Bruikleendossier Expo: Overal Taal Een tentoonstelling over de Nederlandse taal De tentoonstelling Overal Taal toont je de wereld van de Nederlandse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bruikleendossier Expo: Overal Taal Een tentoonstelling over de Nederlandse taal De tentoonstelling Overal Taal toont je de wereld van de Nederlandse"

Transcriptie

1 Bruikleendossier Expo: Overal Taal Een tentoonstelling over de Nederlandse taal De tentoonstelling Overal Taal toont je de wereld van de Nederlandse taal. Je komt te weten waarom Nederlands leren belangrijk is en hoe je een taal leert. Je ontdekt hoe je Nederlands kan oefenen en hoe iedereen daarbij kan helpen. Want oefenkansen zijn er overal: gewoon op straat, in de winkel, op het werk, in de sportclub

2 AANLEIDING In 2013 bestaat het Huis van het Nederlands 10 jaar. Dit jubileum werd aangegrepen om samen met Atlas publiekswerking een project over het belang van Nederlands leren en oefenen uit te werken. De tentoonstelling Overal Taal wil anderstaligen sensibiliseren om Nederlands te leren, omdat taal een van de sleutels is tot integratie in onze samenleving. Tegelijk wil ze Nederlandstaligen bewust maken van het feit dat ze anderstaligen kunnen helpen bij het oefenen van het Nederlands. Research en samenstelling van de expo: Huis van het Nederlands Antwerpen ism Atlas publiekswerking Vormgeving: Reportages: Andrés en Jorge Lubbert Muziek reportages: Julio Gamarra Foto s: Sonia Goicoechea, Frederik Beyens, Redouan Tijani, Katrien Van Boxel 2

3 De tentoonstelling De tentoonstelling is ingedeeld in zeven inhoudelijke modules én een doe-module: 1 Intro + Taal in Vlaanderen Feiten en cijfers 2 Nederlands als taal 3 Nederlands leren? 4 Een tweede taal leren 5 Meertaligheid 6 De Nederlandse taal verbindt ons allemaal 7 Klare taal rendeert 8 Maak je mooiste woord Reportages In de tentoonstelling komen verschillende aspecten van het Nederlands leren aan bod. Om de informatie en onderzoeksresultaten kracht bij te zetten, lieten we verschillende getuigen aan het woord: cursisten Nederlands als tweede taal (NT2), ervaringsdeskundigen, professionals, onderzoekers en wetenschappers. Wat ze zeggen is vaak verrassend en verhelderend. De reportages worden getoond op beeldschermen in de expo. Cijfers Het rechtse paneel van de eerste module bevat Antwerpse cijfers. U kan dit paneel aanpassen met lokale informatie. Layout van dit paneel kan op kosten van de bruiklener gebeuren door het ontwerpbureau Exponanza. De prints drukken en op de module kleven kan gebeuren door de decordiensten van stad Antwerpen voor 314 incl. btw. 3

4 Technische info De expo bestaat uit 8 modules in de vorm van scrabbel blokken, 185cm (hoog) x 170cm (lang) x 25cm (breed). Elke module bestaat uit twee blokjes die met scharnieren aan elkaar verbonden zijn. Open opgesteld is de reikwijdte van de beide panelen 307 cm en minimaal 143 cm diep. Op de buitenkant van de blokjes werd aan één zijde een letter ingegroefd, op de andere zijde staat een fotoprint. Langs de binnenzijden van de panelen staat de tentoonstellingsinhoud met teksten, grafieken en afbeeldingen, beeldmateriaal. Media In totaal zijn er 7 tv-schermen, 1 touchscreen met pc, 9 mediaspelers en 11 hoofdtelefoons in de tentoonstelling geïntegreerd. In 7 modules werd minstens 1 beeldscherm met mediaspeler en hoofdtelefoon ingebouwd. Benodigdheden: 7 stroombronnen van 220 volt nodig. De tweede module bevat naast een beeldscherm ook een touchscreen en pc heeft een internetverbinding nodig. Benodigdheden Internetverbinding De derde module bevat naast een beeldscherm ook luisterfragmenten. 4

5 De modules zijn bovenaan voorzien van een schakelaar om de elektrische toestellen aan en uit te zetten. Het is aangeraden om de elektrische toestellen enkel in werking te stellen tijdens de openingsuren. De toestellen 24/24 uur laten aanstaan zou de levensduur aanzienlijk verkorten. Benodigdheden De bruiklener voorziet voor elke module de nodige verlengkabels voor de aansluiting op het lichtnet. Afscheurblokken Module 8 is de doe-module waar bezoekers hun mooiste woord kunnen vormen. Alle letters uit het alfabet werden op afscheurblokken verspreid over alle modules aangebracht. De bezoeker zoekt de letters van zijn mooiste woord bij elkaar en kan zijn woord op het grote scrabbelbord vormen. De afscheurblokken met letters worden meegeleverd met de expo. 5

6 Lesmateriaal Om de bezoekende NT2-klasgroepen te helpen, werd aangepast lesmateriaal gemaakt met een educatief pakket en een scrabbelspel. Daarnaast kunnen leerkrachten NT2, zorgleerkrachten en hulpverleners voor onderwijs en taalgerelateerde vormingen terecht bij docatlas. Meer info op Brochure Bij de expo hoort een kleurrijke vierkante (20 x 20 cm) brochure die 42 bladzijden telt. Zolang de voorraad strekt kunnen de reeds gedrukte brochures door de bruiklener verspreid worden. Daarna kan de bruiklener voor eigen rekening brochures laten bijdrukken. U kunt de brochure integraal overnemen of kiezen om een eigen voorwoord op te nemen. Het ontwerp is beschikbaar bij ontwerpbureau Exponanza. De layout moet dan op kosten van de bruiklener, door Exponanza aangepast worden. Promomodules Er werden 3 promomodules gemaakt die op locaties in de stad, bv. bibliotheken, stads- of gemeentehuizen, culturele centra, NT2-scholen enz. kunnen geplaatst worden. Op elk letterblokje liggen twee scheurblokken met flyers. Op de flyer staat een scrabbelletter waarmee in de expo een woord kan gevormd worden op het grote scrabbelbord. Op de achterkant staat de praktische informatie, locatie en periode van de expo. 6

7 De promomodules kunnen enkel gebruikt worden mits er aangepaste prints gedrukt worden. De prints moeten aangepast worden met de eigen informatie. Stad Antwerpen kan dit uitvoeren, kostprijs voor 6 prints (voor en achterzijde van de blok) 457 btw incl. De drukkosten van de flyerblokken bedraagt ongeveer 600 excl. BTW voor 18 blokken van 200 vel, of 470 voor 9 blokken van 200 vel. Aandachtspunten Sponsorlogo van de stad Antwerpen Op alle communicatie moet het sponsorlogo van de stad Antwerpen vermeld worden. Gelieve volgende richtlijnen voor gebruik van het sponsorlogo toe te passen: Het sponsorlogo moet minimum 1 cm hoog zijn, visueel ondergeschikt aan de hoofdcommunicatie en geplaatst bij de andere sponsors. Om voldoende subtiliteit te garanderen, is de grootte van het sponsorlogo maximum 1/10 van de kortste zijde van het opgemaakt document. Het logo mag niet vervormd of aangepast worden, enkel proportioneel vergroten of verkleinen is toegestaan. Gelieve het kleurenlogo te gebruiken. Enkel als dit niet kan worden gebruikt, wordt er een 1-kleurversie van het logo aangeleverd. Wanneer de stad Antwerpen de enige sponsor is, wordt het logo aangevuld door een Met de steun van -blokje, dit om te vermijden dat de lezer denkt dat het om een product van de stad Antwerpen gaat. Indien mogelijk vragen wij u ook om ons op voorhand een voorbeeld van uw publicatie te bezorgen. Gebruik beeldmateriaal Alle gebruikte foto s zijn gemaakt en/of aangekocht door de Stad Antwerpen, Atlas Publiekswerking in functie van de tentoonstelling Overal Taal. Gebruik kan dan ook enkel in functie van de tentoonstelling. Bij overname van foto s in brochures of ander 7

8 promomateriaal, dient steeds de fotograaf vermeld te worden. De videoreportages in de tentoonstelling werden gemaakt door Atlas Publiekswerking en het Huis van het Nederlands. De reportages zijn beschikbaar maar enkel voor gebruik in functie van de tentoonstelling. Verzekering De bruiklener is verplicht de tentoonstelling te verzekeren voor de totale ontleningsperiode, inclusief de transportperiode. De verzekeringswaarde van de expo is De tentoonstelling wordt verzekerd van nagel tot nagel, tegen alle risico s inbegrepen stakingen en oproer, en tegen iedere schade, inbegrepen gedeeltelijke schade (verzekering type all risk). Bij volledig verlies of daarmee gelijk te stellen schade wordt de verzekerde waarde onmiddellijk en zonder discussie uitbetaald. Bij schade welke aanleiding geeft tot herstel of herdruk zal de schadevergoeding rekening houden met de kost van de ingreep nodig om de tentoonstelling in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. De bruikleennemer zal Ciso vzw zo snel mogelijk op de hoogte brengen van elke schade of verlies. De bruikleennemer is vrij om een aparte verzekering af te sluiten tegen ongevallen, voor medische verzorging en bij overlijden. De stad Antwerpen is in geen enkel geval aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op en rond te tentoonstelling. Transport De stad Antwerpen verzorgt het transport, de plaatsing en montage van de expo en het transport van de promodules. vergoeding: 97 per uur voor transport, en levering of ophaling door een chauffeur met begeleider. Een technisch medewerker van Atlas publiekswerking begeleidt het transport en de montage. De bruikleennemer stelt twee medewerkers technisch personeel ter beschikking voor de open afbouw van de tentoonstelling. De bruikleennemer zorgt zelf voor de plaatsing van de promodules op de verschillende locaties. Het transport mag maximum een week voor de opening van de tentoonstelling en maximum een week na de sluitingsdatum van de tentoonstelling doorgaan. Elke afwijking van deze timing wordt vooraf besproken met Atlas publiekswerking. Bruikleentermijn De tentoonstelling is beschikbaar voor bruikleen vanaf 8 januari Minimum bruikleentermijn is vier weken. Contactpersonen Overal Taal is een project van de stad Antwerpen, Atlas Publiekswerking ism het Huis van het Nederlands 8

9 Contact: Ahmed Zizaoui, , Technische info: Ivo Cools, , Communicatie: Birgit Vanden Bempt, , Exponanza, Filip Rooze, Beverhoutplein 7, 9000 Gent, , 9

10 BRUIKLEENOVEREENKOMST TENTOONSTELLING OVERAL TAAL Tussen enerzijds: vzw CISO, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen vertegenwoordigd door mevrouw Kathy Malfliet, waarnemend coördinator vzw CISO, voor ATLAS publiekswerking, afdeling van Stad Antwerpen, contactpersoon Marleen Bosmans, verder genoemd de bruikleengever en anderzijds: Naam organisatie / gemeente: Contactpersoon: Adres: Telefoonnummer & verder genoemd de bruikleennemer, wordt het volgende overeengekomen: Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst De bruikleengever leent de tentoonstelling Overal Taal uit aan de bruikleennemer. Voor de inhoudelijke opvolging en evaluatie van deze bruikleenovereenkomst doet CISO vzw een beroep op de dienst Atlas Publiekswerking van de stad Antwerpen. De expo wordt tentoongesteld op volgende locatie: van tot.. (tentoonstellingsperiode). De bruikleennemer verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de algemene bruikleenvoorwaarden voor de tentoonstelling Overal Taal zoals opgenomen in het bruikleendossier. Door het ondertekenen van dit contract verklaart de bruikleennemer zich akkoord met de gestelde voorwaarden. Artikel 2: Duur Deze samenwerkingsafspraken gelden van (datum ophaling expo) tot (datum terugbrengen expo). 10

11 Artikel 3: Diverse bepalingen Elke wijziging aan de inhoud van deze overeenkomst, dient op voorhand besproken te worden met de bruikleengever. Na goedkeuring wordt deze wijziging door de bruikleengever op papier gezet en als bijlage bij deze overeenkomst aangehecht. Deze bijlage wordt ondertekend door beide partijen. Artikel 4: Sanctionering en geschillenregeling Bij niet naleving van de gestelde bruikleenvoorwaarden heeft de stad Antwerpen het recht de geplande bruiklenen op te zeggen of de al uitgeleende bruiklenen onmiddellijk te laten verwijderen. Alle bijkomende onkosten hieraan verbonden zijn ten laste van de bruikleennemer. Beide partijen verbinden zich ertoe mogelijke geschillen in der minne te regelen en daartoe eventueel een bemiddelaar aan te stellen. In geval van geding zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Aldus opgemaakt op (datum) te.., in drie exemplaren, waarbij elke partij erkent minstens één getekend exemplaar ontvangen te hebben. De bruikleennemer zal bijkomend elke bladzijde van de bruikleenovereenkomst paraferen. Naam: Kathy Malfliet, Functie: waarnemend coördinator CISO vzw Gelieve dit contract in te vullen, te ondertekenen en in 3 exemplaren, samen met het verzekeringsattest voor de tentoonstelling, terug te bezorgen aan: Stad Antwerpen - Atlas Publiekswerking Tav Ahmed Zizaoui Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen 11

Algemene voorwaarden Mediaraven vzw

Algemene voorwaarden Mediaraven vzw Grijp de kansen van digitale media! Smidsestraat 130 9000 Gent t 09 231 82 70 f 09 231 83 25 info@mediaraven.be www.mediaraven.be www.facebook.com/mediaraven www.twitter.com/mediaraven www.youtube.com/mediaravenvzw

Nadere informatie

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners Infobundel Tentoonstellingen voor beginners 1 Inhoudsopgave 1 Verzamelen en vaststellen van tentoonstellingsonderwerpen... 5 1.1 Afbakening van het onderwerp... 5 2 Opzetten basis tentoonstellingsconcept...

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen. Dienst Communicatie & PR. Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr.

Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen. Dienst Communicatie & PR. Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr. Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen Dienst Communicatie & PR Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr. iv/cpr/fltd/13 Redactie, publicatie, distributie en promotie via elektronische

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

LICENTIECONTRACT 07153209/MS/KVDG. uitgegeven op : referentie : TUSSEN:

LICENTIECONTRACT 07153209/MS/KVDG. uitgegeven op : referentie : TUSSEN: 07153209/MS/KVDG uitgegeven op : referentie : LICENTIECONTRACT TUSSEN: INTEGR8, met maatschappelijke zetel te 3272 SCHERPENHEUVEL ZICHEM, Hammekensstraat 4, BTW. BE 864.089.757. vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Technische specificaties perceel I. De algemene organisatie omvat:

Technische specificaties perceel I. De algemene organisatie omvat: Dit document bevat de technische specificaties van Bestek B10240 als aanvullende inlichting bij de aankondiging van de opdracht. Deze informatie is louter indicitatief en wordt vrijgegeven onder voorbehoud

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 8,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/8202 Het verzorgen van opleidingen,

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Expert Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge BE 0414.666.585 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement;

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement; Algemene Verkoopsvoorwaarden FestiTent bvba Artikel 1 Definities 1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Afnemer Algemene Verkoopsvoorwaarden Bestelnummer De partij welke een

Nadere informatie

Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014

Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014 Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014 De Provincieraad stelt het Reglement voor ondersteuning

Nadere informatie

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Stichting UcDean Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Volg ons via Twitter (dean_uc) en Facebook (ucdean) Algemene Voorwaarden Stichting UcDean Algemeen Je kunt alleen deelnemen aan een reis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Definities a. Opdrachtgever: een ieder die aan Bastings Webdesign een opdracht verstrekt. b. Website: de op een server opgeslagen gestructureerde

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Tentoonstellen voor beginners

Tentoonstellen voor beginners Tentoonstellen voor beginners Plannen voor een tentoonstelling? Maak dan een gedetailleerd draaiboek en een weloverwogen en goed uitgewerkte planning. De nuttige informatie en praktische tips uit deze

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Gebouw:.. Appartement gemeubeld / ongemeubeld)* Huurprijs:.. / maand Gemeenschappelijke kosten:. / maand Startdatum huurovereenkomst:.

Nadere informatie

Portal Booker - voordeel Logeren in Vlaanderen Vakantieland voor adverteerders 2016:

Portal Booker - voordeel Logeren in Vlaanderen Vakantieland voor adverteerders 2016: BOEKINGSMODULE LOGEREN IN VLAANDEREN VAKANTIELAND Op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland kunnen bezoekers ook online boeken. Wil jij in 2016 ook gratis online boekbaar zijn zónder commissiekost

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Exellent IT/Electro hierna "Exellent" genoemd. Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge info@exellent.be Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Overwegende: 1. dat de verantwoordelijke voor de verwerking, als instelling sociale zekerheid, wordt verplicht tot aanlevering

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Advieskosten en research Artikel 4. Aanbiedingen en offertes

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Advieskosten en research Artikel 4. Aanbiedingen en offertes Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van eaulivier

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Slrp bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Slrp bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Slrp bvba. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen

Nadere informatie