-visie op de recreatieve invulling van het Groene Hart, Het Groene Hart mooi dichtbij. Het concept is een nieuwe uitvoeringstrategie die de kans op uitvoering van recreatielandschappen in het algemeen en de stadsregionale parken in bijzonder aanzienlijk vergroot. Essentieel is dat dit bottom-up plaatsvindt vanuit het initiatief van grondeigenaren onder regie van de overheid. Dit concept willen we in dit document tastbaar maken. Verbeelding van het concept is het hoofddoel. Maar ondertussen gaan we in op diverse vragen. Vraagstelling De hoofdvraag De centrale vraag die in deze studie nader wordt onderzocht luidt: In welke vorm kan het concept vrijetijdslandschappen op particuliere grond tot ontwikkeling komen? In de zoektocht naar een antwoord op deze hoofdvraag worden tevens een aantal deelvragen beantwoord. Deelvragen Welke vormen van (openbare) recreatie kunnen in een agrarische landschap worden aangeboden. Hoofdstuk 2, Recreatieactiviteiten. Welke ruimtelijke transformaties zijn mogelijk om te komen tot het veelzijdig aanbod aan recreatieactiviteiten? Hoofdstuk 3, Ruimtelijke bouwstenen. Hoe ziet de transformatie eruit in een bestaand landschap? Hoofdstuk 4, Voorbeelduitwerking. Zijn er financieringsvormen bekend die dit ondersteunen. Hoofdstuk 5, Financiering en ontwikkeling. Tenslotte volgen er enkele aanbevelingen en conclusies. Hierbij wordt ook ingegaan op de locaties in het Groene Hart die zich lenen voor vrijetijdslandschappen op particuliere grond. Hoofdstuk 6, Aanbevelingen. Vrijetijdslandschappen op particuliere grond september 2011 Terra Incognita en ANWB 11

12 12

13 hoofdstuk 2 Recreatieactiviteiten In het veenweidelandschap van het Groene Hart kunnen tal van recreatieactiviteiten ondernomen worden. Om grip te krijgen op de grote diversiteit aan activiteiten is een uitvoerige lijst samengesteld. De lijst is ontstaan uit een brainstorm en een literatuurverkenning. In het overzicht maken we onderscheid tussen recreatieaanbod dat direct gerelateerd is aan het agrarische bedrijf en de agrarische identiteit; recreatieaanbod dat zich richt op recreatieve vragen en los van staat van het landbouwbedrijf. Binnen het agrarische bedrijf en binnen het landschap zijn er specifieke ruimtelijke aanleidingen voor het aanbod van recreatieactiviteiten. Dat is bijvoorbeeld natuur, water, gras en opgaande beplanting maar ook cultuurhistorie en landbouwproductie. Dit kan gekoppeld worden aan verschillende soorten actie zoals: bezoek, verblijf, lopen, fietsen, kijken of eten. Tot slot is een belangrijk onderscheid te maken tussen de activiteiten die vallen onder openbare recreatie en derhalve gratis aangeboden worden en activiteiten die een commercieel karakter hebben. Idealiter versterken beiden elkaar. De opsomming is bedoeld als richtinggevend en bedoelt geen totaal overzicht te zijn. Aanbod vanuit het agrarische bedrijf en landschap: landbouwproducten proeven en beleven Recreatiemotieven zoals boerenijs, veldboeketten, boerbq, boerenlandwinkels De gemiddelde vraag van recreanten bestaat niet, maar landbouwcultuur en historie ervaren onderzoeken naar vragen van recreanten zijn er veel zoals kazen, spelen in de hooiberg, klompen maken, boerenmuseum, gedaan. Motieven van recreanten en de recreatiemilieus die cultuurhistorisch landschap ervaren daar bij passen zijn onder meer onderzocht in de studie zoals forten, waterlinies, molens, streekinformatie, Transformatie Rijksbufferzones van het Ministerie van VROM (2008). landbouwarbeid ervaren en participeren zoals hooien, schapen scheren, koe melken, tractor rijden, slachten. Hierin is onderscheid gemaakt tussen de volgende mee doen aan landschapsbeheer en jacht categorieën: zoals wilg knotten, heg scheren, muskusratten jagen, vissen vermaak (gezelligheid) veenweidenatuur en weidelandschap beleven doen (bewegen en uitdaging) zoals weidevogels kijken, wild spotten, lucht en wolken ervaren, verblijf (er tussen uit) Recreatief aanbod los van agrarische bedrijfsvoering: interesse (educatie, kunst en cultuur) horeca & overnachting rust (stilte en ontspanning) zoals eten, slow food, koffiestop, kamperen, B&B, boerenbed. routes over land en over water zoals klompenpad, fiets/wandelpad, kano, struinen, schaatsen, skate. niet agrarische activiteiten in de boerderij zoals speeltuin, karten, wellnes, beeldhouwen, festival, kamp. voorstellingen, kunst, amusement. zoals trekkertrek, miss Groene Hart, galerie, landschapskunst. verhuur van faciliteiten zoals fiets en kanoverhuur, vergaderlocatie, sanitair, parkeerplaats. sport zoals joggen, poldervoetbal, golf, fierljeppen, survival, zwemmen, beleving bos en beslotenheid zoals struinen, verstoppertje, kinderfeestjes, wandelen, wild bekijken. Vrijetijdslandschappen op particuliere grond september 2011 Terra Incognita en ANWB 13

14 weiland en recreatie natuur en recreatie parkveld en recreatie stadslandbouw en recreatie water en recreatie bos en recreatie cultuurhistorie recreatief erf 14

15 hoofdstuk 3 Ruimtelijke bouwstenen De activiteiten die recreanten kunnen ontplooien hangen samen met de mogelijkheden die het landschap biedt. Immers in een bos kunnen andere activiteiten plaatsvinden dan op een weiland of in een moeras. Dit hangt samen met de fysieke mogelijkheden (bijvoorbeeld om te varen heb je water nodig) en met de uitstraling van het grondgebruik (bijvoorbeeld een bos verleidt meer mensen tot wandelen dan een weiland). Na analyse van de diverse activiteiten constateren we dat deze gekoppeld kunnen worden aan een beperkt aantal typen grondgebruik. Dit noemen we ruimtelijke bouwstenen voor een recreatief landschap. Het gaat om kavels (of delen daarvan) die door een grondeigenaar kunnen worden aangeboden in een uiteenlopende vorm. De 6 ruimtelijke bouwstenen zijn: 1. weiland 2. parkveld 3. stadslandbouw 4. weidenatuur 5. water 6. bos De 6 bouwstenen kunnen gecombineerd worden met recreatief aanbod vanuit: cultuurhistorie het recreatieve erf Samen vormen deze bouwstenen een breed pallet met alternatieve vormen van grondgebruik voor grondeigenaren in het Groene Hart, waar specifiek rond de steden vraag naar is. De 6 ruimtelijke bouwstenen kunnen gebruikt worden als een legenda voor de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Hierna worden de ruimtelijke bouwstenen beschreven. De bouwstenen zijn allemaal afgebeeld met als ondergrond een veenweidekavel. Ze kunnen echter ook uitgewerkt worden voor bijvoorbeeld een droogmakerij of rivierengebied. Er is bewust een duidelijk verschil aangebracht tussen de bouwstenen. Er zijn vele tussenvormen en variaties op de geschetste beelden denkbaar. Feitelijk kan er zelfs overlap bestaan tussen de verschillende bouwstenen. Omwille van duidelijkheid is hieraan in deze studie voorbijgegaan. Vrijetijdslandschappen op particuliere grond september 2011 Terra Incognita en ANWB 15

16 Weiland en recreatie Kenmerk Dit zijn de weilanden die zo kenmerkend zijn voor het veenweidelandschap. Met gras, koeien, weidevogels en kruidenvegetaties. De kwaliteiten komen goed tot hun recht wanneer het beheer gericht is op soortenrijkdom van vegetatie en van de vogelstand. Openbare recreatiefuncties Recreatiefuncties zijn kleinschalig. Bijvoorbeeld een klompenpad door het veld, wandel- en fietspaden langs de velden. Je kan hier de rust en ruimte ervaren. Als attractie geldt het bekijken van (jong) vee, van weidenatuur, van gras en wolken. Op de graslanden wordt soms gespeeld wanneer dit landbouwkundig kan: denk aan vliegeren of voetballen. De recreatie is sterk aan de landbouw gekoppeld. Het biedt ruimte voor educatie die verbonden is met het boerenbedrijf. Commerciële functies Gekoppeld aan de boerderij is er ruimte voor activiteiten zoals koeien aaien, boerengolf, kinderfeestjes of agrarische activiteiten zoals trekkertrek. Het veld kan als incidenteel als evenementterrein worden gebruikt, of als parkeerterrein. Additioneel aan de recreatiefunctie is het goed denkbaar om de combinatie te maken met een zorgboerderij of kinderopvang. 16

17 Parkveld en recreatie Kenmerk Het weidekarakter kan subtiel getransformeerd worden naar een parkkarakter. Dit bestaat in essentie uit gras dat prettig beloopbaar is en intensief te gebruiken is. Dit is nauwelijks te combineren met betreding door koeien of paarden. Deze bouwsteen bestaat uit 60% tot 90% grasland. Hiernaast kan opgaande beplanting zorgen voor beschutting, afwisseling en natuurbeleving. Openbare recreatiefuncties Er lopen routes door en langs de kavel: fiets-, skate- en wandelpaden, paardenroutes en ook struinmogelijkheden. Op de velden kan gespeeld worden: voetbal, vliegeren, tikkertje, verjaardagspartijtjes, etcetera. Het kan ook een losloopveld voor honden zijn of een terrein voor picknick, zonnebaden of zelfs wildkamperen. Commerciële functies Op een parkveld passen ook commerciële functies: het kan verhuurd worden als sportterrein, of als terrein voor evenementen of jeugdkampen. Een ondernemer kan ook spullen verhuren of verkopen voor een barbecue of picknick. Daarbij is het goed te combineren met een speeltuin of bijvoorbeeld een kleinschalige (mini) golfbaan in het veld. Additioneel is ook de combinatie met diverse functies op het erf zoals zorgverblijf, kinderopvang of horeca goed mogelijk Vrijetijdslandschappen op particuliere grond september 2011 Terra Incognita en ANWB 17

18 Stadslandbouw en recreatie Kenmerk De boerderij biedt groepsactiviteiten voor mensen die met de handen in de klei of met dieren willen werken. In feite benut je dan de attractiewaarde van de landbouw. Dit is fysiek maar ontspannend en kan zelfs therapeutisch worden ingezet. Je kunt hier ook kleinschalige intensief beheerde land- en tuinbouwveldjes voor stedelingen aanbieden met kleinvee, fruit en akkertjes. Deze tuintjes bieden dan voor anderen een decor: werk met de natuur en wordt zelf een bezienswaardigheid! Openbare recreatiefuncties Het bezoek van de landbouw kan openbaar gebeuren met wandel- of fietspaden langs de kavels. Hier kan je kijken naar het vee en naar de bedrijvigheid van mensen die bezig zijn, met hun vingers in de grond. Op de kavel kan je meedoen met het verplaatsen van kuddes. Tussen de velden zijn mogelijkheden voor spel en verblijf. Commerciële functies Velden die verhuurd worden zijn commercieel te maken. Huur je tuin en ga zelf verbouwen, planten, verzorgen en oogsten. Ook kan het meewerken geëxploiteerd worden met een dagkaart voor plukken en oogsten (fruit, melk, wol, groenten), tractorrijden of paardrijden. Ook als groepsactiviteit (bedrijfsuitje) is dit commercieel te maken. Stadslandbouw sluit ook aan bij producten als adopteer een biologische kip of appelboom. Openbaar aanbod en commerciële functies kunnen elkaar zo goed aanvullen. 18

19 Natuur en recreatie Kenmerk In deze bouwsteen wordt een natuurgebied in het landschap ontwikkeld. Dit is grasland dat wordt omgevormd naar (natte) natuur. Gebruikelijk gebeurt dit door de bovenste zode af te plaggen of door het waterpeil op te zetten, in combinatie met natuurlijke slootkanten en nieuwe vegetatie tot gevolg. Het kan moeras worden of nat grasland dat extensief wordt begraasd. Maar ook nat moerasbos is voorstelbaar met kwaliteiten voor specifieke vogels en bijvoorbeeld mossen. Openbare recreatiefuncties Via routes door en langs de kavel heb je zicht op de natuur. Ook kan je er met laarzen doorheen struinen. Aantrekkelijk is de observatiehut die de verwachtingen opvoert. Je kan vissen en picknicken aan de randen van het terrein. Als meerdere terreinen aan elkaar worden gekoppeld, wordt de natuurwaarde groter. Dan stijgt ook de kans op het zien van wild. Ga op safari naar de Kleine Vijf (bijv. grutto, veldleeuwerik, otter, argusvlinder, ringslang). Commerciële functies Aanvullend kan je hier commercieel het landschap beheren met houtverkoop en vlees. Wildernisvlees is een lekkernij. Additioneel kan je het beheer organiseren vanuit zorglandbouw, en je kan de nabijheid van natuur als decor voor kinderopvang of horeca gebruiken die dan op de huiskavel of aan het lint wordt aangeboden. Vrijetijdslandschappen op particuliere grond september 2011 Terra Incognita en ANWB 19

20 Water en recreatie Kenmerk Het vele water in het veenweidelandschap heeft grote recreatieve potentie. Bestaande sloten en vaarten worden verbreed. Er ontstaan plaatselijk nieuwe waterplassen die qua vorm contrasteren met het rechte veenweidekarakter. De gebiedseigen eendenkooi staat hiervoor model. Hierdoor ontstaat veel afwisseling. Om prettige verblijfsplekken te laten ontstaan is ook beplanting gewenst. Het wateroppervlak kan 40-80% van de kavel beslaan en wordt met verschillende waterdieptes aangelegd. Openbare recreatiefuncties Recreatiemogelijkheden op water zijn grenzenloos wanneer de wateren verbonden zijn. Er ontstaan routes voor kano s, roeien, fluisterbootjes en s winters om te schaatsen. In het water kan je zwemmen, vissen of spelen. Ook aan de waterrand kan je lekker recreëren. Bijvoorbeeld lekker zonnebaden op een strand. De ligweides rond het water bieden tal van ontspannen gebruiksmogelijkheden. Commerciële functies Wanneer het gaat om een plas kan dit goed commercieel geëxploiteerd worden. Het wordt dan een particulier beheerd zwemwater met voorzieningen als sanitair. Exploitatie van het waterplezier kan met kaartverkoop, parkeergeld, horeca en door verhuur van watervoertuigen. Zwemwater kan snel heel intensief worden. Vaarwater heeft een kleinschaliger karakter. 20

21 Bos en recreatie Kenmerk Bos geeft het veenweidelandschap nieuwe recreatieve mogelijkheden. Bomen geven beschutting en vormen besloten ruimtes waarin recreanten prettig kunnen verblijven. Elke ruimte kan weer anders zijn. Een boskarakter ontstaat door 60 tot 95% van de kavel te transformeren tot bos. Hiertussen zijn er paden en open plekken. Aanleg kan door natuurlijk bos te laten ontstaan (natuurlijk, langzaam en goedkoop). Een alternatief is om manshoge bomen te planten (snel resultaat maar duur). Openbare recreatiefuncties Lekker wandelen door het bos is de voornaamste activiteit. Er lopen wandelpaden en routes om te struinen (GPS). Ook passen hier ruiterpaden of fietspaden. Een afwisseling met open landschap en andere bospercelen maken een interessant recreatief landschap. Je kan er van alles: picknicken, spelen in het bos, bomenklimmen, bosnatuur bekijken (paddestoelen, vogels, wild) en wildkamperen. Commerciële functies Commercieel is er veel mogelijk. Onderscheidend ten opzichte de andere bouwstenen zijn bosgerelateerde activiteiten zoals survival of een klimbos. Bos is voor verblijfsrecreatie aantrekkelijk omdat de gebouwen schuilgaan tussen bomen. Bijvoorbeeld caravans of een camping. Op het erf valt te denken aan landgoedbebouwing, zorgverblijf en wellness in de beslotenheid van het bos. Vrijwel alle eerder genoemde functies zijn hier ook mogelijk. Vrijetijdslandschappen op particuliere grond september 2011 Terra Incognita en ANWB 21

22 Cultuurhistorie en recreatie Kenmerk Cultuurhistorische gebouwen en bouwwerken zijn en blijven aantrekkelijk voor recreatief publiek dat betekenis zoekt in een landschap. Maak historische bouwwerken toegankelijk en het aanzien waard. Kansen zitten ook in de historische strijd tegen het water en in de waterinfrastructuur (kade, molens, gemalen) die een rijke historie kent in de veenweiden. Ook herkenbare archeologie is mogelijk. Natuurlijk kan ook ingespeeld worden op de aantrekkingskracht van historische landbouw. Openbare recreatiefuncties Het kijken naar historische gebouwen en taferelen is aantrekkelijk. Je kan leren van de geschiedenis en over het landschap. Daarnaast kan een historisch gebouw of tafereel een plek vormen om te rusten, en van het landschap te genieten. Cultuurhistorische plekken zorgen voor een doel in de routes van de recreanten. Commerciële functies Historische gebouwen hebben al vaak bijzondere functies. Vaak zijn ze ontstaan bij restauraties en daaruit voortkomende exploitaties. Dit biedt nog steeds kansen want er zijn vele monumenten in het landschap. Bijvoorbeeld voor verhuur van gebouwen, rondleidingen met of zonder gids en natuurlijk horeca. 22

23 Erf en recreatie Kenmerk Het erf is het intensief beheerde domein van agrarische bedrijven. Hier zijn eenvoudig commerciële functies te organiseren zoals boerderij-verkoop of horeca. Maar ook openbare functies zijn mogelijk. Een wandeling over het erf kan informatief en boeiend zijn. Hier zie je wat er eigenlijk gebeurt in de landbouw. Met een passage langs het erf zie je de buitenkant maar dit draagt ook bij aan afwisseling in de landschapsbeleving. Openbare recreatiefuncties Je kan hier kijken naar de agrarische functies zoals biggenstallen, melkstal, kaasmakerij en hooiopslag. Er zijn bedrijven die hier een skybox voor hebben ingericht. De stal kan je beleven, ruiken en ook voelen, door een koe of kalf te aaien of zelf de fles te geven. Het erf kan ook de start van een wandeling of kanotocht zijn met een parkeerplaats en streekinformatie. Ook het vervullen van basale behoeften, als een waterkraan, sanitair en schuilmogelijkheden kan voor openbaar gebruik dienen. Commerciële functies De mogelijkheden voor commercieel gebruik zijn eindeloos. Verhuur van ruimtes en gebouwen, voor vergaderingen en feesten of voor specifieke activiteiten op de boerderij. Horeca en verkoop van plattelandsproducten. Verhuur van logies zoals kamperen, appartementen of boerenkamers. Ook kan hier specifiek een functie als kinderopvang, zorgboerderij of speelboerderij tot ontwikkeling komen. Vrijetijdslandschappen op particuliere grond september 2011 Terra Incognita en ANWB 23

24 openbare functies bestaande landschappen & bedrijven Eemhof, Bunschoten Landgoed Twickel Kemphaan Almere Amsterdamse Bos Natuurboer Ilperveld Hoeve Biesland Zwieseborg, Hardenberg Schothorst Amersfoort 24

25 commerciële functies Noorderhoeve, Schoorl Irrland Duitsland Boerinn, Kamerik Fietsverhuur Veluwezoom Amsteltuin Amstelveen B&B Waterland Sociale druivenoogst in Elzas Olmenhorst Recreatieve stadslandschappen maart 2011 Terra Incognita en ANWB 25

26 zicht op kanaal dorpsrand in de polder 26 lint in de polder

27 hoofdstuk 4 Voorbeeldgebied veenweiden In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden om vrijetijdslandschappen op particuliere grond te realiseren onderzocht. De transformatie van het landschap vanuit particulier initiatief wordt aan de hand van de ruimtelijke eenheden verbeeld. Dit laat zien hoe deze het recreatief gebruik van het landschap zullen faciliteren. Deze (voorbeeld) toepassing op een landschap maakt de vrijetijdslandschappen op particuliere grond concreet. In deze toepassing gaat het om de juiste keuze voor combinaties van ingrediënten die passen bij de landschappelijke kwaliteiten. Ook de schaal van de toepassing is daarbij belangrijk. Hoeveel verdichting kan een landschap aan? Voor de recreatieve mogelijkheden van een landschap is verder bepalend in hoeverre de transformatie een activiteit en invulling van een solitaire kavel betreft of dat het gaat om meerdere kavels die samen een ruimtelijk netwerk vormen. We onderzoeken de mogelijkheden door de denkbare transformaties te schetsen. Dit doen we voor vier archetypische onderdelen van het Groene Hartlandschap nabij de stad met elk verschillende kwaliteiten. Hiervoor wordt een fictief kaartbeeld van het veenweidegebied gebruikt. De landschappen transformeren in verschillende mate en voegen nieuwe kwaliteiten toe. Het gaat hier om: Veenlint. Veenlinten komen overal in het groene hart voor. De linten zijn ontinningsbases met een oorsprong in de 12e en 13e eeuwse. Maar er zijn ook latere linten, zelfs vanuit de ruilverkavelingen van de jaren 50. Rivierlint. Dit lijkt op de veenlinten maar verschilt in de organische vorm van het lint en in de verschillen in hoogte en bodem die in het lint te vinden zijn. Opstrekkend veld met achterkade in de polder. Het gaat om een open polder, zonder bebouwing. Dorpsrand. Hierbij gaan we uit van een jonge dorpsrand, van een grootschalig aangelegde nieuwbouw. Open landschap Het gaat in de schetsen steeds om open landschappen. Het landschap, zo stellen we is tegenwoordig opener dan een eeuw geleden door het verdwijnen van bospercelen, pest- en geriefhoutbosjes, eendenkooien en fruitteelt. In dit open landschap zijn de linten besloten geworden en zijn er vrij harde overgangen van stad naar land ontstaan. Vrijetijdslandschappen op particuliere grond september 2011 Terra Incognita en ANWB 27

Groene gebiedsverkenning

Groene gebiedsverkenning Groene gebiedsverkenning tussengebied Woerden-Harmelen-Utrecht Provincie Utrecht Gemeente Woerden 26 Juni 2013 - presentatie Frank Stroeken Inleiding doel en kader pm Werkwijze "Ik ben Woerden" & Functieverkenning

Nadere informatie

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Het Groene Hart mooi dichtbij ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Groene Hart mooi dichtbij Een recreatievisie voor het Groene Hart Voor recreatie buitenshuis wil

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

LANDSCHAPSPLAN KLEIWEG 27A, BAAMBRUGGE 8 januari 2016

LANDSCHAPSPLAN KLEIWEG 27A, BAAMBRUGGE 8 januari 2016 LANDSCHAPSPLAN KLEIWEG 27A, BAAMBRUGGE 8 januari 2016 LANDSCHAPSPLAN KLEIWEG 27A, BAAMBRUGGE 8 januari 2016 opdrachtgever gemeente De Ronde Venen documentstatus definitief documentversie 2 datum 8 januari

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom Welkom Boekel,26 januari 2016 Programma - Terug blik het grotere geheel - Herontwikkelingsperspectief Chris van Grinsven - Toelichting ontwikkelingsscenario s Ad Tielemans - Vragen / Gedachtewisseling

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie NIEUWSBRIEF Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen Oktober 2014 Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland gaan op een andere manier samenwerken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

Landschap en biodiversiteit

Landschap en biodiversiteit Landschap en biodiversiteit Een aantrekkelijk landschap is meer dan een mooie omlijsting voor het bedrijf. De klant ziet het als onderdeel van het product, waarnaar hij op zoek is. Bij plattelandsrecreatie

Nadere informatie

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl)

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Introductie De Friese gemeente Tytsjerksteradiel ligt pal ten oosten van de provinciehoofdstad Leeuwarden. De gemeente bestaat uit 17 kernen;

Nadere informatie

Tuinstraat 13 te Wijlre

Tuinstraat 13 te Wijlre Tuinstraat 13 te Wijlre Tuinstraat 13, 6321 EJ te Wijlre Rijksweg 4 6271 AE Gulpen T 043 323 35 11 info@klemen t2.com www.klement2.com IBAN NL62 ABNA 0537 2583 88 KVK 61719765 BTW NL 854460500B01 Samenvatting

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen

Nadere informatie

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg COLOFON

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Presentatie Structuurvisie

Presentatie Structuurvisie Presentatie Structuurvisie Gemeente Oostzaan 30 september 2013 Presentatie Proces tot nu toe Ambitie en Structuurbeeld 2025 Thema s Oostzaanse woonomgeving Economie Sport, welzijn, zorg en educatie Agrarisch

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Recreatieve fietsroutes in de stadsrand een onderzoek door

Recreatieve fietsroutes in de stadsrand een onderzoek door Recreatieve fietsroutes in de stadsrand een onderzoek door Jolien Schroot en Herman Stikkel Recreatieve fietsroutes in de stadsrand een onderzoek door Jolien Schroot en Herman Stikkel 1 Fietsen in je eigen

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Doe locaties 50-dingenlijst

Doe locaties 50-dingenlijst Doe locaties 50-dingenlijst De 50-dingenlijst Er zijn 50 dingen in de natuur die je eigenlijk gedaan moet hebben voor je twaalfde. Hieronder vind je wat leuke locaties zijn voor elke activiteit. De websites

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen Nederland

Nieuwe landgoederen Nederland Ruimte en Milieu Nieuwe landgoederen Nederland Bouwen aan een groene omgeving 02 Wie aan een landgoed denkt, stelt zich een ruim, bosrijk terrein voor met daarop een stijlvol gebouw. Het natuurschoon voert

Nadere informatie

Toekomstvisie Wageningse Eng. 18 april 2012

Toekomstvisie Wageningse Eng. 18 april 2012 Toekomstvisie Wageningse Eng 18 april 2012 Opzet avond Welkom Presentatie Bestemmingsplan Buitengebied Wageningen Rol Stichting Wageningse Eng Toekomstvisie Gesprek in themagroepen Korte plenaire terugkoppeling

Nadere informatie

Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties

Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties DUIDELIJKE ONTHAALPLEKKEN OP VERSCHILLENDE SCHAALNIVEAUS Op schaal van de gemeente is er

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Droge voeten, schoon water 247-028-00224 Projectgebied De Nieuwe Driemanspolder wordt aan noordzijde begrensd door de Wilsveen, aan de oostzijde door de Voorweg, de

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED NOTITIE REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED Aanleg en onderhoud van wandelpaden Aanleg en beheer van nieuwe natuur Aanleg, herstel beheer van landschapselementen Restauratie monumentale

Nadere informatie

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei LANDSCHAPSFONDS VECHTVALLEI Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! De Vechtstreek is een uniek gebied in de dicht bevolkte Randstad,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp Golfbaan Kerkehout Schetsontwerp Golfbaan kerkehout Schetsontwerp Opdrachtgever Leidschendamse Golfvereniging In samenwerking met Grontmij en Alan Rijks Locatie Kerkehout, Zuid Holland Soort project schetsontwerp

Nadere informatie

DE RIETVELDEN - DE VUTTER S-HERTOGENBOSCH

DE RIETVELDEN - DE VUTTER S-HERTOGENBOSCH DE RIETVELDEN - DE VUTTER S-HERTOGENBOSCH De Rietvelden - De Vutter Huidige situatie Rietveldenweg De Rietvelden-De Vutter is het grootste bedrijventerrein van s-hertogenbosch zowel in oppervlakte als

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk Marco Siecker Wietske Theloesen 26 mei 2014 Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk 1. Opening 19:30 2. Terugblik 1 e gebiedsavond 19:35 3. Terugblik 1 e gebiedstafel 19:40 4. Thema s uitwerken

Nadere informatie

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug 1 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Opgave 3. 2. Analyse 4. Provinciale en gemeentelijke ambities; Knelpunten plangebied; Kwaliteiten; Kansen. 3. Ontwikkelstrategie

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

19 december Teckop 18-18a Kamerik (Gem. Woerden) Landschappelijke inpassing woning

19 december Teckop 18-18a Kamerik (Gem. Woerden) Landschappelijke inpassing woning L a g e G o u w e 2 1 4 2 8 0 1 L M G o u d a 0 1 8 2 T 5 2 3 0 0 3 F 5 8 4 1 3 1 v a n H e e s t u i n - e n l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r Teckop 18-18a Kamerik (Gem. Woerden) Landschappelijke

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Kies de positie. Kies de positie. Luttenberg. Kies de positie. Kies de positie. Broekland. Mariënheem.

Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Kies de positie. Kies de positie. Luttenberg. Kies de positie. Kies de positie. Broekland. Mariënheem. B e l e i d s k a d e r R a a l t e Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1. Kies de positie 14-15 Luttenberg 24-25 Broekland 16-17 Mariënheem 26-27 Heeten 18-19 Nieuw-Heeten 28-29 Heino 2-21 Raalte 3-31 Liederholthuis

Nadere informatie

Economisch profiel. Werkgroep Park, beek en Vosheuvel

Economisch profiel. Werkgroep Park, beek en Vosheuvel Werkgroep Park, beek en Vosheuvel Economisch profiel Geld verdienen met "leuke dingen" Score belangrijkheid (oranje ronde stickers): 5 Score kwetsbaarheid (groene ronde stickers): 2 gecombineerd ruimtegebruik

Nadere informatie

situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke Landgoed Wissekerke

situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke Landgoed Wissekerke situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke geomorfologie getijdevlakte kreekrug getijdevlakte projectlocatie ligt op de kreekrug op de overgang naar het voormalige getijdevlak

Nadere informatie

Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen

Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen Martine Smit en Martijn Blom CE Delft, 20 maart 2013 Presentatie Deel 1: Algemeen Economische betekenis van natuur & recreatie Waardering ecosysteembaten

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025

Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025 Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025 Pagina 46 Kaart 7: het recreatief en langzaam verkeer netwerk van Albrandswaard Kaart 7: De recreatieve netwerken van Albrandswaard Pagina 48 Aanleg van een

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

De Cocksdorp Postweg 2

De Cocksdorp Postweg 2 De Cocksdorp Postweg 2 Kogerstraat 57 - Den Burg www.texelvastgoed.nl 0222-313025 D e C o cksdo r p Po st we g 2 Kadastrale gegevens: Gemeente Texel, sectie S nummer 530 Perceelgrootte: 645 m² eigen grond

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen

Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen Aan de bewoners van Nieuwveen datum Februari 2012 ons kenmerk 12.02656 betreft Nieuwsbrief Woningbouwproject Nieuwveen Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen Via deze nieuwsbrief informeert de gemeente

Nadere informatie

3 hectare groot veenweide gebied, Amsterdam Westerpark st. Hart voor de Natuur

3 hectare groot veenweide gebied, Amsterdam Westerpark st. Hart voor de Natuur 3 hectare groot veenweide gebied, Amsterdam Westerpark st. Hart voor de Natuur Activiteiten en bereik 2011: Vrije bezoekers: 23.119 NME activiteiten: 1046 Avonturenclubs: 1474 Speciale doelgroepen 20 Openbare

Nadere informatie

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven)

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven) 4.5 Landduinen Landschapskenmerken Reliëfvorm Mozaïek van hogere zandduinen meestal bebost en lager en vlakker gelegen vennen en schrale graslanden Water Lage grondwaterstanden Bodem Zandgronden Wegenpatroon

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder

Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder 14 juni 2012 Programma Michel de la Vieter - Projectmanager - Inleiding - Toelichting Natuur- en Recreatieplan - Pauze - Vervolgtraject - Vragen Inleiding Traject

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 Groenschets Ten behoeve van nieuwbouw woning Familie Soberjé P/A Venrayseweg 115 5961 AE Horst Locatie woning Lindweg langs nummer 7 077-3981683 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 1.

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Kwaliteitskader buitengebied Peel & Maas

Kwaliteitskader buitengebied Peel & Maas Eindrapport Kwaliteitskader buitengebied Peel & Maas november 2011 In opdracht van de gemeente Peel en Maas Eindrapport Kwaliteitskader buitengebied Peel en Maas In opdracht van Gemeente Peel en Maas

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

41 BADHOEVEDORP OBSERVATIES

41 BADHOEVEDORP OBSERVATIES 04. observaties. "De stedenbouwkundige structuur wordt gedragen door een aaneengesloten netwerk van bomenlanen, singels, plantsoenen en vijvers. Deze landschappelijke karakteristiek van het dorp is een

Nadere informatie

Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan?

Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan? Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan? PAL-lezing Hans Koot, strategisch adviseur Groen 25 oktober 2013 Nieuw groenbeleid en meer netwerksturing Nieuwe doelen en Meer netwerksturing Financieringsstrategie:

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden Het sprookje van Wonen op het mooiste plekje van Uden park maashorst parkmaashorst.nl P ark M aashorst 1 Uden Noord, grenzend aan Maashorst, is het ideale gebied voor een bijzondere ontwikkeling. Op de

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam Fort zoekt ondernemer

Stelling van Amsterdam Fort zoekt ondernemer Stelling van Amsterdam Fort zoekt ondernemer Inhoud Doelstelling provincie Presentatie forten Vragen Veel actoren veel belangen 2 provincies 19 gemeenten 3 waterschappen 19 eigenaren 42 beheerders Plek

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld

Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld 1 INHOUDSOPGAVE 1. Ligging projectgebied 2. Locatie projectgebied 3. Foto s huidige situatie 4. Bestemmingsplan binnen projectgebied 5. Vlekkenplan

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Eemnes. De Eempolder ( Bron:

Eemnes. De Eempolder ( Bron: Eemnes De Eempolder ( Bron: www.eemvallei.nl) Introductie Eemnes is een kleine, zelfstandige gemeente in de provincie Utrecht, zeer centraal gelegen in het hart van Nederland. Onderzoek uit 2011 wees uit

Nadere informatie

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen.

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen. Informatie subsidies particulier natuurbeheer Natuurbeheer wordt in Nederland uitgevoerd door terreinbeherende organisaties en particulieren. De overheid wil het beheer van natuur door particulieren, bijvoorbeeld

Nadere informatie

LANDSCHAPSPLAN WINKELDIJK 5, ABCOUDE 8 januari 2016

LANDSCHAPSPLAN WINKELDIJK 5, ABCOUDE 8 januari 2016 LANDSCHAPSPLAN WINKELDIJK 5, ABCOUDE 8 januari 2016 LANDSCHAPSPLAN WINKELDIJK 5, ABCOUDE 8 januari 2016 opdrachtgever gemeente De Ronde Venen documentstatus definitief documentversie 2 datum 8 januari

Nadere informatie

Checklist.

Checklist. Wandelnetwerk Zeeland Checklist www.zeeland.nl Checklist Wandelnetwerk Zeeland De inzet van het Wandelnetwerk Zeeland is drieledig, namelijk het ontsluiten van het platteland voor de wandelaar, de realisatie

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

4.4. SPEERPUNT 3: RECREATIE EN TOERISME

4.4. SPEERPUNT 3: RECREATIE EN TOERISME Overnachten in Ermelo De Structuurvisie zet in op: Benutten potentie Ermelo voor recreatie en toerisme; Sterkere focus op en verbeteren en vernieuwen aanbod voor doelgroepen die gelieerd zijn aan de kwaliteit

Nadere informatie

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016.

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016. Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit Gemeente Nijmegen, januari 2016 Inleiding De Raad van State vraagt om nadere motivering dat de voorziene ontwikkeling

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002 Erik van Marissing, Mei 2002 Opbouw van de presentatie Doelstellingen en Probleemstelling Onderzoeksvragen en Afbakening van het onderzoeksgebied Definitie van een recreatief woonmilieu De meerwaarde van

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg.

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg. BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8 Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg Lagendijk 11 1911 MT Uitgeest Opgesteld door: architectenburo Cees van

Nadere informatie

n Nederland is de stad altijd dichtbij.

n Nederland is de stad altijd dichtbij. Toekomst Nieuwe takken op het landbouwbedrijf leveren gemiddeld 195.000 euro op en een bijdrage van 40% aan het gezinsinkomen. Daarmee is de multifunctionele landbouw het stadium van kleinschaligheid

Nadere informatie

Aanleiding en uitgangspunt

Aanleiding en uitgangspunt NatuurVisie COLOFON Partij: ChristenUnie Zeeland Fractievoorzitter: Jan Henk Verburg Opsteller visie: Ria Rijksen Datum: maart 2016 Contact: fractie@zeeland.christenunie.nl Aanleiding en uitgangspunt De

Nadere informatie

De boerderij wordt gerenoveerd en is daarmee weer een lust voor het oog. Voor zowel voorbijgangers als buurtbewoners.

De boerderij wordt gerenoveerd en is daarmee weer een lust voor het oog. Voor zowel voorbijgangers als buurtbewoners. Erve Oostermaet. Niet voor niets een gemeentelijk monument. Jarenlang al bepaalt de boerderij het beeld van deze prachtige omgeving. Drie partijen gaan Erve Oostermaet in ere herstellen. Maar wel met een

Nadere informatie

Meer doelbereik met minder geld

Meer doelbereik met minder geld Meer doelbereik met minder geld Hoe meet je dat? 28-10-2014, Vincent Linderhof Aanleiding Bron: Waterschap 2012 nr. 10, p. 22 23 Combineren: waarom? Synergievoordelen: goedkoper doelen realiseren Wegnemen

Nadere informatie

Visie van de agrarische natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o

Visie van de agrarische natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o Visie van de agrarische natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o Doelstelling: Aan het agrarische natuurbeheer werken met de bewoners van de streek, met als doel, het beheer en de ontwikkeling van natuur,

Nadere informatie