voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Brochure Veilige dijken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Brochure Veilige dijken"

Transcriptie

1 voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 13 juli 2009 dagelijks bestuur : 26 augustus 2009 algemeen bestuur adviserend : - algemeen bestuur besluitvormend : - steller : Anke Verschuijten afdeling : Bestuursondersteuning en Communicatie portefeuillehouder : Pieter Theelen beslissing dagelijks bestuur: paraaf: afdelingshoofd secretaris agendapunt: vergaderdatum: 26 augustus 2009 openbaar: ja Onderwerp Brochure Veilige dijken Voorstel Kennis nemen van nieuwe opzet brochure- en flyerlijn. Instemmen met inhoud brochure Veilige dijken. Inleiding Zoals in het communicatiebeleidsplan staat, moeten wij onze doelgroepen informeren over wie we zijn en wat we doen. Hiervoor zetten we onder andere een eenduidige brochure- en flyerlijn op, volgens onze bestaande huisstijl. Een brochure is in onze huisstijl een liggend A5-boekje van 12 pagina s.. Onze drie hoofdtaken brengen we in brochurevorm uit. Per taak een brochure: 1. Veilige dijken 2. Droge voeten en voldoende water 3. Schoon water Voor specifieke uitvoerings- en deeltaken, willen we handzame flyers maken. Een flyer is in onze huisstijl één staand A4, dubbelzijdig bedrukt. Over de volgende onderwerpen, hebben we al zo n flyer: Beheerplan waterkeringen, Maaibeheer, Botulisme, Peilgestuurde drainage, Rioolwaterzuivering en Waterwandelingen. Afhankelijk van de informatiebehoefte van onze doelgroepen en van de vraag en behoefte vanuit de organisatie, kunnen we voor ieder onderwerp een dergelijke flyer maken. Omdat een flyer een specifiek onderwerp betreft, zijn deze ook doelgroepgericht te maken, bijvoorbeeld voor raadsleden. Beoogd effect Inzicht geven in het werk en de taken van Waterschap Peel en Maasvallei. Argumenten (t.b.v. besluitvorming conform voorstel) Onze doelgroepen informeren over wie we zijn en wat we doen. Geschikt voor alle doelgroepen. Hoge attentiewaarde tegen relatief lage kosten.

2 De doelgroep kan brochures en flyers lezen wanneer het hen zelf uitkomt. Selectief, oplage-onafhankelijk en overal in te zetten (binnen en buiten, en waar andere media niet komen en/of beschikbaar zijn). Maakt het waterschap ook zichtbaar bij het publiek van onze partners (gemeenten, infocentra, etc) Bij het onlangs gehouden klanttevredenheidsonderzoek werden brochures en folders door diverse doelgroepen als een prima communicatiemiddel genoemd, maar voor verbetering vatbaar. Kanttekeningen (gevolgen, als niet besloten wordt conform het voorstel) De huidige brochure Schoon water is sterk verouderd en nog maar beperkt voorradig. Onze brochures worden regelmatig aangevraagd en gebruikt bij de excursies van het waterschap. Als er geen nieuwe brochures komen, kunnen we niet aan deze vraag voldoen. Financiële toelichting Vormgeven en drukken van 7000 brochures: 3830,-. Budget voor de corporate brochures, dus ook de brochure Veilige dijken, komt van team Communicatie, post projecten. Vormgeven en drukken van 2000 flyers: 900,-. Vormgeven en drukken van 7000 flyers: 1045,- Budget voor de flyers komt van de betreffende afdeling. Communicatie Communicatiedoelgroepen: algemeen publiek (burgers, bedrijven en agrariërs). Indirect: andere overheden, belangenorganisaties en ambassadeurs (dijkwachten, stuwende krachten). Communicatieactiviteiten: Nieuwsbericht op intranet en internet. Brochures zelf: o meegeven bij rondleidingen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties o meegeven bij waterschapswandelingen o meegeven bij presentaties en ontvangst van groepen o meegeven bij watercafe s o beschikbaar stellen in onze ontvangsthal o beschikbaar stellen via bibliotheken, gemeenten en informatiecentra, zoals bij de Groote Peel, Maasduinen en IJzenen man o beschikbaar stellen via onze website (als download en te bestellen). o versturen via selectieve mailings, zowel van ons als van partners (bv. educati ing van de Samenwerkende Milieu Voorlichting Limburg) Kernboodschap: Waterschap Peel en Maasvallei is de waterautoriteit in Noord- en Midden-Limburg die samen met partners zorgt voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water. Personeel en organisatie Team communicatie coördineert de realisatie van de corporate brochures. Uitvoering en planning Corporate brochure Veilige dijken is in september klaar. In oktober houdt het waterschap informatieavonden over dit thema, waarbij we deze brochure willen meegeven als visuele ondersteuning. De brochure Schoon Water willen we in het najaar van 2009 realiseren. De brochure Droge voeten en voldoende water gaat over Nieuw Limburgs Peil. Aangezien dat eind 2009 zijn beslag krijgt, plannen we deze brochure in voor voorjaar Er staan nog geen concrete onderwerpen voor nieuwe flyers op de planning. Deze komen vanuit de functionele afdelingen. Evaluatie/controle We kijken of er mogelijkheden zijn voor een stageopdracht: onderzoek naar communicatiemiddelen. Daarbij zijn de brochures en flyers een belangrijk onderdeel.

3 Bijlage 1. Drukproef brochure Veilige dijken Concept vormgeving

4

5 Bijlage 2. Brochuretekst Veilige dijken Cover Veilige dijken Hoe veilig woont u? pagina 2 en 3: Wonen aan de Maas Veel mensen genieten van het wonen aan de Maas. Daar staat tegenover dat de Maas ook haar grillige en gevaarlijke kant kan laten zien. Limburg heeft regelmatig te kampen met hoge waterstanden van de Maas en haar beken. De kans dat er een overstroming met ernstige gevolgen optreedt, is door de aanleg van nieuwe dijken en hoogwatergeulen een stuk kleiner geworden, maar nooit uitgesloten. Hoe veilig woont u? Na de hoogwaters in 1993 en 1995 is hard gewerkt aan de beveiliging tegen Maashoogwater. Bij 70% van de inwoners van Limburg is nu het gewenste beschermingsniveau van 1:250 van toepassing. Dit betekent dat een waterstand die gemiddeld één keer in de 250 jaar voor komt, door waterkeringen worden gekeerd. Ook voor de overige inwoners worden de waterkeringen tot ditzelfde niveau verbeterd. Wilt u weten hoe veilig u woont? Doe de hoogwatercheck! (Zie achterzijde). Bescherming Door de klimaatveranderingen gaat het steeds intenser regenen. Om te voorkomen dat waterkeringen de komende eeuw vaker overstromen dan waarvoor ze zijn aangelegd, wil het waterschap dat er meer ruimte aan de Maas wordt gegeven. Het waterschap streeft hierbij naar maximale waterstanddaling en een goede bescherming van de bewoners in het Maasdal. Soorten waterkeringen Een waterkering keert het water en zorgt dat het achterliggende land wordt beschermd tegen hoge waterstanden. U ziet in het landschap verschillende soorten waterkeringen: - Groene waterkeringen: met gras bedekte verhogingen in het landschap, de bekende dijken. Deze dijken ziet u vooral in landelijk gebied. - Kademuren: stenen of betonnen muren, veelal in stedelijk gebied. Over het algemeen worden kademuren aangelegd als er geen ruimte is voor een groene waterkering. - Demontabele waterkeringen: als het waterpeil in de Maas dreigend wordt, bouwt het waterschap demontabele waterkeringen op uit aluminiumdelen. Deze staan op plaatsen waar geen ruimte is voor een kademuur of waar een weg of fietspad de waterkering kruist (dat noemen we een coupure). Juist door het ontbreken van de waterkering, kunt u de plaats van deze constructies herkennen.

6 Pagina 4 en 5: Beheer en onderhoud Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen. Dit is gericht op sterke en veilige dijken. Bij groene waterkeringen moet de grasmat bijvoorbeeld voldoende sterk zijn. Om hiervoor te zorgen, maait het waterschap het gras op de groene waterkering regelmatig. Ook kunnen schapen de dijk begrazen. Veiligheid voorop Bij het beheer van waterkeringen staat veiligheid voorop. Het waterschap hanteert een strikt en terughoudend beleid voor initiatieven en ontwikkelingen die de veiligheid in het geding kunnen brengen. Bomen en struiken kunnen bijvoorbeeld een negatief effect hebben op de veiligheid van de waterkering. Oude bomen kunnen omwaaien en een deel van de waterkering beschadigen. Of schaduw zorgt ervoor dat de grasmat zich onvoldoende ontwikkelt. Daar waar noodzakelijk wordt gekapt of gesnoeid. Bij uitzonderlijke bomen kijkt het waterschap naar alternatieve maatregelen. In het Beheerplan waterkeringen staat het beleid van het waterschap. Binnen dit beleid is het waterschap voorstander van recreatief medegebruik, zodat u kunt genieten van de natuur en het uitzicht, al wandelend of fietsend over de dijk. Muskus- en beverrattenbestrijding Muskus- en beverratten leven in en om het water en kunnen schade aanrichten in oevers en dijken, waardoor onveilige situaties ontstaan. Daarom heeft het waterschap speciale bestrijders in dienst, die de muskus- en beverratten opsporen en vangen. Door het gebruik van zogenaamde levend vangende kooien kunnen niet bedoelde vangsten, zoals een bever of das, weer worden vrijgelaten. Het waterschap werkt volgens een landelijke gedragscode. Hierdoor is zorgvuldig handelen met zo weinig mogelijk dierenleed en negatieve gevolgen voor andere fauna en flora gewaarborgd. Pagina 6 en 7: Regels Om de veiligheid van het gebied te garanderen, moeten we dijken goed beschermen en mag niet alles in de buurt van een dijk. Hiervoor zijn regels opgesteld en vastgelegd in de zogenaamde Keur. Wilt u iets doen op of in de buurt van een waterkering, dan kunt u het beste contact opnemen met Waterschap Peel en Maasvallei. Het waterschap beoordeelt of u van het verbod mag afwijken door een vergunning te geven. Voor handelingen die zijn verboden en die toch zonder ontheffing worden uitgevoerd, is het waterschap bevoegd op te treden. Ziet u iets vreemds? Om de dijken in goede conditie te houden, inspecteren medewerkers van het waterschap maandelijks alle dijken. Dit doen zij in het belang van uw veiligheid. Wij waarderen het ontzettend als u ook een oogje in het zeil houdt. Het is van belang om te weten als er onregelmatigheden zijn bij dijken. Denk aan scheuren in kademuren, vandalisme, illegale bouwactiviteiten of de aanwezigheid van muskus- of beverratten. Als u in uw omgeving iets ziet dat mogelijk van belang is voor het waterschap, aarzelt u dan niet dit te melden via telefoonnummer (077) of het meldingsformulier op de website Dijkpalen Op alle dijken staan zogenoemde dijkpalen met een nummer. Deze hebben dezelfde functie als de hectometerpaaltjes langs rijkswegen. De nummering zorgt voor herkenbaarheid bij onderhoud, inspectie en calamiteiten. U kunt hiermee heel eenvoudig een locatie aanduiden. Geef bij een melding het nummer door dat zich het dichtst bij de locatie bevindt.

7 Pagina 8 en 9: Hoogwater, wat dan? Bij dreiging van extreem hoogwater treft het waterschap extra maatregelen om het Maaswater te bestrijden. Denk aan het bouwen van demontabele waterkeringen, inzetten van pompen en het sluiten van coupures (doorgangen in waterkeringen voor bijvoorbeeld wegen). Zij kunnen bij hoogwater een beroep doen op zo n 200 vrijwillige dijkwachten die de waterkeringen inspecteren. Tijdens hoogwater wordt nauw samengewerkt met vertegenwoordigers van brandweer, politie, GGD, gemeenten, Rijkswaterstaat en andere instanties. Het waterschap is dag en nacht bereikbaar en continu in touw om de dijken te bewaken en waterstanden in de gaten te houden. Als het toch mis gaat Ondanks alle activiteiten die het waterschap uitvoert om de veiligheid te waarborgen, kan het toch fout gaan. Als dijken overstromen of doorbreken, treedt het gemeentelijke rampenplan in werking. De calamiteitenorganisatie van het waterschap treedt acuut op om verdere schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zorgt het waterschap voor tijdige en juiste informatieverstrekking aan collegaoverheden. Hierin ligt de basis voor het nemen van de juiste besluiten bij het bestrijden van hoogwater. Pagina 10 en 11: Wat doet het waterschap nog meer? Waterschap Peel en Maasvallei is de waterautoriteit in Noord- en Midden Limburg die samen met partners zorgt voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water. Droge voeten en voldoende water Niet te veel, maar ook niet te weinig water, daar draait het om. Noord- en Midden-Limburg kent een gevarieerd landschap met allerlei functies, zoals landbouw, natuur, stedelijk gebied en recreatie. Al deze functies stellen andere eisen aan het waterpeil. Wij zorgen voor het juiste waterpeil in sloten en kanalen en van grondwater. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de verschillende belangen. Schoon water Om te kunnen genieten van water, moet het water schoon zijn. Dieren en planten hebben schoon water nodig om te kunnen leven, vissers om te kunnen vissen en op zwemwaterlocaties moet u zonder gevaar voor uw gezondheid kunnen zwemmen. We zorgen ervoor dat gevaarlijke stoffen niet zomaar worden geloosd. In rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt afvalwater gezuiverd, waarna het teruggevoerd wordt naar de sloot of de rivier. Andere maatregelen die ervoor zorgen dat het water schoon blijft, zijn het weghalen van vervuilde bagger, het zorgen voor voldoende waterdiepte en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

8 Achterzijde: Hoogwatercheck Met de hoogwatercheck op kunt u uitzoeken of uw woning of bedrijf wordt beschermd door dijken en wat er gebeurt bij verschillende hoge afvoeren van de Maas. Op de hoogwatercheck typt u uw postcode in. Vervolgens wordt uw omgeving op kaart getoond. U kunt zien hoe de dijken u beschermen en wat er zou gebeuren als er geen dijken waren geweest. Op deze manier kunt u beoordelen welke maatregelen u eventueel zelf kunt nemen voor uw eigen veiligheid. Wij willen u daarbij graag adviseren. Colofon Deze brochure is een uitgave van: Waterschap Peel en Maasvallei Drie Decembersingel 46, 5921 AC Venlo Postbus 3390, 5902 RJ Venlo T (077) F (077) I E Redactie: team Communicatie, Waterschap Peel en Maasvallei Foto s: Arny Raedts, Waterschap Peel en Maasvallei september 2009

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

ONTWERP WATERBEHEERPLAN 2010 2015

ONTWERP WATERBEHEERPLAN 2010 2015 ONTWERP WATERBEHEERPLAN 2010 2015 Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Datum: 10 december 2008 Doc.naam: WOora023, 0806458 Bijlage: WOorb023, 0806460 Kaarten: 0806461, 0806462, 0806466, 0806467, 0806818, 0806819

Nadere informatie

Samen leven met Water. Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Samen leven met Water. Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2015-2019 voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nadere informatie

NR 22 november 2013. Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

NR 22 november 2013. Informatiebulletin Veessen-Wapenveld NR 22 november 2013 Inhoud Column Het is echt begonnen 2 Column 4 Zeventien hoogspanningsmasten verplaatst en op sokkel gezet 5 Wegafsluitingen tijdens verplaatsen hoogspanningsmasten 6 Transportleidingen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019 Ons water: Amstel, Gooi en Vecht Droge voeten eerst Verkiezingsprogramma, vastgesteld op de tweede ledenvergadering

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma HDSR 2015. onafhankelijk, deskundig, betrokken. Algemene Waterschapspartij

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma HDSR 2015. onafhankelijk, deskundig, betrokken. Algemene Waterschapspartij Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma HDSR 2015 Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken 29 januari 2015 Inhoud Inhoud... 2 De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken... 4 Thema:

Nadere informatie

Wat doet het waterschap?

Wat doet het waterschap? Werken aan water Waterschap De Dommel werkt aan schoon, veilig en voldoende water in Midden-Brabant. Hier zorgen 360 medewerkers dat de inwoners in dit gebied kunnen genieten van de prachtige beken zoals

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA WATER NATUURLIJK WATERSCHAP RIVIERENLAND

VERKIEZINGSPROGRAMMA WATER NATUURLIJK WATERSCHAP RIVIERENLAND VERKIEZINGSPROGRAMMA WATER NATUURLIJK WATERSCHAP RIVIERENLAND Water Natuurlijk werkt in het waterschapsbestuur van waterschap Rivierenland aan veilig, gezond en schoon water met aandacht voor de natuur,

Nadere informatie

Foto omslag: Rafaël Drent

Foto omslag: Rafaël Drent Foto omslag: Rafaël Drent Voorwoord Voor u ligt de toolkit woninginbraken. Deze kit is naast een communicatieplan, samengesteld uit een aantal voorbeelden van maatregelen die u als gemeente zou kunnen

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Zorg voor watererfgoed Waterschap Groot Salland

Zorg voor watererfgoed Waterschap Groot Salland Rapport Zorg voor watererfgoed Waterschap Groot Salland Waterschap Groot Salland Het Oversticht 11 november 2009 Projectnummer: 090318.001.01 Status: Definitief 2 Opbouw Deel A: watererfgoedbeleid Waterschap

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente en samenleving dichter bij elkaar Afdeling BCA, team Communicatie Karin Borsje februari 2009 Inhoud Pagina Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel onafhankelijk, deskundig, betrokken januari 2015 Inhoudsopgave De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken...

Nadere informatie

Notitie Speelplekkenbeleid gemeente Leek. Stapstenen in Oostindie (foto: Arcadis) Natuurlijk Spelen!

Notitie Speelplekkenbeleid gemeente Leek. Stapstenen in Oostindie (foto: Arcadis) Natuurlijk Spelen! Notitie Speelplekkenbeleid gemeente Leek Stapstenen in Oostindie (foto: Arcadis) Natuurlijk Spelen! Leek oktober 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding pagina 2 Hoofdstuk 2: Visie op speelplekken pagina

Nadere informatie

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 Werken aan water in en met de omgeving Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 3 Inhoud Samenvatting 8 1. Inleiding en leeswijzer 13 1.1 Inleiding 14 1.2 Leeswijzer 15 2 Evaluatie WBP

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

Voorkomen en beperken van agressie en geweld. Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak van agressie en geweld

Voorkomen en beperken van agressie en geweld. Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak van agressie en geweld Voorkomen en beperken van agressie en geweld Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak van agressie en geweld Voorkomen en beperken van agressie en geweld Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? 3 4 6 Deel 2: De praktijk 4.

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Het waterbeheer van de toekomst

Het waterbeheer van de toekomst Lespakket VWO3 Het waterbeheer van de toekomst - pilot provincie Utrecht - 1 2 Het waterbeheer van de toekomst Inhoudsopgave Inleiding 5 1. De Watercanon van Nederland 9 2. Het waterbeheer van de toekomst

Nadere informatie

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket Grondwateroverlast? De gemeente reageert Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket 28 juli 2008 Verantwoording Titel Grondwateroverlast? De gemeente reageert Opdrachtgever Leven met Water Projectleider

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015. Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015. Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken 12 oktober 2014 Inhoud Inhoud... 2 De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken... 4 Thema: Water

Nadere informatie

Werkzaamheden al volop aan de gang

Werkzaamheden al volop aan de gang infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 1 ~ augustus 2014 Werkzaamheden al volop aan de gang Dieren en planten vinden hun plekje Nieuwe locatie voor familie Wijers Bouwen en vooruitkijken Inhoud Het project

Nadere informatie

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding 1 zaak_zaaknummer Projectplan ontwerp en voorbereiding zaak_id bericht_nummer VenloVerbindt bericht_id Decentralisatieopgaven in het sociale domein MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOONT steller drs.

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie